MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 571         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 6 iulie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 142 din 27 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 442 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 174 din 29 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3), art. 455 alin. (1) lit. a), art. 457 alin. (1), art. 459 alin. (7) şi ale art. 463 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

473. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 559/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

558/1.133. - Ordin al ministrului fondurilor europene şi al ministrului transporturilor privind condiţiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020

 

955. - Ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare

 

956. - Ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 142

din 27 martie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 442 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ion Netotu în Dosarul nr. 17.916/302/2015 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.278D/2016 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspunde, personal, autorul excepţiei, lipsind partea Ministerul Justiţiei. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, precizând că textele de lege criticate reprezintă norme de procedură, prin care nu se soluţionează fondul cauzei, fiind apanajul legiuitorului să le stabilească.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 29 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.916/302/2015, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ion Netotu într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de constatare a nulităţii unei sentinţe civile, motivată de încălcarea dispoziţiilor din Codul de procedură civilă, care ar fi impus disjungerea capătului de cerere privind contestarea cheltuielilor judiciare şi soluţionarea acestuia de către o instanţă penală, considerată de patent cerere de îndreptare a unei erori materiale.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că art. 442 din Codul de procedură civilă încalcă dispoziţiile art. 21 din Constituţie, întrucât prevede judecarea cauzei în camera de consiliu, iar nu în şedinţă publică.

7. Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât limitarea domeniului de aplicare a art. 442 din Codul de procedură civilă la erori materiale nu poate reprezenta o îngrădire a dreptului acces la justiţie, în condiţiile în care procedura îndreptării erorii materiale are ca premisă existenţa unei cereri a părţii care a fost deja soluţionată de către instanţa de judecată. Îndreptarea erorilor materiale se referă la modificarea formei unor hotărâri judecătoreşti şi nu trebuie să afecteze substanţa acestora, câtă vreme, pe lângă respectarea drepturilor cetăţenilor la un proces echitabil, statul trebuie să asigure şi respectarea principiului securităţii raporturilor juridice, care presupune, printre altele, ca o hotărâre, odată rămasă definitivă, să nu mai poată fi pusă în discuţie.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând, în sprijinul acestei opinii, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, precum şi cele precizate în doctrină cu privire la procedura îndreptării erorilor materiale din cuprinsul hotărârilor judecătoreşti, în sensul că părţile vor fi citate doar în situaţia în care se apreciază că este cazul să dea lămuriri suplimentare. În plus, arată că, deşi soluţionarea cererii are loc în camera de consiliu, pronunţarea se va face potrivit regulii comune, în şedinţă publică.

10. Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, precizează că instanţa care soluţionează cererea de îndreptare a erorii materiale nu judecă fondul cauzei, aşa încât nu poate fi reţinută încălcarea art. 21 din Constituţie. Totodată, potrivit art. 446 din Codul de procedură civilă, încheierea prin care s-a soluţionat cererea de îndreptare este supusă aceleiaşi căi de atac ca şi hotărârea în legătură cu care s-a solicitat îndreptarea. Pe cale de consecinţă, prin dispoziţiile legale criticate nu se încalcă dreptul la un proces echitabil, prevăzut de art. 21 din Legea fundamentală.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile orale ale autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 442 din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015. Din motivarea excepţiei, Curtea observă că autorul acesteia vizează, prin criticile formulate, doar dispoziţiile alin. (2) al articolului citat. Prin urmare, controlul de constituţionalitate va purta doar asupra prevederilor art. 442 alin. (2) din Codul de procedură civilă, care au următoarea redactare: „(2) Instanţa se pronunţă prin

încheiere dată în camera de consiliu [asupra erorilor sau omisiunilor cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau asupra celor de calcul, precum şi asupra oricăror alte erori materiale cuprinse în hotărâri sau încheieri]. Părţile vor fi citate numai dacă instanţa socoteşte că este necesar ca ele să dea anumite lămuriri.

14. Din motivarea excepţiei, Curtea observă că autorul acesteia vizează, prin criticile formulate, doar dispoziţiile alin. (2) al articolului citat. Prin urmare, controlul de constituţionalitate va purta doar asupra prevederilor art. 442 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

15. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. 21 din Constituţie - Accesul liber la justiţie.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că aceasta a fost invocată într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de constatare a nulităţii unei sentinţe civile, motivată de încălcarea dispoziţiilor din Codul de procedură civilă care ar fi impus disjungerea capătului de cerere privind contestarea cheltuielilor judiciare şi soluţionarea acestuia de către o instanţă penală. Petentul a susţinut că cererea sa reprezintă o cerere de îndreptare a erorii materiale strecurate în cuprinsul respectivei sentinţe, motivată, pe de o parte, de faptul că instanţa nu a analizat conţinutul cererii introductive şi nu a făcut demersuri pentru introducerea în cauză a organelor fiscale competente, iar, pe de altă parte, de faptul că instanţa nu s-a pronunţat asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active a Ministerului Justiţiei, dar nici nu a menţionat că aceasta nu ar mai trebui soluţionată

17. Cu privire la procedura îndreptării erorilor materiale, Curtea s-a pronunţat prin mai multe decizii, analizând constituţionalitatea prevederilor similare din Codul de procedură civilă din 1865, cuprinse la art. 281 şi constatând conformitatea acestora cu dispoziţiile din Legea fundamentală invocate şi în cauza de faţă. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 644 din 5 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 7 noiembrie 2006, Decizia nr. 34 din 11 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 22 februarie 2007, sau Decizia nr. 735 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 25 octombrie 2007.

18. În jurisprudenţa menţionată, Curtea a observat că, prin procedura reglementată de dispoziţiile art. 281 din Codul de procedură civilă din 1865, partea care formulează o cerere de îndreptare a dispozitivului unei hotărâri judecătoreşti nu poate urmări schimbarea soluţiei pronunţate de instanţa de judecată, ci doar îndreptarea unor erori materiale sau înlăturarea unor neclarităţi ivite cu privire la dispozitiv. Prin urmare, instanţa care soluţionează o astfel de cerere nu judecă fondul cauzei.

19. De asemenea, Curtea a reţinut că, prin instituţia îndreptării [precum şi prin cea a lămuririi şi completării] unei hotărâri judecătoreşti, legiuitorul a urmărit să asigure celeritatea în soluţionarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, evitând exercitarea unei căi de atac pentru repararea omisiunii instanţei, atunci când aceasta priveşte erori materiale şi nu are incidenţă asupra fondului dreptului substanţial dedus judecăţii. Totodată, Curtea a constatat că textele de lege criticate reprezintă norme de procedură, edictate de legiuitor în temeiul competenţei sale constituţionale, atribuite potrivit art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală.

20. Întrucât conţinutul normativ al dispoziţiilor art. 281 din Codul de procedură civilă din 1865 este identic cu cel al articolului din Codul de procedură civilă ce formează obiectul prezentei excepţii, cele statuate de Curtea Constituţională prin deciziile citate îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţă.

21. În raport cu criticile formulate în cauza de faţă, în plus faţă de cele reţinute prin jurisprudenţa citată, Curtea constată că soluţionarea cererii de îndreptare a erorilor materiale în camera de consiliu, fără citarea părţilor, nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil consacrat prin art. 21 din Constituţie. Întrucât nu repune în discuţie soluţia pronunţată cu privire la dreptul litigios, această procedură nu impune aplicarea şi reglementarea în mod corespunzător a principiului oralităţii şi contradictorialităţii, caracteristici ale procesului echitabil a căror nerespectare o critică autorul excepţiei. Prezenţa părţilor la soluţionarea acestei cereri nu este necesară, îndreptarea erorilor materiale reducându-se la corectarea unor greşeli sau omisiuni cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau de calcul, precum şi orice alte erori materiale. Simpla corectare a unor erori, care nu are influenţă asupra soluţiei pronunţate cu privire la litigiul dedus judecăţii, nu reclamă prezenţa părţilor, în condiţiile în care nu se pune problema susţinerii pretenţiilor invocate prin acţiunea introductivă, a exercitării unor noi apărări sau a ridicării unor excepţii, procedee specifice soluţionării cererilor de chemare în judecată în condiţii de publicitate şi contradictorialitate.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ion Netotu în Dosarul nr. 17.916/302/2015 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 442 alin. (2) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generat obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 martie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 174

din 29 martie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3), art. 455 alin. (1) lit. a), art. 457 alin. (1), art. 459 alin. (7) şi ale art. 463 din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia-Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3), art. 455 alin. (1) lit. a), art. 457 alin. (1), art. 459 alin. (7) şi ale art. 463 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Marin Bucur în Dosarul nr. 36.671/301/2015 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.400D/2016.

2. La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cu privire la partea Mihnea Dan Şuteu, magistratul-asistent arată că, de la adresa de domiciliu din Canada, confirmarea de primire s-a întors cu menţiunea „mutat”, partea fiind citată şi la locul de muncă din Canada, de unde, însă, nu s-a întors confirmarea de primire. Din încheierea de sesizare, reiese că partea a refuzat, în dosarul penal, primirea citaţiei trimise prin scrisoare recomandată la adresa respectivului loc de muncă.

4. Curtea, având în vedere cele referite anterior, pune în discuţie problema îndeplinirii, în mod legal, a procedurii de citare cu partea Mihnea Dan Şuteu. Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind legal îndeplinită procedura de citare. Curtea, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale coroborat cu art. 172 din Codul de procedură civilă, constată că procedura de citare cu partea mai sus menţionată este legal îndeplinită.

5. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât autorul excepţiei solicită, în realitate, modificarea dispoziţiilor de lege criticate, în sensul ca revizuirea să poată privi şi o hotărâre prin care nu se statuează asupra fondului procesului penal.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

6. Prin Sentinţa penală nr. 481 din 13 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 36.671/301/2015, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţionala cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3), art. 455 alin. (1) lit. a), art. 457 alin. (1), art. 459 alin. (7) şi ale art. 463 din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Marin Bucur, cu ocazia verificării admisibilităţii în principiu a unei cereri de revizuire formulate împotriva unor hotărâri penale pronunţate de judecătorul de cameră preliminară în procedura plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate încalcă principiul legalităţii, egalitatea în faţa legii, accesul liber la justiţie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, dreptul la un recurs efectiv şi dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală, întrucât, în lipsa unei căi de atac, încheierile de şedinţă pronunţate în camera de consiliu, fără participarea petentului, a procurorului şi a intimatului, împotriva cărora a fost formulată cererea de revizuire, „tind să absolutizeze prezumţia de legalitate a soluţiilor pronunţate de procurori”. De asemenea, arată că cererea de revizuire poate fi formulată doar în favoarea condamnatului, ceea ce înseamnă că persoana vătămată este exclusă de la acest beneficiu procesual, deşi are calitatea de subiect procesual principal. Totodată, invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi anume hotărârile din 17 ianuarie 1970, 30 octombrie 1991, 27 octombrie 1993, 23 octombrie 1996, 18 februarie 1997, 20 aprilie 2010 şi din 12 aprilie 2012, pronunţate în cauzele Delcourt împotriva Belgiei, Borgers împotriva Belgiei, Dombo BeheerBV împotriva Olandei, Ankerl împotriva Elveţiei, Niderost-Huber împotriva Elveţiei, Bălaşa împotriva României şi Lagardere împotriva Franţei.

8. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, în acest sens, arată că hotărârile prin care se soluţionează fondul cauzei sunt susceptibile de a fi atacate cu apel. astfel că nu sunt lipsite de al doilea grad de jurisdicţie. Totodată, precizează că, în cauză, este vorba de o cerere de revizuire a unor încheieri prin care au fost soluţionate plângerile împotriva unor soluţii ale procurorului de netrimitere în judecată, încheieri definitive care nu sunt susceptibile de a fi supuse revizuirii.

9. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată, astfel, că dispoziţiile de lege criticate nu aduc nicio atingere prevederilor din Constituţie şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale invocate de autorul excepţiei.

11. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, arată că legiuitorul hotărăşte, potrivit politicii safe penale, în ceea ce priveşte reglementarea căilor de atac în materia revizuirii, având în vedere că, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, „competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 453 alin. (3), art. 455 alin. (1) lit. a), art. 457 alin. (1), art. 459 alin. (7) şi ale art. 463 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

- Art. 453 alin. (3) [modificat prin art. 102 pct. 272 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013; prin Decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 5 mai 2017, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 453 alin. (3) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale cu privire la cazul de revizuire prevăzut la alin. (1) lit. a) ]: „(3) Cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi f) pot fi Invocate ca motive de revizuire numai în favoarea persoanei condamnate sau a celei faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei.”;

- Art. 455 alin. (1) lit. a): „(1) Pot cere revizuirea: a) părţile din proces, în limitele calităţii lor procesuale;”,

- Art. 457 alin. (1): „(1) Cererea de revizuire în favoarea condamnatului se poate face oricând, chiar după ce pedeapsa a fost executată sau considerată executată ori după moartea condamnatului, cu excepţia cazului prevăzut la art. 453 alin. (1) lit. f), când cererea de revizuire poate fi formulată în termen de un an de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I-a.”;

- Art. 459 alin. (7): (7) încheierea prin care este admisă în principiu cererea de revizuire este definitivă. Sentinţa prin care este respinsă cererea de revizuire, după analiza admisibilităţii în principiu, este supusă aceleiaşi căi de atac ca şi hotărârea la care se referă revizuirea.”;

- Art. 463: ,,Sentinţa prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de revizuire, după rejudecarea cauzei, este supusă aceleiaşi căi de atac ca şi hotărârea la care se referă revizuirea. “

15. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă Încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) privind statul de drept şi principiul legalităţii, ale art. 16 alin, (1) referitor la egalitatea în faţa legii, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 alin. (1)cu privire la dreptul la apărare, ale art. 124 alin, (2) referitor la înfăptuirea justiţiei, ale art. 129 privind folosirea căilor de atac, ale art. 131 alin. (1) referitor la rolul Ministerului Public, precum şi ale art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern şi ale art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, raportate la prevederile art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil, ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv, ale art. 14 referitor la interzicerea discriminării şi ale art. 17 privind interzicerea abuzului de drept din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ale art. 2 paragraful 1 privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţie, ale art. 1 referitor la interzicerea generală a discriminării din Protocolul nr. 12 la Convenţie şi ale art. 47 paragraful 2 privind dreptul la un proces echitabil din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta a fost ridicată cu ocazia verificării admisibilităţii în principiu a unei cereri de revizuire formulate împotriva unor hotărâri penale definitive pronunţate de judecătorul de cameră preliminară în procedura plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Or, calea extraordinară de atac a revizuirii se poate exercita numai împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se soluţionează fondul cauzei penale, fiind inadmisibilă în materia plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Ca atare, excepţia de neconstituţionalitate este, la rândul ei, inadmisibilă, pentru lipsa legăturii cu soluţionarea cauzei.

17. Astfel, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în acest sens, Curtea a reţinut, în jurisprudenţa sa, că o excepţie de neconstituţionalitate ridicată într-o acţiune ab initio inadmisibilă este, de asemenea, inadmisibilă, în condiţiile în care nu sunt contestate chiar dispoziţiile legale care determină o atare soluţie în privinţa cauzei în care a fost ridicată excepţia. Aceasta, deoarece, indiferent de soluţia pronunţată de Curtea Constituţională referitor la excepţia de neconstituţionalitate ridicată într-o cauză ab initio inadmisibilă, decizia sa nu va produce niciun efect cu privire la o astfel de cauză. Rezultă că o atare excepţie de neconstituţionalitate nu îndeplineşte o condiţie de admisibilitate, aceea a legăturii cu soluţionarea cauzei, în sensul prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 (Decizia nr. 171 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 7 aprilie 2011, Decizia nr. 203 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 14 mai 2012, Decizia nr. 94 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 aprilie2014, Decizia nr. 254 din 5 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iulie 2016, paragraful 18, Decizia nr. 433 din 21 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 31 august 2016, paragraful 22, şi Decizia nr. 784 din 5 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 6 martie 2018, paragraful 16).

18. Aşadar, ţinând cont de prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3), art. 455 alin. (1) lit. a), art. 457 alin. (1), art. 459 alin. (7) şi ale art. 463 din Codul de procedură penală este inadmisibilă.

19. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3), art. 455 alin. (1) lit. a), art. 457 alin. (1), art. 459 alin. (7) şi ale art. 463 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Marin Bucur în Dosarul nr. 36.671/301/2015 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 29 martie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 559/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Sighişoara” şi ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 559/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria. componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 10 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut în anexa nr. 1, conform planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, este prevăzută în anexa nr. 4”.

3. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II. - (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria”, completat conform art. I pct. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Săliştea şi Şibot - judeţul Alba. Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. III. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h. secţiunea Coşlariu-Simeria”, completat conform art. I pct. 1, aflate pe raza localităţilor Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara, sunt în cuantum de 539,225,03 lei şi se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform prevederilor bugetare anuale aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi” titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune”.

Art. IV. - Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. V. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri,

Art. VI. - Planul cu amplasamentul suplimentar lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1 se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. VII. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 473.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - SA., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 559/2014)

 

LISTA

cuprinzând imobilele-terenuri şi construcţii proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere ce completează/se adaugă la coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, - tronson Coşlariu-Simeria”, situate pe raza UAT-urilor: Săliştea, Şibot, Geoagiu, Romos, Orăştie, Simeria, Turdaş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţ

UAT

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului” terenului/ construcţiei

Tarla/parcelă

Suprafaţa totală din acte a terenului (mp)

Poziţia (aţă de localitate

Categoria de folosinţă a terenului

Nr. cad l Nr. CF

Suprafaţa

terenului

expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii

nr. 255/2010, cu

modificările

şi completările

ulterioare

(lei)

Construcţii

de

expropriat

(Suprafaţa

desfăşurată)

(mp)

Construcţii de

expropriat

(Lungime)

(ml)

Valoarea despăgubirii construcţiei, conform Legii nr. 255/2010, cu

modificările şi completările ulterioare (lei)

Valoarea

despăgubirii

totale

conform Legii nr. 255/2010, cu

modificările şi completările ulterioare

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Hunedoara

Geoagiu

Socol I. Vasile

101/3659/4

1476

extravilan

A

62735/

682,00

1.364,00

 

 

 

1.364,00

2

Hunedoara

Geoagiu

Mihăilă N. Stoian

99/3548/241

4571

extravilan

A

/

1.300,00

2.600,00

 

 

 

2.600,00

3

Hunedoara

Geoagiu

Mihăilă N. Mar Ia

99/3548/240

2177

extravilan

A

/

22,00

44,00

 

 

 

44,00

4

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

99/3548

161

extravilan

A

/

161,00

322,00

 

 

 

322,00

5

Hunedoara

Geoagiu

Dublesiu I. Ilie

100/3554/25

3661

extravilan

A

/

569,00

1.138,00

 

 

 

1.138,00

6

Hunedoara

Geoagiu

Mihăilă N. Octavian; Suciu F. I0nuţ; Mihăilă I. Ioana

101/3640/ 125

765

extravilan

A

62723/

405,00

810,00

 

 

 

810,00

7

Hunedoara

Geoagiu

Teren la dispoziţia comisiei locale

101/3640/24

1908

extravilan

A

/

374,00

748,00

 

 

 

748,00

8

Hunedoara

Geoagiu

Teren la dispoziţia comisiei locale

101/3640/23

1596

extravilan

A

/

14,00

28,00

 

 

 

28,00

9

Hunedoara

Geoagiu

Stoica Maria

102/3661/ 20/1

1212

extravilan

A

62100/ 62100

302,00

604,00

 

 

 

604,00

10

Hunedoara

Geoagiu

Oraşul Geoagiu

102/3661/ 21/1

144

extravilan

A

62312/ 62312

88,00

176,00

 

 

 

176,00

11

Hunedoara

Geoagiu

Schmidt Valentin Odilo

124/3907/ 26/1

25056

extravilan

A

62892/ 62892

150,00

300,00

 

 

 

300,00

12

Hunedoara

Geoagiu

Schmidt F. Valentin-Odilo

124/3907/ 25/1

7351

extravilan

A

62894/ 62894

88,00

176,00

 

 

 

176,00

 

13

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

-/3907

158

extravilan

N

/

158,00

47,40

 

 

 

47,40

14

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

-M111

344

intravilan

CC

/

344,00

4.128,00

 

 

 

4.128,00

15

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

-/3910

384

extravilan

N

/

384,00

115,20

 

 

 

115,20

16

Hunedoara

Geoagiu

Flutur Dan Ciprian

144/4104/1

5928

extravilan

A

521/

9,00

18,00

 

 

 

18,00

17

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

 

18

intravilan

A

/

18,00

162,00

 

 

 

162,00

18

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

 

756

extravilan

N

/

756,00

226,80

 

 

 

226,80

19

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

7783;

776;779

88

extravilan

A

/

88,00

176,00

 

 

 

176,00

20

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

 

133

extravilan

N

/

133,00

39,90

 

 

 

39,90

21

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

141/4076

3788

extravilan

F

/

424,00

424,00

 

 

 

424,00

22

Hunedoara

Geoagiu

Rusan A. Maria; Rusan V. Maria; Rusan I. Octavian; Zapodean I. Ana; Crisan Aurelia-Otilia; Simonnet Iulia-Claudia

144/4095/3

6348

extravilan

A

1396/

49,00

98,00

 

 

 

98,00

23

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

144/4093/7

16

extravilan

A

/

16,00

32,00

 

 

 

32,00

24

Hunedoara

Geoagiu

Gavrila D. Nicolae

139/4060/ 1/1

7503

extravilan

A

/

393,00

786,00

 

 

 

786,00

25

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

 

267

extravilan

A

/

267,00

534,00

 

 

 

534,00

26

Hunedoara

Geoagiu

Oraşul Geoagiu

-/Lotul 16

1559

intravilan

CC

61826/ 61826

26,00

312,00

 

 

 

312,00

27

Hunedoara

Geoagiu

Oraşul Geoagiu

-/Lotul 17

7329

intravilan

A

61827/ 61827

69,00

621,00

 

 

 

621,00

28

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

 

1289

extravilan

A

/

1158,00

2.316,00

 

 

 

2.316,00

29

Hunedoara

Geoagiu

Carica V. Ileana; Carica G. Gheorghe, Corpade G. Elena

101/3659/6

1006

extravilan

A

62736/

2,00

4,00

 

 

 

4,00

 

30

Hunedoara

Geoagiu

Oraşul Geoagiu

-73659/9-14

46

extravilan

A

62443/ 62443

21,00

42,00

 

 

 

42,00

31

Hunedoara

Geoagiu

Cismas Cornelia

101/61698/1

91

extravilan

F

61698/ 61698

2,00

2,00

 

 

 

2,00

32

Hunedoara

Geoagiu

Oraşul Geoagiu

-73661/21

240

extravilan

A

62286/ 62286

237,00

474,00

 

 

 

474,00

33

Hunedoara

Geoagiu

Stoica Maria

-762 1 01/2

389

extravilan

A

62101/ 62101

68,00

136,00

 

 

 

136,00

34

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

124/3909

1409

extravilan

N

/

229,00

68,70

 

 

 

68,70

35

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

120/3884

599

extravilan

P

/

599,00

599,00

 

 

 

599,00

36

Hunedoara

Geoagiu

Flutur Dan Ciprian

-74113

16563

extravilan

A

62689/ 62689

898,00

1.796,00

 

 

 

1.796,00

37

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

-/4097

77

extravilan

A

/

77,00

154,00

 

 

 

154,00

38

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

142/-

5

extravilan

N

/

5,00

1,50

 

 

 

1,50

39

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

142/4081

32

intravilan

N

/

32,00

288,00

 

 

 

288,00

40

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

-/4096

1299

extravilan

F

/

1299,00

1.299,00

 

 

 

1.299,00

41

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

144/4095/4

63

extravilan

A

/

63,00

126,00

 

 

 

126,00

42

Hunedoara

Geoagiu

S.C. Publitrans International - S.R.L.

144/4093/6

4957

extravilan

A

63757/ 63757

79,00

158,00

 

 

 

158,00

43

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

138/-

119

extravilan

N

/

119,00

35,70

 

 

 

35,70

44

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

 

49

extravilan

N

/

49,00

14,70

 

 

 

14,70

45

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

 

207

extravilan

A

/

207,00

414,00

 

 

 

414,00

46

Hunedoara

Geoagiu

Proprietar neidentificat*

 

68

extravilan

N

/

68,00

20,40

 

 

 

20,40

47

Hunedoara

Geoagiu

Ciolan T. Constantin

124/3907/ 24

29

extravilan

A

/

29,00

58,00

 

 

 

58,00

48

Hunedoara

Geoagiu

Opra I. Nicolae

99/3550/73

16

extravilan

A

/

16,00

32,00

 

 

 

32,00

49

Hunedoara

Geoagiu

Opra I. Nicolae

99/3550/73

149

extravilan

A

/

149,00

298,00

 

 

 

298,00

50

Hunedoara

Orăştie

Fratila I. Ioan

-7947/2

790

extravilan

A

773/

81,00

178,20

 

 

 

178,20

 

51

Hunedoara

Orăştie

Teren la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legii proprietăţii

20/377

3691

intravilan

A

/

280.00

7.000,00

 

 

 

7.000,00

52

Hunedoara

Orăştie

S.C. Fares - S.A. Orăştie

16/261/1

1343

extravilan

A

61363/ 61363

261,00

574,20

 

 

 

574,20

53

Hunedoara

Orăştie

S.C. Fares - S.A. Orăştie

16/261/3

750

extravilan

A

64736/ 64736

135,00

297,00

 

 

 

297,00

54

Hunedoara

Orăştie

S.C. Fares - S.A. Orăştie

16/260

2437

extravilan

A

63437/

871,00

1.916,20

 

 

 

1.916,20

55

Hunedoara

Orăştie

S.C. Fares - S.A. Orăştie

16/260

6544

extravilan

A

/

117,00

257,40

 

 

 

257,40

56

Hunedoara

Orăştie

Socol I. Ioan, Socol Elena

16/262

13085

extravilan

A

63436/

606,00

1.333,20

 

 

 

1.333,20

57

Hunedoara

Orăştie

Socol I. Ioan. Socol Elena

16/262

302

extravilan

A

63436/

135,00

297,00

 

 

 

297,00

58

Hunedoara

Orăştie

Dodu Adriana

16/271

8666

extravilan

A

63435/

293,00

644,60

 

 

 

644,60

59

Hunedoara

Orăştie

Dodu Adriana

16/271

6630

extravilan

A

63435/

684,00

1.504,80

 

 

 

1.504,80

60

Hunedoara

Orăştie

Municipiul Orăştie

20/-

27215

intravilan

N

62233/ 62233

673,00

16.825,00

 

 

 

16.825,00

61

Hunedoara

Orăştie

Municipiul Orăştie

20/-

6725

intravilan

N

62233/ 62233

337,00

8.425,00

 

 

 

8.425,00

62

Hunedoara

Orăştie

Municipiul Orăştie

20/-

187

intravilan

N

62233/ 62233

187,00

4.675,00

 

 

 

4.675,00

63

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

-/374

82

intravilan

N

/

82,00

2.050,00

 

 

 

2.050,00

64

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

-/374

17

intravilan

N

/

17,00

425,00

 

 

 

425,00

65

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

17/-

147

intravilan

N

/

147,00

3.675,00

 

 

 

3.675,00

66

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

17/-

47

intravilan

N

/

47,00

1.175,00

 

 

 

1.175,00

67

Hunedoara

Orăştie

Popa V. Ioan

22/385

3995

extravilan

A

63363/ 63363

139,00

305,80

 

 

 

305,80

68

Hunedoara

Orăştie

Oprea Mar Ia

22/384

894

extravilan

A

63362/ 63362

91,00

200,20

 

 

 

200,20

69

Hunedoara

Orăştie

Bud Viorica

22/383

2884

extravilan

A

/

102,00

224,40

 

 

 

224,40

 

70

Hunedoara

Orăştie

Teren la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legii proprietăţii

22/392

3393

extravilan

A

/

132,00

290,40

 

 

 

290,40

71

Hunedoara

Orăştie

Municipiul Orăştie

24/394/1

65366

extravilan

P

61251/ 61251

1.961,00

2.941,50

 

 

 

2.941,50

72

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

 

69

intravilan

N

/

69,00

1.725,00

 

 

 

1.725,00

73

Hunedoara

Orăştie

Activitatea Goscom - S.A.

-/I

17098

intravilan

CC

/

267,00

9.345,00

 

19,17

1.284,39

10.629,39

74

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

 

325

intravilan

N

/

325,00

8.125,00

 

19,17

1.284,39

9.409,39

75

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

 

930

intravilan

P

/

930,00

23.250,00

 

 

 

23.250,00

76

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

 

243

intravilan

Cc

/

237,00

8.295,00

 

9,95

333,33

8.628,33

77

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

-1-

559

intravilan

Cc

/

397,00

13.895,00

29,68

41,32

18.402,92

32.297,92

78

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

 

363

intravilan

Cc

/

130,00

4.550,00

 

9,94

516,88

5.066,88

79

Hunedoara

Orăştie

Baba Eva

-1-

492

intravilan

Cc

/

250,00

8.750,00

58,50

25,60

57.373,80

66.123,80

80

Hunedoara

Orăştie

Munteanu Ilie

 

660

intravilan

Cc

/

183,00

6.405,00

72,42

19,34

59.469,28

65.874,28

81

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

 

425

intravilan

N

/

425,00

10.625,00

 

 

 

10.625,00

82

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

 

148

intravilan

N

/

148,00

3.700,00

 

 

 

3.700,00

83

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

 

20

intravilan

Cc

/

20,00

700,00

 

 

 

700,00

84

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

 

20

extravilan

N

/

20,00

6,00

 

 

 

6,00

85

Hunedoara

Orăştie

S.C. Fares - S.A. Orăştie

79/933/1

1101

extravilan

A

61343/ 61343

22,00

48,40

 

 

 

48,40

86

Hunedoara

Orăştie

S.C. Fares - S.A. Orăştie

79/932/1

5820

extravilan

A

61348/ 61348

13,00

28,60

 

 

 

28,60

87

Hunedoara

Orăştie

S.C. Fares - S.A. Orăştie, Posteiu Aurel, Posteiu Zana

79/931/1

23872

extravilan

A

61385/ 61385

695,00

1.529,00

 

 

 

1.529,00

88

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

74/870

1677

extravilan

A

/

1.677,00

3.689,40

 

 

 

3.689,40

89

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

-7138/26

102

extravilan

A

/

102,00

224,40

 

 

 

224,40

90

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

74/870

48

extravilan

A

/

48,00

105,60

 

 

 

105,60

91

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

 

1031

extravilan

A

/

1.031,00

2.268,20

 

 

 

2.268,20

92

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

 

5742

intravilan

CC

/

872,00

30.520,00

 

 

 

30.520,00

93

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

-/-

36

intravilan

N

/

36,00

900,00

 

 

 

900,00

94

Hunedoara

Orăştie

Proprietar neidentificat*

 

6

intravilan

N

/

6,00

150,00

 

 

 

150,00

 

95

Hunedoara

Orăştie

Municipiul Orăştie

-15

88868

intravilan

CC

61599/ 61599

744,00

26.040,00

 

 

 

26.040,00

96

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

-/A20

10748

extravilan

A

/

464,00

371,20

 

 

 

371,20

97

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

 

6115

extravilan

A

/

322,00

257,60

 

 

 

257,60

98

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

 

273

extravilan

A

/

273,00

218,40

 

 

 

218,40

99

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

 

167

extravilan

A

/

167,00

133,60

 

 

 

133,60

100

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

 

35

extravilan

N

/

35,00

7,00

 

 

 

7,00

101

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

 

159

extravilan

A

/

159,00

127,20

 

 

 

127,20

102

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

-/-

300

extravilan

N

/

300,00

60,00

 

 

 

60,00

103

Hunedoara

Romos

Popa Eugenia; Popa Chirila

5/18/2

3000

extravilan

A

60262/ 60262

55,00

44,00

 

 

 

44,00

104

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

5/-

954

extravilan

N

/

522,00

104,40

 

 

 

104,40

105

Hunedoara

Romos

Catanici A. Simion

5/18/1

3700

extravilan

A

/

207,00

165,60

 

 

 

165,60

106

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

5/A22

6000

extravilan

A

/

147,00

117,60

 

 

 

117,60

107

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

5/A22

2156

extravilan

A

/

1.036,00

828,80

 

 

 

828,80

108

Hunedoara

Romos

Popa Veta; Vasiu Aurelia; Catanici Avram Jr.

5/18/4

3800

extravilan

A

/

33,00

26,40

 

 

 

26,40

109

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

51-

6

extravilan

N

/

6,00

1,20

 

 

 

1,20

110

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

51-

15

extravilan

N

/

15,00

3,00

 

 

 

3,00

111

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

51

3

extravilan

N

/

3,00

0,60

 

 

 

0,60

112

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

-/-

22

extravilan

N

/

22,00

4,40

 

 

 

4,40

113

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

 

30

extravilan

A

/

30,00

24,00

 

 

 

24,00

114

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

-/-

133

extravilan

A

/

133,00

106,40

 

 

 

106,40

115

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

 

426

extravilan

N

/

426,00

85,20

 

 

 

85,20

116

Hunedoara

Romos

Popa Veta; Vasiu Aurelia; Catanici Avram Jr.

15/29/1/1

6136

extravilan

A

581/

59,00

47,20

 

 

 

47,20

117

Hunedoara

Romos

Patranjan A. Mircea

15/29/2

1532

extravilan

A

/

51,00

40,80

 

 

 

40,80

118

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

15/-

769

extravilan

N

/

769,00

153,80

 

 

 

153,80

119

Hunedoara

Romos

Comuna Romos

-/60931/2/2

2732

extravilan

F

60931/ 60931

613,00

306,50

 

 

 

306,50

120

Hunedoara

Romos

Comuna Romos

-7329/1

393

extravilan

A

60927/ 60927

265,00

212,00

 

 

 

212,00

 

121

Hunedoara

Romos

Jula T. Vuta

-/1195/2

159

extravilan

A

60947/ 60947

59,00

47,20

 

 

 

47,20

122

Hunedoara

Romos

Caliman I. Ioan

-/325/1

500

extravilan

A

579/61206

1,00

0,80

 

 

 

0,80

123

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

 

72

extravilan

A

/

72,00

57,60

 

 

 

57,60

124

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

-1-

12

extravilan

N

/

12,00

2,40

 

 

 

2,40

125

Hunedoara

Romos

Proprietar neidentificat*

 

15269

extravilan

A

/

1.109,00

887,20

 

 

 

887,20

126

Hunedoara

Romos

Caliman I. Ioan

-/325/1

2850

extravilan

A

61205/ 61205

6,00

4,80

 

 

 

4,80

127

Hunedoara

Romos

Comuna Romos

-/60964/1

3

extravilan

HR

60964/

3,00

0,60

 

 

 

0,60

128

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

-/F4

974

extravilan

N

/

282,00

84,60

 

 

 

84,60

129

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

-/F8

155

extravilan

N

/

63,00

18,90

 

 

 

18,90

130

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

39/376/10

3865

extravilan

A

/

41,00

32,80

 

 

 

32,80

131

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

39/372/1

4178

extravilan

A

/

28,00

22,40

 

 

 

22,40

132

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

39/372/2

2116

extravilan

A

/

58,00

46,40

 

 

 

46,40

133

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

2/24

478

extravilan

A

/

380,00

304,00

 

 

 

304,00

134

Alba

Săliştea

Marin Rafila

2/24/16

26

extravilan

A

/

14,00

11,20

 

 

 

11,20

135

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

2/PDT10

221

extravilan

N

/

88,00

26,40

 

 

 

26,40

136

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

2/PDT10

112

extravilan

N

/

73,00

21,90

 

 

 

21,90

137

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

3/F19

7085

extravilan

F

/

1.271,00

508,40

 

 

 

508,40

138

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

3/P17

439

extravilan

P

/

89,00

35,60

 

 

 

35,60

139

Alba

Săliştea

Comuna Săliştea

3/18/10/2

1318

extravilan

A

70208/7 0208

552,00

441,60

 

 

 

441,60

140

Alba

Săliştea

Comuna Săliştea

3/18/8

2700

extravilan

A

70239/ 70239

13,00

10,40

 

 

 

10,40

141

Alba

Săliştea

Comuna Săliştea

3/18/7

5300

extravilan

A

70295/ 70295

52,00

41,60

 

 

 

41,60

142

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

3/P17

1726

extravilan

P

/

1.726,00

690,40

 

 

 

690,40

143

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

3/F19

118

extravilan

F

/

12,00

4,80

 

 

 

4,80

144

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

7/A66

27100

extravilan

A

/

2.995,00

2.396,00

 

 

 

2.396,00

145

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

-170

2634

extravilan

P

/

17,00

6,80

 

 

 

6,80

146

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

-/A72

365

extravilan

A

/

153,00

122,40

 

 

 

122,40

147

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

-IA72

622

extravilan

A

/

310,00

248,00

 

 

 

248,00

 

148

Alba

Săliştea

Muntean R. Ioana

7/72/135

6280

extravilan

A

/

41,00

32,80

 

 

 

32,80

149

Alba

Săliştea

Vacaru G. Viorica

7/72/136

3391

extravilan

A

/

18,00

14,40

 

 

 

14,40

150

Alba

Săliştea

Pătruţ I. Avram; Pătruţ P. Elisabeta

7/72/133

9033

extravilan

A

/

229,00

183,20

 

 

 

183,20

151

Alba

Săliştea

Călugăr Ana; Călugăr Ioan Dorin; Stancel Tatiana

7/72/134/1

3487

extravilan

A

70834/ 70834

34,00

27,20

 

 

 

27,20

152

Alba

Săliştea

Voisan I. Ana; Popescu Rodica-Maria; Goldbeck-Lowe Mihaela-Cecilia

7/72/137/1

6496

extravilan

A

70833/ 70833

28,00

22,40

 

 

 

22,40

153

Alba

Săliştea

Hrib G. Minerva; Radu G. Ioana; Stan G. Gabriela: Stan G. Maria

17/147/1

9115

extravilan

A

/

56,00

44,80

 

 

 

44,80

154

Alba

Săliştea

Ioncu V. Virgil

17/147/3/2

1155

extravilan

A

70829/ 70829

7,00

5,60

 

 

 

5,60

155

Alba

Săliştea

Cazan A. Gheorghe; Cazan A. Nicolae

17/147/2/2

1155

extravilan

A

70823/708

23

12,00

9,60

 

 

 

9,60

156

Alba

Săliştea

Cazan Gheorghe; Radu Maria

8/78/13

1752

extravilan

A

/

19,00

15,20

 

 

 

15,20

157

Alba

Săliştea

Groza N. Nicolae; Nuţu N. Gheorghe; Nuţu N. Luca

8/78/11

3539

extravilan

A

/

58,00

46,40

 

 

 

46,40

158

Alba

Săliştea

Bucur N. Ioan

8/78/10/2

3524

extravilan

A

70836/ 70836

26,00

20,80

 

 

 

20,80

159

Alba

Săliştea

Cazan T. Traian; Popescu G. Ioana

8/78/12

1762

extravilan

A

70835/ 70835

25,00

20,00

 

 

 

20,00

160

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

-/163/4/1

4820

extravilan

A

/

101,00

80,80

 

 

 

80,80

161

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

-/372

72

extravilan

A

/

13,00

10,40

 

 

 

10,40

162

Alba

Săliştea

Proprietar neidentificat*

-/162/1

433

extravilan

F

/

186,00

74,40

 

 

 

74,40

163

Alba

Şl bot

Proprietar neidentificat*

96/1129/59

5529

extravilan

N

/

1.098,00

329,40

 

 

 

329,40

164

Alba

Şl bot

Frătilă I. Ana; Manciu I. Ioan

96/1129/37/1

4948

extravilan

A

71835/ 71835

12,00

12,00

 

 

 

12,00

165

Alba

Şl bot

Tocaci Sabin

160/1704/ 1/2

6773

extravilan

A

71779/ 71779

29,00

29,00

 

 

 

29,00

166

Alba

Şl bot

Goţa Elisiu; Goţa Sâmza

-/1685/56

12278

extravilan

A

70951/ 70951

10,00

10,00

 

 

 

10,00

167

Alba

Şl bot

Proprietar neidentificat*

-/-

14

extravilan

N

/

14,00

4,20

 

 

 

4,20

168

Alba

Şl bot

Şteblea T. Ana

160/1704/ 6/2

4125

extravilan

A

71778/ 71778

20,00

20,00

 

 

 

20,00

169

Alba

Şibot

Rusan Gligor

160/1704/ 5/2

2335

extravilan

A

71787/ 71787

29,00

29,00

 

 

 

29,00

 

170

Alba

Şibot

Danciu Doina; Milesan Paraschiva; Popa L. Sabin; Popa L. Petru

160/1704/ 4/2

5247

extravilan

A

71834/ 71834

79,00

79,00

 

 

 

79,00

171

Alba

Şl bot

S.C. Publitrans International - S.R.L.

160/1704/ 7/2

11006

extravilan

A

70993/ 70993

2,00

2,00

 

 

 

2,00

172

Alba

Şibot

Iacob Gheorghe

160/1704/ 3/2

9109

extravilan

A

71820/ 71820

8,00

8,00

 

 

 

8,00

173

Alba

Şibot

Badiu Lucian-Claudiu

160/1704/ 2/2

3051

extravilan

A

71731/ 71731

4,00

4,00

 

 

 

4,00

174

Alba

Şibot