MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 592         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE         Joi, 12 iulie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

87. - Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme - COM (2018) 185 final

 

88. - Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi - COM (2018) 209 final

 

89. - Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului - COM (2018) 213 final

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

Decizia nr. 198 din 3 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice și alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

490. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

653/2.490/1.768. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme - COM (2018) 185 final

 

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalitații, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/295 din 21.06.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

Consideră că propunerea de Directivă respectă principiul subsidiarității, încadrându-se în domeniul de reglementare al articolelor 114 și 169 TFUE. Caracterul european al protecției consumatorilor, ce necesită punerea în aplicare a unor măsuri corespunzătoare la nivelul UE, este evident în cazul practicilor ilegale care afectează concomitent consumatorii din mai multe state membre. Astfel de încălcări pe scară largă ale drepturilor consumatorilor au fost definite acum din punct de vedere juridic, prin revizuirea Regulamentului CPC, care creează un puternic cadru procedural pentru cooperarea între autoritățile naționale de asigurare a respectării normelor. În ceea ce privește comerțul Online nu este posibil să se abordeze în mod suficient la nivel național problemele cu care se confruntă consumatorii. În special, multe piețe online și numeroși furnizori de servicii digitale își comercializează produsele și serviciile în întreaga Europă și la nivel transfrontalier.

De asemenea, propunerea de Directivă respectă principiul proporționalității, măsurile prevăzute În propunere fiind proporționale cu obiectivele de îmbunătățire a respectării legislației privind protecția consumatorilor, de modernizare și de reducere a sarcinilor administrative.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 5 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin, (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ȚUȚUIANU

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 87.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi - COM (2018) 209 final

 

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/303 din 21.06.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că prezenta propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi respectă principiile subsidiarității și proporționalității.

2. Notează că temeiul juridic al propunerii se bazează pe articolul 114 din TFUE.

3. Certifică validitatea formei juridice alese, aceea de regulament.

Art. 2. - Senatul României:

Notează contribuția semnificativă a propunerii la securitatea și funcționarea pieței interne, cu afectarea minimală a acesteia în termeni de sarcină și costuri aferente.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 5 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ȚUȚUIANU

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 88.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului - COM (2018) 213 final

 

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/305 din 21.06.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că prezenta propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului respectă principiile subsidiarității și proporționalității.

2. Notează că temeiul juridic al propunerii se bazează pe articolul 87 din TFUE.

3. Certifică validitatea formei juridice alese, aceea de directivă.

Art. 2. - Senatul României:

1. Notează obiectivul inițiativei propuse de acordare anumitor autorități competente a accesului direct la registrele centralizate de conturi bancare și la sistemele de extragere a datelor cu scopul îmbunătățirii cooperării și schimbului de informații la nivel național.

2. Susține limitarea la strictul necesar a setului de informații pentru identificarea băncilor în care persoana care face obiectul unei investigații deține conturi bancare.

3. Apreciază prevederile care oferă o serie de garanții pentru protecția vieții private și a datelor cu caracter personal.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 5 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ȚUȚUIANU

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 89.

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 198

din 3 aprilie 2018

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice și alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Valer Dorneanu - președinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ștefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminița Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice și alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și art. 30 alin, (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepție ridicată de Rodica Diaconescu și alții în Dosarul nr. 893/90/2015 al Tribunalului Vâlcea - Secția I civilă. Excepția de neconstituționalitate constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 3.570D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele Curții Constituționale nr. 3.571D/2016-3.575D/2016, 387D/2017, 480D/2017, 623D/2017, 654D/2017 și 2.532D/2017, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a acelorași dispoziții de lege, excepție ridicată de ion Ghidarcea și alții, Ion Dafinca și alții, Alexandru Ivan și alții, Dumitru Ghițulescu și alții, Marian Octavian Diaconescu și alții, Gheorghe Dan Crăciun și alții, Emil Alexescu și alții, Marin Bănițoiu și alții, precum și de Gheorghe Croitoru și alții în dosarele nr. 894/90/2015, nr. 895/90/2015, nr. 896/90/2015, nr. 897/90/2015, nr. 898/90/2015, nr. 1.102/90/2016, nr. 3.547/90/2015, nr. 1.629/90/2016 și nr. 4.237/90/2015 ale Tribunalului Vâlcea - Secția I civilă, conflicte de muncă și asigurări sociale, precum și de Nicolae Gălbinașu în Dosarul nr. 4.073/118/2014 al Curții de Apel Constanța - Secția I civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 3.570D/2016- 3.575D/2016, 387D/2017, 480D/2017, 623D/2017, 654D/2017 și 2.532D/2017, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea dosarelor nr. 3.571 D/2016- 3.575D/2016, 387D/2017, 480D/2017, 623D/2017, 654D/2017 și 2.532D/2017 la Dosarul nr. 3.570D/2016, care este primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată că încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale și procedura de urmat în aceste situații sunt atribuții exclusive ale legiuitorului și nu afectează dreptul persoanelor interesate de a se adresa justiției pentru a reclama neîndeplinirea de către angajator sau de către alte persoane a obligațiilor rezultate din actele normative în materie. În practica sa, Curtea Constituțională a statuat că cele reținute de Înalta Curte de Casație și Justiție în Decizia nr. 12/2016 evidențiază faptul că dreptul de acces la justiție al salariaților cu prilejul desfășurării procedurilor de încadrare a locurilor de muncă în condiții superioare a fost asigurat.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

7. Prin încheierile din 19 decembrie 2016, pronunțate în dosarele nr. 893/90/2015, nr. 894/90/2015, nr. 895/90/2015, nr. 896/90/2015, nr. 897/90/2015 și nr. 898/90/2015, încheierea din 1 februarie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 1.102/90/2016, încheierea din 23 ianuarie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 3.547/90/2015, încheierea din 8 februarie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 1.629/90/2016, și încheierea din 10 februarie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 4.237/90/2015, Tribunalul Vâlcea - Secția I civilă, conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice și alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepția a fost ridicată de Rodica Diaconescu și alții, Ion Ghidarcea și alții, Ion Dafinca și alții, Alexandru Ivan și alții, Dumitru Ghițulescu și alții, Marian Octavian Diaconescu și alții, Gheorghe Dan Crăciun și alții, Emil Alexescu și alții, Marin Bănițoiu și alții, precum și de Gheorghe Croitoru și alții cu prilejul soluționării unor litigii de muncă referitoare la încadrarea în condiții speciale de muncă

8. Prin încheierea din 25 septembrie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 4.073/118/2014, Curtea de Apel Constanța - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice și alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin, (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepția a fost ridicată de Nicolae Gălbinașu și alții cu prilejul soluționării apelului formulat împotriva Sentinței civile nr. 467 din 7 martie 2016, pronunțate de Tribunalul Constanța în Dosarul nr. 4.073/118/2014.

9. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin, în esență, că dispozițiile de lege criticate sunt contrare art. 21 din Constituție, întrucât lasă în sarcina Guvernului reglementarea condițiilor și a procedurii de încadrare a unor locuri de muncă în condiții speciale. Or Guvernul se află într-un conflict de interese, deoarece, pe de o parte, creează regulile după care salariații își vor obține în viitor pensiile, iar, pe de altă parte, stabilește regulile după care are loc verificarea judecătorească a modalității de constituire a contribuțiilor pentru respectivele pensii. Prevederea accesului la justiție al salariaților printr-un intermediar, angajatorul, nu asigură garanții suficiente pentru exercitarea acestui drept fundamental, de vreme ce acesta din urmă are scopul economic de a-și reduce costurile cu forța de muncă și nu are interesul promovării unor acțiuni în justiție prin care s-ar asigura încadrarea salariaților în condiții speciale. Prin urmare, nu se asigură un acces efectiv la justiție.

10. Tribunalul Vâlcea - Secția I civilă, conflicte de muncă și asigurări sociale consideră că dispozițiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate. În acest sens, arată că stabilirea prin lege și în legislația secundară a criteriilor de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale și a procedurii de urmat în acest sens sunt atribuții exclusive ale legiuitorului și nu afectează dreptul persoanelor interesate de a se adresa justiției pentru a reclama neîndeplinirea de către angajator sau de către alte persoane a obligațiilor rezultate din aceste acte normative.

11. Curtea de Apel Constanța - Secția I civilă consideră că invocarea prevederilor art. 21 din Constituție este lipsită de relevanță în cauză, de vreme ce problema de fond supusă judecății nu a pus în discuție exercițiul dreptului de acces la justiție/

12. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

13. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată și invocă cele statuate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 14 din 23 mai 2016 cu privire la interpretarea și aplicarea art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010,

14. Avocatul Poporului arată că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale.

15. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

16. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

17. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006, precum și dispozițiile art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiile de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000: „Metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și a Ministerului Sănătății și Familiei, în urma consultării CNPAS

- Art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006: „(1) începând cu data de 1 aprilie 2001, sunt încadrate în condiții speciale locurile de muncă în care se desfășoară activitățile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) sunt cele din unitățile prevăzute în anexa nr. 2, care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în condiții speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, cu modificările și completările ulterioare

- Art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010: „(2) Periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiții speciale de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiții speciale, stabilită prin hotărâre a Guvernului.

(3) Procedura de reevaluare prevăzută la alin. (2) se stabilește prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi “

18. Curtea constată că dispozițiile criticate ale Legii nr. 19/2000, precum și cele ale Legii nr. 226/2006 nu mai sunt în vigoare. Având în vedere însă cele statuate de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit cărora sunt supuse controlului de constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din legi sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare, Curtea urmează să analizeze constituționalitatea prevederilor dispozițiilor de lege cu care a fost sesizată.

19. Autorii excepției consideră că dispozițiile de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 21 din Constituție, referitoare la accesul liber la justiție.

20. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constituționalitate în raport cu aceleași prevederi constituționale și critici identice celor invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 686 din 2 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 28 martie 2018, paragrafele 47 și 48, Curtea, analizând criticile referitoare la excluderea salariaților de la dreptul de a ataca în justiție, în mod individual, deciziile ori hotărârile organelor administrative prin care s-a refuzat încadrarea unor locuri de muncă în condiții deosebite sau speciale de muncă, a observat că reglementarea accesului la justiție împotriva actelor administrative mai sus arătate nu constituie obiect al textelor de lege criticate, ci al hotărârilor Guvernului date în aplicarea acestor texte. Curtea a apreciat însă că aspectele reținute de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii prin paragrafele 90 și 91 ale Deciziei nr. 12 din 23 mai 2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție având ca obiect posibilitatea constatării pe cale judiciară sau a obligării angajatorului la încadrarea activității desfășurate în condiții deosebite sau speciale de muncă, după 1 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 10 noiembrie 2016, evidențiază faptul că dreptul de acces la justiție al salariaților cu prilejul desfășurării procedurilor de încadrare a locurilor de muncă în condiții superioare de muncă a fost asigurat. Astfel, instanța supremă a arătat c㠄încadrarea locurilor de muncă în condiții superioare de muncă era de competența autorităților administrative, competență ce se exercita prin emiterea și, după caz, refuzul de emitere a avizelor ori de reînnoire a celor deja acordate. Aceste acte administrative tipice ori asimilate, după caz, erau supuse controlului de plină jurisdicție din partea instanțelor de contencios administrativ prin care se putea sancționa pasivitatea ori neglijența angajatorului și/sau a reprezentanților angajaților de a iniția și derula procedura pentru încadrarea locurilor de muncă ale angajaților în condiții deosebite. De asemenea, în ipoteza pasivității angajatorului de a declanșa procedura de încadrare în condiții deosebite, potrivit art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, sindicatele reprezentative, reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori responsabilul cu protecția muncii aveau posibilitatea de a sesiza inspectoratele teritoriale de muncă pentru verificarea locurilor de muncă în interiorul termenului-limită prevăzut de metodologie în acest sens.”

21. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Rodica Diaconescu și alții, Ion Ghidarcea și alții, Ion Dafinca și alții, Alexandru Ivan și alții, Dumitru Ghițulescu și alții, Marian Octavian Diaconescu și alții, Gheorghe Dan Crăciun și alții, Emil Alexescu și alții, Marin Bănițoiu și alții, precum și de Gheorghe Croitoru și alții în dosarele nr. 893/90/2015, nr. 894/90/2015, nr. 895/90/2015, nr. 896/90/2015,nr. 897/90/2015, nr. 898/90/2015, nr. 1.102/90/2016, nr. 3.547/90/2015, nr. 1.629/90/2016 și nr. 4.237/90/2015 ale Tribunalului Vâlcea - Secția I civilă, conflicte de muncă și asigurări sociale, precum și de Nicolae Gălbinașu în Dosarul nr. 4.073/118/2014 al Curții de Apel Constanța - Secția I civilă și constată că dispozițiile art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice și alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Vâlcea - Secția I civilă, conflicte de muncă și asigurări sociale și Curții de Apel Constanța - Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 3 aprilie 2018.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂN

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se actualizează datele de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocoale încheiate între părțile interesate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Justiției își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul justiției,

Sofia Mariana Moț,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 490.

 

ANEXA Nr. 1

 

ACTUALIZAREA DATELOR DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

 

 

Elementele de identificare

Administrator

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul

de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

1

36699

8.29.09

Judecătoria Costești

Corp C1 - P

Sc = 185 mp

Sd = 185 mp

Corp C2 - P

Sc = 74 mp

Sd = 74 mp

Steren = 3.649 mp

CF nr. 80402

România, județul Argeș, orașul Costești, Str. Progresului

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

2

25866

8.29.09

Judecătoria Râmnicu Vâlcea

Corp C1 - D + P + 1E

Sc = 962 mp

Sd = 2.585 mp

Corp C2 - P - garaj

Sc = 55 mp

Sd = 55 mp

Steren = 1.911 mp

CF nr. 54521

România, județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, Careul

Scuarul Revoluției nr. 1

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

3

25867

8.29.09

Judecătoria Drăgășani

Corp C1 - P

Sc = 698 mp

Sd = 698 mp

Corp C2 - P

Sc - 14 mp

Sd = 14 mp

Corp C3 - P

Sc = 7 mp

Sd = 7 mp

Steren = 1.214 mp

CF nr. 38257

România, județul Vâlcea, municipiul Drăgășani, str. Gib Mihăescu nr. 21

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

4

25868

8.29.09

Judecătoria Horezu

Corp C1 - P

Sc = 487 mp

Sd = 487 mp

Corp C2 - P - magazie

Sc = 29 mp

Sd = 29 mp

Steren - 805 mp

CF nr. 37551

România, județul Vâlcea, orașul Horezu, Str. 1 Decembrie nr. 8

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

5

25869

8.29,09

Judecătoria Brezoi

Corp C1 - P + 1E

Sc = 257 mp

Sd = 518 mp

Corp C2 - P + 1E

Sc = 214 mp

Sd = 431 mp

Steren = 980 mp

CF nr. 36996

România, județul Vâlcea, orașul Brezoi, Str. Eroilor nr. 163

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

6

25870

8.29.09

Judecătoria Băicești

Corp C1 - S + P + 1E

Sc = 498 mp

Sd = 1.235 mp

Corp C2 - P

Sc = 20 mp

Sd = 20 mp

Steren = 1.021 mp

CF nr. 36296

România, județul Vâlcea, orașul Băicești, Str. 1 Decembrie nr. 3

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

7

156240

8.29,09

Teren - Palatul de Justiție Neamț

Steren = 6.879 mp

CF nr. 53900

România, județul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68/C

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

8

34903

8.29,09

Judecătoria Beiuș

C1-P + 1E

Sc = 528 mp

Sd = 1.097 mp

C2 - C4 - P (anexe)

Sc = 205 + 27 + 57 = 289 mp

Sd = 289 mp

Steren = 2.868 mp

CF nr. 104347

România, județul Bihor, municipiul Beiuș, str. Horea nr. 11

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

9

160812

8.29.09

Judecătoria Zărnești

S + P + E

Sc = 996 mp

Sd = 1.979 mp

Steren = 2.500 mp

CF nr. 107182

România, județul Brașov, orașul Zărnești, Aleea Uzinei nr. 9

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

10

28298

8.29,09

Judecătoria Bolintin-Vale

D + P + 1E

Sc = 595 mp

Sd = 1.512 mp

Steren =787 mp

CF nr. 33620

România, județul Giurgiu, orașul Bolintin-Vale, Str. Republicii nr. 5C

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

11

100623

8.29,09

Tribunalul Ilfov și Judecătoria Buftea

Corp C1 - Sth + P + 3E

Sc = 620 mp

Sd = 2.442 mp

Corp C2 - Sp + P

Sc = 344 mp

Sd = 418 mp

anexe

Corp C3-C13 - P

Sc = 33 + 42 + 30 + 27 + 32 + 77 + 80 + 168 + 23 + 28 + 6 = 546 mp

Sd = 546 mp

Steren = 4.212 mp

CF nr. 50119

România , județul Ilfov, orașul Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

12

27665

8.29.09

Judecătoria Dragomirești

P + 1E

Sc = 439,48 mp

Sd = 439,48 mp

Steren = 731 mp

CF nr. 50214

România, județul Maramureș, orașul Dragomirești, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 151

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

13

27666

8.29,09

Judecătoria Sighetu Marmației

S + P + E

Sc = 710 mp

Sd = 1.364 mp

Steren = 2.084 mp

CF nr. 59129

CF nr. 59129-C1

România, județul Maramureș, municipiul Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu nr. 2

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

14

27667

8.29.09

Judecătoria Vișeu de Sus

S + P + M

Sc = 852 mp

Sd = 2.154 mp

Steren -1.190 mp

CF nr. 52581

România, județul Maramureș, orașul Vișeu de Sus, str. N. Labiș nr. 1

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

15

39867

8.29,09

Teren și stabilizare versant

Steren = 3.279 mp

CF 66682

România, județul Sălaj, municipiul Zalău,

str. T. Vladimirescu nr. 10

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

16

39976

8.29,09

Judecătoria Segarcea

S + P + 1E

Sc = 480 mp

Sd = 1.399 mp

Steren = 1.935 mp

CF nr. 33439

România, județul Dolj, orașul Segarcea, Str. Unirii nr. 60

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

17

26624

8.29,09

Judecătoria Vălenii de Munte

S + P

Sc = 618 mp

Sd = 638 mp

Steren = 2.208 mp

CF nr. 22129

România, județul Prahova, orașul Vălenii de Munte, str. Mihai Bravu nr. 32 A

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

18

141571

8.29.09

Judecătoria Târgu Bujor - sediu nou

(fosta Banca Agricolă)

Corp C1 - S(parțial) + P + 1E

Sc = 373 mp

Sd = 824 mp

Corp C2 - P

Sc = 26 mp

Sd - 26 mp

Corp C3 - P

Sc = 74 mp

Sd = 74 mp

CF nr. 100449

România, județul Galați, orașul Târgu Bujor, str. E. Grigorescu nr. 77

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

19

150218

8.29.09

Judecătoria Târgu Bujor (depozit arhive instanțe)

Steren = 1.454 mp

CF nr. 100449

România, județul Galați, orașul Târgu Bujor, str. E. Grigorescu nr. 77

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265841

20

36018

8.29,09

Judecătoria Bozovici

Corp C1 P + 1E

Sc = 348 mp

Sd = 630 mp

Corp C2

Sc = 276 mp

Sd = 276 mp

Steren -1.132 mp

CF nr. 31876

România, județul Caraș-Severin, comuna

Bozovici nr. 247/B

Ministerul Justiției/ C.U.1.4265842

 

ANEXA Nr. 2

 

TRANSMITEREA IMOBILELOR

din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor

 

Elementele de identificare

Administratorul de la care se transmite imobilul

Administratorul la care se transmite imobilul

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

1

36699

8.29.09

Judecătoria Costești

Corp C1 - P

Sc = 185 mp

Sd = 185 mp

Corp C2 - P

Sc = 74 mp

Sd = 74 mp

Steren = 3.649 mp

CF nr. 80402

România, județul Argeș, orașul Costești, Str. Progresului

959.448,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Argeș/ C.U.1.4318083

2

25866

8.29.09

Judecătoria Râmnicu Vâlcea

Corp C1 - D + P + 1E

Sc = 962 mp

Sd = 2.585 mp

Corp C2 - P - Garaj

Sc = 55 mp

Sd = 55 mp

Steren = 1.911 mp

CF nr. 54521

România, județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, Careul

Scuarul Revoluției nr. 1

5.152.400,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Vâlcea/

C.U.I. 2540767

3

25867

8.29.09

Judecătoria Drăgășani

Corp C1 - P

Sc - 698 mp

Sd = 698 mp

Corp C2 - P

Sc = 14 mp

Sd = 14 mp

Corp C3 - P

Sc = 7 mp

Sd = 7 mp

Steren = 1.214 mp

CF nr. 38257

România, județul Vâlcea, municipiul Drăgășani, str. Gib Mihăescu nr. 21

633.200,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Vâlcea/

C.U.I. 2540767

4

25868

8.29.09

Judecătoria Horezu

Corp C1 - P

Sc = 487 mp

Sd = 487 mp

Corp C2 - P - magazie

Sc = 29 mp

Sd = 29 mp

Steren = 805 mp

CF nr. 37551

România, județul Vâlcea, orașul Horezu, Str. 1 Decembrie nr. 8

463.600,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Vâlcea/

C.U.I. 2540767

5

25869

8.29.09

Judecătoria Brezoi

Corp C1 - P + 1E

Sc = 257 mp

Sd = 518 mp

Corp C2 - P + 1E

Sc - 214 mp

Sd = 431 mp

Steren = 980 mp

CF nr. 36996

România, județul Vâlcea, orașul Brezoi, Str. Eroilor nr. 163

1.587.200,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Vâlcea/

C.U.I. 2540767

6

25870

8.29.09

Judecătoria Bălcești

Corp C1 - S + P + 1E

Sc - 498 mp

Sd = 1,235 mp

Corp C2 - P

Sc = 20 mp

Sd = 20 mp

Steren = 1,021 mp

CF nr. 36296

România, județul Vâlcea, orașul Bălcești, Str. 1 Decembrie nr. 3

1.824.300,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Vâlcea/

C.U.I. 2540767

7

156240

8.29.09

Teren - Palatul de Justiție Neamț

Steren = 6.879 mp

CF nr. 53900

România, județul Neamț, municipiul Piatra-Neamț,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68/C

1.077.955,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Neamț/ C.U.1.174145454

8

34903

8.29.09

Judecătoria Beiuș

C1 -P+1E

Sc = 528 mp

Sd = 1.097 mp C2 - C4 - P (anexe)

Sc = 205 + 27 + 57 = 289 mp

Sd = 289 mp

Steren = 2.868 mp

CF nr. 104347

România, județul Bihor, municipiul Beiuș, str. Horea nr. 11

1.285.988,85

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Bihor/

C.U.I. 4245003

9

160812

8.29.09

Judecătoria Zărnești

S + P + E

Sc - 996 mp

Sd = 1.979 mp

Steren = 2.500 mp

CF nr. 107182

România, județul Brașov, orașul Zărnești, Aleea Uzinei nr. 9

6.110.032,26

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Brașov/

C.U.I. 4688540

10

28298

8.29.09

Judecătoria Bolintin-Vale

D + P + 1E

Sc = 595 mp

Sd = 1.512 mp

Steren =767 mp

CF nr. 33620

România, județul Giurgiu, orașul Bolintin-Vale, Str. Republicii nr. 5C

4.106.449,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Giurgiu/

C.U.I. 4145853

11

100623

8.29.09

Tribunalul Ilfov și Judecătoria Buftea

Corp C1 - Sth + P + 3E

Sc - 620 mp

Sd = 2.442 mp

Corp C2 - Sp + P

Sc - 344 mp

Sd = 418 mp Anexe

Corp C3-C13 - P

Sc = 33 + 42 + 30 + 27 + 32 + 77 + 80 + 168 + 23 + 28 + 6 = 546 mp

Sd = 546 mp

Steren = 4.212 mp

CF nr. 50119

România, județul Ilfov, orașul Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24

5.667.321,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Ilfov/

C.U.I. 29342362

12

27665

8.29.09

Judecătoria Dragomirești

P+ 1E

Sc = 439,48 mp

Sd = 439,48 mp

Steren = 731 mp

CF nr. 50214

România, județul Maramureș, orașul Dragomirești, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 151

517.592,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Maramureș/

C.U.I. 3695026

13

27666

8.29.09

Judecătoria Sighetu Marmației

S + P + E

Sc = 710 mp

Sd = 1.364 mp

Steren = 2.084 mp

CF nr. 59129

CF nr. 59129-C1

România, județul Maramureș, municipiul Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu nr. 2

858.289,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Maramureș/

C.U.I. 3695026

14

27667

8.29.09

Judecătoria Vișeu de Sus

S + P + M

Sc = 852 mp

Sd = 2.154 mp

Steren = 1 190 mp

CF nr. 52581

România , județul Maramureș, orașul Vișeu de Sus, str. N. Labiș nr. 1

5.146.019,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Maramureș/

C.U.I. 3695026

15

39867

8.29.09

Teren și stabilizare versant

Steren = 3.279 mp

CF 66682

România, județul Sălaj, municipiul Zalău, str. T.

Vladimirescu nr. 10

599.586,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Sălaj/

C.U.I. 4792205

16

39976

8.29.09

Judecătoria Segarcea

S + P+ 1E

Sc = 480 mp

Sd = 1.399 mp

Steren = 1.935 mp

CF nr. 33439

România, județul Dolj, orașul Segarcea, Str. Unirii nr. 60

1.487.330,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Dolj/

C.U.I. 4941447

17

26624

8.29.09

Judecătoria Vălenii de Munte

S + P

Sc = 618 mp

Sd = 638 mp

Steren = 2.208 mp

CF nr. 22129

România, județul Prahova, orașul Vălenii de Munte, str. Mihai Bravu nr. 32 A

644.104,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Prahova/

C.U.I. 2998315

18

141571

8.29.09

Judecătoria Târgu Bujor - sediu nou

(fosta Banca Agricolă)

Corp C1 - S(parțial) + P + 1E

Sc = 373 mp

Sd = 824 mp

Corp C2 - P

Sc = 26 mp

Sd = 26 mp

Corp C3 - P

Sc - 74 mp

Sd = 74 mp

CF nr. 100449

România, județul Galați, orașul Târgu Bujor, str. E. Grigorescu nr. 77

1.939.355,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Galați/

C.U.I. 3126756

19

150218

8.29.09

Judecătoria Târgu Bujor

(depozit arhive instanțe)

Steren = 1.454 mp

CF nr. 100449

România, județul Galați, orașul Târgu Bujor, str. E. Grigorescu nr. 77

45.456,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Galați/

C.U.I. 3126756

20

36018

8.29.09

Judecătoria Bozovici

Corp C1 P+ 1E

Sc = 348 mp

Sd = 630 mp

Corp C2

Sc = 276 mp

Sd = 276 mp

Steren = 1.132 mp

CF nr. 31876

România, județul Caraș-Severin, comuna Bozovici nr. 247/B

262.742,00

Ministerul Justiției/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Caraș-Severin/

C.U.I. 4287386

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Nr. 653 din 30 mai 2018

Nr. 2.490 din 5 iulie 2018

Nr. 1.768 din 11 iunie 2018

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanțelor publice și ministrul muncit și justiției sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Ministrul finanțelor publice,

p. Ministrul muncii și justiției sociale,

Dănuț Andrușcă

Eugen Orlando Teodorovici

Gheorghița-Daniela Barbu,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești - S A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A.

București Str. Laminorului nr. 21, Târgoviște, județul Dâmbovița

Cod unic de înregistrare: RO 3180070

 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

29.350

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

29.150

 

 

 

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

200

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

24.851)

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

24.520

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

10.680

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

310

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

12.879

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

12.249

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

10.206

 

 

 

C2

bonusuri

14

21333

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere și control,CA, AGA, CENZORI

17

374

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

256

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

651

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

330

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

 

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

668

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3.832

 

1

 

Rezerve legale

25

223

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

3.607

 

7

 

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

306

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.803

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

453

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acționari

34

1.350

9

 

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

1.804

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

3.684

 

1

 

Alocații da la buget

44

9

 

 

 

I alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

3.684

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

210

2

 

Nr. mediu de salariați total

49

210

3

 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

4.504

4

 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

3.535

5

 

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

139

6

 

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

139

7

 

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

847

9

 

Plăți restante

56

1

10

 

Creanțe restante

57

7