MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 37/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 37         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 16 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

6. - Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

 

Convenţia Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive

 

6. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

 

7. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

 

7. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.661/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

31/2017. - Normă pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrata a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Convenţia Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016 şi semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016.

Art. 2. - Se aprobă încetarea valabilităţii, prin denunţare, în relaţia cu România, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985, ratificată de România prin Legea nr. 53/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 108 din 10 martie 1998.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe face cunoscută, prin ordin publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (5) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, data la care convenţia prevăzută la art. 2 îşi încetează valabilitatea în relaţie cu România.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2018.

Nr. 6.

 

Consiliul Europei Tratatul nr. 218

 

CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI

referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive*)

 

*) Traducere.

 

Preambul

Statele membre ale Consiliului Europei, precum şi alte state părţi ale Convenţiei culturale europene (ETS nr. 18), semnatare ale prezentei convenţii,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă legătură între membrii săi,

preocupate fiind de dreptul la integritate fizică, precum şi de aşteptările legitime ale cetăţenilor de a asista la partide de fotbal şi alte evenimente sportive fără a se teme de acte de violenţă, dezordine publică sau alte activităţi infracţionale/ contravenţionale,

interesate ca partidele de fotbal şi alte evenimente sportive să devină manifestări agreabile şi primitoare pentru toţi cetăţenii şi recunoscând că instaurarea unui mediu adecvat poate avea un semnificativ impact pozitiv asupra securităţii şi siguranţei la astfel de competiţii,

preocupate de nevoia de a promova participarea tuturor factorilor implicaţi în asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă adecvat la partidele de fotbal şi alte evenimente sportive,

preocupate fiind de necesitatea respectării legii în incinta şi în afara stadioanelor de fotbal şi/sau în vecinătatea arenelor unde se desfăşoară alte manifestări sportive, pe căile de acces spre/de la acestea şi în alte zone frecventate de mii de spectatori,

recunoscând că sportul şi ansamblul organizaţiilor şi celorlalţi factori implicaţi în organizarea şi gestionarea unei partide de fotbal sau altor evenimente sportive trebuie să susţină valorile de bază ale Consiliului Europei, precum coeziunea socială, toleranţa, respectul şi nediscriminarea,

conştiente de diferenţele dintre state cu privire la specificul lor constituţional, juridic, cultural şi istoric, precum şi cele legate de natura şi gravitatea problemelor de siguranţă şi securitate asociate partidelor de fotbal şi altor evenimente sportive,

recunoscând necesitatea de a ţine seama pe deplin de legislaţia naţională şi internaţională cu privire la aspecte cum ar fi protecţia datelor, reabilitarea infractorilor şi drepturile omului,

recunoscând faptul că un mare număr de organizaţii publice, private şi alţi factori implicaţi, inclusiv spectatorii, au obiectivul comun de a face ca partidele de fotbal şi alte manifestări sportive să fie evenimente sigure şi plăcute pentru toţi participanţii şi recunoscând totodată faptul că acţiunile lor colective pot cuprinde şi măsuri interdependente sau care uneori coincid,

recunoscând faptul că acest caracter de suprapunere â măsurilor impune ca autorităţile competente să dezvolte parteneriate eficiente la nivel internaţional, naţional şi local pentru a elabora şi pune în practică o abordare multiinstituţională integrată şi echilibrată în materie de siguranţă, securitate şi servicii la partidele de fotbal şi alte manifestări sportive,

recunoscând că evenimentele din afara arenelor sportive pot avea un impact direct asupra manifestărilor din incinta acestora şi invers,

recunoscând că dialogul şi consultările cu principalii factori implicaţi, în special suporterii şi comunităţile locale, pot ajuta autorităţile competente să reducă riscurile asociate securităţii şi siguranţei şi să creeze o atmosferă primitoare în incinta şi în afara arenelor sportive,

fiind hotărâte să coopereze şi să ia măsuri comune în vederea reducerii riscurilor asociate siguranţei şi securităţii la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, cu scopul de a oferi o experienţă plăcută spectatorilor, participanţilor şi comunităţilor locale,

pornind de la conţinutul Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal (STE nr. 120), deschisă spre semnare la Strasbourg la 19 august 1985 (denumită în continuare „Convenţia nr. 120”),

luând în considerare faptul că vasta experienţă dobândită şi bunele practici existente în Europa au condus la dezvoltarea unei noi abordări integrate şi bazate pe cooperare în materie de siguranţă şi securitate a spectatorilor, reflectată în special în Recomandarea Rec(2015)1 privind siguranţa, securitatea şi serviciile la meciurile de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată de Comitetul Permanent de Monitorizare a Convenţiei nr. 120 în cadrul celei de-a 40-a reuniuni din 18 iunie 2015, au convenit asupra următoarelor:

 

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare

 

1. Părţile, în limitele prevederilor lor constituţionale, vor adopta măsurile necesare pentru a pune în aplicare dispoziţiile prezentei convenţii la partidele sau turneele de fotbal disputate pe teritoriul lor de către cluburile profesioniste de fotbal sau echipele naţionale.

2. Părţile pot aplica dispoziţiile prezentei convenţii la alte sporturi sau evenimente sportive disputate pe teritoriul lor, inclusiv partidele de fotbal amator, în special în situaţiile în care sunt identificate riscuri potenţiale în materie de siguranţă sau securitate.

 

ARTICOLUL 2

Scopul

 

Scopul prezentei convenţii este acela de a furniza un mediu sigur şi primitor la partidele de fotbal şi alte evenimente sportive. Pentru aceasta, părţile:

a. vor adopta o abordare multiinstituţională, integrată şi echilibrată în materie de siguranţă, securitate şi servicii, bazată pe un spirit de parteneriat şi cooperare eficiente la nivel local, naţional şi internaţional;

b. se vor asigura că toate organizaţiile publice şi private, precum şi alţi factori implicaţi sunt conştienţi că siguranţa, securitatea şi prestările de servicii nu pot fi tratate izolat şi că fiecare poate avea o influenţă directă asupra asigurării celorlalte două;

c. vor ţine seama de bunele practici în dezvoltarea unei abordări integrate în materie de siguranţă, securitate şi servicii.

 

ARTICOLUL 3

Definiţii

 

În sensul prezentei convenţii, termenii:

a. „măsuri de siguranţă” înseamnă orice măsură elaborată şi aplicată cu scopul principal de a proteja sănătatea şi integritatea corporală a persoanelor şi grupurilor care participă sau asistă la o partidă de fotbal sau la un alt eveniment sportiv, în interiorul sau în afara arenei sportive, sau care locuiesc/lucrează în vecinătatea evenimentului;

b. „măsuri de securitate” înseamnă orice măsură elaborată şi aplicată cu scopul principal de a preveni, reduce riscul de producere şi/sau de a răspunde la orice act de violenţă, tulburare a ordinii publice sau altă activitate infracţională săvârşită cu ocazia unui meci de fotbal sau a altui eveniment sportiv, în interiorul sau în afara arenei sportive;

c. „măsuri pentru servicii” înseamnă orice măsură elaborată şi aplicată cu scopul principal de a face persoanele şi grupurile de persoane să se simtă confortabil, apreciate şi binevenite atunci când participă la o partidă de fotbal sau altă manifestare sportivă, în interiorul sau în afara unei arene sportive;

d. „organizaţie” înseamnă orice organizaţie publică sau privată, cu o responsabilitate constituţională, legislativă, de reglementare sau de orice altă natură în ceea ce priveşte pregătirea şi punerea în aplicare a oricărei măsuri de siguranţă, de securitate sau pentru servicii cu ocazia unei partide de fotbal sau a unui alt eveniment sportiv, în interiorul sau în afara arenei sportive;

e. „factori implicaţi” înseamnă spectatorii, comunităţile locale sau oricare alte părţi interesate care nu au responsabilităţi legislative sau de reglementare, dar care pot contribui semnificativ la crearea unui climat de siguranţă şi securitate la partidele de fotbal şi la alte manifestări sportive, precum şi a atmosferei primitoare în interiorul şi în afara arenelor sportive;

f. „abordare integrată” înseamnă recunoaşterea faptului că, oricare ar fi obiectivul lor iniţial, măsurile de siguranţă, securitate şi servicii la partidele de fotbal şi alte evenimente sportive se suprapun invariabil şi sunt interdependente în ceea ce priveşte impactul, motiv pentru care trebuie echilibrate şi nu pot fi elaborate sau aplicate în mod izolat;

g. „abordare multiinstituţională integrată” înseamnă recunoaşterea faptului că rolurile şi acţiunile fiecărei organizaţii implicate în planificarea şi derularea activităţilor legate de fotbal sau alte sporturi trebuie să fie coordonate, complementare, proporţionale, elaborate şi aplicate ca părţi componente ale unei strategii globale în materie de siguranţă, securitate şi servicii;

h. „bune practici” înseamnă măsurile aplicate într-una sau mai multe ţări, care s-au dovedit a fi foarte eficiente în atingerea scopului sau obiectivului propus;

i. „organizaţie competentă” înseamnă o organizaţie (publică sau privată) implicată în organizarea şi/sau gestionarea unei partide de fotbal sau a unui alt eveniment sportiv care are loc în incinta sau în afara unei arene sportive.

 

ARTICOLUL 4

Aspecte legate de coordonarea la nivel naţional

 

1. Părţile vor lua măsuri pentru instituirea unor structuri de coordonare la nivel naţional şi local în scopul elaborării şi implementării unei abordări multiinstituţionale integrate în materie de siguranţă, securitate şi servicii.

2. Părţile vor lua măsuri pentru instituirea unor mecanisme de coordonare care să permită identificarea, analizarea şi evaluarea riscurilor în materie de siguranţă, securitate şi servicii şi diseminarea informaţiilor actualizate cu privire la evaluarea riscurilor.

3. Părţile se vor asigura că structurile de coordonare implică principalele organizaţiile publice şi private cu responsabilităţi în materie de siguranţă, securitate şi servicii cu ocazia evenimentului respectiv, atât în interiorul, cât şi în afara locului de desfăşurare.

4. Părţile vor lua măsuri ca structurile de coordonare să respecte integral principiile legate de siguranţă, securitate şi servicii stabilite prin prezenta convenţie; totodată vor lua măsuri pentru elaborarea unor strategii naţionale şi locale, care să fie evaluate şi îmbunătăţite în mod periodic, în baza experienţei şi bunelor practici naţionale şi internaţionale.

5. Părţile vor lua măsuri astfel încât cadrul juridic, de reglementare sau administrativ naţional să precizeze rolurile şi responsabilităţile organizaţiilor competente, iar acestea să fie complementare, conforme cu o abordare integrată şi larg înţelese atât la nivel strategic, cât şi operaţional.

 

ARTICOLUL 5

Siguranţă, securitate şi servicii în arenele sportive

 

1. Părţile vor lua măsuri astfel încât cadrul juridic, de reglementare sau administrativ naţional să impună organizatorilor de evenimente, în consultare cu toate organizaţiile partenere, obligaţia de a crea un mediu sigur pentru toţi participanţii şi spectatorii,

2. Părţile se vor asigura că autorităţile publice competente adoptă reglementări sau dispoziţii de natură a garanta eficienţa procedurilor de acordare a licenţelor de funcţionare pentru stadioane, a procedurilor de certificare şi a reglementărilor de siguranţă în general şi vor lua măsuri în vederea aplicării, monitorizării şi controlării acestora.

3. Părţile vor solicita organizaţiilor competente să ia măsuri pentru ca proiectarea arenelor sportive, infrastructura acestora şi prevederile legale privind managementul mulţimilor să fie conforme cu normele şi bunele practici naţionale şi internaţionale.

4. Părţile vor încuraja organizaţiile competente să ia măsuri pentru ca arenele sportive să ofere un mediu prietenos şi primitor pentru toate categoriile sociale, inclusiv copiii, persoanele în vârstă şi cele cu dizabilităţi, şi să aibă, în special, dotări sanitare şi standuri pentru comercializarea băuturilor răcoritoare, precum şi să ofere condiţii bune de vizionare pentru toţi spectatorii.

5. Părţile vor lua măsuri ca mecanismele operaţionale instituite în arenele sportive să fie cuprinzătoare, să prevadă o legătură eficientă cu forţele de ordine, cu serviciile de urgenţă şi organizaţiile partenere şi să includă politici şi proceduri clare în ceea ce priveşte aspectele care ar putea influenţa gestionarea mulţimilor şi riscurile asociate în materie de siguranţă şi securitate, în special:

- folosirea de materiale pirotehnice;

- orice formă de comportament violent sau interzis şi orice formă de comportament rasist sau discriminatoriu.

6. Părţile vor solicita organizaţiilor competente să ia măsuri ca întreg personalul din sectorul public sau privat implicat în asigurarea unui climat primitor şi lipsit de riscuri la partidele de fotbal şi alte manifestări sportive să fie echipat şi instruit astfel încât să îşi îndeplinească atribuţiile în mod eficient şi adecvat.

7. Părţile vor încuraja organizaţiile competente să sublinieze necesitatea ca jucătorii, antrenorii sau alţi reprezentanţi ai echipelor participante să acţioneze în conformitate cu principiile de bază ale sportului, precum toleranţa, respectul şi fairplay-ul, şi să recunoască influenţa negativă pe care o pot avea actele violente, rasiste sau provocatoare asupra comportamentului publicului spectator.

 

ARTICOLUL 6

Siguranţă, securitate şi servicii în locurile publice

 

1. Părţile vor încuraja colaborarea între toate organizaţiile şi factorii implicaţi în organizarea meciurilor de fotbal şi/sau a altor evenimente sportive în spaţii publice, inclusiv autorităţile locale, forţele de ordine, populaţia şi societăţile comerciale locale, reprezentanţii suporterilor, cluburile de fotbal şi federaţiilor naţionale, în special în ceea ce priveşte:

a. evaluarea riscurilor şi elaborarea măsurilor de prevenire adecvate menite să reducă disfuncţionalităţile şi să ofere asigurări legate de securitate comunităţii locale şi de afaceri, mai ales celor situate în vecinătatea locului de disputare a evenimentului sportiv sau a zonelor publice de vizionare;

b. crearea unui mediu sigur şi primitor în spaţiile publice desemnate ca locuri de adunare a suporterilor înainte sau după evenimentul sportiv sau unde se aşteaptă ca suporterii să se adune din proprie iniţiativă şi pe traseele de afluire şi defluire.

2. Părţile se vor asigura că măsurile de siguranţă, securitate şi evaluare a riscurilor iau în considerare traseele de afluire şi defluire.

 

ARTICOLUL 7

Planuri de intervenţie în caz de urgenţă

 

Părţile vor lua măsuri pentru elaborarea planurilor multiinstituţionale de intervenţie în caz de urgenţă; planurile vor fi testate şi îmbunătăţite în cadrul unor exerciţii comune periodice. Cadrul naţional legislativ, de reglementare şi administrativ va preciza care este organizaţia responsabilă pentru iniţierea, conducerea şi certificarea exerciţiilor.

 

ARTICOLUL 8

Dialogul cu suporterii şi comunităţile locale

 

1. Părţile vor încuraja toate organizaţiile să elaboreze şi să aplice o politică de comunicare proactivă şi periodică cu principalii factori implicaţi, inclusiv reprezentanţii suporterilor şi ai comunităţilor locale. La bază va sta principiul dialogului, scopul fiind acela de a genera un spirit de parteneriat, o cooperare pozitivă, precum şi identificarea unor soluţii pentru rezolvarea problemelor potenţiale.

2. Părţile vor încuraja toate organizaţiile publice şi private, precum şi alţi factori implicaţi, inclusiv comunităţile locale şi reprezentanţii suporterilor, să iniţieze sau sa ia parte la proiecte multiinstituţionale cu caracter social, educativ, de prevenire a delincvenţei sau la alte proiecte comunitare menite a încuraja respectul şi înţelegerea reciprocă, îndeosebi între suporteri, cluburi şi asociaţii sportive şi organizaţiile responsabile cu siguranţa şi securitatea.

 

ARTICOLUL 9

Strategii şi operaţiuni ale forţelor de ordine

 

1. Părţile vor lua măsuri pentru elaborarea strategiilor forţelor de ordine. Acestea trebuie să fie îmbunătăţite şi evaluate periodic, în funcţie de experienţa şi bunele practici naţionale şi internaţionale şi în concordanţă cu abordarea integrată globală în materie de siguranţă, securitate şi servicii.

2. Părţile se vor asigura că strategiile forţelor de ordine iau în considerare bunele practici, în special: culegerea de informaţii, evaluarea continuă a riscurilor, amplasarea forţelor de ordine pe baza analizelor de risc, intervenţia proporţională pentru prevenirea escaladării riscurilor sau a tulburărilor ordinii şi siguranţei publice, purtarea unui dialog eficient cu suporterii şi populaţia în general, colectarea de mijloace de probă a activităţii infracţionale/contravenţionale, precum şi înaintarea unor astfel de probe către autorităţile competente responsabile cu urmărirea penală.

3. Părţile se vor asigura că forţele de ordine lucrează în parteneriat cu organizatorii, suporterii, comunităţile locale şi cu alţi factori implicaţi pentru a face partidele de fotbal şi alte manifestări sportive sigure şi primitoare pentru toţi cei interesaţi.

 

ARTICOLUL 10

Prevenirea şi sancţionarea comportamentului antisocial

 

1. Părţile vor lua toate măsurile posibile pentru a reduce riscul ca persoanele sau grupurile de persoane să genereze sau să participe la acte violente sau tulburarea ordinii şi siguranţei publice.

2. Părţile, în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională, vor lua măsuri pentru a adopta reglementări eficiente cu privire la excluderea persoanelor violente, adaptate caracterului şi localizării riscului, în scopul descurajării şi prevenirii incidentelor violente sau tulburărilor ordinii şi siguranţei publice.

3. Părţile, în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională, vor coopera pentru ca persoanele care săvârşesc infracţiuni în străinătate să primească sancţiuni corespunzătoare fie în ţara în care au comis infracţiunea, fie în ţara lor de reşedinţă sau de cetăţenie.

4. Acolo unde este cazul şi în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională, părţile vor lua în considerare posibilitatea ca autorităţile judiciare sau administrative responsabile cu impunerea de sancţiuni persoanelor care au cauzat sau au contribuit la producerea de incidente violente şi/sau tulburarea ordinii şi siguranţei publice la partidele de fotbal să impună restricţii de călătorie la partidele de fotbal disputate în străinătate.

 

ARTICOLUL 11

Cooperarea internaţională

 

1. Părţile vor colabora îndeaproape cu privire la toate aspectele reglementate de prezenta convenţie şi aspectele conexe, cu scopul de a maximiza cooperarea în ceea ce priveşte evenimentele internaţionale, de a face schimb de experienţă şi a participa la dezvoltarea bunelor practici.

2. Părţile, fără a aduce atingere prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare, în special celor privind repartizarea competenţelor între diferitele servicii şi autorităţi, înfiinţează sau desemnează un punct naţional de informare în fotbal în cadrul forţelor de ordine (PNIF), PNIF trebuie:

a. să acţioneze ca un punct de contact direct şi unic pentru schimbul generai (strategic, operaţional şi tactic) de informaţii în legătură cu partidele de fotbal care au dimensiune internaţională;

b. să schimbe date cu caracter personal, în conformitate cu normele naţionale şi internaţionale aplicabile;

c. să faciliteze, să coordoneze sau să organizeze implementarea cooperării poliţieneşti internaţionale în legătură cu partidele de fotbal cu dimensiune internaţională;

d. să fie capabil să îndeplinească rapid şi eficient sarcinile care îi sunt atribuite.

3. Părţile se vor asigura în continuare că PNIF reprezintă o sursă naţională de expertiză cu privire la operaţiunile poliţieneşti asociate meciurilor de fotbal, dinamica grupurilor de fani, riscurile conexe în materie de siguranţă şi securitate.

4. Fiecare stat parte va informa în scris Comitetul pentru Siguranţă şi Securitate la Evenimentele Sportive, înfiinţat prin prezenta convenţie, cu privire la denumirea şi datele de contact ale PNIF şi va comunica orice modificări ulterioare ale acestora.

5. Părţile vor coopera la nivel internaţional în ceea ce priveşte schimbul de bune practici şi informaţii referitoare la proiectele de prevenţie, educaţie şi informare, precum şi în vederea stabilirii de parteneriate cu toate organizaţiile implicate în implementarea de iniţiative naţionale şi locale având ca ţintă comunitatea locală şi suporterii sau organizate de către aceştia.

 

Clauze procedurale

 

ARTICOLUL 12

Comunicarea de Informaţii

 

Fiecare parte va transmite Comitetului pentru Siguranţă şi Securitate la Evenimente Sportive, într-una din limbile oficiale ale Consiliului Europei, toate informaţiile relevante cu privire la măsurile legislative şi de altă natură adoptate de aceasta pentru a respecta prevederile prezentei convenţii, cu privire la fotbal sau alte sporturi.

 

ARTICOLUL 13

Comitetul pentru Siguranţă şi Securitate Ea Evenimente Sportive

 

1. În sensul prezentei convenţii se instituie Comitetul pentru Siguranţă şi Securitate la Evenimente Sportive.

2. Orice parte la prezenta convenţie poate fi reprezentată în comitet de unul sau mai mulţi delegaţi, reprezentând principalele organizaţii guvernamentale, de preferinţă cu responsabilităţi în domeniul siguranţei şi securităţii manifestărilor sportive, precum şi de PNIF. Fiecare parte la prezenta convenţie dispune de un vot.

3. Orice stat membru al Consiliului Europei sau parte la Convenţia culturală europeană, care nu este parte la prezenta convenţie, precum şi orice stat nemembru care este parte la Convenţia nr. 120 pot fi reprezentate în comitet în calitate de observator.

4. Comitetul, prin decizie luată în unanimitate, poate invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu este parte la prezenta convenţie sau la Convenţia nr. 120, şi orice organizaţie interesată a fi reprezentată ca observator la una sau mai multe şedinţe.

5. Comitetul este convocat de către secretarul general al Consiliului Europei. Prima şedinţă va avea loc în termen de un an de la data la care zece state membre ale Consiliului Europei şi-au exprimat consimţământul de a-şi asuma obligaţii în temeiul prezentei convenţii. Acesta se va întruni în continuare cel puţin o dată pe an după prima sa reuniune. În plus, se va întruni ori de câte ori majoritatea părţilor solicită reuniunea.

6. Majoritatea părţilor constituie cvorumul necesar pentru ca o reuniune a comitetului să poată avea loc.

7. Sub rezerva dispoziţiilor prezentei convenţii, comitetul elaborează şi adoptă prin consens propriul regulament de funcţionare,

 

ARTICOLUL 14

Funcţiile Comitetului pentru Siguranţă şi Securitate la Evenimente Sportive

 

1. Comitetul va răspunde de monitorizarea şi aplicarea prezentei convenţii. În special, poate:

a. reexamina periodic prevederile prezentei convenţii şi analiza orice modificări necesare;

b. organiza consultări şi, atunci când este cazul, schimba informaţii cu organizaţiile relevante;

c. face recomandări părţilor prezentei convenţii în ceea ce priveşte măsurile ce trebuie luate pentru implementarea acesteia;

d. recomanda măsurile potrivite pentru a asigura informarea publicului cu privire la activităţile întreprinse în cadrul prezentei convenţii;

e. face recomandări Comitetului de Miniştri cu privire la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei să adere la prezenta convenţie;

f. formula orice propuneri pentru sporirea eficienţei prezentei convenţii;

g. facilita colectarea, analiza şi schimbul de informaţii, experienţă şi bune practici între state.

2. Cu aprobarea prealabilă a părţilor implicate, comitetul va monitoriza respectarea prezentei convenţii printr-un program de vizite în statele părţi, în scopul de a oferi consiliere şi sprijin pentru implementarea prezentei convenţii.

3. De asemenea, comitetul va aduna informaţii furnizate de statele părţi, în conformitate cu articolul 12, şi va transmite datele semnificative tuturor statelor părţi la prezenta convenţie, în special, comitetul poate informa fiecare stat parte cu privire la nominalizarea unui nou PNIF şi poate distribui datele de contact ale acestuia.

4. Pentru a se degreva de funcţii, comitetul poate convoca, din proprie iniţiativă, întâlniri ale grupurilor de experţi.

 

ARTICOLUL 15

Amendamente

 

1. Amendamentele la prezenta convenţie pot fi propuse de către o parte, de către Comitetul pentru Siguranţă şi Securitate la Evenimente Sportive sau de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei.

2. Orice propunere de amendament va fi comunicată de către secretarul general al Consiliului Europei statelor membre ale Consiliului Europei, altor state părţi la Convenţia culturală europeană, tuturor statelor nemembre ale Consiliului Europei care au aderat la Convenţia nr. 120 anterior datei de semnare a prezentei convenţii şi tuturor statelor nemembre care au aderat sau au fost invitate să adere la prezenta convenţie în conformitate cu prevederile articolului 18.

3. Orice amendament propus de către o parte sau de către Comitetul de Miniştri va fi comunicat comitetului cu cel puţin două luni înainte de şedinţa la care acesta va fi luat în discuţie. Comitetul va înainta Comitetului de Miniştri punctul său de vedere cu privire la amendamentul propus.

4. Comitetul de Miniştri va analiza amendamentul propus şi orice alt punct de vedere înaintat de către comitet şi poate adopta amendamentul prin votul majorităţii prevăzut la articolul 20.d al Statutului Consiliului Europei.

5. Textul oricărui amendament adoptat de către Comitetul de Miniştri în conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol va fi înaintat părţilor pentru acceptare în conformitate cu procedurile interne proprii.

6. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol va intra în vigoare În prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună după ce toate părţile l-au informat pe secretarul general cu privire la acceptarea amendamentului în cauză.

 

Clauze finale

 

ARTICOLUL 16

Semnarea

 

1. Prezenta convenţie va fi deschisă spre semnare de către statele membre ale Consiliului Europei, de către statele părţi ale Convenţiei culturale europene şi de către orice stat nemembru al Consiliului Europei care a aderat la Convenţia europeană privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal (ETS nr. 120), deschisă spre semnare la Strasbourg la 19 august 1985, anterior datei de deschidere spre semnare a prezentei convenţii.

2. Prezenta convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

3. Un stat parte a Convenţiei nr. 120 îşi poate depune instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare doar dacă a denunţat în prealabil convenţia menţionată sau o denunţă simultan.

4. La depozitarea instrumentelor proprii de ratificare, acceptare sau aprobare, în conformitate cu paragraful precedent, un stat contractant poate declara că va continua aplicarea Convenţiei nr. 120 până la data intrării în vigoare a prezentei convenţii, în conformitate cu prevederile articolului 17.1.

 

ARTICOLUL 17

Intrarea în vigoare

 

1. Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună de la data la care trei state membre ale Consiliului Europei îşi vor fi exprimat consimţământul de a deveni părţi la prezenta convenţie, în conformitate cu prevederile articolului 16.

2. Faţă de orice stat semnatar care îşi exprimă ulterior consimţământul de a deveni parte, Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună după data depozitării instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.

 

ARTICOLUL 18

Aderarea statelor nemembre

 

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, după consultarea părţilor, poate invita orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la prezenta convenţie printr-o decizie luată cu votul majorităţii, prevăzut de articolul 20.d al Statutului Consiliului Europei, şi prin votul unanim al reprezentanţilor statelor contractante care au dreptul de a face parte din Comitetul de Miniştri.

2. Pentru orice stat care aderă, Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de o lună după data depozitării instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

3. O parte care nu este stat membru al Consiliului Europei poate contribui la finanţarea Comitetului pentru Siguranţă şi Securitate la Evenimentele Sportive de o manieră ce urmează a fi stabilită de către Consiliul de Miniştri.

 

ARTICOLUL 19

Efectele Convenţiei

 

1. În relaţiile dintre o parte a prezentei convenţii şi o parte a Convenţiei nr. 120 care nu a ratificat prezenta convenţie vor fi aplicate în continuare articolele 4 şi 5 din Convenţia nr. 120.

2. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, dacă un stat a denunţat Convenţia nr. 120, dar această denunţare nu a produs efecte până la momentul ratificării prezentei convenţii, prezenta convenţie se va aplica în conformitate cu prevederile articolului 17.2.

 

ARTICOLUL 20

Aplicabilitatea teritorială

 

1. La momentul semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, orice stat poate desemna teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezenta convenţie.

2. Orice parte poate, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă ulterior aplicarea prezentei convenţii asupra oricărui alt teritoriu desemnat în declaraţie. În ceea ce priveşte acest teritoriu, Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună după data primirii declaraţiei menţionate de către secretarul general.

3. Orice declaraţie formulată în baza celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă, cu privire la orice teritoriu desemnat în această declaraţie, printr-o notificare adresată secretarului general. Retractarea va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de şase luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

 

ARTICOLUL 21

Denunţarea

 

1. În orice moment, orice parte poate denunţa prezenta convenţie prin intermediul unei notificări adresate secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunţarea intră în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de şase luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

 

ARTICOLUL 22

Notificări

 

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statele membre ale Consiliului Europei, alte state părţi ale Convenţiei culturale europene şi orice stat ce a aderat la prezenta convenţie despre:

a. orice semnare în conformitate cu articolul 16;

b. depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare în conformitate cu articolul 16 sau cu articolul 18;

c. orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenţii în conformitate cu articolele 17 şi 18;

d. orice propunere de amendament sau orice amendament adoptat în conformitate cu articolul 15 şi data la care amendamentul intră în vigoare;

e. orice declaraţie formulată în conformitate cu prevederile articolului 20;

f. orice denunţare notificată cu respectarea prevederilor articolului 21;

g. orice alt act, declaraţie, notificare sau comunicare în legătură cu prezenta convenţie.

 

Drept care subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezenta convenţie.

Încheiată la Saint-Denis, la data de 3 iulie 2016, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus la arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificată pentru conformitate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, fiecărui stat parte a Convenţiei culturale europene şi oricărui stat invitat să adere la prezenta convenţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare Sa abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2018.

Nr. 6.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2018.

Nr. 7.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia (denumite în continuare părţi),

cunoscând faptul că buna cooperare poate face necesar un schimb de informaţii clasificate între părţi, direct sau prin intermediul altor persoane juridice,

dorind să stabilească un set de reguli care să reglementeze protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate ce se vor aplica tuturor acordurilor de cooperare şi contractelor viitoare ce vor fi stabilite între părţi sau între persoanele juridice din statele acestora şi care conţin sau implică accesul la informaţii clasificate,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scopul şi domeniul de aplicare

 

1. Scopul prezentului acord este de a asigura protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau generate în procesul de cooperare dintre părţi sau dintre persoanele juridice din statele părţilor.

2. Prezentul acord se aplică oricărei activităţi ce implică schimbul de informaţii clasificate şi care se derulează sau urmează a se derula între părţi sau între persoanele juridice din statele părţilor.

3. Prezentul acord nu va afecta obligaţiile celor două părţi ce derivă din alte acorduri internaţionale la care sunt parte şi nu va fi folosit împotriva intereselor, securităţii şi integrităţii teritoriale ale altor state.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

În prezentul acord se vor utiliza următoarele definiţii:

(1) informaţie clasificată înseamnă orice informaţie, document sau material, indiferent de forma fizică a acesteia, căreia i s-a atribuit un anumit nivel de clasificare în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor şi care va fi protejată corespunzător;

(2) nivel de clasificare înseamnă o categorie care, în conformitate cu legislaţia statului părţii, determină anumite restricţii privind accesul la Informaţii clasificate, măsuri de protecţie şi marcaje;

(3) partea emitentă înseamnă partea, inclusiv orice altă persoană juridică din statul părţii respective, care generează şi transmite informaţii clasificate către cealaltă parte;

(4) partea primitoare înseamnă partea, inclusiv orice altă persoană juridică din statul părţii respective, care primeşte informaţii clasificate de la cealaltă parte;

(5) contract clasificat înseamnă orice contract sau subcontract care conţine sau implică accesul la informaţii clasificate;

(6) certificat de securitate a personalului înseamnă un document emis în conformitate cu legislaţia statului părţii în baza unei proceduri de investigare finalizată printr-o decizie pozitivă şi prin care se acordă accesul la informaţii clasificate şi permisiunea de a gestiona informaţiile clasificate de un anumit nivel de clasificare;

(7) certificat de securitate industrială înseamnă un document emis în conformitate cu legislaţia statului părţii, în baza unei proceduri de investigare finalizată printr-o decizie pozitivă, prin care se atestă că o persoană juridică este abilitată să desfăşoare activităţi legate de un contract clasificat;

(8) autoritate competentă de securitate înseamnă instituţia menţionată la art. 3, învestită cu autoritate la nivel naţional care, în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor, asigură implementarea unitară a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

(9) necesitatea de a cunoaşte înseamnă principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate poate fi acordat unei persoane în vederea îndeplinirii îndatoririlor oficiale şi sarcinilor de serviciu;

(10) compromiterea înseamnă orice întrebuinţare necorespunzătoare, contrară legislaţiei naţionale, care are drept rezultat deteriorarea sau accesul neautorizat, modificarea, dezvăluirea ori distrugerea informaţiilor clasificate, precum şi orice altă acţiune sau inacţiune care duce la pierderea confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii acestora.

 

ARTICOLUL 3

Autorităţile competente de securitate

 

1. Autorităţile competente de securitate responsabile pentru implementarea prezentului acord sunt:

în România:

Guvernul României

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

în Republica Croaţia:

Oficiul Consiliului Naţional de Securitate

2. Părţile se vor informa reciproc, pe canale diplomatice, despre orice modificare relevantă cu privire la autorităţile competente de securitate.

 

ARTICOLUL 4

Niveluri de clasificare

 

1. Echivalenţa nivelurilor de clasificare naţionale este următoarea: 2 3 4 5 6

 

în România

în Republica Croaţia

STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ

VRLO TAJNO

STRICT SECRET

TAJNO

SECRET

POVJERLJIVO

SECRET DE SERVICIU

OGRANIČENO

 

2. Partea emitentă va informa cu promptitudine partea primitoare asupra oricăror modificări survenite în nivelurile de clasificare ale informaţiilor clasificate transmise.

3. Partea emitentă va informa partea primitoare asupra condiţiilor suplimentare de transmitere sau de limitare a utilizării informaţiilor clasificate transmise.

4. Partea primitoare se va asigura că informaţiile clasificate primite sunt marcate cu nivelul de clasificare naţional echivalent, în conformitate cu alin. (1) al acestui articol.

5. Atribuirea unui nivel de clasificare informaţiilor clasificate generate În comun, modificarea acestuia, precum şi declasificarea acestor informaţii se vor efectua cu acordul reciproc al părţilor.

6. Părţile se vor informa reciproc asupra oricăror modificări survenite în nivelurile de clasificare naţionale.

 

ARTICOLUL 5

Protecţia Informaţiilor clasificate

 

1. Partea primitoare va asigura pentru toate informaţiile clasificate primite acelaşi nivel de protecţie ca şi pentru informaţiile clasificate naţionale având nivel de clasificare echivalent, în conformitate cu art. 4 alin. (1).

2. Nimic din conţinutul prezentului acord nu va prejudicia legislaţia din statele părţilor referitoare la accesul persoanelor la documente sau accesul la informaţiile de interes public, protecţia datelor personale sau protecţia informaţiilor clasificate.

3. Fiecare parte se va asigura că au fost aplicate măsurile corespunzătoare pentru protecţia informaţiilor clasificate prelucrate, stocate sau transmise prin sistemele informatice şi de comunicaţii. Aceste măsuri vor asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi, dacă este cazul, ne-repudierea şi autenticitatea informaţiilor clasificate, precum şi un grad corespunzător de evidenţă şi urmărire a acţiunilor legate de informaţiile respective.

 

ARTICOLUL 6

Dezvăluirea şi utilizarea Informaţiilor clasificate

 

1. Fiecare parte se va asigura că informaţiile clasificate furnizate sau schimbate în baza prezentului acord nu vor fi:

a) declasificate şi nici nu li se va scădea nivelul de clasificare fără acordul prealabil scris al părţii emitente sau la cererea acesteia:

b) folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate şi în afara limitelor stabilite de partea emitentă;

c) divulgate unui stat terţ, organism internaţional, persoană fizică sau juridică fără acordul prealabil scris al părţii emitente.

2. Dacă oricare alt acord încheiat între părţi cuprinde reglementări mai stricte referitoare la schimbul sau protecţia informaţiilor clasificate, se vor aplica reglementările respective.

 

ARTICOLUL 7

Accesul la informaţii clasificate

 

1. Accesul la informaţiile clasificate SECRET/POVJERLJIVO şi de nivel superior şi/sau în zonele şi incintele unde se desfăşoară activităţi ce implică astfel de informaţii este permis, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, numai persoanelor autorizate şi care deţin certificat de securitate a personalului valabil pentru nivelul de clasificare al informaţiilor pentru care se solicită accesul.

2. Accesul la informaţiile clasificate SECRET DE SERVICIU/ OGRANIČENO se va limita numai la persoanele care respectă principiul necesităţii de a cunoaşte şi sub condiţia ca acestea să îndeplinească cerinţele pentru acces la această categorie de informaţii clasificate în conformitate cu legislaţia din statele părţilor.

3. Fiecare parte se va asigura că toate persoanele cărora li s-a acordat accesul la informaţii clasificate sunt informate cu privire la responsabilităţile de a proteja aceste informaţii în conformitate cu reglementările de securitate corespunzătoare.

4. La cerere, părţile, prin intermediul autorităţilor competente de securitate, vor confirma faptul că unei persoane i s-a acordat certificat de securitate a personalului anterior accesării informaţiilor clasificate emise de partea emitentă.

 

ARTICOLUL 8

Traducerea şi multiplicarea informaţiilor clasificate

 

1. Toate traducerile şi multiplicările informaţiilor clasificate vor fi marcate cu nivelul de clasificare naţional corespunzător şi vor fi protejate în acelaşi mod ca şi informaţiile clasificate originale.

2. Toate traducerile şi multiplicările informaţiilor clasificate vor fi efectuate de persoane care deţin certificate de securitate a personalului corespunzătoare.

3. Toate traducerile informaţiilor clasificate vor conţine o adnotare corespunzătoare în limba în care au fost traduse prin care se va indica faptul că acestea conţin informaţii clasificate ale părţii emitente.

4. Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢA DEOSEBITĂ/VRLO TAJNO vor fi traduse sau multiplicate numai în baza permisiunii prealabile scrise a părţii emitente.

5. Toate multiplicările şi traducerile informaţiilor clasificate vor fi supuse aceloraşi măsuri de protecţie ca şi informaţiile originale. Numărul de copii se va limita la cel necesar pentru scopurile oficiale.

 

ARTICOLUL 9

Distrugerea informaţiilor clasificate

 

1. Informaţiile clasificate vor fi distruse în conformitate cu legislaţia naţională a părţii primitoare astfel încât reconstrucţia parţială sau totală a acestora să nu fie posibilă.

2. Distrugerea informaţiilor clasificate se realizează numai cu acordul prealabil scris sau la cererea părţii emitente.

3. Informaţiile STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/VRLO TAJNO nu vor fi distruse. Acestea vor fi returnate părţii emitente, după ce partea primitoare consideră că nu mai sunt necesare, sau la cererea părţii emitente.

4. Partea primitoare va informa în scris partea emitentă cu privire la distrugerea informaţiilor clasificate.

5. În cazul în care este imposibilă protejarea sau returnarea informaţiilor clasificate generate sau transmise în baza prezentului acord, acestea vor fi distruse imediat. Partea primitoare va notifica în cel mai scurt timp autoritatea competentă de securitate a părţii emitente cu privire la distrugerea informaţiilor clasificate.

 

ARTICOLUL 10

Transmiterea informaţiilor clasificate

 

1. Informaţiile clasificate vor fi transmise prin canale diplomatice, curieri militari sau alte mijloace convenite de autorităţile competente de securitate în conformitate cu legislaţia statului părţii care iniţiază transmiterea. Partea primitoare va confirma în scris primirea informaţiilor clasificate.

2. Informaţiile clasificate vor fi transmise electronic în formă criptată, prin utilizarea mijloacelor şi dispozitivelor criptografice acceptate reciproc de autorităţile competente de securitate, în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor.

3. Dacă există un volum mare de informaţii clasificate ce trebuie transmis, autorităţile competente de securitate vor conveni mijloacele de transport, traseul şi măsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.

 

ARTICOLUL 11

Vizite

 

1. Vizitele ce implică acces la informaţii clasificate efectuate pe teritoriul statului părţii gazdă sunt supuse autorizării scrise prealabile a autorităţii competente de securitate a părţii gazdă sau unei alte proceduri convenite între părţi, în conformitate cu legislaţia statului respectiv.

2. Cererea de vizită va fi transmisă autorităţii competente de securitate a părţii gazdă şi va cuprinde următoarele date ce vor fi folosite numai în scopul vizitei:

a) numele şi prenumele vizitatorului, data şi locul naşterii, cetăţenia şi numărul paşaportului sau al cărţii de identitate:

b) funcţia vizitatorului, cu specificarea numelui angajatorului pe care vizitatorul îl reprezintă;

c) specificarea proiectului la care participă vizitatorul;

d) confirmarea deţinerii certificatului de securitate a personalului de către vizitator, valabilitatea acestuia şi nivelul de clasificare a informaţiilor până la care acesta poate acorda acces vizitatorului;

e) numele, adresa, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail şi persoana de contact din cadrul instituţiei ce urmează a fi vizitată;

f) scopul vizitei, inclusiv cel mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor clasificate implicate;

g) data şi durata vizitei. În cazul vizitelor repetate, se va menţiona întreaga perioadă acoperită de vizite;

h) alte date, dacă s-a convenit astfel cu autorităţile competente de securitate;

i) data, semnătura şi ştampila autorităţii competente de securitate a părţii solicitante.

3. Cererea de vizită va fi transmisă cu cel puţin douăzeci de zile înainte de vizită, dacă autorităţile competente de securitate nu au convenit altfel, de comun acord.

4. Autoritatea competentă de securitate a părţii care primeşte cererea de vizită va informa, în timp util, autoritatea competentă de securitate a părţii solicitante cu privire la decizia luată.

5. După aprobarea vizitei, autoritatea competentă de securitate a părţii gazdă va transmite funcţionarului de securitate din obiectivul ce urmează a fi vizitat un exemplar al cererii de vizită.

6. Vizitatorii vor respecta reglementările şi instrucţiunile de securitate ale părţii gazdă.

7. Autorităţile competente de securitate pot conveni asupra unei liste de vizitatori care au dreptul să efectueze vizite repetate. Această listă este valabilă pentru o perioadă iniţială ce nu depăşeşte douăsprezece (12) luni şi poate fi extinsă pentru o perioadă de timp suplimentară nu mai mare de 12 luni. Cererea de vizite repetate va fi transmisă în conformitate cu alin, (3) al acestui articol. După aprobarea listei, vizitele pot fi aranjate direct între instituţiile implicate.

8. Partea gazdă va garanta protecţia datelor personale ale vizitatorilor în conformitate cu legislaţia statului său

 

ARTICOLUL 12

Contracte clasificate

 

1. În cazul în care o parte sau o persoană juridică din statul său intenţionează să încheie un contract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul statului celeilalte părţi, atunci partea pe teritoriul căreia se derulează contractul îşi va asuma responsabilitatea de a proteja informaţiile clasificate legate de contract, în conformitate cu legislaţia statului său şi cu prevederile prezentului acord.

2. La cerere, autorităţile competente de securitate vor confirma dacă au fost eliberate certificate de securitate Industrială şi certificate de securitate a personalului corespunzătoare persoanelor şi contractanţilor propuşi să participe la negocierile precontractuale sau la derularea contractelor clasificate anterior accesării de către aceştia a informaţiilor clasificate ale părţii emitente.

3. Fiecare contract clasificat încheiat între contractanţi, în conformitate cu prevederile prezentului acord, va cuprinde o anexă de securitate corespunzătoare în care sunt menţionate cel puţin următoarele aspecte:

a) lista informaţiilor clasificate gestionate în cadrul contractului clasificat şi nivelurile de clasificare ale acestora;

b) procedura de comunicare a modificărilor apărute în nivelurile de clasificare ale informaţiilor schimbate;

c) canale de comunicare şi mijloace de transmitere electromagnetică;

d) procedura de transport a informaţiilor clasificate;

e) obligaţia de a informa despre orice compromitere survenită efectiv sau suspectată.

4.0 copie a anexei de securitate a oricărui contract clasificat va fi transmisă autorităţii competente de securitate a părţii pe teritoriul căreia urmează să se deruleze contractul clasificat în vederea asigurării unei monitorizări corespunzătoare de securitate şi control.

5. Contractele clasificate care implică accesul la informaţii SECRET DE SERVICIU/ OGRANIČENO vor conţine o clauză în care sunt specificate măsurile minime ce urmează a fi implementate pentru protecţia acestei categorii de informaţii clasificate.

6. Orice subcontractant trebuie să îndeplinească aceleaşi obligaţii de securitate ca şi contractantul.

7. Autorităţile competente de securitate pot conveni asupra unor vizite reciproce în vederea analizării eficienţei măsurilor adoptate de contractant sau subcontractant pentru protecţia informaţiilor clasificate vehiculate în contractul clasificat.

8. Părţile vor asigura protecţia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate industrială - inclusiv licenţele, secretele comerciale şi a oricăror altor drepturi legate de informaţiile clasificate schimbate între statele lor, în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor.

9. Alte proceduri detaliate referitoare la contractele clasificate pot fi convenite între autorităţile competente de securitate ale părţilor.

 

ARTICOLUL 13

Cooperarea de securitate

 

1. În vederea realizării şi menţinerii unor standarde de securitate similare, autorităţile competente de securitate îşi vor furniza, la cerere, informaţii referitoare la standardele, procedurile şi practicile naţionale de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate. În acest sens, autorităţile competente de securitate pot efectua vizite reciproce.

2. Dacă este necesar, autorităţile competente de securitate pot încheia aranjamente de securitate pe aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord.

3. După caz, autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc asupra riscurilor specifice de securitate care pot periclita informaţiile clasificate transmise.

4. La cerere, autorităţile competente de securitate ale părţilor, respectând legislaţiile statelor acestora, îşi vor acorda asistenţă reciprocă în procedura de eliberare a certificatelor de securitate a personalului şi a certificatelor de securitate industrială pentru proprii cetăţeni care locuiesc pe teritoriul statului celeilalte părţi sau pentru obiectivele industriale amplasate pe teritoriul statului celeilalte părţi.

5. Autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc asupra oricăror modificări privind certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială legate de cooperarea în baza prezentului acord.

6. Părţile vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială emise pentru cetăţenii şi persoanele juridice din statele părţilor, în conformitate cu legislaţiile statelor lor, în ceea ce priveşte accesul la informaţiile clasificate schimbate în baza prezentului acord.

7. Serviciile de securitate şi de informaţii din statele părţilor pot coopera şi schimba direct informaţii operative şi/sau de securitate În conformitate cu legislaţiile naţionale.

 

ARTICOLUL 14

Compromiterea informaţiilor clasificate

 

1. Părţile vor lua toate măsurile adecvate, în conformitate cu legislaţiile statelor lor, pentru a stabili circumstanţele în care există certitudinea compromiterii sau motive temeinice de a suspecta compromiterea informaţiilor clasificate.

2. În cazul unei compromiteri ce implică informaţii clasificate emise şi primite de la cealaltă parte, autoritatea competentă de securitate din statul în care s-a produs compromiterea va informa imediat autoritatea competentă de securitate a părţii emitente şi va asigura implementarea măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia naţională. Dacă va fi necesar, părţile vor coopera pe parcursul procedurilor de mai sus.

3. În situaţia în care compromiterea are loc pe teritoriul unui stat terţ, autoritatea competentă de securitate a părţii care a transmis informaţiile va acţiona conform alin. (2) al acestui articol.

4. În oricare dintre cazuri, autoritatea competentă de securitate a părţii primitoare va informa în scris autoritatea competentă de securitate a părţii emitente cu privire la circumstanţele producerii compromiterii, întinderea prejudiciului, măsurile adoptate pentru diminuarea prejudiciului şi rezultatul investigaţiei la care s-a făcut referire în alin. (2) al acestui articol. Notificarea respectivă trebuie să cuprindă suficiente detalii pentru ca partea emitentă să poată evalua pe deplin consecinţele.

 

ARTICOLUL 15

Soluţionarea diferendelor

 

Orice diferend între părţi privind interpretarea sau implementarea prezentului acord se va soluţiona numai prin consultări între părţi.

 

ARTICOLUL 16

Cheltuieli

 

Fiecare parte va suporta cheltuielile proprii generate de implementarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 17

Dispoziţii finale

 

1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată de timp. Acesta este supus aprobării în conformitate cu procedurile legale naţionale ale părţilor şi intră în vigoare în prima zi a celei de-a două luni de la data primirii, pe canale diplomatice, a ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc că cerinţele legale interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord au fost îndeplinite.

2. Prezentul acord poate fi amendat în orice moment pe baza consimţământului reciproc, scris, al părţilor. Modificările respective vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (1) al acestui articol.

3. Fiecare parte are dreptul să denunţe prezentul acord în orice moment, prin notificare scrisă transmisă celeilalte părţi pe canale diplomatice. În acest caz, valabilitatea acordului expiră după şase (6) luni de la data la care notificarea de denunţare a fost primită de cealaltă parte.

4. Chiar şi în situaţia încetării valabilităţii prezentului acord, toate informaţiile clasificate transmise în baza acestuia vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile stipulate până când partea emitentă dispensează partea primitoare de această obligaţie.

5. Părţile se vor informa reciproc, cu promptitudine, cu privire la orice modificări survenite în legislaţiile statelor acestora care ar putea afecta protecţia informaţiilor clasificate transmise în baza prezentului acord. Într-o asemenea situaţie, părţile se vor consulta în legătură cu oportunitatea unor posibile modificări ale prezentului acord. Între timp, informaţiile clasificate vor continua să fie protejate aşa cum s-a prevăzut în acest acord dacă partea emitentă nu solicită altfel, în scris.

Drept dovadă subsemnaţii, pe deplin autorizaţi în acest sens de guvernele lor proprii, am semnat prezentul acord, încheiat la Zagreb, la 12 iunie 2017, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, croată şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI,

PENTRU GUVERNUL REPUBLICII CROAŢIA,

George Ciamba,

Pjer Simunovic,

secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

directorul Oficiului Securităţii Naţionale

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2018.

Nr. 7.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare,

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 1.661.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (12) şi (14), art. 111-114 şi ale art. 128 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. b), f) şi h), art. 24 lit. j) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 6.12.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 şi 3 bis din 5 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Rapoartele periodice se completează cu respectarea standardului ISO 8601 pentru date calendaristice şi ore.”

2. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Administratorul are obligaţia de a verifica motivele pentru care scrisorile de informare anuală sunt returnate, de a corecta, după caz, informaţiile eronate din evidenţele proprii şi de a retransmite scrisorile de informare acolo unde constată că au fost transmise la o adresă eronată.”

3. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - Anexele nr. 1A, 1B, 1C. 1D, 1E, 1F şi nr. 2-19*) fac parte integrantă din prezenta normă.”

4. Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D şi 1E se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 la prezenta normă.

5. După anexa nr. 1E se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1F, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta normă.

6. Anexele nr. 11, 13, 14, 15 şi 16 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 7, 8, 9, 10 şi 11 la prezenta normă.

7. După anexa nr. 18 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 19, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta normă.

8. Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 7 decembrie 2017.

Nr. 31.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1A la Norma nr. 24/2015)

 

Soldurile conturilor individuale ale participanţilor în data de ...................

 

Codul de comanda

Codul administratorului

Codul fondului de pensii

Data evaluării soldurilor conturilor individuale

Codul de operaţiune

CNP participant

Numele participantului

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

 

Prenumele participantului

Contribuţia brută

Data virării contribuţiei brute

Contribuţia netă

Data convertirii contribuţiei nete în unităţi de fond

Numărul de unităţi de fond aferente contribuţiei nete

Numărul total de unităţi de fond

(sold final)

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1A

 

1. Anexa nr. 1Ase completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru:

a) soldurile conturilor individuale pentru fiecare participant al fondului de pensii administrat privat;

b) situaţia convertirilor de contribuţii nete în unităţi de fond, pentru fiecare participant al fondului de pensii administrat privat.

 

3. Câmpurile anexei nr. 1Ase completează, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1.

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:

1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2.

Codul administratorului

Codul administratorului aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3.

Codul fondului de pensii

Codul fondului de pensii, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4.

Data evaluării soldurilor conturilor individuale

Data evaluării soldurilor conturilor individuale (data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmeşte raportul)

5.

Codul de operaţiune

Codul operaţiunii se completează cu:

101 - pentru tranzacţiile determinate de transformarea contribuţiei nete, indiferent de valoarea sau semnul acesteia;

102 - pentru tranzacţiile de ajustare a contului individual al participantului în situaţia în care tranzacţiile anterioare tip 101 au adus soldul contului la un număr negativ de unităţi de fond;

103 - pentru a raporta valoarea contului individual al participantului pentru care nu există tranzacţii cu cod 101 şi tranzacţii cu cod 102 în luna pentru care s-a întocmit raportul;

112 - pentru tranzacţiile de ajustare a contului individual, în situaţia în care tranzacţiile anterioare asociate alocării contribuţiei au fost operate eronat în contul altui participant. Se vor raporta tranzacţiile de corecţie atât pe contul participantului pentru care s-a efectuat conversia eronat (cu semnul cât şi tranzacţiile de corecţie pe contul participantului pentru care trebuia să se efectueze conversia (cu semnul „+”);

113 - pentru a raporta tranzacţia de modificare a CNP-ului asociat contului individual al participantului;

114 - pentru tranzacţia de alocare de unităţi de fond prin creditarea contului individual al participantului;

166 - pentru situaţia în care nu sunt gestionate conturi individuale;

199 - pentru a raporta alte tranzacţii de emitere/anulare unităţi de fond ca efect al prelucrării eronate a contribuţiilor.

6.

CNP participant

Codul numeric personal al participantului (CNP). Se raportează toţi participanţii care au cont individual la fondul de pensii administrat privat (indiferent de modalitatea prin care au aderat în fond, inclusiv participanţii decedaţi şi invalizi aflaţi în termenul de 12 luni specificat în norma privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat).

7.

Numele participantului

Numele participantului conform documentelor legale

8.

Prenumele participantului

Prenumele participantului conform documentelor legale

9.

Contribuţia brută

Valoarea în lei a contribuţiei brute a participantului în numele şi în contul lui, conform extrasului de cont şi conform listei de viramente de la instituţiile de evidenţă. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Suma contribuţiilor brute aferente tuturor participanţilor trebuie să fie egală cu suma totală înscrisă în lista de viramente a instituţiei de evidenţă.

10.

Data virării contribuţiei brute

Data la care contribuţia brută a participantului a fost virată în contul bancar colector, conform extrasului de cont şi a listei de viramente emisă de instituţiile de evidenţă

11.

Contribuţia netă

Valoarea contribuţiei nete a participantului convertită în unităţi de fond. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

12.

Data convertirii contribuţiei nete în unităţi de fond

Data la care contribuţia netă a participantului a fost convertită în unităţi de fond

13.

Numărul de unităţi de fond aferente contribuţiei nete

Numărul de unităţi de fond rezultat în urma operaţiunii de convertire a contribuţiei nete. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

14.

Numărul total de unităţi de fond (sold final)

Numărul de unităţi de fond total, existent în contul individual al participantului, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se întocmeşte raportul. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

 

Raportare iniţială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1A

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYVMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

- YYYMMDD reprezintă data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmeşte raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;

b) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_CONTRIBUTII”.

5. Anexa nr. 1A se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. În termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1A.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_5_FFF_EEE.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1Ase încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_CONTRIBUTII”.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1B la Norma nr. 24/2015)

 

Situaţia transferurilor de tip „IN” pentru luna ................... anul ...................

 

 

 

Codul de comandă

Codul administratorului

(IN)

Codul fondului la care s-a transferat participantul

(IN)

Anul

Luna

Codul fondului de unde s-a transferat participantul

(OUT) (TI)

Codul de operaţiune

CNP

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

 

Valoarea activului personal transferat

(TI)

Data încasării disponibilităţilor

(TI)

Data convertirii disponibilităţilor

(TI)

Numărul de unităţi de fond alocate

(TI)

VUAN convertite

(TI)

Data VUAN convertire

(TI)

Totalul numărului de unităţi de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea

(TI)

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

Col. 15

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1B

 

1. Anexa nr. 1B se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip „IN”.

3. Câmpurile anexei nr. 1B se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:

1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2

Codul administratorului (IN)

Codul administratorului fondului la care s-a transferat participantul, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN)

Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (noul fond de pensii al participantului), aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Anul

Anul de raportare

5

Luna

Luna pentru care se întocmeşte raportarea

6

Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI)

Codul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (vechiul fond de pensii al participantului), aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

7

Codul de operaţiune

Codul operaţiunii se completează cu:

200 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de transferul activului personal al participantului de la un alt fond de pensii administrat privat, în conformitate cu actele normative aplicabile;

201 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea unui activ personal cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al altui fond de pensii administrat privat, în urma decesului acestuia;

202 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea unui activ cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al aceluiaşi fond de pensii administrat privat, în urma decesului acestuia;

203 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii administrate privat diferite;

205 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea unor active cu titlul de penalizări de întârziere;

220 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea activului personal al participantului de la un alt fond de pensii administrat privat, ca urmare a fuziunii dintre două fonduri;

266 - pentru situaţia în care nu există transferuri „IN”;

299 - pentru a raporta alte tranzacţii de emitere unităţi de fond.

8

CNP

Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operaţiunile. Pentru codul 202 se va completa cu CNP-ul beneficiarului. Pentru codul 203 se va completa cu noul CNP.

9

Valoarea activului personal transferat (TI)

Valoarea activului personal transferat al unui participant, conform extrasului de cont bancar. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

10

Data încasării disponibilităţilor (TI)

Data extrasului de cont aferent încasării disponibilităţilor ce reprezintă activul personal net transferat

11

Data convertirii disponibilităţilor (TI)

Data la care activul personal al participantului a fost convertit în unităţi de fond

12

Numărul de unităţi de fond alocate (TI)

Număr de unităţi de fond alocate ca urmare a convertirii activului personal net al participantului. Se utilizează 6 poziţii zecimale.

13

VUAN convertire (TI)

VUAN utilizată pentru convertirea activului personal al participantului. Se utilizează 6 poziţii zecimale.

14

Data VUAN convertire (TI)

Data VUAN utilizată pentru convertirea activului personal net al participantului

15

Totalul numărului de unităţi de fond ale fondului la data la care a avut loc convertirea (TI)

Totalul numărului de unităţi de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea sumelor transferate (după ce s-a realizat convertirea). Se utilizează 6 poziţii zecimale.

 

Raportare iniţială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1B

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv Juna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;

b) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_IN “.

5. Anexa nr. 1B se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. În termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1B.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_ IN_5_FFF_EEE.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_TRANZACTII_ TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_IN”.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 1C la Noma nr. 24/2015)

 

Situaţia transferurilor de tip „OUT” şi utilizarea activului personal al participanţilor pentru luna ................... anul ...................

 

Codul de comandă

Codul administratorului

(OUT)

Codul fondului de unde s-a transferat participantul

(OUT)

Anul

Luna

Codul fondului la

care s-a transferat participantul

(IN) (TO)

Codul de operaţiune

CNP

Data cererii

Data convertirii unităţilor de fond în lichidităţi

Numărul de unităţi de fond anulate (TO)

VUAN

convertire

(TO)

Dala VUAN convertire

(TO)

Penalitatea de transfer reţinută participantului

(TO)

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

 

Contribuţia la

asigurările sociale de sănătate

(CASS)

Impozit pe venit

Comisioane

bancare

Taxe aferente

mandatului

poştal

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştale suportate de participant

(TO)

Valoarea minimă

garantată

(TO)

Valoarea totală plătită

participantului, din care:

(TO)

Valoarea plătită din fond

(TO)

Valoarea plătită din provizion

(TO)

Data virării activului personal în contul

DIP

Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poştal)

Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei

Data mandatului

poştal

Col. 15

Col. 16

Col. 17

Col. 18

Col. 19 = 15 + 16 + 17 + 18

Col. 20

Col. 21

Col. 22

Col. 23

Col. 24

Col. 25

Col. 26

Col. 27

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1C

 

1. Anexa nr. 1C se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip „OUT” şi utilizarea activului personal al participanţilor.

3. Câmpurile anexei nr. 1C se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:

1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2

Codul administratorului (OUT)

Codul administratorului aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT)

Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Anul

Anul de raportare

5

Luna

Luna pentru care se întocmeşte raportarea

6

Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN) (TO)

Codul noului fond de pensii la care s-a transferat participantul, aşa cum este înscris în Registrul A.S.F.

7

Codul de operaţiune

Codul operaţiunii se completează cu:

301 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de transferul participantului la un alt fond de pensii administrat privat;

302 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de transferul unei sume reprezentând beneficii spre un alt fond de pensii administrat privat (participantul de la id_fp_out a decedat şi beneficiarul acestuia aparţine fondului id_fp_in);

303 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de transferul beneficiilor în cadrul aceluiaşi fond de pensii administrat privat (decedatul şi beneficiarul sunt în registrul aceluiaşi fond);

304 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de corecţia de CNP-uri (comasări externe de CNP-uri aparţinând aceleiaşi persoane la fonduri diferite);

306 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata drepturilor de pensie prin plată unică;

307 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate prin plată unică;

308 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata drepturilor de deces prin plată unică;

309 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de anularea soldului pozitiv rămas în contul individual, în situaţia încetării calităţii de participant ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de desfiinţare a actului individual de aderare pentru participantul respectiv;

310 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de anularea soldului pozitiv rămas în contul individual prin decizie a administratorului de desfiinţare a actului individual de aderare în baza constatării încălcării art. 116 alin. (2) lit. b) din Lege, ca urmare a reclamaţiei participantului;

311 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de transferul administrativ al participantului la fondul de pensii absorbant ca efect al fuziunii fondurilor (Se aplică participanţilor care nu au depus cereri de transfer de la fondul absorbit spre alte fonduri, în perioada fuziunii.);

313 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripţie a drepturilor cuvenite în calitate de beneficiar;

314 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de închiderea unul cont asociat cu un CNP care a fost invalidat de instituţia de evidenţă şi nu se mai regăseşte în Registrul Participanţilor la niciun fond de pensii administrat privat;

316 - pentru operaţiunea de închidere a conturilor ca urmare a încheierii perioadei de 12 luni de la data deciziei de pensionare privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii;

317 - pentru operaţiunea de închidere a conturilor ca urmare a încheierii perioadei de 12 luni de la data deschiderii dreptului la pensia de invaliditate;

318 - pentru operaţiunea de închidere a conturilor ca urmare a încheierii perioadei de 12 luni de la data decesului;

320 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de transferul participantului la un alt fond de pensii administrat privat ca urmare a procesului de fuziune;

321 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata drepturilor de pensie prin plăţi eşalonate;

322 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate prin plăţi eşalonate;

323 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata drepturilor de deces prin plăţi eşalonate;

324 - pentru înregistrarea unei diferenţe pozitive la soldul datorat participantului/beneficiarului cauzat de o returnare a mandatului poştal sau a viramentului bancar;

366 - pentru situaţia în care nu există transferuri „OUT”;

399 - pentru a raporta alte tranzacţii de anulare unităţi de fond.

8

CNP

Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operaţiunile. Pentru codul 303 se va completa CNP-ul decedatului, iar pentru codurile 302, 308 şi 318 se va completa CNP-ul beneficiarului. Pentru codul 304 se va completa cu vechiul CNR

9

Data cererii

Data primirii documentaţiei complete pentru cererea de plată a activului

10

Data convertirii unităţilor de fond în lichidităţi

Data la care unităţile de fond ale participantului au fost convertite în lichidităţi

11

Numărul de unităţi de fond anulate (TO)

Numărul de unităţi de fond anulate (TO). Se utilizează 6 poziţii zecimale.

12

VUAN convertire (TO)

Valoarea VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului. Se utilizează 6 poziţii zecimale.

13

Data VUAN convertire (TO)

Data VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului

14

Penalitatea de transfer reţinută participantului (TO)

Valoarea în lei a penalităţii de transfer. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

15

Contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS)

Se completează în situaţiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

16

Impozit pe venit

Se completează în situaţiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

17

Comisioane bancare

Se completează în situaţiile de plată activ personal, după caz. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

18

Taxe aferente mandatului poştal

Se completează în situaţiile de plată activ personal, după caz. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

19

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştale suportate de participant

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştale. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

20

Valoarea minimă garantată (TO)

Valoarea minimă garantată. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

21

Valoarea totala plătită participantului, din care: (TO)

Valoarea în lei a sumei transferate. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

22

Valoarea plătită din fond (TO)

Valoarea în lei a sumei plătite din contul fondului de pensii administrat privat în contul participantului sau în contul furnizorului de servicii poştale, conform extrasului de cont, diminuată cu contravaloarea taxelor poştale în cazul plăţilor efectuate prin mandat poştal. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

23

Valoarea plătită din provizion (TO)

Valoarea în lei a sumei transferate - din provizionul tehnic constituit de administrator - din contul de provizion tehnic al administratorului fondului de pensii administrat privat actual în contul DIP, respectiv în contul de TRANSFER al noului fond de pensii administrat privat, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

24

Data virării activului personal în contul DIP

Data virării activului personal în contul DIP, conform extrasului de cont. Se completează pentru invaliditate, deces şi deschiderea dreptului la pensie.

25

Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poştal)

Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poştal). Pentru cont bancar se foloseşte „C”, iar pentru mandat poştal se foloseşte „M”. Se completează pentru invaliditate, deces şi deschiderea dreptului la pensie.

26

Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei

Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei. Se completează pentru invaliditate, deces şi deschiderea dreptului la pensie.

27

Data mandatului poştal

Data mandatului poştal este data emiterii facturii de către operatorul de servicii poştale, care certifică data operării mandatului poştal către participant/ beneficiar.

 

Raportare iniţială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1C

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_1_FFF_EEE.xml.p7s, unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_OUT”.

5. Anexa nr. 1C se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. În termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1C.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură

electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_ OUT_5_FFF_EEE.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_OUT”.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 1D la Norma nr. 24/2015)

 

Structura numărului de participanţi pentru luna ................... anul ...................

 

Codul categoriei

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii

 

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii

Sold final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii

Din care:

Act de aderare validat de instituţiile de evidenţă

Repartizat aleatoriu

Transfer în cadrul fondului de pensii administrat privat de la un alt fond de pensii

Alte situaţii

Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie

Deces, conform normei privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

Pensionare de invaliditate, conform normei privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

Transfer de la un fond de pensii administrat privat la altul

Hotărâre judecătorească/ Decizie a administratorului de anulare de unităţi de fond

Nerevendicarea în termenul de prescripţie

Arte situaţii

Bărbaţi

Femei

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Cot. 7

Col. 6

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

Col. 15

Număr de participanţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din cane:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Până la 20 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 20-24 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 25-29 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 30-34 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 35-39 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 40-44 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 45-49 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 50-54 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 55-59 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 60-64 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Peste 65 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1D

 

1. Anexa nr. 1D se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a structurii numărului de participanţi, în funcţie de dobândirea şi încetarea calităţii de participant, precum şi împărţirea acestuia în funcţie de gen.

3. Câmpurile anexei nr. 1D se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

 

Cod comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:

1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

1

Codul categoriei

Categorii de participanţi pe grupe de vârstă

2

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Act de aderare validat de instituţiile de evidenţă

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a semnării unui act de aderare individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, validat de instituţiile de evidenţă

3

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Repartizat aleatoriu

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a procesului de repartizare aleatorie, validat de instituţiile de evidenţă

4

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Transfer în cadrul fondului de pensii

administrat privat de la un alt fond de pensii

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a solicitării transferului în cadrul fondului de pensii administrat

privat, de la un alt de fond de pensii. Se iau în considerare persoanele ale căror cereri de transfer au fost validate de instituţiile de evidenţă în cursul lunii de raportare.

5

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Alte situaţii

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, prin alte situaţii excepţionale ce nu sunt prevăzute anterior.

6

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, conform normei privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

7

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Deces, conform normei privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Deces, conform normei privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

8

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Pensionare de invaliditate, conform normei privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Pensionare de invaliditate, conform normei privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

9

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Transfer de la un fond de pensii administrat privat la altul

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, ca urmare a transferului la un alt fond de pensii administrat privat. Se iau în considerare persoanele ale căror cereri de transfer au fost validate de instituţiile de evidenţă în cursul lunii de raportare.

10

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Hotărâre judecătorească/Decizie a administratorului de anulare de unităţi de fond

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca urmare a deciziei administratorului de pensii de anulare de unităţi de fond

11

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii Nerevendicarea în termenul de prescripţie

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii ca urmare a tranzacţiei de anulare a unităţilor de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripţie a drepturilor cuvenite beneficiarilor

12

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Alte situaţii

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, prin alte situaţii excepţionale ce nu sunt prevăzute anterior

13

Sold final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii

Sold final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii = Sold iniţial + Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii.

14

Bărbaţi

Număr de persoane de sex masculin care intră în compoziţia soldului final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii. Încadrarea pe grupele de vârstă se face luând în considerare vârsta împlinită la data pentru care se întocmeşte raportul.

15

Femei

Număr de persoane de sex feminin care intră în compoziţia soldului final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii. Încadrarea pe grupele de vârstă se face luând în considerare vârsta împlinită la data pentru care se întocmeşte raportul.

 

Raportare iniţială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1D

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANTI_1_FFF_EEE.xml.p7s, unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;

b) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „STRUCTURA_PARTICIPANTI”.

5. Anexa nr. 1D se întocmeşte lunar şi se transmite către A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară,

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1D.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANTI_5_FFF_EEE.xml.p7s.

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_STRUCTURA_ PARTICIPANTI_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D se încarcă în SIR, în folderul dedicat „STRUCTURA PARTICIPANTI”.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 1E la Norma nr. 24/2015)

 

Situaţia contului colector al fondului de pensii administrat privat pentru luna ................... anul ...................

 

Codul de comandă

Codul administratorului

Codul fondului

Anul

Luna

Sold iniţial la începutul

perioadei

Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare

Valoarea disponibilului convertit în unităţi de fond în luna de raportare

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

 

Valoarea comisioanelor reţinute din contribuţiile brute ale participanţilor

Valoarea disponibilului neconvertit şi restituit

Sold final la sfârşitul perioadei

Din care:

Sume prescrise

Sume aflate în termenul legal de convertire

Sume cu vechime mai mare de 2 zile de la data încasării lor

Col. 9

Col. 10

Col. 11 = 6 + 7- 8-9-10

Col. 12

Col. 13

Col. 14

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1E

 

1. Anexa nr. 1E se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare al contului colector.

3. Câmpurile anexei nr. 1E se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:

1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2

Codul administratorului

Codul administratorului aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului

Codul fondului de pensii aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Anul

Anul de raportare

5

Luna

Luna pentru care se întocmeşte raportarea.

6

Sold iniţial la începutul perioadei

Soldul iniţial al contului colector, la începutul perioadei, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

7

Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare

Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

8

Valoarea disponibilului convertit în unităţi de fond în luna de raportare

Valoarea disponibilului convertit în unităţi de fond în luna de raportare, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

9

Valoarea comisioanelor reţinute din contribuţiile brute ale participanţilor

Valoarea comisioanelor reţinute din contribuţiile brute ale participanţilor, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

10

Valoarea disponibilului neconvertit şi restituit

Valoarea disponibilului virat eronat şi necuvenit fondului de pensii administrat privat, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar

ca separator se foloseşte punctul.

11

Sold final la sfârşitul perioadei

Sold final al contului colector, la sfârşitul perioadei, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

12

Sume aflate în termenul legal de convertire

Sume aflate în termenul legal de convertire. Conform art. 49 din Legea nr. 411/2004, contribuţiile şi transferul de lichidităţi băneşti la un fond de pensii se convertesc în unităţi de fond în maximum două zile lucrătoare de la data încasării acestora. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

13

Sume cu vechime mai mare de 2 zile de la data încasării lor

Sume cu vechime mai mare de două zile de la data încasării lor, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

În cazul în care există sume rămase de convertit, cu vechime mai mare de 2 zile de la data încasării lor, administratorul este obligat să întocmească şi să transmită A.S.F. o notă explicativă care să detalieze cel puţin informaţii cu privire la:

a) vechimea acestor sume;

b) demersurile realizate de administrator cu privire la identificarea plătitorului/plătitorilor;

c) motivele care au determinat nerestituirea sumelor.

Nota explicativă se transmite electronic, în format pdf. semnată cu semnătură electronică extinsă.

14

Sume prescrise

Sume prescrise pentru care administratorul poate face dovada că a informat participanţii/beneficiarii al căror activ personal a fost prescris, şi că în prealabil aceştia nu au solicitat plata sumelor timp de trei ani de la data informării.

 

Raportare iniţială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1E

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s, unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;

b) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „CONT_COLECTOR”.

5. Metodologia de transmitere electronică a notei explicative:

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s, unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmită nota;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;

b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „CONT_COLECTOR”;

d) Fişierele definite conform pct. 4 şi lit. a)-c) ale prezentului punct se transmit concomitent.

6. Anexa nr. 1E se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. În termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

7. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1E.

8. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

9. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

10. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_CONT_COLECTOR_ 5_FFF_EEE.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_CONT_ COLECTOR_5_FFF_EEE.rtf.p7s;

11. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 10 determină respingerea raportării rectificative.

12. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E se încarcă în SIR, în folderul dedicat „CONT_COLECTOR”.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 1F la Norma nr. 24/2015)

 

Raport privind plăţile eşalonate pentru luna ................... anul ...................

 

Codul de comandă

Codul administratorului

Codul fondului de pensii

Anul

Luna

Codul de operaţiune

CNP

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

 

Valoarea rată lunară brută

Contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS)

Impozit pe venit

Comisioane bancare

Taxe aferente mandatului poştal

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştale suportate de participant (TO)

Valoarea rată lunară netă

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13 = 9 + 10 + 11 + 12

Col. 14 = 8-13

 

Numărul ratei actuale

Număr total rate de plată

Suma totală de plată

Total plăţi efectuate

Sold de plată

Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poştal)

Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei

Data mandatului poştal

Data cererii

Valoare rată reziduală

Col. 15

Col. 16

Col. 17

Col. 18

Col. 19

Col. 20

Col. 21

Col. 22

Col. 23

Col. 24

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1F

 

1. Anexa nr. 1F se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru plata eşalonată a activului personal.

3. Câmpurile anexei 1F se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:

1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2

Codul administratorului (OUT)

Codul administratorului aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului de unde se efectuează plata eşalonată

Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Anul

Anul de raportare

5

Luna

Luna pentru care se întocmeşte raportarea

6

Codul de operaţiune

Codul operaţiunii se completează cu:

601 - pentru plata unei rate lunare egale

602 - pentru plata ratei reziduale

603 - pentru plata unică efectuată la cererea participantului/beneficiarului

611 - pentru înregistrarea unei diferenţe pozitive la soldul datorat participantului/beneficiarului cauzat de o regularizare a unei case de pensii

612 - pentru înregistrarea unei diferenţe pozitive la soldul datorat participantului/beneficiarului cauzat de o returnare a mandatului poştal sau a viramentului bancar

613 - pentru operaţiuni determinate de nerevendicarea în termenul general de prescripţie a drepturilor cuvenite în calitate de beneficiar

614 - pentru operaţiuni determinate de transferul administrativ al participantului / beneficiarului la fondul de pensii private absorbant ca efect al fuziunii a două fonduri de pensii private

615 - pentru operaţiuni determinate de corecţia de CNP-uri 699 - pentru orice alte operaţiuni.

7

CNP

Codul numeric personal al participantului/beneficiarului se completează pentru toate operaţiunile.

8

Valoarea rată lunară brută

Valoarea în lei a sumei brute transferate. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

9

Contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS)

Se completează conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

10

Impozit pe venit

Se completează conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

11

Comisioane bancare

Se completează în situaţiile de plată prin virament bancar, după caz. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

12

Taxe aferente mandatului poştal

Se completează în situaţiile de plată prin mandat poştal, după caz. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

13

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştale suportate de participant (TO)

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştale. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

14

Valoarea rată lunară netă

Valoarea în lei a sumei brute transferate, diminuată cu valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştale suportate de participant. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

15

Numărul ratei actuale

Numărul tranşei actuale plătite în luna pentru care se face raportarea.

16

Număr total rate de plată

Număr total tranşe de plată, conform cererii de plată

17

Suma totală de plată

Suma totală de plată către participant/beneficiar, actualizată inclusiv cu eventualele rectificări pozitive

18

Total plăţi efectuate

Suma ratelor lunare brute plătite până în luna curentă, inclusiv. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

19

Sold de plată

Diferenţa dintre valoarea totală de plată şi soldul plăţilor efectuate

20

Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poştal)

Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poştal). Pentru cont bancar se foloseşte „C”, iar pentru mandat poştal se foloseşte „M”.

21

Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei

Data virării activului personal în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei, conform extrasului de cont

22

Data mandatului poştal

Data mandatului poştal este data emiterii facturii de către operatorul de servicii poştale, care certifică data operării mandatului poştal către participant/ beneficiar.

23

Data cererii

Data primirii documentaţiei complete pentru cererea de plată cea mai recentă, inclusiv pentru cererea de plată unică a ratelor lunare rămase de plătit

24

Valoare rată reziduală

Valoarea ratei reziduale de plată, actualizată inclusiv cu eventualele rectificări pozitive

 

Raportare iniţială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1F

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_PLATI_ESALONATE_1_FFF_EEE.xml.p7s, unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „PLATI_ESALONATE”.

5. Anexa nr. 1F se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. În termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1F.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1F conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_PLATI_ESALONATE_5_FFF_EEE.xml.p7s:

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă

detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_PLATI_ESALONATE_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1F se încarcă în SIR, în folderul dedicat „PLATI_ESALONATE”.

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 11 la Norma nr. 24/2015)

 

Administrator fond ...........................................

Cod administrator .............................................

Fond de pensii ..................................................

Cod fond ...........................................................

 

Raport actuarial

pentru anul ...................

 

1. Certificat actuarial, care va cuprinde:

a) valoarea calculată a provizionului tehnic;

b) opinia actuarului cu privire la adecvarea valorii calculate a provizionului tehnic;

c) opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale, în vigoare, în calculul provizionului tehnic.

2. Prezentarea datelor statistice utilizate în calcul, şi a surselor emitente, care va cuprinde:

a) tabelele biometrice:

(i) mortalitate;

(ii) invaliditate;

b) alte date statistice utilizate în calcul.

3. Descrierea succintă a garanţiilor schemei de pensii administrate privat pentru care s-a efectuat calculul

4. Prezentarea activelor care constituie provizionului tehnic, care va cuprinde:

a) descrierea succintă a metodei de evaluare;

b) structura-ţintă a portofoliului urmărită de administrator, pe tip de instrument şi piaţă (RO, SEE, state terţe);

c) ponderea valorii activelor denominate în altă monedă decât cea naţională, în totalul valorii portofoliului:

(i) pe fiecare monedă în parte;

(ii) total monedă străină.

Întocmit

...............................................

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 11

 

Raportare iniţială

1. Anexa nr. 11 se întocmeşte de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de actuariat.

3. Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_1_FFF.pdf.p7s. unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.

4. Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_1_FFF.pdf.p7s se întocmeşte în format editabil şi se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

5. Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_1_FFF.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „RAPORT_ACTUARIAL”.

6. Anexa nr. 11 se întocmeşte anual şi se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

Raportare rectificativă

7. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

8. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 11 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format pdf editabil cu conţinutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_5_FFF.pdf.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_5_FFF.rtf.p7s.

9. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 8 determină respingerea raportării rectificative.

10. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 11 se încarcă în SIR, în folderul dedicat RAPORT ACTUARIAL.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 13 la Norma nr. 24/2015)

 

Plan de audit intern pentru anul ...................

 

 

Nr. crt.

Tema misiunii de audit

Activitatea de administrare supusă auditării

Obiectivele misiunii de audit

Perioada supusă auditării interne

Departamentul/

Direcţia/Serviciul auditat

Perioada desfăşurării misiunii de audit

Activităţi planificate

Resurse umane alocate

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 13

 

1. Anexa nr. 13 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de audit intern a administratorului fondului de pensii.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de audit intern.

3. Anual, persoana care conduce activitatea de audit intern are obligaţia de a întocmi un plan de audit intern unic din care să reiasă obiectivele, termenele şi frecvenţa misiunilor de audit intern, precum şi activităţile care se desfăşoară la nivelul fiecărui fond de pensii.

4. Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s, unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fişierul denumit YYYYMMDD__PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fişierul YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „PLAN_AUDIT”.

7. Anexa nr. 13 se întocmeşte anual şi se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern.

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 14 /a Norma nr. 24/2015)

 

Administrator de fond .........................................

 

Raport de audit intern

pentru semestrul ................... anul ...................

 

Raportul de audit intern se întocmeşte conform normei privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 14

Raportare iniţială

1. Anexa nr. 14 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de audit intern a administratorului de fonduri de pensii administrate privat.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de audit intern.

3. Semestrial persoana care conduce activitatea de audit intern are obligaţia de a întocmi un raport privind misiunile de audit intern desfăşurate, din care să reiasă constatările şi recomandările acestuia. Raportul unic la nivelul administratorului de pensii private va prezenta detaliat misiunile de audit intern desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private conform actelor normative aplicabile.

4. Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_1_FFF_EEE.pdf.p7s, unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_1_FFF_EEE.pdf.p7s se întocmeşte în format editabil şi se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5,

6. Fişierul YYYYMMDD_RAP0RT_AUDIT_1_FFF_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „RAPORT AUDIT”.

7. Anexa nr. 14 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F., până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Raportare rectificativă

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 14 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate

electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format pdf editabil cu conţinutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_5_FFF_EEE.pdf.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_5 _FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 14 se încarcă în SIR, în folderul dedicat RAPORT AUDIT.

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 15 la Norma nr. 24/2015)

 

Administrator de fond .........................................

 

Raport de control intern

pentru semestrul ................... anul ...................

 

Raportul de control intern se întocmeşte conform normei privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 15

Raportare iniţială

1. Anexa nr. 15 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de control intern al administratorului.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de control intern.

3. Semestrial, persoana care conduce activitatea de control intern are obligaţia de a întocmi un raport privind acţiunile de control intern desfăşurate. Raportul unic la nivelul administratorului de pensii private va prezenta detaliat acţiunile de control intern desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private, conform actelor normative aplicabile.

4. Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_1_EEE.pdf.p7s, unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_1_EEE pdf.p7s se întocmeşte în format editabil şi se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fişierul YYYYMMDD_RAP0RT_CONTROL_1_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, În folderul dedicat „RAPORT_CONTROL”.

7. Anexa nr. 15 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului i, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Raportare rectificativă

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 15 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format pdf editabil cu conţinutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_5_EEE.pdf.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_5 _EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 15 se încarcă în SIR, în folderul dedicat RAPORT_CONTROL.

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 16 la Norma nr. 24/2015)

 

Administrator de fond .........................................

 

Raport de risc

pentru semestrul ................... anul ...................

 

Raportul de risc se întocmeşte conform normei privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 16

Raportare iniţială

1. Anexa nr. 16 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de administrare a riscurilor.

3. Semestrial, persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor are obligaţia de a întocmi un raport de risc unic la nivelul administratorului de pensii private cuprinzând activităţile de administrare a riscurilor desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii private, conform actelor normative aplicabile.

4. Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_RAPORT_RISC_1_EEE.pdf.p7s, unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_RISC_1_EEE.pdf.p7s se întocmeşte în format editabil şi se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_RISC_1_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „RAPORT_RISC”.

7. Anexa nr. 16 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Raportare rectificativă

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 16 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format pdf editabil cu conţinutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_RISC_5 _EEE.pdf.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_RISC_5 _EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 16 se încarcă în SIR, în folderul dedicat RAPORT RISC.

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 19 la Norma nr. 24/2015)

 

Raport privind situaţia salariaţilor pentru semestrul ................... anul ...................

 

Cod comandă

Codul administratorului

Data raportării

Direcţia

Compartimentul/ Serviciul

Timpul de lucru

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Număr de ore lucrate

Numărul de salariaţi raportare precedentă

Numărul de angajaţi noi

Numărul de angajaţi pentru care a încetat contractul individual de muncă

Numărul de salariaţi la data raportării

Observaţii

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 19

 

1. Anexa nr. 19 se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.

2. instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare privind situaţia salariaţilor.

3. Câmpurile anexei nr. 19 se completează, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Cod comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:

1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2

Codul administratorului

Codul administratorului aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Data raportării

Data ultimei zile lucrătoare a semestrului pentru care se întocmeşte raportul

4

Direcţia

Denumirea direcţiei din care fac parte salariaţii, conform documentelor J egale

5

Compartimentul/Serviciul

Denumirea Compartimentul/Serviciului din care fac parte salariaţii, conform documentelor legale

6

Timpul de lucru

Se va completa cu N pentru salariaţi cu norma întreagă şi P pentru cei cu normă parţială.

7

Număr ore lucrate

Numărul de ore efectiv lucrate/zi

8

Numărul de salariaţi raportare precedentă

Numărul de salariaţi existenţi la data raportării anterioare în Compartimentul/Serviciul respectiv

9

Numărul de salariaţi noi

Numărul de salariaţi nou-angajaţi în Compartimentul/ Serviciul respectiv

10

Numărul de salariaţi pentru care a încetat contractul individual de muncă

Numărul de persoane pentru care s-a încetat colaborarea din Compartimentul/Serviciul respectiv

11

Numărul de salariaţi la data raportării

Numărul de salariaţi existenţi la data raportării în Compartimentul/Serviciul respectiv

12

Observaţii

Alte observaţii, dacă este cazul

 

Raportare iniţială (cod 1)

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 19

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_SALARIATI_1 _EEE.xml.p7s, unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A,S F.

b) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „SALARIAŢI”.

5. Anexa nr. 19 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F. În termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este semestrul anterior.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 19.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 19 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_SALARIATI_5 _EEE.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_SALARIATI_5 _EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 19 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „SALARIAŢI”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.