MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 666         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 31 iulie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

562. - Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, transmiterea acestora din administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focşani, precum şi pentru achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, judeţul Buzău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.629. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie şi a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

158. - Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei august-decembrie 2018

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, transmiterea acestora din administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focşani, precum şi pentru

achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, judeţul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 43 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile cu nr. MFP 106972 - Imobil 5075 şi, respectiv, MFP 107051 - Imobil 1242, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute la art. 1 din administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focşani, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - După preluare, imobilele transmise potrivit art. 2 se utilizează în vederea transformării acestora în spaţii de cazare pentru persoanele private de libertate.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Justiţiei, prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Focşani, să efectueze cheltuieli pentru achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, judeţul Buzău.

Art. 5. - După predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Penitenciarul Focşani îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 iulie 2018.

Nr. 562.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor (CUI 4266324) la care se actualizează codul de clasificaţie şi descrierea tehnică

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul

dobândirii] dării în folosinţă

Valoare de inventar

(în lei)

Situaţie juridică

Situaţia juridică

Tip bun (mobil/imobil)

Baza legală

în administrară/ concesiune

concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

11

12

106972

8.25.02.

Imobil 5075

1. Construcţii

Pavilionul A:

- suprafaţa construită - 400 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 403 mp;

- valoare contabilă - 2.953,00 lei.

Pavilionul B:

- suprafaţa construită - 400 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 403 mp;

- valoare contabilă - 2.953,00 lei.

Pavilionul C:

- suprafaţa construită - 1.325 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 1.333 mp;

- valoare contabilă - 3,760.00 lei.

Pavilionul D;

- suprafaţa construită - 400 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 403 mp;

- valoare contabilă - 2,953,00 lei,

Total suprafaţă construită - 2.525 mp.

Total suprafaţă desfăşurată - 2.542 mp.

Total valoare contabilă - 12.619 lei.

2. Amenajări la terenuri:

- Reţea alimentare cu apă - 1.700 ml;

- Valoarea contabilă - 311,67 lei.

Total valoare contabilă - 311,67 lei

3. Suprafaţa terenului - 0.7196 ha

Total valoare contabilă - 162.416,63 lei

C.F.: 20530/2018

 

Ţara: România;

judeţul; Buzău;

comuna Unguriu

1955

175.347

Ordinul ministrului agriculturii şi silviculturii nr. 306/1955,

Decizia nr. 5.784/ 1956,

Hotărârea Guvernului nr. 458/2015,

Hotărârea Guvernului nr. 339/2017,

Hotărârea Guvernului nr. 791/2017

În administrare

 

Imobil

107051

8.25.02.

Imobil 1242

1. Construcţii

Pavilionul A:

- suprafaţa construită - 236 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 236 mp;

- valoare contabilă - 53.793,68 lei.

Pavilionul B:

- suprafaţa construită - 353 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 353 mp;

- valoare contabilă - 54.321,97 lei.

Pavilionul C:

- suprafaţa construită -177 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 177 mp;

- valoare contabilă - 30.665,56 lei.

 

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

comuna Măgura,

comuna Unguriu

1962

6.754.910

Decizia nr. 175/1952,

Decret nr. 225/1956,

Decizia nr. 5.784/1956 a Sfatului Popular Regional Ploieşti,

Decret nr. 218/1960,

Decizia nr. 277/1980,

În administrare

 

Imobil

 

 

 

 

Pavilionul D:

- suprafaţa construită-457 mp;

- suprafaţa desfăşurată-457 mp:

- valoare contabilă - 53.669,08 lei.

Pavilionul E:

- suprafaţa construită - 478 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 478 mp;

- valoare contabilă - 45.091,52 lei.

Pavilionul F:

- suprafaţa construită - 232 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 232 mp;

- valoare contabilă - 30.049,92 lei.

Pavilionul G:

- suprafaţa construită - 299 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 299 mp,

- valoare contabilă - 29,90 lei.

Pavilionul G1:

- suprafaţa construită -120 mp;

- suprafaţa desfăşurată -120 mp;

- valoare contabilă - 18.841,36 lei.

Pavilionul H:

- suprafaţa construită - 374 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 374 mp;

- valoare contabilă - 26.068,25 lei.

Pavilionul J:

- suprafaţa construită - 50 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 50 mp;

- valoare contabilă - 0,20 lei.

Pavilionul K:

- suprafaţa construită - 146 mp:

- suprafaţa desfăşurată - 146 mp;

- valoare contabilă - 14.356,05 lei.

Pavilionul L:

- suprafaţa construită - 72 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 72 mp;

- valoare contabilă - 6,20 iei.

Pavilionul L1:

- suprafaţa construită - 72 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 72 mp;

- valoare contabilă - 7.183,98 lei.

Pavilionul M:

- suprafaţa construită - 312 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 312 mp;

- valoare contabilă - 37.707,99 lei.

Pavilionul N:

- suprafaţa construită - 73 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 73 mp;

- Valoare contabilă - 5.974,21 lei.

Pavilionul N1:

- suprafaţa construită - 43 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 43 mp;

- valoare contabilă - 5.904,22 lei.

Pavilionul N2:

- suprafaţa construită - 29 mp;

- suprafaţa desfăşurată-29 mp;

- valoare contabilă - 3.474,44 lei.

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 621/2015,

Hotărârea Guvernului nr. 791/2017

 

 

 

 

 

 

 

Pavilionul 0:

- suprafaţa construita-42 mp;

- suprafaţa desfăşurată-42 mp;

- valoare contabilă - 6.304,50 lei.

Pavilionul P:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P1:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P3:

- suprafaţa construită - 708 mp:

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P4:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P5:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P6:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P7;

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P8:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp,

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P9:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurata - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P10:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul R:

- suprafaţa construită - 698 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 1.300 mp;

- valoare contabilă - 64,60 lei.

Pavilionul S:

- suprafaţa construită -271 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 271 mp;

- valoare contabilă - 55.858,13 lei.

Pavilionul S1:

- suprafaţa construită - 70 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 70 mp;

- valoare contabilă - 3,00 iei.

Pavilionul S2:

- suprafaţa construita - 271 mp;

- suprafaţa desfăşurată-271 mp;

- valoare contabilă - 55.858,13 lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilionul T:

- suprafaţa construită - 355 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 710 mp;

- valoare contabilă - 34.663.07 lei.

Pavilionul U:

- suprafaţa construită - 158 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 365 mp;

- valoare contabilă - 35.536,61 lei.

Pavilionul V:

- suprafaţa construită - 265 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 623 mp;

- valoare contabilă - 37.677.80 lei.

Pavilionul X2:

- suprafaţa construită - 3 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 3 mp;

- valoare contabilă - 0,30 lei.

Pavilionul X3:

- suprafaţa construită - 3 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 3 mp;

- valoare contabilă - 0,30 lei.

Pavilionul X4:

- suprafaţa construită - 35 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 35 mp;

- valoare contabilă - 1,00 lei.

Pavilionul X5:

- suprafaţa construită - 8 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 8 mp;

- valoare contabilă - 0,50 lei.

Pavilionul X6:

- suprafaţa construită - 8 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 8 mp;

- valoare contabilă - 0,50 lei.

Pavilionul X7;

- suprafaţa construită - 45 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 45 mp;

- valoare contabilă - 3.481,93 lei.

Pavilionul X10:

- suprafaţa construită - 4 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 4 mp;

- valoare contabilă - 1.045,99 lei.

Pavilionul X13;

- suprafaţa construită - 39 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 39 mp;

- valoare contabilă - 1.545,77 lei,

Pavilionul X14:

- suprafaţa construită - 3 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 3 mp;

- valoare contabilă - 0,10 lei.

Pavilionul X15:

- suprafaţa construită - 3 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 3 mp;

- valoare contabilă - 0,10 lei.

Pavilionul X16:

- suprafaţa construită - 3 mp,

- suprafaţa desfăşurată-3 mp;

- valoare contabilă - 0,10 lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilionul X17:

- suprafaţa construită - 3 mp;

- suprafaţa desfăşurată-3 mp;

- valoare contabilă - 0,10 lei.

Pavilionul Y:

- suprafaţa construită - 14 mp;

- suprafaţa desfăşurată -14 mp;

- valoare contabilă - 5,262,81 lei,

Pavilionul Y1:

- suprafaţa construită - 14 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 14 mp;

- valoare contabilă - 5.243,42 lei.

Pavilionul Y2:

- suprafaţa construită -14 mp;

- suprafaţa desfăşurată -14 mp;

- valoare contabilă - 5.243,42 lei.

Pavilionul Z1:

- suprafaţa construită - 280 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 280 mp;

- valoare contabilă - 33,00 lei.

Pavilionul Z2:

- suprafaţa construită - 288 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 288 mp;

- valoare contabilă - 33,00 lei.

Pavilionul Z3:

- suprafaţa construită - 295 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 295 mp;

- valoare contabilă - 34,80 lei.

Pavilionul Z4;

- suprafaţa construită - 288 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 288 mp;

- valoare contabilă - 33,00 lei.

Pavilionul Z5:

- suprafaţa construită - 460 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 460 mp;

- valoare contabilă - 44.941.13 lei.

Pavilionul Z6:

- suprafaţa construită - 138 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 138 mp,

- valoare contabilă - 3.452,58 lei.

Pavilionul Q;

- suprafaţa construită - 20 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 20 mp;

- valoare contabilă - 3,00 lei.

Total suprafaţă construită -14,701 mp.

Total suprafaţă desfăşurată - 16.223 mp.

Total valoare contabilă - 683.773,22 lei. 2,

Amenajări la terenuri:

Drumuri, alei interioare cu macadam - 2.780 mp

- Valoarea contabilă - 41,70 lei

Drumuri, alei interioare pavate -14.700 mp

- Valoarea contabilă - 367,50 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforme pavate cu macadam-6.180 mp

- Valoarea contabilă - 92,70 lei

Platouri betonate - 862 mp

- Valoarea contabilă - 18,10 lei

Platouri pavate cu macadam - 2.024 mp

- Valoarea contabilă - 30,40 lei

Reţea alimentare cu apă - 4.590 m

- Valoarea contabilă - 48,90 lei

Reţea de canalizare - 915 m

- Valoarea contabilă - 18,40 lei

Reţea de energie electrică aeriană - 2.838 m

- Valoarea contabilă - 46,20 lei

Împrejmuire cu gard viu - 110 m

- Valoarea contabilă - 0,60 lei

Împrejmuire cu scândură - 250 m

- Valoarea contabilă - 2,50 lei

Împrejmuire sârmă înghimpată pe un rând de stâlpi - 2.916 m

- Valoarea contabilă - 29,20 lei

Total valoare contabilă - 696,20 lei 3.

Suprafaţa terenului - 15,19 ha

Total valoare contabilă - 6.070.440,18 lei

CF: 20526 Unguriu/2018

CF: 20624 Măgura/2018

CF: 20625 Măgura/2018

CF: 20529 Unguriu/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. i

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focşani

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/ Nr. cadastral

Valoarea de inventar

(în lei)

Persoana juridică de la care se transmit» imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

106972

8.25,02

imobil 5075

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

comuna Unguriu

1. Construcţii

Pavilionul A:

- suprafaţa construită -400 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 403 mp;

- valoare contabilă - 2.953,00 lei.

Pavilionul B:

- suprafaţa construită - 400 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 403 mp;

- valoare contabilă - 2.953,00 lei.

Pavilionul C:

- suprafaţa construită - 1.325 mp;

- suprafaţa desfăşurată -1.333 mp;

- valoare contabilă - 3.760.00 lei.

Pavilionul D:

- suprafaţa construită-400 mp;

- suprafaţa desfăşurată-403 mp;

- valoare contabilă - 2.953,00 lei.

Total suprafaţă construită - 2.525 mp.

Total suprafaţă desfăşurată - 2.542 mp.

Total valoare contabilă -12.619 lei.

2. Amenajări la terenuri:

- Reţea alimentare cu apă - 1.700 ml

- Valoarea contabilă - 311,67 lei

Total valoare contabilă - 311,67 lei

3. Suprafaţă terenului - 0.7196 ha

Total valoare contabilă - 162.416,63 lei

C.F.: 20530/2018

175.347

Statul român, din administrarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

CUI-4266324

Statul român, în administrarea Penitenciarului Focşani

CUI -4297940

 

2

107051

8.25.02

imobil 1242

 

1. Construcţii

Pavilionul A:

- suprafaţa construită - 236 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 236 mp;

- valoare contabilă - 53.793,68 lei.

Pavilionul B:

- suprafaţa construită - 353 mp;

- suprafaţa desfăşurată -353 mp;

- valoare contabilă - 54.321,97 lei.

Pavilionul C:

- suprafaţa construită - 177 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 177 mp;

- valoare contabilă - 30.665,56 lei.

Pavilionul D:

- suprafaţa construită -457 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 457 mp;

- valoare contabilă - 53.669,08 lei.

Pavilionul E:

- suprafaţa construită - 478 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 478 mp;

- valoare contabilă - 45.091,52 lei.

Pavilionul F:

- suprafaţa construită - 232 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 232 mp;

- valoare contabilă - 30.049,92 lei.

Pavilionul G:

- suprafaţa construită - 299 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 299 mp;

- valoare contabilă - 29,90 lei.

Pavilionul G1:

- suprafaţa construită - 120 mp;

- suprafaţa desfăşurată -120 mp;

- valoare contabilă - 18.841,36 lei.

Pavilionul H:

- suprafaţa construită - 374 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 374 mp;

- valoare contabilă - 26.068,25 lei.

Pavilionul J:

- suprafaţa construită - 50 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 50 mp;

- valoare contabilă - 0,20 lei.

6.754.910

Statul român, din administrarea Ministerului Justiţiei pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

CUI-4266324

Statul român, în administrarea Penitenciarului Focşani

CUI - 4297940

 

 

 

 

 

 

Pavilionul K:

- suprafaţa construită -146 mp;

- suprafaţa desfăşurată -146 mp;

- valoare contabilă - 14.356,05 lei.

Pavilionul L:

- suprafaţa construită - 72 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 72 mp;

- valoare contabilă - 6,20 lei.

Pavilionul L1:

- suprafaţa construită - 72 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 72 mp;

- valoare contabili - 7.183,98 lei.

Pavilionul M:

- suprafaţa construită - 312 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 312 mp;

- valoare contabilă - 37.707,99 lei.

Pavilionul N:

- suprafaţa construită - 73 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 73 mp;

- valoare Contabilă - 5.974,21 lei.

Pavilionul N1:

- suprafaţa construită - 43 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 43 mp;

- valoare contabilă - 5.904,22 lei.

Pavilionul N2:

- suprafaţa construită - 29 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 29 mp;

- valoare contabilă - 3.474,44 lei.

Pavilionul 0:

- suprafaţa construită -42 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 42 mp;

- valoare contabilă - 6.304,50 lei.

Pavilionul P;

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P1:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P3:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P4:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P5:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P6:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilionul P7:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P8;

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P9:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul P10:

- suprafaţa construită - 708 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 708 mp;

- valoare contabilă - 31,20 lei.

Pavilionul R:

- suprafaţa construită - 698 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 1.300 mp;

- valoare contabilă - 64,60 lei.

Pavilionul S;

- suprafaţa construită - 271 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 271 mp;

- valoare contabilă - 55.858,13 lei.

Pavilionul S1:

- suprafaţa construită - 70 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 70 mp;

- valoare contabilă - 3,00 lei.

Pavilionul S2:

- suprafaţa construită - 271 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 271 mp;

- valoare contabilă - 55.858,13 lei.

Pavilionul T;

- suprafaţa construită - 355 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 710 mp;

- valoare contabilă - 34.663,07 lei.

Pavilionul U:

- suprafaţa construită - 158 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 365 mp;

- valoare contabilă - 35.536,61 lei.

Pavilionul V:

- suprafaţa construită - 265 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 623 mp;

- valoare contabilă - 37.677,80 lei.

Pavilionul X2:

- suprafaţa construită - 3 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 3 mp;

- valoare contabilă - 0,30 lei.

Pavilionul X3:

- suprafaţa construită - 3 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 3 mp;

- valoare contabilă - 0,30 lei.

Pavilionul X4:

- suprafaţa construită - 35 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 35 mp;

- va oare contabilă - 1.00 lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilionul X5:

- suprafaţa construită - 8 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 8 mp;

- valoare contabilă - 0,50 lei.

Pavilionul X6;

- suprafaţa construită - 8 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 8 mp;

- valoare contabilă - 0,50 lei.

Pavilionul X7:

- suprafaţa construită - 45 mp;

- suprafaţa desfăşurată -45 mp;

- valoare contabilă - 3.481,93 lei.

Pavilionul X10:

- suprafaţa construită - 4 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 4 mp;

- valoare contabilă - 1.045,99 lei.

Pavilionul X13;

- suprafaţa construită - 39 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 39 mp;

- valoare contabilă - 1.545,77 lei.

Pavilionul X14:

- suprafaţa construită - 3 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 3 mp;

- valoare contabilă - 0,10 lei.

Pavilionul X15:

- suprafaţa construită - 3 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 3 mp;

- valoare contabilă - 0,10 lei.

Pavilionul X16:

- suprafaţa construită - 3 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 3 mp;

- valoare contabilă - 0,10 lei.

Pavilionul X17:

- suprafaţa construită - 3 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 3 mp;

- valoare contabilă - 0,10 lei.

Pavilionul Y:

- suprafaţa construită - 14 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 14 mp;

- valoare contabilă - 5.262,81 lei.

Pavilionul Y1:

- suprafaţa construită - 14 mp;

- suprafaţa desfăşurată -14 mp;

- valoare contabilă - 5.243,42 lei.

Pavilionul Y2:

- suprafaţa construită - 14 mp;

- suprafaţa desfăşurată -14 mp;

- valoare contabilă - 5.243,42 lei,

Pavilionul Z1:

- suprafaţa construită - 280 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 280 mp;

- valoare contabilă - 33,00 lei.

Pavilionul Z2:

- suprafaţa construită - 288 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 288 mp;

- valoare contabilă - 33,00 lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilionul Z3:

- suprafaţa construită - 295 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 295 mp;

- valoare contabilă - 34,80 lei.

Pavilionul Z4:

- suprafaţa construită - 288 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 288 mp;

- valoare contabilă - 33,00 lei.

Pavilionul Z5:

- suprafaţa construită - 460 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 460 mp;

- valoare contabilă - 44.941,13 lei.

Pavilionul Z6:

- suprafaţa construită - 138 mp;

- suprafaţa desfăşurată -138 mp;

- valoare contabilă - 3.452,58 lei.

Pavilionul Q:

- suprafaţa construită - 20 mp;

- suprafaţa desfăşurată - 20 mp;

- valoare contabilă - 3,00 lei.

Total suprafaţă construită - 14.701 mp.

Total suprafaţă desfăşurată -16.223 mp.

Total valoare contabilă - 683.773,22 lei.

2. Amenajări la terenuri:

Drumuri, alei interioare cu macadam - 2.780 mp

- valoarea contabilă - 41,70 lei

Drumuri, alei interioare pavate-14.700 mp

- valoarea contabilă - 367,50 lei

Platforme pavate cu macadam - 6.180 mp;

- valoarea contabilă - 92,70 lei

- Platouri betonate - 862 mp

- valoarea contabilă -18,10 lei

Platouri pavate cu macadam - 2.024 mp

- valoarea contabilă - 30,40 lei

Reţea alimentare cu apă - 4.590 m

- valoarea contabilă - 48,90 lei

Reţea de canalizare - 915 m

- valoarea contabilă - 18,40 lei

Reţea de energie electrica aeriană - 2.838 m

- valoarea contabilă - 46,20 lei

Împrejmuire cu gard viu - 110 m

- valoarea contabilă - 0,60 lei

Împrejmuire cu scândură - 250 m

- valoarea contabilă - 2,50 lei

împrejmuire sârmă înghimpată pe un rând de stâlpi - 2.916 m

- valoarea contabilă - 29,20 lei

Total valoare contabilă - 696,20 lei

3. Suprafaţa terenului - 15,19 ha

Total valoare contabilă - 6.070.440,18 lei

CF: 20526 Unguriu/2018 CF: 20624 Măgura/2018 CF: 20625 Măgura/2018 CF: 20529 Unguriu/2018

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie şi a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 476/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie şi Referatul nr. 600,187 al Direcţiei generale ajutor de stat,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 2 şi Ghidul de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 2, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*) la prezentul ordin.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se difuzează Direcţiei generale ajutor de stat, care va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 iulie 2018.

Nr. 2.629.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei august-decembrie 2018

 

Având în vedere prevederile art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţi] Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi, pentru perioada august-decembrie 2018, se stabileşte la valoarea de 0,425 certificate verzi/MWh, corespunzătoare unui consum final de energie electrică exceptat de la plata certificatelor verzi de 3042,6 GWh, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici prevăzuţi la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 110/2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 997 din 15 decembrie 2017, se abrogă.

Art. 4. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2018.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Zoltán Nagy-Bege

 

Bucureşti, 27 iulie 2018.

Nr. 158.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Indicatori

U.M.

Mod de stabilire

Valoare

1.

Cantitatea statică de certificate verzi pentru anul 2018

CV

Conform art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2018

14.910.140

2.

Cantitatea statică de certificate verzi pentru perioada ianuarie-iulie 2018

CV

Rând 2 = Rând 1*(7/12)

8.697.582

3.

Impactul mediu anual al certificatelor verzi în anul 2018

euro/MWh

Conform art. II din Legea nr. 184/2018

11,15

4.

Consumul final estimat de energie electrică în anul 2018

MWh

Conform art. 36 alin. (1) din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018

50.339.634,25

5.

Consumul final de energie electrică estimat a fi exceptat în anul 2018

MWh

Conform art. 36 alin. (1) din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018

7.302.267,026

6.

Numărul de certificate verzi susţinute în anul 2018 prin sistemul de promovare prin certificate verzi, corespunzător impactului mediu legal estimat al certificatelor verzi în anul 2018 de 11,15 euro/MWh

CV

Rând 6 = [Rând 3* (Rând 4-Rând 5)]/ Preţ min. CV

16.321.832

7.

Numărul de certificate verzi susţinute în perioada august-decembrie 2018 prin sistemul de promovare prin certificate verzi

CV

Rând 7 = Rând 6-Rând 2

7.624.250

8.

Consumul final estimat de energie electrică în perioada august - decembrie 2018

MWh

Rând 8 = Rând 4*(5/12)

20.974.847,604

9.

Consumul final de energie electrică estimat a fi exceptat în perioada august-decembrie 2018

MWh

Rând 9 = Rând 5*(5/12)

3.042.611,261

10.

Cota obligatorie de certificate verzi estimată pentru perioada august-decembrie 2018

CV/MWh

Rând 10 = Rând 71 (Rând 8-Rând 9)

0,425