MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 576         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 9 iulie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 92 din 1 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în ansamblul său, si, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin, (1) şi alin. (2) teza finală din acelaşi act normativ

 

Decizia nr. 121 din 20 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi ale art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

452. - Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

472. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria” pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

155. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind procedurile de autorizare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

7. - Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 92

din 1 martie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) şi alin. (2) teza finală din acelaşi act normativ

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) sintagma „potrivit prevederilor art. 5 alin. (7)”şi alin. (2) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Societatea Merck Sharp&Dohme România - S.R.L. din Bucureşti, în nume propriu şi în calitate de reprezentant legal pentru Janssen Biologics BV, Schering Plough Europe, NV Organon şi Merck Sharp&Dohme Limited, în Dosarul nr. 5,665/2/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.555D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă pentru autoarea excepţiei doamna avocat Ioana Katona şi domnul avocat Viorel Nicolae Dinu, ambii din Baroul Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, iar pentru partea Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, domnul consilier juridic Constantin Robert Niculae, cu delegaţie depusă la dosar. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentanţilor autoarei excepţiei de neconstitu­ţionalitate, care solicită admiterea acesteia. Se arată că baza de impunere pentru această contribuţie clawback este stabilită total netransparent şi că prevederile legale criticate nu prevăd un mecanism de verificare coerent privind modul de aplicare a plafonului legal, chiar dacă există un sistem informatic unic instituit. Se afirmă faptul că autoritatea competentă emite un act arbitrar care nu poate fi verificat. Se mai arată că respectiva bază de impozitare este formată şi din beneficiile obţinute de către terţi. Cu alte cuvinte, se are în vedere preţul final al produsului, şi nu preţul de vânzare al importatorului/ distribuitorului. În aceste condiţii se plăteşte un impozit pentru beneficiile altora. Această măsură apare ca fiind disproporţionată.

4. În continuare, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstitu­ţionalitate, arătând că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra prevederilor legale criticate, prin Decizia nr. 665 din 12 noiembrie 2014 şi Decizia nr. 789 din 17 noiembrie 2015. Acesta arată că sistemul prevăzut de dispoziţiile legale criticate este unul foarte bun care asigură inclusiv consultarea producătorilor/distribuitorilor de medicamente şi plata acestora la un interval de maximum 60 de zile. Se mai arată că statul român decontează anual 1,5 miliarde euro pentru medicamente, iar aceşti bani ajung la deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă. Se afirmă că, în practică, se negociază de către producători adaosul practicat pe piaţă de către comercianţi.

5. Preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin încheierea din 15 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.665/2/2015, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) sintagma „potrivit prevederilor art. 5 alin. (7)” şi alin. (2) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Societatea Merck Sharp&Dohme România - S.R.L. din Bucureşti în nume propriu şi în calitate de reprezentant legal pentru Janssen Biologics BV, Schering Plough Europe, NV Organon şi Merck Sharp&Dohme Limited, într-un dosar privind anularea unui act administrativ, respectiv a unei notificări emise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin care au fost comunicate elementele principale ale bazei de impunere pentru calcularea contribuţiei clawback.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, care reglementează colectarea unei contribuţii pentru finanţarea sistemului public de sănătate, respectiv pentru acoperirea deficitului bugetar reprezentat de diferenţa dintre bugetul de stat alocat într-un trimestru pentru asigurarea eliberării compensate de medicamente către pacienţi şi sumele efectiv compensate pacienţilor într-un trimestru, indicatorii formulei de calcul al contribuţiei clawback sunt stabiliţi exclusiv de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi au la bază date care excedează informaţiilor cunoscute sau care ar putea fi cunoscute de plătitor.

8. De asemenea apreciază că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 restrâng dreptul de contestare al contribuabilului şi fac imposibilă verificarea acurateţei şi legalităţii bazei de impunere a contribuţiei clawback.

9. În continuare, autoarea excepţiei consideră că instituirea obligaţiei de plată a contribuţiei clawback exclusiv în sarcina deţinătorilor de autorizaţie de punere pe piaţă este discriminatorie, în condiţiile în care există mai multe entităţi (distribuitori şi farmacii) pe lanţul de distribuţie al medicamentelor până la eliberarea acestora în regim compensat, iar regimul comercial al acestora nu are un caracter diferit, care să justifice această diferenţiere. Totodată, instituirea obligaţiei de plată a contribuţiei clawback, prin includerea adaosurilor comerciale (de distribuţie şi de farmacie) în baza de impunere - atât în valoarea consumului total trimestrial (CTt) care determină procentul p, cât şi în valoarea consumului individual trimestrial al contribuabilului, încalcă principiul justei aşezări a sarcinilor fiscale consacrat de art. 56 alin. (1) şi dreptul de proprietate privată prevăzut de art. 44 din Constituţie. Ca atare, afirmă că prin stabilirea bazei de impunere raportat la toate entităţile care participă pe lanţul de distribuţie a medicamentelor eliberate în regim compensat se încalcă caracterul echitabil, previzibil şi rezonabil pe care trebuie să îl aibă orice sarcină fiscală instituită de un stat de drept, indiferent de natura sarcinii fiscale.

10. Autoarea excepţiei susţine că garantarea dreptului constituţional la sănătate şi prin accesul neîntrerupt al populaţiei la medicamente compensate poate justifica necesitatea instituirii unei taxe pentru suplimentarea fondurilor necesare, dar nu se poate justifica ca reglementarea (modul practic de stabilire) acestei taxe să fie realizată cu încălcarea principiilor şi prevederilor constituţionale invocate.

11. Totodată, se apreciază că, astfel cum sunt formulate textele legale criticate, nu se poate contesta valoarea procentului „p”, întrucât art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 se referă la comunicarea către contribuabil a valorii consumului trimestrial de medicamente, nu şi la comunicarea procentului „p”, care este reglementată de art. 3 alin. (3) din acelaşi act normativ. Prin urmare, având în vedere că deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă îi sunt transmise, potrivit dispoziţiilor legale criticate, valori de consum şi procente determinate unilateral, consideră că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 restricţionează dreptul contribuabilului de a contesta actul administrativ-fiscal de stabilire a elementelor de calcul al contribuţiei clawback, încălcându-se astfel accesul liber la justiţie, dreptul la apărare şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

12. Autoarea excepţiei susţine că, potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, contribuţia clawback este instituită exclusiv în sarcina deţinătorilor de autorizaţie de punere pe piaţă, aspect discriminatoriu raportat la existenţa şi a altor entităţi participante în sistemul de punere pe piaţă a medicamentelor până la momentul eliberării acestora în regim compensat către pacienţi. Astfel, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă suportă, din propriul său beneficiu şi patrimoniu, nu numai impozitul său pe profit şi T.V.A.-ul, ci şi contribuţia clawback aferentă atât propriilor preţuri de vânzare, cât şi adaosurilor comerciale ale distribuitorilor şi farmaciilor.

13. În final, autoarea excepţiei afirmă că obligaţia instituită exclusiv în sarcina deţinătorilor de autorizaţie de punere pe piaţă de a suporta un deficit bugetar, care include şi este şi determinat de adaosurile comerciale ale terţilor aflaţi pe lanţul de distribuţie, fără ca aceştia din urmă să participe la acoperirea acestui deficit bugetar, este discriminatorie şi inechitabilă, contravenind art. 16 alin. (1) şi art. 56 alin. (2) din Constituţie, şi reprezintă o ingerinţă în dreptul de proprietate, rezultatul final al mecanismului de plată fiind grevarea patrimoniului deţinătorului de autorizaţie de punere pe piaţă dincolo de limitele acceptabile din punct de vedere constituţional.

14. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că mecanismul de stabilire a bazei de impunere a contribuţiei, prin instituirea unei formule de calcul care are la bază elemente ce ţin de raporturi scriptice, fără posibilitatea de anticipare din partea contribuabilului şi nici a unui control din partea autorităţii centrale de reglementare şi control, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care preia doar raporturi ale caselor judeţene, încalcă principii ale fiscalităţii, precum cel al predictibilităţii şi justei aşezări a sarcinilor fiscale.

15. În mod evident, nu se poate susţine că instituirea unei asemenea taxe ar fi neconstituţională, statul putând institui taxe în diverse domenii, pentru colectarea unor sume necesare funcţionării serviciilor publice, însă modul de reglementare a sistemului de determinare trebuie să respecte aceste principii, inclusiv pe cel al garantării dreptului la apărare, întrucât lipsa de transparenţă a modului în care se determină baza de calcul al contribuţiei pune contribuabilul în imposibilitatea verificării legalităţii taxei, cu consecinţa imposibilităţii declarării unor căi de atac eficiente pentru a se solicita un control jurisdicţional de legalitate, pe de o parte, iar pe de altă parte, a imposibilităţii anticipării obligaţiilor sale fiscale.

16. Principiul certitudinii impunerii presupune elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale.

17. De asemenea, modul de stabilire a taxei încalcă şi principiul eficienţei impunerii care vizează asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiţionale majore, or sistemul presupune foarte multe elemente extrinseci şi variabile, astfel încât contribuabilul nu poate să îşi organizeze activitatea şi din punctul de vedere al obligaţiilor fiscale pe o anumită perioadă. Predictibilitatea impunerii asigură stabilitatea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor obligatorii pentru o perioadă de timp de cel puţin un an în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe şi contribuţii obligatorii.

18. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

19. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

20. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

21. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. 1, art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) sintagma „potrivit prevederilor art. 5 alin. (7)”şi alin. (2) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, însă din examinarea notelor scrise depuse de autoarea excepţiei în motivarea criticii rezultă că, în realitate, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) şi alin. (2) teza finala din acelaşi act normativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 3 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile legale criticate punctual au următorul conţinut:

- Art. 1: „Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi reprezentanţii legali ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor care nu sunt persoane juridice române, au obligaţia de a plăti trimestrial pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele, cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, contribuţiile trimestriale calculate conform prezentei ordonanţe de urgenţă.

- Art. 3 alin. (1) şi (2): „(1) Contribuţia trimestrială se calculează prin aplicarea unui procent «p» asupra valorii consumului de medicamente, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, consum aferent vânzărilor fiecărui plătitor de contribuţie.

(2) Procentul «p» se calculează astfel:

p = (CTt - BAt)/CTt x 100,

unde:

CTt = valoarea consumului total trimestrial de medicamente pentru care există obligaţia de plată prevăzută la art. 1, suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, raportată Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de casele de asigurări de sănătate, conform datelor înregistrate în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate:

BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, unde CTt şi BAt nu includ taxa pe valoarea adăugată, iar BAt este de 1.515 milioane lei.”:

- Art. 5 alin. (3)-(7): „(3) Stabilirea, calculul şi declararea contribuţiei trimestriale se efectuează de către persoanele obligate la plata acesteia, prevăzute la art. 1, după deducerea TVA-ului de către aceştia din valoarea aferentă consumului trimestrial de medicamente transmis de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate conform alin. (7). Contribuţia trimestrială se declară de către plătitori la organul fiscal competent, până la termenul de plată al acesteia prevăzut la alin. (8).

(4) Farmaciile cu circuit deschis, unităţile sanitare cu paturi şi centrele de dializă care utilizează medicamente potrivit prevederilor art. 1 şi 12 îşi asumă sub semnătură electronică şi raportează la casele de asigurări de sănătate valoarea aferentă consumului de medicamente care include şi TVA, care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, după cum urmează:

a) farmaciile cu circuit deschis raportează lunar consumul, în condiţiile contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

b) unităţile sanitare cu paturi şi centrele de dializă care utilizează medicamentele prevăzute fa art. 1 şi 12 raportează lunar, până la data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, la casele de asigurări de sănătate consumul de medicamente, pe baza metodologiei şi a formularelor de raportare aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(5) Unităţile sanitare cu paturi şi centrele de dializă care utilizează medicamentele prevăzute la art. 1, după aprobarea bugetului propriu, raportează caselor de asigurări de sănătate bugetul anual aferent medicamentelor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. Pentru anul 2011, raportarea se face în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6) Casele de asigurări de sănătate raportează lunar consumul centralizat de medicamente către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în baza metodologiei şi a formatului aprobat prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(7) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite în format electronic persoanelor prevăzute la art. 1, până la finele lunii următoare expirării trimestrului pentru care datorează contribuţia, valoarea aferentă consumului centralizat de medicamente care include şi TVA suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pe baza raportărilor transmise de casele de asigurări de sănătate, conform datelor înregistrate în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate.”;

- Art. 6 alin. (1) şi alin. (2) teza finală: „(1) Datele comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate potrivit prevederilor art. 5 alin. (7) pot fi contestate de persoanele prevăzute la art. 1 în termen de 10 zile calendaristice din ziua comunicării datelor.

(2) Contestaţiile şi actele doveditoare se depun la registratura Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi se soluţionează prin emiterea unui act administrativ comunicat contestatarilor în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora. Contestaţiile vor avea ca obiect datele aferente trimestrului pentru care au fost comunicate potrivit art. 5 alin. (7).

22. Curtea observă că prevederile art. 1, art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, publicată m Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 13 martie 2015, aprobată prin Legea nr. 171/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015, însă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea va analiza dispoziţiile criticate, ţinând cont că ele continuă să producă efecte juridice în dosar.

23. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 16 alin. (1) şi (2) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (2) şi (3) care consacră accesul liber la justiţie, art. 24 alin. (1) referitor la dreptul la apărare, art. 44 alin. (1) cu privire la dreptul de proprietate privată, art. 52 care consacră dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică şi art. 56 alin. (2) referitor la aşezarea justă a sarcinilor fiscale. De asemenea sunt invocate prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi ale art. 13 referitor la dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale art. 1 din Primul Protocol adiţionai la Convenţie.

24. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra soluţiei legislative criticate. Astfel, prin Decizia nr. 268 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 1 iulie 2014, Decizia nr. 484 din 25 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 14 noiembrie 2014, Decizia nr. 668 din 12 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 4 februarie 2015, Decizia nr. 789 din 17 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 17 februarie 2016, şi Decizia nr. 203 din 30 martie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 12 iulie 2017, Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011.

25. Cât priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la prevederile art. 16 alin, (1) din Constituţie, Curtea a constatat că nu există discriminare în ceea ce priveşte plata contribuţiei trimestriale între deţinătorii autorizaţiei de punere pe piaţă, Obligaţi la plata acesteia, şi ceilalţi operatori implicaţi pe lanţul de distribuţie, respectiv distribuitorii (angrosişti) şi furnizorii (farmacii), întrucât, pe de o parte, distribuitorii şi farmaciile nu sunt beneficiari ai autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, ci simpli prestatori de servicii pentru care sunt îndreptăţiţi la încasarea unui tarif, aceştia nefiind parte în convenţia încheiată cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, iar, pe de altă parte, aceştia sunt supuşi sistemului fiscal general, fiind ţinuţi de impozitele şi taxele care se percep asupra rezultatelor activităţilor pe care le prestează.

26. Curtea a reiterat faptul că această contribuţie trimestrială a fost instituită de legiuitor exclusiv în considerarea faptului că acestor deţinători li se decontează din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii contravaloarea medicamentelor vândute (deci în considerarea acestei facilităţi), ceea ce nu este cazul celorlalţi subiecţi care desfăşoară o activitate comercială, fără a beneficia de alte avantaje. Aceştia vând atât medicamente compensate, cât şi medicamente cumpărate liber de populaţie, neavând un avantaj efectiv din vânzarea medicamentelor compensate. Pentru activitatea respectivă, aceşti subiecţi practică un adaos comercial negociat cu deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor, fiind, prin urmare, firesc ca acest adaos să fie plătit de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă. În acest sens, cu titlu de exemplu, sunt Decizia nr. 344 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 5 noiembrie 2013, sau Decizia nr. 249 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 5 iulie 2013.

27. Curtea a mai reţinut că datele comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, pot fi contestate de către deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor în termen de 10 zile calendaristice din ziua comunicării datelor, iar depunerea contestaţiilor nu suspendă obligaţia de plată a contribuţiei trimestriale datorate. Contestaţiile vor avea ca obiect datele aferente trimestrului pentru care au fost comunicate, potrivit art. 5 alin. (7), şi vor fi soluţionate prin emiterea unui act administrativ, comunicat contestatarilor în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora. Totodată, Curtea a reţinut că măsurile instituite prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 sunt tocmai o transpunere a celor statuate în conţinutul Legii fundamentale cu privire la garantarea dreptului la ocrotirea sănătăţii şi, prin urmare, nu aduc atingere prevederilor art. 34 şi art. 44 din Constituţie, întrucât legitimitatea măsurilor instituite prin actul normativ criticat îşi are fundamentul în prevederile constituţionale.

28. În ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea principiului justei aşezări a sarcinilor fiscale, instituit de art. 56 alin. (2) din Constituţie, Curtea a reţinut că taxa de clawback este o taxă parafiscală, stabilită potrivit prevederilor art. 139 din Constituţie, în virtutea cărora „Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”. Aşadar, taxele parafiscale reprezintă o categorie distinctă, specială, de venituri care sunt legal dirijate în beneficiul instituţiilor şi/sau organismelor cărora statul consideră oportun să le asigure realizarea, pe această cale, a unor venituri complementare.

29. De asemenea, prin Decizia nr. 268 din 7 mai 2014, Curtea a reţinut că, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, s-a statuat că un stat contractant, mai ales atunci când elaborează şi pune în practică o politică în materie fiscală, se bucură de o marjă largă de apreciere, cu condiţia existenţei unui „just echilibru” între cerinţele interesului generai şi imperativele apărării drepturilor fundamentale ale omului (a se vedea Hotărârea din 23 februarie 2006, pronunţată în Cauza Stere şi alţii împotriva României, paragraful 50). Astfel, legiuitorul trebuie să dispună, la punerea în aplicare a politicilor sale, mai ales cele sociale şi economice, de o marjă de apreciere pentru a se pronunţa atât asupra existenţei unei probleme de interes public care necesită un act normativ, cât şi asupra alegerii modalităţilor de aplicare a acestuia, care să facă „posibilă menţinerea unui echilibru între interesele aflate în joc” (Decizia din 4 septembrie 2012, pronunţată în Cauza Dumitru Daniel Dumitru şi alţii împotriva României, paragrafele 41 şi 49).

30. Reglementarea criticată a fost determinată de un interes public general, respectiv pentru asigurarea accesului neîntrerupt al populaţiei la medicamente cu şi fără contribuţie personală acordate în ambulatoriu, în cadrul programelor naţionale de sănătate, şi ţinând cont de necesitatea implementării unui sistem de contribuţie sustenabil pentru suplimentarea în continuare a surselor de finanţare a sistemului public de sănătate în regim de urgenţă, în vederea asigurării asistenţei medicale a populaţiei. În acest context şi pentru realizarea unui just echilibru între interesul general arătat şi drepturile particularilor vizaţi prin reglementarea criticată, modul de calcul al contribuţiei stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 a fost reglementat în considerarea regimului juridic distinct al deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor. Astfel, spre deosebire de distribuitori şi farmaciile care se interpun în circuitul comercial al medicamentelor compensate, deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor au exclusivitatea punerii pe piaţă a medicamentelor, au certitudinea vânzării şi încasării contravalorii lor, motiv pentru care legiuitorul a stabilit doar în sarcina acestora suportarea contribuţiei în discuţie, cu excluderea celorlalte categorii de operatori economici menţionate, care nu beneficiază de aceste avantaje. Formula identificată de legiuitor pentru calculul contribuţiei dă expresie, aşadar, acestui just echilibru între interesul general care a determinat stabilirea acesteia şi avantajele conferite unei categorii de operatori economici, respectiv deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, în acest sens, cu titlu de exemplu, sunt Decizia nr. 668 din 12 noiembrie 2014 şi Decizia nr. 789 din 17 noiembrie 2015, precitate,

31. Prin Decizia nr. 484 din 25 septembrie 2014, precitată, Curtea a reţinut că deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor nu pot invoca faptul că nu cunosc întinderea contribuţiei trimestriale reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, întrucât, potrivit art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, Ministerul Sănătăţii stabileşte, avizează şi aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, preţurile maximale ale medicamentelor de uz uman, cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, cu excepţia medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală (OTC). În aplicarea prevederilor legale de referinţă este stabilit, aşadar, modul de calcul al preţurilor la medicamente, inclusiv modul de calcul al preţului cu amănuntul maximal, respectiv cota maximă a adaosului de distribuţie şi cota maximă a adaosului de farmacie. Câtă vreme deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor solicită includerea medicamentelor pe care le vând în lista medicamentelor pentru care plătesc contribuţia, cunoscând preţurile maximale ale medicamentelor, precum şi influenţa maximă a adaosurilor ce pot fi practicate de subiecţii care se interpun în circuitul comercial al medicamentelor compensate, rezultă că şi-au asumat că vor plăti o contribuţie raportată nu doar la preţul de producător. În acest cadru legal este la aprecierea deţinătorilor de APR negocierea de adaosuri cât mai mici cu intermediarii, cu consecinţa plăţii unei contribuţii într-un cuantum cât mai redus.

32, Curtea a statuat prin Decizia nr. 203 din 30 martie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 12 iulie 2017, paragraful 40, că nu pot fi reţinute nici criticile de neconstituţionalitate raportate la normele fundamentale privind accesul liber la justiţie, dreptul la apărare şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, deoarece potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, ulterior comunicării actului administrativ sau la expirarea termenului de 30 de zile, prevăzut la alin, (2) al aceluiaşi articol, contestatarul se poate adresa instanţei de contencios administrativ potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

33. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia pronunţată de instanţa de contencios constituţional, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

34. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Merck Sharp&Dohme România -

S.R.L. din Bucureşti, în nume propriu şi în calitate de reprezentant legal pentru Janssen Biologics BV, Schering Plough Europe, NV Organon, Merck Sharp&Dohme Limited, în Dosarul nr. 5.665/2/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) şi alin. (2) teza finală din acelaşi act normativ sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 1 martie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 121

din 20 martie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi ale art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe roi se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 5 alin, (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi ale art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Nicolae Cătălin Dinu în Dosarul nr. 187/30/2016 al Tribunalului Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.226D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc autorul excepţiei şi părţile Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş şi Ministerul Finanţelor Publice. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra înscrisurilor depuse la dosar de către autorul excepţiei, prin care se solicită conexarea Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.226D/2016 cu dosarele nr. 2.996D/2016 şi nr. 3.252D/2016, având termen stabilit la o altă dată şi prin care ridică direct în faţa Curţii Constituţionale excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 şi a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

4. Reprezentantul Ministerului Public arată că nu se opune acordării unui nou termen, în vederea conexării dosarelor cu acelaşi obiect, dar apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct în faţa Curţii Constituţionale este inadmisibilă.

5. Deliberând, Curtea respinge cele două cereri formulate de autorul excepţiei, arătând că nu sunt întrunite condiţiile necesare pentru conexarea dosarelor şi că, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct în faţa sa este inadmisibilă. În continuare, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public pentru a se pronunţa cu privire la excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizat de către Tribunalul Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

6. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, în acest sens, arată că nu se poate vorbi de încălcarea dreptului de proprietate şi nici a prevederilor constituţionale referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, întrucât dreptul la tichete de vacanţă nu reprezintă un drept fundamental, ci se acordă în condiţiile stabilite de lege, dacă în buget s-au prevăzut sume cu această destinaţie. În acest sens, invocă şi cele reţinute de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în Decizia nr. 39 din 29 mai 2017.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

7. Prin încheierea din 4 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 187/30/2016, Tribunalul Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi ale art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Excepţia a fost ridicată de Nicolae Cătălin Dinu, cu prilejul soluţionării unei acţiuni civile în care a solicitat obligarea Inspectoratului de Poliţie judeţean Timiş la plata unei despăgubiri echivalente cu contravaloarea tichetelor/ voucherelor de vacanţă aferente perioadei 2012-2014.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate, care au prevăzut că, începând cu anul 2011 până în anul 2016, inclusiv, în bugetele instituţiilor publice centrale şi locale nu se prevăd sume pentru acordarea tichetelor de vacanţă, contravin art. 1 alin. (5), art. 44 alin, (1)-(4), art. 53, art. 11 şi art. 20 din Constituţie, precum şi art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la aceeaşi convenţie. În acest sens, arată că măsura de suspendare pentru mai mulţi ani a dreptului la tichete de vacanţă constituie o încălcare a dreptului de proprietate, fiind afectată substanţa acestuia. De asemenea, consideră că această măsură este lipsită de proporţionalitate în raport cu scopul afirmat de legiuitor, aspect ce reiese în mod evident din durata foarte mare a prelungirii suspendării, precum şi din faptul că autoritatea legiuitoare face referire la aceeaşi situaţie de fapt, anume existenţa crizei economice.

9. În acelaşi context, consideră că sunt relevante şi cele statuate de Curtea Constituţională, potrivit cărora măsura suspendării anuale a unor drepturi băneşti, în condiţiile în care textele de lege care le prevăd nu au fost abrogate, „ar putea justifica întrebarea dacă aceste drepturi mai există şi dacă nu cumva textele de lege care le prevăd au fost în fapt lipsite de eficienţă, aşa încât speranţa titularilor acestor drepturi, deşi are un suport legal, este în realitate lipsită de conţinut.” Astfel, autorul excepţiei consideră că dispoziţiile de lege criticate încalcă şi principiul securităţii juridice.

10. Tribunalul Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât legiuitorul are competenţa exclusivă de a elabora măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării. De asemenea, arată că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, instituirea, stabilirea şi diminuarea unor drepturi care nu sunt fundamentale, acordarea acestora într-o anumită perioadă de timp, modificarea lor ori încetarea acordării, stabilirea categoriilor de personal salarizat care beneficiază de acestea, ca şi a altor condiţii şi criterii de acordare ţin de competenţa exclusivă a legiuitorului, cu singura condiţie, de ordin constituţional, ca măsurile dispuse să vizeze deopotrivă toate categoriile de personal care se află într-o situaţie identică. În acest sens, este invocată Decizia nr. 728 din 24 octombrie 2006.

11. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

12. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, invocă cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 88 din 28 februarie 2013, potrivit cărora „legiuitorul este liber să aleagă, în funcţie de politica statului, de resursele financiare, de prioritatea obiectivelor urmărite şi de necesitatea îndeplinirii şi a altor obligaţii ale statului consacrate deopotrivă la nivel constituţional, care sunt măsurile prin care va asigura cetăţenilor un nivel de trai decent şi să stabilească condiţiile şi limitele acordării lor. De asemenea, va putea dispune modificarea sau chiar încetarea acordării măsurilor de protecţie socială luate, fără a fi necesar să se supună condiţiilor art. 53 din Constituţie, întrucât acest text constituţional priveşte numai drepturile consacrate de Legea fundamentală, iar nu şi cele stabilite prin legi”.

13. Guvernul aminteşte că nici instanţa europeană nu a negat posibilitatea statului de a suspenda pe cale legală acordarea unor drepturi prevăzute prin lege. Astfel, referindu-se la anumite drepturi de natură bănească acordate angajaţilor, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, prin Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza „Kechko contra Ucrainei”, că „statul este cel care este în măsură să stabilească ce beneficii trebuie plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de beneficii prin modificări legislative corespunzătoare. Totuşi, atunci când o dispoziţie legală este în vigoare şi prevede plata anumitor beneficii, iar condiţiile stipulate sunt respectate, autorităţile nu pot refuza în mod deliberat plata acestora atât timp cât dispoziţiile legale rămân în vigoare”. Prin aceeaşi hotărâre, Curtea de la Strasbourg a considerat că refuzul autorităţilor de a acorda drepturile băneşti pretinse ca urmare a intervenirii unei legi care suspendă aceste drepturi nu contravine dispoziţiilor art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

14. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatul Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 12 alin (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, art. II art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010 şi aprobată prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 36/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 8 aprilie 2014, art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 30 august 2013, aprobată prin Legea nr. 168/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 18 decembrie 2014, art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată prin Legea nr. 71/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015, şi ale art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile de lege criticate au prevăzut, în mod succesiv, că, în anii 2011-2016, în bugetele instituţiilor publice centrale şi locale, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din veniturile proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete-cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul acestora, respectiv de prime de vacanţă şi vouchere de vacanţă. Curtea observă că aceste dispoziţii de lege au avut o aplicare limitată în timp, însă, având în vedere obiectul cauzei în cadrul căreia a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, precum şi cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, potrivit cărora „sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare”, Curtea urmează să analizeze constituţionalitatea dispoziţiilor de lege cu care a fost sesizată.

18. Autorul excepţiei consideră că textele de lege criticate aduc atingere următoarelor prevederi din Constituţie: art. 1 alin. (5) referitor la obligaţia respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 44 alin. (1)-(4) privind dreptul de proprietate privată şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi. De asemenea, consideră că sunt încălcate art. 11 şi art. 20 din Constituţie, care se referă la dreptul naţional şi dreptul internaţional şi tratatele internaţionale privind drepturile omului, prin raportare la prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la aceeaşi Convenţie, referitor la proprietate.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia critică reglementările succesive care au prevăzut că dreptul la tichete de vacanţă, respectiv dreptul la vouchere de vacanţă nu se acordă în anii 2011-2016. Acest drept este prevăzut de art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea î, nr. 110 din 24 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, care a prevăzut, în redactarea iniţială, că „Instituţiile din sectorul bugetar definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii, regiile autonome, societăţile comerciale la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar, societăţile şi companiile naţionale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă acordă, în condiţiile legii, tichete de vacanţă.” Prin modificările aduse acestei ordonanţe de Legea nr. 173/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 1 iulie 2015, dreptul de a primi vouchere de vacanţă a fost acordat şi funcţionarilor publici.

20. Curtea observă că dreptul la vouchere de vacanţă îşi are o sorginte exclusiv legală, neavând consacrare la nivel constituţional. De asemenea, Curtea constată că dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 instituie o obligaţie pentru instituţiile din sectorul bugetar, menţionate în ipoteza legală, de a acorda aceste drepturi, însă prevăd, în acelaşi timp, că această obligaţie se realizează „în condiţiile legii”. Astfel, în alin. (3) al aceluiaşi articol de lege se precizează că „voucherele de vacanţă se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din domeniul bugetar, şi în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.” Prin urmare, existenţa resurselor bugetare şi alocarea lor acestei destinaţii este una dintre condiţiile de acordare a dreptului la vouchere de vacanţă impusă de însuşi textul legal care consacră acest drept, iar absenţa acestor resurse reprezintă un motiv suficient pentru a justifica neacordarea dreptului, fără a mai fi necesară întrunirea altor condiţii şi cu atât mai puţin a cerinţelor prevăzute de art. 53 din Constituţie care se referă la restrângerea exerciţiului unor drepturi ori libertăţi fundamentale.

21. Relevante în acest context sunt şi cele reţinute de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 39 din 29 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 31 iulie 2017, referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „modul de interpretare şi de aplicare a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind dreptul salariaţilor din instituţiile publice la acordarea de tichete de vacanţă, raportat la dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, modificată prin Legea nr. 283/2011, respectiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 şi art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 - conform cărora în bugetele instituţiilor locale şi centrale pe anii 2012, 2013, 2014 nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete/vouchere de vacanţă personalului din cadrul acestora, în speţă, să se stabilească dacă, pentru anii anterior referiţi, dreptul este efectiv înlăturat sau doar suspendat la nivelul fiecărui an în parte, prin nealocarea sumelor aferente acordării efective a acestui drept”. Astfel, în decizia amintită, paragrafele 66, 68 şi 69, instanţa supremă a reţinut că „existenţa dreptului angajatului unei instituţii bugetare de a beneficia de prime de vacanţă sub forma tichetelor/voucherelor de vacanţă este subsumată condiţiei legale a alocării în bugetul instituţiei respective de sume cu această destinaţie. /,. ] Or, în absenţa condiţiei legale, nu se poate vorbi despre existenţa dreptului angajatului instituţiei publice la acordarea tichetelor/voucherelor de vacanţă şi nici despre existenţa obligaţiei corelative a angajatorului - instituţie publică centrală sau locală, de a acorda astfel de beneficii sau drepturi suplimentare.” Totodată, a apreciat că, „neexistând dreptul la acordarea voucherelor de vacanţă, nu se poate vorbi nici despre vreun eventual efect de suspendare pe care sad producă asupra acestuia dispoziţiile din actele normative succesive anterior evocate, aplicabile în perioada 2012-2014, prin care s-a prevăzut că în bugetele instituţiilor pe anii menţionaţi nu se prevăd sume cu această destinaţie”

22. Curtea apreciază că cele mai sus reţinute răspund şi criticii formulate de autorul excepţiei referitoare la încălcarea dreptului de proprietate. Astfel, Curtea constată că, în anii 2011-2016, dreptul angajatului instituţiei publice la acordarea tichetelor/voucherelor de vacanţă nu a existat, astfel că nu se poate vorbi de existenţa unei aşteptări legitime de a obţine acest drept.

23. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Nicolae Cătălin Dinu în Dosarul nr. 187/30/2016 al Tribunalului Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi ale art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Pronunţată în şedinţa din data de 20 martie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului având nr. MFP 37130 (parţial) şi nr. MFP 37131 aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a Sentinţei civile nr. 122/2012 din 12.04.2012, emisă de Tribunalul Dolj, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 343/2013, emisă de către Curtea de Apel Craiova, în condiţiile legii.

Art. 2. - Se aprobă modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin actualizarea datelor de identificare ale bunurilor imobile având nr. MFP 37130 şi nr. MFP 37131 aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a neconcordanţelor identificate în Sentinţa civilă nr. 122/2012 şi în Raportul de expertiză tehnică întocmit în Dosarul nr. 19.356/63/2010, în condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 452.

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova, care se scot din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, ca urmare a Sentinţei civile nr. 122/2012 din 12.04.2012, emisă de Tribunalul Dolj, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 343/2013, emisă de către Curtea de Apel Craiova

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod clasificaţie

Denumire

Descriere tehnică

Situaţia juridică actuală

Valoare de inventar

(lei)

1

37130

(parţial)

8.25.01

teren

S = 1.036,69 mp din 1.450,56 mp (conform anexei nr. 16), nr. cadastral 8399/municipiul Piteşti/nr. documentaţie cadastrală 9028/22.06.2004

Sentinţa civilă nr. 122/2012 din 12.04.2012, emisă de Tribunalul Dolj, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă  nr. 343/2013, emisă de către Curtea de Apel Craiova

1.219.509

2

37131

8.25.01

Policlinica CF Piteşti

S + P + E, S. construită 357 mp, clădire din cărămidă/nr. cadastral 8399/municipiul Piteşti/nr. documentaţie cadastrală 9028/22.06.2004_. Conform anexei 16,

S = 370,01 mp. În urma raportului de expertiză tehnică S = 357 mp

Sentinţa civilă nr. 122/2012 din 12.04.2012, emisă de Tribunalul Dolj, Decizia civilă nr. 343/2013, emisă de către Curtea de Apel Craiova

741

 

ANEXA Nr. 2

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova, pentru care se modifică descrierea tehnică a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, ca urmare a Sentinţei civile nr. 122/2012 din 12.04.2012, emisă de Tribunalul Dolj, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 343/2013, emisă de către Curtea de Apel Craiova

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod clasificaţie

Denumire

Descriere tehnică

Situaţia juridică actuală

Valoare de inventar

(lei)

1

37130

(parţial)

8.25.01

teren

S = 413,87 mp, nr. cadastral 8399/municipiul Piteşti/nr. documentaţie cadastrală 9.028/22,06.2004

Domeniu public al statului aflat în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor -

CUI nr. 13633330

1.219.509

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria” pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei c.f. Braşov - Simeria, componentă a Coridorului IV

paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Sighişoara” şi ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever-judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 14 iulie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. Se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2014, cu completările ulterioare, conform planului de amplasament prevăzut În anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

»(3) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Teiuş, Sebeş, Vinţu de Jos, Alba Iulia - judeţul Alba, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever, Brăteiu, Mediaş, Laslea, Hoghilag şi Aţel - judeţul Sibiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, este prevăzută în anexa nr. 3.”

3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II. - (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria. componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria”, completat conform art. I pct. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S,A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Teiuş, Sebeş, Vinţu de Jos, Alba Iulia - judeţul Alba, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever, Brăteiu, Mediaş, Laslea, Hoghilag şi Aţel - judeţul Sibiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexă nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. III. - Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 558/2014, cu completările ulterioare, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar potrivit art. I pct. 1, cu suma totală de 5.407.721,24 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform prevederilor bugetare anuale aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi” titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune”.

Art. IV. - Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. V. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. VI. - Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1 se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. VII. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 472.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”- SA. care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2014)

 

LISTA

cuprinzând imobilele-terenuri şi construcţii proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere ce completează/se adaugă la coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h - tronson Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria, situate pe raza UAT-urilor: Târnava, Copşa Mică, Axente Sever, Brăteiu, Mediaş, Teiuş, Sebeş, Vinţu de Jos, Laslea, Hoghilag, Aţel, Alba Iulia, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr.

crt.

Jude(

UAT

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului** terenului/construcţiei

Tarla/

Parcela

Suprafaţa totală din acte a terenului (mp)

Poziţia faţă de localitate

Categoria de folosinţă e terenului

Nr. cad/Nr. CF

Suprafaţa

terenului

expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010. cu modificările şi completările ulterioare

(lei)

Construcţii de expropriat (suprafeţe desfăşurată)

(mp)

Construcţii de expropriat (lungime)

(ml)

Valoarea despăgubirii construcţiei, conform Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare

(lei)

Valoarea despăgubirii totale conferiri Legii

nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Sibiu

Axente Sever

Primăria Axente Sever

1/-

7360

Extravilan

A

 

170,00

117,30

 

 

 

117,30

2

Sibiu

Axente Sever

Balaban Eugenia

1/3/94/1

1600

Extravilan

A

 

16,00

11,04

 

 

 

11,04

3

Sibiu

Axente Sever

Gincu Ana

1/3/94/2

1700

Extravilan

A

 

18,00

12,42

 

 

 

12,42

4

Sibiu

Axente Sever

Mărginean Natalia

1/3/94/3

1700

Extravilan

A

 

19,00

13,11

 

 

 

13,11

5

Sibiu

Axente Sever

Chisalita V. Vasile

1/3167

9400

Extravilan

A

 

35,00

24,15

 

 

 

24,15

6

Sibiu

Axente Sever

Rotar Constantin; Rotar Ioan; Rotar Vasile; Rotar Dionisie

1/3/72

2000

Extravilan

A

 

9,00

6,21

 

 

 

6,21

7

Sibiu

Axente Sever

Brasoveanu Ana; Radu Vasile; Radu Gheorghe

1/3/73

8600

Extravilan

A

 

42,00

28,98

 

 

 

28,98

8

Sibiu

Axente Sever

Crucin Paraschiva; Flitar Emilia; Isaila Nicolae; Isaila Vasile; Lup Sofia; Trif Maria

1/3/75

8400

Extravilan

A

 

45,00

31,05

 

 

 

31,05

9

Sibiu

Axente Sever

Crucin Paraschiva; Flitar Emilia; Isaila Nicolae; Isaila Vasile; Lup Sofia; Trif Maria

1/3/75/1

2000

Extravilan

A

 

11,00

7,59

 

 

 

7,59

10

Sibiu

Axente Sever

Chisalita Dumitru; Chisalita A.. Paul; Gherghina Emilia

1/3/76

17000

Extravilan

A

 

67,00

60,03

 

 

 

60,03

 

11

Sibiu

Axente Sever

Spatar Dionisie

1/3/77

10900

Extravilan

A

 

41,00

28,29

 

 

 

28,29

12

Sibiu

Axente Sever

Odveremean Gheorghe

1/380/2

1400

Extravilan

A

 

3,00

2,07

 

 

 

2,07

13

Sibiu

Axente Sever

Coman Maria

1/3/78

5000

Extravilan

A

 

4,00

2,76

 

 

 

2,76

14

Sibiu

Axente Sever

Spatar Eugen; Spatar Ioan

1/3/81

15000

Extravilan

A

 

54,00

37,26

 

 

 

37,26

15

Sibiu

Axente Sever

Buga Ana; Dorca Lucreţia; Gabor Maria; Rampa Vasile; Rampa Gheorghe

1/3/82

7200

Extravilan

A

 

59,00

40,71

 

 

 

40,71

16

Sibiu

Axente Sever

Anton Corneliu Mircea

1/3/83

2000

Extravilan

A

 

16,00

11,04

 

 

 

11,04

17

Sibiu

Axente Sever

Brasoveanu Ana; Radu Vasile; Radu Gheorghe

1/3/84/1

5500

Extravilan

A

 

44,00

30,36

 

 

 

30,36

18

Sibiu

Axente Sever

Crucin Paraschiva; Flitar Emilia; Isaila Nicolae; Isaila Vasile; Lup Sofia; Trif Maria

1/3/85/1

3600

Extravilan

A

 

30,00

20,70

 

 

 

20,70

19

Sibiu

Axente Sever

Bugner Sofia; Crăciun Paraschiva; Cristea Lucreţia; Flitar Emilia; Ganea Ana; Isaila Nicolae; Isaila Vasile; Lup Sofia; Negrea Maria; Popa Mihail; Spatar Eleonora; Trif Maria

1/3/85/2

1400

Extravilan

A

 

12,00

8,28

 

 

 

8,28

20

Sibiu

Axente Sever

Butu Eleonora

1/3/88

4000

Extravilan

A

 

38,00

26,22

 

 

 

26,22

21

Sibiu

Axente Sever

Tufa Ioan

1/3/87

10000

Extravilan

A

 

109,00

75,21

 

 

 

75,21

22

Sibiu

Axente Sever

Cucu Emilia; Negrea Vasile; Negrea Dorina; Negrea Ioan

1/3/87

3000

Extravilan

A

 

32,00

22,08

 

 

 

22,08

23

Sibiu

Axente Sever

Primăria Axente Sever

1/-

3000

Extravilan

A

 

31,00

21,39

 

 

 

21,39

 

24

Sibiu

Axente Sever

Gaban Ana; Lascu Emilia; Muntean Nicolae

1/3/1

7800

Extravilan

A

 

76,00

52,44

 

 

 

52,44

25

Sibiu

Axente Sever

Lascu Ioan; Lascu Nicolae; Tarnu Minerva

1/3/2

10200

Extravilan

A

 

101,00

69,69

 

 

 

69,69

26

Sibiu

Axente Sever

Lascu Ioan; Lascu Nicolae; Lomnasan Maria; Tarnu Minerva

1/3/3

1800

Extravilan

A

 

18,00

12,42

 

 

 

12,42

27

Sibiu

Axente Sever

Dorca Lucreţia

1/3/5

13400

Extravilan

A

 

198,00

136,62

 

 

 

136,62

28

Sibiu

Axente Sever

Dorca Dumitru; Dorca Ioan; Dorca Simion; Fratila Sofia

1/3/6

1600

Extravilan

A

 

30,00

20,70

 

 

 

20,70

29

Sibiu

Axente Sever

Buga Ana; Dorca Lucreţia; Gabor Maria; Rampa Vasile; Rampa Gheorghe

1/3/7

2300

Extravilan

A

 

45,00

31,05

 

 

 

31,05

30

Sibiu

Axente Sever

Chisalita Ruxandra; Gabor Aurelia; Irimina Rodica-Angela

1/3/8

4900

Extravilan

A

 

99,00

68,31

 

 

 

68,31

31

Sibiu

Axente Sever

Canciu Ana; Lenghea Eugenia; Lup Eugen; Paladuta Maria; Tataru Mariana

1/3/9

6600

Extravilan

A

 

139,00

95,91

 

 

 

95,91

32

Sibiu

Axente Sever

Stoica Ana

1/3/11

800

Extravilan

A

 

13,00

8,97

 

 

 

8,97

33

Sibiu

Axente Sever

Pekari Suzana

1/3/12

9900

Extravilan

A

 

212,00

146,28

 

 

 

146,28

34

Sibiu

Axente Sever

Ferentz Hildegard Liesbeth

1/3/13

3300

Extravilan

A

 

98,00

67,62

 

 

 

67,62

35

Sibiu

Axente Sever

Cazacu Emilia; Mărginean Dumitru

1/5/1/8

3000

Extravilan

A

 

88,00

60,72

 

 

 

60,72

36

Sibiu

Axente Sever

Mitrea Ana

1/5/1/8/1

6700

Extravilan

A

 

263,00

181,47

 

 

 

181,47

37

Sibiu

Axente Sever

Mitrea Ana

1/5/1/8

6700

Extravilan

A

 

398,00

274,62

 

 

 

274,62

38

Sibiu

Axente Sever

Dorca Ioan

1/5/1/7

13300

Extravilan

A

 

1.314,00

906,66

 

 

 

906,66

 

39

Sibiu

Axente Sever

Botan Maria; Dragan Maria; Duma Ana; Muntean Alexandru; Muntean Emilia; Muntean Ioan; Muntean Nicolae; Popa Maria; Sîrbu Doina; Gabor Elena

1/5/1/6/1

800

Extravilan

A

 

91,00

62,79

 

 

 

62,79

40

Sibiu

Axente Sever

Dragan Maria; Gabor Elena; Muntean Nicolae; Sîrbu Doina

1/5/1/6

1600

Extravilan

A

 

183,00

126,27

 

 

 

126,27

41

Sibiu

Axente Sever

Fronius J. Daniel

1/5/1/5

14000

Extravilan

A

 

1.127,00

777,63

 

 

 

777,63

42

Sibiu

Axente Sever

Bacila Maria; Bacila Nicolae; Bahnean Doina; Blotor Ana; Medesan Elena

1/5/1/4, 1/5/1/5

3100

Extravilan

A

 

199,00

137,31

 

29,00

7.366,00

7.503,31

43

Sibiu

Axente Sever

Lupu Maria

1/5/1/3

9400

Extravilan

A

 

698,00

481,62

 

68,00

17.272,00

17.753,62

44

Sibiu

Axente Sever

Gabor Aurelia; Tota Ilie

1/5/171

3800

Extravilan

A

 

6.00

4,14

 

 

 

4,14

45

Sibiu

Axente Sever

Primăria Axente Sever

1/-

3212

Extravilan

A

 

63,00

43.47

 

18,00

4.572,00

4.615,47

46

Sibiu

Axente Sever

Stoica Ana

1/3/10

7192

Extravilan

A

 

131,00

90.39

 

 

 

90,39

47

Sibiu

Axente Sever

Rotar Ana

1/3/70/1

10986

Extravilan

A

101222/

101222

28,00

19,32

 

 

 

19,32

48

Sibiu

Axente Sever

S.C. Apollo Probalast - S.R.L.

1/571/1/1/

2/1

8335

Extravilan

N

100952/

100952

39,00

8,97

 

 

 

8,97

49

Sibiu

Axente Sever

Proprietar neidentificat*

6/194/21

7105

Extravilan

A

 

74,00

51.06

 

 

 

51,06

50

Sibiu

Axente Sever

Proprietar neidentificat*

3/82

5941

Extravilan

N

 

1.177.00

270,71

 

 

 

270,71

51

Sibiu

Axente Sever

Proprietar neidentificat*

3/65

292

Extravilan

N

 

55,00

12,65

 

 

 

12,65

52

Alba

Alba Iulia

Gerocs Leahu Olivia

-/3152/43

700

Intravilan

A

75042/

75042

20,00

1.500,00

 

 

 

1.500,00

53

Alba

Alba Iulia

Muntean Avram

-/3151/42

1.800

Intravilan

A

-/-

27,00

2.025,00

 

 

 

2.025,00

54

Alba

Alba Iulia

Bulac Ana

-/3152/41

2.000

Intravilan

A

 

53,00

3.975,00

 

 

 

3.975,00

 

55

Alba

Alba Iulia

Scheau Ioan Razvan, Scheau Iosif, Scheau Susana

-/3152/40

1.455

Intravilan

A

8885/81544

24,00

1.800,00

 

 

 

1.800,00

56

Alba

Alba Iulia

Lancrajan Nicolae

-/3152/39

4.750

Intravilan

A

7-

23,00

1.725,00

 

 

 

1.725,00

57

Alba

Alba Iulia

Popa Sofica

73152/3

1.330

Intravilan

A

7-

82,00

6.150,00

 

 

 

6.150,00

58

Alba

Alba Iulia

Popa Paraschiva

-73152/13

1.045

Intravilan

A

7-

65,00

4.875,00

 

 

 

4.875,00

59

Alba

Alba Iulia

Romosan Floare

-/3152/11

700

Intravilan

A

7-

44,00

3,300,00

 

 

 

3.300,00

60

Alba

Alba Iulia

Stoia Simona

73152/ 10/1

375

Intravilan

A

101778/

101778

25,00

1,875,00

 

 

 

1.875,00

61

Alba

Alba Iulia

Romosan Ioan

73152/9

1.000

Intravilan

A

7-

61,00

4.575,00

 

 

 

4.575,00

62

Alba

Alba Iulia

Oarga Rodica, Susan Nicolae

73152/8

750

Intravilan

A

7-

30,00

2.250,00

 

 

 

2.250,00

63

Alba

Alba Iulia

Hanes Simona

73152/7/1

1.827

Intravilan

A

103613/

103613

2,00

150,00

 

 

 

150,00

64

Alba

Alba Iulia

Mateiu Dorin Mirel

7

2.200

Extravilan

N

92395/92395

312,00

15.600,00

50,00

20,00

31.243,50

46.843,50

65

Alba

Alba Iulia

Mateiu Dorin Mirel

73065/

14/1/1

1.425

Extravilan

A

92099/92099

205,00

1.107,00

 

 

 

1.107,00

66

Alba

Alba Iulia

Teren la dispoziţia comisiei locale de apucare a legii proprietăţii

73065/

14/2/1

-

Extravilan

A

99580/-

686,00

3.704,40

 

 

 

3.704,40

67

Alba

Alba Iulia

Teren la dispoziţia comisiei locale de apucare a legii proprietăţii

73067/1/1

-

Extravilan

A

99579/-

112,00

1.008,00

 

 

 

1.008,00

68

Alba

Alba Iulia

Stoia Nicolae, Stoia Maria

73067/2/1

1.261

Extravilan

A

99373/99373

118,00

637,20

 

 

 

637,20

69

Alba

Alba Iulia

Teren la dispoziţia comisiei locale de apucare a legii proprietăţii

73067/3/1

-

Extravilan

A

99600/-

128,00

1.152,00

 

 

 

1.152,00

70

Alba

Alba Iulia

Romcea Cornel

73067/4/1

2.608

Extravilan

A

103060/

103060

5,00

27,00

 

 

 

27,00

71

Alba

Alba Iulia

Jibetean Artenie, Jibeteanu Cornel

73060/ 16/1

1.604

Intravilan

A

-/-

120,00

9.000,00

 

 

 

9.000,00

72

Alba

Alba Iulia

Popa Marta

73060/ 16/1

1.100

Intravilan

A

7-

496,00

37.200,00

 

 

 

37.200,00

 

73

Alba

Alba Iulia

Teren la dispoziţia comisiei locale de apucare a legii proprietăţii

-/3060/ 16/3/1

-

Intravilan

A

99572/-

473,00

35.475,00

 

 

 

35.475,00

74

Alba

Alba Iulia

Sarvadi Sinefta

-/3060

2.900

Intravilan

A

V-

105,00

7,875,00

 

 

 

7.875,00

75

Alba

Alba Iulia

Romcea Domnica

-/3060/76

2,700

Intravilan

A

/

260,00

19.500,00

 

 

 

19.500,00

76

Alba

Alba Iulia

Romcea Domnica

-/3060/76

2.700

Extravilan

A

1

57,00

307,80

 

 

 

307,80

77

Alba

Alba Iulia

Teren la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legii proprietăţii

-72673/13

-

Intravilan

A

-/-

657,00

49.275,00

 

 

 

49.275,00

78

Alba

Alba Iulia

Muntean Viorel

-72673/14

1.700

Intravilan

A

V-

253,00

18.975,00

 

 

 

18.975,00

79

Alba

Alba Iulia

Lancrajan Ana

-/2673/11

5.400

Intravilan

A

V-

39,00

2.925,00

 

 

 

2.925,00

80

Alba

Alba Iulia

S.C. Apulum - S.A.

 

6.929

Intravilan

CF

93771/93771

2.066,00

154.950,00

 

 

 

154.950,00

81

Alba

Alba Iulia

Csaszar Ştefan Tiberiu

 

512

Intravilan

A

-7100624

65,00

4.875,00

 

 

 

4.875,00

82

Alba

Alba Iulia

Josan Eugen

- A

567

Intravilan

A

100635/

100635

40,00

3.000,00

 

 

 

3.000,00

83

Alba

Alba Iulia

Oancea Nicolae, Oancea Angela

 

2.537

Intravilan

CC

92391/92391

2,00

250,00

 

 

 

250,00

84

Alba

Alba Iulia

Municipiul Alba Iulia - Domeniul Privat

 

468

Intravilan

CC

-795252

261,00

32.625,00

 

 

 

32.625,00

85

Alba

Alba Iulia

S.C. Omv Petrom – S.A..

- A

8.795

Intravilan

CC

78142/78142

538,00

67.250,00

 

82,00

14.022,00

81.272,00

86

Alba

Alba Iulia

S.C. Fise „Electrica Serv” - Sa.

- A

3.589

Intravilan

CC

81508/81508

967,00

120 875,00

1.156,00

80,00

111.304,40

232.179,40

87

Alba

Alba Iulia

S.C. Bozesan - S.R.L.

- A

1.192

Intravilan

A

5943/1/73609

1,00

125,00

 

 

 

125,00

88

Alba

Alba Iulia

Zaharie-Oancea Maria-Denisa

- A

737

Intravilan

A

88777/88777

23,00

2.875,00

 

24,00

3.355,20

6.230,20

89

Alba

Alba Iulia

Zaharie-Oancea Maria-Denisa

- A

2.387

Intravilan

A

84774/84774

1,00

125,00

 

 

 

125,00

90

Alba

Alba Iulia

S.C. Dora - S.R.L.

- A

7.986

Intravilan

CC

77802/77802

24,00

3.000,00

 

128,00

70.310,40

73.310,40

91

Alba

Alba Iulia

S.C. Supremiagrup - S.R.L. Alba

- A

9.905

Intravilan

CC

-/70447

35,00

4.375,00

 

 

 

4.375,00

92

Alba

Alba Iulia

Proprietar Neidentificat*

-74928/3

-

Intravilan

CC

 

23,00

2.875,00

 

 

 

2.875,00

 

93

Alba

Alba Iulia

Municipiul Alba Iulia - domeniul privat

-/2592/1

115

Intravilan

A

 

115,00

33.350,00

 

 

 

33.350,00

94

Alba

Alba Iulia

Sabo Ana

992/993

5.000

Extravilan

N

3375/93196

119,00

142,80

 

 

 

142,80

95

Alba

Alba Iulia

Sabo Ana

992/993

3.500

Intravilan

N

3375/93196

472,00

136.880,00

 

 

 

136.880,00

96

Alba

Alba Iulia

Teren la dispoziţia comisiei locale de apucare a legii proprietăţii

-Z979/53

-

Intravilan

A

-/-

23,00

6.670,00

 

 

 

6.670,00

97

Alba

Alba Iulia

Pavăl Maria. Popa Ana

-/979/39/1

289

Intravilan

A

-/-

9,00

2.610,00

 

 

 

2.610,00

98

Alba

Alba Iulia

Suciu Petronela, Drâmbărean Petru Iosif

-/979/38/1

591

Intravilan

A

/

21,00

6.090,00

 

 

 

6.090,00

99

Alba

Alba Iulia

Drâmbărean Maria

-/979/37/1

578

Intravilan

A

7703/84088

9,00

2.610,00

 

 

 

2.610,00

100

Alba

Alba Iulia

Marinescu Grigore, Marinescu Magdalena

-/3464/1/2

251

Intravilan

A

92270/92270

10,00

2.900.00

 

 

 

2.900,00

101

Alba

Alba Iulia

Neamtu Leontin Gheorghe

-/979/35Z

1/2

296

Intravilan

A

72831/72831

12,00

3.480,00

 

 

 

3.480,00

102

Alba

Alba Iulia

Goţa Carolina

-/979/34/1

174

Intravilan

A

/-

6,00

1.740,00

 

 

 

1.740,00

103

Alba

Alba Iulia

Toth Daniel, Toth Nicolae

-/979/33/1

276

Intravilan

A

/-

7,00

2.030,00

 

 

 

2.030,00

104

Alba

Alba Iulia

Tica Marcela Claudia

V979/32/

1/2

163

Intravilan

A

72305/72305

6,00

1.740,00

 

 

 

1.740,00

105

Alba

Alba Iulia

Teren la dispoziţia comisiei locale de apucare a legii proprietăţii

-Z979/55

-

Intravilan

N

- A

8,00

2.320,00

 

 

 

2.320,00

106

Alba

Alba Iulia

Teren la dispoziţia comisiei locale de apucare a legii proprietăţii

-/940/44

-

Intravilan

N

V-

9,00

2.610,00

 

 

 

2.610,00

107

Alba

Alba Iulia

Neamtu Leontin Gheorghe

-/940/19/1

95

Intravilan

A

72826/72826

6,00

1.740,00

 

 

 

1.740,00

108

Alba

Alba Iulia

Societatea Vantage Logistics - S.R.L.

-/

3.015

Intravilan

CF

3025/98355

3.015,00

874.350,00

 

 

 

874.350,00

109

Alba

Alba Iulia

Societatea Vantage Logistics - S.R.L.

-/

1.109

Intravilan

CF

3026/98358

1.109,00

321.610,00

 

 

 

321.610,00

 

110

Alba

Alba Iulia

Teren la dispoziţia comisiei locale de apucare a legii proprietăţii

-/902/26

-

Intravilan

A

-/-

314,00

91.060,00

 

 

 

91.060,00

111

Alba

Alba Iulia

Trif Partenie

-/902/7/1

100

Intravilan

A

 

47,00

13.630,00

 

 

 

13.630,00

112

Alba

Alba Iulia

S.C. Imroglass - S R L. Alba Iulia

-/902/5/ 1/2

148

Intravilan

A

94619/94619

67,00

19.430,00

 

 

 

19.430,00

113

Alba

Alba Iulia

S.C. Imroglass - S.R.L. Alba Iulia

-/902/6/ 1/2

59

Intravilan

A

87198/87198

33,00

9.570,00

 

 

 

9.570,00

114

Alba

Alba Iulia

Mîndroc Augustin, Mîndroc Ioan, Mîndroc Viorel

-/902/4/1

193

Intravilan

A

-/-

59,00

17.110,00

 

 

 

17.110,00

115

Alba

Alba Iulia

Anghel Alexandru

-/902/3/ 1/2

112

Intravilan

A

102949/

102949

38,00

11.020,00

 

 

 

11.020,00

116

Alba

Alba Iulia

Puican Gheorghe

-/902/2/1

627

Intravilan

A

/

127,00

36.830,00

 

 

 

36.830,00

117

Alba

Alba Iulia

Fara Iuliana

-/197/79/ 1/2

3.065

Intravilan

A

89910/89910

156,00

45.240,00

 

 

 

45.240,00

118

Alba

Alba Iulia

Hauca Paula-Isabela

-7197/76/ 1/2

461

Intravilan

A

81838/81838

5,00

1.450,00

 

 

 

1.450,00

119

Alba

Alba Iulia

Hauca Paula-Isabela

/197/77/ 1/2

533

Intravilan

A

99387/99387

6,00

1.740,00

 

 

 

1.740,00

120

Alba

Alba Iulia

Hauca Paula-Isabela

/197/78/ 1/2

1.412

Intravilan

A

75740/75740

11,00

3.190,00

 

 

 

3.190,00

121

Alba

Alba Iulia

Scradiomed - S.R.L.

-/197/75/ 3/1/2

828

Extravilan

A

79916/79916

12,00

151,20

 

 

 

151,20

122

Alba

Alba Iulia

Teren la dispoziţia comisiei locale de apucare a legii proprietăţii

-7197/97

-

Extravilan

A

-/-

29,00

609,00

 

 

 

609,00

123

Alba

Alba Iulia

Olaru Elena Cristina. Olaru Lucian, Adam Cristian

197/197/

74/1/2

792

Extravilan

A

85470/85470

7,00

88,20

 

 

 

88,20

 

124

Alba

Alba Iulia

Tripşa Şofron Ioachim

-/197/73/1

1.223

Extravilan

A

/

15,00

189,00

 

 

 

189,00

125

Alba

Alba Iulia

Geogean Eva

197/197/ 72/1

244

Extravilan

A

-/-

3,00

37,80

 

 

 

37,80

126

Alba

Alba Iulia

Crişan Gheorghe

197/197/ 71/1/2

261

Extravilan

A

97231/97231

6,00

75,60

 

 

 

75,60

127

Alba

Alba Iulia

Puican Ioan, Puican Doina

197/197/ 70/1

124

Extravilan

A

-/

2,00

25,20

 

 

 

25,20

128

Alba

Alba Iulia

Roman Veronica

197/197/ 69/1

346

Extravilan

A

-/

4,00

50,40

 

 

 

50,40

129

Alba

Alba Iulia

Suciu Partenie, Buta Emilia Popescu. Rodica Angela

12/197/ 61/2

2,702

Extravilan

A

-/

2,00

10,80

 

 

 

10,80

130

Alba

Alba Iulia

Moldovan Constantin, Moldovan Ioan. Moldovan Alexandru, Sabău Marja, Tripşa Leontina

12/197/ 60/2/1

3.341

Extravilan

A

103206/

103206

17,00

91,80

 

 

 

91,80

131

Alba

Alba Iulia

Ana Popescu, Alexandru Buda, Gheorghe Buda

-/197/59/ 2/2/1/1

355

Extravilan

A

92396/92396

1,00

5,40

 

 

 

5,40

132

Alba

Alba Iulia

Tatu Alexandru

-7197/59/ 2/1/3/1

578

Extravilan

A

92399/92399

1,00

5,40

 

 

 

5,40

133

Alba

Alba Iulia

Sicoe Valeriu, Sicoe Maria

-/197/59/ 1/2/1

3.245

Extravilan

A

92392/92392

9,00

48,60

 

 

 

48,60

134

Alba

Alba Iulia

Sabo A. Iosif

12/197/ 58/2/1

2.878

Extravilan

A

92393/92393

9,00

48,60

 

 

 

48,60

135

Alba

Alba Iulia

Crisan Victoria

283/283/ 29/1

2 832

Extravilan

A

99411/99411

381,00

2.057,40

 

 

 

2.057,40

136

Alba

Alba Iulia

Capra Susana, Popa Augustin

12/197/ 57/2/1

1.321

Extravilan

A

103151/

103151

4,00

21,60

 

 

 

21,60

137

Alba

Alba Iulia

Dan Magdalena, Cordea Aurora. Aldea Renate, Dan Francisc, Dan Andrei, Dan Aurora, Tuza Maria

12/197/ 56/2/1

1,390

Extravilan

A

92397/92397

5,00

27,00

 

 

 

27,00

 

138

Alba

Alba Iulia

Tanco Corina Eugenia

12/197/ 56/1/2/1

1.850

Extravilan

A

92879/92879

7,00

37,80

 

 

 

37,80

139

Alba

Alba Iulia

Szabo Gheorghe

/197/55/ 2/1

1.965

Extravilan

A

103182/

103182

8,00

43,20

 

 

 

43,20

140

Alba

Alba Iulia

Dan Iulian

12/197/ 54/2/1

1.888

Extravilan

A

99616/99616

8,00

43,20

 

 

 

43,20

141

Alba

Alba Iulia

Sabau Ioan

12/197/ 53/1

1,005

Extravilan

A

103287/

103287

2,00

10,80

 

 

 

10,80

142

Alba

Alba Iulia

Vinersar Mariana, Vinersar Adrian

-/185/12/a

2.574

Intravilan

A

71501/71501

134,00

10.050,00

 

 

 

10.050,00

143

Alba

Alba Iulia

Todea Ioan-Gligor, Todea Nicoleta

-/197/1

2.050

Intravilan

A

99435/99435

694,00

52.050,00

 

 

 

52.050,00

144

Alba

Alba Iulia

Todea Ioan-Gligor, Todea Nicoleta

-/197/2/2

1930

Extravilan

A

97250/97250

34,00

183,60

26,00

 

15.249,00

15.432,60

145

Alba

Alba Iulia

Todea Ioan-Gligor, Todea Nicoleta

-/197/2/2

1930

Intravilan

A

97250/97250

538,00

40.350,00

 

 

 

40.350,00

146

Alba

Alba Iulia

Crişan Victoria

-/197/3/2

3.079

Intravilan

A

102826/

102826

79,00

5.925,00

 

 

 

5.925,00

147

Alba

Alba Iulia

Crişan Victoria

-/197/3/2

3.079

Extravilan

A

102826/

102826

38,00

205,20

 

 

 

205,20

148

Alba

Alba Iulia

Pop Ana

176/176/4

1200

Extravilan

F

1

15,00

18,00

 

 

 

18,00

149

Alba

Alba Iulia

Teren la dispoziţia comisiei locale de apucare a legii proprietăţii

176/176/ 3/1

-

Extravilan

F

99570/-

3,00

3,60

 

 

 

3,60

150

Alba

Alba Iulia

Neamtu Leontin Gheorghe

-/176/2/1

787

Extravilan

F

72821/72821

4,00

4,80

 

 

 

4,80

151

Alba

Alba Iulia

Mirza Letiţia

-/176/1/1

626

Extravilan

F

102941/

102941

3,00

3,60

 

 

 

3,60

152

Alba

Alba Iulia

Tripşa Livia, Radu Susana

-/172/1/1

3.813

Extravilan

F

99401/99401

16,00

19,20

 

 

 

19,20

153

Alba

Alba Iulia

Dan Gabriel. Dan Eugen Mihai. Dan Elena

-/177/7/1

7,489

Extravilan

A

90248/90248

45,00

243,00

 

 

 

243,00

154

Alba

Alba Iulia

Nemeş Eleonora

171/171/

1/1

3,143

Extravilan

F

92398/92398

14,00

16,80

 

 

 

16,80

155

Alba

Alba Iulia

Sabo Ioan Eugen, Sabo Călin Andrei, Sabo Gabriel Daniel

 

6.891

Intravilan

A

92493/92493

26,00

1950,00

 

 

 

1.950,00

156

Alba

Alba Iulia

Mărginean Daniel Florin, Mărginean Ioana Veronica

 

6.325

Intravilan

A

78783/78783

75,00

5.625,00

 

 

 

5.625,00

 

157

Alba

Alba Iulia

Nemeş Eleonora

177/177/ 2/1

3.997

Intravilan

A

92100/92100

8,00

600,00

 

 

 

600,00

158

Alba

Alba Iulia

S.C. Vinersar - S.R.L.

 

5.800

Intravilan

CC

-/89720

126,00

9.450,00

596,00

34,00

204.918,00

214.368,00

159

Alba

Alba Iulia

S.C. Alba Pam - S.A. Alba Iulia

 

22.340

Intravilan

CC

-Z78282

1.500.00

187.500,00

 

10,00

1.425,00

188.925,00

160

Alba

Alba Iulia

Administraţia Naţională Apele  Române

 

5.547

Intravilan

CC

80835/80835

4,00

300,00

 

2,00

342,00

642,00

161

Sibiu

Aţel

Bozeşan Sofia

T109, 2602

10500

Extravilan

F

 

435,00

78,30

 

 

 

78,30

162

Sibiu

Aţel

Hâlmaci Gheorghe

T105, 2570/32

1944

Extravilan

A

100914/

100914

79,00

28,44

 

 

 

28,44

163

Sibiu

Aţel

Ibăşfălean Vasile

T105, 2570/1

1939

Extravilan

A

100917/

100917

85,00

30,60

 

 

 

30,60

164

Sibiu

Aţel

Cheşcheş Ioan Jun.

T105, 2570/2

1939

Extravilan

A

100916/

100916

85,00

30,60

 

 

 

30,60

165

Sibiu

Aţel

Coroja Emil

T105, 2570/3

2905

Extravilan

A

100265/

100265

128,00

46,08

 

 

 

46,08

166

Sibiu

Aţel

Noghi Ioan

T105, 2570/4

9300

Extravilan

A

 

392,00

141,12

 

 

 

141,12

167

Sibiu

Aţel

Paşcalău Nicolae

T105, 2570/5

6500

Extravilan

A

 

259,00

93,24

 

 

 

93,24

168

Sibiu

Aţel

Merca Nicolae

T105, 2570/5/1

2348

Extravilan

F

100921/

100921

101,00

18,18

 

 

 

18,18

169

Sibiu

Aţel

Gheran Ioan

T105, 2575/7

5282

Extravilan

A

100909/

100909

221,00

79,56

 

 

 

79,56

170

Sibiu

Aţel

Iagăru Cristian

T106, 2570/7

566

Extravilan

A

100302/

100302

24,00

8,64

 

 

 

8,64

171

Sibiu

Aţel

Nobil Florentina, Ştirbeţ Ioan

T105, 2570/8

5476

Extravilan

A

100918/

100918

236,00

84,96

 

 

 

84,96

172

Sibiu

Aţel

Paşcalău Pascu

T117, 2570/9

5800

Extravilan

A

 

232,00

83,52

 

 

 

83,52

173

Sibiu

Aţel

Marcoş Teofil, Vereş Olimpia, Lupşa Eugenia

T105, 2570/10

5800

Extravilan

A

 

225,00

81,00

 

 

 

81,00

174

Sibiu

Aţel

Matiş Maria

T105, 2570/6

3256

Extravilan

A

100922/

100922

130,00

46,80

 

 

 

46,80

175

Sibiu

Aţel

Moldovan Gheorghe

T105, 2570/12

1390

Extravilan

A

100920/

100920

56,00

20,16

 

 

 

20,16

 

176

Sibiu

Aţel

Florea Vasile

T105, 2570/13

2800

Extravilan