MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 648         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 25 iulie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 227 din 19 aprilie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

563. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 227

din 19 aprilie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Ştefan Teodor în Dosarul nr. 1.040/833/2015 al Judecătoriei Salonta şi care constituie obiectul Dosarului nr. 521D/2016 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, precizând că prevederile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, Curtea constatând, prin mai multe decizii, conformitatea acestora cu dispoziţiile din Legea fundamentală invocate şi în cauza de faţă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 12 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.040/833/2015, Judecătoria Salonta a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Ştefan Teodor într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea acţiunii privind pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti cu privire la o succesiune, care să ţină loc de act autentic şi intabulare în cartea funciară.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că prevederile art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 17/2014 pun problema retroactivităţii din perspectiva desfiinţării sau a limitării efectelor sau a drepturilor născute în mod valabil şi recunoscute în baza legii vechi. Astfel, consideră că art. 5 al Legii nr. 17/2014 nu se poate aplica retroactiv convenţiilor încheiate anterior intrării sale în vigoare, adică înscrisurilor sub semnătură privată, antecontracte de vânzare sau promisiuni de vânzare. Chiar dacă aceste înscrisuri nu au forţa juridică de a modifica titularul dreptului de proprietate, nu înseamnă că acestea nu au niciun efect juridic, ci, în baza lor, promitentul-vânzător cedează promitentului-cumpărător, în schimbul unei sume de bani, o creanţă constând în dreptul de a obţine proprietatea asupra terenului. Arată că aplicarea Legii nr. 17/2014 antecontractelor de vânzare-cumpărare încheiate anterior intrării în vigoare a acesteia reprezintă o ingerinţă în dreptul de proprietate al promitentului-cumpărător, întrucât eventuala exercitare a dreptului de preempţiune de către titularii acestui drept conduce inevitabil la privarea promitentului-cumpărător de bunul său - dreptul de creanţă - „speranţa legitimă”, care intră sub protecţia art. 1 al Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Promitentul-cumpărător nu mai poate obţine îndeplinirea exactă a obligaţiei asumate de promitentul- vânzător - încheierea contractului de vânzare-cumpârare - întrucât însuşi debitorul, promitentul-vânzător, chiar dacă ar dori, nu îşi mai poate executa obligaţia, fiind constrâns să încheie contractul de vânzare-cumpărare cu o altă persoană decât promitentul-cumpărător, mai exact cu preemptorul. De asemenea, promitentul-cumpărător nu mai poate obţine nici executarea silită în natură a antecontractului de vânzare-cumpărare prin pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract în condiţiile art. 1.669 din Codul civil, întrucât exercitarea dreptului de preempţiune atrage inadmisibilitatea acţiunii, în condiţiile art. 5 din Legea nr. 17/2014, Nici executarea silită prin echivalent, prin obligarea promitentului-vânzător la daune-interese, nu mai este o opţiune pentru promitentul-cumpărător, întrucât promitentul-vânzător nu are nicio culpă în neexecutarea obligaţiei. Totodată, nici rezoluţiunea antecontractului nu poate fi solicitată, nefiind vorba de o neexecutare culpabilă.

6. În ce priveşte prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, consideră că este contrară Legii fundamentale interpretarea acestuia în sensul că unica persoană care are acces la procedură este proprietarul înscris ca atare în extrasul de carte funciară, fiind astfel îngrădit accesul la justiţie, în ipoteza în care - personal, pe cale oblică - nu ar putea îndeplini procedura prevăzută de art. 6 din Legea nr. 17/2014.

7. Invocă şi prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 53 din Constituţie, prin prisma discriminării sale şi a procedurii la care a fost nevoit să apeleze raportat la tratamentul juridic aplicabil altor persoane aflate în aceeaşi situaţie: aceea de a fi promitenţi- cumpărători, creditori ai obligaţiei de a contracta. Astfel, independent de buna sa credinţă, alegerea procedurii şi tratamentul juridic depind în exclusivitate de conduita promitentului-vânzător: dacă este de bună-credinţă şi se prezintă la notar, se poate demara procedura şi finaliza tranzacţia; dacă este de rea-credinţă sau, pur şi simplu, dezinteresat, promitentul-cumpărător nu dispune de pârghiile legale corespunzătoare pentru a demara procedura şi a finaliza tranzacţia. Având în vedere poziţia şi conduita de bună-credinţă a sa, consideră că este discriminat faţă de alte persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, persoane care beneficiază de buna- credinţă, de concursul sau de interesul manifestat de contractantul lor. Iar succesul procedurii - notariale sau judiciare - nu poate fi bazat pe hazard, pe un element străin voinţei şi puterii promitentului-cumpărător, acela de a-l putea determina pe contractant să demareze procedura, punându-i la dispoziţie adeverinţa de liberă vânzare sau avizul final prevăzute de Legea nr. 17/2014.

8. Judecătoria Salonta apreciază că prevederile art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 17/2014 contravin dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, ce consacră egalitatea în drepturi a cetăţenilor. Astfel, art. 4 alin. 1 din Legea nr. 17/2014, prevede că înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale. În ipoteza încheierii unor antecontracte de vânzare-cumpărare, cu ocazia încheierii acestora, părţile convin asupra preţului, astfel că, pentru respectarea dreptului de preemţiune, preemptorilor nu li se poate oferi un alt preţ decât cel stabilit în antecontractul de vânzare-cumpărare. Frecvente sunt situaţiile în care antecontractele de vânzare-cumpărare au fost încheiate în urmă cu cel puţin zece ani, preţul astfel stabilit, raportat la valoarea actuală a terenurilor fiind derizoriu. În atari condiţii, coproprietarilor, arendaşilor, vecinilor, precum şi statului român li se creează o situaţie privilegiată, aceştia având posibilitatea de a cumpăra terenul extravilan la preţul convenit de proprietar la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, care de multe ori se dovedeşte a fi derizoriu, raportat la valoarea actuală de circulaţie a terenurilor extravilane. În opinia instanţei, prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 sunt constituţionale în caz de opunere a proprietarului în a efectua demersurile prevăzute de Legea nr. 17/2014, promitentul- cumpărător având posibilitatea de a solicita instanţei autorizarea de a le efectua în numele acestuia.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Invocă cele statuate în acest sens prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 755 din 16 decembrie 2014.

11. Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale, nefiind nesocotite dispoziţiile din Legea fundamentală invocate, făcând referire şi la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 5 şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, care, în prezent, au următorul cuprins:

- Art. 5: (1) în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009. republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară.

(2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate se respinge dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

- Art. 6 alin. (1): „(1) Prin derogare de la art. 1.730 şi următoarele din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor. Cererea este însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

15. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 16 alin. (1) care consacră principiul egalităţii în faţa legii, art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justiţie, art. 44 privind dreptul de proprietate privată şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorul acesteia arată că este promitentul-cumpărător al unui teren arabil situat în extravilan, ca urmare a încheierii, în anul 1998, a unui antecontract de vânzare-cumpărare sub forma unui înscris sub semnătură privată. După decesul titularului dreptului de proprietate asupra terenului, moştenitorul acestuia a refuzat încheierea contractului, motivând că nu el este persoana care a încasat suma de bani. Autorul excepţiei precizează că, drept urmare, pe cale oblică, a fost nevoit să dezbată inclusiv succesiunea după defuncta promitentă-vânzătoare, drept capăt de cerere accesoriu, capătul de cerere principal fiind pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare. Pentru a preveni respingerea ca inadmisibilă a acţiunii, a iniţiat demersurile în vederea parcurgerii procedurii prevăzute de Legea nr. 17/2014, înregistrând la primăria corespunzătoare cererea privind afişarea ofertei de vânzare, cerere respinsă însă, întrucât nu are calitatea cerută de art. 6 din Legea nr. 17/2014, respectiv de vânzător şi proprietar tabular al terenului, pentru a putea iniţia procedura. În acest context procesual, autorul excepţiei susţine, în esenţă, că textele de lege criticate au caracter retroactiv, întrucât se aplică şi antecontractelor de vânzare-cumpărare încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2014 şi, totodată, aduc atingere dreptului de proprietate privată constând în creanţa pe care promitentul-cumpărător o are asupra promitentului-vânzător în sensul existenţei unei speranţe legitime a primului de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare a terenului.

17. Curtea constată că, în jurisprudenţa sa în materie, a reţinut că Legea nr. 17/2014 statuează că, în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Codului civil şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3,4 şi 9 din Legea nr. 17/2014 (privind existenţa avizelor specifice eliberate de Ministerul Apărării Naţionale şi de Ministerul Culturii şi a avizului final care atestă parcurgerea procedurii de exercitare a dreptului de preempţiune reglementat prin legea specială, eliberat de structurile teritoriale sau de structura centrală din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale), iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară. Totodată, potrivit art. 16 din lege, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 68/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 13 mai 2014, „înstrăinarea prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempţiune, potrivit art. 4, sau fără obţinerea avizelor prevăzute la art. 3 şi 9 este interzisă şi se sancţionează cu nulitatea relativă”(a se vedea în acest sens Decizia nr. 38 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2015, paragrafele 23 şi 24, şi Decizia nr. 670 din 17 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 7 martie 2017, paragraful 18).

18. În legătură cu susţinerile referitoare la faptul că aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 unor antecontracte de vânzare-cumpărare încheiate anterior intrării sale în vigoare ar echivala cu o aplicare retroactivă a acestora, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 38 din 3 februarie 2015, paragrafele 25 şi 26, şi Decizia nr. 670 din 17 noiembrie 2016, paragrafele 19-21, că aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014, în vigoare la data realizării transferului dreptului de proprietate, respectiv la data pronunţării hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare este în concordanţă cu principiul activităţii legii civile. Întrucât promisiunea de vânzare nu este translativă de proprietate, nu se poate reţine încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, astfel că legea nu retroactivează, ci vizează doar condiţiile privind transferul dreptului de proprietate a terenurilor agricole situate în extravilan după intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2014.

19. De asemenea, prin Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2015, paragraful 20, Curtea a statuat că beneficiarul unei promisiuni neexecutate de vânzare este titularul unui drept de creanţă, corelativ obligaţiei de a vinde asumate de promitent în temeiul antecontractului, iar nu titularul unui drept de proprietate. Transferul acestuia nu s-a realizat În momentul perfectării antecontractului, ci se va realiza în viitor, la momentul încheierii contractului de vânzare, respectiv al pronunţării hotărârii judecătoreşti care să ţină locul acordului de voinţă nerealizat. Cu alte cuvinte, valabilitatea antecontractului de vânzare-cumpărare este supusă legii în vigoare la data încheierii sale, dar efectul specific al acestuia, referitor la transmiterea în viitor a dreptului de proprietate, respectiv la momentul încheierii contractului de vânzare, este supus legii în vigoare la data încheierii acestui din urmă contract. Aşadar, îndeplinirea condiţiilor legale pentru încheierea contractului de vânzare, respectiv pentru pronunţarea hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de contract nu poate fi raportată la un moment anterior,reprezentat de acela al încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, având în vedere că acesta din urmă nu este translativ de proprietate, ci la momentul realizării transferului dreptului de proprietate, moment care este supus legii în vigoare, potrivit principiului tempus regit actum.

20. Aşadar, în ceea ce priveşte transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole extravilane, se creează în sarcina vânzătorilor şi a cumpărătorilor obligaţia de a respecta cadrul legal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate (a se vedea în acest sens Decizia nr. 38 din 3 februarie 2015, precitată, paragrafele 23 şi 24). Ca atare, Curtea a constatat că, având în vedere că beneficiarul unei promisiuni neexecutate de vânzare este titularul unui drept de creanţă, corelativ obligaţiei de a vinde asumate de promitent în temeiul antecontractului, iar nu titularul unui drept de proprietate, excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. De altfel, problema garantării şi ocrotirii constituţionale a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul promisiunii de vânzare nu se poate invoca în favoarea unei persoane care nu este titularul acestui drept, ce ar urma să se nască ulterior (Decizia nr. 36 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 25 martie 2015, Decizia nr. 1.382 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 20 ianuarie 2012, şi Decizia nr. 274 din 27 aprilie 2017, paragraful 28, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 21 iulie 2017).

21. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate referitoare la faptul că prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 permit promitentului-vânzător să refuze îndeplinirea procedurii instituite prin Legea nr. 17/2014, prin nerespectarea principiului de drept pacta sunt servanda. prin Decizia nr. 670 din 17 noiembrie 2016, paragrafele 25 şi 26, precitată, Curtea a statuat că promitentul-cumpărător poate să se adreseze instanţei, solicitând pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare, în temeiul art. 1,669 din Codul civil, şi să obţină obligarea promitentului-vânzător la efectuarea formalităţilor de înscriere a terenului în cartea funciară şi la rolul fiscal, dar şi la parcurgerea procedurii privind respectarea dreptului de preempţiune prevăzut de art. 4 din Legea nr. 17/2014.

22. În acest sens, Curtea Constituţională a reţinut că, prin Decizia nr. 24 din 26 septembrie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, s-a stabilit că instanţa de judecată poate dispune, în cursul judecăţii, atât îndeplinirea formalităţilor în vederea obţinerii de la autorităţile competente a avizelor prevăzute de Legea nr. 17/2014, cât şi parcurgerea procedurii privind respectarea dreptului de preempţiune.

23. În ceea ce priveşte susţinerile potrivit cărora modalitatea de reglementare a condiţiilor de admisibilitate a acţiunii având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare restrânge dreptul de creanţă al promitentului-cumpărător, ceea ce echivalează cu încălcarea dispoziţiilor art. 44 din Constituţie, prin Decizia nr. 670 din 17 noiembrie 2016, paragraful 22, Curtea a reţinut că problema garantării şi ocrotirii constituţionale a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul promisiunii de vânzare nu se poate invoca în favoarea unei persoane care nu este titularul acestui drept, drept care ar urma să se nască ulterior (a se vedea, în acest sens, şi deciziile nr. 36 din 3 februarie 2015 şi nr. 1.382 din 20 octombrie 2011). Or, autorul excepţiei de neconstituţionalitate se află în această ipoteză, întrucât promisiunea de vânzare nu este translativă de proprietate.

24. În fine, în ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor art. 53 din Constituţie, Curtea a constatat câ acestea nu au incidenţă în cauză, deoarece nu s-a constatat restrângerea exerciţiului vreunui drept sau vreunei libertăţi fundamentale (Decizia nr. 418 din 15 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 23 noiembrie 2017, paragraful 34).

25. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

26. Autorul excepţiei mai susţine neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 prin raportare la principiul egalităţii în drepturi, prin comparaţie cu situaţia persoanelor care, pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare, nu sunt ţinute de îndeplinirea vreunei condiţii de tipul celor impuse de Legea nr. 17/2014. În legătură cu această critică, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, a statuat în mod constant că principiul egalităţii în drepturi presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite (Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994). De asemenea, situaţiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire de tratament trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv şi raţional (a se vedea, în acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 86 din 27 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31 martie 2003, sau Decizia nr. 366 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 2 septembrie 2014). Aplicând aceste considerente de principiu la prezenta cauză, Curtea observă că elementul de diferenţiere a regimului juridic aplicabil în speţă este reprezentat de obiectul diferit al antecontractului de vânzare, constând în terenuri agricole situate în extravilan, a căror comasare în vederea creşterii dimensiunii fermelor agricole şi constituirii exploataţiilor viabile economic reprezintă unul dintre scopurile pentru care Legea nr. 17/2014 a fost edictată, aşa cum se precizează la art. 1 lit. c) din aceasta. Această particularitate justifică în mod obiectiv instituirea unui tratament juridic distinct, corespunzător unor situaţii ce diferă În mod obiectiv.

27. Curtea reţine, totodată, că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia mai sus amintită, a statuat că, având în vedere că prin pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare se tinde la obţinerea unui act translativ de proprietate, condiţiile de validitate ale contractului trebuie verificate prin raportare la legea civilă în vigoare la data pronunţării hotărârii. Cu referire la abilitarea instanţei de a suplini condiţiile de validitate speciale prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curte a precizat că legea specială nu autorizează instanţa să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare în lipsa întrunirii cumulative a condiţiilor de validitate speciale pe care acest act normativ le impune. Conform art. 1.669 din Codul civil, singura condiţie de validitate care poate fi suplinită de instanţă, în condiţiile legii, este consimţământul promitentului care refuză în mod nejustificat să încheie contractul promis, aceasta fiind însă o condiţie generală de validitate. În ceea ce priveşte posibilitatea îndeplinirii condiţiilor de validitate speciale prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, în cursul procesului, cu concursul instanţei de judecată, momentul de referinţă pentru verificarea îndeplinirii tuturor acestor condiţii este acela al pronunţării hotărârii judecătoreşti. Din perspectiva dreptului procesual, acest moment pline capăt unei faze a judecăţii. Neîndeplinirea de către promitentul-vânzător a obligaţiilor prevăzute de art. 3, art. 4 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu atrage nulitatea antecontractului de vânzare-cumpărare, deoarece prevederile menţionate instituie condiţii de validitate speciale ale contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan. Nulitatea este sancţiunea nerespectării, Sa momentul încheierii actului juridic, a condiţiilor de validitate prevăzute de lege, iar obligaţiile a căror nerespectare este sancţionată de art. 16 din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu nulitatea relativă sunt aplicabile înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole, adică contractelor de vânzare-cumpărare, nu promisiunilor sinalagmatice de vânzare-cumpărare.

28. Prin urmare, refuzul sau indiferenţa promitentului-vânzător, care determină imposibilitatea obţinerii avizelor impuse de lege şi a parcurgerii procedurii necesare pentru exercitarea dreptului de preemţiune, pot fi suplinite de instanţa de judecată prin obligarea acestuia la îndeplinirea tuturor formalităţilor impuse de lege, astfel că nu se poate susţine nesocotirea dreptului de proprietate al promitentului-cumpărător ca urmare a punerii sale în postura de a nu-şi mai putea satisface speranţa legitimă de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare, cu consecinţa transferului dreptului de proprietate privată asupra terenului agricol extravilan.

29. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ştefan Teodor în Dosarul nr. 1.040/833/2015 al Judecătoriei Salonta şi constată că dispoziţiile art. 5 şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Salonta şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea f.

Pronunţată în şedinţa din data de 19 aprilie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 19.442 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în perioada martie-mai 2018.

Art. 2. - Se aprobă alocarea sumei de 192.713 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în lunile iunie şi iulie 2018.

Art. 3. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 şi 2 se suplimentează cu suma de 212.155 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018.

Art. 4. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1 şi 2.

Art. 5. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2018.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 iulie 2018.

Nr. 563.

 

ANEXA Nr. 1

 

Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse în perioada martie-mai 2018

 

Nr. crt.

Obiectiv

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

- mii lei -

0

1

2

3

1)

Judeţul Botoşani

Total, din care:

 

86

 

Refacere DS 732/DC 65 D

 

 

 

Refacere podeţ pe DS 150

 

 

 

Refacere podeţ pe DS 281

 

 

1

Refacere podeţ pe DS 439

Comuna Răchiţi

86

 

Refacere podeţ pe DS 439

 

 

 

Refacere podeţ pe DC 65 D

 

 

 

Refacere podeţ pe DC 65 D

 

 

2)

Judeţul Braşov

Total, din care:

 

870

1

Refacere pod pe drum forestier Urlătoare - distrugere culei pod

Comuna Vama Buzăului

870

Refacere pod pe DC 49A km 10 + 000 - avariere culee şi platformă

3)

Judeţul Cluj

Total, din care:

 

1.368

1

Lucrări refacere infrastructură rutieră pe DC 66

Comuna Ceanu Mare

1.368

4)

Judeţul Covasna Total, din care:

 

6.761

1

Refacere pod peste râul Buzău - zona Camping

Oraşul Întorsura Buzăului

2.160

2

Refacere pod peste râul Buzău

Comuna Sita Buzăului

1.306

Refacere podeţ peste pârâul Crasna

3

Refacere pod peste pârâul Baraolt, pe Str. Apei de Sus

Oraşul Baraolt

1.630

4

Refacere corp şi terasament drum comunal DC 44

Comuna Băţani

114

Reparaţii podeţ situat pe DC 44 peste pârâul Tekse

5

Reabilitare drum DC 44 în Valea Zălanului

Comuna Malnaş

233

6

Refacere pod peste pârâul Valea Mare, la şcoala primară din Boroşneu Mic

Comuna Boroşneu Mare

505

7

Refacere pod situat pe DC 42 peste Pârâul Agrişelor

Comuna Brăduţ

658

8

Refacerea apărării din gabioane a pilelor podului de pe DN 12 peste râul Olt

Municipiul Sfântu Gheorghe

5

9

Reparare pod peste râul Olt în satul Olteni

Comuna Bodoc

150

5)

Judeţul Mehedinţi Total, din care:

 

2.070

1

Refacere drumuri comunale (DC18 şi DC17A) degradate pe 3.5 km În satele Borogea, Bădiţeşti şi Oprăneşii

Comuna Husnicioara

245

2

Refacere drumuri comunale (DC38C, DC56A, DC56C, DC57B) degradate pe 2 km în satele Ceptureni, Gărdăneasa şi Ponoarele şi un pod degradat în satul Proiteşti, peste pârâul Valea Mare

Comuna Ponoarele

225

3

Refacere un pod peste pârâul Drincea 1, în satul Punghina

Comuna Punghina

1.600

6)

Judeţul Mureş Total, din care:

 

730

1

Refacere 6 mp acoperiş scară Cetate Medievală, avariat

Municipiul Sighişoara

112

Refacere punte pietonală avariată pe str. A. Ipătescu

Refacere podeţ avariat (cartier Soromiclea)

Refacere pod avariat (str. E 50, str. Gh. Lazăr)

2

Refacere pod avariat peste pârâul Şaeş în zona str. Agrar Şaeş

Comuna Apold

54

3

Refacere 0,5 km DC 119 Lechinţa - Dătăşeni avariat

Comuna Cuci

1

4

Refacere 2 podeţe avariate pe DC 126 şi podeţ păşune

Comuna Ogra

131

Refacere 0,8 km DC 126 avariat

5

Refacere 0,05 km mal pârâul Scroafei avariat

Comuna Saschiz

32

6

Refacere drum comunal

Comuna Sărăţeni

400

Stabilizare versant stâng al râului Târnava Mică

7)

Judeţul Suceava Total, din care:

 

1.468

1

Refacere pod din beton Doroteia peste râul Suha

Oraşul Frasin

1.468

8)

Judeţul Vâlcea Total, din care:

 

4.094

1

Lucrări de reparaţii 2 podeţe din satele Cernişoara (pct. la Lera Vintilă) şi satul Modoia (pct. La Stadion)

Comuna Cernişoara

290

2

Lucrări de refacere poduri şi punţi pietonale pe str. Sâmnicului (pct. State şi pct. Deaconu) şi sat Poeniţa (pct. Filigeanu)

Comuna Goleşti

600

3

Lucrări de refacere infrastructură rutieră de interes local: DC 75, DC 75 A, Drumul Şcolii, Piscu Cireşului, Valea Gării, Drumul Bisericii Tina, Valea Grecilor, drumul La Vâlcea, Istrăţeşti, Huma, Valea Satului, Drumul Popii, Valea Mare - Tina, La Gogonie Meriş, La Voinoiu

Comuna Livezi

770

4

Lucrări de punere în siguranţă a drumului comunal DC 152, Pietrari - Bărbăteşti, sat Pietrarii de Sus, pct. La Moară şi La Ciugu Dănuţ, prin executarea de apărări de maluri pe pârâul Valea Sărată

Comuna Pietrari

350

5

Lucrări execuţie punte pietonală peste pârâul Aninoasa, sat Obroceşti, pct. Motoeşti

Comuna Stroeşti

600

Lucrări de punere în siguranţă a podului peste pârâul Cerna, sat Cireşu, pct. Măgura

6

Lucrări de reparaţii DC 113 (1 km)

Comuna Sineşti

324

7

Lucrări de punere în siguranţă a drumului comunal DC 121, sat Aricioaia şi a podului existent peste pârâul Valea Aricioalei

Comuna Şirineasa

520

Lucrări de punere în siguranţă a platformei drumului comunal DC 122, sat Şirineasa, pct. Loturi

8

Lucrări de consolidare şi punere în siguranţă a platformei drumului comunal DC 133, Chiceni - Dărvăreşti - Valea Modârcii - Petrari de Sus, pct. Sub Coastă la Roşea, sat Tomşani

Comuna Tomşani

640

9)

Judeţul Vrancea Total, din care:

 

1.995

1

Refacere DC avariat - sat Bârseşti

Comuna Bârseşti

2

2

Refacere podeţ de beton distrus - sat Pleşeşti

Comuna Bogheşti

96

Refacere DC avariat - sat Pleşeşti

Refacere DC avariat - sat Plăcinţeni

Refacere DC avariat - sat lugani

Refacere DC avariat - sat Bogheştii de Sus

3

Refacere reţea alimentare cu apă - sat Lojniţa

Comuna Chiojdeni

225

4

Refacere podeţ 1 tub avariat - sat Biceştii de Jos

Comuna Dumitreşti

59

5

Refacere podeţ din 5 tuburi - sat Vulcăneasa

Comuna Mera

80

Refacere podeţ din 7 tuburi - sat Roşioara

6

Refacere DC 106 - avariat prin alunecări de teren - sat Nereju

Comuna Nereju

210

7

Refacere DC 98 - avariat prin alunecări de teren - sat Prahuda

Comuna Paltin

123

8

Refacere DC 149 - avariat prin alunecări de teren - sat Poiana Cristei

Comuna Poiana Cristei

1.155

9

Refacere podeţ 1 tub avariat - sat Voloşcani

Comuna Vidra

45

 

TOTAL

 

19.442

 

ANEXA Nr. 2

 

Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse în lunile iunie şi iulie 2018

 

Nr. crt.

Obiectiv

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

- mii lei -

0

1

2

3

1)

Judeţul Alba Total, din care:

 

181

1

Refacere drum comunal DC 231: Râmeţ - Vlădeşti, pe raza comunei Râmeţ, judeţul Alba

Comuna Râmeţ

19

2

Refacere DC 191: Lunca Veseşti - Coldeşti - Runc - Ponorel, pe raza comunei Vidra, judeţul Alba

Comuna Vidra

71

3

Refacere drum comunal DC 115, pe raza comunei Ciuruleasa, judeţul Alba

Comuna Ciuruleasa

50

Refacere drum comunal DC 159, pe raza comunei Ciuruleasa, judeţul Alba

4

Refacere drum comunal DC 290 Vadu Moţilor - Burzeşti, comuna Vadu Moţilor, judeţul Alba

Comuna Vadu Moţilor

30

5

Refacere drum comunal Arţi - Fata Băii - Purcari, pe raza comunei Şugag, judeţul Alba

Comuna Şugag

11

2)

Judeţul Arad Total, din care:

 

23

1

Refacere DC 72 sat Lupeşti

Comuna Vărădia de Mureş

23

Refacere podeţ trecere (strada afectată) sat Lupeşti

3)

Judeţul Argeş Total, din care:

 

8.331

1

Refacere drum comunal DC 70, sat Glâmbocel, punct La Fântâna - prăbuşire versant, avarierea platformei drumului pe o lungime de 30 m, lăţimede 2 m

Comuna Bogaţi

923

2

Refacere drum comunal DC 38 Linie Bălăbăni, lungime 2.000 m, lăţime 5 m - spălare balast de pe platforma drumului, prin şiroire formându-se făgaşe longitudinale şi transversale

Comuna Boteni

1.584

Refacere drum comunal DC 291 Şerbeşti, lungime 800 m, lăţime 5 m - spălare balast de pe platforma drumului, prin şiroire formându-se făgaşe longitudinale şi transversale

 

 

Refacere drum comunal DC 289B Poienereşti, lungime 800 m, lăţime 4 m - spălare balast de pe platforma drumului prin şiroire formându-se făgaşe longitudinale şi transversale

Refacere drum comunal DC 289C Văleni, lungime 800 m, lăţime 4 m - spălare balast de pe platforma drumului, prin şiroire formându-se făgaşe longitudinale şi transversale

Refacere drum comunal DC 29, lungime 700 m, lăţime 5 m - spălare balast de pe platforma drumului, prin şiroire formându-se făgaşe longitudinale şi transversale

Refacere construcţii hidrotehnice - canal betonat torent Arseneşti - lungime 700 m, Uliţa Buflea - din cauza debitelor foarte mari a fost distrus canalul betonat de pe torentul Arseneşti

3

Refacere drum comunal DC 262 Corbeni - Tulburea - Brăduleţ, sat

Brăduleţ - formare de făgaşe longitudinale şi transversale pe platforma drumului pe o lungime de aproximativ 1,2 km, cu zone improprii circulaţiei

Comuna Brăduleţ

1.542

Refacere drum local, în punctele Uliţa Dealu Mare, Releu Scaune, Colnic, sat Brăduleţ - formare de făgaşe longitudinale şi transversale pe platforma drumului pe o lungime de aproximativ 3 km, cu zone improprii circulaţiei

Refacere drum local, în punctele Uliţa GB, uliţa Ungureni, Rancea Bleica, sat Galeşu -formare de făgaşe longitudinale şi transversale pe platforma drumului pe o lungime de aproximativ 3 km, cu zone improprii circulaţiei

4

Refacere drum comunal DC 245 - Valea Ceparilor, Cocioboaia, Dondoiu, Costăcheşti, Urziştei, Livezi, Leuceşti, sat Cepari Pământeni - distrusă platforma carosabilă pe o lungime de 6 km

Comuna Cepari

680

Refacere drum comunal DC 235 - Cărpeniş-Şuici, Mărul Roşu, Budani, Biserică, Morăreşti, sat Cărpeniş, sat Morăşti - distrusă platforma carosabilă pe o lungime de 2,5 km

Refacere drum local Urluieşti - Zamfireşti - distrusă platforma carosabilă pe o lungime de 5 km

Refacere drum comunal DC 244, sat Valea Măgurei - Ţuculeşti, Velescu, Leca - distrusă platforma carosabilă pe o lungime de 5 km

5

Refacere drum comunal DC 203, sat Piatra, sat Lacurile - degradarea părţii carosabile pe o lungime de 1.000 m

Comuna Ciofrângeni

1.111

Refacere drum comunal DC 203B, sat Piatra, punct ing. Adrian Matei - gabion protecţie pe o lungime de 25 m, degradarea părţii carosabile pe o lungime de 350 m

Consolidare pârâu Valea Cigoii, sat Schitu Matei - eroziuni de mal pe toată lungimea pârâului

Refacere Strada Croitoresei, sat Piatra - degradarea părţii carosabile pe 0 lungime de 400 m

Refacere drum comunal DC 205B, sat Schitu Matei - degradarea părţii carosabile pe o lungime de 80 m şi o lăţime de 4 m

6

Refacere drum locai în continuarea drumului judeţean DJ 740, pe o lungime de 2,2 km, sat Păuleasca - drumul prezintă făgaşe de cca 25-30 cm, fâcându-l pe anumite porţiuni impracticabil circulaţiei auto

Comuna Mălureni

489

7

Refacere drum comunal, sat Argeşelu - datorita precipitaţiilor abundente, drumul balastat a fost spălat prin formare de făgaşe longitudinale şi transversale pe o lungime de 1 km

Comuna Mărăcineni

199

8

Refacere drum comunal DC 220, sat Brânzari - formarea de făgaşe longitudinale şi erodarea suprafeţei balastate pe o lungime de 250 m

Comuna Miceşti

500

Refacere drum comunal DC 226, sat Purcăreni - erodare suprafaţă balastată şi depunere de aluviuni pe o lungime de 500 m

Refacere drum local, satele Miceşti şi Purcăreni - erodare suprafaţă balastată pe o lungime de 1.500 m

 

9

Refacere drum local, în punctul Zăpozii, sat Văleni - avarierea prin erodare mal drept şi stâng, făcând impracticabil accesul

Comuna Sălâtrucu

313

Refacere drum local, în punctul La Calini - avarierea prin erodare mal drept şi stâng, făcând impracticabil accesul pe 500 m

10

Refacere podeţ, culee şi pile, gabion pe o lungime de 60 m şi prag de fund pe o lungime de 15 m, sat Vlădeşti, în punctul La Ionescu

Comuna Tigveni

990

Refacere platforma drumului pe o lungime de cca 30 m, lăţime de 4 m, cu o tasare de cca 30 cm, cătun Momaia, în dreptul Bisericii Penticostale

Refacere drum local Pieleşti - a fost avariată platforma drumului pe o lungime de cca 50 m, lăţime de 4 m, cu tasare de cca 40 cm, gabion pe o lungime de 20 m şi prag de fund pe o lungime de 15 m, sat Balileşti

Refacere drum comunal Bârseştii de Jos - Verneşti, uliţa Pelin, uliţa Lupoaia, uliţa Linie, sat Bârseştii de Sus - pe o lungime de cca 3.000 m, lăţime de 4 m, cu tasare de cca 40 cm

Refacere drum comunal DC 239, sat Blaj - avariată platforma drumului pe

o lungime de cca 500 mr lăţime de 4 m

Refacere strada învăţător Nicofae Enescu, punct La Roşea Ion

4)

Judeţul Bacău Total, din care:

 

9.767

1

Refacere 6 podeţe: str. M. Kogălniceanu, str. Al Cuza, Str. 13 septembrie, Str. Republicii

Municipiul Moineşti

696

Refacere 3 punţi pietonale: str. Lunca

Refacere pod acces auto: str. Lunca

Refacere pod lemn: str. Martir 22

2

Refacere 3 podeţe oraş Comăneşti: str. 22 Decembrie, str. Supan, str. Lapoş

Oraşul Comăneşti

11

3

Refacere 3 km DC Mascas

Oraşul Dărmăneşti

450

Refacere 2 podeţe Str. Lacului şi str. Valea Uzului

Refacere pod Str. Victoriei

Refacere pod Str. Cişmelelor

Refacere pod Str. Lacului, pct. Boatca

Refacere 2 punţi pietonale str. Plopu şi str. Săiătruc

4

Refacere 4 poduri, loc. SIănic Moldova: str. Dobru şi pct. Scurtu

Oraşul SIănic Moldova

364

Refacere 2 podeţe loc. SIănic Moldova: pct. Sandru şi pct. Antohi

Refacere 2 punţi pietonale loc. SIănic Moldova: pct. Brutărie şi pct.

Iftimescu

5

Refacere 1,0 km DC 135 sat Sulta

Comuna Agăs

80

Refacere 1 podeţ tubular sat Preluci, pct. gater

6

Refacere 1,0 km DC 183 satÂrdeoani

Comuna Ardeoani

300

Refacere 2,3 km DC 178 sat Leontineşti

7

Refacere 2 km DC 178 sat Tescani

Comuna Bereşti-Tazfău

108

Refacere punte pietonală sat Boşoteni

8

Refacere 2 podeţe sat Buda

Comuna Blăgeşti

39

9

Refacere 3 km DC sat Buruienişul de Sus

Comuna Brusturoasa

87

10

Refacere 2 km DC 125 sat Caşin

Comuna Caşin

475

Refacere 0,4 km DS + podeţ sat Curiţa

11

Refacere 0,25 km DC sat Floreşti

Comuna Căiuţi

421

Refacere 0,8 km DC sat Vrânceni

Refacere 0,5 km DC sat Căiuţi

Refacere 0,3 km DC sat Heltiu

Refacere 0,7 km DC sat Blidari

Refacere 0,4 km DC sat Popeni

Refacere 1,5 km DC sat Mărceşti

12

Refacere 0,9 km DC sat Spria

Comuna Coloneşti

40

13

Refacere 1,4 km DC Corbasca, inclusiv şanţ

Comuna Corbasca

101

 

14

Refacere 0,3 km DC sat Dămieneşti

Comuna Dămieneşti

209

Refacere 1,2 km DC sat Câlugâreni

Refacere 0,3 km DC sat Drăgeşti

15

Refacere 2,2 km DC sat Larga

Comuna Dofteana

100

Refacere 0,3 km DC sat Bogata

Refacere 0,5 km DC sat Cucuieţi

Refacere 0,9 km DC sat Ştefan Vodă

Refacere 1,4 km DC sat Dofteana

Refacere 0,6 km DC sat Beta

Refacere 1,2 km DC sat Seaca

Refacere 5 punţi pietonale comuna Dofteana

16

Refacere 1,0 km DS, inclusiv podeţ sat Mărăşti

Comuna Filipeni

9

17

Refacere 1 km DC 159, satComeşti

Comuna Filipeşti

29

18

Refacere 1,2 km DC 111 C sat Păltinata şi Dumbrava

Comuna Gura Văii

68

Refacere 0,2 km DC 111 D sat Păltinata

Refacere 0,7 km DC 112 A sat Gura Văii

19

Refacere 1,8 km DC 155 sat Helegiu

Comuna Helegiu

57

Refacere 3,3 km DC 159 sat Drăgugeşti

20

Refacere 2,5 km DC sat Fântânele

Comuna Hemeiuş

115

Refacere 2,1 km DC sat Hemeiuş

Refacere pod casetat sat Hemeiuş

21

Refacere 1,1 km DC 760 sat Bâimac

Comuna Izvoru Berheciului

105

Refacere 0,2 km DC 1199, 1200 - sat Oţeleşti

22

Refacere 0,15 km DC Valea Rea, sat Livezi

Comuna Livezi

13

23

Refacere 3 podeţe sat Măgireşti

Comuna Măgireşti

16

24

Refacere 9,5 km DC sat Măgura

Comuna Măgura

27

Refacere 1,1 km DC sat Crihan

Refacere 11,9 km DC sat Sohodol

Refacere 4 km DC sat Dealu Mare

25

Refacere 1,2 km DC 615 sat Mănăstirea Caşin

Comuna Mănăstirea Caşin

47

Refacere 2 podeţe drum sătesc sat Mănăstirea Caşin

Refacere 2 punţi pietonale sat Mănăstirea Caşin

Refacere 0,8 km DC 7636 sat Pârvuleşti

26

Refacere 1,9 km DC sat Mărgineni

Comuna Mărgineni

48

Refacere 0,4 km DC sat Baraţi

Refacere 0,7 km DC sat Pădureni

Refacere 1 km DC sat Trebeş

Refacere 1 km DC sat Luncani

Refacere 4 km DC sat Podiş

Refacere 1 km DC sat Poiana

Refacere 1 podeţ sat Poiana

27

Refacere 1,5 km DC 20 sat Poiana

Comuna Negri

261

28

Refacere 2 punţi pietonale sat Ferăstrău

Comuna Oituz

1.266

Refacere 1 pod metaiic şi 1 podeţ sat Poiana Sărată

Refacere 2 podeţe sat Harja

Refacere 2 podeţe metalice sat Oituz

Refacere 1 podeţ metalic sat Călcâi

Refacere pod peste râul Oituz sat Călcâi

29

Refacere 1 km DC sat Ciugheş

Comuna Palanca

345

Refacere 0,2 km DC sat Cădăraşti

30

Refacere 3,1 km DC 182 sat Băhnăşeni

Comuna Pârjol

469

Refacere 1,4 km DC 184 sat Pârjol

Refacere 2 km DC 184 sat Bămeşti

Refacere 2 km DC 184 sat Hăineala

 

31

Refacere 0,8 km DC sat Budeşti

Comuna Plopana

27

Refacere 0,5 km DC sat Iţcani

Refacere 0,8 km DC sat Ruşenii de Sus

Refacere 0,9 km DC sat Ruşenii Răzeşi

Refacere 1,2 km DC sat Străminoasa

32

Refacere 1 punte pietonală sat Cernu

Comuna Poduri

938

Refacere 1 podeţ sat Poduri

Refacere 1,5 km DC sat Valea Şoşii

33

Refacere 2,25 km DC sat Prăjeşti

Comuna Prăjeşti

161

34

Refacere DC 174 sat Verşeşti

Comuna Sănduleni

80

Refacere 5 poduri comuna Sănduleni

35

Refacere 6 km DC sat Scorţeni

Comuna Scorţeni

1.591

Refacere 2 km DC sat Grigoreni

Refacere 0,5 km DC sat Bogdăneşti

Refacere 0,7 km DC sat Şerpeni

Refacere 0,5 km DC sat Floreşti

Refacere 6 podeţe tabulare sat Floreşti

36

Refacere 3,5 km DC sat Răchitişu

Comuna Strugari

158

Refacere 14 podeţe sat Răchitişu

Refacere 1,2 km DC sat laz

Refacere 2 podeţe sat laz

Refacere 2 podeţe sat Pietricica

Refacere 4,5 km DC sat Cetăţuia

Refacere 7 podeţe sat Cetăţuia

Refacere 3 podeţe sat Nadişa

Refacere 4 podeţe sat Strugari

37

Refacere 3 km DC 184 sat Cucuieţi

Comuna Solonţ

156

Refacere 1 podeţ sat Sărata

Refacere 1 podeţ sat Solonţ

38

Refacere 0,05 km DC 121 sat Gutinaş

Comuna Ştefan cel Mare

52

Refacere 0,03 km DC 122 sat Rădeana

39

Refacere 2 podeţe sat Tamaşi

Comuna Tamaşi

15

Refacere 2 podeţe sat Racova

40

Refacere 3 km DC 97A sat Gherdana

Comuna Tătărăşti

12

41

Refacere 1 km DC 80 sat Boteşti

Comuna Ungureni

2

42

Refacere 0,3 km DC 107 sat Cucova

Comuna Valea Seacă

4

43

Refacere 0,2 km DC 180 A sat Zemeş

Comuna Zemeş

215

Refacere 1 pod sat Zemeş

5)

Judeţul Bistriţa-Năsăud Total, din care:

 

159

1

Refacere 2 poduri din beton pe DJ 154C Sebiş

Consiliul Judeţean Bistriţa- Năsăud

20

2

Refacere podeţe - proprietate primăria Budacu de Jos - 4 buc., localitatea Budacu de Jos

Comuna Budacu de Jos

46

Refacere podeţe distruse - proprietate primăria Budacu de Jos - 3 buc,, localitatea Buduş

Refacere podeţe beton - proprietate primăria Budacu de Jos - 4 buc., localitatea Jelna

3

Refacere eroziune maluri pârâuri care pun în pericol o porţiune de drum - 0,8 km, localitatea Căianu Mare

Comuna Căianu Mic

60

4

Refacere drum comunal DC 24 - 0,2 km, localitatea Manie

Comuna Chiochiş

3

Refacere podeţe beton - 4 buc., localitatea Manie

Refacere drum comunal DC 24 - 0,1 km, localitatea Jimbor

5

Refacere podeţe - 2 buc., localitatea Lunca llvei

Comuna Lunca llvei

20

 

6

Refacere pod beton DC 15A- 1 buc, localitatea Sântioana - Bârla

Comuna Mărişelu

10

6)

Judeţul Botoşani Total, din care:

 

4.796

1

Refacere podeţ pe Str. Plopilor

Municipiul Botoşani

1.000

2

Refacere podeţ pe DJ 208 T - cartier Călineşti, oraş Bucecea

Oraşul Bucecea

14

3

Refacere drum comunal DC 47 - sat Prisăcani - 1,00 km

Oraşul Flămânzi

114

Refacere podeţ extravilan Flămânzi

Refacere podeţ pe Str. Buduhalei

Refacere podeţ pe Str. Principală

Refacere gabioane pe o porţiune de 40 m, râu Vamiţa

4

Refacere podeţ pe DS 130 0 + 200

Comuna Albeşti

30

Refacere podeţ pe DS 130 0 + 400

5

Refacere drumuri comunale: DC 59 A - sat Băluşenii Noi, DC 51 - sat Buzeni, DC 50 - sat Buzeni, DC 58 - sat Băluşeni, DC49 A- sat Draxini, DC49 - sat Draxini - 7,90 km

Comuna Băluşeni

297

Refacere podeţ pe DS 640

Refacere podeţ pe DS 842

Refacere podeţ pe DC 51 tuburi Premo-D800

Refacere podeţ pe DC 51 - tuburi Premo-D600

6

Refacere podeţ pe DS 926 - sat Cerchejeni

Comuna Bîândeşti

7

7

Refacere drumuri comunale: DC 68 D - Brăeşti, DC 68 Brăeşti - Poiana - 0,20 km

Comuna Brăeşti

40

Refacere podeţ peste pârâul Burduja, sat Popeni

8

Refacere podeţ pe DS 277t sat Broscăuţi

Comuna Broscăuţi

120

Refacere podeţ pe DS 1360, sat Broscăuţi

Refacere podeţ pe DS 1208, sat Broscăuţi

Refacere podeţ pe DS 1420, sat Broscăuţi

Refacere podeţ pe DS 1163, sat Broscăuţi

Refacere podeţ pe DS 4, sat Broscăuţi

Refacere podeţ pe DS 690, sat Broscăuţi

Refacere podeţ pe DS 31, sat Slobozia

Refacere podeţ pe DS 9, sat Slobozia

Refacere podeţ pe DS 81, sat Slobozia

9

Refacere drumuri comunale DC 46A - 1,80 km

Comuna Copălău

190

Refacere pod pe DC 46D, sat Cotu

10

Refacere drumuri comunale: DC 52F - sat Coşula, DC 52 - sat Coşula, DC 52D - sat Pădureni - 6,41 km

Comuna Coşula

168

Refacere podeţ pe DS 272

Refacere 3 podeţe distruse de pe DC 52 C

11

Refacere drumuri comunale: DC 71 A între Carasa - Cordăreni - 7 km

Comuna Corlăteni

40

12

Refacere podeţ pe DS 189

Comuna Curteşti

7

13

Refacere drumuri comunale: DC17A - sat lacobeni, DC17B - sat Strahotin, DC19 - sat lacobeni - 8,582 km

Comuna Dângeni

251

Refacere podeţe - sat Hulub

Refacere podeţe - sat lacobeni

14

Refacere drumuri comunale: DC 77 - sat Hilişeu, DC 76 - sat Pârâu Negru - 2 km

Comuna Dersca

40

15

Refacere drumuri comunale: DC 69 legătura Mateieni - Recea Verbea - 1,5 km

Comuna Dimăcheni

15

16

Refacere drumuri comunale: DC 21 Drăguşeni - Mileanca, DC 7 Drăguşeni - Sărata - 3,5 km

Comuna Drăguşeni

370

Refacere podeţ distrus de pe DS 367

17

Refacere drum comunal DC 85 - sat Balinţi - 1,00 km

Comuna Havâma

20

18

Refacere drum comunal DC 23A-sat Hăneşti - 0,1 km

Comuna Hăneşti

3

 

19

Refacere drum comunal DC 47 sat Hlipiceni - 1,6 km

Comuna Hlipiceni

90

20

Refacere drumuri comunale DC 81 şi DCL 140 - sat Ibăneşti - 1,4 km

Comuna Ibăneşti

28

21

Refacere podeţe pe DS 312 şi DS 532

Comuna Lunca

3

22

Refacere drumuri comunale: DC 12 - sat Sadoveni - 0,7 km

Comuna Manoleasa

172

Refacere podeţ pe DC 12 - sat Sadoveni

Refacere podeţ pe DE 597 - sat Sadoveni

Refacere podeţ pe DE 458 - sat Flondora

Refacere podeţ pe DS 198 - sat Manoleasa

Refacere podeţ pe DS 113 - sat Manoleasa

23

Refacere drumuri comunale: DC 62 - sat Cerviceşti, DC 62B - sat Costeşti, DC 62 - sat Cucorăni, DC 46,47,75 - sat Ipoteşti, DC 61B, DC 61C - sat Cătămărăşti Deal, DC 61A-sat Cătămărâşti şi sat Stânceşti, DC 62 sat Ipoteşti (asfalt) - 3,8 km

Comuna Mihai Eminescu

131

Refacere podeţ între DS 319; 320, sat Cucorăni

Refacere podeţ pe DC 62, sat Cerviceşti

Refacere podeţ cu şanţ betonat (200 m)

Refacere podeţ pe DS 269, sat Ipoteşti

Refacere podeţ pe DS 196, sat Ipoteşti

Refacere podeţ pe DS 194, sat Ipoteşti

24

Refacere podeţe pe drumul sătesc DS 17 - 5 bucăţi

Comuna Mihăileni

50

25

Refacere drumuri comunale: DC 320 - sat Mileanca, DC 464 - sat Mileanca, DC 958 - sat Mileanca, DC 21 - sat Mileanca, DC 21 B - sat Scutari, DC 21 B - sat Codreni - 3,3 km

Comuna Mileanca

52

Refacere podeţ pe DS 56

26

Refacere drum comunal DC 9A- sat Mitoc- 1,1 km

Comuna Mitoc

32

Refacere podeţ cu lungimea de 4 m în extravilan sat Mitoc

Refacere podeţ intravilan pe DC 9Ăcu lungimea de 4 m

27

Refacere drum comunal DC 65E - sat Dacia - 0,44 km

Comuna Nicşeni

13

28

Refacere drumuri comunale: DC 1005 - Crăiniceni, DC 2 Slobozia, DC 2 C Păltiniş -1,45 km

Comuna Păltiniş

96

29

Refacere drum comunal DC 43 A- 0,10 km

Comuna Prăjeni

9

Refacere podeţ pe DE, zona Ciorogani

30

Refacere drumuri comunale: DC 65 - sat Costeşti, DC 65 A-sat Cişmea - 1,00 km

Comuna Răchiţi

72

Refacere podeţ între DS 497 şi DC 65F

Refacere podeţ cu şanţ betonat

31

Refacere podeţ pe DE 1279 - sat Suliţa

Comuna Suliţa

219

Refacere podeţ pe DS 275 - sat Suliţa

Refacere pod lemn între DS 716 şi DS 748 - sat Suliţa

32

Refacere drum comunal DC 37 - sat Cerneşti - 0,40 km

Comuna Todireni

20

33

Refacere drumuri comunale: DC 32 - lonăşeni, DC 32 C - Păsâteni, DC 32 A- Păsăteni - Buhăceni - 3,7 km

Comuna Truşeşti

111

34

Refacere pod pe DS 691, comuna Tudora

Comuna Tudora

250

35

Refacere drum comunal DC 18 B Mihai Viteazu - sat Plopenii Mici - 0,20 km

Comuna Ungureni

18

36

Refacere drumuri comunale: DC 74 - sat Gorovei, DC 71 - sat Gorovei, DC 72 C - sat Văculeşti, DC 72 A - sat Sauceniţa - 11,84 km

Comuna Văculeşti

434

Refacere pod din beton armat pe DC 71 - sat Gorovei

37

Refacere drumuri comunale: DC 73 - sat Lunca, DC 67 sat Vârfu Câmpului, DC 453 - sat lonăşeni, Sat DC 73 A Dobrinăuţi - Hăpăi - 2,35 km

Comuna Vârfu Câmpului

211

Refacere drum comunal DC 82 - sat Dobrinăuţi - Hăpăi - 2,00 km

38

Refacere pod pe DC 55 AVIădeni extravilan, sat Brehuieşti

Comuna Vlădeni

2

39

Refacere podeţ pe DC 55 C Chiscovata

Comuna Vorona

57

Refacere drumuri comunale: DC 55 C - sat Chiscovata, DC 55 F - sat Vorona Teodoru - 0,80 km

 

7)

Judeţul Braşov Total, din care:

 

6.557

1

Refacere DJ 104K - zona km 1-2 distrusă fundaţia drumului şi asfaltul, acostamente, şanţuri pe o lungime de 0,600 km

Consiliul Judeţean Braşov

2.714

Refacere DJ 110 km 0 + 000 - 4,500 - spălări platformă drum şi spălări covor asfaltic cu decopertare pe alocuri

Refacere DJ 103A km 16,000 - 28,000 - inundare, acumulare de apă, scurgeri de pe versanţi

Refacere Pod DJ 103A km 16,000 - deteriorare infrastructură pod şi rampe de acces

Refacere Pod DJ 103A km 13,000 - deteriorare infrastructură pod şi rampe de acces

Refacere Pod DJ 103A km 18,000 - deteriorare infrastructură pod şi rampe de acces

Refacere podeţe DJ 103A km 16,000 - 28,000 - deteriorare

infrastructură podeţe şi rampe de acces, colmatare şi fisuri - 5 podeţe

2

Refacere podeţ Str. Gârcinului nr. 73 - colmatare şi crăpături în structură

Municipiul Săcele

30

3

Refacere podeţ strada 1 Mai - pilon central distrus

Oraşul Zărneşti

540

Refacere pod Strada Fierăstrăului - piloni centrali distruşi

4

Refacere podeţe - colmatare 90%, modificare curs apă, depuneri aluviuni aprox. 2 m înălţime

Comuna Hârseni

15

5

Refacere podeţ pe DF cu nr. inventar MFP 3351 (Km 1 + 300) - distrugere timpane şi tubul de trecere

Comuna Vulcan

12

6

Refacere DC 25 - spălări platformă drum din macadam - 6 km

Comuna Hoghiz

120

7

Refacere zid de sprijin DJ 104 sat Şercăiţa - surpare mal drept afluiere 5 ml zid de sprijin

Comuna Sinea

20

Refacere podeţ pietonal sat Şercăiţa - eroziune fundaţie, dezgolire fundaţie din beton mal stâng - prag de fund din BS distrus 100%

8

Refacere DC 21 - spălări platformă drum şi spălări covor asfaltic cu decopertare pe alocuri

Comuna Poiana Mărului

50

9

Refacere 2 podeţe intravilan sat Prejmer - deteriorare infrastructură podeţ şi rampe de acces

Comuna Prejmer

90

Refacere 3 podeţe intravilan sat Lunca Câlnicului - deteriorare infrastructură podeţe şi rampe de acces

Refacere 4 podeţe intravilan sat Stupinii Prejmerului - deteriorare infrastructură podeţe şi rampe de acces

10

Refacere podeţe intravilan - deteriorare infrastructura podeţe şi rampe de acces, colmatare şi fisuri - 7 podeţe

Comuna Tărlungeni

1.660

Refacere canal Valea Satului - inundare, scurgeri de pe versanţi, subspălare fundaţie zid, distrugere structură zid - 1,100 km

11

Refacere podeţ tubular DJ 131P km 2 + 100 - distrugere parţial zona de încastrare a tubului

Comuna Şercaia

51

Refacere podeţ DC 21A km 1 + 300 - distrugere reazeme platformă

Refacere podeţ dalat DC 107C km 0 + 150 - distrugere parţială a reazemelor podeţului

Refacere DC 107C km 2 + 550 - distrugere parţială 50 ml x 1,5 m

12

Refacere DC 66A-deteriorat terasament, strat asfalt datorită eroziunilor de mal - 30 m sat Toderiţa

Comuna Mândra

90

13

Refacere punte pietonală peste râul Buzău zona „La Făbricuţă” - subspălare fundaţie

Comuna Vama Buzăului

1.165

Refacere DC 49A km 13 + 000 - rupt de debitul de apă - 0,1 km

Refacere pod pe DC 49 km 7 + 550 - sat Buzăiel - pod distrus

Refacere pod - sat Buzăiel - pod avariat rampe acces spălate

 

8)

Judeţul Buzău Total, din care:

 

7.639

1

Refacerea DC 222 în satul Ghiocari

Comuna Chiliile

614

Refacere podeţ tubular, la km 2 + 050

Consolidarea şi refacerea DC 94 pe o lungime de 9 km

Refacere a 2 podeţe, în punctul Bratosin Aurica şi la intrarea în satul Trestioara, în punctul Chiriţă Rada

Refacerea unui podeţ tubular în cătunul Valea Odăii şi a altui podeţ în punctul Păltineanu Rada în cătunul Petcari

Refacerea reţea alimentare cu apă

2

Refacere gabioane, stabilizare şi protecţie mal în zona DC 94 spre Şuchea

Comuna Căneşti

803

Reprofilare şi refacere drum DC 93 pe o lungime de 650 ml

Reprofilare şi refacere DC 92 pe o lungime de 750 ml

Refacere podeţ tubular în punctul Gura Gârlei - Şuchea ce face legătura între satele Şuchea - Trestioara - Creveleşti - Budeşti din comuna Chiliile şi protecţie maluri

Refacere şi consolidare punte pietonală în satul Căneşti peste pârâul Sărăţel, punctul Ţigănuş

3

Reabilitare DC 78 în satul Ulmet

Comuna Bozioru

379

Reabilitare DC 85 Bozioru - Fişici - Găvanele - Nucu pe o lungime cumulată de 9 km

4

Refacere şi consolidare podeţ ce traversează pârâul Bălăneasa către cătunul Timoiu

Comuna Brăeşti

917

Refacere şi consolidare podeţ ce traversează pârâul Bălăneasa către cătunul Croitori

5

Refacerea DC 222, în satul Vârteju (face legătura cu comuna Chiliile)

Comuna Lopătari

849

6

Refacere DC 161 pe o lungime de 4 km

Comuna Bisoca

492

Refacere DC 170 pe o lungime de 2 km

7

Refacerea drumurilor comunale şi a drumurilor săteşti pe o lungime de 37 km

Comuna Vintilă Vodă

536

Reconstruirea podului de beton care face legătura între satele Niculşesti, Petrăcheşti, Coca Antimireşti şi comuna Scorţoasa

8

Consolidare şi refacere DC 102 Plavăţu - Cireşu, pe raza localităţii Plavăţu, pe o lungime cumulată de 350 ml

Comuna Mânzâleşti

459

9

Consolidare şi refacere dig de apărare de pe râul Câlnău de pe DC 121

Comuna Valea Sălciei

1.095

10

Refacere DC 84, în satul Corneanu şi în satul Piatra Albă

Comuna Odăile

338

Refacere DC 182 în satul Capul Satului şi Scoroşeşti

11

Execuţia unui podeţ provizoriu peste pârâul Câlnău, ce face legătura între DJ 220 şi satul Valea Şchiopului

Comuna Pardosi

535

12

Refacere şi consolidare mal pentru protecţie drum şi punte în satul Colţu Pietrei, cătun Bonţu Mare - zona Ciotârnea

Comuna Siriu

418

13

Refacerea DC 60 între satele Valea Roatei şi Punga, pe o lungime de 1,5 km

Comuna Cozieni

85

14

Refacerea drumurilor comunale din satele Topliceni, Răduceşti, Băbeni, Deduleşti, pe o lungime cumulată de 5,1 km şi a drumurilor săteşti din satele Gura Făgetului şi Ceairu pe o lungime cumulată de 0,95 km

Comuna Topliceni

119

9)

Judeţul Caraş-Severin Total, din care:

 

1.155

1

Refacere 2 parapeţi metalici la un podeţ de acces imobile nr. 18,19,20,21

Comuna Băuţar

15

Refacere zid întors în dreptul culeii pod pe o lungime de 2,5 m

Refacere zid de sprijin din beton şi gardul metalic pe 43 m (Uliţa Cimitirului)

Refacere 0,15 km zid piatră drum comunal

2

Refacere 4,7 km DC 13 distrus cca 85% şi rigole colmatate în satul Lindenfeld

Comuna Buchin

501

3

Refacere 95 ml zid de sprijin, 30 ml gabioane şi 0,062 km surpări de maluri la DC 21

Comuna Bucoşniţa

23

 

4

Refacere DC Bogâltin - Pogara - Poiana Lungă - Dobraia, 3,7 km, sat Pogara, sat Poiana Lungă, sat Dobraia

Comuna Cornereva

364

Refacere DC Negiudin - Piatra llisova, 3,8 km, sat Cornereva

5

Refacere pod pe DC „Ziua Liliacului” distrus covorul asfaltic pe 2 ml lungime, 1 m lăţime şi 10 cm grosime

Comuna Eftimie Murgu

1

6

Refacere corp drum comunal DC 49 pe diferite porţiuni în lungime totală de 168 ml, între oraşul Moldova Nouă şi satul Padina Matei

Comuna Gâmic

8

7

Refacere drum comunal Dănila pe 0,200 km, lăţime 3 m, 0,1 m grosime corp drum

Comuna Ocna de Fier

6

8

Reabilitare pod Rugi, Strada Bisericii, refacere zid sprijin mal drept aval pod, sat Rugi, lungime 8 m, înălţime 3 m, lăţime 0,4 m

Comuna Păltiniş

2

9

Refacere rigolă (rupere pereţi şi fund rigolă pe 110 ml), sat Belobreşca, piaţa agroalimentară

Comuna Pojejena

21

Refacere podeţ (spălat material strat suport tuburi beton cu deplasarea acestora, avariată şi calea de acces pietonal), sat Belobreşca, piaţa

agroalimentară

înlocuire ţeavă canalizare spre staţia de epurare (distrusă ţeava pe o lungime de 4 m), sat Belobreşca

Refacere zid sprijin mal din piatră brută pe 30 ml, sat Şuşca

Refacere pod carosabil din lemn, sat Pojejena, staţia de epurare

10

Refacere DC 87 pe 2 km DC 87, Bărbosu -Valeapai (sat Bârbosu)

Comuna Ramna

172

Refacere 1,5 km. DC 87, Valeapai-Vermeş (sat Valeapai)

Refacere DC 87 pe o suprafaţă de 3.200 mp, Valeapai - Bărbosu (20% din suprafaţa totală de 16.000 mp, Bărbosu - Valeapai - hotar comuna Vermeş)

11

înlocuire conductă de aducţiune de-a lungul DJ 684, sat Ruşchiţa (alimentează satul cu apă)

Comuna Rusca Montană

2

12

Refacere podeţ sat Şasea Montană, zona Vârât, în dreptul imobilelor nr. 116 şi 718, avariate 4 buc. timpane

Comuna Şasea Montană

1

Refacere 2 timpane podeţ sat Bogodiniţi, zona Cimitirului

13

Refacere podeţ la strada Secaş, sat Slatina Timiş

Comuna Slatina Timiş

35

Refacere 2 podeţe străzi în sat llova

14

Refacere apărare mal pe 3 mp DC 91

Comuna Târnova

4

Refacere corp drum DC 91 pe 50 m lungime

Refacere 12 ml parapet metalic la DC 89

Refacere 12 mp din DC 89 satTârnova în dreptul imobilului cu nr. 61

10)

Judeţul Cluj Total, din care:

 

8.863

1

Lucrări de refacere muzeu memorial Octavian Goga

Consiliul Judeţean Cluj

500

2

Refacere sistem rutier pe DC 101, muntele Săcel, L = 3.000 m, 11 podeţe tubulare DN120

Comuna Băişoara

1.024

3

Refacere DC 128 C SMIDA, L = 700 m

Comuna Beliş

110

Refacere DC 121, Dealu Boţii, L = 800 m

4

Refacere DC 21 Buza - Lacu, L = 1.500 m

Comuna Buza

618

Refacere DC 20 Buza - Rotunda, L = 1.500 m

5

Refacere baraj de acumulare, localitatea Călătele (domeniu public UAT Călăţele)

Comuna Călăţele

1.495

Refacere conductă de apă potabilă din PEHD DN110, L = 500 m, localitatea Călăţele

Refacere conductă de canalizare PVC DN 315, L = 30 m, localitatea Călăţele, Valea Călata

Reamenajare drumuri comunale din piatră, L = 38,1 km

Refacere DC 122C, L = 1.500 m,

Refacere 10 tuburi pentru punţi şi podeţe pietonale

 

6

Refacere infrastructură rutieră DC 21, L = 3,462 km: porţiuni Moara - Pe Vale, L = 1.191 m, porţiuni Rusu Vasile - Marina loan, L = 1.740 m, porţiuni Pârlog - Lăptărie, L = 531 m

Comuna Cătina

370

Refacere infrastructură rutieră DC 22, L = 5,496 km: porţiuni post poliţie - la Cruce), L = 777 m, porţiuni primărie-şcoală), L = 943 m, porţiuni biserica ortodoxă - cimitir), L = 716 m, porţiuni Feldioara - Copru), L = 3.060 m

7

Refacere DC 147 km 0 + 250 10 m

Comuna Chinteni

1.289

Refacere DC 147 km 0 + 350 10 m

Refacere străzi: 21 Decembrie, L = 455 m, George Enescu, L = 966, KelemerArpa, L = 816, Ion Creangă, L = 553 m, Munţii Oaşului, L = 1.321 m, munţii Godeanu, L = 290, Frasinului, L = 350 m, Retezat] L = 350 m

8

Refacere DC 91 L = 30 m afectat prin alunecare de teren (terasamente, structură rutieră, şanţuri)

Comuna Ciurila

117

Reparaţii podeţ DC 91

9

Refacere podeţ zona Zăhan, localitatea Soporul de Câmpie

Comuna Frata

202

Refacere podeţ zona Sanisaua, localitatea Soporul de Câmpie

Refacere teren de sport, aflat în domeniul public al UAT Frata (săpătură şi transport pământ, evacuare aluviuni)

10

Decolmatare aluviuni, pârâul Viştelale, L = 300 m

Comuna Gilău

24

Decolmatare aluviuni, pârâul Valea Viilor, L = 200 m

Decolmatare aluviuni, pârâul Guşii, L = 350 m

11

Refacere DC 111 între localităţile Măguri şi Măguri Răcătău, L = 3.000 m

Comuna Măguri-Răcătău

202

Refacere DC 110 C Muntele Rece

12

Refacere DC 123 Bociu, Valea Bociului (refacere terasamente, reprofilări şanţuri rigole) L = 700 m

Comuna Mărgău

931

13

Refacere 3 podeţe tubular transversal DN 800 (diametru nominal), L = 8 m în localitatea Bădeni

Comuna Moldoveneşti

9

Refacere 4 podeţe tubulare transversale pe DC 82, DN 600 (diametru nominal), L = 8 m, sat Plăieşti

Refacere 1 podeţ tubular transversal DN 800 (diametru nominal), L = 8 m, sat Pietroasa

Refacere podeţ tubular transversal DN 1200 (diametru nominal), L-8m în localitatea Pietroasa

Refacere 2 podeţe tubulare transversale DN 600 (diametru nominal), L = 8 m, sat Podeni

14

Refacere DC Jijeşti, L = 1,200 m

Comuna Mărişei

58

15

Refacere drum Scurta - Păltiniş, L = 4.000 m

Comuna Negreni

333

Refacere drum Scurta - Frântura, L = 1.700 m

Refacere drum Fabrica - Culmea Bucii, L = 2.000 m

Refacere drum Valea Negrii - Caprafoi, L = 4,000 m

Refacere drum Valea Negrii-Osoi, L = 1.100 m

Refacere drum Valea Bisericii - Picleu, L = 2.400 m

Refacere drum Ghermin - Runc - Duda, L = 2.300 m

16

Refacere sistem rutier: DC 131, L = 4.000 m

Comuna Poieni

1.032

Refacere sistem rutier: DC 127 Valea Călata

Refacere sistem rutier: pasarelă pietonală, pod metalic în dreptul carierei Morlaca Valea Călatei - Zona Roşu

Refacere podeţ dalat pe Pârâul Fişii

Refacere sistem rutier: Valea Răoasa (podeţ dalat, podeţ tubular)

17

Refacere DC 130 km 0 + 740 Valea Vişag L = 50 m

Comuna Săcuieu

426

Refacere podeţ tubular Valea Lupului

Lucrări de reparare staţie tratare apă pârâul Breabăn, aflată în domeniul public al UAT Săcuieu

 

18

Refacere 2 poduri pietonale L = 35 m

Comuna Sâncraiu

102

Refacere Staţie pompare apă + înlocuire pompă, obiectiv aflat în domeniul public al UAT Sâncraiu

19

Refacere Podeţ tubular DN 800, pe Strada Fanetei, localitatea Aruncuta

Comuna Suatu

21

11)

Judeţul Covasna Total, din care:

 

10.145

1

Reparaţii pod peste Râul Olt- Aita Mare pe DJ 131 km 7 + 366

Consiliul Judeţean Covasna

136

2

Refacere/consolidare clădire Şcoala Gimnazială Băcel

Comuna Chichiş

954

Refacere drum comunal DC27A şi străzile din satul Băcel

Refacere podeţe sat Băcel

3

Reparaţii clădire şcoala primară din localitatea Lunca Mărcuşului

Comuna Dobârlău

2.705

Refacerea a 7 podeţe pe teritoriul administrativ al comunei Dobârlău

Refacere drum comunal DC 15, DC 15Aşi DC 7A

Reparaţii clădire Cămin Cultural Lunca Mărcuşului

4

Refacere zid sprijin deteriorat în municipiul Târgu Secuiesc pentru

stabilizarea alunecării de teren

Municipiul Târgu Secuiesc

980

5

Refacere pod peste pârâul larăş, în satul larăş

Comuna Hăghig

477

6

Refacere pod situat pe DC 1A peste pârâul Caşin km 5 + 070

Comuna Sânzieni

849

Refacerea lucrărilor de protecţie a malurilor la podul peste pârâul Caşin - km 0 + 120

7

Refacere pod peste Pârâul Bâsca Mare, comuna Comandau

Comuna Comandau

750

8

Refacerea podului peste râul Buzău la staţia de apă, Strada Castelului

Oraşul întorsura Buzăului

215

Refacerea a 3 podeţe în sat Scrădoasa

Refacere pod zona Boncota, localitatea întorsura Buzăului

9

Refacere pod peste râul Buzău din zona brutăriei Zăbrâtău

Comuna Sita Buzăului

2.391

Refacere pod din beton peste râul Buzău care asigură accesul spre mănăstire

Refacere pod din beton peste râul Buzău zona Cremenea

Refacere pod peste râul Buzău din zona Chichirău - Crasna

10

Refacere 1 pod localitatea Oituz - comuna Breţcu

Comuna Breţcu

180

Refacerea a 2 podeţe în localitatea Breţcu

11

Refacere zid sprijin pe Strada Lungă ca urmare a alunecării de teren în comuna Valea Mare

Comuna Valea Mare

61

Refacere podeţ pe Strada Lungă - comuna Valea Mare

12

Reparaţie drum comunal DC 33B Vâlcele - Hetea

Comuna Vâlcele

50

13

Refacerea acostamentului a 10,4 km pe DC 9

Comuna Zăbala

173

Refacerea a 3 podeţe pe teritoriul comunei Zăbala

14

Refacerea a 8 podeţe în comuna Brateş

Comuna Brateş

190

15

Refacere podeţ pe DC 7 pe teritoriul comunei Ghelinţa

Comuna Ghelinţa

15

16

Refacerea a 3 podeţe pe teritoriul comunei llieni

Comuna llieni

19

12)

Judeţul Dâmboviţa Total, din care:

 

800

1

Refacere pod avariat pe drum local, satul Gorgota, zona „Bleaju”

Comuna Răzvad

450

2

Refacere pod pe drum local sat Valea Lungă Ogrea

Comuna Valea Lungă

350

13)

Judeţul Galaţi Total, din care:

 

1.994

1

Refacere pod Corea - peste râpa satului Rediu

Comuna Bălăşeşti

123

Refacere Şcoala Gimnazială nr. 1 Bălăşeşii

2

Refacere Strada DC 11

Comuna Băneasa

5

3

Refacere drum comunal, sat Puricani

Comuna Bereşti-Meria

1.805

Refacere pod Aldeşti - Pănăşeşti la limita dintre sat Aldeşti - sat Pănăşeşti

4

Refacere Strada DC 102 (Dj 251J - Balan), sat Căuieşti, Strada DC 102 (Totolici - Băniţa), sat Căuieşti

Comuna Drăguşeni

47

Refacere podeţ Dalat - Valea Gura Pârâului

 

5

Refacere podeţ DN 400, sat Vameş, Strada Stadionului, podeţ DN 600, sat Vameş, Strada Viilor, podeţ DN 1000, sat Piscu, Strada Nucului

Comuna Piscu

7

6

Refacere DC 42

Comuna Slobozia Conachi

7

14)

Judeţul Gorj Total, din care:

 

4.222

1

Refacere podeţ peste Cemăzoara pe DJ 665 C la km 40 + 220, sat Cernădie, comuna Baia de Fier (circulaţia întreruptă)

Consiliul Judeţean Gorj

865

Refacere podeţ pe DJ 665 la km 38 + 440, sat Cemădie, comuna Baia de Fier

2

Refacere parte carosabilă a 0,750 km drum comunal (DC 34); 5 podeţe (1 pe DC 34,1 pe DS 44,1 pe DC 35A, 1 pe DS 23,1 pe DS 48)

Comuna Baia de Fier

174

3

Refacere pod pe DC 12 peste pârâul Cemăzoara; refacere podeţ peste pârâul Câlnic pe DE 2337; refacere podeţ pe DS 19, peste pârâul Stoiana) - obiective aflate în domeniul public al comunei

Comuna Bumbeşti-Piţic

1.048

4

Refacere şi consolidare terasament drum sătesc DV 23, refacere zid de susţinere taluz, sală de sport Liceul Tehnologic, sat Bâlta

Comuna Runcu

744

5

Refacere şi consolidare terasamente 1,8 km drumuri comunale (DC 22D - 1,8 km) şi 8 podeţe (1 pe DC 22B, 1 pe DS 4, 2 pe DV 37, 2 pe pârâul Tărâia), i pe DV 4, 1 pe DV 36)

Comuna Polovragi

439

6

Refacere 11 podeţe (2 pe Str. Gruiului, 1 pe Str. Stejarilor, 1 pe str. Gilorţel, 3 pe Str. Măgurii, 1 pe str. Berceşti, 1 pe str. Opriteşti, 1 pe str. Huluba şi 1 pe str. Tomeni peste pârâul Negrişoara; 5 punţi pietonale peste pârâul Vâlceaua în sat Pociovaliştea)

Oraşul Novaci

812

7

Refacere parte carosabilă la 1,7 km drum comunal (DC 60-1 km, DC 66- 0,7 km), 1 podeţ pe DS 1

Comuna Alimpeşti

140

15)

Judeţul Harghita Total, din care:

 

4.916

1

Refacere mal pârâu Vârghiş aflat în proprietatea comunei - 0,15 km

Comuna Lueta

20

2

Refacere podeţ sat Armăşeni

Comuna Ciucsângeorgiu

10

3

Refacere DC ALSQMAIOM - 0,05 km

Comuna Cozmeni

10

4

Refacere DC Tokeszege - 2,45 km

Comuna Mihăileni

34

Refacere DC Racokszere - 2,45 Km

5

Refacere zid de sprijin afectează structura de rezistenţă a DC 34 - 0,03 km

Comuna Dealu

313

Refacere reţea de canalizare menajeră - 0,05 km

Refacere pod de lemn

6

Refacere pod peste pârâul Homorodul Mare Mare

Comuna Mărtiniş

230

Refacere drum comunal DC 26 - 1,4 km

Refacere drum comunal - 0,5 km

7

Refacere drum comunal DC 81 - 1 km

Comuna Corbu

9

8

Refacere 2 poduri peste râul Olt

Comuna Sândominic

400

9

Refacere drum comunal DC 133 (km 7 + 420 - 11 + 420) - 4 km

Comuna Sântimbru

350

10

Refacere drum comunal DC 4 - 4 km

Comuna Frumoasa

230

Refacere zid de sprijin pentru consolidarea DC 6 - 6,05 km

11

Refacere drum comunal DC 232 - 1,5 km

Comuna Lunca de Jos

450

Refacere drum comunal Baracos - 1 km

Refacere drum comunal Pârâul Mare - 0,8 km

12

Refacere DC FELSO-NYRKERT - 0,2 km

Comuna Ciumani

10

13

Refacere pod lacobeni

Comuna Plăieşii de Jos

77

Refacere pod Caşinul Nou

Refacere pod Imper

Refacere drum comunal DC 117 - 0,1 km

Refacere drum comunal DC 120 - 0,05 km

14

Reabilitare pod (face legătura între sat Vrabia şi hala CFR Vrabia)

Comuna Tuşnad

2.695

Refacere DC 124 - 0,2 km

Refacere DC 136 - 0,8 km

Refacere DC 341 - 1,6 km

Refacere staţie de epurare

 

15

Refacere şanţ de scurgere ape pluviale pe E578 proprietatea comunei

Comuna Voşlăbeni

78

16)

Judeţul Hunedoara Total, din care:

 

2.089

1

Refacerea drumului comunal DC 103A şi a 2 podeţe în localitatea Vâlari, comuna Topliţa

Comuna Topliţa

218

2

Refacerea drumului comunal DC 79 în localitatea Sibişel, comuna Râu de Mori

Comuna Râu de Mori

69

Refacerea drumului comunal DC 79Aşi a unui podeţ, în localitatea Ohaba Sibişel, comuna Râu de Mori

3

Refacerea drumului comunal DC 99 în localitatea Vălioara, comuna Răchitova

Comuna Răchitova

60

4

Refacerea drumului comunal DC 160Aîn localitatea Glodghileşti, comuna Burjuc

Comuna Burjuc

712

Refacerea drumului comunal DC 160 şi a 2 podeţe în localităţile Glodghileşti, Brădăţel, Petreşti şi Tisa, comuna Burjuc

5

Refacerea drumului comunal DC 171 în localitatea Lunca, comuna Baia de Criş

Comuna Baia de Criş

106

Refacerea a 6 podeţe în localitatea Lunca, comuna Baia de Criş

Refacerea a 7 podeţe în localitatea Cărăstău, comuna Baia de Criş

Refacerea a 3 podeţe în localitatea Ţebea, comuna Baia de Criş

6

Refacerea drumului comunal DC 28A şi a 3 podeţe, în localitatea Balşa comuna Balşa

Comuna Balşa

350

Refacerea drumului comunal DC 29 în localitatea Ardeu, comuna Balşa

Refacerea drumului comunal DC 25Aîn localitatea Galbina, comuna Balşa

Refacerea drumului comunal DC 24A în localitatea Vălişoara, comuna Balşa

7

Refacerea drumului comunal DC 131 Săcămaş - Dumbrăviţa şi a unui podeţ în comuna llia

Comuna llia

291

Refacerea drumului comunal DC 152 Valea Lungă - Coaja şi a unui pod în comuna llia

Refacerea a 2 străzi şi a unui podeţ în localitatea Valea Lungă, comuna llia

Refacerea drumului comunal DC 151A în localitatea Sârbi, comuna llia

8

Refacerea drumului comunal DC 58D, în localitatea Ludeştii de Sus, comuna Orăştioara de Sus

Comuna Orăştioara de Sus

138

Refacerea drumului comunal DC 58B, în localitatea Costeşti Deal, comuna Orăştioara de Sus

9

Refacerea drumului comunal DC 111 în localitatea Alun, comuna Bunila

Comuna Bunila

47

10

Refacerea unui podeţ în localitatea Stejărel, comuna Luncoiu de Jos

Comuna Luncoiu de Jos

7

11

Refacerea drumului comunal DC 93 şî a 2 podeţe, localitatea Poieni, comuna Densuş

Comuna Densuş

72

12

Refacerea a 2 străzi şi a 3 podeţe în localitatea Petros, comuna Baru

Comuna Baru

19

17)

Judeţul laşi Total, din care:

 

23.778

1

Refacere DC, loc. Dumbrava, 1,10 km

Comuna Ciurea

69

Refacere DC, loc. Lunca Cetăţuii, 0,34 km

Refacere DC, loc. Piciorul Lupului, 0,37 km

2

Refacere DC, loc. Arama, 0,50 km

Comuna Coarnele Caprei

670

Refacere DC, loc. Coarnele Caprei, 2,00 km

Refacere DC, loc. Arama, 1,05 km

Refacere DC, loc. Coarnele Caprei, 6,18 km

Refacere DC, loc. Petroşica, 0,50 km

3

Refacere 6 podeţe, loc. Fântânele

Comuna Fântânele

620

Refacere DC, loc. Fântânele, 0,90 km

4

Refacere DC, loc. Hărmăneştii Vechi, 1,00 km

Comuna Hărmăneşti

240

Refacere 2 podeţe, loc. Hărmăneştii Vechi

Refacere DC, loc. Hărmăneştii Vechi, 2,10 km

 

5

Refacere DC, loc. Oboroceni, 1,05 km

Comuna Heleşteni

150

Refacere rigole dislocate, loc. Hărmăneasa, 45,00 ml

6

Refacere DC, loc. Lespezi, 2,00 km

Comuna Lespezi

30

7

Refacere DC, loc. Mădârjac, 2,50 km

Comuna Mădârjac

100

8

Refacere DC, loc. Boşteni, 0,40 km

Municipiul Paşcani

192

Refacere 2 podeţe, localitatea Blăgeşti

Refacere podeţ, localitatea Boşteni

Refacere DC, loc. Boşteni, 2,30 km

Refacere DC, loc. Gâşteşti, 1,30 km

Refacere DC, loc. Lunca, 1,00 km

Refacere DC, loc. Sodomeni, 0,50 km

9

Refacere DC, loc. Cotu Morii, 0,80 km

Comuna Popricani

49

Refacere DC, loc. Popricani, 0,50 km

Refacere DC, loc. Ţipileşti, 1,20 km

10

Refacere DC. loc. Bălteni, 0,80 km

Comuna Probota

1.323

Refacere DC, loc. Perierii, 2,04 km

Refacere 3 poduri, loc. Perierii

Refacere DC, loc. Bălteni, 1,36 km

Refacere podeţ, loc Bâlteni

Refacere DC, loc. Perieni, 5,42 km

Refacere DC, loc. Probota, 2,57 km

11

Refacere DC, loc. Bocniţa, 0,25 km

Comuna Sineşti

216

Refacere DC, loc. Osoi, 2,10 km

Refacere DC, loc. Sineşti, 0,75 km

Refacere DC, loc. Storneşti, 0,40 km

12

Refacere DC, loc. Berezlogi, 4,00 km

Comuna Sireţel

150

Refacere pod, loc. Slobozia

13

Refacere 2 podeţe, loc. Brăteşti

Comuna Stolniceni-Prăjescu

4.215

Refacere DC, loc. Brăteşti, 1,50 km

Refacere podeţ, loc. Cozmeşti

Refacere DC, loc. Cozmeşti, 2,50 km

Refacere podeţ, loc. Stolniceni-Prăjescu

Refacere DC, loc. Stolniceni-Prăjescu, 2,00 km

Refacere DC, loc. Brăteşti, 2,80 km

Refacere 2 podeţe, loc. Cozmeşti

Refacere punte pietonală, loc. Cozmeşti

14

Refacere DC, loc. lorcani, 0,90 km

Comuna Tătăruşi

935

Refacere DC, loc. Pietrosu, 1,70 km

Refacere DC, loc. Tătăruşi, 1,90 km

Refacere DC, loc. Uda, 0,60 km

Refacere DC, loc. lorcani, 2,50 km

Refacere DC, loc. Pietrosu, 3,70 km

Refacere DC, loc. Tătăruşi, 5,00 km

Refacere DC, loc. Uda, 4,20 km

Refacere DC, loc. Vâlcica, 3,50 km

15

Refacere DC, loc. Poiana Mănăstirii, 0,95 km

Comuna Ţibana

29

Refacere DC, loc. Ţibana, 0,50 km

16

Refacere DC, loc. Glodenii Gândului, 6,085 km

Comuna Ţibăneşti

206

Refacere DC, loc. Grieşti, 0,95 km

Refacere DC, loc. Jigoreni, 1,02 km

Refacere DC, loc. Răsboieni, 0,92 km

Refacere DC, loc. Tungujei, 1,00 km

 

 

Refacere podeţ, loc. Tungujei

 

 

Refacere DC, loc. Ţibăneşti, 0,50 km

17

Refacere DC, loc. Cârniceni, 0,40 km

Comuna Ţigănaşi

480

Refacere 3 poduri, loc. Kogălniceanu

Refacere DC, loc. Kogălniceanu, 2,63 km

Refacere punte pietonală, loc. Kogălniceanu

Refacere DC, loc. Stejarii, 1,92 km

Refacere DC, loc. Ţigănaşi, 0,65 km

18

Refacere DC, loc. Criveşti, 0,02 km

Comuna Vânători

649

Refacere DC, loc. Hârtoape, 1,00 km

Refacere DC, loc. Vânători, 1,50 km

Refacere DC, loc. Vlădnicuţ, 0,50 km

19

Refacere DC, loc. Lungani, 1,50 km

Comuna Voineşti

424

Refacere DC, loc. Schitu Stavnic, 0,30 km

Refacere DC, loc. Slobozia, 0,95 km

Refacere DC, loc. Voineşti, 0,25 km

Refacere DC, loc. Lungani, 1,50 km

Refacere DC, loc. Schitu Stavnic, 1,00 km

Refacere DC, loc. Slobozia, 2,20 km

Refacere DC, loc. Vocoteşti, 4,50 km

Refacere DC, loc. Voineşti, 9,00 km

20

Refacere 9 podeţe, loc. Alexandru Ioan Cuza

Comuna Alexandru Ioan Cuza

1.605

Refacere DC, loc. A.l. Cuza, 1,10 km

Refacere DC, loc. Kogălniceanu, 0,70 km

21

Refacere DC, loc. Buhăieni, 2,20 km

Comuna Andrieşeni

141

Refacere DC, loc. Drăgăneşti, 0,60 km

Refacere DC, loc. Fântânele, 0,30 km

Refacere DC, loc. Glăvăneşti, 4,50 km

22

Refacere DC, loc. Balş, 0,50 km

Comuna Balş

33

Refacere DC, loc. Boureni, 1,15 km

23

Refacere pod, loc. Cotârgaci

Comuna Bălţaţi

2.510

24

Refacere DC, loc. Ciohorăni, 1,60 km

Comuna Ciohorăni

150

25

Refacere DC, loc. Cionteşti, 2,70 km

Comuna Ciorteşti

122

Refacere DC, loc. Coropceni, 1,50 km

Refacere DC, loc. Deleni, 0,50 km

Refacere DC, loc. Rotăria, 0,60 km

Refacere DC, loc. Şerbeşti, 0,80 km

26

Refacere 4 poduri, loc. Comarna

Comuna Comarna

980

Refacere DC, loc. Comarna, 5,20 km

27

Refacere DC, loc. Podolenii de Sus, 0,90 km

Comuna Cozmeşti

100

28

Refacere DC, loc. Cristeşti, 8,35 km

Comuna Cristeşti

644

Refacere DC, loc. Homiţa, 2,05 km

29

Refacere DC, loc. Cucuteni, 0,50 km

Comuna Cucuteni

24

Refacere DC, loc. Săcăreşti, 0,70 km

30

Refacere DC, loc. Dumeşti, 9,54 km

Comuna Dumeşti

418

Refacere DC, loc. Păuşeşti, 11,36 km

31

Refacere DC, loc. Cărbunari, 0,60 km

Comuna Grajduri

24

Refacere DC, loc. Corcodel, 0,80 km

Refacere DC, loc. Pădureni, 0,50 km

32

Refacere DC, loc. Dancu, 0,03 km

Comuna Holboca

30

Refacere DC, loc. Valea Lungă, 0,70 km

 

33

Refacere DC, loc. Alexeni, 0,50 km

Comuna Ipatele

484

Refacere pod, loc. Bâcu

Refacere podeţ, loc. Bâcu

Refacere DC, loc. Bâcu, 3,40 km

Refacere podeţ, loc. Cuza Vodă

Refacere DC, loc. Cuza Vodă, 4,12 km

Refacere podeţ, loc. Ipatele

Refacere DC, loc. Ipatele, 2,70 km

34

Refacere DC, loc. Mirosloveşti, 0,70 km

Comuna Mirosloveşti

540

Refacere 2 poduri, loc. Mirosloveşti

Refacere DC, loc. Soci, 0,40 km

Refacere podeţ, loc. Soci

35

Refacere DC, loc. Budeşti, 0,50 km

Comuna Mogoşeşti

41

Refacere DC, loc. Mogoşeşti, 1,50 km

36

Refacere 2 podeţe, loc. Mogoşeşti-Siret

Comuna Mogoşeşti-Siret

110

Refacere DC, loc. Mogoşeşti-Siret, 0,20 km

Refacere podeţ, loc. Muncelul de Sus

Refacere DC, loc. Muncelul de Sus, 2,60 km

37

Refacere DC, loc. Boureni, 2,50 km

Comuna Moţca

540

Refacere DC, loc. Moţca, 2,90 km

38

Refacere DC, loc. Mândreşti, 0,50 km

Comuna Oţeleni

56

Refacere DC, loc. Oţeleni, 1,80 km

39

Refacere pod, localitatea Plugari

Comuna Plugari

1.000

40

Refacere DC, loc. Breazu, 5,00 km

Comuna Rediu

146

Refacere DC, loc. Rediu, i,i0 km

Refacere DC, loc. Tăuteşti, 1,20 km

41

Refacere DC, loc. Răchiteni, 8,95 km

Comuna Răchiteni

350

Refacere DC, loc. Izvoarele, 2,00 km

42

Refacere DC, loc. Româneşti, 1,64 km

Comuna Româneşti

22

43

Refacere DC, loc. Rădeni, 7,50 km

Comuna Roşcani

855

Refacere DC, loc. Roşcani, 7,50 km

44

Refacere DC, loc. Dumbrăviţa, 1,40 km

Comuna Ruginoasa

148

Refacere DC, loc. Rediu, 1,35 km

Refacere DC, loc. Ruginoasa, 1,20 km

Refacere DC, loc. Vascani, 0,70 km

45

Refacere DC, loc. Boroşeşts, 0,35 km

Comuna Scânteia

43

Refacere DC, loc. Rediu, 0,40 km

Refacere DC, loc. Tufeştii de Sus, 0,62 km

46

Refacere DC, loc. Bădeni, 0,70 km

Comuna Scobinţi

24

Refacere DC, loc. Scobinţî, 0,50 km

47

Refacere DC, loc. Căueşti, 1,00 km

Comuna Şcheia

118

Refacere DC, loc. Cioca Boca, 0,50 km

Refacere DC, loc. Poiana Şcheii, 0,20 km

Refacere DC, loc. Şcheia, 4,20 km

48

Refacere DC, loc. Chişcăreni, 1,53 km

Comuna Şipote

79

Refacere DC, loc. lazu Nou, 0,55 km

Refacere DC, loc. lazu Vechi, 1,64 km

Refacere DC, loc. Mitoc, 0,25 km

49

Refacere DC, loc. Suhuleţ, 1,10 km

Comuna Tansa

60

Refacere DC, loc. Tansa, 1,90 km

50

Refacere pod, loc. Goruni

Comuna Tomeşti

1.000

 

51

Refacere DC, loc. Trifeşti, 4,50 km

Comuna Trifeşti

112

Refacere DC, loc. Vladomira, 0,10 km

Refacere DC, loc. Zaboloteni, 0,80 km

52

Refacere DC, loc. Conţeşti, 2,00 km

Comuna Valea Seacă

247

Refacere DC, loc. Topile, 1,00 km

Refacere DC, loc. Valea Seacă, 1,50 km

53

Refacere DC, loc. Icuşeni, 2,00 km

Comuna Victoria

114

54

Refacere pod, loc. Borşa

Comuna Vlădeni

161

Refacere 2 podeţe, loc. Borşa

Refacere DC, loc. Borşa, 1,70 km

Refacere DC, loc. Broşteni, 1,55 km

Refacere DC, loc. Vâlcelele, 0,90 km

Refacere DC, loc. Vlădeni, 0,90 km

18)

Judeţul Maramureş Total, din care:

 

1.120

1

Refacere DC 82, afectat de alunecare de teren, viituri/scurgeri de pe

versanţi 0,27 km

Comuna Mlreşu Mare

280

2

Refacere drum comunal DC 96 afectat de torenţi, lungime 7 km, sat Corni

Comuna Bicaz

840

Refacere drum comunal DC 95 afectat de torenţi, lungime 2 km, sat Ciuta

Refacere drum comunal afectat de torenţi, lungime 6 km, sat Bicaz - Valea Ursului, Groapă, Halaştău, Situri, Armina

19)

Judeţul Mehedinţi Total, din care:

 

1.827

1

Refacere DC 45 degradat pe 1 km, DC 44 degradat pe 1 km satele Cârşu, Brateş, Crainici, DC 42 degradat pe 1 km, podeţ DC 42 satele Brateş, Comăneşti, DC 43 degradat pe 0,5 km - sat Bala de Sus

Comuna Bala

380

2

Refacere drum comunal DC 91 degradat pe 0,1 km şi podul care traversează DC 91 sat Petra

Comuna Bâcleş

100

3

Refacere uliţe săteşti degradate pe 2,58 km în satele Făuroaia şi Coşovăţ, DC 82 degradat pe 2,4 km - sat Brezniţa Motru

Comuna Brezniţa Motru

168

4

Refacere DC 81B degradat pe 1 km - sat Rocşoreni, DC 81A degradat pe 1,2 km - sat Golineasa, DC 83A degradat pe 2,3 km - sat Dumbrava de Sus

Comuna Dumbrava

434

5

Refacere drum comunal (intersecţia cu DC 87) degradat pe 1,3 km sat Vişina

Comuna Greci

91

6

Refacere DC 58 degradat pe 0,4 km - sat Şiroca

Comuna Godeanu

24

7

Refacere DC 17 degradat pe 2 km - sat Dumbrăviţa, DC 15 degradat pe 1 km - sat Priboieşti, DC 15A degradat pe 1 km - sat Selişteni, DC 18 degradat pe 1 km - sat Borogea, DC 17Aspre Dumbrăviţa degradat pe 1 km - sat Oprâneşti

Comuna Husnicioara

420

8

Refacere un pod casetat transversal pe DC 59, DC 19 degradat pe 1 km - sat Gutu

Comuna Prunişor

90

9

Refacere DC 51 degradat pe 2 km - sat Şişeşti

Comuna Şişeşti

120

20)

Judeţul Mureş Total, din oare:

 

802

1

Refacere nr. poduri - 1

Comuna Lunca Bradului

580

Refacere nr. podeţe - 7

2

Refacere nr. poduri - 2

Comuna Saschiz

99

3

Refacere nr. podeţe - 5

Comuna Vânători

100

4

Refacere km DC - 1,05

Comune Meghereni

23

21)

Judeţul Neamţ Total, din care:

 

9.539

1

Decolmatare albie zona pilelor amonte - aval la podul din beton armat peste râul Cracău, pe DJ 155G, km 1 + 616, sat Bodeşti, corn. Bodeşti

Consiliul Judeţean Neamţ

315

Recalibrare albie zona pilelor amonte - aval, refacere apărare mal dreapta avariat şi refacere suprastructură la podul din beton armat pe DJ 155B, peste râul Ozana în pct. Manole Mărculeţ, sat Timişeşti, comuna Timişeşti

2

Regularizare albie pârâu Cuiejdi la Piatra-Neamţ - baraj retenţie, capăt amonte lucrare de regularizare, municipiul Piatra-Neamţ

Municipiul Piatra-Neamţ

154

 

3

Refacere canal betonat preluare ape pluviale, str. Avram lancu, pe L = 0,24 km, cartier Petru Rareş

Municipiul Roman

13

4

Refacere punte pietonală, fosta şcoală Secu, pe L = 0,008 km sat Secu

Oraşul Bicaz

98

Refacere platformă din balast DC Izvorul Alb pe L = 0,3 km sat Izvoru Alb

Refacere platformă din balast DC Izvorul Alb pe L = 0,15 km sat Izvoru Alb

Refacere punte pietonală pe L = 8 m, erodare mal stâng pârâul Izvorul Alb, sat Izvoru Alb

5

Refacere acces punte pietonală distrusă, pe L = 30 ml sat Chintinici

Oraşul Roznov

15

Refacere acces punte pietonală distrusă, pe L = 100 ml sat Chintinici

Refacere acces punte pietonală distrusă, pe L = 20 ml sat Chintinici

Refacere acces punte pietonală distrusă, pe L = 40 ml sat Chintinici

6

Refacere punte pietonală, str. Tâbâcari, pe L = 200 m

Oraşul Târgu-Neamţ

10

7

Refacere mal stâng/drept, executare gabioane pe L = 25 ml, pod, aval pensiune Maria, pr. Agapia, sat Agapia

Comuna Agapia

147

Refacere mal stâng executare culee stânga, gabioane pe L = 18 ml, pod,

pct. Mihalache, pr. Agapia, sat Agapia

Refacere pod pârâul Agapia, pe L = 20 ml, pct. Băicănescu, sat Agapia

Refacere podeţ L = 18 ml, pârâul Agapia, pct. Olteanu, sat Agapia

Refacere podeţ L = 18 ml, pârâul Topoliţa, pct. Adiaconiţei, sat Săcâluşeşti

Refacere podeţ L = 18 ml, pârâul Topoliţa, str. Ghindâoani, sat Săcâluşeşti

8

Erodare mal drept cu afectarea platformei pct. Cojoc Haralambie, sat Vădurele

Comuna Alexandru cel Bun

150

Refacere gabion pe 2 etaje str. Secu Vaduri L = 0,03 km, sat Vădurele

Refacere pod pe structură metalică cu platformă de lemn peste pârâul Secu Vaduri (culee de beton mal stâng distrusă, pilă pod pe saltea de gabion înclinată, platformă pod din lemn distrusă), sat Vădurele

Refacere apărare mal pârâu Secu Vaduri pe L = 0,1 km, sat Vădurele

Decolmatare podeţ pct. Ciungi, sat Vădurele

Decolmatare platformă DC 132, sat Vădurele

Refacere pod din lemn autopietonal cu structură metalică, sat Bistriţa

Protecţie pod CFR prin decolmatare pârâu Valea Mare punct pod CFR L = 0,05 km, sat Bistriţa

Refacere apărare mal drept, sat Bistriţa

Decolmatare podeţ din tuburi de beton Str. Magnoliei

9

Refacere timpane şi umpluturi rampe acces podeţ tubular pe drum sătesc, peste pr. Precista diametru = 1200, punct Pojoreanu, sat Izvoare

Comuna Bahna

9

Refacere platformă din balast DC 101 pe L = 1,0 km, sat Broşteni

10

Refacere podeţ tubular fam. Chindea pe L = 0,03 km, satTeiec, cătun Bistra

Comuna Bicazu- Ardelean

121

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Borviz pe L = 0,9 km, Fam. Caia - intrare fond forestier, satTeiec

Decolmatare podeţ lemn fam. Caia - intrare fond forestier, sat Telec

Refacere apărare mal pentru apărare a DJ127A pe L = 0,02 km, punct Zoiti, sat Telec

Refacere apărare mal DJ 127A, pe L = 0,3 km, pr. Jidan, sat Telec

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Borviz pe L= 0,3 km, sat Telec

Refacere apărare mal, Gabion saltea + 2 etaje, cătun Lunca punct Florea, Râul Bicaz, sat Bicaz Ardelean

11

Decolmatare platformă drum comuna DC Lipchieş - fam. Sandu Dănilă - fam. Panţîr Marian pe L = 0,3 km, sat Bicaz-Chei

Comuna Bicaz-Chei

133

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie amonte capăt îndiguit, canal scurgere pârâu Lipchieş pe L = 1,0 km, sat Bicaz Chei

Refacere fundaţie zid de sprijin afectată (stânga + dreapta) pârâu Ivaneş pe DC 127 pe L = 0,35 km, sat Ivaneş

Refacere apărare de mal drept din arocamente, în dreptul proprietăţii l.l. Bârsan pe râul Bicaz, pe L = 0,1 km sat Bicaz Chei

 

 

Refacere podeţ din lemn distrus pe pârâu Ivaneş, fam. Scoruş Nicu, sat Ivaneş

 

 

Refacere mal drept pârâu Dămuc pe L = 0,3 km, sat Ivaneş

12

Refacere rigole din beton şi decolmatare şanţuri pe DC 196 pe L = 0,8 km, sat Borca

Comuna Borca

1.102

Refacere corp drum pe DC 156 pe L = 0,08 km, punctele la Chiper, Tărâţâ Mugurel, Muraru, sat Borca

Refacere corp drum pe DC 156 pe L = 1,9 km, pod Simionescu - pod Stigioara, sat Borca

Refacere pod beton armat pe curs apă Borca, pct. la Chiper, pe L=0,012 km, sat Borca

Consolidare pod beton armat pe curs apă Borca, punct Tarata, pe L=0,007 km, sat Borca

Refacere pod punct Murariu C L = 0,007 km, sat Borca

Refacere infrastructură alimentare apă potabilă pe L = 1.100 m, sat Borca, corn. Borca

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâul Borca pe L = 0,25 km, sat Borca, corn. Borca

Refacere corp drum pe DC pe torent Leonte pe L = 0,31 km, sat Soci

Refacere corp drum pe DC de la biserică până la Dumitriu Mihai pe L = 0,3 km, sat Soci

Refacere corp drum pe DC 196 de la Dumitriu Mihai până la biserica pe L = 0,58 km, sat Soci

Refacere culee mal drept la podul din beton afectat pe DC 156, pct. Chiriac, sat Borca

Refacere culee şi aripi pod, ambele maluri, pod beton armat pe DC 156, pct. Anica Simionescu, sat Borca

Refacere platformă drum din balsat DC 196, pe L = 3 km, de la fam. Ursu până la biserică, sat Pârâul Cârjei

13

Refacere punte pietonală din beton armat, zona Obor, râul Cracău, satul Bodeşti

Comuna Bodeşti

2

14

Refacere podeţ distrus , pârâul Nechit, pct. legătura Str. Morii cu Str. Livezii

Comuna Borleşti

11

Decolmatare podeţ pe DS Aleea Cucului, din DJ156 - pct. Maftei, satul Borleşti

Refacere podeţ distrus, pârâul Nechit, pct. Prundu Ghiţă şi pct. Stan Costică

15

Refacere culee dreapta podeţ km 7+400, DJ 155F, amonte de cămin cultural, satul Ceahlău

Comuna Ceahlău

281

Refacere gabioane apărare mal podeţ, fam. Sava Dumitru, satul Ceahlău

Refacere punte metalică, fam. Sava Dumitru, satul Ceahlău

Refacere culee dreapta podeţ, fam. Platon, satul Ceahlău

Refacere culee dreapta pod, DJ 155 F, km 8, satul Ceahlău

Refacere apărare mal drept, zid beton, pârâu Schit, satul Ceahlău

16

Refacere pod din lemn, pod Ţuţuîanu Andrişaoaia L = 15 m, satul Cracăul Negru

Comuna Crăcâoani

553

Protecţie pod acces prin decolmatare pârâu Cracăul Negru punct pod Ţuţuianu Andrişaoaia L = 0,2 km, satul Cracăul Negru

Decolmatare podeţ, punct Dumitru Dogaru Troiţă, satul Cracăul Negru

Refacere platformă din balast DC 165 pe L = 2,0 km, Satul Cracăul Negru

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Tisa L = 0,25 km, satul Cracăul Negru

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Cracăul Negru, zona Duban L = 0,5 km, satul Cracăul Negru

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Cracăul Negru, zona Bar Raclaru L = 0,15 km, satul Cracăul Negru

Refacere mal stâng pârâul Slatinei L = 0,04 km, satul Cracăul Negru

Decolmatare DC 165 L = 0,35 km, satul Cracăul Negru

 

 

Refacere punte pietonală, punct Dinu Humă, satul Cracăul Negru

 

 

Refacere gabion distrus Pârâul Cracăul Alb L = 0,5 km, satul Magazia

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie şi refacere maluri; Repoziţionare podeţ zona Pochivnica L = 0,25 km, satul Magazia

Refacere acces locuinţe prin decolmatare Pârâu Scăiuş L = 0,35 km, satul Magazia

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie şi refacere maluri la podeţe de trecere a râului Cracău

Refacere terasament DC 163, satul Cracăoani

Refacere punţi pietonale peste Râul Cracău, zona Bălţătescu, satul Cracăoani

Refacere platformă din balast drum comunal, punct peste apă Cracăul Negru, Mitocul Balan, pe L = 0,28 km, satul Cracăoani

17

Refacere corp drum DC 201 (DJ 127 A- DF Bicăjel) pe L = 8,8 km, satul Dămuc

Comuna Dămuc

208

Refacere corp drum DC 206 pe L = 0,2 km de la fam. Gârbuleţ la fam. Covasan, satul Huisirez

Erodare mal stâng pârâul Bicăjel pe L = 0,1 km

Refacere corp drum DC 206 pe L = 4,3 km pct. Vararu-DJ 127A, satul Huisirez

Decolmatare podeţ tuburi PREMO, pârâul Dămuc pe DS Pârâul Frunţii, pod Voaideş

18

Refacere podeţ distrus în pct. (fam. Bîgu - fam. Berea) şi asigurarea protecţiei acestuia prin decolmatare albie amonte/aval pe L = 0,05 km, Satul Băluşeşti

Comuna Dochia

14

19

Refacere platformă DC 34 pe L = 0,04 km, satul Dragomireşti

Comuna Dragomireşti

5

Refacere pod pietonal din lemn distrus, pârâu Văduţ, pct. Dragomir, satul Borniş

20

Decolmatare front captare apă potabilă, pârâu Stejaru, satul Stejaru

Comuna Farcasa

1.963

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Bâtca pe L = 0,4 km, satul Stejaru

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Strungii pe L = 0,05 km, satul Stejaru

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie torentul lui Gavrilă pe L = 0,03 km, satul Stejaru

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie torent Pârâul cel Rău pe L = 0,01 km, satul Stejaru

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâul Gropanei pe L = 0,01 km, satul Stejaru

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâul Slatina pe L = 0,05 km, satul Stejaru

Refacere apărare mal drept Pârâul Stejaru km 3+270, distrus, L = 0,02 km, satul Stejaru

Refacere apărare mal stâng Pârâul Stejaru, aval pod zid de sprijin, km 2+576, distrus, L = 0,02 km, satul Stejaru

Refacere apărare mal stâng pârâul Stejaru, amonte pod zid de sprijin, km 2+576, distrus, L = 0,02 km, satul Stejaru

Refacere apărare mal drept amonte pod zid de sprijin, km 2+080, distrus pe L = 0,075 km, refacere eroziuni talpă zid de sprijin pe L = 0,12 km, km 2+080, satul Stejaru

Refacere aripă pod mal stâng km 2+080, satul Stejaru

Refacere apărare mal drept pârâu Stejaru, Branişte Ionel pe L = 0,05 km, satul Stejaru

Refacere podeţ distrus, pârâu Stejaru, fam. Ursu Ion, satul Stejaru

Refacere podeţ distrus, pârâu Stejaru, fam. Branişte Ionel, satul Stejaru

Refacere podeţ distrus, pârâu Stejaru, fam. Tanasa Constantin, satul Stejaru

 

 

Refacere acces locuinţe prin decoimatare albie pârâul Stejaru pe L=2,7 km, satul Stejaru

 

 

Refacere reţea apă potabilă pe DC 154, pe L = 0,5 km, satul Stejaru

Refacere apărare mal stâng pârâul Farcaşa, km 1+500, distrus, L = 0,15 km, satul Farcaşa

Refacere reţea canalizare Str. Bisericii pe L = 0,05 km, satul Farcaşa

Refacere baraje pârâul Soci Km 0+100 km 0+150, satul Farcaşa

Refacere apărare mal stâng zid de sprijin pârâul Farcaşa, pe Str. Bisericii L = 0,035 km, satul Farcaşa

Refacere pod beton distrus, Strada Vânătorului, pârâu Buşmei, satul Buşmei

Refacere reţea apă potabilă pe Strada Vânătorului, zona fam. Ţuţuianu Ion pe L = 0,7 km, satul Buşmei

Refacere zid de sprijin al taluzului Pârâu Buşmei distrus, de la barajul distrus până la fam. Lupuleasa Constantin L = 0,3 km, satul Buşmei

Refacere platformă DC 191 pe L - 1,1 km, satul Buşmei

Refacere acces locuinţe prin decoimatare albie pârâul Buşmei pe L = 1,0 km, satul Buşmei

Refacere platformă DC 190 poiana Popeşti pe L = 0,8 km, satul Popeşti

Refacere acces locuinţe prin decoimatare albie pârâu Bursuni pe L = 0,4 km, satul Popeşti

Refacere acces locuinţe prin decoimatare albie pârâul Ariei (str. Strungii) pe L = 0,08 km, satul Popeşti

Decolmatare podeţ pârâu Ariei, str. Popeşti, satul Popeşti

Refacere gabioane podeţ, str. Popeşti, pe L = 0,12 km, satul Popeşti

21

Protecţie pod beton armat avariat decoimatare albie în pct. Corcodel Sofia, satul Budeşti

Comuna Făurei

2

22

Refacere acces locuinţe prin decoimatare albie pârâu Peştera pe L = 0,2 km, satul Gârcina

Comuna Gârcina

25

Refacere podeţ distrus din dale carosabile peste pârâu Oprişeni

Decolmatare podeţ pe DC 145

Decolmatare torent pârâu Pietrărie pe L = 0,05 km, satul Gârcina

Decolmatare rigolă pe DC 145 pe L = 0,1 km, satul Cuiejdi

Decolmatare albie torent la Popu pe L = 0,2 km, satul Almaş

Decolmatare şanţ stâng/drept pe DC 145 pe L = 0,15 km, satul Almaş

23

Refacere podeţ tubular distrus, subdimensionat, D = 400 mm, pe L = 5 m, str. Huci, satul Gura Văii

Comuna Girov

22

Refacere rampe şi carosabil pod piatră, Str. Podului de Piatră, satul Turtureşts

Refacere punte piloni de beton, peste râul Cracau, demontare/montare cu ridicare la nivel podină şi grinzi metalice, pe L = 50 m, str. Plopilor

24

Refacere culee pod pârâu Grinţieşul Mare, pct. Piaţă, satul Grinţieş

Comuna Grinţieş

231

Refacere gabioane apărare de mal pod pârâu Grinţieşul Mare, pe L = 25 ml, satul Grinţieş

Refacere gabioane apărare de mal pârâu Grinţieşul Mare, pe DC 152, pe L = 15 ml, satul Grinţieş

Refacere gabioane apărare de mal Pod pârâu Grinţieşul Mare, pe L= 15 ml, DC 152 km 2+095, satul Grinţieş

Refacere pod pârâu Grinţieşul Mare, pct. Ichim Mihai, satul Grinţieş

25

Refacere culee dreapta pod drum comunal 149, platformă şi Hindaţie drum partea dreaptă între culee şi rampa de acces la pod, satul Audia, corn. Hangu

Comuna Hangu

1.370

Refacere gabioane (mal drept) aripi podeţ casetat (stânga) + pereu satul Audia drum comunal 149- Audia, satul Audia, corn. Hangu

Refacere acostament distrus drum, amonte drum comunal 149 - Audia pe L = 0,03 km, satul Audia, corn. Hangu

Refacere aducţiune de apă pe L = 0,01 km, satul Audia, corn. Hangu

 

Refacere baraj retenţie pe pârâul Audia, în zona fam. Babata Dumitru Decolmatare podeţ pe DC 148 în zona Frăgăria pr. Frăgăria, satul Buhalniţa

Refacere baraje de retenţie în zona Frăgăria, pârâu Frăgăria, satul Buhalniţa

Regularizare albie pârâu Buhalniţa pe L = 0,035 km, satul Buhalniţa Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Mitrofanu pe o lungime de 400 ml, satul Hangu

Refacere apărare de mal stâng aval pod Hangu, Arsantescu pe L = 0,04 km, satul Hangu

Refacere gabioane pe L = 0,1 km, pt. apărare de mal drept zona staţiei de epurare, satul Hangu

Decolmatare pod casetat, drum comunal 146 - Boboteni, satul Hangu

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Sasu pe o lungime de 1.000 ml, satul Hangu

Refacere gabioane pe L = 0,3 km, pentru apărare de mal stâng pârâu Hangu, confluenţă Pârâu Sasu, satul Hangu

Refacere platformă din balast DC 83 pe L = 0,6 km, satul Băluşeşti

Decolmatare şanţuri stânga/dreapta drum sătesc DC 83 pe L - 1,1 km, satul Băluşeşti

Refacere platformă din balast DC 84 pe L = 0,9 km, satul Băluşeşti

Decolmatare şanţuri stânga/dreapta drum DC 84 pe L = 0,9 km, satul Băluşeşti

Refacere platformă din balast DC 83 şi decolmatare şanţuri stânga/dreapta fântâna lui Mitică şi fântâna lui Avram pe L = 0,3 km, satul Băluşeşti

Refacere platformă din balast DC 83 şi decolmatare şanţuri stânga/dreapta de pe pod Gherguţ la Pătrăşcanu pe L ~ 0.8 km. satul Băluşeşti

Decolmatare podeţ tubular D = 600 ml, pct. Petrariu Manix pe L = 8 m, satul Băluşeşti

Decolmatare podeţ tubular D = 600 ml, pct. Balan Vasile pe L = 8 m satul Băluşeşti 26

 

Refacere pod elemente prefabricate distrus pe L = 10 m, pod Munteanu, Sătul Băluşeşti

Refacere pod beton armat, consolidare fundaţie culee, radier beton, pod Avram, satul Băluşeşti

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Crăcii Pârâului, Str. Trandafirilor, pe L = 0,1 km. satul Băluşeşti

Refacere punte pietonală, afluire aripi şi fundaţie punte, satul Băluşeşti

Refacere punte pietonală, fundaţie din căsoale de lemn şi grinzi şi podină de lemn, satul Băluşeşti

Refacere platformă din balast DC 84 şi decolmatare şanţuri stânga/dreapta str. Bogdana pe L = 1,0 km, satul Băluşeşti

Refacere platformă din balast DC 84 şi decolmatare şanţuri stânga/dreapta str. Bogdana intersecţie dr. vicinal pe L = 1,0 km, satul Băluşeşti

Decolmatare podeţ tubular D = 600 ml, pct. intersecţie DC84 cu drum vicinal pe L = 8 m, satul Băluşeşti

Decolmatare podeţ tubular D = 600 ml, pct. Bosoi pe L = 8 m, satul Băluşeşti

Refacere pod tubular d = 800 mm, pe L = 8 m, radier şi fundaţie aripi, decolmatare albie, satul Spiridoneşti

Refacere afluire aripa amonte mal stâng şi aripa aval mal drept, pct. Mărioara, satul Icuşeşti

Refacere pod Biserica Veche, decolmatare albie, satul Icuşeşti

Refacere platformă din balast DC83 pe L = 1,0 km, satul Mesteacăn Refacere pod Terinte

Comuna Icuşeşti

 

Refacere platformă DC 180, de la cimitir până la podul Velesoaleri, pe

L = 1,5 km, satul Moldoveni

Refacere rampe partea dreaptă amonte şi aval afectate, acostamente la rampe din beton, pod peste pârâul Sârbilor, ieşire din satul Moldoveni, satul Moldoveni

Refacere platformă din balast DC 173 pe L = 0,25 km, satul Pustieta Decolmatare şanţuri stânga/dreapta pe DC 173 pe L = 0,25 km, satul

28 Pustieta

Refacere podeţ din lemn pe L = 10 m, pct. Vântu, satul Valea Enei, corn. Oniceni

Refacere punte pietonală, Poiana Focşei pe L = 0,2 km, r. Ozana, satul

Stânca

Decolmatare torent Dobreanu pe DN15B pe L = 0,03 km, satul Stânca

Refacere podeţ distrus torent Dobreanu, satul Stânca

Decolmatare torent Bârgăoanu pe DN 15B pe L = 0,01 km, satul Stânca Decolmatare torent Gabor pe DN 15B pe L = 0,03 km, satul Stânca Decolmatare torent Oprea pe DN 15B pe L = 0,05 km, satul Stânca Refacere apărare mal stâng gabioane 25 ml, decolmatare podeţ şi refacere aripi, str. Pârâul Străjii, satul Stânca

Refacere apărare mal stâng gabion pod, str. Mestecinilor, pe L = 40 ml,

29 satul Pâţâlâgeni

Comuna Moldoveni

Comuna Oniceni

Comuna Pipirig

30

Decolmatare podeţ, pârâu Cotnărel, acces Splaiul sub Branu, satul Dolheşti Refacere podeţ, fam. Nistor, pârâu Pluton-Dolheşti, satul Dolheşti Refacere apărare mal stâng gabion aval pod, pe DC 158, Km 2+200, pe L = 10 ml, satul Pluton

Refacere apărare mal stâng gabioane,^tr. Aleea Primăverii, pe L = 50 ml. satul Pipirig

Refacere apărare mal stâng gabioane, Str. Rapsodului, pe L = 30 ml, satul Pipirig

Refacere culee mal drept pod, pe DC159 km 2+300, satul Pipirig Refacere punţi pietonale, Aleea Bompa, Str. Baciului, Lăcătuşu Grigore,

Crăcăoanu Vasile, satul Pipirig

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,1 km şi refacere/reprofilare mal drept pârâu Pângărăcior, satul Pângărăcior

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,2 km, şi refacere/repoziţionare pod din tuburi pârâu Pângărăcior, pct. Popa, satul Pângărăcior

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,15 km, şi refacere/reconsolidare mal drept pârâu Pângărăcior, pct. Microhidrocentrala, satul Pângărăcior

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,14 km şi refacere mal drept pârâu Pângărăcior, pct. Tudosoaia, satul Pângărăcior

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,05 km şi refacere mal drept pârâu Pângărăcior, pct. Iftimie, satul Pângărăcior Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0^2 km7 pârâu Pângărăcior, pct. Acces Poiana, satul Pângărăcior

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,06 km şi refacere mal drept, pârâu Pângărăcior, pct. Ciontu, satul Pângărăcior

Refacere pod acces şi decolmatare pârâu Pângărăcior, pe L = 0,12 m, satul Pângărăcior

Refacere corp drum şi taluz pe DC 143 şi consolidare maluri pe L = 0,3 km,

satul Pângărăcior 

Refacere pod din lemn distrus, pârâu Pângărăcior, pct. Ciontu, pe L=0,012 km,

satul Pângărăcior

Refacere pod avariat şi decolmatare albie, pârâu Pângărăcior, pct. Roşu,

pe L = 0,15 km, satul Pîngărăcior

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L=0,24 km, pârâu Pângărăcior, refacere mal stâng pct. Vraciu, satul Pângărăcior

Comuna Pângăraţi

 

 

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L=0,10 km, pârâu Pângărăcior, refacere mal dreapta pct. Brocea, satul Pângărăcior

 

 

Refacere timpane şi culee cap pod, pârâu Pângărăcior, pe L = 20 m, satul Pângărăcior

Decolmatare canal pârâu Stejaru, pct. vărsare Bistriţa - pod CFR, pe L = 0,5 km, satul Stejaru

Decolmatare canal pârâu Stejaru, pct. Ocneanu, pe L = 0,025 km, satul Stejaru

31

Regularizare albie pârâul Faurul, afuiere zid piatră şi talveg pe L = 100 ml, satul Poiana Largului

Comuna Poiana Teiului

500

Refacere culee stânga pod lemn Poiana Largului, zona Bistriceanu

Refacere infrastructură şi suprastructură pod, pârâul Bolătău, satul Petru Vodă

Refacere apărare mal din lemn, pârâul Dreptu, zona Chiorbeja Dan, pe L = 150 ml, satul Dreptu

Refacere apărare mal din lemn, pârâul Dreptu, zona Bonteanu, pe L = 20 ml,

satul Dreptu

Refacere apărare mal din piatră, pârâul Dreptu, zona carmangerie, pe L = 20 ml, satul Dreptu

Refacere podeţ lemn, pârâul Dreptu, zona carmangerie, satul Dreptu

Refacere podeţ beton, pârâul Dreptu, zona carmangerie, satul Dreptu

Refacere punte pietonală din lemn, distrusă, peste pârâul Brânza, pe L = 20 ml, pct. Ştefan Ana şi pe L = 18 ml, pct. Ştefan Ion, satul Petru Vodă

Refacere grindă de susţinere şi apărări de mal la pod din lemn pe L = 20 ml, pct. Ştefănescu Constantinescu Ion, satul Petru Vodă

Decolmatare albie pârâul Popii, pe L = 50 ml, pct. Bistriceanu Vasile, satul Poiana Largului

32

Refacere radier descărcător ape mari, baraj atenuare viituri, punct Rugina, pârâul Sarata, satul Răuceşti

Comuna Răuceşti

37

Refacere pod drum comunal Cărpiniş, zona Negru Viorel, satul Răuceşti

Refacere acces locuinţe prin decolmatare albie pârâu Râşca pe L = 520 m, satul Săveşti

Refacere zid sprijin mal dreapta beton, amenajare acostament din beton pe L = 100 m, satul Oglinzi

Refacere pod Tutuianu Ion, satul Oglinzi

Refacere pod zona Carata, satul Oglinzi

Refacere podeţe acces pietonal, Roşu Cicerone, Istrate Gh. Craiu Mariana, Lacatusu Dumitru, Motfai Ana, Sava Ion, Cucos Mihai, Apostoale Fanica, Tarata Marin, satul Oglinzi

33

Refacere platformă din balast DC 187 - Str. Islazului, Fam. Leorlanu - intrare ţarină - pe L = 0,1 km, satul Ruginoasa

Comuna Ruginoasa

8

Refacere platformă din balast DC 186 - Str. Florilor- str. Moara Veche - pe L “ 0,15 km, satul Ruginoasa

Refacere platformă din balast DC 186 Str. Troiţa Veche, fam. Găburoi - fam. Moise pe L = 0,10 km, satul Ruginoasa

Refacere platformă din balast DC186 parţial, Str. Florilor, str. Moara Veche, str. Troiţa Veche, pe L = 0,35 km, satul Ruginoasa

34

Refacere platformă din balast DC 88 pe L = 1,6 km, satul Unceşti

Comuna Secuieni

31

Decolmatare şanţuri stânga/dreapta pe DC 88 pe L= 0,4 km, satul Unceşti

Refacere platformă din balast DC 88 pe L = 0,5 km, satul Bârjoveni

Refacere platformă din balast DC 88 pe L = 2,1 km, satul Unceşti

Refacere platformă din balast DC 88 pe L = 0,5 km, satul Unceşti

35

Refacere platformă din balast pe DC 62 D pe L = 3,0 km, satul Stăniţa

Comuna Stăniţa

164

Refacere platformă din balast DC 64 pe L = 3,9 km, satul Stăniţa

Refacere platformă din balast DC 63 A pe L = 1,8 km, satul Stăniţa

Refacere platformă din balast DC 62B pe L = 1,0 km, satul Stăniţa

Refacere platformă din balast DC 64BA pe L = 4,0 km, satul Stăniţa

 

36

Refacere timpane beton podeţ peste pârâul Dubărca

Comuna Ştefan cel Mare

4

37

Refacere corp drum sătesc DC Tarcău - Ardeluţa Km 16+800 - km 17+000 pe L = 0,2 km, satul Schitu Tarcău

Comuna Tarcău

250

38

Refacere radieri beton pod rutier Str. Fabricii, satul Tazlău

Comuna Tazlău

50

Dezafectare podeţ descărcare din beton armat pe DC 120, satul Tazlău

39

Refacere dig protecţie mal drept râul Bicaz pe L = 0,12 km, satul Ticoş Floarea

Comuna Taşca

110

Erodare mal stâng râul Bicaz cu distrugere parţială Str. Păcii aval pod Neagra pe DN 12 pe L = 0,2 km, satul Neagra

40

Refacere apărare de mal pe L = 0,85 km la Mustaţă, satul Dumbrava

Comuna Timişeşti

79

Decolmatare podeţ şi refacere amplasament podeţ, la Căşneanu pe L = 5 m, satul Dumbrava

Refacere apărare mal pe L = 0,97 km Murariu - la Avram, satul Dumbrava

Decolmatare podeţ şi refacere amplasament podeţ la Murariu pe L = 5 m, satul Dumbrava

Refacere podeţ la Aconstantinesei Vasile pe L = 0,005 km, satul Dumbrava

41

Refacere platformă din balast DC 91 pe L = 2,5 km, satul Trifeşti

Comuna Trifeşti

53

Refacere timpane, aripi, radier şi rampe podeţ D = 1000 pe DC 91, la km 1+700 faţă de DN 15D, satul Trifeşti

Refacere platformă din balast DC 93 pe L = 2 km şi decolmatare şanţ stânga/dreapta pe L = 0,3 km, satul Miron Costin

Refacere aripi şi timpane, podeţ D = 1000 pe DC 92, satul Miron Costin

Decolmatare podeţ pe DC 93, Fam, Driu Dan, fam. Poienaru, satul Miron Costin

42

Refacere pod peste torent Str, Afloarei, satul Totoieşti

Comuna Tupilaţi

32

Refacere platformă din balast DC 180 punct Tabac L = 0,2 km, satul Arămoaia

Refacere platformă din balast drum comunal punct şcoală Arămoaia L = 0,5 km, satul Arămoaia

43

Refacere pod distrus cu platformă din lemn şi tuburi PREMO D = 800 mm, pct. Ticuleşti, pârâul Nemţişor, satul Lunca

Comuna Vânători-Neamţ

3

44

Refacere platformă din balast DC 180 pe L = 3 km şi decolmatare şanţuri pe L = 3 km, satul Văleni

Comuna Văleni

43

Refacere podeţ tubular distrus pe DC 180, pct. Canton Silvic, pe L = 5 m timpane podeţ

Refacere şanţuri din beton stânga/dreapta pe DC 180 pe L = 0,05 km, pct. Canton Silvic, satul Văleni

Decolmatare podeţ pe DC 180, pct. Nisipişte

45

Refacere platformă din balast DC 84 pe L = 1,5 km, satul Chilii

Comuna Valea Ursului

127

Refacere platformă din balast DC 84 pe L = 1,5 km, km 5+500 - km 7+000 (între pct. Vâlcica şi Cioate), satul Chilii

Refacere podeţ din tub PREMO © = 800 mm pe DC 84 (Chilii - Băluşeşti) zona Vâlcica şi Cioate, satul Chilii

Refacere podeţ dalat din BA pe DS în zona Poiana (intrare de pe DC 77), satul Giurgeni

Refacere podeţ avariat aripa aval stânga satul Valea Ursului zona şcoală Veche

22)

Judeţul Prahova Total, din care:

10.434

1

Apărări de mal pentru protejare DC 34 şi refacere DC 34, 0,065 km, pct. „Lera”, pct. „Biserică”, pct. „Pod Vine”

Comuna Bătrâni

1.807

Refacere un pod pe drum local (punte carosabilă) şi prag de fund, pct. „Vasile Voicu”

2

Consolidare şi refacere drum DC 4B şi consolidare versant, satul Pietriceaua, ca urmare a unei alunecări de teren care a dus la surparea drumului, afectarea reţelei de alimentare cu energie electrică. Evoluţia fenomenului poate duce la întreruperea accesului către comuna Aluniş.

Comuna Brebu

2.000

 

3

Refacere drumuri comunale şi locale, 0,160 km, satele SIon, Valea Lespezii şi cătun Rudari

Comuna Ceraşu

944

Refacere două punţi pietonale, satele Valea Lespezii şi Valea Borului

4

Refacere apărări de mal, 0,250 km pentru protejare drumuri comunale şi locale, pct. „Rica Bita”

Comuna Starchiojd

415

5

Refacere punte pietonală, satul Vistieru, pct. Valea lui Andrei

Comuna Şotiile

1.072

Consolidare şi refacere drum comunal DC 2C şi consolidare versant, satul Vistieru, ca urmare a unei alunecări de teren a versantului pe care se desfăşoară drumul

6

Consolidare şi refacere drum comunal DC 17 şi consolidare versant, zona km 6+000, satul Bughea de Sus, ca urmare a unei alunecări de teren a versantului pe care se desfăşoară drumul

Comuna Teişani

1.811

7

Reparaţii şi refaceri cinci captări de apă, pct. Vomicu, Coţofana, Valea lui Sterp, Mogoşoaia - Negraş, Valea Urşilor, ca urmare a distrugerii parţiale a acestora şi a colmatării cu aluviuni a drenurilor din cauza viiturilor,

neexistând o alternativă pentru alimentarea cu apă potabilă a aproximativ 10 000 persoane

Comuna Valea Doftanei

2.445

Reparaţii şi apărări de mal, pod peste râul Doftana, pct. „Peste Vale1 şi prag de fund, urmare a coborârii talvegului. afluierii malurilor amonte şi aval, afuierii culeelor şi pilei podului din cauza viiturilor. Podul se găseşte pe traseul pe care a fost deviat traficul greu din cauza alunecărilor de teren de pe DJ 1021, fiind unica cale de acces

23)

Judeţul Sibiu Total, din care:

 

2.843

1

Refacerea drumurilor comunale DC 54 şi DC 55 şi a 4 drumuri de exploatare

Comuna Roşia

123

2

Refacerea a 2,5 km drum comunal de legătură între oraşul Miercurea Sibiului şi Apoldul de Jos

Oraşul Miercurea Sibiului

205

Refacerea unui podeţ beton peste Valea Gârbovii în dreptul târgului de animale

Refacerea unui podeţ beton peste Valea Secaşului în dreptul târgului de animale

3

Refacerea a 200 m/l zid de sprijin avariat localitatea Tălmăcel, la Troiţă

Oraşul Tălmaciu

100

4

Refacerea unul podeţ beton pe strada Podului

Oraşul Ocna Sibiului

75

Refacerea unui podeţ pietonal de beton pe strada pârâul Sărat

Refacerea rigolelor şi a clapetelor pe strada Podului

5

Refacerea a 3 podeţe de beton în satul Săcel

Oraşul Sălişte

275

Refacerea unui podeţ beton în satul Fântânele

Refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor pluviale provenite din pârâul Grui şi din oraşul Sălişte şi Valea Muierii, satul Galeş

6

Refacerea a 5 podeţe beton pe DJ 106 E (Transalpina) între localităţile Tilişca şi Rod

Comuna Tilişca

175

Refacerea a 2 podeţe beton în zona Luncă

7

Refacerea unui număr de 3 podeţe beton, str. Uliţa Morarului, satul Moşna

Comuna Moşna

210

Refacerea unui număr 16 fundaţii la podeţe acces Uliţa Morarului, satul Moşna

Refacerea unui număr 11 fundaţii la podeţe acces Str. Teilor, satul Moşna

8

Refacerea unui podeţ pietonal distrus total

Comuna Apoldu de Jos

26

9

Refacere zid protecţie 4 locuinţe pe str. VIII

Comuna Cristian

6

10

Refacerea unui podeţ beton pe drumul forestier spre barajul de captare apă Arpăşel

Comuna Arpaşu de Jos

25

11

Refacerea unui podeţ beton afectat Gura Râului

Comuna Gura Râului

25

12

Refacerea staţiei de captare/tratare a apei potabile şi a construcţiilor aferente

Comuna Orlat

1.473

13

Refacerea a 5 podeţe de beton afectate

Comuna Valea Viilor

125

 

24)

Judeţul Suceava Total, din care:

 

23.873

1

Refacere apărare de mal din anrocamente pe DJ177Azona Gemănar Marcel km 3+250 - km 3+450, L = 100 m, I = 6 m, h = 4 m, satul Doroteia, oraşul Frasin

Consiliul Judeţean Suceava

2.142

Lucrări de consolidare şi de punere în siguranţă a DJ175A Câmpulung Moldovenesc - Rarău - Chirii între km 5+300-6+700 şi km 14+100- km 23+000

Refacere carosabil din beton şi parapet metalic pe DJ177Azona Gemănar Marcel km 3+250 - km 3+450, L = 100 m, I = 3 m, h = 0,3 m, satul Doroteia, oraşul Frasin

Consolidare culee stângă şi apărare de mal aval şi amonte 20 m liniari, pod beton DJ177A la km 6+800, satul Doroteia, oraş Frasin

Refacere suprastructură din balast pe DJ177B zona pârâu Adânc, km 9+000 - km 12+230, satul Doroteia, comuna Stulpicani

Refacere suprastructură din balast pe DJ177E L = 3 km, I = 5 m, h = 0,15 m, satul SIătioara, comuna Stulpicani

Refacere acostament a drumului judeţean DJ209D Costâna - Vâlcele, L = 1.200 m, I = 6 m, h = 0,15 m, comuna Todireşti

Decolmatare rigole de scurgere ape pluviale pe DJ175B de la km 13+300 la km 15+000

Refacere podeţ tubular Dn = 800 mm pe DJ209G, km 18+200, satul Brodina, comuna Brodina

Refacere podeţ tubular Dn = 800 mm x 5 m pe DJ177B zona pârâu Adânc, km 11+632, satul Doroteia, comuna Stulpicani

Refacere traversare din 4 tuburi de beton, Dn = 1.500 mm, L = 5 m şi 2 tuburi Dn = 800 mm, L = 5 m pe DJ176, km 33+300, satul Argel, comuna Moidoviţa

Refacere eroziune mal pârâu Brădăţel pentru punerea în siguranţă a DJ209A km 9+860, L = 20 m, i = 3 m, h = 3 m comuna Horodniceni

Refacere podeţ tubular Dn = 500 mm pe DJ209G, km 16+500, satul Brodina, comuna Brodina

Decolmatare şanţuri aferente DJ177E L = 480 m, satul SIătioara, comuna Stulpicani

Refacere colector de torenţi (baraje din beton) pe DJ209G, km 25+500, satul Brodina, comuna Brodina

Refacere apărare mal din anrocamente pe DJ175B Pojorâta Rarău la km 1+120, L = 4 m, I = 2,5 m, h = 1,2 m; km 2+580, L = 15 m, I = 2, h = 1 m

2

Refacere 0,200 km dig apărare contra inundaţiilor a frontului de captare Berchişeşti din cadrul Staţiei de Captare, Tratare şi Pompare a apei Berchişeşti (distrus în proporţie de +15%), inclusiv sistem de protecţie cu dale beton şi distrugerea zonei de racord taluz dig cu 2 epiuri. Amplasare: pe malul stâng al Râului Moldova zona puţurilor 12+15 care alimentează municipiul Suceava Zona II

Municipiul Suceava

1.728

Refacere 0,025 km dig apărare contra inundaţiilor a frontului de captare Berchişeşti din cadrul Staţiei de Captare, Tratare (distrus în proporţie de 70+75%), inclusiv sistem de protecţie cu dale beton, distrugerea zonei de racord taluz dig cu epiul construit în cadrul lucrărilor de regularizare curs râu Moldova din perioada 2015-2017. Amplasare: pe malul stâng al Râului Moldova zona puţurilor 33+34, care alimentează municipiul Suceava Zona I

3

Refacere staţia de tratare a apei potabile Baia 3 - avariat acoperiş, tencuieli, tablou electric, staţie clorinare, decantoare, priza captare, staţie ce alimentează cu apă potabila municipiul Fălticeni.

Municipiul Fălticeni

984

Refacere canal perimetral colector ape pluviale a depozitului de deşeuri menajere de pe strada Antileşti, tronsoane de beton fisurate şi deplasate L = 15 m, I = 12 m, colmatare cu aluviuni L = 20 m, I = 4 m, h = 0,5 m

 

4

Refacere apărări de pod din gabioane a 3 poduri situate pe DC 77, la km 1+00, km 2+00, km 2+900 peste pârâul Cotârgaşi

Oraşul Broşteni

528

Refacere protecţie dmm din gabioane DC 77 Cotârgaşi L = 20 m

Refacere protecţie dmm din gabioane DC Holdiţa L = 25 m

Refacere DC intravilan Dârmoxa până la DF Dârmoxa, L = 1,3 km, I = 4 m, h = 0,2 m (afectată suprastructura din balast)

Refacere DC 77 Cotârgaşi L = 1,5 km, I = 4 m, h = 0,15 DC

Refacere podeţ situat pe DC78 satul Hăleasa (distruse încastrări maluri din gabioane)

Refacere încastrare mal din gabioane L = 3 m podeţ acces Oficiul Poştal Cotârgaşi

Refacere 2 podeţe, distrusă rampă de acces peste pârâul Dârmoxa

Refacere încastrare mal din gabioane L = 3 m punte pietonală acces biserică şi şcoală

5

Refacere suprastructură de balast pe DC 43Ade la Groapa Morii la Taşcă L = 20 km, I = 8 h = 0,15

Oraşul Cajvana

177

Refacere podeţ tubular pe drum vicinal FN la Chindriş I

6

Refacere podeţ din 3 tuburi DN = 600 mm zona Popa Ticu

Oraşul Dolhasca

16

7

Refacere suprastructură de balast a drumurilor adiacente DC4 L = 2,8 km,

l = 3m,h = 0,15

Oraşul Frasin

265

Refacere apărare mal din gabioane pe pârâul Suha, amonte de podul Plutoniţa, în dreptul locuitorului Rusu Constantin L = 50 m, l = 1,5 m

Refacere suprastructură din balast a DC4 L= 0,8 km, I = 4,5 m, h = 0,15 m

Refacere apărare mal din anrocamente aferent DC4 zona aval canton silvic

Refacere apărare mal din anrocamente pârâul Suha, în dreptul locuitorilor Mironiuc Vasile şt Moroşan Vasile

8

Refacere protecţie drum comunal şi suprastructură din balast zona aval pod EIQuatro

Oraşul Gura Humorului

506

Refacere protecţie mal, din anrocamente, a parcării mănăstirii Voroneţ, pe o lungime de 120 m

Refacere rampe de acces şi apărări de maluri din zidărie de piatră a podeţului amonte vechea parcare a mănăstirii Voroneţ afectată de pârâul Magherniţă

Refacere suprastructură din balast şi apărare mal din gabioane a DC Brusturosu

Refacere reţea canalizare prin lucrări de decolmatare situate pe Strada Şoimului, Strada Oborului, strada Bogdăneasa, strada Wurtzburg, strada Mănăstirea Humorului, Strada Castanelor

Refacere subtraversare, tub PREMO, DN = 800 mm în zona parcării mănăstirii Voroneţ

Refacere acostament DJ 177D, L = 10m,l = 2m,h-5m

Refacere reţea alimentare cu apă (amonte vechea parcare a mănăstirii Voroneţ afectată de pârâul Magherniţă) pe o lungime de 8 m

9

Refacere suprastructură din balast a DC40 Milisăuţi Lunca L = 4 km, I = 5 m, h = 0,15 m

Oraşul Milisăuţi

310

Refacere rampe de acces şi pile de beton la puntea pe strada Mănăstirii peste pârâul Sucevtţa L=15m, l = 3m, h = 1,5m

10

Refacere gabioane aferente podului de pe strada 22 Decembrie peste pârâul Marghi L = 8 m

Oraşul Solea

14

11

Refacere suprastructură din asfalt pe DC neclasificat L = 0,3 km, I = 6 m

Comuna Adâncată

2

Decolmatare secţiuni de scurgere a 4 podeţe situate pe drumurile comunale: podeţ parc comunal în zona familiei Ciobanu Vasilică, podeţ Strada Morii zona familiei Beldea Enea, podeţ pe strada Murariu zona familiei Cîrcu Gheorghe, podeţ pe strada cimitirului vechi în zona familiei Horătău Dumitru

12

Refacere suprastructură din balast a DC 42C pe tronsoanele: Hrincescu Danuţ - păşune Clit L = 0,2 km, I = 8 m, h = 0,15 m şi pe DJ178-DN 2E Clit L = 4,08 km, I = 10 m, h = 0,15 m

Comuna Arbore

764

Refacere suprastructură din balast a DC 43F (Bivolari Gh. - hotar Poieni Solea) L - 2,4 km, I = 9 m, h = 0,15 m

Refacere suprastructură de balast pe DC 43E (DN 2K-hotar Solea) L = 0,34 km, I = 8 m, h = 0,15 m

Refacere suprastructură din balast a DC 43B de la DN 2K până la hotar Cajvana L = 0,3 km, I = 9 m, h = 0,15 m

Refacere conductă de canalizare zonă subtraversare pârâul Solea pe o lungime de 20 m Dn = 400 mm

 

13

Refacere podeţ pe Strada Petuniilor peste pârâul Gârla Morii

Comuna Baia

28

Decolmatare secţiune de scurgere şi decolmatare tuburi la 6 podeţe: 1 pe Strada Răzeşilor, 2 pe Strada Popeştilor, 1 pe strada Cărămidăriei; 1 pe Strada Cocorilor şi 1 pe Strada Velniţei

14

Refacere suprastructură din balast pe DC nr. 1498 L = 1,3 km, I = 5 m, h = 0,15 m

Comuna Bălăceana

114

Refacere suprastructură din balast pe DC nr. 1669 L = 0,5 km, I = 4 m, h = 0,15 m

Refacere suprastructură din balast pe DC nr. 1668 L = 0,3 km, I = 4 m, h = 0,15 m

Refacere suprastructură din baiast pe DC nr. 2954 L = 0,2 km, I = 5 m. h = 0,15 m

15

Refacere pod de beton Dn = 1.500 mm, L = 5 m şi terasament podeţ L = 30 m, I = 5 m, h = 2,5 m situat pe strada Bilan, satul Berchişeşti

Comuna Berchişeşti

58

Refacere îmbrăcăminte asfaltică şi terasament pe DC 25C în zona cămin cultural L = 0,07 km, l = 2 m

16

Refacere apărare din gabioane mal stâng amonte L = 30 m, h = 3 m, mai drept L = 30 m, h = 3 m aval şi mal drept L = 30 m, h = 3 m amonte a podului de beton peste râul Suceava situat pe DC 50 C

Comuna Bilca

378

17

Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale DC de la zona Aleea Morii la Boleac L = 400 m, I = 5 m, h = 0,15; DC Moişa-Boboceni L = 5.100 m, I = 4 m, h = 0,15; DC Strada Releului L = 350 m, I = 4 m, h = 0,15; DC 13A Săcuţa Deal de la familia Macovei N la Islaz Săcuţa L - 2.500 m, I = 4 m, h = 0,15; DC 13A Săcuţa Vale de la cămin cultural la Mănăstirea Eroilor L = 2.000 m, I = 4 m, h = 0,15; DC Giuleşti Biserică la Islaz L = 700 m, 1 = 5 m, h - 0,15; DC Giuleşti cămin cultural la familia Muraru Costică L = 1.400 m, I = 4 m, h = 0,15

Comuna Boroaia

1.275

Refacere lucrări apărare de mal din gabioane aferente DC 13 în zona Strada Barareni şi zona Strada Maftei L = 50 m, h = 5 m

Refacere lucrări apărare de mal din gabioane aferente DC 13A în zona familiei Acatrinei şi zona La Gorban L = 60 m, h = 3 m

Refacere prag de fund din gabioane aferent podului de pe DC 13 peste pârâul Seaca L = 20 m, I = 4 m, h = 2 m

Refacere terasament asfalt DC Mosşa-Suseni L = 50 m, I = 6 m

18

Refacere punte pietonală din zona Pitic peste râul Suceava L = 24 m, I = 3 m

Comuna Brodina

2

19

Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale DC de la DN 2E la Momea L = 700 m. I = 5 m, h = 0,15; DC de la DN 2E la Albu N L = 800 m, l - 4 m, h = 0,15; DC de la Pod Cacica până la Tablea R L = 1.000 m, 1 = 4 m, h = 0,15; DC de la Pensiunea Mădălina până la Culistiuc C L = 700 m, I = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Haliţchi C până la Niga V L = 800 m, 1 = 3,5 m, h = 0,15; DC de la SIavică A până la Cimitir L = 600 m, I = 4 m, h = 0,15; DC de la Biserica catolică până la Strugaru S L = 600 m, I = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Biserica catolică până la Nistor I L = 600 m, I = 4 m, h = 0,15; Ştrandul primăriei până la Hopulel D L = 1.000 m, I = 3,5 m, h - 0,15; DC de la SIavic B până la Horvat L - 300 m, I = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Gorcea A până la Nicuţar P L = 500 m, I = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Brek I până la Ciornei IL = 500 m, I = 3,5 m, h = 0,15; DC 18 de la DN2E până la Şcoala Soloneţul Nou L = 1.000 m, I = 5 m, h = 0,15

Comuna Cacica

422

Înlocuire tuburi beton Dn = 1000 mm, L = 10 ml şi refacere terasament L = 10 m, 1 = 5 m, h = 3 m, la podeţ pe DC peste pârâul Racova, zona Longher Ghe.

Refacere suprastructură din asfalt pe drumul comunal DC în faţa Bisericii catolice L = 10 m

 

20

Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale DC 39 până la Dinu Cornel L = 200 m, I = 5 m, h = 0,05; DC 39 până la Saviuc Loghin L = 100 m, I = 3 m, h = 0,05

Comuna Calafindeşti

4

21

Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale: DC Larga Deal L = 3,5 km, I = 4 m, h = 0,15 m

Comuna Capu Câmpului

295

Refacere 3 podeţe din lemn peste pârâul Isachia pe drum comunal neclasificat în dreptul familiei Posmangiu Vasile, pe drum comunal neclasificat în zona familiei Capră Siminel şi pe drum comunal neclasificat în dreptul familiei Calvan Vasile

Refacere aripă mal drept aferentă podeţului din beton pe drum comunal neclasificat peste pârâul Mămuca în zonă familiei Muscalu loan

Refacere aripă de protecţie mal stâng aferent podeţului din lemn drum comunal neclasificat peste pârâul Isachia în zona familiei Buta Vasile

Refacere dig din balast şi anrocamente L = 600 pe malul drept al râului

Moldova pentru punerea în siguranţă a grupului de case de la Coşciug Dănuţ la Baboi Nicolae

22

Refacere pod tubular Dn = 1.000 mm uiiţa la hotar cu Drăgoieşti

Comuna Ciprian Porumbescu

3

23

Refacere suprastructură din balast drumuri comunale: drum comunal Sinea Pod Barliba - pădure L = 0,4 km, I = 4 m, h = 0,15 m; drum comunal satul Păiseni L = 2 km, I = 4 m, h = 0,15 m; drum comunal Săscuţa L = 0,1 km, I - 4 m, h = 0,15 m; drum comunal zona Uliţa Mare L = 0,3 km, I = 4 m, h = 0,15 m; drum comunal zona La Chirilă L = 0,3 km, I = 4 m, h = 0,15 m; drum comunal zona Cozmescu L = 0,2 km, I = 4 m, h = 0,15m

Comuna Cornu Luncii

254

Refacere apărări de maluri aferente podurilor: pod Sinea (peste pârâul Şasea Mare) L = 20 m din terasament; zona Cozma mal stâng anrocamente I = 50 m; pod zona mănăstirii Păiseni mal drept gabioane L = 30 m; pod Cristinaru gabioane L = 6 m; zona Broscărie mal stâng terasament (pr. Şasea Mare)

Refacere rampe acces podeţ tubular zona familiei Zaharescu mal stâng pârâul Şasea Mare

24

Refacere suprastructură din balast pe DC38 în zona proprietăţilor Tihoniuc Viorel - Opariuc Dorel L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,15 m; în zona proprietăţilor Seniuc Virgil - Bejenar Mihai L = 1,3 km, I = 4 m, h = 0,15 m

Comuna Dărmăneşti

56

25

Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale: de la E85 la Cepoi Ghe. L = 0,5 km, I = 6 m, h = 0,15 m; de la E85 la Vârvaroi M. L = 0,3 km, I = 8 m, h = 0,15 m; de la Nechita C. la Putină N. L = 0,2 km,l = 6 m, h = 0,15 m; de la Munteanu G. la Moară. L = 0,35 km, I = 6 m, h = 0,15 m; de la Otavă la Putină C. L = 0,4 km, I = 6 m, h = 0,15 m; de la Bologa E. la Putină A. L = 0,15 km, I = 6 m, h = 0,15 m; de la Munteanu Gh. la Bocăneţ V. L = 0,35 km, I = 8 m, h = 0,15 m; de la E85 la Cercel Ioan L - 0,5 km, 1 = 8 m, h = 0,15 m; de la E85 la Sofronia A, L = 0,55 km, I = 6 m, h = 0,15 m; de la E85 la Bistriceanu M. L = 0,25 km, I = 5 m, h = 0,15 m; de la Horhogea M. la Popa N. L = 0,65 km, I = 8 m, h = 0,15 m; de la E85 la Cepoi A.V. L = 0,1 km, I = 4 m, h = 0,15 m; de la E85 la Sburlea Gv. L = 0,25 km, I = 6 m, h = 0,15 m; de la E85 la Loghi