MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 45/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 45         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 17 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.561/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 26 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

32/2017. - Normă pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 26 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 26 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Bălăbăneşti - sectoarele cadastrale nr. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 22, 53, 60, 61, 63, 64, 68, 84 şi 88;

b) unitatea administrativ-teritorială Bălăşeşti - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 10, 11, 19, 25 şi 36;

c) unitatea administrativ-teritorială Băneasa - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 8, 14, 21, 22, 24, 26, 33 şi 37;

d) unitatea administrativ-teritorială Bereşti-Meria - sectoarele cadastrale nr. 1,4, 11, 12, 27 şi 49;

e) unitatea administrativ-teritorială Braniştea - sectoarele cadastrale nr. 14, 15, 16, 17, 18 şi 27;

f) unitatea administrativ-teritorială Cuza Vodă - sectoarele cadastrale nr. 4, 6, 7, 8, 9,11 şi 15;

g) unitatea administrativ-teritorială Folteşti - sectoarele cadastrale nr. 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 şi 29;

h) unitatea administrativ-teritorială Fundeni - sectoarele cadastrale nr. 32 şi 33;

i) unitatea administrativ-teritorială Griviţa - sectoarele cadastrale nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 şi 25;

j) unitatea administrativ-teritorială Independenţa - sectoarele cadastrale nr. 10, 27, 28, 40, 41,42, 47, 48, 49 şi 50;

k) unitatea administrativ-teritorială Jorăşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 5,  6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 42, 43, 47, 48 şi 51;

l) unitatea administrativ-teritorială Lieşti - sectoarele cadastrale nr. 35 şi 62;

m) unitatea administrativ-teritorială Măstăcani - sectoarele cadastrale nr. 22, 23 şi 25;

n) unitatea administrativ-teritorială Munteni - sectoarele cadastrale nr. 3, 14, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33 şi 35;

o) unitatea administrativ-teritorială Nămoloasa-sectoarele cadastrale nr. 11, 17 şi 28;

p) unitatea administrativ-teritorială Pechea - sectoarele cadastrale nr. 1, 42 şi 43;

q) unitatea administrativ-teritorială Piscu - sectoarele cadastrale nr. 4, 12, 15, 16, 18 şi 24;

r) unitatea administrativ-teritorială Poiana - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 6, 7 şi 14;

s) unitatea administrativ-teritorială Rediu - sectoarele cadastrale nr. 15, 16, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 51 şi 52;

t) unitatea administrativ-teritorială Schela - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 41, 42, 43, 46 şi 56;

u) unitatea administrativ-teritorială Slobozia Conachi - sectoarele cadastrale nr. 6, 8, 9, 28, 35, 42, 57, 59 şi 60;

v) unitatea administrativ-teritorială Smârdan - sectoarele cadastrale nr. 4, 6, 11, 12, 13, 14 şi 20;

w) unitatea administrativ-teritorială Suceveni - sectoarele cadastrale nr. 15, 35, 36, 63, 64, 65, 66, 67, 68 şi 70;

x) unitatea administrativ-teritorială Târgu Bujor - sectoarele cadastrale nr. 9, 12, 19, 21 şi 25;

y) unitatea administrativ-teritorială Tuluceşti - sectoarele cadastrale nr. 17, 21, 29, 30, 31, 39, 43, 55, 57, 61 şi 70;

z) unitatea administrativ-teritorială Umbrăreşti - sectoarele cadastrale nr. 15, 18, 19 şi 20.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-26 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-26*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 1.561.


*) Anexele nr. 1-26 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: GALAŢI

UAT: BĂLĂBĂNEŞTI

Sectoare: 4, 7 ,8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 22, 53, 60, 61, 63, 64, 68, 84, 88

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (10) şi (12), ale art. 101-104 şi ale art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. b), f) şi h), art. 24 lit. j) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 6.12.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 6 şi 6 bis din 6 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Rapoartele periodice se completează cu respectarea standardul ISO 8601 pentru date calendaristice şi ore.”

2. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Administratorul are obligaţia de a verifica motivele pentru care scrisorile de informare anuală sunt returnate, de a corecta, după caz, informaţiile eronate din evidenţele proprii şi de a retransmite scrisorile de informare acolo unde constată că au fost transmise la o adresă eronată,”

3. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36.- Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F şi 2-19*) fac parte integrantă din prezenta normă.”

4. Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D şi 1E se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1,2,3,4 şi 5 la prezenta normă.

5. După anexa nr. 1E se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1F, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta normă.

6. Anexele nr. 11, 13, 14, 15 şi 16 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 7, 8, 9, 10 şi 11 la prezenta normă.

7. După anexa nr. 18 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 19, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta normă.

8. Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 7 decembrie 2017.

Nr. 32.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1A la Norma nr. 25/2015)

 

Soldurile conturilor individuale ale participanţilor în data de ..................

 

Codul de comandă

Codul administratorului

Codul fondului de pensii

Data evaluării soldurilor conturilor individuale

Codul de operaţiune

CNP participant

Numele participantului

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

 

Prenumele participantului

Contribuţia brută

Data virării contribuţiei brute

Contribuţia netă

Data convertirii contribuţiei nete în unităţi de fond

Numărul de unităţi de fond aferenta contribuţiei nete

Numărul total de unităţi de fond

(sold final)

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1A

 

1. Anexa nr. 1Ase completează de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru:

a) soldurile conturilor individuale pentru fiecare participant al unui fond de pensii;

b) situaţia convertirilor de contribuţii nete în unităţi de fond, pentru fiecare participant al fondului.

3. Câmpurile anexei nr. 1Ase completează, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1.

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:

1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2.

Codul administratorului

Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3.

Codul fondului de pensii

Codul fondului de pensii, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4.

Data evaluării soldurilor conturilor individuale

Data evaluării soldurilor conturilor individuale (data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmeşte raportul)

5.

Codul de operaţiune

Codul operaţiunii se completează cu:

101 - pentru tranzacţiile determinate de transformarea contribuţiei nete, indiferent de valoarea sau semnul acesteia;

102 - pentru tranzacţiile de ajustare a contului individual al participantului în situaţia în care tranzacţiile anterioare tip 101 au adus soldul contului la un număr negativ de unităţi de fond;

103 - pentru a raporta valoarea contului individual al participantului pentru care nu există tranzacţii cu cod 101 şi tranzacţii cu cod 102 în luna pentru care s-a întocmit raportul;

112 - pentru tranzacţiile de ajustare a contului individual, în situaţia în care tranzacţiile anterioare asociate alocării contribuţiei au fost operate eronat în contul altui participant. Se vor raporta tranzacţiile de corecţie atât pe contul participantului pentru care s-a efectuat conversia eronat (cu semnul cât şi tranzacţiile de corecţie pe contul participantului pentru care trebuia să se efectueze conversia (cu semnul

113 - pentru a raporta tranzacţia de modificare a CNP-ului asociat contului individual al participantului;

166 - pentru situaţia în care nu sunt gestionate conturi individuale;

199 - pentru a raporta alte tranzacţii de emitere/anulare unităţi de fond ca efect al prelucrării eronate a contribuţiilor.

6.

CNP participant

Codul numeric personal al participantului (CNP). Se raportează toţi participanţii care au cont individual la fondul de pensii.

7.

Numele participantului

Numele participantului conform documentelor legale

8.

Prenumele participantului

Prenumele participantului conform documentelor legale

9.

Contribuţia brută

Valoarea în lei a contribuţiei brute a participantului care s-a virat în numele şi în contul lui, conform extrasului de cont, convertită lunar de către administrator potrivit solicitării participantului/angajatorului/prospectului schemei de pensii aferente fiecărei luni contributive. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

10.

Data virării contribuţiei brute

Data la care contribuţia brută a participantului a fost virată în contul bancar colector, conform extrasului de cont. Dacă valoarea contribuţiei nu se virează integral, ci în tranşe, data virării contribuţiei brute luată în considerare va fi ultima dată când s-au virat sumele necesare completării integrale a contribuţiei conform extrasului de cont.

11.

Contribuţia netă

Valoarea contribuţiei nete a participantului convertită în unităţi de fond. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

12.

Data convertirii contribuţiei nete în unităţi de fond

Data la care contribuţia netă a participantului a fost convertită în unităţi de fond

13.

Numărul de unităţi de fond aferente contribuţiei nete

Numărul de unităţi de fond rezultat în urma operaţiunii de convertire a contribuţiei nete. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

14.

Numărul total de unităţi de fond (sold final)

Numărul de unităţi de fond total, existent în contul individual al participantului, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se întocmeşte raportul. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

 

Raportare iniţială (cod 1)

 

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1A

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

- YYYYMMDD reprezintă data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmeşte raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_CONTRIBUTII”.

5. Anexa nr. 1A se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1 A.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_5_FFF_EEE.xml.p7s

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_5_FFF_EEE.rtf.p7s

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1Ase încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_CONTRIBUTII”.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1B la Norma nr. 25/2015)

 

Situaţia transferurilor de tip „IN” pentru luna .................. anul ..................

 

Codul de comandă

Codul administratorului

(IN)

Codul fondului

la care s-a transferat participantul

(IN)

Anul

Luna

Codul fondului de unde s-a transferat participantul

(OUT) (TI)

Codul de operaţiune

CNP

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

 

Valoarea activului personal transferat

(TI)

Data încasării disponibilităţilor

(TI)

Data convertirii disponibilităţilor

(TI)

Numărul de unităţi da fond alocate

(TI)

VUAN convertite

(TI)

Data VUAN convertire

(TI)

Totalul numărului de unităţi de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea

(TI)

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

Col. 15

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1B

 

1. Anexa nr. 1B se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip „IN”.

3. Câmpurile anexei nr. 1B se completează, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:

1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2

Codul administratorului (IN)

Codul administratorului fondului la care s-a transferat participantul, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN)

Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (noul fond de pensii al participantului), aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Anul

Anul de raportare

5

Luna

Luna pentru care se întocmeşte raportarea

6

Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI)

Codul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (vechiul fond de pensii al participantului), aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

7

Codul de operaţiune

Codul operaţiunii se completează cu:

200 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de transferul activului personal al participantului de la un alt fond de pensii facultative:

202 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea unui activ cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al aceluiaşi fond de pensii facultative, în urma decesului acestuia;

203 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii facultative diferite:

205 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea unor active cu titlul de penalizări de întârziere;

220 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea activului personal al participantului de la un alt fond de pensii facultative, ca urmare a fuziunii dintre două fonduri;

266 - pentru situaţia în care nu există transferuri „IN”;

299 - pentru a raporta alte tranzacţii de emitere unităţi de fond.

8

CNF

Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operaţiunile. Pentru codul 202 se va completa cu CNP-ul beneficiarului. Pentru codul 203 se va completa cu noul CNF.

9

Valoarea activului personal transferat (TI)

Valoarea activului personal transferat al unui participant, conform extrasului de cont bancar. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

10

Data încasării disponibilităţilor (TS)

Data extrasului de cont aferent încasării disponibilităţilor ce reprezintă activul personal net transferat

11

Data convertirii disponibilităţilor intrate prin transfer (TI)

Data la care activul personal al participantului a fost convertit în unităţi de fond

12

Numărul de unităţi de fond alocate (TI)

Număr de unităţi de fond alocate ca urmare a convertirii activului personal net al participantului. Se utilizează 6 poziţii zecimale.

13

VUAN convertire (TI)

VUAN utilizată pentru convertirea activului personal al participantului. Se utilizează 6 poziţii zecimale.

14

Data VUAN convertire (Ti)

Data VUAN utilizată pentru convertirea activului personal net al participantului

15

Totalul numărului de unităţi de fond ale fondului la data la care a avut loc convertirea (TI)

Totalul numărului de unităţi de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea sumelor transferate (după ce s-a realizat convertirea). Se utilizează 6 poziţii zecimale.

 

Raportare iniţială (cod 1)

 

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1B

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_IN”.

5. Anexa nr. 1B se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. În termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1B.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B conţine, în mod obligatoriu, două Fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.xml.p7s

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.rtf.p7s

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACŢII TRANSFER_IN”.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 1C la Norma nr. 25/2015)

 

Situaţia transferurilor de tip „OUT” şi utilizarea activului personal al participanţilor pentru luna .................. anul ..................

 

Codul de comandă

Codul administratorului

(OUT)

Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT)

Anul

Luna

Codul fondului la care s-a transferat participantul

(IN) (TO)

Codul de operaţiune

CNP

Data cererii

Data convertirii unităţilor de fond în lichidităţi

Numărul de unităţi de fond anulate

(TO)

VUAN

convertire

(TO)

Data VUAN convertire

(TO)

Penalitatea de transfer reţinută participantului (TO)

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Cot. 13

Col. 14

 

Contribuţia la asigurările sociale de sănătate

(CASS)

Impozit pe venit

Comisioane bancare

Taxe aferente mandatului poştal

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/ taxelor poştale suportate de participant

(TO)

Valoarea minimă garantată

(TO)

Valoarea totală plătită participantului, din care:

(TO)

Valoarea

plătită din fond

(TO)

Valoarea

plătită din provizion

(TO)

Data virării activului personal în contul DIP

Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poştal)

Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei

Data mandatului poştal

Col. 15

Col. 16

Col. 17

Col. 18

Col 19= 15 + 16 + 17+ 18

Col. 20

Cot. 21

Col 22

Col. 23

Col. 24

Col. 25

Col. 26

Col. 27

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1C

 

1. Anexa nr. 1C se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip „OUT” şi utilizarea activului personal al participanţilor.

3. Câmpurile anexei nr. 1C se completează, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:

1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2

Codul administratorului (OUT)

Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT)

Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Anul

Anul de raportare

5

Luna

Luna pentru care se întocmeşte raportarea

6

Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN) (TO)

Codul noului fond de pensii la care s-a transferat participantul, aşa cum este înscris în Registrul A.S.F.

7

Codul de operaţiune

Codul operaţiunii se completează cu:

301 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de transferul participantului la un alt fond de pensii facultative (transferul la cerere);

303 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de transferul beneficiilor în cadrul aceluiaşi fond de pensii facultative (decedatul şi beneficiarul sunt în registrul aceluiaşi fond)

304 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de corecţia de CNP-uri (comasări externe de CNP-uri aparţinând aceleiaşi persoane la fonduri de pensii facultative diferite);

306 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata drepturilor de pensie prin plată unică;

307 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata

drepturilor de invaliditate prin plată unică;

308 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata drepturilor de deces prin plată unică;

311 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de transferul administrativ al participantului la fondul de pensii facultative absorbant ca efect al fuziunii fondurilor de pensii facultative (se aplică participanţilor care nu au depus cereri de transfer de la fondul de pensii facultative absorbit spre alte fonduri, în perioada fuziunii);

313 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripţie a drepturilor cuvenite în calitate de beneficiar;

320 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de transferul participantului la un alt fond, ca urmare a procesului de fuziune;

321 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata drepturilor de pensie prin plăţi eşalonate;

322 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate prin plăţi eşalonate;

323 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata drepturilor de deces prin plăţi eşalonate;

324 - pentru înregistrarea unei diferenţe pozitive la soldul datorat participantului/beneficiarului cauzat de o returnare a mandatului poştal sau a viramentului bancar;

366 - pentru situaţia în care nu există transferuri „OUT”;

399 - pentru a raporta alte tranzacţii de anulare unităţi de fond.

8

(CNP)

Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operaţiunile. Pentru codul 303 se va completa CNP-ul decedatului, iar pentru codul 308 se va completa CNP-ul beneficiarului. Pentru 304 se va completa cu vechiul CNP.

9

Data cererii

Data primirii documentaţiei complete pentru cererea de plată a activului

10

Data convertirii unităţilor de fond în lichidităţi

Data la care unităţile de fond ale participantului au fost convertite în lichidităţi

11

Numărul de unităţi de fond anulate (TO)

Numărul de unităţi de fond anulate (TO). Se utilizează 6 poziţii zecimale.

12

VUAN convertire (TO)

Valoarea VUAN utilizat pentru calcului activului personal al participantului. Se utilizează 6 poziţii zecimale.

13

Data VUAN convertire (TO)

Data VUAN utilizat pentru calcului activului personal al participantului

14

Penalitatea de transfer reţinută participantului (TO)

Valoarea în lei a penalităţii de transfer. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

15

Contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS)

Se completează în situaţiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

16

Impozit pe venit

Se completează în situaţiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

17

Comisioane bancare

Se completează în situaţiile de plată activ personal, după caz. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

18

Taxe aferente mandatului poştal

Se completează în situaţiile de plată activ personal, după caz. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

19

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştale suportate de participant

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştale. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar că separator se foloseşte punctul.

20

Valoarea minimă garantată (TO)

Valoarea minimă garantată. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

21

Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO)

Valoarea în lei a sumei transferate. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

22

Valoarea plătită din fond (TO)

Valoarea în lei a sumei plătite din contul fondului de pensii facultative în contul participantului sau în contul furnizorului de servicii poştale, conform extrasului de cont, diminuată cu contravaloarea taxelor poştale în cazul plăţilor efectuate prin mandat poştal. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se

foloseşte punctul.

23

Valoarea plătită din provizion (TO)

Valoarea în lei a sumei transferate - din provizionul tehnic constituit de administrator - din contul de provizion tehnic al administratorului fondului de pensii actual în contul DIP, respectiv în contul de TRANSFER al noului fond de pensii facultative, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

24

Data virării activului personal în contul DIP

Data virării activului personal în contul DIP, conform extrasului de cont. Se completează pentru invaliditate, deces şi deschiderea dreptului la pensie.

25

Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poştal)

Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poştal). Pentru cont bancar se foloseşte „C”, iar pentru mandat poştal se foloseşte „M”. Se completează pentru invaliditate, deces şi deschiderea dreptului la pensie.

26

Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei

Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei. Se completează pentru invaliditate, deces şi deschiderea dreptului la pensie.

27

Data mandatului poştal

Data mandatului poştal este data emiterii facturii de către operatorul de servicii poştale, care certifică data operării mandatului poştal către participant/ beneficiar.

 

Raportare iniţială (cod 1)

 

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1C.

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_1_FFF_EEE.xml.p7s

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5,

c) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_OUT”.

5. Anexa nr. 1C se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. În termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1C.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.xml.p7s.

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.rtf.p7s

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_OUT.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 1D la Norma nr. 25/2015)

 

Structura numărului de participanţi pentru luna .................. anul ..................

 

Codul categoriei

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii

 

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii

Sold final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii

Din care

Act de aderare semnat

Repartizat aleatoriu

Transfer în cadrul fondului de la un alt fond de pensii

Alte situaţii

Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie

Deces, cu plata de activ

Pensionare de invaliditate

Transfer de la

un fond de pensii la altul

Hotărâre judecătorească/ Decizie a administratorului de anulare de unităţi de fond

Nerevendicare în termenul de prescripţie

Alte situaţii

Bărbaţi

Femei

Col. 1

Cel. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

Col. 15

Număr de participanţi

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din care:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Până la 20 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

între 20-24 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 25-29 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 30-34 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 35-39 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 40-44 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 45-49 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 50-54 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 55-59 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Între 60-64 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Peste 65 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1D

 

1. Anexa nr. 1D se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a structurii numărului de participanţi, în funcţie de dobândirea şi încetarea calităţii de participant, cât şi împărţirea acestuia în funcţie de gen.

3. Câmpurile anexei nr. 1D se completează, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

 

Cod comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:

1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

1

Codul categoriei

Categorii de participanţi pe grupe de vârstă

2

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Act de aderare semnat

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a semnării unui act de aderare individual de aderare la un fond de pensii facultativ

3

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Act de aderare validat de instituţiile de evidenţă

Se completează cu 0 pentru fondurile din Pilon 3.

4

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Transfer în cadrul fondului de la un alt fond de pensii

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a solicitării transferului în cadrul fondului de pensii, de la un alt de fond de pensii. Se iau în considerare persoanele care au depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul şi au dobândit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative.

5

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Alte situaţii

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, prin alte situaţii excepţionale ce nu sunt prevăzute anterior

6

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie

7

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Deces

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Deces

8

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Pensionare de invaliditate

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Pensionare de invaliditate

9

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Transfer de la un fond la altul

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, ca urmare a transferului la un alt fond de pensii. Se iau în considerare persoanele care au depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul şi au dobândit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative

10

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Hotărâre judecătorească/Decizia administratorului de anulare de unităţi

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca urmare a deciziei administratorului de desfiinţare

11

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Nerevendicare în termenul de prescripţie

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii ca urmare a tranzacţiei de anulare a unităţilor de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripţie a drepturilor cuvenite beneficiarilor

12

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Alte situaţii

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, prin alte situaţii excepţionale ce nu sunt prevăzute anterior

13

Sold final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii

Sold final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii = Sold iniţial + Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii

14

Bărbaţi

Număr de persoane de sex masculin care intră în compoziţia soldului final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii. Încadrarea pe grupele de vârstă se face luând în considerare vârsta împlinită la data pentru care se întocmeşte raportul

15

Femei

Număr de persoane de sex feminin care intră în compoziţia soldului final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii. Încadrarea pe grupele de vârstă se face luând în considerare vârsta împlinită la data pentru care se întocmeşte raportul.

 

Raportare iniţială (cod 1)

 

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1D

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANTI_1_FFF_EEE.xml.p7s

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „STRUCTURA_PARTICIPANTI”.

5. Anexa nr. 1D se întocmeşte lunar şi se transmite către A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1D.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANTI_5_FFF_EEE.xml.p7s

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANTI_5_FFF_EEE.rtf.p7s

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (9) determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D se încarcă în SIR, în folderul dedicat „STRUCTURA_PARTICIPANTI.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 1E la Norma nr. 25/2015)

 

Situaţia contului colector al fondului de pensii facultative pentru luna .................. anul ..................

 

Codul de comandă

Codul administratorului

Codul fondului

Anul

Luna

Sold iniţial la începutul perioadei

Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare

Valoarea disponibilului convertit în unităţi de fond în luna de raportare

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

 

Valoarea comisioanelor reţinute din contribuţiile brute ale participanţilor

Valoarea disponibilului neconvertit şi restituit

Sold final la sfârşitul perioadei

Din care:

Sume prescrise

Sume aflate în termenul legal de convertire

Sume cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor

Col. 9

Col. 10

Col. 11 = 6 + 7-8-9-10

Col. 12

Col. 13

Col. 14

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1E

 

1. Anexa nr. 1E se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare al contului colector.

3. Câmpurile anexei nr. 1E se completează, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:

1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2

Codul administratorului

Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului

Codul fondului de pensii, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Anul

Anul de raportare

5

Luna

Luna pentru care se întocmeşte raportarea

6

Sold iniţial la începutul perioadei

Soldul iniţial al contului colector, la începutul perioadei, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

7

Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare

Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare, conform documentelor justificative Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

8

Valoarea disponibilului convertit în unităţi de fond în luna de raportare

Valoarea disponibilului convertit în unităţi de fond în luna de raportare, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

9

Valoarea comisioanelor reţinute din contribuţiile brute ale participanţilor

Valoarea comisioanelor reţinute din contribuţiile brute ale participanţilor, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

10

Valoarea disponibilului neconvertit şi restituit

Valoarea disponibilului virat eronat şi necuvenit fondului de pensii, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

11

Sold final la sfârşitul perioadei

Sold final al contului colector, la sfârşitul perioadei, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

12

Sume aflate în termenul legal de convertire

Sume aflate în termenul legal de convertire. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

13

Sume cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor

Sume cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. În cazul în care există sume rămase de convertit, cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor, administratorul este obligat să întocmească şi să transmită A.S.F. o notă explicativă care să detalieze cel puţin informaţii cu privire la:

a) vechimea acestor sume;

b) demersurile realizate de administrator cu privire la identificarea plătitorului/plătitorilor;

c) motivele care au determinat nerestituirea sumelor.

Nota explicativă se transmite electronic, în format pdf., semnată cu semnătură electronică extinsă.

14

Sume prescrise

Sume prescrise pentru care administratorul poate face dovada că a informat participanţii/beneficiarii al căror activ personal a fost prescris şi că în prealabil aceştia nu au solicitat plata sumelor timp de trei ani de la data informării

 

Raportare iniţială (cod 1)

 

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1E.

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „CONT_COLECTOR”

5. Metodologia de transmitere electronică a notei explicative:

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmită nota;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „CONT_COLECTOR”.

d) Fişierele definite conform pct. 4 şi lit. a)-c) ale prezentului punct se transmit concomitent.

6. Anexa nr. 1E se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. În termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

7. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1E.

8. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

9. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

10. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_CONT_COLECTOR_5_FFF_EEE.xml.p7s

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMM_CONT_COLECTOR_5_FFF_EEE.rtf.p7s

11. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 10 determină respingerea raportării rectificative.

12 Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E se încarcă în SIR, în folderul dedicat „CONT COLECTOR”.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 1F la Norma nr. 25/2015)

 

Raport privind plăţile eşalonate pentru luna .................. anul ..................

 

Codul de comandă

Codul administratorului

Codul fondului de pensii

Anul

Luna

Codul de operaţiune

CNP

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

 

Valoarea rată lunară brută

Contribuţia la asigurările sociale de sănătate

(CASS)

Impozit pe venit

Comisioane bancare

Taxe aferente mandatului poştal

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştale suportate de participant

(TO)

Valoarea rată lunară netă

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13 = 9 + 10+ 11 +12

Col. 14 = 8-13

 

Numărul ratei actuale

Număr total rate de plată

Suma totală de plată

Sold plăţi efectuate

Sold de plată

Modalitatea de plata aratei

(cont bancar sau mandat poştal)

Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei

Col. 15

Col. 16

Col. 17

Col. 18

Col. 19

Col. 20

Col. 21

 

Data mandatului poştal

Data cererii

Valoare rată reziduală

Col. 22

Col. 23

Col. 24

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1F

 

1. Anexa nr. 1F se completează de către administratorii de fonduri de pensii facultative.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru plată eşalonată a activului personal.

3. Câmpurile anexei nr. 1F se completează, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:

1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2

Codul administratorului (OUT)

Codul administratorului aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului de unde se efectuează plata eşalonată

Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Anul

Anul de raportare

5

Luna

Luna pentru care se întocmeşte raportarea

6

Codul de operaţiune

Codul operaţiunii se completează cu:

601 - pentru plata unei rate lunare egale

602 - pentru plata ratei reziduale

603 - pentru plata unică efectuată la cererea participantului/beneficiarului

612 - pentru înregistrarea unei diferenţe pozitive la soldul datorat participantului/beneficiarului cauzat de o returnare a mandatului poştal sau a viramentului bancar

613 - pentru operaţiuni determinate de nerevendicarea în termenul general de prescripţie a drepturilor cuvenite în calitate de beneficiar

614 - pentru operaţiuni determinate de transferul administrativ al participantului/beneficiarului la fondul de pensii facultative absorbant ca efect al fuziunii a două fonduri de pensii facultative

615 - pentru operaţiuni determinate de corecţia de CNP-uri 699 - pentru orice alte operaţiuni.

7

CNP

Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operaţiunile.

8

Valoarea rată lunară brută

Valoarea în lei a sumei brute transferate. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

9

Contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS)

Se completează conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

10

Impozit pe venit

Se completează conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

11

Comisioane bancare

Se completează în situaţiile de plată prin virament bancar, după caz. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

12

Taxe aferente mandatului poştal

Se completează în situaţiile de plată prin mandat poştal, după caz. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

13

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştale suportate de participant (TO)

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştale. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

14

Valoarea rată lunară netă

Valoarea în lei a sumei brute transferate, diminuată cu valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştale suportate de participant. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

15

Numărul ratei actuale

Numărul tranşei actuale plătite în luna pentru care se face raportarea

16

Număr total rate de plată

Număr total tranşe de plată, conform cererii de plată

17

Suma totală de plată

Suma totală de plată către participant/beneficiar, actualizată inclusiv cu eventualele rectificări pozitive

18

Sold plăţi efectuate

Suma ratelor lunare brute plătite până în luna curentă, inclusiv. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

19

Sold de plată

Diferenţa dintre valoarea totală de plată şi soldul plăţilor efectuate

20

Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poştal)

Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poştal). Pentru cont bancar se foloseşte „C”, iar pentru mandat poştal se foloseşte „Mu.

21

Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei

Data virării activului personal în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei, conform extrasului de cont

22

Data mandatului poştal

Data mandatului poştal este data emiterii facturii de către operatorul de servicii poştale, care certifică data operării mandatului poştal către participant/ beneficiar.

23

Data cererii

Data primirii documentaţiei complete pentru cererea de plată cea mai recentă, inclusiv pentru cererea de plată unică a ratelor lunare rămase de plătit

24

Valoare rată reziduală

Valoarea ratei reziduale de plată, actualizată inclusiv cu eventualele rectificări pozitive

 

Raportare iniţială (cod 1)

 

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1F

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_PLATI_ESALONATE_1 _FFF_EEE.xml.p7s,

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii facultative înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „PLATI_ESALONATE”.

5. Anexa nr. 1F se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. În termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1F.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1F conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_PLATI_ESALONATE_5_FFF_EEE.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMM_PLATI_ESALONATE _5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa 1F se încarcă în SIR, în folderul dedicat „PLATI_ESALONATE”

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 11 la Norma nr. 25/2015)

 

Administrator fond ...............................................

Cod administrator ...............................................

Fond de pensii ...............................................

Cod fond ...............................................

 

Raport actuarial pentru anul ..................

 

1. Certificat actuarial, care va cuprinde:

a) valoarea calculată a provizionului tehnic;

b) opinia actuarului cu privire la adecvarea valorii calculate a provizionului tehnic;

c) opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale, în vigoare, în calculul provizionului tehnic.

2. Prezentarea datelor statistice utilizate în calcul şi a surselor emitente, care va cuprinde:

a) tabelele biometrice:

(i) mortalitate;

(ii) invaliditate;

b) alte date statistice utilizate în calcul.

3. Descrierea succintă a garanţiilor schemei de pensii private pentru care s-a efectuat calculul

4. Prezentarea activelor care constituie provizionul tehnic, care va cuprinde:

a) descrierea succintă a metodei de evaluare:

b) structura-ţintă a portofoliului urmărită de administrator, pe tip de instrument şi piaţă (RO, SEE, state terţe);

c) ponderea valorii activelor denominate în altă monedă decât cea naţională, în totalul valorii portofoliului:

(i) pe fiecare monedă în parte;

(ii) total monedă străină.

Întocmit

.......................................

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 11

 

1. Anexa nr. 11 se întocmeşte de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de actuariat.

3. Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s,

unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.

4. Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5,

5. Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „RAPORT_ACTUARIAL”.

6. Anexa nr. 11 se întocmeşte anual şi se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

Raportare rectificativă

7. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

8. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 11 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate

electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format pdf editabil cu conţinutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_5_FFF.pdf.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_5_FFF.rtf.p7s.

9. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 8 determină respingerea raportării rectificative.

10. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 11 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „RAPORT_ACTUARIAL.”

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 13 la Norma nr. 25/2015)

 

Administrator de fond ......................................

 

Plan de audit intern pentru anul ..................

 

Nr. crt.

Tema misiunii de audit

Activitatea de administrare supusă auditării

Obiectivele misiunii de audit

Perioada supusă auditării interne

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

 

Departamentul/Direcţia/Serviciul auditat

Perioada desfăşurării misiunii de audit

Activităţi planificate

Resurse umane alocate

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 13

1. Anexa nr. 13 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de audit intern a administratorului fondului de pensii.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de audit intern.

3. Anual, persoana care conduce activitatea de audit intern are obligaţia de a întocmi un plan de audit intern unic din care să reiasă obiectivele, termenele şi frecvenţa misiunilor de audit intern, precum şi activităţile care se desfăşoară la nivelul fiecărui fond de pensii.

4. Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s,

unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fişierul denumit YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fişierul YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „PLAN_AUDIT”.

7. Anexa nr. 13 se întocmeşte anual şi se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern.

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 14 la Norma nr. 25/2015)

 

Administrator de fond ......................................

Raport de audit intern pentru semestrul anul ..................

 

Raportul de audit intern se întocmeşte conform normei privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 14

 

Raportare iniţială

1. Anexa nr. 14 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de audit intern a administratorului de fonduri de pensii facultative.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de audit intern.

3. Semestrial persoana care conduce activitatea de audit intern are obligaţia de a întocmi un raport privind misiunile de audit intern desfăşurate, din care să reiasă constatările şi recomandările acestuia. Raportul unic la nivelul administratorului de pensii facultative va prezenta detaliat misiunile de audit intern desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii facultative, conform actelor normative aplicabile.

4. Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_1_FFF_EEE.pdf.p7s,

unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_1_FFF_EEE.pdf.p7s se întocmeşte în format editabil şi se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_1_FFF_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „RAPORT_AUDIT”.

7. Anexa nr. 14 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F., până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Raportare rectificativă

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 14 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format pdf editabil cu conţinutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_5_FFF_EEE.pdf.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 14 se încarcă în SIR, în folderul dedicat RAPORT AUDIT.

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 15 la Norma nr. 25/2015)

 

Administrator de fond ......................................

 

Raport de control intern pentru semestrul .................. anul ..................

 

Raportul de control intern se întocmeşte conform normei privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 15

 

Raportare iniţială

1. Anexa nr. 15 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de control intern al administratorului.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de control intern.

3. Semestrial, persoana care conduce activitatea de control intern are obligaţia de a întocmi un raport privind acţiunile de control intern desfăşurate. Raportul unic la nivelul administratorului de pensii facultative va prezenta detaliat acţiunile de control intern desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii facultative, conform actelor normative aplicabile.

4. Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_1_EEE.pdf.p7s,

unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_1_EEE.pdf.p7s se întocmeşte în format editabil şi se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_1_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „RAPORT_CONTROL”.

7. Anexa nr. 15 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Raportare rectificativă

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 15 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format pdf editabil cu conţinutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_5lEEE.pdf.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_5_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 15 se încarcă în SIR, în folderul dedicat RAPORT_CONTROL.

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 161a Norma nr. 25/2015)

 

Administrator de fond ......................................

 

Raport de risc pentru semestrul  .................. anul ..................

 

Raportul de risc se întocmeşte conform normei privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 16

 

Raportare iniţială

1. Anexa nr. 16 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de administrare a riscurilor.

3. Semestrial, persoana care conduce activitatea de administrare a riscurilor are obligaţia de a întocmi un raport de risc unic la nivelul administratorului de pensii facultative cuprinzând activităţile de administrare a riscurilor desfăşurate atât la nivelul administratorului, cât şi la nivelul fiecărui fond de pensii facultative, conform actelor normative aplicabile.

4. Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_RAPORT_RISC_1_EEE.pdf.p7s,

unde:

- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

5. Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_RISC_1_EEE.pdf.p7s se întocmeşte în format editabil şi se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.

6. Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_RISC_1_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „RAPORT_RISC”.

7. Anexa nr. 16 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.

Raportare rectificativă

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 16 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format pdf editabil cu conţinutul corect (rectificat), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_RISC_5 _EEE.pdf.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_RAPORT_RISC_5 _EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 16 se încarcă în SIR, în folderul dedicat RAPORT RISC.

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 191a Norma nr. 25/2015)

 

Raport privind situaţia salariaţilor pentru semestrul .................. anul ..................

 

Cod comandă

Codul administratorului

Data raportării

Direcţia

Compartimentul/Serviciul

Timpul de lucru

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

 

Număr ore lucrate

Numărul de salariaţi raportare precedentă

Numărul de angajaţi noi

Numărul de angajaţi pentru care a încetat contractul individual de muncă

Numărul de salariaţi la data raportării

Observaţii

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 19

 

1. Anexa nr. 19 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

2. Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare privind situaţia salariaţilor.

3. Câmpurile anexei nr. 19 se completează, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Cod comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori:

1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2

Codul administratorului

Codul administratorului aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Data raportării

Data ultimei zile lucrătoare a semestrului pentru care se întocmeşte raportul

4

Direcţia

Denumirea direcţiei din care fac parte salariaţii, conform documentelor legale

5

Compartimentul/Serviciul

Denumirea Compartimentul/Serviciului din care fac parte salariaţii, conform documentelor legale

6

Timpul de lucru

Se va completa cu N pentru salariaţi cu norma întreagă şi P pentru cei cu normă parţială.

7

Număr ore lucrate

Numărul de ore efectiv lucrate/zi

8

Numărul de salariaţi raportare precedentă

Numărul de salariaţi existenţi la data raportării anterioare în Compartimentul/Serviciul respectiv

9

Numărul de salariaţi noi

Numărul de salariaţi nou-angajaţi în Compartimentul/Serviciul respectiv

10

Numărul de salariaţi pentru care a încetat contractul individual de muncă

Numărul de persoane pentru care s-a încetat colaborarea din Compartimentul/Serviciul respectiv

11

Numărul de salariaţi la data raportării

Numărul de salariaţi existenţi la data raportării în Compartimentul/Serviciul respectiv

12

Observaţii

Alte observaţii, dacă este cazul

 

Raportare iniţială (cod 1)

 

4. Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 19

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_SALARIATI_1 _EEE.xml.p7s,

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.

b) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;

c) Fişierul definit conform pct. 4 lit. a), semnat electronic, se încarcă îh sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „SALARIAŢI”.

5. Anexa nr. 19 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F. În termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este semestrul anterior.

6. SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 19.

7. SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste

mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

Raportare rectificativă (cod 5)

8. Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

9. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 19 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_SALARIATI_5 _EEE.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_SALARIATI_5_EEE.rtf.p7s.

10. Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. 9 determină respingerea raportării rectificative.

11. Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 19 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „SALARIAŢI”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.