MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 623         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 iulie 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

68. - Ordonanţă de urgenţă privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă

 

537. - Hotărâre privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

77. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, pe anul 2018

 

2.531. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă

 

Având în vedere faptul că Ministerul Afacerilor Interne, prin operatorul său aerian - Inspectoratul General de Aviaţie - dispune în prezent de 22 de aeronave, respectiv 20 de elicoptere şi 2 avioane reprezentând un grad general de asigurare de 56% faţă de totalul prevăzut în Strategia dezvoltării aviaţiei Ministerului Afacerilor Interne 2010-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 132.496/05.10.2010,

întrucât vechimea elicopterelor se încadrează între 1 şi 45 de ani, 6 fiind de tip Mi-8/Mi-17 cu o vechime între 25 şi 45 de ani, 2 sunt de tip IAR-316B cu o vechime între 34 şi 40 de ani, iar 12 sunt de tip EC-135/H-135 cu o vechime între 1 an şi 15 ani, deoarece, în prezent, din totalul de 14 elicoptere uşoare aflate în dotare, 10 sunt destinate executării misiunilor aeromedicale, dar niciuna dintre aceste aeronave nu este echipată conform specificului misiunilor de căutare-salvare, respectiv misiunilor de salvare din medii montane, din mediul maritim sau din medii greu accesibile, iar dotarea actuală a Inspectoratului General de Aviaţie nu este aliniată cerinţelor de siguranţă conţinute de standardele internaţionale pentru operare maritimă,

având în vedere faptul că distribuţia teritorială a resurselor este actualmente stabilită preponderent pe principiul timpului de răspuns la urgenţe medicale şi nu permite o alocare rapidă a acestora în cazul acţiunilor de căutare-salvare, necesitând deseori adaptări ale echipării în funcţie de tipologia misiunilor care trebuie executate,

întrucât soluţiile adoptate până în prezent - reparaţii şi modernizări - nu au oferit decât o rezolvare pe termen scurt a situaţiei, operativitatea aeronavelor vechi fiind în continuă scădere, cu implicaţii negative asupra acoperirii teritoriului cu resurse de acest gen, asupra timpului de răspuns la urgenţe şi, implicit, asupra calităţii asistenţei medicale asigurate populaţiei, situaţie care poate conduce la pierderi de vieţi omeneşti,

luând în considerare că cele 6 elicoptere de tip MI-8/17 existente în flotă, utilizate în cazul accidentelor cu victime multiple, pentru misiuni de transport materiale/personal sau pentru stingerea incendiilor de fond forestier au o vechime foarte mare în exploatare, unele de peste 40 de ani, generează mari dificultăţi în aprovizionarea cu piese de schimb şi subansamble, cu consecinţe negative privind starea de operativitate a acestora,

în condiţiile în care. la acest moment, singura posibilitate de finanţare a necesarului aeronautic a fost identificată ca fiind Programul operaţional infrastructură mare, în care Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă este eligibil, independent sau împreună cu alte instituţii specializate care asigură funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, pentru derularea acţiunilor subsecvente Obiectivului specific 5.2,

se impune astfel de urgenţă desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, în vederea încheierii acordurilor-cadru pentru achiziţia de aeronave multirol de generaţie nouă, precum şi pentru asigurarea facilităţilor de instruire a personalului navigant aferent.

Ţinând cont că achiziţia centralizată creează premisele obţinerii unor produse de calitate la preţuri inferioare comparativ cu cele implicate de achiziţia neunitară a produselor,

întrucât aceste consecinţe negative asupra acoperirii teritoriului cu resurse, timpului de răspuns la urgenţe şi calităţii serviciilor aeromedicale asigurate cetăţenilor, ce vor apărea în situaţia neadoptării măsurilor propuse, pot fi evitate prin luarea de măsuri adecvate adoptate în timp real,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Se desemnează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare IGSU, ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de elicoptere uşoare, medii/grele, precum şi de simulatoare de zbor, pentru Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, necesare pregătirii şi executării misiunilor operative în situaţii de urgenţă.

Art. 2. - (1) IGSU încheie acorduri-cadru pentru aparatele de zbor şi de instruire prevăzute la art. 1.

(2) în cuprinsul anunţurilor de participare publicate în cadrai procedurilor de atribuire a acordurilor-cadru, organizate de către IGSU, se prevede şi Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare IGAv, ca autoritate contractantă pentru încheierea contractelor subsecvente.

Art. 3. - Necesarul de elicoptere şi simulatoare de zbor, pe tipuri şi cantităţi, se întocmeşte de IGSU şi IGAv, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în acord cu documentele strategice aplicabile Ministerului Afacerilor Interne în domeniul aerian şi al gestionării situaţiilor de urgenţă.

Art. 4. - (1) Caietele de sarcini, inclusiv specificaţiile tehnice aferente procedurii de achiziţie, se elaborează de către o comisie mixtă având în componenţă reprezentanţi ai IGSU, IGAv şi Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare DSU.

(2) IGAv este abilitat să stabilească preţul unitar estimat pentru fiecare tip de elicopter şi simulator de zbor care face obiectul achiziţiei în sistem centralizat.

(3) Răspunsurile la solicitările de clarificări care vizează documentaţia de atribuire se formulează de către unitatea de achiziţii publice centralizată, în baza argumentelor tehnice formulate în scris de către reprezentanţii DSU, pentru partea medicală din compunerea elicopterelor, şi al IGAv, pentru partea tehnică din compunerea elicopterelor şi a simulatoarelor de zbor.

(4) în procesul de evaluare a ofertelor, Comisia de evaluare va cuprinde reprezentanţii instituţiilor prevăzute la alin. (1), în condiţiile art. 126 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Bunurile achiziţionate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în proprietatea privată a statului şi în dotarea IGAv.

Art. 6. - Se desemnează secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor care privesc finanţarea, derularea procedurilor de achiziţie şi livrarea elicopterelor şi simulatoarelor de zbor.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Viceprim-ministru,

Viorel Ştefan Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 17 iulie 2018.

Nr. 68.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (3) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - În cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările ulterioare, şi la art. 2 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri” se înlocuieşte cu sintagma „venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează: Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 17 iulie 2018.

Nr. 537.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989

 

ORDIN

privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, pe anul 2018

 

În baza prevederilor:

- anexei nr. 3/39 la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 privind aprobarea programelor proprii desfăşurate de către Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;

- art. 4 al Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România, în perioada 1945-1989, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul Departamentului pentru revoluţionari înregistrat cu nr. 18/4.886 din 2.07.2018,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. cu modificările şi completările ulterioare,

secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Protocolul încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945- 1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,

Sorin-Vintilă Meşter

 

Bucureşti, 4 iulie 2018.

Nr. 77.

 

ANEXA

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Nr. 7.925 din 25 iunie 2018

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989

Nr. 18/4.757 din 25 iunie 2018

 

PROTOCOL

privind trimiterea În tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate În temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

 

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit în continuare S.S.R.M.L.Î.R.C., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp B, etaj 3, tel. 021.3198626, fax 021.3198628, CUI 4266499, cont R003TREZ23A680100570201X deschis la ATCPMB, reprezentat prin domnul Sorin-Vintilă Meşter - secretar de stat, şi

Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, tel. 021.3076417, fax 021.3076418, CUI 26604620, cont IBAN R024TREZ7005003XXX004585, reprezentat prin doamna Ioana Bran - ministru,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) în vacanţele şcolare şi universitare din anul 2018, cele două părţi vor colabora pentru realizarea programului de trimitere în centrele de agrement, respectiv bazele turistice proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului sau în locaţiile private acreditate de Ministerul Tineretului şi Sportului.

(2) Beneficiarii acestui program sunt preşcolari, elevi şi studenţi care urmează la zi cursurile universitare şi de maşter în instituţiile de învăţământ superior acreditate, conform legii, ai căror părinţi deţin certificate doveditoare a calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Vârsta maximă a beneficiarilor acestui program pentru participare în tabără este de 26 de ani.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii] va pune la dispoziţia S.S.R.M.L.Î.R.C. ofertele centrelor de agrement, respectiv a bazelor turistice din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi oferta operatorilor economici privaţi acreditaţi din partea Ministerului Tineretului şi Sportului.

(2) Pentru a selecta centrul de agrement, respectiv baza turistică, perioada şi oferta de preţ, părinţii beneficiarilor sau asociaţiile de revoluţionari - organizatori de grupuri se vor prezenta pentru informare la direcţii. Rezervarea locurilor în tabără se face direct de către S.S.R.M.L.Î.R.C.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) S.S.R.M.L.Î.R.C. va asigura finanţarea cheltuielilor legate de cazarea şi masa copiilor prevăzuţi la art. 1, în baza bugetului pentru anul 2018, achitând contravaloarea cheltuielilor prilejuite de serviciile acordate de tabără, direct, prestatorilor de servicii (direcţii sau operatorii economici privaţi acreditaţi, în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat tabere pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1).

(2) Centralizarea, corespondenţa şi asigurarea finanţării cheltuielilor prilejuite de cazarea şi masa participanţilor se vor asigura de către Serviciul financiar-contabilitate al S.S.R.M.L.Î.R.C., astfel încât plata către direcţiile/operatorii economici privaţi în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat tabere pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1 să se realizeze în maximum 15 zile calendaristice de la finalizarea taberei. Pentru efectuarea plăţilor, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret/operatorii economici trebuie să aibă conturi deschise la Trezoreria Statului.

 

ARTICOLUL 4

 

Direcţiile/operatorii economici privaţi în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat taberele de mai sus vor transmite la S.S.R.M.L.Î.R.C., în maximum 10 zile de la prestarea serviciului de cazare şi masă, factura detaliată a cheltuielilor (preţ cazare, preţ masă), însoţită de xerocopia avizului din partea S.S.R.M.L.Î.R.C. şi de tabelul cu persoanele avizate de S.S.R.M.L.Î.R.C., confirmate de către reprezentantul legal al prestatorului de servicii (nume, prenume, calitate, semnătura şi ştampila unităţii) şi de către însoţitorul/însoţitorii legal/legali  al/ai grupului  (reprezentant - conducător/ conducători grup din partea asociaţiilor de revoluţionari sau cadre didactice), avizaţi pentru participarea în tabără de către

S.S.R.M.L.Î.R.C. (nume, prenume, BI/CI, semnătura, calitate) că au participat efectiv la tabără. Factura va fi însoţită şi de xerocopia contractului încheiat între prestatorul de servicii (direcţiile, respectiv operatorul economic privat, în a căror locaţii s-au desfăşurat taberele) şi S.S.R.M.L.Î.R.C.

 

ARTICOLUL 5

 

Direcţiile răspund de primirea grupurilor în cazul în care taberele se desfăşoară în centrele de agrement, respectiv bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

ARTICOLUL 6

 

Ministerul Tineretului şi Sportului va publica pe site-ul propriu oferta operatorilor economici acreditaţi şi tarifele practicate de aceştia. Direcţiile prin care se vor face rezervările vor solicita ofertele de preţ de la direcţiile care primesc beneficiarii programului şi le vor pune la dispoziţia părinţilor sau asociaţiilor de revoluţionari.

 

ARTICOLUL 7

 

Sumele reprezentând valoarea serviciilor prestate de tabere în favoarea copiilor prevăzuţi la art. 1 sunt suportate din bugetul S.S.R.M.L.Î.R.C,, aprobat pe anul 2018 în cuantum de până la 650 lei/copil/sejur tabără/cazare şi masă, pe serie de 6-7 zile.

 

ARTICOLUL 8

 

Numărul maxim de copii care vor beneficia de prezentul protocol este de 150.

 

ARTICOLUL 9

 

Sumele facturate de către direcţii/operatorii economici privaţi, în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat taberele de mai sus, se vor vira de către S.S.R.M.L.Î.R.C. În termen de 15 zile de la finalizarea taberei, conform facturii şi documentelor prevăzute la art. 4, în conturile deschise la Trezoreria Statului şi comunicate de către aceştia.

 

ARTICOLUL 10

 

Pentru copiii care nu au avizul S.S.R.M.L.Î.R.C. şi care beneficiază de serviciile de tabără, cheltuielile nu vor fi decontate de către S.S.R.M.L.Î.R.C şi se suportă de către părinţii acestora sau de către organizatorii de grup.

 

ARTICOLUL 11

 

În cazul în care părinţii/organizatorii de grup optează pentru o tabără care presupune cheltuieli mai mari decât subvenţia de până la 650 lei/copil/sejur/cazare şi masă (6-7 zile) suportată de S.S.R.M.L.Î.R.C., aceştia vor plăti diferenţa.

 

ARTICOLUL 12

 

Orice modificare a prezentului protocol se va face cu acordul ambelor părţi.

 

ARTICOLUL 13

 

Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

 

ARTICOLUL 14

 

Prezentul protocol se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

ARTICOLUL 15

 

Prezentul protocol se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989

 

Ioana Bran,

Sorin-Vintilă Meşter,

ministru

secretar de stat

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1), art. 28 alin. (2) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

(4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2018, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.

Art. 3. - (1) în scopul stabilirii sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.

(2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi se determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit legii contabilităţii.

Art. 4. - În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2018.

Art. 5. - (1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2017.

(2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de legea contabilităţii.

(3) în situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de legea contabilităţii se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

Art. 6. - Obligaţiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislaţia aplicabilă acestora.

Art. 7. - Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2018 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 8. - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 şi în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 441 „Impozitul pe profit/venit” se modifică şi avea următorul cuprins: „Impozitul pe profit şi alte impozite”.

2. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduc conturile 4415 „Impozitul specific unor activităţi” (P), 6231 „Cheltuieli de protocol”, 6232 „Cheltuieli de reclamă şi publicitate” şi 695 „Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi” 1.

Art. 9. - Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 112, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Recunoaşterea veniturilor se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS.”

2. În Planul de conturi cuprins la punctul 196 şi în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 441 „Impozitul pe profit” se modifică şi avea următorul cuprins: „Impozitul pe profit şi alte impozite”.

3. În Planul de conturi cuprins la punctul 196 se introduc conturile 4415 „Impozitul specific unor activităţi” (P), 6231 „Cheltuieli de protocol”, 6232 „Cheltuieli de reclamă şi publicitate” şi 695 „Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi” 2.

Art. 10. - În Planul de conturi general cuprins la punctul 344 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu completările ulterioare, se introduc conturile 4415 „Impozitul specific unor activităţi” (P), 6231 „Cheltuieli de protocol”, 6232 „Cheltuieli de reclamă şi publicitate” şi 695 „Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi” 3.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 21 iunie 2017, cu excepţia art. 8-10 din ordinul menţionat

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 11 iulie 2018.

Nr. 2.531.


1 Se utilizează pentru evidenţierea impozitului specific unor activităţi, definit potrivit legii.

2 Se utilizează pentru evidenţierea impozitului specific unor activităţi, definit potrivit legii.

3 Se utilizează pentru evidenţierea impozitului specific unor activităţi, definit potrivit legii.

 

 

ANEXA

 

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2018

I. Prevederi comune

1. Entităţile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2018 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.

2. Prevederile pct. 1 se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

3. (1) Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în forma electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

(2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.

(3) Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

(4) Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate, potrivit legii.

II. Structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2018

4. (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2018 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

(2) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2018 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III;

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

(3) Prevederile alin, (1) se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

5. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţilor.

(2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.

(3) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

6. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2018 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din legea contabilităţii.

7. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

(2) în cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2018 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.

(3) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată.

8. (1) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.

(2) Formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2018, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

(3) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu informaţiile corespunzătoare datelor de 1 ianuarie 2018 şi 30 iunie 2018.

9. (1) Formularul „Contul de profit şi pierdere7„Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi Cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2018.

(2) Datele care se raportează în formularul „Contul de profit şi pierdere”/,,Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.

(3) Indicatorul „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) prezentat pe rândul 68 din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere” se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.

10. (1) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Contul de profit şi pierdere7„Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2017-30 iunie 2017, respectiv 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018.

(2) Entităţile înscriu la rândul 23 „Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere/rândul 04

„Cheltuieli cu personalul” din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv la rândul 26 „Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor, potrivit legii.

(3) Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 37 din formularul „Date informative” (cod 30).

11. (1) în formularul „Date informative”, la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

(3) La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative” se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

12. (1) Raportările contabile la 30 iunie 2018 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii contabilităţii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

(2) Raportările contabile la 30 iunie 2018 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

13. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din legea contabilităţii, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2018, cu respectarea prevederilor din ordin.

14. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2018, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.

15. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2018 se completează în lei.

16. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2018, cele care în tot semestrul I al anului 2018 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2018, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2018.

III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2018

17. Raportările contabile la 30 iunie 2018 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2018.

18. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2018 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2018

19. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din reglementările respective.

20. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din reglementările respective.

 

B. Nomenclator-forme de proprietate

 

Codul

Denumirea

10

PROPRIETATE INTEGRALA DE STAT

11

Regii autonome

12

Societăţi cu capital integral de stat

13

Institute naţionale de cercetare-dezvoltare

14

Companii şi societăţi naţionale 1

15

Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital integral de stat şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin capitalul social

16

Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi sau regii autonome

20

PROPRIETATE MIXTĂ2 (cu capital de stat şi privat - sub 50%, 50% şi peste 50%)

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin

22

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin

23

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton

24

Societăţi cu capital de stat şi privat străin

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)

25

Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin

26

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin

27

Societăţi cu capital de stat şi privat autohton

28

Societăţi cu capital de stat şi privat străin

29

Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)

31

Societăţi în nume colectiv

32

Societăţi în comandită simplă

33

Societăţi în comandită pe acţiuni

34

Societăţi pe acţiuni

35

Societăţi cu răspundere limitată

36

Societăţi agricole

37

Societăţi cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent

40

PROPRIETATE COOPERATISTĂ

41

Cooperative de consum

42

Cooperative meşteşugăreşti

43

Cooperative şi asociaţii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)

 

1 La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de stat.

2 La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu este integral de stat.

 

CAPITOLUL II

Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2018 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

 

A. Aspecte generale

21. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2018 având în vedere categoria în care se încadrează, potrivit pct. 9 din reglementările respective coroborat cu art. 3 din prezentul ordin şi cu respectarea prevederilor prezentului capitol.

22. Pentru entităţile prevăzute de prezentul capitol, structura formularului1) „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10) este următoarea:

 

Judeţul .......................................................... |_|_|

Activitatea preponderentă

Entitatea ...............................................................

(denumire clasă CAEN) ..........................................

Adresa: localitatea ............................., sectorul ....

Cod clasă CAEN ............................................ |_|_|

str. ................................................. nr. ....,bl. ....,

Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată

sc. ...., ap. ....

(denumire clasă CAEN) ..........................................

Telefon ............................, fax ...........................

Cod clasă CAEN ............................................ |_|_|

Număr din registrul comerţului ............................

Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate .................................. |_|_|

........................................................................ |_|_|

 

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30.06.2018

 

Cod 10

 

 

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

30.06.2018

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

(ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290)

01

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

(ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + 4093 - 281 - 291 - 2931 - 2935)

02

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

(ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 267* - 296*)

03

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

 

 

B.

ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. STOCURI

(ct. 301 + 302 + 303 + 321 + 322 +/- 308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 + 4091 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - din ct. 4428)

05

 

 

II. CREANŢE

(ct. 267* - 296* + 4092 + 411 +413 +418 + 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)

06

 

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

(ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + ct. 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)

07

 

 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

08

 

 

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL

(rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

 

 

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS

(ct. 471) (rd. 11 + 12)

10

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an

(din ct. 471*)

11

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an

(din ct. 471*)

12

 

 

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***+ 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

13

 

 

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

(rd. 09 + 11 -13-20-23-26)

14

 

 

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+ 12+ 14)

15

 

 

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

(ct. 161 + 162 + 166+ 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451 *** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

16

 

 

H.

PROVIZIOANE (ct. 151)

17

 

 

1.

VENITURI ÎN AVANS

(rd. 19 + 22 + 25 + 28), din care:

18

 

 

1. Subvenţii pentru investiţii

(ct. 475) (rd, 20 + 21):

19

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an

(din ct. 475*)

20

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

21

 

 

2. Venituri înregistrate în avans

(ct. 472) (rd. 23 + 24):

22

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an

(din ct. 472*)

23

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an

(din ct. 472*)

24

 

 

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi

(ct. 478) (rd. 26 + 27):

25

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an

(din ct. 478*)

26

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an

(din ct. 478*)

27

 

 

Fond comercial negativ (ct. 2075)

28

 

 

J.

CAPITAL ŞI REZERVE

 

 

 

I. CAPITAL

(rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care:

29

 

 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

 

 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

31

 

 

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

 

 

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

33

 

 

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

34

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

 

 

IV. REZERVE (ct. 106)

37

 

 

Acţiuni proprii (ct. 109)

38

 

 

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

39

 

 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

40

 

 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)

(ct. 117)

SOLD C

41

 

 

SOLD D

42

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

(ct. 121)

SOLD C

43

 

 

SOLD D

44

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

 

 

CAPITALURI PROPRII – TOTAL

(rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 -42 + 43 - 44 - 45)

46

 

 

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

 

 

Patrimoniul privat (ct. 1017)1

48

 

 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)

49

 

 

 

1 Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective

** Solduri debitoare ale conturilor respective

*** Solduri creditoare ale conturilor respective

 

Rd. 06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ...................................................

Numele şi prenumele ...................................................

Semnătura ..................................................................

Calitatea .....................................................................

 

Semnătura ..................................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

Raportările contabile la 30 iunie 2018 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2018 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2018 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

B. Raportări contabile la data de 30 iunie 2018 întocmite de microentităţi definite de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

23. Microentităţile, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei întocmesc formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.

24. Structura formularului 1) „Contul prescurtat de profit şi pierdere” (cod 20), întocmit de microentităţi, este următoarea:

 

Contul prescurtat de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2018

 

Cod 20

 

 

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Realizări aferente perioadei de raportare

01.01.2017-30.06.2017

01.01.2018-30.06.2018

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă

(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707-709 + 741** + 766***)

01

 

 

2.

Alte venituri

(ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)

02

 

 

3.

Costul materiilor prime şi al consumabilelor (ct. 601 +602-609*)

03

 

 

4.

Cheltuieli cu personalul

(ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)

04

 

 

5.

Ajustări de valoare

(ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)

05

 

 

6.

Alte cheltuieli*****

(ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651+ 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)

06

 

 

7.

Impozite (ct. 691 + 695 + 698)

07

 

 

8.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

08

 

 

Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05-06-07)

Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02)

09

 

 

 

* Cont de repartizat după natura elementelor respective

** Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri.

*** Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766)

**** Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

***** Rd. 06 - Se înscriu şi cheltuielile cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ...................................................

Numele şi prenumele ...................................................

Semnătura ..................................................................

Calitatea .....................................................................

 

Semnătura ..................................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

25. Structura formularului*) „Date informative” (cod 30), întocmit de microentităţi, este următoarea:

 

Date informative la data de 30 iunie 2018

 

cod 30

 

 

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

 

 

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total

(col. 2 + 3)

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante – total

(rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 18), din care:

04

 

 

 

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

 

 

 

- peste 30 de zile

06

 

 

 

- peste 90 de zile

07

 

 

 

- peste 1 an

08

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd. 10 la 14). din care:

09

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

 

 

 

- alte datorii sociale

14

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

 

 

 

Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

 

 

 

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

17a

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

 

 

 

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

19

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

20

 

 

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

23

 

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

24

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

25

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

32

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*)

33

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

35

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

36

 

 

V. Tichete acordate salariaţilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor

37

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:

38

 

 

- după surse de finanţare (rd. 40 + 41), din care:

39

 

 

- din fonduri publice

40

 

 

- din fonduri private

41

 

 

- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:

42

 

 

- cheltuieli curente

43

 

 

- cheltuieli de capital

44

 

 

VII. Cheltuieli de inovare***)

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

45

 

 

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

(ct. 4094)

46

 

 

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

(ct. 4093)

47

 

 

Imobilizări financiare, în sume brute

(rd. 49 + 54), din care:

48

 

 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:

49

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

50

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

51

 

 

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

52

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

53

 

 

Creanţe imobilizate, în sume brute

(rd. 55 + 56), din care:

54

 

 

- creanţe imobilizate în Ies şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

(din ct. 267)

55

 

 

- creanţe imobilizate în valută

(din ct. 267)

56

 

 

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

57

 

 

- creanţe comerciale în relaţia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

 

 

Creanţe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59

 

 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate

(ct. 425+ 4282)

60

 

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului

(din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)  (rd. 62 la 66), din care:

61

 

 

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(Ct. 431 + 437 + 4382)

62

 

 

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului

(ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

63

 

 

- subvenţii de încasat

(ct. 445)

64

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate

(ct. 447)

65

 

 

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului

(ct. 4482)

66

 

 

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate

(ct. 451)

67

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 431 + clin ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

68

 

 

Alte creanţe

(ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) (rd. 70 la 72), din care:

69

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţiuni în participaţie

(ct. 453 + 456 + 4582)

70

 

 

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)

71

 

 

- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare

(din ct. 461)

72

 

 

Dobânzi de încasat

(ct. 5187), din care:

73

 

 

- de la nerezidenţi

74

 

 

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)

75

 

 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute

(ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508) (rd. 77 la 80), din care:

76

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

77

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

78

 

 

- acţiuni emise de nerezidenţi

79

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

80

 

 

Alte valori de încasat

(ct. 5113 + 5114)

81

 

 

Casa în lei şi în valută

(rd. 83 + 84), din care:

82

 

 

- în lei

(ct. 5311)

83

 

 

- în valută

(ct. 5314)

84

 

 

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 86 + 88), din care:

85

 

 

- în lei

(ct. 5121), din care:

86

 

 

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

87

 

 

 

- în valută

(ct. 5124), din care:

88

 

 

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

89

 

 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 91 + 92), din care:

90

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei

(ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

91

 

 

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută

(din ct. 5125 + 5414)

92

 

 

Datorii (rd. 94 + 97 + 100 + 101 + 104 + 106 + 108 + 109 + 114 + 115 + 118 + 124), din care:

93

 

 

Credite bancare externe pe termen scurt

(ct. 5193 + 5194 + 5195) (rd. 95 + 96), din care:

94

 

 

- în lei

95

 

 

- în valută

96

 

 

Credite bancare externe pe termen lung

(ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 98 + 99), din care:

97

 

 

- în lei

98

 

 

- în valută

99

 

 

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente

(ct. 1626 +din ct. 1682)

100

 

 

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente

(ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102 + 103), din care:

101

 

 

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

102

 

 

- în valută

103

 

 

Alte împrumuturi şi datorii asimilate

(ct. 167), din care:

104

 

 

- valoarea concesiunilor primite

(din ct. 167)

105

 

 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte

conturi asimilate, în sume brute

(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

106

 

 

- datorii comerciale în relaţia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute

(din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

107

 

 

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate

(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

108

 

 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului

(ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 110 la 113), din care:

109

 

 

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct. 431 + 437 + 4381)

110

 

 

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului

(ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)

111

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (Ct. 447)

112

 

 

- alte datorii în legătură cu bugetul statului

(ct. 4481)

113

 

 

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate

(ct. 451)

114

 

 

Sume datorate acţionarilor/asociaţilor

(ct. 455), din care:

115

 

 

 

- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice

116

 

 

- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice

117

 

 

Alte datorii

(ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 119 la 123), din care:

118

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie

(ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

119

 

 

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)2)

(din ct. 462 + 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)

120

 

 

- subvenţii nereluate la venituri

(din ct. 472)

121

 

 

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt

(ct. 269 + 509)

122

 

 

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi

(ct. 478)

123

 

 

Dobânzi de plătit

(ct. 5186)

124

 

 

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)

125

 

 

Capital subscris vărsat

(ct. 1012), din care:

126

 

 

- acţiuni cotate31

127

 

 

- acţiuni necotate4)

128

 

 

- părţi sociale

129

 

 

- capital subscris vărsat de nerezidenţi

(din ct. 1012)

130

 

 

Brevete şi licenţe

(din ct. 205)

131

 

 

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii

(ct. 621)

132

 

 

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

133

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

134

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

135

 

 

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

Valoarea contabilă netă a bunurilor5)

136

 

 

 

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

Suma

(Col. 1)

%6)

(Col. 2)

Suma

(Col. 3)

%6)

(Col.4)

Capital social vărsat (ct. 1012) 6)

(rd. 138 +141 +145 + 146 +147 +148), din care:

137

 

X

 

X

- deţinut de instituţii publice (rd. 139 + 140), din care:

138

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;

139

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;

140

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

141

 

 

 

 

- cu capital integral de stat;

142

 

 

 

 

- cu capital majoritar de stat;

143

 

 

 

 

- cu capital minoritar de stat;

144

 

 

 

 

- deţinut de regii autonome

145

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital privat

146

 

 

 

 

- deţinut de persoane fizice

147

 

 

 

 

- deţinut de alte entităţi

148

 

 

 

 

XIII. Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare

Nr. rd

30 iunie 2017

30 iunie 2018

Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare

148a

 

 

XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2017

30 iunie 2018

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

149

 

 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

150

 

 

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

151

 

 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

152

 

 

XV. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2017 ,

30 iunie 2018

Venituri obţinute din activităţi agricole

153

 

 

XVI. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

30 iunie 2017

30 iunie 2018

1.

Cifra de afaceri netă

(rd. 155+ 156- 157 + 158 + 159)

154

 

 

Producţia vândută

(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

155

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor

(ct. 707)

156

 

 

Reduceri comerciale acordate

(ct. 709)

157

 

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing

(ct. 766)7>

158

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(ct. 7411)

159

 

 

 

2.

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

(ct. 711+ 712)

Sold C

160

 

 

Sold D

161

 

 

3.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale

(ct. 721 + 722)

162

 

 

4.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale

(ct. 755)

163

 

 

5.

Venituri din producţia de investiţii imobiliare

(ct. 725)

164

 

 

6.

Venituri din subvenţii de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

165

 

 

7.

Alte venituri din exploatare

(ct. 751 + 758 + 7815), din care:

166

 

 

- venituri din subvenţii pentru investiţii

(ct. 7584)

167

 

 

- venituri din fondul comercial negativ

(ct. 7815)

168

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 154 + 160 - 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166)

169

 

 

8.

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile

(ct. 601 + 602)

170

 

 

Alte cheltuieli materiale

(ct. 603 + 604 + 606 + 608)

171

 

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

(ct. 605)

172

 

 

c) Cheltuieli privind mărfurile

(ct. 607)

173

 

 

Reduceri comerciale primite

(ct. 609)

174

 

 

9.

Cheltuieli cu personalul (rd. 176 + 177), din care:

175

 

 

a) Salarii şi indemnizaţii8

(ct. 641 +642 + 643 + 644)

176

 

 

b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

(ct. 645 + 646)

177

 

 

10.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 179 - 180)

178

 

 

a.1) Cheltuieli

(ct. 6811 + 6813 + 6817)

179

 

 

a.2) Venituri

(ct. 7813)

180

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182- 183)

181

 

 

b.1) Cheltuieli

(ct. 654 + 6814)

182

 

 

b.2) Venituri

(ct. 754 + 7814)

183

 

 

11.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 191)

184

 

 

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe

(ct. 611 +612 + 613 + 614 + 615 + 621 +622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

185

 

 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale

(ct. 635 + 6586)

186

 

 

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător

(ct. 652)

187

 

 

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale

(ct. 655)

188

 

 

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare

(ct. 6587)

189

 

 

 

 

11.6. Alte cheltuieli

(ct. 651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

190

 

 

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing

(ct. 666)7)

191

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 193 -194)

192

 

 

- Cheltuieli

(ct. 6812)

193

 

 

- Venituri

(ct. 7812)

194

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 170 la 173 -174 + 175 + 178 + 181 + 184 + 192)

195

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

 

 

 

 

- Profit (rd. 169-195)

196

 

 

- Pierdere (rd. 195 -169)

197

 

 

12.

Venituri din interese de participare

(ct. 7611 +7612 + 7613)

198

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

199

 

 

13.

Venituri din dobânzi

(ct. 766)7)l

200

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

201

 

 

14.

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată

(ct. 7418)

202

 

 

15.

Alte venituri financiare

(ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

203

 

 

- din care, venituri din alte imobilizări financiare

(ct. 7615)

204

 

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL

(rd. 198 + 200 + 202 + 203)

205

 

 

16.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 207 - 208)

206

 

 

- Cheltuieli

(ct. 686)

207

 

 

- Venituri

(ct. 786)

208

 

 

17.

Cheltuieli privind dobânzile

(ct. 666)7)

209

 

 

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

210

 

 

Alte cheltuieli financiare

(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

211

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

(rd. 206 + 209+ 211)

212

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

 

 

 

 

- Profit (rd. 205-212)

213

 

 

- Pierdere (rd. 212 - 205)

214

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 169 + 205)

215

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 195 + 212)

216

 

 

18.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

 

 

 

 

- Profit (rd. 215-216)

217

 

 

- Pierdere (rd. 216 -215)

218

 

 

19.

Impozitul pe profit

(ct. 691)

219

 

 

20.

Impozitul specific unor activităţi

(ct. 695)

220

 

 

21.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

(ct. 698)

221

 

 

22.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

222

 

 

- Profit (rd. 217 - 219 - 220 - 221)

 

 

 

- Pierdere

(rd. 218 + 219 + 220 + 221); (219 + 220 + 221-217)

223

 

 


*) Subvenţii pentru stimularea ocupării torţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru â solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, „(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1.307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente .........................................”

 

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) în categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

6) La secţiunea „XII Capital social vărsat”, la rd. 138-148, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 176 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ...................................................

Numele şi prenumele ...................................................

Semnătura ..................................................................

Calitatea .....................................................................

 

Semnătura ..................................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

C. Raportări contabile la data de 30 iunie 2018 întocmite de entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes public definite de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

26. Entităţile mici, respectiv mijlocii şi mari, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (3), respectiv pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi entităţile de interes public definite de aceleaşi reglementări, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei întocmesc formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.

27. Structura formularului1) „Contul de profit şi pierdere” (cod 20) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi mari, precum şi entităţile de interes public este următoarea:

Contul de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2018

 

Cod 20

 

 

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Realizări aferente perioadei de raportare

01,01,2017-30.06.2017

01.01,2018-30.06.2018

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)

01

 

 

Producţia vândută

(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

02

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor

(ct. 707)

03

 

 

Reduceri comerciale acordate

(ct. 709)

04

 

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct, 766*)

05

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(ct. 7411)

06

 

 

2.

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

(ct. 711 +712)

Sold C

07

 

 

Sold D

08

 

 

3.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale

(ct. 721 + 722 )

09

 

 

4.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale

(ct. 755)

10

 

 

5.

Venituri din producţia de investiţii imobiliare

(ct. 725)

11

 

 

6.

Venituri din subvenţii de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

 

 

 

7.

Alte venituri din exploatare

(ct. 751 + 758 + 7815), din care:

13

 

 

 

- venituri din subvenţii pentru investiţii

(ct. 7584)

14

 

 

 

- venituri din fondul comercial negativ

(ct. 7815)

15

 

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL

(rd. 01 +07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

 

 

8.

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile

(ct. 601 + 602)

17

 

 

Alte cheltuieli materiale

(ct. 603 + 604 + 606 + 608)

18

 

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

(ct. 605)

19

 

 

c) Cheltuieli privind mărfurile

(ct. 607)

20

 

 

Reduceri comerciale primite

(ct. 609)

21

 

 

9.

Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:

22

 

 

a) Salarii şi indemnizaţii

(ct. 641 + 642 + 643 + 644)

23

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială

(ct. 645 + 646)

24

 

 

10.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

(rd. 26 - 27)

25

 

 

a.1) Cheltuieli

(ct. 6811 + 6813 + 6817)

26

 

 

a.2) Venituri

(ct. 7813)

27

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

 

 

b.1) Cheltuieli

(ct. 654 + 6814)

29

 

 

b.2) Venituri

(ct. 754 + 7814)

30

 

 

11.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

 

 

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe

(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 +622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

32

 

 

11,2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale

(ct. 635 + 6586*)

33

 

 

11.3, Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător

(ct. 652)

34

 

 

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale

(ct. 655)

35

 

 

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare

(ct. 6587)

36

 

 

11.6. Alte cheltuieli (ct 651 + 6581+6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

 

 

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing

(ct. 666*)

38

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

 

 

- Cheltuieli

(ct. 6812)

40

 

 

- Venituri

(ct. 7812)

41

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

 

 

 

 

- Profit (rd. 16-42)

43

- Pierdere (rd. 42-16)

44

 

 

12.

Venituri din interese de participare

(ct. 7611 + 7612 + 7613)

45

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

46

 

 

13.

Venituri din dobânzi (ct, 766*)

47

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

48

 

 

14.

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată

(ct. 7418)

49

 

 

15.

Alte venituri financiare

(ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

50

 

 

- din care, venituri din alte imobilizări financiare

(ct. 7615)

51

 

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)

52

 

 

16.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

 

 

- Cheltuieli

(ct. 686)

54

 

 

- Venituri

(ct. 786)

55

 

 

 

17.

Cheltuieli privind dobânzile

(ct. 666*)

56

 

 

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

57

 

 

Alte cheltuieli financiare

(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

58

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)

59

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

60

 

 

 

- Profit (rd. 52 - 59)

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

 

 

18.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

64

 

 

 

- Profit (rd.62 - 63)

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

 

 

19.

Impozitul pe profit

(ct. 691)

66

 

 

20

Impozitul specific unor activităţi

(ct. 695)

67

 

 

21.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

(ct. 698)

68

 

 

22.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

 

 

 

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

* Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

 

 

 

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

 

La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale” se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ...................................................

Numele şi prenumele ...................................................

Semnătura ..................................................................

Calitatea .....................................................................

 

Semnătura ..................................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

28. Structura formularului*) „Date informative” (cod 30) întocmit de entităţile mici, mijlocii şi mari, precum şi de entităţile de interes public este următoarea:

 

Date informative la data de 30 iunie 2018

 

cod 30

 

 

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

 

 

II, Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total (col. 2 + 3)

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 18), din care:

04

 

 

 

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

 

 

 

- peste 30 de zile

06

 

 

 

- peste 90 de zile

07

 

 

 

- peste 1 an

08

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd. 10 la 141. din care:

09

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

 

 

 

- alte datorii sociale

14

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

 

 

 

Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

 

 

 

- contribuţia asiguratorie pentru muncă

17a

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

 

 

 

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

19

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

20

 

 

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

23

 

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

24

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)

25

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

 

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

32

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*)

33

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

35

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

36

 

V. Tichete acordate salariaţilor

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor

37

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cerceta re-dezvoltare**)

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:

38

 

 

- după surse de finanţare (rd. 40 + 41), din care:

39

 

 

- din fonduri publice

40

 

 

- din fonduri private

41

 

 

- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44), din care:

42

 

 

- cheltuieli curente

43

 

 

- cheltuieli de capital

44

 

 

VII. Cheltuieli de inovare***)

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

45

 

 

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

(ct. 4094)

46

 

 

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

(ct. 4093)

47

 

 

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:

48

 

 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:

49

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

50

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

51

 

 

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

52

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

53

 

 

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:

54

 

 

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

(din ct. 267)

55

 

 

- creanţe imobilizate în valută

(din ct. 267)

56

 

 

 

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

57

 

 

- creanţe comerciale în relaţia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

 

 

Creanţe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.

413)

59

 

 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate

(ct. 425 + 4282)

60

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct 431 + 436 + 437 + 4382 +

441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 62 la 66), din care:

61

 

 

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct. 431 + 437 + 4382)

62

 

 

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului

(ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

63

 

 

- subvenţii de încasat

(ct. 445)

64

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate

(ct. 447)

65

 

 

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului

(ct. 4482)

66

 

 

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate

(ct. 451), din care:

67

 

 

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente

(din ct. 451), din care:

68

 

 

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente

(din ct. 451)

69

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct, 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct, 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70

 

 

Alte creanţe

(ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) (rd. 72 la 74), din care:

71

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţiuni în participaţi©

(ct. 453 + 456 + 4582)

72

 

 

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)

73

 

 

 

- sumele preluate din contul 542 .Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct 461)

74

 

 

Dobânzi de încasat

(ct. 5187), din care:

75

 

 

- de la nerezidenţi

76

 

 

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)

77

 

 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute

(ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508) (rd. 79 la 82), din care:

78

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

79

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

80

 

 

- acţiuni emise de nerezidenţi

81

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

82

 

 

Alte valori de încasat

(ct. 5113 + 5114)

83

 

 

Casa în lei şi în valută (rd. 85 + 86), din care:

84

 

 

- în lei

(ct. 5311)

85

 

 

- în valută

(ct. 5314)

86

 

 

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 88 + 90), din care:

87

 

 

- în lei

(ct. 5121), din care:

88

 

 

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

89

 

 

- în valută

(ct. 5124), din care:

90

 

 

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

91

 

 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 93 + 94), din care:

92

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei

(ct. 5112 +din ct. 5125 + 5411)

93

 

 

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută

(din ct. 5125 + 5414)

94

 

 

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119+ 122 + 128), din care:

95

 

 

Credite bancare externe pe termen scurt

(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 97 + 98), din care:

96

 

 

- în lei

97

 

 

- în valută

98

 

 

Credite bancare externe pe termen lung

(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 100 + 101), din care:

99

 

 

- în lei

100

 

 

- în valută

101

 

 

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente

(ct. 1626 + din ct. 1682)

102

 

 

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente

(ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104 + 105), din care:

103

 

 

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

104

 

 

- în valută

105

 

 

 

Alte împrumuturi şi datorii asimilate

(ct. 167), din care:

106

 

 

- valoarea concesiunilor primite

(din ct. 167)

107

 

 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi

alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

108

 

 

- datorii comerciale în relaţia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute

(din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

109

 

 

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (Ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

110

 

 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi

bugetul statului

(ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +447 + 4481) (rd. 112 la 115), din care:

111

 

 

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct. 431 + 437 + 4381)

112

 

 

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului

(ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)

113

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate

(ct. 447)

114

 

 

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct, 4481)

115

 

 

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct 451). din care:

116

 

 

- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct, 451), din care:

117

 

 

- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente

(din ct. 451)

118

 

 

Sume datorate acţionarilor/asociaţilor

(ct. 455), din care:

119

 

 

- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice

120

 

 

- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice

121

 

 

Alte datorii

(ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 123 la 127), din care:

122

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie

(ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

123

 

 

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)^

(din ct. 462 + 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)

124

 

 

- subvenţii nereluate la venituri

(din ct. 472)

125

 

 

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt

(ct. 269+ 509)

126

 

 

 

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi

(ct. 478)

127

 

 

Dobânzi de plătit

(ct. 5186)

128

 

 

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)

129

 

 

Capital subscris vărsat

(ct. 1012), din care:

130

 

 

- acţiuni cotate3*

131

 

 

- acţiuni necotate4)

132

 

 

- părţi sociale

133

 

 

- capital subscris vărsat de nerezidenţi

(din ct. 1012)

134

 

 

Brevete şi licenţe

(din ct. 205)

135

 

 

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii

(ct. 621)

136

 

 

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate În administrare

137

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

138

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

139

 

 

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

Valoarea contabilă netă a bunurilor51

140

 

 

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

30 iunie 2017

30 iunie 2018

Suma

(Col. 1)

%6)

(Col. 2)

Suma

(Col. 3)

%6)

(Col.4)

Capital social vărsat

(ct. 1012)6)

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152), din care:

141

 

X

 

X

- deţinut de instituţii publice (rd. 143 + 144), din care:

142

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;

143

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;

144

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

145

 

 

 

 

- cu capital integral de stat;

146

 

 

 

 

* cu capital majoritar de stat;

147

 

 

 

 

- cu capital minoritar de stat;

148

 

 

 

 

- deţinut de regii autonome

149

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital privat

150

 

 

 

 

- deţinut de persoane fizice