MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 457/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 457         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 4 iunie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

448/2.010. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

 

975. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.278(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 448 din 14 mai 2018

Nr. 2.010 din 9 mai 2018

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Având în vedere dispoziţiile art. VII, art. VIII şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 167 şi 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministru, ministrul mediului, şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1-7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.040 din 29 decembrie 2017, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

p. Ministrul finanţelor publice

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Daniela Pescaru,

 

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 Io Ordinul nr. 1.488/3.19B/2017)

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

 

CAPITOLUL I

Procedura de restituire, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente acestora

 

1. Cadru general

1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, reprezentând:

a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;

c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;

d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

e) dobânzile aferente sumelor prevăzute la lit. a)-d), calculate de la data perceperii acestora şi până la data restituirii. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală.

1.2. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1.1 se face pe baza cererii depuse de contribuabil la organul fiscal central competent în administrarea acestuia.

1.3. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului, precum şi elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului, respectiv marca, tipul/varianta, numărul de înmatriculare şi numărul de identificare, pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/ taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.

1.4. Prin excepţie de la subpct. 1.3, în cazul în care nu s-a efectuat înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate, în cerere se înscrie numărul de înmatriculare al autovehiculului de la momentul plăţii taxei/timbrului de mediu,

1.5. Prin excepţie de la subpct. 1.3, în cazul în care numărul de identificare este necompletat, fiind necunoscut plătitorului de taxă/timbru de mediu, acesta poate depune cererea fără a completa numărul de identificare al autovehiculului.

1.6. În situaţia achitării sumelor de restituit de către societăţile de leasing, cererea de restituire se depune de către proprietarii care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar, numai în condiţiile în care contractul de leasing este finalizat.

1.7. Dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, respectiv la 7 august2017, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

1.8. Prin organ fiscal central competent se înţelege organul fiscal centrai din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil.

2. Procedura de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

2.1. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal central competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate, verifică plata efectuată de contribuabil, după numărul de identificare al autoturismului/autovehiculului sau al CNP/CUI al contribuabilului, precum şi celelalte informaţii prezentate în cerere şi situaţia fiscală a contribuabilului, urmând Să soluţioneze cererea de restituire potrivit prezentei proceduri.

2.2. În cazuri excepţionale în care numărul de identificare este necompletat, fiind necunoscut plătitorului de taxă/timbru de mediu, sau este completat eronat, organul fiscal central procedează la notificarea contribuabilului pentru clarificare şi solicită informaţii suplimentare de la autorităţile competente.

2.3. După verificarea prealabilă potrivit subpct. 2.1 şi în situaţia în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal central competent stabileşte suma aprobată la restituire şi procedează la compensare cu eventuale obligaţii fiscale restante şi/sau la restituire, în conformitate cu dispoziţiile art. 167 şi art. 168 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.

2.4. În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, termenul de soluţionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispoziţiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, acesta putând fi prelungit în situaţiile prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol.

2.5. Cererea de restituire se poate depune la registratura organului fiscal central competent sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

2.6. În situaţii excepţionale, dacă în urma verificării în bazele de date organul fiscal central nu poate identifica cu certitudine datele necesare soluţionării cererii, acesta notifică contribuabilul, în scris, şi îi solicită prezentarea informaţiilor şi documentelor relevante în soluţionarea cererii. În cazul în care informaţiile şi documentele solicitate de către organul fiscal central competent necesare în vederea soluţionării cererii nu sunt prezentate de către contribuabil în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitării, cererea de restituire se respinge de către organul fiscal central competent

2.7. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului şi/sau autorităţii competente solicitarea de informaţii suplimentare relevante în soluţionarea acesteia şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal central competent.

2.8. În situaţia sumelor solicitate la restituire de către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing financiar, după verificarea plăţii efectuate după numărul de identificare al autovehiculului sau codul de identificare fiscală a societăţii de leasing care a efectuat plata şi, respectiv, a restituirii/nerestituirii sumei achitate de societatea de leasing, organul fiscal central competent în administrarea contribuabilului comunică informaţiile conform subpct. 3.3 în vederea includerii în Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, emise în săptămâna /Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna , al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10 la ordin.

2.9. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la:

a) introducerea, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire, în baza de date centralizată a informaţiilor cuprinse în cererea de restituire;

b) verificarea în baza de date centralizată dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire;

c) verificarea, în mod electronic, dacă este efectuată plata sumelor solicitate la restituire în baza de date centralizată în care sunt înregistrate plăţile.

2.10. Cererea de restituire se respinge de către organul fiscal central competent prin emiterea Deciziei de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, în următoarele situaţii:

a) în situaţia în care contribuabilul nu transmite informaţiile şi documentele solicitate de organul fiscal central competent în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare;

b) în situaţia în care contribuabilul nu indică în cererea de restituire elementele obligatorii prevăzute la subpct. 1.3, cu excepţia situaţiilor prevăzute la subpct. 1.4 şi 1.5;

c) în situaţia în care, în urma verificării efectuate potrivit subpct. 2.9 lit. b), organul fiscal central competent constată că suma solicitată la restituire a fost deja compensată sau restituită, după caz;

d) în situaţia în care, în urma verificării efectuate potrivit subpct. 2.9 lit. c) sau subpct. 2.12, organul fiscal central competent sau unitatea Trezoreriei Statului, după caz, constată că plata sumelor solicitate la restituire nu a fost identificată în baza de date în care sunt înregistrate plăţile.

2.11. În situaţia în care nu s-a putut identifica în baza de date plata, compartimentul de specialitate editează din sistem informatic o listă cu contribuabilii pentru care nu a fost identificată plata, care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului/ codul de identificare fiscală al contribuabilului, numărul de identificare al autovehiculului, suma plătită pentru care nu a putut fi identificată piaţa taxei/timbrului a cărei/cărui restituire se solicită.

2.12. În vederea verificării de către unităţile Trezoreriei Statului a existenţei sumelor achitate de contribuabili în conturile deschise la acestea, reprezentând taxa/timbrul a cărei/cărui restituire se solicită, compartimentul de specialitate va transmite unităţii Trezoreriei Statului lista prevăzută la subpct. 2.11, în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea verificării prevăzute la subpct. 2.9.

2.13. După efectuarea verificărilor de către unitatea Trezoreriei Statului, potrivit subpct. 2,12, se va proceda astfel:

a) în situaţia în care plăţile efectuate de contribuabili sunt înregistrate în evidenţa unităţilor Trezoreriei Statului, acestea editează extrasele de cont în care se regăsesc plăţile respective, pe care le transmit cu adresă de înaintare compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la subpct. 2.11;

b) în situaţia în care plăţile efectuate de contribuabili nu sunt înregistrate în evidenţa unităţilor Trezoreriei Statului, această informaţie se comunică cu adresă scrisă compartimentului de Specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la subpct. 2.11.

2.14. După verificarea efectuată potrivit subpct. 2,9, respectiv 2.12, şi în situaţia în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal central competent întocmeşte Referatul privind soluţionarea cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

2.15. Restituirea efectivă a sumelor se efectuează de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent, astfel:

a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018;

b) timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 - 31 martie 2019.

2.16. În vederea soluţionării cererii de restituire a sumelor, organul fiscal central competent întocmeşte în 2 exemplare, după caz, unul dintre următoarele documente:

a) Decizia de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

b) Decizia de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin.

2.17. Anterior emiterii deciziei de respingere, organul fiscal central procedează la audierea contribuabilului.

2.18. Organul fiscal central competent comunică contribuabilului un exemplar din documentele prevăzute la subpct. 2.16, iar cel de-al doilea se arhivează la dosarul fiscal.

3. Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente

3.1. În vederea restituirii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la verificarea datelor din evidenţa analitică pe plătitori sub aspectul existenţei unor eventuale obligaţii de plată neachitate înregistrate de către contribuabil şi aplică în mod corespunzător dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal.

3.2. După verificarea prevăzută la subpct. 3.1, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, constată şi operează eventualele compensări cu obligaţii fiscale restante existente în evidenţa pe plătitor la data restituirii şi întocmeşte în 3 exemplare următoarele documente:

a) Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale;

b) Notă privind restituirea/rambursarea unor sume;

c) Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget.

3.3. În prima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor 1-6, precum şi administraţiile judeţene ale finanţelor publice, în baza informaţiilor comunicate de către organele fiscale centrale din subordine, pe baza evidenţei cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire, transmit în format electronic Administraţiei Fondului pentru Mediu Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, emise în săptămâna

respectiv Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna  prevăzută în anexa nr. 10 la ordin, pentru săptămâna anterioară, însoţite de evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 7 la ordin.

3.4. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1 subpct. 1.1 lit. b)-d) şi a dobânzilor aferente calculate până la data plăţii se face din bugetul Fondului pentru mediu, din contul de venituri 20.1.16.09.00 „Timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

3.5. Administraţia Fondului pentru Mediu virează în contul

51.1.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468) ale căror coduri IBAN sunt înscrise în situaţia centralizatoare prevăzută în anexa nr. 10 la ordin, suma totală destinată efectuării restituirii/compensării de fiecare unitate a Trezoreriei Statului, înştiinţând în acest sens şi organele fiscale centrale prevăzute la subpct. 3.3, virarea efectuându-se după cum urmează, dar nu mai târziu de 15 decembrie a anului în curs:

a) în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea Situaţiei centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, emise în săptămâna ;

b) până la data de 5 septembrie 2018 - pentru sumele înscrise în Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna  transmisă Administraţiei Fondului pentru Mediu până la data de 31 august 2018;

c) în termen de 2 zile lucrătoare - pentru sumele înscrise în Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna transmisă Administraţiei Fondului pentru Mediu după data de 1 septembrie 2018.

Sumele cuprinse în situaţia centralizatoare prevăzută la subpct. 3.3, aferente deciziilor de soluţionare a cererilor emise între 16 decembrie şi 31 decembrie a anului în curs, se virează de Administraţia Fondului pentru Mediu în termen de 5 zile lucrătoare ale anului următor.

3.6. În vederea efectuării operaţiunilor de compensare/ restituire după primirea înştiinţării prevăzute la subpct. 3.5 de la Administraţia Fondului pentru Mediu prin care confirmă efectuarea viramentului sumelor solicitate, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, transmite unităţii Trezoreriei Statului un exemplar din documentele prevăzute la subpct. 3.2 lit. a) şi/sau b), după caz, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru efectuarea restituirii, astfel cum a fost înscrisă în borderoul prevăzut la subpct. 3.7.

3.7. În vederea programării contribuabililor pentru care vor fi restituite sumele rămase ca urmare a efectuării eventualelor compensări potrivit subpct. 3.2, organul fiscal central competent întocmeşte Borderoul privind programarea plăţii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente acestora, prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.

3.8. Compensarea şi restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare 20.A. 16.08.00 „Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule la prima înmatriculare în România”, în care a fost încasată suma.

3.9. Compensarea şi restituirea sumelor prevăzute la pct. 1 subpct. 1.1 lit. b)-d), precum şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale se fac din contul 51.1.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor, în contul de venit bugetar şi/sau în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire, după caz, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.1.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”. Administraţia Fondului pentru Mediu asigură sumele în contul prevăzut la subpct. 3.5, în vederea efectuării de către organele fiscale centrale competente a compensărilor şi/sau restituirilor, după caz.

3.10. Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire.

3.11. Dacă până la restituirea integrală a sumelor cuvenite contribuabililor intervin schimbări privind datele de identificare ale acestora sau ale contului bancar, menţionate în cerere, contribuabilul are obligaţia de a înştiinţa organul fiscal central competent de îndată.

3.12. În situaţia în care, ca urmare a indicării unui cont bancar eronat, se returnează de către instituţiile de credit sumele în contul din care acestea au fost plătite, unitatea Trezoreriei Statului transmite informaţiile respective organului fiscal central competent în administrarea contribuabilului.

3.13. În termen de 5 zile de la primirea informaţiilor prevăzute la subpct. 3.12, organul fiscal central notifică contribuabilul cu privire la faptul că a indicat un cont bancar eronat, iar contribuabilul are obligaţia indicării contului bancar corect până cel târziu la data de 1 decembrie 2018, în situaţia în care suma solicitată la restituire reprezintă taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, şi, respectiv, nu mai târziu de data de 1 martie 2019, în situaţia în care suma solicitată la restituire reprezintă timbrul de mediu pentru autovehicule.

3.14. Programarea pe zile a contribuabililor se face de către organul fiscal central competent la data stabilită în borderoul prevăzut la subpct. 3.7, respectiv în nota privind restituirea/rambursarea unor sume.

3.15. Documentele întocmite în vederea soluţionării cererilor de restituire se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

3.16. Sumele existente în contul precizat la subpct. 3.5 la data de 21 decembrie vor fi virate Administraţiei Fondului pentru Mediu în termen de 2 zile, în contul de venituri din care au fost acordate, precizat la subpct. 3.4, în limita soldului creditor al contului 51.1.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”.

3.17. Administraţia Fondului pentru Mediu asigură în bugetul Fondului pentru mediu al anului următor, în acelaşi cont de venituri, sumele ce au fost virate conform subpct. 3.16 şi virează aceste sume în anul următor, în maximum 5 zile lucrătoare, în contul precizat la subpct. 3.5.

4. Procedura privind calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele aprobate la restituire reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

4.1. După efectuarea restituirii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, potrivit pct. 3 subpct. 3.1-3.17, organul fiscal central competent calculează dobânda cuvenită contribuabilului, în cel mult 15 zile de la data restituirii, dar nu mai târziu de termenul stabilit prin ordonanţa de urgenţă pentru restituirea taxelor/timbrului.

4.2. Dobânda cuvenită contribuabilului se calculează asupra sumei de restituit care se înmulţeşte cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei/timbrului şi data restituirii efective şi cu nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, respectiv 0,02%/zi.

4.3. Dobânzile datorate contribuabililor în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti sunt cele dispuse de instanţa judecătorească.

4.4. În situaţia prevăzută la pct. 3 subpct. 3.12, data restituirii este data virării în contul indicat de contribuabil în cererea de restituire, inclusiv în situaţia în care acest cont a fost eronat indicat şi restituirea efectivă nu s-a produs, suma fiind returnată de către instituţia de credit.

4.5. Pentru calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal central competent întocmeşte, în două exemplare, Procesul-verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar celălalt se arhivează la dosarul său fiscal.

4.6. În vederea restituirii dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal central competent aplică în mod corespunzător prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.17.

5. Prevederi privind evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire

5.1. Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 7 la ordin, se gestionează informatic de către compartimentele de specialitate din cadrul organelor fiscale centrale competente, prin intermediul bazei de date centralizate.

5.2. În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Administraţia Fondului pentru Mediu transmite informatic organelor fiscale centrale competente situaţia cererilor de restituire depuse la aceasta, precum şi sumele restituite, pentru care nu au fost transmise informaţii până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, în vederea actualizării bazei de date centralizate prevăzute la subpct. 5.1, cu toate sumele restituite de către aceasta, potrivit legii.

5.3. Administraţia Fondului pentru Mediu este răspunzătoare pentru restituirea de către organele fiscale centrale competente a unor sume care nu sunt transmise, potrivit subpct. 5,2, în vederea actualizării bazei de date centralizate, pentru care contribuabilii solicită restituirea potrivit prezentelor norme metodologice.

 

CAPITOLUL II

Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, precum şi a cheltuielilor băneşti stabilite de aceste instanţe şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită

 

6.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, dobânzile aferente stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, precum şi cheltuielile băneşti stabilite de aceste instanţe şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, pentru care la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă nu au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire, precum şi cele care devin executorii după data de 31 august 2018.

6.2. Pentru restituirea sumelor stabilite prin hotărâri definitive ale instanţei judecătoreşti competente, contribuabilul depune la organul competent o cerere la care anexează hotărârea judecătorească definitivă, în copie.

6.3. Cererile depuse de contribuabili potrivit subpct. 6.2 se soluţionează de organul competent, indiferent dacă acesta renunţă ulterior la solicitarea de restituire a sumelor dispuse de instanţa de judecată, întrucât renunţarea nu afectează obligaţia organului competent de a duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii judecătoreşti.

6.4. Pentru sumele de restituit stabilite de către instanţa judecătorească, organul competent este organul fiscal central competent sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz, astfel cum este stabilit prin hotărârea judecătorească definitivă.

6.5. În cazul hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se stabilesc ca organe competente pentru soluţionarea acestora atât organul fiscal central, cât şi Administraţia Fondului pentru Mediu, cererea de restituire se soluţionează de către organul competent la care se depune.

6.6. Sumele stabilite de instanţa judecătorească prin hotărâre definitivă se restituie de către organele competente astfel:

a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;

b) timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

6.7. În situaţia în care instanţa judecătorească dispune plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se calculează se stabileşte astfel:

a) în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Codul de procedură fiscală, dobânda se calculează conform dispoziţiilor art. 182 din acest act normativ sau de la data stabilită de instanţele de judecată prin hotărâre judecătorească definitivă, după caz;

b) în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau data stabilită de instanţele de judecată prin hotărârea judecătorească definitivă, după caz.

6.8. Pentru soluţionarea cererilor depuse, Administraţia Fondului pentru Mediu poate solicita, ori de câte ori consideră necesar, Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule sau unităţilor Trezoreriei Statului informaţii privind datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei/timbrului de mediu, respectiv privind confirmarea plăţii acesteia.

6.9. Restituirea sumelor stabilite de instanţa judecătorească prin hotărâre definitivă se efectuează de organul competent aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 1 subpct. 1,3-1.6, pct. 2 subpct. 2.1.-2.5, subpct. 2.8, subpct. 2.9 lit. a) şi b), subpct. 2.10 lit. c), subpct. 2.14, subpct. 2.16, 2.17, pct. 3 subpct. 3.1-3.17, pct. 4 subpct. 4.1-4.6, pct. 5 subpct. 5.1-5.3 şi pct. 9 subpct. 9.1-9.7.

6.10. În vederea actualizării bazei de date centralizate prevăzute la pct. 5 subpct. 5.1, Administraţia Fondului pentru Mediu transmite informatic situaţia cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, precum şi a oricăror altor sume stabilite de instanţele judecătoreşti şi restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice sau de la data restituirii ulterioare a unor astfel de sume.

 

CAPITOLUL III

Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 5 şi 6 din ordonanţa de urgenţă

 

7.1. Sumele rămase de restituit reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.17, pct. 4 subpct. 4.1-4.6 şi pct. 5 subpct. 5.1- 5.3 se aplică în mod corespunzător.

7.2. Sumele rămase de restituit reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.17, pct. 4 subpct. 4.1-4.6 şi pct. 5 subpct. 5.1-5.3 se aplică în mod corespunzător.

7.3. Dobânzile datorate contribuabililor aferente sumelor prevăzute la subpct. 7.1 şi 7.2 se calculează şi se plătesc de către organele competente, pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor şi data restituirii acestora ori conform celor dispuse prin hotărârile judecătoreşti definitive, după caz. Prevederile pct. 4 subpct. 4.1-4.6 se aplică în mod corespunzător.

7.4. În cazul cererilor depuse de contribuabili potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care nu au fost emise decizii de soluţionare, sumele se restituie, din oficiu, de organul fiscal central competent, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3,17, pct. 4 subpct. 4.1-4.6. şi pct. 5 subpct. 5.1- 5.3 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, în situaţia În care autovehiculul nu a fost înmatriculat

 

8.1. În situaţia în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, denumită în continuare taxă neutilizată, se restituie la cererea contribuabilului.

8.2. Contribuabilul îndreptăţit să solicite restituirea taxei neutilizate în condiţiile prevăzute la subpct. 8.1 va depune cererea de restituire la organul fiscal central competent, în termenul prevăzut la pct. 1 subpct. 1.7.

8.3. După primirea cererii de restituire, organul fiscal competent verifică existenţa sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi datele de identificare a autovehiculului în bazele de date.

8.4. În cazul în care după primirea cererii se constată că în aceasta nu este completat numărul de identificare sau după verificarea efectuată, conform subpct. 8.3, se constată că autovehiculul nu figurează în baza de date sau figurează cu alţi proprietari decât contribuabilul solicitant al restituirii sumei, organul fiscal central procedează la notificarea contribuabilului pentru clarificare şi solicită informaţii suplimentare de la autorităţile competente.

8.5. După verificarea plăţii potrivit subpct. 8.3, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire şi sumele aprobate la restituire dacă taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule a fost sau nu restituită.

8.6. În situaţia în care taxa/timbrul achitat nu a fost restituită), organul fiscal central competent va proceda la restituirea sumelor neutilizate, aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 2 subpct. 2.3-2.17, pct. 3 subpct. 3.1-3.17, pct. 4 subpct. 4.1-4.6, pct. 5 subpct. 5.1 şi pct. 9 subpct. 9.1-9.7.

 

CAPITOLUL V

Procedura de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, încasate în alt cont al Administraţiei Fondului pentru Mediu decât cel prevăzut de legislaţia în vigoare la momentul efectuării plăţii

 

9.1. În situaţia în care contribuabilul a achitat taxa/timbrul, în mod eronat, în alt cont al Administraţiei Fondului pentru Mediu decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislaţiei în vigoare la momentul plăţii, restituirea sumei respective se va efectua de către organul fiscal central competent în baza Dispoziţiei de restituire a unor sume reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat, prevăzută în anexa nr. 8 la ordin, emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu.

9.2. Pentru eliberarea dispoziţiei de restituire prevăzute la subpct. 9.1, contribuabilul depune o cerere în acest sens la Administraţia Fondului pentru Mediu, la care anexează o copie a documentului care atestă plata taxei/timbrului.

9.3. În baza cererii prevăzute la subpct. 9.2, Administraţia Fondului pentru Mediu verifică existenţa plăţii eronate efectuate de către contribuabil pentru achitarea taxei/timbrului.

9.4. După verificarea efectuată potrivit subpct. 9.3, în situaţia în care Administraţia Fondului pentru Mediu constată faptul că plata a fost virată eronat în alt cont decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislaţiei în vigoare la momentul plăţii, aceasta întocmeşte, în trei exemplare, Dispoziţia de restituire a unor sume reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat, dintre care două exemplare le comunică contribuabilului.

9.5. În situaţia în care, după efectuarea verificării potrivit subpct. 9.3, Administraţia Fondului pentru Mediu constată faptul că plata nu este înregistrată în conturile acestei instituţii, emite, în două exemplare, Dispoziţia de respingere a cererii privind confirmarea plăţii efectuate eronat a taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 9 la ordin, din care un exemplar îl comunică contribuabilului.

9.6. Odată cu emiterea dispoziţiei de restituire prevăzute la subpct. 9.4, Administraţia Fondului pentru Mediu transferă suma plătită eronat de către contribuabil, în contul prevăzut la pct. 3 subpct. 3.5.

9.7. Pentru restituirea sumei plătite eronat în alt cont al Administraţiei Fondului pentru Mediu decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislaţiei în vigoare la momentul plăţii, contribuabilul depune la organul fiscal central competent cererea prevăzută la pct. 1 subpct. 1.2, împreună cu un exemplar original al dispoziţiei de restituire eliberat de Administraţia Fondului pentru Mediu. Prevederile pct. 2 subpct. 2.1-2.8, subpct. 2.9 lit. a) şi b), subpct. 2.10 lit. a)-c) şi subpct. 2.14-2.17, pct. 3 subpct. 3.1-3.17, pct. 4 subpct. 4.1-4.6 şi pct. 5 subpct. 5.1-5.3 se aplică în mod corespunzător.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.488/3.199X017)

 

ANTET 1)

 

Nr. ........................ data ........................

Aprob,

 

Conducătorul organului fiscal,

 

Numele şi prenumele ..........................................

 

Semnătura .............................................................

 

REFERAT

privind soluţionarea cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

 

În baza:

- art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1, 3, 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa

pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare,

şi având în vedere Cererea de restituire nr. .........................................din data de ........................................., depusă de către ........................................., CIF ........................................., însoţită 2) de Hotărârea judecătorească nr. ...................../ .......................... emisă de ........................................., propunem aprobarea restituirii sumei de ......................................... lei, reprezentând 3):

( ) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule;

( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;

( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;

( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;

( ) cheltuieli de judecată stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...................../ .......................... emisă de .........................................;

( ) alte sume stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...................../ ..........................   emisă de .........................................;

Suma aprobată la restituire, precum şi dobânda aferentă calculată potrivit legii şi celelalte cheltuieli băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi cheltuielile ocazionate de executarea silită se compensează de către organul fiscal central competent cu eventualele obligaţii fiscale restante existente în evidenţa pe plătitor până la data restituirii.

Suma aprobată la restituire va fi plătită în cadrul termenelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare

Pentru sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, dobânda se calculează în temeiul prevederilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau astfel cum este stabilit de instanţa judecătorească.

 

Şeful compartimentului,

Întocmit la data de

.........................................

.........................................

Semnătura

Inspector,

.........................................

.........................................

 


1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Se completează doar în cazul în care restituirea sumelor este stabilită de instanţele de judecată prin hotărâri definitive.

3) Va fi indicat tipul sumei aprobate la restituire.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.488/3.198/2017)

 

ANTET 1)

 

Nr. ........................ din ........................

Către: ...................................................

(denumirea/numele şi prenumele contribuabilului)

Adresa: localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ....,

Ap. ...., sectorul/judeţul .........................................

Cod de identificare fiscală .........................................

 

DECIZIE

de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

 

În baza dispoziţiilor art. 1, 3, 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Cererii de restituire nr. ......................................... din data ......................................... s-a stabilit suma aprobată la restituire în cuantum de ......................................... lei.

Suma aprobată la restituire reprezintă 2):

( ) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule;

( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;

( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;

( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;

( ) cheltuieli de judecată stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...................../ .......................... emisă de .........................................;

( ) alte sume stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...................../ .......................... emisă de .........................................;

1. Restituirea sumei aprobate se efectuează în cadrul termenelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele cuvenite la restituire se calculează dobânzi pe perioada cuprinsă între data perceperii taxei/timbrului şi data restituirii.

2. Pentru sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, dobânda se calculează în temeiul prevederilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau astfel cum este stabilit de instanţa judecătorească.

În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele aprobate la restituire, precum şi dobânda aferentă calculată potrivit legii şi celelalte cheltuieli băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, inclusiv cheltuielile ocazionate de executarea silită, vor fi diminuate cu obligaţiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.

 

Conducătorul organului fiscal .........................................

Numele şi prenumele .........................................................

Data .....................................................................................

Semnătura ...........................................................................

L.S.

.........................................


1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Va fi indicat tipul sumei aprobate la restituire.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.48m. 198/2017)

 

ANTET 1)

 

Nr. ........................ din ........................

Către: ...................................................

(denumirea/numele şi prenumele contribuabilului)

Adresa: localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ....,

Ap. ...., sectorul/judeţul .........................................

Cod de identificare fiscală .........................................

 

DECIZIE

de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările ulterioare,

având în vedere cererea dumneavoastră nr. .........................................din data de ........................................., înregistrată la organul fiscal cu nr. .........................................din data de .........................................,

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în actele normative mai sus invocate, se respinge cererea de restituire a sumelor solicitate.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de restituire sunt următoarele:

...........................................................................................................................................

Temeiul de drept:

...........................................................................................................................................

Menţiuni privind audierea contribuabilului:

...........................................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.

 

Conducătorul organului fiscal .........................................

Numele şi prenumele .........................................................

Semnătura ...........................................................................

L.S.

 


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.488/3.19B/2017)

 

ANTET 1)

Nr. ........................ din ........................

Către: ...................................................

(denumirea/numele şi prenumele contribuabilului)

Adresa: localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ....,

Ap. ...., sectorul/judeţul .........................................

Cod de identificare fiscală .........................................

 

PROCES-VERBAL

privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul ........................................., având C.N.P./C.U.I ........................................., cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........................................., s-a procedat la calculul dobânzilor

aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, astfel:

 

Natura sumei 2)

Suma aprobată pentru restituire

Perioada pentru care s-a calculat dobânda

Nivelul dobânzii *)

Cuantumul dobânzilor cuvenite contribuabilului

Data de la care se calculează dobânda 3)

Data compensării/restituirii sumei aprobate la restituire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele stabilite prin prezentul proces-verbal vor fi diminuate cu obligaţiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.

 

Conducătorul organului fiscal .........................................

Numele şi prenumele .........................................................

Semnătura ...........................................................................

L.S.

 


1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Se va menţiona natura sumelor pentru care se face calculul dobânzilor.

3) Data de la care se calculează dobânda este data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, după caz, sau astfel cum este stabilit de instanţa judecătorească

4) Seva menţiona nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 0.02% pentru fiecare zi. sau astfel cum este stabilit de instanţa judecătorească.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.488/3.19B/2017)

 

ANTET 1)

Nr. ........................ din ........................

 

BORDEROU

privind programarea plăţii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente acestora

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele/ Denumirea

C.I.F.

Sumele rămase de restituit după eventualele compensări

- lei -

Data plătii sumei râmase de restituit 2)

Suma de restituit din taxă/timbru

Suma de restituit din dobânda calculată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul organului fiscal

 

 

Numele şi prenumele .......................................

 

 

Semnătura .........................................................

 

 

L.S.

 

Şeful compartimentului,

 

Întocmit la data de

.........................................................

 

.........................................................

Semnătura

 

Inspector,

.........................................................

 

.........................................................

 

1) Se vor trace sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent ăl prezentului act administrativ.

2) Se va menţiona data programată pentru virarea sumelor cuvenite contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 7 (a Ordinul nr. 1.488/3.198/2017)

 

EVIDENŢA

cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Numele şi prenumele/Denumirea solicitantului

B - Codul de identificare fiscală

C - Tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire 2)

D - Nr. documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire

E - Data documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire

F - Suma totală aprobată la restituire potrivit documentului prin care aceasta a fost stabilită)

F1... F5 - sume aferente fiecărei tranşe 3), din care:

F1.1 - suma aferentă tranşei I, reprezentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume, după caz 4)

F1.2 - suma aferentă tranşei I actualizată cu IPC 5)

F1.3 - dobânda aferentă tranşei I 5)

F5.1 - suma aferentă tranşei V, reprezentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume, după caz

F5.2 - suma aferentă tranşei V actualizată cu IPC

F5.3 - dobânda aferentă tranşei V

F6 - suma rămasă de restituit 6), din care:

F6.1. - suma rămasă de restituit din taxă/timbru

F6.2, - dobânda aferentă sumei rămase de restituit din taxă/timbru

G - Instituţia care a restituit (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/Administraţia Fondului pentru Mediu)

H - Numărul şi data documentului de plată

I - Cuantumul sumei achitate

J - Nr.

K – Data

L – Marca

M - Tipul/Varianta

N - Anul fabricaţiei

O - Nr. de înmatriculare

P - Nr. de identificare

R - Seria cărţii de identitate

 

Nr. crt.

A

B

Cereri de restituire

Natura sumei aprobate la restituire 1)

Datele de identificare ale autovehiculelor

C

D

E

F

F1

 

F5

F6

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

F 11

F 12

F 13

...

...

...

F 51

F 52

F 53

F 61

F 62

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se va menţiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:

- taxă pe poluare pentru autovehicule;

- taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;

- taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;

- timbrul de mediu pentru autovehicule;

- taxă neutilizată;

- diferenţe de sume plătite;

- valoarea reziduală a timbrului;

- cheltuieli băneşti;

- alte cheltuieli ocazionate de executarea silită;

- actualizarea sumelor restituite cu indicele preţurilor de consum;

- dobânda cuvenită contribuabilului.

2) Se va menţiona tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire astfel cum a fost stabilit prin actele normative în vigoare la momentul stabilirii acesteia.

3) Se vor păstra informaţiile existente până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

4) Se va menţiona cuantumul aferent fiecărei tranşe din graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.

5) Se vor menţiona sumele stabilite prin Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.

3) Se vor menţiona sumele rămase de restituit potrivit art. 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.278(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016

 

Văzând Referatul Direcţiei transport naval nr. 7.736/351/CC din 5.04.2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.278(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016,

ţinând seama de prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, precum şi ale art. 4 al Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, Sa care România a aderat prin Legea nr. 269/2006,

luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.278(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 975.

 

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC.278(70)

(Adoptată la 28 octombrie 2016)

 

Amendamente la Anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

 

Amendamente la anexa VI la MARPOL

(Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor)

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin, amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,

luând notă de articolul 16 din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 şi 1997 referitoare la aceasta (MARPOL), care specifică procedura de amendare şi conferă organismului corespunzător al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la aceasta,

luând în considerare, la cea de-a şaptezecea sa sesiune, amendamentele propuse la anexa VI la MARPOL referitoare la sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil,

1 adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al MARPOL, amendamentele la anexa VI la MARPOL, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2 stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al MARPOL, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 septembrie 2017, în afara cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi comunicat Organizaţiei obiecţiile lor cu privire la amendamente;

3 invită părţile să ia notă că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al MARPOL, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 martie 2018, după acceptarea acestora conform paragrafului 2 de mai sus;

4 invită în continuare părţile să ia în considerare punerea în aplicare a amendamentelor menţionate la anexa VI la MARPOL, cât de curând este posibil, la navele autorizate să arboreze pavilioanele lor;

5 încurajează Organizaţia să stabilească cât de curând este posibil Baza de date a OMI pentru consumul de combustibil;

6 solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al MARPOL, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor părţilor la MARPOL;

7 solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC.278(70)

 

 

Amendamente la Anexa VI la MARPOL

 

(Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor)

 

Anexa VI

Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave

 

Regula 1

Aplicare

1 Referirea la „regulile 3,5,6,13,15,16,18,19,20,21 şi 22” este înlocuită cu „regulile 3, 5, 6, 13. 15,16,18,19, 20, 21, 22 şi 22A”.

Regula 2

Definiţii

2 După paragraful existent 47 sunt adăugate paragrafele noi 48, 49 şi 50, după cum urmează:

„48 An calendaristic Înseamnă perioada de la 1 ianuarie până la 31 decembrie inclusiv.

49 Companie înseamnă proprietarul navei sau orice altă organizaţie sau persoană, precum ar fi managerul sau navlositorul de navă nudă care şi-a asumat responsabilitatea pentru operarea navei de la proprietarul navei şi care prin asumarea acestor responsabilităţi a fost de acord să preia toate sarcinile şi responsabilităţile impuse prin Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării, aşa cum este amendat.

50 Distanţa parcursă înseamnă distanţa parcursă deasupra fundului mării.”

Regula 3

Excepţii şi derogări

3 în paragraful 2, între propoziţiile 2 şi 3 existente, este adăugată o propoziţie nouă după cum urmează:

„O exceptare acordată în conformitate cu prezenta regulă nu trebuie să scutească nava de la cerinţa de raportare prevăzută în regula 22A şi nu trebuie să modifice tipul şi scopul datelor cerute a fi raportate în conformitate cu regula 22A.”

Regula 5

Inspecţii

4 La sfârşitul paragrafului 4.3, după cuvintele „la bord” este adăugat un text nou după cum urmează:

„şi, în cazul unei nave căreia i se aplică regula 22A, că acesta a fost revizuit în mod corespunzător pentru a ţine cont de O transformare importantă dacă aceasta afectează metodologia de colectare a datelor şi/sau procedurile de raportare;”

şi, după semnul de punctuaţie punct şi virgulă, cuvântul „şi” este şters

5 La sfârşitul paragrafului 4.4, semnul de punctuaţie punct este înlocuit cu şi”.

6 După paragraful existent 4.4 este adăugat un paragraf nou 4.5, după cum urmează:

„.5 Administraţia trebuie să se asigure ca pentru fiecare navă căreia i se aplică regula 22A, SEEMP este în conformitate cu regula 22.2 din prezenta anexă. Aceasta trebuie să se facă înainte de colectarea datelor în conformitate cu regula 22A din prezenta anexă, cu scopul de a se asigura că metodologia şi procedurile sunt în vigoare înainte de începerea primei perioade de raportare a navei. Confirmarea conformităţii trebuie să fie furnizată navei şi păstrată la bord.”

Regula 6

Emiterea sau confirmarea certificatelor şi declaraţiilor de conformitate referitoare la raportarea consumului de combustibil

7 în titlul regulii 6, cuvintele „şi declaraţiilor de conformitate referitoare la raportarea consumului de combustibil” sunt inserate după cuvântul „certificatelor”.

8 După paragraful 5 existent sunt adăugate paragrafele noi

6 şi 7, după cum urmează:

 „Declaraţie de conformitate - Raportarea consumului de combustibil

6 După primirea datelor raportate în conformitate cu regula 22A.3 din prezenta anexă, Administraţia sau oricare organizaţie autorizată în mod corespunzător de către aceasta trebuie să stabilească dacă datele au fost raportate în conformitate cu regula 22A din prezenta anexă şi, dacă este aşa, să emită navei o declaraţie de conformitate referitoare la consumul de combustibil nu mai târziu de cinci luni de la începerea anului calendaristic. În fiecare caz, Administraţia îşi asumă întreaga responsabilitate pentru această declaraţie de conformitate.

7 După primirea datelor raportate în conformitate cu regulile 22A.4, 22A.5 sau 22A.6 din prezenta anexă, Administraţia sau oricare organizaţie autorizată în mod corespunzător de către aceasta trebuie să stabilească cu promptitudine dacă datele au fost raportate în conformitate cu regula 22A şi, dacă este aşa, să emită navei în acel moment o declaraţie de conformitate referitoare la consumul de combustibil. În fiecare caz, Administraţia îşi asumă întreaga responsabilitate pentru această declaraţie de conformitate.”

Regula 8

Forma certificatelor şi declaraţiilor de conformitate referitoare la raportarea consumului de combustibil

9 în titlul regulii 8, cuvintele „şi declaraţiilor de conformitate referitoare la raportarea consumului de combustibil1 sunt inserate după cuvântul „certificatelor”.

10 După paragraful 2 existent este adăugat paragraful nou 3, după cum urmează:

„Declaraţie de conformitate - Raportarea consumului de combustibil

3 Declaraţia de conformitate stabilită în aplicarea regulilor 6.6 şi 6.7 din prezenta anexă trebuie să fie stabilită în conformitate cu modelul cuprins în apendicele X al prezentei anexe şi trebuie să fie redactat cel puţin în engleză, franceză sau spaniolă. Dacă una dintre limbile oficiale ale părţii care îl emite este, de asemenea, utilizată, atunci aceasta va prevala în cazul unei dispute sau divergenţe.”

Regula 9

Durata şi valabilitatea certificatelor şi declaraţiilor de conformitate referitoare la raportarea consumului de combustibil

11 în titlul regulii 9, cuvintele „şi declaraţiilor de conformitate referitoare la raportarea consumului de combustibil” sunt inserate după cuvântul „certificatelor”.

12 După paragraful 11 existent este adăugat paragraful nou 12, după cum urmează:

„Declaraţie de conformitate - Raportarea consumului de combustibil

12 Declaraţia de conformitate stabilită în aplicarea regulii 6.6 din prezenta anexă trebuie să fie valabilă pe durata anului

calendaristic în care este emisă şi în primele cinci luni ale anului calendaristic următor. Declaraţia de conformitate stabilită în aplicarea regulii 6.7 din prezenta anexă trebuie să fie valabilă pe durata anului calendaristic în care este emisă, durata anului calendaristic următor şi în primele cinci luni ale anului calendaristic care urmează acestuia. Toate declaraţiile de conformitate trebuie să fie ţinute la bord cel puţin pe perioada de valabilitate a acestora.”

Regula 10

Controlul statului portului privind cerinţele de operare

13 în paragraful 5, cuvintele „o declaraţie de conformitate referitoare la raportarea consumului de combustibil şi” sunt inserate înainte de cuvintele „un certificat internaţional referitor la randamentul energetic” şi cuvintele „că se găseşte” se înlocuiesc cu cuvintele „că se găsesc”.

Regula 22

Planul de management al randamentului energetic al navei (SEEMP)

14 După paragraful 1 existent, un paragraf nou 2 este inserat după cum urmează şi paragraful 2 existent este renumerotat ca paragraful 3:

„2 La 31 decembrie 2018 sau înaintea acestei date, în cazul unei nave cu tonajul brut de 5000 sau mai mare, SEEMP trebuie să includă o descriere a metodologiei care va fi utilizată pentru colectarea datelor cerute de către regula 22A.1 din prezenta anexă şi procedurile care vor fi utilizate pentru a raporta datele către Administraţia navei.”

15 După regula 22 existentă este inserată o regulă nouă 22A, după cum urmează:

„Regula 22A

Colectarea şi raportarea datelor referitoare la consumul de combustibil al navei

1 Din anul calendaristic 2019, fiecare navă cu tonajul brut de 5000 sau mai mare trebuie să colecteze datele specificate în apendicele IX al prezentei anexe, pentru acel an calendaristic şi pentru fiecare dintre cei care urmează sau porţiuni din aceştia, după cum este potrivit, în conformitate cu metodologia inclusă în SEEMP.

2 Cu excepţia cazurilor prevăzute în paragrafele 4, 5 şi 6 ale prezentei reguli, la sfârşitul fiecărui an calendaristic, nava trebuie să totalizeze datele colectate în acel an calendaristic sau porţiune din acesta, după cum este potrivit.

3 Cu excepţia cazurilor prevăzute în paragrafele 4, 5 şi 6 ale prezentei reguli, în cele trei luni care urmează după sfârşitul fiecărui an calendaristic, nava trebuie să raporteze Administraţiei sale sau oricărei organizaţii autorizate în mod corespunzător de către aceasta valoarea cumulată pentru fiecare dată specificată în apendicele IX al prezentei anexe, pe cale electronică şi folosind un format standardizat, ce urmează a fi elaborat de către Organizaţie.

4 în cazul unui transfer al unei nave de la o Administraţie la alta, nava trebuie, la data finalizării transferului sau cât de aproape de această dată este practicabil, să raporteze

Administraţiei iniţiale sau oricărei organizaţii autorizate în mod corespunzător de către aceasta datele cumulate pentru perioada din anul calendaristic corespunzătoare acelei Administraţii, astfel cum se specifică în apendicele IX al prezentei anexe, şi, la solicitarea în prealabil a acelei Administraţii, datele desfăşurate.

5 în cazul trecerii de la o companie la alta, nava trebuie, la data finalizării trecerii sau cât de aproape de această dată este practicabil, să raporteze Administraţiei sale sau oricărei organizaţii autorizate în mod corespunzător de către aceasta datele cumulate pentru porţiunea din anul calendaristic corespunzătoare companiei, astfel cum se specifică în apendicele IX al prezentei anexe şi, la solicitarea Administraţiei sale, datele desfăşurate.

6 în cazul trecerii simultane de la o Administraţie la alta şi de la o companie la alta, trebuie să se aplice paragraful 4 al prezentei reguli.

7 Datele trebuie să fie verificate în conformitate cu procedurile stabilite de către Administraţie, cu luarea în considerare a liniilor directoare ce urmează a fi elaborate de către Organizaţie.

8 Cu excepţia cazurilor prevăzute în paragrafele 4,5 şi 6 ale

prezentei reguli, datele desfăşurate, care stau la baza datelor raportate prevăzute în apendicele IX al prezentei anexe pentru anul calendaristic precedent, trebuie să fie uşor accesibile pentru o perioadă nu mai mică de 12 luni de la sfârşitul acelui an calendaristic şi să fie comunicate Administraţiei la cerere.

9 Administraţia trebuie să se asigure că datele raportate, prevăzute în apendicele IX al prezentei anexe, de către navele sale înmatriculate cu un tonaj brut de 5000 sau mai mare, sunt transferate Bazei de date a OMI privind consumul de combustibil al navelor, pe cale de comunicare electronică şi folosind un format standardizat ce urmează a fi elaborat de către Organizaţie, nu mai târziu de o lună după emiterea declaraţiilor de conformitate a acestor nave.

10 Pe baza datelor raportate transmise Bazei de date a OMI privind consumul de combustibil al navelor, secretarul general al Organizaţiei trebuie să prezinte un raport anual Comitetului pentru protecţia mediului marin, sintetizând datele colectate, situaţia datelor care lipsesc şi astfel de alte informaţii relevante care pot fi cerute de către Comitet.

11 Secretarul general al Organizaţiei trebuie să menţină o bază de date anonimizată, astfel încât să fie imposibilă identificarea unei anumite nave. Părţile trebuie să aibă acces la datele anonimizate, strict pentru a le analiza şi consulta,

12 Baza de date a OMI privind consumul de combustibil al navelor trebuie să fie preluată şi gestionată de către secretarul general al Organizaţiei în conformitate cu liniile ce urmează a fi elaborate de către Organizaţie.”

16 După apendicele VIII existent sunt inserate apendicele noi IX şi X, după cum urmează:

 

„Apendicele IX

Informaţiile care trebuie transmise la Baza de date a OMI privind consumul de combustibil al navelor

 

Identitatea navei Numărul OMI

Perioada din anul calendaristic pentru care sunt transmise datele Data de începere a perioadei (zz/ll/aaaa)

Data de sfârşit a perioadei (zz/ll/aaaa)

Caracteristicile tehnice ale navei

Tipul navei, astfel cum este definit în regula 2 din prezenta anexă sau alta (să fie specificată)

Tonajul brut (GT)

Tonajul net (NT)

Deadweight-ul (DWT)

Puterea de ieşire (puterea nominală) a motorului principal şi a motoarelor auxiliare alternative cu combustie internă, cu o putere mai mare 130 kW (să fie indicată în kW)

EEDI (dacă este aplicabil)

Clasa de gheaţă

Consumul de combustibil, pe tip de combustibil, în tone, şi metodele utilizate pentru colectarea datelor referitoare la consumul de combustibil.

Distanţa parcursă

Orele în care nava a făcut parcursul.

 

Apendicele X

Modelul Declaraţiei de conformitate - Raportarea consumului de combustibil

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE - RAPORTAREA CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL

Emisă în conformitate cu prevederile Protocolului din 1997, aşa cum a fost amendat, privind amendarea Convenţiei Internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la această (de aici înainte fiind denumit㠄Convenţia*) sub autoritatea Guvernului:

...............................................................................................................................................................

(denumirea completă a părţii)

de către ................................................................................................................................................

(titlul oficial complet al persoanei sau al organizaţiei competente autorizate în conformitate cu prevederile Convenţiei) Caracteristicile navei

Numele navei .........................................................................................................................................

Numărul sau literele distinctive ..........................................................................................................

Numărul OMI .........................................................................................................................................

Portul de înmatriculare .........................................................................................................................

Tonajul brut ...........................................................................................................................................

PRIN PREZENTASE DECLARĂ:

1. că nava a transmis acestei Administraţii datele cerute prin regula 22A din anexa VI la Convenţie, referitoare la operarea navei de la (zz/ll/aaaa) până la (zz/ll/aaaa); şi

2. că datele au fost colectate şi raportate în conformitate cu metodologia şi procedurile indicate în SEEMP-ul navei care

era în vigoare în perioada de la (zz/ll/aaaa) până la (zz/ll/aaaa).

 

Prezenta declaraţie de conformitate este valabilă până la (zz/ll/aaaa) ................................................................................................................................................

Emisă la ................................................................................................................................................

(locul emiterii declaraţiei)

 

Data (zz/ll/aaaa) ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(data emiterii)

(semnătura persoanei autorizate corespunzător care a emis declaraţia) (ştampila sau sigiliul autorităţii, după caz)*

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.