MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 70/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 70         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 23 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

13. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

14. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

15. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 

17. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

28. - Decizie privind eliberarea domnului Florin Vodiţă din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului şi pentru încetarea calităţii acestuia de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

 

29. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.345/2017. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

 

17. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.148/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Valoarea de inventar şi elementele-cadru de descriere tehnică ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, înregistrate în anexa nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,

MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează: Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2018,

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care îşi actualizează valoarea de inventar şi îşi modifică elementele-cadru de descriere tehnică

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de

clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)

Elemente-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar

actualizată

- lei -

1.

155378

8.29.09

Teren aferent clădire sediu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

România,

municipiul Bucureşti, sectorul 2,

Str. Batiştei nr. 25

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie CU I-4340587

- Teren în suprafaţă totală de 2.843 mp C.F. nr. 218746

15.750.624

2.

37261

8.29.09

Clădire sediu

România,

municipiul Bucureşti, sectorul 2,

Str. Batiştei nr. 25

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie CUl-4340587

C1 - Clădire principală cu arie construită la sol de 989 mp şi arie construită desfăşurată de 8.236 mp (2$ + P + M + 5E) C.F. nr. 218746

13,595.316

3.

155379

8.29.09

Clădire secundară

România,

municipiul Bucureşti, sectorul 2,

Str. Batiştei nr. 25

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie CUi-4340587

C2 - Clădire secundară cu arie construită la sol de 172 mp şi arie construită desfăşurată de 309 mp (S + P + 1E)

C.F. nr. 218746

269.088

4.

155380

8.29.09

Clădire garaj şi atelier

România,

municipiul Bucureşti, sectorul 2,

Str. Batiştei nr. 25

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie CUi-4340587

C3 - Clădire garaj şi atelier cu arie construită la sol de 194 mp C.F. nr. 218746

232.799

5.

155382

8.29.09

Platformă betonată

România,

municipiul Bucureşti, sectorul 2,

Str. Batiştei nr. 25

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie CUI-4340587

Platformă betonată cu arie construită de 1.161 mp

103.733

6.

155383

8.29.09

împrejmuire

România,

municipiul Bucureşti, sectorul 2,

Str. Batiştei nr. 25

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie CUI-4340587

împrejmuire cu lungime totală de 111 m (din fier forjat lungime 20 m, din zidărie cărămidă lungime 91 m)

30.005

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile:

- art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat ai bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare;

- pct. 2 alin. (3) din anexa la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene cu nr. MFP 120861, 62597, 149190 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării acestor bunuri, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţie: Publice şi Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,

MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2018.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE ACTUALIZATE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

26369185

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

2. Ordonator secundar de credite

 

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările şi completările ulterioare

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (în lei)

Situaţia juridică

Situaţia

juridică

Tip/Bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz. pe scurt)

Adresa

Baza Legală

În administrare/ concesiune

concesiune Închiriat/ dat cu titlu gratuit

120861

8.29.06

Clădire administrativă - sediul administrativ al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Clădire beton armat Tronson 1 (P+M+4 E) Suprafaţa utilă totală = 3.947,17 mp, din care: Sutilă parter = 645,57 mp,

Sutilă mezanin = 636,98 mp,

Sutilă etaj 1 = 756,11 mp,

Sutilă etaj 2 = 614,67 mp,

Sutilă etaj 3 = 630,06 mp,

Sutilă etaj 4 = 663,78 mp,

St parter = 684,46 mp.

St mezanin = 673,87 mp,

St etaj 1 = 791,62 mp,

St etaj 2 = 650,64 mp,

St etaj 3 = 666,23 mp,

St etaj 4 = 699,86 mp

Nr. CF 227909-C1-U2

UAT Bucureşti, sectorul 5

Ministerul Finanţelor Publice

Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 5,

Bulevardul Libertăţii nr. 16

2001

8,444,687,00

Hotărârea Guvernului nr. 119/1993,

Hotărârea Guvernului nr. 337/1996,

Hotărârea Guvernului nr. 520/2001,

Hotărârea Guvernului nr. 911/2010,

Hotărârea Guvernului nr. 15/2017

În administrare

 

imobil

62597

8.29.06

Clădire administrativă - sediul administrativ al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Clădire beton armat Tronson 5-6 (etaje 4, 5) Suprafaţă utilă totală = 1.442,50 mp, din care:

Sutilă etaj 4 = 689,65 mp

Sutilă etaj 5 = 752,85 mp

Nr. CF 218037-C1-U2 UAT Bucureşti, sectorul 5

Ministerul Mediului Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 5

Bulevardul Libertăţii

nr. 14

2003

3.101.558,00

Hotărârea Guvernului nr. 911/2010, Hotărârea Guvernului nr. 15/2017

În administrare

 

imobil

149190

8.29.06

Clădire administrativă - sediul administrativ al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Clădire beton armat Tronson 5-6 (Etaje 4,5) Suprafaţa utilă totală = 1.128,31 mp, din care:

Sutilă etaj 4 = 105,25 mp,

Sutilă etaj 5 = 1.023,06 mp

Nr. CF 227909-C1-U3 UAT Bucureşti, sectorul 5

Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei ANAF

Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 5,

Bulevardul Libertăţii nr. 16

2013

2.427.526,00

Hotărârea Guvernului nr. 846/2013;

Hotărârea Guvernului nr. 1.163/2013,

Hotărârea Guvernului nr. 15/2017

În administrare

 

imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Rovinari” la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 şi 668 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, Secţiunea I - „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: „oraş Rovinari, Str. Florilor nr. 2, judeţul Gorj; sediu Primărie Rovinari, P + 2, suprafaţă construită: 748 mp, suprafaţă desfăşurată: 2.244 mp; teren intravilan În suprafaţă de 2.321 mp; vecinătăţi: N - statul român, S - Strada Florilor, E - statul român, V - statul român; împrejmuire: 198,61 m”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1969”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.986.803 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al oraşului Rovinari, conform H.C.L. nr. 60/2000, modificată prin H.C.L. nr. 285/2017, CF 36251, număr cadastral 36251, număr cadastral 36251-C1”;

- la poziţia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „oraş Rovinari, Aleea Macului nr. 1, judeţul Gorj; Grădiniţa cu program prelungit, P + 1; suprafaţă construită: 510 mp, suprafaţă desfăşurată: 1.020 mp; împrejmuire 196,509 m; teren intravilan în suprafaţă de 2.190 mp; vecinătăţi; N - oraşul Rovinari, nr. cadastral 35039, S - oraşul Rovinari, nr. cadastral 921, bl. A1, V - oraşul Rovinari, Şcoala Generală nr. 3 Rovinari, E - oraşul Rovinari, nr. cadastral 35040, tarla 22, parcela 144”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1985”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „947.068 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „domeniul public al oraşului Rovinari, conform H.C.L. nr. 60/2000, modificată prin H.C.L. nr. 285/2017, CF 36290, număr cadastral 36290, număr cadastral 36290-C1”,

b) după poziţia nr. 73 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 74, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,

MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2018.

Nr. 15.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Rovinari

 

Secţiunea 1 - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar - lei -

Situaţia juridică actuală

74

1.6.2.

Bloc AI

Clădire de birouri şi apartamente

Oraşul Rovinari, judeţul Gorj,

Str. Prieteniei nr. 5 C1

- Bloc A1 - clădire de birouri şi apartamente, P + 2, teren aferent - intravilan; vecinătăţi:

N - Primăria Oraşului Rovinari,

S - Primăria Oraşului Rovinari,

E - Primăria Oraşului Rovinari,

V - Strada Prieteniei

Suprafaţă construită: 522 mp

Suprafaţă desfăşurată: 1.566 mp

Suprafaţă teren = 818 mp

2003

44.374,00

Domeniul public al oraşului Rovinari, conform H.C.L. nr. 285/15.10.2017, Contract vânzare-cumpărare nr. 6.651/26.11/2003 încheiat la notar public Silvia Badea,

CF nr. 35564,

CF 35564-C1,

Nr. cadastral - 35564, 35564-C1

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Prezidenţiale:

a) Se modifică descrierea tehnică şi se actualizează valoarea de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 159300 „Complex Palat Cotroceni: teren şi amenajări la teren”, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1;

b) Se actualizează valoarea de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 159301 „Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri administrative şi anexe*, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,

MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2018.

Nr. 17.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilului „Complex Palat Cotroceni: teren şi amenajări la teren”, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale, a cărui descriere tehnică se modifică şi a cărui valoare de inventar se actualizează

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

4283732

ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip

bun

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

 

159300

8.29.02

COMPLEX PALAT COTROCENI;

teren şi amenajări la teren

Include:

A. Teren intravilan Zona Cotroceni, în suprafaţă de 186.783 mp

B. Amenajări la teren, compuse din:

- albie pârâu artificial şi 2 lacuri artificiale, în suprafaţă de 2.576 mp;

- amenajare peisagistică

- grădină, în suprafaţă de 8.500 mp

N: Şos. Cotroceni

V: Bd. Geniului

S-V: Şos. Panduri

S, S-E: Str. Ana Davila

E: Bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti;

sectorul 5;

Bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

953.292.361

Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001

În administrare CF nr. 58949 încheiere nr. 440753/07.12.2010 la OCPI Bucureşti Sectorul 5 Conversie în CF nr. 217584/07.05.2012

 

Imobil

 

 

 

 

TOTAL 953.292.361 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului „Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri administrative şi anexe, împrejmuiri, instalaţii aferente construcţiilor, drumuri, alei, reţele, terase, gradene şi alte elemente de construcţii”, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale

a cărui valoare de inventar se actualizează

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

4283732

ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALA

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip

bun

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/concesiune

concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

159301

8.29.02

COMPLEX PALAT cotroceni: imobil - corpuri clădiri administrative şi anexe, împrejmuiri, instalaţii aferente construcţiilor, drumuri, alei, reţele, terase, gradene şi alte elemente de construcţii

Construcţii cu subsol parţial, parter, P+1E,

P+2E sau P+3E, cu structuri din beton armat monolit structuri zidărie din BCA şi construcţii parţiale din lemn;

Sc = 11.053 mp,

Sd = 32.026 mp;

Corpuri de clădiri C4, C5, C6,C7,C8, C9.C11.C12, C13.C14, C15.C16.C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23 şi C24

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti;

sectorul 5;

Bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2

2001

401,694,513

Hotărârea Guvernului

nr. 1.279/2001

În administrare CF nr. 58949 încheiere

nr. 440753/07.12.2010 la OCPI Bucureşti Sectorul 5 Conversie în CF nr. 217584/07.05.2012

 

imobil

 

TOTAL 401.694.513 lei

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Florin Vodiţă din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului şi pentru încetarea calităţii acestuia de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

 

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007* privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul, interimar, emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin Vodiţă se eliberează din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează calitatea domnului Florin Vodiţă de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.).

 

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,

MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2018.

Nr. 28.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

 

Având în vedere Adresa Ministerului Sănătăţii nr. F.B.348 din 15 ianuarie 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/208 din 15 ianuarie 2018, precum şi Avizul favorabil nr. 4.468/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii de către doamna Ana-Maria Ciobanu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul, interimar, emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ana-Maria Ciobanu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică temporar vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,

MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2018.

Nr. 29.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Capitolul I „înregistrarea datoriei publice se modifică după cum urmează:

a) La punctul 4, alineatul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe finanţator.”

b) La punctul 8, subpunctul 81 se modifica şi va avea următorul cuprins:

„81. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», respectiv în cadrul programelor «Reabilitare termică» şi «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României» cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit, precum şi executările de garanţii, cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit.”

c) La punctul 8, subpunctul 8.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8.3. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise şi diminuările de garanţii în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, precum şi executările de garanţii, cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit.”

d) La punctul 8, subpunctul 8.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8.4. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise şi diminuările de garanţii în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2015, cu modificările ulterioare, precum şi executările de garanţii, cumulat pentru luna de raportare, pe finanţator.”

2. Capitolul II „Modalitatea de raportare a datoriei publice” se modifică după cum urmează:

a) La punctul 9, subpunctul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„91, Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», FNGCIMM raportează M.F.P.: Formularul 1 «Prima casă»- «Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de ............ », agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 2 «Prima casă» - «Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S A. IFN în baza contractelor de garantare la data de ............ » cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituţie de credit, Formularul 3 «Prima casă» - «Scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S A. IFN la data de ...» se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de rate de capital aferente garanţiilor emise în luna de raportare, defalcate pe toată durata contractului de credit garantat, pe fiecare instituţie de credit, şi Formularul 4 «Prima casă» - «Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - SA. IFN la data de » prin care se raportează lunar rambursările de rate de capital efectuate de beneficiarii de finanţări garantate, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituţie de credit. Formularele 1,2, 3 şi 4 sunt prezentate în anexa nr. 9. FNGCIMM raportează M.F.P. informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea începând cu luna publicării prezentului ordin.”

b) La punctul 9, subpunctul 9.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9.3. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şt mijlocii, FNGCIMM raportează M.F.P.: Formularul 1 «Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de ............ », care se completează cu numărul şi valoarea garanţiilor emise şi în vigoare, cumulat de la începutul Programului până la sfârşitul lunii de raportare agregat la nivel de instituţie de credit, Formularul 2 «Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ............ », cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituţie de credit. Formularul 3 «Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de ............ » se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital aferente garanţiilor emise în luna de raportare, defalcate pe toată durata contractului de credit garantat, pe fiecare instituţie de credit. Lunar se vor raporta rambursările de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit, prin Formularul 4 «Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ............ ». Formularul 5 «Situaţia anulărilor de garanţii/diminuărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de............ » se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor/diminuărilor de garanţii, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată, efectuate atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularul 6 «Situaţia executării garanţiilor de stat la data de se completează cu valoarea garantată prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de M.F.P., atât în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, pe fiecare instituţie de credit. Formularele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt prezentate în anexa nr. 11. FNGCIMM raportează M.F.R informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.”

c) La punctul 9, subpunctul 9.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9.4. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, FNGCIMM raportează M.F.P.: Formularul 1 «Prima Maşină» - «Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de ............ », care se completează cu numărul şi valoarea garanţiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de finanţator, Formularul 2 «Prima Maşină» - «Situaţia garanţiilor emise de către FNGCIMM - S.A. IFN şi a comisionului de risc aferent la data de ............ » cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare finanţator, precum şi situaţia comisionului de risc achitat de beneficiarii Programului, aferent garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare finanţator, Formularul 3 «Prima Maşină» - «Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente finanţărilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de ............ » se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe finanţatori, pe toată durata contractului de credit garantat, Formularul 4 «Prima Maşină» - «Rambursările de capital efectuate în contul finanţărilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ............ » prin care se raportează lunar rambursările de capital efectuate de beneficiarii de finanţări garantate, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe finanţatori, Formularul 5 «Prima Maşină» - «Situaţia renunţărilor la garanţii/diminuărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de ............ » se completează cu numărul şi valoarea renunţărilor la garanţii/diminuărilor de garanţii, precum şi valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată, efectuate atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de finanţator, Formularul 6 «Prima Maşină» - «Situaţia executării garanţiilor de stat la data de ............ » se completează cu valoarea garantată prin Contractele de garantare emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de M.F.P., atât în cursul lunii de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe finanţatori. Formularele 1,2, 3,4, 5 şi 6 sunt prezentate în anexa nr. 12. FNGCIMM raportează M.F.P. informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.”

d) Punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„11. Nerespectarea obligaţiilor de raportare de către beneficiarii finanţărilor rambursabile şi de către FNGCIMM care constituie datorie publică guvernamentală şi locală constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Răspunderea pentru realitatea, corectitudinea şi exactitatea datelor privind datoria publică guvernamentală şi locală, care stau la baza înregistrărilor făcute de M.F.R, revine furnizorilor de informaţii.”

e) Punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„12. Se autorizează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin aparatul propriu şi prin unităţile sale subordonate, să efectueze controale periodice în baza sesizărilor transmise de direcţia de specialitate din cadrul M.F.P., pentru verificarea raportărilor transmise de către beneficiarii finanţărilor rambursabile, precum şi cele transmise de către FNGCIMM care constituie datorie publică guvernamentală şi locală, să aplice contravenţiile şi să încaseze amenzile menţionate mai sus, care se vor face venit la bugetul de stat.”

3. Capitolul III „Structura Contului general al datoriei publice” se modifică după cum urmează:

a) La punctul 4, subpunctul I se modifică şi va avea următorul cuprins:

„I. Garanţiile guvernamentale acordate în baza legilor speciale se raportează pe următoarea structură pentru fiecare act normativ în parte:

a) garanţii emise în lei;

b) garanţii emise în valută;

c) echivalent în lei;

iar total general pentru toate legile speciale, astfel: a) garanţii emise în lei;

b) garanţii emise în valută;

c) echivalent în euro şi în lei.

Modalitatea de completare a acestei anexe este următoarea:

- coloana 1 cuprinde actele normative în baza cărora au fost emise garanţiile;

- coloana 2 se completează cu soldul la începutul anului aferent garanţiilor emise în lei şi în valută, precum şi cu echivalentul în lei al acestora;

- coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanţiilor emise în cursul anului de raportare;

- coloana 4 se completează cu ieşirile din cursul anului de raportare, operate în contul garanţiilor emise în lei şi în valută, astfel:

În cazul garanţiilor emise în baza legilor speciale coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5 şi 7.

În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», respectiv în cazul programelor «Reabilitare termică» şi «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României», coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8.

În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 7.

În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8.

- coloana 5 se completează cu valoarea garanţiilor emise în baza legilor speciale stinse prin anulare ca urmare a comunicărilor primite de la bănci în cursul anului de raportare.

În cazul garanţiilor emise în cadrul programelor derulate prin FNGCIMM coloana 5 se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor/diminuărilor aferente garanţiilor emise de către FNGCIMM, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată în cursul anului de raportare.

- coloana 6 se completează cu valoarea rambursărilor de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în cursul anului de raportare;

- coloana 7 se completează cu sumele reprezentând valorile garantate prin scrisorile de garanţie emise de Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM care au fost supuse executării în cursul anului de raportare;

- coloana 8 se completează cu sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice în lei sau echivalent în lei, în cursul anului de raportare, astfel:

în cazul executării scrisorilor de garanţie emise în baza legilor speciale se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în echivalent lei, calculat la cursul de schimb valutar istoric sau la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii.

În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», respectiv în cazul programelor guvernamentale «Reabilitare termică» şi «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României» se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în lei sau în echivalent lei, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii.

În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocit se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice.

În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice.

- coloana 9 cuprinde soldul garanţiilor la finele anului de raportare, emise în lei şi în valută;

- total datorie în euro şi în lei se completează la coloanele 2-8, astfel:

- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 2 şi 9 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 3-8 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;

- totalul în lei pentru coloanele 2 şi 9 se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 3-8 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României.”

b) Punctul 5 „Modul de completare a Contului general al datoriei publice guvernamentale” se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Contul general al datoriei publice guvernamentale se completează pe baza datelor din contabilitatea generală a

Trezoreriei Statului pentru finanţările rambursabile care se gestionează de Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu datele raportate de Banca Naţională a României pentru finanţările rambursabile contractate de aceasta în numele statului, şi pe baza datelor raportate de ordonatorii principali de credite sau de către regii autonome, societăţi comerciale şi autorităţi ale administraţiei publice locale, în calitate de beneficiari de subîmprumuturi şi garanţii de stat.

În cazul garanţiilor emise în cadrul programelor derulate prin FNGCIMM, situaţia garanţiilor guvernamentale se completează pe baza datelor raportate de FNGCIMM şi a datelor din evidenţa tehnico-operativă a Ministerului Finanţelor Publice.

Contul general al datoriei publice guvernamentale se întocmeşte de direcţia de resort din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor împreună cu Banca Naţională a României.

Contul general al datoriei publice guvernamentale este însoţit de un raport în care se analizează principalele probleme legate de nivelul datoriei publice guvernamentale directe şi al serviciului datoriei publice guvernamentale directe.”

4. La anexa nr. 1 la normele metodologice „Registrul datoriei publice”, punctul b.1) „Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale” se modifică potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. Anexa nr. 9 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. La anexa nr. 11 la normele metodologice, Formularul 1 „Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de .................” şi Formularul 5 „Situaţia anulărilor de garanţii/diminuărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de .................” se modifică potrivit anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

7. La anexa nr. 12 la normele metodologice, Formularul 1 „Prima Maşină” „Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de .................” Formularul 2 „Prima Maşină” „Situaţia garanţiilor emise de către FNGCIMM şi a comisionului de risc aferent la data de “ şi Formularul 5 „Prima Maşină” „Situaţia renunţărilor la garanţii/diminuărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de .................” se modifică potrivit anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 29 decembrie 2017.

Nr. 3.345.

 

ANEXA Nr. 1

 

b.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale

 

Nr. crt.

Nr. act adiţional, data/

Nr. scrisoare de garanţie, data/poziţia în cadrul scrisorii/ Finanţator/ Beneficiar

Legea specială,

data

Valoare

Tip valută

Executări de garanţii lei

Termen de valabilitate/ explicaţii

Obs.

lei

Valută

emisă

diminuată

rămasă

1

2

3

4

5

6 = 4 - 5

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 9 la normele metodologice)

 

Formularul 1 „Prima casă”

Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de ................................

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Număr contracte în derulare

Plafon alocat pentru anul în curs

Valoarea garanţiilor emise şi în vigoare din plafonul alocat pentru anul în curs

Valoarea promisiunilor de garantare emise şi în vigoare din plafonul alocat pentru anul în curs

Total plafon utilizat

(din plafonul alocat)

Plafon neutilizat

(din plafonul alocat)

Obs.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Banca 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca 2

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod de completare

Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului alocat pentru anul în curs,

Se completează cu informaţiile privind numărul contractelor în derulare de la începutul/implementarea programului până la sfârşitul lunii de raportare; respectiv cu informaţii privind valoarea garanţiilor şi promisiunilor de garantare emise şi în vigoare, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.

Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

 

Formularul 2 „Prima casă”

Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN în baza contractelor de garantare la data de ................................

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Valoare garanţii emise

Valoarea garanţiilor anulate/reziliate

 

în tuna de raportare

cumulat de la începutul anului

în luna de raportare

Cumulat de la începutul anului

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

 

Banca 1

 

 

 

 

 

 

Banca 2

 

 

 

 

 

 

.....................

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

Mod de completare

Prin acest formular se raportează:

- valoarea garanţiilor emise din luna de raportare, inclusiv repunerile în drepturi şi obligaţii aferente contractului de credit şi de garantare şi garanţiile emise la care s-a renunţat până la sfârşitul lunii de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare;

- valoarea garanţiilor anulate/reziliate din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.

Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

 

Formularul 3 „Prima casă”

Scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ................................

 

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Valuta de contract a creditelor garantate

Rambursări de rate de capital în primul an al contractului de credit

(în valuta de contract)

Rambursări de rate de capital în al 2-lea an al contractului de credit

(în valuta de contract)

Rambursări de rate de capital în al 3-lea an al contractului de credit

(în valuta de contract)

Rambursări de rate de capital în al 4-lea an al contractului de credit

(în valuta de contract)

Rambursări de rate de capital în al 5-lea an al contractului de credit

(în valuta de contract)

Rambursări de rate de capital în al 6-lea an al contractului de credit

(în valuta de contract)

Rambursări de rate de capital în al ... an al contractului de credit

(în valuta de contract)

Rambursări de rate de capital în al 31-lea an al contractului de credit

(în valuta de contract)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Banca 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod de completare

Pentru garanţiile aflate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate în valuta de contract, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.

 

Formularul 4 „Prima casă”

Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ................................

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Rambursări de rate de capital efectuate în luna de raportare

Total rambursări de rate de capital cumulat de la începutul anului

1

2

3

4

 

Banca 1

 

 

 

Banca 2

 

 

 

.....................

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

Mod de completare

Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii Programului, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe instituţii de credit.

 

ANEXA Nr. 3

 

Formularul 1

Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de ................................

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Număr contracte în derulare

Plafon alocat

Valoarea garanţiilor emise

Plafon neutilizat

1

2

3

4

5

6

 

Banca 1

 

 

 

 

 

Banca 2

 

 

 

 

 

.....................

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

Mod de completare

Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.

Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor emise şi în vigoare, cumulat de la începutul Programului până la sfârşitul lunii de raportare.

Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.

 

Formularul 5

Situaţia anulărilor do garanţii/diminuărilor de garanţii/respingerilor la plata la data de ................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea instituţiei de credit

Nr. contracte anulate în luna de raportare

Valoarea garanţiilor anulate în luna de raportare

Valoarea garanţiilor anulate cumulat de la începutul anului

Valoarea diminuărilor de garanţii în luna de raportare

Valoarea diminuărilor de garanţii cumulat de la începutul anului

Valoarea garanţiilor respinse la plată în luna de raportare

Valoarea garanţiilor respinse la plată cumulat de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Banca 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca 2

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod de completare

Prin acest formular se raportează numărul şi valoarea renunţărilor la garanţii/rezilierilor de garanţii/diminuărilor de garanţii, precum şi valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată.

Se completează cu informaţiile din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituţie de credit.

 

ANEXA Nr. 4

 

Formularul 1 „Prima Maşină”

Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de ................................

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea finanţatorului

Număr contracte în derulare

Plafon alocat

Valoarea garanţiilor emise

Plafon neutilizat

1

2

3

4

5

6

 

Finanţator 1

 

 

 

 

 

Finanţator 2

 

 

 

 

 

.....................

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

Mod de completare

Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.

Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.

Informaţiile se raportează agregat la nivel de finanţator.

 

Formularul 2 „Prima Maşină”

Situaţia garanţiilor emise de către FNGCIMM - S.A. IFN şi a comisionului de risc aferent la data de ................................

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea finanţatorului

Valoare garantată emisă în luna de raportare

Valoare garantată emisă cumulat de la începutul anului

Valoare comision de risc aferent garanţiilor emise în luna de raportare

Valoare comision de risc aferent garanţiilor emise cumulat de la începutul anului

Obs.

1

2

3

4

5

6

7

 

Finanţator 1

 

 

 

 

 

 

Finanţator 2

 

 

 

 

 

 

.....................

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

Mod de completare

Prin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise şi a comisionului de risc aferent garanţiilor emise achitat de beneficiarii Programului.

Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare. Informaţiile se raportează agregat la nivel de finanţator.

 

Formularul 5 „Prima Maşină”

Situaţia renunţărilor la garanţii/diminuărilor de garanţii/respingerilor la plată la data de ................................

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumire finanţator

Nr. renunţări garanţii în luna de raportare

Valoare renunţări la garanţii în luna de raportare

Valoare renunţări la garanţii cumulat de la începutul anului

Valoare diminuări de garanţii în luna de raportare

Valoare diminuări de garanţii cumulat de la începutul anului

Valoare garanţii respinse la plată în luna de raportare

Valoare garanţii respinse la plată cumulat de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Finanţator 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanţator 2

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod de completare

Prin acest formular se raportează numărul şi valoarea renunţărilor la garanţii/diminuărilor de garanţii, precum şi valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată.

Se completează cu informaţiile din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de finanţator.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.148/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.148/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2018.

Nr. 17.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.