MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 481/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 481         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 12 iunie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

75. - Hotărâre privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

 

76. - Hotărâre pentru alegerea unui secretar al Biroului permanent al Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

399. - Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an”

 

414. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Instrucţiune a ministrului educaţiei naţionale privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 16 alin. (2), art. 32 alin. (2), art. 33 şi 34 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul senator Gheorghe Baciu, neafiliat, se revocă din funcţia de secretar al Senatului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 11 iunie 2018.

Nr. 75.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru alegerea unui secretar al Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 26 alin. (2) şi ale art. 34 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se alege în funcţia de secretar al Biroului permanent al Senatului domnul senator Ion Ganea, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 11 iunie 2018.

Nr. 76.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu,

judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an”

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, conform variantei finale a studiului de fezabilitate „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an”, potrivit planului cu amplasamentul/planurilor topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Art. 3. - Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza comunei Fărcăşeşti din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4. - Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată Situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 1, pe raza comunei Fărcăşeşti, judeţul Gorj, în cuantum total de 7.845.307,02 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Ministerului Energiei la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.

Art. 5. - Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Societăţii Complexul Energetic Oltenia - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. - Ministerul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. - Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului local şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Anton Anton

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 399.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - SA, care este depozitarul acestora, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând Imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an lignit” situate pe raza comunei Fărcăşeşti din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

UAT

Numărul parcelei pe planul de situaţie

Numele şi prenumele proprietarul ul/deţinătorului terenului

Număr topografic

Nr. cadastral/ Nr. carte funciară

Extravilan/

Intravilan

Categoria da folosinţă

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoare totală a despăgubirilor

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

a

9

10

11

1

Gorj

Fărcăşeşti

1

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T44

 

Extravilan

P

1193

298,25

2

Gorj

Fărcăşeşti

2

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T44

 

Extravilan

P

31

7,75

3

Gorj

Fărcăşeşti

1

PUPAZAN POLINA

T23, P1024

37047

Extravilan

P

858

214,50

4

Gorj

Fărcăşeşti

2

FECIORU ELENA

T23, P1024/1

 

Extravilan

A

255

127,50

5

Gorj

Fărcăşeşti

3

UIFALVI I. PATRU, UIFALVI I. ION

T23/1025/1

 

Extravilan

A

1558

779,00

6

Gorj

Fărcăşeşti

4

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T23

 

Extravilan

P

1191

297,75

7

Gorj

Fărcăşeşti

5

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T23

 

Extravilan

P

1848

462,00

8

Gorj

Fărcăşeşti

6

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T23

 

Extravilan

P

1307

326,75

9

Gorj

Fărcăşeşti

7

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T23

 

Extravilan

P

1282

320,50

10

Gorj

Fărcăşeşti

1

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T24

 

Extravilan

A

3306

1.653,00

11

Gorj

Fărcăşeşti

1

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T25

 

Extravilan

P

192464

48.116,00

12

Gorj

Fărcăşeşti

2

GOSA ION, GOSA MIHAIL, GOSA DUMITRU, CORICI ECATERINA

T25, P 1064/1

37011

Extravilan

P

7722

1.930,50

13

Gorj

Fărcăşeşti

3

ŢUNCU CONSTANTIN

T25, P1064/9

37093

Extravilan

P

1372

343,00

14

Gorj

Fărcăşeşti

1

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T26

 

Extravilan

N

796

99,50

15

Gorj

Fărcăşeşti

1.1

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T26

 

Extravilan

A

2505

1.252,50

16

Gorj

Fărcăşeşti

2

NIŢĂ V. DUMITRU

T26, 1109/1,1109/2

 

Extravilan

A

6367

3.183,50

17

Gorj

Fărcăşeşti

3

ROŞIANU C. ELENA

T26, P 1110/4

 

Extravilan

A

3464

1.732,00

18

Gorj

Fărcăşeşti

4

VÎLCEANU ION

T26, P 1106,1110/3

37063

Extravilan

A

5016

2.508,00

19

Gorj

Fărcăşeşti

2

def. VOICHITA VASILE

T28

 

Extravilan

P

808

202,00

20

Gorj

Fărcăşeşti

3

CURALEA ION

T28, P 1215

35588

Extravilan

P

1037

259,25

21

Gorj

Fărcăşeşti

1

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

4765

1.191,25

22

Gorj

Fărcăşeşti

2

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

5091

1.272,75

23

Gorj

Fărcăşeşti

3

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

5494

1.373,50

24

Gorj

Fărcăşeşti

4

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

8317

2.079,25

25

Gorj

Fărcăşeşti

5

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

17250

4.312,50

26

Gorj

Fărcăşeşti

6

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

5863

1.465,75

27

Gorj

Fărcăşeşti

7

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

7825

1.956,25

28

Gorj

Fărcăşeşti

8

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

1759

439,75

29

Gorj

Fărcăşeşti

9

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

512

128,00

30

Gorj

Fărcăşeşti

10

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

1647

411,75

31

Gorj

Fărcăşeşti

11

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

1089

272,25

32

Gorj

Fărcăşeşti

12

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

3033

758,25

33

Gorj

Fărcăşeşti

13

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

2814

703,50

34

Gorj

Fărcăşeşti

14

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

4845

1.211,25

35

Gorj

Fărcăşeşti

15

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

16995

4.248,75

36

Gorj

Fărcăşeşti

16

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

10179

2.544,75

37

Gorj

Fărcăşeşti

17

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

2556

639,00

38

Gorj

Fărcăşeşti

18

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

1448

362,00

39

Gorj

Fărcăşeşti

19

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

P

582

145,50

40

Gorj

Fărcăşeşti

20

MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS EMILIA LILIANA

T30, P 1229/5

35323

Extravilan

P

1210

302,50

41

Gorj

Fărcăşeşti

20.1

def. VOICHITA VASILE

T30

 

Extravilan

P

522

130,50

42

Gorj

Fărcăşeşti

1

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T31

 

Extravilan

P

4340

1.085,00

43

Gorj

Fărcăşeşti

2

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T31

 

Extravilan

P

930

232,50

44

Gorj

Fărcăşeşti

3

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T31

 

Extravilan

P

293

73,25

45

Gorj

Fărcăşeşti

4

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T31

 

Extravilan

P

1219

304,75

46

Gorj

Fărcăşeşti

1

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T34

 

Extravilan

P

50979

12.744,75

47

Gorj

Fărcăşeşti

2

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T34

 

Extravilan

P

4815

1.203,75

48

Gorj

Fărcăşeşti

3

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T34

 

Extravilan

P

2959

739,75

49

Gorj

Fărcăşeşti

4

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T34

 

Extravilan

P

54

13,50

 

50

Gorj

Fărcăşeşti

5

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T34

 

Extravilan

P

251

62,75

51

Gorj

Fărcăşeşti

6

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T34

 

Extravilan

P

573

143,25

52

Gorj

Fărcăşeşti

7

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T34

 

Extravilan

P

6707

1.676,75

53

Gorj

Fărcăşeşti

1

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T35

 

Extravilan

P

6696

1.674,00

54

Gorj

Fărcăşeşti

2

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T35

 

Extravilan

P

158

39,50

55

Gorj

Fărcăşeşti

3

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T35

 

Extravilan

P

276

69,00

56

Gorj

Fărcăşeşti

4

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T35

 

Extravilan

P

1029

257,25

57

Gorj

Fărcăşeşti

5

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T35

 

Extravilan

P

5739

1.434,75

58

Gorj

Fărcăşeşti

6

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T35

 

Extravilan

P

4745

1.186,25

59

Gorj

Fărcăşeşti

7

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T35

 

Extravilan

P

2054

513,50

60

Gorj

Fărcăşeşti

8

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T35

 

Extravilan

P

1109

277,25

61

Gorj

Fărcăşeşti

1

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T36

 

Extravilan

P

1332

333,00

62

Gorj

Fărcăşeşti

2

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T36

 

Extravilan

P

418

104,50

63

Gorj

Fărcăşeşti

3

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T36

 

Extravilan

P

2965

741,25

64

Gorj

Fărcăşeşti

4

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T36

 

Extravilan

P

1005

251,25

65

Gorj

Fărcăşeşti

5

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T36

 

Extravilan

P

2743

685,75

66

Gorj

Fărcăşeşti

6

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T36

 

Extravilan

P

255

63,75

67

Gorj

Fărcăşeşti

7

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T36

 

Extravilan

P

13224

3.306,00

68

Gorj

Fărcăşeşti

8

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T36

 

Extravilan

P

1960

490,00

69

Gorj

Fărcăşeşti

9

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T36

 

Extravilan

P

730

182,50

70

Gorj

Fărcăşeşti

10

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T36

 

Extravilan

P

1255

313,75

71

Gorj

Fărcăşeşti

11

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T36

 

Extravilan

P

104

26,00

72

Gorj

Fărcăşeşti

1

ROSIANU C. ELENA

T 20, P846/6

 

Intravilan

A

557

2.785,00

73

Gorj

Fărcăşeşti

2

ROSIANU C. ELENA

T 20, P846/2

 

Intravilan

A

61

305,00

74

Gorj

Fărcăşeşti

3

VALCEANU ION

T 20, P839,839/2

 

Intravilan

A

772

3.860,00

75

Gorj

Fărcăşeşti

4

NITA VASILE

T 20

 

Intravilan

A

404

2.020,00

76

Gorj

Fărcăşeşti

5

DUMITRESCU NICOLAE

T 20, P802/2

 

Intravilan

A

428

2.140,00

77

Gorj

Fărcăşeşti

6

CIRLIGERU FLORIN

T 20, P882/2,802/8

 

Intravilan

A

650

3.250,00

78

Gorj

Fărcăşeşti

7

VOINESCU GHE. ILIE

T 20, P10,818/1,818/2

 

Intravilan

A

2060

10.300,00

79

Gorj

Fărcăşeşti

8

def. TRAISTARU ALEXANDRU

T 20, P798/1

 

Intravilan

A

1012

5.060,00

80

Gorj

Fărcăşeşti

9

PATRASCU AURELIA

T20.P 792, 793, 794/1, 802/10, 797, 798, 800, 802/9, 794/2

 

Intravilan

A

6962

34.810,00

81

Gorj

Fărcăşeşti

1

GOSA ION

T12, P473/2

 

Intravilan

A

150

750,00

82

Gorj

Fărcăşeşti

2

GOSA ION

T12, P 474/1

 

Intravilan

A

690

3.450,00

83

Gorj

Fărcăşeşti

3

MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS EMILIA LILIANA

T12, P 477

35320

Intravilan

A

726

3.630,00

84

Gorj

Fărcăşeşti

4

MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS EMILIA LILIANA

T12, P480

35321

Intravilan

A

1936

9.680,00

85

Gorj

Fărcăşeşti

3

CRAETE FLORICA

T44, P 1475/18/4

37027

Extravilan

PD

122

1.203,23

86

Gorj

Fărcăşeşti

4

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T44

 

Extravilan

PD

398

3.925,28

87

Gorj

Fărcăşeşti

5

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T44

 

Extravilan

PD

466

4.595,93

88

Gorj

Fărcăşeşti

6

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T44

 

Extravilan

PD

642

6.331,73

89

Gorj

Fărcăşeşti

8

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T23

 

Extravilan

PD

17804

79.450,35

90

Gorj

Fărcăşeşti

4

BUŞAN GHEORGHE

T25

 

Extravilan

PD

3798

27.820,35

91

Gorj

Fărcăşeşti

5

BUŞAN GHEORGHE

T25

 

Extravilan

PD

4500

36.900,00

92

Gorj

Fărcăşeşti

6

BUŞAN GHEORGHE

T25

 

Extravilan

PD

8298

68.043,60

93

Gorj

Fărcăşeşti

7

CILIBIU GHEORGHE

T25

 

Extravilan

PD

7980

65.436,00

94

Gorj

Fărcăşeşti

8

UIFALVI PĂTRU, UIFALVI ION, VLĂDUŢĂ VASILE

T25, P 1085/1

37024

Extravilan

PD

2500

22.325,00

95

Gorj

Fărcăşeşti

9

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T25

 

Extravilan

PD

503

4.552,15

96

Gorj

Fărcăşeşti

10

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T25

 

Extravilan

PD

11887

98.310,69

97

Gorj

Fărcăşeşti

11

REZERVĂ COMISIE LOCALA

T25

 

Extravilan

PD

18925

138.862,19

98

Gorj

Fărcăşeşti

12

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T25

 

Extravilan

PD

10123

45.173,89

99

Gorj

Fărcăşeşti

5

VÂLCEANU ION, VÂLCEANU EUGEN, DĂESCU MIOARA

T 26, P 3,4

36086

Extravilan

PD

30000

249.375,00

 

100

Gorj

Fărcăşeşti

6

VÂLCEANU ION, VÂLCEANU EUGEN

T26, P2/1

37000

Extravilan

PD

2500

22.125,00

101

Gorj

Fărcăşeşti

1

BĂLĂCI VALERIA

T28

 

Extravilan

N

14080

120.032,00

102

Gorj

Fărcăşeşti

21

VOICHITA V. VASILE, VOICHITA V. GHEORGHE,VOICHITA V. POLINA, VOICHITA DOMNICA

T 30, P 1249/36

 

Extravilan

PD

630

4.331,25

103

Gorj

Fărcăşeşti

22

NEGOMIREANU STELIAN

T 30, P1249/40

36989

Extravilan

PD

527

3.623,13

104

Gorj

Fărcăşeşti

23

VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINA

T 30, P1249/90

 

Extravilan

PD

7323

70.850,03

105

Gorj

Fărcăşeşti

24

VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINA

T 30, P1249/89

 

Extravilan

PD

219

1.834,13

106

Gorj

Fărcăşeşti

25

VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINA

T30,

P1249/88/1

 

Extravilan

PD

1617

15.644,48

107

Gorj

Fărcăşeşti

26

BUSUIOC V. ALEXANDRU

T 30, P 1249/64

37018

Extravilan

PD

3403

30.669,54

108

Gorj

Fărcăşeşti

27

def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTOR

T 30, P1249/45

 

Extravilan

PD

2390

21.480,13

109

Gorj

Fărcăşeşti

28

def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTOR

T 30, P1249/44

 

Extravilan

PD

1680

15.099,00

110

Gorj

Fărcăşeşti

29

def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTOR

T 30,

P1249/44/1

 

Extravilan

PD

648

5.427,00

111

Gorj

Fărcăşeşti

30

NEGOMIREANU V. GHE, NEGOMIREANU FLOAREA, NEGOMIREANU C-TIN, NEGOMIREANU CORNELIA, NEGOMIREANU AURELIA, NEGOMIREANU V. VASILE

T 30, R1249/52/9

36082

Extravilan

PD

2467

16.960,63

112

Gorj

Fărcăşeşti

31

BĂLĂCI VALERIA

T 30, P1249/70

 

Extravilan

PD

20920

168.929,00

113

Gorj

Fărcăşeşti

31.1

VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINA

T 30, P1249/33/33

 

Extravilan

PD

13124

117.951,95

114

Gorj

Fărcăşeşti

32

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

16331

180.985,04

115

Gorj

Fărcăşeşti

33

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

14060

155.817,14

116

Gorj

Fărcăşeşti

34

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

30930

342.775,54

117

Gorj

Fărcăşeşti

35

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

4124

45.703,41

118

Gorj

Fărcăşeşti

36

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

2066

17.302,75

119

Gorj

Fărcăşeşti

37

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

1076

9.011,50

120

Gorj

Fărcăşeşti

38

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

42277

381.021,46

121

Gorj

Fărcăşeşti

39

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

7038

63.254,03

122

Gorj

Fărcăşeşti

40

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

429

3.592,88

123

Gorj

Fărcăşeşti

41

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

1031

8.634,63

124

Gorj

Fărcăşeşti

42

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

20569

178.693,19

125

Gorj

Fărcăşeşti

43

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

PD

1918

16.063,25

126

Gorj

Fărcăşeşti

44

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

PD

8875

71.554,69

127

Gorj

Fărcăşeşti

45

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

649

5.435,38

128

Gorj

Fărcăşeşti

46

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

PD

3596

30.116,50

129

Gorj

Fărcăşeşti

47

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

1861

13.236,36

130

Gorj

Fărcăşeşti

48

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

PD

886

7.420,25

131

Gorj

Fărcăşeşti

49

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

PD

41981

377.304,24

132

Gorj

Fărcăşeşti

50

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

PD

5121

46.024,99

133

Gorj

Fărcăşeşti

51

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

816

6.579,00

134

Gorj

Fărcăşeşti

52

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

PD

126

1.055,25

135

Gorj

Fărcăşeşti

53

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

56577

449.079,94

136

Gorj

Fărcăşeşti

54

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T30

 

Extravilan

PD

41821

331.954,19

137

Gorj

Fărcăşeşti

55

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

3473

31.213,59

138

Gorj

Fărcăşeşti

56

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

6240

56.082,00

139

Gorj

Fărcăşeşti

57

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

2037

18.307,54

140

Gorj

Fărcăşeşti

58

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

872

7.337,10

141

Gorj

Fărcăşeşti

59

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

5890

52.936,38

142

Gorj

Fărcăşeşti

60

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

13278

111.203,25

143

Gorj

Fărcăşeşti

61

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

6014

50.367,25

144

Gorj

Fărcăşeşti

62

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

9691

75.953,21

145

Gorj

Fărcăşeşti

63

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 30

 

Extravilan

PD

10324

92.786,95

146

Gorj

Fărcăşeşti

5

VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINA

T31, P 1265/11

 

Extravilan

PD

5923

53 899,30

147

Gorj

Fărcăşeşti

6

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T31

 

Extravilan

PD

7419

61.021,28

148

Gorj

Fărcăşeşti

7

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T31

 

Extravilan

PD

412

3.388,70

149

Gorj

Fărcăşeşti

8

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T31

 

Extravilan

PD

3758

30.909,55

 

150

Gorj

Fărcăşeşti

9

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T31

 

Extravilan

PD

18161

165.265,10

151

Gorj

Fărcăşeşti

10

REZERVA COMISIE LOCALA

T31

 

Extravilan

PD

1275

11.302,50

152

Gorj

Fărcăşeşti

11

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T31

 

Extravilan

PD

4256

42.719,60

153

Gorj

Fărcăşeşti

12

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T31

 

Extravilan

PD

474

4.757,78

154

Gorj

Fărcăşeşti

13

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T31

 

Extravilan

PD

8069

30.992,59

155

Gorj

Fărcăşeşti

8

BUSUIOC V. ALEXANDRU

T 34, P1297/44

37016

Extravilan

PD

1431

11.054,48

156

Gorj

Fărcăşeşti

9

RACEA FILOFTEIA

T 34, P1297/46

35573

Extravilan

PD

6817

52.661,33

157

Gorj

Fărcăşeşti

10

CRĂETE FLORICA

T34, P1297/35/4

37026

Extravilan

PD

1054

8.142,15

158

Gorj

Fărcăşeşti

11

CRĂETE FLORICA

T34, P1297/29/4

37028

Extravilan

PD

1166

9.007,35

159

Gorj

Fărcăşeşti

12

BOLTAŞU MASINCA

T34, P1297/6

 

Extravilan

PD

482

3.723,45

160

Gorj

Fărcăşeşti

13

RACEA FILOFTEIA

T 34, P1297/21

35572

Extravilan

PD

793

6.125,93

161

Gorj

Fărcăşeşti

14

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T34

 

Extravilan

PD

3408

26.326,80

162

Gorj

Fărcăşeşti

15

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T34

 

Extravilan

PD

92887

717.552,08

163

Gorj

Fărcăşeşti

16

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 34

 

Extravilan

PD

48227

372.553,58

164

Gorj

Fărcăşeşti

17

REZERVA COMISIE LOCALĂ

T 34

 

Extravilan

PD

6895

53.263,88

165

Gorj

Fărcăşeşti

18

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 34

 

Extravilan

PD

5756

44.465,10

166

Gorj

Fărcăşeşti

19

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T34

 

Extravilan

PD

5024

38.810,40

167

Gorj

Fărcăşeşti

20

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 34

 

Extravilan

PD

193

1.490,93

168

Gorj

Fărcăşeşti

9

RĂCEA FILOFTEIA

T 35, P1315/18

35576

Extravilan

PD

4335

33.487,88

169

Gorj

Fărcăşeşti

10

RACEA FILOFTEIA

T 35, P 1315/12

35575

Extravilan

PD

11823

91.332,68

170

Gorj

Fărcăşeşti

11

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 35

 

Extravilan

PD

4357

33.557,83

171

Gorj

Fărcăşeşti

12

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 35

 

Extravilan

PD

91182

704.380,95

172

Gorj

Fărcăşeşti

13

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 35

 

Extravilan

PD

31653

244.519,43

173

Gorj

Fărcăşeşti

14

REZERVĂ COMISIE LOCALĂ

T 35

 

Extravilan

PD

3689

28.497,53

TOTAL GENERAL

 

1397871

7.845.307,02

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 2.d), după a 35-a liniuţă se introduc două noi liniuţe, cu următorul cuprins:

„- agent de informare, răscumpărare anticipată sau preschimbare - entitate selectată de către Ministerul Finanţelor Publice să îndeplinească rolul de agent de informare a investitorilor în titluri de stat şi de procesare a ofertelor, în cadrul operaţiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare a titlurilor de stat emise în valută pe pieţele internaţionale;

- agent de proces - entitate selectată de către Ministerul Finanţelor Publice să îndeplinească rolul de agent privind transmiterea de notificări sau documente în eventualitatea apariţiei unor acţiuni în justiţie din partea unor terţe părţi pentru titlurile de stat emise pe pieţele externe de capital;”.

2. La subpunctul 3.2.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) titlurile de stat lansate pe pieţele internaţionale, precum şi titlurile de stat lansate pe piaţa internă, fie pe piaţa interbancară supravegheată de către Banca Naţională a României şi/sau pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S A. şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fie cele lansate pentru populaţie prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. şi instituţiilor de credit, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populaţie, nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit;”.

3. Punctul 4.1.a), b).12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.1.a), b). 12 Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. şi instituţiilor de credit presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. în cadrul programului indicativ de emisiuni de titluri de stat pentru anul următor se stabileşte plafonul anual alocat emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei, ca procent din valoarea planului total de finanţare anunţat de Ministerul Finanţelor Publice pentru anul respectiv.

2. Titlurile de stat destinate populaţiei sunt titluri de stat în formă dematerializată, emise de Ministerul Finanţelor Publice prin subscripţie publică; titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadenţă şi sunt netransferabile.

3. Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice şi include condiţiile de derulare şi termenii specifici fiecărei emisiuni, caracteristicile principale ale titlurilor de stat şi alte elemente considerate relevante de către emitent.

4. Referatul de aprobare a ordinului privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei va cuprinde, după caz, principalele elemente caracteristice ale emisiunilor, cum ar fi: suma anunţată, perioada de subscriere, maturitatea sau structura de maturităţi, plafonul alocat fiecărei emisiuni, nivelul de dobândă pentru fiecare maturitate propusă şi alte elemente considerate relevante de către emitent.

5. Decontarea emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei se realizează prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. şi instituţiilor de credit.

6. Responsabilitatea pentru sumele colectate de la investitorii persoane fizice şi transferate către Ministerul Finanţelor Publice în cadrul emisiunilor de titluri pentru populaţie şi pentru plata serviciului datoriei aferent acestor titluri către investitorii persoane fizice revine Companiei Naţionale Poşta Română - S.A., respectiv instituţiilor de credit, după caz,

7. Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să plătească comisioane, cheltuieli legate de realizarea de activităţi de promovare a tranzacţiei, prin mijloace de comunicare mass-media, şi alte costuri aferente lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, capitolul 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 20 «Bunuri şi servicii», articolul 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alineatul 20.24 02 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne».

8. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare şi distribuţie, rambursare şi plată a dobânzilor, de înregistrare şi raportare prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi instituţiilor de credit se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare şi distribuţie, rambursare şi plată a dobânzilor, de înregistrare şi raportare prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.”

4. La punctul 4.1.a), b)2, subpunctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. Pentru efectuarea activităţilor de administrare a fluxurilor financiare aferente obligaţiunilor externe, Ministerul Finanţelor Publice poate selecta una sau mai multe instituţii care să furnizeze servicii de agent fiscal şi plătitor şi de agent de proces, ţinând cont de experienţa, capacitatea acestora de a desfăşura astfel de activităţi pe diferite pieţe, precum şi de nivelul costurilor oferite în furnizarea serviciilor.”

5. La punctul 4.1.a), b)2, după subpunctul 16 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17, cu următorul cuprins:

„17. Plata comisioanelor şi eventualelor cheltuieli percepute de agentul de proces reprezintă cheltuială a bugetului de stat şi se suportă de la bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, capitolul 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 20 «Bunuri şi servicii», articolul 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alineatul 20.24.01 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe».”

6. La punctul 4.1 .a), b)21, subpunctul 5.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.9. Documentaţia specifică noii emisiuni, conform pct. 4.1 .a), b)2, subpct. 11, precum şi documentaţia specifică operaţiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare se semnează de către ministrul finanţelor publice. Documentaţia specifică operaţiunilor de răscumpărare anticipată sau preschimbare poate include: Tender Offer Memorandum, contractul dintre emitent şi administratorii tranzacţiei, contractul dintre emitent şi agentul de informare, răscumpărare anticipată sau preschimbare, scrisoarea de notificare a bursei de valori şi altele asemenea. Ministerul Finanţelor Publice poate selecta una sau mai multe instituţii care să furnizeze servicii de agent de informare, răscumpărare anticipată sau preschimbare, ţinând cont de experienţa, capacitatea acestora de a desfăşura astfel de activităţi, precum şi de nivelul costurilor oferite în furnizarea serviciilor.”

7. La punctul 4,1.a), b)21, după subpunctul 5.12 se introduce un nou subpunct, subpunctul 5.13, cu următorul cuprins:

„5.13. Plata comisioanelor şi eventualelor cheltuieli percepute de agentul de informare, răscumpărare anticipată sau preschimbare reprezintă cheltuială a bugetului de stat şi se suportă de la bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, capitolul 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 20 «Bunuri şi servicii», articolul 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alineatul 20.24.01 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe».”

8. Subpunctul 4.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.1.1. Contractarea datoriei publice prin emiterea de titluri de stat se realizează ţinându-se cont de obiectivele specifice privind dezvoltarea pieţei titlurilor de stat, care vor fi incluse în strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale. Astfel, în luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Finanţelor Publice va anunţa programul indicativ de emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă şi externă pentru anul următor. Programul poate fi modificat în cursul anului, în funcţie de evoluţiile pieţelor financiare şi de modificarea necesităţilor de finanţare. Programul anual se detaliază prin anunţuri trimestriale şi prospecte de emisiune emise în cursul anului şi poate conţine informaţii cu privire la planul emisiunilor de titluri de stat pentru populaţie, precum şi alte operaţiuni cu titluri de stat, cum ar fi operaţiuni de răscumpărări în avans (buybacks) sau de preschimbare a titlurilor de stat (exchange).”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Carmen Elian,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 414.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

INSTRUCŢIUNE

privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

 

Potrivit prevederile art. 79 alin. (2) lit. e) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului secretariatului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice,

în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezenta instrucţiune.

Art. 1. - Pentru aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018, se aprobă modelul de procedură documentată prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.

Art. 2. - Lista cuprinzând numărul minimal de proceduri documentate necesare pentru implementarea unitară a sistemului de control intern managerial la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.

Art. 3. - Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei instrucţiuni.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni, Instrucţiunea nr. 1/2017 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 19 ianuarie 2018, se abrogă.

Art. 5. - Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

Model privind întocmirea unei proceduri documentate de sistem/operaţionale

 

 

SIGLĂ

 

Ministerul Educaţiei Naţionale

 

[Denumirea unităţii de învăţământ]

PROCEDURĂ

DE SISTEM/OPERAŢIONALĂ

Ediţia [ ......... ]

Revizia [ ......... ]

[Denumirea procedurii de sistem/operaţională]

Cod: PS/ PO - [Nr. procedură din Registru evidenţă PS/PO]

Exemplar nr. [ ......... ]

 

Procedură de sistem/operaţională [Denumirea procedurii de sistem/operaţională]

Cod: PS - [Nr. procedură din Registrul de evidenţă PS]

Ediţia [ ......... ], Revizia [ ......... ], Data [ ......... ]

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii documentate (conform modelului de mai jos)

 

 

Elemente privind responsabilii/operaţiunea

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1.1.

Elaborat

 

 

 

 

1.2.

Verificat

 

 

 

 

1.3.

Avizat

 

 

 

 

1.4.

Aprobat

 

 

 

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii documentate (sistem/operaţională) (conform modelului de mai jos)

 

Nr. crt.

Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei

1

2

3

4

2.1.

Ediţia I

X

X

 

2.2.

Revizia 1

 

 

 

2.3.

Revizia 2

 

 

 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii documentate (sistem/operaţională) (conform modelului de mai jos)

 

 

Scopul difuzării

Exemplar nr.

Departament

Funcţia

Numele şi prenumele

Data primirii

Semnătura

 

1

2

3

4

5

6

7

3.1.

aplicare

 

 

 

 

 

 

3.2.

informare

 

 

 

 

 

 

3.3.

evidenţă

 

 

 

 

 

 

3.4.

arhivare

 

 

 

 

 

 

 

Transmiterea procedurii documentate spre aplicare/informare poate fi efectuată şi către alte departamente din cadrul ministerului în funcţie de necesitate/solicitare

1. Scopul procedurii

2. Domeniul de aplicare

3. Documente de referinţă

4. Definiţii şi abrevieri

4.1 Definiţii

- Entitate publică - autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public.

- Departament - Direcţie Generală, Direcţie, Serviciu, Birou, Compartiment;

- Conducătorul departamentului (compartimentului) - director general, director, şef serviciu, şef birou, şef compartiment;

- Procedură - prezentare, în scris, a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor;

- Procedură de sistem (PS) - procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfăşoară la nivelul tuturor departamentelor din cadrul entităţii publice;

- Procedură operaţională (PO) - procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor departamente din entitatea publică.

4.2. Abrevieri

- EP - entitate publică;

- [Se va completa, după caz.]

5. Descrierea procedurii

6. Responsabilităţi

7. Formular evidenţă modificări

 

Nr. crt.

Ediţia

Data ediţiei

Revizia

Data reviziei

Nr. pag.

Descriere modificare

Semnătura conducătorului departamentului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Formular analiză procedură

 

Nr. crt.

Compartiment

Nume şi prenume conducător compartiment

Înlocuitor de drept sau delegat

Aviz favorabil

Aviz nefavorabil

Semnătura

Data

Observaţii

Semnătura

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Lista de difuzare a procedurii

 

Nr. ex.

Compartiment

Nume şi prenume

Data primirii

Semnătura

Data retragerii

Data intrării în vigoare a procedurii

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Anexe/formulare

11. Cuprins

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cu procedurile formalizate necesare pentru implementarea unitară a sistemului de control intern managerial la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar

 

PROCEDURI-CADRU

 

1. Standardul 1 - Etică şi integritate

1.1. Procedură operaţională PO-01.01: Elaborarea Codului de etică

1. Formular F01 -PO-01.01: Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etică;

2. Formular F02-PO-01.01: Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etică;

3. Formular F03-PO-01.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea şi aplicarea Codului de etică;

4. Formular F04-PO-01.01: Decizie aplicare a Codului de etică.

2. Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini

2.1. Procedură operaţională PO-02.01: întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor de post

1. Formular F01-PO-02.01: Fişă post cadru didactic;

2. Formular F02-PO-02.01: Fişă post cadru didactic auxiliar;

3. Formular F03-PO-02.01: Fişă post personal nedidactic;

4. Formular F04-PO-02.01: Fişă post director adjunct;

5. Formular F05-PO-02.01: Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor de post;

6. Formular F06-PO-02.01: Decizie privind aprobarea fişelor de post.

2.2. Procedură operaţională PO-02.02: Delegarea de atribuţii

Formular FOÎ-PO-02.02: Decizie director privind delegarea de atribuţii.

3. Standardul 3 - Competenţa, performanţa

3.1. Procedură operaţională PO-03.Q1: Evaluarea performanţelor angajaţilor

1. Formular F01-PO-03.01: Fişă-cadru de autoevaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice;

2. Formular F02-PO-03.01: Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice auxiliare;

3. Formular F03-PO-03.01; Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul nedidactic;

4. Formular F04-PO-03.01: Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;

5. Formular F05-PO-03.01: Decizie privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;

6. Formular F06-PO-03.01: Calendarul activităţilor de evaluare.

4. Standardul 4 - Structura organizatorică

4.1. Procedură operaţională PO-04.01: Analizarea şi stabilirea structurii organizatorice

1. Formular F01-PO-04.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama) a unităţii de învăţământ;

2. Formular FQ2-PO-G4.01: Decizie director privind aprobarea organigramei unităţii de învăţământ.

5. Standardul 5 - Obiective

5.1. Procedură operaţională PO-05.01: Stabilirea obiectivelor unităţii de învăţământ

1. Formular F01-PO-05.Q1: Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ;

2. Formular F02-PO-05.01: Decizie privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ;

3. Formular F03-PO-05.01: Formular stabilire obiective specifice unităţii de învăţământ.

6. Standardul 6 - Planificarea

6.1. Procedură operaţională PO-06.01: Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor

1. Formular F01 -PO-06.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea PDI/PAS;

2. Formular F02-PO-06.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea Planului managerial al unităţii de învăţământ;

3. Formular F03-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea PDI/PAS;

4. Formular F04-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea planurilor manageriale/operaţionale ale unităţii de învăţământ;

5. Formular F05-PO-06.01: PDI/PAS;

6. Formular F06-PO-06.01: Plan managerial;

7. Formular F07-PO-06.01: Plan operaţional.

7. Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor

7.1. Procedură operaţională PO-07.01: Monitorizarea şi raportarea performanţelor

Formular FOI-PO-07.01: Model de raport monitorizare şi raportare performanţe

8. Standardul 8 - Managementul riscului

8.1. Procedură operaţională PO-08.01: Determinarea expunerii la risc

1. Formular F01-PO-08.01: Formular de alertă la risc;

2. Formular F02-PO-08.01: Scală de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor;

3. Formular F03-PO-08.01: Scală de estimare a impactului global al riscului;

4. Formular F04-PO-08.01: Scală de evaluare a expunerii la riscuri;

5. Formular F05-PO-08.01: Registrul riscurilor.

9. Standardul 9 - Proceduri

9.1. Comisia de control intern/managerial (CCIM)

9.1.1. Procedură operaţională PO-91.01: Desemnarea Comisiei de control intern managerial

1. Formular F01-PO-91.01: Hotărâre C.A. privind constituirea CCIM;

2. Formular F02-PO-91.01: Decizie director privind constituirea CCIM.

9.1.2. Procedură operaţională PO-91.02: Elaborarea şi codificarea procedurilor

generale şi operaţionale

1. Formular F01-PO-91.02: Model procedură operaţională;

2. Formular F02-PO-91.02; Model procedură operaţională.

9.2. Serviciul Secretariat (SS)

9.2.1. Procedură operaţională PO-92,01: Elaborarea şi aplicarea deciziilor Formular F01-PO-92.01: Model decizie

9.3. Serviciul Contabilitate (SC)

9.3.1. Procedură operaţională PO-93.01: întocmirea bugetului

9.3.2. Procedură operaţională PO-93.02; întocmire ALOP

9.3.3. Procedură operaţională PO-93.03: Control financiar preventiv propriu Formular F01-PO-93.03: Registru Viză CFP

9.3.4. Procedură operaţională PO-93.04: Achiziţii publice

1. Formular F01-PO-93.Q4: Programul anual al achiziţiilor publice;

2. Formular F02-PO-93.04: Lista privind achiziţiile directe.

9.4. Serviciul Administrativ (SA)

9.4.1. Procedură operaţională PO-94.01: Gestionarea patrimoniului unităţii de învăţământ

1. Formular F01-PO-94.01: Registru evidenţă patrimoniu;

2 Formular F02-PO-94.01: Inventar patrimoniu;

3. Formular F03-PO-94.01: Proces-verbal inventar patrimoniu;

4. Formular F04-PO-94.01; Etichetă inventar obiecte patrimoniu;

5. Formular F05-PO-94.01: Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu;

6. Formular F06-PO-94.01: Proces-verbal casare.

9.5. Biblioteca

9.5.1. Procedură operaţională PO-95.01: Utilizarea fondului de carte 1 Formular F01-PO-95.01: Fişă abonat;

2. Formular F02-PO-95.01: Registru evidenţă abonaţi.

9.6. Consiliul profesoral

9.6.1. Procedură operaţională PO-96.01; Organizarea şi funcţionarea Consiliului profesoral (CP)

1. Formular F01-PO-96.01: Registru şedinţe CP;

2. Formular FQ2-PO-96.01: Graficul şedinţelor CP.;

3. Formular F03-PO-96.01: Tematica şedinţelor CP;

4. Formular F04-PO-96.01: Anexă registru şedinţe CP;

5. Formular F05-PO-96.01: Modei proces-verbal şedinţă CP.

9.7. Consiliul de administraţie

9.7.1. Procedură operaţională PO-97.01: Organizarea şi funcţionarea Consiliului de administraţie (C.A.)

1. Formular F01-PO-97.01: Registru şedinţe C.A.;

2. Formular F02-PO-97.01: Anexă registru şedinţe CA;

3. Formular F03-PO-97.01: Graficul şedinţelor CA;

4. Formular F04-PO-97.01: Tematica şedinţelor CA;

5. Formular F05-PO-97.01: Model proces-verbal şedinţă CA

10. Standardul 10 - Supravegherea

10.1. Procedură operaţională PO-10.01: Supravegherea desfăşurării activităţilor din unitatea de învăţământ

Formular F01-PO-10.01: Raport monitorizare desfăşurare activităţi

11. Standardul 11 - Continuitatea activităţii

11.1. Procedură operaţională PO-11.01: Asigurarea continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ

Formular FOI-PO-11.01: Plan de asigurare a continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ

12. Standardul 12 - Informarea şi comunicarea

12.1. Procedură operaţională PO-12.01: Realizarea circuitului informaţiilor

1. Formular F01-PO-12.01: Inventar documente;

2. Formular F02-PO-12.01: Inventar fluxuri de informaţii;

3. Formular F03-PO-12.01: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor;

4. Formular F04-PO-12.01: Decizie privind realizarea circuitului informaţiilor.

13. Standardul 13 - Gestionarea documentelor

13.1. Procedură operaţională PO-13.01: Realizarea circuitului documentelor

1. Formular F01-PO-13.01: Inventar documente;

2. Formular F02-PO-13.01: Inventar fluxuri de documente;

3. Formular F03-PO-13.01: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor;

4. Formular F04-PO-13.01: Decizie privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor.

13.2. Procedură operaţională PO-13.02: Arhivarea documentelor

1. Formular F01-PO-13.02: Inventar documente;

2. Formular F02-PO-13.02: Nomenclator arhivistic;

3. Formular F03-PO-13.02: Proces-verbal predare-primire documente;

4. Formular F04-PO-13.02: Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice;

5. Formular F05-PO-13.02: Proces-verbal al Comisiei de selecţie;

6. Formular F06-PO-13.02: Proces-verbal de predare-preluare;

7. Formular F07-PO-13.02: Registru de depozit;

8. Formular F08-PO-13.02: Fişă de control;

9. Formular F09-PO-13.02: Cerere acces arhivă;

10. Formular F10-PO-13.02: Cerere solicitare cutii/documente depozit;

11. Formular F11-PO-13.02: Lista termenelor după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

13.3. Procedură operaţională PO-13.03: Realizarea activităţilor de inventariere

1. Formular F01-PO-13.03: Hotărârea C.A. privind constituirea comisiei de inventariere;

2. Formular F02-PO-13.03: Decizia privind constituirea comisiei de inventariere;

3. Formular F03-PO-13.03: Proces-verbal de întrunire comisie de inventariere;

4. Formular F04-PO-13.03: Proces-verbal de inventariere şi a listelor de inventar.

14. Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară

14.1. Procedură operaţională PO-14.01: Raportarea contabilă şi financiară

Formular F01-PO-14.01: Model raportare.

14.2. Procedură operaţională PO-93.01: întocmirea bugetului

14.3. Procedură operaţională PO-93.02: întocmire ALOP

14.4. Procedură operaţională PO-93.03: Control financiar preventiv propriu

Formular F01-PO-93.03: Registru viză CFP

14.5. Procedură operaţională PO-93.04: Achiziţii publice

1. Formular F01-PO-93.04: Programul anual al achiziţiilor publice;

2. Formular F02-PO-93.04: Lista privind achiziţiile directe.

15. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial

15.1. Procedură operaţională PO-15.01: Realizarea verificării şi evaluării controlului intern managerial

1. Formular F01-PO-15.01: Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial;

2. Formular F02-PO-15.01: Situaţie centralizată a modului de implementare a sistemului de control managerial/intern (SCIM);

3. Formular F03-PO-15.01: Raport asupra sistemului de control managerial/intern.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.