MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 93/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 93         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 31 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 616 din 5 octombrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 502 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Decizia nr. 674 din 31 octombrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

23. - Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi în administrarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 

24. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

 

26. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.176. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 

1.193. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2018

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 616

din 5 octombrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 502 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Cosmin-Marian Văduva - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 502 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Ţinea Tatiana Ion, în Dosarul nr. 31.210/302/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.281 D/2016,

2. La apelul nominal se prezintă, pentru autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, doamna avocat Claudia Cojocaru, din cadrul Baroului Bucureşti, cu delegaţie la dosar, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legai îndeplinită,

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantei convenţionale a autoarei excepţiei, care arată că prevederile criticate reprezintă o transpunere a art. 3 alin. (4) al Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii, însă această transpunere nu este aplicată în mod unitar şi integral.

4. În continuare, susţine că nu există o raţiune care să justifice prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, potrivit cărora acţiunile întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 10/2001 şi, respectiv, pe art. 42 din Legea nr. 1/2001, să fie scutite de taxe judiciare de timbru. Acesta este motivul pentru care, în opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, este încălcat dreptul de proprietate privată.

5. În concluzie, se solicită Curţii Constituţionale admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere faptul că sunt încălcate prevederile constituţionale ale art. 21 şi ale art. 44 alin. (1) şi alin. (2) teza întâi, precum şi să se dispună exonerarea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate de la plata taxei judiciare de timbru.

6. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere că dispoziţiile criticate au fost analizate de Curte, din perspectiva aceloraşi critici formulate în prezenta cauză, prin Decizia nr. 950 din 13 noiembrie 2012, care îşi păstrează valabilitatea.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

7. Prin încheierea din 17 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 31.210/302/2012, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 502 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar În materie civilă. Excepţia a fost ridicată de Ţinea Tatiana Ion, apelantă-reclamantă într-o cauză având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea arată că se poate conforma obligaţiei de restituire a ajutorului public judiciar, dispuse prin sentinţa Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, în temeiul dispoziţiilor criticate, numai în măsura în care va proceda la vânzarea bunului a cărui proprietate a dobândit-o prin efectele aceleiaşi sentinţe. Autoarea excepţiei arată că această situaţie este cauzată de faptul că, în vederea asigurării traiului zilnic, lucrează cu ziua, nu are carte de muncă, precum şi de faptul că fiica sa, cu care locuieşte, urmează un tratament medical, sub supravegherea unui psihiatru. Autoarea susţine că, în aceste împrejurări, îi sunt încălcate dreptul de proprietate şi accesul liber la justiţie, prin lipsa de gratuitate a procesului civil. Mai mult, consideră că aplicarea taxelor judiciare de timbru trebuie să respecte principiul proporţionalităţii.

9. Autoarea excepţiei invocă în susţinerea criticilor sale, prevederile art. 50 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, potrivit cărora „Cererile sau acţiunile în justiţie, precum şi transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor prezentei legi şi de bunurile care fac obiectul acesteia, sunt scutite de taxe de timbru”, jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la suportarea de către stat a costurilor pe care le implică realizarea justiţiei, ca serviciu public, precum şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, în care dreptul de acces la un tribunal, garantat de art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, a fost analizat din perspectiva cheltuielilor judiciare pe care justiţiabilul trebuie să le efectueze.

10. De asemenea, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a mai arătat că, în Cauza Weissman şi alţii împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că sistemul român este contrar art. 6 alin. (1) din Convenţie, în măsura în care suma taxei judiciare de timbru se determină sub forma unui procent din valoarea în litigiu, fără a ţine cont de situaţia deosebită a reclamantului sau de veniturile acestuia şi în măsura în care procedura prevăzută pentru contestarea sumei şi pentru cererea de scutire de la plată nu prezintă garanţiile cerute de art. 6 din Convenţie.

11. Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, dispoziţiile criticate nu îngrădesc dreptul la muncă, la pensie ori la concediu, având în vedere faptul că, în temeiul hotărârii judecătoreşti, s-au dobândit bunuri într-un cuantum de 10 ori mai mare decât suma pentru care s-a încuviinţat ajutorul public judiciar. Accesul liber la justiţie nu este încălcat, câtă vreme restituirea ajutorului public judiciar se justifică prin dobândirea de către persoana care a primit ajutorul a unui bun cu o valoare de 10 ori mai mare decât cuantumul acestuia. În caz contrar, s-ar ajunge la o îmbogăţire pe seama statului. Se mai arată că, prin restituirea ajutorului public judiciar, în condiţiile prevăzute

de prevederile legale criticate, titularul acestui drept nu suportă o sarcină excesivă.

12. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Guvernul a trimis punctul său de vedere prin Adresa nr. 5/7.081/2016, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 457 din 16 ianuarie 2017, prin care apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că prin art. 502 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 a fost stabilit un prag valoric egal cu de zece ori valoarea ajutorului public judiciar acordat, de la care beneficiarul este obligat la restituirea sumelor primite, luând în considerare aspectul profitabilităţii procesului prin raportare la cheltuielile statului pentru punerea în mişcare a mecanismului judiciar şi asigurarea folosului real al părţii. Este invocată Decizia Curţii Constituţionale nr. 950 din 13 noiembrie 2012, în care s-a reţinut că „prevederile art. 502 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă nu reprezintă altceva decât transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor art. 3 alin. (5) din Directiva Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE din 27 ianuarie 2003, potrivit căruia statele membre pot dispune ca autoritatea competentă să poată hotărî că beneficiarii asistenţei judiciare trebuie să ramburseze această asistenţă, în tot sau în parte, în cazul în care situaţia lor financiară s-a ameliorat în mod substanţial sau în cazul în care decizia de acordare a asistenţei judiciare a fost luată pe baza unor informaţii incorecte furnizate de beneficiar.”

14. Avocatul Poporului a trimis punctul său de vedere prin Adresa nr. 19.447 din 13 februarie 2017, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 1.771 din 16 februarie 2017, prin care arată că îşi menţine punctul de vedere reţinut în Decizia Curţii nr. 950 din 13 noiembrie 2012, potrivit căruia dispoziţiile art. 502 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul excepţiei şi nici Directivei Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctul lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile apărătorului ales al autoarei excepţiei, concluziile scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 502 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, care au următorul cuprins: „în situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, beneficiarul ajutorului public dobândeşte bunuri sau drepturi de creanţă a căror valoare, respectiv cuantum, depăşeşte de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat acesta este obligat să restituie ajutorul public. Procedura de restituire este cea prevăzută la cap. III din prezenta ordonanţă de urgenţă”.

18. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 41 alin. (1) privind dreptul la muncă şi art. 49 alin. (2) referitor la protecţia socială a copiilor şi a tinerilor. Din analiza excepţiei de neconstituţionalitate, rezultă că autoarea nu se raportează, în realitate, în niciun fel la art. 41 alin. (1) şi art. 49 alin. (2) din Legea fundamentală. În schimb, se poate decela o minimă critică de neconstituţionalitate formulată din perspectiva prevederilor art. 44 din Constituţie care garantează dreptul de proprietate privată.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate din perspectiva criticilor întemeiate pe art. 21 din Constituţie referitor la accesul liber la justiţie, Curtea constată că, în Decizia nr. 670 din 18 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 16 iunie 2011, a reţinut că simpla consacrare legală, chiar şi la nivelul suprem, prin Constituţie, a dreptului oricărei persoane de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime nu este de natură a asigura şi o eficacitate reală a acestuia, atât timp cât, în practică, exercitarea sa întâmpină obstacole. Accesul la justiţie trebuie să fie asigurat, în consecinţă, în mod efectiv şi eficace.

20. În acest context, Curtea reţine că mecanismul ajutorului public judiciar în materie civilă reprezintă un demers al legiuitorului delegat de a elimina sau, cel puţin, de a atenua un obstacol în calea accesului la justiţie care se poate dovedi redutabil, respectiv imposibilitatea unei persoane de a face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale.

21. Deşi art. 21 din Constituţie reprezintă temeiul în baza căruia legiuitorul poate institui mecanisme precum cel reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, aceasta nu înseamnă că acest text constituţional impune statului să asigure un acces gratuit la justiţie. Dimpotrivă, aşa cum, în mod constant, a decis Curtea Constituţională, în interpretarea art. 21 din Constituţie, accesul liber la justiţie nu presupune şi gratuitatea accesului. În plus, nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie (a se vedea, în acest sens, Deciziile nr. 410 din 7 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 23 iunie 2011, nr. 1.587 din 19 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 28 ianuarie 2010, nr. 808 din 19 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 23 iunie 2009, nr. 640 din 28 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 11 iunie 2009 şi nr. 40 din 13 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 27 februarie 2009). Această jurisprudenţă este, de altfel, în deplin acord şi cu cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului, care, de pildă în Hotărârea din 24 mai 2006, pronunţată în Cauza Weissman şi alţii împotriva României, paragraful 35, a statuat că nu a negat niciodată că interesul unei bune administrări a justiţiei poate justifica impunerea unei restricţionări financiare a accesului unei persoane la un tribunal.

22. Faptul că, pentru a beneficia de un acces liber la justiţie, nu este nevoie eo ipso şi de gratuitatea accesului este ilustrat, de altfel, chiar de împrejurările în care autoarea a ridicat excepţia de neconstituţionalitate. Astfel, măsura obligării la restituirea ajutorului public judiciar, în aplicarea art. 502 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, s-a dispus prin aceeaşi hotărâre judecătorească prin care a fost admisă, în parte, acţiunea civilă formulată de către autoarea excepţiei de neconstituţionalitate. Cu alte cuvinte, obligaţia restituirii ajutorului public judiciar se întemeiază pe existenţa unei hotărâri judecătoreşti favorabile, rezultatul exercitării, cu succes, a dreptului constituţional de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor/libertăţilor/intereselor legitime.

23. Pe fondul acestor considerente, Curtea mai constată că dispoziţiile criticate nu se abat de la cele statuate în Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 20 decembrie 2007, pronunţată în Cauza Iosif şi alţii împotriva României, paragraful 55, potrivit căreia, în lumina circumstanţelor unei anumite cauze, inclusiv solvabilitatea reclamantului şi faza procedurii în care este impusă restricţia financiară privind accesul persoanei la un tribunal sunt factori de luat în seamă la stabilirea împrejurării dacă partea interesată a beneficiat de dreptul său de acces la o instanţă sau dacă, din cauza valorii cheltuielilor, accesul la o instanţă a fost limitat atât de mult încât dreptul este încălcat în însăşi esenţa sa.

24. În cauza de faţă, taxele judiciare de timbru au fost, în mod efectiv, achitate de către autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, iar accesul său la justiţie s-a materializat prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti favorabile. Ca atare, Curtea nu poate reţine că dispoziţia criticată ridică probleme din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului anterior citate.

25. Curtea constată că situaţia de fapt avută în vedere de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în hotărârea Weissman şi alţii împotriva României, invocată de către autoarea excepţiei de neconstituţionalitate este, sub aspecte esenţiale, diferită de contextul factual şi normativ care a ocazionat ridicarea prezentei excepţii de neconstituţionalitate, astfel încât invocarea acesteia este irelevantă în soluţionarea prezentei excepţii de neconstituţionalitate. Astfel, în Cauza Weissman şi alţii împotriva României, Curtea a reţinut că suma de 323.264 EUR, stabilită cu titlu de taxă de timbru, a cărei neachitare a condus la anularea acţiunii, a fost excesivă, precum şi faptul că această restricţiona re, fiind impusă în faza iniţială a procedurii, a fost disproporţionată şi, astfel, a adus atingere înseşi esenţei dreptului de acces la o instanţă.

26. Având în vedere cele precizate, Curtea constată că dispoziţiile criticate nu îngrădesc exercitarea dreptului persoanei de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, în sensul art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie,

27. Referitor la art. 44 din Constituţie, autoarea excepţiei învederează o serie de fapte care, în opinia sa, sunt de natură să o pună în imposibilitatea de a restitui ajutorul public judiciar şi conchide că, în acest fel, se aduce atingere dreptului său de proprietate.

28. În examinarea acestei critici de neconstituţionalitate, Curtea constată că, din perspectiva art. 47 alin. (1) teza a două din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, potrivit căruia „Articolul cuprinde, de regulă, o singură dispoziţie normativă aplicabilă unei situaţii date”, situaţia dată a art. 502 teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 conţine următoarele elemente: ulterior acordării, în condiţiile acestui act normativ, ajutorului public judiciar, beneficiarul dobândeşte bunuri sau drepturi de creanţă; valoarea bunurilor sau cuantumul creanţelor depăşeşte de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat; bunurile sau drepturile de creanţă se dobândesc prin hotărâre judecătorească definitivă pronunţată în cauza în care s-a dispus acordarea ajutorului public judiciar. De asemenea, Curtea observă că dispoziţia normativă a art. 502 teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 constă în obligaţia impusă beneficiarului de a restitui ajutorul public.

29. Curtea reţine că măsura criticată este pe deplin justificată şi că păstrează un raport de proporţionalitate între, pe de o parte, efectele oneroase pe care aceasta le produce asupra patrimoniului acelei categorii de beneficiari ai ajutorului public judiciar avute în vedere de către art. 502 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 şi, pe de altă parte, beneficiile patrimoniale dobândite de către aceştia, ulterior acordării ajutorului.

30. În realitate, prin norma criticată, legiuitorul armonizează, pe de o parte, însăşi raţiunea întregii reglementări care, potrivit art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, constă în posibilitatea unei persoane fizice de a solicita acordarea ajutorului public judiciar, în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice, în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale, şi, pe de altă parte, unele situaţii, aşa cum sunt şi cele stipulate în situaţia dată a articolului criticat, care nu mai justifică acordarea ajutorului public judiciar. De vreme ce asemenea circumstanţe ies din aria de incidenţă a înseşi raţiunii urmărite prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, obligaţia de restituire a ajutorului judiciar se justifică prin raportare la noua situaţie juridică operată în patrimonial beneficiarului ca urmare a pronunţării unei hotărâri judecătoreşti favorabile.

31. Prin urmare, Curtea constată că prevederile art. 502 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 nu încalcă prevederile constituţionale care garantează dreptul de proprietate privată.

32. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ţinea Tatiana Ion, în Dosarul nr. 31.210/302/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, şi constată că dispoziţiile art. 502 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 5 octombrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cosmin-Marian Văduva

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 674

din 31 octombrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 3 şi alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Filofteia Ciobanu în Dosarul nr. 3.511/62/2015 al Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.142D/2016.

2. La apelul nominal răspunde, personal, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, lipsind cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia. În acest sens, arată că dispoziţiile art. 503 alin. (2) pct. 3 din Codul de procedură civilă trebuie coroborate cu alin. (3) al aceluiaşi articol. Susţine, în esenţă, că în privinţa hotărârilor judecătoreşti de fond care sunt supuse unei singure căi de atac, apel sau recurs, instanţele de control judiciar resping această unică cale de atac fără a cerceta unul sau niciunul din motivele de nelegalitate. Astfel, dispoziţiile legale criticate exclud de la calea contestaţiei în anulare hotărârile judecătoreşti din apel care, ca şi hotărârile de recurs, pot fi pronunţate fără cercetarea vreunui motiv de legalitate. În acest mod se încalcă accesul real la justiţie, respectiv cercetarea reală a motivelor de nelegalitate, principiul supremaţiei Constituţiei, precum şi egalitatea în drepturi a persoanelor aflate în aceeaşi situaţie a respingerii unicei căi de atac fără a fi cercetat unul sau niciunul din motivele de nelegalitate.

4. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată Că dispoziţiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, Curtea constatând constituţionalitatea acestora, spre exemplu, prin Decizia nr. 415 din 16 iunie 2016. Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii, apreciază că soluţia şi considerentele deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 7 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.511/62/2015, Tribunalul Braşov - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 503 alin. (2) pct. 3 şi alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Filofteia Ciobanu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii în anulare formulate împotriva unei decizii pronunţate în apel.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se susţine, în esenţă, că textele de lege invocate permit ca hotărârile date de prima instanţă să fie supuse doar unei singure căi de atac, apelul sau recursul, iar în speţă calea de atac a fost respinsă pe motivul că „altul arii cadrul procesual la fond”, fără ca instanţa de control judiciar să cerceteze, pe fond, unul sau toate motivele de nelegalitate invocate în cuprinsul apelului/recursului.

7. Tribunalul Braşov - Secţia I civilă, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate, arătând doar că susţinerile autoarei excepţiei vizează, în esenţă, o chestiune de interpretare a sintagmei „erori materiale” prin raportare la modalitatea în care instanţa de judecată a soluţionat cererea de apel, şi anume dacă în categoria greşelilor materiale intră şi situaţia în care instanţa respinge apelul/recursul pentru greşita stabilire a cadrului procesual, ca motiv de ordine publică, ceea ce duce la omiterea cercetării, pe fond, a motivelor de apel/recurs.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată.

10. Avocatul Poporului apreciază că textele legale criticate sunt constituţionale.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl reprezintă dispoziţiile art. 503 alin. (2) pct. 3 din Codul de procedură civilă. Având în vedere motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea va reţine ca obiect al acesteia dispoziţiile art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „(3) Dispoziţiile alin. (2) pct. 1, 2 şi 4 se aplică în mod corespunzător hotărârilor instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs

14. Art. 503 alin. (2), la care textul criticat face trimitere, are următorul cuprins:

„(2) Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când:

1. hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de recurs â omis să se pronunţe asupra acesteia;

2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale;

3. instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen;

4. instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză.”

15. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) privind valorile supreme ale statului de drept şi obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, astfel cum acesta se interpretează potrivit art. 20 din Constituţie, şi prin prisma dispoziţiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că textul de lege criticat a mai format obiectul controlului de constituţionalitate în raport cu critici de neconstituţionalitate similare. Astfel, prin Decizia nr. 483 din 23 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 20 august 2015, paragrafele 13-17 şi 20, Curtea, referitor la contestaţia în anulare specială, a reţinut că aceasta este o cale extraordinară de atac, de retractare şi nesuspensivă de executare, prin care se cere înseşi instanţei ce a pronunţat hotărârea atacată, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, să îşi anuleze propria hotărâre şi să procedeze la o nouă judecată. Contestaţia în anulare specială este reglementată la art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă, care prevede că hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare pentru următoarele motive expres şi limitativ reglementate, şi anume atunci când: hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia; dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale; instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen şi instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză.

17. Curtea a reţinut că textul de lege criticat, respectiv art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă, extinde obiectul contestaţiei în anulare speciale şi prevede astfel că dispoziţiile alin. (2) pct. 1, 2 şi 4 din acest articol se aplică în mod corespunzător hotărârilor instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs. Exceptarea de la aplicare a alin. (2) pct. 3 în ipoteza hotărârilor instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs a avut în vedere faptul că motivul contestaţiei în anulare specială - omisiunea cercetării unui motiv de casare - priveşte exclusiv hotărârile instanţelor de recurs, cale extraordinară de atac care poate fi exercitată numai pentru motivele de casare expres şi limitativ prevăzute la art. 488 din cod. Or, apelul este o cale de atac ordinară şi devolutivă - prin care se rejudecă în fond cauza - spre deosebire de recurs, care are caracter nedevolutiv în configuraţia actualului Cod de procedură civilă. Totodată, apelul poate fi formulat pentru orice motiv de fapt şi de drept. Fiind o cale de atac ordinară, legea nu stabileşte în mod expres motivele pentru exercitarea apelului şi, prin urmare, acesta poate fi formulat pentru orice motiv de netemeinicie sau de nelegalitate a hotărârii atacate, precum şi pentru oricare din motivele pe care legea le prevede pentru exercitarea căilor extraordinare de atac. În concluzie, Curtea a reţinut că lipsa posibilităţii de a exercita contestaţia în anulare pentru omisiunea instanţei de apel de a cerceta „un motiv de casare” este o consecinţă firească a caracterului ordinar şi devolutiv al apelului, fără a aduce atingere principiului egalităţii în faţa legii şi accesului liber la justiţie

18. De asemenea, Curtea a constatat că o eventuală admitere a excepţiei de neconstituţionalitate ar transforma calea extraordinară de atac a contestaţiei în anulare speciale într-o cale de atac ordinară, din moment ce instanţa care va soluţiona contestaţia în anulare ar trebui să reanalizeze motivele de apel, acestea nefiind structurate de lege ca atare, ci putând fi orice critici formulate de apelant cu privire la hotărârea instanţei care a judecat fondul.

19. Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a schimba jurisprudenţa Curţii, considerentele şi soluţia deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

20. Prin urmare, departe de a îngrădi drepturi consacrate constituţional, reglementarea prevăzută de art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă constituie o garanţie a aplicării dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 21 alin. (3) din Constituţie, astfel cum acesta se interpretează potrivit art. 20 şi prin prisma dispoziţiilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind judecarea unei cauze în mod echitabil şi într-un termen rezonabil, în scopul înlăturării oricăror abuzuri din partea părţilor, prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificată a soluţionării unui proces.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Filofteia Ciobanu în Dosarul nr. 3.511/62/2015 al Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Braşov - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 31 octombrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi în administrarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil, construcţie şi teren, înscris în Cartea funciară nr. 143659, aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi în administrarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Public şi Ministerul Educaţiei Naţionale îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,

MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

p. Ministrul justiţiei,

Sofia Mariana Moţ,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2018.

Nr. 23.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi care îşi schimbă descrierea tehnică

 

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Persoana juridică care administrează bunul CUI.

Descrierea tehnică

Descrierea tehnică actualizată

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

106846

8.28.08

Imobil (garaj+teren)

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi

Ministerul Public C.U.I. 4364748 - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi C.U.I. 16734054

Construcţie garaj, suprafaţă teren = 4.058 mp,

CF 143659, nr. cad. 17263/2

Clădire garaj,

Sc = 27 mp, Steren = 4.058 mp CF 143659 Iaşi, nr. cadastral 143659

Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi,

Str. Sărăriei nr. 200

1.336.224, din care:

construcţie 12.082 lei,

teren: 1.324.142 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi în administrarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Codul de clasificaţie, după transfer

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ, după transfer

Administratorul de la care se transferă bunul C.U.I.

Persoana juridică la care se transmite bunul/C.U.I.

Elemente-cadru de descriere tehnică ale bunului care face obiectul transferului conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011

Adresa

Valoarea totală a bunului care face obiectul transferului

- lei -

106846

8.28.08

8.28.13

Imobil

(garaj+teren) Parchetul de

pe lângă Curtea de

Apel Iaşi

Imobil

Universitatea

„Alexandru

Ioan Cuza” Iaşi

Ministerul Public C.U.I. 4364748 - Parchetul de

pe lângă Curtea de Apel Iaşi C.U.I. 16734054

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi - C.U.I. 4701126, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale - C.U.I. 13729380

Clădire garaj, Sc = 27 mp, Steren = 4.058 mp

CF 143659 Iaşi, nr. cadastral 143659

Judeţul Iaşi,

municipiul Iaşi,

Str. Sarăriei nr. 200

1.336.224, din care: construcţie 12.082 lei,

teren: 1.324.142 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, pentru realizarea unui Centru informatic şi de comunicaţii.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se efectuează pe bază de protocol încheiat între Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Autorităţile publice implicate în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri şi Ministerul Finanţelor Publice operează modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,

MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează;

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Ionel-Sorinel Vasilca

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2018.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

 

Locul unde este situat

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului supus transmiterii

Valoarea contabilă

- lei -

Nr. M.F.P./ Cod clasificaţie

1

2

3

4

5

6

Localitatea Bucureşti,

Splaiul Independenţei nr. 323 A

Ministerul Finanţelor Publice -

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

C.U.I. 16031712

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

C.U.I. 4267230

S teren = 10.219 mp

Număr cadastru: 226885

820.930

159763/8.19.01

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Neamţ” la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 şi 628 bis din 23 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

a) poziţia 67 se modifică după cum urmează:

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Judeţean de Urgenţă - Secţia boli infecţioase”;

- coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piatra-Neamţ, bd. Traian nr. 1-3, D + P + 2E, Sc = 404 mp, Sd = 1.522 mp, NC 50412-C32”;

- coloana 5 va avea următorul cuprins : „1.448.343,00”;

- coloana 6 va avea următorul cuprins : „Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 250/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 300/2017; CF Piatra-Neamţ nr. 50412”;

b) poziţia 70 se modifică după cum urmează:

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Judeţean de Urgenţă - Secţia psihiatrie”;

- coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piatra-Neamţ, bd. Traian nr. 1-3, D + P + 4E, Sc = 316 mp, Sd = 1.896 mp, NC 50412-C1”;

- coloana 5 va avea următorul cuprins : „1.662.263,00”;

- coloana 6 va avea următorul cuprins : „Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 250/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 300/2017; CF Piatra-Neamţ nr. 50412”;

c) poziţia 482 se modifică după cum urmează:

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Judeţean de Urgenţă - Secţia anatomie patologică şi medicină legală”;

- coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piatra-Neamţ, bd. Traian nr. 1-3, D + P + 2E, Sc = 280 mp, Sd = 1.120 mp, NC 50412-C2”;

- coloana 5 va avea următorul cuprins : „1.344.948,56”;

- coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 250/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 300/2017; CF Piatra Neamţ nr. 50412”.

 

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,

MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2018.

Nr. 26.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul II „Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare” punctul 2.7.2.3 „Corectarea erorilor contabile1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.7.2.3. Eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare, vor fi corectate în anul în care acestea se constată.

Corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor precedente, apărute în urma unor greşeli matematice, a greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a tranzacţiilor şi altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii şi capitaluri, iar cele referitoare la venituri şi cheltuieli se efectuează în contul 117 «Rezultatul reportat».

Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii.

În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate.”

2. La capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituţiile publice”:

2.1. La clasa 2 „Conturi de active fixe”, la grupa 28 „Amortizări privind activele fixe”:

a) se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2810200 „Amortizarea construcţiilor” şi se introduc conturile contabile sintetice de gradul III, astfel:

- 2810201 „Amortizarea construcţiilor - drumuri publice”;

- 2810202 „Amortizarea construcţiilor - drumuri industriale şi agricole;

- 2810203 „Amortizarea construcţiilor - infrastructură pentru transport feroviar”;

- 2810204 „Amortizarea construcţiilor - poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi viaducte; viaducte”;

- 2810205 „Amortizarea construcţiilor - tunele”;

- 2810206 „Amortizarea construcţiilor - piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule;construcţii aeroportuare”;

- 2810207 „Amortizarea construcţiilor - canale pentru navigaţie”;

- 2810208 „Amortizarea construcţiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcţii”.

b) se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2810300 „Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor” şi se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:

- 2810301 „Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”;

- 2810302 „Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare”;

- 2810303 „Amortizarea mijloacelor de transport”;

- 2810304 „Amortizarea animalelor şi plantaţiilor”,

2.2 La clasa 2 „Conturi de active fixe”, la grupa 29 „Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe”:

a) se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2910200 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor” şi se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:

- 2910201 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - drumuri publice”;

- 2910202 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - drumuri industriale şi agricole;

- 2910203 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - infrastructură pentru transport feroviar”;

- 2910204 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi viaducte; viaducte”;

- 2910205 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - tunele”;

- 2910206 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare”;

- 2910207 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - canale pentru navigaţie”;

- 2910208 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcţii”.

b) se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2910300 „Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor” şi se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:

- 2910301 „Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”;

- 2910302 „Ajustări pentru deprecierea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare”;

- 2910303 „Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transport”;

- 2910304 „Ajustări pentru deprecierea animalelor şi plantaţiilor”.

2.3. La clasa 3 „Centuri de stocuri şi producţie în curs de execuţie”, la grupa 39 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie” se elimină contul contabil sintetic de gradul II 39700 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor” şi contul contabil sintetic de gradul III „3970000 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor1 şi se introduc conturile contabile sintetice de gradul II şi III, astfel:

- 39701,Ajustări pentru deprecierea mărfurilor”;

- 3970100 .Ajustări pentru deprecierea mărfurilor”;

- 39702 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”;

- 3970200 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”;

- 39703 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale”;

- 3970300 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale”.

2.4. La clasa 4 „Conturi de terţi”, la grupa 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate”, după contul sintetic de gradul III 4310500 „Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale” se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:

- 43106 „Contribuţia asiguratorie pentru muncă”;

- 4310600 „Contribuţia asiguratorie pentru muncă”.

2.5. La grupa 48 „Decontări”, după contul sintetic de gradul III 4830000 „Decontări din operaţii în participaţie” se introduc următoarele conturi sintetice de gradul I, II şi III:

- 484 „Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului”;

- 48400 „Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului “;

- 4840000 „Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului”.

2.6. La clasa 5 „Conturi la trezorerii şi instituţii de credit”, grupa 51 „Conturi la trezorerii şi instituţii de credit” se modifică următoarele:

- Denumirea contului 5121000 „Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaţiei” se modifică în 5121000 „Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaţiei transformate în certificate de depozit”.

- După contul 5121000 „Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaţiei transformate în certificate de depozit” se introduce contul 5121100 „Disponibil aferent titlurilor de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului”.

2.7. La clasa 6 „Conturi de cheltuieli”, grupa 64 „Cheltuieli cu personalul”, după contul sintetic de gradul III 6450600 „Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale” se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:

- 64507 „Cheltuieli cu contribuţia asiguratorie pentru muncă”;

- 6450700 „Cheltuieli cu contribuţia asiguratorie pentru muncă”.

2.8. La clasa 7 „Conturi de venituri şi finanţări”, grupa 74 „Venituri din contribuţii de asigurări”, după contul sintetic de gradul III 7450500 „Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate” se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:

- 74507 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă”;

- 7450700 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă”.

2.9. La clasa 8, grupa 80 „Conturi în afara bilanţului”, se modifică denumirea contului 8030000 „Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă” în contul 8030000 „Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă, precum şi concesiuni”.

3. La capitolul Vil „instrucţiunile de utilizare a conturilor”:

3.1. La clasa 4 „Conturi de terţi”, grupa 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate”, la instructarea contului contabil 431 „Asigurări sociale”, creditarea contului în corespondenţă cu contul contabil 645 „Cheltuieli privind asigurările sociale” se completează cu textul:

„- cu contribuţia asiguratorie pentru muncă”, iar la debitarea contului în corespondenţă cu contul contabil 770 „Finanţarea de la buget” se completează cu textul:

„- cu sumele virate la bugetul de stat de către angajatori reprezentând contribuţia asiguratorie pentru muncă”.

3.2. La clasa 6 „Conturi de cheltuieli”, grupa 64 „Cheltuieli cu personalul”, la instructarea contului contabil 645 „Cheltuieli privind asigurările sociale”, debitarea contului în corespondenţă cu contul contabil 431 „Asigurări sociale” se completează cu textul:

„- cu contribuţia asiguratorie pentru muncă”.

3.3. La clasa 8, grupa 80 „Conturi în afara bilanţului” se elimină instructarea contului 8030000 „Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă” şi se instructează contul 8030000 „Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă, precum şi concesiuni”:

„Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor fixe, a obiectelor de inventar primite în folosinţă, precum şi a concesiunilor, pe baza documentelor întocmite în acest scop. În debitul contului se înregistrează valoarea activelor fixe, a obiectelor de inventar primite în folosinţă şi a concesiunilor, iar în credit valoarea activelor fixe, a obiectelor de inventar şi a concesiunilor restituite titularilor. Soldul contului reprezintă valoarea activelor fixe, a obiectelor de inventar, precum şi a concesiunilor primite în folosinţă la un moment dat.”

4. La capitolul XI „Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor locale”:

- La punctul 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice”, litera B „Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului execuţiei bugetului local, la sfârşitul exerciţiului financiar”, la operaţiunea de la numărul curent 2.2. se elimină descrierea operaţiunii contabile şi se înlocuieşte cu următorul text:

„Diminuarea soldului contului 5210200 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» cu deficitul preluat de la instituţiile publice subordonate, finanţate integral din bugetele locale (la nivelul plăţilor nete de casă)”.

5. La capitolul XVIII „Contabilitatea operaţiunilor specifice Trezoreriei centrale”:

5.1. La punctul 1 „Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile”:

- La clasa 4 „Conturi de terţi”, grupa 48 „Decontări” se completează cu contul 484 „Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului”.

5.2. După instructarea contului 481 „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate” se introduce un nou cont, contul 484 „Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului”, cu următorul cuprins:

„Contul 484 «Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa raporturilor de decontare privind titlurile de stat destinate populaţiei, emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, reprezentând sumele transmise de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la Ministerul Finanţelor Publice, precum şi sumele transmise de Ministerul Finanţelor Publice către trezoreriile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Contul 484 «Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului» este un cont bifuncţional.

În debitul contului se înregistrează sumele transmise de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la Ministerul Finanţelor Publice şi sumele transmise unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice.

În creditul contului se înregistrează sumele primite de Ministerul Finanţelor Publice de la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi sumele primite de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului de la Ministerul Finanţelor Publice.

Soldul poate fi debitor, reprezentând sume pe care trebuie să le primească unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau creditor, reprezentând sume de virat de către Ministerul Finanţelor Publice. La consolidare, în situaţiile financiare centralizate ale Trezoreriei centrale, soldul contului trebuie să fie zero.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:

48400 «Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului»

4840000 «Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului»

Contabilitatea analitică â contului se ţine pe cod sector, sursă de finanţare.

Contul 484 «Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului» se debitează prin creditul conturilor:

5121100 «Disponibil aferent titlurilor de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului»

- la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, cu sumele transferate de fiecare unitate a Trezoreriei Statului la Ministerul Finanţelor Publice, reprezentând totalul sumelor încasate aferente unei emisiuni de titluri de stat.

5120600 «Disponibil în lei al trezoreriei centrale»

- la Trezoreria centrală, cu sumele transferate de către Ministerul Finanţelor Publice la unităţile operative ale Trezoreriei Statului, reprezentând totalul sumelor necesare rambursării valorii nominale către persoanele fizice care au subscris la fiecare emisiune de titluri de stat.

Contul 4840000 «Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului» se creditează prin debitul conturilor:

5121100 «Disponibil aferent titlurilor de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului»

- la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, cu sumele transferate la unităţile Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice, în vederea rambursării valorii nominale aferente titlurilor de stat către deţinătorii acestora.

5120600 «Disponibil în lei al trezoreriei centrale»

- la Trezoreria centrală, cu sumele transferate de unităţile operative ale Trezoreriei Statului la Ministerul Finanţelor Publice, reprezentând totalul sumelor încasate aferente unei emisiuni de titluri de stat.”

6. La capitolul XIX „Contabilitatea unor operaţiuni specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului”:

6.1. La punctul 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale” din subcapitolul „Contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate prin bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului”, la Cheltuielile efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Descriere operaţiune

Simbol cont debitor

Simbol cont creditor

„1

Capitolul 55 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi» - titlul 30 «Dobânzi», articolul 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alineatul 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe»

 

 

 

- înregistrarea dobânzilor aferente titlurilor de stat lansate pentru populaţie prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populaţie, nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit

6660000

%

1680100

5180604

 

- Plata dobânzilor

%

1680100

5180604

7700000”

 

6.2. La punctul 3 „Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului a unor operaţiuni specifice” din subcapitolul „Contabilitatea unor operaţiuni specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului”, după operaţiunea contabilă de la poziţia 7 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 8-12, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Descriere operaţiune

Simbol cont debitor

Simbol cont creditor

 

„Emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului

 

 

8

Înregistrarea sumelor încasate de unităţile operative ale Trezoreriei Statului din emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei (înregistrate în contul 45.xxx «Titluri de stat - Emisiunea cod xxxx»)

5121100

%

5190109

1610200

9

Transferarea sumelor de către unităţile Trezoreriei Statului la Trezoreria operativă centrală, reprezentând totalul sumelor încasate aferente unei emisiuni de titluri de stat

 

 

- la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului

4840000

5121100

- la nivelul Trezoreriei centrale

5120600

4840000

 

Rambursarea valorii nominale aferente titlurilor de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului

 

 

10

Înregistrarea la începutul anului a împrumuturilor pe termen mediu şi lung din emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei scadente în anul în curs

1610200

1610100

11

Transferarea sumelor de către Ministerul Finanţelor Publice la unităţile Trezoreriei Statului, în vederea rambursării valorii nominale aferente titlurilor de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului

 

 

- la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului

5121100

4840000

 

- la nivelul Trezoreriei centrale

4840000

5120600

12

Rambursarea titlurilor de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului

%

5190109

1610200

5121100”

 

7. Anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice” se completează după cum urmează:

7.1. Contul contabil sintetic de gradul III 2810201 „Amortizarea construcţiilor - drumuri publice” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.2. Contul contabil sintetic de gradul III 2810202 „Amortizarea construcţiilor - drumuri industriale şi agricole” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.3. Contul contabil sintetic de gradul III 2810203 „Amortizarea construcţiilor - infrastructură pentru transport feroviar* se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.4. Contul contabil sintetic de gradul III 2810204 „Amortizarea construcţiilor - poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi viaducte; viaducte” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.5. Contul contabil sintetic de gradul III 2810205 „Amortizarea construcţiilor - tunele” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.6 Contul contabil sintetic de gradul III 2810206 „Amortizarea construcţiilor - piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare

7.7. Contul contabil sintetic de gradul III 2810207 „Amortizarea construcţiilor - canale pentru navigaţie” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.8. Contul contabil sintetic de gradul III 2810208 „Amortizarea construcţiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcţii” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.9. Contul contabil sintetic de gradul III 2810301 „Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.10. Contul contabil sintetic de gradul III 2810302 „Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.11. Contul contabil sintetic de gradul III 2810303 „Amortizarea mijloacelor de transport” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.12. Contul contabil sintetic de gradul III 2810304 „Amortizarea animalelor şi plantaţiilor” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.13. Contul contabil sintetic de gradul III 2910201 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - drumuri publice” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.14. Contul contabil sintetic de gradul III 2910202 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - drumuri industriale şi agricole” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.15. Contul contabil sintetic de gradul III 2910203 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - infrastructură pentru transport feroviar” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.16. Contul contabil sintetic de gradul III 2910204 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi viaducte; viaducte” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.17. Contul contabil sintetic de gradul III 2910205 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - tunele” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.18. Contul contabil sintetic de gradul III 2910206 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.19. Contul contabil sintetic de gradul III 2910207 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - canale pentru navigaţie” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.20. Contul contabil sintetic de gradul III 2910208 „Ajustări pentru deprecierea construcţiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcţii” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.21. Contul contabil sintetic de gradul III 2910301 Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.22. Contul contabil sintetic de gradul III 2910302 Ajustări pentru deprecierea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.23. Contul contabil sintetic de gradul III 2910303 „Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transport” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.24. Contul contabil sintetic de gradul III 2910304 „Ajustări pentru deprecierea animalelor şi plantaţiilor” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.25. Contul contabil sintetic de gradul III 3970100 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.26. Contul contabil sintetic de gradul III 3970200 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.27. Contul contabil sintetic de gradul III 3970300 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.28. Contul contabil sintetic de gradul III 4310600 „Contribuţia asiguratorie pentru muncă” se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanţare, clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor.

7.29. Contul contabil sintetic de gradul III 4840000 „Decontări privind titlurile de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.30. Contul contabil sintetic de gradul III 5121100 „Disponibil aferent titlurilor de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

7.31. Contul contabil sintetic de gradul III 6450700 „Cheltuieli cu contribuţia asiguratorie pentru muncă” se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanţare, clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor.

7.32. Contul contabil sintetic de gradul III 7450700 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă” se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanţare, clasificaţie venituri.

Art. II. - În întreg cuprinsul Normelor metodologice se modifică şi se completează simbolurile şi denumirile conturilor, precum şi detalierea conturilor sintetice de gradul l pe conturile sintetice de gradul II şi (II, potrivit prevederilor pct. 3.

Art. III. - La dată intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2018.

Nr. 1.176.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2018

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2018 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.100 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 390 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2018.

Nr. 1.193.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie 2018

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2018, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. zile

Valoare emisiune

- lei -

RO1819CTN027

12.02.2018

14.02.2018

13.02.2019

364

500.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – (d x r / 360 )

Y = r/P,

în care:

P - preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna februarie 2018

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2018, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7, 10 şi 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate Nr. de ani

Maturitate reziduală Nr. de ani

Rată cupon

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoare nominal SSON

- lei -

RO1821DBN052

01.02.2018

02.02.2018

05.02.2018

27.10.2021

3

3,73

4,00

55,34

400.000.000

60.000.000

RO1522DBN056

05.02.2018

06.02.2018

07.02.2018

19.12.2022

7

4,87

3,50

23,97

400.000.000

60.000.000

RO1624DBN027

08.02.2018

09.02.2018

12.02.2018

29.04.2024

7

6,21

3,25

128,66

300.000.000

45.000.000

RO1631DBN055

12.02.2018

13.02.2018

14.02.2018

24.09.2031

15

13,62

3,65

71,50

100.000.000

15.000.000

RO1823DBN025

15.02.2018

16.02.2018

19.02.2018

28.06.2023

5

5,36

4,25

137,40

400.000.000

60.000.000

R01720DBN072

19.02.2018

20.02.2018

21.02.2018

26.10.2020

3

2,68

2,30

37,18

500.000.000

75.000.000

RO1323DBN018

22.02.2018

23.02.2018

26.02.2018

26.04.2023

10

5,16

5,85

490,44

300.000.000

45.000.000

RO1227DBN011

26.02.2018

27.02.2018

28.02.2018

26.07.2027

15

9,41

5,80

344,82

200.000.000

30.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.. aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1821DBN052

3.321/27.12.2017

Ianuarie 2018

RO1522DBN056

1.415/29.10.2015

Noiembrie 2015

RO1624DBN027

1.169/28.07.2016

August 2016

RO1631DBN055

2.336/29.09.2016

Octombrie 2016

RO1823DBN025

3.321/27.12.2017

Ianuarie 2018

R01720DBN072

1.176/28.07.2017

August 2017

RO1323DBN018

1.750/21.12.2012

Ianuarie 2013

RO1227DBN011

107/30.01.2012

Februarie 2012

 

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/ frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r= rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art.5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitaţia de referinţă cu oferte de cumpărare în nume şi în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitaţia de referinţă, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.