MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 53/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 53         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 18 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.870/2017. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014

 

M.8. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, precum şi pentru instituirea unor reguli temporare de evoluţie în cariera militară

 

M.9. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA”,aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.115/2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1 şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2016,

în considerarea prevederilor art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) şi ale art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 20 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, denumit în continuare Institutul, este instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, care desfăşoară activităţi de cercetare şi formare specializată în domeniul culturii.”

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2, - (1) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, sectorul 3.”

3. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Funcţia de manager (director general) al Institutului se asimilează cu cea de manager (director general) de biblioteci naţionale.”

4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Consiliul administrativ al Institutului este organism colegial cu rol consultativ, alcătuit din 6 membri, după cum urmează:

a) managerul, în calitate de preşedinte al Consiliului administrativ;

b) şeful Serviciului proiecte europene, logistică şi IT;

c) şeful Serviciului cercetare;

d) şeful Serviciului formare;

e) şeful Serviciului buget, financiar-contabilitate;

f) un membru din cadrul Compartimentului ştiinţific cercetare-dezvoltare.”

5. La articolul 16 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Consiliul de specialitate este alcătuit din maximum 5 membri, după cum urmează:”.

6. La articolul 19, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Şeful Serviciului buget, financiar-contabilitate al Institutului este numit, potrivit legii, prin decizie a managerului, se află în subordinea acestuia, coordonează activitatea Serviciului buget, financiar-contabilitate şi îndeplineşte următoarele atribuţii:”.

7. La articolul 191 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 191. - (1) Şeful Serviciului proiecte europene, logistică şi IT este în subordinea directă a managerului şi asigură coordonarea Serviciului proiecte europene, logistică şi IT, compus din Compartimentul programe/proiecte europene, Compartimentul IT şi Compartimentul logistică şi administrativ, cu respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii pentru atingerea următoarelor obiective:”.

8. La articolul 191 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Şeful Serviciului proiecte europene, logistică şi IT îndeplineşte următoarele atribuţii principale:”.

9. După articolul 191 se Introduc două noi articole, articolele 192 şi 193, cu următorul cuprins:

„Art. 192. - Compartimentul programe/proiecte europene îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) elaborează propunerile privind actualizarea şi corelarea de politici şi strategii cu documente de referinţă europene pentru domeniul cultură;

b) propune actualizări şi corelări de definiţii ale sectoarelor culturale şi creative de referinţă europene pentru domeniul cultură;

c) asigură colaborarea cu universităţile de profil artistic şi cultural din România, precum şi cu centrele sau institutele de cercetare statistică şi/sau culturale;

d) identifică şi propune participarea şi implementarea, la nivelul Institutului de proiecte europene în domeniul său de activitate;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.

Art. 193. - Compartimentul IT îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) asigură elaborarea şi aplicarea strategiei Institutului în domeniul informatic şi al tehnologiei informaţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

b) asigură valorificarea publicistică a rezultatelor activităţii Institutului;

c) creează reţeaua informatică integrată a Institutului şi asigură securitatea informatică a bazelor de date;

d) asigură mentenanţa reţelei hardware şi software şi răspunde de derularea contractelor de servicii aferente;

e) realizează şi actualizează paginile de internet ale Institutului;

f) asigură buna funcţionare a dotărilor electronice necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice Institutului, precum şi buna funcţionare a acestora;

g) răspunde de derularea contractelor de servicii internet cu respectarea cadrului de reglementare a relaţiilor dintre furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, pe de o parte, şi utilizatorii finali, pe de altă parte, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.”

10. Articolul 241 se abrogă.

11. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Serviciul buget, financiar-contabilitate este în subordinea directă a managerului şi este condus de un şef serviciu, care coordonează Compartimentul buget şi Compartimentul financiar-contabilitate.

(2) Serviciul buget, financiar-contabilitate urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

a) actualitatea şi corectitudinea informaţiilor economice şi contabile necesare elaborării planurilor şi programelor de activitate ale Institutului;

b) respectarea prevederilor legale privind înregistrarea cronologică a operaţiilor economico-financiare şi prelucrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului;

c) asigurarea unui control cât mai strict al integrităţii patrimoniului prin înregistrarea existenţelor şi mişcărilor elementelor pe categorii, pe locuri de depozitare etc.;

d) corecta întocmire a documentelor de sinteză contabilă care dau imaginea fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute;

e) corelarea bugetului de venituri şi cheltuieli cu proiectul de management şi programul minimal aprobat.

(3) Compartimentul buget îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) fundamentează bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei pe baza proiectului de management şi a programului minimal aprobat;

b) fundamentează tarifele şi cuantumurile acestora, pe baza propunerilor primite de la compartimentele operaţionale şi funcţionale abilitate;

c) urmăreşte realizarea încasărilor şi efectuarea la termen a plăţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale;

d) asigură încasarea şi înregistrarea veniturilor proprii ale Institutului, potrivit dispoziţiilor legale;

e) întocmeşte rapoarte şi situaţii financiare finale;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.

(4) Compartimentul financiar-contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) asigură execuţia bugetului instituţiei;

b) asigură înregistrarea operaţiunilor financiar-contabile ale instituţiei şi a documentelor aferente;

c) răspunde de întocmirea, conform legislaţiei în vigoare, a statelor de plată, în baza documentelor care atestă legalitatea acestora;

d) întocmeşte statele de salarii având la bază statele de funcţii transmise de Compartimentul resurse umane;

e) întocmeşte viramente pentru plata obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate şi către fondul de şomaj;

f) întocmeşte declaraţia lunară privind obligaţiile de plată pentru asigurări de sănătate;

g) răspunde de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea operaţiilor efectuate;

h) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite;

i) organizează contabilitatea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială;

j) exercită verificarea normelor legale cu privire la existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, efectuarea recepţiilor şi plăţilor, inventarierilor, asigurarea şi constituirea de garanţii, conducerea evidenţei contabile şi realizarea datelor înscrise în bilanţuri şi conturi de execuţie;

k) întocmeşte rapoarte şi situaţii financiare finale;

l) participă la efectuarea inventarierii, propune casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, identifică mijloace de valorificare a acestora;

m) asigură şi păstrează evidenţa contractelor încheiate de instituţie;

n) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.”

12. La articolul 27, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Compartimentul logistică şi administrativ se află în subordinea şefului Serviciului proiecte europene, logistică şi IT şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:”.

13. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Compartimentul marketing şi publicaţii este în subordinea directă a managerului şi are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează, implementează şi dezvoltă strategiile şi politicile de marketing ale Institutului;

b) asigură monitorizarea permanentă a pieţei şi concurenţei în vederea actualizării şi/sau modificării strategiei şi politicilor de marketing ale Institutului;

c) realizează planuri şi reţele de comunicare internă şi externă şi asigură implementarea acestora la nivelul tuturor compartimentelor Institutului;

d) asigură comunicarea cu celelalte compartimente în vederea prelucrării informaţiilor primite de la acestea;

e) întreţine, completează şi updatează informaţiile pe reţeaua de internet;

f) contribuie la realizarea evenimentelor organizate de Institut (seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale);

g) asigură şi dezvoltă relaţia cu media;

h) asigură valorificarea studiilor, analizelor, cercetărilor prin publicarea de lucrări ştiinţifice, reviste, broşuri şi colecţii de carte, a unor portaluri electronice, manuale, precum şi a altor lucrări în domeniu, în limba română şi în principalele limbi de circulaţie internaţională, difuzate în format tipărit şi/sau electronic;

i) asigură editarea, publicarea şi diseminarea publicaţiilor de specialitate, potrivit obiectului său de activitate;

j) efectuează segmentarea pe tipuri de produse şi servicii ale Institutului;

k) se ocupă de plasarea adecvată a ofertei Institutului în raport cu beneficiarii;

l) utilizează bazele de date din cadrul Institutului pentru diseminarea materialelor generate;

m) supervizează realizarea elementelor de identitate vizuală ale Institutului şi le propune spre aprobare managerului Institutului;

n) urmăreşte reflectarea în media a activităţilor Institutului şi propune acţiuni corective în cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi în percepţia publică faţă de activitatea Institutului;

o) sprijină activitatea celorlalte compartimente ale Institutului, în vederea asigurării identităţii de imagine a instituţiei;

p) asigură accesul la informaţiile de interes public, din oficiu sau la cerere, în condiţiile legii;

q) administrează solicitările de acces la informaţiile de interes public, conform prevederilor legale;

r) furnizează către mass-media informaţiile de interes public cu referire la activitatea Institutului, în condiţiile legii;

s) monitorizează presa, realizează analize de impact, monitorizează percepţia publicului asupra Institutului;

ş) gestionează crizele de imagine/disfuncţionalităţile de comunicare interinstituţională;

t) valorifică studiile, analizele, cercetările prin publicarea de lucrări ştiinţifice, reviste, broşuri şi colecţii de carte, a unor portaluri electronice, manuale, precum şi a altor lucrări în domeniu, în limba română şi în principalele limbi de circulaţie internaţională, difuzate în format tipărit şi/sau electronic;

ţ) coordonează şi monitorizează editarea şi diseminarea Revistei Muzeelor, precum şi editarea, publicarea şi diseminarea altor publicaţii de specialitate, potrivit obiectului său de activitate;

u) contribuie la realizarea raportului anual conţinând principalele rezultate ale cercetărilor Institutului;

v) organizează seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, scoli de vară, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi Internaţionale;

w) propune legături cu publicaţii de profil din ţară şi din străinătate;

x) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.”

14. Articolul 30 se abrogă.

15. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Serviciul cercetare se află în subordinea managerului şi este compus din Compartimentul studii şi cercetări, Compartimentul analize şi Compartimentul baze de date.

(2) Serviciul cercetare este condus de un şef serviciu care coordonează activitatea compartimentelor prevăzute la alin. (1).

(3) Serviciul cercetare urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

a) creşterea nivelului de cunoaştere a situaţiei culturii româneşti la nivel internaţional prin furnizarea de date comparabile pe domenii specifice: consum cultural, cartografiere culturală, economie creativă, creaţie contemporană etc.;

b) susţinerea dezvoltării sectoarelor culturale şi creative prin intermediul analizelor adaptate nevoilor organizaţiilor culturale;

c) menţinerea standardului de calitate şi profesionalism în domeniul cercetării prin intermediul specialiştilor implicaţi în cercetare şi prin formarea de tineri cercetători specializaţi în cercetarea în domeniul culturii;

d) susţinerea cercetării aplicate şi a transferului de cunoaştere la nivelul organizaţiilor culturale publice şi private.

(4) Serviciul cercetare are următoarele atribuţii principale:

a) asigură fundamentarea programelor şi politicilor culturale ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, la solicitarea acestuia;

b) avizează strategiile în domeniu elaborate de compartimentele coordonate;

c) asigură diseminarea rezultatelor cercetărilor şi studiilor despre sectoarele culturale şi creative pentru specialiştii din domeniu şi pentru publicul larg, prin intermediul instrumentelor specifice şi prin participarea la conferinţele naţionale şi internaţionale de profil;

d) asigură realizarea studiilor, analizelor şi cercetărilor incluse în planul anual de cercetare;

e) coordonează organizarea seminarelor, congreselor, colocviilor, meselor rotunde, a şcolilor de vară, conferinţelor şi dezbaterilor naţionale şi internaţionale;

f) coordonează activitatea de cercetare a Institutului şi supraveghează calitatea acesteia;

g) favorizează, stimulează şi propune liniile de perspectivă pentru programele şi proiectele instituţiei în domeniul cercetării;

h) prezintă propuneri de programe şi/sau proiecte pentru Institut;

i) avizează raportul anual conţinând principalele rezultate ale cercetărilor Institutului, precum şi rapoartele şi informările comunicate managerului, întocmite pe baza informaţiilor din bazele de date;

j) identifică şi face demersuri pentru dezvoltarea legăturilor Institutului cu unităţi sau departamente ale Ministerului Educaţiei Naţionale, ale Ministerului Tineretului şi Sportului, ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Academiei Române, Arhivelor Naţionale, cu universităţi acreditate în România şi peste hotare, asociaţii profesionale, precum şi cu alte universităţi, institute şi centre de cercetare, locale, naţionale şi internaţionale, care au un obiect de studiu de interes comun, precum şi cu publicaţii de specialitate, din ţară sau din străinătate;

k) prezintă propuneri pentru desemnarea echipei de realizare şi implementare a fiecărui program şi/sau proiect din domeniul cercetării derulat de Institut;

l) stabileşte parteneriate cu instituţii şi organizaţii la nivel naţional şi internaţional care au interese comune cu cele ale Institutului;

m) planifică priorităţile participării la manifestări ştiinţifice cu comunicări din rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile legii, cu sprijinul compartimentelor Institutului, în limita resurselor financiare, şi le propune managerului pentru aprobare;

n) stabileşte priorităţile de a publica lucrări ştiinţifice, în condiţiile legii, cu sprijinul compartimentelor Institutului, în limita resurselor financiare, şi le propune managerului pentru aprobare;

o) propune brevetarea rezultatelor cercetării, în condiţiile legii, cu sprijinul compartimentelor Institutului, în limita resurselor financiare;

p) identifică, împreună cu celelalte compartimente, posibilităţile de aderare a Institutului la organisme naţionale şi internaţionale şi reţele de interes pentru instituţie şi întreprinde demersurile necesare în acest scop;

q) propune editarea de publicaţii şi tipărituri ale Institutului şi fundamentează aceste propuneri;

r) coordonează şi urmăreşte activitatea colaboratorilor specializaţi pentru activităţile de cercetare;

s) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.”

16. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Compartimentul studii şi cercetări exercită următoarele atribuţii principale:

a) furnizează studii de profunzime pentru fundamentarea programelor şi politicilor culturale ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, la solicitarea acestuia;

b) concepe şi realizează instrumente de lucru şi metodologii de cercetare adaptate studierii sectoarelor culturale şi creative din România;

c) efectuează cercetări, studii de impact, studii de fundamentare pentru strategiile, programele şi politicile Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;

d) identifică, evaluează şi prognozează nevoile culturale şi cercetează tendinţele de consum cultural;

e) fundamentează politicile publice în domeniul culturii, la solicitarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, şi elaborează strategii în vederea promovării valorilor culturale, în corelare cu alte strategii şi programe ale instituţiilor publice româneşti care au acelaşi obiectiv;

f) efectuează studii despre audienţele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, economia culturii, sociologia culturii, piaţa forţei de muncă în sectorul cultural, precum şi despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din România;

g) efectuează, la cerere, studii, cercetări şi studii de impact pentru operatorii publici şi privaţi din sectorul cultural;

h) efectuează studii privind monitorizarea inserţiei socioprofesionale pe piaţa muncii;

i) realizează studii privind cultura antreprenorială şi propune strategii de promovare a antreprenoriatului în sectorul cultural;

j) efectuează studii de evaluare a mediului intern organizaţional al operatorilor culturali pentru îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;

k) asigură colaborarea şi cooperarea cu alte unităţi sau departamente ale Ministerului Educaţiei Naţionale, ale Ministerului Tineretului şi Sportului, ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Academiei Române, Arhivelor Naţionale, cu universităţi acreditate în România şi peste hotare, asociaţii profesionale, precum şi cu alte universităţi, institute şi centre de cercetare, locale, naţionale şi internaţionale, care au un obiect de studiu de interes comun;

l) oferă consultanţă şi expertiză calificată la solicitarea unor structuri publice sau private, în domeniile care ţin de competenţa Institutului;

m) efectuează studii şi cercetări privind cererea şi oferta de competenţe profesionale specifice domeniului cultural;

n) efectuează studii şi cercetări privind nevoile de formare profesională ale organizaţiilor cu activitate în domeniul culturii;

o) elaborează şi monitorizează predicţii în ceea ce priveşte fluctuaţia cererii privind necesarul de formare, specializare şi perfecţionare a personalului din reţeaua instituţiilor publice de cultură;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.

17. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

„Art. 321. - Compartimentul analize exercită următoarele atribuţii principale:

a) efectuează analize pentru strategiile, programele şi politicile Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;

b) efectuează, la cerere, analize pentru studiile de fundamentare pentru proiectele şi programele operatorilor publici şi privaţi din sectorul cultural;

c) susţine demersurile ştiinţifice de cercetare a tuturor surselor edite şi inedite, cărţi, ziare, manuscrise, jurnale, documente de arhivă şi altele, legate de sectoarele culturale şi creative;

d) contribuie la realizarea raportului anual conţinând principalele rezultate ale cercetărilor Institutului;

e) efectuează documentări pentru domeniul cultural şi domeniile adiacente acestuia şi valorifică rezultatele acestor cercetări;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.”

18. La articolul 33, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Compartimentul baze de date exercită următoarele atribuţii principale:”.

19. Articolul 34 se abrogă.

20. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Serviciul formare se află în subordinea managerului şi este compus din Compartimentul administrare cursuri, Compartimentul profesii şi standarde ocupaţionale şi

Compartimentul registre, diplome şi evidenţe.

(2) Serviciul formare este condus de un şef serviciu şi coordonează activitatea compartimentelor prevăzute la alin. (1).

(3) Serviciul formare urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

a) diversificarea şi adaptarea continuă a ofertei de programe de formare profesională a Institutului la cerinţele beneficiarilor specifici Institutului;

b) creşterea veniturilor Institutului din activităţile de formare profesională;

c) buna informare a instituţiilor de profil, a profesioniştilor din sectorul culturii, precum şi a publicului larg asupra caracteristicilor şi avantajelor formării profesionale;

d) îmbunătăţirea modului de eliberare a diplomelor, certificatelor, avizelor şi atestatelor emise de Institut,

(4) Serviciul formare are următoarele atribuţii principale:

a) coordonează activitatea de formare profesională a Institutului şi supraveghează calitatea acesteia;

b) favorizează, stimulează şi propune liniile de perspectivă pentru programele şi proiectele instituţiei în domeniul formării profesionale;

c) coordonează activitatea de identificare şi planificare a programelor profesionale pentru ocupaţiile specifice domeniului culturii;

d) avizează planurile pentru programele de pregătire;

e) avizează propunerile de colaborare a Institutului cu formatori cu experienţă în competenţe profesionale specifice;

f) coordonează demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei de eliberare a certificatelor de competenţe profesionale cu recunoaştere naţională pentru ocupaţii din domeniul culturii din partea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;

g) prezintă propuneri pentru desemnarea echipei de realizare şi implementare a fiecărui program şi/sau proiect din domeniul formării profesionale derulat de Institut;

h) asigură existenţa cadrului necesar care să permită efectuarea evaluărilor de competenţe profesionale;

i) avizează propunerile de tarife pentru activităţile desfăşurate în cadrul programelor de formare profesională şi pentru activitatea de evaluare;

j) coordonează activităţile de selecţie şi pregătire a specialiştilor din domeniul culturii în vederea certificării ca evaluatori de competenţe profesionale;

k) iniţiază, stabileşte, dezvoltă şi susţine raporturi de colaborare şi cooperare cu alte unităţi sau departamente ale Ministerului Educaţiei Naţionale, ale Ministerului Tineretului şi Sportului, ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Academiei Române, Arhivelor Naţionale, cu universităţi acreditate în România şi peste hotare, asociaţii profesionale, precum şi cu alte universităţi, institute şi centre de cercetare, locale, naţionale şi internaţionale, care au un obiect de studiu sau activităţi de formare de interes comun;

l) identifică şi face demersuri pentru dezvoltarea legăturilor Institutului cu alte instituţii şi organizaţii cu activitate în domeniul formării profesionale şi educaţiei permanente;

m) planifică priorităţile de participare la conferinţe, grupuri de lucru sau comunicări din domeniul formării profesionale;

n) planifică şi organizează editarea materialelor de curs sau a suporturilor de curs pentru activităţile de formare ale Institutului;

o) identifică, împreună cu celelalte compartimente, posibilităţile de aderare a Institutului la organisme naţionale şi internaţionale şi reţele de interes pentru instituţie şi întreprinde demersurile necesare în acest scop;

p) propune editarea de publicaţii şi tipărituri ale Institutului şi fundamentează aceste propuneri;

q) coordonează şi urmăreşte activitatea colaboratorilor specializaţi pentru activităţile de formare profesională;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa. potrivit legii.”

21. La articolul 36, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - Compartimentul administrare cursuri îndeplineşte următoarele atribuţii principale:”.

22. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

„Art. 361. - Compartimentul profesii şi standarde ocupaţionale îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) elaborează, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic şi cu alte autorităţi şi organisme în domeniu, standardele de pregătire profesională şi standardele ocupaţionale, tematici şi programe specifice domeniului culturii;

b) întreprinde demersurile necesare pentru elaborarea sau actualizarea standardelor ocupaţionale pentru ocupaţii din domeniul culturii pentru care Institutul organizează programe de formare profesională;

c) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.”

23. Articolul 37 se abrogă.

24. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Compartimentul registre, diplome şi evidenţe îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) gestionează registrele de evidenţă a formatorilor şi a cursanţilor, precum şi registrele de evidenţă din domeniul impresariatului;

b) întocmeşte, pe baza datelor furnizate de formatori şi evaluatori, următoarele documente: registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională, registrele de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de calificare şi absolvire, tabelul nominal cu persoanele care au încheiat contract de formare profesională, registrul general al persoanelor evaluate, registrul de gestionare a certificatelor de competenţe profesionale, registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale;

c) verifică şi introduce în arhivă, pe suport hârtie, şi sprijină arhivarea în format electronic a următoarelor documente întocmite de formatori/evaluatori: catalogul participanţilor pentru fiecare program de formare profesională, catalogul cu rezultatele examenului şi foile de notare pentru fiecare program de formare profesională, procesul-verbal al comisiei de examinare pentru fiecare program de formare profesională, dosarul de evaluare împreună cu dovezile de competenţă culese;

d) gestionează Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici;

e) gestionează Registrul evaluatorilor de specialitate pentru evaluarea managerilor culturali;

f) întreprinde demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei de eliberare a certificatelor de competenţe profesionale cu recunoaştere naţională pentru ocupaţii din domeniul culturii din partea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;

g) selecţionează şi pregăteşte specialişti din domeniul culturii în vederea certificării ca evaluatori de competenţe profesionale;

h) difuzează informaţii şi materiale cu privire la condiţiile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale;

i) oferă oportunităţi egale şi nediscriminatorii tuturor candidaţilor care doresc să fie evaluaţi în vederea obţinerii unui certificat de competenţe profesionale;

j) asigură un sistem transparent care permite candidaţilor să conteste decizia de evaluare, raportată la anumite unităţi de competenţă, şi să beneficieze de o nouă evaluare pentru acele unităţi de competenţă, efectuată de un alt evaluator;

k) asigură un sistem corect de gestionare a informaţiilor rezultate din procesele de evaluare, conform prevederilor procedurii legale în vigoare;

l) propune componenţa comisiilor de examinare şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea examenelor de finalizare;

m) formulează şi prezintă propuneri conducerii Institutului privind nivelul tarifelor percepute pentru activităţile derulate în procesul de evaluare;

n) asigură funcţionarea Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, a Comisiei centrale pentru acordarea certificatelor de traducător în şi din limbi străine, organizează sesiunile de atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic şi sesiunile de evaluare pentru traducători;

o) asigură funcţionarea Comisiei de atestare în domeniul monumentelor istorice;

p) completează certificatele de calificare, de absolvire şi de competenţe profesionale pe baza datelor furnizate de formatori/evaluatori;

q) eliberează certificatele de calificare, de absolvire şi de competenţe profesionale persoanelor îndreptăţite, după verificarea identităţii acestora;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, potrivit legii.”

25. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 2.870.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 2.668/2014)

 

Număr de posturi aprobate: 41, din care:

1. Posturi de conducere - 5 (1 manager, 4 şefi serviciu);

2. Posturi de execuţie - 36.

 

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU CERCETARE ŞI FORMARE CULTURALĂ

- Organigrama -

 

 

 

Consiliul de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager

 

 

 

 

Compartimentul juridic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul administrativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul audit public intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul resurse umane

Serviciul proiecte europene, logistică, IT

 

Serviciul cercetare

 

Serviciul formare

 

Serviciul buget, financiar-contabilitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul achiziţii publice

 

 

Compartimentul programe/proiecte europene

 

 

 

Compartimentul studii şi cercetări

 

 

 

Compartimentul administrare cursuri

 

 

 

Compartimentul buget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul ştiinţific cercetare-dezvoltare

 

 

Compartimentul IT

 

 

 

Compartimentul analize

 

 

 

Compartimentul profesii şi standarde ocupaţionale

 

 

 

Compartimentul financiar-contabilitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul marketing şi publicaţii

 

 

Compartimentul logistică şi administrativ

 

 

 

Compartimentul baze de date

 

 

 

Compartimentul registre, diplome şi evidenţe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, precum şi pentru instituirea unor reguli temporare de evoluţie în cariera militară

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 74-751 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13, 15 şi 30 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 41 şi art. 176 alin. (3) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) admiterea candidaţilor la cursurile instituţiilor şi unităţilor de învăţământ militar, respectiv repartizarea candidaţilor în posturi de soldaţi şi gradaţi profesionişti;

2. La articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) de către Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială «General doctor aviator Victor Anastasiu», Centrul de Medicină Navală şi laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru candidaţii declaraţi <<Admis>> la selecţie Un centrele zonale de selecţie şi orientare sau în colegiile naţionale militare, după caz, care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare unde este prevăzută examinare/evaluare aptitudinală medicală şi/sau psihologică specială;”.

3. La articolul 5, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) de către colegiile naţionale militare, prin personalul responsabil - doar pentru elevii acestora din anii terminali.”

4. La articolul 16 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani calificativul cel puţin «Bun»; candidaţii care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu pentru creşterea copilului trebuie să aibă în ultimele două aprecieri de serviciu anuale întocmite calificativul cel puţin «Bun»;”.

5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Candidaţii pentru unităţile de învăţământ liceal militar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice:

a) să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere;

b) să fie absolvenţi ai învăţământului secundar inferior - ciclul gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale - ultima etapă a concursului de admitere.

(2) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, nu mai pot participa la procesul de recrutare, selecţie şi admitere în învăţământul liceal militar,”

6. La articolul 22, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,i) copia certificatului de absolvire sau adeverinţă din care să reiasă că a absolvit ciclul inferior liceal/şcoala profesională/şcoala de arte şi meserii ori adeverinţă că este în ultimul an de studii - numai în cazul în care aceasta este ultima formă de învăţământ în curs de absolvire/absolvită - doar pentru candidaţii care optează pentru formarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;”.

7. La articolul 22, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins;

,,w) documentele doveditoare ale împrejurărilor decesului/producerii invalidităţii - numai pentru candidaţii urmaşi ai personalului armatei decedat sau copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acţiuni militare,”

8. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Birourile informa re-re cruţa re întocmesc, într-un an de recrutare, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care îşi exprimă cel puţin o opţiune, în funcţie de categoria de personal/tipul instituţiei de învăţământ/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opţiuni, prima opţiune este considerată cea de bază.”

9. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Cererea de înscriere se asigură de către birourile informare-recrutare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.”

10. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor; candidaţii pot prezenta copii certificate, la solicitarea acestora, de către instituţiile care deţin documentul original.”

11. La articolul 34, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) consilierea candidatului privind modalitatea de efectuare a examinării medicale şi înmânarea adeverinţei necesare unităţii sanitare militare;”.

12. La articolul 34, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) completarea de către candidat a cererii de înscriere, concomitent cu reverificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare şi existenţei tuturor documentelor în dosarul de candidat;”.

13. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Birourile informare-recrutare, centrele zonale de selecţie şi orientare şi instituţiile de învăţământ militar informează candidaţii despre posibilitatea reorientării lor către o altă unitate/instituţie de învăţământ militar de cel mult acelaşi nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, ori către programele de formare profesională iniţială a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, în cazul respingerii la selecţie sau la concursul de admitere.”

14. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Examinarea medicală a candidaţilor se efectuează o singură dată şi este valabilă, pe tot parcursul unui an de recrutare, pe baza fişei de examinare medicală, eliberată în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (1); prin excepţie, candidaţii pentru profesia de soldat/gradat profesionist pot fi examinaţi medical de două ori pe parcursul unui an de recrutare, în situaţia în care timpul scurs de la efectuarea examinării medicale până la data începerii repartizării acestora depăşeşte 6 luni calendaristice.”

15. La articolul 40, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaţilor, adeverinţe din care să rezulte că au fost planificaţi la selecţie.”

16. La articolul 42, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) Urmaşii personalului armatei decedat şi copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării 3a acţiuni militare pot fi repartizaţi/ încadraţi, la cerere, pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, prin suplimentarea Planului de recrutare în funcţie de posibilităţile financiare puse la dispoziţie prin buget, dacă îndeplinesc condiţiile de recrutare, sunt declaraţi «Admis» la probele de selecţie şi există astfel de posturi vacante în unităţi militare din garnizoanele solicitate.”

17. La articolul 42, alineatele (2), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Dosarele candidaţilor prevăzuţi la alin. (1)-(12) conţin documente doveditoare ale împrejurărilor decesului/producerii invalidităţii, iar pe copertă, la rubrica «Menţiuni suplimentare», se specifică situaţia candidatului, respectiv dacă acesta optează pentru instituţiile de învăţământ militar preuniversitar/universitar sau pentru posturile de soldat/gradat profesionist, după caz.

(3) Dosarele prevăzute la alin. (2) sunt înaintate, după finalizare, de către birourile informare-recrutare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, Direcţiei generale management resurse umane, pentru avizare.

..................................................................................................

(6) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi transferaţi/înscrişi fără examen la instituţiile de învăţământ militar, precum şi cei care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi repartizaţi/încadraţi pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist pot continua parcurgerea etapelor de selecţie şi admitere, conform normelor în vigoare.”

18. La articolul 42, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) şi (72), cu următorul cuprins:

„(71) După primirea rezultatelor de la centrele zonale de selecţie şi orientare, birourile informare-recrutare înaintează la Direcţia personal şi mobilizare situaţia candidaţilor declaraţi «Admis» la selecţie, cu opţiunile fiecărui candidat privind garnizoanele/unităţile militare unde doreşte să fie repartizat/încadrat, în vederea iniţierii demersurilor pentru identificarea posturilor vacante bugetate pentru care candidaţii îndeplinesc criteriile de recrutare şi selecţie, împreună cu structurile care au unităţi militare în subordine în garnizoanele solicitate.

(72) După identificarea postului, candidatul completează cererea de înscriere la biroul informare-recrutare, în scopul introducerii acesteia în dosarul de candidat, iar repartizarea/ încadrarea acestuia pe postul solicitat se va face concomitent cu repartizarea celorlalţi candidaţi la centrul zonal de selecţie şi orientare desemnat, în vederea parcurgerii programului de formare profesională iniţială specific soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.”

19. La articolul 49, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49, - (1) După ce au fost declaraţi «Admise la selecţia din centrele zonale de selecţie şi orientare sau, după caz, la colegiile naţionale militare, următoarele categorii de candidaţi efectuează examinări medicale şi/sau psihologice speciale, astfel:”.

20. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Documentele rezultate în urma finalizării examinărilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecţie şi orientare sau, după caz, la colegiile naţionale militare, precum şi în cadrul structurilor militare specificate la art. 49 se adăugă în dosarul de candidat, pe măsura obţinerii lor.”

21. La articolul 95 alineatul (4), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Maiorii/Locotenenţi-comandorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de maşter:

b) funcţii de comandă specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă într-o funcţie inferioară sau de acelaşi nivel din cadrul structurilor militare de nivel 1

22. La articolul 96, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:”.

23. La articolul 96, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de maşter:

a) funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil, domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivel 3 inclusiv;

b) funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 şi până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil din structuri militare de nivel 2 ori 3 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi;

c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin şi de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.1

24. La articolul 104, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cadrul serviciului specializat audit intern, ofiţerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau formaţi pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, management financiar-contabil şi tehnico-ingineresc, care au fost avizaţi de structura cu responsabilităţi în domeniu şi/sau deţin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice auditului intern în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 93 şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate.”

25. La articolul 106, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Ofiţerii formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciului specializat audit intern, în toate structurile militare, cu respectarea criteriilor precizate la art. 104 alin. (3).”

26. La articolul 108, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) Pentru încadrarea funcţiei de subofiţer/maistru militar de comandă este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:

a) efectuarea unui stagiu de minimum 2 ani în fiecare dintre funcţiile de comandant de grupă/similar, locţiitor/ajutor comandant pluton/similar sau comandant pluton/similar şi, în cazul subofiţerilor, în funcţia de subofiţer de companie/similar;

b) calificativul minim «Foarte bun» obţinut în ultimele 5 aprecieri de serviciu anuale.

(7) Pentru ocuparea funcţiei de subofiţer de companie este necesară îndeplinirea pentru o perioadă de cel puţin 2 ani a unei funcţii de locţiitor/ajutor comandant pluton/similar sau comandant pluton/similar şi obţinerea calificativului «Foarte bun» în ultimele 3 aprecieri de serviciu anuale.”

27. Anexele nr. 3 şi 5 se abrogă.

Art. II. - În întreg cuprinsul Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, sintagmele „Direcţia management resurse umane” şi „Statul Major General” se înlocuiesc cu sintagmele „Direcţia generală management resurse umane”, respectiv „Statul Major al Apărării”.

Art. III. - În perioada 20 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea:

a) prevederilor cap. VI şi a anexelor nr. 12 şi 13 din Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 90, 91, 101, 102, 111 şi 112;

b) prevederilor pct. A lit. k) din anexa nr. 11 la Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. IV. - În perioada prevăzută la art. III se aplică regulile temporare de evoluţie în cariera militară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 12 ianuarie 2018.

Nr. M.8.

 

ANEXĂ

 

Reguli temporare de evoluţie în cariera militară

 

Art. 1. - Încadrarea funcţiilor vacante din structurile Ministerului Apărării Naţionale de către cadrele militare se face cu respectarea următoarelor criterii, în ordinea menţionată:

a) nevoile de încadrare ale structurilor;

b) opţiunile personale pentru următoarea funcţie şi aspiraţiile în carieră ale cadrului militar;

c) specificaţiile de personal ale funcţiei vacante;

d) experienţa profesională necesară încadrării unei funcţii de comandă/conducere, dobândită prin exercitarea pe o perioadă de un an a unor funcţii de execuţie în structuri militare de niveluri ierarhice superioare sau a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori prin exercitarea pe o perioadă de un an a unei funcţii inferioare celei ce urmează să fie încadrate din aceeaşi structură militară;

e) poziţia cadrului militar în ierarhia stabilită de către comisia de selecţie în funcţie de cunoştinţele, aptitudinile, competenţa şi experienţa profesională dobândite;

f) participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român poate constitui un avantaj în procesul de selecţie pentru promovarea în funcţii, cu luarea în considerare a domeniului de activitate al funcţiei îndeplinite în misiune şi a domeniului funcţiei în care se propune promovarea.

Art. 2. - (1) Traseul în carieră al ofiţerilor de arme de luptă sau arme pentru sprijin de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant şi repartiţia în prima funcţie, situată la baza ierarhiei militare, specifică fiecărei arme, în cadrul structurilor militare de nivel 1 şi 2.

(2) începând cu ultimul an de stagiu în gradul de sublocotenent/aspirant, ofiţerii pot ocupa funcţii de locţiitor comandant de companie/similar ori pot opta pentru funcţii de execuţie corespunzătoare domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2; odată cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii pot ocupa funcţii de locţiitor comandant de companie/similar sau comandant de companie/similar ori pot opta pentru funcţii de execuţie corespunzătoare domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1,2 sau 3 şi funcţii de comandă/conducere cu gradul de căpitan, corespunzătoare domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, în structuri de nivel 1 şi 2

(3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:

a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv;

b) funcţii de comandant de companie, comandant al altor subunităţi similare sau şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic, Specifice armelor de luptă ori armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în prima funcţie de la baza ierarhiei militare din cadrul structurilor militare de nivel 1;

c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori un an de experienţă în funcţii inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

(4) Căpitanii, maiorii/locotenenţi-comandorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de maşter:

a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptă şi armelor pentru sprijin de luptă până la nivelul 3 inclusiv, precum şi funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 4 inclusiv;

b) funcţii de comandă specifice armelor de luptă sau armelor pentru sprijin de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă într-o funcţie inferioară sau de acelaşi nivel ierarhic din cadrul structurilor militare de nivel 1;

c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1-3, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar sau dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major.

(5) Maiorii/Locotenenţi-comandorii, locotenenţi-coloneii/ căpitani-comandorii care au maşter în domeniul de licenţă pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:

a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv;

b) funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major.

(6) Maiorii/Locotenenţi-comandorii şi locotenenţi-coloneii/ căpitani-comandorii care au maşter de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice categoriei de forţe ale armatei în care au obţinut specializarea, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii şi cu respectarea prevederilor privind experienţa profesională specificate la alin. (5) lit. b).

(7) Ocuparea funcţiei de comandant de batalion/similar de nivel unitate tactică necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:

a) experienţă profesională de cel puţin un an în funcţii de locţiitor comandant de batalion sau şef de stat major de batalion şi cel puţin 2 ani în funcţii de comandant de companie/similar ori experienţă profesională de cel puţin 2 ani în funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2, 3 sau 4 şi cel puţin 2 ani în funcţii de comandant de companie/similar;

b) experienţă profesională de cel puţin un an în funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major.

(8) Prevederile alin. (7) lit. a) nu se aplică ofiţerilor care, la data de 5 aprilie 2014, aveau cel puţin gradul de maior/ locotenent-comandor şi îndeplineau funcţii de comandă/ conducere superioare celei de comandant de companie, în cadrul statului major al unităţii tactice sau la structuri de nivel ierarhic superior.

(9) îndeplinirea pentru o perioadă de cel puţin 2 ani a unei funcţii de comandant de batalion/similar, dintre cele prevăzute la alin. (7), este o condiţie obligatorie pentru ocuparea oricărei funcţii de comandant al unei structuri militare începând de la nivel de brigadă/similar.

(10) Coloneii/Comandorii pot ocupa următoarele funcţii prevăzute în statele de organizare cu maşter în domeniul de licenţă:

a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major în structuri militare de nivel 4;

b) funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2 sau 3, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii în aceeaşi structură, inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii similare în structuri militare de niveluri ierarhice superioare;

c) funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 4, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente, de comandă/conducere, în structuri militare de nivel inferior, sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere în aceeaşi structură, inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie inferioare celor în care vor fi încadraţi.

(11) Coloneii/Comandorii care au maşter de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, prevăzute În statele de organizare cu grade de colonel/comandor şi cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor alin. (7)-(10), după caz.

(12) Coloneii/Comandorii care au maşter de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice armelor de luptă, armelor pentru sprijin de luptă sau serviciului pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au dobândit competenţă profesională prin îndeplinirea cel puţin 2 ani a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puţin un an a unor funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi şi cu respectarea prevederilor alin. (9).

(13) Ofiţerii care deţin gradul de colonel/comandor şi au maşter de conducere interarme sau maşter în domeniul de licenţă pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major şi serviciilor specializate, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au dobândit competenţă profesională prin îndeplinirea cel puţin 2 ani a unor funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori cel puţin un an a unor funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

Art. 3. - (1) Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciile pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă începe cu acordarea gradului de sublocotenent şi repartiţia în funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 sau 3 ori în funcţii de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2.

(2) Odată cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licenţă:

a) funcţii de comandă/conducere sau de execuţie precizate la alin. (1);

b) funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de nivel 1, 2 şi 3.

(3) Căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţă:

a) funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv;

b) funcţii de comandant de companie, comandant/şef al altor subunităţi de acelaşi nivel ierarhic cu compania, specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacă au cel puţin un an de experienţă într-o funcţie de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2;

c) funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din structuri militare de nivel 1 şi până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din structuri militare de nivel 2 sau 3 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi;

d) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin şi de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

(4) Maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii militare universitare de maşter:

a) funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare până la nivelul 3 inclusiv;

b) funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din structuri militare de nivel 1 şi până la nivel comandament de brigadă inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din structuri militare de nivel 2 sau 3 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi;

c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin şi de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandant de companie/similar ori cel puţin un an în funcţii de execuţie inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

(5) Căpitanii, maiorii, locotenenţi-coloneii şi coloneii care au maşter în domeniul de licenţă pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:

a) funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de la nivelul 2 până la nivelul 4 inclusiv;

b) funcţii de comandă/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă din toate structurile;

c) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 până la nivelul 4 inclusiv, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori au cel puţin un an de experienţă în aceeaşi structură, în funcţii inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice superioare, după caz.

(6) Maiorii, locotenenţi-coloneii şi coloneii care au maşter de conducere în domeniul logistic pot ocupa funcţii de comandă/conducere în toate structurile militare, specifice specializării obţinute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, dacă au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de niveluri ierarhice inferioare ori au cel puţin un an de experienţă în aceeaşi structură, în funcţii inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de niveluri ierarhice superioare, după caz.

(7) Coloneii care au maşter de conducere în specializările management logistic pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/ conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă sau funcţii de conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

(8) Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel şi au maşter în domeniul de licenţă, pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

Art. 4. - (1) Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciul management financiar-contabil începe cu acordarea gradului de sublocotenent şi repartiţia în funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1,2 sau 3 ori în funcţii de conducere specifice serviciului management financiar-contabil în cadrul structurilor militare de nivel 1.

(2) Locotenenţii şi căpitanii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de licenţă:

a) funcţii de execuţie precizate la alin. (1);

b) funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri de nivel 1,2 sau 3:

c) funcţii de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 sau 2, cu excepţia celei de contabil-şef/similar la structuri militare de nivel 2; pentru ocuparea funcţiilor de comandă/ conducere din structuri militare de nivel 2, altele decât cele de contabil-şef/similar, este necesară o experienţă de minimum un an în funcţii de execuţie specifice serviciului management financiar-contabil.

(3) Maiorii pot ocupa următoarele tipuri de funcţii prevăzute în statele de organizare cu studii universitare de maşter de specialitate:

a) funcţii de execuţie specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare până la nivel 4 inclusiv;

b) funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major din structuri până la nivelul 3 inclusiv;

c) funcţii de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1, 2 sau 3, mai puţin cea de contabil-şef/similar la structurile militare ale căror comandanţi/şefi au calitatea de ordonatori secundari de credite; pentru ocuparea funcţiilor de comandă/conducere din structuri militare de nivel 2 său 3 este necesară o experienţă de minimum 3 ani în funcţii de execuţie sau cel puţin 2 ani în funcţii de conducere, specifice serviciului management financiar-contabil;

d) funcţii de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil din structuri aflate în finanţarea nemijlocită a ministrului apărării naţionale în calitate de ordonator principal de credite, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie şi un an în funcţii de conducere, specifice serviciului management financiar-contabil;

e) şef compartiment/şef birou/şef secţie independentă, la structuri centrale, în cadrul structurii financiar-contabile, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de execuţie şi un an în funcţii de conducere, specifice serviciului management financiar-contabil;

f) funcţii de comandă/conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin şi de stat major din structurile militare de nivel 1 sau 2, dacă au cei puţin un an de experienţă în funcţii de execuţie specifice domeniilor funcţionale de sprijin ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin un an în funcţii inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

(4) Locotenenţi-coloneii şi coloneii care au studii militare universitare de maşter de specialitate sau maşter de conducere interarme în specializarea management economico-financiar pot ocupa funcţii de execuţie sau comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil în toate structurile militare, cu respectarea condiţiilor de experienţă profesională menţionate la alin. (2) şi (3); pentru funcţia de contabil-şef/similar la structuri militare de nivel 3 ale căror comandanţi/şefi au calitatea de ordonatori secundari de credite, precum şi pentru funcţiile de conducere superioare celei de şef compartiment/birou/secţie independentă din cadrul structurilor centrale, este necesară o experienţă de minimum 3 ani în funcţii de contabil-şef/similar sau minimum 5 ani în alte funcţii de conducere specifice serviciului management financiar-contabil.

(5) Coloneii care au maşter de conducere în specializarea management economico-financiar pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” sau cursul Colegiului Naţional de Apărare ori alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice serviciului management financiar-contabil sau funcţii de conducere specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, până la nivelul comandamentelor de armă inclusiv, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

(6) Ofiţerii din serviciul management financiar-contabil formaţi pe filiera directă, care deţin gradul de colonel şi au maşter în domeniul de licenţă, pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciului management financiar-contabil, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

Art. 5. - Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă şi management financiar-contabil formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor şi cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi cu respectarea corelărilor dintre gradul militar, nivelul de studii şi nivelul ierarhic, specifice ofiţerilor formaţi pe filieră directă, precizate la art. 3, respectiv la art. 4.

Art. 6. - (1) Traseul în carieră al ofiţerilor formaţi pe filiera directă şi confirmaţi în serviciul tehnico-ingineresc începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant şi repartiţia în funcţii specifice acestui serviciu, în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor.

(2) Ofiţerii prevăzuţi la alin. (1) care aleg să urmeze o carieră în domeniile funcţionale de sprijin sau de stat major pot ocupa funcţii specifice acestor domenii, cu respectarea cerinţelor precizate pentru aceste domenii la art. 3.

(3) Maiorii/Locotenenţi-comandorii, locotenenţi-coloneii/ căpitani-comandorii şi coloneii/comandorii care au maşter de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandă/conducere specifice specializării obţinute, prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor art. 1 şi, după caz, a prevederilor privind experienţa profesională specificate la art. 2 alin. (6) şi (11) sau la art. 3 alin. (6).

Art. 7. - Ofiţerii formaţi pe filiera indirectă şi confirmaţi în specialităţi militare din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor şi cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 8. - (1) în cadrul serviciilor specializate, ofiţerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau formaţi pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, management financiar-contabil şi tehnico-ingineresc, care au absolvit instituţii civile de învăţământ superior şi/sau deţin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa următoarele tipuri de funcţii:

a) funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 1 şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate:

b) funcţii specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, cu respectarea cerinţelor privind experienţa profesională precizate pentru aceste domenii la art. 3.

(2) Ofiţerii de servicii specializate proveniţi din rândul absolvenţilor Institutului Medico-Militar pot ocupa următoarele tipuri defuncţii:

a) funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate;

b) funcţii specifice domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, cu respectarea cerinţelor privind experienţa profesională precizate pentru aceste domenii la art. 3.

(3) în cadrul serviciului specializat audit intern, ofiţerii de arme de luptă, de arme pentru sprijin de luptă sau formaţi pe filiera directă în cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptă, management financiar-contabil şi tehnico-ingineresc, care au fost avizaţi de structura cu responsabilităţi în domeniu şi/sau deţin, după caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice auditului intern în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 1 şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate.

Art. 9. - Ofiţerii de servicii specializate menţionaţi la art. 8 care deţin gradul de colonel pot urma cursul Colegiului Naţional de Apărare sau alte cursuri echivalente din străinătate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar după absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor specializate, domeniilor funcţionale de sprijin sau de stat major, prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacă au cel puţin 2 ani de experienţă în funcţii de comandă/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţă în funcţii de comandă/conducere inferioare celor în care urmează să fie încadraţi.

Art. 10. - (1) Ofiţerii de servicii specializate formaţi pe filiera indirectă, cu excepţia celor din serviciul medical, pot ocupa funcţii de execuţie său de conducere specifice acestor servicii, în toate structurile militare, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar şi cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (1) lit. a).

(2) Ofiţerii din serviciul medical formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestui serviciu, în toate structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobândită de la finalizarea acestora, corelată cu stagiile minime în gradul militar şi cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (2) lit. a).

(3) Ofiţerii formaţi pe filiera indirectă pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciului specializat audit intern, în toate structurile militare, cu respectarea criteriilor precizate la art. 8 alin. (3).

Art. 11, - Traseul în carieră al maiştrilor militari şi al subofiţerilor formaţi pe filiera directă începe cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent şi cu repartiţia în prima funcţie, specifică armei sau serviciului şi specialităţii militare în care au fost confirmaţi din structuri militare de nivel 1 sau 2 sau 3.

Art. 12. - (1) Maiştrii militari şi subofiţerii absolvenţi ai studiilor postliceale pot ocupa următoarele tipuri de Funcţii specifice corpului profesional din care fac parte şi prevăzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:

a) maiştrii militari clasa a V-a şi sergenţii pot ocupa funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1,2 sau 3;

b) maiştrii militari clasa a IV-a şi sergenţii-majori pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2 sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1,2 şi 3;

c) maiştrii militari clasa a III-a şi plutonierii pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1, 2 şi 3 sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv;

d) maiştrii militari clasa a II-a, maiştrii militari clasa I, maiştrii militari principali, plutonierii-majori, plutonierii-adjutanţi şi plutonierii-adjutanţi principali pot ocupa funcţii de comandă/conducere şi de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.

(2) Maiştrii militari şi subofiţerii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă cu profil corespunzător domeniului în care îşi desfăşoară activitatea pot ocupa funcţii de comandă/conducere şi de execuţie astfel:

a) maiştrii militari clasa a V-a, maiştrii militari clasa a IV-a, sergenţii  şi sergenţii-majori pot ocupa funcţii de comandă/conducere sau de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv;

b) maiştrii militari clasa a III-a şi plutonierii pot ocupa funcţii de comandă/conducere în cadrul structurilor militare până la nivelul 3 inclusiv sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv;

c) maiştrii militari clasa a II-a, maiştrii militari clasa I, maiştrii militari principali, plutonierii-majori, plutonierii-adjutanţi  şi plutonierii-adjutanţi principali pot ocupa funcţii de comandă/conducere sau de execuţie în cadrul structurilor militare până la nivelul 4 inclusiv.

(3) Subofiţerii formaţi pe filiera indirectă pot ocupa aceleaşi tipuri de funcţii şi în aceleaşi condiţii ca subofiţerii formaţi pe filiera directă.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), subofiţerii din serviciul medical pot ocupa funcţii de comandă/conducere şi de execuţie în toate entităţile medico-sanitare din structurile militare, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii prevăzute la art. 1 şi a prevederilor legislaţiei naţionale de reglementare a domeniului.

Art. 13. - Evoluţia în carieră a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti începe odată cu absolvirea programului de instruire şi cu numirea în prima funcţie de luptător/specialist, în cadrul structurilor militare de nivel 1,2 sau 3.

Art. 14. - (1) Cadrele militare în activitate care încheie misiunile permanente în străinătate se numesc în funcţii corespunzătoare pregătirii profesionale şi experienţei dobândite pe timpul executării misiunii, în baza prevederilor art. 751 alin. 1 teza a două din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea şefilor structurilor centrale care, potrivit reglementărilor în vigoare, gestionează posturile permanente în străinătate, conform următorului algoritm:

a) identificarea funcţiilor vacante corespunzătoare;

b) solicitarea opţiunilor cadrelor militare privind încadrarea în funcţiile respective;

c) emiterea actelor administrative pentru încadrarea în funcţii.

(2) în situaţia în care mai multe cadre militare care încheie misiunile permanente în străinătate optează pentru încadrarea aceleiaşi funcţii, selecţia acestora se realizează prin aplicarea prevederilor art. 12 din Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - Pentru ocuparea posturilor militare vacante prevăzute cu nivel de competenţă lingvistică nivel 2.2.2.2 conform descriptorilor STANAG 6001 şi superior acestuia sunt admişi la selecţie şi candidaţii care deţin certificat de competenţă lingvistică cu nivel mai mic cu o treaptă la cel mult două deprinderi.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 115/2013

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001, şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

având în vedere Avizul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 15.377 din 12.12.2017, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.115/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) Centrul de sporturi montane «Bucegi» - Cazarma 2899.”

2. La articolul 6 alineatul (1), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„p) încheie contracte de activitate sportivă pentru pregătire Sportivă şi participare la competiţii cu sportivi, antrenori, tehnicieni şi specialişti din domeniul sportiv, din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea obiectivelor de performanţă sportivă, în condiţiile legii;”.

3. La articolul 8 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) individuale - alpinism şi escaladă, atletism, arte marţiale, bob şi sanie, box, canotaj, ciclism, dans sportiv, ecvestră, gimnastică, gimnastică ritmică, haltere, judo, caiac-canoe, karate, kempo, lupte, motociclism, nataţie şi pentatlon modern, powerlifting, radioamatorism, sambo, schi şi biatlon, scrimă, şah, taekwondo World Taekwondo Federation (WTF), tenis, tenis de masă, tir cu arcul, tir sportiv, triatlon şi yachting;”.

4. La articolul 9, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Pentru îndeplinirea obiectivelor de performanţă sportivă Clubul Sportiv al Armatei «STEAUA» poate încheia contracte de activitate sportivă pentru pregătire sportivă şi participare la competiţii atât cu sportivii legitimaţi ai clubului, cât şi cu antrenorii, tehnicienii şi specialiştii din domeniul sportiv pe perioada unuia sau mai multor sezoane competiţionale.1

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 12 ianuarie 2018.

Nr. M.9.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.