MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 586         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE         Miercuri, 11 iulie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ȘI DECRETE

 

160. - Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

527. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

161. - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

 

528. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

 

162. - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

 

529. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

 

ACTE ALE SENATULUI

 

90. - Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei - COM (2dl8) 231 final

 

92. - Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale - COM (2018) 239 final

 

93. - Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere - COM (2018) 241 final

 

95. - Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 - COM (2018) 286 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

488. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020

 

489. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60+145 - km 76+277”, județul Vrancea

 

493. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea

 

495. - Hotărâre pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

873/1.118. - Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

1.690. - Ordin al ministrului muncii și justiției sociale pentru aprobarea Procedurii de monitorizare și control al activității asistentului personal profesionist

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) în incinta farmaciilor comunitare, a oficinelor locale de distribuție, a farmaciilor din unitățile medicale aflate în structura ministerelor cu rețea medicală proprie, a drogheriilor, a farmaciilor și a oficinelor locale de distribuție din sistemul penitenciar este interzisă utilizarea tehnicii de vânzare cu autoservire pentru medicamentele de uz uman sau veterinar.”

2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Vânzarea și eliberarea prin intermediul serviciilor societății informaționale a medicamentelor care se acordă fără prescripție medicală sunt permise numai în cazul farmaciilor comunitare și drogheriilor autorizate potrivit prezentei legi, în condicile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.”

3. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 și 22, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Vânzarea și eliberarea prin intermediul serviciilor societății informaționale a medicamentelor care se acordă fără prescripție medicală sunt permise numai în cazul farmaciilor comunitare și drogheriilor autorizate potrivit prezentei legi și care notifică Ministerului Sănătății intenția de a desfășura această activitate, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină denumirea societății, adresa unității farmaceutice de unde sunt livrate medicamentele, adresa site-ului unității farmaceutice prin intermediului căruia se face vânzarea, numele farmacistului responsabil de vânzarea și eliberarea prin intermediul serviciilor societății informaționale a medicamentelor care se acordă fără prescripție medicală, data începerii activității. Datele vor fi înscrise ca mențiune pe autorizația de funcționare a unității farmaceutice.

(3) Orice modificare ulterioară a informațiilor prevăzute la alin. (1)și (2) se comunică Ministerului Sănătății.

(4) Livrările de medicamente în alte state membre ale Uniunii Europene se realizează cu respectarea legislațiilor naționale ale statelor de destinație.

(5) Site-ul de internet al unității farmaceutice oferă medicamente prin intermediul serviciilor societății informaționale în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind comerțul electronic și conține următoarele informații:

a) datele de contact ale Ministerului Sănătății;

b) o legătură hyperlink la site-ul de internet al Ministerului Sănătății prevăzut la art. 22;

c) logoul comun european pentru vânzarea și eliberarea medicamentelor prin intermediul serviciilor societății informaționale, afișat clar pe fiecare pagină a site-ului de internet care are legătură cu oferta de vânzare de medicamente la distanță către populație. Logoul comun trebuie să conțină o legătură hyperlink către poziția în care este înscrisă societatea pe lista prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. c).

Art. 22. - (1) Ministerul Sănătății afișează pe pagina proprie de internet următoarele informații:

a) informații privind legislația națională aplicabilă oferirii de medicamente spre vânzare la distanță către populație prin intermediul serviciilor societății informaționale, inclusiv informații referitoare la faptul că pot exista diferențe între statele membre în ceea ce privește clasificarea medicamentelor și condițiile de furnizare a acestora;

b) informații privind scopul logoului comun european pentru vânzarea și eliberarea medicamentelor prin intermediul serviciilor societății informaționale,

c) lista unităților farmaceutice care oferă medicamente spre vânzare la distanță către populație prin intermediul serviciilor societății informaționale în conformitate cu prevederile art. 21, precum și adresele site-urilor de internet ale acestora;

d) informații generale privind riscurile legate de medicamentele furnizate ilegal populației prin intermediul serviciilor societății informaționale.

(2) Site-ul de internet prevăzut la alin, (1) conține o legătură hyperlink către site-ul de internet creat de Agenția Europeană a Medicamentului.”

4. La articolul 31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Controlul și supravegherea privind vânzarea și eliberarea prin intermediul serviciilor societății informaționale a medicamentelor care se eliberează fără prescripție medicală se exercită de către Ministerul Sănătății.”

5. La articolul 38, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:

,,e) vânzarea și eliberarea prin intermediul serviciilor societății informaționale a medicamentelor care se eliberează fără prescripție medicală de către unități farmaceutice cu nerespectarea prevederilor prezentei legi;

f) desfășurarea de activități de distribuție angro de către unitățile farmaceutice autorizate conform prevederilor prezentei legi, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 2 alin. (7).”

*

Prezenta lege transpune dispozițiile art. 1 pct. 20 din Directiva 2011/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman în ceea ce privește prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 174 din 1 iulie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 9 iulie 2018.

Nr. 160.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 9 iulie 2018.

Nr. 527.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12 din 7 martie 2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 12 martie 2018, cu următoarele modificări și completări:

1. Partea introductivă a articolului unic se modifică și va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:”.

2. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduc nouă noi puncte, cu următorul cuprins:

„- Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 1. - Ministerul pentru Românii de Pretutindeni acordă finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin material și/sau financiar în limita bugetului aprobat și în condițiile prezentei legi, cu scopul de a asigura protecția drepturilor și libertăților românilor din afara granițelor, precum și de a susține, în conformitate cu dreptul internațional, protejarea și promovarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase â românilor de pretutindeni, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă întrunire și asociere, accesul la educație și mijloace de informare în limba română, stabilirea și menținerea, dacă acestea contribuie la promovarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a românilor din afara granițelor, de contacte libere cu persoane fizice și juridice din România.»

- La articolul 2, literele b), c), d) și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:

«b) acorduri de finanțare - instrumente juridice în baza cărora se realizează transferurile de fonduri nerambursabile destinate sprijinului acordat românilor de pretutindeni, indiferent de denumire sau formă: contract de finanțare nerambursabilă, protocol de colaborare, memorandum de cooperare și altele asemenea, încheiate în condițiile legii;

c) program în sprijinul românilor de pretutindeni - setul de acțiuni și proiecte destinate îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 1;

d) proiect în sprijinul românilor de pretutindeni - setul de acțiuni specifice interconectate care vizează realizarea unui obiectiv determinat privind sprijinirea comunităților de români de pretutindeni;

...........................................................................................................

f) grantul - finanțarea cu caracter nerambursabil care nu implică furnizarea unor servicii sau produse în folosul direct al finanțatorului, în vederea utilizării acesteia de către o persoană juridică de drept public sau privat din România sau dintr-un stat terț ori de către un organism internațional în cadrul unui program, proiect sau acțiune în sprijinul românilor de pretutindeni;».

- La articolul 2, literele j) și k) se abrogă.

- La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«Art. 3. - (1) Pot beneficia de finanțări nerambursabile asociațiile, fundațiile, unitățile de cult, alte categorii de organizații neguvemamentale ale românilor de pretutindeni, organizațiile internaționale și alte persoane fizice autorizate sau juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate, în măsura în care finanțările nerambursabile sunt utilizate pentru derularea de programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

(2) Verificarea îndeplinirii condiției privind personalitatea juridică a beneficiarilor înregistrați sau constituiți în străinătate sau privind autorizarea persoanei fizice se realizează în baza documentelor justificative depuse de solicitant, în funcție de informațiile disponibile.»

- La articolul 5, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«Art. 5. - (1) în scopul asigurării unității planificării strategice și a unor politici complementare la nivel guvernamental privind românii de pretutindeni, prin strategiile naționale pentru românii de pretutindeni, adoptate pentru perioade de câte 4 ani, sunt stabilite priorități tematice multianuale pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de pretutindeni.

...........................................................................................................

 (3) Pentru implementarea strategiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate elabora documente de politici publice prin care sunt stabilite priorități tematice anuale pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de pretutindeni.»

- La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(2) Comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor evaluează propunerile de programe, proiecte sau acțiuni în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu principiile liberei concurențe, eficacității utilizării fondurilor publice, transparenței și tratamentului egal și cu prioritățile tematice, adoptate conform prevederilor art. 5.»

- La articolul 7 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

«d) decont de cheltuieli.»

- La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(2) Programele, proiectele și acțiunile proprii ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni care fac obiectul implementării directe de activități în sprijinul românilor de pretutindeni sunt aprobate în urma evaluării comisiei prevăzute la art. 6.»

- La articolul 8, alineatul (1) și literele a) și b) ale alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«Art. 8. - (1) Finanțările nerambursabile pot fi alocate sub forma unui grant, în temeiul unui acord de finanțare sau al unui ordin al ministrului, în funcție de forma grantului stabilită potrivit prevederilor alin. (2) și de categoria beneficiarului.

...........................................................................................................

a) finanțări nerambursabile pentru programe, proiecte și acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni. Fondurile transferate ca granturi acordate pentru programe, proiecte sau acțiuni au destinație precisă și nu pot fi utilizate pentru alte scopuri;

b) contribuții la bugetul general al unor organisme de drept public sau de drept privat, condiționate de utilizarea acestora în cadrul unor programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.»“

3. La articolul unic, după punctul 1 se introduc cinci noi puncte, punctele 11-15, cu următorul cuprins:

„11. La articolul 12, alineatele (5)-(7) și (9) se abrogă.

12. La articolul 14, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«(3) Justificarea sumelor alocate pentru implementarea directă și indirectă de programe, proiecte și acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni se realizează prin prezentarea de documente justificative din care să rezulte utilizarea sumelor conform destinațiilor prevăzute în acordurile de finanțare sau, după caz, în contractele de achiziții, contractele de donații sau în decontul de cheltuieli.

(4) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni administrează programele, proiectele sau acțiunile în sprijinul românilor de pretutindeni pentru care se acordă granturi, pe bază de rezultate, conform procedurilor și principiilor de management bazat pe rezultate, aprobate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni. Justificarea sumelor alocate prin granturi se face de către beneficiar, prin documentele prevăzute în acest sens în acordul de finanțare sau prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.»

13. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(4) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate solicita beneficiarilor contractarea unui audit extern, acreditat conform legislației aplicabile, la finalul programului, proiectului sau acțiunii, pentru finanțări ce depășesc 1.000.000 lei. Cheltuielile de audit sunt cheltuieli eligibile și sunt prevăzute explicit în bugetul proiectului, programului sau acțiunii. În cazul în care beneficiarul grantului este o organizație internațională sau o persoană juridică de drept public, auditul se poate realiza conform regulilor respectivului beneficiar.»

14. La anexă, la punctul f, după litera aa) se introduce o nouă literă, litera ab), cu următorul cuprins:

«ab) funcționarea organizațiilor românești din comunitățile istorice din afara granițelor țării și a sediilor acestora.»

15. La anexă, la punctul II, litera x) se modifică și va avea următorul cuprins:

«x) onorarii, indemnizații, premii, burse de orice fel, cheltuieli de personal și alte asemenea cheltuieli;»“.

4. La articolul unic, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„2. La anexă, punctul III se modifică și va avea următorul cuprins:

«III. Pentru cheltuielile prevăzute la pct. II se vor aplica următoarele reguli:

a) pentru cheltuielile privind deplasările în țară și în străinătate, referitoare la cazare, transport, indemnizații de deplasare și altele asemenea, precum și pentru onorarii, ordonatorul de credite poate stabili prin ordin normative proprii, în funcție de condițiile specifice și modul de desfășurare a programelor, proiectelor sau acțiunilor în sprijinul românilor de pretutindeni;

b) valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la premii, cheltuieli de tratații și reprezentare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvern ului.»“.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 9 iulie 2018.

Nr. 161.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 9 iulie 2018.

Nr. 528.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13 din 7 martie 2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 12 martie 2018, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, litera a) a alineatului (2) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,a) structuri teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, fără personalitate juridică, organizate la nivel de direcție sau serviciu, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate;”.

2. La articolul I punctul 4, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Agenția Naționala pentru Arii Naturale Protejate este organizată astfel: aparat central și structuri teritoriale organizate la nivel de direcții sau servicii, aflate în cadrul acesteia.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 9 iulie 2018.

Nr. 162.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și se dispune publicarea acestei legi În Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 9 iulie 2018.

Nr. 529.

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei -

COM (2018) 231 final

 

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/638 din 21.06.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel eu și de abrogarea Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei respecta principiul subsidiarității.

(2) Senatul României constată că propunerea de regulament respectă principiul proporționalității.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre fost adoptată de Senat în ședința din 5 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

P PREȘEDINTELE SENATULUI.

ADRIAN ȚUȚUIANU

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 90.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale - COM (2018) 239 final

 

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/297 din 21.06.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că prezenta propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale respectă principiile subsidiarității și proporționalității.

2. Notează că temeiul juridic al propunerii se bazează pe articolul 50 din TFUE.

3. Certifică validitatea formei juridice alese, acea a de directivă.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 5 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ȚUȚUIANU

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 92.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere - COM (2018) 241 final

 

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/298 din 21.06.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că prezenta propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere respectă principiile subsidiarității și proporționalității.

2. Notează că temeiul juridic al propunerii se bazează pe articolul 50 din TFUE.

3. Certifică validitatea formei juridice alese, aceea de directivă.

Art. 2. - Senatul României:

1. Susține introducerea și definirea clară a noțiunilor de transformare transfrontalieră, fuziune transfrontalieră și divizare transfrontalieră.

2. Salută generarea de economii în materie de costuri de 12.000-19.000 euro pe operațiune și că societățile comerciale care funcționează pe piața internă ar putea economisi în total între 176 și 280 de milioane euro într-o perioadă de 5 ani.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 5 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ȚUȚUIANU

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 93.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 - COM (2018) 286 final

 

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/648 din 21.06.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/,.. și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 respectă principiul subsidiarității.

(2) Senatul României constată că propunerea de regulament respectă principiul proporționalității.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 5 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ȚUȚUIANU

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 95.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creșterea economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1 084/2006, cu modificările ulterioare, precum și ale Regulamentului (UE, EUROATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1,605/2002 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014- 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 11 iunie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum și perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare;”.

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Costurile determinate în formele prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b)-d) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 și care se stabilesc conform prevederilor art. 67 alin. (5) lit. a) și

c) din același regulament sunt eligibile în condițiile prevăzute la art. 67 alin. (3) și (4) din regulament, conform metodei decalcul și condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și, după caz, al ministrului coordonator al autorității de management.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleșcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 488.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60 +145 - km 76 + 277”, județul Vrancea

 

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - SA, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60+145 - km 76+277”, județul Vrancea, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Șova

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 489.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

al obiectivului de investiții „Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60+145 - km 76+277”

 

Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. - D.R.D.P. Iași

Amplasament: județul Vrancea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

 

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):

(în prețuri la data de 3,02.2017/1 euro = 4,5156 lei), din care:

mii lei

115.114

 

- construcții-montaj (C+M): Eșalonarea investiției (INV/C+M):

mii lei

99.359

 

Anul 1

mii lei

17.155/12.451

 

Anul II

mii lei

60.725/54.593

 

Anul III

mii lei

37.234/32.315

 

Capacități:

 

 

 

- Lungime:

km

16,23

 

- Lățime platformă, din care:

m

8-8,40

 

- lățime parte carosabilă:

m

2x3,00

 

- Poduri noi

buc.

2

 

- Viaducte de coastă

buc.

8

 

Durata de realizare a investiției:

luni

30

 

 

Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului P100-1/2013.

Finanțarea investiției:

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Milcoiu, județul Vâlcea” la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 și 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 130 se introduc 3 noi poziții, pozițiile nr. 131-133, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Paul Stănescu

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 493.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Milcoiu Secțiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosință

Valoare inventar

(lei)

Situația juridică actuala

0

1

2

3

4

5

6

131

 

Teren curți-construcții

Tehnice: S = 225 mp

Descriptive: categoria de folosință curți-construcții

Vecini: N-V, S-V și N-E - comuna Milcoiu, la S-E - DC

Adresa: comuna Milcoiu

2014

697,00

Hotărârea Consiliului Local nr. 182/31.03.2014, C.F. nr. 35258

132

 

Teren pășune

Tehnice: S = 217 mp

Descriptive: categoria de folosință pășune

Vecini: N - număr cadastral 35266, S, E, V - Giurea Gheorghe

Adresa: comuna Milcoiu

2014

152,00

Hotărârea Consiliului Local nr. 182/31.03.2014, C.F. nr. 35268

133

 

Teren pășune

Tehnice: S = 1.000 mp Descriptive: categoria de folosință-pășune

Vecini: N, E - DC 26, S, E - Costache Constantin, S - moștenitorii defunctului Mija Ioana, V - drum exploatare

2014

4.200,00

Hotărârea Consiliului Local nr. 41/31.10.2014, C.F. nr. 35325

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 și 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bulzești”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 153 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 154 și 155, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexă nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Călărași”, la secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 193 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 194, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Paul Stănescu

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 495.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bulzești Secțiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

154

-

Teren intravilan

Suprafață = 551 mp

N - Mardale Dumitra S - Mîndreanu Sabina E - DJ 643 D V - Banța Ioana

Adresa: Bulzești, Strada Principală nr. 83, fost tarlaua 88, parcela 91

2013

7,423,00

Domeniul public al comunei Bulzești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 Număr carte funciară 30129 UAT Bulzești Număr cadastral 30129

155

-

Teren intravilan

Suprafață = 1.042 mp

N - Dumitru Nistor S - drum acces E - Iordache Ion V - DJ 643 D

Adresa: înfrățirea, Strada Principală nr. 10, fost tarlaua 88, parcela 2

2013

13,697,00

Domeniul public al comunei Bulzești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 Număr carte funciară 30125 UAT Bulzești Număr cadastral 30125

 

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Călărași Secțiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

(lei)

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

194

1.4.6.

Teren extravilan neproductiv,

Subcategoria baltă

UAT Călărași Suprafață = 46.744 mp Tarlaua 179, parcela 1248

Număr carte funciară 30279

Număr cadastral 30279

1991

101.009,00

Domeniul public al comunei Călărași, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2013 Număr carte funciară 30279

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 873 din 9 iulie 2018

Nr. 1.118 din 6 iulie 2018

 

ORDIN

privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 7.856 din 9.07.2018 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și nr. DG 2.902 din 6.07.2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere dispozițiile art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (31)lit. I) și m) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin;

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 și 531 bis din 15 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătății,

p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Sorina Pintea

Liliana Maria Mihai

 


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de monitorizare și control al activității asistentului personal profesionist

 

Având în vedere:

- art. 45 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 548/2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist;

- Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal:

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.069/2018 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist;

- Referatul de aprobare al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 4.409 din data de 23 aprilie 2018,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și justiției sociale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de monitorizare și control al activității asistentului personal profesionist, prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii și justiției sociale,

Lia-Olguța Vasilescu

 

București, 21 mai 2018.

Nr. 1.690.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA DE MONITORIZARE ȘI CONTROL

al activității asistentului personal profesionist

 

Art. 1. - (1) Monitorizarea și controlul activității de îngrijire și protecție a adulților cu handicap grav și accentuat la asistentul personal profesionist de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare DGASPC, includ acțiuni de colectare de date și informații, analiza acestora și elaborarea de rapoarte de monitorizare, precum și acțiuni de verificare și, după caz, de control.

(2) Monitorizarea și controlul activității asistentului personal profesionist vizează respectarea drepturilor și demnității persoanelor cu handicap grav și accentuat în procesul de asigurare a îngrijirii și protecției la asistentul personal profesionist.

(3) Monitorizarea și controlul activității asistentului personal profesionist au ca scop:

a) protejarea și asigurarea exercitării depline și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către persoanele cu dizabilități aflate în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist;

b) asigurarea satisfacției beneficiarilor și îmbunătățirea continuă a calității activității desfășurate de asistentul personal profesionist;

c) evaluarea eventualelor riscuri privind îngrijirea și protecția beneficiarilor, prin constatarea disfuncționalităților, analiza și luarea de măsuri corective, după caz;

d) revizuirea și optimizarea politicilor și strategiilor în domeniu.

Art. 2. - Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat este obligatoriu ascultată și consemnată pe parcursul procesului de monitorizare și control.

Art. 3. - În cuprinsul acestui document sunt utilizate acronime și termeni care au înțelesurile următoare:

- ANPD = Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități;

- APP = Asistent personal profesionist;

- beneficiar = adultul cu handicap grav sau accentuat care beneficiază de serviciul de îngrijire și protecție la APP;

- PIS = Planul individual de servicii.

Art. 4. - (1) Monitorizarea și controlul se realizează prin urmărirea indicatorilor de monitorizare din cadrul Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.069/2018.

(2) în cadrul Standardului 1: Serviciul prin care se asigură îngrijirea și protecția adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist:

a) planul anual de instruire și formare profesională și modulele de instruire cuprind teme privind egalitatea de șanse; prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; respect pentru diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități;

b) raportul privind asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistent personal profesionist, pentru anul anterior, precizează structura și calificarea personalului, modalitățile de identificare a beneficiarilor, modalitățile de recrutare, îmbunătățire sau perfecționare a cunoștințelor personalului, probleme întâmpinate în asigurarea îngrijirii și protecției adulților, recomandări pentru creșterea calității serviciului.

(3) în cadrul Standardului 2: Informare, materialele informative conțin condițiile de admitere în cadrul serviciului de îngrijire și protecție la APP, activitatea APP, drepturi și obligații, relații interinstituționale, monitorizare și control.

(4) în cadrul Standardului 3: Admitere, procedura de admitere precizează criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, etapele procesului de admitere și documentele necesare, conținutul contractului de furnizare de servicii, inclusiv drepturile și obligațiile părților.

(5) În cadrul Standardului 5: Suspendarea/Sistarea serviciului:

a) procedura de suspendare/sistare a serviciului cuprinde situațiile pe perioadă determinată care pot duce la suspendarea acordării serviciului sau cele pe perioadă nedeterminată care pot duce la sistarea serviciului, etapele procesului de suspendare, respectiv sistare și documentele necesare în funcție de situația respectivă, obligații ale persoanelor implicate;

b) fișa de suspendare/sistare a serviciului cuprinde informații despre situația care a determinat suspendarea/sistarea și despre condițiile în care beneficiarul a părăsit serviciul.

(6) în cadrul Standardului 9: Sănătate și mobilitate, procedura privind menținerea sănătății precizează modul de gestiunea medicamentelor; modul de prevenire și gestionare a situațiilor critice și comportamentelor indezirabile datorate stării de sănătate, de tipul: furt, încălcarea intimității, distrugerea bunurilor; condițiile de respectare a dreptului la alegere a unui tratament din partea beneficiarului sau reprezentantului său legal; modalități de intervenție în situațiile de neglijență a stării de Sănătate și igienei din partea beneficiarului, precum și în situațiile de dependență de alcool, substanțe ilegale, tutun; situațiile în care se solicită intervenția de urgență.

(7) în cadrul Standardului 10: Intimitate și confidențialitate, în activitatea sa, APP:

a) are și aplică reguli cu privire la permisiunea de a intra în camera beneficiarului, în bale, respectarea momentelor de efectuare a toaletei, folosirea spațiului personal, utilizarea obiectelor personale;

b) recunoaște dreptul fiecărui beneficiar la viață sexuală și relații intime, cu respectarea regulilor casei;

c) încurajează beneficiarul să întrețină corespondență cu alte persoane.

(8) în cadrul Standardului 11: Luarea deciziilor și autodeterminarea, în activitatea sa, APP:

a) a oferit/oferă suport pentru beneficiarii cu dificultăți de înțelegere, astfel încât aceștia să poată participa la luarea tuturor deciziilor care îi privesc;

b) respectă opiniile și viziunea beneficiarilor despre viață;

c) respectă dreptul beneficiarului de a se consulta cu familia proprie sau cu prietenii în luarea unei decizii.

(9) în cadrul Standardului 12: Activități și participare, în activitatea sa, APP:

a) a încurajat/încurajează beneficiarii să solicite și să obțină informații despre persoane, lucruri și evenimente din familie și comunitate, să citească, să scrie,să manevreze unelte, să găsească și să pună în practică soluții, în diferite acțiuni;

b) a susținut/susține beneficiarii sa efectueze acțiuni simple sau complexe din programul zilnic de viață;

c) a susținut/susține beneficiarii să discute cu persoane din familie sau din comunitate, să utilizeze instrumente și tehnici de comunicare, după caz;

d) a susținut/susține beneficiarii să își întrețină și să își dezvolte mobilitatea și motricitatea, să se deplaseze în interiorul și exteriorul locuinței. folosind sau nu echipamente, să utilizeze mijloace de transport;

e) a susținut/susține beneficiarii să se preocupe de îngrijirea propriului corp și îngrijirea propriei sănătăți;

f) a susținut/susține beneficiarii să realizeze acțiuni și sarcini casnice din viața de zi cu zi, utilizând sau nu obiecte de uz casnic sau alte echipamente;

g) a susținut/susține beneficiarii să stabilească interacțiuni simple sau complexe, într-o manieră contextuală și socială adecvată;

h) a sprijinit/sprijină beneficiarii să primească informații și să mențină legătura cu familia biologică, dacă există recomandări în acest sens în PIS;

i) a susținut/susține beneficiarii să mențină relații cu prieteni, cunoștințe, precum și să inițieze și să dezvolte noi relații la nivelul comunității;

j) respectă dreptul beneficiarilor de a practica religia pe care o doresc;

k) respectă dreptul beneficiarilor de a deține animale de companie, în acord cu regulile casei;

l) a susținut/susține beneficiarii să participe la activități de recreere sau de petrecere a timpului liber, de exemplu: jocuri și sporturi neorganizate sau organizate, programe de fitness, relaxare sau divertisment, citit, vizite, turism și altele.

(10) în cadrul Standardului 13, Formare și angajare în muncă, în activitatea sa, APP:

a) a susținut/susține beneficiarii să se înscrie la cursuri de formare profesională și să treacă de la o etapă de formare profesională la alta, să frecventeze orele de curs, să interrelaționeze cu colegii și profesorii, să finalizeze sarcini ce decurg din calitatea de cursant;

b) a susținut/susține beneficiarii să participe la programe vocaționale, să se implice în meșteșugărit sau hobby-uri;

c) a susținut/susține beneficiarii să participe la programe de pregătire pentru angajarea în muncă;

d) a susținut/susține beneficiarii să caute loc de muncă și să se angajeze;

e) a sprijinit/sprijină beneficiarii în efectuarea tranzacțiilor economice simple sau complexe, inclusiv a celor care privesc economisirea banilor.

(11) în cadrul Standardului 14, Respect pentru drepturi și demnitate, persoana cu handicap grav sau accentuat:

a) participă/a participat la servicii sau alte oportunități de dezvoltare a abilităților sale, în comunitate;

b) își exercită/și-a exercitat drepturile și obligațiile de cetățean (a participat la vot, de exemplu).

(12) în cadrul Standardului 16, Managementul situațiilor de risc, procedura privind managementul situațiilor de risc precizează exemple de tulburări de comportament sau comportament distructiv pentru care trebuie solicitată intervenția de urgență, în mod exclusiv a organelor abilitate, modul de solicitare a intervenției de urgență, modul de acțiune în caz de fugă, de agresiune sau de plecare neanunțată a beneficiarului, modalități de acțiune post-situație de risc.

(13) în cadrul Standardului 17, Protecția împotriva exploatării, violenței și abuzului, procedura privind protecția împotriva exploatării, violenței și abuzului precizează regulile cu privire la administrarea medicamentelor, modul de identificare și semnalare a cazurilor de exploatare, violență, neglijare și abuz; raportarea, investigarea și soluționarea situațiilor de exploatare, neglijare și abuz; modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.

(14) în cadrul Standardului 18, Protecția împotriva torturii și tratamentelor crude, inumane sau degradante, procedura privind protecția împotriva torturii și tratamentelor crude, inumane sau degradante precizează modul de identificare și semnalare a cazurilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante; raportarea, investigarea și soluționarea situațiilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante.

(15) în cadrul Standardului 19, Sesizări și reclamații, procedura privind înregistrarea și soluționarea sesizărilor/reclamațiilor beneficiarilor precizează modul de informare a beneficiarilor sau reprezentanților lor legali despre posibilitatea depunerii de sesizări/reclamații sau despre exprimarea unei nemulțumiri în legătură cu calitatea îngrijirii și protecției la APP.

Art. 5. - (1) Monitorizarea se constituie ca mecanism de analiză sistematică, cel puțin o dată pe semestru.

(2) Monitorizarea se realizează de echipe de monitorizare formate din minimum două persoane desemnate prin decizie a directorului DGASPC.

(3) Ca metode și instrumente de lucru pot fi folosite chestionarul, fișa de monitorizare, interviul, vizita la fața locului și altele specifice.

(4) Raportul de monitorizare cuprinde cel puțin următoarele:

a) dimensiunea acțiunii de monitorizare (număr de localități și de APP incluși în monitorizare);

b) tipurile de date și informații care au fost colectate în timpul procesului de monitorizare și prezentarea instrumentelor de colectare utilizate;

c) principalele aspecte urmărite în cadrul analizei datelor și informațiilor;

d) concluzii cu caracter general;

e) probleme întâmpinate, posibile situații critice, eventuale riscuri;

f) recomandări pentru îmbunătățirea cadrului activității APP;

g) anexe: instrumentele de monitorizare, statistici etc.

Art. 6. - (1) Concluziile rapoartelor de monitorizare referitoare la necesitatea îmbunătățirii conținuturilor standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist vor fi transmise în atenția ANPD.

(2) Concluziile rapoartelor de monitorizare referitoare la efectele benefice pe care asistenții personali profesioniști le au în planul dezinstituționalizării și al prevenirii instituționalizării vor sta la baza propunerilor pentru strategia județeană/a sectorului municipiului București de dezvoltare a serviciilor sociale, în concordanță cu nevoile identificate.

(3) în situația în care raportul de monitorizare face referință la disfuncționalități constatate sau la alte aspecte negative ale activității APP, acestea stau la baza întreprinderii de acțiuni de control de către organele abilitate.