MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 71/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 71         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 23 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.510/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi

 

1.835/2017. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

34. - Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

2. - Normă privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Alexandru Odobescu - sectoarele cadastrale nr. 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16 şi 20;

b) unitatea administrativ-teritorială Belciugatele - sectoarele cadastrale nr. 4, 6, 8, 9 şi 28;

c) unitatea administrativ-teritorială Căscioarele - sectoarele cadastrale nr. 8 şi 13;

d) unitatea administrativ-teritorială Ciocăneşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 şi 10;

e) unitatea administrativ-teritorială Dragalina - sectoarele cadastrale nr. 62, 68 şi 72;

f) unitatea administrativ-teritorială Dragoş Vodă - sectoarele cadastrale nr. 7, 8, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 49, 55, 77, 82 şi 85;

g) unitatea administrativ-teritorială Grădiştea - sectoarele cadastrale nr. 1, 3 şi 4;

h) unitatea administrativ-teritorială Gurbăneşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 23, 25, 26. 27, 30, 32 şi 34;

i) unitatea administrativ-teritorială Ileana - sectoarele cadastrale nr. 2, 25, 39, 51, 53, 54, 67, 72, 74, 75, 77 şi 78;

j) unitatea administrativ-teritorială Independenţa - sectoarele cadastrale nr. 1,2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 şi 9;

k) unitatea administrativ-teritorială Jegălia - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 42 şi 44;

l) unitatea administrativ-teritorială Mănăstirea - sectorul cadastral nr. 2;

m) unitatea administrativ-teritorială Modelu - sectoarele cadastrale nr. 3, 6, 7, 8, 10,11, 29, 33, 35 şi 36;

n) unitatea administrativ-teritorială Radovanu - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 5, 12, 20 şi 25;

o) unitatea administrativ-teritorială Săruleşti - sectoarele cadastrale nr. 3, 15, 20, 25, 27, 41, 66, 79, 88, 89, 91, 137 şi 147;

p) unitatea administrativ-teritorială Şoldanu - sectoarele cadastrale nr. 28, 29 şi 30;

q) unitatea administrativ-teritorială Tămădău Mare - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 24, 30 şi 45.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-17 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-17*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2017.

Nr. 1.510.


*) Anexele nr. 1-17 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: CĂLĂRAŞI

UAT: ALEXANDRU OBOBESCU

Sectoare: 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice

 

Având în vedere Referatul Direcţiei investiţii, reglementări tehnice şi autorizaţii de construire nr. 38.026 din 28.11.2017, prin care se propune aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate 1h zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, 1h tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi a panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din data de 19 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Felix Stroe

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017,

Nr. 1.835.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind condiţiile de proiectare şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajare a căilor de acces la drumurile publice

 

CAPITOLUL I

Generalităţi

 

1.1. Prezentele norme tehnice au fost elaborate în conformitate cu art. 46 alin (2) lit. a) şi art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2015.

1.2. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplică integral tuturor drumurilor publice şi drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice,

1.3. În înţelesul prezentelor norme tehnice, zona drumului public cuprinde: ampriza, zona de siguranţă şi zona de protecţie. Limitele zonelor drumurilor sunt stabilite în anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2015.

1.4. În înţelesul prezentelor norme tehnice, prin lucrări în zona drumurilor publice se înţelege acele lucrări de construcţii, instalaţii sau de altă natură, amplasate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi în tuneluri rutiere, precum şi acele lucrări care, deşi sunt situate în afara acestor zone, pot afecta integritatea, stabilitatea, condiţiile de exploatare sau siguranţa circulaţiei pe aceste drumuri. Aceste lucrări se pot realiza numai

cu acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drumul public, emise de administratorul drumului respectiv.

1.5. Cheltuielile aferente drumului public, generate de amplasarea unor obiective ce implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenţă a unui drum sunt în sarcina proprietarului/administratorului obiectivului.

1.6. Orice obiectiv de natura celor de mai sus, care nu aparţine drumului public, trebuie amplasat în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului.

1.7. a. În mod excepţional, administratorul drumului poate accepta amplasarea unor instalaţii în ampriza şi zona de siguranţă dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- nu există spaţiu pentru amplasarea instalaţiilor în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului, situaţie cauzată de limitele de proprietate sau de existenţa altor instalaţii, fapt materializat printr-o notă de constatare, încheiată de către reprezentanţii administratorului drumului, proprietarului/ administratorului obiectivului şi proiectantului lucrării;

- proprietarul/administratorul instalaţiilor trebuie să suporte cheltuielile de refacere a amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului, ca urmare a realizării/amplasării instalaţiei, precum şi a cheltuielilor aferente degradărilor apărute la drum ulterior, cauzate de realizarea/amplasarea instalaţiei;

- orice degradare va apărea în zona drumului, pe sectorul afectat de amplasarea instalaţiilor, atât în perioada executării lucrărilor, cât şi pe întreaga perioadă de existenţă a instalaţiilor în zona drumului, va fi remediată imediat, pe cheltuiala sa, de către beneficiarul lucrării, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse prin reglementările în vigoare.

1.7.b. Administratorul drumului public poate accepta realizarea unor căi de acces, refugii auto sau parcări în ampriza şi zona de siguranţă a drumului, dacă nu este periclitată siguranţa circulaţiei şi cu condiţia ca beneficiarul acestora să execute, pe cheltuiala sa, desfiinţarea, mutarea sau modificarea acestora, la cererea administratorului drumului public, în termenul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului.

1.8.1. Acceptul administratorului drumului public comportă două faze:

- acordul prealabil - care se obţine la faza de proiectare;

- autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public - care se obţine înainte de începerea lucrărilor în zona drumului, fiind sigurul document emis de administratorul drumului, în baza căruia se poate emite autorizaţia de construire.

1.8.2. Competenţa de avizare, respectiv de emitere a acceptului administratorului drumurilor naţionale, precum şi conţinutul documentaţiilor în baza cărora se emite acceptul sunt stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.

1.8.3. Soluţiile de realizare a lucrărilor, stabilite prin acordul prealabil şi prin autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, rămân obligatorii pe toată durata de valabilitate a documentelor în cauză sau până la retragerea administrativă a acestora, precum şi până la modificarea soluţiilor prin emiterea unor noi documente.

1.9.1. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului, de către titularul acordului prealabil sau al autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces, se realizează numai cu acceptul administratorului drumului public, conform prevederilor pct. 1.8.1. din prezenta normă tehnică.

1.9.2. Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public şi plata tarifelor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

1.9.3. Contractul pentru utilizare şi acces în zona drumului public se încheie după emiterea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces, cel târziu la momentul eliberării acesteia beneficiarului. Autorizaţia se consideră eliberată în momentul înmânării/comunicării acesteia beneficiarului.

1.9.4. Schimbarea beneficiarului proiectului tehnic şi/sau a proprietarului obiectivului nu presupune obligaţia obţinerii unui nou acord prealabil şi/sau a unei noi autorizaţii de amplasare şi/sau de acces.

Noul beneficiar/proprietar al obiectivului are obligaţia informării administratorului drumului public şi prezentării documentelor/înscrisurilor legale pentru preluarea obiectivului şi a obligaţiilor ce îi revin conform condiţiilor impuse în acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drumul public.

1.9.5. Când elementele constructive ale drumului public şi siguranţa circulaţiei sunt afectate de distrugerea ori degradarea accidentală a construcţiilor şi instalaţiilor existente în zona acestuia, proprietarul/administratorul construcţiilor sau instalaţiilor respective va începe lucrările de intervenţie fără întârziere, cu asigurarea semnalizării rutiere temporare, conform reglementărilor în vigoare. Înainte de începerea lucrărilor de intervenţie, beneficiarul va informa în scris administratorul de drum şi poliţia rutieră. Beneficiarul are obligaţia aducerii zonei drumului la starea iniţială, pe cheltuiala sa, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse de către administratorul de drum, prin reglementările în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Obiectul şi domeniul de aplicare

 

2.1. Lucrările care fac obiectul prezentelor norme tehnice sunt:

- intersecţii ale drumurilor deschise circulaţiei publice, intersecţii ale acestora cu alte categorii de drumuri şi căi de acces la proprietăţile învecinate drumurilor;

- pasaje peste autostrăzi cu rampele aferente;

- bretelele de la intersecţiile denivelate;

- traversarea drumurilor de alte căi de comunicaţie (căi ferate, linii de tramvai etc.);

- amplasarea subterană sau aeriană, în traversare sau în paralel cu drumul, a canalelor închise sau deschise, a conductelor, a reţelelor electrice, a liniilor de telecomunicaţii, a funicularelor etc.;

- amplasarea altor instalaţii şi a mijloacelor de publicitate, construcţii de orice natură în zona drumului;

- repararea, extinderea sau desfiinţarea unor obiective situate în zona drumului;

- repararea, extinderea sau desfiinţarea unor obiective situate în zona de protecţie, dacă în cadrul acestor operaţiuni se modifică caracteristicile, destinaţia sau funcţia acestora.

2.2. Prezentele norme tehnice se aplică drumurilor prevăzute la pct. 1.2.

Pentru obiectivele existente, condiţiile tehnice din prezentele norme trebuie respectate cu ocazia lucrărilor de reparaţii, de reabilitări sau de modernizări ale acestora.

În cazul căilor de acces la drumul public existente, autorizate de către administratorul drumului şi care nu mai corespund reglementărilor în vigoare referitoare la siguranţa circulaţiei, proprietarii/administratorii acestora sunt obligaţi să solicite şi să obţină o nouă autorizaţie de amplasare şi/sau de acces la drum, în termenul stabilit de către administratorul drumului, în caz contrar acesta din urmă putând proceda la retragerea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drum emise anterior şi la aplicarea măsurilor stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Condiţii de amplasare a unor obiective în zona drumului public

 

3.1. Condiţii generale

3.1.1. Amplasarea unor construcţii, instalaţii şi a mijloacelor de publicitate, amenajarea intersecţiilor, amenajarea căilor de acces, precum şi execuţia oricăror lucrări în zona drumului public se realizează cu asigurarea desfăşurării fluente şi în condiţii de siguranţă a traficului rutier şi cu respectarea retragerilor impuse de administratorul drumului public,

3.1.2. La amplasarea unor construcţii, instalaţii şi a mijloacelor de publicitate, la amenajarea intersecţiilor, a căilor de acces, precum şi la execuţia oricăror lucrări în zona drumului public este obligatorie respectarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi a studiilor de fezabilitate, avizate de administratorul drumului public.

3.1.3. La stabilirea amplasării trebuie să se asigure, acolo unde este posibil, spaţiile de dezvoltare viitoare a drumului, cu minimum lăţimea unei benzi de circulaţie în aliniament şi cu respectarea condiţiilor de vizibilitate pe drum şi eventuale supralărgiri în curbe.

3.1.4. Beneficiarii zonei drumului prin amplasamente sau căi de acces de orice fel, realizate înainte sau după intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, sunt obligaţi să efectueze demersurile în vederea obţinerii acestora, în conformitate cu notificarea administratorului drumului public.

3.1.5. Obligaţia şi responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi responsabilitatea respectării acestora revin beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului public.

3.1.6. Pentru construcţiile existente în zona drumului amplasate fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului, la care nu se respectă distanţele de amplasare precizate în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite aprobare numai pentru amenajarea accesului/refugiului auto/parcării la drumul public.

Aprobarea se emite în baza unei documentaţii tehnice care trebuie să conţină, printre alte documente, şi certificatul de urbanism emis pentru amenajarea accesului/refugiului auto/parcării şi/sau autorizaţia de construire eliberată pentru obiectivul respectiv.

3.1.7. Mijloacele de publicitate existente în zona drumului, amplasate cu sau fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului, la care nu se respectă condiţiile de amplasare precizate în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, CU modificările şi completările ulterioare, şi în prezentul ordin, se desfiinţează de către deţinători, în termenul stabilit conform notificării administratorului drumului public. În caz contrar, desfiinţarea mijlocului de publicitate se poate face de administratorul drumului, pe cheltuiala sa, iar proprietarul/administratorul mijlocului de publicitate este obligat să plătească administratorului drumului toate cheltuielile generate de desfiinţarea mijlocului de publicitate.

3.1.8. Prevederile art. 3.1.7 nu se aplică mijloacelor de publicitate amplasate în afara zonei de protecţie a drumurilor publice, reglementată anterior intrării în vigoare a Legii 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

3.2. Intersecţii de drumuri

3.2.1. Intersecţiile drumurilor între ele se tratează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoriile drumurilor care se intersectează şi de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

3.2.2. Intersecţiile autostrăzilor şi ale drumurilor expres cu alte drumuri se realizează denivelat.

3.2.3. Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între două drumuri poate fi acceptată numai pe baza unui calcul de capacitate a intersecţiei, luând în considerare traficul de perspectivă la a 30-a oră de vârf. În cazul depăşirii capacităţii pentru o intersecţie la nivel cu circulaţia reglementată prin indicatoare rutiere, se poate avea în vedere soluţia semaforizării intersecţiilor situate în localităţi. În afara localităţilor, în asemenea situaţii, se va adopta soluţia cu intersecţie denivelată.

3.2.4. Amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor se realizează cu respectarea prescripţiilor din Normativul pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice, precum şi cu Normativul privind proiectarea intersecţiilor de străzi, urmărind asigurarea priorităţii pentru traficul aferent drumului de categorie superioară.

3.2.5. Lărgirile drumului, benzile de accelerare, de decelerare, de viraj şi de stocare şi penele de racordare aferente amenajării intersecţiilor se realizează cu aceeaşi îmbrăcăminte rutieră şi cu o structură rutieră echivalentă cu cea existentă pe drum, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

3.2.6. Căile de acces rutier la drumul public se realizează respectând prevederile referitoare la intersecţiile de drumuri.

3.2.7. Pentru asigurarea fluenţei traficului rutier, pe sectoarele de drum situate în afara indicatoarelor rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate, la drumuri de categorie superioară, este necesară asigurarea acceselor prin intermediul unor drumuri colectoare, paralele cu drumul public, care să debuşeze în acesta în intersecţii amenajate corespunzător. Drumurile colectoare respective se vor amenaja de către beneficiarii construcţiilor care se amplasează în zona drumurilor publice sau de către autorităţile locale, după caz.

3.3. Amplasarea în paralel şi Intersecţiile drumurilor cu căi ferate sau linii de tramvai

3.3.1. Amplasarea în paralel cu drumul a altor căi de comunicaţii terestre se realizează În afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului, în condiţiile menţionate la pct. 3.1.

3.3.2. Intersecţiile cu calea ferată ale autostrăzilor se realizează denivelat. Pentru celelalte categorii de drumuri necesitatea realizării intersecţiei denivelate se stabileşte printr-un calcul de eficienţă, bazat pe indicele general de prioritate stabilită în conformitate cu Metodologia de evaluare a priorităţii de execuţie a pasajelor denivelate.

3.3.3. La stabilirea poziţiei intersecţiilor între drumuri şi căi ferate sau linii de tramvai se urmăreşte ca ambele căi de comunicaţie să fie în aliniament în zona intersecţiei.

3.3.4. Unghiul dintre axa drumului public şi axa liniei de cale ferată sau tramvai trebuie să fie de minimum 60° şi numai în cazuri cu totul excepţionale se pot admite intersecţii la un unghi de minimum 45°, asigurându-se vizibilitatea pe ambele căi de comunicaţie în zona intersecţiei.

3.3.5. Profilul în lung al liniei de cale ferată sau tramvai în zona intersecţiei nu trebuie să prezinte declivităţi care să depăşească cu mai mult de 5%o înclinarea profilului transversal al drumului.

3.3.6. În cazuri excepţionale se poate admite amplasarea intersecţiei într-o zonă în care una dintre cele două căi de comunicaţie este în curbă, numai dacă declivitatea uneia dintre căi şi înclinarea în profil transversal al celeilalte sunt de acelaşi sens, iar diferenţa dintre ele nu depăşeşte 5%o.

3.3.7. În cazul suprapunerii zonei de siguranţă rutieră cu cea feroviară, navală, cursuri de apă sau linii de tramvai, limita de vecinătate dintre domeniul public rutier şi celelalte căi de comunicaţie va fi la jumătatea distanţei dintre ultimul element constructiv al căii rutiere şi ultimul element constructiv al celeilalte căii de comunicaţie.

3 4 Amplasarea în zona drumului public a unor canale, benzi transportoare, funiculare, conducte şi altele asemenea

3.4.1 .a. Amplasarea în paralel cu drumul public a unor canale închise sau deschise, a unor estacade cu benzi transportoare, funiculare, conducte pentru lichide sau gaze şi altele asemenea se realizează în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor, în condiţiile menţionate la pct. 3.1. În mod excepţional, conductele se pot amplasa în ampriza şi în zona de siguranţă a drumului, atunci când limita acestei zone este şi limita proprietăţilor învecinate drumului sau atunci când condiţiile de relief sunt restrictive, precum şi atunci când există amplasate alte instalaţii. Canalele închise, care colectează atât apele uzate, cât şi cele pluviale din ampriza drumului, pot fi amplasate în limitele amprizei drumului.

Conductele amplasate în ampriza şi/sau în zona de siguranţă a drumului se vor poza la adâncimea de minimum 2,00 m sub nivelul amprizei şi/sau a zonei de siguranţă şi vor fi protejate în tuburi de protecţie.

3.4.1 .b. În cazuri excepţionale, pe sectoare de drum limitate ca lungime, a căror soluţie tehnică este impusă de existenţa altor reţele pozate în zona drumului, justificate cu argumente tehnice, se pot amplasa conducte în partea carosabilă a drumurilor naţionale, şi anume cât mai aproape de marginea acesteia, realizată, de preferinţă, prin foraj orizontal în lungul drumului, prin canivou (casetă tehnică) sau galerie edilitară.

Structura rutieră, afectată de execuţia acestor lucrări, va fi refăcută prin grija şi pe cheltuiala beneficiarului autorizaţiei de amplasare, de către o societate specializată în lucrări de drumuri, pe baza unei documentaţii tehnice, însuşită şi semnată de către verificatorul de proiect şi aprobată de administratorul drumului. Îmbrăcămintea rutieră se va reface pe toată lăţimea benzii de circulaţie afectată.

Beneficiarul are obligaţia de a asigura realizarea şi verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie şi a calităţii acestora, prin responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor, În conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

Execuţia se poate face fie prin instituirea de restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, cu informarea prealabilă, inclusiv a variantelor de rute alternative, fie succesiv, pe câte o jumătate din lăţimea părţii carosabile. Beneficiarul autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public va asigura pentru lucrările de refacere a drumului o garanţie de minimum 2 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor.

Pe toată durata existenţei obiectivului, orice degradare a structurii rutiere, apărută pe sectorul de drum afectat de amplasarea conductelor, va fi remediată imediat pe cheltuiala beneficiarului lucrării, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse prin reglementările în vigoare.

3.4.2. Traversarea drumului de către canale, benzi transportoare, estacade pentru funiculare, conducte şi altele asemenea se face, de regulă, în puncte în care drumul este în aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90a, dar nu mai mic de 60°.

3.4.3. Subtraversările drumurilor cu canale, benzi transportoare, funiculare şi altele asemenea se tratează similar cu podeţele sau podurile de şosea, fiind asigurată posibilitatea de acces şi intervenţie pentru întreţinere şi reparaţie. Proiectarea şi execuţia se vor realiza de către societăţi specializate în astfel de lucrări.

3.4.4. Subtraversările drumurilor cu conducte se realizează prin forare orizontală, conductele fiind protejate prin tuburi de protecţie sub ampriza şi zona de siguranţă a drumului, cu asigurarea debuşeului eventualelor lichide, pierdute în caz de avarie, spre un cămin amplasat în afara zonei de siguranţă, în partea din aval a tubului de protecţie, respectiv o conductă de aerisire pentru gaze.

În mod excepţional, căminele se pot amplasa în zona de siguranţă a drumului, atunci când limita acestei zone este şi limita proprietăţilor învecinate drumului sau atunci când condiţiile de relief sunt restrictive, precum şi atunci când amplasamentul este condiţionat de existenţa altor instalaţii.

Conductele se amplasează cu respectarea prevederilor STAS 9312 - Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte, corelat cu adâncimea de pozare (h), în funcţie de caracteristicile litologice şi stratificaţiile evidenţiate de sondaje/foraje, după caz.

3.4.5. În cazuri excepţionale, dacă, datorită prezenţei a numeroase instalaţii subterane în zona subtraversării, există pericolul ca la execuţia forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin şanţ deschis.

Elementele drumului afectate de execuţia acestor lucrări vor fi refăcute prin grija şi pe cheltuiala beneficiarului autorizaţiei de amplasare, de către o societate specializată în astfel de lucrări de drumuri, respectând reglementările în vigoare.

Beneficiarul are obligaţia de a asigura realizarea şi verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie şi a calităţii acestora, prin responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

La execuţia lucrărilor se pot institui restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, cu informarea prealabilă, inclusiv a variantelor de rute alternative, fie succesiv, pe câte o jumătate din lăţimea părţii carosabile. Beneficiarul autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public va asigura pentru lucrările de refacere a drumului o garanţie de minimum 2 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor.

Pe toată durata existenţei obiectivului, orice degradare a structurii rutiere, apărută pe sectorul de drum afectat de amplasarea conductelor, va fi remediată imediat pe cheltuiala beneficiarului, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse prin reglementările tehnice în vigoare.

3.4.6. La canalele la care subtraversarea se face prin sifonare trebuie asigurată posibilitatea golirii conductei subterane înainte de venirea anotimpului friguros, pentru a evita degradările datorate îngheţului/dezgheţului.

3.4.7. În cazul subtraversărilor, tuburile de protecţie a conductelor care transportă lichide/gaze se instalează la o adâncime de minimum 1,50 m, măsurată între cota superioară a îmbrăcămintei rutiere a drumului şi generatoarea superioară a tubului de protecţie, respectiv de minimum 0,80 m sub cota fundului şanţului drumului.

Gropile de lucru la execuţia forajului orizontal se vor realiza în afara zonei de siguranţă a drumului.

3.4.8. Se recomandă evitarea supratraversării drumurilor cu canale, benzi transportatoare şi conducte.

3.4.9. În condiţiile acceptării unor asemenea supratraversări se va avea în vedere aplicarea unor măsuri pentru evitarea căderii pe drum a materialelor transportate. În acest scop, sub instalaţia de transport se va prevedea o copertină pe care să se colecteze materialele căzute sau care să dirijeze materialele sau pierderile de lichid în afara amprizei drumului. Copertinele trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere pe drum de minimum 6,0 m, măsurată între cota superioară a îmbrăcămintei drumului şi cota inferioară a copertinei.

3.4.10. Infrastructurile estacadelor care susţin aceste instalaţii de transport se amplasează la distanţe care să asigure lărgirea drumului cu cel puţin o bandă de circulaţie pe sens, zona mediană de minimum 2,0 m, lăţimea de lucru a parapetului marginal şi zona de siguranţă.

3.4.11. Nu se admit asemenea supratraversări la distanţe mai mici de 200 m de intersecţii, deoarece în aceste zone trebuie rezervate spaţii pentru amenajarea viitoare a benzilor specializate pentru selectarea pe direcţii a traficului în intersecţii.

3.4.12. Traversarea cursurilor de ape şi a altor obstacole se realizează independent de lucrările de artă ale drumului public. Infrastructurile construcţiei de traversare se amplasează în dreptul infrastructurilor podurilor/podeţelor, iar cota intradosului elementelor de susţinere a instalaţiei, respectiv a protecţiei instalaţiei, trebuie să fie superioară cotei inferioare intradosului podului rutier.

3.4.13. În mod excepţional, conductele se pot amplasa pe podurile, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului, într-o soluţie agreată de administratorul drumului public, dacă acestea nu împiedică circulaţia vehiculelor şi a pietonilor şi dacă din calcule rezultă că încărcarea suplimentară nu afectează rezistenţa şi stabilitatea lucrării de artă respective, având avizul proiectantului lucrării de artă sau al unui expert tehnic în domeniul lucrărilor de artă.

3.4.14. În cazul în care conductele se instalează prin suspendare de suprastructura podului, poziţia acestora trebuie aleasă astfel încât să nu reducă debuşeul podului, respectiv înălţimea de liberă trecere a pasajelor denivelate.

3.4.15. Se interzice amplasarea pe sau sub suprastructura podurilor/podeţelor a viaductelor sau a pasajelor denivelate, situate pe drumurile naţionale şi autostrăzi, de conducte pentru transportul produselor inflamabile. În cazuri excepţionale şi foarte bine justificate, pe celelalte drumuri deschise circulaţiei publice pot fi amplasate astfel de conducte pe sau sub suprastructura podurilor, viaductelor ori pasajelor denivelate, cu adoptarea unor măsuri speciale privind execuţia şi exploatarea acestor conducte şi cu respectarea prevederilor pct. 3.4.13 şi pct. 3.4.14, precum şi cu avizul administratorului drumului public şi al administratorului căii de transport supratraversate.

3.5. Amplasarea în zona drumurilor publice a unor cabluri de energie electrică sau de telecomunicaţii

3.5.1. Amplasarea în paralel cu drumul a unor cabluri se realizează în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului, în condiţiile menţionate la pct. 3.1.

3.5.2. În situaţii excepţionale, dacă nu afectează stabilitatea structurii de rezistenţă a drumului, se poate admite instalarea cablurilor în zona de siguranţă a drumului public.

3.5.3. a. Traversarea subterană sau aeriană a drumului de către cabluri se realizează, de regulă, în puncte în care drumul este în aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90°, dar nu mai mic de 60°, măsurat între axul drumului şi aliniamentul cablului.

3.5.3. b. Pentru reţelele de joasă, medie şi înaltă tensiune care se amplasează aerian, în cazuri bine justificate, administratorul drumului poate aproba derogări de la prevederile art. 3.5.3.a, numai în condiţiile respectării măsurilor de siguranţă specifice cablurilor electrice.

3.5.4. a. Subtraversările drumurilor cu cabluri electrice sau telecomunicaţii se realizează prin forare orizontală, cablurile fund protejate prin tuburi de protecţie între cămine de tragere situate în afara zonei de siguranţă.

În mod excepţional, căminele se pot amplasa în zona de siguranţă a drumului, atunci când limita acestei zone este şi limita proprietăţilor învecinate drumului sau atunci când condiţiile de relief sunt restrictive, precum şi atunci când amplasamentul este condiţionat de existenţa altor instalaţii.

3.5.4. b. În cazul subtraversărilor, tuburile de protecţie a cablurilor electrice sau de telecomunicaţii se instalează la o adâncime de minimum 1,50 m, măsurată între cota superioară a îmbrăcămintei şi generatoarea superioară a tubului de protecţie, respectiv de minimum 0,80 m sub cota fundului şanţului drumului.

3.5.4. C. Gropile de lucru la execuţia forajului orizontal se vor realiza în afara zonei de siguranţă a drumului.

3.5.5. În cazuri excepţionale, dacă, datorită prezenţei a numeroase instalaţii subterane în zona traversării, există pericolul ca la execuţia forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin şanţ deschis. Se interzice execuţia de asemenea subtraversări la autostrăzi.

Structura rutieră afectată de execuţia acestor lucrări va fi refăcută prin grija şi pe cheltuiala beneficiarului autorizaţiei de amplasare, de către o societate specializată în astfel de lucrări de drumuri, respectând reglementările în vigoare.

Beneficiarul are obligaţia de a asigura realizarea şi verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie şi ia

calităţii acestora, prin responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

Execuţia se poate face fie prin instituirea de restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, cu informarea prealabilă, inclusiv a variantelor de rute alternative, fie succesiv, pe câte o jumătate din lăţimea părţii carosabile. Beneficiarul autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public va asigura pentru lucrările de refacere a drumului o garanţie de minimum 2 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor.

Pe toată durata existenţei obiectivului, orice degradare a structurii rutiere, apărută pe sectorul de drum afectat de amplasarea conductelor, va fi remediată imediat pe cheltuiala beneficiarului, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse prin reglementările tehnice în vigoare.

3.5.6. Traversarea cursurilor de ape şi a altor obstacole se realizează independent de lucrările de artă ale drumului, în afara zonei de siguranţă a lucrării de artă. Infrastructurile construcţiei de traversare se amplasează în dreptul infrastructurilor podului rutier, iar cota inferioară a cablului la săgeata maximă a elementelor de susţinere a cablului va fi superioară cotei intradosului suprastructurii lucrării de artă. Prin amplasarea cablurilor nu vor fi afectate lucrările de apărare a malurilor şi infrastructura lucrărilor de artă.

3.5.7. În mod excepţional, cablurile se pot amplasa pe podurile, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului, în tuburi de protecţie, într-o soluţie avizată de administratorul drumului, dacă acestea nu împiedică circulaţia vehiculelor şi a pietonilor, fără să afecteze comportarea în timp a construcţiei sau să genereze încărcări suplimentare care să influenţeze calculul de rezistenţă şi în baza unei expertize de specialitate, pentru care întreaga răspundere o poartă expertul tehnic sau cu avizul proiectantului lucrării de artă.

De asemenea, amplasarea nu trebuie să afecteze secţiunea de curgere luată în calcul la dimensionarea lucrării de artă.

În cazul în care cablurile se instalează prin suspendare de suprastructura podului, poziţia acestora trebuie aleasă astfel încât să nu reducă debuşeul podului, respectiv înălţimea de liberă trecere a pasajelor denivelate.

3.5.8. În tuburile de protecţie se vor prevedea cabluri din oţel pentru facilitarea tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicaţii, în caz de avarie sau în alte soluţii care impun înlocuirea acestora. La capetele lucrării de artă se va prevedea rezerva de cablu suficientă în vederea mutării acestuia pe parcursul lucrărilor de intervenţie/reparaţie/modernizare/ reabilitare a lucrării de artă.

3.5.9. Amplasarea stâlpilor de susţinere a cablurilor instalate aerian se realizează la o distanţă suficientă faţă de drum, astfel încât, în situaţia lărgirii drumului cu câte o bandă pentru fiecare sens de circulaţie, stâlpii să rămână în afara zonei de siguranţă a drumului, fără a fi necesară mutarea lor.

Excepţie fac situaţiile de amplasare a stâlpilor pentru iluminatul public, care trebuie amplasaţi în afara amprizei drumului, într-o soluţie avizată de administratorul drumului public.

3.5.10. Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de minimum 6,0 m, măsurată între cota inferioară a cablurilor (a săgeata maximă şi cei mal înalt punct al platformei drumului. În cazul cablurilor electrice, înălţimea se majorează cu spaţiul de siguranţă împotriva electrocutării astfel:

 

Condiţii de calcul al distanţei pe verticală

Distanţa minimă între conductorul inferior al LEA şi partea carosabilă

U≤ 110 kV

Un = 220 kV

Un = 400 kV

Gabaritul minim

7,00

8,00

9,00

 

3.6. Amplasarea unor clădiri sau a altor construcţii supraterane în zona drumurilor publica

3.6.1. Amplasarea în zona de protecţie aferentă drumului public a construcţiilor supraterane care nu aparţin acestuia se poate realiza în condiţiile menţionate la pct. 3.1.

3.6.2. Amplasarea obiectivelor de deservire a publicului sau de altă natură se realizează cu asigurarea unor spaţii de parcare, în incinta proprietăţii/în afara domeniului public, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu alte acte şi reglementări în vigoare. Se interzice parcarea/staţionarea vehiculelor pe ampriza şi/sau pe zona de siguranţă a drumului.

3.6.3. În cadrul obiectivelor care deservesc publicul este obligatorie asigurarea de grupuri sanitare la care publicul să aibă acces. Sunt exceptate spaţiile comerciale din intravilan.

3.6.4. Se interzice deversarea apelor uzate şi a celor pluviale din incinta obiectivelor/ proprietăţii şi/sau de pe calea de acces în ampriza şi/sau zona de siguranţă a drumului public. Evacuarea apelor uzate se realizează în instalaţiile de canalizare sau în fose septice vidanjabile. În cazul unor obiective la care apele pluviale ar putea antrena produse poluante, trebuie asigurate, după caz, instalaţii de separare a grăsimilor, de decantare, de filtrare etc.

3.6.5. La amenajarea căilor de acces trebuie asigurate colectarea şi evacuarea apelor pluviale în lungul drumului sau, după caz, îndepărtarea acestora de drum,

3.6.6. Lucrările de semnalizare rutieră permanentă, datorate realizării accesului la obiectivul amplasat în zona drumului public, sunt în sarcina proprietarului/administratorului obiectivului şi se execută de o societate specializată, în conformitate cu planul de situaţie avizat de către poliţia rutieră şi aprobat de administratorul drumului public.

3.6.7. Repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile publice, menţinerea semnalizării rutiere care reglementează accesul în incinta proprietăţii, întreţinerea elementelor de colectare şi scurgere a apelor pluviale din dreptul proprietăţii, inclusiv contravaloarea cheltuielilor, sunt în sarcina proprietarului/administratorului obiectivului.

3.7. Amplasarea mijloacelor de publicitate

3.7.1. Prin publicitate în zona drumului se înţelege orice mijloc de afişaj care se adresează utilizatorilor drumului, indiferent de locul de instalare şi indiferent de caracterul acestuia: comercial, politic, electoral, religios sau de altă natură, care se amplasează în zona drumului public.

3.7.2. Este interzisă publicitatea în zona de protecţie a autostrăzii. Publicitatea este permisă în spaţiile de odihnă şi servicii, amplasarea panourilor publicitare realizându-se astfel încât acestea să nu fie vizibile pentru participanţii la traficul de pe autostradă.

3.7.3. În zona drumului este interzisă instalarea mijloacelor de publicitate, care, prin formă, culori sau conţinut, pot fi confundate cu indicatoarele de semnalizare rutieră.

3.7.4.1. Se interzice instalarea mijloacelor de publicitate pe lucrările de artă care traversează drumul public, pe portale cu semnalizare rutieră, în interiorul curbelor, precum şi la o distanţă:

a) în localitate, mai mică de 150 m, calculată de la intrarea/ieşirea în/din intersecţie;

b) în afara localităţii, mai mică de 250 m, calculată de la intrarea/ieşirea în/din intersecţie.

În situaţii excepţionale, pentru afişarea unor mesaje de interes public general, administratorul drumului poate încheia protocoale cu autorităţi ale statului, în vederea instalării unor mijloace de publicitate pe lucrările de artă care traversează drumul, pentru o perioadă stabilită de administratorul drumului public.

3.7.4.2. Se interzice instalarea mijloacelor de publicitate tip banner în soluţii independente autoportante în traversarea drumului public.

3.7.4.3. Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi a celorlalte mijloace de publicitate, plantaţiilor rutiere şi a oricăror altor obstacole.

3.7.4.4. Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate pe zona de acţionare a indicatoarelor de presemnalizare a trecerilor pentru pietoni şi a locurilor frecventate de copii (indicatoarele rutiere fig. A22 şi fig. A23, conform SR 1848-1).

3.7.4.5. Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate în curbe şi în intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie, în interiorul sensurilor giratorii, în ampriza şi în zonele de siguranţă, precum şi pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii.

3.7.5. În afara localităţilor, panourile publicitare se amplasează la distanţe de minimum 7,0 m faţă de marginea îmbrăcămintei rutiere aferentă drumului (partea carosabilă + banda de încadrare +acostamentul consolidat) şi la distanţe de minimum 100 m unul faţă de celălalt, excepţie făcând panourile de dimensiuni mici [maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici şi mijloacele de semnalizare aferente staţiilor de distribuţie a carburanţilor.

Panourile de dimensiuni mici [maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici se montează în afara gabaritului platformei drumului.

Mijloacele de publicitate tip totem, care afişează preţurile, aferente staţiilor de distribuţie a carburanţilor, se vor amplasa, obligatoriu, în afara zonei de siguranţă a drumului public.

3.7.6. În localităţi, panourile publicitare se amplasează astfel:

- la distanţa de minimum 4,0 m faţă de marginea îmbrăcămintei rutiere (parte carosabilă + bandă de încadrare+ acostamentul consolidat) - în cazul în care nu există trotuar;

- la distanţa de minimum 1,0 m faţă de limita dinspre drum a spaţiului verde existent între drum şi trotuar, fără a împiedica circulaţia pietonilor. Înălţimea de amplasare a panourilor, în aceste cazuri, va fi de minimum 2,5 m faţă de cota trotuarului;

- la o distanţă de minimum 25 m unul faţă de celălalt.

Excepţie fac panourile publicitare de dimensiuni mici

[maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici şi mijloacele de semnalizare aferente staţiilor de distribuţie a carburanţilor.

Panourile publicitare de dimensiuni mici [maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici se montează în afara gabaritului platformei drumului.

3.7.7. Dimensiunile maxime ale panourilor publicitare care pot fi instalate în cadrul zonei de protecţie sunt:

- maximum 8,0 x 4,0 m - în afara localităţilor;

- maximum 4,0 x 3,0 m - în localităţi;

- maximum 0,8 x 1,2 m - amplasate pe stâlpii electrici.

Panourile publicitare care depăşesc dimensiunile de mai sus pot fi instalate numai în afara zonei de protecţie a drumului public.

3.7.8. Se interzice utilizarea materialelor retroreflectorizante la execuţia panourilor publicitare. Înscrisurile de pe panoul publicitar se vor realiza cu litere având înălţimea de minimum 200 mm în cazul panourilor publicitare uzuale şi de minimum 120 mm în cazul panourilor publicitare de dimensiuni mici [maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici. Proprietarul/Administratorul panourilor publicitare poartă întreaga responsabilitate privind rezistenţa şi siguranţa în exploatare a acestora. Beneficiarul răspunde de rezistenţa şi de stabilitatea acestor panouri.

3.8.1. Se interzice amplasarea în zona de siguranţă a drumurilor naţionale a mijloacelor de publicitate de tip „ecran publicitar” - ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemănătoare, pe care se rulează grafică, spoturi şi altele asemenea, cu conţinut dinamic şi de dimensiuni variabile.

3.8.2. Pentru identificare, la partea inferioară dinspre drum a panoului publicitar se vor înscrie, cu litere având înălţimea de minimum 25 mm, numele titularului şi numărul autorizaţiei emise de administratorul drumului public.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

4.1. Condiţiile din prezentele norme tehnice nu sunt limitative. Ele pot fi completate cu alte condiţii specifice situaţiei de pe teren, la iniţiativa administratorului drumului,

4.2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor (în cazul instalaţiilor subterane) şi înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, beneficiarul lucrării are obligaţia de a solicita în scris administratorului drumului şi, după caz, poliţiei rutiere verificarea în teren a modului de execuţie a lucrărilor, a respectării autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza autorizării.

În cazul nerespectării acestor condiţii şi dacă abaterile nu sunt de natură să afecteze stabilitatea drumului şi siguranţa circulaţiei, la aprecierea administratorului drumului public, se poate acorda un nou termen de remediere şi numai o singură dată.

4.3. Acordul prealabil este valabil 12 luni, termen în care trebuie obţinută autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public. Acordul prealabil nu dă dreptul la începerea lucrărilor fără obţinerea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public. Acordul prealabil poate fi prelungit la cerere, pe o perioadă de maximum 12 luni. Pentru perioada de prelungire a acordului prealabil este obligatoriu ca certificatul de urbanism să fie în termen de valabilitate. Cererea de prelungire trebuie depusă cu cel puţin 30 de zile înainte de data de expirare a acordului.

4.4. Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public este valabilă pe durata existenţei lucrării sau construcţiei, în condiţiile respectării prevederilor 1.9.1.-1.9.5 şi a prevederilor autorizaţiei.

4.4.1. Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public.

4.4.2. Durata de execuţie a lucrărilor poate fi prelungită pe o perioadă de câte 12 luni, în corelare cu durata de execuţie a lucrărilor specificată în autorizaţia de construire, prin actualizarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces.

4.4.3. Durata de execuţie a lucrărilor poate fi prelungită la solicitarea beneficiarului depusă cu minimum 30 de zile înainte de expirarea acesteia.

4.4.4. a. Pentru mijloacele de publicitate, autorizaţia se emite pentru o durată de 12 luni şi poate fi prelungită la expirarea acestei perioade, în caz de neprelungire urmând ca mijlocul de publicitate să fie desfiinţat la data expirării autorizaţiei.

Excepţie fac totem-urile aferente staţiilor de distribuţie a carburanţilor, a căror autorizaţie se emite pe toată perioada de funcţionare a obiectivului. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces pentru totem se vor emite în baza unei documentaţii tehnice, care se va depune odată cu cea aferentă amplasării staţiei de distribuţie a carburanţilor în zona drumului public.

4.4.4. b. Solicitarea de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de amplasare se face cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acesteia.

4.4.4. C. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se face numai pentru mijloacele de publicitate la care au fost respectate condiţiile prevăzute în autorizaţia de amplasare şi/sau de acces.

În caz de neprelungire a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces, mijloacele de publicitate vor fi desfiinţate de către deţinători, pe cheltuiala acestora, în termen de 5 zile de la data primirii notificării transmise de administratorul drumului.

Limitele zonelor drumurilor

Limitele zonelor drumurilor, conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:

- 1,50 m - de la marginea exterioară a dispozitivelor de preluare a apelor meteorice, pentru drumurile situate la nivelul terenului;

- 2,00 m - de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;

- 3,00 m - de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea taluzului până la 5,00 m inclusiv;

- 5,00 m - de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea taluzului mai mare de 5,00 m.

b) Zonele de siguranţă ale podului, care includ şi suprafeţe de teren aflate sub pod, sunt:

- 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);

- la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod).

c) Zonele de siguranţă ale drumurilor cu versanţi (defileu) cu înălţimea mai mare de 30 m se consideră la partea superioară a taluzului versantului.

d) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului conform tabelului următor:

 

Categoria drumului

Autostrăzi

Drumuri naţionale

Drumuri judeţene

Drumuri comunale

Distanta de la marginea exterioară a zonei de siguranţă până la marginea zonei drumului (m)

50

22

20

18

 

Limitele zonelor drumurilor*


 

*) Limitele zonelor drumurilor sunt reproduse în facsimil.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 79 din 11 ianuarie 2018 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 51 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul II articolul 21 alineatul (4), litera c) se abrogă.

2. La capitolul VIII, după tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I an 2018” se introduce un nou tabel, cu următorul cuprins:

„Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2018”

 

 

 

 

- mii lei -

Denumire program de sănătate

Credite de angajament an 2018

Credite bugetare an 2018

Programul naţional de oncologie, din care:

1.489.225,00

1.488.456,00

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)**

1.291.527,00

1.291.087,00

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT

28.832,00

28.754,00

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

412,00

378,00

Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi

2.882,00

2.746,00

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii)

165,476,00

165.408,00

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi

96,00

83,00

Programul naţional de diabet zaharat

999.708,00

1.002.700,00

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

45.325,00

45.603,00

Programul naţional de tratament pentru boli rare**

190.583,00

185.721,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

117.290,00

122.761,00

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

188.897,00

187.416,00

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

18.506,00

18.526,00

Programul naţional de boli endocrine

2.198,00

2.292,00

Programul naţional de ortopedie

68.931,00

67.796,00

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

510,00

531,00

Programul naţional de boli cardiovasculare

127.508,00

128.552,00

Programul naţional de sănătate mintală

1.525,00

1.454,00

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

22.863,00

21.261,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

13.685,00

12.990,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

8.131,00

6.987,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

322,00

302,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

725,00

982,00

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

867.015,00

867,015,00

Total

4.140.084,00

4.140.084,00

Cost volum

807.282,00

807.282,00

Total general

4.947.366,00

4.947.366,00”


* Sumele includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente trimestrului 12018.

** Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.

 

 

 

3. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Unităţi care derulează programul”, punctul 1 „boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme cronice”, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

„r) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava.”

4. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Unităţi care derulează programul”, punctul 2 „boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme acute - urgenţe neurologice”, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

„o) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Laurenţiu-Teodor Mihai

 

Bucureşti, 11 ianuarie 2018.

Nr. 34.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 8 noiembrie 2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 şi 982 bis din 30 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) şi (72), cu următorul cuprins:

(71) în cadrul raportărilor anuale menţionate la alin. (7) prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor şi cheltuielilor, poate fi diferită de cea din situaţiile financiare anuale conform cu IFRS, aceasta fiind determinată de cerinţele de informaţii ale instituţiilor statului.

(72) Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informaţiilor comparative, raportările menţionate la alin. (71) conţin informaţii comparative retratate. În acest caz, informaţiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor şi cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor politici contabile, respectiv a corectării erorilor contabile”.

2. La anexa nr. 1 articolul 47, alineatul (3) se abrogă.

3. La anexa nr. 1 articolul 58, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(16) Diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, se reflectă în contul 1036 «Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»“.

4. La anexa nr. 1 articolul 80, la alineatul (1), literele b), c), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor (contul 1037 «Diferenţe privind contabilitatea de acoperire»);

c) diferenţele din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (contul 1035 «Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»);

.....................................................................................................................

e) diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, din categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (1036 «Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»);

f) diferenţele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (contul 1035 «Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitice distincte, după caz);”.

5. La anexa nr. 1 articolul 80, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,(3) Veniturile din dividende şi asimilate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, sunt înregistrate în contul 7623 «Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct.

(4) La derecunoaşterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, câştigurile sau pierderile reprezentând diferenţe favorabile sau nefavorabile din evaluare, evidenţiate anterior în contul 1035 «Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global», se înregistrează în contul 7623 «Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global/analitic distinct, respectiv 6613 «Pierderi din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct”.

6. La anexa nr. 1 articolul 80, alineatele (5) şi (6) se abrogă.

7. La anexa nr. 1 articolul 101, conturile 1035, 1036 şi 1037 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1035 Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P)

1036 Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P)

1037 Diferenţe privind contabilitatea de acoperire (A/P)”.

8. La anexa nr. 1 articolul 101, grupele 26 „Imobilizări financiare”, 50 „Investiţii pe termen scurt” şi 59 „Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE

261 Acţiuni deţinute la filiale

2611 Titluri contabilizate la cost (A)

2612 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)

2613 Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)

262 Acţiuni deţinute la entităţi asociate

2621 Titluri contabilizate la cost (A)

2622 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)

2623 Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)

263 Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun

2631 Titluri contabilizate la cost (A)

2632 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)

2633 Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)

264 Titluri puse în echivalenţă (A)

265 Alte titluri imobilizate

2651 Alte titluri imobilizate desemnate la valoare justă prin contul de profit şi pierdere (A)

2652 Alte titluri imobilizate evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)

267 Creanţe imobilizate

2671 Sume de încasat de la entităţile din grup (A)

2672 Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile din grup (A)

2673 Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A)

2674 Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A)

2675 împrumuturi acordate pe termen lung (A)

2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)

2677 Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A)

2678 Alte creanţe imobilizate (A)

2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)

269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare

2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la filiale (P)

2692 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate (P)

2693 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi controlate în comun

2695Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)

.....................................................................................................................

50 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 503 Acţiuni

5031 Acţiuni cotate (A)

50311 Acţiuni cotate deţinute în vederea tranzacţionării

50312 Acţiuni cotate cumpărate - în curs de decontare

50313 Acţiuni cotate vândute - în curs de decontare

505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A)

506 Obligaţiuni

5061 Obligaţiuni cotate (A)

50611 Obligaţiuni cotate deţinute

50612 Obligaţiuni cotate cumpărate - în curs de decontare

50613 Obligaţiuni cotate vândute - în curs de decontare

5062 Obligaţiuni necotate (A)

50621 Obligaţiuni necotate deţinute

50622 Obligaţiuni necotate cumpărate - în curs de decontare

50623 Obligaţiuni necotate vândute - în curs de decontare

507 Titluri de stat

5071 Titluri de stat cotate (A)

50711 Titluri de stat cotate deţinute

50712 Titluri de stat cotate cumpărate - în curs de decontare

50713 Titluri de stat cotate vândute - în curs de decontare

5072 Titluri de stat necotate (A)

50721 Titluri de stat necotate deţinute

50722 Titluri de stat necotate cumpărate - în curs de decontare

50723 Titluri de stat necotate vândute - în curs de decontare

508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 5081 Alte titluri de plasament (A)

50811 Alte titluri de plasament cotate

50812 Alte titluri de plasament necotate

5082 Instrumente financiare derivate - apel în marjă (A)

5088 Dobânzi la obligaţiuni, titluri de stat şi titluri de plasament (A)

50881 Dobânzi la obligaţiuni cotate

50882 Dobânzi la obligaţiuni necotate

50883 Dobânzi la titluri de plasament cotate

50884 Dobânzi la titluri de plasament necotate

50885 Dobânzi la titluri de stat cotate

50886 Dobânzi la titluri de stat necotate

509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţii pe termen scurt

5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)

5098 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P)

.....................................................................................................................

59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate

593 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor

5931 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor cotate (P)

595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P)

596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor

5961 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor cotate (P)

5962 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor necotate (P)

597 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat

5971 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat cotate (P)

5972 Ajustări pentru pierderea de valoare a titlurilor de stat necotate (P)

598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate

5981 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament cotate (P)

5982 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri de plasament necotate (P)

5988 Ajustări pentru pierderea de valoare a instrumentelor financiare derivate (P)\

9. La anexa nr. 1 articolul 101, contul 6613 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„6613 Pierderi din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global”.

10. La anexa nr. 1 articolul 101, după contul 6864 se introduce un nou cont, contul 6865, cu următorul cuprins:

„6865 Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat”.

11. La anexa nr. 1 articolul 101, contul 7623 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7623 Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global”.

12. La anexa nr. 1 articolul 101, denumirea grupei 78 şi contul 786 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„78 VENITURI DIN PROVIZIOANE, AMORTIZĂRI SI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

.....................................................................................................................

786 Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare”.

13. La anexa nr. 1 articolul 101, după contul 7864 se Introduce un nou cont, contul 7865, cu următorul cuprins:

„7865 Venituri financiare din amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat”.

14. La anexa nr. 1, capitolul VI, funcţiunile conturilor 1035, 1036, 1037, 261, 262, 263, 264, 661, 762 şi 786 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Contul 1035 «Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global», cu ajutorul căruia sunt evidenţiate diferenţele rezultate din evaluarea activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 1036 «Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global», cu ajutorul căruia sunt evidenţiate diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 1037 «Diferenţe privind contabilitatea de acoperire», cu ajutorul căruia sunt evidenţiate diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor.

.....................................................................................................................

Contul 261 «Acţiuni deţinute la filiale», cu ajutorul căruia sunt evidenţiate acţiunile deţinute la filiale, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 262 «Acţiuni deţinute la entităţi asociate», cu ajutorul căruia sunt evidenţiate acţiunile deţinute la entităţi asociate, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 263 «Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun», cu ajutorul căruia sunt evidenţiate acţiunile deţinute de entitate în capitalul entităţilor controlate în comun, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Contul 264 «Titluri puse în echivalenţă», cu ajutorul căruia sunt evidenţiate titlurile de participare evaluate prin metoda punerii în echivalenţă.

.....................................................................................................................

Contul 661 «Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare», cu ajutorul căruia sunt evidenţiate pierderile rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi pierdere, precum şi a celor rezultate din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

.....................................................................................................................

Contul 762 «Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare», cu ajutorul căruia sunt evidenţiate câştigurile rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi pierdere, precum şi a câştigurilor rezultate din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

.....................................................................................................................

Contul 786 «Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare», cu ajutorul căruia sunt evidenţiate veniturile financiare din ajustări pentru pierdere de valoare, precum şi a diferenţelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziţionate, amortizate.”

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 12 ianuarie 2018.

Nr. 2.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.