MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 600         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 13 iulie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 203 din 3 aprilie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 168 lit. b) din Codul penal

 

Decizia nr. 242 din 19 aprilie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.241. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila, în proprietatea acestor organizaţii

 

1.691. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea modelului atestatului de asistent personal profesionist

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

133. - Decizie privind aprobarea Procedurii de primire şi soluţionare a plângerilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 203

din 3 aprilie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 168 lit. b) din Codul penal

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 168 lit. b) din Codul penal, excepţie ridicată de Emil Murariu în Dosarul nr. 2.109/55/2017 al Tribunalului Arad - Secţia penală, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.467D/2017.

2. La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, prin domnul avocat Ioan Barbura din cadrul Baroului Arad, cu delegaţie depusă la dosar, Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care pune concluzii de admitere a acesteia. Drept chestiune prealabilă, se arată că, în fila 8 din dosar, există o eroare materială, care a fost preluată de către Avocatul Poporului, în sensul în care în toate cazurile în care a fost scris „debitor” trebuie să se citeasc㠄creditor” şi invers. Pe fond, se arată că dispoziţiile art. 168 lit. b) din Codul penal sunt neclare, încălcând prevederile art. 20 din Constituţie şi ale art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, prin faptul că permit obligarea debitorului la plata unei datorii în privinţa căreia a intervenit prescripţia extinctivă. Se susţine că, atunci când, cu privire la o obligaţie civilă, intervine prescripţia extinctivă, aceasta devine o obligaţie naturală care nu mai poate fi opusă titularului său. Se apreciază că nu aceasta a fost voinţa legiuitorului exprimată cu prilejul adoptării normei penale aplicate. Mai mult, la art. 19 din Codul de procedură civilă, legiuitorul a prevăzut, în mod expres, că latura civilă a cauzei penale se soluţionează conform legii civile. Se arată că şi Avocatul Poporului, în punctul de vedere exprimat, precizează că, în practică, obligaţiile civile trebuie tratate diferit, după cum, în privinţa lor, a intervenit sau nu prescripţia extinctivă.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Se susţine că autorul excepţiei face confuzie între procedura constatării intervenirii prescripţiei extinctive şi procedura reabilitării. În acest sens, se susţine că reabilitarea persoanei condamnate este o creaţie a legiuitorului şi că acesta din urmă este în măsură să stabilească condiţiile potrivit cărora să se poată aprecia că persoana în cauză a înţeles semnificaţia faptelor sale, printre acestea numărându-se, pe de o parte, executarea pedepsei, iar, pe de altă parte, executarea obligaţiilor civile impuse prin hotărârea penală de condamnare. Or, prin invocarea intervenirii prescripţiei extinctive, persoana condamnată îşi invocă propria culpă, nemaifiind îndeplinite condiţiile reabilitării. Se conchide că prescripţia extinctivă poate fi invocată pe cale civilă, dar nu şi prin raportare la instituţia reabilitării. Se susţine că considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 399 din 15 iunie 2016 sunt valabile, în mod corespunzător, şi în prezenta cauză.

5. În replică, reprezentantul autorului excepţiei arată că prescripţia extinctivă intervine ca urmare a pasivităţii creditorului şi nu este invocată împotriva sa, ca sancţiune. Se susţine, totodată, că nu se poate face distincţie între debitori, din perspectiva aplicării instituţiei reabilitării, potrivit criteriului împlinirii termenului prescripţiei extinctive în privinţa obligaţiilor civile.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin Decizia penală nr. 108 din 6 aprilie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 2.109/55/2017, Tribunalul Arad - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 168 lit. b) din Codul penal, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii promovate de autorul excepţiei împotriva unei sentinţe penale de respingere a cererii de reabilitare pe care acesta a formulat-o.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se susţine că scopul prevederilor art. 168 lit. b) din Codul penal este acela de a împiedica persoana condamnată să se sustragă de la executarea obligaţiilor civile dispuse în sarcina sa prin hotărârea de condamnare, dar că acest scop nu este unul absolut, ci coexistă cu instituţia prescripţiei extinctive, care sancţionează pasivitatea creditorului în realizarea creanţei sale. Astfel, prin extinderea existenţei obligaţiilor civile dispuse în cadrul procesului penal, după împlinirea termenului prescripţiei extinctive, legiuitorul extinde posibilitatea apelării la forţa coercitivă a statului în vederea executării unei obligaţii imperfecte, care, dintr-o obligaţie civilă, a devenit, prin intervenirea prescripţiei, obligaţie naturală, ce are în structura sa toate elementele unei obligaţii civile, mai puţin posibilitatea utilizării forţei coercitive a statului. Or, de vreme ce creditorul nu mai are posibilitatea de a obliga debitorul la executarea obligaţiei, nu este firesc ca statul să poată obliga debitorul la executarea aceleiaşi obligaţii. Se susţine că, deşi dreptul penal se caracterizează prin autonomie conceptuală, aceasta nu poate să excludă aplicarea dispoziţiilor dreptului civil asupra unor raporturi specifice acestei din urmă ramuri de drept. Se face, de asemenea, trimitere la Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 3 decembrie 1998, pronunţată în Cauza Belgocodex - S.A. împotriva Belgiei, prin care instanţa europeană a statuat că principiul securităţii juridice face parte din ordinea juridică europeană, fiind necesară respectarea lui atât de către instituţiile europene, cât şi de către statele membre, în aceste condiţii, se susţine că, potrivit dispoziţiilor art. 168 lit. b) din Codul penal, persoana care solicită reabilitarea trebuie să-şi fi îndeplinit obligaţia analizată, doar cât timp în privinţa acestei obligaţii nu s-a împlinit termenul prescripţiei extinctive. Este invocată Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 22 noiembrie 1995, pronunţată în Cauza SW împotriva Regatului Unit, prin care s-a arătat că aplicarea legii penale prin analogie este interzisă. Se face trimitere, totodată, la Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului din 26 aprilie 1979,20 mai 1999 şi 4 mai 2000 şi pronunţate în cauzele Sunday Times împotriva Regatului Unit, Rekvenyi împotriva Ungariei şi Rotaru împotriva României, prin care au fost analizate standardele de calitate a legii, dar şi la dispoziţiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, prin care sunt reglementate aceste standarde. Se susţine că textul criticat nu corespunde exigenţelor anterior menţionate şi deturnează de la scopul său instituţia prescripţiei extinctive, permiţând debitorului obligaţiilor civile dispuse prin hotărârea de condamnare să apeleze, în mod indirect, la forţa de constrângere a statului, în vederea executării creanţei sale după împlinirea termenului de prescripţie a acesteia, prin neacordarea reabilitării. Se arată că din textul criticat nu reiese exact care este scopul avut în vedere de legiuitor prin reglementarea obligaţiei analizate şi că acesta constituie o aplicare prin analogie a legii penale, în defavoarea inculpatului, reprezentând, în acelaşi timp, o imixtiune a statului în relaţii de drept privat. Se susţine că între obligaţiile civile izvorâte din hotărâri penale de condamnare şi cele care au ca surse încheierea unor raporturi juridice de drept civil nu trebuie să existe nicio diferenţă, sub aspectul aplicării instituţiei prescripţiei extinctive.

8. Tribunalul Arad - Secţia penată opinează că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, dispoziţiile legale criticate contravenind prevederilor art. 7 paragraful 1 din Convenţie. Se arată că scopul urmărit de legiuitor prin reglementarea textului criticat a fost înlăturarea sustragerii persoanei condamnate de la achitarea cheltuielilor de judecată, aspect ce coexistă însă cu instituţia prescripţiei extinctive, prevăzuta în Codul civil, care are ca efect stingerea dreptului la acţiune al creditorului obligaţiilor civile dispuse prin hotărârea de condamnare. Se mai susţine că scopul instituţiei reabilitării este acela de a da persoanei condamnate posibilitatea de a se reintegra social, prin înlăturarea pentru viitor a tuturor incapacităţilor şi interdicţiilor ce decurg, în genere, dintr-o hotărâre de condamnare şi prin repunerea sa, din punct de vedere moral şi social, în situaţia pe care o avea înainte de condamnare. Se arată, în acest sens, că reabilitarea constituie un puternic stimulent pentru persoanele condamnate, care doresc să se reintegreze cât mai repede în societate şi să dobândească situaţia socială şi juridică avută înaintea săvârşirii infracţiunii. Or, a menţine condiţia prevăzută la art. 168 lit. b) din Codul penal dincolo de momentul împlinirii prescripţiei obligaţiei civile ar însemna ca unii condamnaţi să nu poată fi reabilitaţi niciodată, aspect care este contrar voinţei legiuitorului.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine că simpla condiţionare a reabilitării judecătoreşti de îndeplinirea obligaţiilor civile nu este de natură a contraveni vreunui principiu constituţional, ci aceasta dă expresie atributului legal al legiuitorului de stabilire a politicii penale şi, implicit, a condiţiilor reabilitării. Se mai arată că prevederile art. 168 lit. b) din Codul penal sunt clare, precise şi previzibile, destinatarul acestora putându-şi adapta conduita la cerinţele astfel reglementate. Se mai susţine că, potrivit doctrinei, prescrierea dreptului persoanei vătămate de a cere executarea silită a obligaţiilor civile nu constituie dovada renunţării la despăgubiri şi nu prezintă relevanţă din perspectiva reabilitării, câtă vreme persoana condamnată ar fi putut, chiar după împlinirea termenului de prescripţie anterior menţionată, să execute respectivele obligaţii. Se face trimitere la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la legalitatea incriminării şi a pedepsei şi se conchide că textul criticat respectă exigenţele stabilite prin jurisprudenţa anterior menţionată.

11. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 168 lit. b) din Codul penal sunt constituţionale. Se arată că, prin textul criticat, legiuitorul a stabilit cu claritate care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a fi aplicabilă instituţia reabilitării, una dintre ele fiind plata obligaţiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare. Astfel, pentru a fi reabilitată, persoana condamnată trebuie să execute hotărârea de condamnare atât sub aspectul laturii sale penale, cât şi sub aspectul laturii civile, cu excepţia situaţiilor arătate tot prin textul criticat.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 168 lit. b) din Codul penal, cu următorul cuprins: „Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat întruneşte următoarele condiţii: [,..] b) a achitat integral cheltuielile de judecată şi şi-a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunţat la despăgubiri. “

15. Se susţine că textul criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 20 alin. (1) referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului şi prevederilor art. 7 paragraful 1 din Convenţie, referitoare la legalitatea incriminării.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, potrivit Codului penal în vigoare, reabilitarea constituie o cauză care înlătură consecinţele condamnării. Astfel, instituţia reabilitării constituie un mijloc legal de încetare a consecinţelor juridice care decurg dintr-o condamnare sau, altfel spus, un mijloc legal prin care persoanele condamnate se reintegrează, din punct de vedere juridic, în societate. Aceasta întrucât incapacităţile, nedemnităţile şi decăderile, consecinţe legale ale condamnării, subzistă după executarea pedepsei penale, restrângând capacitatea juridică a persoanelor condamnate. În acest context, este de reţinut că instituţia reabilitării nu „şterge” condamnarea, care rămâne o realitate juridică, ce nu poate fi desfiinţată decât prin admiterea unei căi extraordinare de atac, prin care se pronunţă nevinovăţia persoanei condamnate, ci face să înceteze efectele unei condamnări definitive, dispuse în trecut, astfel încât, după reabilitarea persoanei condamnate, această realitate juridică nu mai poate genera decăderi, interdicţii şi incapacităţi.

17. Aşa fiind, reabilitarea are efecte doar pentru viitor, atrăgând restabilirea ordinii de drept încălcate prin săvârşirea infracţiunii, ca urmare a stingerii complete a conflictului de drept penal generat prin comiterea acesteia. Mai mult, potrivit doctrinei, solicitarea reabilitării poate fi determinată de un interes pe plan social, respectiv acela ca persoana condamnată să apară ca fiind demnă de încredere şi de respect în relaţiile cu membrii societăţii şi să îşi recapete ea însăşi sentimentul demnităţii şi dreptul de a nu îi mai fi reproşat trecutul.

18. Pentru a produce acest efect, reabilitarea nu poate fi acordată decât în situaţia executării în întregime a hotărârii de condamnare, aspect ce presupune executarea hotărârii de condamnare, atât sub aspectul laturii penale, prin executarea pedepsei dispuse, cât şi sub aspectul laturii civile. Pentru acest motiv, legiuitorul a reglementat, la art. 168 din Codul penal, două condiţii ale reabilitării judecătoreşti, una referitoare la aspectele de natură penală ale cauzei, constând în nesăvârşirea niciunei infracţiuni, de către persoana condamnată, în termenul de reabilitare prevăzut la art. 166 alin. (1) din Codul penal, iar cea de-a două vizând latura civilă a cauzei penale, constând în achitarea integrală a cheltuielilor de judecată şi în îndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare.

19. De la această ultimă regulă legiuitorul a prevăzut, în mod expres, O singură excepţie, respectiv situaţia în care persoana condamnată dovedeşte că nu a avut posibilitatea să îndeplinească obligaţiile civile sau când partea civilă a renunţat la despăgubiri. Conform doctrinei şi jurisprudenţei, intervenirea împlinirii termenului prescripţiei extinctive în privinţa obligaţiilor ce fac obiectul laturii civile a cauzei nu poate fi asimilată renunţării persoanei vătămate la despăgubiri, în sensul art. 168 alin. (1) din Codul penal.

20. Cu privire la acest ultim aspect, criticat de autorul excepţiei în prezenta cauză, Curtea reţine că, într-adevăr împlinirea termenului de prescripţie extinctivă are ca efect decăderea titularului creanţei de a apela la forţa de constrângere a statului în cazul nerealizării acesteia, fiind practic o formă de sancţionare a persoanei în defavoarea căreia a curs termenul de prescripţie, până la stingerea lui, pentru pasivitatea manifestată în privinţa realizării drepturilor sale de natură patrimonială. În cazul laturii civile a procesului penal, prescripţia extinctivă constituie o formă de sancţionare a persoanei vătămate prin săvârşirea infracţiunii, pentru atitudinea pasivă pe care a avut-o în privinţa efectuării demersurilor juridice necesare pentru obţinerea sumelor ce i se cuvin, potrivit hotărârii penale de condamnare. Aceasta nu stinge însă în totalitate obligaţia persoanei condamnate faţă de partea civilă a cauzei penale, ci o transformă dintr-o obligaţie completă, a cărei executare poate fi obţinută, la nevoie, prin forţa de constrângere a organelor statului, într-o obligaţie incompletă, naturală, de natura morală.

21. Cum însă acţiunea civilă exercitată în procesul penal are ca scop, conform art. 19 alin. (1) din Codul de procedură penală, tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile, potrivit legii civile, pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale, iar obligaţiile civile ce izvorăsc din hotărârea penală de condamnare au ca obiect plata sumelor de bani corespunzătoare acoperirii prejudiciilor produse persoanei vătămate, constituită parte civilă în procesul penal, prin săvârşirea infracţiunii, având în vedere natura instituţiei reabilitării, care este producătoare de efecte inclusiv de natură morală şi socială, legiuitorul a înţeles să condiţioneze acordarea reabilitării judecătoreşti şi de plata de către persoana condamnată a obligaţiilor civile dispuse prin hotărârea de condamnare, devenite obligaţii morale, în privinţa cărora a intervenit prescripţia extinctivă

22. Această manieră de reglementare a instituţiei reabilitării constituie opţiunea legiuitorului, exprimată potrivit politicii sale penale, conform art. 61 alin. (1) din Legea fundamentala şi în marja de apreciere prevăzută de dispoziţia constituţională anterior menţionată.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Emil Murariu în Dosarul nr. 2.109/55/2017 al Tribunalului Arad - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 168 lit. b) din Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Arad - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 aprilie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 242

din 19 aprilie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată, excepţie ridicată de Societatea Muri Benz Oil - S.R.L. din Târgu Mureş în Dosarul nr. 1.494/320/2017/a1 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.386D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, partea Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a comunicat concluzii scrise prin care solicită respingerea, ca nefondată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate şi menţinerea jurisprudenţei instanţei de control constituţional în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 16 august 2017 pronunţată în Dosarul nr. 1.494/320/2017/a1, Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată. Excepţia a fost ridicată de Societatea Muri Benz Oii - S.R.L. din Târgu Mureş, în soluţionarea plângerii contravenţionale formulate cu privire la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prin care s-a reţinut că autoarea excepţiei a încălcat prevederile art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990, întrucât nu a respectat sancţiunea complementară privind suspendarea activităţii de comercializare a produselor energetice în sistem endetail pentru perioada 22-30 octombrie 2016, sancţiune

dispusă, anterior, de inspectorii antifraudă. Prin procesul-verbal, autoarea excepţiei a fost sancţionată cu amendă contravenţională, dispunându-se şi confiscarea sumei rezultate din vânzarea produselor energetice pe perioada suspendării activităţii de comercializare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 12/1990 sunt neconstituţionale în măsura în care prin sintagma „sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei” se înţeleg sumele dobândite prin săvârşirea contravenţiei, inclusiv valoarea accizelor şi taxei pe valoarea adăugată care au fost achitate deja bugetului de stat. Învederează faptul că atât accizele, cât şi taxa pe valoarea adăugată reprezintă taxe cuvenite bugetului de stat, suportate de consumatorul final, care se adaugă preţului de vânzare şi sunt evidenţiate separat. În momentul în care aceste taxe, aferente şi incluse în suma dobândită prin săvârşirea contravenţiei, au fost plătite bugetului de stat, confiscarea ulterioară a unei sume egale cu toată suma încasată de contravenient conduce la „deposedarea” acestuia de o sumă mai mare decât cea „dobândită prin săvârşirea contravenţiei

6. Judecătoria Târgu Mureş - Secţia civilă apreciază ca fiind neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 128 din 9 martie 2017, potrivit căreia aplicarea şi executarea unor sancţiuni pecuniare, inclusiv măsura confiscării unor bunuri sau valori, cu toate că determină în mod direct diminuarea patrimoniului celui sancţionat, nu încalcă dispoziţiile constituţionale privind ocrotirea proprietăţii private, întrucât sunt consecinţa unor încălcări ale legii.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, concluziile scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 18 februarie 2014, care au următorul conţinut: „Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 1, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă,”

12. Autoarea excepţiei susţine că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 44 alin. (8) teza întâi, potrivit cărora averea dobândită licit nu poate fi confiscată.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 12/1990 au mai fost examinate de instanţa de control constituţional, prin Decizia nr. 128 din 9 martie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 25 mai 2017, Curtea respingând, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate. În paragrafele 14-20 ale deciziei precitate, Curtea a observat că soluţia legislativă criticată a fost, iniţial, prevăzută de dispoziţiile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 12/1990, Prin Legea nr. 42/1991 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 12/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 17 iunie 1991, dispoziţiile art. 3 alin. (3) au fost modificate şi reunite în cadrul art. 4 din lege, iar, după republicarea Legii nr. 12/1990 în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 133 din 20 iunie 1991, acestea se regăseau în art. 6 din lege. Ca urmare a unei noi republicări a Legii nr. 12/1990 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 5 mai 2009, soluţia legislativă criticată se regăsea în art. 4 din lege, modificat prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, având, sub aspectul soluţiei legislative, configurarea normativă acum în vigoare. Ca urmare a republicării actului normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 18 februarie 2014, în prezent, soluţia legislativă, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2012, se regăseşte la art. 3 din Legea nr. 12/1990, criticat în prezenta cauză, având următorul conţinut: „Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 1, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.”

14. Curtea a reţinut, de asemenea, că, în ceea ce priveşte art. 3 din Legea nr. 12/1990, în vigoare, soluţia legislativă pe care o cuprinde a produs efecte încă din 8 august 1990, legea prevăzând, în mod similar, în toate formele sale, că bunurile care fac obiectul contravenţiilor, mărfurile sau produsele care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea contravenţiilor, dacă sunt ale contravenientului sau ale agentului economic, ca şi sumele de bani şi lucrurile dobândite, în mod vădit, prin săvârşirea contravenţiei, aşadar bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 1, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă. Această soluţie legislativă a mai făcut obiectul controlului de constituţionalitate - anterior Deciziei nr. 128 din 9 martie 2017 - într-o bogată jurisprudenţă, Curtea constatând că măsura confiscării cu privire la mărfurile şi produsele care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea activităţilor comerciale ilicite prevăzute de art. 1 din Legea nr. 12/1990, precum şi cu privire la sumele de bani şi la lucrurile dobândite prin săvârşirea respectivelor contravenţii reprezintă o privare de proprietate impusă de necesitatea protejării populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite. O atare atingere adusă dreptului de proprietate este permisă expres de dispoziţiile art. 44 alin. (9) din Constituţie, potrivit cărora: „Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii. Soluţia legislativă criticată nu instituie o prezumţie de dobândire ilicită a bunurilor a căror provenienţă nu poate fi justificată, deoarece presupune existenţa dovedirii caracterului ilicit al dobândirii, iar măsura confiscării beneficiilor şi încasărilor rezultate din vânzarea unor asemenea mărfuri apare ca o măsură subsidiară dobândirii ilegale şi se impune tocmai pentru că acestea au servit la săvârşirea contravenţiei (în acest sens, Decizia nr. 429 din 18 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 5 decembrie 2003, Decizia nr. 76 din 26 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 9 martie 2004, Decizia nr. 148 din 23 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2006, Decizia nr. 225 din 13 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 15 mai 2007, Decizia nr. 262 din 6 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.407 din 30 mai 2008, Decizia nr. 135 din 5 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 martie 2009, Decizia nr. 433 din 15 aprilie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 25 mai 2010).

15. Totodată, Curtea a reamintit jurisprudenţă sa constantă, potrivit căreia aplicarea şi executarea unor sancţiuni pecuniare, inclusiv măsura confiscării unor bunuri sau valori, cu toate că determină în mod direct diminuarea patrimoniului celui sancţionat, nu încalcă dispoziţiile constituţionale privind ocrotirea proprietăţii private, întrucât sunt consecinţa unor încălcări ale legii (în acest sens, Decizia nr. 56 din 13 aprilie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 20 mai 1999, Decizia nr. 67 din 18 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 19 iulie 2000, Decizia nr. 261 din 24 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 5 august 2003, precum şi Decizia nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 17 ianuarie 2005).

16. În ceea ce priveşte critica potrivit căreia prin dispoziţiile de lege contestate s-ar încălca prevederile art. 1 referitoare la protecţia proprietăţii din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea a observat că Instanţa de la Strasbourg, deşi a recunoscut că o anumită măsură de confiscare a unor bunuri reprezintă o privare de proprietate, a reţinut că aceasta nu intră sub incidenţa celei de-a două fraze din paragraful 1 al art. 1 din Primul Protocol, ci ţine de paragraful 2, care reglementează folosinţa bunurilor în conformitate cu interesul general. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că, în speţă, confiscarea efectuată a avut drept scop prevenirea folosirii bunurilor confiscate de către reclamant pentru săvârşirea altor infracţiuni (Hotărârea din 22 februarie 1994, pronunţată în Cauza Raimondo împotriva Italiei).

17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să ducă la reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

18. Faţă de susţinerile autoarei excepţiei din prezenta cauză - în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale la care face referire-în mod distinct de considerentele deciziilor precitate, Curtea reţine ca fiind relevante dispoziţiile art. 25 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, potrivit cărora „Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: b) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile, datorate către autorităţile române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepţia celor aferente contractelor încheiate cu aceste autorităţi”, ale art. 68 alin. (7) lit. f) din acelaşi act normativ, care, de asemenea, prevăd c㠄Nu sunt cheltuieli deductibile: f) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare şi penalităţile, datorate autorităţilor române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepţia celor plătite, conform clauzelor din contractele comerciale încheiate cu aceste autorităţi. Totodată, Curtea constată că, potrivit art. 14 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, având denumirea marginal㠄Prevalenta conţinutului economic al situaţiilor relevante din punct de vedere fiscal”, veniturile, alte beneficii şi elemente patrimoniale sunt supuse legislaţiei fiscale indiferent dacă sunt obţinute din acte sau fapte ce îndeplinesc sau nu cerinţele altor dispoziţii legale, Situaţiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciază de organul fiscal în concordanţă cu realitatea lor economică, determinată în baza probelor administrate în condiţiile prezentului cod. Atunci când există diferenţe între fondul sau natura economică a unei operaţiuni sau tranzacţii şi forma sa juridică, organul fiscal apreciază aceste operaţiuni sau tranzacţii, cu respectarea fondului economic al acestora. Totodată, organul fiscal stabileşte tratamentul fiscal al unei operaţiuni având în vedere doar prevederile legislaţiei fiscale, tratamentul fiscal nefiind influenţat de faptul că operaţiunea respectivă îndeplineşte sau nu cerinţele altor prevederi legale.

Curtea reţine că aceste din urmă prevederi reprezintă temeiul reîncadrării operaţiunilor economice, al redefinirii stării de fapt fiscale în scopul impozitării veniturilor sau bunurilor persoanelor fizice, persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică.

19. Aşadar, Curtea constată că alin. (3) al art. 14 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală prevede, în mod expres, eliminarea criteriului legalităţii operaţiunii atunci când se analizează dreptul de deducere a unei cheltuieli ori a taxei pe valoare adăugată aferente unei achiziţii de bunuri sau servicii. Cu toate acestea, potrivit alin. (2) al art. 14 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, realitatea economică trebuie apreciată doar pe baza probelor administrate, orice redefinire fiscală a unor operaţiuni fiind necesar să se facă în acord cu art. 12 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aşadar respectându-se principiul bunei-credinţe, în aceeaşi măsură contribuabilul având dreptul să contribuie chiar el la clarificarea stării de fapt fiscale, în temeiul art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

20. În aceste condiţii, Curtea constată că dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 12/1990, care prevăd confiscarea veniturilor din activităţi comerciale ilicite, nu sunt afectate de vicii de neconstituţionalitate, având în vedere, astfel cum s-a arătat, că măsura confiscării unor bunuri sau valori reprezintă consecinţa unei încălcări a legii, este o măsură subsidiară dobândirii ilegale a beneficiilor/încasărilor şi se impune tocmai pentru că acestea au servit la săvârşirea contravenţiei, eventualele nemulţumiri ale autoarei excepţiei de neconstituţionalitate referitoare la obligaţiile fiscale aferente operaţiunilor desfăşurate de aceasta fiind necesar a fi soluţionate în concurs cu organele fiscale, în acord cu normele fiscale în vigoare, pentru a se ajunge la concluzia că anumite operaţiuni nu au fundament economic şi nu atrag consecinţe fiscale.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea „Muri Benz Oii - SRL. din Târgu Mureş în Dosarul nr. 1.494/320/2017/a1 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicata, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 19 aprilie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila, în proprietatea acestor organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 291.909 din 25.06.2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila, în proprietatea organizaţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexă, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de Îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 11 iulie 2018.

Nr. 1.241.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare,

care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila

 

Nr.

crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP alocat conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

1.8.12/INVPPS-6489007-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275213

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SRPA 32 A

Esenţa Urleasca Sediul: satul Urleasca, comuna Traian, str. Urleasca, bl. 8, sc. 2, ap. 5, judeţul Brăila, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 525/31.08.2015

CIF RO 35011304

Staţie de pompare SRPA 32 A

Clădire staţie de pompare, instalaţii electrice, instalaţii hidromecanice, agregate de pompare 4 buc.

Suprafaţa construită = 48 mp,

suprafaţa desfăşurată = 48 mp,

regim de înălţime P

UAT Traian,

judeţul Brăila

31.500,11

1.8.6/INVPPS-6489485-2016

Conductă principală CP 1-SRPA 32 A

Lungime = 2725 m

UAT Traian,

judeţul Brăila

90.240

1.8.6/INVPPS-6489625-2016

Conductă alimentare apă A15- SRPA 32 A

Lungime = 1482 m

UAT Traian,

judeţul Brăila

23.182,92

1.8.6/INVPPS-6489627-2016

Conductă alimentare apă A16- SRPA32A

Lungime = 1464 m

UAT Traian,

judeţul Brăila

22.901,52

1.8.6/INVPPS-6489629-2016

Conductă alimentare apă A17- SRPA 32 A

Lungime = 1836 m

UAT Traian,

judeţul Brăila

28.720,88

1.8.6/INVPPS-6489631-2016

Conductă alimentare apă A18- SRPA32A

Lungime = 1620 m

UAT Traian,

judeţul Brăila

25.341,08

1.8.12/INVPPS-6489005-2016

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 32A

Suprafaţa = 584 mp

UAT Traian,

judeţul Brăila

116

2

1.8.12/INVPPS-6489011-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275213

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii ST Mihail Kogălniceanu Sediul: oraşul Ianca,

Str. Gării nr. 7, judeţul Brăila, înregistrată în Registrul naţional al îmbunătăţirilor funciare la nr. 253/5.04.2007,

CIF RO 021742241

Staţie de pompare ST

Clădire staţie de pompare, instalaţii electrice, instalaţii hidromecanice, agregate de pompare 3 buc.

Suprafaţa construită = 176 mp,

suprafaţa desfăşurată =176 mp,

regim de înălţime P

UAT Şuteşti

judeţul Brăila

63.881,6

1.8.6/INVPPS-6489481-2016

Conductă principală CP1 ST

Lungime = 3244 m

UAT Şuteşti,

judeţul Brăila

1.119,11

1.8.6/INVPPS-6489595-2016

Conductă alimentare apă - A1 ST

Lungime = 1012 m

UAT Şuteşti,

judeţul Brăila

582,04

1.8.6/INVPPS-6489597-2016

Conductă alimentare apă - A2 ST

Lungime = 936 m

UAT Şuteşti

judeţul Brăila

538,33

1.8.6/INVPPS-6489599-2016

Conductă alimentare apă - A3 ST

Lungime -1080 m

UAT Şuteşti

judeţul Brăila

621,15

1.8.6/INVPPS-6489601-2016

 

Conductă alimentare apă - A4 ST

Lungime = 1152 m

UAT Şuteşti,

judeţul Brăila

848,91

1.8.6/INVPPS-6489603-2016

Conductă alimentare apă - A5 ST

Lungime = 1152 m

UAT Şuteşti

judeţul Brăila

9.675

1.8.6/INVPPS-6489605-2016

Conductă alimentare apă - A6 ST

Lungime - 1224 m

UAT Şuteşti,

judeţul Brăila

703,98

1.8.6/INVPPS-6489607-2016

Conductă alimentare apă - A7 ST

Lungime = 1404 m

UAT Şuteşti,

judeţul Brăila

517,63

1.8.6/INVPPS-6489483-2016

Conductă principală CP2 ST

Lungime = 3838 m

UAT Şuteşti

judeţul Brăila

1.725,12

1.8.6/INVPPS-6489475-2016

Conductă alimentare Azbo Plot STA1 Plopu

Lungime = 2390 m

UAT Şuteşti

judeţul Brăila

65,49

1.8.6/INVPPS-6489573-2016

Conductă alimentare Azbo Plot ST A2 Plopu

Lungime = 2412 m

UAT Şuteşti

judeţul Brăila

66,1

1.8.12/INVPPS-6489009-2016

Teren aferent staţiei de pompare ST

Suprafaţa = 3521 mp

UAT Şuteşti

judeţul Brăila

704

3

1.8.12/INVPPS-6490409-2016

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275213

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 2 Măxineni

Sediul: localitatea Scorţaru Nou, judeţul Brăila, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 535/11.10.2016,

CIF 36689713

Staţie de pompare SPP 2

Clădire staţie de pompare, instalaţii electrice, instalaţii hidromecanice, agregate de pompare 5 buc., deteriorate.

Suprafaţa construită = 61 mp,

suprafaţa desfăşurată = 61 mp,

regim de înălţime P

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

451,25

1.8.6/INVPPS-6490823-2016

PLOT 2 CP1

Lungime = 1330 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

141.902,38

1.8.6/INVPPS-6490825-2016

PLOT 2 CS1

Lungime = 1215 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

52.618,58

1.8.6/INVPPS-6490487-2016

Conductă AZBO PLOT 2 A1

Lungime = 940 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

16.587,62

1.8.6/INVPPS-6490489-2016

Conductă AZBO PLOT 2 A2

Lungime = 890 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

15.704,23

1.8.6/INVPPS-6490491-2016

Conductă AZBO PLOT 2 A3

Lungime = 1332 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

23.504,23

1.8.6/INVPPS-6490493-2016

Conductă AZBO PLOT 2 A4

Lungime = 1116 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

19.691,91

1.8.6/INVPPS-6490827-2016

PLOT 2 CS2

Lungime = 950 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

41.142,14

1.8.6/INVPPS-6490495-2016

Conductă AZBO PLOT 2 A5

Lungime = 1332 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

23.504,23

1.8.6/INVPPS-6490497-2016

Conductă AZBO PLOT 2 A6

Lungime = 1760 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

31.056,09

1.8.6/INVPPS-6490499-2016

Conductă AZBO PLOT 2 A7

Lungime = 1332 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

23.504,23

1.8.6/INVPPS-6490501-2016

Conductă AZBO PLOT 2 A8

Lungime -1728 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

30.491,15

1.8.12/INVPPS-6490407-2016

Teren aferent staţiei de pompare

SPP 2

Suprafaţa = 500 mp

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

100

 

4

1.8.6/INVPPS-12014357-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sismad

Sediul: localitatea Viziru, judeţul Brăila, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 418/23,03.2009,

CIF RO 25394326

Conductă alimentare AZBO A5 APT/CS8

Lungime = 1188 m

UAT Viziru,

judeţul Brăila

2.000,05

1.8.6/INVPPS-12014359-2016

Conductă alimentare AZBO A6 APT/CS8

Lungime = 1195 m

UAT Viziru,

judeţul Brăila

2.011,78

1.8.6/INVPPS-12014361-2016

Conductă alimentare AZBO A7 APT/CS8

Lungime = 1188 m

UAT Viziru,

judeţul Brăila

2.000,05

1.8.6/INVPPS-12014363-2016

Conductă alimentare AZBO A8 APT/CS8

Lungime = 1288 m

UAT Viziru,

judeţul Brăila

2.296,08

5

1.8.12/INVPPS-6507337-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275213

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Tufeşti SPM

Sediul: localitatea Tufeşti, str. Ion Creangă nr. 140, judeţul Brăila, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 522/10.06.2014.

CIF 33297847

Staţie de pompare RDN SPM5/CS3

Instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 1 buc. deteriorată.

Suprafaţa construită = 21 mp

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

76,45

1.8.6/INVPPS-24737953-2017

Conductă alimentare A14/PLOT SPM 5/CS3

Lungime = 1189 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

3.250,95

1.8.6/INVPPS-24737955-2017

Conductă alimentare A15/PLOT SPM 5/CS3

Lungime = 1404 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

3.838,8

1.8.12/INVPPS-6507335-2016

Teren aferent staţiei de pompare RDN SPM5/CS3

Suprafaţa = 39 mp

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

16

1.8.12/INVPPS-6507341-2016

Staţie de pompare RDN SPM6/CS3

Instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 1 buc. deteriorată.

Suprafaţa construită = 21 mp

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

66,9

1.8.6/INVPPS-24737949-2017

Conductă alimentare A12/PLOT SPM 6/CS3

Lungime = 1451 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

3.967,2

1.8.6/INVPPS-24737951-2017

Conductă alimentare A13/PLOT SPM 6/CS3

Lungime = 1408 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

3.838,8

1.8.12/INVPPS-6507339-2016

Teren aferent staţiei de pompare RDN SPM6/CS3

Suprafaţa = 39 mp

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

16

1.8.12/INVPPS-6507345-2016

Staţie de pompare RDN SPM7/CS3

Instalaţie electrică deteriorată,

instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 1 buc. deteriorată

Suprafaţa construită = 21 mp

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

66,9

1.8.6/INVPPS-24737945-2017

Conductă alimentare A10/PLOT SPM 7/CS3

Lungime -1634 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

4.467,6

1.8.6/INVPPS-24737947-2017

Conductă alimentare A11/PLOT SPM 7/CS3

Lungime = 1404 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

3.838,8

1.8.12/INVPPS-6507343-2016

Teren aferent staţiei de pompare RDN SPM7/CS3

Suprafaţa = 39 mp

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

16

1.8.12/INVPPS-6507349-2016

Staţie de pompare RDN SPM8/CS3

Instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare

1 buc. deteriorată.

Suprafaţa construită = 21 mp

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

66,9

1.8.6/INVPPS-24737941-2017

Conductă alimentare A8/PLOT SPM 8/CS3

Lungime = 1826 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

4.992,6

1.8.6/INVPPS-24737943-2017

Conductă alimentare A9/PLOT SPM 8/CS3

Lungime = 1404 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

3.838,8

1.8.12/INVPPS-6507347-2016

Teren aferent staţiei de pompare RDN SPM8/CS3

Suprafaţa totală = 39 mp

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

16

 

6

1.8.6/INVPPS-24738077-2017

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii CS 5 Lanurile

Sediul: localitatea Viziru, tarlaua 124, parcela 634, ferma 7, în incinta S.C. CATVIZANA - S.R.L., judeţul Brăila, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 536/5.12.2016.

CIF 37040322

Conductă alimentare A22 PLOT RDN/CS5

Lungime = 907 m

UAT Viziru,

judeţul Brăila

3.810,2

1.8.6/INVPPS-24738079-2017

Conductă alimentare A23 PLOT RDN/CS5

Lungime - 1440 m

UAT Viziru,

judeţul Brăila

6.049,4

1.8.6/INVPPS-24738081-2017

Conductă alimentare A24 PLOT RDN/CS5

Lungime = 907 m

UAT Viziru,

judeţul Brăila

3.810,2

1.8.6/INVPPS-24738083-2017

Conductă alimentare A25 PLOT RDN/CS5

Lungime = 900 m

UAT Viziru,

judeţul Brăila

3.780,8

1.8.6/INVPPS-24738085-2017

Conductă alimentare A26 PLOT RDN/CS5

Lungime = 907 m

UAT Viziru,

judeţul Brăila

3.810,2

1.8.6/INVPPS-24738087-2017

Conductă alimentare A27 PLOT RDN/CS5

Lungime = 900 m

UAT Viziru,

judeţul Brăila

3.780,8

1.8.6/INVPPS-24738089-2017

Conductă alimentare A26- A27 PLOT RDN/CS5

Lungime = 612 m

UAT Viziru,

judeţul Brăila

2.571

7

1.8.12/INVPPS-6497093-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275214

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru Irigaţii Cireşu Sediul; localitatea Cireşu, judeţul Brăila, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 323/30.11.2007,

CIF 23126920

Staţie de pompare SPP 9A BH

Clădire staţie de pompare deteriorată, instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 6 buc. din care 1 buc funcţională şi 5 buc. deteriorate.

Suprafaţa construită = 73 mp,

suprafaţa desfăşurată = 88 mp,

regim de înălţime P + 1

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

78.921,85

1.8.6/INVPPS-6494393-2016

Conductă alimentare CP 9A PLOT 9- A

Lungime = 2805 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

10.731,05

1.8.6/INVPPS-24737711-2017

Conductă alimentare Premo PLOT 9- A BH CP9- A2

Lungime = 2805 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

11.362,28

1.8.6/INVPPS-24737705-2017

Conductă alimentare AZBO PLOT 9- A BH A1

Lungime = 1250 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

2.006,15

1.8.6/INVPPS-24737743-2017

Conductă alimentare AZBO PLOT 9- A BH A2

Lungime = 1250 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

2.124,17

1.8.6/INVPPS-24737745-2017

Conductă alimentare AZBO PLOT 9- A BHA3

Lungime = 1250 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

2.124,17

1.8.6/INVPPS-24737747-2017

Conductă alimentare AZBO PLOT9- ABHA4

Lungime -1250 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

2.124,17

1.8.12/INVPPS-6497091-2016

Teren aferent staţiei de pompare

SPP 9A BH

Suprafaţa totală = 1020 mp

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

408

8

1.8.12/INVPPS-6496747-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275214

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii EASTERN BERTEŞTII DE JOS Sediul: localitatea Berteştii de Jos, Berteştii de Jos nr. 5, judeţul Brăila, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare (RNOIF) la nr. 512/12.07.2013,

CIF 32070080

Staţie de pompare SRPA 2

Clădire staţie de pompare deteriorată, instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 6 buc. din care 1 buc funcţională şi 5 buc. deteriorate.

Suprafaţa construită =111 mp,

suprafaţa desfăşurată =119 mp,

regim de înălţime P + 1

UAT Berteştii de Jos,

judeţul Brăila

49.609,39

1.8.6/INVPPS-6500791-2016

Conductă alimentare apă CP/PLOT 2

Lungime = 3624 m

UAT Berteştii de Jos,

judeţul Brăila

1.114,85

1.8.6/INVPPS-6500807-2016

Conductă alimentare apă antene PLOT 2 (10 buc.)

Lungime = 11292 m

UAT Berteştii de Jos,

judeţul Brăila

4.392,35

1.8.12/INVPPS-6496745-2016

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 2

Suprafaţa totală = 344 mp

UAT Berteştii de Jos,

judeţul Brăila

270

1.8.12/INVPPS-6496651-2016

Staţie de pompare SRPA 10

Clădire staţie de pompare deteriorată, instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 8 buc. deteriorate.

Suprafaţa construită = 79 mp,

suprafaţa desfăşurată = 93 mp,

regim de înălţime P + 1

UAT Victoria,

judeţul Brăila

12.754,15

1.8.6/INVPPS-6500795-2016

Conductă alimentare apă CP/PLOT 10

Lungime = 8698 m

UAT Victoria,

judeţul Brăila

11.686,5

1.8.6/INVPPS-6500811-2016

Conductă alimentare apă antene PLOT 10(23 buc.)

Lungime = 20986 m

UAT Victoria,

judeţul Brăila

8.974,5

1.8.12/INVPPS-6496649-2016

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 10

Suprafaţa totală = 580 mp

UAT Victoria,

judeţul Brăila

580

 

9

1.8.12/INVPPS-6506715-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275214

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Jirlău Sediul: localitatea Jirlău, Râmnicu Sărat nr. 150, judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF nr. 513/12.07.2013,

CIF RO 32103420

Staţie de pompare SPP1AE1

Instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 6 buc. deteriorate.

Suprafaţa construită = 20 mp,

suprafaţa desfăşurată = 20 mp

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

5.474,51

1.8.6/INVPPS-6506741-2016

Conductă alimentare Premo PLOTAE1 CP1

Lungime = 800 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

9.073,96

1.8.6/INVPPS-6506759-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT AE1A1

Lungime -1260 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

1.945,41

1.8.6/INVPPS-6506791-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT AE1A3

Lungime = 1584 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

2.589,44

1.8.6/INVPPS-6506793-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT AE1 A4

Lungime = 1188 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

1.942,08

1.8.6/INVPPS-6506789-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT AE1 A2

Lungime = 1188 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

1.942,08

1.8.12./INVPPS-6506713-2016

Teren aferent staţiei de pompare SPPAE1 AE 1

Suprafaţa totală = 136 mp

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

54

1.8.12/INVPPS-6506711-2016

Staţie de pompare SPP1AE2

Instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 6 buc. deteriorate.

Suprafaţa construită =19 mp,

suprafaţa desfăşurată = 19 mp

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

5.302,03

1.8.6/INVPPS-6506779-2016

Conductă alimentare Premo PLOTAE2 CP2

Lungime = 800 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

9.607,73

1.8.6/INVPPS-6506795-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT AE2A5

Lungime = 1260 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

2.059,85

1.8.6/INVPPS-6506799-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT AE2 A7

Lungime = 828 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

1.353,53

1.8.6/INVPPS-6506797-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT AE2 A6

Lungime = 1188 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

1.942,08

1.8.12/INVPPS-6506709-2016

Teren aferent staţiei de pompare SPP 1 AE 2

Suprafaţa totală = 128 mp

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

51

1.8.12/INVPPS-6506707-2016

Staţie de pompare SPP2

Instalaţie electrică deteriorată, instalaţie hidromecanică deteriorată, agregate de pompare 5 buc. deteriorate.

Suprafaţa construită = 37 mp,

suprafaţa desfăşurată = 37 mp,

regim înălţime - parter

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

9.456,07

1.8.6/INVPPS-6506743-2016

Conductă alimentare Premo PLOT 2 GFJ CP

Lungime = 2800 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

17.766,01

1.8.6/INVPPS-6506813-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ Al

Lungime = 1188 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

6.936,93

1.8.6/INVPPS-6506761-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ A2

Lungime = 1116 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

6.154,44

1.8.6/INVPPS-6506803-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ A3

Lungime = 1188 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

6.936,93

1.8.6/INVPPS-6506801-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ A4

Lungime = 1188 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

6.936,93

1.8.6/INVPPS-6506805-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT 2GFJA5

Lungime = 972 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

5.675,64

1.8.6/INVPPS-6506807-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ A6

Lungime = 1188 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

6.936,93

1.8.6/INVPPS-6506809-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ A7

Lungime = 972 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

5.675,64

1.8.6/INVPPS-6506811-2016

Conductă alimentare Azbo PLOT 2 GFJ A8

Lungime = 1188 m

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

6.890,18

1.8.12/INVPPS-6506705-2016

Teren aferent staţiei de pompare SPP2

Suprafaţa totală = 171 mp

UAT Jirlău,

judeţul Brăila

68

 

10

1.8.12/INVPPS-6507163-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275213

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Roşiori Sediul: localitatea Roşiori, judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF nr. 306/30.10.2007,

CIF 22723840

Staţie de pompare RDN 54-1

Agregate de pompare 2 buc. deteriorate, instalaţie hidromecanică deteriorată, instalaţie electrică deteriorată.

Suprafaţa construită = 8 mp

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

8.502,75

1.8.12/INVPPS-6504161-2016

Teren aferent staţiei RDN 54-1

Suprafaţa = 70 mp

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

70

1.8.12/INVPPS-6507167-2016

Staţie de pompare RDN 54-2

Agregate de pompare 2 buc. deteriorate, instalaţie hidromecanică deteriorată, instalaţie electrică deteriorată.

Suprafaţa construită = 10 mp

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

8.499,75

1.8.6/INVPPS-6500749-2016

Antene PLOT 54

Lungime = 21168 m

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

2.093,64

1.8.12/INVPPS-6507165-2016

Teren aferent staţiei RDN 54-2

Suprafaţa = 70 mp

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

70

1.8.12/INVPPS-6507171-2016

Staţie de pompare RDN 54-3

Agregate de pompare 2 buc. deteriorate, instalaţie hidromecanică deteriorată, instalaţie electrică deteriorată.

Suprafaţa construită = 4 mp

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

8.517,75

1.8.12/INVPPS-6507169-2016

Teren aferent staţiei RDN 54-3

Suprafaţa = 70 mp

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

70

1.8.12/INVPPS-6507175-2016

Staţie de pompare RD N54-4

Agregate de pompare 2 buc. deteriorate, instalaţie hidromecanică deteriorată, instalaţie electrică deteriorată.

Suprafaţa construită = 4 mp

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

8.517,75

1.8.12/INVPPS-6507173-2016

Teren aferent staţiei RDN 54-4

Suprafaţa = 70 mp

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

70

1.8.12/INVPPS-6507177-2016

Staţie de pompare RDN 54-5

Agregate de pompare 2 buc. deteriorate, instalaţie hidromecanică deteriorată, instalaţie electrică deteriorată. Agregatele sunt amplasate pe marginea canalului de aducţiune care se află în domeniul public al statului.

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

8.517,75

1.8.12/INVPPS-6507179-2016

Staţie de pompare RDN 54-6

Agregate de pompare 2 buc. deteriorate, instalaţie

hidromecanică deteriorată, instalaţie electrică deteriorată. Agregatele sunt amplasate pe marginea canalului de aducţiune care se află în domeniul public al statului.

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

8.517,75

1.8.6/INVPPS-6500751-2016

Antene PLOT 55

Lungime = 3996 m

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

408,42

1.8.6/INVPPS-6500755-2016

Antene PLOT 88

Lungime = 14782 m

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

3.050,12

1.8.6/INVPPS-6500719-2016

Conducte secundare PLOT 88

Lungime = 1200 m

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

247,61

1.8.12/INVPPS-6507235-2016

Staţie de pompare RDN 88-2

Agregate de pompare 2 buc. deteriorate, instalaţie hidromecanică deteriorată, instalaţie electrică deteriorată.

Suprafaţa construită = 54 mp,

suprafaţa desfăşurată = 54 mp, regim înălţime parter

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

1.298,13

1.8.12/INVPPS-6507233-2016

Teren aferent staţiei RDN 88-2

Suprafaţa = 373 mp

UAT Roşiori,

judeţul Brăila

100

 

11

1.8.12/INVPPS-6505945-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275213

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Tufeşti, SRPA 23

Sediul; comuna Tufeşti, judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF nr. 519/17.03.2014

CIF RO 32964578

Staţie de pompare SRPA23

Clădire staţie de pompare deteriorată, instalaţii electrice deteriorate, instalaţii hidromecanice deteriorate, agregate de pompare 8 buc. deteriorate.

Suprafaţa construită = 144 mp,

suprafaţa desfăşurată =167 mp,

regim de înălţime P + 1

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

736,73

1.8.6/INVPPS-24738103-2017

Conductă alimentare CP 1 Plot SRPA 23

Lungime = 952 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

15.842,4

1.8.6/INVPPS-24737957-2017

Conductă alimentare A1 SRPA 23

Lungime = 1418 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

2.526,6

1.8.6/INVPPS-24737959-2017

Conductă alimentare A2 SRPA 23

Lungime = 1404 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

2.501,7

1.8.6/INVPPS-24737961-2017

Conductă alimentare A3 SRPA 23

Lungime = 1418 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

2.526,6

1.8.6/INVPPS-24737963-2017

Conductă alimentare A4 SRPA 23

Lungime = 1404 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

2.501,7

1.8.6/INVPPS-24737967-2017

Conductă alimentare A6 SRPA 23

Lungime = 1411 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

2.514

1.8.6/INVPPS-12014475-20165

Conductă alimentare CP 2 Plot SRPA 23

Lungime = 902 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

9.447,4

1.8.6/INVPPS-24737965-2017

Conductă alimentare A5 SRPA 23

Lungime -1404 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

2.501,7

1.8.6/INVPPS-24737969-2017

Conductă alimentare A7 SRPA 23

Lungime = 1404 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

2.501,7

1.8.6/INVPPS-24737971-2017

Conductă alimentare A8 SRPA 23

Lungime = 1411 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

2.514

1.8.6/INVPPS-24737973-2017

Conductă alimentare A9 SRPA 23

Lungime = 2034 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

4.832,2

1.8.12/INVPPS-6505943-2016

Teren aferent staţiei de pompare SRPA 23

Suprafaţa totală = 2034 mp

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

814

12

1.8.12/INVPPS-6505949-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275213

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Tufeşti SRPA 24

Sediul: comuna Tufeşti, judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF nr. 521/23.04.2014,

CIF RO 33095481

Staţie de pompare SRPA 24

Clădire staţie de pompare deteriorată, instalaţii electrice deteriorate, instalaţii hidromecanice deteriorate, agregate de pompare 9 buc. deteriorate.

Suprafaţa construită = 152 mp,

suprafaţa desfăşurată =176 mp,

regim de înălţime P + 1

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

778,46

1.8.6/INVPPS-12014477-2016

Conductă alimentare CP 1 SRPA 24

Lungime = 952 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

13.003,6

1.8.6/INVPPS-24737975-2017

Conductă alimentare A1 SRPA 24

Lungime = 1418 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

4.890

1.8.6/INVPPS-24737977-2017

Conductă alimentare A2 SRPA 24

Lungime = 1404 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

4.841,8

1.8.6/INVPPS-24737979-2016

Conductă alimentare A3 SRPA 24

Lungime = 1418 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

4.890

1.8.6/INVPPS-24737981-2017

Conductă alimentare A4 SRPA 24

Lungime = 1404 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

4.841,8

1.8.6/INVPPS-12014479-2016

Conductă alimentare CP 2 SRPA 24

Lungime = 1204 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

17.311,4

1.8.6/INVPPS-24737983-2017

Conductă alimentare A5 SRPA 24

Lungime - 1404 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

4.841,8

1.8.6/INVPPS-24737985-2017

Conductă alimentare A6 SRPA 24

Lungime = 1411 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

4.893,8

1.8.6/INVPPS-24737987-2017

Conductă alimentare A7 SRPA 24

Lungime = 1404 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

4.841,8

1.8.6/INVPPS-24737989-2017

Conductă alimentare A8 SRPA 24

Lungime = 1411 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

4.866

1.8.6/INVPPS-24737991-2017

Conductă alimentare A9 SRPA 24

Lungime = 972 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

3.552

1.8.6/INVPPS-24737993-2017

Conductă alimentare A10 SRPA 24

Lungime = 1644 m

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

5.641,8

1.8.12/INVPPS-6505947-2016

Teren aferent staţiei SRPA 24

Suprafaţa totală = 1359 mp

UAT Tufeşti,

judeţul Brăila

662

 

13

1.8.12/INVPPS-6497089-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275213

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 13 BH Lunca

Sediul; comuna Surdila Greci, Str. Gării nr. 1 judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF nr. 342/21.12.2007

CIF RO 23118391

Staţie de pompare SPP 13 BH

Clădire staţie de pompare deteriorată, instalaţii electrice deteriorate, instalaţii

hidromecanice deteriorate, agregate de pompare 12 buc. deteriorate.

Suprafaţa construită = 106 mp,

suprafaţa desfăşurată =123 mp,

regim de înălţime P + 1

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

22.052,56

1.8.6/INVPPS-6494395-2016

Conductă alimentare CP Plot 13

Lungime = 1035 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

14.585,32

1.8.6/INVPPS-24737707-2017

Conductă alimentare A1 Plot 13

Lungime = 380 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

844,29

1.8.6/INVPPS-24737713-2017

Conductă alimentare Premo CP 13-1 Plot 13

Lungime = 3200 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

47.747,38

1.8.6/INVPPS-24737715-2017

Conductă alimentare Premo CP 13-2 Plot 13

Lungime = 3190 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

47.598,21

1.8.6/INVPPS-24737717-2017

Conductă alimentare Premo CP 13-3 Plot 13

Lungime = 3510 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

52.372,95

1.8.6/INVPPS-24737749-2017

Conductă alimentare Azbo A4 Plot 13

Lungime = 768 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

1.183,56

1.8.6/INVPPS-24737751-2017

Conductă alimentare Azbo A5 Plot 13

Lungime = 848 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

1.306,93

1.8.6/INVPPS-24737753-2017

Conducta alimentare Azbo A11 Plot 13

Lungime = 600 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

924,7

1.8.6/INVPPS-24737755-2017

Conductă alimentare Azbo A12 Plot 13

Lungime = 818 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

1.260,68

1.8.6/INVPPS-24737757-2017

Conductă alimentare Azbo A13 Plot 13

Lungime = 868 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

1.337,67

1.8.6/INVPPS-24737759-2017

Conductă alimentare Azbo A14 Plot 13

Lungime = 1418 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

2.185,51

1.8.6/INVPPS-24737761-2017

Conductă alimentare Azbo A15 Plot 13

Lungime = 1044 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

1.608,9

1.8.6/INVPPS-24737763-2017

Conductă alimentare Azbo A16 Plot 13

Lungime - 1044 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

1.608,9

1.8.6/INVPPS-24737899-2017

Conductă alimentare Azbo A6 Plot 13

Lungime = 1224 m

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

8.794,04

1.8.12/INVPPS-6497087-2016

Teren aferent staţiei de pompare SPP 13 BH

Suprafaţa totală = 967 mp

UAT Cireşu,

judeţul Brăila

387

 

14

1.8.12/INVPPS-6490441-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275213

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 16+17 Măxineni Sediul: localitatea Măxineni, judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF nr. 554/30.10.2017,

CIF 38451946

Staţie de pompare SPP 16+17

Agregate de pompare 8 buc.,

3 funcţionale, 5 nefuncţionale.

Suprafaţa construită = 72 mp,

suprafaţa desfăşurată = 86 mp,

regim de înălţime P + 1

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

1.179,67

1.8.6/1 NVPPS-6490805-2016

Plot 16+17 CP

Lungime - 250 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

27.624,63

1.8.6/INVPPS-6490807-2016

Plot 16+17 CP 1

Lungime = 3235 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

299.544,56

1.8.6/INVPPS-6490627-2016

Conductă Azbo Plot 16+17 A 1

Lungime = 1476 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

37.939,61

1.8.6/INVPPS-6490629-2016

Conductă Azbo Plot 16+17 A 2

Lungime = 2124 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

54.595,88

1.8.6/INVPPS-6490631-2016

Conductă Azbo Plot 16+17 A 3

Lungime = 1620 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

41.641,1

1.8.6/INVPPS-6490633-2016

Conductă Azbo Plot 16+17 A 4

Lungime = 2198 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

56.497,5

1.8.6/INVPPS-6490635-2016

Conductă Azbo Plot 16+17 A 5

Lungime = 1764 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

45.341,76

1.8.6/INVPPS-6490637-2016

Conductă Azbo Plot 16+17 A 6

Lungime = 1836 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

47.192,91

1.8.6/INVPPS-6490639-2016

Conductă Azbo Plot 16+17 A 7

Lungime = 2012 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

51.717,41

1.8.6/INVPPS-6490809-2016

Plot 16+17 CP 2

Lungime = 1920 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

179.337,58

1.8.6/INVPPS-6490811-2016

Plot 16+17 CS 1

Lungime = 810 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

62.510,83

1.8.6/INVPPS-6490647-2016

Conductă Azbo Plot 16+17 A11

Lungime = 540 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

13.879,54

1.8.6/INVPPS-6490649-2016

Conductă Azbo Plot 16+17 A12

Lungime = 1332 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

34.238,12

1.8.6/INVPPS-6490813-2016

Plot 16+17 CS 2

Lungime = 980 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

75.630,16

1.8.6/INVPPS-6490651-2016

Conductă Azbo Plot 16+17 A13

Lungime = 1620 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

41.640,27

1.8.6/INVPPS-6490653-2016

Conductă Azbo Plot 16+17 A 14

Lungime = 1404 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

36.087,63

1.8.6/INVPPS-6490641-2016

Conductă Azbo Plot 16+17 A 8

Lungime = 1260 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

32.386,97

1.8.6/INVPPS-6490643-2016

Conductă Azbo Plot 16+17 A 9

Lungime = 2484 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

63.849,19

1.8.6/INVPPS-6490645-2016

Conductă Azbo Plot 16+17 A 10

Lungime = 2268 m

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

58.297,37

1.8.12/INVPPS-6490439-2016

Teren aferent staţiei de pompare SPP 16+17

Suprafaţa totală = 900 mp

UAT Măxineni,

judeţul Brăila

180

 

15

1.8.12/INVPPS-6507011-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275213

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 20ISG

Sediul: satul Filipeşti, comuna Surdila Găiseanca, Str. Şcolilor nr. 418, judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF nr. 565/30.01.2018

CIF RO 38858657

Staţie de pompare SPP 20 ISG

Clădire staţie de pompare deteriorată, instalaţii electrice deteriorate, instalaţii hidromecanice deteriorate, agregate de pompare 8 buc. deteriorate.

Suprafaţa construită = 79 mp,

suprafaţa desfăşurată = 93 mp,

regim de înălţime P + 1

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

18.801,4

1.8.6/INVPPS-6507061-2016

Conductă alimentare beton PL SPP 20M ISG CP1

Lungime = 800 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

7.918,03

1.8.6/INVPPS-6507065-2016

Conductă alimentare beton PL SPP 20M CP2

Lungime = 3675 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

23.525,49

1.8.6/INVPPS-6507139-2016

Conductă alimentare premo PL SPP 20M CP 1-2

Lungime = 800 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

7.918,03

1.8.6/INVPPS-6507109-2016

Conductă alimentare azbo PL SPP 20M A1

Lungime = 1908 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

41.953

1.8.6/INVPPS-6507101-2016

Conductă alimentare azbo PL SPP 20M A1 a

Lungime = 1000 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

2.185,59

1.8.6/INVPPS-6496867-2016

Conductă alimentare azbo PL SPP 20M A2a

Lungime = 500 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

928,94

1.8.6/INVPPS-6496869-2016

Conductă alimentare azbo PL SPP 20M A3a

Lungime = 950 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

1.661,04

1.8.6/INVPPS-6496871-2016

Conductă alimentare azbo PL SPP 20M A4a

Lungime = 1620 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

2.832,6

1.8.6/INVPPS-6496873-2016

Conductă alimentare azbo PL SPP 20M A5

Lungime = 1025 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

1.680,23

1.8.6/INVPPS-6496875-2016

Conductă alimentare azbo PL SPP 2GM A6

Lungime = 950 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

1.764,86

1.8.6/INVPPS-6496877-2016

Conductă alimentare azbo PL SPP 20M A7

Lungime = 925 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

1.819,56

1.8.6/INVPPS-6496879-2016

Conductă alimentare azbo PL SPP 20M A8

Lungime = 875 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

1.625,58

1.8.6/INVPPS-6496929-2016

Conductă alimentare azbo PL SPP 20M A2

Lungime = 1836 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

36.332,74

1.8.6/INVPPS-6496931-2016

Conductă alimentare azbo PL SPP 20M A3

Lungime = 1908 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

37.757,7

1.8.6/INVPPS-6496933-2016

Conductă alimentare azbo PL SPP 20M A4

Lungime = 1836 m

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

36.333,53

1.8.12/INVPPS-6507009-2016

Teren staţie de pompare SPP 20 ISG

Suprafaţa = 622 mp

UAT Mircea Vodă,

judeţul Brăila

249

 

16

1.8.12/INVPPS-6489087-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275213

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 23 Tichileşti

Sediul:comuna Gropeni,

judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF nr. 560/21.12.2017

CIF RO 38653880

Staţie de pompare SPP 23

Clădire staţie de pompare deteriorată, instalaţii electrice deteriorate, instalaţii hidromecanice deteriorate, agregate de pompare 8 buc. deteriorate.

Suprafaţa construită = 51 mp,

suprafaţa desfăşurată = 65 mp, regim înălţime P+1

UAT Tichileşti,

judeţul Brăila

7.358,35

1.8.6/INVPPS-6489853-2016

Conductă principală Plot 23 CP

Lungime = 2000 m

UAT Tichileşti,

judeţul Brăila

22.811,36

1.8.6/INVPPS-6490001-2016

Conductă alimentare A1 Plot 23

Lungime = 1620 m

UAT Tichileşti,

judeţul Brăila

4.604,69

1.8.6/INVPPS-6490003-2016

Conductă alimentare A2 Plot 23

Lungime - 1692 m

UAT Tichileşti,

judeţul Brăila

4.809,34

1.8.6/INVPPS-6490005-2016

Conductă alimentare A3 Plot 23

Lungime = 1620 m

UAT Tichileşti,

judeţul Brăila

4.604,69

1.8.6/INVPPS-6490007-2016

Conductă alimentare A4 Plot 23

Lungime = 1692 m

UAT Tichileşti,

judeţul Brăila

4.809,34

1.8.6/INVPPS-6490009-2016

Conductă alimentare A5 Plot 23

Lungime = 1620 m

UAT Tichileşti,

judeţul Brăila

4.604,69

1.8.6/INVPPS-6490011-2016

Conductă alimentare A6 Plot 23

Lungime = 1692 m

UAT Tichileşti,

judeţul Brăila

4.809,34

1.8.6/INVPPS-6490013-2016

Conductă alimentare A7 Plot 23

Lungime = 2052 m

UAT Tichileşti,

judeţul Brăila

5.832,61

1.8.12/INVPPS-6489085-2016

Teren aferent staţie SPP 23 Tichileşti

Suprafaţa = 1570 mp

UAT Tichileşti,

judeţul Brăila

386

17

1.8.12/INVPPS-26449100-2018

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275213

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Lacu Sărat Sediul: satul Lacu Sărat, comuna Chiscani,

Ferma agrozootehnică nr. 1, judeţul Brăila, înregistrată în RNOIF nr. 582/11.05.2018.

Staţia de pompare SPPICCA

Staţie de pompare în stare de funcţionare, având 4 buc. agregate de pompare.

Suprafaţa construită = 246 mp,

suprafaţa desfăşurată = 246 mp

UAT Chiscani,

judeţul Brăila

15.154,74

1.8.6/INVPPS-26449101-2018

Conductă principală CP, conductă secundară CS, Plot SPPICCA

Lungime = 2450 m

UAT Chiscani,

judeţul Brăila

7.045,41

1.8.6/INVPPS-26449102-2018

Conductă alimentare A1, Plot SPPICCA

Lungime = 1556 m

UAT Chiscani,

judeţul Brăila

4.474,56

1.8.6/INVPPS-26449103-2018

Conductă alimentare A1 a, Plot SPPICCA

Lungime = 576 m

UAT Chiscani,

judeţul Brăila

1.656,39

1.8.6/INVPPS-26449104-2018

Conductă alimentare A2, Plot SPPICCA

Lungime = 1726 m

UAT Chiscani,

judeţul Brăila

4.963,42

1.8.6/INVPPS-26449105-2018

Conductă alimentare A3, Plot SPPICCA

Lungime = 1568 m

UAT Chiscani,

judeţul Brăila

4.509,06

1.8.6/INVPPS-26449106-2018

Conductă alimentare A3a, Plot SPPICCA

Lungime = 852 m

UAT Chiscani,

judeţul Brăila

2.450,08

1.8.6/INVPPS-26449107-2018

Conductă secundară CS1, Plot SPPICCA

Lungime = 300 m

UAT Chiscani,

judeţul Brăila

862,70

1.8.12/INVPPS-26449109-2018

Teren aferent staţiei SPPICCA

Suprafaţa totală = 2400 mp

UAT Chiscani,

judeţul Brăila

2.400

18

1.8.12./INVPPS-6506165-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275213

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 6 Măicăneşti

Sediul; satul Râmniceni, comuna Măicăneşti, judeţul Vrancea, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 583/15.05.2018

CIF 39379318/21.05.2018.

Staţia de pompare SPP 6

Clădire staţie de pompare deteriorată, instalaţii electrice deteriorate, instalaţii hidromecanice deteriorate, agregate de pompare 4 buc. deteriorate.

Suprafaţa construită = 51 mp,

suprafaţa desfăşurată = 65 mp,

regim înălţime P+ 1

UAT Măicăneşti,

judeţul Vrancea

79.406,18

1.8.6./INVPPS-6506167-2016

Conductă principală CP1, Plot SPP 6

Lungime = 400 m

UAT Măicăneşti,

judeţul Vrancea

76.511,17

1.8.6./INVPPS-6506167-2016

Conductă alimentare A1, Plot SPP 6

Lungime = 1260 m

UAT Măicăneşti,

judeţul Vrancea

10.029,17

1.8.6./INVPPS-6506167-2016

Conductă alimentare A2. Plot SPP 6

Lungime = 1908 m

UAT Măicăneşti,

judeţul Vrancea

10.029,17

1.8.6./INVPPS-6506167-2016

Conductă principală CP2, Plot SPP 6

Lungime = 400 m

UAT Măicăneşti,

judeţul Vrancea

76.511,17

1.8.6./INVPPS-6506167-2016

Conductă alimentare A3+A4, Plot SPP 6

Lungime = 3456 m

UAT Măicăneşti,

judeţul Vrancea

10.029,17

1.8.12/INVPPS-26449110-2018

Teren aferent staţiei de pompare SPP 6 Măicăneşti

Suprafaţa totală = 726 mp

UAT Măicăneşti,

judeţul Vrancea

155,26

 

NOTĂ;

Precizăm că staţiile de pompare au denumirea de SRPA, conform proiectelor de execuţie din anii 70, dar rolul lor funcţional este acela de staţii de punere sub presiune (SPP).

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului atestatului de asistent personal profesionist

 

Având în vedere:       

- art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist;

- Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 4.791 din data de 26 aprilie 2018, în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul atestatului de asistent personal profesionist pentru persoana care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat, pe baza nevoilor

individuale ale acestuia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 21 mai 2018.

Nr. 1.691.

 

ANEXĂ

 

Sigla CONSILIUL JUDEŢEAN/CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL JUDEŢEAN/CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

 

Operator de date cu caracter personal nr. .......................

 

ATESTAT

de asistent personal profesionist

Seria1 ............... nr.2 ............................... din data de ...............................

Se atestă domnul/doamna ............................... CNP ..............................., cu domiciliul 3 în judeţul ..............................., localitatea ..............................., str. ............................... nr. ...., bl. ..., sc. ...., ap ...., sectorul ...., cod poştal ..............................., să asigure, la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau

accentuat pentru:

a) număr persoane adulte cu handicap grav  .......

b) număr persoane adulte cu handicap accentuat .......

 

Prezentul atestat a fost eliberat în baza Raportului de evaluare în vederea atestării ca asistent personal profesionist nr. ............................... din data de ............................... şi este valabil 3 ani de la data eliberării.

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Preşedinte,

Membri,

...............................

...............................

 

L.S.

 

Titularul prezentului atestat beneficiază de toate drepturile reglementate prin legislaţia în vigoare.


1 Seria este formată din două litere care reprezintă abrevierile judeţelor.

2 Numărul este un număr format din şase cifre, începând cu 000001 pentru fiecare judeţ.

3 Modificarea domiciliului presupune obţinerea unui nou atestat.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de primire şi soluţionare a plângerilor

 

În baza art. 56, art. 57 alin. (1) lit. f), alin. (2)-(4), art. 58, art. 60-78, art. 80, art. 83 şi art. 84 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

văzând prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificări ulterioare, precum şi raportat la celelalte dispoziţii legale aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în considerarea atribuţiilor legale ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind soluţionarea plângerilor având ca obiect pretinse încălcări ale dreptului la viaţă intimă, familială şi privată prin prelucrarea datelor personale, inclusiv în contextul prelucrărilor transfrontaliere,

în baza Referatului Biroului plângeri nr. 3.265 din 22 mai 2018 privind necesitatea adoptării unei proceduri de soluţionare a plângerilor,

în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (5) şi (6), ale art. 10 alin. (1) lit. a)-d) şi f), ale art. 12 şi 147-148 din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, CU modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului Permanent al Senatului nr. 16/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de primire şi soluţionare a plângerilor, prevăzută în anexa nr. 1, precum şi formularul de plângere în format electronic, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ancuţa Gianina Opre

 

Bucureşti, 3 iulie 2018.

Nr. 133.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de primire şi soluţionare a plângerilor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generala

 

Art. 1. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale legale, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare ANSPDCP, primeşte, analizează şi soluţionează plângeri legate de prelucrarea datelor cu caracter personal care intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare RGPD, sau a altor dispoziţii legale aplicabile în domeniul protecţiei dreptului la viaţă intimă, familială şi privată prin prelucrarea datelor personale, inclusiv în sectorul comunicaţiilor electronice şi al comerţului electronic.

(2) Prezenta procedură se aplică numai în cadrul activităţii de soluţionare a plângerilor care intră în competenţa compartimentului/compartimentelor de specialitate cu atribuţii în acest sens, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Alte petiţii şi cereri decât cele menţionate la alin. (2) se soluţionează de către compartimentele sau persoanele desemnate ca având atribuţii în acest sens, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile. Orice alt tip de corespondenţă trimisă către ANSPDCP, care nu îndeplineşte condiţiile unei petiţii în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, se clasează, fără a se transmite un răspuns.

Art. 2. - Plângerile pot fi adresate de orice persoană vizată identificată conform prevederilor din prezenta procedură, care considera că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare, în special în cazul în care reşedinţa sa obişnuită, locul său de muncă sau presupusa încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României.

 

CAPITOLUL II

Condiţii procedurale privind adresarea unei plângeri admisibile

 

Art. 3. - (1) Plângerile adresate ANSPDCP trebuie formulate în scris, în limba română sau engleză, cu respectarea condiţiilor prevăzute de RGPD, de alte dispoziţii legale aplicabile, precum şi de prezenta procedură.

(2) Plângerile pot fi depuse la registratura generală de la sediul ANSPDCP sau pot fi transmise prin poştă, inclusiv cea electronică, ori prin utilizarea formularului electronic, disponibil pe pagina de internet a ANSPDCP. Plângerile primite se înregistrează în registrul general al ANSPDCP, primind număr şi dată, şi se repartizează compartimentului/compartimentelor de specialitate.

(3) Plângerile se înaintează personal sau prin reprezentant, cu anexarea împuternicirii emise în condiţiile legii de un avocat sau a procurii notariale, după caz.

(4) Plângerile pot fi depuse şi de către mandatarul persoanei vizate care este soţ sau rudă până la gradul al doilea inclusiv. În cazul soţilor sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv, se anexează o declaraţie pe propria răspundere semnată de petiţionar, iar în cazul altor persoane, se anexează procura notarială.

(5) în cazul în care plângerea este depusă prin intermediul unui organism, al unei organizaţii, al unei asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, acestea trebuie să dovedească faptul că au fost constituite legal, cu un statut ce prevede obiective de interes public, şi că sunt active în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia datelor lor cu caracter personal. În acest caz, la plângere se anexează inclusiv împuternicirea avocaţială sau procura notarială de reprezentare, după caz, conform alin. (3), din care să rezulte limitele mandatului acordat de persoana vizată, precum şi statutul organismului/organizaţiei/asociaţiei/fundaţiei, precum şi dovezi privind activitatea acestora în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia datelor lor cu caracter personal.

Art. 4. - (1) Pentru primirea şi înregistrarea valabilă a plângerilor este obligatorie furnizarea următoarelor date ale petiţionarului: nume, prenume, adresă poştală de domiciliu sau de reşedinţă. În cazul în care plângerea este depusă electronic este obligatorie furnizarea adresei de poştă electronică a petiţionarului.

(2) în cazul plângerilor înaintate prin reprezentant, în afara datelor petiţionarului menţionate la alin. (1), este obligatorie şi furnizarea următoarelor date ale reprezentantului: nume şi prenume/denumire, adresă poştală de corespondenţă/sediu, adresă de poştă electronică, număr de telefon, număr de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, dacă este cazul.

(3) Pentru primirea şi înregistrarea valabilă a plângerilor este obligatorie furnizarea datelor de identificare ale operatorului reclamat sau a persoanei împuternicite reclamate, precum nume şi prenume/denumire, adresă/sediu, sau cel puţin a informaţiilor disponibile deţinute de petiţionar, în vederea identificării acestora.

(4) Plângerile trimise se semnează olograf sau electronic, iar în cazul petiţiilor trimise electronic care nu pot fi semnate, ANSPDCP poate solicita confirmarea corectitudinii datelor transmise electronic.

Art. 5. - (1) La depunerea plângerilor este obligatorie precizarea detaliată a obiectului acestora, a demersurilor întreprinse de petiţionar la nivelul operatorului reclamat sau al persoanei împuternicite reclamate, după caz, a informaţiilor disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor, precum şi anexarea de dovezi concludente, în măsura în care le deţine.

(2) în cazul în care, anterior depunerii plângerii la ANSPDCP, petiţionarul a introdus pe rolul instanţelor judecătoreşti o acţiune cu acelaşi obiect şi cu acelaşi operator sau persoană împuternicită, aduce aceste aspecte la cunoştinţa ANSPDCP. În caz afirmativ, în plângere se menţionează denumirea instanţei şi numărul dosarului respectiv.

Art. 6. - (1) în cazul plângerilor care au ca obiect încălcarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în domeniul comunicaţiilor electronice şi comerţului electronic, în afara datelor prevăzute la art. 4, este obligatorie menţionarea numărului/numerelor de telefon sau fax, a adresei/adreselor de poştă electronică ori a adresei/adreselor de IP care au legătură cu obiectul plângerii, după caz.

(2) în cazul plângerilor care au ca obiect încălcarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată prin transmiterea de comunicări comerciale nesolicitate, prin servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, este obligatorie anexarea mesajelor originale primite de petiţionar printr-o metodă care să permită identificarea expeditorului respectivei comunicări, mesaje care trebuie conservate, pe cât posibil, în sistemul electronic utilizat de petiţionar.

Art. 7. - (1) Petiţionarii şi, după caz, reprezentanţii acestora îşi asumă răspunderea că toate informaţiile furnizate prin depunerea plângerilor sunt reale şi corecte.

(2) Petiţionarii pot solicita păstrarea confidenţialităţii anumitor date cu caracter personal, menţionate în mod expres, furnizate prin plângere, cu excepţia situaţiilor în care, pentru soluţionarea corespunzătoare a obiectului plângerilor depuse, datele de identificare ale petiţionarului trebuie să fie dezvăluite către entitatea reclamată.

(3) Petiţionarii au posibilitatea de a utiliza modelele de plângere puse la dispoziţie de ANSPDCP.

(4) Primirea plângerilor la ANSPDCP şi analizarea acestora este, de regulă, gratuită.

(5) în cazul în care plângerile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, ANSPDCP poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, sau poate refuza să le trateze. Sarcina de a demonstra caracterul evident nefondat sau excesiv al cererii revine ANSPDCP.

Art. 8. - (1) Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere ANSPDCP, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instanţei competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislaţia aplicabilă, care le-au fost încălcate,

(2) în cazul în care a fost introdusă o cerere în justiţie cu acelaşi obiect şi având aceleaşi părţi, ANSPDCP poate dispune suspendarea sau/şi clasarea plângerii, după caz.

(3) Instanţa competentă este cea de la sediul operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ori de la reşedinţa obişnuită a persoanei vizate. Cererea este scutită de taxă de timbru.

 

CAPITOLUL III

Condiţii privind analizarea şi soluţionarea plângerilor

 

Art. 9. - (1) în cazul în care petiţionarul nu furnizează datele, informaţiile şi documentele solicitate potrivit prevederilor legale aplicabile şi prezentei proceduri, ANSPDCP înştiinţează, în scris, petiţionarul asupra faptului că plângerea depusă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta procedură pentru a fi calificată ca o plângere admisibilă, în termen de cel mult 45 de zile de la înregistrare, potrivit legii.

(2) în cazul în care se constată că informaţiile din plângere sau documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, ANSPDCP solicită persoanei vizate să completeze plângerea pentru a putea fi considerată admisibilă în vederea efectuării unei investigaţii. Un nou termen de cel mult 45 de zile curge de la data completării plângerii.

(3) ANSPDCP informează persoana vizată în legătură cu evoluţia sau cu rezultatul investigaţiei întreprinse, în termen de trei luni de la data la care s-a comunicat acesteia că plângerea este admisibilă potrivit alin. (1) sau (2). Informarea va cuprinde şi calea de atac împotriva ANSPDCP.

(4) Dacă este necesară efectuarea unei investigaţii mai amănunţite sau coordonarea cu alte autorităţi de supraveghere în conformitate cu art. 57 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecţia datelor, ANSPDCP informează persoana vizată în legătură cu evoluţia investigaţiei, din trei în trei luni, până la finalizarea acesteia.

(5) Rezultatul investigaţiei se aduce la cunoştinţa persoanei vizate în termen de cel mult 45 de zile de la finalizarea acesteia. Art. 11 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător.

Art. 10. - (1) Plângerile în care nu se precizează datele de identificare ale petiţionarilor, obligatorii conform art. 4, sunt considerate anonime şi se clasează cu această menţiune, fără a se formula un răspuns petiţionarilor.

(2) Plângerile care nu au un obiect clar determinat, precum şi plângerile care nu respectă condiţiile prevăzute de art. 3 se resping ca fiind inadmisibile. Petiţionarii sunt informaţi în scris cu privire la necesitatea respectării condiţiilor de admitere a plângerii, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) sau (2).

(3) în cazul în care plângerile se referă la aspecte care nu intră în sfera de competenţă materială sau teritorială a ANSPDCP, acestea se resping ca fiind inadmisibile. Petiţionarii sunt informaţi în scris, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (1).

Art. 11. - (1) în cazul în care un petiţionar adresează mai multe plângeri, pentru reclamarea aceleiaşi chestiuni, acestea se conexează, petiţionarul urmând să primească un singur răspuns care face referire la toate petiţiile primite.

(2) în cazul în care petiţionarul revine cu o nouă plângere prin care reclamă aceleaşi aspecte semnalate într-o petiţie anterioară la care a primit răspuns, plângerea se anexează la prima petiţie şi se clasează, fără a se mai trimite un răspuns petiţionarului.

Art. 12. - în cazul nerespectării de către ANSPDCP a dispoziţiilor art. 9, persoana vizată se poate adresa secţiei de contencios administrativ a tribunalului competent, după parcurgerea procedurii prealabile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Recursul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile, instanţele competente sunt cele din România.

Art. 13. - (1) în cazul în care, pentru soluţionarea plângerilor primite, devin incidente prevederile RGPD referitoare la mecanismele de cooperare şi coerenţă, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile RGPD şi documentele emise de Comitetul European pentru Protecţia Datelor.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1) este posibilă transmiterea datelor personale, a informaţiilor şi dovezilor prezentate de către petiţionar către alte autorităţi de supraveghere şi/sau către Comitetul European pentru Protecţia Datelor, în vederea soluţionării plângerii respective potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 14. - Investigaţiile pentru soluţionarea plângerilor se desfăşoară în conformitate cu procedura de efectuare a investigaţiilor, aprobată prin decizie a preşedintelui ANSPDCP, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 21)

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

BD. G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR. 28-30

SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMÂNIA, COD POŞTAL 010336

Tel: +40.31.805.9211; Fax:+40.31.805.9602

www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro

 

 

PLÂNGERE

 

Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 2016/679

 

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

 

 

IMAGINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Modalitatea de depunere a plângerii*:

 

Personal

Prin reprezentant

Avocat | |

Vă rugăm să anexaţi împuternicirea a vocaţia/ă*; Anexă

Organism/Organizaţie/Asociaţie/Fundaţie - fără scop patrimonial | |

Vă rugăm să anexaţi împuternicirea avocaţială sau procura notarială de reprezentare, statutul organizaţiei, precum şi dovezi privind activitatea în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia datelor lor cu caracter personal *:

Anexă

Alt reprezentant

Vă rugăm să anexaţi procura notarială de reprezentare sau declaraţia pe proprie răspundere a petiţionarului*:

Anexă

Info: În cazul soţilor sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv, se anexează o declaraţie pe proprie răspundere semnată de petiţionar, iar în cazul altor persoane, se anexează procura notarială.

II. Date de identificare petiţionar*:

Numele*

Prenumele*

Adresa de domiciliu sau de reşedinţă:

Ţara*

Localitate, Judeţ/Sector*

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Stradă* |

Număr*

Info: în cazul în care nu este alocat un număr poştal, se completeaz㠓FN” (“fără număr").

Scară, Etaj, Apartament

Adresă de e-mail*

Info: Adresa de e-mail este obligatorie pentru comunicarea numărului de înregistrare a plângerii şi pentru trimiterea răspunsului, dacă se optează la finalul prezentului formular pentru această variantă

Număr telefon

III. Pate de identificare reprezentant*:

Numele*

Prenumele*

Denumirea*

Adresa:

Ţara*

Localitate, Judeţ/Sector*

Stradă*

Număr*

Info: în cazul în care nu este alocat un număr poştal, se completeaz㠓FN” (“fără număr*).

Scară, Etaj, Apartament

Adresă de e-mail*

Număr telefon*

Număr fax

Cod de identificare fiscală

Număr înregistrare registrul asociaţiilor şi fundaţiilor*

IV. Operatorul reclamat/Persoana împuternicită reclamată*

Persoană fizică | |

Numele | |

Prenumele | |

Persoană juridică | |

Denumirea | |

Adresa:

Ţară | |

Localitate, Judeţ/Sector | |

Strada | |

Număr | |

Scară, Etaj, Apartament | |

Adresă de e-mail | |

Număr telefon | |

Număr fax

Website | |

Cod de identificare fiscală

Număr înregistrare registrul asociaţiilor şi fundaţiilor*

Alte informaţii de identificare

Info: Această rubrică se completează în special în cazul în care nu este cunoscută identitatea exactă a operatorului/persoanei împuternicite.

V. Domeniul în care a avut loc încălcarea reclamată*

Selectaţi unul sau mai multe domenii (prin folosirea tastei CTRL)

Alte servicii ale societăţii informaţionale Altele din domeniul financiar-bancar Asigurări Birouri de credit Cercetare ştiinţifică/istorică

Altele Q

Vă rugăm să completaţi:

VI. Obiectul plângerii*

1. Încălcarea unui drept | |

Selectaţi unul sau mai multe drepturi (prin folosirea tastei CTRL)

Dreptul la informare Dreptul de acces Dreptul la rectificare

2. Încălcarea principiilor de prelucrare | |

3. Încălcarea condiţiilor de legalitate a prelucrării | |

4. Încălcarea securităţii prelucrării | |

5. Altele 

Vă rugăm să completaţi:

Vă rugăm să descrieţi obiectul plângerii*:

Vă rugăm să anexaţi dovezi*:

Anexă

Vă rugăm să descrieţi demersurile întreprinse la nivelul operatorului/persoanei împuternicite pentru soluţionarea plângerii*:

Vă rugăm să anexaţi dovezi:

Anexă

VII. Acţiuni judiciare*

Vă rugăm să precizaţi dacă aţi introdus pe rolul instanţelor judecătoreşti o acţiune cu aceiaşi obiect şi acelaşi operator/aceeaşi persoană împuternicită *:

DA 

Denumirea instanţei Numărul dosarului | |

NU 

VIII. Plângeri anterioare

Vă rugăm să precizaţi dacă v-aţi mai adresat ANSPDCP sau altei autorităţi de supraveghere dintr-un stat membru cu o plângere cu acelaşi obiect:

La ANSPDCP 

Precizaţi numărul de înregistrare şi data depunerii plângerii | |

La altă autoritate de supraveghere | |

Precizaţi denumirea autoritarii de supraveghere, numărul şi data depunerii plângerii

DC. Modalitate de răspuns*

Vă rugăm să precizaţi modalitatea în care doriţi să primiţi răspuns:

PRIN E-MAIL 

PRIN POŞTĂ 

Vă rugam să completaţi adresa poştală de corespondenţa:

DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ DATELE SI INFORMAŢIILE COMPLETATE ÎN PREZENTUL FORMULAR SUNT REALE SI CORECTE. 

DATA* SEMNĂTURA ELECTRONICĂ

Nu deţin semnătură electronică | |

Formularul completat integral se salvează în sistemul dvs. şi ulterior se trimite ataşat pe adresa plangere[at]dataprotection.ro. Precizăm că formularul cu anexe nu trebuie să depăşească 15 Mb.