MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 549         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 2 iulie 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

53. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

55. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

 

56. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.105. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015

 

598. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

 

625. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

Având în vedere că Ministerul Afacerilor Interne şi instituţiile din subordine, încadrate cu poliţişti, înregistrează un deficit major de personal acumulat ca urmare a reducerilor drastice ale numărului de indicatori în plată aprobaţi prin legile bugetare anuale, a aprobării unor cifre de şcolarizare inferioare nevoilor instituţionale, precum şi a părăsirii benevole a sistemului,

ţinând seama de faptul că acest deficit a fost accentuat şi prin accesarea masivă a dreptului la pensie în condiţiile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, iar posibilitatea diminuării sale - prin mecanismele de şcolarizare a poliţiştilor în instituţiile de învăţământ, utilizate la nivel maximal, respectiv prin demersurile de încadrare directă în perioada imediat următoare - este relativ dificilă,

devine evident faptul că este necesară şi optimizarea cadrului legal în vigoare, astfel încât:

- să se elimine posibilitatea accesării excesive a unor mecanisme create pentru a proteja poliţiştii aflaţi în situaţii juridice particulare, care nu mai permit reîncadrarea acestora pe o funcţie după punerea la dispoziţia unităţii;

- să fie eliminat riscul de a transforma aceste mecanisme în oportunităţi de încetare a raporturilor de serviciu şi accesare a dreptului la pensie anticipată/anticipată parţială, în cazul poliţiştilor care nu îndeplinesc vârsta standard de pensionare pentru a beneficia de pensia de serviciu;

- să fie eliminat un risc real la adresa măsurilor de acoperire a deficitului de personal adoptate de Ministerul Afacerilor

Interne.

Ţinând seama de faptul că evoluţia societăţii şi dinamica unor activităţi reclamă flexibilizarea şi descentralizarea mecanismului de acordare a gradelor profesionale pentru ofiţerii de poliţie, mai ales că acesta constituie o referinţă pentru stabilirea unor competenţe administrative în diferite domenii de activitate,

luând în considerare faptul că vacantarea unor funcţii de conducere reprezintă un risc la adresa funcţionării instituţiei sau chiar a realizării scopului acesteia şi faptul că diminuarea unor astfel de efecte se poate realiza şi prin lărgirea bazei de recrutare pentru unele funcţii de conducere, în sensul valorificării experienţei dobândite de poliţiştii care deţin calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare,

văzând aspectele reţinute în Decizia Curţii Constituţionale nr. 653/2017 în ceea ce priveşte dreptul la apărare într-o procedura disciplinară, care reclamă eliminarea unei deficienţe a legii, prin recunoaşterea dreptului poliţistului de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurii disciplinare, ca parte a dreptului la apărare prevăzut de art. 24 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi faptul că prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 306/2018 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (5) teza a două din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului,

întrucât intervenţiile realizate asupra legislaţiei conexe Statutului poliţistului fac imprevizibile anumite prevederi ale acestuia din urmă iar pe de altă parte, o serie de texte ale statutului necesită corecţii sub aspectul predictibilităţii, respectiv pentru completarea soluţiilor legislative, astfel încât acestea să asigure atât respectarea drepturilor poliţiştilor, cât şi prevenirea apariţiei unor excese de aplicare a legii,

ţinând seama de faptul că, în prezent:

- exercitarea prerogativei privind managementul resurselor umane este afectată de acordul poliţistului de a fi numitîntr-0 funcţie identificată şi oferită de instituţie;

- capacitatea de îndeplinire a misiunilor este afectată, deşi instituţia îşi respectă obligaţiile;

- exercitarea prerogativelor de organizare structurală este afectată de riscul privind accesarea excesivă a mecanismelor de ieşire timpurie din sistem cu drept la pensie, prin utilizarea opţiunii de încetare a raporturilor de serviciu în caz de reorganizare a unităţii;

- gradul de asigurare a ordinii publice este afectat de accentuarea deficitului de personal existent ca urmare a deciziei luate de poliţiştii aflaţi într-o anumită situaţie de a nu fi numiţi în funcţie şi de a solicita încetarea raporturilor de serviciu;

- competenţele de coordonare şi control al structurilor de specialitate aflate la un nivel ierarhic superior sunt diminuate în prezent ca urmare a îndeplinirii unor atribuţii stabilite excesiv şi birocratic şi nu pot fi exercitate la capacitate maximă;

- structurile organizatoare ale concursurilor de ocupare a posturilor vacante, în ceea ce priveşte modul de organizare, nu sunt responsabilizate suficient, având în vedere filtrul exercitat de structurile de specialitate aflate la un nivel ierarhic superior;

- obligaţiile juridice ale persoanelor aflate în situaţia în care angajamentele asumate faţă de instituţie au suferit modificări nu sunt reglementate suficient,

luând în considerare că eliminarea acestor deficienţe este posibilă doar pe calea unei intervenţii normative urgente, având în vedere că toate aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată fără consecinţe negative,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

(11) îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(12) La concursurile sau examenele prevăzute la art. 9 alin. (5) poate participa orice persoană care îndeplineşte, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), şi următoarele criterii specifice:

a) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

b) dacă prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(13) Verificarea criteriului specific prevăzut la alin. (12) lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale.”

2. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii se realizează potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

3. La articolul 15 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) ministrul afacerilor interne, pentru:

(i) conducătorii unităţilor Ministerului Afacerilor Interne pe care le coordonează direct şi adjuncţii acestora;

(ii) conducătorii unităţilor aparatului central şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi adjuncţii acestora, la propunerea secretarului de stat/secretarului general care coordonează activitatea structurii în care sunt încadraţi poliţiştii;

(iii) poliţiştii din unităţile aparatului central şi unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, la propunerea şefului unităţii;

c) inspectorul general al Poliţiei Române pentru poliţiştii din inspectoratul general şi unităţile din subordinea inspectoratului general ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, precum şi pentru conducătorii unităţilor subordonate inspectoratului general şi adjuncţii acestora;”.

4. La articolul 15 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:

„d) şeful unităţii Ministerului Afacerilor Interne care are calitatea de ordonator de credite, pentru poliţiştii din subordine, alţii decât cei prevăzuţi la lit. b) şi c);

e) şeful unităţii Ministerului Afacerilor Interne care exercită competenţe de coordonare şi control metodologic al serviciilor publice comunitare, pentru poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare sau detaşaţi la aceste servicii.”

5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Absolventului cu diplomă de licenţă al unui

program de studii de ordine şi siguranţă publică, respectiv drept, organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 12 luni.

(2) Absolventului şcolii de formare a agenţilor de poliţie i se acordă gradul profesional de agent de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 6 luni.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi absolventului pregătit pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne la alte instituţii de învăţământ.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), absolventului Institutului Medico-Militar i se echivalează gradul militar cu gradul profesional, în condiţiile art. 73 alin. (1) şi (2), şi este încadrat într-o funcţie specifică corespunzătoare gradului profesional deţinut.

(5) Poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) şi absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

a) sub 5 ani - subinspector de poliţie;

b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;

c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie.

(6) Persoanei reîncadrate ca poliţist potrivit art. 9 alin. (21) i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.

(7) încadrarea în funcţie a poliţistului prevăzut la alin. (5) şi reîncadrarea poliţistului prevăzut la alin. (6) se realizează în condiţiile art. 22 alin. (4).

(8) Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (22) sau (3), i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Încadrarea poliţistului se face în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care face parte şi cu gradul profesional acordat.

(9) Prevederile alin. (8), referitoare la acordarea gradelor profesionale, se aplică şi în cazul poliţistului prevăzut la alin. (5), dacă prin aplicarea acestora i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condiţiile alin. (5),

(10) în cazul poliţistului - personal de specialitate medical, perioada de rezidenţiat stabilită potrivit prevederilor legale se ia în calcul la acordarea gradului profesional.

(11) Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin reîncadrare, încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin, (21) sau (22), nu i se poate modifica raportul de serviciu, prin delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp de cel puţin doi ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

(12) La expirarea perioadei de stagiu sau de probă, poliţistul susţine examenul de definitivare în profesie. Poliţistului declarat nepromovat îi încetează raportul de serviciu.

(13) Perioada de stagiu şi perioada de probă constituie vechime în poliţie.

(14) Metodologia privind organizarea perioadei de stagiu şi a perioadei de probă, precum şi cea privind organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivare în profesie se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

6. La articolul 22, alineatul (41) se abrogă.

7. La articolul 22, alineatele (42) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(42) După definitivarea în profesie, poliţistul este încadrat în funcţie în condiţiile alin. (4).

......................................................................................................................

(6) Pentru motive temeinic justificate, poliţiştii pot fi numiţi, la solicitarea acestora, în funcţii inferioare gradelor profesionale pe care le au, cu excepţia situaţiilor care decurg din aplicarea art. 2731 alin. (3) sau art. 2749.”

8. La articolul 2721, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2721. - (1) Poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie, în vederea numirii într-o funcţie prin aplicarea prevederilor art. 2731, în următoarele situaţii:”.

9. La articolul 2721alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) la solicitarea motivată, în scris, a poliţistului;”.

10. La articolul 2725, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

„(2) Perioada în care raportul de serviciu al poliţistului este suspendat potrivit prevederilor alin. (1) lit. c) constituie vechime în serviciu. Pentru această perioadă funcţiile de conducere din organizaţia sindicală se echivalează cu funcţiile prevăzute în legislaţia privind salarizarea poliţiştilor, în vederea deschiderii drepturilor de pensie ca poliţist.

(3) Echivalarea funcţiilor, potrivit alin. (2), se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea organizaţiei sindicale şi cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

(4) Drepturile reglementate de prezenta lege, cu excepţia celor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), d)-f), i), j) şi l)-n) şi art. 31, se acordă, potrivit condiţiilor legale în vigoare, poliţistului aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c).”

11. La articolul 2731, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

„(2) în vederea numirii în funcţie, poliţistului i se prezintă funcţiile vacante în ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1). Dacă poliţistul nu îşi exprimă acordul pentru una dintre funcţiile prezentate, procedura se repetă, o singură dată.

(3) în situaţia în care nu se realizează numirea în funcţie după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), poliţistul este numit, fără acordul său, într-o funcţie potrivit ordinii de priorităţi prevăzute la alin. (1), În aceeaşi unitate sau într-o unitate din aceeaşi localitate.

(4) Pe parcursul procedurii de numire în funcţie, la cerere, poliţistul poate fi numit direct în oricare dintre funcţiile vacante prevăzute la alin. (1).”

12. La articolul 2735 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) numire directă a poliţistului pe o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau pe o funcţie de conducere la cabinetul demnitarului, prevăzute a fi încadrate cu poliţişti, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competenţelor stabilite prin lege.”

13. La articolul 2735 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) ca urmare a punerii la dispoziţie în condiţiile art. 2721 alin. (1) lit. f),”

14. La articolul 2735, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în perioada ocupării funcţiei prevăzute la alin. (1) lit. c1), poliţistul exercită atribuţiile stabilite în fişa postului, potrivit legii, de ministrul afacerilor interne sau, după caz, de demnitar.”

15. La articolul 2746 alineatul (2), după punctul IV se introduce un nou punct, punctul V, cu următorul cuprins:

„V. pentru funcţiile de şef birou care presupun atribuţii de poliţie judiciară - 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau 3 ani vechime în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare.”

16. După articolul 2748 se introduce un nou articol, articolul 2749, cu următorul cuprins:

„Art. 2749. - Pentru poliţistul care ocupă în Ministerul Afacerilor Interne o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau o funcţie la cabinetul demnitarului, unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat, în condiţiile art. 2735 alin. (1) lit. a)-c) în cazul posturilor de conducere ori în conformitate cu reglementările legale în cazul posturilor de execuţie, de către poliţist anterior numirii. La eliberarea din funcţia de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau din funcţia la cabinetul demnitarului, poliţistul este numit în postul rezervat.”

17. La articolul 28 alineatul (1), literele a) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) salariu lunar, potrivit legii;

......................................................................................................................

o) decontarea cheltuielilor de asistenţă juridică ocazionate de procedurile judiciare, penale şi/sau civile, iniţiate împotriva sa, pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi în situaţia în care este victimă a unor fapte de ultraj, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;”.

18. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru poliţişti se exercită prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale în condiţiile prevăzute de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.”

19. La articolul 45 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

j) să încalce regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, stabilit potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.”

20. La articolul 48, alineatele (2) şi (3) se abrogă,

21. La articolul 57, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu cuprinsă în fişa postului;”,

22. La articolul 583, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Poliţistul cercetat disciplinar are dreptul să fie asistat, la cerere, de un poliţist ales de către acesta, de un reprezentant desemnat de Corp ori de organizaţia sindicală sau de un avocat, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. Neîndeplinirea condiţiilor privind accesul la informaţii clasificate ori neprezentarea poliţistului ales, a reprezentantului ori a avocatului nu constituie motiv de amânare a procedurii cercetării disciplinare.”

23. La articolul 626, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 626. - (1) în perioada cercetării disciplinare, poliţistul nu poate fi mutat, delegat, detaşat, împuternicit pe o funcţie de conducere şi nici nu poate fi trimis la misiuni internaţionale.”

24. La articolul 69 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,j) pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul perioadei de punere la dispoziţie în condiţiile art. 2721 alin. (1) atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcţie;”.

25. La articolul 69 alineatul (1), litera m) se abroga.

26. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - (1) Candidatul admis în instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne este obligat să încheie un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă de 10 ani de la data naşterii raportului de serviciu.

(2) La încetarea calităţii de elev, ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, se completează un nou angajament, încheiat în condiţiile alin. (1), care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat, stabilită proporţional cu perioada de şcolarizare.

(3) La admiterea agentului de poliţie la un program de studii de licenţă, cu frecvenţă, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, se completează un nou angajament, încheiat în condiţiile alin. (1), care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat.

(4) Poliţistul care urmează un program de formare profesională continuă sau un curs de iniţiere în carieră este obligat să încheie un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne, proporţional cu durata cursului sau programului urmat.

(5) Elevul, studentul sau poliţistul care refuză încheierea unui nou angajament în condiţiile alin. (2) şi (3) sau care nu respectă condiţiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporţional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul şcolarizării/desfăşurării programelor/cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.”

27. La articolului 73, alineatul (8) se abrogă.

28. La articolului 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 76. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, şi personalului Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcţiei Generale Anticorupţie, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, instituţiilor prefectului, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, Agenţiei Naţionale Antidrog, Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», Institutului de Studii pentru Ordine Publică, Centrului Naţional SIS, Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne, Clubului Sportiv «Dinamo» Bucureşti, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, unităţilor din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne şi al structurilor subordonate acestora, încadrat pe posturi prevăzute în statele de organizare a fi încadrate cu poliţişti.”

29. În cuprinsul legii, sintagma „coeficient de Ierarhizare” se înlocuieşte cu termenul „coeficient”.

Art. II. - (1) Poliţiştii care ocupă în Ministerul Afacerilor Interne o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau o funcţie la cabinetul demnitarului, numiţi în funcţiile respective anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la eliberarea din funcţie sunt puşi la dispoziţie în vederea numirii într-o funcţie, prin aplicarea prevederilor art. 2731 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Numirea în funcţie a acestora, precum şi a celor aflaţi la dispoziţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se face prin raportare la postul ocupat în condiţiile art. 2735 alin. (1) lit. a)-c), în cazul posturilor de conducere, ori, după caz, la postul ocupat în condiţiile art. 2734 în cazul posturilor de execuţie, anterior numirii în funcţia de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau în funcţia de la cabinetul demnitarului.

(2) Prevederile Legii nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 15, art. 2746, art. 28 şi art. 583, nu se aplică situaţiilor juridice născute şi nefinalizate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) în cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, organizate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea gradelor profesionale se face potrivit reglementărilor în vigoare la data demarării acestora, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2).

(4) De prevederile art. 70 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia şi persoanele care, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu au restituit cheltuielile efectuate pe timpul şcolarizării şi se află în una dintre următoarele situaţii:

a) le-a încetat calitatea de elev, ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;

b) aveau calitatea de agent de poliţie şi au fost admişi la un program de studii de licenţă, cu frecvenţă, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Art. III. - (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul afacerilor interne modifică şi/sau completează în mod corespunzător actele normative subsecvente emise în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Până la intrarea în vigoare a modificărilor şi/sau completărilor prevăzute la alin. (1) se aplică prevederile actelor normative subsecvente emise anterior, în măsura în care nu contravin Legii nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 11 septembrie 2015, se modifică şi se complotează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 28 iunie 2018

Nr. 53

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

 

Având în vedere:

- publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu nr. 390, 391, 392 şi 393 din data de 23 mai 2016, a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, acte normative care abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, prevederi care conţin referiri la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- transpunerea Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii de către autorităţile sau entităţile contractante în domeniile apărării şi securităţii şi de modificare a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE, efectuată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012;

- obligaţia aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2.367 al Comisiei din 18 decembrie 2017, de modificarea Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- necesitatea asigurării aplicării efective a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, în condiţiile intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- necesitatea clarificării unor aspecte privind achiziţiile în domeniul apărării care se realizează prin invocarea art. 346 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

- punctul (16) paragraful 2 din preambulul la Directiva 2009/81/CE, în care este precizat faptul că definirea intereselor esenţiale de securitate intră în responsabilitatea exclusivă a statelor membre;

- importanţa strategică majoră a acestor achiziţii, dar şi necesitatea strictei interpretări şi aplicări a prevederilor art. 346 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, fapt de natură să impună aprobarea acestor achiziţii prin hotărâre a Guvernului;

- necesitatea asigurării predictibilităţii şi ritmicităţii necesare pentru finanţarea unor programe majore de achiziţii care implică protecţia intereselor esenţiale de securitate ale României;

- iminenta iniţiere în perioada imediat următoare a unor achiziţii majore, care se circumscriu intereselor esenţiale de securitate ale ţării,

întrucât, în anumite situaţii, achiziţiile cu valoarea egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000.000 euro au ca obiect achiziţii strategice urgente şi produse complexe, cu ciclu lung de fabricaţie de peste 2 ani, este necesară reglementarea expresă a faptului că autoritatea contractantă nu va iniţia procedura de atribuire aferentă în cazul în care Parlamentul, prin comisiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, respinge în termenul prevăzut de lege solicitarea de a aproba iniţierea respectivei proceduri

în considerarea faptului că aspectele sus-menţionate vizează interesul naţional în atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată, în condiţiile în care ţara noastră se găseşte în prezent într-un mediu de securitate caracterizat de evoluţii complexe şi ameninţări convenţionale şi neconvenţionale care impun întărirea capabilităţilor operaţionale naţionale în regim de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 29 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în domeniul specific al securităţii nonmilitare, prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică achiziţiilor care au caracteristici similare cu cele ale achiziţiilor din domeniul apărării şi care prezintă un caracter la fel de sensibil. Aceste condiţii pot fi îndeplinite în special în domeniile în care forţele militare şi cele nonmilitare îndeplinesc aceleaşi misiuni şi/sau în cazul în care obiectivul achiziţiilor este de a proteja securitatea Uniunii Europene şi/sau a statului român în interiorul ori în afara graniţelor acestuia împotriva unor ameninţări grave provenite de la entităţi nonmilitare şi/sau neguvernamentale. Acest domeniu poate include, spre exemplu, protecţia frontierelor, activităţi de poliţie şi misiuni de gestionare a crizelor, precum şi protecţia infrastructurilor critice în sectoare de utilitate publică, în condiţiile legii.”

2. La articolul 3 punctul 4, literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. I secţiunea a 4-a din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică ori încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;

e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a)-d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. I secţiunea a 4-a din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui drept special ori exclusiv, astfel cum este acesta definit la pct. 16, acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;”.

3. La articolul 3, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10. contracte de achiziţie publică - contracte asimilate, potrivit legii, actelor administrative, care includ şi categoria contractelor sectoriale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu titlu oneros, încheiate în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă;”.

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Un contract care are drept obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă şi, parţial, sub incidenţa, după caz, a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, se atribuie în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, cu condiţia ca această atribuire să fie justificată din motive obiective.

(2) Atribuirea unui contract care are drept obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii care intră parţial sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, cealaltă parte a contractului neintrând sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă sau, după caz, a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, nu intră în domeniul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu condiţia ca această atribuire să fie justificată din motive obiective.

(3) Decizia de a atribui un contract prevăzut la alin. (1) sau (2) nu poate fi luată în scopul evitării aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă sau, după caz, a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare.”

5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de participare, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului, atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare şi valoarea estimată a contractului este mai mare decât pragul prevăzut la art. 56. Documentaţia de atribuire trebuie să conţină următoarele informaţii:

a) cuantumul garanţiei de participare, menţionat şi în anunţul/invitaţia de participare, în sumă fixă de până la 2% din valoarea estimată a contractului;

b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, la stabilirea acesteia fiind avute în vedere dispoziţiile art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire.”

6. La articolul 20, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică contractelor a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă şi nici celor excluse din domeniul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, conform prevederilor din această secţiune.

(3) Circumstanţele şi procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în situaţiile prevăzute de art. 346 din TFUE se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

7. La articolul 22, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) contractelor atribuite în cadrul unui program de cooperare bazat pe cercetare şi dezvoltare, la care participă state membre şi, după caz, state terţe, desfăşurat în comun de cel puţin două state membre şi care are drept obiectiv elaborarea unui produs nou şi, dacă este cazul, a fazelor ulterioare pentru întreaga durată sau a anumitor părţi ale ciclului de viaţă al acestui produs. La încheierea unui astfel de program de cooperare în domeniul lor de activitate, autorităţile contractante au obligaţia de a informa Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice asupra ponderii cheltuielilor legate de cercetare şi dezvoltare din costul total al programului de cooperare, acordului de repartizare a costurilor, precum şi asupra ponderii achiziţiilor pe stat membru, după caz. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite în acest sens;”,

8. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita aprobarea prealabilă a Parlamentului României pentru iniţierea procedurii de atribuire, în cazul în care valoarea estimată a contractului, fără TVA, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000.000 euro. Parlamentul României, prin comisiile reunite de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se pronunţă cu privire la respectiva solicitare în termen de 30 zile de la primirea acesteia.”

9. La articolul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în situaţia în care Parlamentul României, prin comisiile reunite de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, respinge solicitarea prevăzută la alin. (2), autoritatea contractantă nu iniţiază respectiva procedură de atribuire.”

10. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii 1 a cap. II, nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.”

11. La articolul 102, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) atunci când, în urma aplicării licitaţiei restrânse, negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv sau cererii de oferte, nu a fost prezentată nicio candidatură sau, după caz, nicio ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, datorită faptului că acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial; autoritatea contractantă are, în acest caz, şi obligaţia de a transmite o informare către Comisia Europeană, dacă această informare este solicitată;

b) atunci când, în urma aplicării licitaţiei restrânse, negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dialogului competitiv sau cererii de oferte, au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

(i) cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial;

(ii) autoritatea contractantă invită la negocieri numai şi pe toţi acei ofertanţi care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie în cadrul procedurii anterioare şi care au depus oferte conform regulilor prevăzute în documentaţia de atribuire;”.

12. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 103 - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:

a) pentru contractul de furnizare: 443.000 euro;

b) pentru contractul de servicii: 443.000 euro;

c) pentru contractul de lucrări: 5.548,000 euro.”

13. La articolul 128, alineatele (1), (6), (7), (9) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 128. - (1) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice accesul nerestricţionat la anunţurile şi invitaţiile transmise de către autorităţile contractante, înainte de publicarea acestora.

......................................................................................................................

 (6) Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice verifică fiecare anunţ de participare/invitaţie de participare transmis/transmisă de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunţul/invitaţia respectiv/respectivă este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract, indiferent de valoarea estimată a acestuia.

(7) în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii anunţului/invitaţiei în SEAP, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice are obligaţia:

a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul/invitaţia respectiv/respectivă, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare;

b) fie să respingă publicarea anunţului/invitaţiei, în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare, informând totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii, precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate.

......................................................................................................................

 (9) Nedetectarea erorilor prevăzute la alin. (8) în procesul de verificare nu afectează dreptul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice de a sancţiona, pe parcursul activităţii de supraveghere, faptele prevăzute la art. 189.

......................................................................................................................

 (11) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obţinerea acceptului de publicare emis de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.”

14. La articolul 134 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) valoarea estimată, fără TVA, a contractului de produse sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei a 443.000 euro;

b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.548.000 euro,”

15. La articolul 136 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) valoarea estimată, fără TVA, a contractului de produse sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei a 443.000 euro;

b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.548.000 euro.”

16. La articolul 138 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la lit. a)-c), data-limită până la care au dreptul de a depune contestaţie, avându-se în vedere prevederile cap. III secţiunea 1 din Legea nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.”

17. La articolul 152, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, modalităţi de certificare sau de includere în liste oficiale, la nivel naţional, a operatorilor economici care optează pentru un astfel de sistem de certificare în acest caz, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice are obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele şi modul de funcţionare ale sistemului.”

18. La articolul 178, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Atunci când autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstanţele prevăzute la alin. (1), aceasta are obligaţia de a transmite o notificare în acest sens Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.”

19. La articolul 185 alineatul (1), litera o) se abrogă.

20. La articolul 188, alineatul (1) se modifica şi va avea următorul cuprins:

„Art. 188. - (1) Prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.”

21. La articolul 189, literele m) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„m) refuzul de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice a informaţiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiei de supraveghere;

n) retransmiterea informaţiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică în termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;”.

22. La articolul 191, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 191. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

......................................................................................................................

 (3) Orice persoană are dreptul de a sesiza Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. În vederea exercitării acestui drept persoanele respective vor transmite Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice împreună cu sesizarea şi datele/documentele relevante, în vederea susţinerii acesteia.”

23. La articolul 192, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de persoanele împuternicite din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice se soluţionează de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.”

24. La articolul 193 alineatul (1), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 193. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 190 şi în măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice are dreptul de a solicita instanţei de judecată, în condiţiile legii, constatarea nulităţii absolute a contractelor, pentru următoarele motive:

......................................................................................................................

b) au fost încălcate prevederile art. 137 alin. (4), art. 180 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă şi art. 9 alin. (4) din Legea nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare;”.

25. La articolul 193, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazuri temeinic justificate, instanţa, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, la cererea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, prin încheiere motivată dată cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului.”

26. Articolul 196 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 196. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice orice informaţie solicitată de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire şi contractele atribuite.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, pentru cauzele în care a fost parte, copia hotărârii judecătoreşti pronunţate conform art. 55 alin, (1) şi (2) din Legea nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit definitivă.”

27. Articolul 197 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 197. - (1) Operatorul SEAP este Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR).

(2) Pe baza datelor disponibile în SEAP, operatorul SEAP are obligaţia de a pune la dispoziţie Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul asigurării informaţiilor necesare creării de baze de date statistice.”

Art. II. - Contractelor de achiziţii publice/Acordurilor-cadru în curs de executare şi procedurilor în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă la sunt aplicabile prevederile legale în vigoare la data încheierii, respectiv la data iniţierii acestora.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Bogdan Puşcaş

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Petru Bogdan Cojocaru

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 55.

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

 

Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei, a creşterii calităţii sistemului de învăţământ, a asigurării derulării în condiţii normale a procesului de învăţământ,

având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 249 din 19 aprilie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare, prin care a fost admisă obiecţia de neconstituţionalitate a respectivei legi,

având în vedere faptul că în prezent nu există un cadru legislativ care să prevadă modalitatea de reorganizare a regiilor autonome şi ţinând cont de necesitatea reinstituirii unui cadru general de reorganizare a regiilor autonome,

având în vedere faptul că neadoptarea prin ordonanţă de urgenţă a unor măsuri imediate generează mari impedimente de ordin legislativ în reorganizarea regiilor autonome, neexistând în prezent un cadrul legislativ clar care să reglementeze procesul de reorganizare,

având în vedere nevoia urgentă de asigurare a calităţii şi a condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ, deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - După articolul 3 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Regiile autonome pot fi reorganizate ca societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şt completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean sau prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, având ca unic acţionar/asociat statul român sau autoritatea administraţiei publice locale.

(2) Dispoziţiile de drept comun privind reorganizarea persoanei juridice rămân aplicabile.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

George Vladimir Ivaşcu

p. Ministrul energiei,

Iulian Robert Tudorache,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 56.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 74 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Prevederile art. 5 alin. (2) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„(2) Pentru ocuparea posturilor permanente din cadrul Reprezentanţei Militare a României la NATO şi UE, Reprezentanţei Statului Major al Apărării la SHAPE şi Reprezentanţei Naţionale de Legătură la ACT poate participa la concurs/examen numai personalul din structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi cele subordonate nemijlocit acestora, din structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, din statele majore ale categoriilor de forţe şi comandamente, potrivit domeniilor de activitate ale posturilor permanente respective, precum şi personalul care a îndeplinit funcţii în cadrul acestor structuri timp de cel puţin un an în ultimii 2 ani de activitate sau a îndeplinit funcţii în cadrul structurilor NATO de pe teritoriul României timp de cel puţin 2 ani.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 25 iunie 2018.

Nr. M.105.

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale evaluare impact şi controlul poluării nr. 88.714/DN/1.803/2018, ţinând seama de prevederile art. 7 lit. r), art. 8 lit. i) şi art. 42 lit. b) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 29 alin. (2) din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2015, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare I a ariilor din zone şi aglomerări, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare II a ariilor din zone şi aglomerări, prevăzută în anexa nr. 2,

Art. 3. - Unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 elaborează plan de calitate a aerului sau, după caz, plan integrat de calitate a aerului, iar unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 elaborează plan de menţinere a calităţii aerului.

Art. 4. - Încadrarea în regimul de gestionare I sau 11 a ariilor din zone şi aglomerări s-a realizat luând în considerare atât încadrarea anterioară în regimuri de gestionare, cât şi rezultatele obţinute în urma evaluării calităţii aerului la nivel naţional, care a utilizat măsurări în puncte fixe, realizate în perioada 2017-aprilie 2018, cu ajutorul staţiilor de măsurare care fac parte din Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului.

Art. 5. - Măsurile din planurile de menţinere a calităţii aerului demarate ca urmare a încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zone şi aglomerări realizate conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.206/2015 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, se implementează pe toată perioada pentru care au fost asumate.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.206/2015 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 8 septembrie 2015.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 20 iunie 2018.

Nr. 598.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare I a ariilor din zone şi aglomerări

 

Aglomerare/zona

Poluanţi

Dioxid de azot şi oxizi de azot

(NO2/NOx)

Particule în suspensie

(PM10)

Particule în suspensie

(PM2.5)

Benzen

(C6H6)

municipiul Bucureşti

municipiul Bacău

 

 

 

municipiul Brăila

 

 

 

municipiul Braşov

 

 

municipiul Constanţa

 

 

 

municipiul Cluj-Napoca

 

 

municipiul Craiova

 

 

municipiul Galaţi

 

 

 

municipiul laşi

 

 

municipiul Piteşti

 

 

 

municipiul Ploieşti

 

municipiul Timişoara

 

 

 

oraşul Măgurele (judeţul Ilfov)

 

 

 

comuna Brazi, judeţul Prahova

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare II a ariilor din zone şi aglomerări

 

Aglomerare/Zona

Poluanţi

Dioxid de azot şi oxizi de azot

(NO2/NOx)

Particule în suspensie

(PM10, PM2,5)

Benzen

(C6H6)

Nichel

(Ni)

Dioxid de sulf

(SO2)

Monoxid de carbon (CO)

Plumb

(Pb)

Arsen

(As)

Cadmiu

(Cd)

Aglomerare

municipiul Bacău

 

municipiul Baia Mare

municipiul Braşov

 

 

municipiul Brăila

 

municipiul Bucureşti

 

 

 

municipiul Cluj-Napoca

 

 

municipiul Constanţa

 

municipiul Craiova

 

 

municipiul Galaţi

 

municipiul Iaşi

 

 

municipiul Piteşti

 

municipiul Ploieşti

 

 

 

municipiul Timişoara

 

 

Zona (delimitarea administrativă a judeţului)

Alba

Arad

Argeş

(cu excepţia municipiului Piteşti)

Bacău

(cu excepţia municipiului Bacău)

Bihor

Bistriţa

Botoşani

Braşov

(cu excepţia municipiului Braşov)

(cu excepţia municipiului Braşov)

Brăila

(cu excepţia municipiului Brăila)

Buzău

Caraş-Severin

Călăraşi

Cluj

(cu excepţia municipiului Cluj-Napoca)

(cu excepţia municipiului Cluj-Napoca)

Constanţa

(cu excepţia municipiului Constanţa)

Covasna

Dâmboviţa

Dolj

(cu excepţia municipiului Craiova)

(cu excepţia municipiului Craiova)

Galaţi

(cu excepţia municipiului Galaţi)

Giurgiu

Gorj

Harghita

Hunedoara

Ialomiţa

Iaşi

(cu excepţia municipiului laşi)

(cu excepţia municipiului Iaşi)

Ilfov

(cu excepţia oraşului Măgurele)

Maramureş

Mehedinţi

Mureş

Neamţ

Olt

Prahova

(cu excepţia municipiului Ploieşti şi comunei Brazi)

(cu excepţia municipiului Ploieşti)

(cu excepţia municipiului Ploieşti şi comunei Brazi)

Satu Mare

Sălaj

Sibiu

Suceava

Teleorman

Timiş

(cu excepţia municipiului Timişoara)

Tulcea

Vaslui

Vâlcea

Vrancea

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 101.604 din 14.06.2018 al Direcţiei biodiversitate,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 625.

 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.