MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 616         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 iulie 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

66. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

67. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

 

478. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa

 

536. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

848. - Ordin al ministrului economiei privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava-Bălţi pentru porţiunea din proiect de pe teritoriul României”

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 

Având în vedere faptul că Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care participă la punerea în aplicare a Programului de guvernare, în cadrul căruia sectorul de îmbunătăţiri funciare ocupă un loc important în obiectivele de atins,

ţinând seama de faptul că infrastructura principală de irigaţii din administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare se reabilitează în prezent prin Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, a cărui implementare vizează suprafaţa viabilă din punct de vedere economic a amenajărilor de irigaţii din domeniul public al statului, de peste 1,8 milioane de hectare,

în considerarea faptului că realizarea obiectivelor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România reprezintă un angajament ferm de reabilitare a staţiilor de pompare pentru irigaţii, a canalelor de aducţiune a apei şi a celorlalte componente ale amenajărilor de irigaţii, cu finanţare de la bugetul naţional, pentru care este imperios necesar a se asigura condiţiile unei exploatări eficiente şi întreţinerea acestui sistem cu personal muncitor calificat în acest sens, cu respectarea regulamentelor tehnice de exploatare,

ţinând seama de dimensiunea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea publică a statului care este destinată să asigure servicii specifice pentru cele peste 538 de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite pe o suprafaţă de peste 1,2 milioane de hectare,

având în vedere că în prezent Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare efectuează numeroase lucrări la nivelul mai multor judeţe, pe teritoriul cărora se află amenajări de irigaţii, drept care se repun în funcţiune obiective care necesită prezenţa de muncitori calificaţi pentru desfăşurarea activităţii de exploatare,

ţinând cont că pentru toate lucrările finalizate sau în execuţie este obligatoriu a se asigura personal muncitor calificat, de care Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare nu dispune la data prezentă, pentru a asigura funcţionarea la capacitate a obiectivelor (de exemplu: capacităţi de producţie formate din staţii de pompare, canale de aducţiune, stăvilare, clapeţi şi alte asemenea construcţii hidrotehnice) şi pentru a împiedica degradarea şi deteriorarea investiţională, se desfăşoară şi activitatea de întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, în care sunt readuse în stare de funcţiune din cea de conservare, datorită cererii crescânde de apă pentru irigaţii,

în considerarea faptului că această situaţie aduce atingere sau pune în pericol:

- locuitorii din mediul rural şi ceilalţi deţinători de terenuri agricole din mediul rural, precum şi bunurile acestora, care beneficiază direct sau indirect de efectele lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;

- siguranţa amenajărilor şi lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din proprietatea publică a statului şi funcţionarea acestora;

- implementarea programului pentru eliminarea costurilor aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi la alte puncte de livrare ale organizaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi/sau federaţiilor de organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii,

având în vedere faptul că neasigurarea în regim de urgenţă a personalului muncitor specializat în exploatarea construcţiilor hidrotehnice poate conduce la exploatarea în regim de nesiguranţă a amenajărilor şi lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din proprietatea publică a statului, ceea ce poate compromite funcţionarea acestora, iar degradarea fizică ce ar interveni ar face inutil efortul material depus pentru reabilitarea infrastructurii de irigaţii,

ţinând cont că această măsură vizează interesul public şi reprezintă o situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată urmând calea procedurii obişnuite de legiferare, impunând astfel adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Alineatul (4) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Numărul maxim de posturi al Agenţiei şi filialelor teritoriale este de 3.226.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 17 iulie 2018.

Nr. 66.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale

ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

 

Având în vedere că Institutul Naţional de Cercetare „Cantacuzino” s-a desfiinţat prin preluarea activităţii acestuia de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” din subordinea Ministerului Apărării Naţionale,

luând în considerare că Institutul Naţional de Cercetare „Cantacuzino” a desfăşurat de-a lungul timpului activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei,

ţinând cont că o eventuală suspendare sau nerecunoaştere a acreditărilor, certificatelor, atestatelor şi autorizărilor dobândite anterior de către Institutul Naţional de Cercetare „Cantacuzino” conduce la întreruperea activităţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”,

având în vedere că această situaţie ar genera sincope în asigurarea protecţiei populaţiei cu mijloace imunoprofilactice adecvate, raportate la realităţile epidemiologice naţionale, costuri de achiziţie ridicate şi disfuncţionalităţi în aprovizionarea cu vaccinuri,

ţinând seama că întreruperea activităţii de producţie a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” generează imposibilitatea asigurării sănătăţii populaţiei şi securităţii naţionale a României,

Se impune reglementarea, În regim de urgenţă, a faptului că acreditările, certificările, atestatele şi autorizările dobândite de Institutul Naţional de Cercetare „Cantacuzino” se transmit de drept Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”.

Luând în considerare faptul că neadoptarea imediată a acestor măsuri generează disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi perturbări grave în situaţii de criză, de epidemii şi pandemii ce pot afecta atât sistemul naţional de sănătate publică, cât şi securitatea naţională a României,

constatând necesitatea şi urgenţa reglementării unei situaţii care, datorită circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public - sistemului naţional de sănătate publică, precum şi securităţii naţionale a României,

având în vedere faptul că aspectele prezentate constituie o situaţie de urgenţă, vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, iar nerecunoaşterea acreditărilor, certificărilor, atestatelor şi autorizărilor ar avea ca efect imposibilitatea punerii pe piaţă a vaccinurilor necesare pentru protejarea stării de sănătate a populaţiei, precum şi a celorlalte produse ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale Siguranţei stării de sănătate a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 25 septembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2018, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Drepturile şi obligaţiile în care se substituie Institutul Cantacuzino, potrivit alin. (1), au în vedere inclusiv acreditările, certificările, atestatele şi autorizările dobândite de fostul Institut Naţional de Cercetare «Cantacuzino», în măsura în care acestea sunt încă în termenul de valabilitate potrivit legislaţiei căreia au fost emise şi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

p. Ministrul cercetării şi inovării,

Ion Ciprian Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 iulie 2018.

Nr. 67.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare, după caz, pentru bunurile din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării efectuate potrivit cerinţelor legale, precum şi a finalizării unor lucrări de investiţii, în condiţiile legii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 iulie 2018.

Nr. 478.

 

ANEXĂ

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa, actualizate în urma reevaluării efectuate potrivit cerinţelor legale, precum şi a modificărilor de suprafeţe sau lungimi intervenite în urma finalizării unor lucrări de investiţii

 

Ministerul Transporturilor: CUI 13633330

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa:

CUI 11062831

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Nr. MFP

Denumire construcţie

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar actualizată la data de 31.12.2016. conform raportului de evaluare

(lei)

1

8.18.01

33961

Teritorii aferente digurilor de adăpostire

Port Constanţa S = 696.051 mp. Teren rezultat prin execuţia digurilor, suprafaţa măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei + 0,00 Marea Neagră 1975 (nr. CF 222953)

4.130.774

2

8.18.01

33962

Teritorii aferente construcţiilor de acostare

Port Constanţa S = 115.996 mp. Teren rezultat prin execuţia coronamentului (nr. CF 222953)

338.952

3

8.18.02

33963

Construcţii de acostare

Port Constanţa S = 115.996 mp. Cheuri de greutate din blocuri de beton, din virale şi din chesoane gigant. Adâncimi de fundare între 2,00 şi 19,00 m; construcţiile de acostare nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au încheierea de CF nr. 28535/12.06.2009 (nr. CF 222953).

2.334.043.087

4

8.18.02

33964

Diguri de adăpostire

Port Constanţa; suprafaţa = 696.051 mp. Soluţie constructivă: pat fundare, corp din anrocamente, protecţie blocuri de piatră şi stabilopozi, ziduri de gardă, dale coronament; digurile de adăpostire nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au nr. CF 222953.

2.742.111.782

5

8.18.08

33965

Alte construcţii

Port Constanţa - consolidări faleze, amenajări cu pereu gura CDMN, spaţii verzi. „Alte construcţii” nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii âu nr. CF 222953.

69.994.496

6

8.18.06

33966

Teritoriu câştigat asupra mării

Port Tomis S = 14.002 mp. Teren rezultat în urma umpluturilor din spatele cheurilor; nr. CF 221352

20.495

7

8.18.01

33967

Teritorii aferente digurilor de

adăpostire

Port Tomis S = 23.822 mp. Teren rezultat prin execuţia digurilor, suprafaţa măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei + 0.00 Marea Neagră 1975; nr. CF 221352

13.690

8

8.18.01

33968

Teritorii aferente construcţiilor de acostare

Port Tomis S = 1.322 mp. Teren rezultat prin execuţia coronamentului; nr. CF 221352

950

9

8.18.02

33969

Construcţii de acostare

Port Tomis S = 1.322 mp. Cheuri din blocuri de beton cu adâncime de fundare la cotele: - 1.00 m (L = 190 m), - 2.50 m (L = 485.6 m) şi - 4.00 m (L = 350.6 m); construcţiile de acostare nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au nr. CF 221352.

2.022.302

10

8.18.02

33970

Diguri de adăpostire

Port Tomis, S - 23.822 mp. Diguri de adăpostire cu zid de gardă şi profil întoarce val şi muzoare cu parament vertical; L = 1 km. Digurile de adăpostire nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au nr. CF 221352.

18.416.346

11

8.18.08

33971

Alte construcţii

Port Tomis - Farul verde şi Farul roşu. „Alte construcţii” nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au nr. CF 221352.

269.260

12

8.18.01

33972

Teren natural

Port Midia S = 37.056 mp. Teren existent la data începerii lucrărilor de execuţie a portului; nr. CF 101115

22.128

13

8.18.06

33973

Teritorii câştigate asupra mării

Port Midia S = 1.999.899 mp. Teren rezultat prin umpluturi în mare (lucrări de C+M); nr. CF 101115

105.303.987

14

8.18.01

33974

Teritorii aferente digurilor de adăpostire

Port Midia S = 192.954 mp. Teren rezultat prin execuţia digurilor, suprafaţa măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei + 0.00 Marea Neagră 1975; nr. CF 101115.

330.930

15

8.18.01

33975

Teritorii aferente construcţiilor de acostare

Port Midia S = 7.991 mp. Teren rezultat prin execuţia coronamentului; nr. CF 101115

7.259

16

8.18.02

33976

Construcţii de acostare

Port Midia, S = 7.991 mp. Cheuri de greutate din blocuri de beton cu cota de fundare de -8.00 m şi -9.00 m; L = 2 km; construcţiile de acostare nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au nr. CF 101115.

136.811.837

17

8.18.02

33977

Diguri de adăpostire

Port Midia, S = 192.954 mp. Diguri de adăpostire cu L = 6.790 ml; soluţie constructivă: pat fundare, corp din anrocamente, protecţie blocuri de piatră şi stabilopozi, ziduri de gardă, dale coronament; digurile de adăpostire nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au nr. CF 101115.

647.397.407

18

8.18.06

33978

Alte construcţii

Port Midia pereu armare şi construcţii accesorii pereu „Alte construcţii” nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au nr. CF 101115.

1.298.764

19

8.18.06

33979

Teritoriu câştigat asupra mării

Port Mangalia S = 190.790 mp. Teren rezultat în urma umpluturilor din spatele cheurilor; nr. CF 101788

29.300.601

 

20

8.18.01

33980

Teritorii aferente digurilor de adăpostire

Port Mangalia S = 88.000 mp. Teren rezultat prin execuţia digurilor, suprafaţa măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei + 0.00 Marea Neagră 1975; nr. CF101788

152.869

21

8.18.01

33981

Teritorii aferente construcţiilor de acostare

Port Mangalia S=1.614 mp. Teren rezultat prin execuţia coronamentului; nr. CF 101788

1.837

22

8.18.02

33982

Construcţii de acostare

Port Mangalia, S = 1.614 mp. Cheu ravier fundat la -9,00 m şi cheu din blocuri de beton fundate la -5,50 m, L = 533,5 m; construcţiile de acostare nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au nr. CF 101788

16.454.160

23

8.18.02

33983

Diguri de adăpostire

Port Mangalia, S = 88.000 mp. Dig de sud şi dig de larg; digurile de adăpostire nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au nr. CF 101788.

206.274.070

24

8.18.03

34013

Bazine

Port Constanţa S = 17.970.974 mp. Bazine amenajate pentru navigaţie cu adâncimi cuprinse între 2,00 şi 19,00 m; încheiere de CF nr. 28535/12.06.2009 (nr. CF 222953)

2.124.265.384

25

8.18.03

34014

Bazine naturale şi de protecţie

Port Constanţa, S = 7.905.805 mp. Bazine cu adâncimi naturale adiacente digurilor, pereurilor şi umpluturilor cu destinaţia de zonă de protecţie pentru partea imersă a acestora. Încheiere de CF nr. 28535/12.06.2009 (nr. CF 222953)

835.971.092

26

8.18.05

34015

Drumuri

Port Constanţa, L = 41,3 km. Drumuri asfaltate sau betonate amenajate pentru trafic auto în port. S-au executat lucrări la drumurile existente prin investiţia: dezvoltarea capacităţii feroviare şi s-au amenajat accese la proprietăţi prin investiţia: pod peste canal. Drumurile nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au nr. CF 222953.

141.897,027

27

8.18.05

34016

Pasaje şi pasarele

Port Constanţa - Pasaje superioare peste căile ferate şi pasarele pietonale la porţile de acces L = 3,3 km. Pasajele şi pasarelele nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au nr. CF 222953.

155.290.441

28

8.18.03

34017

Bazin portuar

Port Tomis S = 104.814 mp. Bazine amenajate pentru navigaţie; nr. CF 221352

2.550.604

29

8.18.03

34018

Bazine naturale şi de protecţie

Port Tomis S = 76.305 mp. Bazine cu adâncimi naturale adiacente digurilor, pereurilor şi umpluturilor cu destinaţia de zonă de protecţie pentru partea imersă a acestora nr. CF 221352

195.217

30

8.18.03

34019

Bazine portuare

Port Midia S = 1.491,073 mp, Bazine amenajate pentru navigaţie cu adâncimi cuprinse între -5,50 şi -10,00 m; nr. CF 101115

207.705.514

31

8.18.03

34020

Bazine naturale şi de protecţie

Port Midia S = 4.510.385 mp. Bazine cu adâncimi naturale adiacente digurilor, pereurilor şi umpluturilor cu destinaţia de zona de protecţie pentru partea imersă a acestora; nr. CF 101115

78.146.636

32

8.18.05

34021

Drumuri

Port Midia - Drumuri de acces din asfalt şi beton L = 8,274 m. Drumurile nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au nr. CF 101115.

10.310,054

33

8.18.03

34022

Bazine portuare

Port Mangalia - S = 1.004.461 mp. Bazine amenajate pentru navigaţie, cu adâncimi între -9,00 şi -10,00 m; nr. CF 101788

60.738.622

34

8.18.03

34023

Bazine naturale şi de protecţie

Port Mangalia - S = 561.984 mp. Bazine cu adâncimi naturale adiacente digurilor, pereurilor şi umpluturilor cu destinaţia de zona de protecţie pentru partea imersă a acestora; nr. CF 101788

979.554

35

8.18.01

39906

Teritoriu

Port Constanţa - Platforma 1S = 134.185,94 mp câştigat asupra mării prin umpluturi de pământ; nr. CF 246757

17.334.332

 

36

8.18.01

39907

Teritoriu

Port Constanţa - Platforma II S = 18.453,65 mp câştigat asupra mării prin umpluturi de pământ; nr. CF 209749

2.060.472

37

8.18.01

39908

Teritoriu

Port Constanţa - Platforma III S = 898.174,80 mp teritoriu ce se va realiza la est de molul 2 S; nr. CF 240944

359.361.753

38

8.18.01

39909

Teritoriu

Port Basarabi Zona liberă Basarabi S = 59.619,22 mp teren; nr. CF 103115

2.626.452

39

8.18.03

39910

Acvatoriu

Port Basarabi - Acvatoriu S = 7.411,79 mp Zona Liberă Basarabi; nr. CF 103115

1.432.397

40

8.18.01

100110

Teritoriu

Port Constanţa, Parcela C, lot C1 S = 3.507,84 mp; nr. CF 229258

453.148

41

8.18.01

100113

Teritoriu

Port Constanţa, Parcela E, S = 9.310,86 mp; nr. CF 246757

1,202.790

42

8.18.01

100116

Teritoriu

Port Constanţa, Parcela I, lot I5, S = 3.387,59 mp; nr. CF 246757

437.614

43

8.18.01

100120

Teritoriu

Port Constanţa, Parcela J, lot J5 S = 4.022,28 mp; nr. CF 246757

519.604

44

8.18.01

100121

Teritoriu

Port Constanţa, Parcela J, lot J6 = 3940,95 mp; nr. CF 246757

429.039

45

8.18.01

100123

Teritoriu

Port Constanţa, Parcela K. lot K2 = 5145,95 mp; nr. CF 246757

560.224

46

8.18.01

100126

Teritoriu

Port Constanţa, Parcela M, lot M1 S = 3.601,94 mp; nr. CF 246757

465.304

47

8.18.01

100128

Teritoriu

Port Constanţa, Parcela N, lot N1 S = 4.217,71 mp; nr. CF 246757

544.850

48

8.18.01

100129

Teritoriu

Port Constanţa, Parcela N, lot N2 S = 4.270,62 mp; nr. CF 246757

551.684

49

8.18.01

100131

Teritoriu

Port Constanţa, Parcela R S = 8626 mp; nr. CF 246757

939.086

50

8.18.01

100139

Teritoriu

Port Constanţa, Lot A0 S = 1.464 mp; nr. CF 209745

163.465

51

8.18.01

100141

Teritoriu

Port Constanţa, Lot A1 S = 1,043,04 mp; nr. CF 209746

116.462

52

8.18.01

100142

Teritoriu

Port Constanţa, Lot A2 S = 1.023 mp; nr. CF 209747

114.225

53

8.18.01

100143

Teritoriu

Port Constanţa, Lot A3 S = 1.939,71 mp; nr. CF 209748

216.582

54

8.18.01

100144

Teritoriu

Port Constanţa, Lot B1 S = 15.966.77 mp; nr. CF 226937

1.782.795

55

8.18.01

100146

Teritoriu

Port Constanţa, Parcela A S = 26.772 mp; nr. CF 240944

2.275.271

56

8.18.01

100148

Teren

Port Basarabi Platforma SCUG Basarabi. S = 42411,36 mp: nr. CF 103115

3.835.195

57

8.18.01

100149

Teritoriu

Port Basarabi, Parcela A1 4.560,34 mp; nr. CF 103115

371,146

58

8.18.01

121198

Terenuri naturale

Port Mangalia - S = 24.934 mp - Teren existent la data începerii lucrărilor de construcţie a portului; nr. CF 104855

2.460.647

59

8.18.02

148987

Cheu

Cheu fund bazin Ferry-Boat. S = 1.179 mp Cheu din blocuri de beton, fundat la - 14.50 m, L = 234,25 ml; cheul nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are nr. CF 246757.

30.409,575

60

8.18.02

148989

Platforma

Platformă fund bazin 1 S şi zone de dale BAS = 9.758 mp. Platforma nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are nr. CF 246757.

2.805.430

61

8.18.02

148990

Dig

Cheu fond bazin Ferry-Boat. S = 1.179 mp. Cheu din blocuri de beton, fundat la -14,50 m. L = 234,25 ml; cheul nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are nr. CF 240944.

7.412.632

 

62

8.18.02

148991

Dig

Dig transversal, S = 84.738 mp. Digul nu are CF distinctă, va fi înglobat în teritoriul aferent platformei III, care are nr. CF 240944.

21.570.631

63

8.18.02

148992

Cheu

Cheu latura Est mol II S, S = 1.815 mp. Cheul nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are nr. CF 240944.

98.885.895

64

8.18.02

148993

Cheu

Cheu latura de Vest mol III S; S = 1.754 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are nr. CF 240944.

1.491.625

65

8.18.02

148994

Cheu

Cheu fiind bazin mol II S, S = 789 mp, dana 131. Cheul nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are nr. CF 240944.

1.516.452

66

8.18.02

148995

Cheu

Cheu cap mol III S; S = 915 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are nr. CF 240944.

5.815.446

67

8.18.02

148996

Cheu

Cheu latura Est mol III S; S = 2.880 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are nr. CF 240944.

11.093.209

68

8.18.02

148997

Cheu

Cheu fund bazin mol III S; S = 835 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are nr. CF 240944.

1.211.779

69

8.18.02

148998

Cheu

Cheu latura Vest mol IV S; S = 2.841 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are nr. CF 240944.

1.563.251

70

8.18.02

148999

Dig

Dig submers mol IV S-V S; S = 7.633 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are nr. CF 240944.

5.503,641

71

8.18.02

149000

Dig

Dig protecţie mol IV S; S = 19.942 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are nr. CF 240944.

6.174.017

72

8.18.02

149001

Dig

Dig Nord-Sud mol III S; S = 2.993 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are nr. CF 240944.

1.543.324

73

8.18.02

149002

Cheu

Cheu vertical dane armare Basarabi S = 1.050 mp. Cheul nu are CF distinctă, teritoriul pe care se afla această construcţie are nr. CF 103115.

17.775.016

74

8.18.02

149003

Platformă

Platformă dane armare Basarabi S = 16.000 mp. Platforma nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are nr. CF 103115.

4.607.638

75

8.18.02

149004

Platformă

Platformă cală lansare Basarabi S = 44.000 mp. Platforma nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are nr. CF 103115.

6.557 106

76

8.18.02

149005

Cheu

Cheu pereat cală lansare - Basarabi S = 420 mp. Cheul nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are nr. CF 103115.

8.352.066

77

8.18.02

149006

Cala

Cală lansare Basarabi; S = 7.411.79 mp. Teritoriul pe care se află bunul publicare nr. CF 103115.

73.625

78

8.18.01

150266

Terenuri naturale

Port Constanţa S = 921.270 mp. Teren existent la data începerii lucrărilor de construcţie a portului Constanţa; nr. CF 222953

6.574.829

79

8.18.06

150370

Teritorii câştigate asupra mării

Port Constanţa S = 9.566.045 mp. Teren rezultat în urma umpluturilor din spatele cheurilor; nr. CF 222953

1.702.313.584

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 787.500 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2018, pentru sprijinirea unui număr total de 241 familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, inundaţii, ploi abundente, alunecări de teren, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 17 iulie 2018.

Nr. 536.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Adresă

Judeţul

Suma - lei -

1

Tamaş Teodor

Satul Zăbalţ nr. 44, comuna Ususău

Arad

1.000

2

Anghel Daniela

Oraşul Ştefăneşti, Aleea Apusului nr. 30, bl. 21, sc. A, ap. 6

Argeş

6.000

3

Disăgilă Rebeca-Florentina

Municipiul Piteşti, str. Dr. Carol Davila nr. 6, bl. B6, sc. D, ap. 10

Argeş

4.000

4

Grigore Florin

Comuna Oarja, satul Oarja nr. 161

Argeş

4.000

5

Pîrvu Elena Adelina

Municipiul Curtea de Argeş, Bd. Basarabilor, bl. C1, sc. B, ap. 45

Argeş

4.000

6

Benchea Daniela

Comuna Gioseni, satul Gioseni

Bacău

4.500

7

Burca Diana

Municipiul Moineşti, str. Mihail Sadoveanu nr. 25

Bacău

2.500

8

Canelos Constantin Adrian

Municipiul Târgu Ocna, str. Cpt. Buşilă nr. 13

Bacău

3.000

9

Cloşca Gelu

Municipiul Moineşti, str. Mihail Sadoveanu nr. 25

Bacău

2.500

10

Cloşca Vasile

Municipiul Moineşti, str. Mihail Sadoveanu nr. 25

Bacău

2.500

11

Cloşcă Romică

Municipiul Moineşti, str. Mihail Sadoveanu nr. 25

Bacău

2.500

12

Demşa Cristina Monica

Comuna Răcăciuni, satul Fundu Răcăciuni

Bacău

4.000

13

Diaconu Raluca Maria

Municipiul Oneşti, Str. Caşinului nr. 13, sc. B, ap. 21

Bacău

3.500

14

Enache Vasile

Municipiul Moineşti, str. Mihail Sadoveanu nr. 25

Bacău

2.500

15

Fleşcan Lovin Arseni Diana Nicoleta

Municipiul Moineşti, str. Mihail Eminescu, bl. 150, ap. 8

Bacău

4.500

16

Florea Ady Ionel

Comuna Tamaşi, satul Tamaşi

Bacău

4.000

17

Gera Elena

Municipiul Bacău, Str. Hoitului nr. 65, sc. A, ap. 5

Bacău

4.000

18

Grădinaru Cristina Maria

Municipiul Bacău, str. Ana Ipătescu, bl. 6, sc. A, ap. 4

Bacău

5.000

19

Năstac Ioan

Comuna Plopana, satul Rusenii Răzeşi

Bacău

3.000

20

Nechifor Marius Constantin

Municipiul Bacău, str. Letea nr. 46A, sc. B, ap. 14

Bacău

4.000

21

Palău Iustina

Comuna Pârgăreşti, satul Nicoreşti, str. Petru Rareş nr. 308

Bacău

2.500

22

Pleşu Ion

Comuna Coţofăneşti, satul Tămăşoaia

Bacău

4.500

23

Popa Ioan

Municipiul Moineşti, str. Tudor Vladimirescu, bl. D2, ap. 5

Bacău

3.500

24

Pricop Vasile

Comuna Solonţ

Bacău

2.500

25

Stoica Ionel

Comuna Horgeşti, satul Bazga

Bacău

3.500

26

Trăistaru Diana

Municipiul Bacău, str. Neagoe Vodă nr. 14, sc. C, ap. 1

Bacău

4.000

27

Vieru Maria Andreea

Oraşul Buhuşi, str. Orbie nr. 82

Bacău

3.500

28

Aciobăniţei Aspazia

Municipiul Botoşani, Piaţa 1 Decembrie nr. 5, ap. 1

Botoşani

2.000

29

Apăvăloaie Cornelia Mihaela

comuna Călăraşi

Botoşani

7.000

30

Bacrău Sofia

Satul Dragalina, comuna Cristineşti

Botoşani

3.000

31

Bouroş Ion

Municipiul Dorohoi, Str. Duzilor nr. 9, bl. 129, ap. 40

Botoşani

3.000

32

Ciobanu Angela

Municipiul Dorohoi, Str. Plopilor nr. 8

Botoşani

3.500

33

Ciubuc Maria

Municipiul Dorohoi, Aleea Primăverii nr. 4, bl. R9, ap. 46

Botoşani

3.500

34

Cojocariu Mihai

Municipiul Dorohoi, str. Al. Mărului nr. 1, bl. R 19, ap. 1

Botoşani

3.000

35

Crăciun Daniil

Municipiul Dorohoi, str. Sf. Ioan Românul nr. 103, ap. 1

Botoşani

3.500

36

Isac Elena

Municipiul Dorohoi, Calea Plevnei nr. 18, bl. O 3, ap. 1

Botoşani

3.000

37

Istrate Rodica

Municipiul Dorohoi, str. Mihai Eminescu nr. 28

Botoşani

3.500

38

Luchian Ioan

Comuna Copălău

Botoşani

3.000

39

Mihăilă Rodica

Municipiul Dorohoi, str. Spiru Haret nr. 5, bl. 2A, ap. 6

Botoşani

3.500

40

Negel Vasile

Sat Şupitca, comuna Coşula

Botoşani

1.500

41

Ursache Maricica

Municipiul Botoşani, aleea Constantin Gane nr. 4, sc. A, ap. 21

Botoşani

1.000

42

Mândroiu Mirela

Comuna Şuţeşti, Str. Ghioceilor nr. 55

Brăila

2.500

43

Tătăreanu Alina

Municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 228, bl. CI, sc. 5, ap. 255

Brăila

4.000

44

Grosu Marin

Comuna Topliceni, satul Băbeni

Buzău

2.000

45

Marin Victor

Municipiul Buzău, Aleea Insulei nr. 4, bl. 135, sc. C, et. 2, ap. 52

Buzău

10.000

46

Negoiţă Maria

Comuna Blăjani, satul Blăjani

Buzău

5.000

47

Rizea Alexandrina

Comuna Luciu, sat Luciu nr. 695

Buzău

3.000

48

Şontică Costică

Comuna Săruleşti, satul Cărătnăul de Jos

Buzău

4.000

49

Capotă Tincuţa-Nicoleta

Comuna Mărgău, satul Buteni, nr. 172

Cluj

7.000

 

50

Lungu Maria Magdalena

Municipiul Constanţa, Aleea Timonei nr. 10, bl. B1, et. 3, ap. 309

Constanţa

1.000

51

Adam Lucia Constantina

Municipiul Târgovişte, Str. Ialomiţei nr. 17

Dâmboviţa

500

52

Aliman Florin

Oraşul Pucioasa, str. Florin Popescu, bl. 9, et. 2, ap. 11

Dâmboviţa

1.500

53

Barbu Nicolae

Municipiul Târgovişte, Str. Zorilor nr. 37

Dâmboviţa

500

54

Bostan Vasile

Comuna Şotânga, satul Şotânga, Str. Glodului nr. 10

Dâmboviţa

2.000

55

Buşu Lăcrămioara

Comuna Tărtăşeşti, Str. Independenţei nr. 46

Dâmboviţa

2.000

56

Catinca Florentin

Comuna Măneşti, satul Dragăeşti-Ungureni, nr. 450B

Dâmboviţa

1.000

57

Cristea Gheorghe

Municipiul Târgovişte, Str. Ciocârliei nr. 4

Dâmboviţa

500

58

Cristea Marian

Comuna Valea Mare, satul Feteni, nr. 494

Dâmboviţa

4.000

59

Dumitru Lucica

Municipiul Târgovişte, Str. Ialomiţei nr. 3

Dâmboviţa

1.000

60

Gheorghe Victor

Oraşul Pucioasa, Str. Morilor nr. 45

Dâmboviţa

1.500

61

Ilie Mihaela

Comuna Costeştii din Vale, Str. Crizantemelor nr. 3A

Dâmboviţa

1.500

62

Ioniţă Elena

Oraşul Răcari, Aleea Pompierilor, bl. A2, et. 1, ap. 5

Dâmboviţa

4.000

63

Ivancea Nelu

Comuna Potlogi, satul Româneşti, Str. Transformatorului nr. 12

Dâmboviţa

1.500

64

Ivanov Constantin

Comuna Braniştea, satul Braniştea, nr. 535

Dâmboviţa

2.000

65

Macarie Nicolae

Comuna Gura Şuţii, nr. 33

Dâmboviţa

3.000

66

Măruntu Goguliţa

Comuna Corbii Mari, satul Ungureni, Str. Fântânelor nr. 2

Dâmboviţa

4.000

67

Niţu Petruţa

Municipiul Târgovişte, str. G-ral I.E. Florescu, bl. D11, sc. A, ap. 3

Dâmboviţa

3.000

68

Oprea Angelina Simina

Comuna Măneşti, satul Drăgăeşti Pământeni, nr. 486

Dâmboviţa

4.000

69

Predescu Denisa

Municipiul Târgovişte, Bd. Independenţei nr. 22, bl. 4, sc. A, ap. 4

Dâmboviţa

1.700

70

Shehada Alauddin

Comuna Crevedia, satul Crevedia, Calea Combinatului nr. 483

Dâmboviţa

2.000

71

Spânu Nicolae

Comuna Vulcana Băi, str. Dimitrie Cantemir nr. 11

Dâmboviţa

2.000

72

Stan Gigi

Comuna Cojasca, nr. 178

Dâmboviţa

1.500

73

Stoian Elena

Comuna Şotânga, Calea Pucioasei nr. 92

Dâmboviţa

500

74

Şerban Mana

Comuna Tărtăşeşti, satul Gulia, Str. Stejarului nr. 9

Dâmboviţa

2.000

75

Teodorescu Vasilica Victoria

Comuna Malu cu Flori, satul Capu Coastei, nr. 134

Dâmboviţa

2.000

76

Vîrlan Petruţa Larisa

Comuna Doiceşti, str. Bărbăteşti nr. 11

Dâmboviţa

4.000

77

Vlaicu Diana Ionela

Municipiul Târgovişte, Bd. Unirii nr. 27, bl. 71, sc. A, et. 4, ap. 64

Dâmboviţa

3.000

78

Almăjeanu Delia

Municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota nr. 5, bl. V1, sc. 1, ap. 14

Dolj

1.500

79

Cimpoeru Cristiana

Comuna Izvoare, satul Domnul Tudor, nr. 105

Dolj

1.000

80

Cîrstina Alex Cornel

Comuna Ţuglui, nr. 512

Dolj

500

81

Cojocaru Luminiţa

Municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 183, bl. 74IVA1, sc. 1, ap. 16

Dolj

4.000

82

Cruceru Marioara

Municipiul Craiova, Aleea 3 Castanilor nr. 12, bl. E, sc. 1, ap. 5

Dolj

1.000

83

Feraru Piţu

Comuna Dioşti, satul Radomir, str. Mihai Eminescu nr. 10

Dolj

1.000

84

Marinescu Loredana Cristina

Municipiul Craiova, str. Constantin Brâncoveanu nr. 71, bl. 48A, sc. 2, ap. 3

Dolj

1.000

85

Măgureanu Sălcioara

Comuna Urzicuţa, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 47

Dolj

800

86

Nicolae Valerica

Municipiul Craiova, str. Elena Farago nr. 27, bl. 143B, sc. 1, ap. 16

Dolj

1.500

87

Pârvu Ştefan

Municipiul Craiova, str. Emanoil Chinezu nr. 9, bl. F8, sc. 1, ap. 14

Dolj

1.500

88

Radu Ana

Comuna Dioşti, satul Radomir, str. Marin Voican nr. 20

Dolj

1.000

89

Radu Mariana

Comuna Celaru, nr. 731

Dolj

1.000

90

Sandu Maria

Municipiul Craiova, str. Traian Gheorghiu nr. 8, bl. 115, sc. 2, ap. 20

Dolj

1.500

91

Stoean Emil

Municipiul Craiova, str. Nanterre nr. 45, bl. C5, sc. 2, ap. 3

Dolj

1.500

92

Vişan Ştefan

Comuna Valea Stanciului, str. Valea Jiului nr. 38

Dolj

2.000

93

Crăciun George

Municipiul Galaţi, Str. Picturii nr. 1

Galaţi

1.000

94

Bucur Marinela

Municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, bl. 3/1S, sc. C, ap, 28

Giurgiu

9.500

95

Costache Pompiliu

Municipiul Giurgiu, str. Horea nr. 32

Giurgiu

2.000

96

Crăciun Ionuţ

Comuna Găujani, satul Pietrişu

Giurgiu

3.000

97

Dragomir Maria

Comuna Ghimpaţi, str. Valea Mare nr. 46

Giurgiu

3.000

98

Găujeneanu Mariana

Municipiul Giurgiu, str. Videle nr. 8A

Giurgiu

5.000

99

Gheorghe Gabriela

Municipiul Giurgiu, Şos. Sloboziei, bl. Cămin D, sc. 4, ap. 1B

Giurgiu

3.000

 

100

Ion Gheorghe

Municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, bl. 45/40, sc. C, ap. 6

Giurgiu

4.000

101

Ioniţă Tudor

Municipiul Giurgiu, Str. Gării nr. 20

Giurgiu

1.000

102

Lăpuşescu Mariana

Municipiul Giurgiu, str. Horea nr. 7

Giurgiu

5.000

103

Mihai Ion

Municipiul Giurgiu, Str. Plevnei nr. 56

Giurgiu

9.000

104

Moldoveanu Marian

Comuna Găujani, sat Pietrişu, Str. Mărgăritarului nr. 2

Giurgiu

2.500

105

Oprea Ana Maria

Municipiul Giurgiu, Str. Zefirului nr. 10

Giurgiu

3.000

106

Pană Niculina

Municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 203, sc. A, ap. 11

Giurgiu

2.000

107

Scutelnicu Nicoleta Dorina

Comuna Găujani, Str. Principală nr. 9

Giurgiu

3.000

108

Stancu Florina

Municipiul Giurgiu, bd. Bucureşti, bl. 202/5D, sc. H, ap. 172

Giurgiu

1.500

109

Stănilă Marin Aurel

Municipiul Giurgiu, Str. Linului nr. 13

Giurgiu

4.000

110

Ionaşcu Nicolae

Comuna Prigoria, satul Călugăreasa, nr. 438

Gorj

5.000

111

Oproiu Florica Alina

Municipiul Târgu Jiu, str. Dacia nr. 16, bl. 16, sc. 1, et. 2, ap. 8

Gorj

3.000

112

Bak Maria

Municipiul Lupeni, Str. Pompierilor nr. 27

Hunedoara

1.000

113

Buhazi Rita

Municipiul Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 6, bl. G2, sc. A, ap. 58

Hunedoara

1.000

114

Caşlarov Florica

Municipiul Deva, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 49

Hunedoara

1.000

115

Coloji Mihaela

Municipiul Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 6, bl. G2, sc. A, ap. 56

Hunedoara

2.000

116

Har Grigore

Municipiul Deva, Str. Minerului, bl. 40, sc. C, et. 4, ap. 39

Hunedoara

4.000

117

Magyari Albert

Oraşul Uricani, Str. Revoluţiei, bl. 6, sc. 1, ap. 14 (domiciliul legal), oraşul Uricani, Str. Revoluţiei, bl. 5, sc. 1, ap. 9 (fără forme legale)

Hunedoara

2.000

118

Manolache Ioan

Municipiul Hunedoara, Intrarea Lanului nr. 6, bl. C4, sc. A, ap. 1

Hunedoara

1.000

119

Moldovan Simona-Adela

Municipiul Orăştie, str. Avram Iancu, bl. 6, sc. C, et. 2, ap. 51

Hunedoara

4.000

120

Peagu Mărioara

Municipiul Vulcan, str. Merişori nr. 20, ap. 1

Hunedoara

3.000

121

Todor Nicolae

Comuna Baia de Criş, Str. Tribunului nr. 42

Hunedoara

7.000

122

Varga Albert

Municipiul Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 6, bl. G 2, sc. A, ap. 2

Hunedoara

700

123

Filipescu Elena-Lavinia

Oraşul Călan, satul Nădăştia de Jos, nr. 64

Hunedoara

10.000

124

Medrea Claudia Maria

Comuna Crişcior, satul Crişcior, Calea Moţilor nr. 116

Hunedoara

10.000

125

Sanfira Ştefan Cosmin

Oraşul Uricani, Aleea Progresului nr. 49, sc. 3, ap. 29

Hunedoara

500

126

Gheorghe Aneta

Municipiul Feteşti, Str. Apelor nr. 11

Ialomiţa

3.000

127

Răducan-Cruceanu Gabriela Dorina

Municipiul Slobozia, str. Mihail Eminescu nr. 13, bloc 13A, sc. A, ap. 13

Ialomiţa

3.000

128

Stan Constantina Veronica

Comuna Ion Roată, Str. Meseriaşilor nr. 52 (domiciliul legal) Comuna Ion Roată, Str. Sudului nr. 27 bis (domiciliul în fapt)

Ialomiţa

1.000

129

Stoica Iulian

Comuna Ion Roată, str. Înv. Dumitrescu nr. 8

Ialomiţa

2.000

130

Şerbănescu Mariana

Municipiul Slobozia, bd. Matei Basarab nr. 36, bl. 27, sc. B, et. 10, ap. 41

Ialomiţa

1.000

131

Dimitriu George

Comuna Tomeşti, Str. Crizantemelor nr. 15

laşi

5.000

132

Galitz Talic

Comuna Lungani, satul Crucea (domiciliul legal) Comuna Lungani, satul Lungani (fără forme legale)

laşi

3.000

133

Ocneanu Iulian

Comuna Schitu Duca, satul Satu Nou

laşi

7.000

134

Romila Vlad Sebastian

Comuna Holboca, satul Dancu, Str. Daliei nr. 70, bl. A1, sc. A, et. 2, ap. 9

laşi

10.000

135

Anechitei Iuliana

Oraşul Târgu Neamţ, Str. Garoafelor nr. 11B

Neamţ

5.000

136

Apetrei Ungureanu Valentina

Municipiul Piatra-Neamţ, str. Gh. Asachi, bl. M3, ap. 3

Neamţ

5.000

137

Asavei Niculina

Satul Bradu, comuna Grinţieş

Neamţ

6.000

138

Bârcău Vasile

Satul Slobozia, comuna Boghicea

Neamţ

4.000

139

Carează Adriana

Satul Dreptu, comuna Poiana Teiului

Neamţ

3.500

140

Creţu Dumitru

Municipiul Piatra-Neamţ, str. Izvoare, bl. HI, ap. 1

Neamţ

2.500

141

Dosoftei Petronel Daniel

Oraşul Bicaz, str. Izvorul Muntelui nr. 50

Neamţ

7.000

142

Grosu Gheorghe

Satul Dudeşti, comuna Ştefan cel Mare

Neamţ

5.000

143

Miron Gheorghe

Satul Făurei, comuna Făurei

Neamţ

6.000

144

Muscalu Georgeta

Municipiul Roman, str. Veronica Micle, bl. 6, ap. 52

Neamţ

5.000

145

Roşu Maria

Satul Sabasa, comuna Borca

Neamţ

4.000

146

Sava Lenuţa Mihaela

Satul Ghigoieşti, comuna Ştefan cel Mare

Neamţ

4.000

147

Stafie Ioan

Satul Patricheni, Comuna Pânceşti

Neamţ

5.000

148

Trufin Gabriela Raluca

Oraşul Roznov, Str. Bradului nr. 751

Neamţ

6.000

149

Calotă Daniel Fănel

Oraşul Piatra-Olt, Str. Victoriei nr. 104A

Olt

4.000

 

150

Drăghici Constantin

Comuna Potcoava, satul Trufeşti, Str. Viorelelor nr. 3, judeţul Olt

Olt

3.000

151

Mladin Ilie

Comuna Cungrea, satul Ibăneşti, Str. Principală nr. 30, judeţul Olt

Olt

1.500

152

Neaga Maria

Comuna Movileni, Str. Rozelor nr. 9A, judeţul Olt

Olt

2.000

153

Popescu Licuţa

Oraşul Piatra-Olt, Str. Florilor nr. 15, bl. 1, sc. C, ap. 5

Olt

5.000

154

Antonescu Adrian Gheorghe

Comuna Predeal-Sărari, satul Tulburea nr. 17

Prahova

5.000

155

Antonescu Mihail

Comuna Predeal-Sărari, satul Tulburea nr. 17 b

Prahova

5.000

156

Dinu Vasile

Comuna Cocorăştii Mislii, satul Goruna nr. 197

Prahova

5.000

157

Dodoţ Maria

Oraşul Comarnic, cartierul Poiana, nr. 224

Prahova

4.000

158

Dovîncă Ion

Comuna Predeal-Sărari, satul Vitioara de Sus, nr. 45

Prahova

5.000

159

Dovîncă Marius Cătălin

Comuna Predeal-Sărari, satul Vitioara de Sus, nr. 46

Prahova

2.500

160

Georgescu George

Comuna Cocorăştii Mislii, satul Goruna, nr. 198

Prahova

5.000

161

Mihai Constantin

Comuna Plopu, satul Gâlmeia, nr. 45

Prahova

7.000

162

Mihalache Georgian

Comuna Măgurele, nr. 832

Prahova

5.000

163

Pârlog Aurel

Comuna Plopu, satul Gâlmeia, nr. 46

Prahova

7.000

164

Stan Ioana

Comuna Colceag, nr. 376

Prahova

6.000

165

Stanciu Aurelian

Comuna Tomşani, satul Măgula, nr. 542

Prahova

4.500

166

Gáspár Enikő

Satul Răteşti, comuna Beltiug, nr. 277 F

Satu Mare

2.500

167

Gőrcsi Ecaterina

Satul Răteşti, comuna Beltiug, nr. 277 B

Satu Mare

2.500

168

Nemethi Andrea-Iulia

Municipiul Cărei, str. Mihai Viteazu nr. 81

Satu Mare

4.000

169

Gereş Avram

Comuna Sâg, satul Mal, nr. 15

Sălaj

4.000

170

Herciu Paraschiva

Municipiul Sibiu, Str. Rimschi Korsacov nr. 6

Sibiu

3.000

171

Oană Aurelia

Municipiul Sibiu, Str. Crişanei nr. 8

Sibiu

7.000

172

Stînga Ramona Gabriela

Satul Buzd, nr. 152, comuna Brateiu

Sibiu

5.000

173

Covrig Georgeta Mariana

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Str. Molidului nr. 6, bl. 100G, sc. B, ap. 33

Suceava

1.500

174

Danea Daniela Romelia

Municipiul Suceava, str. Ilie Ilaşcu nr. 22B, bl. D4, sc. A, ap. 29

Suceava

4.000

175

Horga Maria

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei nr. 65 A, bl. T1, sc. F. et. 2, ap. 95

Suceava

1.500

176

Marciuc Alina Mihaela

Oraşul Milişăuţi, satul Gara, nr. 195

Suceava

10.000

177

Martin Dorina

Municipiul Suceava, Str. Păcii nr. 13, bl. 131, sc. E, ap. 6

Suceava

2.000

178

Maxim Cristina

Municipiul Suceava, str. Grigore Vieru nr. 28

Suceava

5.000

179

Ţimpău Vica

Municipiul Suceava, Str. Amurgului nr. 12, bl. 107, sc. B, ap. 2

Suceava

2.000

180

Albu Claudia Mihaela

Municipiul Alexandria, str. Bucureşti nr. 94, bl. 212, sc. A, et. 3, ap. 13

Teleorman

4.000

181

Arsu Nuţa

Municipiul Turnu Măgurele, str. Ghica Vodă nr. 74 bis

Teleorman

3.000

182

Bosoc Cristian

Comuna Bujoru, satul Bujoru

Teleorman

1.500

183

Diţă Ioana

Comuna Măldăeni

Teleorman

3.000

184

Dragu Mariana

Municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 6, bl. 588, sc. B, ap. 29, et. 4

Teleorman

3.000

185

Florescu Andreea Ionela

Comuna Islaz, satul Moldoveni

Teleorman

3.500

186

Manolescu Florică

Satul Vârtoapele de Sus, comuna Vârtoapele

Teleorman

4.000

187

Pena Profira

satul Gărăgău, comuna Vârtoapele

Teleorman

4.000

188

Petrescu Florian

Municipiul Turnu Măgurele, str. Nicolae Bălcescu, bl. C5, sc. A, ap. 2

Teleorman

1.500

189

Popescu Vintilă

Municipiul Roşiori de Vede, str. Sf. Teodor nr. 4

Teleorman

1.500

190

Stancu Petronela

Comuna Bujoru, satul Bujoru

Teleorman

3.000

191

Udeanu Mirela

Municipiul Roşiori de Vede, str. Sf. Teodor nr. 37, bl. S4, et. 2, ap. 9

Teleorman

3.000

192

Bacan Ciprian Costel

Satul Băbuşa, comuna Băceşti

Vaslui

7.000

193

Butucea Leon

Municipiul Huşi, str. Erou Frentescu nr. 6

Vaslui

4.000

194

Cojocaru Iuliana

Oraşul Negreşti, str. Nicolae Iorga nr. 37 A

Vaslui

4.000

195

Fandarac Mihăiţă-Renadu

Oraşul Negreşti, str. Nicolae Iorga nr. 26

Vaslui

2.500

196

Fandarac Petronel

Oraşul Negreşti, str. Nicolae Iorga nr. 26

Vaslui

3.500

197

Florea Corneliu

Satul Drânceni, comuna Drânceni

Vaslui

2.500

198

Girjan Elena

Satul Bălteni, comuna Bălteni

Vaslui

4.500

199

Hulpan Ştefan Dănuţ

Satul Valea Popii, comuna Todireşti

Vaslui

5.800

 

200

Mătasă Toader

Oraşul Negreşti, str. Mihail Kogălniceanu, bl. C4, sc. A, ap. 7

Vaslui

3.500

201

Mihalcia Iulian

Satul Bălteni, comuna Bălteni

Vaslui

3.500

202

Moroşanu Grigore

Satul Buda, comuna Oşeşti

Vaslui

2.500

203

Munteanu Didina

Satul Drăgeşti, comuna Todireşti

Vaslui

3.000

204

Vlad Vlăduţ-Andrei

Oraşul Negreşti, str. Abator nr. 54

Vaslui

3.000

205

Baldovin Corina

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Rapsodiei nr. 7, bl. B1-1, sc. A, ap. 8

Vâlcea

1.500

206

Bunget Hariton

Oraşul Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu nr. 120, bl. F, sc. C, et. 2, ap. 6

Vâlcea

4.000

207

Burdulea Ramona-Ileana

Oraşul Băile Govora, Str. Căpşunilor nr. 15

Vâlcea

2.500

208

Constantin Elena

Satul Rădăcineşti, nr. 118, comuna Berislăveşti

Vâlcea

1.500

209

Donciu Constantin

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Henri Coandă nr. 24, bl. S1, sc. A, ap. 8

Vâlcea

1.500

210

Ghiţă Gheorghe

Oraşul Călimăneşti, Calea lui Traian nr. 632

Vâlcea

1.000

211

Iacob Somna

Municipiul Râmnicu Vâlcea, aleea Nuci nr. 95B, bl. 34, ap. 12

Vâlcea

2.000

212

Mihai Tănase

Municipiul Drăgăşani, str. Troian nr. 25

Vâlcea

1.500

213

Neagoe Georgeta

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Eroilor nr. 3, bl. A16, sc. A, ap. 11

Vâlcea

1.000

214

Nicolae Veronica

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Buridava nr. 9

Vâlcea

2.000

215

Oprea Dumitru

Satul Mănăileşti, comuna Frânceşti

Vâlcea

1.500

216

Oprescu Elena Loredana

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Cocorilor nr. 2, bl. 21, sc. E, ap. 8

Vâlcea

2.000

217

Paraschivescu Ana

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Luceafărului nr. 1, bl. A22, sc. Ar ap. 2

Vâlcea

1.500

218

Pasăre Ionela

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Bd. Tineretului nr. 10, bl. B5, sc. D, ap. 13

Vâlcea

4.000

219

Pîrvu Gheorghe

Satul Stoiculeşti, comuna Şuşani

Vâlcea

1.500

220

Racolţa Oniţa

Satul Vaideeni, comuna Vaideeni

Vâlcea

1.500

221

Stănculescu Ion

Satul Groşi, comuna Cernişoara

Vâlcea

2.500

222

Stîlpeanu Nicolae

Satul Stoiculeşti, comuna Şuşani

Vâlcea

1.500

223

Ştefănoiu Dumitru

Satul Fişcălia, comuna Ioneşti

Vâlcea

5.000

224

Ştefănoiu Mircea

Satul Ioneşti, comuna Ioneşti

Vâlcea

5.000

225

Ungureanu Viorica

Satul Streminoasa, comuna Creţeni

Vâlcea

2.500

226

Văcărescu Ioana

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Bd. Tineretului nr. 5, bl. A11/2, sc. C, ap. 22

Vâlcea

4.000

227

Alexandru Ecaterina

Comuna Vulturu, satul Vulturu

Vrancea

6.000

228

Burlacu Gheorghe

Comuna Sihlea, satul Bogza

Vrancea

7.000

229

Filip Caterina

Comuna Tănăsoaia, satul Costişa

Vrancea

7.000

230

Letcan Toader

Comuna Nistoreşti

Vrancea

5.000

231

Stanciu Ana Maria

Comuna Soveja, satul Dragosloveni

Vrancea

7.000

232

Vasilache Ileana

Comuna Pufeşti, satul Ciorani

Vrancea

7.000

233

Andrei Ioana

Str. Alexandru Ipsilanti nr. 2, bl. 29 Bis, sc. A, et. 8, ap. 44, sectorul 2

Bucureşti

1.500

234

Manea Aurelia

Str. Vintilă Mihăilescu nr. 16, bl. 70, sc. A, ap. 60, sectorul 6

Bucureşti

1.000

235

Marin Florica

Str. Valea Călugărească nr. 14, bl. 2, sc. A, ap. 3, sectorul 6

Bucureşti

1.000

236

Melinte Tonia

Str. Alexandru Obregia nr. 33, bl. 03, sc. 9, et. 7, ap. 350, sectorul 4

Bucureşti

500

237

Niculae Constantin

Str. Emanoil Porumbaru nr. 7, sectorul 1

Bucureşti

1.000

238

Oltean Paloma

Str. Vlad Judeţul nr. 17, sectorul 3

Bucureşti

1.000

239

Robu Constantin

Intrarea Liniei nr. 1, bl. 3-4, sc. 1, ap. 1P, sectorul 6

Bucureşti

1.000

240

Şerban Manolache

Str. Ştirbei Vodă nr. 48, corp B, ap. 8, sectorul 1

Bucureşti

500

241

Topală Floarea

Şos. Pantelimon nr. 74, bl. 411, sc. 2, et. 7, ap. 65, sectorul 2

Bucureşti

1.000

Total

787.500

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava-Bălţi pentru porţiunea din proiect de pe teritoriul României”

 

Luând în considerare:

- Decizia nr. 203 din 1.03.2018 a Directoratului Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. de aprobare a devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava-Bălţi pentru porţiunea din proiect de pe teritoriul României”;

- Hotărârea nr. 10/2010 a Consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (studiu de fezabilitate) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava-Bălţi pentru porţiunea din proiect de pe teritoriul României”;

- Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.251 din 27 .07.2016 de aprobare a Planului de dezvoltare a reţelei electrice de transport pentru perioada 2016-2025, elaborat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S A, în care este prevăzut şi proiectul „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava-Bălţi pentru porţiunea din proiect de pe teritoriul României”;

- Referatul nr. 120.119 din 2.04.2018 aprobat de conducerea Ministerului Economiei,

- în temeiul art. 50 din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin, (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava-Bălţi pentru porţiunea din proiect de pe teritoriul României”, prevăzuţi în anexă.

Art. 2. - Anexa cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se duce la îndeplinire de către Direcţia buget, financiar, contabilitate, Direcţia politici industriale şi competitivitate, Direcţia investiţii, achiziţii publice şi servicii interne şi Biroul transport energie din cadrul Ministerului Economiei.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

 

Bucureşti, 5 iulie 2018.

Nr. 848.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava-Bălţi pentru porţiunea din proiect de pe teritoriul României”

 

Titular: statul român prin Ministerul Economiei

Beneficiar: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

Amplasament: 17 unităţi administrativ-teritoriale ale judeţelor Suceava şi Botoşani

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

287.401,281

 

(în preţuri valabile la 18.01.2018,1 euro = 4,6573 lei)

 

 

 

din care

 

 

 

- construcţii-montaj

mii lei

71.339,474

 

- despăgubirile pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii

mii lei

38,070

 

 

 

 

 

- Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) inclusiv TVA la data de 18.01.2018:

 

 

 

Anul 1

28.740,128 mii lei/7.133,947 mii lei

 

 

 

Anul 2

57.480,256 mii lei/14.267,895 mii lei

 

 

 

Anul 3

114.960,512 mii lei/28.535,790 mii lei

 

 

 

Anul 4

86.220,384 mii lei/21.401,842 mii lei

 

 

 

- Capacităţi:

 

 

 

Se va realiza un tronson de „LEA400 kV Suceava-Bălţi pentru porţiunea din proiect de pe teritoriul României”.

 

 

Lungime LEA 400 kV:

 

93 km

 

Tip LEA:

 

simplu circuit

 

Tensiune LEA:

 

400 kV

 

- Durata de realizare a investiţiei (luni):

 

48 luni

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din surse proprii ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi în completare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, pentru cuantumul despăgubirilor aferente imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.