MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 460         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 iunie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

119. - Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles

 

436. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

363. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.281. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora

 

17.878/1.625/2.111. - Ordin al ministrului turismului, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Germisara” - S.A.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional „Pentru Patrie”

 

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul*) de dialog politic şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 25 mai 2018.

Nr. 119.


*) Acordul se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 mai 2018.

Nr. 436.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 7 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) aplicarea de către ordonatorul principal de credite a criteriilor de prioritizare, detaliate în anexa nr. 1;

b) prezentarea către Ministerul Finanţelor Publice, în atenţia Unităţii de evaluare a investiţiilor publice, a informaţiilor rezultate din aplicarea criteriilor de prioritizare, conform prevederilor lit. a), în forma din anexa nr. 2 şi în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3), anterior sau la momentul promovării, spre avizare, a proiectului de hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.”

2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) în etapa de implementare a proiectului de investiţii publice ordonatorii principali de credite calculează şi raportează trimestrial către Ministerul Finanţelor Publice indicatori de progres şi rezultat în unităţi fizice/valorice în vederea monitorizării implementării acestuia.”

3. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru toate proiectele de investiţii publice semnificative, ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în termen de maximum un an de la punerea în funcţiune a acestora, să elaboreze rapoarte de finalizare. Acestea se transmit către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 30 de zile de la data elaborării. Rapoartele vor cuprinde inclusiv informaţii referitoare la abaterile majore de la calendarul de implementare, precum şi justificarea acestora. În cuprinsul acestor rapoarte vor fi identificate şi orice recomandări/măsuri pentru îmbunătăţirea implementării proiectelor de investiţii publice similare.”

4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Etapa de evaluare ex-post a proiectului de investiţii publice presupune evaluarea, detalierea şi diseminarea de către ordonatorul principal de credite pe site-ul instituţiei a rezultatelor obţinute de un proiect de investiţii publice.

(2) Proiectele de investiţii publice semnificative vor face obiectul unei evaluări a performanţei ulterior finalizării, însă fără a depăşi un termen de 5 ani de la finalizare şi dare în exploatare. Evaluarea va stabili eficienţa şi eficacitatea proiectelor în comparaţie cu previziunile efectuate la nivelul studiului de fezabilitate. Rapoartele de evaluare a performanţei sunt transmise Ministerului Finanţelor Publice de către ordonatorul principal de credite în termen de 30 de zile de la data elaborării.”

5. La articolul 10 alineatul (1), literele b), c), d) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice a listei proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate, conţinând informaţiile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3; informaţiile prevăzute în anexa nr. 3 vor fi însoţite, în toate cazurile, de calendarele de implementare a proiectelor de investiţii publice şi de necesarul anual de finanţare asociat acestora:

c) transmiterea informaţiilor de la lit. b) se face pe suport electronic, la o adresă ce va fi indicată în scris, cu semnătură electronică; în cazul în care ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se face pe suport hârtie; în ambele cazuri comunicarea se face cu respectarea termenului prevăzut la art. 45 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

d) transmiterea oricăror clarificări sau informaţii suplimentare de către ordonatorul principal de credite către Unitatea de evaluare a investiţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pe suport electronic, la adresa indicată pentru corespondenţă, cu semnătură electronică; în cazul în care ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se va face pe suport hârtie; în ambele cazuri, comunicarea se va face în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării scrise a Ministerului Finanţelor Publice;

..................................................................................................................................................

h) transmiterea de către Ministerul Finanţelor Publice, în copie, a memorandumului prevăzut la lit. g) către ordonatorii principali de credite, în termen de maximum 10 zile de la data aprobării acestuia de către Guvern.”

6. La articolul 10 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) În termen de cel mult 45 de zile calendaristice de Ea data aprobării memorandumului de către Guvern, ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanţelor Publice informaţii actualizate în forma prevăzută În anexa nr. 3, precum şi defalcarea pe titluri de cheltuieli a necesarului de finanţare pentru anul bugetar următor, în forma actualizată, pentru verificarea respectării prevederilor art. 45 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.”

7. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru proiectele de investiţii publice finanţate din mai multe titluri de cheltuieli, ordonatorii principali de credite aplică prevederile art. 45 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă la un singur titlu de cheltuieli, în următoarea ordine a priorităţii titlurilor:

a) titlul X - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 sau titlul VIII - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare;

b) titlul XII - Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă;

c) titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice;

d) titlul VII - Alte transferuri;

e) titlul XIII - Active nefinanciare.”

8. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se abrogă.

9. Anexele nr. 1, 3 şi 4 la Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Conţinutul-cadru al raportărilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 363.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

PRECIZĂRI METODOLOGICE

privind acordarea şi justificarea punctajelor pentru proiectele de investiţii publice semnificative prin aplicarea principiilor şi criteriilor de prioritizare

 

Principii

Criterii de prioritizare a proiectelor noi

Justificarea punctajelor

Precizări metodologice

Principiul 1

Oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naţionale

[20 puncte]

1.1. Obiectivele şi ţintele proiectului sunt relevante?

[10 puncte]

0 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii nu sunt în concordanţă cu obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.

5 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii sunt parţial aliniate la obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.

10 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii sunt în strânsă concordanţă cu obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.

Indicarea strategiei la a cărei realizare contribuie proiectul de investiţii, precum şi documentul/actul normativ prin care aceasta este aprobată, eventual şi a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României; se vor indica numărul şi data Monitorului Oficial al României. Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice (MFP) o copie a acestuia.

Exemplu de strategie sectorială:

Strategia de transport intermodal în România 2020, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 457/2011 pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România, cu modificările şi completările ulterioare. Exemplu de strategie naţională: Programul Naţional de Reformă

 

1.2. Proiectul reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale sau naţionale?

[10 puncte]

0 puncte - Proiectul de investiţii nu este inclus în strategiile naţionale sau sectoriale.

5 puncte - Proiectul de investiţii este inclus în strategiile sectoriale.

10 puncte - Proiectul de investiţii este inclus în strategiile naţionale.

Se vor preciza strategiile în care este inclus proiectul de investiţii publice, precum şi documentul/actul normativ prin care acestea sunt aprobate, eventual şi a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României; se vor indica numărul şi data Monitorului Oficial al României. Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia MFP o copie a acestuia.

Principiul 2

Justificarea economică şi socială

[40 puncte]

2.1. Proiectul este justificat economic prin studiul de (pre)fezabilitate sau, după caz, memoriul tehnico-economic sau nota de fundamentare?

[20 puncte]

0 puncte dacă:

- nu există informaţii referitoare la indicatorii de performanţă economică: VENA, RIRE, raportul B/C sau

- în situaţia în care VENA < 0 şi/sau RIRE < RAS şi nu există importante beneficii nefinanciare care să fie luate în calcul

20 puncte - dacă VENA > 0 şi RIRE > RAS.

Pentru indicatorii de performanţă economică se transmit valoarea şi modul de calcul. Pentru valorile de referinţă luate în considerare se va indica sursa oficială a acestora.

RAS este, după caz, 5% în termeni reali, în conformitate cu Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii, ediţia revizuită de Comisia Europeană/Direcţia Generală de Politică Regională în 2014, sau 5,5%, conform ediţiei din 2008 a acestui Ghid.

 

2.2. Proiectul are justificare socială?

[10 puncte]

0 puncte - Nu are justificare socială.

10 puncte - Proiectul este justificat social.

Ordonatorii principali de credite vor prezenta minimum trei indicatori cost-utilitate, în funcţie de specificul proiectului/sectorului, care să fundamenteze punctajul acordat pentru justificarea socială.

Exemple de indicatori de utilitate: reducerea mortalităţii, crearea de locuri de muncă, creşterea speranţei de viaţă, îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea emisiilor, economii de timp de transport/călătorie, îmbunătăţirea siguranţei, reducerea numărului de accidente.

 

2.3. Impactul de mediu al proiectului corespunde legislaţiei în vigoare?

[10 puncte]

0 puncte dacă:

- nu a fost transmis documentul emis de autoritatea competentă de mediu care atestă că impactul proiectului de investiţii asupra mediului corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare;

10 puncte dacă:

- impactul proiectului de investiţii asupra mediului corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare, conform documentului emis de autoritatea competentă de mediu; sau

- nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, conform documentului emis de autoritatea competentă de mediu.

Vor fi prezentate documentele emise de autoritatea competentă de mediu.

Principiul 3

Suportabilitatea şi sustenabilitatea financiară

[20 puncte]

3.1. Cerinţele totale de finanţare ale proiectului respectă o estimare realistă a resurselor disponibile pentru sector/subsector?

[10 puncte]

0 puncte - Proiectul de investiţii publice nu respectă cerinţele prevăzute la art. 43 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, cerinţele prevăzute la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

10 puncte - Proiectul de investiţii publice respectă cerinţele prevăzute la art. 43 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, cerinţele prevăzute la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Excepţia prevăzută la art. 43 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se punctează din oficiu cu punctajul maxim.

 

3.2. Finanţarea totală/Fondurile necesită şi cofinanţare de la bugetul de stat?

[5 puncte]

0 puncte - proiect de investiţii finanţat integral de la bugetul de stat

2 puncte - proiect de investiţii finanţat de la bugetul de stat şi venituri proprii

3 puncte-proiect de investiţii finanţat din fonduri rambursabile şi alte surse 5 puncte - proiect de investiţii finanţat din fonduri nerambursabile şi alte surse

Pentru proiectele de investiţii publice pentru care se actualizează indicatorii tehnico-economici aprobaţi, precum şi pentru cele incluse în legea bugetului de stat se vor indica numărul şi data hotărârii de Guvern. Proiectul de investiţii publice va fi încadrat doar în una dintre situaţiile enumerate la justificarea punctajelor.

 

3.3. Există

aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare şi întreţinere rezultate odată ce proiectul este finalizat?

[5 puncte]

0 puncte - nu va genera venituri*; 3 puncte - va genera venituri care vor acoperi parţial costurile de operare şi întreţinere;

5 puncte - va genera venituri care vor acoperi integral costurile de operare şi întreţinere.

Conform studiilor şi previziunilor.

*Cu excepţia acelor proiecte de investiţii care aduc importante beneficii nefinanciare, cum ar fi, dar fără a se limita la: proiecte de conservare a biodiversităţii, situri de patrimoniu cultural, peisaj; pentru aceste proiecte se va acorda punctajul maxim.

Principiul 4

Aranjamente pentru implementare/ Performanţa în implementare

[20 puncte]

4.1. Cât de bine s-a făcut actuala pregătire a proiectului?

[10 puncte]

2 puncte - Proiectul de investiţii are studiu de prefezabilitate întocmit conform prevederilor legale în vigoare*.

3.5 puncte - Proiectul de investiţii are studiu de fezabilitate întocmit conform prevederilor legale în vigoare*.

3.5 puncte - Proiectul de investiţii are indicatorii tehnico-economici aprobaţi, conform prevederilor legale în vigoare

1 punct - Proiectul de investiţii are alte documente aprobate, conform prevederilor legale aplicabile; în cazul în care legislaţia nu prevede afte documente, se acordă din oficiu 1 punct.

Se vor prezenta informaţii referitoare la data elaborării şi aprobării documentaţiilor respective, pentru fiecare dintre acestea. Punctajul acordat pentru fiecare documentaţie se cumulează.

*Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, conform excepţiilor reglementate la art. 15 din acest act normativ, alte prevederi legale aplicabile.

Punctarea se va face din oficiu pentru numărul de puncte corespunzător documentaţiei ce nu era necesar a fi elaborată, conform prevederilor legale aplicabile. La fel se va proceda şi în cazul documentaţiei echivalente elaborate.

La evaluarea gradului de pregătire a proiectului de investiţii publice vor fi avute în vedere doar primele două elemente de punctare, respectiv întocmirea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate.

 

4.2. S-au definit indicatori corespunzători pentru progresul şi performanţa proiectului şi au fost proiectate aranjamente adecvate pentru monitorizare şi evaluare?

[5 puncte]

Indicatori de progres şi de rezultat, exprimaţi în unităţi valorice, fizice sau de altă natură, cuantificabile, prin raportare la obiectivele specifice ale proiectului, inclusiv un calendar de implementare a principalelor etape/activităţi aferente proiectului de investiţii publice:

- 0 puncte dacă nu există;

- 2 puncte dacă există;

Indicatori de performanţă financiară: VFNA, RRF:

- 0 puncte dacă nu s-au calculat;

- 0,75 puncte pentru fiecare indicator calculat

Aranjamente pentru monitorizare şi evaluare avute în vedere:

- 0 puncte dacă nu au fost avute în vedere aranjamente pentru monitorizare şi evaluare;

-1,5 puncte dacă se au în vedere aranjamente pentru monitorizare şi evaluare

Din momentul introducerii în legea bugetului de stat, pentru toate proiectele de investiţii publice semnificative se calculează şi se raportează trimestrial către MFP indicatori de progres/rezultat în unităţi fizice/valorice.

Se vor preciza indicatorii de progres şi rezultat definiţi. Se va anexa calendarul de implementare.

Se vor preciza indicatorii calculaţi pentru evaluarea performanţei financiare a proiectului de investiţii publice.

Se vor preciza măsurile ce vor fi luate

 

4.3. Există o structură de management de proiect identificată care răspunde de progresul implementării?

[5 puncte]

0 puncte - Nu au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii publice.

2 puncte - Au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii publice.

5 puncte - Au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii publice, iar persoanele au experienţă în implementarea unor proiecte similare.

Se va nominaliza persoana/departamentul şi se vor comunica detaliile de contact; se va detalia experienţa personalului desemnat în implementarea unuia sau mai multor proiecte similare.

Principiul 1

Oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naţionale

[20 puncte]

1.1. Obiectivele şi ţintele proiectului mai sunt relevante?

[10 puncte]

0 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii nu mai sunt în concordanţă cu obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.

5 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii sunt parţial aliniate la obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.

10 puncte - Obiectivele generale şi specifice şi ţintele proiectului de investiţii sunt în strânsă concordanţă cu obiectivele strategiilor naţionale sau sectoriale.

Indicarea strategiei la a cărei realizare contribuie proiectul de investiţii, precum şi documentul/actul normativ prin care aceasta este aprobată, eventual şi a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României; se vor indica numărul şi data Monitorului Oficial al României. Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia MFP o copie a acestuia.

Exemplu de strategie sectorială:

Strategia de transport intermodal în România 2020, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 457/2011 pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România, cu modificările şi completările ulterioare. Exemplu de strategie naţională: Programul Naţional de Reformă.

 

1.2. Proiectul mai reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale sau naţionale?

[10 puncte]

0 puncte - Proiectul de investiţii nu este inclus în strategiile naţionale sau sectoriale.

5 puncte - Proiectul de investiţii este inclus în strategiile sectoriale. 10 puncte - Proiectul de investiţii este inclus în strategiile naţionale.

Se vor preciza strategiile în care este inclus proiectul de investiţii publice, precum şi documentul/actul normativ prin care aceasta este aprobată, eventual şi a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României; se vor indica numărul şi data Monitorului Oficial al României. Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziţia MFP o copie a acestuia. Proiectul de investiţii publice va fi încadrat doar în una dintre situaţiile enumerate la justificarea punctajelor.

 

Principiul 2

Justificarea economică şi socială

[30 puncte]

2.1. Proiectul mai este justificat economic?

[15 puncte]

0 puncte dacă:

- nu există informaţii referitoare la indicatorii de performanţă economică: VENA, RIRE, raportul B/C sau

- VENA < 0 şi/sau RIRE < RAS şi nu există beneficii nefinanciare importante;

Pentru indicatorii de performanţă economică se transmite atât valoarea, cât şi modul de calcul. Pentru valorile de referinţă luate în considerare se va indica sursa oficială a acestora.

În cazul în care legislaţia în vigoare nu prevedea obligativitatea calculării acestor indicatori, se vor furniza detaliile necesare aferente acelor indicatori, necesari pentru justificarea economică, calculaţi conform

 

 

- nu există informaţii referitoare la eficienţa economică a proiectului de investiţii;

15 puncte - dacă VENA > 0,

RIRE > RAS.

prevederilor legale în vigoare la data elaborării documentaţiei sau alte elemente de justificare economică avute în vedere la momentul respectiv.

RAS este, după caz, 5% în termeni reali, în conformitate cu Ghidul pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de investiţii, ediţia revizuită de Comisia Europeană/Direcţia Generală de Politică Regională în 2014, sau 5,5%, conform ediţiei din 2008 a acestui Ghid.

 

2.2. Proiectul mai are justificare socială?

[10 puncte]

0 puncte - Nu mai are justificare socială.

10 puncte - Proiectul mai este justificat social.

Ordonatorii principali de credite vor prezenta minimum trei indicatori cost-utilitate, în funcţie de specificul proiectului/sectorului, care să fundamenteze punctajul acordat pentru justificarea socială. Exemple de indicatori de utilitate: reducerea mortalităţii, crearea de locuri de muncă, creşterea speranţei de viaţă, îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea emisiilor, economii de timp de transport/călătorie, îmbunătăţirea siguranţei, reducerea numărului de accidente.

 

2.3. Impactul de mediu al proiectului mai corespunde cu cel proiectat iniţial?

[5 puncte]

0 puncte dacă:

- nu a fost transmis documentul emis de autoritatea competentă de mediu care atestă că impactul proiectului de investiţii asupra mediului corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare.

5 puncte dacă:

- impactul proiectului de investiţii asupra mediului corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare, conform documentului emis de autoritatea competentă de mediu; sau

- nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, conform documentului emis de autoritatea competentă de mediu

Vor fi prezentate documentele emise de autoritatea competentă de mediu.

 

Principiul 3 Suportabilitatea şi sustenabilitatea financiară

[20 puncte]

3.1 Cerinţele totale de finanţare ale proiectului respectă şi au respectat o estimare realistă a resurselor disponibile pentru sector/subsector?

[10 puncte]

0 puncte - Bugetele anuale alocate, inclusiv pentru anul curent, nu au acoperit necesarul de finanţare al proiectului de investiţii publice.

10 puncte - Bugetele anuale alocate, inclusiv pentru anul curent, au acoperit necesarul de finanţare al proiectului de investiţii publice.

Se vor furniza informaţiile necesare pentru determinarea încadrării proiectului în unul din cele două cazuri.

 

3.2. Finanţarea totală/Fondurile necesită şi cofinanţare de la bugetul de stat?

[5 puncte]

0 puncte - proiect de investiţii finanţat integrai de la bugetul de stat

2 puncte - proiect de investiţii finanţat de la bugetul de stat şi venituri proprii

3 puncte - proiect de investiţii finanţat din fonduri rambursabile şi alte surse

5 puncte - proiect de investiţii finanţat din fonduri nerambursabile şi alte surse

Se vor preciza sursele de finanţare, precum şi hotărârea Guvernului de aprobare a acestora, respectiv data şi numărul hotărârii Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. Proiectul de investiţii publice va fi încadrat doar în una dintre situaţiile enumerate la justificarea punctajelor.

 

3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare şi întreţinere rezultate odată ce proiectul este finalizat?

[5 puncte]

0 puncte - nu generează venituri*; 3 puncte - generează venituri care acoperă parţial costurile de operare şi întreţinere;

5 puncte - generează venituri care acoperă integral costurile de operare şi întreţinere.

Conform studiilor şi previziunilor.

*Cu excepţia acelor proiecte care aduc importante beneficii nefinanciare, cum ar fi, dar fără a se limita la: proiecte de conservare a biodiversităţii, situri de patrimoniu cultural, peisaj; pentru aceste proiecte se va acorda punctajul maxim aferent subcriteriului.

Principiul 4

Aranjamente pentru implementare/ Performanţa în implementare

[30 puncte]

4.1. Cât de bine a fost făcută pregătirea proiectului?

[15 puncte]

4 puncte - proiectul de investiţii are întocmit studiu de prefezabilitate, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă;

5 puncte - proiectul de investiţii are întocmit studiu de fezabilitate, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă;

5 puncte - proiectul de investiţii are indicatorii tehnico-economici aprobaţi, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă;

1 punct - proiectul de investiţii are alte documente aprobate, conform prevederilor legale aplicabile (de exemplu, studiu de fundamentare a deciziei de concesionare); în cazul în care legislaţia nu prevede alte documente, se acordă din oficiu 1 punct.

Se vor prezenta şi informaţii referitoare la data elaborării şi aprobării documentaţiilor respective, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care la data relevantă legislaţia aplicabilă nu impunea elaborarea şi/sau aprobarea unuia dintre documente, cum ar fi, spre exemplu, elaborarea studiului de prefezabilitate sau a celui de fezabilitate, aprobarea de către Guvern a demarării proiectului sau similar, se vor furniza informaţii suficiente pentru verificarea justificărilor prezentate. În acest caz, punctarea se va face din oficiu pentru numărul de puncte corespunzător documentaţiei ce nu era necesar a fi elaborată. La fel se va proceda şi în cazul documentaţiei echivalente elaborate. Punctajul acordat se însumează.

 

4.2. Indicatorii definiţi iniţial pentru progresul şi performanţa proiectului mai corespund actualului stadiu de implementare?

[10 puncte]

Costul total aprobat

3.5 puncte - Costul total aprobat iniţial al investiţiei actualizat cu indicii de preţuri nu a fost depăşit.

0 puncte - Costul total iniţial al investiţiei actualizat cu indicii de preţuri a fost depăşit.

Durata aprobată de realizare a investiţiei

3.5 puncte - Durata aprobată iniţială de realizare a investiţiei nu a fost depăşită.

0 puncte - Durata iniţială de realizare a investiţiei a fost depăşită. Calendarul de implementare a proiectului

3 puncte - Calendarul de implementare a principalelor etape/activităţi aferente proiectului de investiţii publice, aşa cum a fost el definit iniţial, la demararea proiectului, inclusiv cu detalierea gradului de execuţie fizică şi valorică, a fost respectat.

0 puncte - Calendarul de implementare a principalelor etape/activităţi aferente proiectului

Pentru toate proiectele de investiţii publice semnificative se calculează şi se raportează trimestrial către MFP indicatori de progres/rezultat în unităţi fizice/valorice. Indicatorii de progres/rezultat şi performanţă includ, dar nu se limitează la: costul total al investiţiei, durata de realizare a investiţiei, programul de execuţie, cu detalierea gradului de execuţie fizică, exprimat în unităţi fizice sau de altă natură, cuantificabile, şi valorică, precum şi capacităţi fizice executate raportat la capacităţi fizice programate iniţial.

Vor fi prezentate informaţiile necesare pentru verificarea corectitudinii acordării punctajului pentru fiecare element.

Se va prezenta calendarul de implementare a proiectului conţinând atât termenele definite iniţial, cât şi termenele efective de realizare/îndeplinire a activităţilor/etapelor definite pentru implementarea proiectului, în forma ce reflectă stadiul actual. Se vor prezenta şi alte informaţii necesare verificării corectitudinii acordării punctajului, pentru fiecare element de punctare.

 

 

de investiţii publice, aşa cum a fost el definit iniţial, la demararea proiectului, inclusiv cu detalierea gradului de execuţie fizică şi valorică, nu a fost respectat.

 

 

4.3. Există o structură de management de proiect identificată care răspunde de progresul implementării?

[5 puncte]

0 puncte - nu au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiţii;

2 puncte - au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea

progresului implementării proiectului de investiţii publice;

5 puncte - au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului, iar persoanele au experienţă în implementarea unor proiecte similare.

Se va nominaliza persoana/departamentul şi detaliile de contact; se va detalia experienţa personalului desemnat în implementarea unuia sau mai multor proiecte similare.

Principiul auxiliar utilizat pentru proiectele în continuare Perioada rămasă până la finalizarea proiectului de investiţii publice

[puncte suplimentare]

A.1. Cât de avansat este proiectul ca timp rămas, respectiv câţi ani au mai rămas sau stadiu fizic, respectiv cât mai este de implementat?

[5 puncte suplimentare]

1 punct - stadiul fizic <30%

3 puncte - stadiul fizic se situează în intervalul 30%-75%

5 puncte - stadiul fizic >75% sau durata rămasă pentru finalizarea proiectului de investiţii este mai mică de 1 an, conform ultimului program de lucrări agreat între beneficiar şi constructor/ antreprenor**

Se indică atât încadrarea în interval, cât, şi nivelul stadiului fizic şi valoric în termeni procentuali şi în capacităţi finalizate, exprimate în unităţi de măsură.

 

**Acest document actualizat se va prezenta MFP.

 

A.2. Care ar fi costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului?

[-5 puncte suplimentare]

(-5) puncte - atunci când costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului de investiţii se situează sub 10% din costurile de finalizare 0 puncte - dacă costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului de investiţii depăşesc 10% din costurile de finalizare.

Se vor furniza informaţii cu privire la costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului de investiţii publice, precum şi costurile de finalizare a proiectului de investiţii publice.

 

- VENA reprezintă valoarea economică netă actualizată a proiectului de investiţii publice.

- RIRE reprezintă rata internă de rentabilitate economică a proiectului de investiţii publice.

- RAS reprezintă rata de actualizare socială a proiectului de investiţii publice.

- VFNA reprezintă valoarea financiară netă actualizată a proiectului de investiţii publice.

B/C reprezintă raportul dintre beneficii şi costuri aferente proiectului de investiţii publice.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

Ministerul/Instituţia/Autoritatea

 

Informaţii financiare şi nefinanciare cu privire la proiectele de investiţii publice semnificative prioritizate

 

Nr.

crt.

Denumirea proiectului de investiţii semnificativ

Beneficiar

PC/PN

Cod fişă

Stadiu fizic <%)

Stadiu valoric (%)

Valoarea iniţial aprobată a proiectului

(mii lei)

Valoarea actualizată a proiectului

(mii lei)*

Document de aprobare a valorii actualizate nr./data

Cheltuieli efectuate până la 31 decembrie a anului precedent (mii lei)

Cheltuieli estimate pentru anul curent

(anul n)

(mii lei)**

Rest de finanţat până la finalizarea proiectului

(mii lei)***

Termenul de finalizare al proiectului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 = 8-10-11

13

1

Proiect de investiţii 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Proiect de investiţii 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Proiect de investiţii 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Valoare proiect actualizată conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

** Se va completa în funcţie de programul anual actualizat.

*** Cu defalcare pe ani, până la finalizarea proiectului (anul n + 1, n + 2 etc.).

 

Semnătura

...........................................

Ordonator principal de credit

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

LISTA

proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiţii semnificativ

OPC

Beneficiar

PC/PN

Cod fişă

Punctaj ordonator principal de credite

Stadiu fizic

W

Stadiu valone (%)

Valoarea actualizată a proiectului (mii lei)

Rest de finanţai până la finalizarea proiectului

(mii lei)

Termenul de finalizare al proiectului

Alte informaţii

0

1

2

3

4

5

G

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Proiect de investiţii 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Proiect de investiţii 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Proiect de investiţii 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora

 

Având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 770.748/770.792 din 14 mai 2018,

în temeiul dispoziţiilor art. 2206 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora, prevăzută În anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 18 mai 2018.

Nr. 1.281.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGI E

de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora

 

1. În scopul încasării contribuţiei asigurătorii pentru muncă datorate de contribuabilii persoane fizice şi juridice prevăzuţi la art. 2201 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Cod fiscal, la unităţile Trezoreriei Statului se deschide contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.47.03.00 „Sume din contribuţia asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire1, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

2. Stingerea contribuţiei asigurătorii pentru muncă se realizează de către organul fiscal central potrivit prevederilor art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Sumele plătite de contribuabili în contul prevăzut la pct. 1 se distribuie de către organul fiscal central potrivit legii, bugetelor şi fondurilor prevăzute la art. 2206 alin. (4) din Codul fiscal, proporţional cu cotele prevăzute de acelaşi articol, astfel:

a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, în contul

28.A.20.11.00 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor;

b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru şomaj, în contul 28.A.20.10.00 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru şomaj”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor;

c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în contul 22.A.20.09.00 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă şi boli profesionale”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor;

d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale, în contul 26.A.20.12.00 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru concedii şi indemnizaţii”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor;

e) 20%, care se face venit la bugetul de stat, în contul 20 A20.08.00 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă aferentă bugetului de stat”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

4. Cotele prevăzute la pct. 3 se pot modifica prin legea anuală a bugetului de stat.

5. Distribuirea/corecţiile soldului creditor al contului prevăzut la pct. 1 se efectuează lunar, până în ultima zi lucrătoare din lună, după înregistrarea încasărilor în acest cont.

6. În situaţia în care după efectuarea operaţiunilor efectuate la pct. 5 soldul contului prevăzut la pct. 1 este debitor, organul fiscal central competent procedează la întregirea sumei încasate în contul 20.A.47.03.00 „Sume din contribuţia asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

7. Sumele distribuite/corectate potrivit pct. 3, 5 şi 6 se determină utilizându-se două zecimale, iar rotunjirea zecimalelor sumelor astfel determinate se face prin rotunjirea la 1 ban a fracţiunilor de peste 0,5 bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 0,5 bani.

8. Eventualele diferenţe rezultate ca urmare a rotunjirii sumelor la 2 zecimale rămase în urma distribuirii efectuate pentru bugetele şi fondurile prevăzute la pct. 3 lit. a)-e) rămân înregistrate în contul 20.A.20.08.00 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă aferentă bugetului de stat”.

9. În vederea efectuării operaţiunilor de distribuire şi corecţie prevăzute la pct. 3, 5 şi 6, organul fiscal central competent transmite unităţii Trezoreriei Statului un fişier în format electronic. După distribuire, Trezoreria transmite către organul fiscal central competent un fişier în format electronic în vederea importării operaţiunilor de distribuire din contul 20.A.47.03.00 pe cod plătitor.

10. Operaţiunile de distribuire şi corecţie efectuate asupra bugetelor prevăzute la pct. 3 nu se înregistrează în evidenţa analitică pe plătitor a organului fiscal central competent.

11. Codurile IBAN aferente conturilor de venituri bugetare prevăzute la pct. 3 nu se înscriu în lista codurilor IBAN care se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

 

 

MINISTERUL TURISMULUI

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 17.878 din 18 aprilie 2018

Nr. 1.625 din 3 mai 2018

Nr. 2.111 din 23 mai 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Germisara” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul turismului, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii „Germisara” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea „Germisara” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul turismului,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Gheorghe Trif

Lia-Olguţa Vasilescu

Eugen Orlando Teodorovici

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Societatea GERMISARA - S.A.

Sediul/Adresa: Geoagiu Băi, judeţul Hunedoara

Cod unic de înregistrare 2093294

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

566

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

564

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

2

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

558

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

558

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

88

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

26

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

426

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

191

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

181

 

 

 

C2

bonusuri

14

10

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

228

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

7

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

18

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

8

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

6

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

2

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

50

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

50

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

5

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

5

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3183

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2517

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

113

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

989

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

0

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional „Pentru Patrie”

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în 2017

Denumirea partidului politic: Partidul Naţional „Pentru Patrie”

Sediul partidului politic: Str. Duzilor nr. 40, satul Dumitrana, oraşul Măgurele, judeţul Ilfov

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în 2017

Cuantumul total al cotizaţiilor

primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în

luna

februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor

primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor

primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor

primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor

primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor

primite în luna

septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor

primite în luna

octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor

primite în luna

noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

decembrie

1

Bucureşti

 

 

 

100

 

65

40

96

 

 

100

23

 

Cuantumul total

424

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Arniceru Viorel

Semnătura

 

Data întocmirii

2.05.2017

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.