MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 34/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 34         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 15 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

160/2017. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind asigurarea protecţiei personalului Ministerului Afacerilor Interne

 

1.848/2017. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea Rezoluţiei MEPC.275(69) - Stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona specială Marea Baltică va avea efect, adoptată de Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin al Organizaţiei Maritime Internaţionale la 22 aprilie 2016

 

3.928/C/2017. - Ordin al ministrului justiţiei privind condiţiile de conducere a autoturismelor de serviciu de către personalul din cadrul structurilor teritoriale şi din aparatul central al Direcţiei Naţionale de Probaţiune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plafoanele maxime ale ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil - ANT 1. precum şi pentru culturile de: în pentru fibră - ANT 2, cânepă pentru fibră - ANT 3, tutun - ANT 4, hamei - ANT 5 şi sfeclă de zahăr - ANT 6, care se acordă pentru anul de cerere 2017, în limita sumei de 114.634,650 mii euro, în echivalent 527.239,146 mii lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018, şi care se distribuie astfel:

a) 110.891,950 mii euro, pentru culturile amplasate pe teren arabil;

b) 7,150 mii euro pentru în pentru fibră şi cânepă pentru fibră;

c) 1.656,200 mii euro pentru tutun;

d) 109,200 mii euro pentru hamei;

e) 1.970,150 mii euro pentru sfeclă de zahăr.

(2) Culturile amplasate pe teren arabil sunt:

a) cereale pentru boabe: grâu. secară, orz, orzoaică, porumb boabe, sorg, orez şi alte cereale;

b) leguminoase pentru boabe: mazăre, fasole şi alte leguminoase pentru boabe;

c) rădăcinoase: cartofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase furajere şi alte rădăcinoase;

d) plante industriale, din care: plante textile: în pentru fibră, cânepă pentru fibră; plante uleioase: floarea-soarelui, răpită, soia boabe, în pentru ulei; alte plante industriale: tutun, plante medicinale şi aromatice;

e) legume; tomate, ceapă, usturoi, varză albă, ardei, pepeni verzi şi galbeni şi alte legume;

f) furaje verzi în teren arabil: furaje verzi anuale, furaje verzi perene (lucernă, trifoi) şi alte furaje verzi în teren arabil;

g) căpşunerii;

h) loturi semincere;

i) alte culturi amplasate pe teren arabil, inclusiv în sere şi solare.

(3) Cuantumul la hectar al ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1) la suprafeţele eligibile pentru ANT 1-6.

Art. 2. - Ajutoarele naţionale tranzitorii pentru culturile prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul vegetal se fac în iei, la cursul de schimb de 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2017 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 329 din 30 septembrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 10 ianuarie 2018.

Nr. 7.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind asigurarea protecţiei personalului Ministerului Afacerilor Interne

 

În scopul asigurării protecţiei personalului care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Afacerilor Interne, având în vedere că instituirea unor norme care să reglementeze protecţia personalului MAI, faţă de care este iminentă producerea ori au fost manifestate acte în scopul intimidării, ameninţării sau violenţe în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, care le pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea proprie sau a membrilor de familie ai acestora ori bunurile acestora, contribuie la aplicarea cu fermitate a legii şi la exercitarea neîngrădită a autorităţii publice,

ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (5), art. 6 alin. (6) şi (8) şi art. 66 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 şi art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 19 alin. (2) şi ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 26 alin. (1) pct. 1 şi art. 39 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, art. 10 lit. a) şi art. 21 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 194/2017, precum şi ale art. 41 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin are ca obiect de reglementare stabilirea procedurilor de instituire a cadrului general de executare şi a cazurilor de suspendare şi de încetare a măsurilor de protecţie pe teritoriul României a personalului Ministerului Afacerilor Interne care beneficiază, potrivit legii, de protecţie faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supus ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, denumit în continuare personal MAI.

Art. 2. - (1) în sensul prezentului ordin, prin personal MAI se înţelege poliţiştii, personalul militar al Jandarmeriei Române, cadrele militare ale Direcţiei Generale de Protecţie Internă şi funcţionarii publici din unităţile, instituţiile sau structurile care fac parte din structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.

(2) Beneficiază de protecţie în condiţiile prezentului ordin şi membrii de familie ai poliţiştilor, personalului militar al Jandarmeriei Române sau cadrelor militare ale Direcţiei Generale de Protecţie Internă, denumiţi în continuare membri de familie.

(3) Prin membri de familie se înţelege soţul/soţia, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a poliţiştilor, personalului militar al Jandarmeriei Române sau cadrelor militare ale Direcţiei Generale de Protecţie Internă.

Art. 3. - (1) Măsurile de protecţie a personalului MAI se pregătesc şi se desfăşoară de către structurile de jandarmi, cu excepţia personalului din cadrul Poliţiei Române şi a membrilor de familie ai acestuia pentru care protecţia se asigură de către structurile de poliţie.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în condiţiile prezentului ordin şi în conformitate cu prevederile celorlalte acte normative, standarde şi proceduri, care reglementează paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor aparţinând MAI.

(3) Direcţia Generală de Protecţie Internă, denumit în continuare DGPI, asigură sprijinul de specialitate în toate situaţiile în care se impune adoptarea măsurilor de protecţie.

 

CAPITOLUL II

Procedura de instituire a protecţiei

 

Art. 4. - Instituirea protecţiei personalului MAI se face la solicitare sau din oficiu, atunci când se constată că este necesară apărarea vieţii, integrităţii corporale, sănătăţii, libertăţii sau bunurilor personalului MAI faţă de care este iminentă producerea ori au fost manifestate acte în scopul intimidării sau ameninţării ori violenţe, ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acestora sau ale membrilor de familie.

Art. 5. - (1) Instituirea protecţiei, la solicitare, se face după desfăşurarea succesivă, cu celeritate, a următoarelor activităţi:

a) întocmirea solicitării scrise către inspectorul general al Poliţiei Române sau al Jandarmeriei Române, după caz, de către personalul MAI interesat:

b) analizarea solicitării şi întocmirea de către şeful nemijlocit al solicitantului a unei note de susţinere;

c) analizarea de către inspectoratele generale, cu sprijinul DGPI, a documentaţiei prevăzute la lit. a) şi b) şi consemnarea rezultatelor într-un raport care va cuprinde, după caz, propuneri de aprobare sau de respingere motivată a solicitării şi înaintarea acestei propuneri, spre avizare, secretarului de stat pentru ordine şi siguranţă publică; în situaţia înaintării unei propuneri de aprobare a solicitării, inspectorul general al Poliţiei Române sau al Jandarmeriei Române, după caz, dispune asigurarea măsurilor de protecţie, până la instituirea protecţiei aprobate prin ordinul prevăzut la lit. d);

d) emiterea ordinului ministrului afacerilor interne de instituire a protecţiei.

(2) Solicitarea cuprinde indicarea persoanei/persoanelor, motivul pentru care este necesară instituirea protecţiei, precum şi orice alte date şi/sau informaţii de interes operativ în scopul asigurării unei protecţii eficiente. Atunci când se solicită instituirea protecţiei pentru membri de familie, la solicitare se ataşează şi acordul expres al membrilor de familie ce au capacitate de exerciţiu deplină, consemnat în scris.

(3) Respingerea solicitării va fi adusă la cunoştinţa solicitantului prin grija inspectoratului general la nivelul căruia s-a întocmit raportul, prevăzut la alin. (1) lit. c).

Art. 6. - (1) Instituirea protecţiei din oficiu se realizează cu acordul fiecărei persoane vizate prin măsurile de protecţie, la propunerea DGPI, prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) evidenţiază necesitatea instituirii protecţiei, care are la bază iminenţa ameninţărilor îndreptate împotriva vieţii, integrităţii corporale, sănătăţii persoanelor prevăzute la art. 2, rezultată din evaluarea riscurilor la care este expusă persoana.

(3) în cazul refuzului protecţiei, manifestat în mod expres de către persoana prevăzută la alin. (1), acesteia i se aduc la cunoştinţă riscurile la care se supune în acest mod, precum şi necesitatea semnării unei declaraţii al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) în situaţia prevăzută la alin. (3), MAI este exonerat de răspundere cu privire la consecinţele produse prin neacceptarea protecţiei.

 

CAPITOLUL III

Cadrul general de executare a protecţiei

 

Art. 7. - În termen de 48 de ore de la emiterea ordinului ministrului afacerilor interne de instituire a protecţiei, şeful structurii de poliţie sau de jandarmi, care asigură efectivele pentru protecţie, întocmeşte Planul de protecţie, după consultarea persoanei căreia i se asigură protecţie.

Art. 8. - Planul de protecţie reprezintă documentul de planificare şi organizare a activităţilor specifice şi cuprinde următoarele:

a) persoana/persoanele pentru care se instituie protecţia;

b) data de instituire a protecţiei;

c) particularităţile privind protecţia, în funcţie de ameninţările sau riscurile identificate;

d) resursele umane, mijloacele tehnice şi logistice necesare pentru executarea protecţiei;

e) ţinuta şi dotarea personalului care execută protecţia;

f) atribuţiile personalului de protecţie;

g) modul de cooperare cu alte structuri ale MAI;

h) schema cu dispozitivele de protecţie;

i) itinerar» de deplasare de bază şi de rezervă;

j) fişa cu datele personale ale persoanei/persoanelor protejate;

k) alte documente care se întocmesc de la instituirea protecţiei şi până la încetarea acesteia.

Art. 9. - (1) Planul de protecţie, întocmit în condiţiile art. 7, se avizează de către structura teritorială DGPI şi se aprobă de către inspectorul general al Poliţiei Române sau inspectorul general al Jandarmeriei Române, după caz,

(2) Planul de protecţie se actualizează în situaţia modificării elementelor prevăzute la art. 8 lit. a)-d), f)-j), după consultarea persoanei căreia i se asigură protecţie, cu respectarea circuitului de avizare/aprobare prevăzut la alin. (1).

Art. 10. - Personalul desemnat să execute protecţia are următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile Planului de protecţie;

b) să intervină operativ, în cazul producerii unui eveniment care pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea persoanei protejate sau a membrilor familiei acestuia ori a bunurilor acestora;

c) să cunoască particularităţile locuinţei persoanei protejate, locurile vulnerabile, precum şi amplasarea sistemelor de alarmare şi modul de funcţionare al acestora;

d) să ia primele măsuri în cazul săvârşirii unor infracţiuni care aduc atingere vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei protejate sau a membrilor familiei acestuia;

e) să raporteze imediat, ierarhic, despre producerea unor evenimente deosebite;

f) să colaboreze cu DGPI şi alte instituţii abilitate în vederea identificării, analizei şi evaluării ameninţărilor existente/posibile;

g) să acţioneze cu respectarea dreptului la viaţă privată a persoanei protejate;

h) să păstreze confidenţialitatea activităţilor desfăşurate şi a datelor de care a luat la cunoştinţă pe timpul executării protecţiei.

Art. 11. - Şeful structurii de poliţie sau jandarmi care asigură efectivele pentru protecţie are următoarele obligaţii:

a) asigură cunoaşterea, de către personalul desemnat să execute protecţia, a prevederilor Planului de protecţie şi

controlează modul de îndeplinire a acestora;

b) asigură instruirea personalului care asigură protecţia;

c) analizează periodic modul de executare a protecţiei şi face propuneri înaintate ierarhic pentru modificarea/completarea Planului de protecţie sau, după caz, pentru suspendarea/încetarea protecţiei;

d) asigură raportarea pe cale ierarhică a măsurilor efective privind instituirea/suspendarea/încetarea protecţiei, precum şi a evenimentelor deosebite sau altor aspecte de interes operativ, în condiţiile legii;

e) asigură/solicită, potrivit competenţelor, includerea reşedinţei persoanei pentru care se asigură protecţia în sistemul de patrulare al dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică.

 

CAPITOLUL IV

Suspendarea şi încetarea protecţiei

 

Art. 12, - Protecţia personalului MAI poate fi suspendată sau poate înceta cu respectarea circuitului de avizare/aprobare prevăzut în prezentul ordin.

Art. 13. - (1) Suspendarea protecţiei se poate dispune numai la solicitarea persoanei protejate sau în situaţia în care aceasta părăseşte temporar teritoriul României.

(2) încetarea măsurilor de protecţie se poate dispune în următoarele situaţii:

a) la solicitarea persoanei protejate;

b) la încetarea motivului/motivelor care a/au determinat instituirea măsurilor de protecţie;

c) la pierderea calităţii de personal al MAI.

(3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) şi alin. (2) lit. a) va cuprinde detaliat perioada de suspendare/data încetării măsurilor de protecţie.

(4) în situaţia prevăzută la alin. (1) şi alin. (2) lit. a), dispoziţiile art. 6 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător,

Art. 14. - (1) Pentru executarea protecţiei, structura de poliţie sau de jandarmi care asigură efectivele cooperează/ colaborează cu structurile MAI, precum şi cu alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe baza planurilor/protocoalelor de cooperare/colaborare încheiate.

(2) Structurile MAI sunt obligate să asigure, potrivit competenţei, sprijin informativ, operativ, logistic şi financiar necesar unităţii de poliţie sau de jandarmi care execută protecţia, pentru îndeplinirea în bune condiţii a misiunilor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 15. - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române informează Direcţia Generală Management Operaţional, denumită în continuare DGMO, cu privire la instituirea protecţiei, suspendarea sau încetarea acesteia, precum şi cu privire la evenimentele deosebite sau alte aspecte de interes operativ din domeniul protecţiei persoanelor.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Pentru punerea în aplicare a prezentului ordin, inspectorul general al Poliţiei Române şi inspectorul general al Jandarmeriei Române emit ordine/dispoziţii cu privire la modul de executare a protecţiei, forma şi conţinutul documentelor întocmite, precum şi alte precizări necesare.

Art. 17. - (1) Necesitatea şi oportunitatea menţinerii protecţiei instituite se evaluează permanent de către şeful structurii care asigură efectivele pentru executarea misiunii, în cooperare cu structurile DGPI.

(2) în situaţia în care, în urma evaluării, se constată că nu mai există condiţiile care au determinat instituirea protecţiei, şeful structurii care asigură efectivele întreprinde demersuri pentru încetarea acestor măsuri, în condiţiile art. 12 şi art. 13 alin. (2) lit. b).

Art. 18. - (1) Anual, la încetarea misiunii şi ori de câte ori se impune, şefii structurilor care întocmesc Planul de protecţie analizează modul de organizare, desfăşurare şi îndeplinire a misiunii de protecţie, stabilind măsurile care se impun pentru îmbunătăţirea activităţilor.

(2) Analizele, însuşite de către inspectoratele generale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), se transmit la DGMO în vederea informării conducerii ministerului.

Art. 19. - Ordinul prevăzut la art. 5 lit. d) se elaborează la nivelul DGMO.

Art. 20. - Prevederile prezentului ordin nu se aplică personalului MAI şi membrilor de familie ai acestuia care, potrivit normelor procesual penale, beneficiază de măsuri de protecţie similare.

Art. 21. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 160.

 

ANEXĂ

 

DECLARAŢIE

 

- Model –

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

 

Nr. ..................................... din .....................................

 

 

DECLARAŢIE

 

 

1. Subsemnatul(a), ........................................................................... (grad, nume, prenume),

având funcţia de ........................................................................... în cadrul ...........................................................................,

prin prezenta declar pe propria răspundere că refuz orice măsuri de protecţie pe care mi le poate pune la dispoziţie MAI.

 

 

 

2. Precizez că mi-au fost aduse la cunoştinţă riscurile la care mă expun prin refuzul măsurilor de protecţie pe care MAI mi le poate pune la dispoziţie şi îmi asum orice eventuale consecinţe care ar putea apărea.

 

 

3. Observaţii:

 

 

 

 

4. Data:

5. Semnătura:

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea Rezoluţiei MEPC.275(69) - Stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona specială Marea Baltică va avea efect, adoptată de Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin al Organizaţiei Maritime Internaţionale la 22 aprilie 2016

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 40.325/2.199 din 24.10.2017 privind publicarea Rezoluţiei MEPC.275(69) - Stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona specială Marea Baltică va avea efect, adoptată de Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin al Organizaţiei Maritime Internaţionale la 22 aprilie 2016,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 727/2017 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică şi modelul Certificatului ISPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.274(69) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 22 aprilie 2016,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică Rezoluţia MEPC.275(69) - Stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona specială Marea Baltică va avea efect, adoptată de Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin al Organizaţiei Maritime Internaţionale la 22 aprilie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se întocmeşte într-un singur exemplar original.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Feitx Stroe

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 1.848.

 

 

ANEXA

 

REZOLUŢIA MEPC.275(69)

(adoptată la 22 aprilie 2016)

 

STABILIREA DATEI DE LA CARE REGULA 11.3 DIN ANEXA IV LA MARPOL REFERITOARE LA ZONA SPECIALĂ MAREA BALTICĂ VA AVEA EFECT

 

Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin,

amintind art. 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin (Comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de la nave,

luând notă de regula 1,6.1 din anexa IV la Convenţia internaţionala din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL), care defineşte Marea Baltică ca o Zonă specială în conformitate cu anexa menţionată,

luând notă, de asemenea, de definiţia Zonei speciale conform anexei IV la MARPOL, şi anume zona din mare în care, din motive tehnice recunoscute în legătură cu condiţiile sale oceanografice şi ecologice şi cu caracterul special al traficului său, se impune adoptarea de metode obligatorii speciale pentru prevenirea poluării mării cu ape uzate,

luând notă, în plus, de informaţiile furnizate Comitetului la cea de-a şaizeci şi opta sesiune a sa de către Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia şi Suedia, precum şi la cea de-a şaizeci şi noua sesiune a sa de către Federaţia Rusă, reprezentând statele părţi la MARPOL care se învecinează cu Zona specială Marea Baltică, privind instalaţiile de primire amplasate în interiorul Zonei speciale menţionate, în conformitate cu regula 13 din anexa IV la MARPOL,

luând în considerare data la care cerinţele privind descărcarea prevăzute în regula 113 din anexa IV la MARPOL, în ceea ce priveşte Zona specială Marea Baltică, trebuie să producă efect,

1 decide că, în conformitate cu cerinţele stabilite în regula 13.2 din anexa IV la MARPOL, în cazul Zonei speciale Marea Baltică, Cerinţele privind descărcarea pentru zonele speciale din regula 11.3 din anexa IV la MARPOL vor avea efect de la:

.1 1 iunie 2019 pentru navele de pasageri noi;

.2 1 iunie 2021 pentru navele de pasageri existente, altele decât cele specificate în paragraful 1.3 de mai jos; şi

.3 1 iunie 2023 pentru navele de pasageri existente care efectuează curse directe către sau dinspre un port situat în afara zonei speciale şi către sau dinspre un port situat la est de longitudinea 28*10 E în interiorul zonei speciale şi care nu fac nicio altă escală în interiorul zonei speciale;

2 încurajează guvernele membre, grupurile industriale şi alte părţi interesate implicate să se conformeze imediat, în mod voluntar, cerinţelor aplicabile zonelor speciale în Zona specială Marea Baltică;

3 solicită Secretarului general să notifice, în conformitate cu regula 13 din anexa IV la MARPOL, decizia sus-menţionată tuturor părţilor la MARPOL până la 30 septembrie 2016;

4 solicită, în plus, Secretarului general să notifice decizia sus-menţionată tuturor membrilor Organizaţiei.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind condiţiile de conducere a autoturismelor de serviciu de către personalul din cadrul structurilor teritoriale şi din aparatul central al Direcţiei Naţionale de Probaţiune

 

Având în vedere dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi art. 21 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Autoturismele care formează parcul auto, constituit, potrivit legii, pentru activităţile specifice desfăşurate de Direcţia Naţională de Probaţiune şi de structurile teritoriale, denumite în continuare autoturisme de serviciu, pot fi conduse după cum urmează:

a) de personal specializat - conducători auto încadraţi la Direcţia Naţională de Probaţiune;

b) de conducătorii auto din cadrul tribunalelor, în condiţiile art. 21 alin, (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare;

c) de personalul din cadrul structurilor teritoriale de probaţiune şi din aparatul central al Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) lit. c), denumit în continuare personal desemnat, poate conduce autoturismele de serviciu ale Direcţiei Naţionale de Probaţiune în condiţiile prezentului ordin.

(3) Autoturismele de serviciu se folosesc exclusiv în scopul pentru care au fost destinate fiind interzise deplasările în scopuri personale, inclusiv pe trasee; domiciliu la şi de la locul de muncă, precum deplasările care nu au legătură cu activitatea de probaţiune. Deplasarea în străinătate a autoturismelor de serviciu se aprobă doar de către directorul general al Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

Art. 2. - (1) Autoturismele de serviciu pot fi conduse de personalul desemnat, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) îşi exprimă acordul scris pentru a conduce autoturisme de serviciu;

b) posedă permis de conducere corespunzător categoriei autovehiculelor pe care urmează să le conducă, minimum categoria B, cu o vechime de cel puţin un an de la emitere;

c) se obligă să ia în primire autoturismele de serviciu cu ocazia fiecărei deplasări, prin efectuarea de consemnări specifice în Evidenţa utilizării autoturismelor de serviciu, constituită potrivit anexei la prezentul ordin.

(2) Şefii structurilor teritoriale, respectiv directorul general al Direcţiei Naţionale de Probaţiune nominalizează, prin decizie, personalul desemnat, după verificarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), după cum urmează;

a) şefii structurilor teritoriale, pentru personalul din subordine;

b) directorul general al Direcţiei Naţionale de Probaţiune, pentru şefii structurilor teritoriale şi pentru personalul din structură centrală a Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

(3) Conducerea autoturismelor de serviciu fără îndeplinirea condiţiilor de la alin. (1) şi (2), respectiv în alte condiţii decât cele cuprinse la art. 1 alin. (3), atrage răspunderea disciplinară sau administrativă a celor responsabili, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 3. - (1) Personalul desemnat are obligaţia de a-şi însuşi caracteristicile tehnice generale ale autoturismelor de serviciu şi particularităţile exploatării acestora în funcţie de sezonul cald sau rece, precum şi reglementările legale în materie referitoare, în principal, la:

a) securitatea şi sănătatea în muncă;

b) măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor;

c) prevederile prezentului ordin şi tipurile de asigurări întocmite pentru autoturismele de serviciu.

(2) Personalul desemnat poate opta să nu conducă un autoturism de serviciu care nu are întocmită, pe lângă asigurarea obligatorie, şi asigurarea facultativă de tip CASCO.

(3) Directorul general al Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi şefii structurilor teritoriale de probaţiune consemnează aducerea la cunoştinţa personalului desemnat a obligaţiei prevăzute la alin. (1) prin proces-verbal încheiat în acest sens, odată cu decizia de desemnare.

Art. 4. - (1) Personalul desemnat este obligat să procedeze, înaintea fiecărei deplasări, la controlul stării tehnice generale, solicitând, dacă este cazul, completarea dotării autoturismului de serviciu cu toate materialele, sculele, piesele şi accesoriile aferente acestuia.

(2) Alimentarea cu carburant a autoturismelor de serviciu se efectuează exclusiv pe baza cârdurilor alocate în acest sens de Direcţia Naţională de Probaţiune, personalul desemnat având obligaţia menţionării fiecărei alimentări în foaia de parcurs şi ulterior în fişa zilnică a autoturismului.

Art. 5. - (1) Personalul desemnat are obligaţia de a completa după fiecare deplasare foaia de parcurs, respectând concordanţa între datele consemnate în foale şi indicaţia de la bordul autoturismului de serviciu.

(2) Foaia de parcurs a fiecărui autoturism de serviciu trebuie să cuprindă cel puţin următoarele coloane:

a) „Plecare”;

b) „Sosire”;

c) „Itinerarul de deplasare”: locul de plecare în cursă, destinaţia, principalele puncte de trecere - pentru traseele în afara localităţii;

d) „Distanţa parcursă, km”; urban, extraurban, pe drumuri neamenajate, după caz;

e) numărul autoturismului de serviciu;

f) numele şi prenumele persoanei care conduce autoturismul.

(3) Personalul desemnat are obligaţia de a completa după fiecare deplasare, în format electronic, fişa zilnică a autoturismului, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele coloane:

a) ziua, Juna, anul completării,

b) ora plecării;

c) ora sosirii;

d) numele şi prenumele persoanei care a condus autoturismul;

e) kilometrii parcurşi;

f) numărul şi seria bonului fiscal emis cu ocazia alimentării;

g) cantitatea de combustibil alimentată;

h) stocul de carburant în rezervor.

(4) La terminarea deplasării, personalul desemnat realizează parcarea autoturismului de serviciu în condiţii de siguranţă.

Art. 6. - (1) Personalul desemnat are obligaţia de a semnala orice defecţiune a tabloului de bord care nu mai permite înregistrarea rulajului efectuat, precum şi orice indicaţie semnalată la bord referitoare la instalaţia electrică, respectiv la consumul de lubrifianţi sau antigel, astfel:

a) şefului structurii teritoriale de probaţiune, pentru personalul desemnat din cadrul acelei structuri;

b) directorului general sau persoanei anume desemnate de acesta din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune, în cazul şefilor structurilor teritoriale care conduc autoturisme de serviciu;

c) persoanei anume desemnate de directorul general din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune, în cazul personalului din aparatul central care conduce autoturisme de serviciu.

(2) Persoanele menţionate la alin. (1) lit. a)-c) dispun măsurile necesare pentru remedierea de îndată a situaţiilor semnalate.

Art. 7. - Şeful structurii teritoriale de probaţiune, respectiv persoana anume desemnată de directorul general pentru structura centrală a Direcţiei Naţionale de Probaţiune, verifică la sfârşitul fiecărei luni dacă foile de parcurs au fost completate corect şi la toate rubricile, confirmă totalul rulajului efectuat, precum şi timpul de exploatare a autoturismelor de serviciu.

Art. 8. - Personalul desemnat suportă consecinţele nerespectării legislaţiei rutiere incidente pe durata deplasării cu autoturismul de serviciu.

Art. 9. - Direcţia Naţională de Probaţiune şi cele 42 de servicii de probaţiune vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 3.928/C.

 

ANEXĂ

 

Denumirea instituţiei

 

Evidenţa utilizării autoturismelor de serviciu

Nr. ..../anul ............

 

Nr.

Data

Numele persoanei desemnate

Date de identificare a autoturismului de serviciu

Scule şi accesorii conform inventarului nr.

Starea tehnică a autoturismului/ alte observaţii

Destinaţie

Semnătură plecare

Semnătură sosire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fila nr. ...

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.