MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 641         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 iulie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

532. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil-construcţie şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bicaz

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

725. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea listei categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018

 

912. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

1.220. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2018

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil-construcţie şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bicaz

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bicaz a unui imobil-construcţie având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 12 iulie 2018.

Nr. 532.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului-construcţie care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dă în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bicaz

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumire imobil

Datele de identificare

Anul dobândiri/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar în lei

Situaţia juridică

Situaţia juridica actuală

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vednâtăfi (după caz. pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ folosinţă/ concesiune

Concesiune/ închinat/ dat cu titlu gratuit

Tip bun

Ministerul Finanţelor Publice va atribui un număr nou.

8.29.08

Sediul

administrativ al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bicaz

Construcţie P+1E

Sc = 171 mp

Sd = 338 mp

Nr. cadastral 51002-C1

Nr. carte funciară

51002-C1 Bicaz

Pe latura nordică - pădure stat

Pe latura estică - domeniul public Bicaz (pentru APIA Neamţ)

Pe latura sudică - domeniul public Bicaz (platformă betonată)

Pe latura vestică - domeniul public Bicaz

Judeţul Neamţ, oraşul Bicaz, Str. Pieţei nr.2

2009

1.029.228,62

Autorizaţia de construire nr. 45/3.10.2008, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1-2395/ 10.07.2009, Proces-verbal de recepţie finală nr. 3828/ 5.08.2014

Administrarea O.C.P.I. Neamţ

CUI 9776391 pentru B.C.P.I. Bicaz

 

Imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea listei categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Direcţiei schimbări climatice şi dezvoltare durabilă nr. 35.776/E.O.A.S. din 4.07.2018 pentru aprobarea listei categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Finanţarea proiectelor prevăzute la art. 1 se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în limita sumelor stabilite în anexă şi a fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Ion Cîmpeanu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 iulie 2018.

Nr. 725.

 

ANEXĂ

 

Lista categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018

 

Nr. crt.

Denumire categorie

Suma alocată (mii lei)

Credite de angajament

Credite bugetare

1.

Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane - autobuze şi troleibuze electrice/GNC

460.000

460.000

2.

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ

92.000

40.000

3.

Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in la nivelul autostrăzilor, drumurilor europene şi drumurilor naţionale

92.000

0

4.

Programul privind instalarea de sisteme solare fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională la gospodăriile individuale din regiunile care nu beneficiază de finanţare în cadrul POR (Bucureşti-Ilfov)

32.500

20.000

5.

Programul privind instalarea de sisteme solare fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice

230.000

100.000

6.

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 - lit. w) de la art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

70.000

33.000

7.

Programul vizând transporturile tip RO-LA, pentru stimularea trecerii transportului de marfă dinspre transportul rutier către calea ferată, în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul transport-lit. a) de la art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare

20.000

20.000

8.

Programul privind finanţarea Centrului de excelenţă NATO pentru protecţia mediului, prin construirea unei clădiri verzi al cărei consum de energie este aproape egal cu zero, exemplu de bune practici în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul rezidenţial

6.000

6.000

 

Total:

1.002.500

679.000

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 8.360 din 19.07.2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 912.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI

ale anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 1.în anexa nr. 1, după poziţia nr. 6484 se introduc 82 noi poziţii, poziţiile nr. 6485-6566, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

Obs.

Denumire produs

formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Preţ producător (lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA (LEI)

stare

Observaţii

Valabilitate preţ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

„6485

W64229001

 

Acevirex 50 mg/g

Cremă

50 mg.g

The Wellcome Foundation Limited - Marea Britanie

Aciclovirum

Cutie cu 1 tub din Al x 5 g cremă (3 ani)

D06BB03

MI

inovativ

14.18

16.17

21.85

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6486

W64400001

 

Algin Baby

100 mg,5 ml

Susp. orală

100 mg/ 5 ml

Sanofi Romania - S.R.L. - România

Ibuprofenum

Cutie cu 1 flacon din sticla bruna x 100 ml suspensie orală, constituit din capac intern şi capac extern din PP, prevăzut cu adaptor pentru seringă din PE şi o seringă dozatoare PEPS gradată la fiecare 0.25 ml pentru măsurarea volumelor până la 6 ml (3 ani)

M01AE01

MG

generic

4.49

5.12

6.92

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6487

W64400002

 

Algin Baby

100 mg/5 ml

Susp. orală

IQO

mg/ 5 ml

Sanofi Romania - S.R.L. - România

Ibuprofenum

Cutie cu 1 flacon din sticlă brună x 100 ml suspensie orală, constituit din capac intern din PE şi capac extern din PP, prevăzut cu adaptor pentru seringă din PE şi o seringă dozatoare PE/PS gradată la fiecare 0.25 ml. pentru măsurarea volumelor până la 6 ml (3 ani)

M01AE01

MG

generic

4.49

5.12

6.92

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6488

W84373001

 

Avastin

25 mgm

Conc. pt. sol. perf.

25 mg/ml

Roche

Registration Gmbh - Germania

Bevacizumabum

Cutie x 1 flacon din sticlă x 4 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă (2 ani)

L01XC07

MI

inovativ

1100.89

1130.89

1270.82

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

6489

W64373002

 

Avastin

25 mgml

Conc. pt. sol. perf.

25 mg/ml

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

BEVACIZUMABUM

Cutie x 1 flacon din

sticla x 16 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă  (2 ani)

L01XC07

MI

inovativ

4342.95

4372.95

4804.67

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6490

W64314001

 

Bicalutamida Alvogen

150 mg

Compr. film.

150 mg

ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD - MALTA

BICALUTAMIDUM

Cutie cu 2 blistere PVC-PVDC/AI x 14 comprimate filmate (5 ani)

L02BB03

MG

generic

218.00

239.80

292.75

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6491

W64075002

 

Bloonis

10 mg

Compr. film.

10 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

OLANZAPINUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)

N05AH03

MG

generic

12.20

13.91

18.80

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6492

W64077002

 

Bloonis

10 mg

Compr. oro-dispersabile

10 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHA

OLANZAPINUM

Cutie cu blistere OPA- AL-PVC/Al x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AH03

MG

generic

12.20

13.91

18.80

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6493

W64078002

 

Bloonis

15 mg

Compr. oro-dispersabile

15 mg

ZENTIVA KS - REPUBL1CA CEHĂ

OLANZAPINUM

Cutie cu blistere OPA- AL-PVC/Al x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AH03

MG

generic

47.41

54.05

68.34

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6494

W64079002

 

Bloonis

20 mg

Compr. orodispersabile

20 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHA

OLANZAPINUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/Al x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AH03

MG

generic

54.66

61.22

77.41

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6495

W64076002

 

Bloonis

5 mg

Compr. film.

5 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

OLANZAPINUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)

N05AH03

MG

generic

8.07

9.20

12x13

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

6496

W62966002

 

BRETARIS

GENUAIR

322

micrograme

Pulb. De inhal.

322 micrograme

ASTRAZENECA

AB - SUEDIA

ACLIDINIUM

BROMIDUM

Cutie conţinând 1 inhalat» a 60 doze

(3 ani)

R03BB05

MI

inovativ

116.68

128.35

156.69

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6497

W64374001

 

CELLCEPT 250 mg

Caps.

250 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

MYCOPHENOLATUM

MOFETILUM

Cutie x 10 blistere PVCAl x 10 capsule (3 ani)

L04AA06

MI

inovativ

155.14

170.65

208.33

 

 

Preţurile sunt valabile [rână la data de 1 octombrie 2018.

6498

W64375001

 

CELLCEPT 500 mg

Compr. film.

500 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

MYCOPHENOLATUM

MOFETILUM

Cutie x 5 blistere PVC/AI x

10 comprimate filmate (3 ani)

L04AA06

MI

inovativ

146.74

161.41

197.05

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6499

W64483002

 

CORDARONE 200 mg

Compr.

200 mg

SANOFI

ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

AMIODARONUM

Cutie cu 2 blistere PVC/AI x

15 comprimate (3 ani)

C01BD01

MI

inovativ

9.13

10.41

14.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6500

W64489001

 

DEPAKINE

Sirop

57.64 mg/ml

SANOFI

ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

Cutie x 1 flacon x 150 ml +1 seringă pentru administrare orală (2 ani)

N03AG01

MI

inovativ

11.96

13.64

18.43

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6501

W64489002

 

DEPAKINE

Sirop

57.64 mg/ml

SANOFI

ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

Cutie x 1 flacon x 150 ml +1 linguriţă dozatoare (2 ani)

N03AG01

MI

inovativ

11.96

13.64

18/13

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6502

W64590001

 

EFAVIRENZ

EMTRICI-

imm

TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA

600 mg/ 200 mg/ 245 mg

Compr. film.

600 mg/ 200 mg/ 245 mg

KRKA DD NOVO MESTO - SLOVENIA

EFAVIRENZUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXIL

Cutie cu flacon din PEID prevăzut cu sistem de închidere din polipropilenă securizat pentru copii, cu gel desicant de siliciu x 30 comprimate filmate (2 ani)

J05AR06

MG

generic

804.90

834.90

948.19

 

 

Preţurile sunt valabile [rână la data de 1 octombrie 2018.

 

6503

W62965002

 

EKLIRA

GENUAIR

322 micrograme

PUL8. OE INHAL-

322 micrograme

ASTRAZENECA A8 - SUEDIA

ACLIDINIUM

BROMIDUM

Cutie conţinând 1 inhalator a 60 doze (3 ani)

R03BB05

MI

inovativ

116.68

128.35

156.69

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6504

W64376001

 

ERIVEDGE 150 mg

CAPS.

150 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

VISMODEGIB

Flacon HDPE cu capac cu filei securizat pentru copil x 28 capsule (4 ani)

L01XX43

MI

inovativ

19739.06

19769.04

21586.43

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6505

W64200001

 

ERTAPENEM

ATBIg

PULB. PT.

CONC. PT. SOL.PERF.

ig

ANTIBIOTICE – S.A. - ROMÂNIA

ERTAPENEMUM

Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră, cu capacitate de 20 ml cu dop din cauciuc clorobutilic, acoperite cu capsă din aluminiu şi disc din polipropilenâ care conţin pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă(18luni)

J01DH03

MG

generic

919.00

949.00

1072.56

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6506

W64377001

 

ESBRIET 267 mg

CAPS.

267 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

PIRFENIDONUM

Cutie cu blistere 63 capsule (4 ani)

L04AX05

MO

orfan

2200.91

2230.91

2469.84

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6507

W64378001

 

ESBRIET 267 mg

COMPR.

FILM.

267 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

PIRFENIDONUM

Ambalaj cu 252 comprimate filmate (2 ani)

L04AX05

MO

orfan

8586.77

8616.76

9430,43

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6508

W64379001

 

ESBRIET 801 mg

COMPR.

FILM.

801 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANA

PIRFENIDONUM

Ambalaj cu

84 comprimate filmate (2 ani)

L04AX05

MO

orfan

8586.77

8616.76

9430.43

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

6509

W63975005

 

FIASP

100 unităţi/ml

SOL INJ.IN STILOU INJECTOR

PREUMPLUT

100

unităţi/ml

NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA

INSULINUMASPART

5 stilouri injectoare preumplute (sticlă) (FlexTouch) x 3 ml

soluţie (30 luni)

A10AB05

MI

inovativ

133.33

146.67

179.05

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6510

W64380001

 

GAZYVARO 1000 mg

CONC. PT. SOLPERF,

1000 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

OBINUTUZUMABUM

Flacon din sticlă de 50 ml care conţine 40 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilâ (3 ani)

L01XC15

MO

orfan

14206.15

14236.13

15555.55

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6511

W64381001

 

HERCEPTIN 150 mg

PULB. PT.

CONC. PT. SOLPERF.

150 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

TRASTUZUMABUM

Cutie x 1 flacon pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabiiâ (150 mg trastuzumab) (4 ani)

L01XC03

MI

inovativ

2108.34

2138.34

2368.94

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6512

W64382001

 

HERCEPTIN 600 mg/5 ml

SOL INJ.

600 mg/ 5 ml

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

TRASTUZUMABUM

Cutie cu un flacon de 6 ml din sticlă transparentă cu dop conţinând 5 ml soluţie (600 mg trastuzumab) (21 luni)

L01XC03

MI

inovativ

6169.88

6199.87

6796.02

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6513

W64484001

 

IMOVANE 7.5 mg

COMPR.

FILM.

7.5 mg

SANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

ZOP1CLONUM

Cutie cu 1 blister PVC/AI x

20 comprimate filmate (3 ani)

N05CF01

MI

inovativ

4.71

5.37

7.26

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6514

W56597004

 

IRINOTECAN

KABI

20 mgml

CONC. PT. SOLPERF

20 mg/rril

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC - MAREA BRITANIE

IRINOTECAN UM

Cutie cu 1 flacon din sticlă brună cu capacitatea de 30 ml prevăzut cu dop din cauciuc clorobutilic, capsă din Al şi disc din PP. care conţine 25 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilâ (2 ani)

L01XX19

MG

generic

461.13

511.13

595.26

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6515

W56597003

 

IRINOTECAN

KABI

20 mgml

CONC. PT. SOL PERF.

20 mg/ml

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC - MAREA BRITANIE

IRINOTECANUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă brună cu capacitatea de 20 ml prevăzut cu dop din cauciuc clorobutilic, capsă din Al şi disc din PP. care conţine 15 ml concentrat pentru soluţia perfuzabilâ (2 ani)

L01XX19

MG

generic

288.68

317.55

384.28

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

6516

W56597002

 

IRINOTECAN

KABI

20 mgmi

CONC. PT, SOL. PERF.

20 mg/ml

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC - MAREA BRITANIE

IRINOTECANUM

Cutie cui flacon din sticlă brună cu

capacitatea de 6 ml prevăzut cu dop din cauciuc clorobutilic, capsă din Al şi disc din PP. care conţine 5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilâ (2 ani)

L01XX19

MG

generic

96.22

107.77

131.56

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6517

W56597001

 

IRINOTECAN

KABI

20 mg/ml

CONC. PT. SOL PERE

20 mg/ml

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC - MAREA BRITANIE

IRINOTECAN UM

Cutie cu 1 flacon din sticlă brună cu capacitatea de 6 ml prevăzut cu dop din cauciuc clorobîitrlic, capsa din Al şi disc din PP, care conţine 2 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilâ (2 ani)

L01XX19

MG

generic

38.49

43.88

57.39

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6518

W64383001

 

KADCYLA 100 mg

PULB.PT. CONC. PT SOL. PERF.

100 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

TRASTUZUMABUM

EMTANSINUM

Cutie cu 1 flacon a 15 ml x 100 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilâ (3 ani)

L01XC14

MI

inovativ

6860.64

6890.63

7546.95

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6519

W64384001

 

KADCYLA 160 mg

PULB.PT.

CONC. PT. SOL. PERF

160 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

TRASTUZUMABUM

EMTANSINUM

Cutie cu 1 flacon a 20 ml x 160 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilâ (3 ani)

L01XC14

MI

inovativ

10977.03

11007.01

12035.81

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6520

W64210003

 

LOKREN 20 mg

COMPR.

FILM.

20 mg

SANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

BETAXOLOLUM

Cutie cu 6 Mistere PVC/AI x

14 comprimate filmate (3 ani)

C07AB05

MI

inovativ

37.65

42.92

56.14

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6521

W64346001

 

LUIVAC 3 mg

COMPR.

3 mg

ALVOGEN MALTA

OPERATIONS

(ROW) LTD -

MALTA

DIVERSE - PRODUSE BIOLOGICE

Cutie cu 2 Mistere PVC- AI-PVC/Alx 14 comprimate (2 ani)

L03AXN1

MI

inovativ

29.97

34.17

44.69

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6522

W64385001

 

MABTHERA 100 ing

CONC. PT. SOL. PERF

100 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

RITUXIMABUM

Cutie x 2 flacoane x 10 ml (30 luni)

L01XC02

MI

inovativ

1829.53

1859.53

2065.04

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

6523

W64387001

 

MABTHERA 1400 mg

SOL.INJ.

1400 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH -

GERMANIA

RITUXIMABUM

Cutie x 1 flacon (1400 mg rituximab/11.7 ml)

sol. ini- pt. adm. subcutanată (30 luni)

L01XC02

MI

inovativ

6498.96

6528.95

7154.72

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6524

W64386001

 

MABTHERA 500 mg

CONC. PT. SOL. PERF.

500 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

RITUXIMABUM

Cutie x 1 flacon x 50 ml (500 mg rituximab în 50 ml- 10 mg/ml) (30 luni)

L01XC02

MI

inovativ

4602.94

4632.93

5088.05

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6525

W64391001

 

MIRCERA 100 mcg/ 0.3 ml

SOL INJ.

ÎN- SERINGĂ PREUMPLUTĂ

100 mcg/ 0.3 ml

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

METOXI-

POLIETILENGLICOL

EPOETINABETA

Cutie x 1 senngă preumplutâ x 0.3 ml soluţie injectabilă (3 ani)

B03XA03

MI

inovativ

649.32

679.32

778.61

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6526

W64392001

 

MIRCERA 150 mcg/ 0.3 ml

SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

150 mcg/ 0.3 ml

ROCHE

REGISTRATION

GMBH -

GERMANIA

METOXI-

POLIETfLENGLICOL

EPOETINABETA

Cutie x 1 seringă preumplutâ x 0.3 ml soluţie injectabilă (3 ani)

B03XA03

MI

inovativ

973.95

1003.95

1132.46

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6527

W64389001

 

MIRCERA

50 mcg; 0.3 ml

SOI INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

50 mcg / 0.3 ml

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

METOXI-

POLIETILENGLICOL

EPOETINABETA

Cutie x 1 seringă preumplutâ x 0.3 ml soluţie injectabilă  (3 ani)

B03XA03

MI

inovativ

324.67

354.67

424.74

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6528

W64390001

 

MIRCERA 75 mcg/0-3 ml

SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

75 mcg/ 0.3 ml

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

METOXL

POL IETILENGLICOL EPOETINABETA

Cutie x 1 senngă preumplutâ x 0.3 ml soluţie injectabilă (3 ani)

B03XA03

MI

inovativ

467.01

517.01

601.69

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6529

W64231003

 

NEODOL- PASSE 0.30 mg + 0.12 mg/ml

SOL. PERF.

0,30 mg + 0,12 mg/ml

FRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

COMBINAŢII

Cutie cu 10 flacoane din sticlă incolora x 250 ml soluţie perfuzabilă (1 an)

M01AB55

MI

inovativ

169.20

186.12

227.22

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6530

W64395002

 

NEORECOR- MON 10000 UI 1 0.6 ml

SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

10000 Ui/ 0.3 ml

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

EPOETINUM BETA

Cutie x 6 seringi preumplute x 0.6 ml soluţie injectabilă + 6 ace (2 ani)

B03XA01

MI

inovativ

1476.50

1506.50

1680.24

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

6531

W64396002

 

NE0REC0R- MON 2000 UI/ 0.3 ml

SOL. INJ.ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

2000 UI/ 0.3 ml

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

EPOETINUM BETA

Cutie x 6 seringi

preumplute x 0.3 ml soluţie injectabilă + 6ace (2 ani)

B03XA01

MI

inovativ

267.63

294.39

359.39

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6532

W64397001

 

NEORECOR- MON 30000 UI/ 0.6 ml

SOL. INJ.ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

30000 UJ/ 0.3 ml

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

EPOETINUM BETA

Cutie x 1 seringă preumplută x 0.6 ml + 1 ac (2 ani)

B03XA01

MI

inovativ

852.02

882.02

999.55

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6533

W64398002

 

NEORECOR- MON 4000 UI./ 0.3 ml

SOL. INJ.ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

4000 UI/ 0.3 rrf

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

EPOETINUM BETA

Cutie x 6 seringi preumplute x 0.3 ml soluţie injectabilă + 6 ace (2 ani)

B03XA01

MI

inovativ

530.80

560.80

649.42

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6534

W64399002

 

NEORECOR- MON 5000 UI/ 0.3 ml

SOL. INJ.ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

5000 UI/

0.3 ml

ROCHE

REGISTRATION

GMBH -

GERMANIA

EPOETINUM BETA

Cutie x 6 seringi preumplute x 0.3 ml soluţie injectabilă + 6 ace (2 ani)

B03XA01

MI

inovativ

784.58

814.58

926.04

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6535

W64235001

 

NEOTON 1 g PHLEBO

PULB. + SOLV. SOL. PERE

ig

ALFASIGMA ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

FOSFOCREATININUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă Incoloră a 1 g pulbere +1 flacon din sticlă incoloră x 50 m! solvent + kit de administrare care conţine o trusă de transvazare a solventului peste pulbere şi o trusă de perfuzie (3 ani)

C01EB06

MI

inovativ

42.97

48.98

64.07

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6536

W64401002

 

NO-SPA 40 mg/2 ml

SOL INJ.

40 mg/2 ml

SANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

DROTAVERINUM

Cutie cu 25 fiole din sticlă brună cu punct de rupere x 2 ml soluţie injectabilă  (3 ani)

A03AD02

MI

inovativ

16.50

18.81

25.42

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6537

W53034002

 

NOVOSEVEN 1 mg (50 KUI)

PULB. + SOLV. PT. SOL INJ.

50KIU

NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA

EPTACOG ALFA ACTIVATUM

Cutie cu 1 flacon pulbere pentru soluţie injectabilă +1 seringă preumplută cu solvent pentru reconstituire (3 ani)

B02BD08

MI

inovativ

2390.65

2420.65

2676.66

 

 

Preţurile sunt valabile (rână la data de 1 octombrie 2018.

 

6538

W64151002

 

OLSS.A. 20 mg/5 mg

COMPR.

FILM.

20 mg/5 mg

HCSBVBA - BELGIA

OLMES.A.RTANUM MEDOXOMILUM +

AMLOD1PINUM

Cutie cu blisL OPA- AI- PVC/Alx

28 comprimate filmate

(2 ani)

C09DB02

MG

generic

40.44

46.10

60.30

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6539

W64151010

 

OLSS.A. 20 mg/5 mg

COMPR.

FILM.

20 mg/5 mg

HCSBVBA - BELGIA

OLMES.A.RTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM

Cutie cu blisl. perforate pentru eliberarea unei unităţi OPA- AI-PVC/ Al x 28 x 1 comprimate filmate (2 ani)

C09DB02

MG

generic

40.44

46.10

60.30

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6540

W64151003

 

OLSS.A. 20 mg/5 mg

COMPR.

FILM.

20 mg/5 mg

HCSBVBA - BELGIA

OLMES.A.RTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM

Cutie cu blist. OPA- AI-PVC/AI x 30 comprimate filmate (2 ani)

C09DB02

MG

generic

43.33

49.40

64.61

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6541

W64151011

 

OLSS.A. 20 mg/5 mg

COMPR.

FILM.

20 mg/5 mg

HCSBVBA - BELGIA

OLMES.A.RTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM

Cutie cu blist. perforate pentru eliberarea unei unităţi OPA- AI-PVC/ Al x 30 x 1 comprimate filmate (2 ani)

C09DB02

MG

generic

43.33

49.40

64.61

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6542

W64393001

 

PEGASYS

180 micro- grame/0.5 mf

SOL. INJ.ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

100 mcg/ 0,5 ml

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

PEGINTERFERON

ALFA2A

Cutie x 1 senngâ preumplută x 0.5 ml + 1 ac (4 ani)

L03AB11

MI

inovativ

651.55

681.55

781.04

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6543

W64394001

 

PERJETA 420 mg

CONC. PT. SOL.PERF.

420 nrg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

PERTUZUMABUM

Cutie x 1 flacon din sticlă x 14 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilâ x 420 mg pertuzumab (2 ani)

L01XC13

MI

inovativ

11418.32

11448.31

12516.82

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6544

W64388001

 

QUARELIN

COMPR.

 

SANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

COMBINAŢII

Cutie x 1 blister x 10 comprimate (3 ani)

N02BB52

MI

inovativ

7.76

8.85

11.96

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6545

W64027003

 

REAGILA 1.5 mg

CAPS.

1.5 mg

GEDEON RICHTER PLC - UNGARIA

CARIPRAZINUM

Cutie cu blistere PVC/PEPVDC/A] x 28 capsule (5 ani)

N05AX15

MI

inovativ

375.08

405.08

479.69

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

6546

W64028003

 

REAGILA 3 mg

CAPS.

3 mg

GEDEON RICHTER PLC - UNGARIA

CARIPRAZINUM

Cutie cu blislere PVC/PE/PVDC/AI x 28 capsule (5 ani)

N05AX15

MI

inovativ

375.08

405.08

479.69

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6547

W64029001

 

REAGILA 4.5 mg

CAPS.

4.5 mg

GEDEON RICHTER PLC - UNGARIA

CARIPRAZINUM

Cutie cu blistere PVC/PE/PVDC/Alx 28 capsule (5 ani)

N05AX15

MI

inovativ

375.08

405.08

479.69

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6548

W64030001

 

REAGILA 6 mg

CAPS.

6 mg

GEDEON RICHTER PLC - UNGARIA

CARIPRAZINUM

Cutie cu blislere PVC/PE/PVDC/AI x 28 capsule (5 ani)

N05AX15

MI

inovativ

375.08

405.08

479.69

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6549

W64404001

 

ROACTEMRA 162 mg

SOL INJ.ÎN SERINGĂ PREUMPLUTÂ

162 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

TOCILIZUMABUM

Cutie cu 4 seringi preumplute sistem de protecţie pentru ac a câte 0.9 ml sol.

(24 luni)

L04AC07

MI

inovativ

3786.86

3816.86

4198.53

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6550

W64403001

 

ROACTEMRA

20 mg/ml

C0NC. PT. SOL.PERF.

20 mg/ml

ROCHE

REGISTRATION

GMBH -

GERMANIA

TOCILIZUMABUM

Cutie x 1 flacon x 4 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă (30 luni)

L04AC07

MI

inovativ

530.18

560.18

648.75

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6551

W64403003

 

ROACTEMRA

20 mg/ml

C0NC. PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

TOCILIZUMABUM

Cutie x 1 flacon x 10 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă (30 (uni)

L04AC07

MI

inovativ

1319.37

1349.37

1508.96

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6552

W64403005

 

ROACTEMRA

20 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

TOCILIZUMABUM

Cutie x 1 flacon x 20 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă (30 luni)

L04AC07

MI

inovativ

2602.94

2632.93

2908.05

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

6553

W64426002

 

SEVIKAR

20mg/5mg

COMPR.

FILM.

20 mg/5 mg

ALVOGEN MALTA OPERATIONS

(ROW) LTD - MALTA

OLMES.A.RTANUM MEDOXOMILUM +

AMLODIPINUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/AI x

28 comprimate filmate (5 ani)

C09DB02

MI

inovativ

68.01

76.17

96.31

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6554

W64428002

 

SEVIKAR 40 mg/10 mg

COMPR.

FILM.

40 mg/ 10 mg

ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD - MALTA

OLMES.A.RTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/AI x 28 comprimate filmate (5 ani)

C09DB02

MI

inovativ

74.55

83.49

105.57

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6555

W64427002

 

SEVIKAR

40mg/5mg

COMPR.

FILM.

40 mg/5 mg

ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD - MALTA

OLMES.A.RTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/AI x 28 comprimate filmate (5 ani)

C09DB02

MI

inovativ

68.01

76.17

96.31

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6556

W64420001

 

SOLIAN 200 mg

COMPR.

200 mg

SANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

AMISULPRIDUM

Cutie cu 3 blistere PVC/AI x

10 comprimate (3 ani)

N05AL05

MI

inovativ

47.11

53.71

67.91

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6557

W64419001

 

SOLIAN 400 mg

COMPR.

FILM.

400 mg

SANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

AMISULPRIDUM

Cutie cu 3 blistere PVC/AI x

10 comprimate filmate (3 ani)

N05AL05

MI

inovativ

77.79

87.12

110.16

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6558

W63788002

 

TADILECTO 10 mg

COMPR.

FILM.

10 mg

KRKA DD NOVO MESTO - SLOVENIA

TADALAFILUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/AI x 4 comprimate filmate (2 ani)

G04BE08

MG

generic

40.36

46.01

60.18

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6559

W63789002

 

TADILECTO 20 mg

COMPR.

FILM.

20 mg

KRKA DD NOVO MESTO - SLOVENIA

TADALAFILUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/AI x 4 comprimate filmate (2 ani)

G04BE08

MG

generic

31.98

36.46

47.69

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

6560

W64406001

 

TAMIFLU 30 mg

CAPS.

30 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

OSELTAMIVIRUM

Cutie x 1 blister PVC/PE/PVDC/AI x 10 capsule (7 ani)

J05AH02

MI

inovativ

29.19

33.28

43.53

 

 

Preţurile sunt valabile (rână la data de 1 octombrie 2018.

6561

W64405001

 

TAMIFLU 75 mg

CAPS,

75 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

OSELTAMIVIRUM

Cutie x 1 blister PVC/PE/PVDC/AI x 10 capsule (10 ani)

J05AH02

MI

inovativ

54.01

60.50

76.49

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6562

W64407001

 

TARCEVA 100 mg

COMPR.

FILM.

100 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

ERLOTINIBUM

Cutie x 30 comprimate filmate (blister AI/PVC) (4 ani)

L01XE03

MI

inovativ

5815.17

5845.17

6409.39

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6563

W64408001

 

TARCEVA 150 mg

COMPR.

FILM.

150 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

ERLOTINIBUM

Cutie x 30 comprimate filmate (blister Ai/PVC) (4 ani)

L01XE03

MI

inovativ

7173.70

7203.69

7890.18

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6564

W64490001

 

TARGOCID 400 mg

PULB. + SOLV. PT. SOL.

INJ./PERF, S.A.U SOL ORALĂ

400 mg

SANOFI ROMANI A - S.R.L. - ROMÂNIA

TEICOPLANINUM

Cutie x 1 flacon din sticla incoloră tip I, care conţine pulbere şi o fiolă din sticlă incoloră ţipi care conţine solvent (apă pentru preparare inj. 3 ml) (3 ani)

J01XA02

MI

inovativ

95.03

106.43

129.93

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6565

W64105002

 

VALDREN 30 mg

COMPR.

FILM.

30 mg

G.L. PHARMA GMBH - AUSTRIA

MIRTAZAPINUM

Cutie cu 3 blistere albe opace PVC/PVDC/AI x 10 comprimate filmate (5 ani)

N06AX11

MG

generic

10.79

12.30

16.63

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6566

W64409001

 

ZELBCRAF

COMPR.

FILM.

240 mg

ROCHE

REGISTRATION GMBH - GERMANIA

VEMURAFENIBUM

Cutie cu blistere MIM perforate pentru unităţi dozate 56 x 1 comprimat filmat (3 ani)

L01XE15

MI

inovativ

6616.74

6646.73

7283.10

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

2. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 163, 164, 513, 515, 516, 529, 530, 639, 687, 688, 690, 692, 694, 721, 995, 996, 1257, 1332, 1334, 1645, 1792, 1797, 1866, 2025, 2142, 2334, 2335, 2422, 2629, 2630, 2745, 2766, 2767, 2769, 2772, 2773, 2981, 3022, 3023,  3024, 3270, 3271, 3273, 3274, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3447, 3532, 3805, 3806, 3880, 3920, 4158, 4326, 4327, 4340, 4341, 4342, 4343, 4346, 4506, 4507, 4508, 4636, 4637, 4627, 4828, 4842, 4843, 4846, 5181, 5522, 5578, 6206, 6207, 6218 se modifică fi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

Obs.

Denumire produs

formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Preţ producător (lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA (LEI)

stare

Observaţii

Valabilitate preţ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.163

W60584001

1

ALGINBABY 100 mg/5 ml

SUSP.

ORALÂ

100 mgJ 5 ml

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

IBUPROFENUM

Cutie x 1 flacon din sticlă brună x 100 ml suspensie orală, cu capac PP şi o seringă dozatoare (gradată) din PEJD

M01AE01

MG

generic

4.49

5.12

6.92

DC

 

Preţurile sunt valabile (rână la data de 1 octombrie 2018.

164

W60584002

J

ALGINBABY 100 mg/5 ml

SUSP

ORALÂ

100 mg/ 5 ml

ZENTIVA KS – REPUBLICA CEHĂ

IBUPROFENUM

Cutie x 1 flacon din stidâ brună x 100 ml suspensie orală, cu capac din PE şi o seringă dozatoare (gradată), din PEJD

M01AE01

MG

generic

4.49

5.12

6.92

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

513

W55355001

 

AUGMENTIN

BIS

400 mg/ 57 mg/5 ml

PULB. PT. SUSP ORALÂ

400 mg/ 57 mg/ 5 ml

SMITHKLINE BEECHAM LTD - MAREA BRITANIE

AMOXICILUNUM + ACIDUM CLAVULANICUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră conţinând pulbere pentru 35 ml suspensie orală şi o seringă pentru administrare orală (2 ani, suspensie constituită 7 zile)

J01CR02

MI

inovativ

6.70

7.64

10.32

 

 

Preţurile sunt valabile (rână la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

515

W55355006

 

AUGMENTIN

BIS

400 mg/ 57 mg/5 ml

PULB. PT. SUSP. ORALĂ

400 mg/ 57 mg/ 5 ml

SMITHKLINE BEECHAM LIMITED - MAREA BRITANIE

AMOXICILUNUM + ACIDUM CLAVULANICUM

Gulie x 1 flacon din sticlă incoloră cu pulbere pentru 70 mi suspensie orală + linguriţă dozatoare (2 ani)

J01CR02

VII

inovativ

13.31

15.17

20.51

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

516

W55355005

 

AUGMENTIN

BIS

400 mg/ 57 mg/5 ml

PULB. PT. SUSP. ORALÂ

400 mg/ 57 mg/ 5 ml

SMITHKLINE BEECHAM LIMITED - MAREA BRITANIE

AMOXICILUNUM + ACIDUM CLAVULANICUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră cu pulbere pentru 35 mi suspensie orală + linguriţă dozatoare W* (2 ani)

J01CR02

MI

inovativ

6.66

7.59

10.26

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

529

W42165001

!

AVASTIN

25mg/mi

CONC. PT. SOL. PERF.

25 mg/ ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

BEVACIZUMABUM

Cutie x 1 flacon din stidâ incoloră x 4 ml concentrai pentru soluţie perfuzabiiâ (2 ani)

L01XC07

MI

inovativ

1100.89

1130.89

1270.82

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

530

W42165002

!

AVASTIN 25 mg/ml

CONC. PT, SOL PERF.

25 mg/ ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

BEVACIZUMABUM

Cutie x1 flacon din

sticlă incoloră x 16 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilâ (2 ani)

L01XC07

MI

inovativ

4342.95

4372.95

4804.67

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

639

W58040001

1

BICALUTAMIDÂ ALVOGEN 150 mg

COMPR.

FILM,

150 mg

ALVOGEN ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

BiCALUTAMIDUM

Cutie x 2 blistere PVC-PVDC/Af x 14 comprimate filmate (5 ani)

L02BB03

MG

generic

218.00

239.80

292.75

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

687

W62411002

!

BLOONIS 10 mg

COMPR.

FILM.

10 mg

SANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

OLANZAPINUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/AI x 28 comprimate filmate (2 ani)

N05AH03

MG

generic

12.20

13.91

18.80

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

688

W62413002

!

BLOONIS 10 mg

COMPR. ORODIS- PERS ABILE

10 mg

SANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

OLANZAPINUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/AI x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AH03

MG

generic

12.20

13.91

18.80

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

690

W62414002

!

BLOONIS 15 mg

COMPR.

ORODIS-

PERS.A.BILE

15 mg

SANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

OLANZAPINUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/AI x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AH03

MG

generic

47.41

54.05

68.34

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

692

W62415002

1

BLOONIS 20 mg

COMPR.

ORODIS-

PERS.A.BILE

20 mg

SANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

OLANZAPINUM

Cutie cu blistere OPA- AI-PVC/AI x comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AH03

MG

generic

54.66

61.22

77.41

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

 

694

W62412002

I

BL00NIS 5 mg

COMPR.

FILM,

5 mg

SANOFI ROMANIA -

S.R.L. - ROMÂNIA

OLANZAPINUM

Cutie cu blistere O PA- AI-PVC/AI x

28 comprimate filmate

(2 ani)

N05AH03

MG

generic

8.07

9.20

12.43

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

721

W59308002

I

BRETARIS GENUAIR 322 micrograme

PULB.

INHAL,

322 micrograme

ALMIRALL S.A. - SPANIA

ACLID1NIUM

BROMIDUM

Cutie x 1 inhalatorx 60 doze (2 ani)

R03BB05

MI

inovativ

116.63

128.35

156.69

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

995

W04406001

1

CELLCEPT 250 mg

CAPS.

250 mg

ROCHE

REGI STRAT ION LTD - MAREA BRITANIE

MYCOPHENOLATUM

MOFETIILUM

Cutie x 10 blist. x lOcaps.; (3 ani)

L04AA06

MI

inovativ

155.14

170.65

208.33

DC

 

Preţurile sunt valabile (rână la data de 1 octombrie 2018.

996

W04407001

I

CELLCEPT 500 mg

COMPR.

FILM.

500 mg

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

MYCOPHENOLATUM

MOFETIILUM

Cutie x 5 blistere x 10 comprimate filmate (3 ani)

L04AA06

MI

inovativ

146.74

161.41

197.05

DC

 

Preţurile sunt valabile pini la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

1257

W06951002

I

CORDARONE 200 mg

COMPR.

200 mg

SANOFI - AVENTIS FRANCE

AMIODARONUM

Cutie x 2 blistere din PVC/AI x 15 compnmate (3 ani)

C01BDO-1

MI

inovativ

9.13

10.41

14.07

DC

 

Preţurile sunt valabile pini la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

1332

W06972002

I

DEPAKlNE

SIROP

57.64 mg/ ml

SANOFI - AVENTIS FRANCE - FRANŢA

ACIDUM VALPROlCUM + SĂRURI

Cutie x 1 flacon din sticlă brună x 150 ml sirop, prevăzut cu 17alpro de închidere securizat pentru copii. Însoţit de o linguriţă dozatoare pentru măsurarea volumelor corespunzătoare dozelor 100 mg şi 200 mg valproat desodiu L3 ani)

N03AG01

MI

inovativ

11.96

13.64

18.43

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

 

1334

W06972001

!

DEPAKIME R

SIROP

57,64 mg/ ml

SANOFI - AVENTIS FRANCE - FRANŢA

ACIDUM

VALPROICUM + SĂRURI

Cutie xl flacon x

150 ml +1 seringă pentru administrare orală; (3 ani)

N03AG01

MP

inovativ

11.96

13.64

18.43

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

1645

W59670002

!

EKLIRA GENUAIR 322 micro* grame

PULB.

INHAL.

322 micrograme

ALMIRALL - S.A. - SPANIA

ACLIDINIUM

BROMIDUM

Cutie x 1 inhalator x 60 doze (2 ani)

R03BB05

MI

inovativ

116,68

128.35

156.69

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

1792

W60059001

!

ERIVEDGE

CAPS.

150 mg

ROCHE

REGISTRATION LIMITED - MAREA BR1TANIE

VISMODEGIBUM

Flacon HDPE cu capac cu filet securizat pentru copii x 28 capsule

L01XX43

MI

inovativ

1973906

19769.04

21586.43

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

1797

W61951001

!

ESBRIET 267 mg

CAPS,

267 mg

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

PIRFENIDONUM

Cutie x blistere x 63 capsule (4 ani)

L04AX05

MO

orfan

2200.91

2230.91

2469.84

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

1866

W53455002

j

EVISTA 60 mg

COMPR,

FILM,

60 mg

DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH - GERMANIA

RALOXIFENUM

Cutie x 28 comprimate filmate (blist.Aclar) (3 ani)

G03XC01

MI

inovativ

45.56

51.94

65.67

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

2025

W59768001

 

FLUMFTOLS 2 mg/mi

PIC. OFT. SUSP.

2 mg/ml

THEAFARMA S.P.A. - ITALIA

FLUOROMETHOLONUM

Cutie x 1 flacon PEJD x 10 ml picături oftalmice - suspensie (2 ani)

S01BA07

MI

inovativ

21.56

24.58

33.22

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

 

2142

W62831001

j

GAZYVARO 1000 mg

CONC. PT. SOL.

PERF.

1000 mg

ROCHE

REGISTRATION

LTD - MAREA BRITANIE

OBINUTUZUMAB

1 flacon care conţine 40 ml concentrat într-un flacon (sticlă tip 1) de 50 ml

închis cu dop (din cauciuc butilic) (3 ani)

L01XC15

MO

orfan

14206.15

14236.13

15555.55

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

2334

W60341001

!

HERCEPTIN 600 mg/5 ml

SOL, INJ.

600 mgi 5 ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

TRASTUZUMABUM

Cutie x 1 flacon de 6 ml din sticlă transparentă de tip 1 cu dop de cauciuc butilic laminat cu film de fluorezinâ conţinând 5 ml soluţie injectabilă (tâi luni)

L01XC03

MI

inovativ

6169,88

6199.87

6796.02

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

2335

W07881001

!

HERCEPTIN 150 mg

PULB. PT, CONC. PT, SOL. PERF.

150 mg

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

TRASTUZUMABUM

Cutie x 1 flacon pulbere pt. concentrat soluţie perfuzabilâ (4 ani)

L01XC03

MI

inovativ

2108,34

2136.34

2368.94

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

2422

W43099001

!

IMOVANE 7.5 mg

COMPR.

FILM,

7.5 mg

SANOFI - AVENTIS - FRANŢA

ZOPICLONUM

Cutie x 1 blist. Al/PVC x 20 compr. film, (3 ani)

N05CF01

MP

inovativ

4.71

5.37

7.26

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

2629

W60860001

1

KADCYLA 100 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

100 mg

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

TRASTUZUMABUM

EMTANSINUM

Cutie x 1 flacon cu capacitatea de 15 ml din sticlă tip 1 închis cu dop din cauciuc butilic laminat cu fluoro- rezină de culoare gri şi sigilat cu un sigiliu din aluminiu cu un capac flip-off din plastic de culoare albă

L01XC14

MI

inovativ

6860.64

6890.63

7548.95

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

2630

W60861001

!

KADCYLA 160 mg

PULB. PT. CONC. PT, SOL. PERF.

160 mg

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

TRASTUZUMABUM

EMTANSINUM

 

Cutie x 1 flacon cu capacitatea de 20 ml din sticlă tip 1 închis cu dop din cauciuc butilic laminat cu fluoro rezinâ de culoare gri şi sigilat cu un sigiliu din aluminiu cu un capac flip-off din plastic de culoare violet

L01XC14

MI

inovativ

10977.03

11007.01

12035.81

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

 

2745

W59320OO3

 

LAMIVUDINA AUROBINDO 150 mg

COMPR.

FILM.

150 mg

AUROBINDO

PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTA

LAMIVUDINUM

Cutia x blistare PVC- Adar/Alx 60 comprimate filmate (2 ani)

J05AF05

MG

generic

180.25

198.27

242.05

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

2766

W55419002

!

LAPOZAN 10 mg

COMPR.

ORODfSP.

10 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

OLANZAPINUM

Cutie x blistere Al/AI x 30 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AH03

MG

generic

65.33

73.17

92.52

DC

Medicamentul poate fi menţinut m circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distnb. În ret farm., dar nu mai mult de lande la expirarea APP

Horbia

nr. 737/18.05.2018.

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

2767

W55419003

1

LAPOZAN 10 mg

COMPR.

ORODISP.

10 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

OLANZAPINUM

Cutie x blistere Al/AI x 50 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AHO3

MG

generic

108.83

119.77

146.21

DC

Medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant, distnb. În ret ferm., dar nu mai mult de lande la expirarea APP

nprâja

nr. 737/18.05.2018.

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

2769

W55420002

!

LAPOZAN 15 mg

COMPR,

ORODISP.

15 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

OLANZAPINUM

Cutie x blistere Al/AI x 30 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AH03

MG

generic

131.07

144.18

176.01

DC

Medicamentul poate fi menţinut tn arcuitul terapeutic până la epuizarea cant. distnb. În ret farm., dar nu mai mult de lande la expirarea APP Decizia nr. 737/18.05.2018

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

2772

W55418002

!

LAPOZAN 5 mg

COMPR.

ORODISP.

5 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

OLANZAPINUM

Cutie x blistere Al/AI x 30 comprimate orodispersabile (2 ani)

N05AH03

MG

generic

26.00

29.64

38.77

DC

Medicamentul poate fi menţinut m circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distnb. În ret farm., dar nu mai mult de lande la expirarea APP

fWf7iâ

nr. 737/18.05.2018.

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

2773

W55418003

!

LAPOZAN 5 mg

COMPR.

ORODISP

5mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

OLANZAPINUM

Cutie x blistere Al/AI x 50 compnmate orodispersabile (2 ani)

N05AHO3

MG

genenc

43.33

49.40

64.61

DC

Medicamentul poate fi rnenţinutm arcuitul terapeutic până la epuizarea cant distrib. În ret farm., dar nu mai mult de lande la expirarea APP Decizia nr. 737/18.05.2018.

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

 

2981

W58636003

!

LUIVAC 3 mg

COMPR.

3 mg

DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH -

GERMANIA

DIVERSE- PRODUSE BIOLOGICE

Cutie x2 blistere PVC- AI-PVC/AI x

14 comprimate (2 ani)

L03AXN1

MI

inovativ

29.97

34.17

44.69

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

3022

W07199001

!

MABTHERA 100 mg

CONC. PT. SOL. PERF.

10 mg/ ml- 10 ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

RITUXIMABUM

Cutie x 2 flacoane x 10 ml (30 luni)

L01XC02

MI

inovativ

1829,53

1859.53

2065.04

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

3023

W62893001

!

MABTHERA 1400 mg

SOL INJ.

120 mg/ mi

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

RITUXIMABUM

Cutie x 1 flacon (1400 mg rituximab/11,7 ml) (30 luni)

L01XC02

MI

inovativ

6498.96

6526.95

7154.72

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

3024

W07200001

!

MABTHERA 500 mg

CONC. PT SOL. PERF.

10 mg/ ml - 50 ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

RITUXIMABUM

Cutie x 1 flacon x 50 ml (30 luni)

L01XC02

MI

inovativ

4602.94

4632.93

5088.05

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

3270

W52309001

!

MIRCERA 100 mcg/ 0.3 ml

SOL. INJ. IN

SERINGA

PRE-

UMPLUTA

100 mcg/ 0.3 ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

METOXT

POLIETILENGLICOL

EPOETINABETA

Cutie x 1 seringă preumplută x 0.3 ml soluţie injectabila +. 1 ac27G1/2(2ani)

B03XA03

MI

inovativ

649.32

679.32

778.61

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

3271

W52310001

!

MIRCERA 150 mcg / 0.3 ml

SOL. INJ. ÎN

SERINGĂ

PRE-

UMPLUTĂ

150 mcg/ 0.3 mf

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

METOXI-

POLIETILENGLICOL

EPOETINABETA

Cutie x 1 seringă preumplută x 0.3 ml soluţie injectabilă + 1 ac27G1/2(2ani)

B03XA03

MI

inovativ

973.95

1003.95

1132.46

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

3273

W52307001

j

MIRCERA 50 mcg/0.3 ml

SOL. INJ. ÎN

SERINGĂ

PRE-

UMPLUTA

50 mcg/ 0.3 mi

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

METOX1-

POLIETILENGLICOL

EPOETINABETA

Cutie x 1 seringă preumplută x 0.3 ml soluţie injectabilă +. 1 ac 2701/2(2 am)

B03XA03

MI

inovativ

324.67

354.67

424.74

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

3274

W52308001

!

MIRCERA 75 mcg/0.3 ml

SOL. INJ. ÎN

SERINGA

PRE-

UMPLUTĂ

75mcg/ 0.3 ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

METOXL

POLIETILENGLICOL

EPOETINABETA

Cutie x 1 seringă

preumpluta x 0.3 ml soluţie injectabilă * 1 ac27Gl/2(2ani)

B03XAO3

MI

inovativ

487.01

517.01

601.69

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

3438

W60619003

]

NE0D0L- PASSE 0.30 mg + 0.12 mg/ml

SOL.

PERF.

0.30 mg + 0.12 mg/ml

FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - AUSTRIA

COMBINAŢII

Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră x 250 ml soluţie perfuzabilă (1 an)

M01AB55

MI

inovativ

169.20

186.12

227.22

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

3439

W07740002

!

NEORECOR- MON 10000 UI/ 0.6 ml

SOL. INJ. ÎN

SERINGA

PRE-

UMPLUTÂ

10000 UI/

0.6 ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

EPOETINUM BETA

Cutie x 6 seringi preumplute x 0.6 ml soluţie injectabilă +. 6 ace (2 ani)

B03XA01

MI

inovativ

1476.50

1506.50

1680.24

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

3440

W07741002

!

NEORECOR- MON 200011/ 0.3 mi

SOL. INJ. ÎN

SERINGA

PRE-

UMPLUTĂ

2000 UI/ 0.3 ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

EPOETINUM BETA

Cutie x 6 seringi preumplute x 0,3 ml soluţie injectabilă + 6 ace (2 ani)

B03XA01

MI

inovativ

267.63

294.39

359.39

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

3441

W42097001

]

NEORECOR- MON 30000 UI/ 0.6 ml

SOL. INJ. ÎN

SERINGA

PRE-

UMPLUTĂ

30000 UI/ 0.6 ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

EPOETINUM BETA

Cutie x 1 seringă pre- umplută x 0.6 ml soluţie injectabilă + i ac (2 ani)

B03XA01

MI

inovativ

852.02

882.02

999.55

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

3442

W07742002

!

NEORECOR- MON 4000 UI/ 0.3 ml

SOL. INJ. ÎN

SERINGA

PRE-

UMPLUTÂ

4000 UI/ 0.3 ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

EPOETINUM BETA

Cutie x 6 seringi preumplute x 0.3 ml soluţie injectabilă + 6 ace (2 ani)

B03XA01

MI

inovativ

530.80

560.80

649.42

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

3443

W07744002

!

NEORECOR- MON 500011/ 0.3 mi

SOL. INJ. ÎN

SERINGĂ

PRE-

UMPLUTA

5000 UI/ 0.3 ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

EPOETINUM BETA  

Cutie x 6 seringi preumplute x 0.3 ml soluţie injectabilă + 6 ace (2 ani)

B03XA01

MI

inovativ

784.53

814.58

926.04

DC

 

Preţurile sunt valabile până la dala de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

 

3447

W03245001

!

NEOTON1 g PHLEBO

PULB.+

SOLV. PT. SOL. PERF.

Ifl

ALFA

WASSERMANN S.P.A. - ITALIA

FOSFOCREATININUM

Cutia cu 1 flacon din stidă incoloră a 1 g pulbere, un flacon oin stidă incoloră a 50 ml

solvent şi un kit de administrare care conţine o trusă de transvazare a solventului peste pulbere şi o trusă de perfuzie (3 ani)

C01EB06

MI

inovativ

42.97

48.98

64.07

DC

 

Preţurile sunt valabile l^nă la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

3532

W02902002

!

NO-SPA 40 mg/2 m!

SOL. INJ.

40 mg/ 2 ml

CHINOIN - UNGARIA

DROTAVERINUM

Cutie x 25 fiole x 2 ml (5 ani)

A03AD02

MP

inovativ

16.50

18.81

25.42

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

3805

W52195001

!

OXALIPLATIN ACTAVIS 5 mg/ml

LIOF. PT. SOL. PERF.

 

ACTAVIS - S.R.L. - ROMÂNIA

OXALIPLATINUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 20 ml. conţinând oxaliplatină 50 mg (2 ani)

L01XA03

MG

generic

100.47

110.52

134.92

DC

Medicamentul poate fi menţinut hi circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. În ret fanţi., dar nu mai mult de 1 an de la expirarea APP Decizia nr. 736/18.05.2018.

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

3806

W52195002

1

OXALIPLATIN ACTAVIS 5 mg/ml

LIOF. PT. SOL. PERF.

 

ACTAVIS - S.R.L. - ROMÂNIA

OXALIPLATINUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 50 ml. conţinând oxaliplatină 100 mg (2 ani)

L01XA03

MG

generic

212.78

234.06

285.74

DC

Medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. În ret farm., dar nu mai mult de 1 an de la expirarea APP Decizia nr. 736/18.05.2018.

Preţurile sunt valabile ţrână la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

3880

W08978004

!

PEGASYS 180 mcg/ 0.5 ml

SOL INJ. ÎN

SERINGĂ

PRE-

UMPLUTA

180 mcg/ 0.5 mi

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

PEGINTERFERONUM

ALFA-2A

Cutie x 1 seringă preumplută x 0.5 ml soluţie injectabilă

 (3 ani)

L03AB11

MI

inovativ

651.55

681.55

781.04

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

3920

W60245001

!

PERJETA 420 mg

CONC. PT. SOL. PERF.

420 mg

ROCHE

REGISTRATION LIMITED - MAREA BRITANIE

PERTUZUMABUM

Cutie x 1 flacon din stidă x 14 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă x 420 mg pertuzumab

L01XC13

MI

inovativ

11418.32

11448.31

12516.82

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

 

4158

W57666001

]

QUARELIN

COMPR.

 

CHINOIN PRIVATE CO. LTD, MEMBER

OF SANOFI - AVENTIS GROUP - UNGARIA

COMBINAŢII

Cutie x 1 blislerx 10 comprimate (3 ani)

N02BB52

MI

inovativ

7.76

8.85

11.96

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

4326

W13667002

]

RISPOLEPT CONSTA 37.5 mg

PULB. * SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL.

37.5 mg

JANSSEN PHARMACEUTICA NV - BELGIA

RISPERIDONUM

Cutie x 1 flacon pulbere pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită, o seringa preumplută cu 2 ml solvent + 2 ace (3 ani)

N05AX08

MI

inovativ

421.31

451.31

530.08

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

4327

W13833002

1

RISPOLEPT CONSTA 50 mg

PULB. + SOLV, PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL

50 mg

JANSSEN PHARMACEUTICA NV - BELGIA

RISPERIDONUM

Cutie x 1 flacon pulbere pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită, o seringa preumplută cu 2 ml solvent + 2 ace (3 ani)

N05AX08

MI

inovativ

518.20

548.20

635.69

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

4340

W61487001

]

ROACTEMRA 162 mg

SOL INJ. ÎN

SERINGĂ

PRE-

UMPLUTĂ

162 mg

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

TOCILIZUMABUM

Cutie cu 4 seringi preumplute sistem de protecţie pentru ac a câte 6.9 ml soluţie (30 luni)

L04AC07

MI

inovativ

3786.36

3816.86

4198.53

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

4341

W53869001

1

ROACTEMRA 20 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

TOCILIZUMABUM

Cutie x 1 flacon x 4 ml concentrai pentru soluţie perfuzabilă (30 luni)

L04AC07

MI

inovativ

530.18

560.18

648.75

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

4342

W53869003

]

ROACTEMRA 20 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

TOCILIZUMABUM

Cutie xl flacon x 10 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

(30 luni)

L04AC07

MI

inovativ

1319.37

1349.37

1508.96

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

4343

W53869005

]

ROACTEMRA

20 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

TOCILIZUMABUM

Cutie x 1 flacon x 20 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

(30 luni)

L04AC07

MI

inovativ

2602.34

2632.93

2908.05

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

 

4346

W51334002

1

ROCALTROL

CAPS.

MOI

0.25 rrrcg

ROCHE ROMÂNIA - S.R.L. - ROMÂNIA

CALCITRIOLUM

Cutie x 5 blistere

Al/PVC x 20 capsule moi (3 ani)

A11CC04

MI

inovatfv

4794

54.65

69.10

DC

Medicamentul poate fi rranţrutm arcuitul terapeutic până la epuizarea cant distrib. În reL farm., dar nu mai mult de lande la Decizia de expirare APP nr. 775/31.05.2018.

Preţurile sunt valabile (rână la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

4506

W57427002

!

SEVIKAR 20 mg/5 mg

COMPR.

FILM.

20 mg / 5 mg

TERAPIA - S.A. - ROMÂNIA

COMBINAŢII (OLMES.A.RTÂNUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM)

Cutie x bltstefe OPA- AI-PVC/AI x 2S comprimate filmate (4 ani)

C09DB02

MI

inovativ

68.01

76.17

96.31

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

4507

W57425002

!

SEVIKAR 40 mg/10 mg

COMPR.

FILM.

40 mg/ 10 mg

TERAPIA - S.A. - ROMÂNIA

COMBINAŢII (OLMES.A.RTÂNUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM)

Cutie x blistere OPA- AI-PVC/AI x 28 comprimate filmate (4 ani)

C09DB02

MI

inovativ

74.55

83.49

105.57

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

4508

W57426002

!

SEVIKAR 40 mg/5 mg

COMPR.

FILM.

40 mg/ 5 mg

TERAPIA - S.A. - ROMÂNIA

COMBINAŢII (OLMES.A.RTÂNUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM)

Cutie x blistere OPA- AI-PVC/AI x 28 comprimate filmate (4 ani)

C09DB02

MI

inovativ

68.01

76.17

96.31

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

4636

W00321001

1

SOLIAN 200 mg

COMPR.

DIVIZ.

200 mg

SANOFI - AVENTIS FRANCE - FRANŢA

AMISULPRIDUM

Cutie x 3 blist. Al/PVC x 10 compr. diviz.;

(3 ani)

N05AL05

MI

inovativ

47.11

53.71

67.91

DC

 

Preţurile sunt valabile (rână la data de 1 octombrie 2018.

4637

W07071001

!

SOLIAN 400 mg

COMPR.

FILM.

400 mg

SANOFI - AVENTIS FRANCE - FRANŢA

AMISULPRIDUM

Cutie x 3 blistere x 10 comprimate filmate (3 ani)

N05AL05

MI

inovativ

77.79

87.12

110.16

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

4827

W52316001

!

TAMIFLU 30 mg

CAPS.

30 mg

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

OSELTAMIVIRUM

Cutie x 10 capsule (blister

PVC/PE/PVDC/AI) (7 am)

J05AH02

MI

inovativ

29.19

33.28

43.53

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

 

4828

W13633001

1

TAMIFLU 75 mg

CAPS.

75 mg

ROCHE

REGISTRATION

LTD - MAREA BRITANIE

OSELTAMIVIRUM

Cutie x 1 blister

PVC/PE/PVDC/AI x 10 capsule (10 ani)

J05AH02

MI

inovativ

54.01

60.50

76.49

DC

 

Preţurile sunt valabile (rână la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

4842

W42501001

j

TARCEVA 100 mg

COMPR.

FILM,

100 mg

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

ERLOTINIBUM

Cutie x 3 blislere din PVC/AI x

10 comprimate filmate (3 ani)

L01XE03

MI

inovativ

5815.17

5845.17

6409.39

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

4843

W42502001

!

TARCEVA 150 mg

COMPR,

FILM.

150 mg

ROCHE

REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIE

ERLOTINIBUM

Cutie x 3 blistere din PVC/AI x

10 comprimate filmate (3 ani)

L01XE03

MI

inovativ

7173.70

7203.69

7890.18

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

4846

W13105001

!

TARGODID 400 mg

PULB * SOL, PT, SOL INJi PERF. S.A.U SOL. ORALÂ

400 mg

AVENTIS PHARMA LTD - MAREA BRITANIE

TEICOPLANINUM

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră tip I, a 22 ml, prevăzut cu dop din cauciuc bromobutiltc, sigiliu din Al şi capac detaşabil din PP care conţine pulbere +1 fiolă din sticlă incoloră tip I care conţine solv.

(apă pentru preparate inj.. 3 ml) (3 ani)

J01XA02

MI

inovativ

95.03

106.43

129.93

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................................................................................................

5181

W59323002

!

TYPHERiX

SOL. INJ. ÎN

SERINGĂ

PRE-

UMPLUTÂ