MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 577         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 9 iulie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

27. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia

 

32. - Hotărâre privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 80 din 27 februarie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

60. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

109. - Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

110. - Ordin privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia

 

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 14 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: - la punctul 9, domnul deputat Macovei Silviu Nicu, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al comisiei în locul domnului deputat Nechifor Cătălin-Ioan.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 4 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

FLORIN IORDACHE

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 4 iulie 2018.

Nr. 27.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi

 

În temeiul prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (1), (2) şi (3) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se instituie Comisia comună specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi, denumită în continuare Comisia.

Art. 2. - (1) Comisia se compune din 15 membri desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat.

(2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar.

(3) Componenţă nominală a Comisiei şi a biroului acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Deputaţii şi senatorii desemnaţi ca membri ai Comisiei îşi păstrează şi calitatea de membri ai comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, respectiv ale Senatului.

Art. 3. - Comisia va funcţiona până Sa sfârşitul legislaturii parlamentare 2016-2020.

Art. 4. - (1) Rapoartele Comisiei, întocmite ca urmare a controlului execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi, vor fi prezentate Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în termenul stabilit de acestea.

(2) După primirea rapoartelor, Birourile permanente reunite le vor pune la dispoziţia grupurilor parlamentare şi le vor înscrie pe ordinea de zi, pentru a fi supuse dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 4 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p.

PREŞEDINTELE SENATULUI,

FLORIN IORDACHE

 

ADRIAN TUTUIANU

Bucureşti, 4 iulie 2018.

Nr. 32.

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi

 

I. Componenţa comisiei

1. Paţurcă Roxana-Natalia, senator, Grupul parlamentar al PSD

2. Mihu Ştefan, senator, Grupul parlamentar al PSD

3. Lazăr Sorin, deputat, Grupul parlamentar al PSD

4. Nosa Iuliu, deputat, Grupul parlamentar al PSD

5. Pop Andrei, deputat, Grupul parlamentar al PSD

6. Cocoş Vasile, deputat, Grupul parlamentar al PSD

7. Pau Radu - Adrian, deputat, Grupul parlamentar al PSD

8. Vîlceanu Dan, deputat, Grupul parlamentar al PNL

9. Pirtea Marilen-Gabriel, deputat, Grupul parlamentar al PNL

10. Pîrvulescu Eugen, senator, Grupul parlamentar al PNL

11. Chichirău Cosette-Paula, deputat, Grupul parlamentar al USR

12. Tánczos Barna, senator, Grupul parlamentar al UDMR

13. Petcu Toma-Florin, deputat. Grupul parlamentar ALDE

14. Todoran Adrian-Mihăiţă, deputat, Grupul parlamentar al PMP

15. Firczak Iulius Marian, deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

 

II. Componenţa biroului comisiei

Preşedinte - Lazăr Sorin, deputat, Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte - Vâlceanu Dan, deputat, Grupul parlamentar al PNL

Secretar - Petcu Toma-Florin, deputat, Grupul parlamentar ALDE

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 80

din 27 februarie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 490 alin. (1)

din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj în Dosarul nr. 1.291/33/2015 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a II l-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 605D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată că, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi, în special, pentru respectarea Deciziei nr. 737 din 24 iunie 2008, noul Cod de procedură civilă prevede că, în afară de elementele de identificare a părţii şi de soluţia pronunţată, dispozitivul hotărârii judecătoreşti trebuie să prevadă dacă hotărârea este executorie, este supusă unei căi de atac ori este definitivă, iar dacă este supusă apelului sau recursului se va arăta şi instanţa la care se depune cererea pentru exercitarea căii de atac. Dispoziţiile legale criticate reprezintă o măsură de bună administrare a justiţiei, fiind însă amendate alte texte ce se află în strânsă legătură cu acestea, tocmai pentru a fi respectate exigenţele Curţii Constituţionale.

4. Astfel, dosarul cu toate recursurile declarate se repartizează aceluiaşi complet, evitând situaţia repartizării recursurilor unor completuri sau instanţe diferite, pentru ca apoi să se pună problema conexării cauzelor. Prin norma legală criticată se urmăreşte tocmai evitarea tergiversării soluţionării cauzelor.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Decizia civilă nr. 323 din 29 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.291/33/2015, Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de recurs.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât sancţionarea cu nulitatea absolută a depunerii recursului la altă instanţă decât aceea a cărei hotărâre se atacă reprezintă un formalism inacceptabil de rigid, de natură să afecteze grav efectivitatea căii de atac şi să respingă nejustificat accesul liber la justiţie. Aplicarea sancţiunii este neîntemeiată şi sub aspectul că cererea de recurs s-a depus la însăşi instanţa competentă să judece recursul, astfel încât nu poate fi imputată recurentului.

7. Se mai arată că, de vreme ce însăşi instanţa nu şi-a respectat obligaţia prevăzută de art. 425 alin. (3) din Codul de procedură civilă, respectiv aceea de a menţiona în partea finală a dispozitivului hotărârii pronunţate instanţa la care se depune cererea pentru exercitarea căii de atac, sancţionarea justiţiabilului, care a depus cererea la instanţa competentă să o soluţioneze, şi nu la instanţa a cărei hotărâre se atacă, apare ca fiind inechitabilă.

8. Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât restrâng nejustificat accesul liber la justiţie, contrar prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie. În acest sens arată că legiuitorul a prevăzut, la art. 425 alin. (3) din Codul de procedură civilă, obligaţia instanţei de a menţiona în partea finală a dispozitivului hotărârii instanţa la care se depune cererea pentru exercitarea căii de atac, ţinând astfel cont de considerentele Deciziei nr. 737 din 24 iunie 2008, prin care Curtea Constituţională a constatat că prevederile cuprinse în art. 302 din Codul de procedură civilă din 1865 [corespondentul art. 490 alin. (1) din noul Cod de procedură civilă] sunt neconstituţionale în partea care prevedea „sub sancţiunea nulităţii” însă, în practică, există posibilitatea ca judecătorul fondului să nu indice, în dispozitivul hotărârii, instanţa la care se depune cererea pentru exercitarea căii de atac.

9. Totodată, în situaţia în care partea, în considerarea menţiunii inexacte din cuprinsul dispozitivului, exercită o cale de atac, neprevăzută de lege, instanţa de control judiciar, potrivit art. 457 alin. (3) din Codul de procedură civilă, o respinge ca inadmisibilă, iar termenul pentru declararea căii de atac prevăzute de lege curge de la comunicarea acestei hotărâri, însă, această comunicare este de natură să creeze confuzie pentru justiţiabil, având în vedere că este făcută de instanţa de control judiciar, care este instanţa la care se depune calea de atac prevăzută de lege.

10. Mai mult, instanţa apreciază că, în ipoteza art. 457 alin. (3) din Codul de procedură civilă, nu subzistă raţiunea instituirii regulii depunerii căii de atac la instanţa a cărei hotărâre se atacă, întrucât prima instanţă nu mai are niciun rol în pregătirea dosarului, comunicarea fiind efectuată de către instanţa de control judiciar.

11. Aşadar, instanţa apreciază că cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 737 din 24 iunie 2008 îşi păstrează pe deplin actualitatea.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

13. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, având în vedere garanţiile procedurale instituite de noul Cod de procedură civilă. În acest sens invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la dispoziţia din vechea reglementare procesual civilă potrivit căreia recursul se depunea, sub sancţiunea nulităţii, Sa instanţa a cărei hotărâre se atacă. Astfel, menţionează Decizia nr. 501 din 4 octombrie 2005, prin care Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 302 din Codul de procedură civilă din 1865 şi a reţinut că dispoziţia procedurală se justifică atât prin raţiuni de operativitate, cât şi de evitare a unor disfuncţionalităţi ce ar putea apărea în absenţa unei asemenea prevederi. Potrivit legii, cererea de recurs trebuie să îndeplinească anumite condiţii, printre care şi aceea a depunerii sale la instanţa a cărei hotărâre se atacă, iar nu la altă instanţă aleasă aleatoriu de către parte. Sancţiunea neîndeplinirii acestei exigenţe nu vine în contradicţie cu prevederile din Constituţie şi din actele internaţionale invocate de autorul excepţiei, ci este justificată de necesitatea bunei administrări a justiţiei, numai în acest fel putându-se evita judecarea separată şi pronunţarea unor soluţii diferite, în cazul în care s-au formulat mai multe cereri de recurs.

14. De asemenea, menţionează Decizia nr. 737 din 24 iunie 2008, prin care Curtea a revenit asupra jurisprudenţei sale şi a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 302 din Codul de procedură civilă din 1865, reţinând, în esenţă, Că sancţionarea cu nulitate absolută a depunerii recursului la altă instanţă decât aceea a cărei hotărâre se atacă apare ca un formalism inacceptabil de rigid, de natură să afecteze grav efectivitatea exercitării căii de atac şi să restrângă nejustificat accesul liber la justiţie.

15. Totodată, se are în vedere doctrina conturată pe noul Cod de procedură civilă, în care se arată că a fost păstrată regula depunerii recursului, sub sancţiunea nulităţii, la instanţa a cărei hotărâre se atacă, justificat de faptul că aceasta este o măsură de bună administrare a justiţiei, fiind însă modificate alte texte din Cod pentru a da satisfacţie exigenţelor Curţii Constituţionale, respectiv art. 425 alin. (3) din Cod, unde s-a prevăzut obligaţia, pentru judecător, ca în dispozitivul hotărârii să se menţioneze şi instanţa la care se depune cererea pentru exercitarea căii de atac.

16. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

17. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

18. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „Recursul şi, dacă este cazul, motivele de casare se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă, sub sancţiunea nulităţii, în condiţiile prevăzute la art. 83 alin. (3) şi art. 84.”

19. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie.

20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate critică dispoziţiile art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă sub aspectul sancţionării cu nulitatea absolută a depunerii recursului la altă instanţă decât cea a cărei hotărâre se atacă.

21. În acest sens, Curtea observă că, potrivit art. XIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013, astfel cum a fost modificată, succesiv, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 24 decembrie 2015, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.009 din 15 decembrie 2016, Dispoziţiile art. XIV-XVII se aplică şi proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017 şi până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. Prevederile art. XVII alin. (1) din Legea nr. 2/2013 prevăd că: „(1) Recursul şi, dacă este cazul, motivele de casare se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă, în condiţiile prevăzute la art. 83 alin. (3) şi art. 84 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată. “ Aşadar, sub aspectul depunerii recursului sunt aplicabile prevederile art. XVII alin. (1) teza întâi din Legea nr. 2/2013, text legal care nu este identic, din punctul de vedere al conţinutului, cu cel al art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă, neprevăzând sancţiunea nulităţii recursului în cazul nedepunerii la instanţa a cărei hotărâre se atacă.

22. Prin urmare, sub aspectul criticat, nu este în vigoare textul art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă, aplicarea sa fiind prorogată pentru data de 1 ianuarie 2019. Aşadar, Curtea constată că textul criticat, pe de o parte, nu este în vigoare, iar, pe de altă parte, nu are legătură cu soluţionarea cauzei, din moment ce textul legal care prevede depunerea recursului, în ipoteza autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, este art. XVII alin. (1) din Legea nr. 2/2013. Astfel, având în vedere art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă este inadmisibilă (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia nr. 292 din 4 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 3 august 2017, sau Decizia nr. 108 din 7 martie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 8 iunie 2017, paragraful 22).

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj în Dosarul nr. 1.291/33/2015 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Cluj - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 februarie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent, Andreea Costin

 

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă

 

Având în vedere majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore în medie pe lună, ca urmare a transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, potrivit prevederilor Programului de guvernare 2017-2020, prin modificarea dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare necesitatea reducerii urgente a deficitului de forţă de muncă identificat la nivel naţional, reclamat şi de reprezentanţii mediului de afaceri, prin majorarea cuantumului subvenţiilor acordate angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, majorare care va conduce la acordarea unor salarii mai mari de către aceştia, astfel încât locurile de muncă vacante să fie mai atractive pentru forţa de muncă din ţară şi din străinătate,

având în vedere Recomandarea Consiliului 2.016/C 67/01 privind integrarea şomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de muncă,

ţinând seamă de necesitatea realizării reformelor structurale pe piaţa muncii, astfel cum sunt prevăzute în recomandările specifice de ţară (RST) 2017 şi 2018; documentele de referinţă pentru recomandările specifice de ţară formulate pentru România sunt, pentru anul 2017, Comunicarea Comisiei din data de 22 mai 2017, COM(2017) 522 final, iar pentru anul 2018, Comunicarea Comisiei din data de 23 mai 2018 COM(2018) 422 final.

Având în vedere că este nevoie de maximizarea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile pentru perioada 2018- 2020, aferente cadrului financiar 2014-2020 din Programul operaţional Capital uman, luând în considerare şi că unul din criteriile de care se va ţine seama pentru alocarea fondurilor aferente cadrului financiar 2021-2027 este gradul de implementare a RST, ţinând cont că se impune atingerea ţintelor asumate de România prin Acordul de parteneriat 2014-2020 RO 16M8PA001.1.2, respectiv Programul operaţional Capital uman, având în vedere cadrul de performanţă pentru perioada de programare 2014-2020,

faţă de considerentele expuse, nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea consecinţe negative, după cum urmează:

a) menţinerea crizei de forţă de muncă la nivel naţional care se resimte cu preponderenţă în anumite sectoare de activitate, de exemplu domeniile construcţii, IT, agricultură şi medicină, situaţie care poate periclita derularea activităţilor specifice acestor domenii;

b) distorsionarea funcţionării în parametri normali a mediului de afaceri din România, respectiv imposibilitatea firmelor cu capital privat de a angaja personal calificat corespunzător activităţilor proprii, obligându-i pe aceştia să mărească salariile la un nivel al cheltuielilor care le poate afecta competitivitatea sau să apeleze la muncitori din state terţe Uniunii Europene;

c) nerealizarea ţintelor asumate de România prin Acordul de parteneriat 2014-2020 RO 16M8PA001.1.2, respectiv Programul operaţional Capital uman, precum şi a implementării recomandărilor specifice de ţară, situaţie care poate determina diminuarea semnificativă a fondurilor alocate României pentru cadrul financiar 2021-2027, având în vedere că gradul de implementare a acestor recomandări este analizat în dinamică de către Comisia Europeană,

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 732, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 732. - (1) Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă.”

2. La articolul 732, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prima de activare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă în două tranşe, astfel:

a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.”

3. La articolul 732, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Prima de activare nu se cumulează cu prima de inserţie şi cu prima de instalare, prevăzute la art. 731 alin, (1), respectiv la art. 75.”

4. La articolul 80, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 80. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei.”

5. La articolul 85, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 85. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

51. Prin încheierea din 7 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.644/190/2016, Judecătoria Bistriţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S A. din Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.914D/2016.

52. Prin încheierea din 9 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.000/197/2016, Judecătoria Braşov a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.917D/2016.

53. Prin încheierea din 3 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.503/281/2016, Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin, (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 pct. 5, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.944D/2016.

54. Prin încheierea din 22 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.813/271/2016, Judecătoria Oradea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 pct. 5, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.947D/2016.

55. Prin încheierea din 1 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.643/1.748/2016, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1 963D/2016.

56. Prin încheierea din 29 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 16.720/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.976D/2016.

57. Prin încheierea din 22 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.200/1.748/2016, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.006D/2016.

58. Prin încheierea din 13 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.445/175/2016, Judecătoria Aiud a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.011D/2016.

59. Prin încheierea din 28 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.104/271/2016, Judecătoria Oradea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.032D/2016.

60. Prin încheierea din 28 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.390/271/2016, Judecătoria Oradea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj - Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.033D/2016.

61. Prin încheierea din 29 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 946/334/2016, Judecătoria Vatra Dornei a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 pct. 5, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.036DZ2016.

62. Prin încheierea din 15 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.213/334/2016, Judecătoria Vatra Dornei a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 pct. 5, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.037D/2016.

63. Prin încheierea din 29 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.016/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - SA. din Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.040D/2016.

64. Prin încheierea din 26 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.277/337/2016, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 pct. 5, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2 045D/2016.

65. Prin încheierea din 5 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.506/197/2016, Judecătoria Braşov a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.046D/2016.

66. Prin încheierea din 4 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.890/271/2016, Judecătoria Oradea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de

(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei.”

6. La articolul 934, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 934. - (1) Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, prevăzuţi la art. 5 pct. IV3, şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiţi angajatori de inserţie, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.” Art. II. - Alineatul (2) al articolului 16 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 7 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.”

Art. III. - Alineatul (1) al articolului 28 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condiţiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.”

Art. IV. - (1) Persoanele care solicită acordarea primei de activare prevăzute la art. 732 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de această primă în cuantumul şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în forma în vigoare la data solicitării.

(2) Persoanele care solicită acordarea primei de activare prevăzute la art. 732 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de această primă, în cuantumul şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, indiferent dacă încadrarea în muncă s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. V. - (1) Angajatorii care, pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, au încheiat convenţii sau contracte cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de aceste măsuri de stimulare, în cuantumurile prevăzute de dispoziţiile acestor legi în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Convenţiile şi contractele încheiate cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legilor prevăzute la alin. (1), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi produc efectele în conformitate cu prevederile acestor acte normative, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cu clauzele acestor convenţii sau contracte.

(3) Angajatorii care solicită acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzute în Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, şi Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi încheie convenţii sau contracte cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de aceste măsuri de stimulare, în cuantumurile prevăzute de dispoziţiile acestor legi, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, indiferent dacă încadrarea în muncă a persoanelor pentru care se încheie convenţiile sau contractele respective s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. VI. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, va modifica în mod corespunzător actele normative elaborate în vederea aplicării Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 iulie 2018.

Nr. 60.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 118 alin. (2), ale art. 119 pct. 3 lit. b) şi ale art. 122 alin. (1) lit. g) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 18 din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Titularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţii de Operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale vor respecta condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii licenţelor pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Henorel-Florin Soreaţă

 

Bucureşti, 27 iunie 2018.

Nr. 109.

 

ANEXĂ

 

CONDIŢIILE-CADRU

de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru activitatea de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, denumită în continuare Licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.

Art. 2. - Obiectul Licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului Licenţei în vederea desfăşurării activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Art. 3. - Nu fac obiectul Licenţei activităţile titularului Licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări la clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Art. 4. - (1) Titularul Licenţei este responsabil pentru respectarea prezentelor condiţii-cadru de valabilitate asociate Licenţei, denumite în continuare Condiţii.

(2) Titularul Licenţei răspunde pentru corectitudinea datelor pe care le-a pus la dispoziţia ANRE şi care au stat la baza acordării Licenţei.

(3) Titularul Licenţei răspunde pentru operarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente depozitelor de înmagazinare, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului.

Art. 5. - (1) în sensul prezentelor Condiţii se utilizează următoarele abrevieri şi termeni:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) SCADA - sistem de comandă control al SI şi de achiziţie de date;

c) SI - sistem de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

d) PT - proiect tehnic;

e) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui AN RE nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Abrevierile şi termenii la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege.

Art. 6. - Titularul Licenţei nu poate deţine, simultan, două sau mai multe licenţe pentru activitatea de operare a SI.

 

CAPITOLUL II

Drepturi ale titularului Licenţei

 

Art. 7. - Pe durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei are dreptul exclusiv de a opera SI utilizând obiectivele necesare desfăşurării activităţii, în condiţiile Legii.

Art. 8. - Titularul Licenţei beneficiază de drepturile prevăzute în Lege asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridicele vecinătatea obiectivelor aferente SI.

Art. 9. - Titularul Licenţei are dreptul să încaseze tariful aferent prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi tariful pentru activităţi conexe, să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului, conform reglementărilor specifice.

Art. 10. - Pentru menţinerea parametrilor tehnici ai SI şi pentru acoperirea consumului tehnologic, titularul Licenţei achiziţionează cantităţile necesare de gaze naturale, în condiţiile pieţei şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. - (1) Titularul Licenţei are dreptul să urmărească lucrările de execuţie şi să realizeze recepţia instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, în cazul unor noi depozite, pentru care ANRE nu a acordat unui operator economic licenţă de operare a Si, conform prevederilor legale.

(2) Prestarea activităţilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de contracte încheiate cu titularii de acorduri petroliere de concesiune a bunurilor proprietate publică aferente obiectivelor/sistemelor de înmagazinare, precum şi a serviciului de înmagazinare a gazelor naturale.

Art. 12. - Titularul Licenţei are dreptul să elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activităţii proprii şi să le supună spre aprobare ANRE.

Art. 13. - Titularul Licenţei are dreptul să solicite şi să obţină de la ceilalţi participanţi la piaţa gazelor naturale orice informaţii referitoare la activitatea de înmagazinare, necesare menţinerii siguranţei fizice şi funcţionale a SI pe care titularul Licenţei îl operează.

 

CAPITOLUL III

Obligaţii ale titularului Licenţei

 

Art. 14. - (1) Pe toată durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei va respecta prevederile:

a) Licenţei împreună cu condiţiile asociate acesteia;

b) Legii;

c) reglementărilor emise de ANRE;

d) regulamentelor europene;

e) Normelor tehnice şi altor acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale.

(2) La solicitarea ANRE sau conform prevederilor cadrului legal şi de reglementare în vigoare, titularul Licenţei este obligat să elaboreze sau să participe la elaborarea sau modificarea reglementărilor care urmează a fi aprobate de ANRE.

(3) Titularul Licenţei are obligaţia de a transmite ANRE procedurile privitoare la desfăşurarea activităţilor proprii, dacă acestea instituie obligaţii către terţi.

Art. 15. - Titularul Licenţei are obligaţia să opereze, să întreţină, să reabiliteze şi să modernizeze instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente depozitelor de înmagazinare, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului.

Art. 16. - (1) Titularul Licenţei are obligaţia de a desfăşura următoarele activităţi specifice Licenţei în cadrul organizării proprii:

a) reparaţii curente;

b) verificări, revizii şi întreţinere obiective aferente SI;

c) detectări pierderi gaze;

d) efectuare recepţii şi puneri în funcţiune pentru obiective aferente SI;

e) urmărirea lucrărilor pentru obiective aferente SI;

f) efectuarea manevrelor aferente SI;

g) exploatarea obiectivelor aferente SI;

h) accesul şi racordarea la SI;

i) rezervarea de capacitate pentru terţi;

j) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice pentru obiective aferente SI prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi de ANRE;

k) menţinerea parametrilor operaţionali ai SI pentru asigurarea permanentă a echilibrului fizic al SNT;

l) primirea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor;

m) recepţia/predarea cantitativă şi calitativă a gazelor naturale la intrarea/ieşirea în/din SI;

n) evidenţa sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale;

o) evidenţa parametrilor tehnologici şi de calitate ai gazelor naturale.

(2) Titularul Licenţei poate încheia contracte cu terţi pentru desfăşurarea altor activităţi intrând sub incidenţa Licenţei, fără a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform Licenţei. Selectarea operatorilor economici cu care se vor încheia aceste contracte se face în sistem concurenţial, în condiţiile legii.

Art. 17. - Titularul Licenţei are obligaţia de a asigura în condiţii egale şi nediscriminatorii accesul terţilor la SI.

Art. 18. - Titularul Licenţei are obligaţia de a face publică lista instalaţiilor de înmagazinare sau a unor părţi din acestea care sunt oferite spre acces terţilor, precum şi listele finale de alocare şi realocare a capacităţilor pe depozite.

Art. 19. - Titularul Licenţei are obligaţia de a elabora şi de a face publice procedurile proprii de acordare a accesului la SI.

Art. 20. - Titularul Licenţei este obligat să elaboreze şi să trimită spre aprobare ANRE planurile de investiţii pe 5 ani ale sistemelor pe care le operează; aceste planuri se actualizează anual până la sfârşitul lunii decembrie.

Art. 21. - Titularul Licenţei are obligaţia să asigure mijloacele adecvate pentru îndeplinirea obligaţiilor privind serviciul public.

Art. 22. - În vederea asigurării condiţiilor pentru funcţionarea SI în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului, titularul Licenţei este obligat să realizeze:

a) dezvoltarea SI la capacităţile impuse prin strategia naţională pe termen mediu şi lung, cu respectarea prevederilor din acordurile petroliere de concesiune;

b) dotarea SI cu echipamente de protecţie şi automatizare, care să permită izolarea rapidă şi eficientă a defectelor şi evitarea extinderii efectelor acestora;

c) modernizarea infrastructurii specifice, necesară funcţionării optime a SI;

d) respectarea condiţiilor impuse de ANRE în sectorul gazelor naturale, protocoalele de schimb de informaţii, rapoartele, structura şi procedurile de acces la bazele de date.

Art. 23. - La primirea oricărei cereri privind accesul la capacităţile de înmagazinare din cadrul SI, titularul Licenţei trebuie să facă o ofertă, conform legislaţiei în vigoare. În cazul acceptării acesteia, se va încheia un contract cu solicitantul.

Art. 24. - În desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul Licenţei, titularul Licenţei asigură îndeplinirea indicatorilor de calitate a gazelor naturale şi a cerinţelor privind siguranţa şi disponibilitatea pentru serviciile de înmagazinare a gazelor naturale.

Art. 25. - Titularul Licenţei are obligaţia de a realiza, întreţine şi dezvolta un sistem SCADA centralizat care să permită monitorizarea şi conducerea operativă a funcţionării SI. Titularului Licenţei îi revin următoarele obligaţii:

a) echiparea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor SCADA din componenţa SI, corelate cu cerinţele tehnice şi tehnologice prestabilite, aferente procesului de injecţie/extracţie;

b) asigurarea conectării punctelor de achiziţie a datelor la sistemul de telecomunicaţii, în aşa fel încât acestea să fie accesibile dispeceratului naţional.

Art. 26. – Titularul Licenţei va asigura măsurarea cantităţilor de gaze naturale înmagazinate şi extrase din depozite în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România şi cu reglementările metrologice în vigoare.

Art. 27. - Titularul Licenţei va asigura sisteme/echipamente de măsurare a gazelor naturale care deţin aprobările metrologice cerute de legislaţia în vigoare.

Art. 28. - Titularul Licenţei asigură verificarea şi întreţinerea periodică a sistemelor/echipamentelor de măsurare a gazelor naturale din SI, la termenele stabilite prin reglementările metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar.

Art. 29. - Titularul Licenţei va asigura, conform prevederilor din Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, accesul beneficiarilor serviciului de înmagazinare (producători, furnizori, operator de transport) la verificarea echipamentelor de măsurare a gazelor naturale care aparţin acestuia.

Art. 30. - Titularul Licenţei va desfăşura activitatea autorizată prin Licenţă, în condiţii nediscriminatorii, asigurând un mediu concurenţial corect.

Art. 31. - Pentru activităţile ce fac obiectul Licenţei, în conformitate cu prevederile din Lege, precum şi cu prevederile legale specifice sectorului gazelor naturale, titularul Licenţei are obligaţia să ţină, în sistemul de contabilitate internă, evidenţe contabile separate, atât pe tipuri de activităţi desfăşurate, cât şi pentru fiecare dintre activităţile reglementate desfăşurate.

Art. 32. - (1) Titularul Licenţei care face parte dintr-un operator integrat pe verticală trebuie să fie independent cei puţin în ceea ce priveşte forma juridică, organizarea şi procesul de luare a deciziilor faţă de alte activităţi care nu au legătură cu transportul, distribuţia sau înmagazinarea de gaze naturale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai cu privire la instalaţiile de înmagazinare ale titularului Licenţei care sunt necesare din punct de vedere tehnic şi/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient la sistem în scopul alimentării clienţilor, în conformitate cu reglementările specifice.

Art. 33. - Titularul Licenţei se va asigura că nu are loc subvenţionarea încrucişată între activităţile care fac obiectul Licenţei şi alte activităţi ale titularului Licenţei sau alţi operatori economici asociaţi/operatori economici afiliaţi ai titularului

Licenţei sau alţi titulari de licenţă din sectorul gazelor naturale care, direct sau indirect, pot deţine, la un moment dat, acţiuni la titularul Licenţei.

Art. 34. - Titularul Licenţei va furniza ANRE toate datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale.

Art. 35. - (1) Titularul Licenţei se va asigura că informaţiile obţinute de acesta în cursul desfăşurării activităţii ce face obiectul Licenţei nu vor fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii, fapta constituind contravenţie conform prevederilor Legii. Obligaţia de confidenţialitate care revine titularului Licenţei nu va aduce atingere dreptului operatorilor economici afiliaţi sau asociaţi cu titularul Licenţei de a efectua consolidarea conturilor în conformitate cu reglementările naţionale sau cu privire la piaţa de capital aplicabile acestor operatori economici afiliaţi sau asociaţi.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cazurile când:

a) se obţine consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;

b) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii obligaţiilor privind desfăşurarea activităţilor care fac obiectul Licenţei.

(3) Prevederile de la alin. (1) şi (2) se aplică şi în raport cu operatorii economici asociaţi titularului Licenţei, care ar putea dobândi, prin utilizarea acestor informaţii, avantaje nejustificate pe piaţa gazelor naturale sau ar putea crea avantaje comerciale nejustificate unor terţi, prin divulgarea informaţiilor către aceştia.

Art. 36. - Titularul Licenţei are obligaţia să notifice ANRE cu privire la intenţia de modificare a obiectului de activitate al unei societăţi la care deţine acţiuni sau părţi sociale şi care urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale, în termen de 15 zile de la adoptarea unei asemenea decizii.

Art. 37. - (1) Titularul Licenţei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, în urma cărora:

a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin Licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane;

b) acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/economici.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care fuziunea/divizarea/ transformarea îşi produce efectele.

(3) ANRE va comunica titularului Licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată notificarea prevăzută la alin. (1) prin modificarea/retragerea/transferul Licenţei.

(4) Titularul Licenţei transmite ANRE solicitarea de acordare/modificare în termen de 15 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), respectiv de la data modificării denumirii, sediului, formei juridice, capitalului social sau patrimoniului.

Art. 38. - Titularul Licenţei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea unei decizii de:

a) schimbare/constituire/desfiinţare a sediu lui/sediilor principale sau secundare;

b) schimbare a structurii acţionariatului sau a capitalului social;

c) schimbare a formei juridice;

d) schimbare a datelor de contact;

e) fuziune/divizare/transformare.

Art. 39. - Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei, despre intenţia de înfiinţare a unui nou operator economic sau a unei noi filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, dacă:

a) aceasta aparţine în totalitate titularului Licenţei;

b) titularul Licenţei deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia;

c) aceasta aparţine parţial sau în totalitate unui operator economic afiliat/integrat titularului Licenţei.

Art. 40. - În desfăşurarea activităţii de operare a SI, titularului Licenţei îi este interzis să se angajeze în practici anticoncurenţiale şi să împiedice sau să încerce să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe sau potenţiali competitori să se angajeze în activitatea de operare a SI, având obligaţia de a respecta prevederile legale referitoare la concurenţă.

Art. 41. - Titularului Licenţei îi este interzisă subvenţionarea încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate.

Art. 42. - Titularul Licenţei are obligaţia să asigure conducerea prin dispecer a SI. Titularul Licenţei organizează şi desfăşoară activitatea dispeceratului, în conformitate cu prevederile Legii şi ale reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Asigurarea resurselor umane şi materiale

 

Art. 43. - (1) Pe toată durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei asigură personal calificat, autorizat, atestat şi în număr suficient, precum şi dotarea tehnică şi materială aferentă îndeplinirii obligaţiilor privitoare la activitatea de operare a SI.

(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei de la alin. (1) se vor lua în considerare inclusiv personalul şi dotarea tehnică şi materială alocate de subcontractanţii titularului Licenţei,

 

CAPITOLUL V

Activităţi conexe

 

Art. 44. - Titularul Licenţei are obligaţia să desfăşoare activităţile conexe celei de operare a SI care sunt definite în reglementările ANRE, în limitele următoarelor activităţi:

(i) emiterea avizelor referitoare la SI, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

(ii) deplasarea unei echipe tehnice la locul desemnat, realizată la cererea şi în beneficiul clientului, alta decât ca urmare a unei sesizări privitoare la siguranţă/securitate;

(iii) emitere copii ale documentelor prevăzute la (i), deţinute de operatori SI.

 

CAPITOLUL VI

Sancţiuni

 

Art. 45. - Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a prezentelor Condiţii se sancţionează potrivit Legii.

 

CAPITOLUL VII

Suspendarea/Retragerea Licenţei

 

Art. 46. - (1) ANRE poate suspenda/retrage Licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.

(2) ANRE comunică titularului Licenţei suspendarea/ retragerea Licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul Licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.

(3) ANRE poate dispune încetarea suspendării Licenţei după ce titularul Licenţei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.

(4) ANRE notifică în scris titularului Licenţei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea Licenţei, precum şi motivul care determină această măsură.

(5) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea Licenţei, titularul Licenţei poate transmite ANRE o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea Licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a temporiza/opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a Licenţei.

(6) Notificarea prealabilă din partea ANRE nu este necesară dacă suspendarea/retragerea Licenţei se face ca urmare a solicitării titularului Licenţei sau în cazul falimentului acestuia.

 

CAPITOLUL VIII

Modificarea licenţei

 

Art. 47. - (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului Licenţei sau din proprie iniţiativă, ANRE poate modifica Licenţa, procedând conform prevederilor Regulamentului.

(2) în cazul unor modificări ale statutului titularului Licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

a) modificarea Licenţei;

b) acordarea unei licenţe noi.

Art. 48. - Modificările Licenţei iniţiate de ANRE ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia, a legislaţiei primare şi secundare, a hotărârilor judecătoreşti sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa gazelor naturale vor fi notificate titularului Licenţei conform prevederilor Regulamentului.

Art. 49. - (1) Titularul Licenţei are obligaţia de a solicita ANRE modificarea Licenţei anual, la data de 31 ianuarie, pentru obiectivele SI rezultate din dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea SI din anul anterior.

(2) Caracteristicile tehnice aferente SI sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele Condiţii.

 

CAPITOLUL IX

Căi de comunicare

 

Art. 50. - (1) Orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele Condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă prin fax sau e-mail, cu condiţia ca, în cazurile prevăzute în reglementările în vigoare sau în solicitările transmise de ANRE, originalul să se depună direct sau prin servicii poştale la sediul ANRE.

(2) Titularul Licenţei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

 

CAPITOLUL X

Tarife şi contribuţii

 

Art. 51. - (1) Pe toată durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei va plăti contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui ANRE. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea Licenţei.

(2) în cazul în care titularul Licenţei nu plăteşte sumele datorate conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, ANRE poate retrage Licenţa.  

 

ANEXĂ

la condiţiile-cadru

 

Informaţii privind caracteristicile tehnice ale instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

Tabelul nr. 1 - Conducte de aducţiune (A)/colectoare (C)

Nr. crt.

Nr. identificare PT

Denumire completă PT

Operatorul economic care a elaborat PT

Diametru

[mm]

Lungime

[km]

Debit maxim [mc/h]

Presiunea maximă admisibilă de operare

[bar]

Punctele de delimitare a conductei

Tipul conductei

[A/C]

An PIF

 

Tabelul nr. 2 - S.M./Panouri măsurare

Nr. crt.

Nr. identificare PT

Denumire completă PT

Operatorul economic care a elaborat PT

Debit maxim [mc/h]

Presiunea de intrare

[bar]

Presiunea de ieşire

[bar]

Tipul instalaţiei de măsurare (element deprimogen, pistoane rotative, ultrasunete etc.)

Alte instalaţii

(calorimetru, gazcromatografe etc.)

An PIF

 

Tabelul nr. 3 - Staţii comprimare

Nr. crt.

Nr. identificare PT

Denumire completă PT

Operatorul economic care a elaborat PT

Debit maxim [mc/h]

Presiunea aspiraţie

[bar]

Presiunea refulare

[bar]

Caracteristici tehnice ale staţiei

Nr. agregate

Tip agregate

An PIF

 

Tabelul nr. 4 - Staţii de separare/uscare/filtrare

Nr. crt.

Nr. identificare PT

Denumire completă PT

Operatorul economic care a elaborat PT

Tip

Presiune [bar]

Debit maxim [mc/h]

An PIF

 

Tabelul nr. 5 - Caracteristici sonde

Nr. crt.

Nr. identificare sondă

Tip sondă

Debit [mc/h]

Debit maxim [mc/h]

injecţie

extracţie

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 118 alin. (1) şi ale art. 119 pct. 2 lit. d) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 18 din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Condiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale are obligaţia de a respecta condiţiile-cadru asociate autorizaţiei.

Art. 3. - Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Henorel-Florin Soreaţă

 

Bucureşti, 27 iunie 2018.

Nr. 110.

 

ANEXĂ

 

CONDIŢIILE-CADRU

de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare a SD, denumită în continuare Autorizaţie, şi constituie parte integrantă din Autorizaţie.

Art. 2. - (1) Obiectul Autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului Autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţilor de execuţie a obiectivelor componente ale SD amplasate în localităţile înscrise în anexa nr. 1, având caracteristicile tehnice înscrise în anexa nr. 2, care se redactează şi se emit odată cu Autorizaţia.

(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele Condiţii.

Art. 3. - Nu fac obiectul Autorizaţiei activităţile titularului Autorizaţiei privind consultanţa, finanţarea şi executarea de lucrări care nu sunt specifice activităţii de execuţie a obiectivelor sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

Art. 4 - (1) Titularul Autorizaţiei este responsabil cu respectarea prezentelor Condiţii-cadru de valabilitate asociate Autorizaţiei, denumite în continuare Condiţii.

(2) Titularul Autorizaţiei răspunde pentru corectitudinea datelor pe care le pune la dispoziţia ANRE şi care stau la baza acordării Autorizaţiei.

Art. 5. - (1) În sensul prezentelor Condiţii se utilizează următoarele abrevieri şi termeni;

1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. CA - conducte de alimentare din amonte;

3. D - distribuţie gaze naturale;

4. OD - operator licenţiat al sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

5. OL - oţel;

6. PE - polietilenă;

7. SD - sistem de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemul de distribuţie închis;

9. SRM - staţie de reglare măsurare;

9. SRMP - staţie de reglare măsurare predare;

10. SRS - staţie de reglare de sector;

11. T - transport gaze naturale;

12. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

14. urmărirea lucrărilor - activitate de supraveghere a lucrărilor de execuţie a unui obiectiv/SD, realizată de către OD, care are drept scop asigurarea calităţii lucrărilor, desfăşurată pe toată perioada derulării acestora.

(2) Abrevierile şi termenii de la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege.

 

CAPITOLUL II

Drepturi ale titularului Autorizaţiei

 

Art. 6. - Pe durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei beneficiază de drepturile stabilite prin contractele de concesiune încheiate, precum şi de drepturile stabilite prin Lege şi prin legislaţia incidenţă.

Art. 7. - Pe durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei are dreptul, în condiţiile legislaţiei incidente şi a

condiţiilor reglementărilor specifice, să execute obiectivele componente ale SD.

Art. 8. - În exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6 şi 7, titularul Autorizaţiei are dreptul să desfăşoare sau să asigure desfăşurarea de lucrări de inginerie, procurare, construcţii-montaj, precum şi alte lucrări/servicii necesare pentru realizarea SD ce fac obiectul Autorizaţiei, în conformitate cu cadrul normativ incident.

Art. 9. - Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Autorizaţiei pot fi atacate de titularul Autorizaţiei la instanţa judecătorească competentă, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL III

Obligaţii ale titularului Autorizaţiei

 

Art. 10. - (1) Pe toată durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei va respecta prevederile;

a) Legii;

b) legislaţiei incidente;

c) reglementărilor emise de ANRE;

d) Autorizaţiei împreună cu Condiţiile asociate acesteia;

e) Normelor tehnice şi altor acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale.

(2) Titularul Autorizaţiei are obligaţia să se asigure că pentru realizarea obiectivelor componente ale SD pentru care a fost acordată Autorizaţia sunt utilizate materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, care respectă legislaţia în vigoare referitoare la agrementarea acestora sau poartă marcajul european de conformitate CE.

(3) Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a achiziţiona materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, lucrări sau servicii în sectorul gazelor naturale necesare realizării obiectivelor componente ale SD ce face obiectul Autorizaţiei, la costurile cele mai mici dintre cele:

a) realizate în regie proprie de către operatorul economic beneficiar în cazul aceloraşi tipuri de materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, lucrări sau servicii

şi

b) generate de achiziţia realizată de la alţi operatori economici, inclusiv de la operatori economici afiliaţi.

(4) în situaţia în care titularul Autorizaţiei achiziţionează materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, lucrări sau servicii de la alţi operatori economici, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, achiziţia se va face numai pe bază de contract, care se încheie prin proceduri concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii, cu obligaţia de a respecta legislaţia aplicabilă în materia achiziţiilor.

Art. 11. - Titularul Autorizaţiei, care este OD, este obligat să desfăşoare, exclusiv în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii proprii:

a) activităţile de urmărire a lucrărilor prevăzute în contractul de concesiune sau contractul pentru prestarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale cu autoritatea locală, asimilat contractului de concesiune; personalul propriu destinat acestei activităţi trebuie să fie autorizat conform legislaţiei în vigoare;

b) recepţii tehnice şi puneri în funcţiune pentru obiectivele aferente SD, conform prevederilor Legii şi a reglementărilor ANRE.

Art. 12. - Titularul Autorizaţiei care este OD are obligaţia să desfăşoare, cu aplicarea reglementărilor aprobate de ANRE, lucrări de execuţie în vederea înfiinţării SD, precum şi verificări de proiecte şi/sau expertize tehnice prin intermediul

verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici atestaţi de ANRE, pentru obiectivele aferente SD:

a) în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii societăţii

sau

b) cu alţi operatori economici pe bază de contract, încheiat cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, fără a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform Autorizaţiei, respectiv Legii.

Art. 13. - În cazul titularului Autorizaţiei, care nu este OD, urmărirea lucrărilor se face în baza contractului de asistenţă tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuţie, recepţie şi punere în funcţiune a obiectivelor SD, încheiat cu un OD, titular de licenţă de operare a SD de cel puţin 3 ani.

Art. 14. - Titularul Autorizaţiei are obligaţia să furnizeze reprezentanţilor ANRE, la nivelul structurilor organizatorice la care se desfăşoară activităţile, toate informaţiile solicitate.

Art. 15. - În conformitate cu prevederile legislaţiei incidente, titularul Autorizaţiei are obligaţia:

a) să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului;

b) să obţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare pentru realizarea SD ce face obiectul Autorizaţiei.

Art. 16. - Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, cu privire la intenţia de modificare a obiectului de activitate al unei societăţi la care deţine acţiuni sau părţi sociale şi care urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale, în termen de 15 zile de la adoptarea unei asemenea decizii.

Art. 17. - Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea unei decizii de:

a) schimbare/constituire/desfiinţare a sediului/sediilor principale sau secundare;

b) schimbare a structurii acţionariatului sau a capitalului social;

c) schimbare a formei juridice;

d) schimbare a datelor de contact;

e) fuziune/divizare/transformare.

Alt 18. - Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei, despre intenţia de înfiinţare a unui nou operator economic sau a unei noi filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, dacă:

a) aceasta aparţine în totalitate titularului Autorizaţiei;

b) titularul Autorizaţiei deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia;

c) aceasta aparţine parţial sau în totalitate unui operator economic afiliat/integrat titularului Autorizaţiei.

Art. 19. - Titularului Autorizaţiei îi este interzis să se angajeze în practici anticoncurenţiale pe piaţa de gaze naturale şi să împiedice sau să încerce să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de autorizaţii sau potenţiali competitori să se angajeze în activitatea de înfiinţare a distribuţiei de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la concurenţă,

Art. 20. - Titularului Autorizaţiei îi este interzisă subvenţia încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate.

Art. 21. - (1) Titularul Autorizaţiei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, în urma cărora:

a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin Autorizaţie se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane;

b) contractul/contractele de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale încheiate cu autorităţile locale, asimilate contractelor de concesiune sau acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/economici.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care fuziunea/divizarea/ transformarea îşi produce efectele.

(3) ANRE va comunica titularului Autorizaţiei modalitatea prin care va fi soluţionată notificarea prevăzută la alin. (1) prin modificarea/retragerea/transferul Autorizaţiei.

(4) Titularul Autorizaţiei transmite ANRE solicitarea de acordare/modificare în termen de 15 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), respectiv de la data modificării denumirii, sediului, formei juridice, capitalului social sau patrimoniului.

Art. 22. - (1) Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a preda în folosinţă obiectivele amplasate în localităţile/unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 care nu sunt concesionate titularului Autorizaţiei, inclusiv registrele, înregistrările şi informaţiile necesare, către concesionarul serviciului de distribuţie a gazelor naturale din respectivele localităţi/unităţi administrativ-teritoriale care deţine licenţă de operare a unui SD.

(2) Titularul licenţei de operare a unui SD are obligaţia de a prelua în folosinţă obiectivele prevăzute la alin. (1), fără a schimba destinaţia pentru care aceste obiective au fost construite.

(3) Operaţiunile de predare-preluare în folosinţă, prevăzute la alin. (1) şi (2), a obiectivelor prevăzute la alin. (1) se efectuează în cel mult 60 de zile de la primirea de către titularul de licenţă prevăzut la alin. (2) de cereri de racordare din partea unor solicitanţi şi de preluare a gazelor naturale de la producători, situaţi în localităţi/unităţi administrativ-teritoriale pentru care deţine contract de concesiune, respectiv de la aprobarea planului de dezvoltare a unui SD sau depunerea unei cereri de emitere a unei autorizaţii de înfiinţare a unui SD nou în localităţile/unităţile administrativ-teritoriale respective, cu considerarea obiectivelor prevăzute la alin, (1), dar nu mai devreme de recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în Autorizaţie.

(4) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul în care intervine orice modificare, inclusiv fuziune/divizare/transformare, cu privire la titularul Autorizaţiei.

Art. 23. - Autorizaţia este valabilă numai pentru realizarea SD şi a componentelor acestora, prevăzute în anexa nr. 2 la Condiţii.

 

CAPITOLUL IV

Asigurarea personalului şi dotarea tehnică

 

Art. 24. - (1) Titularul Autorizaţiei se asigură că execuţia obiectivelor SD precizate în anexa nr. 2 se va face cu personal calificat, autorizat, atestat şi în număr suficient, şi că este asigurată dotarea tehnică şi materială necesară.

(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei de la alin. (1) se vor lua în considerare inclusiv personalul şi dotarea tehnică şi materială alocate de subcontractanţii titularului Autorizaţiei.

(3) în vederea aplicării alin. (1) titularul Autorizaţiei întocmeşte şi aplică proceduri proprii de lucru care respectă normele tehnice şi reglementările incidente în domeniu.

 

CAPITOLUL V

Modificarea Autorizaţiei

 

Art. 25. - (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului Autorizaţiei sau din proprie iniţiativă, ANRE poate modifica Autorizaţia procedând conform prevederilor Regulamentului.

(2) în cazul unor modificări ale statutului titularului Autorizaţiei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

a) modificarea Autorizaţiei;

b) acordarea unei autorizaţii noi.

Art. 26. - Modificările Autorizaţiei, iniţiate de AN RE ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia, a unor modificări ale legislaţiei incidente, a punerii în aplicare a unor hotărâri judecătoreşti sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa gazelor naturale, vor fi notificate titularului Autorizaţiei, conform prevederilor Regulamentului.

 

CAPITOLUL VI

Transferul Autorizaţiei

 

Art. 27. - Autorizaţia poate fi transferată altui operator economic în conformitate cu prevederile Regulamentului.

 

CAPITOLUL VII

Sancţiuni

 

Art. 28. - Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a prezentelor Condiţii se sancţionează potrivit Legii.

 

CAPITOLUL VIII

Suspendarea/Retragerea Autorizaţiei

 

Art. 29. - (1) ANRE poate suspenda/retrage Autorizaţia în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.

(2) ANRE comunică titularului Autorizaţiei decizia de suspendare/retragere a Autorizaţiei, motivele de suspendare/ retragere, precum şi condiţiile pe care titularul Autorizaţiei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.

(3) ANRE poate dispune încetarea suspendării Autorizaţiei după ce titularul Autorizaţiei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.

(4) ANRE notifică în scris titularului Autorizaţiei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea Autorizaţiei, precum şi motivul care determină această măsură.

(5) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea Autorizaţiei, precum şi orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a temporiza/opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a Autorizaţiei.

(6) Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea Autorizaţiei se face ca urmare a solicitării titularului Autorizaţiei sau în cazul falimentului acestuia.

 

CAPITOLUL IX

Căi de comunicare

 

Art. 30. - (1) Orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele Condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă prin fax sau e-mail, cu condiţia ca, în cazurile prevăzute în reglementările în vigoare sau în solicitările transmise de ANRE, originalul să se depună direct sau prin servicii poştale la sediul ANRE.

(2) Titularul Autorizaţiei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

 

ANEXA Nr. 1

la condiţiile-cadru

 

Informaţii privind localităţile în care sunt amplasate obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitate administrativă de bază

Localitate aparţinătoare

Soluţia de alimentare

Cod SIRUTA

Cod SIRUTA

Nr./data contract de concesiune

T/D/CA

Cod SIRUTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la condiţiile-cadru

 

Informaţii privind caracteristicile tehnice ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitate administrativă de bază

Localitate aparţinătoare

Conducte

Nr.

SRM/SRS

OL

PE

Cod SIRUTA

Cod SIRUTA

Nr./data contract de concesiune

(ţoii)

Lungime

[km]

Dn

(mm)

Lungime

[km]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Soluţia de alimentare: se înscriu datele tehnice de alimentare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale cu precizarea obiectivelor din localităţile pentru care nu este concesionat serviciul public de distribuţie, inclusiv lungimea şi diametrul racordului şi debitul SRMP-ului, cu indicarea conductei principale T/D/CA.