MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 30/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 30         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 12 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

5. - Lege pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 mai 2017

 

Acord de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

 

5. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 mai 2017

 

12. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

12. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

13. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

 

13. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.247/1.179/2017. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

124/2017. - Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/ cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusului necuvenit/supracompensării

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

1.478/2017. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 mai 2017

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 mai 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IUL1AN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2018.

Nr. 5.

 

ACORD DE SECURITATE

între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

 

Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului, denumite în continuare, împreună, „părţile contractante” sau individual „partea contractantă”,

în scopul asigurării protecţiei informaţiilor clasificate (conform definiţiei de mai jos) schimbate direct între părţi sau prin alte organisme de stat ori persoane juridice de drept public sau privat care gestionează informaţii clasificate ale celeilalte părţi contractante şi în cadrul activităţilor care cad în responsabilitatea autorităţilor competente de securitate ale părţilor contractante,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare

 

1. Prezentul acord de securitate (denumit în continuare „acordul*) va sta la baza tuturor activităţilor ce implică, în conformitate cu legile şi reglementările naţionale, schimbul de informaţii clasificate între părţile contractante prin intermediul autorităţilor competente de securitate sau prin alte organisme de stat ori persoane juridice de drept public sau privat privind:

a) cooperarea între părţile contractante în domeniul apărării naţionale şi în orice alte aspecte referitoare la securitatea naţională;

b) cooperarea, proiectele comune, contractele sau oricare alte raporturi între organismele de stat sau alte persoane juridice de drept public sau privat din statele părţilor contractante în domeniul apărării naţionale şi referitor la oricare alte aspecte privind securitatea naţională;

c) vânzarea de echipamente, produse şi know-how.

2. Prezentul acord nu va afecta obligaţiile celor două părţi contractante ce derivă din alte acorduri internaţionale şi nu va fi folosit împotriva intereselor, securităţii şi integrităţii teritoriale ale altor state.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

În sensul prezentului acord:

a) informaţie clasificată înseamnă orice informaţie, document sau material, indiferent de forma sa fizică căruia i s-a atribuit o anumită clasificare de securitate în conformitate cu legile şi reglementările naţionale şi care va fi protejată corespunzător;

b) document clasificat Înseamnă orice tip de înregistrare ce conţine informaţii clasificate indiferent de formă sau caracteristică fizică, incluzând, dar fără a se limita la, materiale scrise sau tipărite, cartele şi benzi de procesare a datelor, hărţi, grafice, fotografii, desene, gravuri, schiţe, note şi documente de lucru, copii la indigo şi riboane de printare sau multiplicări efectuate prin orice mijloace sau metode, înregistrări audio, vocale, magnetice sau electronice, optice sau video sub orice formă, cât şi echipamente portabile de procesare automată a datelor cu medii fixe de stocare şi detaşabile;

c) material clasificat Înseamnă orice obiect sau parte a unui mecanism, prototip, echipament, armă etc., realizat mecanic sau manual, fabricat sau aflat în curs de fabricaţie, căruia i s-a atribuit o clasificare de securitate;

d) clasificare de securitate înseamnă atribuirea unei clase sau nivel de clasificare în conformitate cu legislaţia părţilor contractante;

e) contract clasificat înseamnă un acord între doi sau mai mulţi contractori prin care se stabilesc şi se definesc drepturile şi obligaţiile părţilor şi care conţine sau implică informaţii clasificate;

f) contractant sau subcontractant înseamnă o persoană fizică sau juridică care are capacitatea legală de a încheia contracte clasificate;

g) incident de securitate înseamnă o acţiune sau omisiune contrară legilor şi reglementărilor naţionale care are ca rezultat compromiterea efectivă sau o posibilă compromitere a informaţiilor clasificate;

h) compromiterea informaţiilor clasificate înseamnă o situaţie în care - datorită unui incident de securitate sau a unei activităţi ostile (precum spionaj, act de terorism sau furt) - informaţiile clasificate şi-au pierdut confidenţialitatea, integritatea ori disponibilitatea sau atunci când serviciile sau resursele conexe şi-au pierdut integritatea sau disponibilitatea. Aceasta include pierderea, dezvăluirea parţială sau totală, modificarea şi distrugerea neautorizată sau repudierea serviciului;

i) anexa de securitate înseamnă un document emis de către autoritatea îndreptăţită, ca parte a oricărui contract sau subcontract clasificat, prin care se identifică cerinţele de securitate sau acele elemente ale contractului ce necesită protecţie;

j) ghidul clasificărilor de securitate înseamnă o evidenţă a informaţiilor, materialelor şi activităţilor clasificate aferente unui contract clasificat şi clasificările de securitate ale acestora, inclus în anexa de securitate;

k) certificatul de securitate a personalului înseamnă un document care atestă faptul că, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, deţinătorul poate avea acces la informaţii clasificate de o anumită clasificare de securitate, în conformitate cu principiul necesităţii de a cunoaşte;

l) certificat de securitate industrială înseamnă un document care atestă faptul că o persoană juridică este autorizată să desfăşoare activităţi industriale ce necesită acces la informaţii clasificate;

m) necesitatea de a cunoaşte înseamnă principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate se acordă în mod individual numai acelor persoane care, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, trebuie să lucreze cu astfel de informaţii sau să aibă acces la ele;

n) autoritate competentă de securitate înseamnă instituţie autorizată la nivel naţional care, în conformitate cu legile şi reglementările naţionale ale părţilor contractante, asigură implementarea unitară a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate. Aceste autorităţi sunt menţionate în articolul 6 al prezentului acord;

o) terţ înseamnă orice persoană, instituţie, organizaţie naţională sau internaţională, persoanele juridice de drept public sau privat care nu este parte la prezentul acord;

p) parte contractantă emitentă Înseamnă partea contractantă sau orice persoană juridică a părţii contractante care generează informaţii clasificate în conformitate cu legile şi reglementările naţionale;

q) parte contractantă primitoare înseamnă partea contractantă sau orice persoană juridică a părţii contractante care primeşte informaţiile clasificate ale părţii emitente, în conformitate cu legile şi reglementările naţionale.

 

ARTICOLUL 3

Protecţia informaţiilor clasificate

 

1. În conformitate cu legile şi reglementările lor naţionale, părţile contractante vor lua măsurile corespunzătoare pentru protecţia informaţiilor clasificate transmise, primite, produse sau elaborate ca rezultat al oricărui acord sau relaţie între persoanele juridice de drept public sau privat din statele lor. Părţile contractante vor asigura tuturor informaţiilor clasificate schimbate, primite, produse sau elaborate un nivel de protecţie similar celui acordat informaţiilor clasificate naţionale, conform echivalenţei clasificărilor de securitate prevăzută în articolul 4 din prezentul acord.

2. Partea contractantă primitoare şi persoanele juridice de drept public sau privat din statul părţilor contractante nu vor utiliza o clasificare de securitate inferioară pentru informaţiile clasificate primite şi nici nu vor declasifica aceste informaţii fără acordul prealabil scris al autorităţii competente de securitate a părţii contractante emitente. Autoritatea competentă de securitate a părţii contractante emitente va informa autoritatea competentă de securitate a părţii contractante primitoare asupra oricăror modificări survenite în clasificarea de securitate a informaţiilor schimbate.

3. Multiplicarea sau modificarea, prin orice mijloace, a documentelor clasificate primite se va realiza numai cu acordul scris al părţii contractante emitente. Toate multiplicările documentelor clasificate vor fi marcate cu aceeaşi clasificare de securitate ca şi exemplarul original şi vor fi protejate în acelaşi mod ca şi informaţiile originale. Numărul exemplarelor se va limita la numărul necesar scopurilor oficiale.

4. Informaţiile şi documentele clasificate vor fi distruse numai cu acordul scris sau la solicitarea părţii contractante emitente, în conformitate cu legile şi reglementările naţionale ale părţii contractante primitoare, astfel încât reconstrucţia parţială sau totală a acestora să nu fie posibilă. Dacă partea contractantă emitentă nu este de acord cu distrugerea unor informaţii clasificate, materialele sau documentele clasificate îi vor fi returnate.

5. Partea contractantă primitoare va informa partea contractantă emitentă cu privire la distrugerea informaţiilor clasificate. Documentele sau materialele STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/TRČS SECRET LUX nu vor fi distruse, acestea fiind returnate părţii contractante emitente. În cazul unui pericol iminent, aceste informaţii vor fi distruse fără autorizare prealabilă. Autoritatea competentă de securitate a părţii contractante emitente va fi imediat informată asupra acestui fapt.

6. Accesul în perimetrele şi obiectivele unde se desfăşoară activităţi ce implică informaţii clasificate sau unde sunt stocate informaţii clasificate va fi permis numai persoanelor care au un certificat de securitate a personalului corespunzător şi cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.

7. Accesul la informaţii clasificate este permis, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, numai acelor persoane care au un certificat de securitate a personalului valabil pentru clasificarea de securitate a informaţiilor pentru care se solicită accesul.

8. Partea contractantă primitoare nu va transmite unui terţ informaţiile clasificate primite, fără acordul prealabil scris al autorităţii competente de securitate a părţii contractante emitente. Părţile contractante se vor asigura că informaţiile clasificate primite de la cealaltă parte contractantă sunt folosite doar în scopul pentru care aceste informaţii au fost transmise.

9. Fiecare parte contractantă va urmări respectarea legilor şi reglementărilor de securitate în cadrul persoanelor de drept public şi/sau privat care deţin, elaborează, produc şi/sau utilizează informaţii clasificate provenite din statul celeilalte părţi contractante, prin intermediul vizitelor de inspecţie.

10. Înainte ca reprezentantul unei părţi contractante să furnizeze informaţii clasificate reprezentantului celeilalte părţi contractante, partea contractantă primitoare va informa partea contractantă emitentă de faptul că reprezentantul său deţine certificat de securitate a personalului corespunzător celei mai înalte clasificări de securitate a informaţiilor la care urmează să aibă acces, cât şi de faptul că informaţiile clasificate sunt protejate conform prevederilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 4

Clasificările de securitate

 

Părţile contractante au stabilit următoarea echivalenţă a clasificărilor de securitate:

 

România

Marele Ducat al Luxemburgului

STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ

TRČS SECRET LUX

STRICT SECRET

SECRET LUX

SECRET

CONFIDENTIEL LUX

SECRET DE SERVICIU

RESTREINT LUX

 

ARTICOLUL 5

Certificatul de securitate a personalului

 

1. Fiecare parte contractantă va garanta faptul că toate persoanele care, prin natura serviciului sau a funcţiei, necesită acces la informaţii clasificate deţin certificat de securitate a personalului valabil şi corespunzător clasificării de securitate, emis în conformitate cu legile şi reglementările naţionale.

2. La cerere, autorităţile competente de securitate ale părţilor contractante îşi vor acorda asistenţă reciprocă, cu respectarea legilor şi reglementărilor naţionale, în cadrul procedurilor de vetting. În acest sens se pot încheia aranjamente specifice între autorităţile competente de securitate ale părţilor contractante.

3. Părţile contractante îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială emise conform legile şi reglementările naţionale.

4. Autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc asupra oricăror modificări ale certificatelor de securitate a personalului şi certificatelor de securitate industrială, în special asupra cazurilor de retragere a acestora.

 

ARTICOLUL 6

Autorităţile competente de securitate

 

1. Autorităţile competente de securitate responsabile, la nivel naţional, de implementarea şi controlul măsurilor întreprinse în vederea aplicării prezentului acord sunt;

 

În România

În Marele Ducat al Luxemburgului

Guvernul României

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

Service de Renseignement de l’Etat

Autorité Nationale de Sécurité

 

2. În vederea menţinerii unor standarde de securitate similare, fiecare autoritate competentă de securitate va furniza, la cerere, celeilalte autorităţi competente de securitate informaţii referitoare la organizarea şi procedurile ei de securitate. În acest sens, autorităţile competente de securitate pot conveni şi asupra unor vizite reciproce în ambele ţări ale unor funcţionari autorizaţi.

 

ARTICOLUL 7

Vizitele legate de contracte clasificate

 

1. Vizitele legate de contracte clasificate şi care presupun acces la informaţii clasificate vor trebui aprobate, în prealabil, în scris, de autoritatea competentă de securitate a părţii contractante gazdă.

2. Autoritatea competentă de securitate a părţii contractante gazdă va primi o cerere de vizită cu cel puţin zece zile în avans.

3. În situaţii de urgenţă autorităţile competente de securitate pot conveni ca cererea de vizită să fie transmisă într-o perioadă mai scurtă.

4. Cererea de vizită va cuprinde:

a) numele şi prenumele vizitatorului, locul şi data naşterii, cetăţenia, numărul paşaportului sau documentului de identitate;

b) numele persoanei juridice reprezentate de vizitator şi funcţia acestuia în cadrul acesteia;

c) denumirea, adresa şi datele de contact ale persoanei juridice ce urmează să fie vizitată;

d) confirmarea deţinerii certificatului de securitate a personalului de către vizitator, valabilitatea şi nivelul acestuia;

e) obiectivul şi scopul vizitei;

f) data şi durata preconizate pentru vizita solicitată. În cazul vizitelor repetate se va menţiona perioada totală a acestora;

g) data, semnătura şi ştampila oficială a autorităţii competente de securitate.

5. După aprobarea vizitei, autoritatea competentă de securitate a părţii contractante gazdă va transmite funcţionarului de securitate din organizaţia ce urmează a fi vizitată un exemplar al cererii de vizită.

6. Valabilitatea autorizaţiei de vizită nu va depăşi un an.

7. Autorităţile competente ale părţilor contractante pot întocmi liste cu persoanele autorizate pentru efectuarea de vizite repetate. Aceste liste sunt valabile pentru o perioadă iniţială de douăsprezece luni. Detaliile privind vizitele repetate vor fi stabilite direct cu persoanele de contact din organizaţia care urmează a fi vizitată de aceste persoane, în conformitate cu termenii şi condiţiile convenite.

8. Părţile contractante vor garanta protecţia datelor personale ale vizitatorilor în conformitate cu legislaţia naţională din domeniu.

 

ARTICOLUL 8

Securitatea industrială

 

1. În cazul în care una dintre părţile contractante şi/sau o persoană fizică sau juridică din statul părţii contractante intenţionează să încredinţeze un contract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, partea contractantă din statul în care se derulează contractul îşi va asuma responsabilitatea de a proteja informaţiile clasificate legate de contract, în conformitate cu propriile legi şi reglementări naţionale.

2. Înainte de diseminarea către contractant/subcontractant sau potenţiali contractanţi/subcontractanţi a oricăror informaţii clasificate primite de la cealaltă parte contractantă, partea contractantă primitoare, prin intermediul autorităţii competente de securitate, va trebui:

a) să acorde certificate de securitate industrială pentru clasificarea de securitate corespunzătoare contractorilor/ subcontractorilor sau potenţialilor contractori/subcontractori, cu condiţia ca aceştia să fi îndeplinit cerinţele necesare eliberării certificatului;

b) să acorde certificate de securitate a personalului pentru clasificarea de securitate corespunzătoare întregului personal ale cărui îndatoriri necesită acces la informaţii clasificate cu condiţia ca aceste persoane să fi îndeplinit cerinţele necesare eliberării certificatului.

3. Părţile contractante se vor asigura că fiecare contract clasificat cuprinde o anexă de securitate ce conţine ghidul clasificărilor de securitate.

4. Procedurile referitoare la contractele clasificate pot fi elaborate şi convenite de către autorităţile competente de securitate ale părţilor contractante.

5. Părţile contractante vor asigura protecţia drepturilor de autor, drepturilor de proprietate industrială - inclusiv licenţele - şi orice alte drepturi legate de informaţiile clasificate schimbate între statele acestora, în conformitate cu legile şi reglementările naţionale.

 

ARTICOLUL 9

Transmiterea informaţiilor clasificate

 

1. Informaţiile clasificate vor fi transmise prin curier diplomatic sau militar ori prin alte mijloace aprobate de autorităţile competente de securitate. Partea contractantă primitoare va confirma primirea informaţiilor clasificate.

2. Dacă există un volum mare de informaţii clasificate ce trebuie trimis, autorităţile competente de securitate vor conveni şi vor aproba reciproc mijloacele de transport, traseul şi măsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.

3. Transmiterea electromagnetică a informaţiilor clasificate se va efectua numai sub formă criptată cu echipamente criptografice şi prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii certificate şi aprobate de autorităţile competente de securitate.

 

ARTICOLUL 10

Incidentele de securitate şi compromiterea informaţiilor clasificate

 

1. În cazul producerii unui incident de securitate, autoritatea competentă de securitate a părţii contractante primitoare în care s-a produs incidentul de securitate va informa imediat, în scris, autoritatea competentă de securitate a părţii contractante emitente, va asigura investigaţia de securitate adecvată a acestui caz şi va lua măsurile necesare de limitare a consecinţelor, În conformitate cu propriile legi şi reglementări naţionale. La cerere, autorităţile competente de securitate vor coopera la investigaţie.

2. În cazul în care compromiterea are loc pe teritoriul unui stat terţ, autoritatea competentă de securitate a părţii contractante emitente va acţiona conform alin. (1).

3. După încheierea investigaţiei, autoritatea competentă de securitate responsabilă conform alin. (1) şi (2) va comunica imediat, în scris, autorităţii competente de securitate a celeilalte părţi contractante rezultatele şi concluziile investigaţiei.

 

ARTICOLUL 11

Asistenţă reciprocă

 

1. Fiecare parte contractantă va asigura asistenţă personalului celeilalte părţi contractante pentru implementarea şi interpretarea prevederilor prezentului acord.

2. Dacă va fi cazul, autorităţile competente de securitate ale părţilor contractante se vor consulta reciproc asupra unor aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord şi pot conveni reciproc asupra încheierii unor protocoale de securitate suplimentare la acest acord.

 

ARTICOLUL 12

Soluţionarea diferendelor

 

Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord seva soluţiona prin consultări între autorităţile competente de securitate ale părţilor contractante sau, dacă nu se poate ajunge la o soluţionare acceptabilă, între reprezentanţii desemnaţi ai părţilor contractante.

 

ARTICOLUL 13

Cheltuieli

 

Fiecare parte contractantă va suporta eventualele cheltuieli legate de implementarea prezentului acord în conformitate cu propriile legi şi reglementări naţionale. În niciun caz cheltuielile suportate de o parte contractantă nu vor fi impuse celeilalte părţi contractante.

 

ARTICOLUL 14

Dispoziţii finale

 

1. Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată şi este supus aprobării în conformitate cu legile şi reglementările naţionale ale părţilor contractante

2. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a două luni care urmează după primirea ultimei notificări între părţile contractante prin care se menţionează că au fost îndeplinite cerinţele pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

3. Fiecare parte contractantă are dreptul să denunţe oricând prezentul acord. În acest caz, valabilitatea acordului expiră după 6 (şase) luni de la data la care cealaltă parte contractantă a primit notificarea de denunţare.

Fără a ţine cont de denunţarea prezentului acord, toate informaţiile clasificate furnizate în baza prezentului acord vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile acestuia.

4. Prezentul acord poate fi amendat pe baza consimţământului reciproc al părţilor contractante. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (2) al acestui articol.

5. Fiecare parte contractantă va notifica imediat celeilalte părţi contractante toate modificările intervenite în legislaţia sa care ar putea afecta protecţia informaţiilor clasificate la care se referă prezentul acord. În acest caz, părţile contractante se vor consulta pentru a lua în considerare posibilele modificări ale prezentului acord În acest timp, informaţiile clasificate vor continua să fie protejate conform prezentelor prevederi, dacă partea contractantă emitentă nu solicită altfel, în scris.

6. După intrarea în vigoare a prezentului acord, partea contractantă pe teritoriul căreia se încheie acordul va iniţia imediat procedurile necesare pentru înregistrarea Acordului la Secretariatul Naţiunilor Unite în conformitate cu articolul 102 din Carta Naţiunilor Unite. Cealaltă parte contractantă va fi informată cu privire la data înregistrării şi a numărului de înregistrare în seria tratatelor Naţiunilor Unite imediat ce această informaţie a fost comunicată de către secretariat.

Drept dovadă subsemnaţii, pe deplin autorizaţi de guvernele lor, am semnat prezentul acord.

 

Semnat la Bucureşti la 24 mai 2017, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, franceză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI

PENTRU GUVERNUL MARELUI DUCAT AL LUXEMBURGULUI

Praf. univ. dr. Marius Petrescu,

Excelenţa sa, domnul Christian Biever,

secretar de stat,

ambasadorul Marelui Ducat de Luxemburg

directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

în România

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 mai 2017

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 24 mai 2017, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2018.

Nr. 5.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47 din 30 iunie 2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 30 iunie 2017, cu următoarea modificare:

- Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. I. - Termenul prevăzut la art. 42 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 5 decembrie 2016, se prorogă, în ceea ce priveşte art. 42 lit. a) din acelaşi act normativ, până la data de 31 decembrie 2018.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 12.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 12.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi,

în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 21 septembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 762 din 25 septembrie 2017, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Institutul Cantacuzino îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 17-20 şi art. 23-28 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 şi cu reglementările specifice Ministerului Apărării Naţionale.”

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Institutul Cantacuzino are statut de unitate militară şi este condus de către un director general, cadru militar activ, numit de către ministrul apărării naţionale, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi conform reglementărilor interne ale Ministerului Apărării Naţionale.”

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - În termen de maximum 30 de zile de la intrarea îh vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului elaborată de către Ministerul Apărării Naţionale se vor aproba:

a) organizarea şi funcţionarea Institutului Cantacuzino;

b) organigrama şi numărul maxim de posturi;

c) lista bunurilor din proprietatea publica ce vor trece în administrarea Institutului Cantacuzino.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Finanţarea Institutului Cantacuzino se realizează din venituri proprii realizate şi, în completare, din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale.

(2) Veniturile proprii ale Institutului Cantacuzino sunt realizate din:

a) comercializarea producţiei proprii ori din prestarea unor servicii;

b) furnizarea şi realizarea unor studii de cercetare-dezvoltare;

c) taxe;

d) sponsorizări;

e) alte venituri, conform legii.

(3) Institutul Cantacuzino poate obţine finanţări suplimentare şi din finanţări externe, din participarea la parteneriate sau asocieri naţionale ori internaţionale în domeniul ştiinţific ori de cercetare în domeniul de activitate şi poate fi cofinanţator la proiecte sau programe europene sau internaţionale, inclusiv pentru obţinerea unor finanţări, ori la parteneriatele şi asocierile încheiate.”

5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) în cadrul Institutului Cantacuzino se organizează şi funcţionează consiliul de administraţie format din 7-9 persoane cu notorietate profesională şi morală, ai cărui membri sunt numiţi şi revocaţi din funcţie, potrivit regulilor aplicabile mandatului,de către ministrul apărării naţionale.

(2) Din consiliul de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Cercetării şi Inovării, un reprezentant al Ministerului Sănătăţii şi 5-7 reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, din care cel puţin 2 specialişti în domeniul medical sau al cercetării medicale.

(3) Preşedintele consiliului de administraţie va fi nominalizat de către ministrul apărării naţionale.

(4) Atribuţiile consiliului de administraţie se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 2.

(5) Membrii consiliului de administraţie beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din salariul comandantului-director general al Institutului Cantacuzino şi prezintă ministrului apărării naţionale, semestrial, precum şi la solicitarea acestuia, rapoarte privind activitatea desfăşurată.”

6. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:

„(6) Institutul Cantacuzino, în funcţie de proiectele ori temele de cercetare şi dezvoltare ce urmează a fi planificate sau sunt angajate, inclusiv cele cu parteneri internaţionali, poate angaja consultanţi pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, persoane fizice, inclusiv cetăţeni străini, în specialităţile sau domeniile de interes ce decurg din proiectele respective.

(7) Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Cantacuzino se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(8) Pentru apărarea sănătăţii publice, întregului personal din Institutul Cantacuzino i se aplică prevederile art. 28 lit. c) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 13.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 13.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Nr. 3.247 din 19 decembrie 2017

Nr. 1.179 din 21 decembrie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate

de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale,

ministrul finanţelor publice şi ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale

Ionuţ Mişa

Lucian Şova

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Art. 1. - Operatorii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 78 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, depun la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti următoarele:

a) cererea prin care solicită eliberarea avizului tehnic, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) un aparat, ca model de referinţă, pentru efectuarea testelor şi o memorie fiscală goală, accesibilă;

c) prospectul, manualele de utilizare, programare şi documentaţia de service, în original sau copii conforme, traduse în limba română, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale provenite din afara ţării;

d) declaraţia producătorului privind rezistenţa la condiţiile de mediu, în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) din normele metodologice, tradusă în limba română, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale provenite din afara ţării;

e) declaraţia producătorului cu privire la modulul criptografic, din care să reiasă certificarea acestuia în conformitate cu standardul FIPS 140-2 Level 2 sau minimum Common Criteria EAL3, prin indicarea numărului de certificat;

f) copia aprobării de model evidenţiată prin Declaraţia de conformitate CE, referitoare la compatibilitate electromagnetică, echipamente electrice de joasă tensiune, echipamente terminale de radio şi telecomunicaţii după caz, precum şi certificatul de conformitate examinare CE de tip în cazul taximetrelor;

g) documentaţia tehnică de implementare a jurnalului electronic, precum şi dispozitivele şi/sau programele de citire a memoriei fiscale şi programele de citire şi de verificare a integrităţii fişierelor jurnal electronice, traduse în limba română, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale provenite din afara ţării;

h) declaraţia producătorului cu privire la asigurarea stocării datelor şi funcţionarea ceasului de timp real minimum 1.440 de ore în absenţa tensiunii de alimentare de către modulul fiscal;

i) o memorie fiscală la limita de umplere şi un dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, în conformitate cu art. 33 pct. C lit. a) din normele metodologice.

Art. 2. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti verifică şi/sau testează:

a) îndeplinirea funcţiilor şi condiţiilor tehnice prevăzute în secţiunea a 2-a din normele metodologice, cu excepţia celor prevăzute la art. 23 lit. b), c) şi e) şi la art. 33 pct. A lit. f), pentru care verificarea se asigură de organismul notificat care a eliberat certificatul de conformitate examinare CE de tip;

b) îndeplinirea cerinţelor generale prevăzute la art. 81 din normele metodologice;

c) programarea aparatului de marcat electronic fiscal;

d) funcţiile obligatorii;

e) imposibilitatea accesului la funcţiile interzise, cu excepţia celei prevăzute la art. 35 lit. a) pentru care verificarea se asigură de organismul notificat care a eliberat certificatul de conformitate examinare CE de tip;

f) memoria fiscală şi jurnalul electronic;

g) funcţionarea în cadrul unui sistem de gestiune, dacă este cazul;

h) imposibilitatea accesării componentelor aparatului de marcat electronic fiscal şi programului de operare;

i) posibilitatea ieşirii din situaţiile de pană.

Art. 3. - Testarea programării aparatului de marcat electronic fiscal constă în programarea parametrilor şi în listarea documentelor, în condiţiile prevăzute de normele metodologice.

Art. 4. - Testarea funcţiilor obligatorii se efectuează prin apelarea funcţiilor obligatorii prevăzute la art. 33 din normele metodologice şi prin verificarea rezultatelor obţinute.

Art. 5. - Programul aparatului de marcat electronic fiscal corespunde cerinţelor dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 24-29 din normele metodologice şi nu permite accesul la funcţiile interzise prevăzute în secţiunea a 3-a din normele metodologice.

Art. 6. - (1) Testarea memoriei fiscale constă în activarea acesteia şi în efectuarea programului de înregistrare, pe baza instrucţiunilor de folosire a aparatului de marcat electronic fiscal.

(2) Se verifică rezultatele înregistrărilor şi se fac încercări de schimbare a înregistrărilor din memoria fiscală sau de ştergere a acestora.

(3) Memoria fiscală corespunde numai dacă satisface prevederile referitoare la securitatea datelor înregistrate.

Art. 7. - (1) Testarea jurnalului electronic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, constă în:

a) iniţializarea şi programarea jurnalului electronic;

b) calculul valorii SHA-2 a fişierului jurnal electronic;

c) înregistrarea valorii SHA-2 în memoria fiscală şi în fişierul jurnal electronic;

d) verificarea integrităţii înscrierilor valorilor SHA-2 cu ajutorul programelor externe de verificare;

e) tipărirea de rapoarte şi memorarea fişierelor jurnal electronice pe un dispozitiv de salvare extern.

(2) Jurnalul electronic corespunde numai dacă satisface prevederile referitoare la securitatea datelor înregistrate.

Art. 8. - (1) Testarea operării în cadrul unui sistem de gestiune se efectuează prin simularea funcţionării terminalului aparatului de marcat electronic fiscal într-o configuraţie identică cu cea prevăzută pentru utilizarea tipului respectiv, prin verificarea programului de operare a sistemului care trebuie să corespundă cerinţelor unei case de marcat electronice fiscale şi prin listarea documentelor în concordanţă cu prevederile din ordonanţa de urgenţă.

(2) Modulul fiscal al terminalului aparatului de marcat electronic fiscal trebuie să fie instalat astfel încât să nu permită accesul la el fără înlăturarea sigiliului.

(3) Setul integral de comenzi al interfeţelor de comunicaţie trebuie specificat detaliat. El nu trebuie să permită comenzi care ar necesita cooperarea cu modulul fiscal fără a coopera cu acesta şi afectarea datelor înregistrate în modulul fiscal în alt mod decât prin procedurile normale de lucru. Trebuie asigurată autonomia de funcţionare a terminalului aparatului de marcat electronic fiscal pentru realizarea funcţiilor obligatorii.

Art. 9 - Verificarea posibilităţilor de înlăturare a situaţiilor de pană constă în provocarea unor situaţii de întrerupere a funcţionării aparatului de marcat electronic fiscal şi de blocare a operării acestuia, conform prevederilor art. 38 din normele metodologice, precum şi în urmărirea comportării aparatului, în sensul neafectării datelor stocate şi asigurării continuităţii înregistrărilor.

Art. 10. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti verifică şi/sau testează cerinţele prevăzute de normele metodologice referitoare la comunicaţia aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru Online, începând cu data implementării Sistemului informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut de ordonanţa de urgenţă.

Art. 11. - (1) După efectuarea testelor şi a verificărilor, dacă aparatul de marcat electronic fiscal corespunde tuturor cerinţelor, se eliberează avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

(2) Avizul tehnic favorabil prevăzut la alin. (1) este emis în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării testelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta procedură.

(3) O copie a avizului tehnic, certificată pentru conformitate de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, este transmisă prin grija acestuia comisiei prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii avizului tehnic.

(4) Modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat tehnic este înseriat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, care emite avizul tehnic şi aplică o etichetă ce cuprinde numărul acestuia. Eticheta va fi aplicată astfel încât să nu poată fi înlocuită şi să nu permită accesul în echipamentul avizat.

 

ANEXA Nr. 1 la procedură

(cerere în două exemplare originale)

 

ANTET FIRMA SOLICITANTĂ

 

CERERE

Către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti

 

Prin prezenta, .........................................................................................................................................................................

(date firmă: denumire, adresă, tel., fax, e-mail, cod fiscal, nr. înreg. la rag. comerţ, nr. cont, bancă, capital social)

vă solicită emiterea avizului tehnic privind caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal tip ...................., model ..............................................., denumire comercială ............................................... , produs de firma ............................................... (nume, ţară),

Aparatul de marcat electronic fiscal supus testării are următoarea configuraţie .............................................................................. şi are ca destinaţie ..............................................................................  1

Ne asumăm răspunderea că aparatul de marcat electronic fiscal supus avizării respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi că toate aparatele comercializate vor fi identice cu cel avizat.

Împuternicim pe ............................................... (date personale, telefon), ca persoană competentă tehnic să ne reprezinte interesele în procedura de avizare.

 

Data

Semnătura autorizată

........................................

........................................


1 Destinaţia poate fi: comerţ, prestări servicii, alimentaţie publică, comerţ carburanţi, schimb valutar, taximetrie. Pentru aparatele de marcat electronice fiscale cu destinaţia taximetrie se vor menţiona: structură închisă, numărul aprobării de model eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală sau numărul certificatului de acreditare UE.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

ANTET ICI BUCUREŞTI

 

AVIZ TEHNIC FAVORABIL

Nr. ............ din ...............................

privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost verificat din punct de vedere tehnic aparatul de marcat electronic fiscal tip ..............................................., model ..............................................., denumirea comercială ..............................................., configuraţie ..............................................., care are ca destinaţie1 ...............................................,

pentru Societatea ..............................................., adresa ..............................................., codul fiscal/codul unic de înregistrare ..............................................., telefon/fax ............................................... .

Aparatul verificat se avizează/nu se avizează din punct de vedere tehnic, întrucât corespunde/nu corespunde condiţiilor impuse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

Director general,

...............................................

(semnătura şi ştampila)


1 Destinaţia poate fi: comerţ, prestări servicii, alimentaţie publică, comerţ carburanţi, schimb valutar, taximetrie. Pentru aparatele de marcat electronice fiscale cu destinaţia taximetrie se vor menţiona: structură închisă, numărul aprobării de model eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală sau numărul certificatului de acreditare UE.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a Contractul ui-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusului necuvenit/supracompensării

 

 

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 lit. j), art. 15 şi 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) Sit. c), alin. (2) şi (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin;

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusului necuvenit/supracompensării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 16 aprilie 2014, se modifică şi completează după cum urmează;

1. Anexa nr. 1 - Contractul-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă se modifică şi se completează după cum urmează:

a) Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă reprezintă tariful unitar, exprimat în lei/kWh, plătit lunar de fiecare consumator de energie electrică, în vederea creării resurselor financiare necesare aplicării schemei de sprijin.”

b) Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Plătitorul de contribuţie transmite lunar administratorului schemei de sprijin, până la data de 10 a fiecărei luni, cantitatea totală de energie electrică facturată la consumatori, inclusiv cea consumată la locurile de consum proprii în luna anterioară”.

c) La articolul 10, alineatul (2) se abrogă;

d) Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Plătitorul de contribuţie plăteşte facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, în termen de maximum 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai târziu de data de 20 a fiecărei luni următoare celei de consum.”

e) Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16- - Plătitorul de contribuţie poate fi obligat să constituie/să reconstituie/să actualizeze o garanţie financiară, corespunzătoare plăţii contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aşa cum a fost comunicată de către administratorul schemei de sprijin, în baza şi în situaţiile prevăzute într-o procedură emisă de administratorul schemei de sprijin şi aprobată de ANRE, care se constituie anexă la prezentul contract-cadru.”

f) După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, care va avea următorul cuprins:

„Art. 181. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor de plată aferente schemei de sprijin se penalizează conform art. 16 şi 18.

(2) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) nu exonerează plătitorul de contribuţie, respectiv administratorul schemei de sprijin de la plata obligaţiilor aferente schemei de sprijin.”

g) La articolul 20, literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) să solicite plătitorului de contribuţie constituirea/ reconstituirea/actualizarea garanţiilor financiare conform prevederilor art. 16, respectiv să execute garanţia financiară conform prevederilor art. 17;

.................................................................................................................

f) să notifice ANRE neîndeplinirea de către plătitorul de contribuţie a obligaţiilor instituite în prezentul contract referitoare la constituirea/reconstituirea/actualizarea garanţiei financiare sau pentru plata facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, în vederea analizării condiţiilor prevăzute la art. 41 din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

h) La articolul 21, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) să transmită lunar administratorului schemei de sprijin, la termen, cantităţile totale de energie electrică facturate consumatorilor/consumate la locurile de consum proprii în luna anterioară, conform prevederilor art. 6;

.................................................................................................................

d) să constituie/reconstituie/actualizeze garanţia financiară, conform prevederilor art. 16;”.

i) Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi rămâne în vigoare 18 luni de la data încetării ajutorului de stat instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, sau până la încetarea/rezilierea contractului din oricare altă cauză, în conformitate cu prevederile art. 41.”

j) Anexa nr. 1 la Contractul-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 - Contractul-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusului necuvenit/ supracompensării se modifica şi completează după cum urmează:

a) După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, care va avea următorul cuprins:

»Art. 51. - (1) Deciziile ANRE referitoare la cuantumul supracompensării şi/sau bonusului necuvenit sunt obligatorii pentru producători şi se pun în aplicare în vederea recuperării prin emiterea unei decizii de recuperare de către administratorul schemei de sprijin, în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat.

(2) în cazul în care producătorul înregistrează obligaţii de plată către administratorul schemei de sprijin neachitate la termenul de scadenţă, rezultate din aplicarea schemei de sprijin şi nu au încheiate/nu respectă convenţiile de compensare a datoriilor încheiate cu administratorul schemei de sprijin, administratorul schemei de sprijin sistează plata bonusului lunar Către producător, până la achitarea de către acesta a datoriei respective.

(3) Pentru bonusul reţinut la plată conform prevederilor alin. (2), producătorii nu calculează penalităţi de întârziere.”

b) Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - În cazul în care facturile prevăzute la art. 7 au fost emise pe baza datelor comunicate de ANRE pentru luna anterioară, administratorul schemei de sprijin achită contravaloarea facturilor primite de la producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, în termen de maximum 30 de zile de la ultima zi a lunii pentru care au fost emise facturile, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 51 alin. (2).”

c) Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Administratorul schemei de sprijin achită factura transmisa de producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă ce beneficiază de schema de sprijin prevăzută la art. 12, în termen de 7 zile de la data primirii facturii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 51 alin. (2).”

d) Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - În cazul în care din datele comunicate de ANRE prin decizie, în baza Regulamentului de calificare, rezultă o cantitate anuală de energie electrica pentru care producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă avea dreptul să primească bonus mai mică decât cea determinată prin însumarea cantităţilor lunare de energie electrică pentru care a primit bonus lunar, inclusiv în cazul invalidării temporare de către ANRE a unei autoevaluări pentru calificare, administratorul schemei de sprijin determină contravaloarea cantităţii de energie electrică pentru care producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă a beneficiat de bonus necuvenit, emite decizie de recuperare a acestuia în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat pe care o transmite producătorului respectiv, întocmeşte şi transmite factura de regularizare în termen de 7 zile de la data primirii deciziei de calificare anuală de la ANRE.”

e) Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă achită factura transmisă de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor art. 14, în termen de 7 zile de la primirea facturii, dar nu mai târziu de 15 zile de la comunicarea de către ANRE a deciziilor de calificare, cu excepţia situaţiilor în care producătorul încheie cu administratorul schemei de sprijin o convenţie de compensare a datoriilor şi creanţelor reciproce aferente schemei de sprijin conform art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare.”

f) Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. – Administratorul schemei de sprijin emite, în baza deciziei ANRE referitoare la cuantumul supracompensării, decizia de recuperare a supracompensării în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat pe care o transmite producătorului pentru care s-a determinat supracompensarea, împreună cu factura de plată a supracompensării, în termen de 7 zile de la data primirii comunicării de la ANRE.”

g) Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin are obligaţia achitării facturii de plată a supracompensării în termen de 7 zile de la data primirii acesteia de la administratorul schemei de sprijin conform prevederilor art. 16, dar nu mai târziu de 15 zile de la comunicarea de către ANRE a cuantumului supracompensării, cu excepţia situaţiilor în care producătorul încheie cu administratorul schemei de sprijin o convenţie de compensare a datoriilor şi creanţelor reciproce aferente schemei de sprijin conform art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare.”

h) După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, care va avea următorul cuprins:

„Art. 201. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor de plată aferente schemei de sprijin se penalizează conform art. 21 şi 23.

(2) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) nu exonerează producătorii, respectiv administratorul schemei de sprijin de la plata obligaţiilor aferente schemei de sprijin, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 51 alin. (2),”

i) Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă poate fi obligat să constituie/ reconstituie/actualizeze o garanţie financiară, corespunzătoare plăţii bonusului necuvenit şi supracompensării, aşa cum a fost comunicată de către administratorul schemei de sprijin, în baza şi în condiţiile prevăzute într-o procedură emisă de administratorul schemei de sprijin şi aprobată de ANRE, care se constituie anexă la prezentul contract-cadru.”

j) Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - În cazul neachitării până la data scadenţei a facturilor emise în condiţiile prezentului contract de către una dintre părţi, partea în culpă are obligaţia să plătească dobânzi penalizatoare pentru întârzierea la plată, egale cu nivelul dobânzii de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere după data scadenţei, până în ziua plăţii (exclusiv), cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 51 alin. (3). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.”

k) După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, care va avea următorul cuprins:

„Art. 231. - Drepturile şi obligaţiile din prezentul contract nu pot face obiectul cesionării parţiale sau totale de către niciuna dintre părţi, fără acordul scris al celeilalte părţi, cu notificarea cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii cesionării.”

l) La articolul 25, literele a), b), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) să plătească contravaloarea facturilor primite conform prevederilor art. 7 de la producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, în termenul prevăzut la art. 8, din contul bancar deschis în acest scop, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 51 alin. (2);

b) să plătească contravaloarea facturilor primite, conform prevederilor art. 12, de la producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, în termenul prevăzut la art. 13, din contul bancar deschis în acest scop, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 51 alin. (2);

.................................................................................................................

d) să determine contravaloarea bonusului necuvenit, să emită decizie de recuperare a acestuia în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat pe care o transmite producătorului respectiv şi să emită şi transmită factura de regularizare producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, conform prevederilor art. 14;

e) să emită decizia de recuperare a supracompensării în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat pe care o transmite producătorului respectiv şi să emită şi transmită producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă factura de plată a supracompensării. conform prevederilor art. 16;”.

m) La articolul 25, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), care va avea următorul cuprins:

„h) să întreprindă toate demersurile în vederea recuperării bonusului necuvenit/cuantumului supracompensării în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.”

n) La articolul 26, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) să solicite producătorului de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă constituirea/reconstituirea/ actualizarea garanţiilor financiare, conform prevederilor art. 21, respectiv să execute garanţia financiară conform prevederilor art. 22;”.

o) La articolul 28, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) să încaseze lunar de la administratorul schemei de sprijin contravaloarea bonusului pentru cantităţile de energie electrică comunicate de ANRE, conform prevederilor art. 8, cu respectarea prevederilor art. 9, 10 şi 11, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 51 alin. (2);

d) să încaseze de la administratorul schemei de sprijin contravaloarea bonusului neacordat, conform prevederilor art. 13, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 51 alin. (2);”.

p) Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi rămâne în vigoare 18 luni de la data încetării ajutorului de stat primit de producător, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, sau până la încetarea/rezilierea contractului din oricare altă cauză, în conformitate cu prevederile art. 47.”

q) Anexa nr. 1 la Contractul-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/ bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusului necuvenit/ supracompensării se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., producătorii de energie electrică, furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuţie şi consumatorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Contractele aflate în vigoare la data emiterii prezentului ordin vor fi modificate corespunzător în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia,

Art. IV. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin,

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 124.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Contractul-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă)

 

Documente de referinţă

 

Reglementările care stau la baza prezentului contract sunt:

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă;

4. Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2009 privind aprobarea Procedurii de urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă de la emitere până la valorificare;

6. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015 privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine, cu modificările ulterioare;

7. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerare de înaltă eficienţă, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;

10. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1 la Contractul-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficientă şi administratorul schemei da sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusului necuvenit/supracompensării)

 

Documente de referinţă

 

Reglementările care stau la baza prezentului contract sunt:

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă;

4. Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2009 privind aprobarea Procedurii de urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă de la emitere până la valorificare;

6. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015 privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine, cu modificările ulterioare;

7. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerare de înaltă eficienţă, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017, cu modificările ulterioare.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

 

În temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Cursurile de formare profesională continuă se organizează la sediul Şcolii sau la sediile instanţelor şi parchetelor, la centrele de formare din ţară aflate în subordinea Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, Consiliului Superior al Magistraturii sau a altor instituţii publice, precum şi în alte spaţii corespunzătoare, în condiţiile legii.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Mariana Ghena

 

Bucureşti, 19 decembrie 2017.

Nr. 1.478.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.