MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 667         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 31 iulie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

244. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

 

245. - Decizie privind unele măsuri referitoare la raportul de serviciu al domnului Gabriel Florin Puşcău, secretar general al Ministerului Sănătăţii

 

246. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

 

247. - Decizie pentru exercitarea unor atribuţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.760. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

 

2.626/618. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A., în cadrul Programului Tezaur

 

2.631. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română1 - S.A., în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar, aferent lunii august 2018

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 31 iulie 2018.

Nr. 244.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind unele măsuri referitoare la raportul de serviciu al domnului Gabriel Florin Puşcău, secretar general al Ministerului Sănătăţii

 

Având în vedere demisia domnului Gabriel Florin Puşcău, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.962 din 2 iulie 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 96 alin. (1), art. 97 lit. e) şi art. 102 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Florin Puşcău îşi reia activitatea în funcţia publică de secretar general al Ministerului Sănătăţii.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, raportul de serviciu al domnului Gabriel Florin Puşcău, secretar general al Ministerului Sănătăţii, încetează prin demisie.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 31 iulie 2018.

Nr. 245.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Ciobanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Sănătăţii nr. SP 8.544 din 24 iulie 2018, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/13.805/A.I.L. din 24 iulie 2018, precum şi Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 40.404/2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ana-Maria Ciobanu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 31 iulie 2018.

Nr. 246.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru exercitarea unor atribuţii

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 6-13 august 2018, domnul Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, exercită atribuţiile prim-ministrului privind conducerea operativă a activităţii Guvernului României.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 31 iulie 2018.

Nr. 247.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

 

În temeiul dispoziţiilor art. 170 alin. (7) şi art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 771.022 din 3.07.2018,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) „Cerere de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat”, prevăzută în anexa nr. 2;

b) „Decizie de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat”, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Alexandru Drăghici

 

Bucureşti, 9 iulie 2018.

Nr. 1.760.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat

 

A. Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit există şi nu se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de Insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare

1. În situaţia în care plătitorul de venit a reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, restituirea acestuia se efectuează de către plătitorul de venit, la cererea contribuabilului depusă în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea prevăzut la art. 219 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.

2. Sumele restituite de către plătitorul de venit se regularizează de către acesta cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea sau ulterior în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, prin depunerea unei declaraţii de regularizare/cerere de restituire privind impozitul reţinut la sursă potrivit art. 170 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

3. În cazul în care plătitorul de venit înregistrează obligaţii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central, restituirea sumei rezultate după regularizarea prevăzută la pct. 2, denumită în continuare sumă de restituit se efectuează numai după constatarea compensării potrivit art. 167 din Codul de procedură fiscală.

4. În cazul în care suma de restituit plătitorului de venit este mai mică decât obligaţiile fiscale restante ale acestuia, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central, compensarea se efectuează până la concurenţa acestei sume,

5. În cazul în care suma de restituit plătitorului de venit este mai mare decât suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale acestuia, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central, compensarea se efectuează până la concurenţa acestor obligaţii, diferenţa rezultată restituindu-se acestuia.

6. În vederea efectuării compensării/restituirii potrivit pct. 3-5, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, se aplică în mod corespunzător.

B. Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit nu mai există sau acesta se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Sumele cuvenite a fi restituite contribuabililor, la cerere, reprezentând impozitul pe venitul obţinut din România şi reţinut la sursă de plătitorul de venit, în cuantum mai mare decât cel datorat, se restituie de către organul fiscal central competent numai în situaţia în care plătitorul de venit care a efectuat reţinerea nu mai există ori acesta se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

2.1. Cererea de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, denumită în continuare cerere de restituire, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, se depune în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea unor sume de la buget, respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.

2.2. Cererea de restituire se depune la registratura organului fiscal central competent sau se comunică prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual1. Cererea de restituire poate fi transmisă şi prin mijloace de transmitere la distanţă.

2.3. Cererile de restituire depuse de contribuabili vor cuprinde, în mod obligatoriu, numele şi prenumele/denumirea şi codul de înregistrare fiscală, tipul de impozit pe frecare sursă de venit, respectiv suma şi natura creanţei solicitate a fi restituită, precum şi codul IBAN aferent contului bancar, în lei, în care urmează să fie restituită suma. La cererea de restituire se anexează documentele deţinute de contribuabil din care rezultă că suma solicitată la restituire a fost plătită în plus faţă de sarcina fiscală.

3.1. În conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 77 din Codul de procedură fiscală, termenul de soluţionare a cererilor depuse de către contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, acesta putând fi prelungit în situaţiile prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol.

3.2. Dacă organul fiscal central competent, denumit în continuare organ fiscal, consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante în soluţionarea cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.

4. În cazul în care contribuabilul înregistrează obligaţii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal, restituirea se efectuează numai după efectuarea compensării potrivit art. 167 din Codul de procedură fiscală, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, aplicându-se în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL II

Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă contribuabililor nerezidenţi, beneficiari de venituri obţinute în România, de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit nu mai există ori se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare

 

1. Obiectul procedurii de restituire reglementate în prezentul capitol îl constituie impozitul pe veniturile prevăzute la art. 223 şi art. 227 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, obţinute din România de nerezidenţi şi reţinute la sursă de către plătitorul de venit în plus faţă de sarcina fiscală.

2. Fac obiectul procedurii prevăzute de prezentul capitol şi sumele reprezentând diferenţe de impozit pe venit reţinute în plus de către plătitorii de venit contribuabililor nerezidenţi, beneficiari ai veniturilor obţinute în România, în situaţia în care, la data prezentării la organul fiscal a certificatului de rezidenţă fiscală sau a documentului prevăzut la pct. 19 subpct. (1) din capitolul I, titlul VI din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, a declaraţiei pe propria răspundere în care se indică îndeplinirea condiţiei de beneficiar în situaţia aplicării legislaţiei Uniunii Europene, plătitorul de venit se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este radiat din registrele în care a fost înregistrat, potrivit legii, ori acesta este decedat sau declarat dispărut ori decedat prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti, după caz;

b) se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, iar contribuabilul solicitant nu s-a înscris la masa credală, potrivit prevederilor acestei legi.

3. Sumele prevăzute la pct. 1 şi 2, reprezentând impozit pe venit reţinut în plus, se restituie de către organul fiscal.

4. În sensul prezentei proceduri prin organ fiscal central competent se înţeleg:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit, în cazul în care plătitorii de venit sunt contribuabili mari sau mijlocii;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit, în cazul celorlalţi plătitori de venit.

5. În vederea restituirii impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, contribuabilul nerezident, direct sau prin împuternicit, depune la organul fiscal central competent o cerere de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul devenit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, la care anexează următoarele documente justificative:

a) originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală ori a documentului menţionat la pct. 19 subpct. (1) al capitolului I, titlul VI din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, însoţite de o traducere autorizată în limba română şi, după caz, o declaraţie în care se stabileşte calitatea de beneficiar efectiv pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene, astfel cum este prevăzută în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute la art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) orice alte documente justificative utile în soluţionarea cererii contribuabilului, cum ar fi: copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului şi a plăţii impozitului datorat, ca de exemplu: contracte, facturi, dispoziţii de plată valutare externe, ordine de plată a impozitelor, extrase de cont, certificatul de atestare a plăţii impozitului, după caz etc.

6. În cererea de restituire depusă de contribuabilul nerezident se menţionează, în mod obligatoriu, codul IBAN aferent contului bancar în lei, în care se doreşte restituirea impozitului, cu indicarea tuturor datelor necesare efectuării restituirii.

7. În vederea stabilirii sumelor pentru care contribuabilul solicitant nerezident are dreptul la restituire, compartimentului cu atribuţii de evitare a dublei impuneri şi acorduri fiscale internaţionale din cadrul organului fiscal central competent efectuează verificări pe baza informaţiilor existente la nivelul acestuia, cum ar fi informaţii rezultate din:

a) formularul 207 „Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”;

b) formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

c) formularul 205 „Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiar de venit”.

8.1. După verificarea efectuată potrivit pct. 7, compartimentul cu atribuţii de evitare a dublei impuneri şi acorduri fiscale internaţionale emite, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii documentelor prevăzute la pct. 5, în 3 exemplare, Decizia de Stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, prevăzuta în anexa nr. 3 la ordin în care înscrie cuantumul sumei de restituit, din care: un exemplar se comunică contribuabilului, un exemplar se transmite serviciului/compartimentului cu atribuţii de compensări/restituiri împreună cu copiile documentelor prevăzute la pct. 5, iar un exemplar se arhivează.

8.2. Decizia de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat reprezintă actul administrativ-fiscal prin care se certifică dreptul de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cei legal datorat şi virat la bugetul de stat de către plătitorul de venit rezident.

9. Pe baza Deciziei de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, aprobată de conducătorul organului fiscal, serviciul/compartimentul cu atribuţii de compensări/restituiri verifică dacă contribuabilul nerezident înregistrează obligaţii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal

10. În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal, datorate de contribuabilul nerezident, suma solicitată se restituie numai după constatarea compensării cu obligaţiile sale restante, scop în care sunt emise, în 2 exemplare, şi transmise, în sistem informatic, unităţii Trezoreriei Statului, Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/ rambursarea unor sume - în scopul efectuării operaţiunilor de compensare şi/sau restituire.

11. Dacă contribuabilul solicitant nerezident nu înregistrează obligaţii fiscale restante, organul fiscal central competent restituie acestuia suma reprezentând impozitul pe venit plătit în plus, întocmind în acest sens, în 2 exemplare, Decizia de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget şi Nota privind restituirea/rambursarea unor sume. Nota privind restituirea/rambursarea unor sume se transmite, în sistem informatic, unităţii Trezoreriei Statului.

12. Unitatea Trezoreriei Statului efectuează restituirea sumei cuvenite contribuabilului solicitant nerezident din contul bugetar în care a fost plătit impozitul, codificat cu codul de identificare fiscală al direcţiei generale regionale a finanţelor publice în a cărei subordonare se află organul fiscal central competent care a administrat plătitorul de venit rezident.

13. Restituirea sumelor cuvenite se efectuează în contul bancar în lei indicat de contribuabilul solicitant nerezident în cererea acestuia, în baza Notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

14. După efectuarea compensării şi a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului transmite organului fiscal central competent, în termen de două zile, în sistem informatic, confirmarea operaţiunilor efectuate.

15. Organul fiscal central competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului, comunică contribuabilului solicitant nerezident câte un exemplar al Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi al Deciziei de restituire a sumelor de la buget.

16. Cel de-al doilea exemplar al documentelor prevăzute la pct. 15 se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului solicitant nerezident.

 

CAPITOLUL III

Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă contribuabililor rezidenţi de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit nu mai există ori se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare

 

1. Obiectul procedurii de restituire reglementate în prezentul capitol îl constituie impozitul pe venit reţinut la sursă de plătitorul de venit, contribuabilului rezident, în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în cazul în care plătitorul de venit se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este radiat din registrele în care a fost înregistrat, potrivit legii, ori acesta este decedat sau declarat dispărut ori decedat prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti, după caz;

b) se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

2. În vederea restituirii impozitului reţinut la sursă în plus, contribuabilul rezident depune la organul fiscal central în a cărui administrare se află, denumit în continuare organ fiscal central competent, o cerere de restituire la care anexează, în măsura în care deţine, copii ale unor documente justificative, ca de exemplu: copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului, orice alte documente justificative în susţinerea cererii contribuabilului şi stabilirea impozitului reţinut la sursă în plus de către plătitorul de venit.

3. Pentru stabilirea sumelor pentru care contribuabilul rezident are dreptul la restituire, cererea, împreună cu documentele prevăzute la pct. 2 din prezenta procedură, se transmite, serviciului/biroului/compartimentului cu atribuţii de gestiune declaraţii, care analizează documentele prezentate de contribuabilul rezident şi informaţiile din evidenţa fiscală existente la nivelul acestuia.

4.1. După efectuarea analizei potrivit pct. 3, serviciul/biroul/ compartimentul cu atribuţii de gestiune declaraţii emite, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii documentelor prevăzute la pct. 2, în 3 exemplare, Decizia de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat.

4.2. Decizia de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat reprezintă actul administrativ-fiscal prin care se certifică dreptul de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat şi virat la bugetul de stat de către plătitorul de venit rezident.

4.3. Decizia de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat se emite în 3 exemplare din care: un exemplar se comunică contribuabilului, un exemplar se transmite serviciului/compartimentului cu atribuţii de compensări/restituiri în vederea identificării unor eventuale obligaţii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central competent, înregistrate de către contribuabilul rezident, iar un exemplar se arhivează.

5. Constatarea compensării eventualelor obligaţii de plată restante şi restituirea sumei cuvenite contribuabilului rezident se face potrivit prevederilor pct. 10-16 ale cap. II - Procedura de restituire a impozitului reţinut la sursă contribuabililor nerezidenţi, beneficiari de venituri obţinute în România, de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situaţia în care plătitorul de venit rezident nu mai există ori se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. ............................ din ............................

Către ............................................................

(organul fiscal centrat competent)

 

CERERE

de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cei legal datorat

 

Subsemnatul/Subscrisa, ..........................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........................................., având C.N.P./C.I.F/N.I.F ..........................................., prin ........................................... 1), CNP/CIF ..........................................., în calitate de împuternicit, posesor al actului de identitate ..........., seria ............ nr. ..........................................., eliberat de ........................................... localitatea ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........................................., codul poştal ..........................................., telefon ..........................................., fax ..........................................., e-mail ..........................................., împuternicire nr. ..................... din data de ...........................................,

în temeiul prevederilor art. 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. ............ 2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ...........................................lei, reprezentând impozit pe venit ........................................... 3) reţinut în cuantum mai mare decât cel legal datorat de către ........................................... 3), pentru perioada ........................................... .

Declar/Declarăm că, din cunoştinţele noastre ........................................... 4) a fost radiat din registrul comerţului/decedat/declarat decedat sau dispărut/aflat în procedura insolvenţei.

Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal central competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. ..........................................., cod IBAN ..........................................., deschis în lei la ........................................... .

 

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului/împuternicit,

...........................................

(numele şi prenumele)

 

Semnătura ...........................................

Data ...........................................


1) Se va menţiona numele şi prenumele împuternicitului.

2) Se va menţiona temeiul legal prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în baza căruia se solicită restituirea.

3) Se va menţiona tipul impozitului de venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat.

4) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a plătitorului de venit, în situaţia în care acesta există. În situaţia în care plătitorul de venit nu mai există se va completa numai numele sau denumirea, după caz.

 

ANEXA Nr. 3

 

ANTET 1)

Dosar fiscal nr. ...........................................

Nr. ............................ din ............................

 

Către .................................................................................... 2)

cod de identificare fiscală ...................................................

str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....,

sector ........., localitatea ......................................................,

judeţul ................................., cod poştal ............................

 

DECIZIE

de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit În cuantum mai mare decât cel legal datorat

 

În baza art. 170 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere cererea dumneavoastră de restituire înregistrată cu nr. .........................................../din data de ..........................................., s-a stabilit că aveţi/nu aveţi impozit pe venit reţinut la sursă în cuantum mai mare decât cel legal datorat.

Suma reţinută la sursă de către ........................................... 3), în plus faţă de cuantumul legal datorat este de ........................................... lei.

Menţionăm că, În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care înregistraţi obligaţii restante, restituirea se efectuează numai după efectuarea compensării.

În conformitate cu prevederile art. 152 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal central emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul organului fiscal central competent

Numele şi prenumele .............................................

Semnătura şi ştampila ...........................................

 

Număr de operator de date cu caracter personal – 759


1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioara, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului.

3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a plătitorului de venit, în situaţia în care acesta există. În situaţia în care plătitorul de venit nu mai există, se va completa numai numele sau denumirea, după caz.

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Nr. 2.626 din 30 iulie 2018

Nr. 618 din 30 iulie 2018

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A., în cadrul Programului Tezaur

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al pct. 4.1. a), b).12 subpct. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A., în cadrul Programului Tezaur, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 13 iunie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„k) perioada de dobândă - perioada calendaristică de un an care începe la, şi inclusiv, data de emisiune şi se încheie la, dar excluzând, aceeaşi dată calendaristică a anului următor şi fiecare perioadă succesivă următoare de un an calendaristic până la, dar excluzând, data scadenţei. Dobânda este plătibilă anual.”

2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiaşi emisiuni, cu condiţia încadrării în plafonul valoric al subscrierilor pentru un investitor, care este specificat în prospectul emisiunii respective. Subscrierile prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A. se realizează numai prin numerar sau ordin de plată.”

3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Operaţiunea de subscriere în cadrul unei emisiuni se realizează prin semnarea de către investitor sau împuternicit, după caz, a formularului de subscriere, în două exemplare originale, un formular rămânând la investitor şi unul la subunitatea poştală din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A.

Prin excepţie de la modelul de formular de subscriere pretipărit prevăzut în anexa nr. 2, C.N. «Poşta Română» - S.A. poate opera modificările corespunzătoare în ceea ce priveşte informaţiile completate de investitor/împuternicit (cu excepţia CNP, număr de titluri de stat şi sumă subscrisă), certificând prin semnătură şi ştampilă aceste modificări, în prezenţa şi cu acordul scris al investitorului/împuternicitului. După încheierea perioadei de subscriere, subscrierile sunt irevocabile şi nu mai pot fi anulate.”

4. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) în situaţia în care investitorul doreşte să îşi retragă subscrierea, investitorul sau persoana împuternicită a acestuia se prezintă la subunitatea poştală din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A. unde s-a efectuat subscrierea, atestă calitatea sa de investitor sau de persoană împuternicită a acestuia în acest scop prin procură notarială, conform prevederilor art. 15, şi depune formularul de anulare a subscrierii de către investitor, prevăzut în anexa nr. 4, la care anexează formularul (ele) de subscriere semnat(e) şi ştampilat(e) de angajatul subunităţii poştale a C.N. «Poşta Română» - S.A., împreună cu chitanţa(ele) 14-4-1 emisă(e) la subscriere. Termenul-limită de depunere a formularului de anulare a subscrierii de către investitor este cu două zile lucrătoare mai devreme decât ultima zi a perioadei de subscriere. În cazul subscrierii de către un investitor prin intermediul unui împuternicit, procura notarială trebuie să îi confere dreptul împuternicitului de a încasa valoarea nominală a titlului(rilor) subscris(e). În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii formularului de anulare a subscrierii de către investitor, C.N. «Poşta Română» - S.A. asigură la sediul subunităţii poştale unde a subscris plata valorii nominale a titlului(rilor) subscris(e) şi retras(e).”

5. La articolul 12, litera a) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„a) registrul investitorilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, se transmite la termenul prevăzut la art. 3 alin. (23) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind termenul de virare a sumelor subscrise, iar registrul investitorilor retraşi în perioada de subscriere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8a, în termen de 2 zile lucrătoare de la data depunerii formularului de anulare a subscrierii de către investitor;”.

6. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Din contul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice va restitui eventualele sume virate eronat de către C.N. «Poşta Română» - S.A., la solicitarea scrisă a acesteia transmisă la data de încheiere a subscrierii, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Ministerul Finanţelor Publice virează sumele în contul comunicat de către C.N. «Poşta Română» - S A. deschis la o instituţie de credit.”

7. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Din contul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice va restitui sumele retrase ulterior de către investitori în perioada de subscriere, la solicitarea C.N. «Poşta Română» - SA, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea registrului investitorilor retraşi în perioada de subscriere. Ministerul Finanţelor Publice virează sumele subscrise în contul comunicat de către C.N. «Poşta Română» - S.A. deschis la o instituţie de credit.”

8. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

9. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

10. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

11. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8a, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

12. Anexa nr. 10 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

Art. II. - Formularele de subscriere tipărite până la data emiterii prezentului ordin vor fi utilizate în continuare, salariaţii poştali operând modificările corespunzătoare, conform prezentului ordin, şi certificând prin semnătură şi ştampilă aceste modificări.

Art. III. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Eugen Orlando Teodorovici

Petru Bogdan Cojocaru

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la anexă)

 

PROCURĂ

 

Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................., cu domiciliul în ..........................................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria .......... nr. ..........................................., valabil(ă) până la data de ..........................................., emis(ă) de ..........................................., CNP ..........................................., în calitate de mandant(ă), împuternicesc pe ..........................................., domiciliat(ă) în ..........................................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria ......... nr. ..........................................., emis(ă) de ..........................................., CNP ..........................................., în calitate de mandatar/mandatară ca, în numele meu şi pentru mine, să mă

reprezinte cu depline puteri în relaţia cu subunităţile poştale din reţeaua C.N. „Poşta Român㔠- S.A. în scopul subscrierii de titluri de stat destinate populaţiei vândute de către Ministerul Finanţelor Publice în cadrul Programului Tezaur prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua C.N. „Poşta Român㔠- S.A.

În acest scop, mandatarul/mandatara meu/mea este împuternicit(ă) ca, în numele meu şi pentru mine, să efectueze următoarele operaţiuni: subscriere în cadrul emisiunii cod ..........................................., aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice de aprobare a prospectului nr. ........................................... din data de ..........................................., pentru un volum de ........................................... lei, şi/sau încasare a valorii nominale şi a dobânzii aferente, putând semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Acest mandat este gratuit, netransmisibil şi are o valabilitate de ........... sau este valabil până la data ........................................... de sau până la revocarea sa expresă notificată mandatarului/mandatarei.

În baza prezentei procuri, mandatarul se poate prezenta doar la o singură subunitate poştală din reţeaua C.N. „Poşta Română”- S.A., pe care o va alege, pentru a desfăşura toate operaţiunile pe care le va face prin prezentul mandat.

Tehnoredactată şi autentificată la Biroul Notarului Public ..........................................., în ......... exemplare, din care s-au eliberat părţii .......... exemplare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la anexă)

 

Nr. înregistrare ...........................................

100

C.N. „Poşta Român㔠- S.A.

OJP ..........................................................

ROMÂNIA

Subunitatea poştală ...................................

1918-2018  | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Data .........................................................

 

 

FORMULAR

de subscriere în cadrul emisiunii de titluri de stat cod ...........................................

Ministerul Finanţelor Publice în cadrul Programului Tezaur

 

Încheiat între:

Ministerul Finanţelor Publice, denumit în cele ce urmează emitent, reprezentat prin C.N. „Poşta Român㔠- S.A., în calitate de intermediar,

şi

Subsemnatul:

Numele şi prenumele ..........................................., posesor al BI/CI seria ........... nr. ..........................................., emis(ă) de ..........................................., la data de ..........................................., CNP ..........................................., locul naşterii ..........................................., data naşterii ..........................................., domiciliat în localitatea ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........................................., cod poştal ..........................................., telefon..........................................., adresa de e-mail ...........................................

Reprezentat prin:

împuternicit legal: doamna/domnul*):

Numele şi prenumele ..........................................., posesor al BI/CI seria ........... nr. ..........................................., emis(ă) de ..........................................., la data de ..........................................., CNP ..........................................., locul naşterii ..........................................., data naşterii ..........................................., domiciliat în localitatea ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........................................., cod poştal ..........................................., telefon..........................................., adresa de e-mail ..........................................., în baza Procurii nr. ..........................................., din data de ..........................................., anexată.

Adresa de corespondenţă a subscriitorului (dacă este diferită faţă de adresa de domiciliu), denumit în cele ce urmează investitor: localitatea ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........................................., cod poştal ........................................... .

Prin semnarea acestui formular de subscriere declar că sunt de acord să cumpăr un număr de ............ titluri de stat (minimum un titlu de stat), cu valoarea nominală de 1 leu fiecare, emise de către emitent la dobânda de ..........%, dobândă plătibilă anual, cu maturitatea de ........... la preţul de emisiune aferent unui titlu de stat de 100% din valoarea nominală, în termenii şi condiţiile prevăzute în prospect şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. ........................................... .

Suma subscrisă ........................................... lei.

Prin această subscriere de titluri de stat declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat condiţiile prospectului.

Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei este irevocabilă după închiderea perioadei de subscriere.

Subscrierea este considerată validă numai dacă sunt depuse toate documentele solicitate în prospect şi se face dovada plăţii, conform prevederilor prospectului.

Încheiat astăzi ..........................................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte: unul pentru investitor şi unul pentru intermediar.

Chitanţa 14-4-1: seria .......... nr. ..........................................., din data de ...........................................

 

Numele şi prenumele emitentului Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat prin

Numele şi prenumele investitorului/ împuternicitului

C.N. „Poşta Român㔠- S.A., în calitate de intermediar

...........................................

...........................................

 

OJP ..........................................................

 

Subunitatea poştală ...................................

 

Numele şi prenumele salariatului poştal ...................................

 

 

Semnătura şi ştampila

Semnătura


*) În cazul subscrierii prin împuternicit legal, formularul de subscriere va fi însoţit de documentul de identitate (carte de identitate) al împuternicitului (în original pentru verificare şi o copie a acesteia/acestuia) şi specimen de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public, precum şi procura (în original), autentificată de un notar public, prin care se autorizează împuternicitul să acţioneze în numele persoanei fizice rezidente, având menţionată expres posibilitatea de a subscrie titluri de stat prin reţeaua C.N. „Poşta Român㔠- S.A. şi volumul în cadrul unei emisiuni în cadrul Programului Tezaur.

 

DECLARAŢII

 

Declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat termenii şi condiţiile publice de vânzare de titluri de stat după cum sunt descrise în prospect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. ...................................

Subsemnatul declar prin prezentul că am capacitatea legală, precum şi resursele necesare de a cumpăra titluri de stat subscrise prin prezentul formular de subscriere. Nu am cunoştinţă despre niciun fapt sau acţiune a unei terţe părţi care ar putea afecta sau limita această capacitate.

Subsemnatul declar că, în cazul în care la sfârşitul perioadei de subscriere plafonul valoric al subscrierilor în reţeaua C.N. „Poşta Român㔠- S.A. este depăşit, responsabilitatea îmi aparţine în exclusivitate şi voi achita contravaloarea tarifelor poştale aferente unui mandat poştal pentru valoarea care urmează a-mi fi restituită, fără dobândă, reprezentând diferenţa cu care este depăşit plafonul valoric aferent emisiunii respective.

Subsemnatul declar că m-am prezentat în baza prezentei procuri numai la subunitatea poştală din reţeaua C.N. „Poşta Român㔠- S.A.: ................................... din judeţul ................................... .

Subsemnatul declar că solicit plata dobânzii şi a valorii nominale la:

a) sediul subunităţii poştale, fără să plătesc un comision; 

b) domiciliul din actul de identitate al investitorului, prin mandat poştal, caz în care accept reţinerea contravalorii tarifelor poştale aferente mandatului poştal din suma care mi se cuvine; 

c) adresa de corespondenţă a investitorului, prin mandat poştal, caz în care accept reţinerea contravalorii tarifelor poştale aferente mandatului poştal din suma care mi se cuvine; 

d) în contul bancar al investitorului nr. deschis la prin mandat poştal, caz în care accept reţinerea contravalorii tarifelor poştale aferente mandatului poştal din suma care mi se cuvine. 

Prezenta declaraţie va produce efecte juridice doar în cazul investitorilor care subscriu în oferta de vânzare de titluri de stat emise de emitent, în conformitate cu prevederile prospectului.

Prezentul formular nu are o valoare monetară, ci doar o valoare juridică în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice prin intermediul C.N. „Poşta Român㔠- S.A. Acest document nu reprezintă o valoare mobiliară, prin transferul sau tranzacţionarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise.

 

ANEXA Nn 3

(Anexa nr. 4 la anexă)

 

FORMULAR

de anulare a subscrierii de către investitor*)

 

Subsemnatul:

Numele şi prenumele ..........................................., posesor al BI/CI seria ........... nr. ..........................................., emis(ă) de ..........................................., la data de ..........................................., CNP ..........................................., locul naşterii ..........................................., data naşterii ..........................................., domiciliat(ă) în localitatea ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........................................., cod poştal ..........................................., telefon ..........................................., adresa de e-mail ...........................................

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul:

Numele şi prenumele ..........................................., posesor al BI/CI seria ........... nr. ..........................................., emis(ă) de ..........................................., la data de ..........................................., CNP ..........................................., locul naşterii ..........................................., data naşterii ..........................................., domiciliat(ă) în localitatea ..........................................., str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........................................., cod poştal ..........................................., telefon ..........................................., adresa de e-mail ..........................................., în baza Procurii nr. ........................................... din data de ........................................... anexată,

solicit anularea formularului/formularelor de subscriere şi a chitanţelor 14-4-1 aferente (Se înscriu pentru fiecare document: codul de emisiune, seria, nr., valoarea.)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

motivat de faptul că:

a) s-a depăşit plafonul valoric al subscrierilor specificat în prospectul de emisiune; 

b) doresc să îmi retrag subscrierea. 

 

Numele şi prenumele investitorului/  împuternicitului

Semnătura şi data

...........................................


*) Formularul de anulare a subscrierii de către investitor se întocmeşte în două exemplare.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 8a la anexă)

 

REGISTRUL

investitorilor retraşi în perioada de subscriere transmis de C.N. „Poşta Român㔠- S.A. în data de ........................................... (*)

 

Data solicitării

Cod emisiune

CNP investitor

Numele şi prenumele investitorului

Retragere titluri valoare lei

Cod subunitate poştală la care s-a înregistrat retragerea subscrierii

Denumire subunitate poştală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Informaţiile se ordonează în funcţie de codul de subunitate poştală la care s-a efectuat retragerea subscrierii.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 10 la anexă)

 

RAPORT FINAL DE SUBSCRIERE

 

Data raportului:

1. Denumirea emitentului: Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, sectorul 5, Bucureşti

2. Tranzacţionare: Nu este cazul.

3. Intermediar: C.N. „Poşta Român㔠- S.A.

4. Agent de plată: C.N. „Poşta Român㔠- S.A.

5. Informaţii privind vânzarea:

a) baza legală pentru realizarea emisiunii de titluri de stat:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. ...................../...................... privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate investitorilor persoane fizice, emise de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul Programului Tezaur;

b) tip: titluri de stat adresate persoanelor fizice;

c) cod emisiune:

d) valoarea nominală a unui titlu de stat: 1 leu;

e) valoarea subscrierii maxime: conform prospectului;

f) preţ vânzare: 100% din valoarea nominală;

g) rata dobânzii: x %;

h) data de iniţiere, respectiv de închidere a subscrierii: ........................................... respectiv ...........................................;

i) data finală a decontării:

j) data emisiunii:

k) data începerii acumulării dobânzii:

l) data plăţii cuponului:

m) data scadenţei:

n) data de plată a valorii nominale:

o) valoarea totală decontată de către C.N. „Poşta Român㔠- S.A.:

6. Valoarea nominală totală adjudecată (lei):

7. Numărul total al cumpărătorilor de titluri de stat oferite public: .................... investitori

8. Suma totală subscrisă în plus peste plafonul valoric al subscrierilor stabilit pe o persoană fizică (care se va restitui C.N, „Poşta Român㔠- S.A. de către Ministerul Finanţelor Publice)

9. Suma totală subscrisă şi retrasă ulterior de către investitori în perioada de subscriere (care se va restitui C.N. „Poşta Român㔠- S.A. de către Ministerul Finanţelor Publice)

 

C.N. „Poşta Român㔠- S.A.

Numele şi prenumele reprezentantului legal

...........................................

Semnătura şi ştampila

...........................................

Data

...........................................

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A., în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar, aferent lunii august 2018

 

Având în vedere prevederile:

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A. în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- pct. 4.1.a), b).12 subpct. 3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- SA, în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar, aferent lunii august 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică şi unităţile operative ale Trezoreriei Statului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 iulie 2018.

Nr. 2.631.

 

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A., în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar, aferent lunii august 2018

 

Art. 1. - În sensul prezentului ordin, expresiile sau termenii folosiţi au înţelesul din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A. în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare:

- Codul fiscal din România - aprobat prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- dobânda - suma de bani care reprezintă dobânda anuală datorată de către emitent, în conformitate cu prezentul prospect, pentru un titlu de stat, corespunzătoare perioadei de dobândă relevante şi pe care se obligă să o plătească investitorului la data de plată a dobânzii;

- emitent - Ministerul Finanţelor Publice sau MFP;

- preţ de emisiune - suma plătită de investitori pentru un titlu de stat subscris, netă de orice comisioane;

- RON sau leu - leul românesc, noua monedă naţională a României, ca urmare a denominării monedei din România, realizată la data de 1 iulie 2005;

- zi lucrătoare - orice zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă sau duminică sau altă sărbătoare legală din România.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea următoarei emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur, cu următoarele caracteristici:

 

Cod emisiune

Data de început a perioadei de subscriere

Data de încheiere a perioadei de subscriere

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

Nr. de ani

Rata anuală a dobânzii

%

0002

1.08.2018

24.08.2018

27.08.2018

27.08.2021

3

4,50%

 

(2) Subscrierile realizate prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A. pot fi realizate în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienţii, cu următoarele precizări privind încheierea perioadei de subscriere:

a) în mediul urban se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere;

b) în mediul rural se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere.

Art. 3. - Valoarea minimă a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentând preţul de emisiune al unui titlu de stat. Subscrierea de fracţiuni ale unui titlu de stat nu se acceptă.

Art. 4. - Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni, în cadrul perioadei de subscriere, dar valoarea maximă cumulată a subscrierilor efectuate de către un investitor pentru o emisiune nu poate depăşi plafonul valoric de 100.000 lei pentru subscrierile realizate prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi 100.000 lei pentru subscrierile realizate prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A.

Art. 5. - Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de emitent ca urmare a emisiunii de titluri de stat vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Art. 6. - (1) Titlurile de stat sunt emise în conformitate cu legile din România.

(2) Titlurile de stat sunt nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, fiecare având o valoare nominală de 1 leu, şi dau investitorilor drepturi egale.

(3) Titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadenţă, sunt netransferabile şi nu se tranzacţionează.

(4) în cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moştenitorilor, care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moştenitori.

Art. 7. - Investitorii au dreptul la:

a) rambursarea valorii nominale a titlurilor de stat la data scadenţei corespunzătoare numărului de titluri de stat deţinute; şi

b) plata dobânzii aferente titlurilor de stat la fiecare dată de plată a dobânzii corespunzătoare numărului de titluri de stat deţinute.

Art. 8. - Dobânda aferentă oricărui titlu de stat se plăteşte anual la data de plată a dobânzii, tar rambursarea valorii nominale se va efectua la data de plată a valorii nominale, conform următorului grafic:

 

Cod emisiune 0002

Plata dobânzii numărul

Perioada de dobândă

Data de plată a dobânzii

1

27 august 2018-26 august 2019

27 august 2019

2

27 august 2019-26 august 2020

27 august 2020

3

27 august 2020-26 august 2021

27 august 2021

Plata valorii nominale

Data de plată a valorii nominale

27 august 2021

 

Art. 9. - (1) Toate plăţile aferente deţinerii titlurilor de stat sunt efectuate de către Ministerul Finanţelor Publice conform legislaţiei 7n vigoare. Rambursarea sumelor aferente titlurilor de stat şi plata dobânzii aferente titlurilor de stat se efectuează în lei, la datele indicate în tabelul prevăzut la art. 8, astfel:

a) pentru titlurile de stat subscrise prin unităţile operative ale Trezoreriei Statului, în contul de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului, conform procedurii descrise în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pentru titlurile de stat subscrise prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A., conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A., în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Termenul de plată pentru valoarea nominală a titlurilor de stat este acelaşi ca şi cel pentru ultima plată de dobândă aşa cum este indicat în tabelul prevăzut la art. 8.

(3) în cazul în care data scadenţei sau o dată de plată a dobânzii nu este o zi lucrătoare, atunci respectiva plată se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei scadenţei sau a datei de plată a dobânzii, după caz, iar investitorul nu are dreptul la o dobândă suplimentară şi/sau o dobândă penalizatoare sau la o altă plată pentru perioada dintre data iniţială a scadenţei pentru respectiva plată şi data plăţii efective.

Art. 10. - Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea şi deţinerea titlurilor de stat nu sunt venituri impozabile, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - Titlurile de stat sunt purtătoare de dobândă la rata dobânzii, care curge de la data de emisiune inclusiv.

Art. 12.-Titlurile de stat încetează să mai fie purtătoare de dobândă la data scadenţei lor inclusiv.

Art. 13. - (1) Ministerul Finanţelor Publice calculează dobânda datorată pentru fiecare titlu de stat şi dobânda datorată fiecărui investitor pentru perioada de dobândă relevantă.

(2) Dobânda este calculată pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă şi pe baza numărului de zile din anul respectiv utilizând următoarea formulă:

D = (valoarea nominală x rata dobânzii (%) x număr zile acumulate)/număr zile an curent,

unde:

- D = valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat;

- valoare nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat, respectiv 1 leu;

- rata dobânzii = rata dobânzii precizată în tabelul de la art. 2;

- număr zile acumulate = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

- număr zile an curent = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

- an curent = perioada de dobândă curentă.

(3) Fiecare investitor primeşte dobânda determinată conform formulei de la alin. (2) înmulţită cu numărul de titluri de stat deţinute de respectiva persoană.

(4) Dobânda totală plătită de emitent la fiecare dată de plată a dobânzii este calculată conform formulei:

Dobânda totală = D x numărul total de titluri de stat deţinute

(5) Valoarea rezultată a dobânzii totale calculate în baza formulei de la alin. (4) este rotunjită în minus până la cea mai apropiată valoare de ban (respectiv 0,01 lei), valoarea egală sau mai mare decât 0,005 lei rotunjindu-se crescător până la 0,01 lei.

Art. 14. - Condiţiile generale aplicabile investitorilor care subscriu în cadrul emisiunii sunt următoarele:

a) Titlurile de stat sunt oferite în România exclusiv persoanelor fizice rezidente, cu excepţia persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii perioadei de subscriere inclusiv.

b) Orice investitor care decide să subscrie titluri de stat în cadrul acestei emisiuni este obligat să cunoască şi să respecte restricţiile şi limitările aplicabile acestei emisiuni, aşa cum sunt ele specificate în prezentul prospect şi în legislaţia aplicabilă.

c) în luarea deciziei de a investi în titluri de stat, investitorilor li se recomandă să se bazeze pe propria evaluare a termenilor şi condiţiilor emisiunii, inclusiv a oricăror beneficii şi riscuri aferente acesteia. Emitentul nu va fi responsabil în niciun fel pentru încălcarea de către investitori a normelor juridice aplicabile şi/sau a prevederilor prezentului prospect.

Art. 15. - Procedurile privind subscrierea şi rambursarea titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, sunt prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A., prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A. în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - În cazul decesului investitorului, pentru transferul titlurilor de stat şi al sumelor de bani aferente acestora, moştenitorii se adresează unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului de care a aparţinut investitorul sau către subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A. cu documente doveditoare privind decesul, în vederea obţinerii unui document care să conţină deţinerile persoanei decedate, în vederea efectuării transferului titlurilor în contul moştenitorilor în baza documentelor legale ce atestă succesiunea asupra acestora.

Art. 17. - (1) în perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere şi data scadenţei, fotocopii ale prospectului de emisiune pot fi examinate la sediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi al subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A., în timpul orelor de program.

(2) Prezentul prospect de emisiune şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile şi pe website-ul emitentului - www.mfinante.ro, www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, www.comunicatii.gov.ro şi www.posta-romana.ro