MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 664         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 31 iulie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

213. - Lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene

 

624. - Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene

 

214. - Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene

 

625. - Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene

 

215. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

 

626. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

 

216. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

 

627. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

 

217. - Lege privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

628. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

218. - Lege pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional

 

629. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional

 

219. - Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă

 

630. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

551. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

12. - Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie ziua de 9 noiembrie ca Ziua Limbii Ucrainene.

Art. 2. - (1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Ucrainene, în localităţile în care trăiesc membri ai comunităţii ucrainene se pot organiza manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organizaţiile neguvernamentale interesate pot sprijini logistic şi/sau financiar organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.

Art. 3. - În instituţiile de învăţământ în care se predă limba ucraineană ca limbă maternă, în ziua de 9 noiembrie se pot organiza manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 iulie 2018.

Nr. 213.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 iulie 2018.

Nr. 624.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie ziua de 8 decembrie ca Ziua Limbii Macedonene.

Art. 2. - (1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Macedonene, în localităţile în care trăiesc membri ai comunităţii macedonene se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organizaţiile neguvernamentale interesate pot sprijini logistic şi/sau financiar organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.

(3) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.

Art. 3. - În instituţiile de învăţământ în care se predă limba macedoneană ca limbă maternă, în ziua de 8 decembrie se pot organiza manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 iulie 2018,

Nr. 214.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 iulie 2018.

Nr. 625.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„m) acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, denumite în continuare ajutoare lunare, În vederea plăţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile art. 121

2. La articolul 12 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

„n) asigurarea, din bugetul local sau din alte surse de finanţare legal constituite, a fondurilor necesare pentru plata valorii totale sau a unei părţi din cheltuielile realizate pentru branşarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru familiile şi persoanele singure care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în condiţiile art. 122.”

3. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolele 121 şi 122, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) Ajutoarele lunare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. m) se acordă în funcţie de veniturile lunare ale persoanei singure/familiei, prin compensarea procentuală a contravalorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în limita unui consum de apă, respectiv a unei cantităţi de apă uzată evacuată la reţeaua de canalizare de 75 l/persoană/zi.

(2) Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutoarele lunare acordate acoperă cei puţin 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(3) La stabilirea venitului bănesc net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se Iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul, aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru acordarea ajutorului lunar pot fi utilizate procentele şi limitele de venituri prevăzute, pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu energie termică, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) în vederea stabilirii dreptului la ajutorul lunar, noţiunile utilizate pentru familie şi persoană singură au semnificaţia celor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Acordarea ajutorului lunar se face prin dispoziţia primarului, la solicitarea scrisă a persoanei singure sau familiei.

(7) Cuantumurile, condiţiile, organizarea acordării ajutorului lunar şi modalitatea de decontare a acestuia între unitatea administrativ-teritorială, familiile/persoanele singure beneficiare şi operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

Art. 122. - Cuantumul sumelor acordate, perioada de implementare, numărul estimat de beneficiari, condiţiile şi modalitatea de decontare a cheltuielilor realizate pentru branşarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale.”

4. La articolul 31, după alineatul (22) se introduc două noi alineate, alineatele (23) şi (24), cu următorul cuprins:

„(23) Costurile generate de colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor pluviale sunt suportate de utilizatorii serviciului.

(24) Prin excepţie de la prevederile alin. (23), autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot adopta hotărâri pentru scutirea populaţiei de la plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor pluviale cu suportarea din bugetul local, în limita disponibilităţilor şi a sumelor alocate cu această destinaţie.”

Art. II. - La articolul III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, alineatul (2) se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 iulie 2018.

Nr. 215.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art. III din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 iulie 2018.

Nr. 626.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 19 noiembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Colecţia filatelică a României, arhiva şi biblioteca Muzeului se transferă din custodia şi din sediile Băncii Naţionale a României, în custodia şi în sediul Muzeului Naţional de Istorie a României, cu respectarea legislaţiei privind regimul proprietăţii, de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Colecţia filatelică a României transferată în condiţiile alin. (2) este proprietate publică a statului.”

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Colecţia filatelică a României este proprietate publică a statului, parte a patrimoniului cultural naţional mobil, şi se află în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Muzeul Naţional de Istorie a României asigură conservarea, gestionarea, protejarea, precum şi punerea în valoare a Colecţiei filatelice a României, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Muzeul Naţional de Istorie a României va asigura accesul publicului la Colecţia filatelică a României.”

5. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Bunurile aflate în custodia Băncii Naţionale a României vor fi predate de către aceasta către Muzeul Naţional de Istorie a României, prin protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

6. La articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Gestionarii prevăzuţi la alin. (1) se preiau de către Muzeul Naţional de Istorie a României odată cu preluarea Colecţiei filatelice a României din custodia Băncii Naţionale a României, cu păstrarea venitului salarial net de la data preluării.”

7. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Inventarierea şi expertizarea, în vederea clasării în patrimoniul cultural naţional mobil, precum şi evaluarea, după caz, a bunurilor care fac parte din Colecţia filatelică a României sunt efectuate de către Muzeul Naţional de Istorie a României, la sediul propriu.”

8. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

9. Articolul 10 se abrogă.

10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Odată cu punerea în circulaţie a fiecărei emisiuni filatelice, Societatea Comercială «Romfilatelia» - SA furnizează, contra cost, Muzeului Naţional de Istorie a României un exemplar din fiecare formă de machetare a timbrelor poştale-serie, coliţă, bloc, minicoli, plic prima zi a emisiunii, cărţi maxime - şi efecte poştale - întreg poştal cu timbru marcă fixă, cărţi poştale semiilustrate - introduse în circulaţie.”

Art. II. - (1) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Muzeul Naţional de Istorie a României va supune aprobării ministrului culturii şi identităţii naţionale o procedură internă de inventariere a bunurilor preluate potrivit Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege.

(2) în termen de 30 de zile de la primirea procedurii prevăzute la alin. (1), ministrul culturii şi identităţii naţionale va aproba, prin ordin, procedura de inventariere.

(3) Ulterior emiterii procedurii interne de inventariere, Muzeul Naţional de Istorie a României va începe, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, inventarierea bunurilor care constituie Colecţia filatelică a României prevăzută de prezenta lege.

(4) Angajatul Muzeului Naţional de Istorie a României denumit responsabil al inventarierii va prezenta un raport lunar în faţa Consiliului de administraţie al Muzeului Naţional de Istorie a României.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 iulie 2018.

Nr. 216.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 iulie 2018.

Nr. 627.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„(2) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu se aplică şi capitolului bugetar «învăţământ» finanţat din bugetele locale, precum şi capitolelor bugetare «Sănătate», «Asigurări şi asistenţă socială» şi «Servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective», aşa cum sunt definite la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sursa de finanţare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 iulie 2018.

Nr. 217.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 iulie 2018.

Nr. 628.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 23 martie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) lucrări de construire de drumuri şi căi ferate forestiere;

b) lucrări de intervenţii de natura investiţiilor la drumurile şi căile ferate forestiere existente, în scopul menţinerii integrităţii şi funcţionalităţii acestora, inclusiv repuneri provizorii în funcţiune.”

2. La articolul 6, literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) proiectarea lucrărilor de construire a drumurilor forestiere şi a căilor ferate forestiere;

b) proiectarea lucrărilor de intervenţii de natura investiţiilor la drumurile forestiere şi la căile ferate forestiere existente;

c) executarea lucrărilor de construire a drumurilor forestiere şi a căilor ferate forestiere noi;

d) executarea lucrărilor de intervenţii de natura investiţiilor la drumurile forestiere şi la căile ferate forestiere existente.”

Art. II. - Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 23 martie 2010, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 iulie 2018.

Nr. 218.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea L

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 iulie 2018.

Nr. 629.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege se aplică persoanelor care au beneficiat de ajutoare de urgenţă şi/sau ajutoare în temeiul art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele nerecuperate reprezentând ajutoare de urgenţă şi/sau ajutoare acordate potrivit art. 1, pe care persoanele beneficiare trebuie să le restituie unităţilor administrativ-teritoriale drept consecinţă a constatării unor prejudicii de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control.

(2) Se exonerează de la plată şi obligaţiile fiscale accesorii sumelor prevăzute la alin. (1), consecinţă a constatării Curţii de Conturi sau a altor instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata de către persoanele prevăzute la art. 1 a sumelor reprezentând ajutoare de urgenţă şi/sau ajutoare pentru care Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control au constatat că au fost acordate cu crearea de prejudicii, precum şi orice formă de recuperare a acestora.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 iulie 2018.

Nr. 219.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 iulie 2018.

Nr. 630.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală),

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (2) şi (7), precum şi al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

p, Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Geronimo Răducu Brănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

Monica-Dorina Gheorghiţă,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 iulie 2018.

Nr. 551.

 

ANEXĂ

 

NORMELE METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1.-în sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) animale moarte - animalele ucise prin eutanasie, cu sau fără diagnostic exact, ori care au murit, inclusiv animalele născute moarte sau nenăscute, în cadrul unei ferme sau în orice

alt spaţiu ori în timpul transportului, dar care nu au fost sacrificate pentru consumul uman;

b) materii de categoria 1 - subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu risc înalt pentru sănătatea publică şi animală, fiind încadrate în această categorie:

1. cadavrele de rumegătoare, indiferent de vârsta şi cauza morţii;

2. cadavrele animalelor de companie;

3. materialul cu risc specificat - următoarele ţesuturi, dacă provin de la animale a căror origine este într-un stat membru sau într-o ţară terţă sau într-o regiune a acestora cu un risc controlat sau nedeterminat de encefalopatie spongiformă transmisibilă - EST:

(1) în ceea ce priveşte bovinele:

(i) craniul, cu excepţia mandibulei, şi inclusiv encefalul şi ochii, precum şi măduva spinării la animalele în vârstă de peste 12 luni;

(ii) coloana vertebrală, cu excepţia vertebrelor caudale, apofizele spinoase şi transversale ale vertebrelor cervicale, toracice şi lombare, precum şi creasta sacrală mediană şi aripile sacrumului, dar incluzând ganglionii rădăcinii dorsale proveniţi de la animalele cu vârsta de peste 30 luni; şi

(iii) amigdalele, ultimii patru metri ai intestinului subţire, cecumul şi mezenterul animalelor de toate vârstele;

(2) în ceea ce priveşte ovinele şi caprinele:

(i) craniul, inclusiv encefalul şi ochii, amigdalele şi măduva spinării de la animalele în vârstă de peste 12 luni sau care prezintă un incisiv permanent care a erupt prin gingie; şi

(ii) splina şi ileonul provenit de la animalele de toate vârstele;

4. cadavrele animalelor sălbatice suspecte de boii epizootice;

5. amestecuri de material de categoria 1 cu material de categoria 2;

c) materii de categoria 2 - subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman cu risc mediu pentru sănătatea publică şi animală, fiind încadrate în această categorie cadavrele animalelor, indiferent de vârstă şi cauza morţii, altele decât rumegătoarele şi celelalte specii menţionate la categoria 1, respectiv porci, cai, păsări, iepuri, animale de blană, peşti;

d) unitate mobilă de incinerare - echipament mobil utilizat pentru distrugerea la faţa locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, în situaţia dezastrelor naturale şi a epizootiilor, atunci când este depăşită capacitatea de distrugere prin metode convenţionale.

 

CAPITOLUL II

Condiţii sanitare veterinare şi de mediu privind funcţionarea unităţilor de creştere a animalelor, a unităţilor de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală

 

Art. 2. - Unităţile de creştere a animalelor, unităţile de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală funcţionează doar dacă au încheiat un contract cu unităţi de neutralizare autorizate corespunzător categoriei de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman pe care le generează sau deţin instalaţii proprii de neutralizare, respectiv de procesare sau de incinerare/coincinerare, autorizate în condiţiile legii, şi care sunt folosite exclusiv pentru necesităţile proprii.

Art. 3. - Mişcarea pe teritoriul naţional, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu produse şi subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman se supun prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare şi de mediu incidente, în scopul prevenirii şi răspândirii de boli la animale şi oameni.

Art. 4. - Neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman provenite de la animalele moarte în timpul transportului şi care aparţin unităţilor de creştere a animalelor, unităţilor de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală revine în responsabilitatea acestora.

 

CAPITOLUL III

Neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în caz de epizootii

 

Art. 5. - Eliminarea şi distrugerea în unităţi de neutralizare autorizate sanitar-veterinar şi din punctul de vedere al protecţiei mediului a animalelor moarte, ucise şi a altor materii de categoria 1 şi 2, rezultate în urma evoluţiei unor focare de boli notificabile, sunt permise numai după emiterea, în condiţiile legii, a hotărârii Centrului Naţional de Combatere a Bolilor sau, după caz, a centrului local de combatere a bolilor în care se specifică metoda de eliminare a animalelor moarte şi a altor materii de categoria 1 şi 2, permisiunea de efectuare a transportului acestora, cantitatea estimată, denumirea unităţilor de neutralizare în care se va desfăşura activitatea respectivă şi autorităţile judeţene şi locale responsabile de supravegherea acţiunii de eliminare şi distrugere a animalelor moarte şi a altor materii de categoria 1 şi 2.

Art. 6. - (1) Unităţile mobile de incinerare pot fi utilizate pentru distrugerea animalelor moarte şi a altor materii de categoria 1 şi 2 rezultate în urma evoluţiei focarelor de boală sau a dezastrelor naturale şi când este depăşită capacitatea de distrugere prin metode convenţionale.

(2) Funcţionarea unităţilor mobile de incinerare este permisă numai cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia sanitar-veterinară şi de mediu,

 

CAPITOLUL IV

Transportul subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

 

Art. 7. - (1) Transportul subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman trebuie să se realizeze cu mijloace de transport specializate pentru colectarea animalelor moarte şi a altor materii de categoria 1 şi 2, dotate cu containere etanşe, care să nu permită scurgerea lichidelor şi eliberarea accidentală a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi cu sisteme de încărcare/descărcare a containerelor.

(2) Mijloacele de transport specializate, prevăzute la alin. (1), trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar şi să fie dotate cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare şi cântar.

Art. 8. - (1) Animalele a căror moarte a survenit în timpul transportului sunt transportate până la destinaţie, iar contravaloarea neutralizării acestora este suportată de către transportator.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activitatea de neutralizare a animalelor a căror moarte a survenit accidental în timpul transportului este gestionată de proprietarul animalului, care suportă inclusiv cheltuielile aferente transportului.

(3) Animalele vii neidentificate şi fără documente de provenienţă, transportate de către o persoană fizică sau juridică, pot fi ucise, conform prevederilor legale sanitare veterinare, iar proprietarul sau deţinătorul mijlocului de transport suportă contravaloarea neutralizării acestora, efectuată cu respectarea legislaţiei de mediu.

 

CAPITOLUL V

Aspecte tehnice privind organizarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale

 

Art. 9. - (1) Crescătorii individuali de animale înştiinţează, în termen de 24 de ore, medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondaţi şi autoritatea administraţiei publice locale pe a cărei rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor cu privire la existenţa unuia sau mai multor animale moarte, definite potrivit prezentelor norme metodologice, şi anume rumegătoare, porci, cai, păsări, iepuri şi animale de blană.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pe a căror rază administrativ-teritorială intervine moartea animalelor care fac obiectul Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2017, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, sunt responsabile de:

a) informarea imediată a consiliului judeţean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu privire la moartea animalelor;

b) realizarea registrelor de evidenţă care cuprind informaţii referitoare la numele proprietarului, precum şi data şi ora la care a fost solicitată consiliului judeţean intervenţia unităţii de neutralizare;

c) întocmirea, pe baza datelor furnizate de către medicul veterinarele liberă practică, a registrelor de evidenţă referitoare la cantităţile de animale moarte preluate de operatorul serviciului de ecarisare;

d) transmiterea registrelor prevăzute la lit. b) şi c), în format tipărit şi electronic, în termen de 10 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea, către consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

e) îngroparea animalelor a căror moarte a intervenit pe raza unităţilor administrativ-teritoriale stabilite ca fiind izolate. Această activitate se face numai în locuri special amenajate şi numai după obţinerea autorizării sanitar-veterinare şi a actelor de reglementare din punctul de vedere al gospodăririi apelor, emise în condiţiile legii, de la nivelul judeţului respectiv.

Art. 10. - Consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti gestionează organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale şi este responsabil de:

a) organizarea şi desfăşurarea procedurii privind delegarea/ contractarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte şi semnarea contractului, după caz, conform legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi în domeniul concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii, pe baza listei cu speciile şi numărul de animale deţinute de crescătorii individuali, întocmite de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană sau a municipiului Bucureşti;

b) informarea unităţii de neutralizare cu care consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti are încheiat un contract, cu privire la moartea unor animale pe raza unităţii administrativ-teritoriale sau a unei subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti. Informarea se face telefonic de către reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora a intervenit moartea animalelor;

c) întocmirea situaţiilor centralizatoare, pe baza informaţiilor furnizate de către unităţile administrativ-teritoriale judeţene sau de către subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, cu privire la data, ora şi numele proprietarului care a anunţat decesul animalului/animalelor, respectiv cantităţile de animale moarte preluate de operatorul serviciului de ecarisare;

d) transmiterea anuală, în cursul trimestrului IV, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a necesarului de cheltuieli pentru anul următor în vederea asigurării, în bune condiţii, a activităţii de neutralizare a animalelor moarte; necesarul de cheltuieli se stabileşte pe baza datelor centralizate de la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale judeţene sau al subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti cu privire la cantităţile de animale moarte;

e) realizarea situaţiei privind stadiul contractelor prevăzute la art. 8 alin. (1) din ordonanţă. Această situaţie este necesară la nivelul fiecărui judeţ pentru elaborarea caietului de sarcini în cadrul procedurii privind delegarea/contractarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte către un operator autorizat, conform legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Resursele financiare necesara consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru realizarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte provenite de la crescătorii individuali de animale

 

Art. 11. - (1) Resursele financiare necesare consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru realizarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte provenite de la crescătorii individuali de animale se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judeţelor, respectiv bugetul local al municipiului Bucureşti, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează cu încadrare în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.

Art. 12. - (1) Pentru realizarea activităţii prevăzute de prezentele norme metodologice se instituie o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de servicii subvenţionate crescătorilor individuali de animale, definiţi beneficiari ai schemei, pentru animalele moarte provenite din gospodăriile acestora.

(2) Numărul maxim estimat de beneficiari, crescători individuali de animale, este de 950.000.

(3) Crescătorii individuali de animale care au beneficiat de un ajutor ilegal declarat incompatibil cu piaţa printr-o decizie a Comisiei nu sunt eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat, atât timp cât ajutorul nu va fi rambursat sau plătit într-un cont cu destinaţie specială, reprezentând valoarea totală a ajutorului ilegal şi incompatibil cu piaţa internă, precum şi dobânzile de recuperare aferente.

(4) în vederea includerii în schema de ajutor de stat a crescătorilor individuali de animale, trimestrial, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene întocmesc lista nominală a acestora, listă pe care o transmit consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(5) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene pun la dispoziţia consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista prevăzută la alin. (4).

Art. 13. - (1) Ajutorul de stat se acordă în baza prevederilor Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, denumite în continuare Orientările Uniunii Europene, capitolul I, secţiunea 1.2.1.4 - Ajutoare pentru animale moarte.

(2) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, iar perioada de aplicabilitate a acesteia este 2018-2020 inclusiv, după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Pentru perioada 2018-2020, anual, până la data de 15 septembrie, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti transmit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sumele necesare realizării activităţii prevăzute de prezentele norme metodologice în vederea aprobării bugetului cu această destinaţie.

(4) Intensitatea ajutorului de stat acordat potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de până la 100% din costul activităţii de transport al animalelor moarte, cuprinzând preluarea, încărcarea în mijlocul de transport şi descărcarea din mijlocul de transport, şi 75% din costul activităţii de distrugere a animalelor moarte, iar valoarea maximă a acestuia este de 900 lei/tonă animale moarte, în limita bugetului aprobat.

(5) în situaţia în care se acordă 75% din costul activităţii de distrugere a animalelor moarte, diferenţa de 25% este suportată direct de crescătorii individuali de animale şi se achită prestatorului de servicii, respectiv prestatorului de servicii care are contract cu consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la ridicarea animalului mort.

(6) Suma achitată potrivit alin. (5) este evidenţiată în facturile transmise de prestatorul de servicii pentru consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

(7) Pentru perioada 2018-2020, bugetul total estimat este de 166.695 mii lei, repartizat astfel:

a) pentru anul 2018:16.800 mii lei;

b) pentru anul 2019:74.947 mii lei;

c) pentru anul 2020: 74.948 mii lei.

Art. 14. - Intensitatea ajutorului de stat acordat potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, când există obligaţia efectuării testelor pentru encefalopatie spongiformă transmisibilă - EST pe animalele moarte, respectiv prelevarea probelor de creier de la bovinele în vârstă de peste 24 luni, a probelor de la ovinele şi caprinele în vârstă de peste 18 luni, precum şi a probelor de la porci când există semne clinice ce pot fi atribuite pestei porcine, este de până la 100% din costul ecarisării animalelor moarte, aşa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2017, cu modificările şi completările ulterioare, iar valoarea maximă a acestuia este de 900 lei/tonă animale moarte, în limita bugetului aprobat, conform celor prevăzute la lit. c) a pct. 385 din Orientările Uniunii Europene.

Art. 15. - Valoarea maximă a ajutorului de stat prevăzută la art. 13 alin. (4) şi la art. 14 nu include TVA, aceasta fiind neeligibilă în cadrul prezentei.

Art. 16. - Ajutorul de stat prevăzut prin prezenta schemă nu se cumulează cu niciun ajutor de stat sau ajutor de minimis în raport cu aceleaşi cheltuieli eligibile în cazul în care cumulul respectiv ar avea ca rezultat o intensitate a ajutorului sau un cuantum al ajutorului mai mare decât cel stabilit prin schemă.

Art. 17. - (1) Pentru a solicita ajutorul de stat, prestatorul de servicii centralizează cererile crescătorilor individuali de animale, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi le depune lunar la consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu care are încheiat contractul de prestări servicii, în termen de 10 zile după încheierea lunii în care a prestat serviciile.

(2) în cazul în care plafonul anual pentru schema de ajutor de stat nu este aprobat la 1 ianuarie a anului respectiv, prestatorii de servicii depun cererile după aprobarea acestuia pentru activitatea desfăşurată de la începutul anului.

(3) Cererile prevăzute la alin. (1) sunt însoţite de următoarele documente:

a) situaţia centralizatoare cu cantitatea totală, cântărită, de animale moarte neutralizate prin serviciile prestate în baza contractului încheiat de prestator cu consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

b) copiile facturilor emise de prestatorul de servicii pentru consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, aferente activităţii de neutralizare a animalelor moarte pentru care se solicită decontarea ajutorului de stat, precum şi situaţia centralizatoare a facturilor fiscale emise de prestatorul de servicii; în condiţiile multitudinii de activităţi specifice serviciului de ecarisare, facturile trebuie să conţină informaţii pentru fiecare zi în care a fost prestat serviciul de ecarisare din luna respectivă, defalcate pentru fiecare activitate specifică;

c) copia tabelului aferent activităţii lunare pentru care se solicită decontarea ajutorului de stat, cuprinzând numele şi prenumele crescătorilor individuali de animale de la care au fost ridicate animale moarte, semnăturile acestora, cantităţile de animale moarte ridicate de către operatorul de ecarisare de la fiecare crescător individual;

d) declaraţie pe propria răspundere că serviciile de neutralizare a animalelor moarte pentru care solicită decontarea ajutorului de stat sunt prestate fără încasarea contravalorii din costul activităţii de neutralizare a animalelor moarte de la crescătorii individuali de animale;

e) dovadă cont trezorerie;

f) copii ale foilor de parcurs aferente fiecărei zile din luna pentru care se solicită decontarea ajutorului de stat, din care să reiasă traseul şi numărul de kilometri parcurşi pentru ridicarea animalelor moarte; foile de parcurs vor fi întocmite separat,

pentru fiecare autovehicul implicat în activitatea de colectare a animalelor moarte;

g) în situaţia în care un operator prestează serviciul de ecarisare în mai multe judeţe, învecinate sau nu, în baza unor contracte încheiate cu consiliile judeţene respective, documentele depuse în vederea obţinerii ajutorului da stat aferent unui judeţ trebuie să conţină doar costurile suportate de operator pentru efectuarea serviciului de ecarisare pe teritoriul administrativ al judeţului respectiv.

(4)Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi datate, semnate şi ştampilate de către prestatorul de servicii.

Art. 18. - Documentele care se depun la consiliul judeţean şi la Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru acordarea/încasarea ajutorului de stat se vor păstra 10 ani de la depunere, atât de către acestea, cât şi de către solicitanţi.

Art. 19. - Consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după înregistrarea, verificarea şi aprobarea la plată a cererilor de solicitare a ajutorului de Stat, întocmesc şi transmit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare pentru solicitările înregistrate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 20. - În baza situaţiilor centralizatoare ale cererilor pentru încasarea ajutorului de stat, transmise de consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însoţită de situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 21. - (1) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor ajutorului de stat, potrivit legislaţiei în vigoare, sume care nu sunt exceptate de la executare silită.

(2) Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a legislaţiei în vigoare în vederea recuperării ajutorului de stat.

(3) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti transmit informaţiile privind obligaţia publicării beneficiarilor, conform prevederilor pct. 128 din Orientările Uniunii Europene, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - sediul central. Informaţiile vor fi publicate pe adresa web www.apia.org.ro. Informaţiile menţionate vor fi păstrate timp de cel puţin 10 ani şi vor fi puse la dispoziţia publicului larg fără restricţii.

Art. 22. - Solicitantul are obligaţia de a ţine evidenţa timp de 10 ani a informaţiilor necesare pentru încadrarea crescătorilor individuali de animale în schema de ajutor de stat prevăzută la art. 13 alin. (1) şi de a pune la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti aceste informaţii.

Art. 23. - (1) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiul Bucureşti, în baza prevederilor prezentei hotărâri, elaborează proceduri detaliate de verificare a condiţiilor de eligibilitate şi control, care vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor prin afişare pe site-ul oficial al instituţiei.

(2) în temeiul prevederilor prezentei hotărâri, consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti verifică la faţa locului corectitudinea înscrisurilor din cerere, pe baza unui eşantion extras aleatoriu în procent de minimum 5% din numărul total al cererilor depuse.

(3) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pune la dispoziţia solicitanţilor, prin afişare pe site-ul oficial al instituţiei, formularele de cerere.

(4) în cazul în care se constată că documentaţia de solicitare a ajutorului de stat este incompletă sau necesită clarificări, persoana responsabilă cu verificarea documentaţiei din cadrul consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti notifică solicitantul în vederea transmiterii documentelor şi/sau informaţiilor suplimentare şi/ori a celor lipsă.

(5) în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării, dar nu mai târziu de sfârşitul lunii pentru cererile depuse conform prevederilor art. 17 alin. (1), solicitantul are obligaţia completării documentaţiei, în caz contrar cererea de solicitare a ajutorului de stat fiind respinsă total sau parţial, după caz.

Art. 24. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

Ia normele metodologice

 

Denumire prestator servicii ................................................

Date de identificare .............................................................

Contract nr. ..........................................................................

 

CERERE

pentru solicitarea ajutorului de stat

 

Crescătorul de animale ................................................ [nume, prenume] solicit ajutor de stat pentru activitatea de neutralizare a animalelor moarte desfăşurată în luna/perioada ................................................ efectuată de Societatea ................................................ [prestatorul de servicii]:

 

Nr. crt.

 

 

Cantitate animale moarte

- kg -

Tarif

- lei/kg -

Valoare totală

- lei -

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Semnătura

................................................

 

ANEXA Nr. 2

Ia normele metodologice

 

Consiliul Judeţean ................................................/Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Prestator servicii ................................................

Contract nr. .........................................................

Nr. înregistrare ...................................................

 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

pentru solicitările înregistrate în luna/perioada

 

Nr. crt.

Nume crescător individual de animale

Nr./data facturii fiscale

Cantitate animale moarte

- kg -

Tari/

- lei/kg -

Valoare totală

- lei -

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Preşedinte consiliul judeţean,

................................................

 

ANEXA Nr. 3

la normala metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A AJUTORULUI DE STAT

pentru solicitările înregistrate în luna/perioada ................................................

 

 

Nr. crt.

Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Cantitate animale moarte

- kg -

Tarif

- lei/kg -

Valoare totală

- lei -

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

Aprobat

Ordonator principal de credite

................................................

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) şi art. 351 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 18 iulie 2018,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. 1. - Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 2. - (1) Sistemul prevăzut la art. 1 este aplicabil entităţilor cărora le sunt incidente prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, cu completările ulterioare, astfel:

a) asigurătorilor şi reasiguratorilor cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizaţi să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare;

b) brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare autorizaţi în condiţiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare;

c) subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, sau ale Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe;

d) subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, sau ale Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în alte state membre.

(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2018 la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, în condiţiile şi până la termenul prevăzute de prezenta normă.

(3) Entităţile prevăzute la alin. (1) care au fost înfiinţate în cursul anului 2018 şi care au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la data de 30 iunie 2018 depun raportări contabile întocmite conform prevederilor prezentei norme numai la A.S.F.

(4) Entităţile prevăzute la alin. (1) care nu au desfăşurat activitate până la 30 iunie 2018 nu întocmesc raportări contabile, ci întocmesc şi depun, numai la A.S.F., o declaraţie corespunzătoare situaţiei în care se află la data de 30 iunie 2018, până cel târziu la data de 16 august 2018.

(5) în scopul prezentei norme, prin asigurător se înţelege asigurătorul, asigurătorul compozit şi asigurătorul mixt, aşa cum aceştia sunt definiţi la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 şi 6 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, iar prin stat membru se înţelege statul aparţinând Spaţiului Economic European.

Art. 3. - Raportările contabile la 30 iunie 2018 se depun la A.S.F. şi la unităţile teritoriale ale M.F.R până cel târziu la data de 16 august 2018.

Art. 4. - Neîndeplinirea prevederilor prezentei norme se sancţionează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Art. 5. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2017 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 şi 613 bis din 28 iulie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 18 iulie 2018.

Nr. 12.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.