MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 583         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE         Marți, 10 iulie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

Decizia nr. 122 din 20 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (3) și art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 

Decizia nr. 126 din 20 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și ale art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

474. - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 25/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei c.f. Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coșlariu - Sighișoara și Coșlariu - Simeria”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

626. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Planului național de acțiune pentru specia Canis lupus

 

1.680. - Ordin al ministrului muncii și justiției sociale pentru aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” și „înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 

Decizia nr. 32 din 14 mai 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 122

din 20 martie 2018

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (3) și art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 

Valer Dorneanu - președinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ștefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (3) și art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, excepție ridicată de Maria Georgiana Bara în Dosarul nr. 4.386/117/2015 al Tribunalului Cluj - Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.252D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă partea Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin consilier juridic Coralia Florina Saru. Lipsesc autorul excepției și partea Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Cluj. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantei Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care precizează că dispozițiile art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 nu mai sunt aplicabile în prezent. Astfel, arată că autoarea excepției este nemulțumită de faptul că, la data realizării serviciului medical de transplant de celule stern, acesta nu era decontat din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, dar putea fi decontat de Ministerul Sănătății, astfel cum se preciza în titlul VI din Legea nr. 95/2006, Ordinul ministrului sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, precum și Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012. Având în vedere aceste împrejurări, prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014, ipoteza legală criticată pe calea excepției de neconstituționalitate a fost exclusă din art. 237 din Legea nr. 95/2006.

4. Referitor la critica de neconstituționalitate formulată de autoarea excepției, reprezentanta Casei Naționale de Asigurări de Sănătate arată că dispozițiile art. 210 din Legea nr. 95/2006, în forma în vigoare la data efectuării serviciului medical, respectiv anul 2012, prevedeau că toate serviciile care se decontau din Fondul Unic de Asigurări de Sănătate se regăseau în cadrul unui pachet de servicii medicale de bază. Faptul că transplantul de celule stern nu era decontat din acest fond nu are semnificația încălcării art. 34 din Constituție. În concluzie, solicită respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 ca neîntemeiată.

5. În ceea ce privește dispozițiile art. 227 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 arată că dreptul la servicii medicale în sistemul public de asigurări de sănătate este stabilit prin contractul-cadru, care se elaborează în urma consultării cu Colegiul medicilor și Colegiul farmaciștilor din România și este aprobat prin hotărâre de Guvern. De asemenea, în aplicarea acestui contract-cadru sunt emise norme de aplicare.

6. Potrivit art. 1 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, dreptul de a iniția proiecte de acte normative în vederea adoptării și aprobării de către Guvern revine ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea Guvernului României. Or, Casa Națională de Asigurări de Sănătate îndeplinește aceste condiții, astfel că susținerea privind neconstituționalitatea art. 27 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 este neîntemeiată.

7. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată. În acest sens arată că garantarea dreptului la sănătate dă acces la pachetul de servicii medicale în sistemul public de asigurări de sănătate, dar trebuie menționat că, potrivit art. 34 din Constituție, organizarea asistenței medicale se stabilește prin lege. Prin urmare, apreciază că textul constituțional amintit nu este încălcat.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

8. Prin încheierea din 7 octombrie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 4.386/117/2015, Tribunalul Cluj - Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (3) și art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Excepția a fost ridicată de Maria Georgiana Bara, cu prilejul soluționării acțiunii în care a solicitat obligarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Cluj la decontarea unui transplant de celule stern.

9. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006, care prevăd că este exclus de la decontare din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate transplantul de organe și țesuturi, aduc atingere prevederilor Legii fundamentale privind dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la viață, în măsura în care se interpretează că se referă și la transplantul de celule stern. În acest sens arată că, potrivit definițiilor date de art. 142 din Legea nr. 95/2006, celulele stern nu pot fi asimilate organelor sau țesuturilor, fiind vorba de noțiuni diferite.

10. De asemenea, autorul excepției arată că dispozițiile art. 227 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, care prevăd că detalierea serviciilor medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond se stabilesc prin contractul-cadru, aduc atingere prevederilor art. 1 alin. (5), art. 20 și art. 34 alin. (3) din Constituție, întrucât sunt lipsite de previzibilitate. Astfel, arată că prin textul de lege criticat se lasă în seama unor organe administrative, fără nicio atribuție în domeniul emiterii legilor, acordarea, în mod discreționar, a unor servicii medicale, fără a da posibilitatea beneficiarilor serviciilor medicale să conteste în vreun fel actul abuziv de autoritate al acestor organe. În susținerea celor arătate invocă și cele reținute de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 1 din 10 ianuarie 2014 cu privire la principiul respectării legilor.

11. Tribunalul Cluj - Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale apreciază că excepția de neconstituționalitate trebuie admisă, în condițiile în care dispozițiile ari. 237 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 contravin prevederilor art. 22 alin. (1) și art. 34 din Constituție. De asemenea consideră că dispozițiile art. 227 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 aduc atingere prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (5), art. 20 și art. 34.

12. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate,

13. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată. Arată, în primul rând, că susținerile autorului excepției nu reprezintă o veritabilă critică de neconstituționalitate, ci pun mai degrabă în evidență nemulțumirea acestuia față de soluțiile legislative cuprinse în textele de lege supuse controlului de constituționalitate. De asemenea consideră că interpretarea dispozițiilor de lege ține de aplicarea legii, care revine competenței exclusive a instanței de judecată.

14. În ceea ce privește critica formulată în raport cu art. 1 alin. (5) din Constituție, Guvernul arată că și contractul-cadru este prevăzut de Legea nr. 95/2006 și se aprobă de către Guvern prin hotărâre, astfel că nu este susținută critica referitoare la faptul că acest contract este adoptat de un organ administrativ.

15. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

16. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

17. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 227 alin. (3) și art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, dispoziții potrivit cărora:

- Art. 227 alin. (3): „Detalierea serviciilor prevăzute la alin. (1) și (2) și modalitățile de acordare se stabilesc prin contractul-cadru. “

alin. (1) și (2) ale art. 227 se referă la serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv la dreptul de a beneficia de activități de suport, în condițiile legii.

- Art. 237 alin. (1) lit. i): „(1) Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unitățile care le solicită sau alte surse, după caz, sunt: [...] i) transplantul de organe și țesuturi, cu excepția cazurilor prevăzute în Contractul-cadru.>

18. Curtea observă că Legea nr. 95/2006 a fost supusă unor modificări și completări succesive și a fost, de asemenea, republicată. Astfel, prin modificările aduse de art. I pct. 81 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 11 februarie 2014, soluția legislativă a art. 237 alin. (1) lit. i) nu a mai fost preluată în conținutul articolului care enumera serviciile care nu sunt decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, soluția legislativă a art. 227 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 se regăsește, în prezent, în urma republicării acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, în conținutul art. 237 alin. (3). Având în vedere însă dispozițiile în temeiul cărora autoarea excepției a solicitat decontarea serviciilor medicale, precum și cele reținute de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit cărora „sunt supuse controlului de constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din legi sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare”, Curtea va analiza dispozițiile de lege cu care a fost sesizată, în redactarea aplicabilă cauzei în care s-a invocat prezenta excepție de neconstituționalitate, respectiv înaintea modificărilor aduse de art. I pct. 81 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2014 și a republicării Legii nr. 95/2006.

19. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că dispozițiile de lege criticate contravin următoarelor texte din Constituție: art. 1 alin. (5) privind obligația respectării Constituției, a supremației sale și a legilor, art. 20 referitor la preeminența tratatelor internaționale privind drepturile omului asupra legilor interne, art. 22 alin. (1) privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică și art. 34 alin. (3) referitor la dreptul la ocrotirea sănătății.

20. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că un prim aspect pus în discuție de autorul acesteia vizează interpretarea dispozițiilor art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006, în sensul de a se stabili dacă transplantul de celule stern este inclus în noțiunea de „transplant de organe și țesuturi”, fiind astfel exceptat de la decontare din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Or, Curtea apreciază că acest aspect vizează, în realitate, modul de interpretare și aplicare a normei de lege, atribuție care revine competenței exclusive a instanței de judecată.

21. Instanța de contencios constituțional este însă competentă să analizeze criticile de neconstituționalitate privind opțiunea legiuitorului de a stabili serviciile medicale care sunt decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

22. Procedând astfel, Curtea reține că, potrivit art. 34 alin. (3) din Constituție, „Organizarea asistenței medicale și a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate și recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale și a activităților paramedicale, precum și alte măsuri de protecție a sănătății fizice și mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii” Legea nr. 95/2006 reprezintă o concretizare a acestor prevederi constituționale, reglementând cadrul legal care vizează domeniul sănătății publice. În acest cadru, asigurările sociale de sănătate sunt concepute ca reprezentând „principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației”, destinat să asigure „accesul la un pachet de servicii de bază pentru asigurați” [art. 208 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, devenit, după republicare, art. 219 alin. (1)]. Obiectivul acestui sistem de asigurări este, prin urmare, acela de a oferi asiguraților un „pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil și nediscriminatoriu, oricărui asigurat” [art. 208 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 95/2006, devenit, după republicare, art. 219 alin. (3) lit. g)]_ Prin urmare, serviciile medicale induse în acest pachet trebuie să fie astfel dimensionate încât să răspundă mai multor cerințe cumulative, aflate de cele mai multe ori în opoziție: acoperirea unei cereri de servicii medicale cât mai vaste, limitele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și imperativul asigurării unei protecții echitabile pentru toți asigurații. Toți acești factori, caracterizați de o evoluție fluctuanta, au determinat legiuitorul să opteze pentru includerea ori excluderea unor servicii medicale din rândul pachetului serviciilor medicale de bază care sunt suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Aceiași factori, care impun atât o mare flexibilitate normativă, cât și un răspuns prompt și adaptat la nevoile de îngrijire a sănătății care se evidențiază periodic în cadrul populației, au condus la soluția ca pachetul de servicii de bază acordat în temeiul Legii nr. 95/2006 să fie stabilit pe baza unui contract-cadru, elaborat de Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate în urma consultărilor cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România, Colegiul Farmaciștilor din România, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor, precum și cu organizațiile patronale și sindicale reprezentative din domeniul medical. Această atribuție se realizează în aplicarea art. 1 lit. b) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 14 mai 2009. De asemenea, Curtea reține că proiectul contractului-cadru se avizează de către Ministerul Sănătății și se aprobă prin hotărâre a Guvernului [art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, devenit art. 229 alin. (2), după republicare]. Hotărârea Guvernului reprezintă un act administrativ care poate fi contestat în contenciosul administrativ, nefiind, prin urmare, sustras controlului exercitat de instanțele de judecată.

23. Desigur că, din perspectiva unui asigurat, exceptarea de la decontare a oricărui serviciu medical ori medicament care i-ar putea asigura sănătatea ori, cel puțin, ameliorarea într-o oarecare măsură a acesteia poate fi privită ca o atingere a dreptului la ocrotirea sănătății. De aceea, dimensionarea pachetului de servicii medicale de bază pus la dispoziție în sistemul de asigurări sociale de sănătate trebuie să aibă ca prioritate ocrotirea acestui drept fundamental. Cu toate acestea, așa cum s-a reținut și mai sus, satisfacerea nevoii de servicii medicale a tuturor asiguraților, într-un mod cât mai echitabil, determină legiuitorul să excepteze de la decontare anumite servicii care ar putea genera insuficiența resurselor financiare, defavorizând, prin imposibilitatea decontării serviciilor medicale de bază, o parte dintre asigurați.

24. Având în vedere toate aceste aspecte, opțiunea legiuitorului referitoare la includerea ori excluderea unor servicii medicale din pachetul de bază asigurat apare ca fiind rezultanta unui ansamblu de factori obiectivi, care, suprapusă pe structura unui cadru legal, reușește să dea expresie prevederilor constituționale ale art. 34 alin. (4), precum și celor ale art. 22 alin. (1).

25. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Maria Georgiana Bara în Dosarul nr. 4.386/117/2015 al Tribunalului Cluj - Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale și constată că dispozițiile art. 227 alin. (3) și art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Cluj - Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 20 martie 2018.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 126

din 20 martie 2018

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și ale art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

Valer Dorneanu - președinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ștefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale articolului unic din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale articolului unic din Legea nr. 36/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale articolului unic din Legea nr. 28/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și ale art. I din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, excepție ridicată de Dumitru Ivașcu în Dosarul nr. 26.041/3/2015* al Tribunalului București - Secția a VII l-a conflicte de muncă și asigurări sociale și care constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.612D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc autorul excepției și părțile Ministerul Apărării Naționale și Institutul Național de Medicină Aeronautică Spațial㠄General Dr. Aviator Victor Anastasiu”. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul Curții Constituționale nr. 283D/2017, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a acelorași dispoziții de lege, excepție ridicată de Nicolaie Vladimir Dohotariu în Dosarul nr. 26.044/3/2015* al Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale.

4. La apelul nominal lipsesc autorul excepției și partea Ministerul Apărării Naționale. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 2.612D/2016 și nr. 283D/2017, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 283D/2017 la Dosarul nr. 2.612D/2016, care este primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată că dreptul la ajutoare sau indemnizații cu prilejul pensionării, retragerii sau trecerii în rezervă nu este un drept fundamental, astfel că nu se supune condițiilor art. 53 din Constituție. În sprijinul acestor concluzii invocă și jurisprudența Curții Constituționale prin Decizia nr. 443 din 21 iunie 2016 și Decizia nr. 653 din 13 octombrie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

7. Prin Sentința civilă nr. 6.903 din 4 iulie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 26.041/3/2015*, Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale articolului unic din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale articolului unic din Legea nr. 36/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale articolului unic din Legea nr. 28/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și ale art. I din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Dumitru Ivașcu în cadrul unei acțiuni civile în care a solicitat obligarea Ministerului Apărării Naționale și a Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațial㠄Gen. Dr. Aviator Victor Anastasiu” la plata ajutorului material la trecerea în rezervă, prevăzut de art. 20 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizat cu indicele de inflație.

8. Prin Sentința civilă nr. 9.448 din 24 octombrie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 26.044/3/2015*, Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, ale articolului unic din Legea nr. 283/2011, ale articolului unic din Legea nr. 36/2014, ale articolului unic din Legea nr. 28/2014 și ale art. I din Legea nr. 71/2015. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Nicolaie Vladimir Dohotariu în cadrul unei acțiuni civile în care a solicitat obligarea Ministerului Apărării Naționale la plata ajutorului material la trecerea în rezervă, prevăzut de art. 20 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, actualizat cu indicele de inflație.

9. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin, în esență, că dispozițiile de lege criticate, potrivit cărora plata ajutoarelor sau a indemnizațiilor acordate la ieșirea la pensie, retragere ori la trecerea în rezervă nu se acordă în mai mulți ani, consecutiv, sunt contrare prevederilor art. 53 din Constituție, nefiind întrunite cerințele acestui text constituțional referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți.

10. Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale consideră că dispozițiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate de autorul excepției, întrucât dreptul la ajutor sau indemnizație cu prilejul ieșirii la pensie, retragerii ori al trecerii în rezervă nu este un drept fundamental, astfel că nu se supune cerințelor art. 53 din Constituție.

11. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

12. Guvernul, invocând jurisprudența în materie a Curții Constituționale, arată că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată.

13. Avocatul Poporului apreciază, de asemenea, că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale.

14. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

15. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

16. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie, potrivit actelor de sesizare, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010; dispozițiile articolului unic din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011; dispozițiile articolului unic din Legea nr. 36/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 8 aprilie 2014; dispozițiile articolului unic din Legea nr. 28/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 21 martie 2014; și dispozițiile art. 1 din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015. Examinând susținerile autorului excepției, Curtea apreciază că acesta critică, în realitate, următoarele dispoziții de lege:

- Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010: „în anul 2011, dispozițiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizațiilor la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică.0;

- Art. II art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010: „în anul 2012 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

- Art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012: „Prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1Q2/2012, și ale art. 1 alin. (4) și (5), art. 2, 3, art. 4 alin. (1) și (2), art. 6, 7, 9, 11, art. 12 alin. (2) și art. 13 ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător și în anul 2013”;

- Art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013: „în anul 2014 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.”;

- Art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014: „în anul 2015, dispozițiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizațiilor la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică.”

17. Curtea observă că dispozițiile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, art. II art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010, art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012, art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 și art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 și-au încetat aplicarea anterior sesizării Curții Constituționale cu prezenta excepție de neconstituționalitate. Având în vedere însă cele reținute prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, în sensul c㠄sunt supuse controlului de constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din legi sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare”, precum și faptul că dispozițiile de lege criticate continuă să producă efecte în cauzele în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, Curtea apreciază că acestea pot fi supuse controlului de constituționalitate.

18. Autorii excepției consideră că dispozițiile de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 53 din Constituție.

19. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, în jurisprudența sa, a mai analizat constituționalitatea reglementărilor referitoare la acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizațiilor la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă. Astfel, prin Decizia nr. 443 din 21 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 29 iulie 2016, Curtea a reținut că aceste drepturi bănești „reprezintă beneficii acordate anumitor categorii socioprofesionale în virtutea statutului special al acestora, fără a avea însă un temei constituțional”. Curtea a precizat c㠄art. 53 din Constituție [...] se referă la restrângerea exercițiului unor drepturi ori libertăți fundamentale. Or, ajutoarele ori indemnizațiile la care se referă art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 nu fac parte din această categorie de drepturi, astfel că legiuitorul este liber să dispună cu privire la conținutul, limitele și condițiile de acordare a acestora, precum și să dispună diminuarea ori chiar încetarea acordării acestora, fără a fi necesară întrunirea condițiilor stabilite de art. 53 din Legea fundamentală”. De asemenea, Curtea a arătat c㠄nu există o obligație constituțională a legiuitorului de a reglementa acordarea de ajutoare sau indemnizații la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă”.

20. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin, (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate formulată de Dumitru Ivașcu și Nicolaie Vladimir Dohotariu în dosarele nr. 26.041/3/2015* și nr. 26.044/3/2015* ale Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale și constată că dispozițiile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și ale art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 20 martie 2018.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 25/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei c.f. Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coșlariu - Sighișoara și Coșlariu - Simeria”

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) și art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei c.f. Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu - Sighișoara” și ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei c.f. Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu - Simeria”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 25/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei c.f. Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coșlariu - Sighișoara și Coșlariu -- Simeria”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 23 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut în anexa nr. 1, conform planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Mihalț și Sântimbru - județul Alba, Micăsasa și Dumbrăveni - județul Sibiu, Sighișoara și Daneș - județul Mureș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 4.”

3. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II. - (1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei c.f. Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coșlariu - Sighișoara și Coșlariu - Simeria”, completat conform art. I pct. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Mihalț și Sântimbru - județul Alba, Micăsasa și Dumbrăveni - județul Sibiu, Sighișoara și Daneș - județul Mureș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2,

Art. III. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei c.f. Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coșlariu - Sighișoara și Coșlariu - Simeria”, completat conform art. I pct. 1, aflate pe rază localităților Mihalț și Sântimbru - județul Alba, Micăsasa și Dumbrăveni - județul Sibiu, Sighișoara și Daneș - județul Mureș, sunt în cuantum de 1.099.788,62 lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform prevederilor bugetare anuale aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi” titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020”, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune”.

Art. IV. - Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art. V. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise În documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri,

Art. VI. - Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1 se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. VII. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Șova

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

București, 28 iunie 2018.

Nr. 474.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 25/2014)

 

LISTA

cuprinzând imobilele-terenuri și construcții proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere ce completează/se adaugă la coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei de c.f. Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h - tronson Coșlariu - Sighișoara și Coșlariu - Simeria, situate pe raza UAT-urilor: Mihalț, Micăsasa, Sântimbru, Sighișoara, Daneș și Dumbrăveni, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Județ

UAT

Numele și prenumele proprietarului/ deținătorului * terenului/ construcției

Tarla/ Parcela

Suprafața

totală din acte a terenului

(mp)

Poziția față ele localitate

Categoria de folosință a terenului

Nr. cad./ Nr. CF

Suprafața

terenului

expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

Construcții de expropriat (Suprafața desfășurată)

(mp)

Construcții de expropriat

(Lungime)

(ml)

Valoarea despăgubirii construcției, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

Valoarea despăgubirii totale conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Mureș

Daneș

Biserica Evanghelică

T20P1316/2

7064

Extravilan

A

52875/52875

208,00

312,00

 

 

 

312,00

2

Mureș

Daneș

Biserica Evanghelică

T20 P1306

3904

Extravilan

A

52870/52870

314,00

471,00

 

 

 

471,00

3

Mureș

Daneș

Biserica Evanghelică

T20P1316/1

34753

Extravilan

A

52872/52872

69,00

103,50

 

 

 

103,50

4

Mureș

Daneș

Gheza Emil, Caroli Eleonora, Titi Cornelia, Iuga Maria, Gheza Ioan

T20 P1292/8

10488

Extravilan

A

53051/53051

61,00

91,50

 

 

 

91,50

5

Mureș

Daneș

Gheza Emil, Caroli Eleonora, Titi Cornelia, Iuga Maria, Gheza Ioan

T20 P1292/8

1826

Extravilan

A

53135/53135

152,00

226,00

 

 

 

228,00

6

Mureș

Daneș

Bichiș Cornel

T20 P1292/5

2274

Extravilan

A

53092/53092

70,00

105,00

 

 

 

105,00

7

Mureș

Daneș

Mateș Viorel, Mateș Maria

T20 P1287/7

2036

Extravilan

A

52558/52558

147,00

220,50

 

 

 

220,50

8

Mureș

Daneș

Filip Victoria

T20 P1287/5

3151

Extravilan

A

52894/52894

77,00

115,50

 

 

 

115,50

9

Mureș

Daneș

Mateș Ileana

 

5300

Intravilan

A

50685/50685

1.515,00

15.150,00

 

 

 

15.150,00

10

Mureș

Daneș

Dr. Ursu-Kostler Ștefan, Hota Aurica-Lucia, Constantin Maria-Veturia. Soneriu Maria, Bărbat Lucia, Gavrilă Nicolae, Pintea Elena, Ursu Cătălin Nicolae

T19 P1211/1

15615

Extravilan

A

52952/52952

43,00

64,50

 

 

 

64,50

11

Mureș

Daneș

Balint Anca Camelia, Balint Imre

 

677

Intravilan

CC

51675/51675

8,00

80,00

 

 

 

80,00

12

Mureș

Daneș

Ivan Cornelia, Balasa Aurelia

T19 P1200/1

4956

Extravilan

A

52773/52773

113,00

169,50

 

 

 

169,50

13

Mureș

Daneș

Hofner Ștefan

T19P1200/2

5181

Extravilan

A

52775/52775

93,00

139,50

 

 

 

139,50

14

Mureș

Daneș

Moldovan Ioan, Curuti Cornelia, Istrate Maria, Moldovan Elena

T19P1200/3

8000

Extravilan

A

52180/52180

94,00

141,00

 

 

 

141,00

15

Mureș

Daneș

Gherman Ambrosie

T19 P1200/4

2851

Extravilan

A

52777/52777

32,00

48,00

 

 

 

48,00

16

Mureș

Daneș

Constantin Eugenia, Constantin Eroftei

T19 Pi200/19

11399

Extravilan

A

52779/52779

129,00

193,50

 

 

 

193,50

17

Mureș

Daneș

S.C. Agroferm - Srl.

T19 P1200/5

10989

Extravilan

A

52540/52540

225,00

337,50

 

 

 

337,50

18

Mureș

Daneș

Munteanu Maria, Mosora Elena, Păcală Eugenia, Kaboy Elvira, Medrea Zaharie

T19 P1200/6

5940

Extravilan

A

52183

77,00

115,50

 

 

 

115,50

19

Mureș

Daneș

Brîndușa Elisabeta

T19P1200/7

9000

Extravilan

A

52184

60,00

90,00

 

 

 

90,00

20

Mureș

Daneș

Stoica Elena

T19 P1200/8

8600

Extravilan

A

52185

138.00

207,00

 

 

 

207,00

21

Mureș

Daneș

Cristea Elvira

T19P1200/9

4400

Extravilan

A

52186

113,00

169,50

 

 

 

169,50

22

Mureș

Daneș

Bichis Victoria

T19 P1200/10

1356

Extravilan

A

52187

32,00

46,00

 

 

 

48,00

23

Mureș

Daneș

Constantin Aurelia, Pintea Virginia, Urea Eugenia, Stoica Victoria, Pintea Nicolae, Pintea Ioan

T19 P1200/11

10329

Extravilan

A

52794/52794

150,00

225,00

 

 

 

225,00

24

Mureș

Daneș

Pantelimon Elena

T19 P1211/56

2580

Extravilan

A

53131/53131

5,00

7,50

 

 

 

7,50

25

Mureș

Daneș

Muntean Ilie

T19P1211/46

4960

Extravilan

A

53119/53119

27,00

40,50

 

 

 

40,50

26

Mureș

Daneș

Tatar Aurel, Tatar Nicolae, Sevestrian Elvira, Gavra Elena

T19 P1211/45

2877

Extravilan

A

53106/53106

26,00

39,00

 

 

 

39,00

27

Mureș

Daneș

Crăciun Aurora-Cornelia, Mija Livia, Burja Irina-Felicia

T19 P1211/44

13448

Extravilan

A

53019/53019

189,00

283,50

 

 

 

283,50

28

Mureș

Daneș

Vlad Aurel, Căpătă Ana

T19 P1211/43

5398

Extravilan

A

53009/53009

59,00

88,50

 

 

 

88,50

29

Mureș

Daneș

Dachin Maria

T19 P1211/42

5604

Extravilan

A

52982/52982

80.00

120,00

 

 

 

120,00

 

30

Mureș

Daneș

Iliovici Raluca

T19 P1211/41

5581

Extravilan

A

52974/52974

97.00

145,50

 

 

 

145,50

31

Mureș

Daneș

Hudea Ioan, Hudea Viorel

T19 P1211/39

5030

Extravilan

A

52916/52916

73,00

109,50

 

 

 

109,50

32

Mureș

Daneș

Horeangă Elena, Dop Eleonora, Gavrilă Aurel. Gavrilă Ioan

T19 P1211/38

12610

Extravilan

A

53002/53002

187,00

280,50

 

 

 

280,50

33

Mureș

Daneș

Petrușel Ramona-Ioana,

Petrușel Dumitru

T19 P1211/37

2160

Extravilan

A

52954/52954

33,00

49,50

 

 

 

49,50

34

Mureș

Daneș

Onea Aurelia

T19 P1211/37

10526

Extravilan

A

53021/53021

161,00

241,50

 

 

 

241,50

35

Mureș

Daneș

Petrică Dorin

T19 P1211/36

3694

Extravilan

A

53017/53017

57,00

85,50

 

 

 

85,50

36

Mureș

Daneș

Popescu Aurelia

T19 P1211/36

6240

Extravilan

A

52972/52972

98,00

147,00

 

 

 

147,00

37

Mureș

Daneș

Pintea Elena

T19 P1211/34

5276

Extravilan

A

52924/52924

84,00

126,00

 

 

 

126,00

38

Mureș

Daneș

Soneriu Emil. Șoneriu Samoilă-Viorel, Șoneriu Ironim

T19 P1211/33

2350

Extravilan

A

52950/52950

38,00

57,00

 

 

 

57,00

39

Mureș

Daneș

Pupăza Aurel

T19 P1211/32

16280

Extravilan

A

52920/52920

197,00

295,50

 

 

 

295,50

40

Mureș

Daneș

Ardelean Daniela, Cristea Cristian

T19 P1211/20

90

Extravilan

A

52698/52698

2,00

3,00

 

 

 

3,00

41

Mureș

Daneș

Florea Alexandrina-Elisabeta-Octavia

T19 P1211/31

604

Extravilan

A

52807/52807

100,00

150,00

 

 

 

150,00

42

Mureș

Daneș

Florea Alexandrina-Elisabeta-Octavia

T19 P1211/31

6120

Extravilan

A

53004/53004

95,00

142,50

 

 

 

142,50

43

Mureș

Daneș

Florea Octavian

T19 P1211/30

250

Extravilan

A

52887/52887

39,00

58,50

 

 

 

58,50

44

Mureș

Daneș

Florea Octavian

T19 P1211/30

2384

Extravilan

A

53000/53000

41,00

61,50

 

 

 

61,50

45

Mureș

Daneș

Budăi Sorin. Budăi Mariana. Iuga Radu Valeriu

T19P1211/28

1153

Extravilan

A

52569/52569

160,00

240,00

 

 

 

240,00

46

Mureș

Daneș

Budăi Sorin, Budăi Mariana, Iuga Radu Valeriu

T19 P1211/28

9763

Extravilan

A

52928/52928

170,00

255,00

 

 

 

255,00

47

Mureș

Daneș

Man Ioan

T19P1211/27

1349

Extravilan

A

52496/52496

160,00

240,00

 

 

 

240,00

48

Mureș

Daneș

Man Ioan

T19 P1211/27

9567

Extravilan

A

52993/52993

169,00

253,50

 

 

 

253,50

49

Mureș

Daneș

Florea Victoria

T19 P1211/26

1537

Extravilan

A

52572/52572

160,00

240,00

 

 

 

240,00

50

Mureș

Daneș

Florea Victoria

T19 P1211/26

9374

Extravilan

A

53011/53011

168,00

252,00

 

 

 

252,00

51

Mureș

Daneș

Pîra Mircea. Pîra Codrean-Lucian, Pîra Ovidiu-Mihai

T19 P1211/24

1096

Extravilan

A

52575/52575

106,00

159,00

 

 

 

159,00

52

Mureș

Daneș

Pîra Mircea, Pîra Codrean-Lucian, Pîra Ovidiu-Mihai

T19 P1211/24

6829

Extravilan

A

53027/53027

113,00

169,50

 

 

 

169,50

53

Mureș

Daneș

Crișan Petruța, Holerga Mira Doina, Crișan Ioan Silviu. Crișan Crăița

T19 P1211/23

11899

Extravilan

A

53123/53123

166,00

249,00

 

 

 

249,00

54

Mureș

Daneș

Crișan Petruța, Holerga Mira Doina, Crișan Ioan Silviu, Crișan Crăița

T19 P1211/23

11899

Extravilan

A

53123/53123

173,00

259,50

 

 

 

259,50

55

Mureș

Daneș

Stancu Iordan, Marge Maria, Lazăr Cornelia, Tilicea Zosim

T19 P1211/5

13748

Extravilan

A

53114/53114

255,00

382,50

 

 

 

382,50

56

Mureș

Daneș

Stancu Iordan, Marge Maria, Lazăr Cornelia, Tilicea Zosim

T19 P1211/5

13748

Extravilan

A

53114/53114

251,00

376,50

 

 

 

376,50

57

Mureș

Daneș

Costache Viorica

T19 P1211/25

1792

Extravilan

A

52932/52932

180,00

270,00

 

 

 

270,00

58

Mureș

Daneș

Costache Viorica

T19 P1211/25

2910

Extravilan

A

52537/52537

180,00

270,00

 

 

 

270,00

59

Mureș

Daneș

Stancu Iordan, Marge Maria, Lazăr Cornelia, Tilicea Zosim

T19P1211/5

13748

Extravilan

A

53114/53114

3,00

4,50

 

 

 

4,50

60

Mureș

Daneș

Costache Viorica

T19 P1211/25

2910

Extravilan

A

52537/52537

186,00

279,00

 

 

 

279,00

 

61

Mureș

Daneș

Hudea Cornelia, Hudea Aurel, Hudea Dorina

T19P1211/22

3058

Extravilan

A

53095/53095

450,00

675,00

 

 

 

675,00

62

Mureș

Daneș

Hudea Cornelia, Hudea Aurel, Hudea Dorina

T19 P1211/22

6091

Extravilan

A

53097/53097

216,00

324,00

 

 

 

324,00

63

Mureș

Daneș

Vass Domnica, Ghiaja Ilarie. Hudea Raveca, Tîrcovnic Virginia, Brîndușa Iulian

T19 P1211/22

927

Extravilan

A

53555/53555

49,00

73,50

 

 

 

73,50

64

Mureș

Daneș

Vass Domnica, Ghiaja Ilarie, Hudea Raveca, Tîrcovnic Virginia, Brîndușa Iulian

T19 P1211/22

578

Extravilan

A

53554/53554

50,00

75,00

 

 

 

75,00

65

Mureș

Daneș

Sc. Bioagrar - Srl

T19 P1211/21

2019

Extravilan

A

52578/52578

100,00

150,00

 

 

 

150,00

66

Mureș

Daneș

Sc. Bioagrar Srl

T19 P1211/21

1313

Extravilan

A

52944/52944

103,00

154,50

 

 

 

154,50

67

Mureș

Daneș

Șoneriu Mircea, Șoneriu Rodica

T19 P1211/22

1586

Extravilan

A

52695/52695

75,00

112,50

 

 

 

112,50

68

Mureș

Daneș

Șoneriu Mircea, Șoneriu Rodica

T19 P1211/22

3889

Extravilan

A

52914/52914

78,00

117,00

 

 

 

117,00

69

Mureș

Daneș

Cristea Constantin

T19 P1211/19

1710

Extravilan

A

52493/52493

78,00

117,00

 

 

 

117,00

70

Mureș

Daneș

Cristea Constantin

T19P1211/19

3978

Extravilan

A

52980/52980

81,00

121,50

 

 

 

121,50

71

Mureș

Daneș

Ganfalean Maria

T19 P1211/18

792

Extravilan

A

52490/52490

35,00

52,50

 

 

 

52,50

72

Mureș

Daneș

Murăsan Livia, Radu Elena, Gânfălean Maria

T19 P1211/18

1776

Extravilan

A

52970/52970

36,00

54,00

 

 

 

54,00

73

Mureș

Daneș

Urea Eroftei

T19 P1211/17

858

Extravilan

A

52751/52751

37,00

55,50

 

 

 

55,50

74

Mureș

Daneș

Urea Eroftei

T19 P1211/17

1882

Extravilan

A

52997/52997

39,00

56,50

 

 

 

58,50

75

Mureș

Daneș

Stan Minerva, Constantin Eugen, Zolog Dan-Horea-Nicolae

T19 P1211/18

8951

Extravilan

A

53273/53273

136,00

204,00

 

 

 

204,00

76

Mureș

Daneș

Stan Minerva, Constantin Eugen, Zolog Dan-Horea-Nicolae

T19 P1211/18

8951

Extravilan

A

53273/53273

136,00

204,00

 

 

 

204,00

77

Mureș

Daneș

Cristea Dorel, Cristea Ioan

T19 P1211/13

4123

Extravilan

A

52690/52690

171,00

256,50

 

 

 

256,50

78

Mureș

Daneș

Cristea Dorel, Cristea Ioan

T19 P1211/13

6808

Extravilan

A

52958/52958

174,00

261,00

 

 

 

261,00

79

Mureș

Daneș

Mosora Nicolae, Mosora Ioan. Mosora Emil, Kabay Elvira

T19 P1211/11

9907

Extravilan

A

53130/53130

115,00

172,50

 

 

 

172,50

80

Mureș

Daneș

Mosora Nicolae, Mosora Ioan. Mosora Emil, Kabay Elvira

T19P1211/11

9907

Extravilan

A

53130/53130

123,00

184,50

 

 

 

184,50

81

Mureș

Daneș

Bota Victoria, Sandru Maria

T19 P1211/10

3673

Extravilan

A

52754/52754

118,00

177,00

 

 

 

177,00

82

Mureș

Daneș

Bota Victoria, Sandru Maria

T19P1211/10

5642

Extravilan

A

52910/52910

124,00

186,00

 

 

 

186,00

83

Mureș

Daneș

Savu Mariana, Buzaș Silviu-Nicolae, Renghiuț Felicia

T19 P1211/9/1

5630

Extravilan

A

52757/52757

143,00

214,50

 

 

 

214,50

84

Mureș

Daneș

Savu Mariana, Buzaș Silviu-Nicolae, Renghiuț Felicia

T19 P1211/9/1

4761

Extravilan

A

53040/53040

144,00

216,00

 

 

 

216,00

85

Mureș

Daneș

Savu Mariana, Buzaș Silviu-Nicolae, Renghiuț Felicia

T19 P1211/9

4141

Extravilan

A

52760/52760

115,00

172,50

 

 

 

172,50

86

Mureș

Daneș

Savu Mariana, Buzaș Silviu-Nicolae, Renghiuț Felicia

T19 P1211/9

5392

Extravilan

A

52906/52906

122,00

183,00

 

 

 

183,00

87

Mureș

Daneș

Regman Cornel

T19 P1211/8

3115

Extravilan

A

52763/52763

86,00

129,00

 

 

 

129,00

88

Mureș

Daneș

Regman Cornel

T19 P1211/8

3553

Extravilan

A

52922/52922

93,00

139,50

 

 

 

139,50

89

Mureș

Daneș

Regman Erofteiu

T19 P1211/7

2662

Extravilan

A

52767/52767

87,00

130,50

 

 

 

130,50

 

90

Mureș

Daneș

Regman Erofteiu

T19 P1211/7

3992

Extravilan

A

53015/53015

132.00

198,00

 

 

 

198,00

91

Mureș

Daneș

Onea Aurelia

T19 P1211/12

4190

Extravilan

A

53089/53089

150,00

225,00

 

 

 

225,00

92

Mureș

Daneș

Onea Aurelia

T19 P1211/12

6820

Extravilan

A

53271/53271

249,00

373,50

 

 

 

373,50

93

Mureș

Daneș

Crăciun Iustin

T19 P1211/40

2000

Extravilan

A

52770/52770

78,00

117,00

 

 

 

117,00

94

Mureș

Daneș

Crăciun Iustin

T19 P1211/40

3498

Extravilan

A

53013/53013

100,00

150,00

 

 

 

150,00

95

Mureș

Daneș

Lazăr Nicolae, Lazăr Maria

T19 P1211/61

5494

Extravilan

A

52528/52528

231,00

346,50

 

 

 

346,50

96

Mureș

Daneș

Lazăr Nicolae. Lazăr Maria

T19 P1211/61

10215

Extravilan

A

53006/53006

235,00

352,50

 

 

 

352,50

97

Mureș

Daneș

Lazăr Nicolae, Lazăr Maria

T19 P1211/29

1444

Extravilan

A

52544/52544

64,00

96,00

 

 

 

96,00

98

Mureș

Daneș

Lazăr Nicolae. Lazăr Maria

T19 P1211/29

2796

Extravilan

A

52984/52984

64,00

96,00

 

 

 

96,00

99

Mureș

Daneș

Lazăr Nicolae, Lazăr Maria

T19 P1211/29

4291

Extravilan

A

52581/52581

196,00

294,00

 

 

 

294,00

100

Mureș

Daneș

Lazăr Nicolae, Lazăr Maria

T19 P1211/29

8423

Extravilan

A

52908/52908

197,00

295,50

 

 

 

295,50

101

Mureș

Daneș

Lazăr Nicolae, Lazăr Maria

T19 P1211/5

1845

Extravilan

A

52531/52531

86,00

129,00

 

 

 

129,00

102

Mureș

Daneș

Lazăr Nicolae, Lazăr Maria

T19 P1211/5

3634

Extravilan

A

52986/52986

88,00

132,00

 

 

 

132,00

103

Mureș

Daneș

Lazăr Nicolae, Lazăr Maria

T19 P1211/3

8912

Extravilan

A

52534/52534

407,00

610,50

 

 

 

610,50

104

Mureș

Daneș

Lazăr Nicolae, Lazăr Maria

T19 P1211/3

16884

Extravilan

A

52956/52956

417,00

625,50

 

 

 

625,50

105

Mureș

Daneș

Pascu Gheorghe, Pascu Genoveva

T19 P1211/2

9546

Extravilan

A

52487/52487

398,00

597,00

 

 

 

597,00

106

Mureș

Daneș

Pascu Gheorghe. Pascu Genoveva

T19 P1211/2

16938

Extravilan

A

52930/52930

407,00

610,50

 

 

 

610,50

107

Mureș

Daneș

Dr. Ursu-Kostler Ștefan, Hota Aurica-Lucia, Constantin Maria-Veturia, Șoneriu Maria, Bărbat Lucia, Gavrilă Nicolae, Pintea Elena, Ursu Cătălin Nicolae

T19 P1211/1

15615

Extravilan

A

52952/52952

318,00

477,00

 

 

 

477,00

106

Mureș

Daneș

Dr. Ursu-Kostler Ștefan, Hota Aurica-Lucia, Constantin Maria-Veturia, Șoneriu Maria, Bărbat Lucia. Gavrilă Nicolae, Pintea Elena, Ursu Cătălin Nicolae

T19 P1211/1

7338

Extravilan

A

52584/52584

688,00

1.032,00

 

 

 

1.032,00

109

Mureș

Daneș

Pascu Gheorghe, Pascu Genoveva

T19P1211/2

9546

Extravilan

A

52487/52487

11,00

16,50

 

 

 

16,50

110

Sibiu

Dumbrăveni

Orașul Dumbrăveni

T59.1218

60572

Extravilan

A

101365

1.380,00

1.242,00

 

 

 

1.242,00

111

Sibiu

Dumbrăveni

Păcurar Chirion, Băila Al. Ilarse, Galea Fevronia, Cioc A. Maria. Cioc A. Gheorghe

T60,1233/24

8000

Extravilan

A

 

130,00

117,00

 

 

 

117,00

112

Sibiu

Dumbrăveni

Sandru Elena. Sandru Ana

T60,1233/21

5800

Extravilan

A

 

883,00

794,70

 

 

 

794,70

113

Sibiu

Dumbrăveni

Sandru Elena, Sandru Ana

T60,1233/14

5800

Extravilan

A

 

322,00

289,80

 

 

 

289,80

114

Sibiu

Dumbrăveni

Popa Aurel, Pop A. Ioan, Păcurar P. Pompilie, Păcurar P. Gheorghe

T60,1233/8/1

5444

Extravilan

A

102368

236,00

212,40

 

 

 

212,40

115

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T63,1278

366

Extravilan

F

 

96,00

43,20

 

 

 

43,20

116

Sibiu

Dumbrăveni

Canahai Vasile, Canahai Andrei, Iugosz Olivia

T62,1270/3/5

5800

Extravilan

A

 

79,00

71,10

 

 

 

71,10

117

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T64,1298/2

1650

Extravilan

A

 

44,00

39,60

 

 

 

39,60

118

Sibiu

Dumbrăveni

Morar I. Ieremie

T64,1299

10900

Extravilan

A

 

134,00

120,60

 

 

 

120,60

119

Sibiu

Dumbrăveni

Păcurar I. Păuna

T64,1309/1

8200

Extravilan

A

 

89,00

80,10

 

 

 

80,10

 

 

120

Sibiu

Dumbrăveni

Păcurar A. Ana

T64,1301/1/1

9837

Extravilan

A

102033

931,00

837,90

 

 

 

837,90

121

Sibiu

Dumbrăveni

Păcurar D. Dionisie

T64,1301/1/2

5000

Extravilan

A

 

511,00

459,90

 

 

 

459,90

122

Sibiu

Dumbrăveni

Păcurar G. Gheorghe. Farcaș E. Ana, Boisean E. Ileana, Gîdea E. Maria

T64,1301/2

4000

Extravilan

A

 

529,00

476,10

 

 

 

476,10

123

Sibiu

Dumbrăveni

Sandru Maria, Alecusan Maria

T64,1301/3

4006

Extravilan

A

100163

341,00

306,90

 

 

 

306,90

124

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T61.1268

2800

Extravilan

F

 

957,00

430,65

 

 

 

430,65

125

Sibiu

Dumbrăveni

Vasiu A. Maria, Vasiu Gh. Ioan, Stoica Gh. Elena, Vasiu Gh. Gheorghe, Zoltan Gh. Aurelia, Precup Gh. Maria, Vasiu Gh. Ml Hai

T61,1267/4

11800

Extravilan

A

 

360,00

324,00

 

 

 

324,00

126

Sibiu

Dumbrăveni

Șerb D. Elena, Sandru D,

Lucreția

T61,1267/3

3500

Extravilan

A

 

209,00

188,10

 

 

 

188,10

127

Sibiu

Dumbrăveni

Leahu V. Ioan

T61,1266/1

4000

Extravilan

F

 

253,00

113,85

 

 

 

113,85

128

Sibiu

Dumbrăveni

Teren La Dispoziția Comisiei Locale De Aplicarea legii proprietății

T6Ț1265

7706

Extravilan

F

 

3.054,00

1.374,30

 

 

 

1.374,30

129

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T61.1264

40600

Extravilan

A

 

348,00

313,20

 

 

 

313,20

130

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T6T1258

4900

Extravilan

N

 

601,00

180,30

 

 

 

180,30

131

Sibiu

Dumbrăveni

Biserica Evanghelică Saroș

T61,1256/1/17

29700

Extravilan

A

 

1.233.00

1.109,70

 

 

 

1.109,70

132

Sibiu

Dumbrăveni

Mărcuș St. Ștefan

T61,1256/1/16

5742

Extravilan

A

 

388,00

349,20

 

 

 

349,20

133

Sibiu

Dumbrăveni

Stoica M. Ioan

T61,1256/1/15

5742

Extravilan

A

 

351,00

315,90

 

 

 

315,90

134

Sibiu

Dumbrăveni

Sandru S. Emanoil, Sandru S. Octavian

T61,1256/1/14

5742

Extravilan

A

 

260,00

234,00

 

 

 

234,00

135

Sibiu

Dumbrăveni

Roman P. Pavel

T61,1256/1/13

5742

Extravilan

A

 

227,00

204,30

 

 

 

204,30

136

SIBIU

Dumbrăveni

Adam A. Costică

T61,1256/1/12

5742

Extravilan

A

 

242,00

217,80

 

 

 

217,80

137

Sibiu

Dumbrăveni

Păcurar V. Ionel, Rusu V. Maria

T61,1256/1/11

5742

Extravilan

A

 

282,00

253,80

 

 

 

253,80

138

Sibiu

Dumbrăveni

Gornic Gh. Gheorghe

T61,1256/1/10

5742

Extravilan

A

 

294,00

264,60

 

 

 

264,60

139

Sibiu

Dumbrăveni

Hususan D. Ana, Banu D. Vicențiu

T61,1256/1/9

5742

Extravilan

A

 

282,00

253,80

 

 

 

253,80

140

Sibiu

Dumbrăveni

Pintea Ștefan

T6Ț1256/1/8

5742

Extravilan

A

 

40,00

36,00

 

 

 

36,00

141

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T61,1256/2

 

Extravilan

N

 

190,00

57,00

 

 

 

57,00

142

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T61,1255

1589

Extravilan

N

 

271,00

81,30

 

 

 

81,30

143

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T61,1254

 

Extravilan

N

 

57,00

17,10

 

 

 

17,10

144

Sibiu

Dumbrăveni

Leahu V. Ioan

T61t 1253/1

7000

Extravilan

A

 

723,00

650,70

 

 

 

650,70

145

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T61,1252/1

 

Extravilan

N

 

811,00

243,30

 

 

 

243,30

146

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T6Ț1248

2174

Extravilan

F

 

495,00

222,75

 

 

 

222,75

147

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T6Ț1246

5550

Extravilan

A

 

1.188,00

1.069,20

 

 

 

1.069,20

148

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T6Ț1244

468

Extravilan

F

 

17,00

7,65

 

 

 

7,65

149

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T61, 1242

1741

Extravilan

F

 

411,00

184,95

 

 

 

184,95

150

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T59,1223/40

15495

Extravilan

A

 

100,00

90,00

 

 

 

90,00

 

151

Sibiu

Dumbrăveni

Comșa I. Cornel

T59,1223/39

2900

Extravilan

A

 

11,00

9,90

 

 

 

9,90

152

Sibiu

Dumbrăveni

Sandru D. Dionisie

T59.1223/38

2900

Extravilan

A

 

132,00

118,80

 

 

 

118,80

153

Sibiu

Dumbrăveni

Roman P. Pavel

T59,1223/37

2900

Extravilan

A

 

170,00

153,00

 

 

 

153,00

154

Sibiu

Dumbrăveni

Stoica M. Ioan

T59,1223/36

2900

Extravilan

A

 

161,00

144,90

 

 

 

144,90

155

Sibiu

Dumbrăveni

Bozoșan Minerva

T59,1223/35

2900

Extravilan

A

 

153,00

137,70

 

 

 

137,70

156

Sibiu

Dumbrăveni

Rotar Ana

T59.1223/34

2900

Extravilan

A

 

146,00

131,40

 

 

 

131,40

157

Sibiu

Dumbrăveni

Maier Gh. Eufimia

T59,1223/33

2900

Extravilan

A

 

140,00

126,00

 

 

 

126,00

156

Sibiu

Dumbrăveni

Vedislav A. Lucreția

T59,1223/32

5800

Extravilan

A

 

130,00

117,00

 

 

 

117,00

159

Sibiu

Dumbrăveni

Coroș G. Elvira

T59,1223/24

2900

Extravilan

A

 

37,00

33,30

 

 

 

33,30

160

Sibiu

Dumbrăveni

Ferezan I. Ioan, Ferezean I. Gheorghe, Ferezean I. Eugenia. Ferezean I. Ioan

T59,1223/23

2900

Extravilan

A

 

28,00

25,20

 

 

 

25,20

161

Sibiu

Dumbrăveni

Linz Ewald

T59,1223/22/1

2876

Extravilan

A

101485

23,00

20,70

 

 

 

20,70

162

Sibiu

Dumbrăveni

Marcu A. Alexandru, Horvat A. Maria

T59,1223/21

2900

Extravilan

A

 

21,00

16,90

 

 

 

18,90

163

Sibiu

Dumbrăveni

Stoica F. Andronic

T59,1223/20/1

2839

Extravilan

A

102025

20,00

18,00

 

 

 

18,00

164

Sibiu

Dumbrăveni

Galea Al. Fevronia, Baila Al. Ilarie Dorel, Baila Al. Ilarie, Baila Al. Alexandru

T59,1223/19

2900

Extravilan

A

 

19,00

17,10

 

 

 

17,10

165

Sibiu

Dumbrăveni

Linz Ewald

T59,1223/18/1

2808

Extravilan

A

101479

7,00

6,30

 

 

 

6,30

166

Sibiu

Dumbrăveni

Păcurar Ghe. Ana

T59,1223/15/1

5340

Extravilan

A

102026

174,00

156,60

 

 

 

156,60

167

Sibiu

Dumbrăveni

Rotari U A. Emilian

T59,1223/14/1

2240

Extravilan

A

102029

30,00

27,00

 

 

 

27,00

168

Sibiu

Dumbrăveni

Rotaru Ioachim, Florescu Maria

T59,1223/13/1

4117

Extravilan

A

102351

68,00

61,20

 

 

 

61,20

169

Sibiu

Dumbrăveni

Linz Ewald

T59,1223/12/1

1899

Extravilan

A

101478

41,00

36,90

 

 

 

36,90

170

Sibiu

Dumbrăveni

Linz Ewald

T59,1223/11/1

1764

Extravilan

A

101487

42,00

37,80

 

 

 

37,80

171

Sibiu

Dumbrăveni

Păcurar G. Gheorghe, Farcaș E. Ana, Boisean E. Ileana, Gîdea E. Maria

T59,1223/10/1

1598

Extravilan

A

102366

53,00

47,70

 

 

 

47,70

172

Sibiu

Dumbrăveni

Morar I. Ieremia, Morar I. Maria. Lăpușan I. Silvia, Morar I. Irina

T59,1223/9

2900

Extravilan

A

 

87,00

78,30

 

 

 

78,30

173

Sibiu

Dumbrăveni

Leahu I. Aurelia

T59,1223/8/1

1270

Extravilan

A

102034

114,00

102,60

 

 

 

102,60

174

Sibiu

Dumbrăveni

Muntean Victor, Muntean Margareta

T59,1223/7/1

1086

Extravilan

A

101500

147,00

132,30

 

 

 

132,30

175

Sibiu

Dumbrăveni

Muntean Victor, Muntean Margareta

T59,1223/7/3

782

Extravilan

A

 

10,00

9,00

 

 

 

9,00

176

Sibiu

Dumbrăveni

Muntean Victor, Muntean Margareta

T59r 1223/6

3001

Extravilan

A

101501

192,00

172,80

 

 

 

172,80

177

Sibiu

Dumbrăveni

Muntean Victor

T59,1223/5/1

1077

Extravilan

A

101504

151,00

135,90

 

 

 

135,90

178

Sibiu

Dumbrăveni

Muntean Victor

T59,1223/5/3

2812

Extravilan

A

 

198,00

178,20

 

 

 

178,20

179

Sibiu

Dumbrăveni

Șereanu Anica

T59,A1223/3

2900

Extravilan

A

 

23,00

20,70

 

 

 

20,70

180

Sibiu

Dumbrăveni

Șandru S. Simion

T59.A1223/2

2900

Extravilan

A

 

95,00

85,50

 

 

 

85,50

 

181

Sibiu

Dumbrăveni

Șerb D. Elena, Sandru D. Lucreția

T59.A1223/1

2900

Extravilan

A

 

98,00

88,20

 

 

 

88,20

182

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T59, F1230

3928

Extravilan

F

 

851,00

382,95

 

 

 

382,95

183

Sibiu

Dumbrăveni

Sc. Drumuri si Poduri – S.A. Sibiu

 

5149

Extravilan

CC

100866

492,00

442,80

 

 

 

442,80

184

Sibiu

Dumbrăveni

Căile Ferate Române

 

11788

Extravilan

F

100331

849,00

382,05

 

 

 

382,05

185

Sibiu

Dumbrăveni

Teren la dispoziția comisiei locale de aplicare a legii proprietății

T58,1207/1

-

Extravilan

N

 

31,00

9,30

 

 

 

9,30

186

Sibiu