MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 80/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 80         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 26 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

1. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 

ACTE ALE SENATULUI

 

3. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

1. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

9. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare

 

187. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare

 

197. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinara

 

În temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. (2) şi art. 66 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor şi Senatul se convoacă în sesiune extraordinară în şedinţă comună în data de 29 ianuarie 2018, ora 15,00.

Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2018.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

PROIECTE

 

ORDINEA DE ZI ŞI PROGRAMUL DE LUCRU

pentru sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 29 ianuarie 2018

 

I. Ordinea de zi

- Prezentarea Programului şi a listei Guvernului de către doamna Vasilica-Viorica Dăncilă, candidatul desemnat la funcţia de prim-ministru

- Dezbateri asupra Programului şi listei Guvernului

- Votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra Programului şi a întregii liste a Guvernului

II. Programul de lucru

Luni, 29 ianuarie 2018

 

orele 8,00-14,00

Lucrări în comisiile permanente comune - Audierea membrilor Guvernului

 

ora 15,00 - până la epuizarea ordinii de zi

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului

- Prezentarea Programului şi a Listei Guvernului de către doamna Vasilica-Viorica Dăncilă, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru

- Dezbateri asupra Programului şi listei Guvernului

- Votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra Programului şi a întregii liste a Guvernului

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

În temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 83 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Se convoacă Senatul în prima sesiune ordinară a anului 2018, în ziua de joi, 1 februarie 2018, ora 12,00.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2018.

Nr. 3.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor decide:

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor este convocată În prima sesiune ordinară a anului 2018 în ziua de joi, 1 februarie 2018, ora 12,00.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2018.

Nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare, după cum urmează;

a) unitatea administrativ-teritorială Batarci - sectoarele cadastrale nr. 22 şi 24;

b) unitatea administrativ-teritorială Bârsău - sectorul cadastral nr. 36;

c) unitatea administrativ-teritorială Craidorolţ - sectoarele cadastrale nr. 21, 25, 26, 27 şi 28;

d) unitatea administrativ-teritorială Crucişor - sectoarele cadastrale nr. 10, 14 şi 17;

e) unitatea administrativ-teritorială Tăşnad - sectorul cadastral nr. 90.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2018.

Nr. 9.


*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: SATUMARE

UAT: BATARCI

Sectoare: 22, 24

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare

 

În temeiul dispoziţiilor art. 21, art. 52 alin. (19), art. 168 şi art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 736.396 din 18.01.2018,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare, prevăzută în anexa nr. 1,

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) „Cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare”, prevăzută în anexa nr. 2;

b) „Dispoziţie de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare”, prevăzută în anexa nr. 3;

c) „înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare”, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data la care se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 14 mai 2015.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2018.

Nr. 187.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare

 

1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de restituire a sumelor plătite la bugetul de stat în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată şi pentru care nu există obligaţia de declarare, încasate/stabilite de autorităţile şi instituţiile publice, altele decât cele prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările ulterioare, denumite în continuare sume de restituit.

2. Pentru restituirea sumelor prevăzute la pct. 1, solicitanţii depun la autoritatea sau instituţia publică ce nu a realizat prestaţia solicitată ori la care au efectuat o plată în plus faţă de obligaţia legală o cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare, denumită în continuare cerere de restituire, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

3. Cererea de restituire este însoţită de copii ale documentelor de plată ale solicitantului şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) denumirea solicitantului;

b) codul de identificare fiscală;

c) domiciliul fiscal al solicitantului;

d) suma şi natura creanţei solicitate la restituire;

e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;

1) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;

g) datele de identificare ale organului fiscal central competent în a cărui administrare se află acesta;

h) motivul pentru care se solicită restituirea taxei, temeiul legal al solicitării şi documente justificative, dacă este cazul.

4.1. Autoritatea sau instituţia publică verifică dacă prestaţia nu s-a realizat ori dacă plata a fost efectuată necuvenit sau în cuantum mai mare decât obligaţia legală şi emite, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de restituire, o dispoziţie de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare, denumită în continuare dispoziţie de restituire, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

4.2. Autoritatea sau instituţia publică verifică încadrarea în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.

5. În situaţia în care persoana solicitantă nu este îndreptăţită la restituire autoritatea sau instituţia publică respinge cererea de restituire şi înştiinţează solicitantul.

6. Documentele prevăzute la pct. 3 şi 4.1 se înaintează, în termen de 3 zile de la aprobare, de către autoritatea sau instituţia publică, unităţii Trezoreriei Statului la care sunt arondate acestea. Totodată, în dispoziţia de restituire se menţionează numărul/data documentului prin care suma în cauză a fost depusă/virată în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat.

7.1. Unitatea Trezoreriei Statului verifică următoarele date înscrise în documentele prevăzute la pct. 3 şi 4.1, respectiv: numărul şi data documentului prin care s-a plătit suma la bugetul de stat,suma plătită, organul fiscal central competent în administrarea solicitantului.

7.2. În cazul în care suma plătită de solicitant a fost virată la bugetul de stat, cumulat cu alte sume încasate de autoritatea sau instituţia publică, în dispoziţia de restituire se va preciza documentul prin care a fost plătită suma care include şi suma plătită de către solicitant.

7.3. În cazul în care dispoziţia de restituire nu cuprinde toate informaţiile solicitate, unitatea Trezoreriei Statului o restituie autorităţii sau instituţiei publice, împreună cu documentaţia anexată, pentru corectare.

7.4. În cazul în care dispoziţia de restituire cuprinde toate informaţiile solicitate, dar unitatea Trezoreriei Statului nu identifică ca fiind plătită suma înscrisă în aceasta, restituie documentele prevăzute la pct. 3 şi 4.1 autorităţii/instituţiei publice care le-a transmis.

8. Unitatea Trezoreriei Statului care a încasat suma întocmeşte, în termen de 3 zile de la primirea documentelor, documentul de plată prin care se transferă suma respectivă din contul de venituri al bugetului de stat în care a fost aceasta virată iniţial în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.21.00 „Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate”, codificat cu codul de identificare fiscală al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal central competent, la care acesta este arondat, indiferent dacă unităţile Trezoreriei Statului sunt diferite sau este aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului.

9. Odată cu întocmirea documentului de plată pentru transferul sumelor în cauză, unitatea Trezoreriei Statului care a încasat suma transmite, în sistem electronic, unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul şi documentele prevăzute la pct. 3 şi 4.1, scanate, în măsura în care unităţile Trezoreriei Statului sunt diferite.

10. Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul transmite organului fiscal central competent, în termen de două zile de la primire, documentele prevăzute la pct. 3 şi 4.1, în vederea verificării de către organul fiscal central competent a eventualelor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina solicitantului.

11. Compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire procedează la verificarea situaţiei obligaţiilor fiscale restante ale solicitantului.

12. În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central competent, suma solicitată se restituie solicitantului numai după constatarea compensării cu obligaţiile sale restante, scop în care sunt emise, în 2 exemplare, şi transmise, în sistem informatic, unităţii Trezoreriei Statului Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume - în scopul efectuării operaţiunilor de compensare şi/sau restituire.

13.  în situaţia în care solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante, cererea de restituire, însoţită de dispoziţia de restituire, se transmit, în sistem informatic, unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul, care va efectua restituirea sumelor.

14. Cererea de restituire va fi soluţionată în termenul prevăzut la art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

15. După analiza efectuată potrivit pct. 11 şi 12, compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire întocmeşte, în 2 exemplare, Decizia de restituire a sumelor de la bugetul de stat sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget.

16. În cazul solicitanţilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară, în contul indicat prin cererea de restituire, iar în cazul solicitanţilor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat prin aceeaşi modalitate de aceştia, fie în numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza Notei privind restituirea/ rambursarea unor sume.

17. După efectuarea compensării şi a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului transmite organului fiscal central competent, în termen de două zile, în sistem informatic confirmarea operaţiunilor efectuate.

18. În vederea efectuării restituirii în numerar, organul fiscal central competent transmite, în sistem informatic, unităţii Trezoreriei Statului, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de soluţionare a cererii de restituire, Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, împreună cu înştiinţarea de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin.

19. Organul fiscal central competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului, comunică solicitantului următoarele documente:

a) în cazul restituirii sumelor în contul bancar indicat de solicitant, câte un exemplar al Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau al Notei privind restituirea/rambursarea unor sume:

b) în cazul restituirii sumelor în numerar, câte un exemplar al Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau al Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, precum şi, după caz, al înştiinţării de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare.

20. Cel de-al doilea exemplar al documentelor prevăzute la pct. 19 se păstrează la dosarul fiscal al solicitantului.

21. Concomitent, printr-o adresă, organul fiscal central competent va informa autoritatea sau instituţia publică emitentă a dispoziţiei de restituire cu privire la efectuarea operaţiunilor de compensare/restituire,

22. Dosarele întocmite în vederea soluţionării solicitărilor de restituire a sumelor încasate în plus sau necuvenit la bugetul de stat se arhivează la dosarul fiscal al solicitantului.

23. Prezentul ordin se aplică şi cererilor de restituire a unor sume reprezentând taxe de emitere a unei soluţii fiscale individuale anticipate, respectiv taxe de emitere/modificare a unui acord de preţ în avans, depuse anterior datei de 1 ianuarie 2016 şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi care în conformitate cu art. 352 alin. (2) din Legea nr. 207/2dl5 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii cererilor de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate, respectiv de emitere/modificare a acordului de preţ în avans.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. .................. din data de .........................................

Către ......................................... 1)/ ......................................... 2)

 

CERERE DE RESTITUIRE

a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare

 

Prin prezenta subsemnatul/subscrisa ......................................... 3), cu sediul/domiciliul în localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................................., având C.I.F. ........................................., administrat de ......................................... 4) şi arondat unităţii

Trezoreriei Statului ......................................... 5), rog a mi se restitui suma de ......................................... 6), reprezentând ......................................... 7), achitată cu documentul de plată ......................................... nr. .................. din data de .........................................,

având în vedere faptul că ......................................... 8).

Menţionez că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal central competent eventualele obligaţii fiscale/bugetare restante existente în evidenţa fiscală la data restituirii.

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze9):

( ) în contul bancar nr. ........................................., cod IBAN ........................................., deschis la .........................................;

( ) în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului.

 

Semnătura

................................

L.S. (dacă este cazul)


1) Denumirea autorităţii/instituţiei publice care a încasat suma.

2) Denumirea organului fiscal central competent în administrarea solicitantului.

3) Numele sau denumirea solicitantului.

4) Denumirea organului fiscal central competent în administrarea solicitantului.

5) Denumirea unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul sau organul fiscal central competent în administrarea acestuia.

6) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea.

7) Denumirea taxei/tarifului/comisionului/contribuţiei etc., plătit(e) în plus faţă de obligaţia legală ori plătit(e) necuvenit, după caz.

8) Se va preciza motivul pentru care se solicită restituirea, respectiv dacă suma a fost plătită în plus sau necuvenit,

9) Se va bifa modalitatea agreată pentru restituire de către contribuabilul persoană fizică, iar în cazul contribuabilului persoană juridică se va bifa în mod obligatoriu contul bancar în care doreşte restituirea.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare”

 

1. Denumirea: „Cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare”

2. Formatul: A4/t1

3. Difuzare: se difuzează gratuit de către organele fiscale centrale.

4. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare.

5. Se utilizează:

- pentru restituirea sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare.

6. Se întocmeşte un exemplar unic de către solicitant.

7. Circulă:

- se depune la autoritatea sau instituţia publică către care a fost efectuată plata;

- se transmite, în original, alături de decizia de restituire, la unitatea Trezoreriei Statului care deserveşte autoritatea sau instituţia publică;

- în forma scanată, între unitatea Trezoreriei Statului şi organul fiscal central competent.

8. Se arhivează la nivelul fiecărei instituţii, în original, copie sau forma scanată, după caz.

 

ANEXA Nr. 3

 

Denumirea autorităţii/instituţiei publice*) .........................................

Sediul: Localitatea .........................................,

str. ......................................... nr. ....,

judeţul/sectorul .........................................

 

 

 

DISPOZIŢIE DE RESTITUIRE

a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare

 

Nr. ......................................... din data de .........................................

în baza Cererii nr. ......................................... din data de ......................................... a solicitantului ........................................., cu sediul/domiciliul în localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ........................................., având C.I.F. ........................................., înregistrată la autoritatea/instituţia publică cu nr. ......................................... din data de ......................................... au fost efectuate verificări cu privire la situaţia sumelor plătite în plus sau necuvenit, încasate cu documentul de plată ......................................... nr. ......................................... din data de ......................................... în sumă de ............................ lei.

În urma verificărilor se certifică dreptul de creanţă al solicitantului pentru suma totală de ......................................... lei şi se dispune restituirea acesteia de la bugetul de stat, din contul .........................................**) în contul 20.A.36.21.00

„Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor încasate” din care organul fiscal central competent dispune restituirea sumei către solicitant, potrivit legii.

Suma care face obiectul restituirii a fost virată la bugetul de stat în contul **), cu OPT nr. ......................................... din data de ......................................... ***), în sumă totală de ....................... lei.

 

Conducătorul autorităţii/instituţiei publice

Numele şi prenumele .........................................

Semnătura

L.S.

Verificat

Întocmit

Funcţia .........................................

Funcţia .........................................

Numele şi prenumele .........................................

Numele şi prenumele .........................................

Data .........................................

Data .........................................

Semnătura .........................................

Semnătura .........................................


*) Se înscrie denumirea autorităţii/instituţiei publice care certifică dreptul de creanţă al solicitantului,

**) Se înscrie contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată suma care se restituie.

***) în cazul sumelor achitate în numerar la casieriile autorităţilor şi instituţiilor publice, se completează numărul/data documentului prin care autoritatea sau instituţia publică a depus suma în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „Dispoziţie de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare”

 

1. Denumirea: „Dispoziţie de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare”

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se utilizează pentru restituirea şi individualizarea unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către autoritatea sau instituţia publică către care a fost efectuată plata şi căreia i-a fost adresată cererea de restituire.

6. Circulă:

- un exemplar la autoritatea sau instituţia publică emitentă;

- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului;

- în formă scanată, la organul fiscal central competent.

7. Se arhivează la nivelul fiecărei instituţii, în original sau în forma scanată, după caz.

 

ANEXA Nr. 4

 

ANTET 1)

Nr. .................../data .........................................

 

Către 2) .........................................

cod de identificare fiscală .........................................

str. ......................................... nr. ...., bloc...., sc. ...., et. ....,

ap. ...., sector ...., localitatea .........................................

judeţul ........................................., cod poştal .........................................

 

ÎNŞTIINŢARE DE RESTITUIRE

a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare

 

Ca urmare a Cererii dumneavoastră de restituire nr. ......................................... din data de ......................................... depusă la ......................................... 3) şi a compensării sumei de ...................... lei cu obligaţiile fiscale restante, a rezultat de restituit suma de ....................... lei.

În vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentaţi la Trezoreria ........................................., cu sediul în str. ......................................... nr. ...., judeţul/sectorul ........................................., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghişeu această înştiinţare şi buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Nume şi prenume

.........................................

L.S.


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului

3) Se va menţiona denumirea autorităţii/instituţiei publice.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului „înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare”

 

1. Denumirea: „înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare”

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se utilizează pentru înştiinţarea contribuabilului persoană fizică, în situaţia în care s-a solicitat restituirea în numerar şi suma de restituit nu depăşeşte plafonul de 500 lei.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central competent.

6. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal central competent;

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului.

7. Se arhivează la organul fiscal central competent.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană

 

În temeiul art. 313 alin. (3) şi art. 3353 alin. (3), art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 32 alin. (2) din Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 770.023 din 18.01.2018,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează Serviciul de reglementare a recuperării creanţelor bugetare prin colaborare interstatală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, ca Birou central de legătură pentru contactele cu alte state în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 313 alin. (3) şi ale art. 3353 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, precum şi în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

Art. 2. - Biroul central de legătură este responsabil pentru contactele cu autorităţile competente din alte state membre sau nemembre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, reglementată de directivele şi regulamentele europene, convenţii la care România este parte sau acorduri bilaterale încheiate cu autorităţi fiscale din alte state, precum şi a unor convenţii încheiate de Comisia Europeană cu alte state.

Art. 3. - Pentru desfăşurarea activităţii de asistenţă reciprocă la recuperare, Biroul central de legătură transmite şi/sau primeşte documentele şi informaţiile către/de la autorităţile competente din alte state, astfel:

a) prin reţeaua CCN - platforma comună bazată pe reţeaua comună de comunicaţii (CCN) dezvoltată de Uniunea Europeană pentru a asigura toate transmisiile prin mijloace electronice între autorităţile competente din domeniul vamal şi fiscal, pentru activitatea de asistenţă la recuperare reglementată de titlul X „Aspecte internaţionale” cap. II „Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri” din Codul de procedură fiscală;

b) pe suport hârtie - în cazul asistenţei reciproce la recuperare reglementate de titlul X cap. III „Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor în baza regulamentelor europene şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte” din Codul de procedură fiscală;

c) prin sistemul IMI - sistemul de informare al pieţei interne - instrumentul electronic furnizat de Comisia Europeană pentru a facilita cooperarea administrativă dintre autorităţile competente ale statelor membre şi dintre autorităţile competente ale statelor membre şi Comisia Europeană, în cazul asistenţei reciproce la recuperare reglementată de Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

Art. 4. - (1) Biroul central de legătură va informa Comisia Europeană şi statele membre cu privire la denumirea şi adresa autorităţilor competente în România pentru aplicarea prevederilor titlului X cap. II „Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri” din Codul de procedură fiscală.

(2) Biroul central de legătură va transmite Comisiei Europene, până la data de 31 martie a fiecărui an, pe cale electronică, o informare asupra numărului de cereri de informaţii, de comunicare şi de recuperare trimise şi primite de autorităţile competente din România în anul precedent, asupra cuantumului creanţelor vizate şi asupra sumelor recuperate, pe baza datelor primite în acest scop de la autorităţile competente prevăzute la art. 313 din Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.730/2015 privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24 decembrie 2015.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data publicării.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2018.

Nr. 197.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.