MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 567         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 5 iulie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

11. - Decizie pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 124 din 20 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

846/1.106. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

Având în vedere Hotărârea Biroului permanent al Senatului privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară, în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) şi art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată, ale art. 84 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - (1) Ordinea de zi a Senatului prevăzută la pct. I din anexa la Decizia preşedintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 539 din 28 iunie 2018, se completează după cum urmează:

„- Propunerea legislativă pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României;

- Legea privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate;

- Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar;

- Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;

- Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;

- modificări în componenţa nominală a unor comisii permanente;

- proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:

1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 325 final;

2. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi - COM (2018) 209 final;

3. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni şi de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului - COM (2018) 213 final;

4. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor şi a proceselor digitale în contextul dreptului societăţilor comerciale - COM (2018) 239 final;

5. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1 132 în ceea ce priveşte transformările, fuziunile şi divizările transfrontaliere - COM (2018) 241 Final;

6. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de soluţionare a obstacolelor juridice şi administrative în context transfrontalier - COM (2018) 373 final;

7. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.222/2009 - COM (2018) 296 final;

8. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte perioada de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM (2018) 298 final;

9. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public (reformare) - COM (2018) 234 final;

10. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi - COM (2018) 336 final;

11. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor şi de abrogare a Directivei 2005/45/CE - COM (2018) 315 final;

12. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele pentru omologarea de tip a autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce priveşte siguranţa generală a acestora şi protecţia ocupanţilor vehiculului şi a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 şi (CE) nr. 661/2009 - COM (2018) 286 final;

13. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea în aplicare şi funcţionarea numelui de domeniu de prim nivel .eu şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei - COM (2018) 231 final;

14. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 327 final;

15. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţii specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională şi de instrumentele de finanţare externă - COM (2018) 374 final;

16. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme - COM (2018) 185 final;

17. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice - COM (2018) 334 final;

18. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - COM (2018) 340 final;

19. Proiect de hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere - COM (2018) 274 final,”

(2) Programul de lucru al Senatului prevăzut la pct. II din anexa la Decizia preşedintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 28 iunie 2018, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Marţi, 3 iulie 2018

 

ora 9,45

Şedinţa Biroului permanent al Senatului

 

 

 

Lucrări în Plenul Senatului

ora 11,00

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

 

- vot final

Miercuri, 4 iulie

 

 

- Lucrări în comisiile permanente

 

Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate comisiilor

ora 17,00

Şedinţa Biroului permanent al Senatului

Joi, 5 iulie 2018

 

 

- Lucrări în comisiile permanente

Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate comisiilor

ora 10,30 - până la epuizarea ordinii de zi ora 12,00

Lucrări în Plenul Senatului

 

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

 

- vot final

Luni, 9 iulie-joi, 12 iulie 2018

 

 

 

Lucrări în comisiile permanente

Avizarea unor proiecte de legi şt propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate comisiilor

 

Luni, 16 iulie-joi, 19 iulie 2018

 

 

- Lucrări în comisiile permanente

 

Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate comisiilor

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

 

Bucureşti, 4 iulie 2018.

Nr. 11.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 124

din 20 martie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, excepţie ridicată de Victor Belcin în Dosarul nr. 4.423/121/2015 al Tribunalului Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.315D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc autorul excepţiei şi partea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra înscrisului depus la dosar de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, precum şi a înscrisului prin care autorul excepţiei formulează o reclamaţie administrativă, în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi o plângere prealabilă, conform art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, întrucât i-a fost refuzată cererea de a i se comunica o copie a raportului din Dosarul Curţii Constituţionale nr. 2.315D/2016.

4. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererilor formulate de autorul excepţiei, arătând că acestea excedează competenţei Curţii Constituţionale.

5. Deliberând, Curtea respinge cererile formulate de autorul excepţiei ca inadmisibile, arătând că, potrivit art. 146 din Constituţie şi art. 11 din Legea nr. 47/1992, republicată, soluţionarea acestora nu revine competenţei sale.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântului reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, arată că dreptul de opţiune al pacientului cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor referitoare la starea sa de sănătate nu este un drept transmisibil, de care să poată uza, după decesul acestuia, aparţinătorii. În susţinerea acestor concluzii invocă şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 162 din 26 februarie 2008.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

7. Prin încheierea din 26 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.423/121/2015, Tribunalul Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003. Excepţia a fost ridicată de Victor Belcin în cadrul unei acţiuni privind comunicarea unor informaţii de interes public.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 46/2003, potrivit cărora „Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres”, sunt neconstituţionale în măsura în care se aplică şi aparţinătorului din familie care a semnat consimţământul informat de intervenţie şi asistenţă medicală şi tratament, în contextul în care pacientul, care a şi decedat, a avut afecţiuni grave, ce l-au pus în imposibilitatea reală de a-şi mai putea exprima şi da acest consimţământ. În acest sens invocă situaţia unei persoane care este aparent sănătoasă şi care suferă un atac vascular cerebral şi care nu poate anticipa acest eveniment.

9. Astfel, autorul excepţiei arată că dispoziţiile de lege criticate sunt imprecise, neclare şi imprevizibile, întrucât, prin semnarea consimţământului informat, aparţinătorului i se recunoaşte, practic, accesul la totalitatea datelor confidenţiale.

10. De asemenea susţine că este generată o situaţie contrară prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, deoarece nu se stabileşte o graniţă între informaţiile la care aparţinătorul are acces pentru a-şi da acordul informat şi restul informaţiilor care devin confidenţiale, de la un nivel nedefinit.

11. Totodată, consideră că sunt încălcate principiile statului de drept şi se aduce atingere principiului asigurării unei căi de recurs efective şi reale împotriva acţiunilor ilicite, provenind de la agenţii statului, întrucât se creează o imunitate specială pentru cadrele medicale, acestea neputând fi trase la răspundere pentru activitatea desfăşurată. Consideră că, în condiţiile existenţei unor reale şi justificate suspiciuni asupra legalităţii activităţii şi a rezultatelor medicale, informaţiile privind datele medicale devin de interes public, ieşind din sfera confidenţialităţii.

12. În sfârşit, autorul excepţiei susţine şi că dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 46/2003 nu pot fi justificate de necesitatea respectării vieţii de familie, vieţii private şi intime, întrucât o persoană decedată nu se mai poate bucura de aceste drepturi. Din contră, apreciază că, prin accesul aparţinătorului la datele confidenţiale privind pacientul, devine posibilă tocmai realizarea de drepturi în favoarea persoanei decedate, în condiţiile în care au fost nesocotite prevederi legale, care trebuie dovedite.

13. Tribunalul Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, deoarece dreptul de opţiune al pacientului cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor referitoare la starea de sănătate, prin natura sa, nu este unul transmisibil după moarte.

14. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

15. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, prin Decizia nr. 162 din 26 februarie 2008.

16. Avocatul Poporului apreciază, de asemenea, că dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate.

17. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

18. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003. Curtea constată însă că art. 22 din Legea nr. 46/2003 are un singur alineat şi nu conţine o enumerare de ipoteze indicate cu litere. Prin urmare, reţine ca fiind obiect al excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 46/2003, având următoarea redactare: „Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. “

20. Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile acestui text de lege sunt contrare următoarelor prevederi din Constituţie: art. 1 alin. (3) şi (5) privind statul de drept şi obligaţia respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 11 referitor la dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 24 alin. (1) referitor la dreptul la apărare şi art. 31 alin. (1) privind dreptul la informaţie. De asemenea, consideră că sunt încălcate următoarele prevederi internaţionale: art. 42 şi 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, privind dreptul de acces la documente şi dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil, art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind dreptul la un remediu efectiv, art. 8 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, privind dreptul la satisfacţie efectivă împotriva actelor care violează drepturile fundamentale, art. 6, art. 7 şi art. 26 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, referitoare la dreptul la viaţă, interzicerea torturii şi tratamentelor crude, respectiv egalitatea în faţa legii, şi art. 4 pct. 4 din Declaraţia promovării drepturilor pacienţilor în Europa, privind dreptul de acces al pacienţilor la dosarele medicale.

21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 46/2003 au mai constituit obiect al analizei de constituţionalitate prin raportare la critici asemănătoare celor invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 162 din 26 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 3 aprilie 2008, şi Decizia nr. 1.429 din 2 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 7 ianuarie 2011, Curtea a reţinut, în esenţă, că prevederile art. 21 şi 22 din Legea nr. 46/2003 se referă la „informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale*. Acest tip de informaţii privind sănătatea persoanei intră în noţiunea de viaţă privată, fiind prin urmare un mod de a realiza protecţia drepturilor prevăzute de art. 26 din Constituţie, consacrate în egală măsură şi în art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În acest context, Curtea Constituţională a invocat Hotărârea din 25 februarie 1997, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în speţa *Z. contra Finlandei”, în care s-a arătat că „protecţia datelor personale, nu în ultimul rând a datelor cu caracter medical, este de o importanţă fundamentală pentru ca o persoană să se poată bucura de dreptul său la respectarea vieţii private şi a vieţii de familie aşa cum este acesta garantat de art. 8 din Convenţie. [... ] în lipsa unei asemenea protecţii, persoanele care necesită îngrijire medicală nu ar mai fi dispuse să furnizeze informaţii cu caracter personal şi intim, necesare prescrierii tratamentului apropiat pentru boala de care suferă sau să consulte un medic, ceea ce ar fi de natură să le pună viaţa în pericol, iar, în caz de boli transmisibile, un asemenea pericol poate exista pentru colectivitate. [...] De aceea, legislaţia internă a statelor trebuie să cuprindă garanţii adecvate pentru a împiedica orice comunicare sau divulgare de date cu caracter personal privitoare la sănătatea persoanei, în conformitate cu dispoziţiile art. 8 paragraful 1 al Convenţiei.”

22. Prin Decizia nr. 162 din 26 februarie 2008, Curtea a constatat şi că dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 46/2003 nu încalcă obligaţia respectării Constituţiei, a supremaţiei sale ori a legilor.

23. Totodată, prin Decizia nr. 1.429 din 2 noiembrie 2010, Curtea a reţinut că normele imperative care instituie confidenţialitatea datelor privind pacientul pot ridica, în anumite situaţii, probleme cu privire la posibilitatea unor persoane de a-şi realiza drepturile, în măsura în care acestea depind de informaţiile privind starea medicală a pacientului. Acesta este motivul pentru care prevederile art. 22 din Legea nr. 46/2003 au permis legiuitorului să instituie excepţii de la regula prevăzută de art. 21 din aceeaşi lege. În acest sens, Curtea a amintit art. 39 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, care stabileşte că folosirea informaţiilor privind pacienţii este permisă în situaţia când:

„a) există o dispoziţie legală în acest sens;

b) există acordul persoanei în cauză;

c) datele sunt necesare pentru prevenirea îmbolnăvirii unei persoane sau a comunităţii, după caz;

d) datele sunt necesare pentru efectuarea urmăririi penale.”

24. Curtea constată că, după republicarea Legii nr. 95/2006 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, această reglementare face obiectul art. 40 alin. (2) din legea menţionată.

25. Curtea apreciază că cele reţinute prin Decizia nr. 162 din 26 februarie 2008 şi Decizia nr. 1.429 din 2 noiembrie 2010 răspund criticilor formulate în prezenta cauză, neintervenind elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea celor statuate în jurisprudenţa sa.

26. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Victor Belcin în Dosarul nr. 4.423/121/2015 al Tribunalului Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Galaţi - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 20 martie 2018

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 846 din 3 iulie 2018.

Nr. 1.106 din 29 iunie 2018

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 7.420 din 29 iunie 2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.820 din 29 iunie 2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. i .605/875/2014 privind a, României| Partea |, nr. 95, şi 95, bis din 29 decembrie 2014, aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a  preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă cu modificarile şi completările ulterioare, se modifica şi se

bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a completează după cum urmează:

 

1. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile”, litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 382, 397 şi 398 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"382

W60057003

J05AB04

RIBAVIRINUM

REBETOL 200 mg

CAPS.

200 mg

MERCK SHARP & DOHME

MAREA BRITANIE

CUTIE X 140 CAPS. (BLIST. PVC/PE/PVDC)

P-RF/R

140

1,932857

2,359643

5,522428

. . . . . . . . . .

397

W59948001

J05AR10

LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM**

KALETRA 200 mg/50 mg

COMPR. FILM.

200 mg/50 mg

ABBVIE LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 120 COMPR. FILM.

PR

120

11,833666

13,216666

0,000000

398

W59947002

J05AR10

LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM**

KALETRA 80 mg/ml + 20 mg/ml

SOL. ORALĂ

80 mg/ml + 20 mg/ml

ABBVIE LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X 5 FLAC. MULTIDOZĂ DIN TPE X 60 ML + 5 SERINGI GRADATE A 5 ML

PR

5

243,736000

273,302000

0,000000"

 

2. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile", litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", după poziția 513 se introduc zece noi poziții, pozițiile 514-523, cu următorul cuprins:

"514

W61374009

J05AB04

RIBAVIRINUM

RIBAVIRINA AUROBINDO 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 168 COMPR. FILM.

PRF

168

1,610714

1,966369

0,000000

515

W57505004

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

PR

1

580,650000

671,060000

0,000000

516

W57505005

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

PR

10

553,645000

607,289000

0,000000

517

W57505008

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SOL. INJ.

PR

10

168,193000

187,146000

0,000000

518

W57505010

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.

PR

1

360,390000

430,980000

0,000000

519

W57505011

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.

PR

10

333,388000

367,208000

0,000000

520

W57505013

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.

PR

1

690,780000

791,100000

0,000000

521

W57505014

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.

PR

10

663,775000

727,331000

0,000000

522

W57505016

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.

PR

1

1.351,550000

1.511,340000

0,000000

523

W57505017

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.

PR

10

1.324,550000

1.447,576000

0,000000"

 

3. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 "Programul național de oncologie", poziția 413 se abrogă.

4. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 "Programul național de oncologie", după poziția 506 se introduc douăzeci și una de noi poziții, pozițiile 507-527, cu următorul cuprins:

"507

W63064006

L01AA09

BENDAMUSTINUM**1

BENDAMUSTINA MYLAN 2,5 mg/ml

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

2,5 mg/ml

MYLAN S.A.S.

FRANȚA

CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CAPACITATEA DE 50 ML, CARE CONȚINE 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ

PR

5

739,594000

813,788000

0,000000

508

W63064002

L01AA09

BENDAMUSTINUM**1

BENDAMUSTINA MYLAN 2,5 mg/ml

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

2,5 mg/ml

MYLAN S.A.S.

FRANȚA

CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CAPACITATEA DE 20 ML, CARE CONȚINE 25 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ

PR

5

189,386000

214,062000

0,000000

509

W62548005

L01AA09

BENDAMUSTINUM**1

BENDAMUSTINA ACCORD 2,5 mg/ml

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

2,5 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 100 MG BENDAMUSTINĂ

PR

5

740,990000

815,310000

0,000000

510

W62432002

L01AA09

BENDAMUSTINUM **1

BENDAMUSTINA ZENTIVA 2,5 mg/ml

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

2,5 mg/ml

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 25 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ

PR

5

191,764000

216,652000

0,000000

511

W62432006

L01AA09

BENDAMUSTINUM **1

BENDAMUSTINA ZENTIVA 2,5 mg/ml

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

2,5 mg/ml

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML, CU PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ

PR

5

749,060000

824,106000

0,000000

512

W42165001

L01XC07

BEVACIZUMABUM**1 Ω

AVASTIN 25 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

25 mg/ml

ROCHE REGISTRATION LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.

S

1

1.130,890000

1.270,820000

0,000000

513

W42165002

L01XC07

BEVACIZUMABUM **1 Ω

AVASTIN 25 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

25 mg/ml

ROCHE REGISTRATION LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.

S

1

4.372,950000

4.804,670000

0,000000

514

W57560002

L01XC11

IPILIMUMABUM **1 Ω

YERVOY 5 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

5 mg/ml

BRISTOL- MYERS SQUIBB

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 40 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. (200 MG IPILIMUMAB)

PR

1

61.909,920000

67.520,050000

0,000000

515

W57560001

L01XC11

IPILIMUMABUM **1 Ω

YERVOY 5 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

5 mg/ml

BRISTOL- MYERS SQUIBB

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 10 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. (50 MG IPILIMUMAB)

PR

1

15.499,980000

16.933,150000

0,000000

516

W60245001

L01XC13

PERTUZUMABUM **1

PERJETA 420 mg

CONC. PT. SOL. PERF.

420 mg

ROCHE REGISTRATION LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 14 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ X 420 MG PERTUZUMAB

PR

1

11.448,310000

12.516,820000

0,000000

517

W62021001

L01XC18

PEMBROLIZUMABUM **1 Ω

KEYTRUDA 50 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg

MERCK SHARP & DOHME

MAREA BRITANIE

FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CE CONȚINE 50 MG PEMBROLIZUMAB

PR

1

7.605,870000

8.328,560000

0,000000

518

W61463001

L01XC21

RAMUCIRUMABUM **1 Ω

CYRAMZA

CONC. PT. SOL. PERF.

10 mg/ml

ELI LILLY NEDERLAND BV

OLANDA

AMBALAJ CU 2 FLACOANE A 10 ML

PR

2

2.651,965000

2.909,720000

0,000000

519

W63494002

L01XC27

OLARATUMAB **1

LARTRUVO 10 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

10 mg/ml

ELI LILLY NEDERLAND BV

OLANDA

CUTIE CU 2 FLAC. DE 19 ML CE CONȚIN 190 MG OLARATUMAB

PR

2

2.435,150000

2.673,390000

0,000000

520

W63120001

L01XE33

PALBOCICLIBUM **1

IBRANCE 100 mg

CAPS.

100 mg

PFIZER LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE- PVC/AL X 21 CAPSULE

PR

21

788,516190

861,300476

0,000000

521

W63121001

L01XE33

PALBOCICLIBUM **1

IBRANCE 125 mg

CAPS.

125 mg

PFIZER LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE- PVC/AL X 21 CAPSULE

PR

21

788,516190

861,300476

0,000000

522

W63119001

L01XE33

PALBOCICLIBUM **1

IBRANCE 75 mg

CAPS.

75 mg

PFIZER LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE- PVC/AL X 21 CAPSULE

PR

21

788,516190

861,300476

0,000000

523

W63379002

L01XX52

VENETOCLAX **1

VENCLYXTO 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

ABBVIE LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 14 COMPR. FILM.

PR

14

241,157142

265,586428

0,000000

524

W63379003

L01XX52

VENETOCLAX **1

VENCLYXTO 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

ABBVIE LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 112 COMPR. FILM. (4 CUTII X 28 COMPR. FILM.) AMBALAJ MULTIPLU

PR

112

239,280625

261,156875

0,000000

525

W63379001

L01XX52

VENETOCLAX **1

VENCLYXTO 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

ABBVIE LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 7 COMPR. FILM.

PR

7

243,300000

270,647142

0,000000

526

W63377002

L01XX52

VENETOCLAX **1

VENCLYXTO 10 mg

COMPR. FILM.

10 mg

ABBVIE LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 14 COMPR. FILM.

PR

14

26,044285

31,113571

0,000000

527

W63378002

L01XX52

VENETOCLAX **1

VENCLYXTO 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ABBVIE LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. DIN AL. DIN PVC/PE/PCTFE X 7 COMPR. FILM.

PR

7

123,788571

140,380000

0,000000"

 

5. În anexa nr. 2, la secțiunea P5 "Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", după poziția 143 se introduc patru noi poziții, pozițiile 144-147, cu următorul cuprins:

"144

W63475001

A10AE54

COMBINAȚII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) **

SULIQUA 100 unități/ml + 50 micrograme/ml

SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

100 unități/ml + 50 micrograme/ml

SANOFI - AVENTIS GROUPE

FRANȚA

CUTIE CU 5 STILOURI INJECTOARE (PENURI) PREUMPLUTE X 3 ML SOLUȚIE

PRF

5

158,930000

180,864000

0,000000

145

W61462002

A10BJ05

DULAGLUTIDUM **

TRULICITY 1,5 mg/0,5 ml

SOL. INJ. ÎN PEN PREUMPLUT

1,5 mg/0,5 ml

ELI LILLY NEDERLAND BV

OLANDA

AMBALAJ MULTIPLU: 12 (3 PACHETE A CÂTE 4) PENURI PREUMPLUTE CU 0,5 ML SOL.

PRF

12

88,858333

100,035000

0,000000

146

W60940001

A10BK03

EMPAGLIFLOZINUM **

JARDIANCE 10 mg

COMPR. FILM.

10 mg

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

GERMANIA

CUTIE X BLISTERE PERFORATE DIN PVC/AL PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 COMPRIMATE FILMATE (30 X 1)

PRF

30

5,565000

6,793666

0,000000

147

W60941001

A10BK03

EMPAGLIFLOZINUM **

JARDIANCE 25 mg

COMPR. FILM.

25 mg

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

GERMANIA

CUTIE X BLISTERE PERFORATE DIN PVC/AL PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 COMPRIMATE FILMATE (30 X 1)

PRF

30

5,565000

6,793666

0,000000"

 

6. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.5 "Boli neurologice degenerative/inflamator-imune", punctul P6.5.1 "Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune", după poziția 9 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 10-18, cu următorul cuprins:

"10

W57505004

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

PR

1

580,650000

671,060000

0,000000

11

W57505005

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

PR

10

553,645000

607,289000

0,000000

12

W57505008

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SOL. INJ.

PR

10

168,193000

187,146000

0,000000

13

W57505010

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.

PR

1

360,390000

430,980000

0,000000

14

W57505011

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.

PR

10

333,388000

367,208000

0,000000

15

W57505013

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.

PR

1

690,780000

791,100000

0,000000

16

W57505014

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.

PR

10

663,775000

727,331000

0,000000

17

W57505016

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.

PR

1

1.351,550000

1.511,340000

0,000000

18

W57505017

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.

PR

10

1.324,550000

1.447,576000

0,000000"

 

7. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.15 "Sindrom de imunodeficiență primară", după poziția 9 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 10-18, cu următorul cuprins:

"10

W57505004

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

PR

1

580,650000

671,060000

0,000000

11

W57505005

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

PR

10

553,645000

607,289000

0,000000

12

W57505008

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SOL. INJ.

PR

10

168,193000

187,146000

0,000000

13

W57505010

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.

PR

1

360,390000

430,980000

0,000000

14

W57505011

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.

PR

10

333,388000

367,208000

0,000000

15

W57505013

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.

PR

1

690,780000

791,100000

0,000000

16

W57505014

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.

PR

10

663,775000

727,331000

0,000000

17

W57505016

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.

PR

1

1.351,550000

1.511,340000

0,000000

18

W57505017

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.

PR

10

1.324,550000

1.447,576000

0,000000"

 

8. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", după subprogramul P6.23 "Neuropatia optică ereditară Leber" se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.24 "Amiotrofia spinală musculară", cu următorul cuprins:

"1

W64093001

M09AX07

NUSINERSENUM **1

SPINRAZA 12 mg

SOL INJ.

2,4 mg/ml

BIOGEN IDEC LTD

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DE 5 ML CE CONȚINE 12 MG NUSINERSEN

PR

1

312.600,590000

340.773,240000

0,000000"

 

9. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziția 301 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 302-310, cu următorul cuprins:

"302

W57505004

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

PR

1

580,650000

671,060000

0,000000

303

W57505005

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

PR

10

553,645000

607,289000

0,000000

304

W57505008

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg./ml.

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML. SOL. INJ.

PR

10

168,193000

187,146000

0,000000

305

W57505010

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg./ml.

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ.

PR

1

360,390000

430,980000

0,000000

306

W57505011

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg./ml.

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ.

PR

10

333,388000

367,208000

0,000000

307

W57505013

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ.

PR

1

690,780000

791,100000

0,000000

308

W57505014

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALA**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ.

PR

10

663,775000

727,331000

0,000000

309

W57505016

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML. SOL. INJ.

PR

1

1.351,550000

1.511,340000

0,000000

310

W57505017

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML. SOL. INJ.

PR

10

1.324,550000

1.447,576000

0,000000"

 

10. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi și pancreas", după poziția 202 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 203-211, cu următorul cuprins:

203

W57505004

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML. SOL. INJ.

PR

1

580,650000

671,060000

0,000000

204

W57505005

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML. SOL. INJ.

PR

10

553,645000

607,289000

0,000000

205

W57505008

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML. SOL. INJ.

PR

10

168,193000

187,146000

0,000000

206

W57505010

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ.

PR

1

360,390000

430,980000

0,000000

207

W57505011

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALA**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ.

PR

10

333,388000

367,208000

0,000000

208

W57505013

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ.

PR

1

690,780000

791,100000

0,000000

209

W57505014

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ.

PR

10

663,775000

727,331000

0,000000

210

W57505016

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL. INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML. SOL. INJ.

PR

1

1.351,550000

1.511,340000

0,000000

211

W57505017

J06BA01

IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

GAMMANORM 165 mg/ml

SOL INJ.

165 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.

PR

10

1.324,550000

1.447,576000

0,000000"

 

11. În anexa nr. 4, la secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile", litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:

"4

W64430001

J06BA02

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilă

SOL. PERF.

5 g/100 ml

KEDRION S.P.A.

ITALIA

CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRARE

PR

1

1.168,260000

0,000000

0,000000"

 

12. În anexa nr. 4, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.5 "Boli neurologice degenerative/inflamator-imune", punctul P6.5.1 "Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune", după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:

"4

W64430001

J06BA02

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilă

SOL. PERF.

5 g/100 ml

KEDRION S.P.A.

ITALIA

CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRARE

PR

1

1.168,260000

0,000000

0,000000"

                                                                                            

13. În anexa nr. 4, la secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.15 "Sindrom de imunodeficiență primară", după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:

"4

W64430001

J06BA02

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilă

SOL. PERF.

5 g/100 ml

KEDRION S.P.A.

ITALIA

CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRARE

PR

1

1.168,260000

0,000000

0,000000"

 

14. În anexa nr. 4, la secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:

"4

W64430001

J06BA02

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilă

SOL. PERF.

5 g/100 ml

KEDRION S.P.A.

ITALIA

CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRARE

PR

1

1.168,260000

0,000000

0,000000"

 

15. În anexa nr. 4, la secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi și pancreas", după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:

"4

W64430001

J06BA02

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilă

SOL. PERF.

5 g/100 ml

KEDRION S.P.A.

ITALIA

CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRARE

PR

1

1.168,260000

0,000000

0,000000"

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna Iulie 2018.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Sorina Pintea

Liliana Maria Mihai