MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 595         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE         Joi, 12 iulie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ȘI DECRETE

 

163. - Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

 

530. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

 

168. - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

 

535. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

231. - Decizie privind revocarea doamnei Cristiana Barbu din calitatea de membru al Consiliului de administrație și din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

 

232. - Decizie privind eliberarea doamnei Gheorghița-Daniela Barbu din funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 

233. - Decizie privind numirea doamnei Gheorghița-Daniela Barbu în calitatea de membru al Consiliului de administrație și în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

 

234. - Decizie pentru numirea doamnei Elena Solomonesc în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 

235. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mirel-Nicolae Lazăr, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

 

19. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2018

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați.”

2. La articolul 19, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:

„(31) Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz.

(32) Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar potrivit alin. (31) trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exercițiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societății are Obligația de a urmări recuperarea acestor sume și de a dispune măsurile ce se impun în acest scop.”

3. La articolul 28, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

„(81) Persoanele prevăzute la art. 1 alin, (1) care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația să întocmească situații financiare interimare.”

4. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu următorul cuprins:

„Art. 341. - (1) Situațiile financiare interimare întocmite potrivit art. 28 alin. (81) sunt supuse auditului, în situația în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii.

(2) Situațiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii.”

Art. II. - Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 67, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale. Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.”

2. La articolul 67, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

„(21) în cazul distribuirii parțiale a dividendelor între asociați sau acționari în cursul anului financiar, situațiile financiare anuale vor evidenția dividendele atribuite parțial și vor regulariza diferențele rezultate, în mod corespunzător.

(22) în cazul în care asociații sau acționarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situațiile financiare anuale, acestea se achită societății în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. În caz contrar, asociații sau acționarii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.”

3. La articolul 67, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Dividendele plătite contrar dispozițiilor alin. (2), (21), (22) și (3) se restituie, dacă societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască.”

4. La articolul 1172, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1172. - (1) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.”

5. La articolul 2721, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exercițiului financiar pe baza situației financiare interimare și anual, pe baza situațiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea.”

Art. III. - Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 20 mai 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 31, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) să primească dividende din profitul realizat trimestrial și, respectiv, anual, proporțional cu participarea la capitalul social;”.

2. La articolul 113, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din beneficii fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situației financiare interimare sau a situației financiare anuale, după caz.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 10 iulie 2018.

Nr. 163.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 10 iulie 2018.

Nr. 530.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - (1) Judecătorii Curții Constituționale nu pot fi reținuți, arestați, percheziționați sau trimiși În judecată penală decât cu încuviințarea plenului Curții Constituționale, la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(2) încuviințarea prevăzută la alin. (1) se dă cu votul a două treimi din numărul judecătorilor Curții Constituționale, după ascultarea judecătorului în cauză.

(3) Pentru infracțiuni săvârșite de judecătorii Curții Constituționale, urmărirea penală și trimiterea în judecată se fac numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(4) în caz de infracțiune flagrantă, judecătorii Curții Constituționale pot fi reținuți și supuși percheziției, procurorul general informându-l de îndată pe președintele Curții Constituționale.

(5) Judecătorul trimis în judecată penală poate fi suspendat prin decizia plenului Curții Constituționale adoptată cu votul a două treimi din membrii Curții Constituționale. În cazul unei decizii de achitare, suspendarea încetează, iar în cazul unei decizii definitive de condamnare, mandatul de judecător al Curții Constituționale încetează de drept/

2. La articolul 68, alineatul (3) se abrogă.

3. La articolul 69, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) După încetarea mandatului ca urmare a expirării termenului pentru care a fost numit, judecătorul Curții Constituționale poate opta pentru intrarea în avocatură sau notariat, fără examen.”

4. Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Judecătorii Curții Constituționale cu o vechime în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior de cel puțin 25 de ani, indiferent de vârstă și de data pensionării, beneficiază, la cerere, de pensie de serviciu egală cu 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile avute. Pentru fiecare an care depășește vechimea menționată, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul, fără a o putea depăși. Pensia astfel stabilită se actualizează în raport cu indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile aferente ale judecătorilor Curții Constituționale. Pensia de serviciu se recalculează, la cerere, prin adăugarea vechimii dobândite în funcția de judecător după data stabilirii acesteia.

(2) în ipoteza În care calitatea de pensionar a fost dobândită înainte de intrarea în exercițiul mandatului, pensia aflată în plată se recalculează potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Pensia de serviciu poate fi cumulată cu orice venituri realizate.

(4) Beneficiarii pensiilor aflate în plată pot opta pentru pensia de serviciu potrivit prevederilor prevăzute la alin. (1).

(5) La încetarea mandatului, ca urmare a expirării termenului acestuia sau a imposibilității exercitării sale din motive de sănătate, judecătorii Curții Constituționale beneficiază de o sumă egală cu indemnizația netă de 6 luni de activitate.

(6) Judecătorii Curții Constituționale au dreptul la pașaport diplomatic, în condițiile legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 10 iulie 2018.

Nr. 168.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 10 iulie 2018.

Nr. 535.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind revocarea doamnei Cristiana Barbu din calitatea de membru al Consiliului de administrație și din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii și justiției sociale înregistrată cu nr. 2.814/LOV din 11 iulie 2018 și la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.201 din 12 iulie 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14 alin. (1) lit. d) și al art. 21 alin. (2) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristiana Barbu se revocă din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, reprezentant al Guvernului.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, doamna Cristiana Barbu se revocă din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

București, 12 iulie 2018.

Nr. 231.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Gheorghița-Daniela Barbu din funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 

În temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Gheorghița-Daniela Barbu se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

București, 12 iulie 2018.

Nr. 232.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Gheorghița-Daniela Barbu în calitatea de membru al Consiliului de administrație și în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii și justiției sociale înregistrată cu nr. 2.814/LOV din 11 iulie 2018 și la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.201 din 12 iulie 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 12 alin. (1) lit. a), art. 131 alin. (1), art. 14 alin. (2) și art. 19 alin. (1) și (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Gheorghița-Daniela Barbu se numește în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, reprezentant al Guvernului, pe durata rămasă a mandatului.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, doamna Gheorghița-Daniela Barbu se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

București, 12 iulie 2018.

Nr. 233.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Elena Solomonesc în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 

În temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Elena Solomonesc se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

 

PRIM-M1NISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

București, 12 iulie 2018.

Nr. 234.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mirel-Nicolae Lazăr, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) și art. 98 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept, la data de 11 iulie 2018, a raportului de serviciu al domnului Mirel-Nicolae Lazăr, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

București, 12 iulie 2018.

Nr. 235.

 

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2018

 

În baza dispozițiilor art. 5 și art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15,16 și 17 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României hotărăște:

începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2018 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,23% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,10% pe an.

 

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

București, 9 iulie 2018.

Nr. 19.