MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 461/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 461         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 iunie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

692. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu” Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu” Bucureşti

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. SP 5.783/2018;

- Adresa Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu” Bucureşti nr. 3.023/2018,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu” Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu” Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.476/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu” Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 066 din 30 decembrie 2016.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 692.

 

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu” Bucureşti

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu” Bucureşti, denumit în continuare centru, este înfiinţat şi funcţionează ca unitate sanitară cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii, în baza Legii nr. 377/2006 privind înfiinţarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - Bucureşti.

(2) Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 770/2013*) se aprobă schimbarea denumirii centrului în Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Dr. Nicolae Robănescu” Bucureşti.

Art. 2. - Centrul desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică medicală şi asigură asistenţă medicală de specialitate - recuperare neuropsihomotorie şi locomotorie, asistenţă spitalicească - pacienţilor din Bucureşti şi din ţară, cu afecţiuni neurolocomotorii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


*) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 770/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 3. - (1) Principalele atribuţii ale centrului se referă la cercetare ştiinţifică medicală şi asigurarea unei asistenţe medicale de specialitate, pe tipuri de servicii de sănătate conform prevederilor legale în vigoare, astfel:

a) servicii preventive de recuperare;

b) servicii curative de recuperare;

c) servicii paliative de recuperare.

(2) în vederea realizării acestor atribuţii, conducerea centrului are obligaţia de a pune în aplicare prevederile legale privind cercetarea ştiinţifică medicală şi asigurarea asistenţei medicale de specialitate cu respectarea măsurilor pentru prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale.

(3) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar este obligat să respecte legea privind drepturile şi obligaţiile pacientului.

(4) Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

(5) Are acces la foaia de observaţie clinică generală doar personalul de specialitate medico-sanitar şi cel terapeutic.

(6) Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

(7) în cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

(8) Pacientul are acces la datele medicale personale.

(9) Libertatea de deplasare din salon a pacientului nu poate fi restricţionată, cu excepţia perioadelor de vizită medicală, când pacientul are obligaţia de a nu părăsi salonul până la terminarea acestora.

(10) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi se realizează numai cu consimţământul pacientului.

(11) în cazul pacienţilor decedaţi, asistenta medicală de serviciu şi medicul de gardă au obligaţia (legală) de a anunţa telefonic, prin centrala telefonică, aparţinătorii legali ai pacientului decedat, după trecerea a două ore de la constatarea decesului. Anunţul se consemnează în registrul de note telefonice,

(12) Centrul colaborează cu unităţi sanitare şi cu alte instituţii cu care intră în relaţii rezultate din îndeplinirea atribuţiilor sale.

Art. 4. - (1) Centrul se adresează copiilor cu deficienţe neuro- şi locomotorii, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural.

(2) Centrul îşi desfăşoară activitatea într-o echipă multidisciplinară la standardele apreciate naţional şi internaţional, participând la diverse congrese, conferinţe, manifestări ştiinţifice.

(3) Centrul dispune de personalul şi aparatura necesară în obţinerea, cu cât mai multă acurateţe, a unui diagnostic clar şi în vederea recuperării copilului cu deficit neuro- şi locomotor.

(4) în reuşita terapeutică participă echipa multidisciplinară formată din personal de specialitate medico-sanitar şi personal terapeutic şi, deopotrivă, familia şi aparţinătorii.

(5) Tratamentul de recuperare este personalizat în funcţie de particularităţile diagnosticului fiecărui copil.

(6) Centrul urmăreşte ca prin tratamentul recuperator să Obţină, pe lângă câştigul motor, şi pe cel al calităţii vieţii.

(7) Pacienţii, fiind copii încadraţi în grade de handicap grav şi accentuat sau nedeplasabili, sunt internaţi cu aparţinători, ce au un rol semnificativ în recuperarea şi evoluţia acestora, deoarece învaţă cum să efectueze întreţinerea neuromotorie la domiciliu.

(8) Internarea şi externarea pacienţilor se organizează unic pe centru, cu excepţia cazurilor de urgenţă. Internarea pacienţilor se face pe baza biletului de trimitere emis de medicul de familie sau de medicul specialist şi a cărţii/buletinului de identitate sau a unui alt act care să ateste identitatea, după caz. Internarea pacienţilor se aprobă de către medicul şef de secţie.

(9) Repartizarea bolnavilor pe saloane se face avându-se în vedere: natura şi gravitatea bolii, sexul, asigurarea măsurilor de profilaxie a infecţiilor nosocomiale. La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieşire din centru, întocmit de medicul curant, şi cu aprobarea medicului şef de secţie.

(10) Pacienţii autonomi la mers se internează singuri, după doar una sau două internări cu însoţitor, în scopul câştigării autonomiei psihoemoţionale şi a responsabilizării copilului privind deprinderea autoservirii în acţiunile cotidiene. Însoţitorul poate, după caz, să însoţească pacientul la prima sau a două internare pentru a vedea cum se susţine terapia de stimulare învăţată la centru şi acasă.

 

CAPITOLUL III

Conducerea unităţii

 

Art. 5. - (1) Centrul este condus de către manager, persoană fizică.

(2) în cadrul centrului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie şi Comitetul director.

Art. 6. - Conducerea centrului este formată din:

a) Consiliul de administraţie;

b) manager, care asigură conducerea curentă a centrului;

c) Comitetul director.

Art. 7. - (1) în conformitate cu legislaţia în vigoare, la nivelul centrului există Consiliul de administraţie care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a centrului şi de a face recomandări centrului în urma dezbaterilor.

(2) Consiliul de administraţie are următoarea componenţă:

a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi 3 membri supleanţi;

b) un reprezentant numit de consiliul local şi un membru supleant;

c) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină şi un membru supleant;

d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

(3) Membrii Consiliului de administraţie al centrului se numesc prin act administrativ de către Ministerul Sănătăţii.

(4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritate simplă a membrilor prezenţi.

(5) Managerul participă la şedinţele Consiliului de administraţie, fără a avea drept de vot.

Art. 8. - Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:

a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al centrului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, conform prevederilor legale în vigoare;

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

d) avizează programul anual al achiziţiilor publice, întocmit în condiţiile legii;

e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 9. - (1) Managerul centrului încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de 4 ani. Contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii.

(2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Managerul va respecta incompatibilităţile şi conflictele de interese stabilite prin lege.

(4) Conducerea unităţii sanitare acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestuia, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 10. - (1) Din Comitetul director fac parte:

a) managerul;

b) directorul medical:

c) directorul financiar-contabil.

(2) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de către managerul centrului.

Art. 11. - Comitetul director are, în principal, următoarele atribuţii:

a) elaborează planul de dezvoltare al centrului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;

b) elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al centrului;

c) propune managerului, în vederea aprobării:

- numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;

- organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

d) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare, Regulamentul intern şi organigrama centrului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

e) propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de spitalizare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale (infecţii dobândite în urma îngrijirilor medicale), conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

f) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al centrului pe baza centralizării, de către Biroul financiar-contabilitate, a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura centrului, pe care îl supune aprobării managerului;

g) urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefului de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

h) analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care o supune spre aprobare managerului;

i) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, a celor financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

j) analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii centrului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

k) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

l) la propunerea Consiliului medical întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;

m) analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii centrului;

n) întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează împreună cu Consiliul medical şi le prezintă Ministerului Sănătăţii;

o) negociază, prin manager, director medical şi director financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate;

p) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului centrului, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;

q) face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii centrului;

r) negociază cu şeful de secţie/laborator/serviciu şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare a secţiei/laboratorului/serviciului;

s) răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;

ş) analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al centrului.

Art. 12. - Directorul medical are următoarele atribuţii specifice:

a) coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al centrului, planul anual de servicii medicale şi bugetul de venituri şi cheltuieli;

b) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul centrului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţie/laboratoare/servicii şi coordonatori, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;

c) aprobă protocoale de practică medicală la nivelul centrului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului centru;

d) răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pacienţilor internaţi;

e) coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul centrului;

f) întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii/laboratoare/ servicii;

g) avizează utilizarea bazei de date medicale a centrului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

h) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul centrului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

i) răspunde de acreditarea personalului medical al centrului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în centru, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

j) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);

k) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

l) stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul centrului, în vederea utilizări judicioase a fondurilor centrului, a prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;

m) supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, la asigurarea confidenţialităţii datelor medicale şi la constituirea arhivei centrului;

n) întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului centrului, al căror nivel este stabilit anual;

o) preia, exercită şi îndeplineşte toate prerogativele şi sarcinile funcţiei de manager al centrului în intervalele de timp În care managerul lipseşte din activitate;

p) îndeplineşte toate sarcinile ce îi revin, conform legislaţiei în vigoare, privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

q) duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin conform hotărârilor luate în şedinţele Comitetului director sau cele trasate de manager;

r) prezintă Consiliului de administraţie informări trimestriale cu privire la activitatea Consiliului medical;

s) sprijină managerul în demersul de creştere a veniturilor proprii ale centrului, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale şi din orice altă sursă legală;

ş) coordonează. Îndrumă şi răspunde de activitatea secţiilor/compartimentelor cu paturi, a laboratoarelor paraclinice, farmaciei şi a altor structuri medicale funcţionale.

Art. 13. - Atribuţiile specifice directorului financiar-contabil sunt:

a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a centrului, în conformitate cu dispoziţiile legale;

b) organizează contabilitatea în cadrul centrului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile;

c) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;

d) propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;

e) asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al centrului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;

f) participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate;

g) angajează centrul prin semnătură, alături de manager, în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;

h) analizează din punct de vedere financiar planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;

i) participă la organizarea sistemului informaţional al centrului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiar-contabile;

j) evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;

k) asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor centrului către bugetul statului, Trezoreria Statului şi terţi;

l) asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în centru;

m) asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

n) organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial ce revin centrului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;

o) ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;

p) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea corectă şi la zi a evidenţelor gestiunii;

q) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Biroului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi la asigurarea integrităţii patrimoniului;

r) îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;

s) împreună cu Serviciul administrativ şi Compartimentul achiziţii publice, contractare întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului centrului şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;

ş) organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine;

t) organizează, la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale, inventarierea mijloacelor materiale din unitate.

 

CAPITOLUL IV

Consiliile şi comisiile centrului

 

Art. 14. - În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul centrului sunt organizate următoarele consilii şi comisii, astfel:

I.1. Consiliul medical este organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. Directorul medical este preşedintele Consiliului medical.

3. Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, laboratoare, farmacistul-şef şi asistentul-şef.

4. Consiliul medical are în principal următoarele atribuţii:

a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în vederea acordării de servicii medicale de calitate, în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;

b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în centru în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;

c) înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al centrului;

d) propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii centrului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

II.1. Organizarea, componenţa şi atribuţiile Consiliului etic ce funcţionează la nivelul centrului sunt conform prevederilor legale în vigoare.

2. Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.

3. Principalele atribuţii ale Consiliului etic sunt următoarele:

a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al centrului;

b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul centrului;

c) primeşte din partea managerului centrului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise centrului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;

d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:

(i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul centrului, prevăzute în legislaţia specifică;

(ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

(iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

(iv) nerespectarea demnităţii umane;

e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);

f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori considera că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii centrului sau de către petent;

g) sesizează Colegiul Medicilor din România ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;

h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;

i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;

j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează centrul;

k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;

l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;

m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al centrului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;

n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul centrului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul centrului;

o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.

III. Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale are rolul de a controla punctual şi de a monitoriza permanent parametrii specifici, în vederea depistării precoce a cauzelor infecţiilor nosocomiale (infecţii dobândite în urma îngrijirilor medicale) din centru, precum şi de a lua măsuri pentru prevenirea lor şi a răspândirii acestora în cadrul aceleiaşi secţii sau către alte compartimente.

IV. Comisia medicamentului analizează necesarul şi consumul de medicamente şi propune măsuri care să asigure tratamentul corespunzător al pacienţilor, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate cu această destinaţie. De asemenea avizează referatele secţiei privind solicitările de medicamente, alte produse şi materiale necesare, verifică prin sondaj modul de stabilire a medicaţiei pentru pacienţii internaţi, informează în scris conducerea centrului în legătură cu cele constatate, elaborează documentaţia necesară pentru Ministerul Sănătăţii cu aspecte sesizate şi propuneri privind strategia terapeutică. Comisia se întruneşte în şedinţe săptămânale, lunare sau ori de câte ori este necesar.

V. Comisia de disciplină a centrului analizează referatele privind abaterile disciplinare transmise spre rezolvare de către conducerea centrului, analizează şi soluţionează cazurile de indisciplină ale salariaţilor, semnalate de terţe persoane, efectuează cercetări prealabile în situaţiile în care sunt săvârşite abateri care atrag răspundere disciplinară şi ia toate masurile rezonabile pentru a se convinge că, într-adevăr, salariatul a săvârşit abaterea disciplinară respectivă, audiază persoanele implicate şi propune în scris conducerii centrului moduri de soluţionare conform legislaţiei muncii în vigoare. Întocmeşte procesul-verbal de constatare în care menţionează rezultatul audierii, al anchetei efectuate şi alte etape procedurale legale, întreprinde şi alte anchete la dispoziţia conducerii centrului, iniţiază medierea şi concilierea eventualelor conflicte între salariaţi, înaintează conducerii centrului referatul privind rezultatele investigaţiilor efectuate şi eventuale propuneri.

VI. Comisia privind angajarea şi promovarea în funcţii şi grade profesionale a personalului are rolul de a examina candidaţii sau salariaţii, după caz, transmiţând conducerii centrului rezultatele probelor de concurs susţinute, precum şi soluţionarea eventualelor contestaţii.

VII. 1 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, organizat conform prevederilor legale în vigoare, are în principal următoarele atribuţii;

a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie;

b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;

c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;

e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;

f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;

g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;

h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;

i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;

j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

k) efectuează verificări proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi consemnează în scris cele constatate;

l) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

2. Rezultatele analizelor şi propunerilor Comitetului de securitate şi sănătate în muncă vor fi consemnate într-un proces-verbal.

3. Reprezentanţii lucrătorilor în Comitetul de securitate şi sănătate în muncă sunt aleşi, prin vot, din rândul lucrătorilor centrului cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

4. Membrii Comitetului de securitate şi sănătate în muncă se nominalizează prin decizie scrisă a preşedintelui acestuia, iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţă tuturor lucrătorilor.

VIII. 1. Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti a centrului se întruneşte în şedinţe ordinare lunare (dacă s-au înregistrat decese) şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, şi are următoarele atribuţii:

a) analizează periodic (o dată pe lună) sau ori de câte ori este nevoie numărul deceselor înregistrate în activitatea centrului, astfel;

- numărul deceselor în totalitate;

- numărul deceselor la 24 de ore de la internarea pacientului;

b) analizează motivele medicale care au dus la decesul pacienţilor, cuprinse în foaia de observaţie clinică generală şi certificatul de deces;

c) în situaţia în care se constată un deces survenit ca urmare a acţiunii personalului medical (malpraxis), prezintă cazul conducerii centrului în vederea luării de măsuri necesare;

d) redactează un proces-verbal de şedinţă în care consemnează rezultatele activităţii;

e) membrii Comisiei de analiză a deceselor intraspitaliceşti sunt obligaţi să participe la efectuarea necropsiei pacientului

decedat în prezenţa medicului curant şi a şefului secţiei din care face parte medicul curant (sau înlocuitorul acestuia);

f) în urma autopsiei se va recolta material bioptic ce va fi însoţit obligatoriu de fişa de însoţire-tip, semnată şi parafată de medicul ce solicită examinarea;

g) poate solicita medicului curant justificarea acţiunilor medicale în cazul pacientului decedat;

h) răspunde la orice solicitare a conducerii centrului.

2. La solicitarea conducerii centrului, Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti poate fi consultată în următoarele domenii:

a) elaborarea unei strategii de reducere a numărului de decese;

b) analiza activităţii din cadrul morgii;

c) planificarea de acţiuni în vederea creşterii calităţii actului medical.

IX. Comisia DRG (Sistemul de clasificare în grupe de diagnostice) se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie.

Comisia DRG a centrului are obligaţia de a analiza toate cazurile, iar cele care pot fi revalidate sunt transmise secţiei în vederea remedierii deficienţelor şi transmiterii lor Compartimentului evaluare şi statistică medicală pentru raportarea acestora spre revalidare. Rezultatul evaluării cazurilor va fi consemnat într-un referat spre informarea Comitetului director şi a Consiliului medical.

X. Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii de compartimente din structura organizatorică a centrului, care se actualizează ori de câte ori este cazul, şi are următoarele atribuţii:

a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor, la care se ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora;

b) analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcţionării centrului, prin stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea centrului, care sunt obligatorii şi se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare;

c) analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmite spre aprobare managerului;

d) analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul centrului, elaborată de către secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor anuale de la nivelul compartimentelor;

e) analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale de la nivelul compartimentelor;

f) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, denumit Program de dezvoltare.

XI. Comisia alimentului se va întruni în şedinţe de lucru o dată la 10 zile sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui comisiei. Are următoarele atribuţii:

a) analizează consumul de alimente şi propune măsuri de reducere sau suplimentare a anumitor produse;

b) elaborează meniul zilnic al pacienţilor/aparţinătorilor;

c) controlează şi asigură, la nivelul centrului, alimentaţia corectă a pacienţilor/aparţinătorilor;

d) va stabili cantităţile de alimente ce urmează a fi achiziţionate pentru centru, în raport cu plafonul de cheltuieli, aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli;

e) verifică, prin sondaj, modul de preparare şi distribuire a alimentelor către pacienţii/aparţinătorii internaţi.

 

CAPITOLUL V

Structura organizatorică

 

Art. 15. - (1) Structura organizatorică a centrului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii.

(2) Actuala structură se poate modifica drept urmare a aprobării unei noi structuri prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

Art. 16. - (1) Secţia clinică de recuperare neuropsihomotorie copii are în principal următoarele atribuţii:

a) examinarea copiilor pentru a stabili starea la internare, diagnosticul clinic, nivelul funcţional, programul terapeutic şi setul de investigaţii la internare;

b) completarea foii de observaţie clinică generală a pacientului, cu diagnosticul la internare, examenul clinic în momentul internării, investigaţii recomandate, tratamentul medicamentos şi recuperator;

c) efectuarea investigaţiilor necesare pentru stabilirea diagnosticului - examen clinic funcţional; examen neuromotor complementar, examen neurologic; examen ortopedic; imagistica prin rezonanţă magnetică, ecografii, electromiografii, electroencefalografii, radiografii, la nevoie;

d) repartizarea pacienţilor la şedinţe terapeutice, după caz, în vederea începerii programului de recuperare stabilit doar de către medic;

e) gestionarea foii de observaţie clinică generală a pacientului prin monitorizarea acesteia de către asistentul-şef al secţiei;

f) repartizarea bolnavilor în saloane;

g) aplicarea măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

h) asigurarea tratamentului medical complet (preventiv şi curativ) individualizat şi diferenţiat în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor tehnici medicale şi proceduri, prescrierea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, a medicamentelor, agenţilor fizici, climatici, a programului terapeutic, precum şi prescrierea dispozitivelor medicale;

i) asigurarea permanentă (zi/noapte) a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;

j) asigurarea trusei de urgenţă, conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii;

k) administrarea corectă a tratamentului pe durata internării;

l) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;

m) transmiterea diagnosticelor şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi către medicii de familie;

n) educarea sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor prin sfătuirea acestora în ceea ce priveşte alimentaţia sănătoasă, posturarea corectă în orteze, în fotoliu rulant, în pat, la masă;

o) coordonarea/conducerea de studii clinice desfăşurate în cadrul centrului;

p) crearea de câmp de cercetare ştiinţifică medicală pentru toate tipurile de terapie.

(2) în cadrul secţiei de recuperare a centrului se desfăşoară studii clinice în scopul de a susţine calitatea cercetării în domeniu.

(3) Terapia este adaptată în funcţie de pacient la nivelul său funcţional, la patologie.

(4) Regimul igienico-dietetic (verigă terapeutică la copil) este stabilit de medicul curant.

(5) în cadrul secţiei de recuperare a centrului, transmiterea concluziilor diagnosticelor şi indicaţiilor terapeutice se face cu profesionalism şi fermitate, în deplină concordanţă cu înscrisurile în foaia de observaţie clinică generală.

(6) La externare, aparţinătorii primesc bilet de externare şi scrisoare medicală pentru medicul de familie, precum şi alte posibile îndrumări de continuare a terapiei la domiciliu, conform cu cele învăţate în centru, eventual înscrise şi înmânate aparţinătorilor/pacienţilor.

Art. 17. - Compartimentul de terapie intensivă din cadrul secţiei clinice de recuperare neuropsihomotorie copii are următoarele atribuţii principale:

a) asigură asistenţa medicală a pacienţilor transferaţi din secţiile de terapie intensivă ale altor spitale, ale secţiei şi compartimentelor centrului şi a cazurilor grave ale pacienţilor cu canulă traheală, sondă nazogastrică, colonizaţi, cu acordul medicului coordonator din Terapie intensivă, şefului de secţie şi managerului şi consemnează în foaia de observaţie clinică generală, zilnic sau ori de câte ori este nevoie, starea pacienţilor, parametrii de monitorizare, evoluţia, medicaţia administrată, rezultatele diverselor analize de laborator, tehnicile terapeutice;

b) echilibrarea hidroelectrolită şi acidobazică, nursing respirator, asistenţă medicală în perioada de tranziţie de la terapia intensivă maximală spre terapia cronică şi instruirea aparţinătorilor

Art. 18. - Compartimentul de recuperare ortopedie pediatrică are următoarele atribuţii principale:

a) examinează şi stabileşte conduita terapeutică la copiii internaţi în secţie pentru tratamentul recuperator ortopedic şi, atunci când este cazul, alege momentul optim pentru intervenţia chirurgicală, transferându-l în secţii de chirurgie ortopedică;

b) în colaborare cu medicii şi kinetoterapeuţii recomandă şi verifică eficienţa tratamentelor aplicate, indică şi verifică eficienţa ortezelor şi încălţămintei ortopedice recomandate;

c) participă la vizită în secţie;

d) consultă toţi pacienţii ce necesită examen ortopedic sau consult interdisciplinar;

e) desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul scoliozelor şi al altor tulburări de statică vertebrală şi de sprijinul plantar.

Art. 19. - Farmacia cu circuit închis din cadrul centrului are următoarele atribuţii principale:

a) depozitează produsele conform normelor în vigoare, ţinându-se seama de natura şi de proprietăţile lor fizico-chimice;

b) organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului şi ia măsuri ori de câte ori este necesar, pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior;

c) prescrie, prepară, eliberează medicamente potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;

d) respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, programul de lucru, normele de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor, normele deontologice profesionale;

e) asigură aprovizionarea, recepţia, depozitarea şi conservarea medicamentelor de uz uman şi a produselor farmaceutice;

f) efectuează recepţia cantitativă şi calitativă a medicamentelor;

g) întocmeşte documentele de evidenţă contabilă primară a produselor farmaceutice şi documentele necesare Biroului financiar-contabilitate, având şi calitatea de gestionar;

h) eliberează produse farmaceutice conform documentelor de eliberare (file de condică);

i) verifică dacă filele de condică sunt completate corespunzător, fiind obligatorie existenţa semnăturii şi a parafei medicului prescriptor;

j) gestionează stocurile de produse pentru a evita lipsa de medicamente şi suprastocurile;

k) urmăreşte termenele de valabilitate ale produselor farmaceutice pentru a evita existenţa expirării;

l) asigură utilizarea corespunzătoare a aparaturii şi a materialelor din cadrul farmaciei;

m) asigură comunicarea dintre farmacie şi secţia centrului prin intermediul medicului-şef şi a asistentului-şef;

n) participă, împreună cu Consiliul medical al centrului, la stabilirea necesarului de medicamente;

o) participă la organizarea achiziţiilor de medicamente, conform normelor în vigoare de achiziţii publice;

p) elaborează notele de comandă necesare aprovizionării farmaciei cu produse farmaceutice;

q) participă la inventarierea medicamentelor;

r) îşi însuşeşte permanent elementele de noutate în domeniul farmaceutic prin participarea la programe de instruire profesională;

s) participă la activitatea de farmacovigilenţă.

Art. 20. - (1) Laboratorul de analize medicale are următoarele atribuţii principale;

a) efectuează investigaţii de laborator pe eşantioane de produse biologice prelevate de la pacienţi sau din mediul care poate afecta pacienţii, în scopul furnizării de informaţii pentru diagnosticul, tratamentul şi prevenirea bolilor ori pentru evidenţierea dinamicii modificărilor fiziologice şi fiziopatologice din organismul uman;

b) oferă consultanţă privind interpretarea rezultatelor investigaţiilor efectuate şi ale eventualelor investigaţii ulterioare necesare;

c) calitatea analizelor este certificată de laborator folosind tehnici de diagnostic de ultimă oră;

d) asigură calibrarea aparaturii.

(2) în cadrul laboratorului de analize medicale se pot efectua analize de biochimie medicală, hematologie (morfologie, hemostază, imunohematologie), imunologie, microbiologie-bacteriologie, virusologie, micologie, parazitologie, corespunzătoare fiecărui compartiment din structura laboratorului.

Art. 21. - În sala de tratamente se efectuează următoarele activităţi:

a) recoltarea analizelor;

b) efectuarea tratamentului injectabil (intramuscular, intravenos);

c) pregătirea diluţiilor pentru administrarea tratamentului intravenos;

d) aspirarea secreţiilor;

e) toaleta plăgilor;

f) efectuarea de aerosoli;

g) sondaje vezicale - intermitente;

h) montarea de branule vene periferice.

Art. 22. - În cadrul Laboratorului de explorări funcţionale se efectuează următoarele investigaţii:

1. În cadrul Compartimentului neurofiziologie: EMG, EEG se desfăşoară următoarele activităţi:

a) electroencefalografii de veghe şi somn;

b) video-electroencefalografie de lungă durată;

c) electromiografie cu ac şi studiul vitezelor de conducere nervoasă, electromiografie pe fibră musculară unică;

d) potenţiale evocate vizuale şi somestezice;

e) ecografie de şold şi părţi moi;

f) explorări funcţionale respiratorii - spirometrie.

2. În cadrul Compartimentului analiza multifactorială a mişcării (sprijin plantar, analiza mersului şi, în viitorul apropiat, analiza mişcărilor membrului superior) se efectuează următoarele activităţi:

a) evaluări ale sprijinului plantar în statică şi dinamică, precum şi cu diverse dispozitive medicale (orteze, corset);

b) interpretarea rezultatelor evaluărilor;

c) recomandarea de susţinători plantari personalizaţi de softul aparatului, în colaborare cu medicul curant;

d) printarea rezultatelor şi introducerea lor în foaia de observaţie clinică generală;

e) evaluare calitativă (video) şi/sau cantitativă (multifactorială) a mersului pacientului la indicaţia medicului curant;

f) realizarea analizei multifactoriale a mersului în cadrul laboratorului care se efectuează după o evaluare prealabilă de către medicul responsabil de laborator sau de către personalul angajat al acestui laborator, a potenţialului de mers autonom al pacientului şi de stabilire a unei colaborări suficiente pentru a putea emite nişte rezultate fiabile; efectuarea analizei multifactoriale a mersului implică utilizarea unui echipament special şi a unui sistem computerizat performant compus din camere optoelectronice, platformă de forţă şi sistem de EMG (electromiografie) de suprafaţă;

g) prelucrarea datelor de către personalul angajat al laboratorului şi interpretarea rezultatelor de către medicul responsabil de acestea;

h) printarea raportului de interpretare a analizei mersului şi introducerea acestuia în foaia de observaţie clinică generală, precum şi înmânarea unui raport aparţinătorului pacientului;

i) recomandări de explorări (radiografii, tomografii computerizate, imagistică prin rezonanţă magnetică) şi consultaţii complementare (ortopedice, neurologice), precum şi recomandări terapeutice (terapie de recuperare, ortezare, injectare de toxină botulinică); acestea sunt comunicate medicului curant, care le va adapta şi indica în funcţie de caz şi de opinia medicală personală.

Art. 23. - (1) Laboratorul recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament) are următoarele atribuţii principale:

a) respectă indicaţiile medicului curant privind planurile de recuperare medicală pentru copiii cu deficienţe neuro- şi locomotorii, împreună cu personalul şi cabinetele de specialitate;

b) efectuează tratamente de recuperare medicală pentru copiii cu deficienţe neuro- şi locomotorii, precum şi pentru pacienţii care necesită tratamente fizioterapeutice recomandate de medicul de specialitate;

c) transmite către medici verbal şi prin consemnare în foaia de observaţie clinică generală concluziile asupra efectelor tratamentului aplicat, modalitatea explicită de terapie;

d) comunică în scris şi telefonic, atunci când este cazul, cu medicul curant al pacientului referitor la rezultatul obţinut ca urmare a terapiei, fie şi numai în urma unei singure şedinţe terapeutice, dacă rezultatul este notabil atât din punctul de vedere al evoluţiei favorabile, cât şi al celei nefavorabile;

e) oferă bază aparatuală şi terapeutică activităţilor de cercetare ştiinţifică medicală în centru.

(2) Laboratorul recuperare, medicină fizică şi balneologie (bază de tratament) cuprinde următoarele compartimente:

a) Compartimentul de fizioterapie are următoarele atribuţii principale:

- efectuează electroterapie antialgică, antiinflamatorie, antispastică, sedativă de joasă frecvenţă, frecvenţă medie şi frecvenţă înaltă, conform prescripţiei medicului curant;

- efectuează proceduri cu câmpuri magnetice, proceduri cu laser, proceduri cu diatermie, conform prescripţiei medicului curant;

- efectuează procedura cu shock wave, conform prescripţiei medicului curant;

- efectuează procedura cu bioptron, conform prescripţiei medicului curant.

b) Compartimentul de kinetoterapie are următoarele atribuţii principale:

- efectuează terapie prin procedeele de mişcare la toate nivelele corpului uman (membre, trunchi, cap);

- respectă principiile fiziologiei musculare, neurofiziologiei şi ale integrării neuromusculoarticulare;

- realizează mobilizări pasive de la distal către proximal la membrele superioare şi inferioare şi invers;

- indică, efectuează şi supraveghează exerciţii active de membre şi trunchi şi alte tehnici la acest nivel;

- indică, efectuează şi supraveghează exerciţii de respiraţie;

- stimulează efectuarea de mişcări reflexe sau reacţii de echilibru, iar, când apar, le supraveghează;

- realizează măsurători antropometrice (perimetre, diametre de membre şi trunchi);

- efectuează tehnici de facilitare neuroproprioceptivă şi de alte tipuri.

c) Compartimentul de masoterapie are următoarele atribuţii principale:

- pregăteşte pacientul în vederea efectuării masajului conform patologiei;

- efectuează pacienţilor, la indicaţia medicului curant, masaj somatic, masaj terapeutic.

d) Compartimentul de hidroterapie are următoarele atribuţii principale:

- stimulează şi supraveghează pacientul pe durata hidroterapiei;

- verifică temperatura apei din bazin;

- efectuează exerciţii de kinetoterapie în apă la indicaţia medicului curant;

- aplică şi respectă normele de igienă pentru bazin.

e) Compartimentul de terapie ocupaţională - ergoterapie are următoarele atribuţii principale:

- dezvoltă un program de reabilitare pentru a ajuta refacerea abilităţilor pierdute/neachiziţionate şi recăpătarea încrederii pacientului în forţele restante;

- sfătuieşte însoţitorii pentru ajustarea spaţiului, mediului atât în salon, cât şi în curtea centrului;

- sfătuieşte însoţitorii în legătură cu echipamentul adaptat pentru a-i ajuta la activităţi zilnice;

- sprijină membrii echipei multidisciplinare, familia, conducerea centrului prin activităţi de căutare perpetuă de noi posibilităţi de adaptare la deficienţe;

- învaţă pacienţii cum să îşi controleze deficienţa fizică, menţinând legătura cu întreaga echipă multidisciplinară în care este prezentă şi familia;

- redactează raportul activităţii personalizate cu fiecare pacient în scopul planificării terapiilor care se potrivesc fiecărei patologii;

- organizează grupuri de sprijin din profesioniştii centrului, adaptate fiecărei patologii în parte (oncologie, neurologie, traumatologie);

- antrenează studenţi şi voluntari şi supervizează activităţi desfăşurate cu alţi asistenţi de terapie ocupaţională, asistenţi medicali şi alţi profesionişti.

f) Compartimentul pentru recuperarea robotizată a membrelor are următoarele atribuţii principale:

- manevrează echipamentul robotizat cu lejeritate şi în

condiţii de siguranţă, conform cărţii tehnice a aparaturii;

- face măsurători necesare fixării în siguranţă a echipamentului şi evaluează pacientul pentru folosirea în siguranţă a aparaturii;

- evaluează posibilităţile fizice şi psihice minime necesare pacienţilor pentru echipament;

- execută activităţile inopinate/susţinute de dispozitivele robotizate;

- printează rapoartele oferite de aparate şi le introduce în foaia de observaţie clinică generală;

- antrenează studenţi, voluntari şi medici rezidenţi în cunoaşterea recuperării virtuale şi robotizate.

Art. 24. - (1) Echipa multidisciplinară a centrului este formată din personal medical, sanitar şi personal terapeutic.

(2) Echipa multidisciplinară are următoarele atribuţii:

a) asigură tratamentul recuperator complet individualizat şi diferenţiat în raport cu planul terapeutic stabilit de către medic la internare şi schimbat/adecvat pe parcursul internării;

b) medicul curant care stabileşte planul terapeutic la internare trebuie să primească informaţii cu privire la evaluarea kinetică, ergoterapeutică şi de educaţie terapeutică prin înscrierea lor în foaia de observaţie clinică generală şi poate solicita oricând informaţii cu privire la evoluţia şi starea pacientului de la fiecare membru al echipei şi poate asista oricând la terapia indicată;

c) medicul curant poate solicita încetarea tratamentului recuperator ori de câte ori consideră că este necesar, precum şi a unei singure verigi terapeutice, într-o anumită etapă de evoluţie a pacientului;

d) personalul terapeutic informează medicul curant cu privire la starea şi evoluţia pacientului, semnalând orice schimbare în evoluţia, atitudinea, prezenţa/absenţa pacientului;

e) personalul terapeutic va colabora cu medicul curant în scopul îmbunătăţirii, ameliorării stării de sănătate a pacientului.

(3) Personalul terapeutic comunică şi cooperează permanent cu medicii din secţie, semnalează situaţii deosebite şi face eventuale recomandări verbale şi scrise pentru îmbunătăţirea permanentă a calităţii funcţionale a echipei multidisciplinare, precum şi a stării pacienţilor.

(4) Activitatea efectuată de toate tipurile de terapeuţi este verificată de medicul curant, medicul de gardă, asistentul-şef, şeful de secţie, manager.

(5) Fiecare membru al echipei multidisciplinare cunoaşte şi îşi asumă informaţiile privind starea pacientului.

Art. 25. - Compartimentul de evaluare şi statistică medicală are următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte situaţiile statistice ale centrului (lunar, trimestrial, semestrial, anual) care se transmit Direcţiei de statistică a Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB);

b) operează foaia de observaţie clinică generală în programul DRG Naţional (Sistemul de clasificare în grupe de diagnostice) şi în Sistemul informatic unic integrat (SIUI);

c) realizează exporturile de date în sistem DRG, centralizarea acestora şi trimiterea la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi SIUI;

d) preia şi prelucrează datele - la nivel de pacient - de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi SIUI;

e) raportează fiecărui medic şi Comitetului director situaţia indicatorilor de utilizare a serviciilor şi indicatorilor de calitate realizaţi şi înştiinţează fiecare medic în ziua internării cu privire la numărul de internări asumat;

f) asigură realizarea şi prezentarea la timp, conform legii, a indicatorilor de performanţă ai managementului centrului precizaţi, respectiv indicatorii de utilizare a serviciilor şi indicatorii de calitate;

g) asigură raportarea şi validarea ulterioară a cazurilor în sistem DRG şi SIUI, în colaborare cu Comisia de DRG;

h) realizează şi verifică exporturile de date (pacienţi, consum de medicamente) în SIUI şi trimiterea lor on-line la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru prevalidare în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, dar şi lunar;

i) importă on-line răspunsurile la exporturile de date (pacienţi, consum de medicamente) din SIUI;

j) verifică, centralizează şi raportează concediile medicale în programul impus de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (SIUI);

k) întocmeşte centralizatorul de diagnostice şi proceduri, care se transmite Direcţiei de statistică a Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

l) întocmeşte situaţia anuală a activităţii centrului, care se transmite Institutului Naţional de Statistică şi Direcţiei de statistică a Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

m) întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti acordate pentru Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (lunar, trimestrial, semestrial, anual);

n) întocmeşte mişcarea zilnică a bolnavilor, ce se predă asistentul ui-şef şi blocului alimentar;

o) urmăreşte compatibilitatea foii de observaţie operate în DRG şi SIUI cu mişcarea zilnică a bolnavilor;

p) introduce chestionarele de satisfacţie ale pacienţilor şi prelucrează datele obţinute, informând Consiliul medical, Comitetul director şi Biroul de management al calităţii serviciilor medicale cu privire la acestea;

q) centralizează, validează şi realizează decontarea electronică a explorărilor paraclinice efectuate, în colaborare cu laboratorul;

r) îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de conducerea unităţii, conform pregătirii profesionale, în contextul şi pentru buna desfăşurare a activităţii;

s) are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a planului de achiziţii.

Art. 26. - Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale are următoarele atribuţii principale:

a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;

d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;

e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalentă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din centru;

f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;

g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;

h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;

i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;

j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;

k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;

m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;

n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;

o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologie major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;

p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile

elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;

q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;

s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;

ş) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;

t) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

ţ) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;

u) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;

v) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

w) solicită colaborări interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centrul regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;

x) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

y) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului centrului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.

Art. 27. - Ambulatoriul integrat în specialităţile recuperare, medicină fizică şi balneologie, neurologie pediatrică şi psihiatrie pediatrică are următoarele atribuţii principale:

a) informează aparţinătorii cu privire la potenţialul de cercetare ştiinţifică medicală al ofertei de servicii medicale ale centrului;

b) consulturi medicale de specialitate;

c) control medical postinternare;

d) colaborează permanent cu secţia şi compartimentele centrului, în cadrul sistemului integrat, conform prevederilor legale în vigoare, pentru menţinerea coerenţei acordării de servicii medicale;

e) stabileşte diagnosticul şi tratamentul personalizat al fiecărui pacient ce a venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulator aflat în relaţii cu casele de asigurări de sănătate judeţene şi care nu necesită internarea în regim de spitalizare continuă sau spitalizare de zi;

f) oferă consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în centru sau în alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective;

g) raportează serviciile medicale efectuate în ambulator în vederea decontării de către CASMB;

h) furnizează tratamentul potrivit fiecărui pacient şi respectă condiţiile de prescriere a medicamentelor la nevoie, în funcţie de bugetul prevăzut.

Art. 28. - Compartimentul de imagistică medicală are, în principal, următoarele atribuţii:

a) efectuează investigaţii cu radiaţii pacienţilor internaţi şi celor ce solicită aceste investigaţii, în baza biletului de trimitere sau contracost;

b) aplică măsuri pentru prevenirea iradierii pacienţilor şi a personalului din cadrul compartimentului;

c) organizează şi utilizează filmoteca;

d) colaborează cu medicii specialişti ai secţiei de recuperare neuropsihomotorie în scopul stabilirii unui diagnostic corect, precum şi cu asistenţii de cercetare ştiinţifică medicală din cadrul Nucleului de Cercetare Ştiinţifică Medicală;

e) participă la oferta de posibilităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul recuperării copilului.

Art. 29. - (1) în cadrul Compartimentului de osteodensitometrie se efectuează analiza de măsurare a densităţii minerale osoase prin absorbţiometrie duală cu raze X (DXA).

(2) Compartimentul de osteodensitometrie are următoarele atribuţii:

a) efectuează investigaţii privind măsurarea densităţii minerale osoase în scopul diagnosticării osteoporozei/ osteopeniei de diverse cauze;

b) oferă consultanţă privind interpretarea rezultatelor investigaţiilor efectuate şi ale eventualelor investigaţii ulterioare necesare;

c) înscrie rezultatele în foaia de observaţie generală clinică, registrele speciale de evidenţă sau în dosarele Nucleului de cercetare ştiinţifică medicală, când este cazul,

Art. 30. - Compartimentul de educaţie terapeutică (evaluare psihomotricitate, comunicare, logopedie, învăţare, dezvoltare abilităţi) are următoarele atribuţii principale:

a) respectă indicaţiile de educaţie terapeutică elaborate de medicul curant pentru copiii cu deficienţe neuro- şi locomotorii;

b) verifică biletul cu prescripţia de educaţie terapeutică de la medicul curant cu indicaţia unui/unei obiectiv/modalităţi terapeutic(e) la internare, respectiv socializare, încurajarea activităţilor pe grupe de vârstă, urmărirea interacţiunii între copii, comunicare, relaţionare;

c) ţine evidenţa pacienţilor şi îi înscrie în registrul de programări (nume, prenume, vârstă, diagnostic neuromotor, numărul salonului);

d) efectuează şedinţe de educaţie terapeutică pentru copiii cu deficienţe neuro- şi locomotorii la recomandarea medicului de specialitate;

e) transmite către medicii care au trimis pacienţii la educaţie terapeutică şi consemnează în foaia de observaţie clinică generală concluziile asupra desfăşurării şi efectuării şedinţelor;

f) comunică în scris şi telefonic, atunci când este cazul, cu medicul curant al pacientului referitor la rezultatul obţinut (sau lipsa obţinerii unui rezultat) ca urmare a şedinţelor de educaţie terapeutică;

g) evaluează psihologic, efectuează logopedie şi oferă suport terapeutic individual sau în grup, după caz, doar la indicaţia medicului curant;

h) efectuează program de socializare (pacienţii fiind crescuţi numai cu figura de ataşament a mamei);

i) recomandă către mamă/aparţinător legal cu privire la metodele educaţionale şi de stimulare cognitivă în cadrul familiei, încurajarea integrării copilului în colectivitate conform nivelului intelectual;

j) raportează medicului curant orice modificare a planului terapeutic; nu se vor aplica metode şi nu se vor da indicaţii care pot periclita/influenţa starea de sănătate a copilului;

k) comunică permanent cu medicul curant în ceea ce priveşte metodele terapeutice urmate;

l) informează asupra absenţei copilului sau asupra incidentelor produse în timpul terapiei;

m) informează asupra modificărilor în starea pacientului;

n) medicul poate interveni oricând cu oprirea sau schimbarea tipului de terapie dacă acesta consideră că metodele aplicate sunt nepotrivite sau aduc prejudicii stării psihoemoţionale a copilului;

o) supraveghează continuu pacientul în Compartimentul de educaţie terapeutică;

p) curăţă/dezinfectează materialele de lucru (materiale de testare, jucării, masa etc.);

q) personalul din cadrul compartimentului notează, În registrul propriu, programarea pe zile şi ore a pacienţilor pe grupe de vârstă;

r) înregistrează concluziile evaluărilor efectuate şi activităţile terapeutice efectuate în foaia de observaţie clinică generală pentru fiecare pacient;

s) înregistrează codurile procedurilor efectuate în programul electronic pentru fiecare pacient;

ş) sesizează cazurile de asistenţă socială către instituţiile locale şi judeţene din regiunea în care minorul/minora în cauză îşi are domiciliul.

Art. 31. - Nucleul de cercetare ştiinţifică medicală are în principal următoarele atribuţii:

a) dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice pe întreaga paletă de patologie a centrului şi cu întreaga aparatură din dotare;

b) participarea la transferul cunoştinţelor şi tehnologiilor în toate compartimentele, domeniile vieţii medicale, sociale şi economice;

c) participarea la valorificarea eficientă a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, pentru dezvoltarea durabilă a ştiinţei în domeniul medical;

d) asimilează, utilizează şi generează noi cunoştinţe şi aplică cele mai bune practici în domeniul specific de activitate;

e) respectă misiunea cercetării, etica şi deontologia profesională;

f) înştiinţarea fiecărui sector de activitate cu privire la noutăţile ştiinţifice în domeniul medical al copilului.

Art. 32. - În conformitate cu prevederile legale în vigoare, aparatul funcţional cuprinde următoarele compartimente:

a) Biroul de resurse umane, normare, organizare şi salarizare;

b) Compartimentul juridic;

c) Biroul financiar-contabilitate;

d) Compartimentul achiziţii publice, contractare;

e) Compartimentul tehnic;

f) Serviciul administrativ;

g) Biroul de management al calităţii serviciilor medicale.

Art. 33. - Biroul de resurse umane, normare, organizare şi salarizare are următoarele atribuţii principale:

a) aplică legislaţia în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii;

b) asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/ actualizarea organigramei centrului, a numărului de posturi, a statului de funcţii;

c) efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii în domeniul resurselor umane;

d) urmăreşte întocmirea şi actualizarea fişelor de post de către conducătorii de compartimente şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale în vigoare;

e) întocmeşte documentaţia de pensionare pentru salariaţii care au împlinit vârsta standard de pensionare sau solicită pensionarea anticipată, conform prevederilor legale în vigoare;

f) verifică şi controlează completarea documentelor care atestă prezenţa personalului la serviciu (condici, grafice, foi de prezenţă), iar, prin sondaj, verifică prezenţa la serviciu a angajaţilor prin verificarea pontajului electronic;

g) întocmeşte, la termen sau la cerere expresă, diverse situaţii privind structura personalului şi/sau salarizarea acestora în relaţie cu Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Institutul Naţional de Statistică şi alte instituţii similare;

h) întocmeşte adeverinţe la cererea salariaţilor pentru folosul acestora în relaţii cu diverse instituţii şi nonorganizaţii (de exemplu, poliţie, judecătorie, notariat, primărie, bănci etc.);

i) întocmeşte şi actualizează registrul de evidenţă a salariaţilor;

j) gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

k) asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, conform prevederilor legale în vigoare;

l) întocmeşte necesarul de achiziţii la nivelul biroului, în vederea realizării planului anual de achiziţii al centrului;

m) întocmeşte declaraţia privind fişele fiscale conform Codului fiscal;

n) întocmeşte declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii şi a obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, conform prevederilor legale în vigoare;

o) stabileşte, conform reglementărilor legale în vigoare, drepturile salariale ale personalului încadrat în centru, pe care le supune spre aprobare conducerii centrului;

p) asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi;

q) calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare;

r) execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile de normare din normativele de personal în vigoare;

s) întocmeşte lunar statele de plată;

ş) asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor;

t) asigură confidenţialitatea datelor salariaţilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 34. - (1) Compartimentul juridic are următoarele atribuţii principale:

a) avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic, în condiţiile legii; avizul juridic poate fi pozitiv sau negativ, iar semnătura consilierului juridic este aplicată doar pentru aspectele strict juridice ale documentului supus avizării;

b) elaborarea de cereri cu caracter juridic;

c) redactarea opiniilor juridice cu privire la aspectele legale ale activităţii centrului;

d) redactarea proiectelor de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale;

e) asistenţă, consultanţă şi reprezentarea juridică a centrului;

f) redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate ce privesc centrul;

g) verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;

h) semnarea, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emise de centru;

i) reprezintă centrul din punct de vedere juridic în relaţie cu orice autoritate, instanţă judecătorească, instituţie, persoană juridică, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare;

j) întocmeşte deciziile/dispoziţiile interne la nivelul compartimentelor unităţii.

(2) în toate activităţile menţionate la alin. (1), opinia profesională a juristului este garantată, iar actele şi lucrurile profesionale aflate asupra sa şi la locul unde Îşi desfăşoară profesia sunt inviolabile.

Art. 35. - Biroul financiar-contabilitate are următoarele atribuţii principale:

a) asigurarea organizării şi desfăşurării activităţilor contabile în conformitate cu dispoziţiile legale;

b) urmărirea periodică şi realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari, precum şi respectarea disciplinei financiare;

c) asigură întocmirea documentelor de planificare financiară, potrivit metodologiei în vigoare, în colaborare cu şefii serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul centrului, urmărind utilizarea eficientă a mijloacelor financiare puse la dispoziţie;

d) raportarea lunară a situaţiei privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe elemente componente, la termenele stabilite;

e) organizarea contabilă a cheltuielilor din fonduri de la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, a celor cu destinaţie specială, precum şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei bugetare;

f) răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget şi de priorităţile de finanţare, de ţinerea la zi a evidenţelor contabile şi a indicatorilor de cheltuieli aprobaţi;

g) analizarea şi avizarea documentaţiei aferente cu ocazia organizării licitaţiilor, perfectării unor contracte sau lansării unor comenzi, prin care se angajează patrimoniul centrului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

h) asigurarea întocmirii, prelucrării şi ţinerea în actualitate a procedurilor operaţionale scrise, emise în reglementarea activităţii specifice;

i) propunerea efectuării inventarierii la termenele stabilite şi conform prevederilor legale în vigoare;

j) asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, care stau la baza înregistrărilor contabile;

k) asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor contabile;

l) urmărirea contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti în vederea decontării serviciilor medicale (spitaliceşti);

m) întocmirea lunară a facturilor pentru decontarea serviciilor medicale;

n) întocmirea trimestrială a indicatorilor financiari şi economici privind programele de sănătate finanţate din fonduri ale Ministerului Sănătăţii;

o) raportarea lunară a situaţiei „cheltuielile secţiei” la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

p) raportarea trimestrială, la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, a cheltuielilor cu medicamente pentru: secţia clinică recuperare neuropsihomotorie copii, compartimentul de terapie intensivă şi compartimentul de recuperare ortopedie pediatrică;

q) determinarea atât a indicatorilor cost/zi spitalizare, cât şi a indicatorilor privind consumul de medicamente pe secţie, bolnav şi zi de spitalizare;

r) centralizarea situaţiei sumelor contractate şi realizate, lunar, trimestrial şi anual;

s) întocmeşte bilanţul contabil;

ş) urmărirea efectuării controlului financiar preventiv asupra actelor care intră în competenţa biroului;

t) are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a planului anual de achiziţii al centrului;

ţ) verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarului;

u) aduce la cunoştinţa personalului, în părţile ce îl privesc, dispoziţiile actelor normative din domeniul activităţii financiar-contabile;

v) efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în conformitate cu dispoziţiile legale;

w) întocmeşte, ţine evidenţa şi asigură avizarea documentelor contabile primare privind existenţa şi mişcarea bunurilor din patrimoniul centrului;

x) asigură constituirea fondului arhivistic din documentele rezultate din activitatea financiar-contabilă;

y) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate;

z) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea centrului sau rezultate din legi şi din alte acte normative.

Art. 36. - Compartimentul achiziţii publice, contractare are următoarele atribuţii principale:

a) efectuează proceduri de achiziţie publică pentru diferite categorii de produse;

b) identifică cantitativ, estimează valoric, pune în corespondenţă produsele cu cod CPV (codul comun internaţional privind achiziţiile de produse şi servicii) pentru elaborarea planului de achiziţii;

c) întocmeşte planul anual de achiziţii;

d) întocmeşte documentaţia de atribuire conform reglementărilor legale privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

e) verifică situaţiile cu privire la derularea cantitativă şi valorică a contractelor, pe baza aplicaţiei informatice;

f) urmăreşte derularea contractelor/acordurilor-cadru, astfel încât să se evite neonorarea comenzilor în termenul şi în cantităţile prevăzute în contracte;

g) verifică lunar concordanţa dintre angajamente şi facturile sosite în baza lor, împreună cu Biroul financiar-contabilitate, pe fiecare sursă de finanţare;

h) informează în scris conducerea unităţii, în timp util, asupra furnizorilor ce nu îşi respectă prevederile contractuale, pentru a se lua măsuri şi a nu afecta bunul mers al centrului;

i) duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică;

j) îndosariază şi păstrează documentele cu care lucrează;

k) elaborează proceduri specifice care reglementează activitatea de achiziţii;

l) încheie contractul de achiziţie publică;

m) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea centrului sau rezultate din legi şi din alte acte normative, în limitele competenţelor profesionale.

Art. 37. - Compartimentul tehnic are următoarele atribuţii principale:

a) supraveghează întreţinerea şi repararea clădirii şi a instalaţiilor pentru menţinerea lor la cel mai înalt nivel de eficienţă, în vederea asigurării unei continuităţi şi a unei calităţi constante în procesul de îngrijire a bolnavilor;

b) întocmeşte temele de proiectare pentru lucrări de investiţii, reparaţii capitale şi curente, urmăreşte realizarea lucrărilor;

c) în raport cu natura lucrărilor execută sau participă la recepţionarea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale şi curente din unitate;

d) organizează şi planifică activitatea de întreţinere şi reparaţie a clădirilor, instalaţiilor, maşinilor, utilajelor etc.;

e) organizează şi urmăreşte îndeplinirea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor;

f) controlează şi execută revizia preventivă asupra clădirii şi a tuturor instalaţiilor;

g) participă la întocmirea planului anual de investiţii, reparaţii capitale şi reparaţii curente ale clădirii, instalaţiilor, aparaturii, utilajelor etc.

Art. 38. - Serviciul administrativ are următoarele atribuţii principale:

a) organizează şi asigură paza şi ordinea în centru;

b) asigură şi răspunde de accesul personalului şi al altor persoane în centru;

c) aplică normele în vigoare pentru protecţia şi stingerea incendiilor;

d) propune norme de consum pentru materialele administrativ-gospodăreşti şi urmăreşte aplicarea acestora;

e) colectează materialele recuperabile, recondiţionabile şi refolosibile din centru, le predă şi le valorifică prin intermediul societăţilor comerciale specializate;

f) organizează şi controlează buna desfăşurare a activităţilor în blocul alimentar;

g) propune măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, a gazelor naturale, combustibililor, apei, sistemului informaţional şi a altor materiale de uz gospodăresc;

h) participă la întocmirea planului de măsuri în caz de calamităţi naturale;

i) organizează, coordonează şi realizează acţiunile de deszăpezire a căilor de acces, hidranţilor exteriori şi a tuturor spaţiilor cu risc de accident;

j) asigură îmbunătăţirea calităţii serviciilor hoteliere;

k) controlează calitatea hranei, verificând dacă aceasta corespunde calitativ cu reţetarul zilei, şi controlează dacă hrana corespunde cantitativ.

Art. 39. - Biroul de management al calităţii serviciilor medicale este organizat şi funcţionează la nivelul centrului conform prevederilor legale în vigoare şi are următoarele atribuţii principale:

a) pregăteşte şi analizează planul anual al managementului calităţii, în colaborare cu structurile centrului;

b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:

- alcătuieşte manualul calităţii;

- alcătuieşte procedurile în colaborare cu structurile centrului;

c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărui/fiecărei compartiment, secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate;

d) participă la implementarea procesului de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor, pe care îl coordonează;

e) participă împreună cu toate structurile centrului la îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii;

f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite în toate structurile centrului;

g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii, declarate de manager;

h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;

i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului şi/sau şefului de secţie acţiunile de îmbunătăţire sau de corecţie ce se impun;

j) analizează eficacitatea sistemului de management al calităţii;

k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical, în scopul siguranţei pacienţilor;

l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor pe domeniul de management al calităţii.

Art. 40. - Responsabilul pe linie de P.S.I. (prevenirea şi stingerea incendiilor) are următoarele atribuţii principale:

a) asistenţa tehnică de specialitate la elaborarea de către conducătorul unităţii a deciziilor şi reglementărilor privind ordinea interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor prevăzute de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

b) conceperea şi redactarea tematicilor de instructaj şi asigurarea bibliografiei necesare;

c) organizarea şi conducerea exerciţiilor de stingere cu antrenarea personalului pe locurile de muncă;

d) testarea periodică a nivelului de cunoştinţe din domeniul P.S.I a personalului instruit;

e) evidenţierea în fişele individuale de instructaj şi certificarea prin semnătură a activităţilor desfăşurate;

f) justificarea în faţa organelor de control a îndeplinirii obligaţiilor legale ce revin conducătorului unităţii în domeniul instruirii P.S.I.

 

CAPITOLUL VI

Finanţarea centrului

 

Art. 41. - Centrul este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale centrului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, din alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 42. - Contractul de furnizare de servicii medicale al centrului cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

Art. 43. - (1) Centrul primeşte, în completare, sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii. Aceste sume sunt utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate.

(2) Din sumele primite de la bugetul de stat se asigură, potrivit legislaţiei în vigoare, următoarele:

a) implementarea programelor naţionale de sănătate publică;

b) achiziţia de echipamente medicale şi alte dotări independente de natura cheltuielilor de capital, în condiţiile legii;

c) investiţii legate de achiziţia şi construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie;

d) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;

e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;

f) activităţi specifice ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

g) activităţi didactice şi de cercetare fundamentală;

h) finanţarea activităţilor de drepturi de personal pentru rezidenţi.

Art. 44. - (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al centrului se elaborează de către Comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura centrului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi cu contractele colective de muncă.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al centrului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, respectiv Ministerul Sănătăţii, la propunerea Comitetului director al centrului, cu avizul Consiliului de administraţie.

(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al centrului se repartizează pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia, nivelul acestora fiind indicator al contractului de administrare.

(4) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se urmăreşte pe secţii şi compartimente, fiind un indicator al contractului încheiat între manager şi şefii secţiilor şi compartimentelor din structura centrului. Abaterile faţă de indicatorii din contractul cu managerul se analizează şi se soluţionează de conducerea centrului cu şefii structurilor în cauză.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 45. - (1) Toate categoriile de personal din centru au obligaţia respectării prezentului regulament.

(2) Toate compartimentele/serviciile/secţiile/laboratoarele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul centrului.

(3) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al centrului va fi adus la cunoştinţă tuturor salariaţilor, pe bază de semnătură.

(4) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al centrului se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art. 46. - Orice modificare şi completare a prezentului regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.