MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 659         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 30 iulie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

197. - Legea muntelui

 

589. - Decret privind promulgarea Legii muntelui

 

209. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

 

611. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

 

210. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

612. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

556. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 

565. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2002 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York

 

566. - Hotărâre privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, judeţul Bihor”, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

 

567. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil - teren aflat în administrarea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGEA

muntelui

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează modalităţile de protecţie şi dezvoltare durabilă şi incluzivă a zonei montane prin: punerea în valoare a resurselor naturale şi umane, creşterea nivelului de trai, stabilizarea populaţiei, menţinerea identităţii culturale, creşterea puterii economice la nivel local şi naţional, în condiţiile păstrării echilibrului ecologic şi protecţiei mediului natural.

(2) Zona montană a României constituie un teritoriu de interes naţional special, strategic, economic, social şi de mediu.

(3) Zona montană, prin limitarea posibilităţilor de utilizare a terenurilor agricole, din cauza altitudinii şi a condiţiilor de climă, a pantelor, a substratului geologic şi a costurilor ridicate ale lucrărilor acestuia, a condiţiilor de trai, a infrastructurii, a mediului de afaceri, a accesului la învăţământ şi a serviciilor medicale, este considerată defavorizată.

(4) Prin prezenta lege, statul român recunoaşte existenţa condiţiilor naturale specifice, a deosebirilor dintre comunităţile din zona montană, precum şi aplicarea principiului solidarităţii pentru aceste teritorii.

(5) Prin dezvoltarea durabilă şi incluzivă a zonei montane se înţelege lin proces iniţiat, condus şi controlat de către populaţia zonei montane cu sprijinul statului român, prin dezvoltarea activităţilor economice specifice, care asigură păstrarea tradiţiilor, a identităţii culturale, protejarea patrimoniului cultural, menţinerea biodiversităţii şi protejarea naturii şi a peisajelor, în vederea creşterii atractivităţii şi calităţii vieţii în zonele montane.

(6) Prin prezenta lege, statul român, prin instituţiile sale, aplică politici specifice, care au rolul;

a) de a păstra condiţiile de locuire din zona munţilor, ameninţate de migraţie, schimbări climatice, dezechilibre ecologice, datorate exploatării necorespunzătoare a resurselor şi amenajărilor urbane deficitare;

b) de a lua în considerare disparităţile demografice şi diversitatea teritoriilor şi de a încuraja dezvoltarea economică a zonei montane, prin sprijinirea activităţilor agricole şi nonagricole;

c) de a susţine compensarea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de fermieri în urma aplicării unor măsuri de management extensive, conservarea biodiversităţii, protecţia apelor şi a solului, ca urmare a constrângerilor naturale şi a celor specifice care se manifestă în zonele cu influenţă asupra producţiei agricole, în scopul utilizării continue a terenului în zonele cu potenţial agricol limitat;

d) de a încuraja şi sprijini gestionarea durabilă a pădurilor, a altor resurse forestiere şi dezvoltarea activităţilor de prelucrare şi valorificare a lemnului sub formă de produse finite şi de a asigura un echilibru agrosilvic, constant;

e) de a creşte calitatea vieţii prin extinderea şi generalizarea serviciilor publice destinate populaţiei din zona montană şi de a asigura durabilitatea, calitatea, conţinutul, accesibilitatea şi proximitatea serviciilor sociale, medicale, educaţionale, a transporturilor;

f) de a încuraja inovaţiile tehnice, economice, instituţionale, sociale şi de dezvoltare a serviciilor digitale informaţionale şi de comunicaţii, adaptate la nevoile de utilizare, că urmare a constrângerilor cu care se confruntă populaţia din zona montană;

g) de a stimula şi promova activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, privind susţinerea progresului în zona montană, adaptarea activităţilor de cercetare şi a rezultatelor cercetării la nevoile comunităţilor locale;

h) de a efectua evaluarea riscurilor naturale previzibile în zona montană şi de a asigura prevenirea şi diminuarea efectelor dezastrelor naturale;

i) de a asigura adaptarea învăţământului gimnazial şi profesional la cerinţele specifice activităţilor economice, agricole şi zootehnice, mediului şi modului de viaţă de tip montan;

j) de a încuraja şi susţine producătorii şi/sau procesatorii de produse agroalimentare din zona montană în vederea asocierii acestora în forme asociative, asociaţii de producători, cooperative agricole, grupuri de producători, asocieri orientate către performanţă tehnologică, cu scopul:

(i) valorificării avantajoase a produselor obţinute;

(ii) extinderii afacerilor şi acumulării de capital;

(iii) dezvoltării investiţiilor în spaţii de depozitare şi procesare;

(iv) obţinerii unor preţuri avantajoase la inputuri;

k) dea susţine promovarea produselor alimentare inscripţionate pe etichetă cu menţiunea „produs montan” care provin de la producătorii şi/sau procesatorii de produse agroalimentare care îşi exercită activitatea în zona montană, în condiţiile respectării normelor sanitar-veterinare, cu respectarea condiţiilor prevăzute în documentaţiile de atestare - certificare şi regulile impuse de Comisia Europeană;

l) de a oferi acces facil la instrumente financiare adecvate pentru fermieri, procesatori, mici antreprenori din zona montană;

m) de a proteja, conserva şi promova patrimoniul cultural material şi imaterial;

n) de a aplica măsuri de combatere a sărăciei şi pentru prevenirea depopulării satelor de munte, ca obiectiv permanent şi prioritar pentru Guvern şi comunităţile locale;

o) de a proteja, conserva şi promova patrimoniul natural;

p) de a dezvolta turismul durabil în formele sale specifice.

 

CAPITOLUL II

Delimitarea zonei montane şi a masivelor muntoase

 

Art. 2. - (1) Zona montană se caracterizează prin limitări naturale ale productivităţii agricole, care conduc la producţii agricole reduse, din cauza unor condiţii climatice şi biofizice nefavorabile desfăşurării în condiţii optime a activităţilor agricole.

(2) Zona montană se caracterizează printr-o limitare a posibilităţilor de utilizare a terenului şi printr-o creştere apreciabilă a costurilor exploatării lui, cauzate de:

a) existenţa, la altitudini mari, a unor condiţii climatice dificile, fertilitate scăzută a solului, care au ca efect reducerea substanţială a perioadei de vegetaţie şi a productivităţii;

b) prezenţa, la altitudini joase, a pantelor abrupte şi a structurilor morfologice de tip montan, care nu permit folosirea utilajelor mecanizate sau care necesită folosirea unor echipamente speciale, costisitoare;

c) combinarea factorilor prevăzuţi la lit. a) şi b), acolo unde gradul de defavorabilitate rezultat din fiecare factor în parte este mai puţin sever, dar prin combinarea acestora rezultă un nivel de defavorabilitate cumulat, superior nivelului critic.

(3) în înţelesul prezentei legi, prin localitate montană se înţelege unitatea administrativ-teritorială, municipiu, oraş, comună, cu teritoriul situat integral sau parţial în zona montană, ce se încadrează în criteriile stabilite de pantă şi altitudine, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice, identificate în Sistemul Integrat de Administrare şi Control.

(4) Criteriile de încadrare şi lista localităţilor din zona montană se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane.

(5) Bazinul montan, în înţelesul prezentei legi, reprezintă un teritoriu montan, constituit din mai multe unităţi administrativ-teritoriale cu continuitate teritorială, constituite, de regulă, de-a lungul unei văi, a unui curs de apă sau căi de comunicaţie, cu caracteristici geoclimatice comune şi cu activităţi economice şi culturale cu caracter tradiţional, similare, aflate în jurul unui centru de dezvoltare locală,

(6) Zona montană a României cuprinde 9 grupe de munţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege.

(7) Fiecare grupă de munţi este formată din mai multe masive muntoase, fiecare masiv muntos cuprinzând zone aflate în imediata vecinătate şi care formează o singură entitate geografică, economică şi socială cu caracteristici asemănătoare.

 

CAPITOLUL III

Cadrul instituţional specific dezvoltării zonei montane

 

Art. 3. - (1) Pentru elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonei montane, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale, cu o gestiune specifică, funcţionează Agenţia Naţională a Zonei Montane, denumită în continuare ANIM. prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, înfiinţată în temeiul Legii nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.

(2) La nivel teritorial, în cadrul ANZM se vor organiza structuri specializate după cum urmează:

a) la nivel regional, centre regionale de dezvoltare montană;

b) la nivel de bazine montane, oficii de dezvoltare montană.

Art. 4. - (1) Pentru fiecare grupă de munţi se constituie câte un Comitet de masiv, cu rol consultativ în aplicarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare şi protecţia mediului montan, la nivelul teritoriului respectiv.

(2) La nivel naţional se constituie Consiliul Naţional al Muntelui, cu rol consultativ, denumit în continuare CNM, cu scopul asigurării legăturii dintre Guvern şi reprezentanţii zonei montane, pentru punerea în aplicare a strategiilor şi politicilor specifice acesteia.

(3) CNM este prezidat de prim-ministrul României.

 

CAPITOLUL IV

Infrastructura şi amenajarea teritoriului montan

 

Art. 5. - (1) Infrastructura montană reprezintă suportul-cheie pentru dezvoltarea economico-socială, inteligentă, durabilă şi incluzivă a zonei montane.

(2) Căile rutiere reprezintă principala cale de comunicaţie în zona montană; statul român asigură modernizarea, reabilitarea şi extinderea acestora pentru facilitarea accesului în localităţi, la locuinţe, ferme, structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi masă, obiective turistice, stâne, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în cadrul comunităţilor, la dezvoltarea legăturilor comerciale, de transport de călători şi de marfă, a promovării produselor şi a turismului local.

(3) Pentru creşterea nivelului de trai al locuitorilor din zona montană, statul roman, prin prezenta lege, asigură următoarele:

a) dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare prin realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea resurselor de apă, a sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate, precum şi implementarea şi extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor menajere;

b) racordarea la reţeaua de energie electrică a localităţilor montane şi a zonelor izolate, locuinţe, ferme, cătune, tabere de vară, stâne, cabane turistice, obiective turistice, iar acolo unde nu este posibil, asigurarea acesteia din surse regenerabile;

c) extinderea reţelei de distribuţie a gazelor în zona montană;

d) facilitarea accesului la internet, telefonie şi alte forme de comunicare pentru populaţia din zona montană, în special la infrastructura de bandă largă.

(4) Pentru facilitarea accesului populaţiei în zona montană la servicii de învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, statul român va asigura următoarele:

a) înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea dispensarelor medicale şi a punctelor sanitare din localităţile montane;

b) organizarea de echipe mobile de intervenţie şi caravane medicale, cu precădere în localităţile de munte izolate, lipsite de asistenţă medicală primară;

c) reabilitarea, modernizarea şi dotarea corespunzătoare a unităţilor de învăţământ primar şi gimnazial din localităţile montane.

(5) în scopul prevenirii riscurilor naturale şi pentru reducerea pierderilor umane şi materiale, infrastructura din zona montană se realizează de către statul român din fonduri de la bugetul de stat şi/sau din fonduri externe, pentru;

a) executarea lucrărilor de consolidare şi stabilizare a terenurilor, terasamentelor şi versanţilor din zona montană expuse riscurilor alunecărilor de teren;

b) regularizarea unor cursuri de apă, interzicerea construcţiilor în luncile inundabile ale râurilor din zona montană, cu precădere în zonele cu risc potenţial semnificativ de inundaţii, în situaţii în care nu există alte moduri de apărare împotriva inundaţiilor;

c) realizarea de apeducte şi rezervoare mici utilizate pentru consum şi irigaţii;

d) construirea, îmbunătăţirea şi întreţinerea lucrărilor publice referitoare la conservarea solului, drenarea apei, baraje de apă, aducţiune şi distribuţia apei, în scopuri de utilitate publică;

e) construirea, îmbunătăţirea şi întreţinerea bazelor sportive şi de agrement în scopul utilităţii publice pentru zona montană;

f) construirea şi dotarea de baze Salvamont şi refugii în zona montană în scopul prevenirii accidentelor şi siguranţei persoanelor aflate în parcuri, a celor angrenate în drumeţii, plimbări şi echitaţie sau în zonele de picnic şi de agrement, pârtii de schi ori cabane montane;

g) investiţii pentru cabane din zonele montane izolate pentru a oferi adăpost turiştilor ocazionali în cazuri de fenomene naturale extreme cauzate de schimbările climatice.

(6) Statul român asigură/sprijină creşterea nivelului de trai şi a gradului de siguranţă a cetăţeanului, prevenirea accidentelor, căutarea, salvarea şi evacuarea persoanelor aflate în dificultate, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, protejarea

avutului public şi privat, conservarea fondului cinegetic, piscicol, faunistic şi silvic, specific zonei montane, prin:

a) investiţiile în infrastructură şi finanţarea de proiecte pentru înfiinţarea/dimensionarea, dotarea şi funcţionarea corespunzătoare a structurilor Jandarmeriei Române, cu atribuţii specifice acestei zone;

b) construirea, reabilitarea sau extinderea spaţiilor aflate în administrarea sau folosinţa structurilor de ordine publică;

c) formarea profesională continuă a personalului structurilor de ordine publică pentru dobândirea competenţelor necesare în zona montană.

(7) Statul român încurajează şi sprijină populaţia din zona montană prin autorităţile publice centrale şi locale abilitate în implementarea de proiecte privind:

a) amenajarea energetică a zonei montane şi valorificarea potenţialului de producere a energiei din surse regenerabile: biomasă, energie solară, energie hidro şi reducerea consumului energetic prin izolarea termică a clădirilor;

b) utilizarea durabilă a cursurilor de apă fără afectarea ecosistemelor şi a fondului piscicol.

(8) Statul român va aplica măsuri speciale pentru amenajarea unor arii de dezvoltare durabilă şi competitivă de tipul concentrărilor în care se desfăşoară activităţi de reconstrucţie ecologică şi prevenirea producerii de deşeuri industriale şi poluarea apelor, în afara zonelor de interes turistic.

(9) Administraţiile publice locale, prin Planul de urbanism general, vor delimita zone de dezvoltare economică locală, care au rolul:

a) de a identifica activităţile economice, cu o capacitate ce depăşeşte nivelul gospodăriei şi în afara zonelor de locuit;

b) de a crea facilităţi de funcţionare: branşamente la utilităţi, staţii unitare de epurare a apei, mijloace de intervenţie pentru situaţii de urgenţă;

c) dea conserva specificul cultural rural tradiţional;

d) de a permite manifestarea spiritului antreprenorial tinerilor, conform aspiraţiilor şi competenţelor dobândite la şcoală;

e) de a valorifica potenţialul turistic.

(10) Statul, prin autorităţile locale, sprijină realizarea de bazine colectoare pentru apa potabilă. Aducţiunea apei la nivelul fermelor revine în sarcina producătorilor interesaţi.

 

CAPITOLUL V

Dezvoltarea economică şi socială în zona montană

 

Art. 6. - (1) Statul român sprijină financiar crescătorii de animale din zona montană, pentru stimularea creşterii efectivelor în vederea păstrării atributelor ecologice ale pajiştilor montane ce constituie o prioritate strategică. Cuantumurile şi condiţiile de acordare a acestor facilităţi vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ANZM.

(2) în zona montană, trecerea animalelor prin păduri spre şi dinspre zonele de păşunat, adăpare, pentru adăpostire şi umbră, în fondul forestier, proprietatea publică a statului, se aprobă la cerere, anual, dar nu mai târziu de data de 1 mai, de Către organele silvice judeţene abilitate, la propunerea administraţiei publice locale.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 53 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada pastorală, accesul ovinelor şi bovinelor în pădurile mature şi tineretul arboricol în vârstă de peste 15 ani din jurul stânelor şi văcăriilor până la distanţă de 1.000 m, pentru umbră, completări de hrană şi adăpost în caz de intemperii - averse de ploi, furtuni, grindină ş.a. - este permis, cu acordul şi sub supravegherea organelor silvice locale, al proprietarilor sau administratorilor, după caz, care stabilesc perimetrele de acces pentru animale.

(4) Statul român acordă plată diferenţiată pentru crescătorii de animale din zona montană, în funcţie de severitatea handicapurilor naturale şi de gradientica altitudinală, în vederea menţinerii fermierilor în zonele înalte de munte, a creşterii efectivelor de animale, precum şi a păstrării şi ameliorării productivităţii pajiştilor.

(5) Statul român acordă, prin prezenta lege, subvenţii pentru investiţii de capital, credite bancare, bonificaţii la dobânzile bancare, credite bancare preferenţiale, dobânzi reduse, pentru dezvoltarea fermelor şi/sau a exploataţiilor agricole din zona montană.

(6) în zona montană, la nivel teritorial, masiv muntos, se constituie centre teritoriale de reproducţie şi selecţie a animalelor pentru rumegătoare, care vor desfăşura programe de selecţie şi de adaptabilitate la condiţiile zonei montane, în colaborare cu unităţile de cercetare-dezvoltare-inovare.

(7) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură personalul de specialitate şi dotările necesare funcţionării, în condiţii optime, a centrelor teritoriale de reproducţie şi selecţie a animalelor pentru rumegătoare din zona montană.

(8) Conservarea şi ameliorarea raselor de bovine şi ovine adaptate condiţiilor montane şi evitarea raselor neadaptate constituie elemente de interes pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(9) Asigurarea reproducţiei şi ameliorării efectivelor de animale din zona montană se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii zootehniei nr. 72/2002, republicată.

(10) Organizarea la nivel intercomunal a unor târguri pentru animale şi expoziţii agricole, la nivel de bazine, văi, în intramontan, este susţinută de administraţia publică locală, cu sprijinul consiliilor judeţene şi al direcţiilor pentru agricultură judeţene.

Art. 7. - Dezvoltarea activităţilor agricole necesită o abordare unitară, precum şi o armonizare cu alte strategii, prin:

a) sprijinirea financiară şi materială pentru constituirea şi dezvoltarea formelor asociative în zona montană a producătorilor şi procesatorilor agricoli, în vederea comercializării produselor cu impact semnificativ din punct de vedere economic, social şi de mediu;

b) sprijinirea financiară şi materială a asociaţiilor de producători pentru a avea acces pe pieţe, în vederea promovării şi desfacerii produselor montane, pentru valorificarea superioară a acestora, în interesul prioritar al producătorilor agricoli;

c) sprijinirea investiţiilor integrate în scopul dezvoltării, modernizării şi rentabilizării exploataţiilor agricole, adăposturi pentru animale, achiziţionarea de utilaje şi echipamente de lucru, înfiinţării şi dezvoltării de cooperative agricole, în vederea promovării şi valorificării produselor montane;

d) subvenţionarea achiziţiilor animalelor de rasă productive care se adaptează uşor condiţiilor existente, climă, pantă, altitudine, substrat geologic, în zona montană, înregistrate în Registrul genealogic;

e) sprijinirea agricultorilor care practică transhumanta;

f) sprijinirea producătorilor pentru îmbunătăţirea producţiei şi a caracteristicilor nutriţionale ale furajelor prin adoptarea de practici agricole compatibile cu zona montană şi care au un impact redus asupra mediului, animalelor şi apelor uzate;

g) facilitarea şi consolidarea practicilor pe păşunile montane în scopul utilizării directe a florei montane prin păşunatul animalelor care protejează peisajul montan;

h) sprijinirea proiectelor de infrastructură la scară mică, în scopul întreţinerii şi conservării păşunilor montane, dar şi în favoarea agricultorilor individuali sau asociaţi;

i) sprijinirea din partea statului, prin subvenţionare, a amenajamentelor pastorale în conformitate cu obiectivele de management al pajiştilor pentru menţinerea Înaltei valori naturale în zona montană (HNV);

j) încurajarea producţiei de lapte din zona montană pentru a permite fermierilor din această zonă să obţină venituri adecvate, destinate să le asigure acestora un trai decent şi să diminueze procesul de migrare a populaţiei;

k) înfiinţarea de centre de colectare, depozitare, puncte de sacrificare şi a unor unităţi de procesare a materiilor prime: lapte, carne, fructe, lână, piei de animale, lemn, precum şi dotarea corespunzătoare a acestora, cu respectarea normelor în vigoare pentru valorificarea integrală a producţiei, evitarea pierderilor şi creşterea veniturilor producătorilor agricoli;

l) sprijinirea producătorilor şi/sau procesatorilor de produse agroalimentare din zona montană în vederea promovării produselor obţinute, certificate ca: „produs montan”, „produs tradiţional”, „produs ecologic”, precum şi a celor certificate la nivel european, prin sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare; produsele obţinute au capacitatea semnificativă de a contribui la dezvoltarea comunităţilor locale, din punct de vedere economic şi social, şi de a menţine biodiversitatea şi practicile agricole tradiţionale;

m) acordarea de stimulente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă care locuiesc în cătune/gospodării izolate din zona montană, inclusiv pentru familiile care se ocupă de îngrijirea acestora.

Art. 8. - (1) Familiile tinere de agricultori de munte, care îşi întemeiază gospodării şi cresc animale în echivalent a 5 unităţi vită mare, denumită în continuare UVM, sunt scutite de impozitul agricol şi impozitul pe venitul realizat din agricultură timp de 5 ani de la înfiinţare şi de 50% din venituri, în următorii ani, pe perioada existenţei titularului.

(2) Statul român sprijină tinerii antreprenori în vederea încurajării diversificării activităţilor, pentru stabilizarea acestora în comunităţile din care provin, prin: consiliere, formare profesională, sprijin financiar.

(3) Specialiştii agricoli, medicii, profesorii care se stabilesc în zona montană şi se obligă să desfăşoare activitatea pe o perioadă de minimum 5 ani în zona montană vor primi o primă de instalare şi sprijin financiar pentru cumpărare şi construire de locuinţe. Cuantumul, procedura şi sursele de finanţare se vor stabili prin hotărâre a Guvernului.

(4) Fermierii ce deţin peste 5 UVM pot solicita şi primi material lemnos, cu titlu gratuit, pentru construirea de adăposturi şi anexe gospodăreşti.

(5) în zona montană, construcţia platformelor individuale de gestionare a gunoiului de grajd la fermele cu încărcătură de până la 10 UVM nu este obligatorie.

Art. 9. - (1) Statul român, prin autorităţile publice locale, aplică măsuri financiare specifice pentru dezvoltarea activităţilor forestiere, cu scopul de a facilita accesul la resursele forestiere greu accesibile, prin construirea de drumuri forestiere cu utilitate multiplă, turistică, agrozootehnică, asistenţă sanitară, acces la stingerea incendiilor.

(2) Prezenta lege încurajează diversificarea economiei locale şi crearea de locuri de muncă pentru persoanele juridice din zona rurală montană care desfăşoară activităţi de colectare, prelucrare şi/sau procesare a produselor accesorii ale pădurii: ciuperci, fructe de pădure, plante medicinale.

(3) Locuitorii, care au gospodăriile situate în zone cu grad înalt de izolare, precum şi cei cu nevoi sociale din zona montană au dreptul la o cantitate anuală de lemn de foc, cu titlu gratuit, pentru încălzirea locuinţei, cu aprobarea consiliului local.

Art. 10. - (1) Activităţile nonagricole specifice zonei montane, sprijinite prin prezenta lege, sunt:

a) turism montan, agroturism şi ecoturism, prin serviciile specifice;

b) meşteşugăreşti: activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale specifice zonei montane;

c) servicii din domeniile: medical, social, sanitar-veterinar, consultanţă, comerţul produselor agroalimentare şi nealimentare, contabilitate, transport, tehnologia informaţiei, comunicaţii, energie şi alte servicii destinate populaţiei din zona montană;

d) de producţie: fabricarea produselor textile, a produselor de marochinărie, farmaceutice, prelucrarea produselor lemnoase.

(2) Pentru dezvoltarea turismului şi a agroturism ului din zona montană, statul român, direct sau prin intermediul autorităţilor locale, după caz, asigură investiţii în infrastructura de turism şi agrement turistic: renovarea/reabilitarea unităţilor de cazare, campinguri/refugii/adăposturi/cabane, crearea de noi mijloace pentru petrecerea timpului liber, marcarea traseelor turistice montane, crearea traseelor/potecilor tematice, amplasarea panourilor interpretative, precum şi a indicatoarelor.

(3) Pentru creşterea potenţialului economic al zonei montane, statul român asigură finanţarea de proiecte în zona montană pentru promovarea activităţilor de ecoturism şi agroturism în scopul extinderii ofertei turistice globale şi pentru favorizarea creării locurilor de muncă din aceste zone.

(4) în fermele, stânele şi pensiunile agroturistice, hrana destinată turiştilor, sub formă de produse proaspete sau procesate, trebuie să provină din gospodăria proprie sau de la alte ferme din zonă, cu excepţia celor care nu se pot realiza în cadrul acestora.

(5) Persoanele fizice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit legii, care desfăşoară activităţi de turism în structuri de primire de tipul pensiunilor şi fermelor agroturistice, pot beneficia de acordarea de către consiliile locale a unor suprafeţe din terenurile disponibile, în condiţiile legii, în vederea construirii, dezvoltării şi exploatării acestora.

(6) Tinerii din zona montană pot solicita şi primi material lemnos pentru a construi structuri de primire turistice: pensiuni agroturistice, camere şi/sau apartamente de găzduire.

(7) Autorităţile administraţiei publice locale sprijină anual persoanele atestate ca meşteşugar artizan, cu domiciliul în zona montană, cu o cantitate de lemn pentru a fi prelucrată în vederea practicării unor meşteşuguri tradiţionale.

Art. 11. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile în care producătorii şi/sau procesatorii agricoli se asociază, cât şi cei care desfăşoară activităţi nonagricole în zona montană vor pune la dispoziţia acestora, în limita posibilităţilor, cu prioritate, în condiţiile legii, diverse active pentru sediile acestora, în scopul desfăşurării activităţii de producţie, comerţ, activităţi cu caracter social şi pentru amenajarea unor spaţii de tipul unor concentrări economice competitive ori mini-parcuri industriale.

(2) Asociaţiile, fundaţiile, federaţiile cu activităţi în sprijinul populaţiei, al dezvoltării economice şi al mediului montan vor beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru organizare şi funcţionare ca organisme de utilitate publică, în conformitate cu prevederile legale.

(3) Statul român aplică măsuri speciale fermierilor din zona montană, prin acordarea de facilităţi bancare, ce constau în acces diferenţiat şi adaptat atât din punctul de vedere al garanţiilor solicitate, al dobânzilor percepute, cât şi al condiţiilor de creditare.

(4) Crearea unui program de creditare, microcreditare, special pentru zona montană, în vederea asigurării cofinanţării pentru accesarea fondurilor europene sau naţionale.

Art. 12. - (1) Localităţile urbane din zona montană cu maximum 10.000 de locuitori fac parte din viziunea de dezvoltare montană integrată şi echilibrată.

(2) Localităţile urbane din zona montană, prevăzute la alin. (1), promovează dezvoltarea echilibrată şi orientează activităţile economice către atribute de competitivitate.

(3) Statul român susţine dezvoltarea urbană montană şi crearea de oportunităţi economice şi sociale, prin:

a) facilitarea unor amplasamente pentru procesarea resurselor vegetale, animale, silvice, minerale din zona rurală învecinată;

b) susţinerea spiritului antreprenorial pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de afaceri mici şi medii, specifice industriei prelucrătoare şi serviciilor;

c) promovarea formelor de consum local pentru produsele autohtone: alimentaţie publică, turism şi agroturism, consum individual şi familial;

d) valorificarea resurselor montane specifice, apă şi aer, pentru sănătate şi servicii balneare.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale susţin înfiinţarea de platforme industriale de tip parc pentru găzduirea firmelor care desfăşoară activităţi de prelucrare a resurselor locale.

(5) Localităţile urbane din zona montană, prevăzute la alin. (1), reprezintă prima piaţă de consum a produselor montane. Statul român sprijină financiar şi stimulează prin măsuri adecvate susţinerea consumului prin organizarea de pieţe locale, găzduirea, cu prioritate şi gratuită, a producătorilor care fac dovada comercializării produselor montane.

 

CAPITOLUL VI

Protecţia şi dezvoltarea mediului montan, conservarea biodiversităţii

 

Art. 13. - (1) Pentru captarea şi protejarea resurselor de apă necesare comunităţilor rurale şi urbane din zona montană şi din vecinătatea acesteia sunt necesare încurajarea şi susţinerea parteneriatelor între autorităţile publice locale.

(2) Protejarea habitatelor specifice zonei montane, în scopul menţinerii şi refacerii biodiversităţii şi al dezvoltării serviciilor ecosistemice, este obligatorie pentru toţi factorii implicaţi.

(3) Statul român, prin administraţia publică locală, sprijină implementarea de proiecte privind gestionarea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere din zona montană, amenajarea de păşuni şi transformarea unor terenuri arabile slab productive în pajişti extinse, pentru menţinerea biodiversităţii şi prevenirii impactului negativ asupra mediului şi peisajului.

(4) Investiţiile din zona montană privind sursele de energie şi exploatarea acestora se vor face cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei specifice în vigoare privind protecţia mediului şi menţinerii ecosistemului natural.

(5) Prin prezenta lege este interzisă colectarea apelor, izvoarelor şi pâraielor, în scopul utilizării acestora pentru microhidrocentrale, fără asigurarea în prealabil şi cu prioritate a necesarului de apă pentru animalele domestice şi sălbatice, acordând drept de exploatare celor care asigură reinvestirea profitului în proiecte de dezvoltare a calităţii productive a terenurilor. La întocmirea documentaţiilor pentru proiectele privind construcţia de microhidrocentrale sunt obligatorii avizele emise de direcţiile pentru agricultură judeţene şi direcţiile silvice judeţene şi unităţile administrativ-teritoriale.

(6) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept public sau privat, asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile, care au în proprietate şi/sau gestiune fond forestier, au obligaţia de a asigura un management corespunzător al acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea prevenirii/atenuării viiturilor şi torenţilor, în principal în arealele din apropierea zonelor locuite sau în cele cu obiective economice.

(7) Statul român acordă despăgubiri, cu celeritate, pentru populaţia din zona montană care a suferit pierderi în urma pagubelor cauzate de animalele sălbatice, prin distrugerea culturilor agricole şi/sau a efectivelor de animale.

(8) Statul român acordă compensaţii populaţiei din zona montană pentru instalarea unor sisteme eficiente de prevenire a pagubelor cauzate de animalele sălbatice.

(9) Deţinătorii de animale au obligaţia de a respecta sezoanele tradiţionale de păşunat în zona montană, atât din punct de vedere ecologic, cât şi economic.

(10) Pentru protecţia solului montan şi, după caz, pentru refacerea capacităţii de producţie a acestuia, persoanele fizice şi juridice, care deţin în proprietate sau folosesc cu orice titlu terenuri cu destinaţie agricolă şi silvică, vor aplica măsuri de prevenire şi combatere a degradării solului prin:

a) conservarea şi susţinerea dezvoltării microflorei şi microfaunei, în scopul asigurării echilibrului biologic al solului;

b) conservarea şi ameliorarea conţinutului de humus al solului, în funcţie de structura acestuia, în special prin aplicarea adecvată a substanţelor organice sau prin reducerea intensităţii lucrării solului;

c) depozitarea gunoiului de grajd în platforme individuale de gunoi special amenajate şi bazine de colectare a purinei pentru reducerea poluării cu nutrienţi a apelor de suprafaţă şi a celor subterane;

d) pentru implementarea acestei măsuri, ANZM pune la dispoziţia solicitanţilor proiecte-tip.

(11) Pentru asigurarea calităţii fânurilor din zona montană, prin evitarea producerii mucegaiurilor şi a apariţiei aflatoxinelor şi pentru asigurarea calităţii laptelui, statul român sprijină crescătorii de animale care nu deţin mijloace mecanizate pentru ambalarea şi depozitarea fânurilor în vederea construcţiei de fanare.

(12) Statul român acordă, prin prezenta lege, compensaţii băneşti, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, proprietarilor de terenuri din zona montană, aflate în situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naţionale, rezervaţii ale biosferei şi alte arii naturale protejate.

(13) Formele de sprijin stabilite prin prezenta lege, cuantumul susţinerilor financiare şi modul de aplicare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

CAPITOLUL VII

Învăţământ, formare profesională şi cercetare în zona montană

 

Art. 14. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Educaţiei Naţionale vor colabora în vederea introducerii în învăţământul gimnazial, profesional şi liceal a unui pachet de discipline de studiu, care să cuprindă noţiuni elementare despre socioeconomia zonei montane.

(2) Forma de organizare a învăţământului preşcolar şi primar din zona montană se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Instruirea practică a elevilor se va realiza la ferme pedagogice atestate pe lângă gimnazii, în baza unui parteneriat public-privat.

(4) Prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se va institui un program special de modernizare metodică şi didactică a fermelor pedagogice din zona montană cu subvenţionare 100% de la bugetul de stat. Instruirea fermierilor selectaţi se va realiza de către ANZM prin centrele acreditate de ANZM,

(5) Statul român, prin prezenta lege, aplică măsuri stimulative în vederea reducerii ratei abandonului şcolar din zona montană, astfel: asigurarea transportului elevilor, masă, alocaţii suplimentare, consilierea elevilor şi a părinţilor acestora, cu implicarea serviciilor de asistenţă socială şi sănătate.

(6) Pentru grupurile de gospodării din zona montană cu grad mare de izolare se vor organiza forme speciale de educaţie itinerantă pentru învăţământul primar, sub forma unor clase organizate în imediata apropiere a acestor gospodării sau sub forma unui învăţământ la distanţă.

(7) Statul român încurajează şi sprijină formarea continuă a adulţilor pentru dobândirea competenţelor necesare administrării, dezvoltării şi modernizării exploataţiilor agricole din zona montană prin organizarea de către ANZM, prin Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi – CEFIDEC Vatra Dornei şi alţi furnizori de formare profesională, a unor programe de formare profesională în specific montan, conform legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, pentru fermieri şi alte categorii ocupaţionale relevante din localităţile montane ale României.

(8) Personalul cu atribuţii pentru agricultură şi dezvoltare rurală, cu responsabilităţi în zona montană, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al instituţiilor subordonate acestuia, precum şi personalul din alte instituţii publice cu rol decizional, executiv şi consultativ în ceea ce priveşte dezvoltarea montană, participă la cursuri periodice de formare/specializare/perfecţionare, asigurate de ANZM, prin centrele acreditate de ANZM, ce colaborează cu instituţii de cercetare ştiinţifică specializate pentru zona montană şi instituţii de învăţământ superior.

(9) ANZM inventariază nevoile de formare profesională şi consultanţă şi monitorizează procesul de formare profesională din zona montană.

(10) Statul român sprijină, prin prezenta lege, dezvoltarea cercetării montanologice româneşti din reţeaua Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, a Academiei Române, a universităţilor de specialitate şi a institutelor naţionale pentru valorificarea inteligentă, durabilă şi incluzivă a resurselor montane: agricole, silvice, energetice, nonagricole, de sănătate şi umane, prin alocarea de fonduri destinate acestui scop.

(11) Administraţia publică locală asigură cu prioritate alocarea, cu titlu gratuit, de terenuri agricole pentru loturi experimentale destinate cercetării, în condiţiile legii, pentru instituţiile de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din zona montană, la cererea acestora, dacă fac dovada că prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea zonei montane,

(12) Statul român sprijină universităţile de ştiinţe agricole şi medicină veterinară şi alte universităţi din România interesate de dezvoltarea sustenabilă a zonei montane, pentru a introduce specializări de montanologie, asigurând creditele necesare formării de specialişti.

 

CAPITOLUL VIII

Cultura şi patrimoniul montan

 

Art. 15. - (1) Cultura montană reprezintă un ansamblu de elemente de identitate, stabilitate, continuitate a valorilor civilizaţiei montane.

(2) Statul român, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, sprijină şi susţine patrimoniul cultural material din zona montană prin programe speciale, ce vizează conservarea şi valorificarea acestuia, astfel:

a) restaurarea monumentelor istorice şi a clădirilor cu valoare culturală, arhitecturală şi istorică;

b) îmbunătăţirea accesibilităţii la infrastructura destinată turismului şi documentării spre situri arheologice şi spre alte obiective istorice;

c) sprijinirea iniţiativelor societăţii civile şi administraţiei publice locale cu privire la crearea de muzee rurale şi a unor amenajări cu destinaţie de turism cultural, etnografic, istoric, memorial;

d) iniţierea unor acţiuni periodice de informare, promovare şi prezentare a patrimoniului cultural montan prin: puncte de informare, târguri, festivaluri, ziua porţilor deschise;

e) stimularea iniţiativelor private pentru comercializarea produselor artizanale;

f) sprijinirea inventarierii şi restaurării caselor vechi din mediul rural, cu scopul păstrării aspectului satului montan.

(3) Statul român protejează valorile culturale imateriale din zona montană prin iniţiative ale autorităţilor publice locale şi încurajează populaţia civilă prin susţinerea financiară pentru aplicarea şi implementarea de programe speciale, ce vizează:

a) stimularea de iniţiative locale şi regionale pentru păstrarea şi transmiterea meşteşugurilor şi tradiţiilor populare;

b) dezvoltarea şi sprijinirea instituţională a activităţilor culturale din zona montană;

c) crearea de biblioteci digitale de patrimoniu cultural montan, accesibile publicului larg;

d) organizarea de târguri/festivaluri/şezători cu specific local în localităţi din zona montană;

e) inventarierea şi valorificarea gastronomiei montane ca element al patrimoniului imaterial.

 

CAPITOLUL IX

Programul de încurajare a activităţilor din zona montană

 

Art. 16. - (1) Prin prezenta lege se aprobă Programul de încurajare a activităţilor din zona montană, pentru care se alocă 1 miliard de euro pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Programul de încurajare a activităţilor din zona montană se constituie ca sursă de susţinere a performanţei În sectorul agricol şi nonagricol.

 

CAPITOLUL X

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 17. - (1) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, va aproba prin hotărâre reorganizarea Agenţiei Zonei Montane.

(2) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comitetului de masiv, prevăzut la art. 4 alin. (1), şi Consiliului Naţional al Muntelui, prevăzut la art. 4 alin. (2), se stabilesc, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi Academiei Române.

(3) Numărul centrelor regionale de dezvoltare montană şi a oficiilor de dezvoltare montană, prevăzute la art. 3 alin. (2), numărul de posturi aferent fiecărei structuri, structura profesională a posturilor şi atribuţiile personalului de specialitate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 20 iulie 2018.

Nr. 197.

 

ANEXĂ

 

Masive muntoase pe grupe de munţi şi judeţele aferente

 

CARPAŢII ORIENTALI

Judeţ

CARPAŢII MERIDIONALI

Judeţ

CARPAŢII OCCIDENTALI

Judeţ

1. Grupa Nordică

(M. Oaş, Gutâi, Ţibleş, Bârgău, Maramureşului, Rodnei, Suhard)

Maramureş Bistriţa-Năsăud Suceava Satu Mare

4. Grupa Bucegi

(M. Bucegi, Leaota, Piatra Craiului)

Prahova

Braşov

Argeş

Dâmboviţa

8. Munţii Banatului şi Poiana Ruscă

(M. Semenic, Almăjului, Aninei, Locvei, Dognecea)

Caraş-Severin

Hunedoara

Timiş

2. Grupa Centrală

(M. Călimării, Gurghiu, Harghita, Bistriţei, Rarău, Giumalău, Giurgeu, Hăşmaşul Mare, Ceahlău, Tarcău, Ciuc, Nemira, Stânişoarei, Goşmanu, Berzunţ)

Suceava

Harghita

Bistriţa-Năsăud

Neamţ

Bacău

Covasna

Mureş

5. Grupa Făgăraş

(M. Făgăraş, Cozia, Frunţii, Ghiţu, Iezer-Păpuşa)

Argeş

Vâlcea

Dâmboviţa

9. Munţii Apuseni

(M. Bihor, Vlădeasa, M. Gilău, Muntele Mare, Trascău, Găina, Metaliferi. M. Cri şuri lor, Zărand, Codru Moma, Pădurea Craiului, Plopiş, Meseş)

Bihor

Cluj

Alba

Arad

Hunedoara

Sălaj

3. Grupa Sudică

(M. Vrancei, Buzăului, Ciucaş, Baiului, Breţcu, întorsura Buzăului, Piatra Mare, Postăvaru, Persani, Baraolt, Bodoc)

Buzău

Braşov

Prahova

Vrancea

Covasna

6. Grupa Parâng

(M. Şureanu, Parâng, Cindrel, Lotrului, Lătoriţei, Căpăţânii)

Alba

Hunedoara

Sibiu

Vâlcea

 

 

 

 

7. Grupa Retezat Godeanu

(M. Retezat, Godeanu, Ţarcu, Muntele Mic, Cernei, Mehedinţi, Vâlcan)

Hunedoara

Gorj

Mehedinţi

Caraş-Severin

 

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii muntelui

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea muntelui şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 589.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifica şi va avea următorul cuprins:

„a) un singur credit pentru realizarea de investiţii garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării pentru proiecte de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement, proiecte de investiţii în activităţi de producţie, servicii şi inovare, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a finanţării garantate de către stat este de 1.250.000 lei; sau”.

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Un beneficiar poate cumula facilitatea de garantare a finanţării pentru proiectele de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement, proiecte de investiţii în activităţi de producţie, servicii şi inovare prevăzute la alin. (3) lit. a) cu garanţiile pentru creditele destinate realizării de investiţii şi/sau linii de credit prevăzute la alin. (3) lit. b), cu încadrarea în valoarea maximă cumulată de 10.000.000 lei.”

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind Stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) comision de administrare-suma datorată de beneficiarul programului Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., care acoperă costurile de evaluare, acordare şi administrare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;

c) comision de risc - suma datorată de beneficiarul programului Ministerului Finanţelor Publice, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat şi finanţării anuale a capitalului necesar programului;

d) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituţia de credit şi F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit şi beneficiarul programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit;

e) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;

f) finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu instituţia de credit;

g) garant - statul prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;

h) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat. Garanţiei de stat îi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013;

i) garanţii colaterale - garanţiile reale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;

j) instituţie de credit - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

k) primă unică de garantare-suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice;

l) procentul de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 50%, cu excepţia creditelor acordate pentru implementarea proiectelor de dezvoltare/ înfiinţare centre de agrement, proiectelor de investiţii în activităţi de producţie, servicii şi inovare prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) pentru care procentul de garantare este de maximum 80%;

m) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;

n) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor Publice,”

4. La articolul 3 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.”

5. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) în exercitarea atribuţiilor sale, F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia de a solicita informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. h) în formă electronică, în baza unui protocol încheiat cu organul fiscal central, pentru aplicarea dispoziţiilor art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

6. La articolul 6, alineatul (2)se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Durata maximă a finanţărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiţii, şi de 24 de luni în cazul creditelor/ liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În cazul creditelor pentru investiţii, instituţiile de credit pot aproba prelungirea duratei iniţiale de creditare în conformitate cu normele şi procedurile interne proprii, cu încadrarea în durata maximă a finanţării.”

7. La articolul 12, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (18), cu următorul cuprins:

,,(18) în cazul creditelor de investiţii, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare după declararea exigibilităţii anticipate a finanţării acordate în cadrul programului, urmând ca procedura şi condiţiile de repunere să fie stabilite prin normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului, în cazul aprobării de către finanţator a acestei solicitări, beneficiarul programului nu datorează obligaţii fiscale accesorii calculate la valoarea de executare a garanţiei. De la data aprobării solicitării se întrerupe termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 25 iulie 2018.

Nr. 209.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 iulie 2018.

Nr. 611.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 12 martie 2018.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 25 iulie 2018.

Nr. 210.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 iulie 2018.

Nr. 612.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia România, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Dej” la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile se modifică şi se completează după cum urmează:

a) La poziţia nr. 243, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L1 =1.120 m, 11 medie = 12,37 m, SI =13.859 mp, L2=175m, I2 medie = 3,42 m, S2 = 598 mp, L3 = 195 m, I3 medie = 4,30 m, S3 - 838 mp, L4 = 86 m, I4 medie = 3,10 m, S4 = 267 mp, L5 = 170 m, I5 medie = 8,81 m, S5 = 1.498 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.393.524,11”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Dej, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 64/2001, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 30/2018, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 64/2018, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 78/2018, Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, C.F. Dej nr. 62095, C.F. Dej nr. 62241, C.F. Dej nr. 62242, C.F. Dej nr. 62243, C.F. Dej nr. 62244”.

b) După poziţia nr. 547 se introduce o poziţie nouă, poziţia nr. 548, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 556.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Dej

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

 

1

2

3

4

5

6

548

 

TEREN

Teren intravilan, str. Ecaterina Teodoroiu,

în suprafaţă de 17.765 mp, format din:

teren curţi construcţii 2.277 mp,

teren fâneaţă neîmprejmuit 1.325 mp,

teren curţi construcţii neîmprejmuit 2.042 mp,

teren fâneaţă neîmprejmuit 12.121 mp

Nr. cadastral 62187

2018

193.509,00

Domeniul public al municipiului Dej, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 78/2018, Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1.147/2018 şi a Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1.179/2018, Cărţii funciare Dej nr. 62.187

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2002 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. de la Viena cu un post, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

.Art. 2. - Salarizarea, fondurile necesare cazării şi alte drepturi în valută şi în lei ce revin personalului prevăzut la art. 1 se asigură potrivit prevederilor anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte dispoziţii legale.”

3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2002 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 22 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea unor posturi în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York.

(2) Posturile prevăzute la alin. (1) se încadrează cu personal militar şi se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi care se finanţează din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Personalul militar încadrat în posturile prevăzute la art. 1 beneficiază de salarizarea în valută şi de celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit prevederilor anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 iulie 2018.

Nr. 565.


*) Anexele nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, judeţul Bihor”, precum şi a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reaprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, judeţul Bihor”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale .Apele Române”, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexa nr. 11/10 la Hotărârea Guvernului nr. 806/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 592 din 22 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 iulie 2018.

Nr. 566.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 11/10 la Hotărârea Guvernului nr. 806/2011)

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, judeţul Bihor”

 

Titular: Ministerul Apelor şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

Amplasament: Lucrările sunt amplasate:

- pe cursul mijlociu al râului Crişul Negru şi afluenţi între localităţile Beiuş şi Tăut

- pe cursul mijlociu al pârâurilor Valea Roşie, Meziad, Sohodol, Delani în zona localităţilor Roşia, Căbeşti, Remetea, Josani, Pocola, Delani etc.

- pe cursul pârâului Crişul Băiţa şi afluenţi în zona localităţilor Seghişte, Hârşeşti, Câmpani, Nucet, Fânaţe, Băiţa

 

Indicatori tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA);

 

mii lei

279.956

 

(în preţuri valabile la 1.01.2017; 1 euro = 4,5175 lei), din care;

 

 

 

 

construcţii-montaj

 

mii lei

246.786

 

Valoarea investiţiei rest de executat (inclusiv TVA):

 

mii lei

166.398

 

din care;

 

 

 

 

construcţii-montaj

 

mii lei

140.767

 

Eşalonarea investiţiei rest de executat

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

33.300

 

 

C+M

mii lei

28.200

 

Anul II

INV

mii lei

41.600

 

 

C+M

mii lei

35.200

 

Anul III

INV

mii lei

41.600

 

 

C+M

mii lei

35.200

 

Anul IV

INV

mii lei

49.898

 

 

C+M

mii lei

42.167

 

Capacităţi:

 

 

 

 

- reprofilare albie

km

30,520

 

- diguri de apărare

km

18,333

 

- supraînălţări diguri

km

4,471

 

- apărări de mal

km

34,251

 

- parapet din beton

km

3,673

 

- impermeabilizări cu beton

mp

1.220

 

- tăieri de cot

km

2,370

 

- refacere prag priză

km

0,290

 

- prag de fund

buc.

89

 

- subtraversări

buc.

55

 

- poduri

buc.

3

 

din care rest de realizat:

 

 

 

- reprofilare albie

km

12,470

 

- diguri de apărare

km

8,914

 

- supraînălţare diguri

km

2,791

 

- apărări de mal

km

13,486

 

- parapet din beton

km

1,833

 

- refacere prag priză

km

0,050

 

- prag de fund

buc.

80

 

- subtraversări

buc.

30

 

Durata de realizare a investiţiei - rest de realizat:

luni

48

 

 

Factori de risc:

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei:

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, În limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil - teren aflat în administrarea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui imobil - teren aflat în administrarea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, bun imobil ale cărui date de identificare sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, CU modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 iulie 2018.

Nr. 567.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului - teren care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. MF

Codul de clasificaţie

Persoana juridică ce administrează bunul

Denumirea bunului

Adresa

Caracteristicile tehnice

Baza legală

Valoarea de inventar

- lei -

Se atribuie de MFR

8.26.10

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu CUI 4480173

Teren

Judeţul Sibiu,

municipiul Sibiu,

Bd. Victoriei nr. 5-7

Teren de construcţii în suprafaţă de 9.279 mp,

nr. cadastral 108439,

CF nr. 108439 Sibiu

Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

2.910.266