MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 62/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 62         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 22 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

8. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

289/147/7.325/2017/437/1.136/2018/1.588/2017/3/2018. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, al ministrului finanţelor publice, al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

 

1.642/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Făureşti, din judeţul Vâlcea

 

1.643/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 7 şi 8 din unitatea administrativ-teritorială Costişa, judeţul Neamţ

 

63/2018/1.309/2017. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2017-23 ianuarie 2018

 

3. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 6 august 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) transparenţa, accesibilitatea şi integritatea informaţiei;”.

2. La articolul 2 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) evaluarea ex-ante a propunerilor de proiecte, folosindu-i în procesul de evaluare pe cei mai competenţi cercetători în tematica propunerii, selectaţi conform criteriilor stabilite de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu evitarea strictă a conflictelor de interese;”.

3. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 121

Alocări de majorare şi rectificări bugetare pozitive

În cazul unor alocări de majorare sau al rectificărilor bugetare pozitive, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate decide majorarea sumelor pentru finanţarea programelor şi, respectiv, a proiectelor, conform criteriilor aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, inclusiv majorarea bugetului iniţial aprobat prin pachetul de informaţii, cu încadrarea în limita sumelor aprobate.”

Art. II. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„14. DANUBIUS-RI - Centrul Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii-Mări;”.

2. La articolul 1 alineatul (2), punctele 6 şi 26 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„6. DANUBIUS-RI - Centrul Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii-Mări;

..............................................................................................................................

26. ROSA - Agenţia Spaţială Română;”.

3. La articolul 1 alineatul (2), după punctul 29 se introduc 11 noi puncte, punctele 30-40, cu următorul cuprins:

„30. ACTRIS-RI - Aerosols, Clouds and Trace Gases Research. Infrastructure;

31. AIEA - Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena;

32. ALFRED - Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator;

33. CRIC - Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare:

34. EMSO - European Multidisciplinary Seafloor and Water - column Observatory;

35. EPOS - European Plate Observing System;

36. HL-LHC - High Luminosity Large Hadron Collider;

37. ICOS - Integrated Carbon Observation System;

38. ISS - International Space Station;

39. MCI - Ministerul Cercetării şi Inovării;

40. METROFOOD-RI - Infrastructure for Promoting Metrology in Food and Nutrition.”

4. La articolul 6 alineatul (2), după litera a4) se introduce o nouă literă, litera a5), cu următorul cuprins:

,,a5) susţinerea participării, prin CDI, atât la mari iniţiative europene şi internaţionale, prin asumarea rolului de lider la ELI-NP, DANUBIUS-RI, ALFRED sau de actor important la altele, cât şi prin stimularea concentrărilor tehnologice (clustere) de frontieră;”.

5. La articolul 10 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) Subprogramul 1,2 Performanţă instituţională - pentru obţinerea celei mai mari valori pentru banii investiţi în cercetare, prin concentrarea resurselor spre organizaţiile publice de cercetare în domenii strategice de dezvoltare ale României;”.

6. La articolul 10 alineatul (3), litera b1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b1) Obiectivele subprogramului:

- susţinerea planurilor de dezvoltare instituţională în vederea creşterii performanţelor în domeniul de activitate, la nivelul departamentelor şi colectivelor de cercetare;

- susţinerea competenţelor naţionale din instituţii de cercetare cu posibilităţi de relansare în domenii economice de interes pentru România;

- dezvoltarea capacităţii proprii a organizaţiilor publice de cercetare în următoarele direcţii:

- valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de cercetare;

- acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare;

- iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat;

- creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional.”

7. La articolul 10 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) Subprogramul 1.3 Infrastructuri de cercetare-dezvoltare - pentru dezvoltarea integrată şi utilizarea eficientă a bazei materiale publice pentru cercetare. Investiţiile în infrastructura de CD sunt orientate spre domeniile de cercetare prioritare, în special în organizaţiile publice de cercetare în domenii strategice de dezvoltare ale României, pe principiul celei mai bune utilizări a banilor publici (optimizarea investiţiilor în echipamente de CD şi obţinerea de venituri din exploatarea echipamentelor), complementar cu activităţile desfăşurate în cadrul POC şi POR.”

8. La articolul 11 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) sprijin pentru aplicarea invenţiilor şi inovaţiilor româneşti.”

9. La articolul 11 alineatul (3), litera a2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a2) Principalele tipuri de proiecte utilizate sunt;

- proiect experimentai-demonstrativ (demonstrare concept)- sprijin pentru realizarea de modele/soluţii pentru produse/tehnologii/metode/sisteme/servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite. Se concretizează prin modele experimentale, modele funcţionale, tehnologii de laborator etc.;

- proiect de dezvoltare experimentală - sprijin pentru realizarea proiectelor pentru execuţia de prototipuri/instalaţii-pilot etc. (echivalent; planuri de lucrări, planuri de implementare etc.); se concretizează prin realizarea documentaţiilor tehnice de execuţie pentru prototipuri/instalaţii-pilot etc.;

- proiect de transfer la operatorul economic - sprijin pentru cercetare externalizată, în parteneriat cu organizaţii de cercetare publice, pentru elaborarea/fabricarea de prototipuri/instalaţii-pilot etc., pentru produse/tehnologii/metode/servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite (sau echivalente pentru planuri de lucrări, planuri de dezvoltare etc.); se concretizează prin omologarea de prototipuri/instalaţii-pilot etc. premergătoare seriei zero;

- proiect de valorificare la operatorul economic - sprijin pentru cercetarea externalizată, în parteneriat cu organizaţii de cercetare publice, pentru punerea în fabricaţie/aplicare/operare a produselor/tehnologiilor/metodelor/sistemelor noi la operatorul economic sau alte categorii de beneficiari (de exemplu, organisme ale administraţiei publice, organizaţii publice etc.); pentru lucrări echivalente (planuri de lucrări, planuri de dezvoltare etc.) se va urmări autorizarea execuţiei acestora;

- cecuri de inovare - sprijin pentru facilitarea achiziţionării de servicii de cercetare-dezvoltare şi inovare de la organizaţii de cercetare de drept public şi privat; rezultatul este cel puţin la nivel de model experimental;

- soluţii - oferă soluţii sub formă de bun (produs/serviciu/ proces de fabricaţie) inovator, ca răspuns la necesitatea identificată în sectorul public (achiziţii publice pentru inovare). Soluţia este dată de către conducătorul consorţiului (organizaţia publică de cercetare) la o problemă ridicată de administraţia publică. Tema se defineşte pe baza unui dialog la nivelul entităţilor publice comanditare. Proiectele se segmentează în faze (explorare, dezvoltare, testare funcţională, fezabilitate, acceptabilitate);

- utilizare infrastructură CD - instalaţii - sprijin pentru utilizarea infrastructurilor de cercetare existente pentru absorbţia, asimilarea şi adaptarea bunului (produs/serviciu/proces de fabricaţie) inovativ la nevoile pieţei deservite, prin parteneriat cu organizaţiile de cercetare care deţin/administrează instalaţii/laboratoare de cercetare;

- compartiment CD în întreprinderi - sprijin pentru constituirea de compartimente de cercetare-dezvoltare proprii pentru absorbţia, asimilarea şi adaptarea bunului (produs/serviciu/proces de fabricaţie) inovativ la nevoile pieţei deservite, prin mobilităţi (detaşare) de cercetători în întreprinderi;

- platforme tehnologice - din organizaţii de cercetare, industriale şi academice, cu scopul de a stabili agende de CDI comune, în domeniile prioritare ale PNCDI III;

- interconectare - sprijin pentru interconectarea funcţională a companiilor şi a organizaţiilor de cercetare şi inovare din cadrul clusterului, prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor şi a schimbului de cunoştinţe de specialitate, în scopul formării lanţului de aprovizionare complet în cadrul sectorului industrial specific;

- centru de competenţă - atragerea cercetătorilor pentru cercetări de frontieră. Activităţile se desfăşoară în universităţi sau institute de cercetare-dezvoltare selectate pe bază de competiţie (criteriile-cheie de selecţie includ perspectivele domeniilor propuse, condiţiile de găzduire şi acordurile de acces la diverse infrastructuri de cercetare din ţară, iar finanţarea susţine asigurarea costurilor curente, a celor cu personalul permanent şi a programului de burse internaţionale);

- organizare şi dezvoltare cluster - management pentru organizarea, reprezentarea şi promovarea clusterului, dialog profesional şi social, cu scopul de a corela şi orienta eforturile operatorilor economici şi ale comunităţii de cercetare ştiinţifică («triple helix») din domeniile de profil, ale utilizatorilor-ţintă, precum şi ale administraţiei publice locale, în direcţia consolidării clusterelor, prin stabilirea obiectivelor CDI comune şi

dezvoltarea planurilor de implementare asociate, bazate pe utilizarea în comun a resurselor;

- concursuri - pentru antrenarea tinerilor în activităţi de cercetare industrială şi încurajarea antreprenoriatului;

- proiect INVENT - sprijin pentru aplicarea invenţiilor şi inovaţiilor româneşti prin susţinerea financiară a execuţiei de modele experimentale sau a parteneriatelor cu operatori economici beneficiari ai convenţiei de aplicare a invenţiei/inovaţiei;

- cecuri pentru inventatori - sprijin pentru inventatori, persoane fizice, pentru demonstrarea funcţionalităţii soluţiilor tehnice brevetate prin facilitarea achiziţionării de servicii de cercetare-dezvoltare şi inovare de la organizaţii de cercetare de drept public şi privat.”

10. La articolul 12 alineatul (3), literele a2), b2) şi c2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a2) Principalele tipuri de proiecte utilizate sunt:

- proiecte complexe - domeniile de cooperare ştiinţifică, tipul activităţilor CDI derulate în comun şi cheltuielile eligibile sunt stabilite în cadrul documentelor încheiate la nivelul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

- proiecte de mobilităţi - mobilităţile în cadrul proiectelor comune (deplasări, primiri cu ocazia evenimentelor ştiinţifice organizate de părţi, de tip atelier de lucru, masă rotundă, întâlniri de lucru etc.) sunt finanţate conform prevederilor şi limitelor stabilite prin documentele încheiate cu ţările partenere.

..............................................................................................................................

b2) Tipuri de proiecte:

Principalele tipuri de proiecte utilizate sunt:

- proiecte de sprijin pentru participarea la proiecte Orizont 2020 (Mărie Curie COFUND sau altele asemenea);

- proiecte ERA-NET COFUND, CSA, sau altele asemenea.

..............................................................................................................................

c2) Principalele tipuri de proiecte utilizate sunt:

- proiecte CDI - proiecte selectate în vederea finanţării în urma apelurilor comune;

- proiecte-suport;

- proiecte de mobilităţi - mobilităţi (deplasări) în cadrul proiectelor comune şi pentru reprezentanţi ai organizaţiilor de cercetare, industriale şi academice, cu scopul de a stabili agende de CDI convergente cu domeniile prioritare ale iniţiativelor de programare comună conform prevederilor stabilite prin documentele încheiate în cadrul iniţiativelor de programare comună.”

11. La articolul 14 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) Subprogramul 5.2 Participare la organismele şi programele internaţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul atomic şi subatomic “.

12. La articolul 14 alineatul (3), litera b2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b2) Tipurile de proiecte se adaptează la tipurile de proiecte din cadrul programelor europene de profil:

- proiecte de cercetare-dezvoltare (F4E, CERN-RO, FAIR-RO, CEA-RO, AI EA etc. );

- proiecte de cercetare-dezvoltare - proiecte finanţate mixt de la bugetul de stat şi de organizaţii partenere la nivel internaţional (de exemplu, CEA);

- proiecte-suport de management (F4E, CEA-IFA, altele similare).”

13. La articolul 14 alineatul (3) litera d1), primul semn grafic se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- dezvoltarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare, în vederea întăririi competenţelor în domeniile specifice studiului sistemelor fluvii-delte-mări, în corelare cu cerinţele viitoarei infrastructuri paneuropene DANUBIUS-RI (Centrul internaţional de studii avansate pentru sisteme râuri-mări DANUBIUS-RI);”.

14. La articolul 14 alineatul (3), litera d2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d2) Tipuri de proiecte:

- proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare;

- experimente, modelări, măsurători sau analize specifice (neincluse în categoria proiecte CDI);

- proiecte-suport pentru cercetare;

- proiecte-suport de management;

- proiecte-suport pentru pregătire implementare infrastructură (studii de fundamentare impact şi retur socioeconomic, fezabilitate, susţinere aplicaţie de proiect major şi altele asemenea).”

15. La articolul 14 alineatul (3), după litera d2) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) Subprogramul 5.5 Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru reactori de generaţia a IV-a - ALFRED

e1) Obiectivele subprogramului

- dezvoltarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare, în vederea întăririi competenţelor în corelare cu cerinţele viitoarei infrastructuri ALFRED;

- pregătirea programelor de cercetare-dezvoltare-inovare care se vor derula în cadrul viitoarei infrastructuri ALFRED;

- creşterea potenţialului ştiinţific şi tehnologic românesc prin infrastructuri-suport şi infrastructura ALFRED prin proiecte de dezvoltare tehnologică şi activităţi-suport derulate în parteneriat cu organizaţii-suport din România sau organizaţii internaţionale din domeniu;

- asigurarea cooperării între instituţiile de cercetare, învăţământ, industriale şi economice din România şi între acestea şi organisme internaţionale similare în domeniul dezvoltării tehnologiilor pentru reactori avansaţi de generaţie IV şi securităţii nucleare;

- fundamentarea şi maturizarea proiectului pentru implementarea infrastructurii de cercetare - Demonstratorul tehnologic ALFRED.

e2) Tipuri de proiecte:

- proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare;

- experimente, modelări, măsurători sau analize specifice (neincluse în categoria proiecte CDI);

- proiecte-suport pentru pregătire implementare infrastructură (studii de fundamentare impact şi retur socioeconomic, fezabilitate, susţinere aplicaţie proiect major şi altele asemenea);

- dezvoltare instalaţii-suport experimentale şi demonstrator;

- proiecte-suport de management, instruire şi promovare.”

16. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Asigurarea sinergiei şi complementarităţii instrumentelor de sprijin susţinute prin prezentul program, proiectele conexe şi cele prevăzute în POC, pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi în celelalte programe cuprinse în Planul naţional se face de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

17. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 17

Atribuirea contractelor de finanţare pentru conducerea şi execuţia proiectelor

Atribuirea contractelor de finanţare pentru conducerea şi execuţia de proiecte de cercetare-dezvoltare şi inovare se realizează în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.265/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

18. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 18

Evaluarea propunerilor de proiecte în cadrul competiţiilor deschise la programele din PNCDI III

(1) Evaluarea ex-ante a propunerilor de proiecte

Evaluarea ex-ante a propunerilor de proiecte primite în cadrul competiţiilor deschise la programele din Planul naţional CDI III se realizează de către paneluri formate din minimum 3 evaluatori independenţi, selectaţi dintre experţii ale căror competenţe, prestigiu şi probitate profesională sunt recunoscute la nivel internaţional.

Procedurile de selecţie a evaluatorilor şi de alocare a proiectelor către evaluatori se stabilesc de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin pachetele de informaţii, la propunerea organismului consultativ asociat autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare în a cărei arie de responsabilitate se află coordonarea ştiinţifică a programului respectiv.

Lista evaluatorilor care urmează a fi selectaţi în cadrul competiţiilor este elaborată de către conducătorul de program şi se înaintează spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Criteriile, grila de punctare şi procedura pentru derularea procesului de evaluare ex-ante se stabilesc prin pachetul de informaţii al programului.

Evaluatorii au obligaţia atât să evalueze calitatea ştiinţifică şi tehnică a proiectului propus, cât şi să facă recomandări privind estimările de costuri necesare realizării acestuia.

Raportul de evaluare, elaborat pentru fiecare propunere de proiect de către panelul de evaluatori corespunzător, va conţine un set de recomandări argumentate, atât pentru finanţator, cât şi pentru autorii propunerii de proiect, în scopul optimizării conţinutului şi a modalităţilor de realizare a proiectului în cazul în care acesta este selectat pentru finanţare.

Procedura de evaluare ex-ante a propunerilor de proiecte va include, obligatoriu, oportunitatea transmiterii de către ofertanţii de proiecte a unor observaţii la argumentele evaluatorilor, care pot fi revăzute ulterior de către evaluatori şi care se vor lua în considerare la acordarea punctajului final.

Evaluarea ex-ante are drept rezultat ierarhizarea propunerilor de proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut conform grilei şi procedurii de evaluare stabilite, şi se publică pe pagina de internet proprie a conducătorului de program odată cu anunţarea termenului pentru depunerea de contestaţii.

Pe baza rezultatelor evaluării ex-ante, conducătorul de program alcătuieşte lista proiectelor propuse pentru finanţare, în limita fondurilor alocate pentru competiţia în cauză şi a celor de rezervă, şi le înaintează autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare spre aprobare.

(2) Negocierea şi contractarea proiectelor câştigătoare

În urma aprobării de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare a listei proiectelor propuse pentru finanţare, conducătorul de program asigură:

- negocierea şi încheierea contractelor pentru proiectele din Lista aprobată a proiectelor propuse spre finanţare, iar în situaţia în care există fonduri disponibile ca urmare a necontractării sau diminuării bugetului propus pentru aceste proiecte ori ca urmare a suplimentării bugetului alocat iniţial prin pachetul de informaţii de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, conducătorul de program, cu acordul prealabil al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, va proceda la negocierea şi încheierea contractelor în ordinea proiectelor cuprinse în Lista de rezervă până la concurenţa sumei aprobate pentru competiţia respectivă;

- finanţarea şi derularea contractelor, în limitele impuse de bugetele anuale aprobate pentru programul respectiv.”

19. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Monitorizarea proiectelor de CDI aflate în derulare

După semnarea contractului de finanţare, conducătorul de program va desemna un monitor al proiectului, denumit în continuare monitor, care va urmări buna desfăşurare a acestuia, pe toată durata de execuţie. Monitorul va elabora un raport de monitorizare pentru fiecare etapă a proiectului pe baza raportului de etapă şi poate solicita în cazuri temeinic justificate analize efectuate de experţi. Pe parcursul elaborării raportului de monitorizare, monitorul poate solicita contractorului clarificări privind aspectele tehnico-ştiinţifice sau/şi financiare privind derularea etapei monitorizate.

Concluziile raportului de monitorizare vor include observaţii privind gradul de îndeplinire a obiectivelor etapei respective şi recomandarea de decontare sau nu a etapei.

În cazul neîndeplinirii obiectivelor stabilite pentru etapă, monitorul împreună cu directorul de proiect vor stabili acele măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor planificate, precum şi un termen de implementare a acestora.”

20. La articolul 19 alineatul (2), după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

„În cazul în care finanţarea proiectelor contractate nu poate fi asigurată la nivelul prevăzut iniţial, ca urmare a reducerii bugetului alocat autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru finanţarea PNCDI III faţă de nivelul prevăzut la data contractării proiectelor, selecţia proiectelor care continuă să fie finanţate şi pentru care trebuie redimensionat bugetul, aceasta se face conform unei metodologii aprobate în acest scop, în funcţie de cel puţin unul dintre următoarele criterii:

- punctajul obţinut în urma evaluării iniţiale din cadrul competiţiei de proiecte;

- gradul de realizare a proiectului conform rapoartelor de monitorizare.

Metodologia de selecţie a proiectelor şi de redimensionare a bugetelor acestora se elaborează de către conducătorul de program şi se aprobă de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

21. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Evaluarea finală

La finalizarea proiectului contractorul va elabora Raportul final al proiectului şi îl va înainta autorităţii contractante în termen de 15 zile de la predarea etapei finale a proiectului.

Pe baza acestui raport, monitorul de proiect va elabora un raport final de monitorizare, care va conţine observaţii privind gradul de atingere a obiectivelor şi de obţinere a rezultatelor planificate ale proiectului.

În cazul în care la evaluarea finală se constată îndeplinirea parţială sau neîndeplinirea obiectivelor prevăzute prin contract, autoritatea contractantă va analiza situaţia de nerealizare a obiectivelor, în concordanţă cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În funcţie de cele constatate, autoritatea contractantă va analiza măsura în care responsabilitatea revine realizatorilor proiectului şi va face, după caz, propuneri concrete privind obligativitatea şi modul de recuperare parţială sau integrală a fondurilor cheltuite de la bugetul programului.”

22. Articolul 26 se modifici şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 26

Prevederi privind cheltuielile salariate pentru proiectele derulate în cadrul Planului naţional CDI III

Plafoanele salariale pentru proiectele şi acţiunile realizate în cadrul PNCDI III sunt prevăzute în tabelul 2. Limitele maxime stabilite în cadrul plafoanelor salariale se aplică la venitul brut cumulat obţinut de o persoană prin participarea la proiecte în cadrul PNCDI III.

Tabelul 2. Plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare din fonduri bugetare alocate PNCDI III

 

Nr. crt.

Categoria de activităţi

Nivelul studiilor

Funcţia/gradul profesional

Limita maximă în euro/oră

1.

Activităţi ce presupun un nivel înalt al creativităţii şi/sau experienţă şi abilităţi de conducere/management

superioare

CS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar, conferenţiar universitar, director, membru în echipa de management pe funcţiile definite în cererea de finanţare

50

2.

Activităţi ce presupun cunoaşterea aprofundată a metodelor de analiză şi

sinteză, precum şi abilităţi de utilizare a acestora

superioare

CS III, IDT III, CS, IDT, lector universitar asistent universitar, şef

program/proiect, responsabil juridic/tehnic/achiziţii/financiar proiect

35

3.

Activităţi ce presupun cunoaşterea metodelor de analiză şi sinteză şi a metodologiilor cercetării, precum şi abilităţi de utilizare a acestora

superioare

Asistent de cercetare, doctorand, m aste rând

25

4.

Activităţi-suport

superioare sau medii

ŢI, TI 1, TIU, TS, student, altele

15

 

NOTE:

1. Limita maximă cuprinde toate taxele şi impozitele datorate de angajat şi se aplică tuturor veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte în cadrul PNCDI III, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii.

2. Sumele în lei reprezentând costurile salariale directe se stabilesc la data perfectării sau actualizării contractului, în funcţie de ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru 1 euro.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul cercetării şi inovării,

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Puiu-Lucian Georgescu

Ilan Laufer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Ministrul sănătăţii,

Paul Stănescu

Florian-Dorel Bodog

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Ministrul apelor şi pădurilor,

Marius Nica

Adriana-Doina Pană

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Lucian Şova

Ministrul educaţiei naţionale,

Ministrul tineretului şi sportului,

Liviu-Marian Pop

Marius-Alexandru Dunca

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ministrul turismului,

Petre Daea

Mircea-Titus Dobre

Ministrul apărării naţionale,

p. Ministrul finanţelor publice,

Mihai-Viorel Fifor

Daniela Pescaru,

Ministrul energiei,

secretar de stat

Toma-Florin Petcu

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Ministrul economiei,

Adrian Marius Rîndunică,

Gheorghe Şimon

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 ianuarie 2018.

Nr. 8.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 289 din 17 august 2017

Nr. 7.325 din 29 decembrie 2017

Nr. 147 din 28 noiembrie 2017

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Nr. 437 din 10 ianuarie 2018

Nr. 1.136 din 10 ianuarie 2018

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Nr. 1.588 din 18 decembrie 2017

Nr. 3 din 15 ianuarie 2018

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 259.426 din 4 august 2017 al Direcţiei generale politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 54/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol coroborat cu art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019,

în temeiul prevederilor:

- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creşterea Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul afacerilor interne, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, ministrul finanţelor publice, preşedintele Institutului Naţional de Statistică, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin;

Art. 1. - Se aproba Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne. Ministerul Dezvoltării Regionale. Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 734/480/1.003/3.727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 4 septembrie 2015.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Ministrul afacerilor interne,

Petre Daea

Sirma Caraman,

Carmen-Daniela Dan

 

secretar de stat

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Daniela Pescaru,

Tudorel Andrei

secretar de stat

 

 

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Radu-Codruţ Ştefănescu

Csutak-Nagy Laszlo

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

 

TITLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:

a) componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;

b) terenurile aflate în proprietate sau în folosinţă, identificate pe parcele, pe categorii de folosinţă, intravilan/extravilan;

c) terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole;

d) modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere, solare şi alte spaţii protejate, suprafaţa utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii şi suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate în câmp;

e) animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: situaţia la începutul semestrului, evoluţia efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, şi/sau în proprietatea entităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii;

f) echipamentele, utilajele şi instalaţiile/agregatele pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului;

g) aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi;

h) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;

i) atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate;

j) menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici;

k) înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune;

l) înregistrări privind contractele de arendare;

m) înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;

n) alte menţiuni,

(2) Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecţie socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar, servicii publice de interes local şi altele asemenea.

(3) Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor, cum ar fi:

a) eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deţinerea parcelelor agricole, a animalelor şi a păsărilor;

b) eliberarea/vizarea atestatelor de producător şi eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse;

c) eliberarea adeverinţelor privind calitatea de producător agricol, în cazul celor care nu desfăşoară activitate economică pentru care se eliberează documentele prevăzute la lit. b);

d) starea materială pentru situaţii de asistenţă/protecţie socială, pentru obţinerea unor beneficii/servicii sociale;

e) alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(4) Registrul agricol constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, respectiv: statistica oficială, pregătirea, organizarea şi producerea de statistici pentru recensământul clădirilor şi al populaţiei, ale unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observări statistice prin sondaj, pentru actualizarea Registrului statistic al exploataţilor agricole, şi altele asemenea.

(5) Registrul agricol asigură baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificărilor încrucişate între datele din registrul agricol şi datele înscrise în registre specifice ţinute de alte instituţii. Cu titlu de exemplu, fără a se limita la acesta:

a) Sistemul integrat de administrare şi control (IACS) de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)\

b) Registrul naţional al exploataţilor (RNE).

(6) Registrul agricol constituie bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafeţelor de teren şi de evidenţă a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri - plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii din domeniul vegetal şi zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piaţă, precum şi alte forme de sprijin finanţate din fonduri europene şi din bugetul naţional.

Art. 2. - (1) întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol se organizează conform celor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită În continuare Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008.

(2) în cuprinsul prezentelor norme tehnice, orice trimitere la forma registrului agricol se referă la cea pe suport hârtie, care corespunde prevederilor alin. (1). Registrul agricol electronic trebuie să permită tipărirea informaţiilor în formatul solicitat la alin. (1).

(3) Registrul agricol se întocmeşte în format electronic, pe unităţi administrativ-teritoriale, cu obligaţia de a se interconecta cu Registrul agricol naţional (RAN), în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a datelor gestionate de către acesta.

(4) Sistemul informatic RAN este prevăzut cu:

a) interfaţă automată pentru situaţia în care primăriile au aplicaţie informatică conectată la server judeţean;

b) interfaţă semiautomată, caz în care, prin grija primăriilor, aplicaţiile proprii se pot conecta prin internet la RAN;

c) interfaţă manuală care are facilităţi de gestiune a datelor, pentru cazul în care primăriile nu au informatizat registrul agricol.

(5) începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se întocmeşte şi se ţine la zi în format electronic.

(6) Pentru asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi la buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol,conform formularelor registrului agricol prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 218/2015.

(7) Dimensiunile registrului agricol şi ale tabelelor centralizatoare se stabilesc astfel încât rubricile să fie destul de mari, pentru a se putea încadra toate datele. În cazul în care numărul rândurilor este insuficient pentru înregistrarea informaţiilor pe parcursul celor 5 ani, indiferent la ce capitol, se foloseşte o alonjă care să conţină aceleaşi coloane.

(8) în înţelesul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) bloc fizic - o suprafaţă de teren utilizată în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri, delimitată de limite naturale ori artificiale stabile şi care poate include una sau mai multe parcele agricole;

b) bunuri - terenurile, animalele, clădirile/construcţiile, echipamentele, utilajele şi instalaţiile/agregatele pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, astfel cum sunt detaliate la art. 3 alin. (1) lit. b)-g) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008;

c) cod de identificare fiscală - codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală şi codul unic de identificare; categoriile de persoane cărora li se atribuie aceste coduri sunt cele prevăzute la art. 82 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cod SIRUTA - Sistemul informatic al Registrului unităţilor administrativ-teritoriale reprezintă o clasificare ierarhică utilizată de Institutul Naţional de Statistică pentru a înregistra unităţile administrativ-teritoriale (UAT). Fiecare unitate administrativ-teritorială este identificată printr-un cod numeric unic de nivel 3 - cod SIRUTA - format din 5 sau 6 cifre; în cazul localităţii al cărei cod cuprinde 5 cifre, acesta se înscrie aliniat la dreapta în spaţiul rezervat, rămânând căsuţa din stânga goală. Codul SIRUTA de nivel 3, administrat la nivelul Institutului Naţional de Statistică, este publicat şi pe internet;

e) declaraţie - un act de voinţă a persoanei fizice care angajează răspunderea juridică a sa, inclusiv pe cea penală care sancţionează falsul în declaraţii, de regulă, prin completarea unui formular-tip, prin care se aduce la cunoştinţa autorităţii executive a administraţiei publice locale datele care trebuie înscrise în registrul agricol; poate avea şi denumirea de cerere-declaraţie, în cazul În care prin acelaşi document se solicită şi eliberarea unei adeverinţe ori a unui certificat, după caz, prin care se atestă un drept sau un fapt ori se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt ort se atestă o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi de către persoana care solicită eliberarea unui astfel de document, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice, centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002. Pe această declaraţie se înscrie sau se aplică parafă cu menţiunea: „Dată în faţa noastră pentru REGISTRUL AGRICOL, volumul ..., poziţia nr. “, care cuprinde, lizibil şi integral, şi prenumele şi numele persoanei în faţa căreia se semnează, data semnăturii, precum şi semnătura sa. Este obligatorie înregistrarea declaraţiei sau a cererii-declaraţie, după caz, în registrul de intrare-ieşire de la nivelul autorităţii executive a administraţiei publice locale respective. Pentru operativitate în raporturile cu cetăţeanul, formularele tipizate ale declaraţiei sau ale cererii-declaraţie, după caz, pot fi elaborate la nivelul fiecărei primării, potrivit cerinţelor la nivel local, asigurându-se publicarea acestora pe pagina de internet a localităţii respective;

f) domiciliu fiscal - domiciliul persoanei fizice, reglementat potrivit dreptului comun, şi sediul social al persoanei juridice înregistrat, potrivit legii;

g) deţinător - proprietarul şi/sau utilizatorul terenului, proprietarul de animale, proprietarul de echipamente, utilaje şi instalaţii/agregate pentru agricultură şi silvicultură, mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică, proprietarul şi/sau utilizatorul clădirilor;

h) gospodărie - totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul ori întreţin animalele, consumă şi valorifică în comun produsele agricole obţinute. Gospodăria poate fi formată şi dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu există legături de rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc şi se gospodăresc împreună;

i) grădină familială - suprafaţa de teren destinată obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul membrilor exploataţiei agricole, numai ocazional surplusul de produse agricole provenit de pe aceste suprafeţe fiind destinat vânzării. O grădină familială poate fi alcătuită atât din teren arabil, cât şi din culturi permanente, suprafaţa acesteia fiind de cel mult 15,00 ari. Dacă suprafaţa destinată grădinii familiale este mai mare de 15,00 ari, diferenţa de suprafaţă, respectiv surplusul de suprafaţă, se înregistrează la culturile respective. Nu se admit suprafeţe cu grădini familiale la entităţile cu personalitate juridică;

j) localitate - comuna, oraşul, municipiul sau sectorul municipiului Bucureşti;

k) nomenclatură stradală - totalitatea elementelor de identificare cuprinzând denumirile de drumuri şi adrese administrative din România într-un mod standardizat, organizat pe fiecare unitate administrativ-teritorială şi care reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la identificarea domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, a fiecărui imobil - teren cu sau fără construcţii, precum şi a fiecărei clădiri;

l) parcelă agricolă - suprafaţă continuă de teren agricol, care aparţine unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi;

m) partidă - filele din registrul agricol afectate unei persoane fizice sau persoane juridice care face obiectul înscrierii în această evidenţă;

n) persoane fizice - gospodăriile, exploataţiile agricole individuale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile familiale, precum şi orice alte entităţi fără personalitate juridică;

o) persoane juridice - entităţile cu personalitate juridică, cum ar fi: societăţile comerciale, asociaţiile agricole, unităţile de învăţământ, unităţile sanitare, unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, cultele recunoscute, precum şi părţile componente ale acestora cu personalitate juridică, unităţile de prestări de servicii, ocoalele silvice de stat şi cele private, formele asociative, conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale, alte instituţii/autorităţi publice de la orice nivel, local, judeţean, regional sau central, după caz, precum şi orice alte entităţi cu personalitate juridică;

p) poziţie - numărul de ordine din registrul agricol afectat unei partide;

q) repertoriu general - listă alfabetică, sub formă de tabel, cuprinzând persoanele fizice şi juridice înscrise în registrul agricol la nivelul unei localităţi, având următoarele coloane: nr. crt., capul gospodăriei/capul exploataţiei agricole fără personalitate juridică/denumirea persoanei juridice, numele reprezentantului legal al persoanei juridice, adresa, poziţia, volumul şi observaţii;

r) repertoriu de volum - pentru fiecare volum se întocmeşte o listă cuprinzând persoanele fizice/persoanele juridice înscrise în volumul respectiv, având următoarele coloane: nr. crt., capul gospodăriei/capul exploataţiei agricole fără personalitate juridică/denumirea persoanei juridice, numele reprezentantului legal al persoanei juridice, adresa, poziţia şi observaţii;

s) Registrul agricol naţional (RAN) - sistemul informatic centralizat care gestionează conţinutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, fiind implementat, dezvoltat şi administrat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

(9) în toate formularele ce fac obiectul prezentelor norme tehnice, suprafeţele se înscriu în coloana „ha” ca numere întregi, fără zecimale, iar în coloana „ari” ca numere zecimale, formate din maximum 4 cifre, două cifre la partea întreagă şi două cifre la partea zecimală, despărţite prin virgulă, pentru a se putea identifica întinderea terenului la nivel de m2. Exemple de înscriere a suprafeţelor:

a) suprafaţa de i .000 m2 se înscrie astfel: în coloana „ha” se înscrie „0”, iar în coloana „ari” se înscrie „10,00”;

b) suprafaţa de 9.917 m2 se înscrie astfel: în coloana „ha” se înscrie „0”, iar în coloana „ari” se înscrie „99,17”;

c) suprafaţa de 100.000 m2 se înscrie astfel: în coloana „ha” se înscrie „10”, iar în coloana „ari” se înscrie „00,00”;

d) suprafaţa de 210.013 m2 se înscrie astfel: în coloana „ha” se înscrie „21”, iar în coloana „ari” se înscrie „00,13”.

(10) în cazul în care într-o localitate se întrebuinţează alte unităţi de măsură decât hectarul, cum ar fi: jugărul, prăjina fălcească, pogonul etc., toate declaraţiile date în asemenea unităţi de măsură se transformă în hectare, ari şi m2, avându-se în vedere următoarele echivalenţe:

a) pogon = 0,50 ha = 50 ari = 5.000 m2;

b) 1 jugăr = 57,55 ari = 5.755 m2;

C) 1 lanţ = 5.800 m2;

d) 1 stânjen = 3,60 m2;

e) 1 prăjină fălcească - 1,80 ari = 180 m2;

f) 1 stânjen pătrat moldovenesc = 4,97 m2;

g) 1 acru = 50 ari = 5.000 m2.

(11) Datele privind producţia totală pentru producţia agricolă vegetală se înscriu în formulare în tone, cu 3 zecimale, pentru a avea reprezentativitate la nivel de kilogram. Exemple de înscriere a producţiilor totale:

a) o producţie de 1.215 kg se înscrie „1,215”:

b) o producţie de 500 kg se înscrie „0,500”;

c) o producţie de 23.998 kg se înscrie „23,998”, fără să se rotunjească.

(12) Acolo unde se utilizează pentru măsurarea cantităţilor altă unitate de măsură, precum: dublu-decalitrul, coşul pentru porumb, se face conversia de către persoana care face înscrierea În registrul agricol, conform relaţiilor de transformare următoare:

a) 1 dublu-decalitru de porumb = 14 kg;

b) 1 dublu-decalitru de grâu = 15 kg;

c) 1 dublu-decalitru de orz = 13 kg;

d) 100 kg porumb ştiuleţi = 70 kg boabe.

Art. 3. -(1) Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie, cât şi cel în format electronic, se deschide pe o perioadă de 5 ani, realizându-se în mod obligatoriu corespondenţa la nivelul aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice locale atât cu poziţia din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât şi cu numărul din rolul nominal unic ce îl priveşte pe contribuabilul respectiv. În situaţia în care în perioada anterioară gospodăria în cauză nu a avut deschisă poziţie în registrul agricol, se face menţiunea „poziţie nouă”. Aceste informaţii se înscriu în continuarea casetei care cuprinde „Poziţia numărul”.

(2) Toate datele din registrul agricol, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, au caracter de interes public şi trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietăţii termenilor utilizaţi, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic şi, după caz, sub aspectul punctuaţiei, conform normelor academice în vigoare, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice.

(3) Programul informatic pentru registrul agricol trebuie să respecte întocmai prevederile Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.

(4) Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice care fac obiectul înregistrării în registrul agricol se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, la cererea primarilor, în scopul exercitării atribuţiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif, organizarea registrului agricol având caracterul unei acţiuni de interes public. În scopul evitării/corectării unor potenţiale erori de natură umană în procesul de introducere a datelor, programul informatic pentru registrul agricol asigură compatibilitatea cu cel utilizat de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, astfel încât datele cu caracter personal:

a) să poată fi introduse ca atare în registrul agricol;

b) să poată fi confruntate cu datele declarate de persoanele fizice.

(5) Potrivit prevederile art. 3 alin. (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin dispoziţia primarului se stabilesc persoanele din aparatul de specialitate al acestuia care colaborează direct cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau, după caz, cu oficiul teritorial.

(6) După interconectarea Registrului agricol naţional (RAN) cu sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, datele se furnizează conform dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008.

Art. 4. - (1) Primarii localităţilor iau măsuri pentru întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie o sursă importantă de informaţii, va fi numerotat, parafat, sigilat, paginile fiind legate corespunzător, evitându-se desprinderea filelor din cauza utilizării îndelungate a registrului agricol, şi va fi înregistrat în registrul de intrare-ieşire de la nivelul autorităţii executive a administraţiei publice focale respective.

(3) Conţinutul electronic al registrelor agricole care fac obiectul prezentelor norme tehnice este preluat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în sistemul RAN, în format electronic, în vederea asigurării interoperabilităţii cu sistemul de cadastru şi publicitate imobiliară.

(4) Registrul agricol în format electronic furnizează date prin intermediul serviciilor web, în format Excel şi/sau în format text. Prin formatul text se înţelege un fişier ale cărui înregistrări conţin un număr fix de şiruri formate din una sau mai multe cifre şi putând conţine caracterul virgulă ca separator zecimal, şiruri despărţite între ele în cadrul înregistrării printr-un caracter numit delimitator de câmp, care poate fi unul dintre caracterele: punct şi virgulă - două puncte - spaţiu - „ “, şi care se prestabileşte. Înregistrările fişierului sunt despărţite de caracterele standard carriage return - CR şi line feed - LF.

(5) Registrul agricol în format electronic trebuie să furnizeze, la termenele stabilite sau la cerere, date ce pot caracteriza un rând de formular, un formular, o structură administrativ-teritorială, pentru unul sau mai mulţi ani, păstrând codurile de rând şi denumirile din cadrul formularelor registrului agricol pe suport hârtie.

(6) în perioada implementării registrului agricol în format electronic, acesta se ţine în paralel cu registrul agricol pe suport hârtie şi, cel puţin de două ori pe an, secretarul localităţii şi auditorii interni sau alte persoane din aparatul de specialitate ăl primarului, anume desemnate de acesta, verifică concordanţa dintre cele două forme de registru agricol. Aceste verificări se fac în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte concordanţa dintre datele din registrul agricol şi datele din registrul de rol nominal unic.

Art. 5. - (1) Se completează volume separate pentru următoarele categorii de deţinători de terenuri şi animale, astfel:

a) tipul 1 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în localitate;

b) tipul 2 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele în care deţin bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;

c) tipul 3 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în localitate. Nu se înscriu unităţile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi Serviciului Român de Informaţii;

d) tipul 4 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele în care se află bunurile ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.

(2) Ori de câte ori se înscrie o persoană fizică în registrul agricol, numele se înscrie cu toate literele mari, iar prenumele numai cu prima literă mare, precum şi iniţiala tatălui cu literă mare. Potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numele sau prenumele formate din două ori mai multe cuvinte se scriu cu cratimă. De exemplu: ION C. Vasile-Mihai, DAN E. Vasile-Dumitru, MARIN I. Ion, VASILESCU M. Vasile. VASILE F. Vasile, GHEORGHE V. Dumitru.

(3) Denumirea persoanei juridice se înscrie cu litere mari de tipar, fără prescurtări. Prescurtările permise sunt:

a) S.C. - societate comercială;

b) S.A. - societate pe acţiuni;

c) S.R.L. - societate cu răspundere limitată;

d) A.A. - asociaţie agricolă;

e) S.N.C. - societate în nume colectiv;

f) S..C.S. - societate în comandită simplă.

(4) în contextul prezentelor norme tehnice, înscrierea unor nume este de strictă necesitate pentru înţelegerea textului, datele având caracter fictiv, neindicând informaţii care ar putea fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

Art. 6. - (1) La nivelul localităţilor se înscriu datele în registrul agricol în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008.

(2) înscrierea familiilor de albine se face în registrul agricol în localitatea unde proprietarul acestora deţine vatra de stupină permanentă.

Art. 7. - (1) înscrierea în registrul agricol a datelor privind componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, după cum urmează:

a) prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol;

b) la primărie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintă din propria iniţiativă sau pentru rezolvarea altor probleme;

c) pe baza declaraţiei trimise prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligaţia de a fi înregistrată în registrul agricol;

d) pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei;

e) prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.

(2) înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face pe baza declaraţiei date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. Aceste declaraţii pot fi date, potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în registrul agricol, după cum urmează:

a) în faţa secretarului localităţii;

b) în faţa notarului public;

c) la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

(3) în cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate da declaraţia în condiţiile alin. (1).

(4) Pentru entităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal al unităţii respective, însoţite de documente.

(5) Pentru terenurile din fondul forestier naţional, astfel cum este definit la art. 1 alin. (2) şi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt administrate prin ocoale silvice autorizate sau pentru care s-au încheiat contracte de prestări de servicii silvice cu ocoale silvice autorizate, după caz, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor conducătorilor ocoalelor silvice care administrează terenurile forestiere situate în raza administrativ-teritorială a localităţii. Pentru celelalte terenuri cu destinaţie forestieră, declaraţia se face de titularul dreptului de proprietate ori de împuternicitul acestuia.

(6) Modalitatea prevăzută la alin. (1) lit. e) se poate utiliza numai dacă este aprobată prin hotărâre a consiliului local, la iniţiativa primarului. Formularul tipizat al invitaţiei, având ca emitent primarul comunei/oraşului/municipiului/sectorului ...*), elaborat la nivelul fiecărei primării, potrivit cerinţelor la nivel local, asigură, în mod obligatoriu, informaţia cu privire la data şi intervalul orar în care se poate prezenta persoana invitată sau, după caz, reprezentantul persoanei juridice, purtând semnătura secretarului, precum şi pe cea a persoanei din aparatul de specialitate al primarului la care trebuie să se prezinte persoana invitată.


*) În locul punctelor se înscrie denumirea localităţii.

 

Art. 8. - (1) înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către persoanele cărora le revine, prin dispoziţie a primarului respectiv, obligaţia completării, ţinerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi a centralizării şi transmiterii datelor către Registrul agricol naţional (RAN).

(2) Secretarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol şi de transmitere a datelor către Registrul agricol naţional (RAN).

(3) Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului localităţii.

(4) Semestrial. În şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi.

(5) Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate ori în folosinţă, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute de titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarii cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

(6) Datele instrumentate la nivelul oricăror compartimente de resort din aparatul de specialitate al primarului şi care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se comunică compartimentului de resort cu atribuţii în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, prin grija conducătorului compartimentului respectiv. Cu titlu de exemplu, fără a se limita la acestea, sunt compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniul:

a) administrării impozitelor şi taxelor locale;

b) amenajării teritoriului, urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii.

Art. 9. - (1) înscrierea datelor în registrul agricol pe suport hârtie se va face numai cu cerneală/pastă albastră.

(2) Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală/pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală/pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară.

(3) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele rezultate din evidenţele de cadastru şi carte funciară, prevederile art. 8 alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător.

(4) în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

Art. 10. - (1) Pentru gospodăriile populaţiei, înscrierea datelor se va face în ordinea alfabetică a străzilor şi în ordinea crescătoare a numărului stradal, în registre separate pe sate, astfel încât să rămână, după apreciere, şi un număr suficient de file libere la fiecare sat, care vor servi pentru înscrierea gospodăriilor ce se vor înfiinţa în perioada 2015-2019. Dacă satele sunt formate dintr-un număr redus de gospodării, se pot înscrie într-un registru gospodăriile din două sau mai multe sate, lăsându-se între filele afectate fiecărui sat un număr suficient de file libere pentru eventualele noi gospodării ce se vor înfiinţa până la finele anului 2019.

(2) Nu se lasă file libere între gospodării pentru terenurile virane, chiar dacă sunt numerotate.

(3) Gospodăriile izolate se înscriu în satul de care aparţine terenul respectiv.

(4) La oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti, registrul agricol se completează pe străzi/cartiere/zone.

(5) Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cel al persoanelor juridice, pentru identificarea adresei domiciliului fiscal şi a imobilelor situate în intravilanul localităţilor rurale şi urbane se utilizează nomenclatura stradală aprobată şi actualizată conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al   nomenclaturilor stradale. În absenţa informaţiilor privind adresa domiciliului care să cuprindă denumirile potrivit nomenclaturii stradale, astfel aprobate şi actualizate, poziţia respectivă se consideră ca fiind eronat completată.

(6) Nomenclatura stradală se publică pe pagina de internet a localităţii, cu caracter permanent, prin grija primarului.

(7) în cazul în care denumirile unor străzi se schimbă, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, noile denumiri se înscriu în registrul agricol, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (2).

(8) în orice document care se eliberează şi cuprinde date din registrul agricol este obligatorie înscrierea adresei imobilului din intravilan, atât în cazul persoanei fizice, cât şi al persoanei juridice, precum şi a domiciliului fiscal sau a reşedinţei ori a punctului de lucru, după caz, potrivit nomenclaturii stradale.

Art. 11. - (1) în registrul agricol se deschide separat câte o partidă pentru fiecare persoană fizică şi pentru fiecare persoană juridică.

(2) Persoanele care declară că locuiesc şi se gospodăresc singure, nefăcând parte din altă gospodărie, se consideră tot ca o gospodărie, dar alcătuită dintr-o singură persoană.

(3) Se consideră membri ai gospodăriei atât cei prezenţi, cât şi cei care absentează din gospodărie, indiferent de perioadă, cum sunt cei care urmează studiile în altă localitate sau sunt plecaţi pentru orice alte situaţii, dar pe care gospodăria îi consideră membri ai săi, şi care nu au domiciliul în altă localitate.

(4) Dacă la acelaşi număr de imobil sunt două sau mai multe gospodării distincte, fiecare dintre acestea se înscrie separat în registrul agricol.

(5) în cazul decesului unui membru al gospodăriei proprietar al unor bunuri care fac obiectul înscrierii în registrul agricol, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data decesului, la poziţia corespunzătoare acestuia, prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, se înscriu numărul de înregistrare a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale în registrul de intrare-ieşire de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale respective, precum şi numărul de înregistrare la notarul public care ţine opisul de evidenţă a acestora. În cazul decesului unui membru al gospodăriei care nu are înscrise în registrul agricol bunuri ce fac obiectul moştenirii, se face menţiunea „fără bunuri imobile”. Aceste date se complinesc cu cele prevăzute la art. 1171 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale art. 46 din prezentele norme tehnice.

(6) Menţiunea decesului unui membru al gospodăriei în registrul agricol se face prin tăierea numelui şi a prenumelui acestuia cu o linie orizontală, astfel încât să rămână lizibilă identitatea sa, înscriindu-se data decesului şi numărul actului de deces.

Art. 12. - La defalcarea unei gospodării, la vechea poziţie se menţine gospodăria care îşi păstrează vechiul număr, corelându-se rubricile în mod corespunzător, iar pentru gospodăria care s-a înfiinţat se va deschide o nouă partidă, menţionându-se la vechea poziţie numărul la care i s-a deschis noua partidă.

Art. 13. - (1) Dacă două sau mai multe gospodării se unesc în una singură, toate partidele corespunzătoare se închid cu menţiunea „unificat cu gospodăria de la numărul şi deschis partida la numărul .............................”.

(2) La efectuarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se au în vedere elementele definitorii ale gospodăriei prevăzute la art. 2 alin. (8) lit. e) şi la art. 11.

Art. 14. - (1) în cazul în care persoanele din cadrul gospodăriei îşi schimbă domiciliul dintr-un sat în altul, respectiv dintr-o localitate componentă a oraşului sau a municipiului în alta, dar în limitele aceleiaşi comune, aceluiaşi oraş ori municipiu, se va face transferarea datelor gospodăriei la satul sau la localitatea componentă, închizându-se vechea partidă cu menţiunea „transferat datele în .............................”.

(2) în cazul în care persoanele din cadrul gospodăriei îşi schimbă domiciliul în altă localitate, se va închide partida, înscriindu-se data şi noua adresă, şi, după caz, se va trece în volumul registrului agricol tipul 2.

(3) în cazul în care se înlocuieşte capul gospodăriei cu un alt membru din cadrul gospodăriei, ca urmare a decesului, a schimbării domiciliului sau a oricărei altei situaţii, nu se deschide altă partidă, ci se operează modificările respective.

Art. 15. - Pentru identificarea gospodăriilor înscrise în registrul agricol se întocmesc repertoriul general şi repertoriul de volum. Conţinutul acestor repertorii este definit la art. 2 alin. (8) lit. q), respectiv lit. r).

Art. 16. - (1) Perioadele în care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt cele prevăzute la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008.

(2) în cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea „report din oficiu” la rubrica „semnătura declarantului”.

(3) Modelul declaraţiei privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice.

(4) Modelul notei de constatare întocmite de către persoanele responsabile cu completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol cu prilejul verificărilor privind situaţia reală este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme tehnice.”

 

TITLUL II

Completarea registrului agricol

 

CAPITOLUL I

Modul de completare a părţii I „Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploataţie agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială şi entităţi cu personalitate juridică” din registrul agricol

 

Art. 17. - Pe coperta I a registrului agricol se aplică o etichetă cu datele de identificare a localităţii, pe tipurile prevăzute la art. 5 alin. (1), astfel:

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ............................... 1)

.................................................. 2)

.................................................. 3)

CODUL SIRUTA |_|_|_|_|_|_| 4)

TIPUL ..................................... 5)

VOLUMUL ............................ 6)

 


1) Se înscrie denumirea judeţului; în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti nu se înscrie judeţul.

2) Se înscrie denumirea localităţii.

3) Se înscrie denumirea satului sau a localităţii componente.

4) Se înscrie codul SIRUTA de nivel 3 al localităţii format din 5 sau 6 cifre, aşa cum este prevăzut la ari. 2 alin, (8) lit. d),

5) Se înscrie: 1,2, 3 sau 4, după caz.

6) Se înscrie numărul volumului.

 

Art. 18. - (1) La fiecare partidă se completează datele de identificare, potrivit alin. (2)-(8).

(2) „Poziţia numărul” reprezintă numărul de ordine al persoanei fizice sau al persoanei juridice în volumul respectiv al registrului agricol. La fiecare volum numerotarea poziţiilor începe cu 001, prin imprimare; pentru cetăţenii români cu domiciliul în altă ţară se vor înscrie numele, iniţiala tatălui, prenumele, adresa domiciliului, ţara de domiciliu. În continuarea casetei care cuprinde „Poziţia numărul” se asigură corespondenţa atât cu registrul agricol pentru perioada anterioară, cât şi cu numărul din rolul nominal unic, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (1) din prezentele norme tehnice.

(3) Caseta „Gospodărie/Exploataţie agricolă individuală/Persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială” se completează astfel:

a) pentru persoanele fizice cu domiciliul în localitatea respectivă: numele şi prenumele, codul de identificare fiscală, strada şi numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;

b) „Codul exploataţiei” nu se completează în această etapă;

c) „Nr. unic de identificare ID: RO .............” - se înscrie numărul emis de APIA, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor. Acest număr, format din 9 cifre, este generat o singură dată, atunci când un fermier depune cererea unică de plată la centrul judeţean/local al APIA. Particula RO este urmată de 9 cifre.

(4) în caseta „Cod de identificare fiscală (CIF, CUI, CNP, NIF)” se înscrie codul de identificare fiscală, potrivit art. 2 alin. (8) lit. c).

(5) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, persoanele fizice autorizate - PFA, întreprinderile individuale -  şi întreprinderile familiale - ÎF nu au personalitate juridică, iar atestarea lor se face prin certificatul de înregistrare care conţine codul unic de înregistrare, document pe care au obligaţia să îl prezinte la înscrierea datelor în registrul agricol.

(6) Pentru înscrierea în registrul agricol, persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale declară denumirea formei de organizare şi codul unic de înregistrare, precum şi numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric personal şi adresa domiciliului său.

(7) Reprezentantul întreprinderii familiale, conform acordului de constituire, declară denumirea formei de organizare şi codul unic de înregistrare al întreprinderii familiale, precum şi datele lui personale: numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul.

(8) Pentru înscrierea în registrul agricol a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor care au atribuite coduri unice de înregistrare, acestea trebuie să prezinte codurile de înregistrare fiscală atribuite de organul fiscal.

(9) Pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte localităţi se înscriu numele, iniţiala tatălui şi prenumele, precum şi elementele de identificare a adresei domiciliului. În cazul în care deţin şi construcţii ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, se completează şi adresa unde se află aceste construcţii.

De exemplu:

 

 

Domiciliul stabil 1): VASILE F. Vasile-Ion

Judeţul: BRĂILA

Localitatea: LACU SĂRAT, Str. Codrului nr. 3, bl. OD3,

sc. A, et. 3, ap. 23

CODUL SIRUTA |_|4|2|7|2|6|

 


1) Se completează pentru persoanele cu domiciliul în alte localităţi.

 

Art. 19. - Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cel al persoanelor juridice, adresa domiciliului fiscal, cea a clădirilor, precum şi cea a terenurilor din intravilanul localităţilor cuprind, după caz: judeţul, localitatea, strada, blocul, numărul, scara, etajul, apartamentul, potrivit nomenclaturii stradale.

Art. 20. - Caseta „Entităţi cu personalitate juridică” se completează astfel:

a) denumirea entităţii, judeţul, localitatea, codul SIRUTA de nivel 3, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;

b) datele de identificare a reprezentantului legal al entităţii cu personalitate juridică care are teren în proprietate, respectiv: numele şi prenumele, localitatea, codul SI RUTA de nivel 3, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;

c) „Denumirea subunităţii” cuprinde denumirea acesteia, precum şi adresa sediului său;

d) „Codul exploataţiei” - nu se completează;

e) „Nr. unic de identificare ID: RO ................. “ - se procedează conform prevederilor art. 18 alin. (3) lit. c);

f) „Cod de identificare fiscală (CIF, CUI, CNP, NIF)” - se procedează conform prevederilor art. 18 alin. (4).

Art. 21. - (1) Pentru ocoalele silvice de stat, la „Denumire entitate” se înscrie: „Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva Ocolul Silvic ...................................”, completându-se denumirea ocolului silvic, iar restul informaţiilor se completează potrivit art. 20.

(2) Datele ce privesc ocoalele silvice de stat/private se înscriu pe baza comunicării scrise efectuate pe răspunderea şefului ocolului silvic respectiv, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru falsul în declaraţii.

 

CAPITOLUL II

Modul de completare a cap. I; „Componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică” din registrul agricol

 

Art. 22. - (1) Pentru persoanele fizice cu domiciliul în altă localitate se înscriu date numai pentru proprietar, pe rândul 01.

(2) Se completează cu date privind membrii gospodăriei numai pentru persoanele fizice cu domiciliul în localitatea respectivă, după cum urmează:

a) în coloana 1 „Numele şi prenumele membrilor gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică” se înscriu, cu litere mari de tipar, numele, iniţiala prenumelui tatălui şi, cu prima literă mare de tipar, prenumele capului gospodăriei, indiferent dacă este de sex masculin sau de sex feminin;

b) în continuare se înscriu membrii gospodăriei în următoarea ordine: soţ/soţie, fiu/fiică, alte rude (mamă/tată, nepot/nepoată, soră/frate etc.), persoane neînrudite (ginere/noră, socru/soacră etc.);

c) în coloana 3 se înscrie codul numeric personal de pe actul de identitate, care cuprinde 13 caractere numerice;

d) TU coloana 4 se înscrie denumirea legăturii de rudenie sau afinitate cu capul gospodăriei: soţ/soţie, fiu/fiică, ginere/noră etc.;

e) în coloana 5 „Cod 2)” se înscrie codul corespunzător legăturii de rudenie faţă de capul gospodăriei: „2” pentru soţ/soţie, „3” pentru fiu/fiică, „4” pentru alte rude, respectiv mamă/tată, nepot/nepoată, soră/frate etc., „5” pentru persoane neînrudite (afini şi alte persoane neînrudite cu capul gospodăriei);

f) în coloanele 6 şi 7 „Menţiuni”, în cazul în care fiecare membru al gospodăriei deţine teren în proprietate pe raza localităţii de domiciliu, se înscriu suprafaţa şi categoria de folosinţă ale terenului, potrivit categoriilor de teren menţionate în cap. II din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 - de exemplu: 1,5000 ha arabil, 2,3500 ha păşuni, 0,3000 ha livezi etc., respectiv în coloana 6 se înscrie suprafaţa, iar în coloana 7 se înscrie categoria de folosinţă. Din însumarea acestor date rezultă suprafeţele înscrise în cap. II din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015, coloana „Localitatea de domiciliu/sediu”.

(3) Dacă o gospodărie are mai mulţi membri decât rândurile prevăzute în registrul agricol, se va folosi o alonjă, numerotând în continuare.

 

CAPITOLUL III

Modul de completare a cap. II: a) „Terenuri aflate în proprietate” din registrul agricol

 

Art. 23. - (1) Capitolul „Terenuri aflate în proprietate” se completează pentru toate categoriile de proprietari. Se înregistrează suprafeţele în proprietate pe destinaţii şi pe categorii de folosinţă, iar în cadrul acestora, pe total şi defalcate în funcţie de localitatea în care sunt situate: în localitatea de domiciliu/sediu şi în alte localităţi, inclusiv cele cu care s-au înscris în asociaţii cu personalitate juridică, cum ar fi: societăţi comerciale şi societăţi agricole.

(2) Pentru încadrarea terenurilor în categoriile de folosinţă adecvate se ţine seama şi de Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pe rândul „Teren arabil (inclusiv sere şi solarii)” - cod rând 01 - se înscriu terenul care se ară în fiecare an sau la intervale mai mari, în scopul cultivării plantelor anuale ori perene, inclusiv terenurile râmase necultivate din cauza inundaţiilor, colmatărilor, altor calamităţi cu caracter temporar şi din alte cauze care nu depind de deţinător. De asemenea, din această categorie fac parte şi terenurile ocupate de sere, solare, răsadniţe, căpşunerii, spaţii protejate pentru producerea ciupercilor.

(4) Pe rândul „Păşuni naturale” - cod rând 02 - se înscriu terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă răsărită pe cale naturală şi/sau regenerată prin însămânţare ori supraînsămânţare şi destinate păşunatului animalelor.

(5) Pe rândul „Fâneţe naturale” - cod rând 03 - se înscriu terenurile cu vegetaţie ierboasă răsărită pe cale naturală şi/sau regenerată prin însămânţare ori supraînsămânţare, care este destinată recoltării sub formă de fân.

(6) în evidenţa persoanei fizice sau a persoanei juridice, după caz, se înscriu numai păşunile şi fâneţele aflate în proprietatea acesteia. Nu se înscriu suprafeţele folosite în comun ori arendate din izlazul comunal sau din fondul silvic.

(7) Pe rândul „Vii, pepiniere viticole şi hameişti” - cod rând 04 - se înscriu plantaţiile viticole pe rod şi tinere, plantaţiile portaltoi, şcolile de viţă, pepinierele viticole, terenul în pregătire pentru plantaţii viticole, terenurile cu vii abandonate, hameiştile pe rod şi tinere, terenul în pregătire pentru plantaţii de hamei. Suprafeţele ocupate cu vii pe rod în declin, părăginite, se vor cuprinde la această categorie până în momentul când se vor defrişa. De asemenea, la această categorie se include şi terenul care a fost defrişat şi care, în momentul înregistrării, se găseşte în pregătire pentru replantare.

(8) Pe rândul „Vii pe rod” - cod rând 05 - se înscriu plantaţiile viticole pe rod.

(9) Pe rândui „Hameişti (total)” - cod rând 06 - se înscriu hameiştile pe rod şi tinere.

(10) Pe rândul „Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi” - cod rând 07 - se înscriu suprafeţele ocupate cu plantaţii pomicole pe rod şi tinere, pepiniere pomicole, plantaţiile pomicole în declin, suprafeţele defrişate şi terenul în pregătire pentru plantaţii pomicole, suprafeţele cultivate cu arbuşti fructiferi pe rod şi tineri, plantaţiile de duzi în masiv şi alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol. Pepinierele pomicole sunt terenurile destinate producerii de material săditor pomicol, iar în categoria arbuştilor fructiferi intră: coacăzi, zmeuri, muri, agrişi etc. Sunt considerate livezi terenurile ocupate cu pomi fructiferi, în câmp sau în jurul casei, care au cel puţin 25 de pomi fructiferi plantaţi la distanţele prevăzute de legislaţia în vigoare.

(11) Pe rândul „Livezi pe rod” - cod rând 08 - se înscriu numai suprafeţele ocupate cu livezi pe rod.

(12) Pe rândul „Grădini familiale” - cod rând 09 - se înscrie suprafaţa de teren destinată grădinii familiale, aşa cum este aceasta definită la art. 2 alin. (8) lit. i). Această suprafaţă este separată de restul suprafeţelor agricole-grădina din jurul casei.

(13) Rândul „Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 + 04 + 07 + 09)” - cod rând 10 - reprezintă suma suprafeţelor terenurilor arabile, păşunilor naturale, fâneţelor naturale, viilor, pepinierelor viticole şi hameiştilor, livezilor de pomi, pepinierelor pomicole şi arbuştilor fructiferi şi grădinii familiale.

(14) Rândul „Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră” - cod rând 11 - reprezintă suprafaţa terenurilor împădurite, a celor în curs de împădurire, a perdelelor de protecţie, a pepinierelor silvice, inclusiv răchităriile.

(15) Rândul „Păduri” - cod rând 12 - reprezintă terenurile cu o suprafaţă de cel puţin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii trebuie să atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie.

(16) Rândul „Drumuri şi căi ferate” - cod rând 13 - reprezintă suprafaţa de teren ocupată de drumuri şi de căile ferate.

(17) Rândul „Construcţii” - cod rând 14 - reprezintă suprafeţele de teren acoperite de clădiri de locuit şi/sau construcţii gospodăreşti şi curţi. Se înscriu suprafaţa construită la sol a clădirii, respectiv a construcţiei gospodăreşti, potrivit situaţiei reale, şi nu o suprafaţă standard, suprafeţele curţilor aferente, precum şi alte suprafeţe de teren care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de folosinţă prevăzute. Prin construcţie gospodărească se înţelege orice structură care are elementele constitutive ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş, indiferent de materialele din care sunt construite acestea.

(18) Din categoria construcţiilor gospodăreşti, potrivit prezentelor norme tehnice, fac parte:

a) pătulele, hambarele pentru cereale, surele, fânăriile, remizele, şoproanele şi altele asemenea;

b) construcţiile-anexe situate în afara clădirii de locuit, cum sunt: bucătăriile, cămările, pivniţele, grajdurile, magaziile, garajele şi altele asemenea.

(19) Pe rândul „Terenuri degradate şi neproductive” - cod rând 15 - se înscrie suprafaţa ocupată de: nisipuri zburătoare, bolovănişuri, stâncării, pietrişuri, râpe, ravene, torenţi, sărături cu crustă, mocirle şi smârcuri, gropi împrumut, deponii, halde, grohotişuri, mlaştini etc.

(20) Pe rândul „Ape şi bălţi” - cod rând 16 - se înscrie suprafaţa ocupată de stufărişuri, iazuri, heleşteie şi alte amenajări piscicole, ape curgătoare, lacuri şi bălţi permanente, lacuri de acumulare, canale.

(21) Rândul „Teren neagricol total - cod (11 + 13+14+15 + 16)” - cod rând 17 - reprezintă suma suprafeţelor de păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, drumuri şi căi ferate, construcţii, terenuri degradate şi neproductive, ape şi bălţi.

(22) Rândul „Suprafaţa totală - cod (10 + 17)” - cod rând 18 - reprezintă suma terenului agricol şi a terenului neagricol.

 

CAPITOLUL IV

Modul de completare a cap. II: b) „Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate” din registrul agricol

 

Art. 24. - (1) Identificarea pe parcele/tarlale/sole a terenurilor aflate în proprietatea atât a persoanelor fizice, cât şi a persoanelor juridice se face după cum urmează:

a) în coloana Ase înscrie denumirea parcelei/tarlalei/solei;

b) în coloana B numerotarea rândurilor începe cu 01 şi se continuă adăugând toate parcelele. În situaţia depăşirii numărului de linii disponibile în tabel se foloseşte o alonjă, numerotând în continuare;

c) în coloanele 1 şi 2 se înscrie suprafaţa atât în hectare, cât şi în ari, defalcată pe intravilan şi pe extravilan;

d) în coloana 3 se înscrie numărul topografic al parcelei/tarlalei/solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici;

e) în coloana 4 se înscriu numărul cadastral/topografic şi numărul de carte funciară, în situaţia în care acestea au fost alocate, sau seria şi numărul titlului de proprietate, în cazul în care terenul este deţinut în baza unui titlu de proprietate. În situaţia în care titlul de proprietate nu a fost înscris în cartea funciară, dar a fost întocmită documentaţia cadastrală pentru atribuirea numărului cadastral, vor fi înscrise în registrul agricol datele tehnice cuprinse în planul de amplasament şi de delimitare;

f) în coloana 5 se înscrie categoria de folosinţă conform cap. II a) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015;

g) în coloana 6 se înscrie numărul blocului fizic care este format din 1-4 cifre şi se trece conform datelor din Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS, gestionat de APIA;

h) în coloana 7 se înscriu, pentru o mai bună urmărire a circulaţiei terenurilor agricole, datele prevăzute la alin. (2);

i) în coloana 8 se înscriu numele şi prenumele membrului gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică, aşa cum au fost ele înscrise în cap. I: „Componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică”, coloana 1.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) lit. h) sunt următoarele:

a) modalitatea de înstrăinare a terenurilor din proprietate, respectiv: arendă, donaţie, administrare, concesiune etc.;

b) înstrăinări/dobândiri de terenuri prin: succesiune, vânzări/cumpărări, schimb, donaţii etc.;

c) pentru situaţiile privind terenurile date în arendă sau în concesiune se înscriu date în cap. XVa: „înregistrări privind contractele de arendare”, respectiv XVb: „înregistrări privind contractele de concesiune”;

d) pentru celelalte situaţii, prevăzute la lit. a) şi b), se înscriu: tipul, numărul şi data actului de înstrăinare/dobândire, emitentul actului, în care să fie menţionate atât numele şi prenumele persoanei/persoanelor, cât şi denumirea parcelei/parcelelor.

(3) La intravilan se înscriu: sola. parcela şi vecinătăţile, suprafaţa ocupată de grădini familiale şi de curţi-construcţii (CC).

(4) În cazul în care dimensiunile registrului agricol şi ale tabelelor centralizatoare s-au stabilit astfel încât spaţiul destinat rubricii „Adresa/Menţiuni” nu este suficient pentru înscrierea datelor prevăzute în prezentele norme tehnice, se folosesc alonje, file libere ataşate pentru înscrierea datelor.

 

CAPITOLUL V

Modul de completare a cap. III: „Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 25. - (1) Se completează pentru toate categoriile de deţinători, potrivit prezentului articol.

(2) Rândul „Suprafaţa agricolă în proprietate = capitolul II, punctul a) Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2, 5, 8, 11, 14” - cod rând 01 - cuprinde suprafeţele terenurilor aflate în proprietatea persoanei fizice sau a persoanei juridice, după caz, suma acestor suprafeţe fiind egală cu suprafaţa înscrisă la cap. II a) coloana A rândul 10 „Teren agricol - total cod (01 + 02 + 03 + 04 + 07 + 09)”.

(3) Rândul „Suprafaţa agricolă primită (cod 03 +...+ 08)” - cod rând 02 - reprezintă suma suprafeţelor primite sub diferite forme - în arendă, în parte, cu titlu gratuit, în concesiune, în asociere, sub alte forme -, respectiv suma suprafeţelor înscrise la:

a) rândul „Suprafaţa agricolă primită în arendă” - cod rând 03 - cuprinde suprafeţele de teren luate în exploatare în schimbul unei arende în bani sau în natură, potrivit legii;

b) rândul „Suprafaţa agricolă primită în parte”- cod rând 04- cuprinde suprafeţele terenurilor luate în exploatare în schimbul unei cote-părţi din producţia obţinută;

c) rândul „Suprafaţa agricolă primită cu titlu gratuit” - cod rând 05 - cuprinde suprafeţele terenurilor primite cu titlu gratuit;

d) rândul „Suprafaţa agricolă primită în concesiune” - cod rând 06-cuprinde suprafaţa terenului luat în exploatare printr-un contract de concesiune;

e) rândul „Suprafaţa agricolă primită în asociere” - cod rând 07 - se completează numai pentru entităţile cu personalitate juridică şi cuprinde suprafeţele terenurilor cu care s-au înscris membrii acestora în asociaţii;

f) rândul „Suprafaţa agricolă primită sub alte forme” - cod rând 08 - cuprinde suprafaţa terenului primit sub alte forme decât cele prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; cu titlu de exemple şi fără a se limita la acestea: suprafaţa terenului dat temporar în administrare/folosinţă, suprafeţele ce fac obiectul unor convenţii, sub semnătură privată, încheiate potrivit legii.

(4) Rândul „Suprafaţa agricolă dată (cod 10 +...+ 15)” - cod rând 09 - reprezintă suma suprafeţelor date sub diferite forme, respectiv suma suprafeţelor înscrise la:

a) rândul „Suprafaţa agricolă dată în arendă” - cod rând 10 - cuprinde suprafeţele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte persoane fizice/persoane juridice în vederea utilizării lor în schimbul unei plăţi în bani sau în natură;

b) rândul „Suprafaţa agricolă dată în parte” - cod rând 11 - cuprinde suprafeţele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte persoane fizice/persoane juridice în vederea utilizării lor, acesta primind o cotă-parte din producţia obţinută. Cantitatea primită variază în funcţie de producţia obţinută în anul agricol respectiv;

c) rândul „Suprafaţa agricolă dată cu titlu gratuit” - cod rând

12 - cuprinde suprafeţele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte persoane fizice/persoane juridice În vederea utilizării lor, cu titlu gratuit;

d) rândul „Suprafaţa agricolă dată în concesiune” - cod rând

13 - cuprinde suprafeţele terenurilor pe care proprietarul le-a cedat unei alte entităţi cu personalitate juridică în vederea utilizării;

e) rândul „Suprafaţa agricolă dată în asociere” - cod rând 14 - cuprinde suprafeţele terenurilor cu care proprietarul s-a înscris într-o societate/asociaţie agricolă cu personalitate juridică, neînregistrându-se suprafeţele cuprinse la asociaţiile familiale;

f) rândul „Suprafaţa agricolă dată sub alte forme” - cod rând

15 - cuprinde suprafeţele terenurilor date sub alte forme decât cele prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare; cu titlu de exemple şi fără a se limita la acestea: suprafaţa terenului dat temporar în administrare/folosinţă, suprafeţele ce fac obiectul unor convenţii, sub semnătură privată, încheiate potrivit legii;

g) rândul „din rândul 09 - la unităţile cu personalitate juridică” - cod rând 16 - se va citi „din rândul 09 - la entităţile cu personalitate juridică” şi cuprinde suprafeţele terenurilor date, de la cod rând 09, spre utilizare entităţilor cu personalitate juridică. Nu se înregistrează suprafeţele cuprinse la asociaţiile familiale.

(5) Rândul „Suprafaţa agricolă utilizată cod (01 + 02-09)” - cod rând 17 - cuprinde suprafeţele terenurilor agricole efectiv utilizate, suprafaţa înscrisă fiind egală cu suma suprafeţelor de la cod rând 01 şi 02 minus suprafaţa de la cod rând 09.

(6) Suprafeţele din pajiştile permanente aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sau Agenţiei Domeniilor Statului date în arendă/concesiune etc., conform celor prevăzute la art. 6,61,7 şi 71 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,

precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 619/2015, se înscriu, după caz, atât în partida formei asociative, cât şi în partida fermierului care face dovada legală a utilizării suprafeţei respective. Aceste suprafeţe se înscriu corespunzător în rubricile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi d), precum şi la alin. (4) lit. a) şi d).

 

CAPITOLUL VI

Modul de completare a cap. IV: a) „Suprafaţa arabilă situată pe raza localităţii - culturi în câmp” din registrul agricol

 

Art. 26. - (1) Suprafaţa arabilă situată pe raza localităţii se completează pentru toate categoriile de deţinători şi se exprimă conform prevederilor art. 2 alin. (6) şi (7), ţinându-se seamă şi de următoarele:

a) se înscriu date privind suprafeţele situate pe raza localităţii, cultivate direct de persoanele fizice sau de persoanele juridice, cu principalele culturi nominalizate, indiferent deforma de deţinere a terenurilor respective: proprietate privată, arendă, concesiune, cote-părţi etc.;

b) pe rândul „Salată” - cod rând 69 se va citi „Salată verde”;

c) pe rândul „Plante pentru producerea de seminţe şi seminceri, loturi semincere pentru comercializare - total cod (106+ 123 + 127+ 131 + 132 + 135+ 142 + 145+ 150 + 165)” - cod rând 105 - se înscriu numai suprafeţele loturilor semincere cultivate în scopul producerii de seminţe şi seminceri, fără a se înscrie parcelele reţinute din culturile existente în vederea obţinerii de sămânţă.

(2) Se înscriu şi date privind alţi indicatori referitori la modul de utilizare a suprafeţei arabile, aşa cum sunt aceştia nominalizaţi în coloana A:

a) pe rândul „Suprafaţa construită a serelor” - cod rând 172 - se înregistrează suprafaţa construită a serei, cu condiţia ca sera să fie utilizată pentru cultivarea legumelor, florilor şi altor culturi, şi nu în alte scopuri, înscrierea datelor efectuându-se conform art. 2 alin. (6);

b) pe rândul „Suprafaţa construită a solariilor” - cod rând 173 - se înregistrează conform art. 2 alin. (6) suprafaţa construită a adăposturilor acoperite cu material plastic fără instalaţii de climatizare, indiferent de amplasamentul acestora, în câmp sau în grădinile familiale, în cazul cărora producţia obţinută este destinată în principal comercializării;

c) pe rândul „Pajişti temporare artificiale (însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani)” - cod rând 174 - se înscriu suprafeţe de teren, de regulă arabile, care se însămânţează cu specii furajere perene (graminee, leguminoase etc.), în amestec sau singure, cu o utilizare de până la 5 ani;

d) rândul „Câmpuri experimentale” - cod rând 175 - reprezintă suprafeţele destinate efectuării de experienţe şi diverse testări de către institute de cercetare şi staţiuni experimentale sau de către alte unităţi. Aceste suprafeţe sunt înregistrate şi se cuprind în totaluri, la culturile de bază. În acest rând este evidenţiată în mod distinct mărimea suprafeţelor utilizate pentru diverse experimente. Nu se cuprind în această categorie terenurile utilizate pentru loturi semincere şi loturi demonstrative. Suprafeţele ocupate de aceste culturi, precum şi producţiile aferente se înregistrează la culturile respective;

e) rândul „Alte culturi în teren arabil” - cod rând 176 - reprezintă suprafeţele cultivate în arabil cu alte culturi decât cele ce se regăsesc la codurile 001-171;

f) pe rândul „Teren necultivat” - cod rând 178 - se înregistrează suprafeţele de teren arabil care nu au fost cultivate o perioadă de până la 2 ani, cunoscute sub denumirea de pârloage;

g) rândul „Ogoare” - cod rând 180 - reprezintă suprafeţele de teren arabil care au fost lucrate în toamna anului anterior sau în primăvara anului curent şi nu au fost însămânţate, în scopul refacerii solului.

(3) în suprafaţa arabilă cultivată nu se cuprind terenurile situate pe marginea străzilor/uliţelor, care sunt cultivate cu cartofi, legume, plante de nutreţ etc.

 

CAPITOLUL VII

Modul de completare a cap. IV: a1) „Culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 27. - Pentru înregistrarea suprafeţelor arabile ce fac obiectul acestui capitol se respectă prevederile art. 26 alin. (1) lit. a):

a) pe rândul „Culturi succesive în câmp cod (02 +... + 09)” - cod rând 01 - se înregistrează date cu privire la suprafeţele ocupate de culturile care se însămânţează după o cultură principală care ocupă terenul o perioadă mai îndelungată; de obicei aceste culturi, legumicole ori furajere, au ciclul de vegetaţie scurt; dacă aceeaşi cultură se însămânţează după două sau mai multe culturi principale, se vor însuma toate suprafeţele ocupate de această cultură. Nu se includ suprafeţele ocupate de culturile succesive din sere şi din grădinile familiale;

b) pe rândul „Culturi intercalate - total cod (11 + 12 + 16 +... + 22)” - cod rând 10 - se înscriu date privitoare la culturile însămânţate pe/între rândurile de culturi în ogor propriu (culturi principale), suprafaţa lor estimându-se a fi 1/3 din suprafaţa totală a culturii principale;

c) pe rândul „Culturi modificate genetic cod (24 + 25)” - cod rând 23 - se înregistrează, pentru evidenţiere distinctă, suprafaţa ocupată de culturi modificate genetic - CMG, aşa cum sunt definite în art. 2 din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului: „«Organism» înseamnă orice entitate biologică capabilă de reproducere sau de transfer de material genetic; «organism modificat genetic» înseamnă orice organism, cu excepţia fiinţelor umane, în care materialul genetic a fost modificat printr-o modalitate ce nu se produce natural prin împerechere şi/sau recombinare naturală.”

 

CAPITOLUL VIII

Modul de completare a cap. IV: b1) „Suprafaţa cultivată în sere pe raza localităţii din registrul agricol

 

Art. 28. - Prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) se aplică în mod corespunzător, iar suprafeţele se înscriu în m2.

 

CAPITOLUL IX

Modul de completare a cap. IV: b2) „Suprafaţa cultivată în solarii şi alte spaţii protejate1 pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 29. - Prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) se aplică în mod corespunzător, iar suprafeţele se înscriu în m2.

 

CAPITOLUL X

Modul de completare a cap. IV: c) „Suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 30. - Se înscriu suprafeţele situate pe raza localităţii, exprimate în m2, cultivate direct de gospodării în grădinile familiale, respectând prevederile art. 26 alin. (1) lit. a).

 

CAPITOLUL XI

Modul da completare a cap. V: a) „Numărul pomilor răzleţi pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 31. - (1) Se înscrie numărul pomilor fructiferi răzleţi, pe rod şi tineri, de pe raza localităţii, inclusiv cei din grădinile familiale.

(2) în numărul pomilor pe rod şi tineri nu se cuprind pomii fructiferi de pe aliniamentele străzilor/uliţelor, drumurilor şi căilor ferate.

 

CAPITOLUL XII

Modul de completare a cap. V: b) „Suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 32. - (1) Se completează suprafaţa şi numărul pomilor pentru toate categoriile de deţinători.

(2) Pe rândul „Pomi fructiferi - total cod (02 + 08 + 13+... + 22 + 25 + 26)” - cod rând 01 - se înscrie suprafaţa plantaţiilor, în hectare şi în ari, şi numărul total al pomilor fructiferi din plantaţii deţinuţi de persoane fizice/persoane juridice pa raza localităţii.

(3) Suprafaţa plantaţiilor şi numărul pomilor fructiferi pentru cod rând 01 se defalcă pe principalele specii de pomi, cod rând 02-22, unele specii defalcându-se pe soiuri.

(4) Pe rândul „Livezi tinere” - cod rând 25 - se înscriu suprafeţele plantaţiilor care nu au intrat pe rod şi numărul total al pomilor, indiferent de specie, aflaţi în aceste plantaţii.

(5) Rândul „Livezi în declin” - cod rând 26 - reprezintă suprafaţa plantaţiilor îmbătrânite care au depăşit durata normată de producţie şi care mai produc sporadic cantităţi mici de fructe, urmând să fie defrişate. Se înregistrează suprafeţele plantaţiilor respective şi numărul pomilor pe rod rămaşi.

 

CAPITOLUL XIII

Modul de completare a cap. V: c) „Alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 33. - Se completează suprafaţa ocupată cu arbuşti fructiferi pe rod, tineri, plantaţiile de duzi în masiv şi alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, inclusiv pomi de Crăciun, pentru toate categoriile de deţinători de pe raza localităţii.

 

CAPITOLUL XIV

Modul de completare a cap. V: d) „Vii, pepiniere viticole şi hameişti situate pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 34. - Se completează suprafaţa ocupată cu vii pe rod - vii altoite pentru struguri de vin, vii altoite pentru struguri de masă, vii hibrizi interspecifici, vii hibrizi producători direcţi -, vii altoite neintrate pe rod, pepiniere viticole, plantaţii portaltoi, teren în pregătire pentru plantaţii viticole, terenuri cu vii abandonate, hameişti pe rod, hameişti tinere neintrate pe rod, teren în pregătire pentru plantaţii de hamei, pentru toate categoriile de deţinători de pe raza localităţii.

 

CAPITOLUL XV

Modul de completare a cap. VI: „Suprafeţele efectiv irigate1 în câmp, situate pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 35. - (1) Se completează pentru toate categoriile de deţinători.

(2) Se înscriu date cu privire la suprafeţele irigate efectiv, situate pe raza localităţii, cultivate de persoane fizice/persoane juridice, indiferent de forma de deţinere a terenurilor respective: în proprietate, arendă, concesiune, cote-părţi etc.

(3) Se înscriu suprafeţele cultivate şi irigate, nominalizate la principalele culturi sau grupe de culturi, cod rând 02-19, ceea ce reprezintă suprafaţa arabilă totală irigată, cod rând 01, precum şi categoriile de folosinţă reprezentate de păşuni naturale şi fâneţe naturale, vii şi pepiniere viticole, hameişti, plantaţii şi pepiniere pomicole şi arbuşti fructiferi, cod rând 20-25, care însumate reprezintă totalul terenului agricol irigat efectiv - cod rând 26.

 

CAPITOLUL XVI

Modul de completare a cap. VII: „Animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii - Situaţia la începutul semestrului” din registrul agricol

 

Art. 36. - (1) Se completează pentru toate categoriile de deţinători, indiferent de titlul în baza căruia deţin animalele ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.

(2) Se înscriu date cu privire la efectivele de animale, pe total specie şi pe principalele grupe de vârstă şi de sex, existente pe raza localităţii.

(3) în localităţile de unde în mod obişnuit pleacă animalele la iernat în alte localităţi, în sălaşuri la munte sau în bălţi se înscriu, pe baza declaraţiei capului gospodăriei ori a unui membru major al acesteia, şi animalele respective. În cazul în care un animal aparţine mai multor proprietari, acesta se înscrie la gospodăria unde se găseşte animalul în momentul înregistrării/declarării.

(4) înregistrarea familiilor de albine se face în registrul agricol deschis pentru localitatea unde proprietarul deţine vatra de stupină permanentă. Proprietarul stupilor are obligaţia de a depune şi înregistra la primărie o declaraţie cu privire la perioada în care se desfăşoară stupăritul pastoral.

(5) înregistrarea datelor pentru speciile de peşte se face la terminarea campaniei de primăvară (martie-aprilie) pentru semestrul I şi la terminarea campaniei de toamnă (noiembrie-decembrie) pentru semestrul II.

(6) Completarea acestui capitol se face astfel:

a) rândul „Bovine - total cod (02 + 08 + 13 + 26)” - cod rând 01 - cuprinde toate animalele din speciile taurine şi bubaline, indiferent de sex, vârstă sau destinaţia economică;

b) rândul „Ovine - total cod (31 +...+ 35)” - cod rând 30 - reprezintă totalitatea ovinelor existente, indiferent de sex, de vârstă, de destinaţia economică şi de locul unde se află;

c) pe rândul „Caprine - total cod (37 +.,.+ 40)” - cod rând 36 - se înscrie totalitatea caprinelor existente, indiferent de sex, de vârstă, de destinaţia economică şi de locul unde se află;

d) pe rândul „Capre” - cod rând 37 - se înscrie totalitatea femelelor care au fătat cel puţin o dată, indiferent de vârstă;

e) pe rândul „Ţapi” - cod rând 38 - se înscrie numărul de masculi din turmă;

f) pe rândul „Porcine - total cod (42 + 43 + 45 + 49)” - cod rând 41 - se înscriu toate animalele din specia porcine, indiferent de sex, de vârstă şi de destinaţia economică;

g) rândul „Cabaline - total” - cod rând 56 - reprezintă totalitatea cabalinelor de muncă, de reproducţie, atât armăsari, cât şi iepe, de sport, de agrement etc.;

h) rândul „Măgari” - cod rând 59 - reprezintă totalitatea animalelor din specia măgar, indiferent de vârstă, sex şi destinaţia economică;

i) rândul „Catâri” - cod rând 60 - reprezintă totalitatea animalelor rezultate prin încrucişarea dintre iapă şi măgar (catâr) ori dintre măgăriţă şi armăsar (bardou), indiferent de vârstă, sex şi destinaţia economică;

j) pe rândul „Iepuri total din care:” - cod rând 61 - se înregistrează numărul total al iepurilor din rasele de came, de blană, de păr etc.; se evidenţiază separat iepurii femele pentru reproducţie - cod rând 62;

k) pe rândul „Animale de blană - total, cod (64 +...+ 67)” - cod rând 63 - se înregistrează animalele crescute cu această destinaţie, indiferent de categoria de deţinători;

l) pe rândul „Păsări - total, cod (69 +...+ 74)”- cod rând 68- se cuprinde efectivul total de păsări adulte şi tinere, masculi şi femele, din toate speciile; din acest cod se evidenţiază „Total păsări adulte ouătoare” - cod rând 75, din care se evidenţiază „Găini ouătoare” - cod rând 76;

m) pe cod rând 77 se înscriu „Alte animale domestice şi/sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol”;

n) pe rândul „Familii albinei” - cod rând 78 - se cuprinde numărul total al familiilor de albine; în cazul în care stupii au mai multe familii se înscrie numărul total al familiilor existente în stupii respectivi;

o) în cuprinsul formularelor registrului agricol pentru perioada 2015-2019 sintagma „Familii albinei” se citeşte „Familii albine”;

p) pentru rândurile 82,88, 94,100,106,112 şi 118, unde se evidenţiază puietul alevin, datele se înscriu în milioane bucăţi;

q) rândurile „Ciprinide - total cod (81 +...+ 85)”, „Salmonide - total cod (87 +...+ 91)”, „Sturioni - total cod (93 +...+ 97)”, „Esocide - total cod (99 +...+ 103)”, „Percide - total cod (105 +.,.+ 109)”, „Siluride - total cod (111 +...+ 115)”, „Alţi peşti - total cod (117 +,..+ 121)” se vor citi respectiv: „Ciprinide - total cod (81 + 83 + 84 + 85)”, „Salmonide - total cod (87 + 89 + 90 + 91)”, „Sturioni - total cod (93 + 95 + 96 + 97)”, „Esocide - total cod (99 + 101 + 102 + 103)”, „Percide - total cod (105 + 107 + 108+109)”, „Siluride - total cod (111 + 113 + 114 + 115)”, „Alţi peşti - total cod (117 + 119 + 120 + 121)”.

 

CAPITOLUL XVII

Modul de completare a cap. VIII: „Evoluţia efectivelor de animale în cursul anului, aflate în proprietate” din registrul agricol

 

Art. 37. - (1) Se completează la începutul fiecărui semestru, pentru semestrul anterior, cu date privind efectivele de animale aflate în proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul în localitate şi/sau în proprietatea persoanelor juridice care au activitate pe raza localităţii şi pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte localităţi, care deţin animale pe raza localităţii: perioada de completare este 5-20 din luna imediat următoare semestrului ce s-a încheiat.

(2) Datele înscrise se referă la modificările intervenite în efectivele de animale, cum sunt produşii vii obţinuţi, cumpărări, vânzări, tăieri, animale moarte etc.

(3) Datele privind evoluţia animalelor se înscriu separat pentru fiecare semestru.

(4) Efectivele de animale din speciile prevăzute se calculează şi se înscriu la sfârşitul fiecărui semestru respectând corelaţia: efectivele pentru o specie sau categorie de animale de la sfârşitul semestrului I reprezintă efectivele aceleiaşi specii/categorii existente la începutul semestrului II, Efectivele de la sfârşitul semestrului II al anului în curs vor fi şi efectivele existente la începutul semestrului I al anului următor.

(5) în situaţia în care în unele gospodării nu sunt mişcări în cursul semestrului, efectivul de la sfârşitul semestrului va fi identic cu cel de la începutul semestrului.

(6) Pentru fermele piscicole se procedează conform art. 36 alin. (5).

(7) în legătură cu conţinutul indicatorilor privind evoluţia efectivelor de animale se fac următoarele precizări:

a) la cod rând 02, 19, 28, 37, 46, 64 se înscrie numărul produşilor obţinuţi prin fătare, respectiv alte forme de înmulţire - cod rând 55 şi 73, în cursul fiecărui semestru. Se înscriu atât produşii obţinuţi de la femelele/familiile de albine existente în gospodărie la începutul semestrului, cât şi cei obţinuţi de la femelele/familiile de albine cumpărate ulterior;

b) la cod rând 03,11, 20, 29, 38, 47, 56, 65 şi 74 se înscrie numărul animalelor/familiilor de albine cumpărate în cursul fiecărui semestru, indiferent de scopul cumpărării - reproducţie, îngrăşare, sacrificare, obţinere de produse specifice-şi de locul de unde s-a făcut cumpărarea - de la gospodăriile din aceeaşi localitate, de la alţi operatori economici, din târguri, oboare etc.;

c) la cod rând 04,12, 21, 30, 39, 48, 57, 66 şi 75 se înscriu animalele/familiile de albine primite gratuit sau prin schimb ori alte intrări, în cursul fiecărui semestru;

d) la cod rând 05, 13, 22, 31, 40, 49, 58 şi 67 se înscrie numărul animalelor vândute vii în cursul fiecărui semestru, indiferent de felul vânzării. În cazul albinelor, la cod rând 76 se înscrie numărul familiilor de albine vândute;

e) la cod rând 06, 14, 23, 32, 41, 50, 59 şi 68 se înscrie numărul animalelor tăiate, în cursul fiecărui semestru, în gospodărie, pentru consum propriu sau pentru comercializare;

f) la cod rând 07, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69 şi 77 se înscrie numărul animalelor moarte în cursul fiecărui semestru. Tot aici se înscriu şi animalele tăiate din necesitate care nu au putut fi valorificate în hrana oamenilor, fiind confiscate sau folosite în hrana animalelor;

g) la cod rând 08, 16, 25, 34, 43, 52, 61,70 şi 78 se înscriu, în cursul fiecărui semestru, animalele/familiile de albine date gratuit sau în schimb, precum şi cele dispărute, inclusiv cele furate;

h) la cod rând 81 se înscrie puietul obţinut în cursul semestrului, în fermă, acolo unde este cazul;

i) la cod rând 82 se înscriu cantităţile de puiet cumpărat în cursul semestrului;

j) la cod rând 83 se înscriu cantităţile de peşte vândut (puiet şi peşte de consum) în cursul semestrului;

k) la cod rând 84 se înscriu pierderile de material biologic înregistrate în cursul semestrului;

l) la cod rând 85 „Peşti - existenţi la începutul semestrului (cod 81 + 82 - 83 - 84)” se citeşte „Peşti - existenţi la sfârşitul semestrului (cod 80 + 81 + 82 - 83 - 84)” şi se înscriu date conform relaţiei de calcul.

 

CAPITOLUL XVIII

Modul de completare a cap. IX: „Utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului” din registrul agricol

 

Art. 38. - (1) Se completează pentru toate categoriile de deţinători, indiferent de titlul cu care acestea sunt deţinute.

(2) Se înscriu echipamentele existente şi care sunt în stare de funcţionare sau în curs de reparaţie. Se cuprind echipamentele dobândite prin cumpărare, dotare, concesionare, moştenire etc.

(3) Echipamentele în proprietatea persoanelor fizice/juridice care sunt date cu chirie altor gospodării sau altor operatori economici se înscriu la proprietar. Nu se înscriu echipamentele luate cu chirie

(4) La semănători cu tracţiune animală - cod rând 24 se înscriu numai cele de fabricaţie industrială.

(5) La maşini de stropit şi prăfuit - cod rând 29-30 nu se includ echipamentele portabile.

(6) La remorci pentru tractor - cod rând 44 se înscriu toate tipurile: monoaxe, cu două sau mai multe axe.

(7) La care şi căruţe - cod rând 47 nu se cuprind trăsurile, docarele, şaretele etc.

(8) La instalaţii pentru muls mecanic - cod rând 54 se înscriu şi tancurile de răcire a laptelui.

(9) La instalaţii pentru prepararea furajelor - cod rând 55 se cuprind bucătăriile furajere, uruitoarele, tocătoarele de furaje.

 

CAPITOLUL XIX

Modul de completare a cap. X: a) „Aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor pe suprafeţe situate pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 39. - (1) Se completează anual, în perioada 5- 31 ianuarie, cu date reprezentând suprafeţele pe care s-au aplicat îngrăşăminte chimice şi cantităţile ce s-au utilizat în anul calendaristic de referinţă.

(2) Se înscriu date pentru toate persoanele fizice/juridice, pentru toate suprafeţele de teren pe care s-au aplicat îngrăşăminte chimice, situate pe raza localităţii, indiferent de forma de deţinere a terenurilor respective: proprietate privată, arendă, cote-părţi etc.:

a) suprafeţele de terenuri agricole, în hectare, pe care s-au aplicat îngrăşăminte chimice, îngrăşăminte naturale, amendamente, pesticide - insecticide, fungicide şi erbicide;

b) cantitatea de îngrăşăminte utilizată, în kg substanţă activă;

c) cantitatea de îngrăşăminte naturale, în kg;

d) cantitatea de amendamente, în kg;

e) cantitatea de insecticide utilizată, în kg substanţă activă;

f) cantitatea de fungicide utilizată, în kg substanţă activă;

g) cantitatea de erbicide utilizată, în kg substanţă activă, precum şi suprafeţele de grâu şi de porumb pe care s-au aplicat erbicide şi cantităţile aferente, în kg substanţă activă.

(3) Cantitatea de substanţă activă se stabileşte prin înmulţirea greutăţii comerciale a produsului cu procentul ce exprimă concentraţia în substanţă activă, înscris pe ambalaj ori furnizat de comerciant.

 

CAPITOLUL XX

Modul de completare a cap. X: b) „Utilizarea îngrăşămintelor chimice (în echivalent substanţă activă) la principalele culturi” din registrul agricol

 

Art. 40. - (1) Se completează la 5-10 zile după încheierea recoltării pentru culturile nominalizate, odată cu înregistrarea datelor privind producţiile obţinute.

(2) Se înscriu date privind cantităţile totale de îngrăşăminte chimice - substanţă activă - aplicate - cod rând 01 şi suprafeţele pe care s-au aplicat. Suprafeţele se defalcă pe principalele culturi arabile şi culturi permanente, iar cantităţile de îngrăşăminte chimice pe tipuri, respectiv: azotoase, fosfatice şi potasice.

(3) Suprafeţele de teren agricol sunt cele utilizate şi fertilizate de persoanele fizice/juridice, indiferent de forma de deţinere a terenurilor respective: proprietate privată, arendă, închiriere, cote-părţi etc., situate pe raza localităţii.

(4) în cazul culturilor care se însămânţează în toamnă şi se recoltează în vara anului următor se înscriu suprafeţele pe care s-au aplicat îngrăşăminte şi cantităţile utilizate atât la pregătirea terenului, cât şi în perioada de vegetaţie,

 

CAPITOLUL XXI

Modul de completare a cap. XI: „Clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 41. - (1) Se completează pentru toate categoriile de deţinători.

(2) Se înscriu date cu privire la clădirile de locuit şi celelalte construcţii gospodăreşti deţinute în proprietate pe raza localităţii, respectiv codul materialelor de construcţii, anul terminării. În cazul în care o persoană deţine mai mult de şapte clădiri se adaugă alonjă pentru înscrierea tuturor clădirilor, respectând structura coloanelor.

(3) La gospodăriile care posedă construcţii de locuit ce au în prelungire încăperi care servesc drept grajd, şure etc. se defalcă suprafaţa construită desfăşurată destinată pentru locuit şi suprafaţa construită desfăşurată destinată pentru adăpostul animalelor, pentru şure etc.

(4) Dacă într-o gospodărie se găsesc două sau mai multe clădiri de locuit, acestea se înscriu fiecare pe rânduri separate. Se consideră o singură clădire aceea ale cărei părţi, deşi au număr diferit de etaje şi intrări separate, constituie o construcţie unitară din punctul de vedere al sistemului constructiv.

(5) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, ale logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite, ale curţilor interioare şi/sau exterioare de lumină sau de acces mai mari de 4 m2 şi ale subsolurilor tehnice.

(6) Suprafaţa secţiunii unui nivel se determină pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al pereţilor, inclusiv suprafaţa balcoanelor şi a logiilor.

(7) în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior al pereţilor, suprafaţa secţiunii unui nivel reprezintă suma suprafeţelor utile ale tuturor încăperilor/incintelor, inclusiv a suprafeţelor balcoanelor, logiilor şi a suprafeţelor secţiunilor pereţilor, toate aceste suprafeţe fiind situate la acelaşi nivel;  la suprafeţele utile ale încăperilor/incintelor se adună şi suprafeţele incintelor de deservire comună.

(8) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii, determinată potrivit prevederilor alin. (7), cu un coeficient de transformare de 1,20.

(9) în cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, anul dării în folosinţă se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

(10) Pentru tipul clădirii, cod rând 02,05,08,11,14,17 şi 20, cel care corespunde semnului grafic „*” în registrul agricol, se folosesc următoarele coduri:

 

A.1.

Clădire cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic; cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire - condiţii cumulative

A.2.

Clădire cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic; fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

B.1.

Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic; cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire - condiţii cumulative

B.2.

Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic; fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

C.1.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic; cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire - condiţii cumulative

C.2.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic; fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

D.1.

Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic; cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire - condiţii cumulative

D.2.

Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic; fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

 

(11) După fiecare dintre codurile A.1.... D.2 se înscrie una dintre literele a ... q, corespunzătoare destinaţiei clădirii respective, astfel cum sunt definite în Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte clădiri, şi anume:

 

a.

locuinţă

i.

grajd

b.

locuinţă convenabilă

j.

pătul

c.

locuinţă socială

k.

magazie/hambar pentru cereale

d.

locuinţă de serviciu

I.

şură/fânărie

e.

locuinţă de intervenţie

m.

remiză/şopron

f.

locuinţă de necesitate

n.

garaj

g.

locuinţă de protocol

o.

clădire socială, de învăţământ, de sănătate, de cultură, de administraţie

h.

casă de vacanţă

p.

clădire industrială/socioeconomică

 

q.

alte clădiri, neprevăzute la lit. a-p

 

(12) Adresa clădirii este cea care corespunde nomenclaturii stradale, iar zona este cea determinată prin hotărâre a autorităţii deliberative, potrivit prevederilor privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale.

 

CAPITOLUL XXII

Modul de completare a cap. XII: „Atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate” din registrul agricol

 

Art. 42. - (1) în acest capitol se înscriu date privind atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate, conform celor menţionate în titlurile coloanelor.

(2) De asemenea, în acest capitol se înscriu şi:

a) duplicatele atestatelor de producător, în cazul în care aceste documente sunt utilizate şi de alte persoane decât titularul atestatului de producător, astfel cum este prevăzut la art. 2 lit. d) şi art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare; duplicatul constituie copia legalizată de către secretarul localităţii sau de către persoana care, în lipsa secretarului localităţii, exercită atribuţiile acestuia de pe atestatul de producător original, la cererea scrisă a titularului atestatului de producător;

b) carnetele de comercializare eliberate persoanelor prevăzute la art. 2 lit. d) şi art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XXIII

Modul de completare a cap. XIII: „Menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici” din registrul agricol

 

Art. 43. - (1) în vederea comunicării către camera notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul şi-a avut ultimul domiciliu, se înscriu menţiuni cu privire la sesizările pentru deschiderea procedurilor succesorale, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi:

a) numărul actului de deces;

b) numărul şi data înregistrării sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale în registrul general pentru înregistrarea corespondenţei de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale respective;

c) numărul înregistrării în registrul de evidenţă a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale;

d) numărul şi data confirmării primirii de către notarul public.

(2) Datele cu caracter personal cuprinse în cap. XIII:

„Menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici” din registrul agricol potrivit prevederilor alin. (1) sunt prelucrate în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XXIV

Modul de completare a cap. XIV: „înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune” din registrul agricol

 

Art. 44. - În acest capitol se înscriu, conform celor menţionate în titlurile coloanelor, date privind exercitarea dreptului de preempţiune.

 

CAPITOLUL XXV

Modul de completare a cap. XVa: „înregistrări privind contractele de arendare” din registrul agricol

 

Art. 45. - în acest capitol se înscriu, conform celor menţionate în titlurile coloanelor, date privind contractele de arendare şi contractele încheiate în condiţiile legii de asociaţiile crescătorilor de animale cu unităţile administrativ-teritoriale sau CU Agenţia Domeniilor Statului (ADS), conform art. 6, 61, 7 şi 71 din Ordinul nr. 619/2015. Acolo unde este nevoie de mai multe rânduri pentru înregistrarea parcelelor date/luate în arendă se folosesc alonje.

 

CAPITOLUL XXVI

Modul de completare a cap. XVb: „înregistrări privind contractele de concesiune” din registrul agricol

 

Art. 46. - În acest capitol se înscriu, conform celor menţionate în titlurile coloanelor, date privind contractele de concesiune şi contractele încheiate în condiţiile legii de asociaţiile crescătorilor de animale cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu Agenţia Domeniilor Statului, conform art. 6,61, 7 şi 71 din Ordinul nr. 619/2015. Acolo unde este nevoie de mai multe rânduri pentru înregistrarea parcelelor date/luate în concesiune se folosesc alonje.

 

CAPITOLUL XXVII

Modul de completare a cap. XVI: „Menţiuni speciale” din registrul agricol

 

Art. 47. - (1) în acest capitol se înscriu modificări efectuate cu privire la situaţia juridică a terenului, modificări ce intervin pe parcursul unui an, ulterior datei întocmirii registrului agricol, cum ar fi: vânzări, cumpărări, donaţii etc.

(2) în acest capitol se înscriu şi eventualele contracte de închiriere pentru bunurile care fac obiectul înregistrării în registrul agricol.

Art. 48. - În registrele agricole, pe fiecare tip, se lasă file libere pentru persoanele fizice sau pentru persoanele juridice care fac obiectul înscrierii ulterior datei deschiderii registrului agricol.

 

TITLUL III

Centralizarea datelor din registrul agricol

 

CAPITOLUL I

Modul de completare a părţii a II-a „Tabele centralizatoare” din registrul agricol

 

Art. 49. - (1) Partea a II-a „Tabele centralizatoare” a registrului agricol se completează într-un exemplar la nivelul localităţii.

(2) Pe baza datelor înscrise în partea I a registrului agricol se organizează evidenţa centralizată pe localitate, completându-se tabelele din partea a II-a a registrului agricol.

(3) La cap. I, II, III, IVa, IVa1, IVb1, IVb2, Va, Vb, Vc, Vd, VI, VII, VIII, IX, Xa, Xb şi XI centralizarea se face astfel:

a) la gospodăriile cu domiciliul în localitate se însumează datele din volumele de tipul 1;

b) la persoanele cu domiciliul în alte localităţi se însumează datele din volumele de tipul 2;

c) la persoanele juridice se însumează datele din volumele de tipul 3 şi tipul 4;

d) la capitolul I: „Numărul poziţiilor înscrise în registrul agricol”, rândul „Poziţii ale unităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii” - cod rând 21 - seva citi „Poziţii ale entităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii”;

e) la capitolul II: a) „Terenuri aflate în proprietate pe raza localităţii”, rândul „Grădini familialei)” - cod rând 09 -, se va citi „Grădini familiale”;

f) la capitolul VII: „Animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii - Situaţia la începutul semestrului l)”, rândurile „Ciprinide - total cod (81 + ... + 85)”, „Salmonide - total cod (87 + ... + 91)”, Sturioni - total cod (93 + ... + 97)”, „Esocide - total cod (99 + ... + 103)”, „Percide - total cod (105+ ... + 109)”, „Siluride - total cod (111 + ... + 115)”, „Alţi peşti - total cod (117 + ... + 121)”, se vor citi respectiv: „Ciprinide - total cod (81 + 83 + 84 + 85)”, „Salmonide - total cod (87 + 89 + 90 + 91)”, „Sturioni - total cod (93 + 95 + 96 + 97)”, „Esocide - total cod (99 + 101 + 102 + 103)”, „Percide - total cod (105 + 107 + 108 + 109)”, „Siluride - total cod (111 + 113+114 + 115)”, „Alţi peşti - total cod (117 + 119 + 120 + 121)”;

g) la capitolul VIII: „Evoluţia efectivelor de animale în cursul anului, aflate în proprietate l)” se va citi capitolul VIII: „Evoluţia efectivelor de animale în cursul anului, aflate în proprietate”; la cod rând 85 „Peşti - existenţi la începutul semestrului (cod 81 + 82 - 83 - 84)” se citeşte „Peşti - existenţi la sfârşitul semestrului (cod 80 + 81 + 82 - 83 - 84)” şi se înscriu date conform relaţiei de calcul.

(4) La capitolul IVc se însumează numai datele din volumele de tipul 1.

(5) La capitolul XI se înregistrează datele după cum urmează:

a) în coloanele „A” şi „B” se anulează, înscriindu-se semnul grafic „x”;

b) la cod rând 01, 04, 07, 10, 13, 16 şi 19, „Suprafaţa construită desfăşurată - m2 -”, în coloanele 1-4 se înscriu suprafeţele însumate pe localitate, pe fiecare categorie de proprietari;

c) la cod rând 02, „Tipul clădirii*”, în coloanele 1-4, se înscrie „lit. a-g”, care corespunde tipurilor de clădiri prevăzute la art. 41 alin. (11), respectiv: „a. locuinţă”, „b. locuinţă convenabilă”, „c. locuinţă socială”, „d. locuinţă de serviciu”, „e. locuinţă de intervenţie”, „f. locuinţă de necesitate” şi „g. locuinţă de protocol”;

d) la cod rând 05, „Tipul clădirii*”, în coloanele 1-4, se înscrie „lit. h.”, care corespunde tipului de clădire prevăzut la art. 41 alin. (11), respectiv: „h. casă de vacanţă”;

e) la cod rând 08, „Tipul clădirii*”, în coloanele 1-4, se înscrie „lit. i-l”, care corespunde tipurilor de clădiri prevăzute la art. 41 alin. (11). respectiv: „i. grajd”, „j. patul”,

„k. magazie/hambar pentru cereale” şi „I. şură/fânărie”;

f) la cod rând 11, „Tipul clădirii*”, în coloanele 1-4, se înscrie „lit. m-n”, care corespunde tipurilor de clădiri prevăzute la art. 41 alin. (11), respectiv: „m. remiză/şopron” şi „n. garaj”;

g) la cod rând 14, „Tipul clădirii*”, în coloanele 1-4, se înscrie „lit. o”, care corespunde tipului de clădire prevăzut la art. 41 alin. (11), respectiv: „o. clădire socială, de învăţământ, de sănătate, de cultură, de administraţie”;

h) la cod rând 17, „Tipul clădirii*”, în coloanele 1-4, se înscrie „lit. p”, care corespunde tipului de clădire prevăzut la art. 41 alin. (11), respectiv; „p. clădire industrială/socioeconomică”;

i) la cod rând 20, „Tipul clădirii*”, în coloanele 1-4, se înscrie „lit. q care corespunde tipului de clădire prevăzut la art. 41 alin. (11), respectiv: „q. alte clădiri neprevăzute la lit. a-p”;

j) la cod rând 03, 06, 09, 12, 15, 18 şi 21, coloanele 1 -4 se anulează, înscriindu-se semnul grafic „x”.

(6) Centralizarea datelor pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face în conformitate cu prevederile art. 12, 13 şi art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008, iar acestea, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârşitul perioadelor prevăzute la art. 12 din acelaşi act normativ, se trimit în format electronic, după caz, direcţiilor teritoriale de statistică, direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi către Registrul Agricol Naţional (RAN).

(7) Datele primare înscrise în registrele agricole ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 se transmit în format electronic atât la direcţiile teritoriale de statistică, cât şi la direcţiile pentru agricultură judeţene, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care acestea sunt solicitate, în scris, de direcţiile respective,

(8) Comunicarea datelor centralizate se face sub semnătura primarului şi a secretarului de la nivelul fiecărei localităţi.

(9) La verificarea şi analiza datelor centralizate pe localitate pot fi consultaţi specialiştii din structura funcţională a circumscripţiei sanitar-veterinare, a punctului de însămânţări artificiale, a centrului agricol comunal, a serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură şi a oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi a direcţiei pentru agricultură judeţene, în legătură cu datele de care dispun.

(10) Datele privind producţia vegetală şi animală, respectiv cap. XII şi XIII, se stabilesc atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice cu activitate pe raza localităţii, prin calcule efectuate la nivelul localităţii pe baza datelor centralizate înscrise în capitole din partea a II-a a registrului agricol, a datelor culese cu ajutorul sondajelor şi a raportărilor tuturor entităţilor cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localităţii.

(11) Pentru culegerea datelor de sondaj, precum şi pentru înregistrarea raportărilor tuturor entităţilor cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localităţii au fost prevăzute două formulare-chestionar, conform anexelor nr. 1 şi 2: anexa nr. 1 „Chestionar privind producţia vegetală obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 20...” şi anexa nr. 2 „Chestionar privind producţia animală obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 20....”, pentru cap. XII referitor la producţia vegetală, respectiv cap. XIII referitor la producţia animală. Fiecare dintre cele două anexe se întocmeşte pentru persoanele fizice incluse în sondaje de câte ori este cazul şi separat pentru persoanele juridice, cuprinzând toate persoanele juridice care au activitate pe raza localităţii.

 

CAPITOLUL II

Modul de completare a cap. XII a): „Producţia vegetală obţinută - culturi în câmp” din registrul agricol

 

Art. 50. - (1) Datele privind suprafaţa cultivată, pe culturi, se iau din partea a II-a cap. IV din registrul agricol pentru perioada 2015-2019.

(2) Producţia medie la hectar se înscrie pe baza rezultatelor sondajelor efectuate la un număr de persoane fizice, a căror suprafaţă cultivată reprezintă 10-15% din suprafaţa culturii respective pe total localitate, şi a raportărilor tuturor entităţilor cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localităţii.

(3) Sondajul şi completarea chestionarului prevăzut în anexa nr. 1 se efectuează în termen de 5-10 zile lucrătoare de la încheierea recoltării fiecărei culturi.

(4) La efectuarea sondajului şi completarea chestionarului privind producţia obţinută pot fi mobilizaţi şi specialişti din structura funcţională a centrelor agricole comunale şi a serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură.

Art. 51. - (1) Cu titlu de exemplu:

a) persoanele fizice din localitatea A au cultivat cu grâu 420 ha. A fost selectat un eşantion de 21 de persoane fizice care au cultivat 56 ha, adică 13,3% din suprafaţa totală cultivată cu grâu;

b) persoana care efectuează ancheta completează chestionarul-model prevăzut în anexa nr. 1 astfel: coloanele A, B, C, D şi 1, cu date din capitolele corespunzătoare din partea I a registrului agricol - cap. IVa), a1), b1), b2), c) şi cap. Va), b), c), d), iar coloana 2, pe baza declaraţiilor persoanelor fizice din eşantion:

 

Nr. crt.

Poziţia din registrul agricol

Numele şi prenumele capului gospodăriei/Denumirea entităţii cu personalitate juridică

Suprafaţa cultivată

Producţia obţinută

(kg)

Volum

Număr poziţie

ha

ari

A

B

C

D

1

2

1

1

005

ION C. Vasile

1

25,22

3.500

2

1

015

MARIN I. Ion

0

75,00

1.950

...

...

...

............

 

 

...

21

1

123

GHEORGHE. Dumitru

1

75,16

5.250

X

X

TOTAL

56

25,39

159.600

 

(2) Producţia medie la hectar pe eşantionul format din cele 21 de persoane fizice se determină după cum urmează: producţia totală, respectiv 159.600 kg, se împarte la suprafaţa de 56,2539 ha, rezultând o producţie medie de 2.837 kg/ha.

(3) Producţia totală de grâu la nivel de localitate pentru persoanele fizice se calculează prin înmulţirea producţiei medii stabilite pe baza sondajului cu suma suprafeţelor cultivate cu grâu înscrise în coloanele „Gospodării/exploataţii agricole fără personalitate juridică cu domiciliul în localitate” şi „Persoane cu domiciliul în alte localităţi” ale cap. IV din partea a II-a a registrului agricol.

(4) Pentru toate culturile se procedează potrivit prevederilor alin. (1)-(3).

(5) Producţia totală pentru toate persoanele juridice cu activitate pe raza localităţii se obţine pe baza raportărilor acestora, conform anexei nr. 1.

(6) Producţia totală pentru o cultură, la nivel de localitate, se stabileşte prin însumarea producţiilor stabilite la alin. (3) şi a producţiilor stabilite la alin. (5), rezultatul completându-se în coloanele 3, 6, 9, 12 şi 15 ale cap. XII a).

(7) Producţia medie din cap. XII a) se calculează pentru fiecare cod rând, acolo unde este cazul, astfel:

a) (coloana 3 x 1.000): coloana 1 pentru anul 2015;

b) (coloana 6 x 1.000): coloana 4 pentru anul 2016;

c) (coloana 9 x 1.000): coloana 7 pentru anul 2017;

d) (coloana 12 x 1.000): coloana 10 pentru anul 2018;

e) (coloana 15 x 1.000): coloana 13 pentru anul 2019.

(8) Pentru producţia totală de fructe indicatorii de calcul sunt:

a) numărul pomilor pe rod pentru pomii răzleţi din cap. V a) şi producţia medie de fructe pentru un pom, care se stabileşte similar exemplului prezentat în acest articol;

b) suprafaţa livezilor şi producţia medie de fructe la hectar, care se stabileşte similar exemplului prezentat în acest articol.

(9) Pentru producţia de struguri indicatorii de calcul sunt suprafaţa totală a viilor pe rod şi producţia medie de struguri la hectar, care se stabilesc conform exemplelor prezentate în acest articol.

 

CAPITOLUL III

Modul de completare a cap. XII: a1) „Producţia vegetală obţinută - culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 52. - Se estimează producţia medie prin comparaţie cu producţia medie obţinută pentru culturile în câmp. Aceasta se înmulţeşte cu suprafaţa aferentă.

 

CAPITOLUL IV

Modul de completare a cap. XII: b1) „Producţia vegetală obţinută în sere pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 53. - Se estimează producţia medie prin comparaţie cu producţia medie obţinută pentru culturile în câmp. Aceasta se înmulţeşte cu suprafaţa aferentă.

 

CAPITOLUL V

Modul de completare a cap. XII: b2) „Producţia vegetală obţinută în solarii şi alte spaţii protejate pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 54. - Se estimează producţia medie prin comparaţie cu producţia medie obţinută pentru culturile în câmp. Aceasta se înmulţeşte cu suprafaţa aferentă.

 

CAPITOLUL VI

Modul de completare a cap. XII: c) „Producţia vegetală obţinută pe suprafeţele cultivate cu legume şi cartofi în grădinile familiale pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 55. - Se estimează producţia medie prin comparaţie cu producţia medie obţinută pentru culturile în câmp. Aceasta se înmulţeşte cu suprafaţa aferentă.

 

CAPITOLUL VII

Modul do completare a cap. XII: d) „Producţia de fructe obţinută” din registrul agricol

 

Art. 56. - În acest capitol se înscriu date privind indicatorii menţionaţi în titlurile coloanelor.

 

CAPITOLUL VIII

Modul de completare a cap. XII: e) „Producţia obţinută din alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, pe raza localităţii” din registrul agricol

 

Art. 57. - În acest capitol se înscriu date privind indicatorii menţionaţi în titlurile coloanelor.

 

CAPITOLUL IX

Modul de completare a cap. XII: f) „Producţia de struguri obţinută” din registrul agricol

 

Art. 58. - În acest capitol se înscriu date privind indicatorii menţionaţi în titlurile coloanelor.

 

CAPITOLUL X

Modul de completare a cap. XIII: „Producţia animală obţinută” din registrul agricol

 

Art. 59. - (1) Se înregistrează date conform prevederilor art. 49 alin. (10).

(2) La cod rând 21, în ioc de „Greutatea totală a porcinelor sacrificate” se va citi „Greutatea totală a altor animale sacrificate”.

Art. 60. - (1) Pentru determinarea producţiei animale obţinute de persoanele fizice cu domiciliul în localitate, primarii localităţilor organizează, cu ocazia înscrierii datelor în registrul agricol, sondaje pentru culegerea de la persoanele fizice a informaţiilor cu privire la producţia animală.

(2) Sondajul se efectuează pe un eşantion de 5% din numărul total al persoanelor fizice înscrise în registrul agricol, ceea ce înseamnă că din 20 de persoane fizice se alege una. Selectarea se face pe baza registrului agricol, conform „Poziţiei numărul” din cadrul acestuia. Informaţiile ce se obţin de la persoanele fizice selectate se înscriu într-un chestionar potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Pentru determinarea producţiei animale obţinute de entităţile cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localităţii se completează un chestionar potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, în care se trec raportările de la toate entităţile cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localităţii. Prin însumarea coloanelor 2, 4, 6 etc., rezultă producţiile totale obţinute la nivel de localitate pentru entităţile cu personalitate juridică ce au activitate pe raza localităţii.

(4) Persoana care efectuează ancheta - sondajul pentru persoanele fizice sau centralizarea raportărilor pentru persoanele juridice - completează în chestionar în coloanele A, B, C şi D datele de identificare, iar în coloanele 1, 3, 5 etc., datele referitoare la numărul de animale sacrificate, numărul de animale - vaci, bivoliţe, oi, capre - mulse, numărul de oi tunse, numărul păsărilor - găini - care au ouat în cursul anului, numărul altor păsări - bibilici, curci, gâşte, raţe - care au ouat în cursul anului, numărul familiilor de albine de la care s-a extras mierea, datele din capitolele corespunzătoare din partea I a registrului agricol - cap. VII şi VIII. Coloanele 2, 4, 6 etc. se completează pe baza declaraţiilor persoanelor fizice din eşantion, prin sondaj, şi pe baza raportărilor pentru persoanele juridice.

(5) Pentru a evita cuprinderea repetată în sondaje a aceloraşi persoane fizice se procedează astfel:

a) pentru anul 2015 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 001,021, 041, 061 etc.;

b) pentru anul 2016 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 003,023, 043, 063 etc.;

c) pentru anul 2017 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 005,025, 045, 065 etc.;

d) pentru anul 2018 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 007,027, 047, 067 etc.;

e) pentru anul 2019 se aleg persoanele fizice înscrise în registrul agricol la nr. 009,029, 049, 069 etc.

(6) Datele culese de la persoanele fizice cuprinse în sondaj sunt utilizate pentru determinarea producţiei pe total localitate, astfel:

a) pe rândul „Total pentru persoanele fizice cuprinse în sondaje” se completează suma datelor înscrise în fiecare coloană;

b) se calculează nivelul mediu al indicatorilor prin împărţirea datelor de pe rândul „Total” potrivit lit. c)-n);

c) coloana 2: coloana 1 - pentru greutatea medie la sacrificare a bovinelor;

d) coloana 4: coloana 3 - pentru greutatea medie la sacrificare a ovinelor;

e) coloana 6: coloana 5 - pentru greutatea medie la sacrificare a caprinelor;

f) coloana 8: coloana 7 - pentru greutatea medie la sacrificare a porcinelor;

g) coloana 10: coloana 9 - pentru producţia medie de lapte de vacă;

h) coloana 12: coloana 11 - pentru producţia medie de lapte de bivoliţa;

i) coloana 14: coloana 13 - pentru producţia medie de lapte de oale;

j) coloana 16: coloana 15 - pentru producţia medie de lapte de capră;

k) coloana 18: coloana 17 - pentru producţia medie de lână;

l) coloana 20: coloana 19 - pentru producţia medie de ouă de găină;

m) coloana 22: coloana 21 - pentru producţia medie de ouă de la alte păsări;

n) coloana 24: coloana 23 - pentru producţia medie de miere;

o) producţia animală obţinută de persoanele fizice, la nivelul localităţii, se determină prin înmulţirea producţiilor medii, rezultate prin calculele menţionate la lit. c)-n), cu numărul de animale sacrificate - bovine, ovine, caprine, porcine, numărul mediu de vaci, numărul mediu de bivoliţe, numărul de oi mulse, numărul de capre mulse, numărul de ovine tunse, numărul găinilor care au ouat în cursul anului, numărul altor păsări - bibilici, curci, raţe, gâşte - care au ouat în cursul anului, numărul de familii de albine de la care s-a extras mierea.

(7) Pentru calculul şi înregistrarea producţiei de peşte se foloseşte chestionarul din anexa nr. 3 „Chestionar privind producţia de peste obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 20...”, care, la nivelul localităţii, se completează pentru toţi fermierii înregistraţi cu activitate în piscicultura.

(8) Producţia animală totală, corespunzătoare indicatorilor înregistraţi în formularul din cap. XIII din registrul agricol la pct. 12.1-12.10, la nivel de localitate, se obţine prin însumarea producţiei animale obţinute de persoanele fizice cu producţia animală obţinută de persoanele juridice. Producţiile astfel determinate se înscriu în formularul din cap. XIII din registrul agricol, la rândurile cu codurile 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 25, 32, 39, 43, 47, 51, 55, 59 şi 67, în coloana corespunzătoare anului la care se referă datele.

(9) Pentru completarea chestionarelor în vederea efectuării calculelor de mai sus şi pentru completarea cap. XIII din registrul agricol se ţine seama şi de următoarele:

a) la pct. 12.1 - cod rând 01, 04, 07, 10, 13, 16 şi 19, numărul de animale sacrificate se completează, pentru fiecare specie, cu datele din cap. VIII, cod rând 06, 23, 32,41, 50, 59, 68 coloana „Total localitate”, Sem. 1 + Sem. 2. La cod rând 03, 06, 09, 12, 15, 18 şi 21 se înregistrează greutatea totală a animalelor sacrificate, exprimată în tone greutate vie, obţinută aşa cum s-a specificat la alin. (7);

 b) la pct. 12.2 - cod rând 23 şi pct. 12.3 - cod rând 30 se înscrie numărul mediu de vaci, respectiv de bivoliţe, calculat ca medie aritmetică simplă, respectiv se adună numărul de vaci/numărul de bivoliţe existent la începutul anului şi cel de la sfârşitul anului, respectiv începutul anului următor şi se împarte la 2. Datele de la începutul anului şi cele de la sfârşitul anului se extrag din centralizatorul pe localitate - cap. VII, cod rând 20 şi cod rând 23. Exemplu pentru anul 2015: (rândul 20 din cap. VII, coloana 1, anul 2015 + coloana 9, anul 2016)/2 şi/sau (rândul 23 din cap. VII, coloana 1, anul 2015 + coloana 9, anul 2016)/2. La rândurile 25, 32, 39 şi 43 se înregistrează producţia totală de lapte, obţinută aşa cum s-a specificat la alin. (7);

c) cod rând 26 şi cod rând 33 se completează cu numărul viţeilor obţinuţi în cursul anului - cap. VIII, cod rând 02, coloana „Total localitate”, Sem. 1 + Sem. 2;

d) la pct. 12.4 şi 12.5 - cod rând 37 şi 41 se înscrie numărul oilor şi al caprelor mulse, care se va stabili diminuându-se efectivul de oi fătătoare, de mioare şi, respectiv, de capre existent la începutul anului cu numărul animalelor moarte în cursul anului, calculat pe baza indicelui de mortalitate;

e) la pct. 12.6 - cod rând 45 se înscrie numărul oilor tunse, care se calculează scăzându-se din efectivul total de ovine de la începutul anului numărul ovinelor adulte vândute şi numărul ovinelor adulte moarte în cursul anului, stabilit pe baza indicelui de mortalitate;

f) la pct. 12.7 - cod rând 49, la numărul găinilor care au ouat în cursul anului se înregistrează toate găinile ouătoare. Datele se stabilesc cu ajutorul mediei aritmetice simple, pe baza numărului găinilor ouătoare de la începutul şi sfârşitul anului, împărţit la 2. Datele de la începutul şi sfârşitul anului se extrag din centralizatorul pe localitate - cap. VII, cod rând 76;

g) la pct. 12.8 - cod rând 53, pentru celelalte păsări ouătoare: raţe, gâşte, bibilici şi alte păsări ouătoare, se procedează conform celor prevăzute la lit. f). Datele privind numărul altor păsări ouătoare de la începutul şi sfârşitul anului se extrag din centralizatorul pe localitate - cap. VII, cod rând 68 minus cod rând 76;

h) la pct. 12.9 - cod rând 57, pentru numărul familiilor de albine de la care s-a extras miere, sursa în baza căreia se stabilesc datele este situaţia centralizată din registrul agricol privind numărul familiilor de albine, cap. VIII, cod rând 72, din care se scade numărul familiilor dispărute până la începutul primului cules;

i) proporţia familiilor de albine dispărute este în funcţie de intensitatea iernii, condiţiile de hrănire, situaţia sanitară, de exemplu: frecventa şi intensitatea epizootiilor;

j) aprecierile privind proporţia familiilor de albine dispărute în iarnă şi a producţiei medii pe familie de albine se fac împreună cu apicultorii din localitate. De asemenea, se utilizează şi informaţiile culese prin sondaj de la apicultorii de pe raza localităţii;

k) la cod rând 59 se înscrie producţia totală de miere extrasă, stabilită în funcţie de producţia medie apreciată de organele tehnice zooveterinare în colaborare cu apicultorii din localitate, membri ai asociaţiilor crescătorilor de albine, precum şi din informaţiile culese prin sondaj de la apicultorii de pe raza localităţii;

l) la cod rând 02, 05, 08, 11,14, 17, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 64, 65, şi 66 se înscriu rezultatele conform relaţiilor de calcul înscrise în formular.

(10) Model pentru completarea chestionarului de sondaj şi calculul mărimilor medii, în cazul anexei nr. 2 - chestionar privind producţia animală obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 2015, respectiv model şi exemplu pentru calculul mărimilor medii în cazul persoanelor fizice:

 

- Model -

Judeţul .......................................

Comuna/Oraşul/Municipiul .......................................

 

CHESTIONAR

privind producţia animală obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 20.........

 

Nr. crt.

Poziţia din registrul agricol

Numele şi prenumele capului gospodăriei/ Denumirea entităţii cu personalitate juridică

Producţii animaliere*)

Bovine

Ovine

......

Lapte de vacă

Ouă de găină

......

Volum

Număr poziţie

Nr. animale sacrificate

Greutate totală în viu

(kg)

Nr. animale sacrificate

Greutate totală în viu

(kg)

 

 

Nr. vaci mulse

Producţia totală de lapte muls

(l)

Numărul păsărilor care au ouat în cursul anului

Producţia totală de ouă

(bucăţi)

 

 

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

001

PETRU I. Nicolae

2

870

5

75

 

 

1

1.800

15

1.250

 

 

2

1

021

MARIN T. Ion

-

-

-

-

 

 

1

1.900

10

1.020

 

 

3

1

041

TĂNASE V. Ion

-

-

2

40

 

 

-

-

12

900

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

241

ADAM E. Petre

1

70

-

-

 

 

1

2.050

7

630

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

1

381

ILIE P. Vasile

-

-

2

70

 

 

-

-

-

-

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pentru persoanele fizice cuprinse în sonda] sau pentru toate persoanele juridice

12

3.110

34

784

 

 

36

72.140

820

79.885

 

 


*) Se înscriu produsele animaliere în ordinea existentă în cap. XIII din partea a Ui-a a registrului agricol.

 

NOTĂ:

Conform art. 60 alin. (6) lit. b):

a) coloana 2: coloana 1 - pentru greutatea medie la sacrificare a bovinelor = 3.110: 12 = 259 kg/cap

b) coloana 4: coloana 3 - pentru greutatea medie la sacrificare a ovinelor = 784 : 34 = 23,1 kg/cap

c) ........

d) coloana 10: coloana 9 - pentru producţia medie de lapte de vacă = 72.140 : 36 = 2004 l/cap

e) ........

f) coloana 20: coloana 19 - pentru producţia medie de ouă de găină = 79.885 : 820 = 97 ouă/cap.

Art. 61. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

 

Judeţul .......................................

Comuna/Oraşul/Municipiul .......................................

 

CHESTIONAR

privind producţia vegetală obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 20 .........

 

Nr. crt.

Poziţia din registrul agricol

Numele şi prenumele capului gospodăriei/

Denumirea entităţii cu personalitate juridică

Culturile*)

Grâu comun de toamnă

 

Porumb boabe

Rapiţă

............

Volum

Număr

poziţie

Suprafaţa cultivată

Producţia obţinută

 

 

Suprafaţa cultivată

Producţia obţinută

Suprafaţa cultivată

Producţia obţinută

 

 

ha

ari

kg

ha

ari

kg

ha

ari

kg

ha ari

kg

ha

ari

kg

A

B

C

D

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pentru persoanele fizice cuprinse în sondaj sau pentru toate persoanele juridice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se înscriu culturile existente în cadrul localităţii, în ordinea din registrul agricol.

 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

 

Judeţul .......................................

Comuna/Oraşul/Municipiul .......................................

 

CHESTIONAR

privind producţia animală obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 20 .........

 

Nr. crt.

Poziţia din registrul agricol

Numele şi prenumele capului gospodăriei/ Denumirea entităţii cu personalitate juridică

Producţii animaliere*)

Bovine

Ovine

.....

Lapte de vacă

Ouă de găină

.....

Volum

Număr poziţie

Nr. animale sacrificate

Greutate totală în viu

(kg)

Nr. animale sacrificate

Greutate totală în viu

(kg)

 

 

Nr. vaci mulse

Producţia totală de lapte muls (l)

Numărul păsărilor care au ouat în cursul anului

Producţia totală de ouă

(bucăţi)

 

 

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pentru persoanele fizice cuprinse în sondaj sau pentru toate persoanele juridice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se înscriu produsele animaliere în ordinea existentă în cap. XIII din partea a II-a a registrului agricol.

 

ANEXA Nr. 3

la normele tehnice

 

Judeţul .......................................

Comuna/Oraşul/Municipiul .......................................

 

 

CHESTIONAR

privind producţia de peşte obţinută de persoanele fizice/entităţile juridice în anul 20 .........

 

Nr. crt.

Poziţia din registrul agricol

Numele şi prenumele capului gospodăriei/ Denumirea entităţii cu personalitate juridică

Bazin

Suprafaţa totală de luciu de apă (ha), din care:

Suprafaţa pepinierelor

(ha)

Suprafaţa crescătoriilor

(ha)

Producţia totală de peşte (tone)

Producţia de puiet (tone)

Producţia de peşte consum

(tone)

Volum

Număr poziţie

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pentru persoanele fizice sau pentru toate persoanele juridice

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la normele tehnice

 

DECLARAŢIE

privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol

persoane fizice (PF), persoane juridice (PJ)

 

Subsemnatul PF/Împuternicit (PJ), ......................................., legitimat cu B.I./C.I./A.I. seria ............... nr. ......................................., CNP ......................................., judeţul ......................................., localitatea ......................................., codul poştal ......................................., sectorul ..... str. ....................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., tel. ......................................., fax ......................................., adresă de e-mail .......................................,

Subscrisa (PJ), ......................................., codul de identificare fiscală ......................................., judeţul ......................................., localitatea ......................................., codul poştal ......................................., sectorul ......, str. ....................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., tel. ......................................., fax ......................................., adresă de e-mail .......................................,

înregistrat la registrul comerţului ....................................... la nr. .......................................,

în vederea efectuării de înregistrări/modificări în registrul agricol, declar următoarele:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Anexez la prezenta copii ale următoarelor documente, certificate pentru conformitate cu originalul:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

 

Data .........................................

Subsemnatul,

 

.........................................

 

(prenumele, numele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 5

la normele tehnice

 

Judeţul .......................................

Comuna/Oraşul/Municipiul .......................................

Înregistrată cu nr. .................................. din .................................. 20 .........

 

NOTĂ DE CONSTATARE

întocmită cu prilejul verificărilor pe teren privind situaţia reală a datelor declarate la registrul agricol

 

Astăzi, ziua ........, luna ........, anul ........, subsemnaţii,  ....................................... şi ......................................., din cadrul Primăriei ......................................., în calitate de funcţionari cu atribuţii privind completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol, împuterniciţi cu legitimaţiile nr. ......................................., din ......................................., emise de .......................................,

în temeiul .......................................,

în urma verificărilor efectuate la deţinătorul* ....................................... din localitatea ......................................., adresa: ......................................., judeţul ......................................., aparţinând de ......................................., cu sediul în localitatea ......................................., adresa: ......................................., înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului

din ......................................., cu nr. J/......................................., cod unic de înregistrare ......................................., telefon ......................................., în prezenţa domnului/doamnei ......................................., act de identitate: seria ........... nr. ......................................., CNP ......................................., în calitate de .......................................,

am constatat următoarele:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Măsuri stabilite:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Prezenta notă de constatare s-a încheiat în două exemplare, dintre care unul a fost predat deţinătorului.

 

Prenumele, numele şi semnătura deţinătorului,

Prenumele, numele şi semnătura reprezentanţilor Primăriei

.........................................

.........................................

 

.........................................


*) Deţinător, proprietarul şi/sau utilizatorul terenului, proprietarul de animale, proprietarul de echipamente, utilaje şi instalaţii/agregate pentru agricultură şi silvicultură, mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică, proprietarul şi/sau utilizatorul clădirilor.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administraţi v-teritorială Făureşti, din judeţul Vâlcea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p), art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Făureşti, din judeţul Vâlcea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unitatea administrativ-teritorială Făureşti, din judeţul Vâlcea, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, în unitatea administrativ-teritorială Făureşti, din judeţul Vâlcea, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 1.642.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 7 şi 8 din unitatea administrativ-teritorială Costişa, judeţul Neamţ

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 7 şi 8 din unitatea administrativ-teritorială Costişa, judeţul Neamţ, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unitatea administrativ-teritorială Costişa, judeţul Neamţ, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliara anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unitatea administrativ-teritorială Costişa, judeţul Neamţ, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 1.643.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 63 din 18 ianuarie 2018

Nr. 1.309 din 29 decembrie 2017

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 531/2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.969 din 29.12.2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5), art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 - Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţia 309 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„309

W08947008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

PFIZER LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BUST. PVC/AL)

P-RF

28

86,722800

96,054000

35948857”

 

2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, după poziţia 102, se introduce o nouă poziţie, poziţia 103, cu următorul cuprins:

 

.103

W55916001

J04AD01

PROTIONAMIDUM

PETEHA

250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

 

S.C. PHARMA - S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 10 BLISTERE X 10 COMPRIMATE FILMATE

PR

100

1,022700

1,248500

0,000000”

 

3. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 14, 21, 34,123,125 şi 498 se abrogă.

4. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 294 şi 301 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„294

W59500004

L01XE01

IMATINIBUM**1

IMATINIB ZENTIVA

100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU 12 BUST. PVC- PE-PVDC/ALX 10 COMPR. FILM.

PR

120

4,491799

5,483599

32,424734

 

.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

W5S501001

L01XE01

IMATINIBUM**1

IMATINIB ZENTIVA

400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU 3 BLIST. PVC-PE- PVDC/ALX 10 COMPR. FILM.

PR

30

34,800000

39,457999

136,486334”

 

5. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, după poziţia 546 se introduc două noi poziţii, poziţiile 547 şi 548, cu următorul cuprins:

 

„547

W62602001

LO1BA01

METHOTREXATUM

METHOT REXATE

2,5 mg

COMPR. FILM.

2,5 mg

CN UNIFARM – S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 BUST. X 10 COMPR. FILM.

PR

100

0,249900

0,337700

0,000000

548

W60493001

L01XX02

ASPARAGINAZUM

ERWINASE

10.000 unităţi/

flacon

PULB. PT. SOL INJ.

10.000 U.I.

HUMANAE VERITAS - S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE X 5 FLAC. DIN STICLĂ NEUTRĂ CU 10.000 U.I./ FLACON

PR

5

2.783,756000

3.041,928000

0,000000”

 

6. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat”, poziţiile 97,108 şi 115 se abrogă.

7. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.2 „Epidermoliza buloasă”, poziţia 5 se abrogă.

8. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.1 „Transplant medular”, poziţia 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„96

WQ8847008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

PFIZER LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X

28 COMPR. FILM, (BUST. PVC/AL)

P-RF

28

86,722800

96,054000

35948857”

 

9. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.1 „Transplant medular” , după poziţia 305 se introduc două noi poziţii, poziţiile 306 şi 307, cu următorul cuprins:

 

„306

W54011001

B02AA02

ACIDUM TRANEXAMICUM 4)

EXACYL

0.5 g/5 ml

SOL. INJ.

0,5g/ 5 ml

CN UNIFARM -

S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 5 FIOLE X 5 ML

SOL. INJ.

PR

5

1.712000

2,314000

0.000000

307

W62602001

L01BA01

METHOTREXATUM

METHOT REXATE

2,5 mg

COMPR. FILM.

2,5 mg

CN UNIFARM – S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 BUST. X 10 COMPR. FILM.

PR

100

0,249900

0,337700

0,000000”

 

10. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.2 „Transplant de cord”, poziţia 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„73

W08947008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

PFIZER LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL)

P-RF

28

86,722800

96,054000

35,948857”

 

11 La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, poziţia 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„45

W08947008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

PFIZER LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/AL)

P-RF

28

86,722800

96,054000

35,948857”

 

12. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, după poziţia 119 se introduce o nouă poziţie, poziţia 120, cu următorul cuprins:

 

„120

W54011001

B02AA02

ACIDUM TRANEXAMICUM 4)

EXACYL

0,5 g/5 ml

SOL. INJ.

0,5 g/

5 ml

CN UNIFARM -

S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 5 FIOLE X 5 ML

SOL INJ.

PR

5

1,712000

2,314000

0,000000”

 

13. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas”, poziţia 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„92

W08947008

JQ2AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

PFIZER LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BUST. PVC/AL)

P-RF

28

86,722800

96,054000

35,948857”

 

14. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice”, poziţia 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„11

W08947008

J02ACO3

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

C0MPR. FILM.

200 mg

PFIZER LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BUST. PVC/AL)

P-RF

28

86,722800

96,054000

35,948857”

 

15. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, poziţia 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„69

W08947008

J02AC03

VORICONAZOLUM”

VFEND

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

PFIZER

LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BUST. PVC/AL)

P-RF

28

86,722800

96,054000

35,948857”

 

16. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, după poziţia 155 se Introduce o nouă poziţie, poziţia 156, cu următorul cuprins:

 

„156

W54011001

BQ2AA02

ACIDUM

TRANEXAMICUM4)

EXACYL

0,5 g/5 ml

SOL INJ.

0,5 g / 5 ml

CN UNIFARM -

S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 5 FIOLE X 5 ML

SOL INI

PR

5

1,712000

2,314000

0,000000”

 

17. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi”, poziţia 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„62

W08947008

J02AC03

VORICONAZOLUM**

VFEND

200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

PFIZER LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BUST. PVC/AL)

P-RF

28

86,722800

96,054000

35,948857”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2018.

 

Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Florian-Dorel Bodog

Laurenţiu-Teodor Mihai

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2017-23 ianuarie 2018

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

Începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2017-23 ianuarie 2018, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. este de 0,08% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2018.

Nr. 2.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 4,50% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2018.

Nr. 3.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.