MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 561         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 4 iulie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

157. - Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului

 

517. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 148 din 27 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

467. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE

 

468. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

401. - Ordin al ministrului cercetării şi inovării pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

 

2.431. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege are ca scop stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) prin antisemitism se înţelege atât percepţia referitoare la evrei exprimată ca ură împotriva acestora, cât şi manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor ori a proprietăţilor acestora, împotriva instituţiilor comunităţilor evreieşti sau lăcaşurilor lor de cult;

b) prin organizaţie cu caracter antisemit se înţelege orice grup format din 3 sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor antisemite, în această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane juridice care intră sub incidenţa prezentei legi;

c) prin simboluri antisemite se înţeleg: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează antisemitismul;

d) prin materiale antisemite se înţeleg: imagini, mesaje text, conţinut audiovideo, precum şi orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează antisemitismul.

Art. 3. - Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepţii sau doctrine antisemite constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi,

Art. 4. - Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.

Art. 5. - (1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri antisemite constituie infracţiune şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor antisemite.

(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public.

Art. 6. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

(3) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (1), dacă denunţă autorităţilor existenţa organizaţiei, înainte ca aceasta să fi fost descoperită şi să şefi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră în scopul grupului.

(4) Dacă persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) înlesneşte, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Art. 7. - La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) prin organizaţie cu caracter fascist legionar rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi Inferioritatea altora, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţional sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute !a prezenta literă;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 2 iulie 2018.

Nr. 517.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 148

din 27 martie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de Babassy Andras în Dosarul nr. 848/305/2016 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe şi care face obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.765D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere că asociaţiile de proprietari beneficiază de scutirea de la plata taxei judiciare de timbre doar pentru litigiile care au ca obiect recuperarea cotelor de întreţinere. În acelaşi sens, se invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 402 din 13 iunie 2017.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 16 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 848/305/2016, Judecătoria Sfântu Gheorghe a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Excepţia a fost ridicată de Babassy Andras într-o cauză având ca obiect obligaţia de a face, respectiv obligarea la plata cheltuielilor de întreţinere neachitate şi a penalităţilor de întârziere.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia consideră că dispoziţiile de lege criticate contravin normelor fundamentale, întrucât asociaţia de proprietari este constituită din cetăţeni şi nu invers. De asemenea, susţine şi existenţa unei discriminări, atât timp cât cetăţenii sunt obligaţi la plata taxei judiciare de timbru, iar asociaţia este scutită.

6. Judecătoria Sfântu Gheorghe apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, având în vedere că instituirea unor excepţii de la regula generală a plăţii taxelor judiciare de timbru nu constituie o discriminare sau o atingere adusă acestui principiu constituţional.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, invocând considerentele ce stau la baza deciziilor Curţii Constituţionale nr. 304 din 28 aprilie 2015, nr. 726 din 16 decembrie 2014 şi nr. 1.647 din 16 decembrie 2010.

9. Avocatul Poporului arată că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, deoarece raţiunea pentru care asociaţiile de proprietari beneficiază de scutirea de la plata taxei judiciare de timbru constă în înlesnirea recuperării sumelor de bani ce reprezintă cotele de întreţinere restante, fapt de care depinde însăşi administrarea imobilului.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul cuprins:,Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de taxă de timbru. “

13. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate exercitat prin prisma unor critici, în esenţă, similare şi, prin Decizia nr. 1.647 din 16 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 24 martie 2011, Decizia nr. 726 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 9 martie 2015, şi Decizia nr. 402 din 13 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 3 octombrie 2017, a statuat conformitatea acestor norme legale cu prevederile Legii fundamentale.

15. Astfel, Curtea a respins ca neîntemeiată critica de neconstituţionalitate privind încălcarea principiului egalităţii prin faptul că asociaţia de proprietari este scutită de plata taxei judiciare de timbru, în timp ce proprietarul nu beneficiază de această scutire. Curtea a arătat că instituirea unor excepţii de la regula generală a plăţii taxelor judiciare de timbru nu constituie o discriminare sau o atingere adusă acestui principiu constituţional. Potrivit art. 139 alin. (1) din Constituţie „Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”, fiind, aşadar, la latitudinea legiuitorului să stabilească scutiri de la plata taxelor sau impozitelor, având în vedere situaţii diferite, fără ca prin aceasta să se aducă atingere principiului egalităţii în drepturi. Plata unor taxe sau impozite nu reprezintă un drept, ci o obligaţie constituţională a cetăţenilor, prevăzută de art. 56 alin. (1) din Legea fundamentală, în conformitate cu care „Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice*. Curtea a statuai că o atare soluţie legislativă impune un tratament juridic diferit pentru situaţii de fapt diferite, având o justificare obiectivă şi raţională, şi anume necesitatea recuperării de către asociaţiile de proprietari a cotelor de întreţinere cu mai multă uşurinţă, ţinând cont atât de multitudinea datornicilor, de debitele mari pe care aceştia le au, cât şi de consecinţele grave ale neachitării acestora.

16. Totodată, prin Decizia nr. 744 din 3 noiembrie 2015, precitată, Curtea a observat că scutirea de la plata taxei de timbru reprezintă o facilitate fiscală acordată de legiuitor asociaţiilor de proprietari, numai cu privire la acţiunile ce decurg din neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei. Instituirea unor excepţii de la regula generală a plăţii taxei judiciare de timbru, constând în scutiri de la plata acesteia, nu este, însă, contrară prevederilor art. 16 din Legea fundamentală, deoarece atât obligaţia de plată a taxelor judiciare de timbru, cât şi excepţiile stabilite de lege se aplică deopotrivă tuturor cetăţenilor aflaţi în situaţii identice, precum şi tuturor litigiilor de aceeaşi natură.

17. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cele statuate prin deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Babassy Andras în Dosarul nr. 848/305/2016 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe şi constată că dispoziţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sfântu Gheorghe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 martie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării directe a Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 252 din 16 septembrie 2016, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri se aplică definiţiile prevăzute la art. 3 din Regulament şi cele prevăzute la art. 2 pct. 14 şi 15 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

Art. 3. - Se desemnează Ministerul Economiei ca autoritate naţională competentă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor Regulamentului.

Art. 4. - În aplicarea art. 5 alin. (1) din Regulament se desemnează ca autorităţi de omologare:

a) Regia Autonomă „Registrul Auto Român” - pentru toate categoriile de motoare prevăzute în art. 4 la Regulament, cu excepţia:

(i) categoriei motoarelor destinate exclusiv utilizării pe locomotive, pentru propulsia acestora sau destinate propulsiei acestora, denumite în continuare categoria RLL şi

(ii) categoriei motoarelor destinate exclusiv utilizării pe automotoare, pentru propulsia acestora sau destinate propulsiei acestora, precum şi motoarelor utilizate în locul motoarelor din categoria RLL din etapa V, denumite în continuare categoria RLR\

b) Autoritatea Feroviară Română prin Organismul Notificat Feroviar Român pentru motoarele din categoriile RLL şi RLR.

Art. 5. - Autorităţile de omologare prevăzute la art. 4 sunt responsabile de îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea serviciilor tehnice, potrivit art. 49 din Regulament, şi a Directivei 97/68/CE,

pentru desemnarea acestora potrivit art. 45-47 din Regulament.

Art. 6. - În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulament se desemnează Inspecţia Muncii ca autoritate de supraveghere a pieţei.

Art. 7. - Declaraţia de conformitate prevăzută la art. 31 alin. (2) din Regulament se redactează sau se traduce, după caz, în limba română

Art. 8. - (1) în aplicarea Regulamentului, Ministerul Economiei notifică Comisiei Europene următoarele:

a) autorităţile de omologare prevăzute la art. 4 şi autoritatea de supraveghere a pieţei prevăzută la art. 6, potrivit art. 5 alin. (2) din Regulament;

b) informaţiile prevăzute la art. 34 alin. (8), art. 50 alin. (1), art. 51 alin. (1) art. 52 alin. (2) şi art. 59 alin. (1) din Regulament.

(2) în vederea notificării prevăzute la alin. (1), informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt comunicate Ministerului Economiei de către autorităţile de omologare prevăzute la art. 4.

Art. 9. - (1) încălcarea prevederilor Regulamentului atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, în condiţiile legii.

(2) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) sau (2), art. 15 alin. (1), (2) sau (3) din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. a), b) sau c), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) paragraful 1 sau 2 şi ale art. 43 alin. (D din Regulament, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) lit. a), b) sau c) ori alin. (5), art. 13 alin. (2) lit. a), b), c) sau d) ori alin. (4), art. 14 alin. (1) sau (2) din Regulament, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8), art. 11 alin. (3), art. 15 alin. (4) sau (5), art. 31 alin. (1) paragraful 1 sau 2, art. 32 alin. (1) sau (2), art. 33 alin. (1) din Regulament, precum şi ale art. 7 din prezenta hotărâre, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (5), (9), art. 11 alin. (4), (7), art. 17 din Regulament, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

a) introducerea pe piaţă a unui motor cu destinaţie specială conform art. 34 alin. (5) sau (6) din Regulament, în scopul utilizării pe un alt echipament mobil fără destinaţie rutieră decât cel prevăzut la alineatele respective;

b) introducerea pe piaţă a unui motor conform art. 34 alin. (7) sau (8) şi art. 58 alin. (9), (10) sau (11) din Regulament în scopul utilizării pe un alt echipament decât cel prevăzut la alineatele respective;

c) nefurnizarea datelor sau a specificaţiilor tehnice către autorităţile de omologare şi/sau către autoritatea de supraveghere a pieţei, care ar putea duce la rechemarea motoarelor, refuzul sau retragerea omologării UE de tip;

d) utilizarea strategiilor de invalidare prevăzute la art. 3 pct. 63 din Regulament;

e) introducerea pe piaţă a motoarelor de tranziţie şi a echipamentelor mobile fără destinaţie rutieră pe care sunt instalate astfel de motoare, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3), (4), (5), (6), (7) sau (8) din Regulament;

f) încălcarea restricţiilor prevăzute la art. 35 alin. (3) şi (4) din Regulament;

g) introducerea pe piaţă a unor echipamente mobile fără destinaţie rutieră care încalcă restricţiile privind echipamentele mobile fără destinaţie rutieră stabilite la art. 34 alin, (8) din Regulament.

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (2) lit. a) ori alin. (3) pe lângă sancţiunea contravenţională principală, autoritatea de supraveghere a pieţei aplică şi măsura administrativă de retragere, rechemare de pe piaţă sau, după caz, interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a motoarelor şi/sau a echipamentelor mobile fără destinaţie rutieră neconforme.

(5) Pentru faptele prevăzute la alin. (2) lit. b)-e), pe lângă sancţiunea contravenţională principală, autoritatea de supraveghere a pieţei aplică şi măsura administrativă de retragere sau, după caz, interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a motoarelor şi/sau a echipamentelor mobile fără destinaţie rutieră neconforme.

(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2)-(5) se realizează de către Inspecţia Muncii prin personalul împuternicit.

(7) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2) şi (3), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

(8) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor se va încheia cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) în cazul sancţiunilor aplicate pentru faptele prevăzute la alin. (3) lit. c), procesul-verbal prevăzut la alin. (8) este adus la cunoştinţa Ministerului Economiei şi autorităţii de omologare.

(10) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2)-(5) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 13 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.590/2007 privind desemnarea serviciului tehnic ce efectuează încercările în vederea aprobării de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 24 octombrie 2007, se abrogă.

(2) Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 332/2007, cu modificările şi completările ulterioare, trimiterea se va considera a fi făcută la dispoziţiile corespunzătoare din Regulament şi din prezenta hotărâre.

(3) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 467.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017

 

privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 23 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Numărul de posturi este 21, inclusiv preşedintele.”

2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4 - (1) Ordonatorul de credite al A.S.P.A.A.S. elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al A.S.P.A.A.S. pe care îl înaintează, spre aprobare, ordonatorului principal de credite.”

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 11.1 al literei A se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„II. Cu finanţare din venituri proprii şi, în completare, subvenţii de la bugetul de stat

 

1. Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar**

21***”

 

Art. III. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile şi maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează.

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 468.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 817/2017)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

Numărul de posturi: 21

 

Consiliul superior

 

Preşedinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director

 

Comisia de disciplină

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul investigaţii, asigurarea calităţii şi inspecţii

 

 

 

Biroul reglementare, autorizare, înregistrare şi formare continuă

 

 

Compartiment financiar-contabil, resurse umane şi administrativ

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

 

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării, prevăzute în anexele nr. 1-43*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul cercetării şi inovării,

Nicolae Burnete

 

Bucureşti, 2 mai 2018.

Nr. 401.

 

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2018

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

39.223

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

39.033

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

33.469

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

769

c) Alte venituri din exploatare

5

4.795

2. VENITURI FINANCIARE

6

190

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

38.758

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

38.588

a) Bunuri şi servicii

9

7.395

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

23.892

- cheltuieli cu salariile din care:

11

21.914

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

12

272

- drepturile salariale ale directorului (general)

13

292

- contribuţii de asigurări sociale de stat

14

0

- contribuţii de asigurări de şomaj

15

0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16

0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

18

0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

19

0

- contribuţii la fondul de pensii facultative

20

110

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

21

493

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă

22

0

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

23

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

24

1.375

- tichete de masă

25

632

- deplasări, detaşări

26

743

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

27

4.798

d) Cheltuieli de protocol

28

9

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

15

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

1.096

h) Alte cheltuieli

32

1.383

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

170

- cheltuieli privind dobânzile

34

0

- alte cheltuieli financiare

35

170

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

36

465

IV. IMPOZIT PE PROFIT

37

74

V. REZULTATUL NET

38

391

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA

 

 

PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

4U

391

a) pentru cointeresarea personalului

41

78

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

42

235

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

43

78

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

44

512

1. Surse proprii

45

175

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

46

337

3. Credite bancare pentru investiţii

47

0

- interne

48

0

- externe

49

0

4. Alte surse

50

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

51

512

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

52

512

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

53

0

- interne

54

0

- externe

55

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

56

39.223

2, Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

57

38.758

3. Rezultate (+/-) (rd 56 - rd.57)

58

465

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

59

184

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

60

159

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

61

9.722

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

62

9.992

7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100)

63

1,20

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.59)

64

213,17

9. Rata rentabilităţii financiare                   rd.38*100 / capital propriu

65

2,53

10. Plăţi restante

66

0

11. Creanţe de încasat

67

126

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2018

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

47.028

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

46.878

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

38.685

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

4.650

c) Alte venituri din exploatare

5

3.543

2. VENITURI FINANCIARE

6

150

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

46,321

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

46,129

a) Bunuri şi servicii

9

14.405

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

23.178

- cheltuieli cu salariile din care:

11

20.976

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

12

338

- drepturile salariale ale directorului (general)

13

410

- contribuţii de asigurări sociale de stat

14

0

- contribuţii de asigurări de şomaj

15

0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16

0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

18

0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

19

0

- contribuţii la fondul de pensii facultative

20

0

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

21

472

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă

22

0

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

23

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

24

1.730

- tichete de masă

25

732

- deplasări, detaşări

26

430

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

27

6.847

d) Cheltuieli de protocol

28

180

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

190

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

1.049

h) Alte cheltuieli

32

280

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

192

- cheltuieli privind dobânzile

34

62

- alte cheltuieli financiare

35

130

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

36

707

IV. IMPOZIT PE PROFIT

37

139

V. REZULTATUL NET

38

568

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

40

568

a) pentru cointeresarea personalului

41

114

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

42

340

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

43

114

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

44

8.268

1. Surse proprii

45

175

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

46

1.073

3. Credite bancare pentru investiţii

47

0

- interne

48

0

- externe

49

0

4. Alte surse

50

7.020

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

51

8.268

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

52

8.268

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

53

0

- interne

54

0

- externe

55

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

56

47.028

2, Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

57

46321

3. Rezultate (+/-) (rd 56 - rd.57)

58

707

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

59

288

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

60

164

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

61

5.873

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

62

6.218

7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100)

63

1,53

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.59)

64

163,29

9. Rata rentabilităţii financiare                   rd.38*100 / capital propriu

65

0,9

10. Plăţi restante

66

309

11. Creanţe de încasat

67

3.775

 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢ1EI-IGR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2018

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

15.045

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

15.030

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

5.900

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

5.200

c) Alte venituri din exploatare

5

3.930

2. VENITURI FINANCIARE

6

15

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

13.662

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

13.650

a) Bunuri şi servicii

9

3.700

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

7813

- cheltuieli cu salariile din care:

11

7.250

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

12

129

- drepturile salariale ale directorului (general)

13

216

- contribuţii de asigurări sociale de stat

14

0

- contribuţii de asigurări de şomaj

15

0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16

0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

18

0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

19

0

- contribuţii la fondul de pensii facultative

20

0

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

21

163

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă

22

0

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

23

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

24

400

- tichete de masă

25

0

- deplasări, detaşări

26

400

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

27

2.077

d) Cheltuieli de protocol

28

0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

h) Alte cheltuieli

32

60

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

12

- cheltuieli privind dobânzile

34

0

- alte cheltuieli financiare

35

12

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

36

1.383

IV. IMPOZIT PE PROFIT

37

221

V. REZULTATUL NET

38

1.162

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

1.162

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

40

0

a) pentru cointeresarea personalului

41

0

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

42

0

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

43

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

44

0

1. Surse proprii

45

1233

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

46

0

3. Credite bancare pentru investiţii

47

1233

- interne

48

0

- externe

49

0

4. Alte surse

50

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

51

0

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

52

1.233

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

53

1.233

- interne

54

0

- externe

55

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

56

15.045

2, Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

57

13.662

3. Rezultate (+/-) (rd 56 - rd.57)

58

1.383

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

59

130

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

60

70

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

61

4.461

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

62

4.904

7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100)

63

10,12

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.59)

64

115,73

9. Rata rentabilităţii financiare                   rd.38*100 / capital propriu

65

2,1

10. Plăţi restante

66

0

11. Creanţe de încasat

67

1.500

 

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2018

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

17.479

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

17.458

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

12.743

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

2,581

c) Alte venituri din exploatare

5

2.134

2. VENITURI FINANCIARE

6

21

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

17.452

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

17.364

a) Bunuri şi servicii

9

1.770

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

10.621

- cheltuieli cu salariile din care:

11

10.066

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

12

212

- drepturile salariale ale directorului (general)

13

212

- contribuţii de asigurări sociale de stat

14

0

- contribuţii de asigurări de şomaj

15

0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16

0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

18

0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

19

0

- contribuţii la fondul de pensii facultative

20

0

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

21

226

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă

22

0

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

23

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

24

329

- tichete de masă

25

0

- deplasări, detaşări

26

329

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

27

2.661

d) Cheltuieli de protocol

28

20

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

70

h) Alte cheltuieli

32

2.222

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

88

- cheltuieli privind dobânzile

34

74

- alte cheltuieli financiare

35

14

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

36

27

IV. IMPOZIT PE PROFIT

37

7

V. REZULTATUL NET

38

20

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

40

20

a) pentru cointeresarea personalului

41

4

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

42

12

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

43

4

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

44

472

1. Surse proprii

45

14

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

46

0

3. Credite bancare pentru investiţii

47

0

- interne

48

0

- externe

49

0

4. Alte surse

50

458

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

51

472

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

52

472

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

53

0

- interne

54

0

- externe

55

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

56

17.479

2, Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

57

17.452

3. Rezultate (+/-) (rd 56 - rd.57)

58

27

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

59

161

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

60

102

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

61

5.022

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

62

6.177

7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100)

63

0,15

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.59)

64

108,57

9. Rata rentabilităţii financiare                   rd.38*100 / capital propriu

65

1,81

10. Plăţi restante

66

0

11. Creanţe de încasat

67

0

 

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2018

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

11540

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

11530

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

9600

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

415

c) Alte venituri din exploatare

5

1515

2. VENITURI FINANCIARE

6

10

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

11518

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

11478

a) Bunuri şi servicii

9

2272

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

8761

- cheltuieli cu salariile din care:

11

7970

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

12

207

- drepturile salariale ale directorului (general)

13

280

- contribuţii de asigurări sociale de stat

14

0

- contribuţii de asigurări de şomaj

15

0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16

0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

18

0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

19

0

- contribuţii la fondul de pensii facultative

20

0

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

21

179

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă

22

0

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

23

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

24

612

- tichete de masă

25

462

- deplasări, detaşări

26

150

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

27

400

d) Cheltuieli de protocol

28

20

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

25

h) Alte cheltuieli

32

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

40

- cheltuieli privind dobânzile

34

30

- alte cheltuieli financiare

35

10

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

36

22

IV. IMPOZIT PE PROFIT

37

7

V. REZULTATUL NET

38

15

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

40

15

a) pentru cointeresarea personalului

41

3

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

42

9

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

43

0

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

44

765

1. Surse proprii

45

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

46

765

3. Credite bancare pentru investiţii

47

0

- interne

48

0

- externe

49

0

4. Alte surse

50

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

51

765

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

52

765

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

53

0

- interne

54

0

- externe

55

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

56

11540

2, Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

57

11518

3. Rezultate (+/-) (rd 56 - rd.57)

58

22

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

59

135

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

60

110

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

61

4653

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

62

4915

7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100)

63

0,19

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.59)

64

85,48

9. Rata rentabilităţii financiare                   rd.38*100 / capital propriu

65

0,0042

10. Plăţi restante

66

0

11. Creanţe de încasat

67

0

 

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI”- IFN HH BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2018

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

258.666

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

257.666

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

187.666

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

0

c) Alte venituri din exploatare

5

70.000

2. VENITURI FINANCIARE

6

1.000

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

258.201

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

257.583

a) Bunuri şi servicii

9

53.085

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

99.824

- cheltuieli cu salariile din care:

11

86,258

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

12

370

- drepturile salariale ale directorului (general)

13

450

- contribuţii de asigurări sociale de stat

14

0

- contribuţii de asigurări de şomaj

15

0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16

0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

18

0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

19

0

- contribuţii la fondul de pensii facultative

20

0

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

21

1.941

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă

22

0

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

23

1,049

- alte cheltuieli de personal, din care:

24

10.576

- tichete de masă

25

0

- deplasări, detaşări

26

10.576

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

27

86.745

d) Cheltuieli de protocol

28

80

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

276

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

60

h) Alte cheltuieli

32

17.513

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

618

- cheltuieli privind dobânzile

34

100

- alte cheltuieli financiare

35

518

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

36

465

IV. IMPOZIT PE PROFIT

37

86

V. REZULTATUL NET

38

379

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

40

379

a) pentru cointeresarea personalului

41

76

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

42

227

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

43

76

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

44

198.032

1. Surse proprii

45

5.650

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

46

16.550

3. Credite bancare pentru investiţii

47

0

- interne

48

0

- externe

49

0

4. Alte surse

50

175.832

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

51

198.032

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

52

198.032

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

53

0

- interne

54

0

- externe

55

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

56

258.666

2, Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

57

258.201

3. Rezultate (+/-) (rd 56 - rd.57)

58

465

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

59

935

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

60

618

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

61

7.623

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

62

8.592

7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100)

63

0,18

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.59)

64

277

9. Rata rentabilităţii financiare                   rd.38*100 / capital propriu

65

0,05

10. Plăţi restante

66

0

11. Creanţe de încasat

67

20.000

 

ANEXA Nr. 7

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2018

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

87.139

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

87.096

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

72.316

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

14 780

c) Alte venituri din exploatare

5

0

2. VENITURI FINANCIARE

6

43

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

87,118

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

87.051

a) Bunuri şi servicii

9

23.334

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

46.562

- cheltuieli cu salariile din care:

11

42.041

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

12

312

- drepturile salariale ale directorului (general)

13

308

- contribuţii de asigurări sociale de stat

14

0

- contribuţii de asigurări de şomaj

15

0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16

0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

18

0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

19

0

- contribuţii la fondul de pensii facultative

20

0

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

21

946

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă

22

0

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

23

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

24

3.575

- tichete de masă

25

1.572

- deplasări, detaşări

26

2.003

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

27

15.300

d) Cheltuieli de protocol

28

25

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

25

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

1.570

h) Alte cheltuieli

32

235

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

67

- cheltuieli privind dobânzile

34

22

- alte cheltuieli financiare

35

45

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

36

21

IV. IMPOZIT PE PROFIT

37

7

V. REZULTATUL NET

38

14

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

40

14

a) pentru cointeresarea personalului

41

3

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

42

8

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

43

3

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

44

0

1. Surse proprii

45

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

46

0

3. Credite bancare pentru investiţii

47

0

- interne

48

0

- externe

49

0

4. Alte surse

50

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

51

0

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

52

0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

53

0

- interne

54

0

- externe

55

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

56

87.139

2, Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

57

87.118

3. Rezultate (+/-) (rd 56 - rd.57)

58

21

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

59

449

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

60

356

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

61

7.705

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

62

8.088

7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100)

63

0,02

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.59)

64

194

9. Rata rentabilităţii financiare                   rd.38*100 / capital propriu

65

0,27

10. Plăţi restante

66

0

11. Creanţe de încasat

67

0

 

ANEXA Nr. 8

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT IAŞI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2018

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

12.913

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

12.880

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

9.750

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

260

c) Alte venituri din exploatare

5

2.870

2. VENITURI FINANCIARE

6

33

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

12.903

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

12.703

a) Bunuri şi servicii

9

2.598

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

6.675

- cheltuieli cu salariile din care:

11

6.137

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

12

251

- drepturile salariale ale directorului (general)

13

292

- contribuţii de asigurări sociale de stat

14

0

- contribuţii de asigurări de şomaj

15

0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16

0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

18

0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

19

0

- contribuţii la fondul de pensii facultative

20

0

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

21

138

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă

22

0

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

23

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

24

400

- tichete de masă

25

0

- deplasări, detaşări

26

400

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

27

3.400

d) Cheltuieli de protocol

28

20

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

h) Alte cheltuieli

32

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

200

- cheltuieli privind dobânzile

34

120

- alte cheltuieli financiare

35

80

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

36

10

IV. IMPOZIT PE PROFIT

37

5

V. REZULTATUL NET

38

5

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

40

5

a) pentru cointeresarea personalului

41

1

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

42

3

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

43

1

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

44

1.010

1. Surse proprii

45

300

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

46

710

3. Credite bancare pentru investiţii

47

0

- interne

48

0

- externe

49

0

4. Alte surse

50

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

51

1.010

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

52

1.010

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

53

0

- interne

54

0

- externe

55

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

56

12.913

2, Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

57

12.903

3. Rezultate (+/-) (rd 56 - rd.57)

58

10

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

59

75

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

60

58

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

61

6.300

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

62

6.460

7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100)

63

0,08

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.59)

64

172

9. Rata rentabilităţii financiare                   rd.38*100 / capital propriu

65

0,08

10. Plăţi restante

66

0

11. Creanţe de încasat

67

0

 

ANEXA Nr. 9

 

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2018

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

53.889

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

53.868

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

46.402

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

173

c) Alte venituri din exploatare

5

7.293

2. VENITURI FINANCIARE

6

21

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

53.724

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

53.639

a) Bunuri şi servicii

9

14.511

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

30.395

- cheltuieli cu salariile din care:

11

28.136

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

12

279

- drepturile salariale ale directorului (general)

13

279

- contribuţii de asigurări sociale de stat

14

0

- contribuţii de asigurări de şomaj

15

0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16

0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

18

0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

19

0

- contribuţii la fondul de pensii facultative

20

0

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

21

633

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă

22

0

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

23

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

24

1.626

- tichete de masă

25

976

- deplasări, detaşări

26

650

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

27

6.814

d) Cheltuieli de protocol

28

50

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

22

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

25

h) Alte cheltuieli

32

1.822

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

85

- cheltuieli privind dobânzile

34

20

- alte cheltuieli financiare

35

65

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

36

165

IV. IMPOZIT PE PROFIT

37

34

V. REZULTATUL NET

38

131

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

40

131

a) pentru cointeresarea personalului

41

26

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

42

79

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

43

26

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

44

8.718

1. Surse proprii

45

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

46

5.450

3. Credite bancare pentru investiţii

47

0

- interne

48

0

- externe

49

0

4. Alte surse

50

3.268

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

51

8.718

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

52

8.718

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

53

0

- interne

54

0

- externe

55

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

56

53.889

2, Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

57

53.724

3. Rezultate (+/-) (rd 56 - rd.57)

58

165

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

59

284

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

60

210

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

61

8.121

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

62

8.620

7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100)

63

0,31

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.59)

64

190

9. Rata rentabilităţii financiare                   rd.38*100 / capital propriu

65

0,06

10. Plăţi restante

66

0

11. Creanţe de încasat

67

0

 

ANEXA Nr. 10

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2018

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

21.767

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

21.677

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

18.670

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

7

c) Alte venituri din exploatare

5

3.000

2. VENITURI FINANCIARE

6

90

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

21.601

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

21.381

a) Bunuri şi servicii

9

5975

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

11.269

- cheltuieli cu salariile din care:

11

10.474

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

12

294

- drepturile salariale ale directorului (general)

13

285

- contribuţii de asigurări sociale de stat

14

0

- contribuţii de asigurări de şomaj

15

0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16

0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

18

0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

19

0

- contribuţii la fondul de pensii facultative

20

0

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

21

236

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă

22

0

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

23

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

24

559

- tichete de masă

25

409

- deplasări, detaşări

26

150

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

27

3.050

d) Cheltuieli de protocol

28

30

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

17

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

80

h) Alte cheltuieli

32

960

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

220

- cheltuieli privind dobânzile

34

0

- alte cheltuieli financiare

35

220

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

36

166

IV. IMPOZIT PE PROFIT

37

31

V. REZULTATUL NET

38

135

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

40

135

a) pentru cointeresarea personalului

41

27

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

42

81

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

43

27

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

44

1.765

1. Surse proprii

45

162

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

46

224

3. Credite bancare pentru investiţii

47

0

- interne

48

0

- externe

49

0

4. Alte surse

50

1.379

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

51

1.765

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

52

1,765

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

53

0

- interne

54

0

- externe

55

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

56

21.767

2, Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

57

21.601

3. Rezultate (+/-) (rd 56 - rd.57)

58

166

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

59

118

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

60

83

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

61

7.048

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

62

9.153

7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100)

63

1

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.59)

64

184

9. Rata rentabilităţii financiare                   rd.38*100 / capital propriu

65

3

10. Plăţi restante

66

0

11. Creanţe de încasat

67

0

 

ANEXA Nr. 11

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2018

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

7030

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

7029

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

5430

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

39

c) Alte venituri din exploatare

5

1560

2. VENITURI FINANCIARE

6

1

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

6980

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

6960

a) Bunuri şi servicii

9

951

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

4556

- cheltuieli cu salariile din care:

11

4456

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

12

170

- drepturile salariale ale directorului (general)

13

136

- contribuţii de asigurări sociale de stat

14

0

- contribuţii de asigurări de şomaj

15

0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16

0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

18

0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

19

0

- contribuţii la fondul de pensii facultative

20

0

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

21

100

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă

22

0

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

23

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

24

0

- tichete de masă

25

0

- deplasări, detaşări

26

0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

27

1400

d) Cheltuieli de protocol

28

28

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

h) Alte cheltuieli

32

15

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

20

- cheltuieli privind dobânzile

34

20

- alte cheltuieli financiare

35

0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

36

50

IV. IMPOZIT PE PROFIT

37

12

V. REZULTATUL NET

38

38

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

40

 

a) pentru cointeresarea personalului

41

38

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

42

8

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

43

22

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

44

8

1. Surse proprii

45

300

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

46

300

3. Credite bancare pentru investiţii

47

0

- interne

48

0

- externe

49

0

4. Alte surse

50

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

51

0

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

52

300

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

53

300

- interne

54

0

- externe

55

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

0

1. Venituri totale (rd. 01)

56

0

2, Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

57

7030

3. Rezultate (+/-) (rd 56 - rd.57)

58

6980

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

59

50

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

60

107

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

61

83

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

62

3263

7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100)

63

3542

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.59)

64

0,72

9. Rata rentabilităţii financiare                   rd.38*100 / capital propriu

65

65,70

10. Plăţi restante

66

0,11

11. Creanţe de încasat

67

0

 

 

0

 

ANEXA Nr. 12

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2018

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

16.100

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

16.098

din care:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

15.698

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

40

c) Alte venituri din exploatare

5

360

2. VENITURI FINANCIARE

6

2

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

15.300

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

15.223

a) Bunuri şi servicii

9

2.884

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

7.833

- cheltuieli cu salariile din care:

11

7,166

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

12

255

- drepturile salariale ale directorului (general)

13

239

- contribuţii de asigurări sociale de stat

14

0

- contribuţii de asigurări de şomaj

15

0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16

0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

18

0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

19

0

- contribuţii la fondul de pensii facultative

20

0

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

21

161

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă

22

0

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

23

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

24

506

- tichete de masă

25

306

- deplasări, detaşări

26

200

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

27

4.500

d) Cheltuieli de protocol

28

1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

5

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

0

h) Alte cheltuieli

32

0

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

77

- cheltuieli privind dobânzile

34

75

- alte cheltuieli financiare

35

2

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

36

800

IV. IMPOZIT PE PROFIT

37

128

V. REZULTATUL NET

38

672

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

40

672

a) pentru cointeresarea personalului

41

134

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

42

403

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

43

135

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:

44

0

1. Surse proprii

45

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

46

0

3. Credite bancare pentru investiţii

47

0

- interne

48

0

- externe

49

0

4. Alte surse

50

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

51

0

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

52

0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

53

0

- interne

54

0

- externe

55

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

56

16.100

2, Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

57

15.300

3. Rezultate (+/-) (rd 56 - rd.57)

58

800

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

59

89

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

60

87

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

61

6.318

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

62

6.375

7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100)

63

5,23

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.59)

64

180,9

9. Rata rentabilităţii financiare                   rd.38*100 / capital propriu

65

11,66

10. Plăţi restante

66

0

11. Creanţe de încasat

67

0

 

 

ANEXA Nr. 13

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2018

A