MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 651         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 18 iulie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

190. - Lege privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

557. - Decret pentru promulgarea Legii privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

549. - Hotărâre privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 420/2018

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Obiectul legii

Art. 1. - Prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional, în principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 37-39, 42, 43, art. 83 alin. (7), art. 85 şi ale art. 87-89 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor.

Definiţii

Art. 2. - (1) în aplicarea Regulamentului general privind protecţia datelor şi a prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) autorităţi şi organisme publice - Camera Deputaţilor şi Senatul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile şi instituţiile publice autonome, autorităţile administraţiei publice locale şi deja nivel judeţean, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora. În sensul prezentei legi, sunt asimilate autorităţilor/organismelor publice şi unităţile de cult şi asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică;

b) număr de identificare naţional - numărul prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidenţă şi care are aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială de sănătate;

c) plan de remediere - anexă la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, întocmit în condiţiile prevăzute la art. 11, prin care Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea naţională de supraveghere, stabileşte măsuri şi un termen de remediere;

d) măsură de remediere - soluţie dispusă de Autoritatea naţională de supraveghere în planul de remediere în vederea îndeplinirii de către autoritatea/organismul public a obligaţiilor prevăzute de lege;

e) termen de remediere - perioada de timp de cel mult 90 de zile de la data comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în care autoritatea/organismul public are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirii obligaţiilor legale;

f) îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public - include acele activităţi ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ale organizaţiilor neguvernamentale, cane servesc realizării obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionării sistemului democratic, incluzând încurajarea participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor democraţiei.

(2) în cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 4 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

 

CAPITOLUL II

Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu caracter personal

 

Prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice sau a datelor privind sănătatea

Art. 3. - (1) Prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea, în scopul realizării unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri, este permisă cu consimţământul explicit al persoanei vizate sau dacă prelucrarea este efectuată în temeiul unor dispoziţii legale exprese, cu instituirea unor măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.

(2) Prelucrarea datelor privind sănătatea realizată în scopul asigurării sănătăţii publice, astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 1.338/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum şi la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354/70 din 31 decembrie 2008, nu se poate efectua ulterior, în alte scopuri, de către terţe entităţi.

Prelucrarea unui număr de identificare naţional

Art. 4. - (1) Prelucrarea unui număr de identificare naţional, inclusiv prin colectarea sau dezvăluirea documentelor ce îl conţin, se poate efectua în situaţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor.

(2) Prelucrarea unui număr de identificare naţional, inclusiv prin colectarea sau dezvăluirea documentelor ce îl conţin, în scopul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecţia datelor, respectiv al realizării intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, se efectuează cu instituirea de către operator a următoarelor garanţii:

a) punerea în aplicare de măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru respectarea, în special, a principiului reducerii la minimum a datelor, precum şi pentru asigurarea securităţii şi confidenţialităţii prelucrărilor de date cu caracter personal, conform dispoziţiilor art. 32 din Regulamentul general privind protecţia datelor;

b) numirea unui responsabil pentru protecţia datelor, în conformitate cu prevederile art. 10 din prezenta lege;

c) stabilirea de termene de stocare în funcţie de natura datelor şi scopul prelucrării, precum şi de termene specifice în care datele cu caracter personal trebuie şterse sau revizuite în vederea ştergerii;

d) instruirea periodică cu privire la obligaţiile ce le revin a persoanelor care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, prelucrează date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal În contextul relaţiilor de muncă

Art. 5. - În cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicaţii electronice şt/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă:

a) interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate şi prevalează asupra intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate;

b) angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod explicit a angajaţilor;

c) angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;

d) alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu şi-au dovedit anterior eficienţa; şi

e) durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporţională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal şi de categorii speciale de date cu caracter personal, în contextul îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui interes public

Art. 6. - În cazul în care prelucrarea datelor personale şi speciale este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public conform art. 6 alin. (1) lit. e) şi art. 9 lit. g) din Regulamentul general privind protecţia datelor se efectuează cu instituirea de către operator sau de către partea terţă a următoarelor garanţii:

a) punerea în aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru respectarea principiilor enumerate la art. 5 din Regulamentul general privind protecţia datelor, în special a reducerii la minimum a datelor, respectiv a principiului integrităţii şi confidenţialităţii;

b) numirea unui responsabil pentru protecţia datelor, dacă aceasta este necesară în conformitate cu art. 10 din prezenta lege;

c) stabilirea de termene de stocare în funcţie de natura datelor şi scopul prelucrării, precum şi de termene specifice în care datele cu caracter personal trebuie şterse sau revizuite în vederea ştergerii.

 

CAPITOLUL III

Derogări

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare

Art. 7. - În vederea asigurării unui echilibru între dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie, prelucrarea în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare poate fi efectuată, dacă aceasta priveşte date cu caracter personal care au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau care sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată, prin derogare de la următoarele capitole din Regulamentul general privind protecţia datelor:

a) capitolul II - Principii;

b) capitolul III - Drepturile persoanei vizate;

c) capitolul IV - Operatorul şi persoana împuternicită de operator;

d) capitolul V - Transferurile de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale;

e) capitolul VI - Autorităţi de supraveghere independente;

f) capitolul VII - Cooperare şi coerenţă;

g) capitolul IX - Dispoziţii referitoare la situaţii specifice de prelucrare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică, în scopuri statistice ori în scopuri de arhivare în Interes public

Art. 8. - (1) Prevederile art. 15,16,18 şi 21 din Regulamentul general privind protecţia datelor nu se aplică în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică, în măsura în care drepturile menţionate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea scopurilor specifice, iar derogările respective sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.

(2) Prevederile art. 15,16,18,19,20 şi 21 din Regulamentul general privind protecţia datelor nu se aplică în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de arhivare în interes public, în măsura în care drepturile menţionate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea scopurilor specifice, iar aceste derogări sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.

(3) Derogările prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt aplicabile numai sub rezerva existenţei garanţiilor corespunzătoare pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, prevăzute la art. 89 alin. (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor.

(4) în cazul în care prelucrarea menţionată la alin. (1) şi (2) serveşte în acelaşi timp şi altui scop, derogările se aplică numai prelucrării în scopurile menţionate la alineatele respective.

Art. 9. - (1) în vederea asigurării proporţionalităţii şi a unui echilibru între dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi a datelor speciale şi prelucrarea unor astfel de date de către partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, organizaţiilor neguvemamentale, se vor realiza următoarele garanţii:

a) informarea persoanei vizate despre prelucrarea datelor cu caracter personal:

b) garantarea transparenţei informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate;

c) garantarea dreptului de rectificare şi ştergere.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal şi special este permisă partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, organizaţiilor neguvernamentale, în vederea realizării obiectivelor acestora, fără consimţământul expres al persoanei vizate, dar cu condiţia să se prevadă garanţiile corespunzătoare, menţionate la alineatul precedent.

 

CAPITOLUL IV

Responsabilul cu protecţia datelor

 

Desemnarea şi sarcinile responsabilului cu protecţia datelor

Art. 10. - (1) Operatorii şi persoanele împuternicite de operator desemnează un responsabil cu protecţia datelor în situaţiile şi condiţiile prevăzute la art. 37-39 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

(2) în cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică sau un organism public, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. a), poate fi desemnat un responsabil cu protecţia datelor, unic pentru mai multe dintre aceste autorităţi sau organisme, luând în considerare structura organizatorică şi dimensiunea acestora.

(3) Activitatea şi sarcinile responsabilului cu protecţia datelor se realizează cu respectarea prevederilor art. 38 şi 39 din Regulamentul general privind protecţia datelor şi a reglementărilor legale naţionale aplicabile.

 

CAPITOLUL V

Organisme de certificare

 

Acreditarea organismelor de certificare

Art. 11. - (1) Acreditarea organismelor de certificare prevăzute la art. 43 din Regulamentul general privind protecţia datelor se realizează de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, în calitate de organism naţional de acreditare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 218 din 13 august 2008, precum şi în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 256/2011.

(2) Organismele de certificare vor fi acreditate potrivit reglementărilor legale aplicabile, în conformitate cu standardul EN-ISO/IEC 17065 şi cu cerinţele suplimentare stabilite de Autoritatea naţională de supraveghere, precum şi cu respectarea prevederilor art. 43 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

 

CAPITOLUL VI

Măsuri corective şi sancţiuni

 

Dispoziţii generale privind măsuri corective şi sancţiuni

Art. 12. - (1) încălcarea dispoziţiilor enumerate la art. 83 alin. (4)-(6) din Regulamentul general privind protecţia datelor constituie contravenţie.

(2) Sancţiunile contravenţionale principale sunt avertismentul şi amenda contravenţională.

(3) încălcarea prevederilor art. 3-9 din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează în condiţiile prevăzute la art. 83 alin. (5) din Regulamentul general privind protecţia datelor.

(4) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, precum şi a celorlalte măsuri corective prevăzute de art. 58 din Regulamentul general privind protecţia datelor se fac de Autoritatea naţională de supraveghere, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului general privind protecţia datelor, ale Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi.

Aplicarea măsurilor corective autorităţilor şi organismelor publice

Art. 13. - (1) în cazul constatării încălcării prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor şi ale prezentei legi de către autorităţile/organismele publice, Autoritatea naţională de supraveghere încheie un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere.

(2) Termenul de remediere se stabileşte în funcţie de riscurile asociate prelucrării, precum şi demersurile necesar a fi îndeplinite pentru asigurarea conformităţi prelucrării.

(3) în termen de 10 zile de la data expirării termenului de remediere, Autoritatea naţională de supraveghere poate să reia controlul.

(4) Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine autorităţii/organismului public care, potrivit legii, poartă răspunderea contravenţională pentru faptele constatate.

(5) Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este prevăzut în anexa Plan de remediere, care face parte integrantă din prezenta lege.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni autorităţilor şi organismelor publice

Art. 14. - (1) Dacă în urma controlului prevăzut la art. 13 alin. (3) se constată faptul că autorităţile/organismele publice nu au adus la îndeplinire în totalitate măsurile prevăzute în planul de remediere, Autoritatea naţională de supraveghere, în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, poate aplica sancţiunea contravenţională a amenzii, cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute la art. 83 alin. (2) din Regulamentul general privind protecţia datelor,

(2) Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a următoarelor dispoziţii din Regulamentul general privind protecţia datelor, referitoare la:

a) obligaţiile operatorului şi ale persoanei împuternicite de operator în conformitate cu prevederile art. 8, art. 11, art. 25-39, art. 42 şi 43;

b) obligaţiile organismului de certificare în conformitate cu art. 42 şi 43:

c) obligaţiile organismului de monitorizare în conformitate cu art. 41 alin. (4).

(3) Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a dispoziţiilor art. 3-9 din prezenta lege.

(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 100.000 lei.

(5) Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a următoarelor dispoziţii din Regulamentul general privind protecţia datelor, referitoare la:

a) principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condiţiile privind consimţământul, în conformitate cu art. 5-7 şi art. 9;

b) drepturile persoanelor vizate în conformitate cu art. 12-22;

c) transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, în conformitate cu art. 44-49;

d) orice obligaţii în temeiul legislaţiei naţionale adoptate în temeiul capitolului IX;

e) nerespectarea unei decizii sau a unei limitări temporare sau definitive asupra prelucrării sau a suspendării fluxurilor de date, emisă de către Autoritatea naţională de supraveghere în temeiul art. 58 alin. (2), sau neacordarea accesului, prin încălcarea dispoziţiilor art. 58 alin. (1).

(6) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţiile prevăzute la alin (5) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei.

(7) Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice a unei decizii emise de Autoritatea naţională de supraveghere în conformitate cu art. 58 alin. (2) coroborat cu art. 83 alin. (2) din Regulamentul generai privind protecţia datelor.

(8) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţiile prevăzute la alin. (7) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei.

 

Art. 15. - În aplicarea prevederilor art. 58 alin. (2) lit. b) din Regulamentul general privind protecţia datelor, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 142. - (1) Sancţiunile contravenţionale principale pe care le aplică Autoritatea naţională de supraveghere, potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) şi i) din Regulamentul general privind protecţia datelor, sunt avertismentul şi amenda. Aplicarea amenzii se face în condiţiile art. 83 din Regulamentul general privind protecţia datelor.”

Art. 16. - Prezenta lege intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 18 iulie 2018.

Nr. 190.

 

ANEXĂ

 

Plan de remediere

Ziua .......... luna ......... anul .........

Modul de îndeplinire a măsurilor de remediere

 

Nr.

Fapta săvârşită

Măsuri de remediere

Termen de remediere

Mod de îndeplinire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte menţiuni

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

Agent constatator/

 

 

Persoană competentă,

 

Contravenient

.......................................

 

.......................................

(numele, prenumele, semnătura)

 

(numele, prenumele, semnătura)

 

 

Ştampila

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 iulie 2018.

Nr. 557.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

 

Având în vedere prevederile art. 342 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care transpun prevederile art. 7 alin. (2) şi (3) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi electricităţii, precum şi dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat,

în temeiul dispoziţiilor art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, prevăzute la art. 342 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, denumită în continuare restituire de accize.

(2) Acordarea ajutoarelor de stat în baza prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare Regulament, în special a art. 44 - Ajutoarele sub formă de reduceri ale taxelor de mediu în temeiul Directivei 2003/96/CE, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.

(3) Se desemnează ca administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., iar ca furnizor Ministerul Finanţelor Publice.

(4) Ajutorul de stat constă în restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în:

a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepţia transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

(5) în baza acestei scheme nu se acordă ajutoare pentru biocombustibilii care fac obiectul unei obligaţii de furnizare sau de amestecare.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri:

a) prin transport rutier de mărfuri în cont propriu se înţelege transportul rutier de mărfuri prevăzut la art. 3 pct. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;

b) prin transport rutier de mărfuri pentru alte persoane se înţelege transportul rutier de mărfuri prevăzut la art. 3 pct. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) prin greutate brută maximă autorizată se înţelege masa totală maximă autorizată definită la art. 3 pct. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv masa totală maximă a unui vehicul rutier, astfel cum este declarată de constructorul acestuia;

d) prin transport public local de persoane se înţelege transportul rutier local de persoane astfel cum este definit la art. 3 pct. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

e) prin transport regulat de persoane se înţeleg serviciile regulate prevăzute la art. 3 pct. 34, respectiv pct. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) prin transport ocazional de persoane se înţeleg serviciile ocazionale definite potrivit art. 3 pct. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

g) prin motorină se înţelege motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 până la 2710 19 49;

h) prin Cod fiscal se înţelege Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

i) prin Cod de procedură fiscală se înţelege Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Plata ajutorului de stat se efectuează în limita bugetului alocat schemei, conform angajamentelor legale emise în baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

(2) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 60 milioane lei, cu posibilitatea suplimentării astfel:

a) credite de angajament pentru perioada 2018-2020 în vederea emiterii deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei pentru motorina achiziţionată potrivit schemei de ajutor de stat;

b) credite bugetare pentru perioada 2018-2020 în vederea restituirii accizei în baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire emise.

(3) Schema de ajutor de stat se finanţează cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru Programul „Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorina

utilizată drept combustibil”, din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice - .Acţiuni generale”, după cum urmează:

a) pentru anul 2018 bugetul estimat este de 20 milioane lei;

b) pentru anul 2019 bugetul estimat este de 20 milioane lei;

c) pentru anul 2020 bugetul estimat este de 20 milioane lei.

(4) Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.500.

(5) Măsura instituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) şi (4) se acordă pentru motorina achiziţionată începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare şi până la data de 31 decembrie 2019.

Art. 4. - Aplicarea nivelului diferenţiat de accize stabilit prin diminuarea cu 183,62 lei/1.000 litri, respectiv cu 217,31 lei/tonă a nivelului standard prevăzut pentru motorină se realizează prin restituirea către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană a sumelor reprezentând diferenţa  dintre nivelul standard al accizelor pentru motorină şi nivelul accizelor diferenţiat, pentru cantităţile de motorină aprovizionate de pe teritoriul României.

 

CAPITOLUL II

Condiţii de eligibilitate

 

Art. 5. - (1) Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;

b) deţin cel puţin un vehicul eligibil;

c) în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, dacă:

(i) nu sunt declaraţi inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;

(ii) nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile;

(iii) la momentul depunerii cererii de restituire de accize, nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, astfel cum rezultă din certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi din certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale. Această condiţie se consideră îndeplinită şi dacă:

1. operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, iar suma obligaţiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;

şi/sau

2. În certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, dar are înscrise menţiuni cum ar fi eşalonare/pian de reorganizare, aprobat, în curs de derulare, şi/sau, după caz, în certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, însă din conţinutul certificatului ori al altui document eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale reiese că acestea sunt eşalonate, amânate la plată ori există un plan de reorganizare, aprobat, în cure de derulare;

şi/sau

3. În certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care acesta le are de încasat de la autorităţile contractante;

d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

e) alimentează vehiculele eligibile după cum urmează:

(i) de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en detail de produse energetice, utilizând un cârd de gestiune a alimentărilor sau un inel emiţător/receptor;

(ii) din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor

dispersoare electronice pentru distribuţie. În cazul operatorilor economici stabiliţi în România. Operatorii economici trebuie să ţină în format electronic evidenţa intrărilor/ieşirilor de motorină aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantităţile de motorină cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de restituire, să deţină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie. Prin dispersor electronic pentru distribuţie se înţelege pompa de motorină care are integrat un debitmetru electronic şi are cel puţin următoarele specificaţii tehnice:

1. accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN;

2. există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului şi kilometrajul, înainte de a alimenta;

3. există posibilitatea înregistrării datei şi orei la care se face alimentarea;

4. dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unităţi electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor;

f) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate definite potrivit prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulament;

g) nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare.

(2) în sensul prezentei hotărâri sunt consideraţi operatori licenţiaţi în România:

a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a), operatorii economici deţinători ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) în cazul transportului rutier de mărfuri pentru alte persoane prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. b), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în sensul prezentei hotărâri sunt consideraţi operatori licenţiaţi în alte state membre ale Uniunii Europene:

a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu, operatorii care prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum şi o listă a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie să conţină cel puţin numărul de înmatriculare al vehiculului şi statul membru în care este înmatriculat;

b) în cazul transportului rutier de mărfuri pentru alte persoane prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri;

c) în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. b), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

(4) în scopul restituirii de accize operatorii economici licenţiaţi în alt stat membru al Uniunii Europene pot să îşi desemneze un reprezentant în baza unei cereri depuse la administratorul schemei. Cererea trebuie însoţită de acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant, din care să reiasă îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conform prezentei proceduri de restituire a accizelor.

(5) în sensul alin. (1) lit. b), prin deţinător al vehiculelor eligibile se înţelege proprietarul, respectiv locatorul acestora, în calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de închiriere a unui vehicul încheiat potrivit art. 3 pct. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare

(6) în sensul prezentei hotărâri, prin cârd de gestiune a alimentărilor cu carburant, respectiv inel emiţător/receptor se înţelege dispozitivul electronic utilizat ca modalitate de alimentare de către operatorul economic şi sunt valabile doar pentru alimentarea vehiculelor eligibile utilizate de acesta.

Art. 6. - (1) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. a) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri şi care deţin documentele prevăzute de lege pentru efectuarea transportului rutier de marfă, după cum urmează:

a) în cazul vehiculelor deţinute de operatorii economici licenţiaţi în România care acţionează în cont propriu, copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, definit la art. 3 pct. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) în cazul vehiculelor deţinute de operatorii economici licenţiaţi în alte state membre ale Uniunii Europene, care acţionează în cont propriu, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 5 alin. (3) lit. a);

c) în cazul vehiculelor deţinute de operatorii economici licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene care efectuează transport rutier pentru alte persoane, copie conformă a licenţei comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de persoane regulat sau ocazional, exclusiv transportul public de persoane în interiorul localităţii, precum şi în limitele unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare şi deţin copia conformă a licenţei comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Procedura de restituire de accize

 

Art. 7. - (1) Perioada de restituire acoperită de cererea depusă de operatorul economic este trimestrul calendaristic.

(2) în cazul operatorilor economici care aprovizionează vehiculele eligibile direct de la operatori economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en detail de produse energetice, prin intermediul unui cârd de gestiune a alimentărilor, respectiv al unui inel emiţător/receptor, baza pentru restituirea de accize reprezintă cantitatea totală de motorină rezultată prin însumarea cantităţilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte.

(3) în cazul operatorilor economici care alimentează vehiculele eligibile pe care le deţin din rezervoarele proprii de

alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie, baza pentru restituirea de accize reprezintă cantitatea totală de motorină obţinută prin însumarea cantităţilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil de la rezervor.

(4) Baza pentru restituire reprezintă cantitatea în litri alimentată efectiv.

(5) Operatorii economici eligibili pot solicita restituirea de accize pentru toate vehiculele eligibile deţinute în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea.

Art. 8. - (1) Suma de restituit, aferentă diferenţei dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, stabilite pentru motorină potrivit Codului fiscal, reprezintă valoarea exprimată în lei a rezultatului obţinut prin înmulţirea bazei de restituire prevăzute la art. 7 cu 183,62 lei/1.000 litri.

(2) Suma de restituit se stabileşte fără subdiviziuni, prin reducere atunci când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 şi prin majorare atunci când fracţiunile în bani sunt mai mari sau egale cu 50.

Art. 9. - (1) în vederea solicitării restituirii sumelor prevăzute la art. 8 alin. (2), operatorii economici depun la administratorul schemei o cerere de restituire de accize în format electronic, potrivit modelului din anexa nr. 1.

(2) Cererea de restituire de accize se depune pentru un trimestru calendaristic, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la această dată.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente, prezentate în format electronic:

a) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală/înregistrare în scopuri de TVA:

b) certificatul de atestare fiscală, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din care rezultă că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (iii);

c) certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, din care rezultă că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (iii);

d) copie de pe contractul/contractele încheiat/Încheiate cu emitentul cârdului de gestiune a alimentărilor ori cu al inelului emiţător/receptor, după caz;

e) copie de pe dovada deţinerii dispersorului electronic pentru distribuţie prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. e) pct. (ii), în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;

f) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (i) şi (ii);

g) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), f) şi g);

h) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că operatorul economic nu este încadrat în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;

i) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en detail de produse energetice, un borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, precum şi copii de pe facturile de achiziţie a motorinei, emise de către staţiile de distribuţie sau de către terţi. Borderoul se întocmeşte pe baza informaţiilor din facturile de achiziţie a motorinei şi din anexele la facturi;

j) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, precum şi copii de pe facturile de achiziţie a motorinei. Acest borderou se întocmeşte pe baza informaţiilor stocate pe unităţile electronice de stocare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) pct. (ii);

k) copie de pe documentul din care reiese deţinerea contului la Trezoreria Statului pentru operatorii economici stabiliţi în România/contului bancar pentru operatorii economici stabiliţi în alte state membre;

l) copii ale scrisorilor de transport prevăzute în Convenţia privind contractul pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pe şosele - C.M.R., aferente transporturilor pentru care solicită restituirea, în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu.

(4) Facturile de achiziţie a motorinei trebuie să conţină informaţiile prevăzute de Codul fiscal.

(5) Facturile pentru alimentările de combustibil şi anexele acestora sunt emise, de regulă, de staţiile de distribuţie, în situaţia în care cârdurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emiţător/receptor sunt gestionate de către aceste staţii. În cazul în care cârdurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emiţător/receptor nu sunt gestionate de staţiile de distribuţie, ci de către terţi, aceştia vor emite facturile pentru alimentările de combustibil şi anexele acestora.

(6) în cazul operatorilor economici care alimentează direct de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en detail de produse energetice, pe anexele la facturi trebuie să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: staţia de alimentare, data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numărul de identificare al cârdului de gestiune a alimentărilor ori, după caz, al inelului emiţător/receptor, cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării.

(7) Facturile de achiziţie a motorinei nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru restituirea de accize.

Art. 10. - (1) Cererile de restituire trebuie să fie corect şi complet întocmite, să fie depuse în sistemul informatizat de administrare a schemei în termenele stabilite la art. 9 alin. (2), să fie semnate electronic de către operatorul economic solicitant sau de reprezentantul acestuia şi să fie însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (3).

(2) în termen de 3 zile de la înregistrarea unei cereri de restituire, operatorul economic are posibilitatea să solicite în sistemul informatizat de administrare a schemei returnarea cererilor de restituire în situaţia în care constată în cererea sa existenţa unor inexactităţi.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2), după înlăturarea cauzelor care au condus la solicitarea de returnare a cererii de restituire, operatorul economic depune o nouă cerere de restituire conform alin. (1), fără a depăşi termenele stabilite la art. 9 alin. (2).

(4) Prin excepţie de la alin. (1), operatorii economici licenţiaţi în alte state membre pot să depună cererile de restituire însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (3) pe suport hârtie.

(5) Cererile de restituire prevăzute la alin. (4) trebuie să fie corect şi complet întocmite, să fie depuse în termenele stabilite la art. 9 alin. (2), să fie semnate de către operatorul economic solicitant sau de reprezentantul acestuia.

(6) Cererile de restituire de accize se soluţionează în ordinea înregistrării acestora.

Art. 11. - Documentele prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. a), d) şi e) se vor prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de restituire de accize. Orice modificare ulterioară a informaţiilor din documentele prevăzute mai sus se va prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de restituire de accize ulterioare datei la care a intervenit modificarea. În acest sens operatorul economic depune documentele prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. a), d)şi e), corespunzătoare modificărilor intervenite.

Art. 12 - (1) în vederea soluţionării cererii de restituire, administratorul schemei verifică:

a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) prin confruntarea cu informaţiile referitoare la operatorul economic pe care le deţine în baza sa de date;

b) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) pe baza informaţiilor referitoare la vehicule pe care le deţine îi baza sa de date;

c) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (ii) şi lit. f) pe baza informaţiilor furnizate conform alin. (5) lit. a);

d) îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (i), lit. d) şi g) pe baza informaţiilor furnizate conform alin. (5) lit. a);

e) îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) prin analizarea informaţiilor din documentele anexate cererii pentru restituirea accizelor;

f) dacă în perioada pentru care solicită restituirea de accize operatorul economic este eligibil şi dacă fiecare vehicul pentru care se solicită restituirea de accize este eligibil, prin confruntarea cu datele şi informaţiile pe care ie deţine în baza sa de date/fumizate de către alte autorităţi;

g) dacă baza de restituire prevăzută la art. 7 alin. (4) este corect determinată, prin analizarea informaţiilor prezentate în borderoul anexat cererii pentru restituirea accizelor, prevăzut în anexa nr. 2;

h) dacă suma de restituit înscrisă în cererea solicitantului este corect determinată potrivit algoritmului prevăzut la art. 8 şi se referă numai la alimentări efectuate în perioada în care operatorul economic şi vehiculele sunt eligibile.

(2) Inexistenţa cel puţin a uneia dintre informaţiile privind o alimentare, prevăzute în borderoul centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, atrage după sine neluarea în calcul a respectivei alimentări pentru baza de restituire prevăzută la art. 7 alin. (4).

(3) Baza de restituire prevăzută la art. 7 alin. (4) nu poate depăşi suma cantităţilor de motorină din facturile de achiziţie a acesteia care însoţesc cererea de restituire.

(4) Suma de restituit determinată conform art. 8 nu poate depăşi suma solicitată prin cerere.

(5) între Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin Ministerul Transporturilor, se încheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea:

a) informaţiilor referitoare la operatorii economici din România care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (i) şi (ii), lit. d), f) şi g), care se transmit de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Protocolul va conţine prevederi privind frecvenţa cu care se comunică informaţiile către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru operatorii economici care solicită restituirea accizei;

b) informaţiilor prevăzute în anexa nr. 2, necesare pentru efectuarea controlului ulterior, care se comunică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R, structurii de specialitate cu atribuţii privind inspecţia economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 13. - În urma verificărilor prevăzute la art. 12, cererea de restituire de accize:

a) se aprobă, în situaţia în care baza de restituire prevăzută la art. 7 alin. (4) şi suma de restituit înscrisă în cererea solicitantului sunt corect determinate;

b) se respinge, în situaţia în care operatorul economic nu îndeplineşte cerinţele prevăzute în sarcina sa de prezenta hotărâre.

Art. 14. - (1) Administratorul schemei trebuie să soluţioneze cererile de restituire în termen de maximum 35 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 10 alin. (1), (3) sau (4).

(2) în cazul aprobării cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la administratorul schemei, un exemplar se comunică solicitantului şi un exemplar se transmite ordonatorului principal de credite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. Emiterea deciziilor care nu se încadrează în plafonul trimestrial se amână pentru trimestrul următor, în limita bugetului anual alocat schemei.

(3) în cazul respingerii cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, care se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la administratorul schemei şi un exemplar se comunică solicitantului.

(4) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de restituire este comunicată operatorului economic solicitant în termen de maximum 35 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 10 alin. (1), (3) sau (4), cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la aceasta.

(5) După aprobarea legilor bugetare anuale şi a celor de rectificare, Ministerul Finanţelor Publice transmite administratorului schemei plafoane trimestriale, în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. Administratorul schemei emite decizii de aprobare a cererii de restituire a accizei în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanţelor Publice. Deciziile de restituire aprobate pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informaţii eronate se restituie Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de către ordonatorul principal de credite, care are obligaţia de a emite o nouă decizie pe care o va transmite Ministerului Finanţelor Publice, precum şi operatorului economic.

(6) Plafonul trimestrial alocat şi neconsumat se reportează în trimestrul următor.

(7) în situaţia în care administratorului schemei nu i s-au transmis plafoanele trimestriale prevăzute la alin. (5), termenul maxim de soluţionare a cererilor de restituire prevăzut la alin. (2) curge de la data primirii de către administratorul schemei a respectivelor plafoane.

(8) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.

(9) Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice a deciziei, astfel:

a) într-un cont bancar din România, în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre ale Uniunii Europene;

b) într-un cont deschis la Trezoreria Statului, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România.

(10) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabileşte procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (8) şi (9).

Art. 15. - În cazul în care operatorul economic constată, după expirarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (2), existenţa în cererea sa a unor inexactităţi care ar conduce la diminuarea ori majorarea sumelor de restituit, acesta depune la administratorul schemei o cerere rectificativă, al cărei model este prezentat în anexa nr. 5, însoţită de documentele justificative aferente.

Art. 16. - (1) în vederea efectuării controlului ulterior momentului restituirii de accize, operatorii economici au obligaţia să păstreze documentele prevăzute la art. 9, precum şi:

a) fişele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deţinut la punctele lor de alimentare, precum şi bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care în mod obligatoriu să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării;

b) înregistrările tahografului din prima şi din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de restituire;

c) documentele de transport prevăzute la art. 3 pct. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cum ar fi, dar fără a se limita la scrisoarea de transport C.M.R., avizele de transport, foile de parcurs, care atestă faptul că vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri, respectiv pentru transportul de persoane regulat sau ocazional, exclusiv transportul public de persoane în interiorul localităţii, precum şi în limitele unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare;

d) documentele care atestă dreptul de deţinere a vehiculelor pentru care se acordă dreptul de restituire;

e) documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere;

f) anexele la facturile de achiziţie a carburanţilor;

g) unităţile electronice de stocare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e).

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de restituire.

(3) Controlul ulterior al prezentei scheme de ajutor de stat se efectuează potrivit Codului de procedură fiscală, prin structura de specialitate cu atribuţii privind inspecţia economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 17. - (1) în cazul în care în urma controlului ulterior se constată că restituirea a fost obţinută prin fraudă, aceasta constituie ajutor de stat utilizat în mod abuziv şi se aplică în mod corespunzător procedurile de recuperare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea  stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

(3) Recuperarea ajutorului de stat, precum şi a accesoriilor aferente se realizează după cum urmează:

a) în cazul operatorilor economici licenţiaţi în România, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală;

b) în cazul operatorilor economici licenţiaţi în alte state membre, potrivit prevederilor referitoare la asistenţa reciprocă în materie de colectare.

(4) în vederea dispunerii stopării sau recuperării ajutoarelor de stat acordate, furnizorul măsurii de ajutor emite decizii, acestea având caracter de titlu executoriu. Furnizorul are obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.

Art. 18. - Constituie contravenţie nerespectarea de către operatorul economic a obligaţiilor de păstrare a documentelor prevăzute la art. 16 alin. (1) în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2) şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la

10.000 lei.

Art. 19. - Prevederile art. 18 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. - (1) Administratorul schemei trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei pe o perioadă de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor de stat.

(2) Administratorul schemei are obligaţia de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS contractele de finanţare, actele de acordare

a ajutoarelor de stat, precum şi plăţile efectuate de către ordonatorul principal de credite.

(3) Ordonatorul de credite are obligaţia de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente măsurii.

(4) Administratorul schemei are obligaţia să raporteze anual Consiliului Concurenţei date şi informaţii privind ajutoarele de stat acordate, în conformitate cu Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.

(5) Administratorul schemei va încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de ajutor în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016.

(6) Contractele, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului. respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

(7) Situaţia plaţilor efectuate potrivit deciziilor de aprobare a cererilor de restituire va fi transmisă de către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării extraselor de cont de către direcţia de specialitate, fără a depăşi termenul prevăzut la alin. (6).

(8) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor din Regulament.

Art. 21. - Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (2), cererile de restituire de accize aferente motorinei achiziţionate în trimestrele III şi IV ale anului 2019 se pot depune până la data de 30 iunie 2020.

Art. 22. - Textul prezentei scheme de ajutor de stat se publică pe site-ul Ministerului Transporturilor împreună cu rezumatul informaţiilor legate de aceasta, conform art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulament, privind fiecare ajutor individual acordat în cadrul schemei de ajutor de stat care depăşeşte 500.000 euro.

Art. 23. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 24. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Mircea Florin Biban,

secretar de stat

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ştefan-Radu Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 17 iulie 2018.

Nr. 549.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr. ............ . in .................................

 

CERERE l)

de restituire u sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, prevăzute de Codul fiscal

 

 

1. Denumirea operatorului economie/reprezentantului 2) .........................................................................

2. Numărul de ordine din registrul comerţului ........................................................................................

3. Adresa operatorului economic/reprezentantului: localitatea ................................................................, str. ........................................... nr. ...., ţara ........................................... şi, după caz, judeţul/sectorul ..........................................., tel ..........................................., fax ........................................... .

4. Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ...........................................

5. Datele contului deschis la Trezoreria ........................................... pentru operatorii economici stabiliţi în România

cu menţionarea codului IRAN RO_ _ TREZ _ _ _ 507060_ _ _ _ _ _ /Datele contului bancar pentru operatorii economici stabiliţi în alte state membre cu menţionarea codului IRAN ...........................................

6. Trimestrul/anul pentru care se solicită restituirea .................../........................

7. Cantitatea de motorină pentru care se solicită restituirea: .................... litri

8. Suma de restituit: ........................................... lei

Anexăm la prezenta cerere, în format electronic/hârtie 3), următoarele documente:

a) copii ale facturilor de achiziţie a motorinei, precum şi borderoul centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmii conform modelului din anexa nr. 2 la hotărâre;

b) copie de pe Contractul/Contractele încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu al inelului emiţător/receptor, după caz 3), 4);

c) copie de pe dovada deţinerii dispersorului electronic pentru distribuţie prevăzut la art. 5 alin (1) lit. e) pct.(ii) din hotărâre 4)

şi/sau. după caz 3), 4) :

d) în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, copii ale scrisorilor de transport C.M.R. aferente transporturilor pentru care solicită restituirea;

e) certificatul de atestare fiscală4, valabil la data depunem cererii de restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din care rezultă că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (iii) din hotărâre;

f) certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale 4), valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, din care rezulta că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (I) lit. c) pct. (iii) din hotărâre;

g) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (I) lit. c) pct. (ii) şi f) din hotărâre 3), 4);;

h) declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că nu sunt încadrat în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 4);

i) dovada deţinerii contului prevăzut la pct. 5 cu semnătura şi ştampila Trezoreriei la care s-a deschis contul 3), 4).

 

Solicităm restituirea prin virament în contul prevăzut la pct. 5,

Numele ;i prenumele ...........................................

Semnătura şi ştampila solicitantului ...........................................

 

Data ...........................................

 

 

1) Înregistrarea cererii de restituire angajează răspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informaţiile prezentate în cerere şi în documentele anexate acesteia.

2) Cererea se întocmeşte de către operatorul economic sau reprezentantul acestuia prevăzut la art. 5 alin. (4) din hotărâre.

3) În cazul operatorilor economiei stabiliţi în alte state membre se pot depune şi pe suport de hârtie.

4) În cazul operatorilor economici licenţiaţi În România

 

ANEXA Nr. 2

 

Operatorul economic ...........................................

Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ...........................................

 

BORDEROUL 1)

alimentărilor cu motorină trimestrul din anul

 

Nr. crt.

Modul de alimentare^)

Nr. de identificare/ inventar al rezervorului/ nr. card/inel 3)

Nr. de înmatriculare a vehiculului

Serie şasiu

Furnizor combustibil

Staţia de alimentare

Data alimentării

Cantitatea

(litri)

Factura nr./data

Nr. km

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ...........................................

Numele şi prenumele reprezentantului legal ...........................................

 

Semnătura şi ştampila ...........................................

 

Cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt reale, corecte şi complete.

 

1) Se completează pe baza informaţiilor din anexele la facturi în cazul alimentărilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. e) pct. i) din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 sau pe baza informaţiilor stocate pe unităţile electronice prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 şi trebuie să cuprindă doar alimentările realizate în trimestrul pentru care se solicită restituirea.

2) Se completează SD în cazul alimentărilor prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 şi RP în cazul alimentărilor prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018.

3) Se completează nr. card/inel în cazul alimentărilor prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 şi nr. de identificare/inventar al rezervorului în cazul alimentărilor prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018.

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Data ...........................................

 

Nr. de înregistrare ...........................................

 

DECIZIE

de aprobare a cererii de restituire a accizei

 

Către

Denumirea operatorului economic/reprezentantului ...........................................,

Numărul de ordine din registrul comerţului ...........................................,

Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ...........................................,

Adresa: localitate ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...........................................,

În temeiul art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a Sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, vă comunicăm că se aprobă Cererea de restituire nr. ...................... din data ..........................................., înregistrată la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu nr. .................... din data ..........................................., pentru suma de ....................... lei. aferentă bazei de restituire de ....................... litri motorină, pentru trimestrul ...................../anul .....................

1. Modalitate de determinare a sumei:

1.1. Acciza solicitată la restituire ........................................... lei

1.2. Acciza aprobată la restituire ........................................... lei

1.3. Acciza respinsă la restituire ........................................... lei

2. Motivele de fapt ale respingerii:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

3. Temeiul de drept:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Restituirea sumelor aprobate conform prezentei decizii se efectuează de către ordonatorul principal de credite, în contul/cod IBAN comunicat de dumneavoastră în cererea de restituire de accize, respectiv

 

Aprobat

Întocmit

Funcţia ...........................................

Funcţia ...........................................

Numele şi prenumele ...........................................

Numele şi prenumele ...........................................

Data ...........................................

Data ...........................................

Semnătura ...........................................

Semnătura ...........................................

 

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Data ...........................................

 

Nr. de înregistrare ...........................................

 

DECIZIE

de respingere a cererii de restituire a accizei

 

Către

Către

Denumirea operatorului economic/reprezentantului ...........................................,

Numărul de ordine din registrul comerţului ...........................................,

Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ...........................................,

Adresa: localitate ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...........................................,

În temeiul art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, vă comunicăm că Cererea de restituire nr. .................... din data ..........................................., înregistrată la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu nr. .................... din data ..........................................., pentru suma de ....................... lei, aferentă bazei de restituire de ....................... litri motorină, pentru trimestrul ......................./anul ....................... se respinge.

Motivele de fapt ale respingerii:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Temeiul de drept:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

Aprobat

Întocmit

Funcţia ...........................................

Funcţia ...........................................

Numele şi prenumele ...........................................

Numele şi prenumele ...........................................

Data ...........................................

Data ...........................................

Semnătura ...........................................

Semnătura ...........................................

 

ANEXA Nr. 5

 

Nr. .................... din  ...........................................

 

CERERE RECTIFICATIVĂ 1)

de restituire a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, prevăzute de Codul fiscal

 

Operatorul economic ..........................................., codul de înregistrare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA ..........................................., cu sediul social în str. ..........................................., nr. ...., ţara ...........................................,  judeţul/sectorul ..........................................., tel. ..........................................., fax ...........................................,  formulez prezenta în baza Cererii de restituire nr. .................... din ..........................................., aprobată prin Decizia nr. .................... din ..........................................., având suma respinsă de ....................... lei.

a) Trimestrul/anul pentru care se solicită restituirea:  ...........................................

b) Cantitatea de motorină pentru care se solicită restituirea: litri

c) Suma de restituit:  ....................... lei

În temeiul art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018, anexăm la prezenta cerere cu titlu rectificativ în format electronic următoarele documente justificative:

1. ..........................................................................................................

2. ..........................................................................................................

3. ..........................................................................................................

4. ..........................................................................................................

 

Numele şi prenumele .......................

Data

Semnătura şi stampila solicitantului .......................

.......................


1) Înregistrarea cererii de restituire angajează răspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informaţiile prezentate în cerere şi în documentele anexate acesteia.

 

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 420/2018 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 21 iunie 2018, se face următoarea rectificare:

- la articolul unic, pct. 34 [cu referire la art. 193 alin. (62) teza a două din norme], în loc de: „..., precum şi ziua îndeplinirii obligaţiei de plată a chiriei,... “ se va citi: „..precum şi ziua îndeplinirii obligaţiei de plată a sumelor obţinute din vânzarea locuinţelor, inclusiv ratele lunare,...”.