MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 482/2018

 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 482         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 12 iunie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

361. - Hotărâre privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.351. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale pentru reacreditarea Colecţiei publice de obiecte şi fond documentar din cadrul Centrului de Documentare şi Informare Gaze Naturale Mediaş/S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. din Mediaş, judeţul Sibiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar

 

Având în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/171 al Comisiei din 4 februarie 2015 privind anumite aspecte din cadrul procedurii de acordare de licenţe întreprinderilor feroviare,

în temeiul art. 108 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura pentru acordarea licenţei de transport feroviar, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Procedura pentru acordarea licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată, prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă Procedura pentru acordarea licenţei pentru transport urban cu metroul, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 2. - Autoritatea responsabilă cu acordarea licenţelor prevăzute la art. 1 este Organismul de Licenţe Feroviare Român, denumit în continuare OLFR, înfiinţat în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Operatorii economici pot efectua servicii de transport feroviar de mărfuri şi/sau de călători sau servicii numai de manevră feroviară pe căile ferate din România, în interes public şi/sau în interes propriu, doar dacă deţin în mod cumulativ licenţă corespunzătoare tipului de serviciu care urmează să fie efectuat şi certificat de siguranţă emis în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Accesul pe infrastructura feroviară publică în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar este permis operatorilor de transport feroviar numai după obţinerea certificatului de siguranţă şi încheierea unui contract de acces cu administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare,

(3) Accesul pe infrastructura feroviară publică în vederea

efectuării serviciilor numai de manevră feroviară este permis operatorilor economici numai după obţinerea certificatului de siguranţă şi încheierea unui contract de acces cu

administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare

Art. 4. - Operatorii economici pot efectua intermedierea activităţii de transport pe calea ferată numai pe baza licenţei de intermediere a activităţii de transport pe aceasta.

Art. 5. - Operatorii economici pot efectua servicii de transport urban cu metroul numai dacă deţin cumulativ licenţă pentru transportul urban cu metroul şi autorizaţie de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 6. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) autorizaţie de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători-documentul prin care se atestă

că un operator de transport urban cu metroul, deţinător al unei licenţe, poate să execute în condiţii de siguranţă şi securitate, servicii de transport urban de călători pe liniile de metrou;

b) căile ferate din România - infrastructura feroviară publică şi privată deschisă circulaţiei publice, precum şi liniile ferate industriale racordate la aceasta, indiferent de forma de proprietate a acestora;

c) certificat de siguranţă - documentul prin care se atestă că un operator de transport feroviar sau un operator care efectuează numai manevră feroviară, deţinător al unei licenţe, poate să execute anumite tipuri de servicii de transport feroviar sau numai manevră feroviară;

d) client - persoana fizică sau juridică care, pentru a beneficia de servicii de transport feroviar de mărfuri trebuie Să se adreseze unui operator economic care deţine o licenţă pentru tipul de servicii solicitat sau unui intermediar de transport feroviar;

e) intermediar de transport feroviar - orice entitate publică sau privată care deţine o licenţă în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, care efectuează activităţi de organizare a operaţiunilor de transport pe calea ferată cu preluarea responsabilităţilor ce revin unui expeditor, astfel definit în Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, republicată, cu modificările ulterioare, fără a efectua activităţi de transport feroviar;

f) licenţă de intermediere a activităţii de transport pe căile ferate din România - documentul acordat de către OLFR unui operator economic prin care i se recunoaşte capacitatea de a efectua activităţi de organizare a operaţiunilor de transport de mărfuri pe calea ferată, cu preluarea responsabilităţilor ce revin unui expeditor, fără a efectua activităţi de transport feroviar; prin licenţa de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată intermediarul de transport feroviar are dreptul de a face legătura între client şi unul sau mai mulţi operatori de transport feroviar sau între client şi alţi intermediari de transport feroviar;

g) licenţă de transport feroviar - documentul emis de o autoritate de acordare a licenţelor astfel definit la art. 3 pct. 16 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european;

h) licenţă pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară - documentul acordat de OLFR unui operator economic prin care i se recunoaşte capacitatea de a efectua numai servicii de manevră feroviară în interes public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România;

i) licenţă pentru transport urban cu metroul - documentul acordat de către OLFR unui operator economic prin care i se recunoaşte capacitatea de a efectua servicii de transport urban cu metroul;

j) operator care efectuează numai manevră feroviară - orice entitate publică sau privată care deţine o licenţă în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, care are înscrisă în obiectul de activitate manevra feroviară;

k) operator de transport feroviar - orice entitate publică sau privată astfel cum a fost definită la art. 3 pct. 18 din Legea nr. 202/2016;

l) operator de transport urban cu metroul - orice entitate publică sau privată care deţine o licenţă în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, a cărei activitate principală este efectuarea de transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători.

Art. 7. - (1) Prin servicii de transport feroviar pe căile ferate din România se înţeleg activităţile din clasele:

a) transporturi interurbane de călători pe calea ferată, conform CAEN rev. 2 - cod 4910;

b) transporturi de marfă pe calea ferată, conform CAEN rev. 2 - cod 4920.

(2) Prin servicii de manevră feroviară pe căile ferate din România se înţeleg activităţile cuprinse în clasa servicii anexe pentru transporturi terestre, conform CAEN rev. 2 - cod 5221.

(3) în cuprinsul prezentei hotărâri serviciile de transport feroviar, inclusiv serviciile de manevră feroviară pe căile ferate din România se clasifică în următoarele tipuri:

a) tip A - transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu;

b) tip B - transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu;

c) tip C - numai manevră feroviară efectuată în interes public şi/sau în interes propriu.

(4) Serviciile de transport feroviar tip B includ şi tracţiunea trenurilor de serviciu - trenuri de lucru, de intervenţie, de probă, plug de zăpadă şi altele asemenea.

(5) Prin activităţi de organizare a operaţiunilor de transport pe căile ferate din România se înţeleg, în principal, următoarele activităţi incluse în CAEN rev. 2 - cod 5229:

a) expedierea mărfurilor;

b) aranjarea sau organizarea operaţiunilor de transport pe calea ferată;

c) organizarea expedierilor de marfă individuale sau în grup, inclusiv ridicarea şi livrarea mărfurilor şi gruparea expedierilor;

d) procurarea şi emiterea documentelor de transport şi a documentelor de expediţie;

e) manipularea mărfurilor.

(6) Serviciile de transport urban de călători cu metroul fac parte din clasa transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători, conform CAEN rev. 2 - cod 4931.

 

CAPITOLUL III

Acordarea şi valabilitatea licenţelor

 

Art. 8. - (1) Licenţele sunt valabile cu respectarea cerinţelor legale, inclusiv a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei este reexaminată de către OLFR la intervale de 2 ani şi se certifică prin înscrierea pe licenţă a vizei periodice.

Art. 9. - OLFR poate acorda o licenţă temporară, valabilă pentru o perioadă de cel mult 6 luni, în cazul licenţelor prevăzute în anexa nr. 1, respectiv de cel mult 12 luni, în cazul licenţelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri.

Art. 10. - Pe durata de valabilitate a unei licenţe, OLFR poate efectua acţiuni de verificare privind modul de îndeplinire şi respectare a cerinţelor care au stat la baza acordării/ reexaminării sau modificării licenţei.

Art. 11. - Operatorii economici posesori ai unei licenţe pot solicita modificarea acesteia, precum şi, după caz, extinderea sau restrângerea serviciilor prevăzute în licenţă, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii

 

Art. 12. - (1) Licenţele de transport feroviar deţinute de operatorii economici care efectuează servicii de transport feroviar de tip A, B sau C, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza prevederilor legale în vigoare, îşi păstrează valabilitatea până la data expirării vizei periodice sau a valabilităţii documentelor care au stat la baza acordării licenţei.

(2) Pentru continuarea serviciilor de transport feroviar sau a serviciilor numai de manevră feroviară, operatorii economici trebuie să depună la OLFR solicitarea pentru obţinerea noilor licenţe cu 45 de zile lucrătoare înainte de data expirării vizei periodice sau a valabilităţii documentelor care au stat la baza acordării licenţei.

Art. 13, - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

a) serviciile numai de manevră feroviară în interes public şi/sau în interes propriu pe liniile ferate industriale proprii sau pe alte linii ferate industriale, cu utilizarea liniilor staţiei CFR de racord sau a liniei curente CFR, se pot efectua de operatorii care obţin licenţă pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară şi certificate de siguranţă, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri;

b) serviciile numai de manevră feroviară în interes public pe liniile ferate industriale proprii şi ale altor deţinători, chiar dacă nu se utilizează liniile staţiei CFR de racord sau linia curentă CFR, se pot efectua de operatorii care obţin licenţă pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară şi certificate de siguranţă, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri;

c) autorizaţiile de exploatare a liniilor ferate industriale prin care se permitea efectuarea de servicii de manevră feroviară pe aceste linii, altele decât cele în interes propriu şi pe liniile ferate industriale proprii, eliberate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 880/2005 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi păstrează valabilitatea până la data expirării vizei periodice de pe acestea.

(2) Cu 90 de zile lucrătoare înainte de data expirării vizei pe autorizaţiile de exploatare prevăzute la alin. (1) lit. c), deţinătorii acestora solicită obţinerea licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară şi a certificatelor de siguranţă corespunzătoare, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 14. - Transporturile pe căile ferate din România de materiale specifice pentru efectuarea lucrărilor de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a infrastructurii feroviare publice şi private - şină de cale ferată, traverse, piatră spartă, material mărunt de cale şi altele asemenea - şi/sau tracţiunea trenurilor de lucru se pot efectua de către operatorii de transport feroviar care deţin licenţă de transport feroviar de marfă.

Art. 15. - (1) Acordarea, suspendarea, încetarea suspendării, retragerea sau modificarea licenţelor de transport feroviar pentru servicii de transport feroviar de mărfuri şi/sau de călători se notifică de către OLFR Agenţiei Uniunii Europene pentru Căile Ferate, în termen de 30 de zile.

(2) OLFR furnizează informaţiile necesare, prevăzute în notificarea de la alin. (1), care trebuie să conţină cel puţin date cu privire la denumirea şi adresa operatorului de transport feroviar, numărul şi data emiterii licenţei, serviciile de transport feroviar pentru care a fost acordată licenţa, perioada de valabilitate, data acordării vizei periodice, data şi durata suspendării, data încetării suspendării şi, în cazul licenţelor retrase, motivarea deciziei.

(3) Toate datele şi informaţiile privitoare la activitatea solicitanţilor/deţinătorilor de licenţe şi furnizate de către aceştia în procesul de acordare a licenţelor au caracter confidenţial.

Art. 16, - (1) OLFR notifică lunar Ministerului Transporturilor date cu privire la acordarea, suspendarea, încetarea suspendării, retragerea sau modificarea licenţelor de transport feroviar, licenţelor pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară pe căile ferate din România, licenţelor de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată şi licenţelor pentru transport urban cu metroul.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină date cu privire la denumirea şi adresa operatorului, numărul şi data emiterii licenţei, serviciile pentru care a fost acordată licenţa, perioada de valabilitate, data acordării vizei periodice, data şi durata suspendării, data încetării suspendării şi, în cazul licenţelor retrase, motivarea deciziei.

Art. 17. - (1) Lista operatorilor de transport feroviar, operatorilor care efectuează numai manevră feroviară, intermediarilor de transport feroviar şi operatorilor de transport urban cu metroul care deţin licenţă acordată de OLFR se publică pe propria pagină web.

(2) Acordarea, vizarea periodică, modificarea, suspendarea, încetarea suspendării şi retragerea licenţelor emise de OLFR se publică pe propria pagină web.

Art. 18. - Acordarea, suspendarea, încetarea suspendării, retragerea sau modificarea licenţelor de transport feroviar, a licenţelor pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară şi a licenţelor de transport urban cu metroul se notifică Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR şi, după caz, administratorului şi gestionarilor infrastructurii feroviare.

Art. 19. - Contestaţiile împotriva deciziilor luate de OLFR cu privire la neacordarea, suspendarea, modificarea sau retragerea licenţelor se soluţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare referitoare la contenciosul administrativ.

Art. 20. - Activităţile specifice efectuate de OLFR pentru acordarea, modificarea şi încetarea suspendării licenţelor, pentru reexaminările periodice, pentru verificările efectuate la modificarea documentaţiei, precum şi pentru eliberarea de duplicate se efectuează pe bază de tarife aprobate, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 21. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se actualizează, în mod corespunzător. Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 26 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 24. - În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin ordin al ministrului transporturilor, procedura de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Mircea Florin Biban,

secretar de stat Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 361.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

pentru acordarea licenţei de transport feroviar

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Pentru a efectua servicii de transport feroviar de mărfuri şi/sau de călători în interes public şi/sau în interes propriu, operatorii economici din România trebuie să solicite la OLFR eliberarea unei licenţe de transport feroviar.

(2) Pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar de tip A sau de tip B, operatorul economic trebuie să facă dovada că, în actul constitutiv, principala activitate este una din clasele:

a) transporturi interurbane de călători pe calea ferată, conform CAEN rev. 2 - cod 4910;

b) transporturi de marfă pe calea ferată, conform CAEN rev. 2 - cod 4920.

(3) În cazul în care se solicită licenţă pentru servicii de transport feroviar de tip A şi de tip B, în actul constitutiv se vor regăsi ambele tipuri de activităţi, respectiv cod 4910 şi cod 4920, urmând ca activitatea ce se preconizează a avea ponderea cea mai mare să fie înscrisă ca activitate principală

(4) Pentru a putea presta şi operaţiuni de manevră feroviară, operatorul economic trebuie să aibă înscrise în obiectul de activitate şi activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre, conform CAEN rev. 2 - cod 5221.

(5) Un operator economic poate solicita obţinerea unei licenţe de transport feroviar şi pentru servicii de transport feroviar care constau numai în tracţiunea trenurilor.

(6) Un operator economic care nu are ca activitate principală furnizarea de servicii de transport feroviar de mărfuri şi/sau de călători, dar doreşte să efectueze numai manevră feroviară în interes public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România trebuie să solicite la OLFR eliberarea unei licenţe pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară.

(7) Este exceptată de la prevederile alin. (6) efectuarea numai a manevrei feroviare pe liniile ferate industriale proprii, în interes propriu, fără utilizarea altor linii ferate industriale, a liniilor staţiei CFR de racord sau a liniei curente CFR.

(8) Pentru efectuarea numai a manevrei feroviare, operatorul economic trebuie să includă în obiectul de activitate prestarea de activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre, conform CAEN rev 2 - cod 5221.

(9) Pe licenţă se înscriu tipul de serviciu de transport sau de manevră feroviară pe care îl poate efectua, precum şi dacă transportă sau manevrează mărfuri periculoase.

(10) Licenţa pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară acordată de OLFR este valabilă numai pe căile ferate din România.

Art. 2. - Licenţele de transport feroviar acordate de autorităţile responsabile cu licenţierea din statele membre sunt valabile pe teritoriul României pentru servicii echivalente de transport feroviar, dacă sunt respectate nivelurile minime cerute de acoperirea de răspundere civilă prevăzute la nivel naţional.

Art. 3. - Licenţa de transport feroviar şi licenţa pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară sunt documente cu regim special, nominal şi netransmisibil.

Art. 4. - (1) Licenţa de transport feroviar dă dreptul operatorului economic ca, în calitate de operator de transport feroviar, să efectueze unul sau mai multe tipuri de servicii de transport feroviar, respectiv servicii de tip Aşi servicii de tip B.

(2) Serviciile de tip A definesc transportul feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu, care include următoarele activităţi:

a) tracţiunea trenurilor de călători;

b) manevra feroviară pentru compunerea/descompunerea trenurilor de călători, respectiv introducerea/scoaterea vagoanelor în/din compunerea trenurilor, ducerea/aducerea vagoanelor între grupa liniilor de primire-expediere şi grupa tehnică, care include şi liniile de reparaţii cu detaşare, introducerea/scoaterea locomotivei în/din compunerea trenurilor, regararea trenurilor,

c) circulaţia locomotivelor la unitatea de tracţiune în vederea remizării, alimentării, echipării, pregătirii şi altele asemenea;

d) circulaţia locomotivei izolate sau a locomotivei de ajutor;

e) alte operaţiuni de manevră feroviară.

(3) Serviciile de tip B definesc transportul feroviar de mărfuri desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu, care include următoarele activităţi:

a) tracţiunea trenurilor de marfă;

b) manevra feroviară pentru compunerea/descompunerea trenurilor de marfă, respectiv introducerea/scoaterea vagoanelor în/din compunerea trenurilor, ducerea/aducerea vagoanelor între grupa liniilor de primire-expediere şi grupa de manevră/grupa tehnică, care include şi liniile de reparaţii cu detaşare, introducerea/scoaterea locomotivei în/din compunerea trenurilor, regararea trenurilor;

c) manevra în staţiile de cale ferată, amplasate pe secţia de circulaţie şi pe liniile ferate industriale racordate la acestea, pe care se solicită să se efectueze operaţiuni de manevră;

d) circulaţia locomotivelor la unitatea de tracţiune în vederea remizării. alimentării, echipării, pregătirii şi altele asemenea;

e) trierea în staţii de cale ferată sau de triaj;

f) circulaţia locomotivei izolate sau a locomotivei de ajutor;

g) alte operaţiuni de manevră feroviară.

(4) Operatorii de transport feroviar pot efectua serviciile prevăzute la alin. (1) după cum urmează:

a) cu asigurarea tracţiunii şi utilizarea de vehicule feroviare tractate deţinute de societate şi/sau ale beneficiarilor serviciilor de transport:

b) cu asigurarea exclusivă a tracţiunii.

(5) Licenţa pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară dă dreptul operatorului economic să efectueze numai manevră feroviară în interes public şi/sau propriu pe căile ferate din România.

 

CAPITOLUL II

Cerinţe pentru obţinerea licenţei

 

Art. 5. - (1) Licenţa se poate obţine de către operatorii economici care dovedesc, înainte de începerea activităţii, că îndeplinesc cumulativ cerinţele referitoare la:

a) onorabilitate;

b) capacitate financiară;

c) competenţă profesională;

d) acoperirea riscurilor de răspundere civilă.

(2) Operatorul economic care solicită eliberarea unei licenţe de transport feroviar trebuie să respecte cerinţele prevăzute la cap. III din Legea nr. 202/2016 şi să furnizeze OLFR informaţiile şi documentele pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. (1).

Art. 6. - (1) Nivelul minim al acoperirii de răspundere civilă pe teritoriul României pentru transportul feroviar de călători este de 500.000 euro/perioadă şi eveniment, cu sublimitele: 190.000 euro/călător şi 100 euro/călător pentru bagaje, pentru asigurarea răspunderii faţă de călătorii asiguraţi combinată cu asigurarea faţă de terţi.

(2) Nivelurile minime ale acoperirii de răspundere civilă pe teritoriul României pentru transportul feroviar de mărfuri, cu sau fără transport de mărfuri periculoase, sunt:

a) 100.000 euro/perioadă şi eveniment pentru asigurarea răspunderii faţă de marfa transportată;

b) 100.000 euro/perioadă şi eveniment pentru asigurarea răspunderii fată de terţi.

(3) În cazul în care se transportă şi mărfuri periculoase, sublimitele pentru poluare trebuie să reprezinte 10% din limita de răspundere pe eveniment.

Art. 7. - Operatorul economic care solicită eliberarea unei licenţe pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară în interes public şi/sau propriu pe căile ferate din România trebuie să respecte toate cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 8. - Pentru obţinerea licenţei de transport feroviar în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar, în interes public şi/sau în interes propriu, În care tracţiunea este asigurată în mod obligatoriu de societate, sau a licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară, este necesară depunerea la OLFR a unei cereri, însoţită de documente din care să reiasă respectarea cerinţelor obligatorii.

 

CAPITOLUL III

Acordarea licenţei

 

Art. 9. - (1) Dosarul care stă la baza deciziei de acordare a licenţei de transport feroviar este constituit din următoarele documente:

a) cerere de obţinere a licenţei de transport feroviar - conform modelului-cadru din anexa A la prezenta procedură pentru acordarea licenţei de transport feroviar;

b) certificat de înregistrare ca persoană juridică română la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

c) certificat constatator valabil, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să reiasă că activitatea principală, conform CAEN rev. 2, este transporturi interurbane de călători pe calea ferată - cod 4910 sau transporturi de marfă pe calea ferată - cod 4920, iar obiectul de activitate secundar cuprinde inclusiv activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre - cod 5221; certificatul trebuie să conţină şi informaţii referitoare la datele de identificare ale societăţii, durata de funcţionare declarată, capitalul social, asociaţi/acţionari, administratori/persoane împuternicite, cenzori, auditori, subunităţi/alte sedii secundare, activităţi autorizate, insolvenţă/ faliment, precum şi actul constitutiv al societăţii;

d) certificate de cazier judiciar şi cazier fiscal pentru societate şi pentru persoana responsabilă cu administrarea societăţii;

e) declaraţia, prin reprezentant legal, referitoare la faptul că operatorul economic nu a fost sancţionat pentru încălcări grave sau repetate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor impuse de legislaţia socială şi/sau legislaţia muncii, inclusiv obligaţiile impuse de protecţia muncii şi de legislaţia privind asigurările de sănătate;

f) certificat de atestare fiscală eliberat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din care să reiasă situaţia datoriilor societăţii faţă de bugetul general consolidat;

g) situaţiile financiare anuale, aferente exerciţiului financiar precedent, însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;

h) un plan financiar sau un buget de venituri şi cheltuieli pentru anul în care se solicită licenţa şi pentru următoarele 12 luni, întocmit distinct pentru activitatea de transport feroviar şi care să conţină informaţii referitoare la resursele financiare disponibile, inclusiv soldul bancar, provizioane pentru descoperire de cont şi împrumuturi, fonduri şi active, capitalul circulant, costuri relevante, inclusiv costuri de achiziţie a vehiculelor, a terenurilor, a clădirilor, a instalaţiilor şi a materialului rulant, sarcini instituite asupra activelor societăţii, impozite şi contribuţii la asigurările sociale, respectiv nivelul restanţelor; solicitantul poate prezenta, de asemenea, un raport de audit financiar din care să reiasă că operatorul economic va fi în măsură să îndeplinească obligaţiile sale prezente şi potenţiale, stabilite pe bază de ipoteze realiste, pe o perioadă de 12 luni;

i) organigrama societăţii din care să reiasă că aceasta dispune de o structură organizatorică funcţională şi de personal care posedă cunoştinţele sau experienţa necesare pentru exercitarea unui control operaţional şi a unei monitorizări sigure şi eficace a tipului de serviciu de transport feroviar solicitat;

j) document privind stadiul implementării sistemului de management al calităţii, eliberat de către un organism acreditat;

k) lista cuprinzând numele responsabililor atestaţi, desemnaţi cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de transport, respectiv managementul siguranţei, în care se vor menţiona, pentru fiecare persoană, numărul şi data documentului în baza căruia se face dovada că este angajat al societăţii, precum şi numărul şi data emiterii atestatului;

l) copie a atestatelor eliberate de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română responsabililor desemnaţi cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de transport, siguranţa circulaţiei şi managementul siguranţei;

m) declaraţie pe propria răspundere a persoanei responsabile cu administrarea societăţii din care să reiasă că operatorul economic dispune de consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase, dacă este cazul;

n) copie a certificatului de consilier de siguranţă la transportul mărfurilor periculoase, dacă este cazul;

o) declaraţie-angajament pe propria răspundere a persoanei responsabile cu administrarea societăţii din care să reiasă Că, pe perioada de valabilitate a licenţei, operatorul economic va dispune şi va utiliza vehicule feroviare pentru tracţiunea trenurilor sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de reglementările specifice în vigoare şi de prescripţiile privind siguranţa circulaţiei feroviare, securitatea transporturilor şi calitatea serviciilor de transport feroviar;

p) declaraţie-angajament pe propria răspundere a persoanei responsabile cu administrarea societăţii din care să reiasă că, pe perioada de valabilitate a licenţei, operatorul economic va dispune şi va utiliza vehicule feroviare tractate pentru efectuarea tipului de serviciu de transport feroviar solicitat de mărfuri şi/sau de călători, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de reglementările specifice în vigoare şi de prescripţiile privind siguranţa circulaţiei feroviare, securitatea transporturilor şi calitatea serviciilor de transport feroviar public;

q) copia contractului de asigurare încheiat, în condiţiile legii, cu societăţile de asigurare care deţin autorizaţie de funcţionare sau dovada că operatorul economic dispune de garanţii adecvate, în condiţiile pieţei, pentru acoperirea, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională, a răspunderii sale civile în caz de accidente/incidente feroviare, în special în ceea ce priveşte călătorii, bagajele, mărfurile, poşta şi terţii, inclusiv infrastructura feroviară, în timpul furnizării serviciilor de transport feroviar pe care urmează să le efectueze;

r) declaraţie-angajament a persoanei responsabile cu administrarea societăţii prin care se obligă ca, pe perioada de valabilitate a licenţei de transport feroviar, să anunţe OLFR despre orice modificare a datelor din documentele care au stat la baza acordării/reexaminării/modificării licenţei, precum şi data începerii/întreruperii/reînceperii activităţii;

s) dovada achitării tarifului aferent activităţii de acordare a licenţei de transport feroviar.

(2) Lista documentelor pe care operatorul economic este obligat să le depună la dosar alături de cererea de acordare a licenţei de transport feroviar se publică pe propria pagina web a OLFR.

(3) Operatorul economic poate solicita, în scris, de la OLFR lista documentelor pe care are obligaţia să le depună pentru evaluare în vederea acordării unei licenţe de transport feroviar.

(4) Pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor impuse, solicitantul poate prezenta orice alt document relevant.

(5) Toate documentele aflate în componenţa dosarului de acordare a licenţei de transport feroviar trebuie să fie prezentate în limba română. În cazul în care unele documente sunt emise într-o limbă străină, acestea se depun la dosar în copie însoţită de traducerea efectuată de un traducător autorizat.

(6) Toate documentele emise de alte instituţii pe care operatorul economic le depune în copie la dosar trebuie să conţină înscrisul „conform cu originalul”.

Art. 10. - Operatorii economici care solicită eliberarea licenţei de transport feroviar în vederea efectuării de servicii de transport feroviar în interes public şi care asigură numai tracţiunea depun la OLFR toate documentele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu excepţia celor privind vehiculele feroviare tractate.

Art. 11. - Licenţa pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară dă dreptul operatorului economic ca, în calitate de operator care efectuează numai manevră feroviară, să presteze următoarele activităţi:

a) manevra de compunere/descompunere a garniturilor de tren, de introducere/scoatere a vagoanelor în/din compunerea trenurilor şi de regarare a trenurilor, convoaielor de manevră sau a vagoanelor;

b) manevra de introducere/scoatere a vagoanelor la/de la fronturile de încărcare/descărcare;

c) manevra de ducere/aducere a vagoanelor între grupa liniilor de primire-expediere şi grupa de manevră/grupa tehnică, care include şi liniile de reparaţii cu detaşare şi liniile staţiilor de spălare a vagoanelor;

d) manevra de deplasare a vehiculelor feroviare motoare la unitatea de tracţiune în vederea remizării, alimentării, echipării, pregătirii şi altele asemenea;

e) manevra de deplasare a vagoanelor în vederea transpunerii, transbordării/transvazării, cântăririi;

f) circulaţia convoaielor de manevră de pe liniile ferate industriale pe infrastructura feroviară publică din staţia CFR de racord/din linia curentă CFR şi retur sau pe infrastructura feroviară adiacentă staţiei CFR de racord/liniei curente CFR şi retur;

g) alte operaţiuni de manevră feroviară.

Art. 12. - Dosarul care stă la baza deciziei de acordare a licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară este constituit din următoarele documente:

a) cerere de obţinere a licenţei - conform modelului-cadru din anexa A la prezenta procedură pentru acordarea licenţei de transport feroviar;

b) certificat de înregistrare ca persoană juridică română la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

c) certificat constatator valabil, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să reiasă că operatorul economic are înscris în obiectul de activitate, conform CAEN rev. 2, codul 5221 - activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre; certificatul trebuie să conţină şi informaţii referitoare la datele de identificare ale operatorului economic, durata de funcţionare declarată, capitalul social, asociaţi/acţionari, administratori/persoane împuternicite, cenzori, auditori, subunităţi/alte sedii secundare, activităţi autorizate, insolvenţă/faliment, precum şi actul constitutiv al societăţii;

d) certificate de cazier judiciar şi cazier fiscal pentru operatorul economic şi pentru persoana responsabilă cu administrarea societăţii;

e) declaraţie, prin reprezentant legal, referitoare la faptul că operatorul economic nu a fost sancţionat pentru încălcări grave sau repetate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor impuse de legislaţia socială şi/sau legislaţia muncii, inclusiv obligaţiile impuse de protecţia muncii şi de legislaţia privind asigurările de sănătate;

f) certificat de atestare fiscală eliberat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din care să reiasă situaţia datoriilor operatorului economic faţă de bugetul general consolidat;

g) situaţiile financiare anuale, aferente exerciţiului financiar precedent, însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;

h) un plan financiar sau un buget de venituri şi cheltuieli pentru anul în care se solicită licenţa şi pentru următoarele 12 luni, cu evidenţierea în clar a rubricilor specifice sectorului de manevră feroviară; operatorul economic poate prezenta, de asemenea, un raport de audit financiar din care să reiasă că va fi în măsură să îndeplinească obligaţiile sale prezente şi potenţiale, stabilite pe bază de ipoteze realiste, pe o perioadă de 12 luni;

i) organigrama societăţii din care să reiasă că dispune de o structură organizatorică funcţională necesară pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară;

j) document privind stadiul implementării sistemului de management al calităţii, eliberat de către un organism acreditat pentru domeniul de manevră feroviară;

k) lista cuprinzând numele responsabililor atestaţi, desemnaţi cu atribuţii în organizarea şi conducerea operaţiunilor de manevră, respectiv managementul siguranţei, în care se vor menţiona, pentru fiecare persoană, pregătirea profesională, experienţa în domeniul feroviar, documentul în baza căruia se face dovada că desfăşoară activităţi pentru societate;

l) copie a atestatelor eliberate de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română responsabililor desemnaţi cu atribuţii în organizarea şi conducerea operaţiunilor de manevră feroviară, respectiv managementul siguranţei;

m) declaraţie pe propria răspundere a persoanei responsabile cu administrarea societăţii din care să reiasă că dispune de consilier de siguranţă pentru transport de mărfuri periculoase, dacă este cazul;

n) copie a certificatului de consilier de siguranţă la transportul mărfurilor periculoase, dacă este cazul;

o) declaraţie-angajament, pe propria răspundere, a persoanei responsabile cu administrarea societăţii din care să reiasă că va dispune şi va utiliza vehicule feroviare de tracţiune pentru efectuarea operaţiunilor de manevră feroviară, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de reglementările specifice în vigoare şi de prescripţiile de siguranţa circulaţiei feroviare, de securitatea transporturilor şi de calitatea serviciilor de manevră feroviară - în proprietate, cu chirie, leasing şi altele asemenea;

p) declaraţie prin care operatorul economic se angajează: să respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a operaţiunilor de manevră feroviară, stabilite pentru accesul şi manevra pe infrastructura feroviară în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de securitate a transporturilor, precum şi cerinţele aplicabile tuturor operatorilor de manevră feroviară, destinate să ofere avantaje sau protecţie consumatorilor; să utilizeze servicii feroviare critice prestate numai de entităţi autorizate conform prevederilor legale în vigoare; să deţină contracte încheiate cu terţe persoane juridice care să ateste îndeplinirea cerinţelor impuse pentru obţinerea licenţei, să asigure instruirea şi perfecţionarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

q) copia contractului de asigurare încheiat, în condiţiile legii, cu societăţile de asigurare care deţin autorizaţie de funcţionare pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de accidente/incidente feroviare produse în timpul furnizării serviciilor de manevră feroviară pe care le efectuează;

r) declaraţie-angajament a persoanei responsabile cu administrarea societăţii prin care se obligă ca, pe perioada de valabilitate a licenţei, să anunţe OLFR despre orice modificare a datelor din documentele care au stat la baza acordării/reexaminării/modificării licenţei, precum şi data începerii/întreruperii/reînceperii activităţii de manevră feroviară;

s) dovada achitării tarifului aferent activităţii de evaluare a documentaţiei în vederea acordării licenţei.

Art. 13. - (1) Acordarea licenţelor se face de către OLFR după verificarea documentaţiei şi constatarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 5 alin. (1), în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii tuturor documentelor solicitate de OLFR, inclusiv cu ocazia vizitei de evaluare, dar nu mai mult de 90 de zile lucrătoare de la data când i-au fost prezentate toate informaţiile relevante, în special cele privind capacitatea financiară.

(2) Decizia de acordare a licenţei se comunică în scris solicitantului.

(3) Dacă documentaţia depusă nu este completă, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, OLFR solicită completarea dosarului.

(4) Dacă solicitantul nu depune documentaţia completă în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de obţinere a licenţei, OLFR notifică acestuia decizia motivată de neacordare a licenţei.

Art. 14. - (1) Dacă dosarul este complet, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor documentelor, OLFR efectuează o vizită de evaluare la sediul solicitantului.

(2) în cazul în care pe parcursul vizitei de evaluare se constată existenţa unor neconformităţi, OLFR acordă un termen de 15 zile lucrătoare pentru eliminarea acestora.

(3) în cazul în care solicitantul nu a eliminat neconformităţile sau nu a transmis dovada rezolvării acestora în termenul stabilit, OLFR decide să nu acorde licenţa.

(4) în cazul în care solicitantul a eliminat neconformităţile în termenul stabilit, OLFR eliberează licenţa.

 

CAPITOLUL IV

Modificarea şi completarea licenţei

 

Art. 15, - (1) Operatorul economic deţinător al unei licenţe poate solicita modificarea acesteia, ca urmare a modificării datelor de identificare, respectiv denumire, adresă sediu social, date de contact, precum şi extinderea sau restrângerea serviciilor prevăzute în licenţă.

(2) Documentaţia depusă pentru modificarea licenţei, extinderea sau restrângerea serviciilor prevăzute în licenţă trebuie să fie însoţită de dovada efectuării plăţii tarifului aferent acestei activităţi.

Art. 16. - (1) în cazul unei modificări de natură să îi afecteze situaţia juridică, operatorul economic anunţă OLFR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intervenirii acestei modificări, cane decide dacă este oportun ca acesta să solicite o nouă licenţă.

(2) OLFR decide dacă operatorul deţinător al unei licenţe poate să îşi continue activitatea o perioadă de timp, până la reexaminarea în vederea acordării vizei periodice, fără a solicita obţinerea unei noi licenţe, chiar dacă şi-a modificat situaţia juridică conform alin, (1), dar nu este afectată siguranţa circulaţiei. În acest caz decizia trebuie motivată.

Art. 17. - (1) Dacă operatorul deţinător al unei licenţe îşi modifică situaţia juridică prin fuziune sau preluare, OLFR acordă o nouă licenţă, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

(2) Acordarea unei noi licenţe pentru cazul prevăzut la alin. (1) se face după verificarea îndeplinirii cerinţelor pentru acordare, pe baza unei solicitări scrise a operatorului şi a depunerii unei documentaţii privind completarea dosarului de acordare a licenţei.

 

CAPITOLUL V

Verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei

 

Art. 18. - Verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei se face la fiecare 2 ani prin acţiuni de reexaminare în vederea acordării vizei periodice şi anual prin acţiuni ce presupun evaluarea modului de respectare şi menţinere a acestora.

Art. 19. - (1) Cu cel puţin 45 de zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de 2 ani de la acordarea licenţei sau de la reexaminarea anterioară, operatorul deţinător al unei licenţe are obligaţia de a solicita în scris OLFR acordarea vizei periodice.

(2) Pentru reexaminarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei, operatorul este obligat să transmită OLFR, odată cu cererea de acordare a vizei periodice, documentele care au suferit modificări sau a căror valabilitate a expirat şi documente noi, însoţite de o listă cu date privind vehiculele feroviare de care dispune, respectiv: număr vehicule pe tipuri constructive, înscrierea în Registrul naţional al vehiculelor, proprietarul, date privind modul în care sunt asigurate întreţinerea şi repararea acestora, precum şi dovada plăţii tarifului aferent pentru reexaminarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei.

Art. 20. - (1) După evaluarea documentelor transmise, dacă acestea nu prezintă neconformităţi şi corespund cerinţelor impuse, OLFR efectuează o vizită de evaluare la sediul operatorului pentru a verifica la faţa locului îndeplinirea cerinţelor privind acordarea vizei periodice.

(2) Dacă, la evaluarea documentelor transmise de operator, se constată existenţa unor neconformităţi privind îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei, OLFR notifică în acest sens operatorul, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

(3) Dacă operatorul prezintă dovezile de eliminare a neconformităţilor în termenul acordat de către OLFR, după verificarea eliminării acestora, OLFR efectuează vizita de evaluare prevăzută la alin. (1).

(4) Dacă după vizita de evaluare se constată că operatorul îndeplineşte cerinţele privind acordarea vizei periodice, în termen de 10 zile lucrătoare, dar fără a depăşi data vizei periodice, OLFR notifică operatorului acest fapt şi înscrie pe licenţă data acordării vizei.

(5) Dacă operatorul nu a transmis dovezile de eliminare a neconformităţilor în termen de 15 zile lucrătoare de Sa data notificării, OLFR suspendă licenţa şi notifică operatorului decizia luată.

(6) Pentru cazul prevăzut la alin. (5), suspendarea licenţei se face până la data când se prezintă dovada că neconformităţile au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data reexaminării.

(7) Dacă operatorul prezintă dovezile de eliminare a neconformităţilor care au stat la baza suspendării licenţei, OLFR dispune încetarea suspendării licenţei numai după verificarea eliminării acestora.

(8) Dacă operatorul nu face dovada eliminării neconformităţilor care au stat la baza suspendării în termen de 6 luni de la data reexaminării, OLFR retrage licenţa.

(9) Perioada suspendării nu prelungeşte valabilitatea licenţei.

Art. 21. - (1) OLFR efectuează anual acţiuni de verificare la sediul/punctele de lucru ale operatorului deţinător al unei licenţe în vederea evaluării modului în care sunt respectate şi menţinute cerinţele care au stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenţei.

(2) în cazul în care se constată neîndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenţei, OLFR poate dispune suspendarea sau retragerea licenţei.

 

CAPITOLUL VI

Reactualizarea acoperirii financiare privind răspunderea civilă

 

Art. 22. - Acoperirea financiară privind răspunderea civilă se reactualizează la termenul scadent al contractului de asigurare sau al garanţiilor prezentate, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 23. - (1) Cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data expirării valabilităţii acoperirii financiare privind răspunderea civilă, operatorul deţinător de licenţă solicită în scris la OLFR reactualizarea anexei la licenţă, referitoare la acoperirea financiară privind răspunderea civilă.

(2) Pentru reactualizarea anexei la licenţă, operatorul care deţine o licenţă de transport feroviar pentru servicii de transport feroviar tip A şi/sau B este obligat să transmită la OLFR, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul scadent al acoperirii financiare, următoarele documente:

a) copia contractului de asigurare încheiat, în condiţiile legii, cu societăţile de asigurare care deţin autorizaţie de funcţionare sau dovada că dispune de garanţii adecvate, în condiţiile pieţei, pentru acoperirea, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională, a răspunderii sale civile în caz de accidente/incidente feroviare, în special în ceea ce priveşte călătorii, bagajele, mărfurile, poşta şi terţii, în timpul furnizării serviciilor de transport feroviar pe care le efectuează;

b) dovada plăţii tarifului aferent pentru reactualizarea anexei la licenţă,

(3) Pentru reactualizarea anexei la licenţă, operatorii care efectuează servicii numai de manevră feroviară trebuie să transmită la OLFR:

a) copia contractului de asigurare încheiat, în condiţiile legii, cu societăţile de asigurare care deţin autorizaţie de funcţionare, pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de accidente/incidente feroviare produse în timpul furnizării serviciilor de manevră feroviară pe care le efectuează;

b) dovada plăţii tarifului aferent pentru reactualizarea anexei la licenţă,

Art. 24. - (1) După examinarea documentelor referitoare la acoperirea financiară privind răspunderea civilă, dacă cerinţele impuse sunt îndeplinite, OLFR notifică operatorului reactualizarea anexei la licenţă şi emiterea unei noi acoperiri financiare privind răspunderea civilă.

(2) Dacă se constată existenţa unor neconformităţi privind îndeplinirea cerinţelor de reactualizare a anexei la licenţă, OLFR notifică în acest sens operatorul.

(3) Dacă operatorul prezintă dovezile de eliminare a neconformităţilor până cel târziu cu 24 de ore înainte de data scadentă a acoperirii financiare, după verificarea acestora, OLFR notifică acestuia îndeplinirea condiţiilor şi emite acoperirea financiară privind răspunderea civilă,

(4) Dacă neconformităţile nu au fost eliminate în termenul prevăzut la alin. (3), OLFR suspendă licenţa şi notifică operatorului decizia luată.

(5) Pentru cazul prevăzut la alin. (4), suspendarea licenţei se face până la data la care operatorul prezintă dovada Că neconformităţile au fost eliminate, dar nu mai mult da 6 luni de la data suspendării.

(6) Dacă operatorul prezintă dovezile de eliminare a neconformităţilor care au stat la baza suspendării licenţei, OLFR dispune, după verificarea eliminării acestora, încetarea suspendării licenţei.

(7) Dacă operatorul nu face dovada eliminării neconformităţilor care au stat la baza suspendării în termenul stabilit, OLFR retrage licenţa.

 

CAPITOLUL VII

Evaluarea capacităţii financiare

 

Art. 25. - OLFR verifică anual îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea financiară a operatorilor economici care deţin licenţe.

Art. 26. - Pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea financiară, operatorii economici transmit anual la OLFR documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. f)-h), respectiv art. 12 lit. f)-h), precum şi dovada achitării tarifului aferent pentru această activitate, în termen de 30 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 27. - (1) Conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/171 al Comisiei din 4 februarie 2015 privind anumite aspecte din cadrul procedurii de acordare de licenţe întreprinderilor feroviare, în cazul operatorilor de transport feroviar de tip A şi/sau B cu venituri anuale mai mici de 5 milioane euro din activităţi de transport feroviar, cerinţa privind capacitatea societăţii de a-şi îndeplini obligaţiile existente şi cele potenţiale pe o perioadă de 12 luni de la începerea operaţiunilor se consideră îndeplinită dacă aceasta poate demonstra că deţine capitaluri proprii de cel puţin 100.000 euro.

(2) Se consideră că un operator economic are arierate substanţiale sau recurente faţă de bugetul de stat atunci când restanţele la plată, în materie de impozite sau contribuţii sociale rezultate din activitatea sa, depăşesc valoarea-prag stabilită prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu prezintă dovada că s-au luat măsurile necesare pentru stingerea acestor datorii, conform prevederilor legale în domeniu, respectiv obţinerea unor înlesniri şi/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale, compensarea cu unele creanţe provenind din restituiri de sume din bugetul de stat, încheierea unui acord între părţi, potrivit legii, obţinerea unor scutiri la plată, suspendarea executării unui act administrativ fiscal, pe perioada suspendării dispusă de instanţele de judecată în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi altele asemenea.

Art. 28, - (1) OLFR verifică, pe baza documentelor transmise de operatorul economic, dacă acesta poate să îşi îndeplinească obligaţiile prezente şi potenţiale pe o perioadă de 12 luni.

(2) în cazul în care se constată că este necesară prezentarea de documente suplimentare în vederea verificării îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea financiară, operatorul economic are obligaţia de a pune la dispoziţie documentele solicitate de OLFR.

 

CAPITOLUL VIII

Suspendarea şi retragerea licenţei

 

Art. 29. - (1) în cazul în care există informaţii sau indicii privind nerespectarea cerinţelor privind acordarea licenţei, în special a celor care au stat la baza eliberării, OLFR poate să verifice în orice moment dacă operatorul deţinător de licenţă îndeplineşte efectiv acele cerinţe.

(2) Dacă se constată nerespectarea cerinţelor care au stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenţei, OLFR dispune măsura suspendării sau retragerii acesteia.

Art. 30. - (1) Licenţa poate fi suspendată în următoarele situaţii:

a) operatorul nu a eliminat neconformităţile în termenul-limită acordat de OLFR;

b) operatorul nu mai îndeplineşte cerinţele în materie de capacitate financiară, fără să fie afectată siguranţa circulaţiei;

c) operatorul nu şi-a început activitatea în termen de 6 luni de la data acordării licenţei şi a solicitat fixarea unui termen mai mare de 6 luni pentru începerea activităţii;

d) operatorul şi-a întrerupt activitatea pentru o perioadă de 6 luni consecutive şi a notificat OLFR asupra întreruperii activităţii;

e) operatorul nu a transmis către OLFR situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, în termen de 30 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;

f) operatorul nu a notificat OLFR că au apărut modificări în documentaţia care a stat la baza acordării/reexaminării anterioare sau modificării licenţei şi nu a transmis copii ale documentelor modificate:

g) operatorul prezintă neconformităţi constatate cu ocazia verificărilor anuale şi nu face dovada eliminării lor în termenul stabilit;

h) operatorul nu a transmis, în termenul stabilit de OLFR, documentele suplimentare solicitate în vederea verificării îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea financiară.

(2) Licenţa poate fi suspendată până la eliminarea neconformităţilor, fără a se depăşi data reexaminării pentru acordarea vizei periodice.

(3) în cazul în care operatorul face dovada eliminării neconformităţilor care au condus la suspendarea licenţei, precum şt dovada plăţii tarifului aferent verificării eliminării acestor neconformităţi, OLFR dispune încetarea suspendării licenţei,

(4) în cazul în care neconformităţile care au condus la suspendarea licenţei nu au fost eliminate în termenul stabilit, OLFR retrage licenţa.

Art. 31, - Retragerea licenţei se poate face în următoarele situaţii:

a) operatorul nu a eliminat în termenul acordat de OLFR neconformităţile care au condus la suspendarea licenţei;

b) operatorul nu mai îndeplineşte cerinţele în materie de capacitate financiară, fiind astfel afectată siguranţa circulaţiei;

c) operatorul nu şi-a început activitatea în termen de 6 luni de la data acordării licenţei, nu a notificat OLFR asupra acestui fapt şi nici nu a solicitat fixarea unui termen mai mare de 6 luni pentru începerea activităţii;

d) operatorul şi-a întrerupt activitatea mai mult de 6 luni şi nu a notificat OLFR asupra acestui fapt;

e) operatorul nu şi-a început activitatea în termen de 12 luni de la data acordării licenţei sau şi-a întrerupt activitatea pentru 12 luni consecutive;

f) în cazul în care împotriva unui operator economic a fost începută o procedură de declarare a falimentului;

g) operatorul şi-a încetat activitatea;

h) la solicitarea operatorului.

Art. 32. - Dacă OLFR are suspiciuni în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor prevăzute în capitolul III din Legea nr. 202/2016 de către un operator de transport feroviar căruia i s-a eliberat o licenţă de către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru, informează această autoritate în termen de 3 zile.

Art. 33. - (1) în cazul în care operatorul deţinător de licenţă nu şi-a început activitatea, pe baza unor motive justificate, poate solicita fixarea unui termen mai mare de 6 luni, ţinând cont de tipul serviciilor înscrise în licenţă.

(2) în urma unei analize, OLFR poate aproba stabilirea unui termen mai mare de 6 luni până la începerea activităţii, fără a depăşi termenul de 12 luni de la data acordării licenţei. În acest caz, licenţa se suspendă pe perioada acordată suplimentar pentru începerea activităţii.

(3) Dacă operatorul nu şi-a reluat activitatea în termenul prevăzut la alin. (2), licenţa se retrage.

(4) Dacă se constată că operatorul deţinător de licenţă şi-a întrerupt activitatea mai mult de 6 luni, dar nu a notificat OLFR asupra acestui fapt, OLFR reverifică îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenţei, astfel:

a) în cazul în care nu mai sunt Îndeplinite În totalitate cerinţele care au stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenţei, OLFR dispune imediat retragerea licenţei;

b) în cazul în care se constată că sunt îndeplinite toate sau o parte din cerinţele care au stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenţei, OLFR dispune suspendarea licenţei, până la 12 luni de la data întreruperii activităţii operatorului, fără a depăşi termenul de viză periodică,

(5) Dacă operatorul nu şi-a reluat activitatea în termen de 12 luni de la data întreruperii activităţii, licenţa se retrage.

Art. 34. - (1) Atunci când se constată faptul că operatorul deţinător de licenţă nu mai îndeplineşte cerinţele în materie de capacitate financiară, OLFR poate dispune suspendarea sau retragerea licenţei. În acest caz, OLFR poate acorda, la solicitarea operatorului, o licenţă temporară pentru perioada restructurării financiare a acestuia, numai dacă siguranţa circulaţiei nu este afectată.

(2) în situaţia în care asupra operatorului deţinător de licenţă se declanşează o procedură de insolvenţă, OLFR analizează situaţia intervenită şi suspendă licenţa, cu excepţia situaţiei în care operatorul prezintă dovezi relevante cu privire la capacitatea de a-şi continua activitatea, prin reorganizare, în condicile legii.

(3) Licenţa temporară este valabilă pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

Art. 35. - (1) Decizia motivată de suspendare sau retragere ori de acordare a unei licenţe temporare se notifică operatorului, Autorităţii de Siguranţă Feroviare Române, administratorului şi gestionarilor de infrastructură feroviară.

(2) După primirea deciziei de suspendare sau retragere, operatorul este obligat să depună la OLFR exemplarul original al licenţei în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(3) în cazul încetării suspendării, operatorul poate intra în posesia exemplarului original al licenţei imediat după primirea notificării de la OLFR.

Art. 36.-în cazul retragerii licenţei, se poate elibera o nouă licenţă numai în baza unei noi cereri, prin reluarea procedurii de acordare.

 

CAPITOLUL IX

Verificări cu privire la acoperirea de răspundere civilă aprobată de autorităţile care acordă licenţele de transport feroviar din alte state membre

 

Art. 37. - Operatorii de transport feroviar care deţin licenţe acordate de autorităţile responsabile cu licenţierea din alte state membre şi doresc să efectueze servicii de transport feroviar pe căile ferate din România trebuie să furnizeze OLFR informaţii privind acoperirea pentru răspunderea civilă, anexă la licenţă.

Art. 38. - (1) OLFR verifică dacă acoperirea de răspundere civilă asumată de operatorul de transport feroviar şi aprobată de către alte autorităţi care acordă licenţele corespunde prevederilor art. 6 în ceea ce priveşte nivelul şi aria de acoperire.

(2) Dacă se constată că nivelul sau aria de acoperire prevăzute în anexa la licenţă nu corespund, OLFR solicită operatorului de transport feroviar să contracteze o acoperire suplimentară.

(3) în cazul în care operatorul de transport feroviar prezintă documente privind acoperirea suplimentară solicitată, OLFR emite o nouă anexă la licenţă, utilizând formularul standard prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/171, şi informează Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate în acest sens.

 

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

 

Art. 39. - (1) Modelul-cadru al licenţei pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar de mărfuri şi/sau de călători este prevăzut în anexa B la prezenta procedură pentru acordarea licenţei de transport feroviar.

(2) Acoperirea financiară privind răspunderea civilă pentru serviciile prevăzute la alin. (1) este anexă la licenţa de transport feroviar şi face parte integrantă din anexa B la prezenta procedură pentru acordarea licenţei de transport feroviar,

Art. 40. - (1) Modelul-cadru al licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară în interes public şi/sau interes propriu pe căile ferate din România este prevăzut în anexa C la prezenta procedură pentru acordarea licenţei de transport feroviar.

(2) Acoperirea financiară privind răspunderea civilă pentru serviciile prevăzute la alin. (1) este anexă la licenţa pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară şi face parte integrantă din anexa C la prezenta procedură pentru acordarea licenţei de transport feroviar.

Art. 41. - (1) Pierderea sau deteriorarea licenţei se comunică de către operator la OLFR, în termen de 10 zile lucrătoare de la data constatării.

(2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), la solicitarea operatorului şi după achitarea tarifului aferent, OLFR eliberează un duplicat al licenţei.

Art. 42. - (1) Operatorii de transport feroviar sunt înregistraţi la OLFR în Registrul operatorilor de transport feroviar.

(2) Operatorii care efectuează servicii numai de manevră feroviară sunt înregistraţi la OLFR în Registrul operatorilor care efectuează servicii numai de manevră feroviară.

Art. 43. - Anexele A-C fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA A

la anexa nr. 1 - Procedură pentru acordarea licenţei da transport feroviar

 

MODEL-CADRU

 

CERERE

pentru obţinerea licenţei de transport feroviar

 

Nr. referinţă intern solicitant

......................................................

Nr. referinţă intern OLFR

......................................................

1. Coordonate de contact pentru autoritatea responsabilă cu acordarea licenţelor

1.1. Organismul căruia i se adresează cererea

ORGANISMUL DE LICENŢE FEROVIARE ROMÂN - OLFR

1.2. Adresa poştală completă (strada, codul poştal, oraşul, ţara)

Calea Griviţei nr. 393, cod poştal 010719, Bucureşti, ROMÂNIA

2. Informaţii privind solicitantul

2.1. Denumirea legală

 

2.2. Numele societăţii

 

2.3. Acronim

 

2.4. Adresa poştală completă (strada, codul poştal, oraşul, ţara)

 

2.5. Nr. telefon

2.6. Nr. fax

2.7. Adresa e-mail

2.8. Site web

2.9. Nr. naţional de înregistrare (J)

2.10. Nr. TVA (CUI)

2.11. Numele, prenumele şi funcţia persoanei responsabile cu administrarea societăţii

 

3. Informaţii privind persoana de contact

3.1. Numele şi prenumele, funcţia deţinută în cadrul societăţii

 

3.2. Adresa poştală completă (strada, codul poştal, oraşul, ţara)

 

3.3. Nr. telefon

3.4. Nr. fax

3.5. Adresa e-mail

 

4. Obiectul cererii

Aceasta cerere este pentru:

4.1. Licenţă nouă



4.2. Licenţă temporară



4.3. Vizare periodică licenţă



4.4. Modificare

 

4.4.1. denumire



4.4.2. adresă



4.4.3. domeniu



Tipuri de servicii solicitate (selectaţi unul sau mai multe):

 

 

4.5. Transport de călători



 

 

4.6. Transport de marfa

 

4.6.1. inclusiv mărfuri periculoase



 

 

4.6.2. exclusiv mărfuri periculoase



4.7. Numai tracţiune



4.7.1. inclusiv mărfuri periculoase



 

 

4.7.2. exclusiv mărfuri periculoase



4.8. Numai manevră feroviară



4.8.1. inclusiv mărfuri periculoase



 

4.8.2. exclusiv mărfuri periculoase



 

 

5. Se solicită clauza de confidenţialitate:

DA    

NU    

Solicitant,

(numele şi prenumele, semnătura)

Data:

 

ANEXA B

la anexa nr. 1 - Procedură pentru acordarea licenţei de transport feroviar

 

MODEL-CADRU

 

STEMA UE

STEMA RO

 

LICENŢĂ PENTRU EFECTUAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT FEROVIAR

LICENCE FOR THE PERFORMANCE OFRA1L TRANSPORT SERVICES

Valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi al statelor părţi la Acordul privind Spaţiului Economic European, în conformitate cu Directiva 2012/34/UE şi cu legislaţia naţională relevantă

Within the Union and the European Economic Area according to Directive 2012/34/UE and the relevant national legislation

 

1. Statul care emite licenţa

Licence-issuing State

Statul emitent

 Licenţă nouă

 Licenţă modificată

Issuing State

New licence

Amended licence

Nr. naţional al licenţei

Data deciziei de acordare a licenţei

National licence No

Decision Identification

Legislaţia aplicabilă

 

Applicable legislation

 

Autoritatea responsabilă pentru acordarea licenţei

Nr. telefon

Nr. Fax

Licensing authority

Phone No

Facsimile No

Adresa poştală

 

 

Postal address

 

 

Cod poştal şi oraş

E-mail

 

Postcode and city

E-mail

 

2. Titularul licenţei de transport feroviar

 

 

Licence holder

 

 

Operatorul de transport feroviar

Nr. telefon

Nr. Fax

Railway undertaking

Phone No

Facsimile No

Adresa poştală

 

 

Postal address

 

 

Cod poştal şi oraş

E-mail

 

Post code and City

E-mail

 

Nr. de înregistrare

Nr. de TVA

 

Registration No

VAT No

 

3. Valabilitate

 

 

Validity

 

 

Valabilă de la

 

 

Valid front

Licenţă temporar㠁 DA  NU

Tip serviciu

Temporary licence

Type of Services

 

 marfa

 călători

 numai tracţiune

Dacă da: valabilă până la data de

freight

passenger

traction only

If yes: valid until

Suspendată de la data de

Retrasă la data de

Suspended on

Revoked on

4. Modificări

Amendments

Modificată la data de

 

Amended on

 

 

Descrierea modificării

Description of amendment

5. Condiţii şi obligaţii

Conditions and obligations

Suspendarea/retrag ere a licenţei de transport feroviar se face conform prevederilor art. 29 - 36 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2018.

 

Data

Semnătura

 

Date

Signature

 

Numele şi prenumele

 

Nome

Nr. notificării licenţei la CE

EC licence-notification No

 

VERSO

A. Suspendarea/retragerea licenţei de transport feroviar se face conform prevederilor art. 29 - 36 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2018.

(1) Dacă se constată nerespectarea cerinţelor care an stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenţei de transport feroviar aparţinând operatorilor de transport feroviar din România, OLFR dispune măsura suspendării sau retragerii licenţei. Licenţa poate fi suspendată până la eliminarea neconformităţilor, fără a se depăşi data reexaminării pentru acordarea vizei periodice. În cazul în care neconformităţile care au condus la suspendarea licenţei nu au fost eliminate în termenul stabilit, OLFR retrage licenţa.

(2) Atunci când se constată faptul că operatorul de transport feroviar nu mai îndeplineşte cerinţele în materie de capacitate financiară, OLFR suspendă sau retrage licenţa şi poate acorda o licenţă temporară pentru perioada restructurării financiare a operatorului de transport feroviar numai dacă siguranţa circulaţiei nu este afectată. Licenţa temporară este valabilă pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

(3) OLFR retrage licenţa şi în cazul în care împotriva unui operator de transport feroviar a fost începută o procedură de declarare a falimentului.

(4) Dacă operatorul de transport feroviar deţinător de licenţă nu şi-a început activitatea în termen de 6 luni de la data acordării licenţei sau şi-a întrerupt activitatea pentru o perioadă de 6 luni consecutive, OLFR poate dispune ca licenţa să fie suspendată sau retrasă. În cazul în care operatorul de transport feroviar nu şi-a început activitatea, acesta poate solicita fixarea unui termen mai mare de 6 luni; dacă operatorul de transport feroviar nu şi-a reluat activitatea în termenul suplimentar acordat, licenţa se retrage.

B. Licenţa este reexaminată la 2 ani.

(1) După reexaminare, dacă nu există neconformităţi privind îndeplinirea cerinţelor impuse, OLFR notifică operatorului de transport feroviar îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei şi înscrie pe licenţă data acordării vizei.

(2) Dacă se constată existenţa unor neconformităţi privind îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei, OLFR notifică în acest sens operatorul de transport feroviar.

(3) Dacă neconformităţile nu au fost eliminate în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării sau operatorul de transport feroviar nu a transmis la termen modul de eliminare a acestora, OLFR suspendă licenţa şi notifică operatorului de transport feroviar decizia luată.

(4) Pentru cazul prevăzut la alin. (3), suspendarea licenţei se face până la data la care se prezintă dovada că neconformităţile au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data reexaminării,

(5) Dacă operatorul de transport feroviar prezintă dovezile de eliminare a neconformităţilor care au stat la baza suspendării licenţei, OLFR dispune încetarea suspendării licenţei numai după verificarea eliminării acestora.

(6) Dacă operatorul de transport feroviar nu face dovada eliminării neconformităţilor care au stat la baza suspendării, OLFR retrage licenţa.

 

VIZA

DATA

Numele şi prenumele, semnătura, ştampila

Renew

Date

Name, signature, seal

 

STEMA UE

STEMA RO

 

ACOPERIRE FINANCIARĂ PRIVIND RĂSPUNDEREA CIVILĂ

Anexa nr. .....................

Financial cover for liability

Annex No .....................

 

În ceea ce priveşte licenţa pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi al statelor părţi la Acordul privind Spaţiului Economic European, în conformitate cu Directiva 2012/34/UE şi cu legislaţia naţională relevantă

Concerning licence to perform rail transport Services within the Union and the European Economic Area according to Directive 2012/34/UE and the relevant national legislation

 

1. Statul care emite licenţa

Licence-issuing State

Statul emitent

Autoritatea responsabilă pentru acordarea licenţei

Issuing State

Licensing authority

Nr. naţional al licenţei

Data deciziei de acordare a licenţei

National licence No

Decision  identification

Legislaţia aplicabilă

Applicable legislation

2. Titularul licenţei de transport feroviar

Licence holder

Operatorul de transport feroviar

Railway undertaking

Nr. de înregistrare

Nr. de TVA

Registration No

VAT No

3. Autoritatea care acordă licenţele (în cazul în care este diferită de autoritatea care acordă licenţele de la I)

Licensing authority (if other than licensing authority in 1)

Autoritatea responsabilă pentru acordarea licenţei

Nr. telefon

Nr. fax

Licensing authority

Phone No

Facsimile No

Adresa poştală

Postal address

Cod poştal şi oraş

E-mail

Postcode and city

E-mail

Statul

Legislaţie aplicabilă

State

Applicable legislation

4. Acoperirea financiară privind răspunderea

Financial cover for liabilities

Acoperire financiară, suma

Garanţii în condiţii de piaţă (scurtă descriere)

Financial cover, amount

Guarantees under market conditions (short description)

Arie geografică

Geographical coverage

Valabilă de la

Valabilă până la

Valid from

Valid until

5. Condiţii şi obligaţii

Conditions and obligations

Suspendarea/retragerea licenţei de transport feroviar se face conform prevederilor art. 29 - 36 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2018.

 

Data

Semnătura

Date

Signature

 

Numele

 

Name

Nr. notificării licenţei la CE

EC licence-notification No

 

ANEXA C

la anexa nr. 1 - Procedură pentru acordarea licenţei de transport feroviar

 

MODEL-CADRU

STEMA RO

SIGLA OLFR

 

 

LICENŢĂ PENTRU EFECTUAREA SERVICIILOR NUMAI DE MANEVRĂ FEROVIARĂ

în interes public şi/sau în interes propriu

Valabilă pe căile ferate din România în conformitate cu legislaţia naţională relevantă

 

l. Nr. licenţei:

 Licenţă nouă

 Licenţă modificată

Data deciziei de acordare a licenţei:

 

Legislaţia aplicabilă:

2.Autoritatea responsabilă pentru acordarea licenţei:

Nr. Telefon:

Nr. Fax:

Adresa poştală:

Cod poştal şi oraş:

E-mail:

 

3. Titularul licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară

 

Operatorul care efectuează numai manevră feroviară:

Nr. Telefon:

Nr. Fax:

Adresa poştală:

Cod poştal şi oraş:

E-mail:

Nr. de înregistrare:

Nr. de TVA/CUI:

 

4. Valabilitate

 

Valabilă de la:

 

Tip serviciu :

Licenţă temporar㠁 DA  NU

NUMAI MANEVRĂ FEROVIARĂ

 

 inclusiv mărfuri periculoase

Daca da: valabilă până la data de

Suspendată:

Conform prevederilor ........................

de la data de:

până la data de:

 

Retrasă la data de:

Motiv

 

5. Modificări

 

Modificată la data de:

Descrierea modificării:

 

6. Condiţii şi obligaţii

 

A. Suspendarea/retragerea licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară se face conform prevederilor art. 29 - 36 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2018.

B. Licenţa se reexaminează la 2 ani.

Data:

Numele şi prenumele, semnătura, ştampila

 

 

 

VERSO

A. Suspendarea/retragerea licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară se face conform prevederilor art. 29 - 36 din anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 361/2018.

(1) Dacă se constată nerespectarea cerinţelor care au stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară aparţinând operatorilor care efectuează numai manevră feroviară, OLFR dispune măsura suspendării sau retragerii Licenţei. Licenţa poate fi suspendată până la eliminarea neconformităţilor, fără a se depăşi data reexaminării pentru acordarea vizei periodice. În cazul în care neconformităţile care au condus la suspendarea licenţei nu au fost eliminate în termenul stabilit, OLFR retrage licenţa.

(2) Atunci când se constată faptul că operatorul care efectuează numai manevră feroviară nu mai îndeplineşte cerinţele în materie de capacitate financiară, OLFR suspendă sau retrage licenţa şi poate acorda o licenţă temporară pentru perioada restructurării financiare a operatorului de manevră feroviară numai dacă siguranţa circulaţiei nu este afectată. Licenţa temporară este valabilă pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

(3) OLFR retrage licenţa şi în cazul în care împotriva unui operator care efectuează numai manevră feroviară a fost începută o procedură de declarare a falimentului.

(4) Dacă operatorul care efectuează numai manevră feroviară deţinător de licenţă nu şi-a început activitatea în termen de 6 luni de la data acordării licenţei sau şi-a întrerupt activitatea pentru o perioadă de 6 luni consecutive, OLFR poate dispune ca licenţa să fie suspendată sau retrasă. În cazul în care operatorul care efectuează numai manevră feroviară nu şi-a început activitatea, acesta poate solicita fixarea unui termen mai mare de 6 luni; dacă operatorul care efectuează numai manevră feroviară nu şi-a reluat activitatea în termenul suplimentar acordat, licenţa se retrage.

B. Licenţa este reexaminată la 2 ani.

(1) După reexaminare, dacă nu există neconformităţi privind îndeplinirea cerinţelor impuse, OLFR notifică operatorului care efectuează numai manevră feroviara îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei şi înscrie pe licenţă data acordării vizei.

(2) Dacă se constată existenţa unor neconformităţi privind îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei, OLFR notifică în acest sens operatorul care efectuează numai manevră feroviară.

(3) Dacă neconformităţile nu au fost eliminate în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării sau operatorul care efectuează numai manevră feroviară nu a transmis la termen dovezile de eliminare a acestora, OLFR suspendă licenţa şi notifică operatorului care efectuează numai manevră feroviară decizia luată,

(4) Pentru cazul prevăzut la alin. (3), suspendarea licenţei se face până la data la care se prezintă dovada că neconformităţile au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data reexaminării.

(5) Dacă operatorul care efectuează numai manevră feroviară prezintă dovezile de eliminare a neconformităţi lor care au stat la baza suspendării licenţei, OLFR dispune încetarea suspendării licenţei numai după verificarea eliminării acestora.

(6) Dacă operatorul care efectuează numai manevră feroviară nu face dovada eliminării neconformităţilor care au stat la baza suspendării, OLFR retrage licenţa.

VIZA

DATA

Numele şi prenumele, semnătura, ştampila

1

 

 

 

STEMA RO

SIGLA OLFR

 

ACOPERIRE FINANCIARĂ PRIVIND RĂSPUNDEREA CIVILĂ

Anexa nr. .....................

Valabilă pe căile ferate din România în conformitate cu legislaţia naţională relevantă

 

l. Autoritatea responsabilă pentru acordarea licenţei:

 

Nr. licenţei:

Decizia de acordare a licenţei:

Legislaţia aplicabilă:

2.Titularul licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară

 

Operatorul care efectuează numai manevră feroviară

Nr. de înregistrare:

Nr. de TVA/CUI:

3.Acoperirea financiară privind răspunderea civilă

 

Acoperire financiară, suma:

Arie geografică:

Valabilă de la:

Valabilă până la:

4.Condiţii şi obligaţii:

 

 

Data:

Numele şi prenumele, semnătura, ştampila

 

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

pentru acordarea licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Pentru a efectua activităţi de organizare a operaţiunilor de transport pe calea ferată cu preluarea responsabilităţilor ce revin unui expeditor, astfel definit în Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, republicată, cu modificările ulterioare, fără a efectua activităţi de transport feroviar, operatorii economici din România, cu capital de stat sau privat, trebuie să solicite la OLFR eliberarea unei licenţe de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată.

(2) Pentru a obţine licenţă de intermediere a activităţii de transport feroviar pe calea ferată, operatorul economic trebuie să facă dovada că în actul constitutiv se regăseşte activitatea înscrisă în CAEN rev. 2 - cod 5229, respectiv alte activităţi anexe transportului.

Art. 2. - Activitatea de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată se poate face, la solicitarea şi în interesul unui client, pe bază de relaţii contractuale stabilite între intermediarul de transport feroviar şi client, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Licenţa de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată, denumită în continuare licenţă de intermediere, este un document cu regim special, nominal şi netransmisibil.

Art. 4. - Licenţa de intermediere dă dreptul operatorului economic ca, în calitate de intermediar de transport feroviar, să efectueze următoarele activităţi:

a) servicii de expediere a mărfurilor;

b) aranjarea sau organizarea operaţiunilor de transport pe calea ferată în contul expeditorului sau destinatarului;

c) organizarea expedierilor de marfă individuale sau în grup, inclusiv ridicarea şi livrarea mărfurilor şi gruparea expedierilor;

d) procurarea şi emiterea documentelor de transport şi a documentelor de expediţie;

e) activităţi de manipulare a mărfurilor, de exemplu, ambalarea temporară în lăzi pentru unicul scop al protejării mărfurilor în timpul tranzitului, despachetarea din lăzi, extragerea de eşantioane, cântărirea mărfurilor.

Art. 5. - (1) Licenţa de intermediere acordată de către OLFR este valabilă pentru operaţiunile de intermediere a activităţii de transport ce se pot desfăşura în trafic intern şi/sau internaţional de mărfuri.

(2) Pe licenţa de intermediere se specifică punctele de lucru în care se desfăşoară activitatea de intermediere, precum şi dacă este valabilă pentru intermedierea transporturilor de mărfuri periculoase.

Art. 6. - OLFR poate acorda o licenţă temporară de intermediere, valabilă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

 

CAPITOLUL II

Cerinţe pentru obţinerea licenţei de intermediere

 

Art. 7. - (1) Licenţa de intermediere se poate obţine de către operatorii economici care dovedesc, înainte de începerea activităţii, că îndeplinesc cumulativ cerinţele referitoare la:

a) bază materială;

b) onorabilitate;

C) competenţă profesională:

d) capacitate financiară.

(2) Operatorul economic care solicită obţinerea unei licenţe de intermediere trebuie să furnizeze OLFR informaţiile şi documentele pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. (1).

(3) Intermediarii de transport feroviar trebuie să respecte reglementările naţionale specifice în vigoare, acordurile aplicabile transportului feroviar internaţional în vigoare, precum şi prevederile vamale şi fiscale în domeniu.

Art. 8. - Cerinţele privind baza materială se consideră îndeplinite dacă operatorul economic deţine, în proprietate sau cu chirie, spaţii şi mijloace tehnice necesare pentru desfăşurarea normală a serviciilor de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată.

Art. 9. - Cerinţele privind onorabilitatea se consideră îndeplinite dacă:

a) operatorul economic nu se află în procedură de faliment sau de lichidare;

b) operatorul economic, persoana responsabilă cu administrarea societăţii şi managerul de transport desemnat prin decizie să organizeze şi să conducă activitatea de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată nu au suferit o condamnare penală gravă, inclusiv pentru fapte de participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru infracţiuni comise în domeniul comercial, nu au suferit o condamnare pentru infracţiuni grave stabilite în legislaţia specifică aplicabilă în domeniul transporturilor, nu au fost sancţionaţi pentru încălcări grave sau repetate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor impuse de legislaţia socială şi/sau legislaţia muncii, inclusiv obligaţiile impuse de protecţia muncii şi de legislaţia privind asigurările de sănătate, precum şi de legislaţia vamală, nu au înscrise informaţii în cazierul fiscal;

c) managerul de transport nu se face direct vinovat de retragerea, în ultimii 5 ani, a unei licenţe de intermediere deţinute de un intermediar de transport feroviar la care a îndeplinit o funcţie similară.

Art. 10. - Cerinţele privind competenţa profesională se consideră îndeplinite dacă operatorul economic:

a) a angajat un manager de transport care este desemnat să conducă activitatea de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată; managerul de transport trebuie să fie angajat al societăţii cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă, să aibă studii superioare sau medii de specialitate şi să aibă experienţă în domeniul feroviar de cel puţin 2 ani; managerul de transport trebuie să fie atestat de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română din punctul de vedere al cunoaşterii reglementărilor naţionale şi internaţionale specifice organizării şi derulării activităţilor de transport feroviar;

b) dispune de structuri organizatorice adecvate pentru ţinerea sub control a activităţii desfăşurate în baza licenţei de intermediere;

c) dispune de proceduri proprii, specifice pentru domeniul de intermediere a activităţii de transport feroviar;

d) dispune de personal de execuţie cu pregătire profesională în domeniul feroviar, ramura mişcare/comercial.

Art. 11. - Cerinţele privind capacitatea financiară se consideră îndeplinite dacă:

a) operatorul economic dispune de capitaluri proprii în valoare de minimum 50.000 euro ori de o garanţie bancară eliberată de una sau mai multe bănci sau de un contract de asigurare încheiat, în condiţiile legii, cu societăţile de asigurare care deţin autorizaţie de funcţionare, pentru aceeaşi valoare;

b) operatorul economic nu înregistrează arierate substanţiale sau recurente faţă de bugetul general consolidat al statului.

Art. 12. - Se consideră că un operator economic are arierate substanţiale sau recurente faţă de bugetul general consolidat al statului atunci când restanţele la plată, în materie de impozite sau contribuţii sociale rezultate din activitatea sa, depăşesc valoarea-prag stabilită prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu prezintă dovada că s-au luat măsurile necesare pentru stingerea acestor datorii, conform prevederilor legale în domeniu, respectiv obţinerea unor înlesniri şi/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale, compensarea cu unele creanţe provenind din restituiri de sume din bugetul de stat, încheierea unui acord între părţi, potrivit legii, obţinerea unor scutiri la plată, suspendarea executării unui act administrativ fiscal, pe perioada suspendării dispusă de instanţele de judecată în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi altele asemenea.

Art. 13. - Pentru obţinerea licenţei de intermediere este necesară depunerea la OLFR a unei cereri însoţite de documente din care să reiasă respectarea cerinţelor prevăzute la art. 7 alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Acordarea şi valabilitatea licenţei de intermediere

 

Art. 14. - (1) Dosarul care stă la baza deciziei de acordare a licenţei de intermediere este constituit din următoarele documente:

a) cerere de obţinere a licenţei de intermediere - conform modelului-cadru din anexa A la prezenta procedură pentru acordarea licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată;

b) certificat de înregistrare ca persoană juridică română la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

c) certificat constatator valabil, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să reiasă că operatorul economic are înscris în obiectul de activitate, conform CAEN rev. 2, codul 5229 - alte activităţi anexe transporturilor; certificatul trebuie să conţină informaţii referitoare la datele de identificare ale societăţii, durata de funcţionare declarată, capitalul social, asociaţi/acţionari, administratori/persoane împuternicite, cenzori, auditori, subunităţi/alte sedii secundare, activităţi autorizate, insolvenţă/faliment, precum şi actul constitutiv al societăţii;

d) copie de pe actele din care să reiasă dreptul de deţinere a spaţiului în care vor fi desfăşurate operaţiunile de intermediere a activităţii de transport feroviar, valabil pentru o perioadă de minimum un an de la data solicitării;

e) certificate de cazier judiciar şi cazier fiscal pentru operatorul economic, persoana responsabilă cu administrarea societăţii şi pentru managerul de transport care conduce activitatea de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată;

f) declaraţie, prin reprezentant legal, referitoare la faptul că operatorul economic nu a fost sancţionat pentru încălcări grave sau repetate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor impuse de legislaţia socială şi/sau legislaţia muncii, inclusiv obligaţiile impuse de protecţia muncii şi de legislaţia privind asigurările de sănătate;

g) decizie de numire a managerului de transport care conduce activitatea de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată;

h) copie a atestatului managerului de transport privind competenţa profesională specifică, eliberat de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română;

i) declaraţie pe propria răspundere a managerului de transport că, în ultimii 5 ani, nu se face vinovat de retragerea unei licenţe de intermediere deţinute de un intermediar de transport la care acesta a îndeplinit funcţia de manager de transport;

j) un memoriu tehnic prin care se evidenţiază portofoliul de servicii oferite, structura organizatorică a societăţii, personalul de specialitate implicat în procesul de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată, cu specificarea pentru fiecare salariat a pregătirii profesionale şi experienţei în domeniul feroviar, lista dotărilor existente necesare desfăşurării activităţii, lista CU procedurile proprii, specifice pentru domeniul de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată;

k) dovada că dispune de consilier de siguranţă pentru transport de mărfuri periculoase, dacă este cazul;

l) copie a certificatului de consilier de siguranţă la transportul mărfurilor periculoase, dacă este cazul;

m) certificat de atestare fiscală eliberat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din care să reiasă situaţia datoriilor operatorului economic faţă de bugetul general consolidat al statului;

n) situaţii financiare anuale certificate de un auditor financiar sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare, din care să reiasă că operatorul economic deţine capitaluri proprii în valoare de minimum 50.000 euro ori o garanţie bancară eliberată de una sau mai multe bănci sau copia contractului de asigurare încheiat, în condiţiile legii, cu societăţile de asigurare care deţin autorizaţie de funcţionare, pentru aceeaşi valoare;

o) angajament întocmit conform modelului-cadru prevăzut în anexa C la prezenta procedură pentru acordarea licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată;

p) dovada plăţii tarifului pentru verificarea documentelor şi acordarea licenţei de intermediere.

(2) Lista documentelor pe care operatorul economic este obligat să le depună la dosar alături de cererea de acordare a licenţei se publică pe propria pagină web a OLFR.

(3) La cerere, solicitantul poate primi în scris de la OLFR lista documentelor pe care are obligaţia să le depună pentru a fi evaluate în vederea acordării licenţei de intermediere.

(4) OLFR poate solicita orice alt document relevant pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor impuse în vederea acordării unei licenţe de intermediere.

(5) Toate documentele aflate în componenţa dosarului de acordare a licenţei de intermediere trebuie să fie prezentate în limba română. În cazul în care unele documente sunt emise într-o limbă străină, acestea trebuie depuse la dosar în copie însoţită de traducerea efectuată de un traducător autorizat.

(6) Toate documentele emise de alte instituţii şi pe care operatorul economic le depune în copie la dosar trebuie să conţină înscrisul „conform cu originalul”.

Art. 15. - (1) Acordarea licenţei de intermediere se face de către OLFR după verificarea documentaţiei şi constatarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 7 alin. (1), în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului cu documentaţia completă, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de obţinere a licenţei.

(2) Decizia de acordare a licenţei de intermediere este comunicată în scris solicitantului.

(3) Dacă documentaţia depusă nu este completă, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, OLFR solicită completarea dosarului.

(4) Dacă operatorul economic nu depune documentaţia completă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de solicitare, OLFR notifică acestuia decizia motivată de neacordare a licenţei.

Art. 16. - (1) Dacă dosarul este complet, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea tuturor documentelor, OLFR efectuează o vizită de evaluare la sediul solicitantului.

(2) în cazul în care pe parcursul vizitei de evaluare se constată existenţa unor neconformităţi, OLFR acordă un termen de 15 zile lucrătoare pentru eliminarea acestora.

(3) în cazul în care solicitantul nu a eliminat neconformităţile sau nu a transmis dovada eliminării acestora în termenul stabilit, OLFR decide să nu acorde licenţa de intermediere.

(4) După eliminarea neconformităţilor în termenul stabilit, OLFR eliberează licenţa de intermediere.

Art. 17, - (1) Licenţa este valabilă pentru toate punctele de lucru ale societăţii în care se desfăşoară această activitate.

(2) în situaţia în care operatorul economic are mai multe puncte de lucru în care urmează să desfăşoare intermedierea activităţii de transport pe calea ferată, fiecare dintre acestea trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Modificarea şi completarea licenţei de intermediere

 

Art. 18. - (1) Intermediarul de transport feroviar poate solicita modificarea licenţei de intermediere.

(2) Documentaţia depusă pentru modificarea sau completarea licenţei de intermediere trebuie să fie însoţită şi de dovada efectuării plăţii tarifelor aferente.

Art. 19. - (1) Dacă intermediarul de transport feroviar îşi modifică situaţia juridică, OLFR acordă o nouă licenţă de intermediere, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

(2) Acordarea unei noi licenţe de intermediere pentru cazul prevăzut la alin. (1) se face după verificarea îndeplinirii cerinţelor pentru acordare, pe baza unei solicitări scrise a intermediarului

de transport feroviar şi depunerii unei documentaţii privind completarea dosarului de acordare a licenţei de intermediere.

Art. 20. - (1) Dacă intermediarul de transport feroviar îşi modifică situaţia juridică prin fuziune sau preluare, anunţa OLFR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intervenirii acestei modificări, care decide dacă este oportun ca acesta să solicite o nouă licenţă de intermediere.

(2) OLFR decide dacă intermediarul de transport feroviar poate să îşi continue activitatea o perioadă de timp, până la examinarea în vederea acordării vizei periodice, fără a solicita obţinerea unei noi licenţe de intermediere, chiar dacă şi-a modificat situaţia juridică conform alin. (1). În acest caz decizia trebuie motivată.

 

CAPITOLUL V

Verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei de intermediere în vederea acordării vizei periodice

 

Art. 21. - (1) Cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de 2 ani de la acordarea licenţei sau de la reexaminarea anterioară, intermediarul de transport feroviar are obligaţia de a solicita în scris la OLFR acordarea vizei periodice.

(2) Pentru reexaminarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei de intermediere, intermediarul de transport feroviar este obligat să transmită la OLFR, odată cu cererea de acordare a vizei periodice, documentele care au suferit modificări sau a căror valabilitate a expirat şi documente noi, precum şi dovada plăţii tarifului aferent pentru reexaminarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei de intermediere

Art. 22. - (1) După evaluarea documentelor transmise, dacă acestea nu prezintă neconformităţi şi corespund cerinţelor impuse, OLFR notifică intermediarului de transport feroviar îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei de intermediere şi înscrie pe licenţă data acordării vizei.

(2) Dacă se constată existenţa unor neconformităţi privind îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei de intermediere, OLFR notifică în acest sens intermediarul de transport feroviar în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

(3) Dacă intermediarul de transport prezintă dovezile de eliminare a neconformităţilor în termenul acordat de către OLFR, după verificarea eliminării acestora, în termen de 10 zile lucrătoare, dar fără a depăşi data vizei periodice, OLFR îi notifică acestuia îndeplinirea cerinţelor şi înscrie pe licenţă data acordării vizei.

(4) Dacă intermediarul de transport nu a transmis dovezile de eliminare a neconformităţilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării, OLFR suspendă licenţa de intermediere şi îi notifică acestuia decizia luată.

(5) Pentru cazul prevăzut la alin. (4), suspendarea licenţei de intermediere se face până la data când se prezintă dovada că neconformităţile au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data depunerii cererii de reexaminare.

(6) Dacă intermediarul de transport feroviar prezintă dovezile de eliminare a neconformităţilor care au stat la baza suspendării licenţei de intermediere, OLFR dispune încetarea suspendării licenţei de intermediere numai după verificarea eliminării acestora.

(7) Dacă intermediarul de transport feroviar nu face dovada eliminării neconformităţilor care au stat la baza suspendării în termen de 6 luni de la data reexaminării, OLFR retrage licenţa de intermediere.

(8) Perioada suspendării nu prelungeşte valabilitatea licenţei de intermediere.

 

CAPITOLUL VI

Suspendarea şi retragerea licenţei de intermediere

 

Art. 23. - (1) în cazul în care există informaţii sau indicii privind nerespectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării licenţei de intermediere, OLFR poate să verifice în orice moment dacă intermediarul de transport feroviar îndeplineşte în fapt acele cerinţe.

(2) Dacă se constată nerespectarea cerinţelor care au stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenţei de intermediere, OLFR dispune măsura suspendării sau retragerii acesteia.

(3) Licenţa de intermediere poate fi suspendată în cazul în care intermediarul de transport feroviar nu mai îndeplineşte cerinţele care au stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenţei.

(4) Licenţa de intermediere poate fi suspendată până la eliminarea neconformităţilor, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, fără a se depăşi data reexaminării pentru acordarea vizei periodice.

(5) în cazul în care intermediarul de transport feroviar face dovada eliminării neconformităţilor care au condus la suspendarea licenţei, precum şi dovada plăţii tarifului aferent verificării eliminării acestor neconformităţi, OLFR dispune încetarea suspendării licenţei de intermediere.

(6) în cazul în care neconformităţile care au condus la suspendarea licenţei de intermediere nu au fost eliminate în termenul stabilit, OLFR retrage licenţa de intermediere.

Art. 24. - (1) Atunci când se constată faptul că intermediarul de transport feroviar nu mai îndeplineşte cerinţele în materie de capacitate financiară, OLFR suspendă sau retrage licenţa şi poate acorda, la solicitarea operatorului economic, o licenţă temporară pentru perioada restructurării financiare a acestuia, numai dacă celelalte cerinţe sunt îndeplinite.

(2) în situaţia în care asupra intermediarului de transport se declanşează o procedură de insolvenţă, OLFR analizează situaţia intervenită şi suspendă licenţa de intermediere, cu excepţia situaţiei în care operatorul economic prezintă dovezi relevante cu privire la capacitatea de a-şi continua activitatea, prin reorganizare, în condiţiile legii.

(3) Licenţa temporară este valabilă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

Art. 25. - (1) Dacă intermediarul de transport feroviar deţinător de licenţă nu şi-a început activitatea în termen de 6 luni de la data acordării licenţei, pe baza unor motive justificate, poate solicita^fixarea unui interval mai mare de 6 luni.

(2) în urma unei analize, OLFR poate aproba stabilirea unui termen mai mare de 6 luni până la începerea activităţii, fără a depăşi termenul de 12 luni de la data acordării licenţei.

(3j Dacă intermediarul de transport nu şi-a reluat activitatea în termenul prevăzut la alin. (2), licenţa se retrage.

(4) Dacă intermediarul de transport îşi întrerupe activitatea pentru 12 luni consecutive, licenţa de intermediere se retrage.

Art. 26. - OLFR retrage licenţa de intermediere şi atunci când împotriva unui intermediar de transport feroviar a fost începută o procedură de declarare a falimentului.

Art. 27. - (1) Decizia motivată de suspendare, retragere a licenţei de intermediere sau de acordare a unei licenţe temporare se aduce la cunoştinţa intermediarului de transport feroviar şi Ministerului Transporturilor.

(2) După primirea deciziei de suspendare sau retragere, intermediarul de transport feroviar este obligat să depună la OLFR exemplarul original al licenţei de intermediere în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

Art. 28. - În cazul retragerii licenţei de intermediere, se poate elibera o nouă licenţă numai în baza unei noi cereri, prin reluarea procedurii de acordare.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 29. - Modelul-cadru al licenţei de intermediere este prevăzut în anexa B la prezenta procedură pentru acordarea licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată.

Art. 30. - (1) Pierderea sau deteriorarea licenţei de intermediere se comunică de către intermediarul de transport feroviar la OLFR în termen de 10 zile de la data constatării.

(2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), la solicitarea intermediarului de transport feroviar şi după achitarea tarifului aferent, OLFR eliberează un duplicat al licenţei de intermediere.

Art. 31. - Intermediarii de transport feroviar sunt înregistraţi de OLFR în Registrul intermediarilor de transport feroviar.

Art. 32. - Anexele A-C fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA A

la anexa nr. 2- Procedură pentru acordarea licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată

 

MODEL-CADRU

 

CERERE

pentru obţinerea licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată

 

1. Coordonate de contact pentru autoritatea responsabilă cu acordarea licenţelor

1.1. Autoritatea căreia i se adresează cererea ..........................................................

1.2. Adresa poştală completă (strada, codul poştal, oraşul, ţara) ..........................................................

2. Informaţii privind operatorul economic

2.1. Denumirea legală ..........................................................

2.2. Acronim ..........................................................

2.3. Adresa poştală completă (strada, codul poştal, oraşul, ţara) ..........................................................

2.4. Nr. telefon .......................................................... 2.5. Nr. fax ..........................................................

2.6. Adresa e-mail .......................................................... 2.7. Site web ..........................................................

2.8 . Nr. naţional de înregistrare (J) .......................................................... 2.9. Nr. TVA (CUI) ..........................................................

2.10. Numele, prenumele şi funcţia persoanei responsabile cu administrarea societăţii:

........................................................................................................................................................

3. Informaţii privind managerul de transport

3.1. Numele şi prenumele ..........................................................

3.2. Adresa poştală completă (strada, codul poştal, oraşul, ţara) ..........................................................

3.3. Nr. telefon .......................................................... 3.4. Nr. fax ..........................................................

3.5. Adresa e-mail ..........................................................

4. Obiectul cererii Această cerere este pentru:

 

4.1. Licenţă nouă

[ ]

4.2. Licenţă temporară

[ ]

 

 

 

 

4.3. Reactualizare licenţă

[ ]

4.4. Modificare

[ ]

 

 

(adresă, denumire, domeniu)

 

 

Tipuri de servicii solicitate (selectaţi unul sau mai multe):

4.5. [ ] Intermedierea activităţii de transport pe calea ferată

4.6.                  4.6.1. inclusiv mărfuri periculoase                  [ ]

                        4.6.2. exclusiv mărfuri periculoase                  [ ]

 

Data ..................................

Solicitant, numele şi prenumele / funcţia, semnătura

 

ANEXA B

la anexa nr. 2- Procedură pentru acordarea licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată

 

MODEL-CADRU

 

STEMA RO

SIGLA OLFR

 

LICENŢA

DE INTERMEDIERE A ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT PE CALEA FERATĂ

 

1. Autoritatea responsabilă pentru acordarea licenţei:

 

Licenţă nouă

Licenţă modificată

Nr. licenţei:

Data deciziei de acordare a licenţei:

Legislaţie aplicabilă:

 

Autoritatea responsabilă pentru acordarea licenţei:

Nr. telefon:

ORGANISMUL DE LICENŢE FEROVIARE ROMÂN

 

Adresa poştală: Calea Griviţei 393, sector 1, Bucureşti

Nr. fax:

Cod poştal - oraş: 010719

E-mail:

 

2. Titularul licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată

 

Intermediarul de transport feroviar:

Nr. telefon:

Adresa poştală:

Nr. fax:

Cod poştal - oraş:

E-mail:

Nr. de înregistrare:

Nr. de TVA/CUI:

 

3.Tip servicii şi valabilitatea licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată

 

Valabilă de la data de:

Licenţă temporară:

 DA      NU

Tip de servicii: Intermedierea activităţii de transport pe calea ferată

 inclusiv mărfuri periculoase

 

Dacă da, valabilă până la data de:

Suspendată de la data de:

Suspendată până la data de:

Retrasă la data de:

 

4. Modificări

 

Modificată la data de:

Descrierea modificării:

 

5. Cerinţe şi obligaţii

 

A. Suspendarea/retragerea licenţei de intermediere se face conform prevederilor art. 23-28 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2018.

B. Licenţa de intermediere se reexaminează la 2 ani.

Data: ..................................

Numele şi prenumele, semnătura, ştampila

 

VERSO

 

A. Suspendarea/retragerea licenţei de intermediere se face conform prevederilor art. 23-28 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2018.

(1) Dacă se constată nerespectarea cerinţelor care au stat la baza acordării/reexaminării sau modificării licenţei de intermediere, OLFR dispune măsura suspendării sau retragerii licenţei.

(2) Licenţa de intermediere poate fi suspendată până la eliminarea neconformităţilor, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, fără a se depăşi data reexaminării pentru acordarea vizei periodice, în cazul în care neconformităţile care au condus la suspendarea licenţei de intermediere nu au fost eliminate în termenul stabilit, OLFR retrage licenţa. *)

 (3) Atunci când se constată faptul că intermediarul de transport feroviar nu mai îndeplineşte cerinţele în materie de capacitate financiară, OLFR suspendă sau retrage licenţa de intermediere şi poate acorda, la solicitarea operatorului, o licenţă temporară pentru perioada restructurării financiare a intermediarului de transport feroviar, numai dacă celelalte cerinţe sunt îndeplinite. Licenţa temporară este valabilă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

(4) Dacă intermediarul de transport feroviar, deţinător de licenţă de intermediere, nu şi-a început activitatea în termen de 12 luni de la data acordării licenţei sau şi-a întrerupt activitatea pentru o perioadă de 12 luni consecutive, OLFR dispune ca licenţa de intermediere să fie retrasă.

(5) OLFR retrage licenţa de intermediere şi atunci când împotriva unui intermediar de transport feroviar a fost începută o procedură de declarare a falimentului.

(6) în cazul retragerii licenţei de intermediere, acordarea unei noi licenţe se face în baza unei noi cereri.

R. Licenţa de intermediere se reexaminează la 2 ani.

(1) După reexaminare, dacă se constată existenţa unor neconformităţi privind îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei de intermediere, OLFR notifică în acest sens intermediarul de transport feroviar.

(2) Dacă neconformităţile nu au fost eliminate în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării sau intermediarul de transport feroviar nu a transmis la termen dovezile de eliminare a acestora, OLFR suspendă licenţa de intermediere şi notifică intermediarului de transport feroviar decizia luată.

(3) Pentru cazul prevăzut la alin. (2), suspendarea licenţei de intermediere se face până la data când se prezintă dovada că neconformităţile au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data depunerii cererii de reexaminare,

(4) Dacă intermediarul de transport feroviar nu face dovada eliminării neconformităţi lor care au stat la baza suspendării, OLFR retrage licenţa de intermediere.

 

VIZA

DATA

Numele şi prenumele, semnătura, ştampila

1

 

 

 

ANEXĂ

la licenţă

 

LISTA PUNCTELOR DE LUCRU PENTRU CARE ESTE VALABILĂ LICENŢA

 

Nr. crt.

PUNCT DE LUCRU

ADRESA

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA C

la anexa nr. 2- Procedură centru acordarea licenţei de intermediere a activităţii de transport pe cafea ferată

 

MODEL-CADRU

 

ANGAJAMENT

 

Persoana juridică .........................................., cu sediul în localitatea.........................................., str. .......................................... nr. ...., reprezentată prin persoana responsabilă cu administrarea societăţii .........................................., funcţia .........................................., se angajează ca pe perioada de valabilitate a licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată:

1. să anunţe OLFR despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată;

2. să comunice OLFR data începerii şi, după caz, data întreruperii şi a reluării activităţii de intermediere a transportului pe calea ferată;

3. să respecte prevederile reglementărilor aplicabile transportului feroviar în trafic intern şi internaţional;

4. să numească în conducerea executivă persoane care îndeplinesc condiţiile de onorabilitate stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 361/2018;

5. să permită accesul în unitatea/unităţile proprie/proprii pentru personalul OLFR şi să furnizeze, la cerere, datele, informaţiile şi documentele necesare verificării modului de îndeplinire a cerinţelor care au stat la baza eliberării licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată.

 

Data:

Nume şi prenume, semnătura, ştampila

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURĂ

pentru acordarea licenţei pentru transport urban cu metroul

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Pentru a efectua activitatea de transport urban de călători cu metroul, operatorii economici din România, cu capital de stat sau privat, trebuie să solicite la OLFR eliberarea unei licenţe pentru transport urban cu metroul.

(2) Pentru a obţine licenţă pentru transport urban cu metroul, operatorul economic trebuie să facă dovada că în actul constitutiv activitatea principală este transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători, conform CAEN rev. 2 - cod 4931.

Art. 2. - Licenţa pentru transport urban cu metroul este un document cu regim special, nominal şi netransmisibil.

Art. 3. - Licenţa dă dreptul operatorului economic ca, în calitate de operator de transport urban cu metroul, să efectueze servicii de transport urban de călători cu metroul.

Art. 4. - OLFR poate acorda o licenţă temporară pentru transport urban cu metroul, valabilă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

 

CAPITOLUL II

Cerinţe pentru obţinerea licenţei pentru transport urban cu metroul

 

Art. 5. - (1) Licenţa pentru transport urban cu metroul se poate obţine de către operatorii economici care dovedesc, înainte de începerea activităţii, că îndeplinesc cumulativ cerinţele referitoare la:

a) onorabilitate;

b) capacitate financiară;

c) competenţă profesională;

d) acoperirea riscurilor de răspundere civilă.

(2) Operatorul economic care solicită obţinerea unei licenţe trebuie să furnizeze OLFR informaţiile şi documentele pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. (1).

Art. 6. - Cerinţele în materie de onorabilitate se consideră îndeplinite dacă:

a) operatorul economic nu se află în procedură de faliment sau de lichidare;

b) operatorul economic şi persoana responsabilă cu administrarea societăţii nu au suferit o condamnare penală gravă, inclusiv pentru fapte de participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru infracţiuni comise în domeniul comercial; nu au suferit o condamnare pentru infracţiuni grave stabilite în legislaţia specifică aplicabilă în domeniul transporturilor; nu au fost sancţionaţi pentru încălcări grave sau repetate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor impuse de legislaţia socială şi/sau legislaţia muncii, inclusiv obligaţiile impuse de protecţia muncii şi de legislaţia privind asigurările de sănătate; nu au înscrise informaţii în cazierul fiscal.

Art. 7. - (1) Cerinţele în materie de capacitate financiară se consideră îndeplinite dacă operatorul economic dovedeşte că poate face faţă obligaţiilor sale reale şi potenţiale pe o perioadă de minimum 12 Juni.

(2) în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. (1), operatorul economic trebuie să furnizeze informaţii şi date cu privire la:

a) resurse financiare disponibile cuprinzând depozite bancare, avansuri subscrise în cont curent şi împrumuturi;

b) fonduri şi active imobilizate cu titlu de garanţie;

c) capital de exploatare;

d) cheltuieli importante cuprinzând plăţi în avans pentru achiziţia de vehicule, terenuri, clădiri, instalaţii şi material rulant;

e) datorii asupra patrimoniului societăţii;

f) datorii la bugetul general consolidat al statului.

(3) Se consideră că operatorul economic nu are capacitate financiară şi în cazul în care pentru activitatea desfăşurată înregistrează arierate substanţiale sau recurente la bugetul general consolidat al statului.

Art. 8. - Cerinţele în materie de competenţă profesională se consideră îndeplinite dacă:

a) operatorul economic dispune de structuri organizatorice adecvate pentru exercitarea unui control operaţional şi a unei monitorizări sigure şi eficace a tipului de servicii specificate în licenţă;

b) personalul său responsabil cu respectarea cerinţelor privind siguranţa este pe deplin calificat, autorizat şi apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru domeniul său de activitate;

c) personalul său şi organizaţia pot asigura un grad ridicat de securitate a serviciilor publice care urmează a fi prestate, prin implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii certificat de un organism acreditat.

Art. 9. - Cerinţele în materie de acoperire financiară privind răspunderea civilă se consideră îndeplinite dacă operatorul economic dispune de o garanţie bancară eliberată de una sau mai multe bănci sau de un contract de asigurare încheiat, în condiţiile legii, cu societăţile care deţin autorizaţie de funcţionare pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de accidente/incidente produse în cadrul serviciilor de transport urban de călători cu metroul pentru care a solicitat licenţa.

Art. 10. - în vederea obţinerii licenţei este necesară depunerea la OLFR a unei cereri însoţite de documente din care să reiasă îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 5 alin, (1).

 

CAPITOLUL III

Acordarea şi valabilitatea licenţei pentru transport urban cu metroul

 

Art. 11. - (1) Dosarul care stă la baza deciziei de acordare a licenţei este constituit din următoarele documente:

a) cerere de obţinere a licenţei - conform modelului-cadru din anexa A la prezenta procedură pentru acordarea licenţei pentru transport urban cu metroul;

b) certificat de înregistrare ca persoană juridică română la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

c) certificat constatator valabil, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să reiasă că activitatea principală, conform CAEN rev, 2, este transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători - cod 4931; certificatul trebuie să conţină informaţii referitoare la datele de identificare ale operatorului economic, durata de funcţionare declarată, capitalul social, asociaţi/acţionari, administratori/persoane împuternicite, cenzori, auditori, subunităţi/alte sedii secundare, activităţi autorizate, insolvenţă/faliment, precum şi actul constitutiv al societăţii;

d) certificate de cazier judiciar şi cazier fiscal pentru operatorul economic şi pentru persoana responsabilă cu administrarea acestuia;

e) declaraţie, prin reprezentant legal, referitoare la faptul că operatorul economic nu a fost sancţionat pentru încălcări grave sau repetate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor impuse de legislaţia socială şi/sau legislaţia muncii, inclusiv obligaţiile impuse de protecţia muncii şi de legislaţia privind asigurările de sănătate;

f) certificat de atestare fiscală eliberat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din care să reiasă situaţia datoriilor operatorului economic faţă de bugetul general consolidat al statului;

g) situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent, însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;

h) un plan financiar sau un buget de venituri şi cheltuieli pentru anul în care se solicită licenţa şi pentru următoarele 12 luni şi care să conţină informaţii privind resursele financiare disponibile, inclusiv soldul bancar, provizioane pentru descoperire de cont şi împrumuturi, fonduri şi active disponibile cu titlu de garanţie, capitalul circulant, costuri relevante, inclusiv costuri de achiziţie a vehiculelor, a terenurilor, a clădirilor, a instalaţiilor şi a materialului rulant, sarcini instituite asupra activelor societăţii, impozite şi contribuţii la asigurările sociale, respectiv nivelul restanţelor; operatorul economic poate prezenta un raport de audit financiar din care să reiasă că va fi în măsură să îndeplinească obligaţiile sale prezente şi potenţiale, stabilite pe bază de ipoteze realiste, pe o perioadă de 12 luni;

i) organigrama operatorului economic din care să reiasă că acesta posedă o structură organizatorică funcţională şi dispune de personal cu experienţa şi cunoştinţele necesare pentru exercitarea unui control operaţional şi a unei monitorizări sigure şi eficace a tipului de serviciu de transport solicitat;

j) lista cuprinzând numele responsabililor atestaţi, desemnaţi cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de transport urban cu metroul şi siguranţa circulaţiei, în care se vor menţiona, pentru fiecare persoană, numărul şi data documentului în baza căruia se face dovada că este angajat al societăţii, precum şi numărul şi data emiterii atestatului;

k) copie a atestatelor eliberate de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română responsabililor desemnaţi cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de transport urban cu metroul şi siguranţa circulaţiei;

l) declaraţie-angajament pe propria răspundere a persoanei responsabile cu administrarea operatorului economic din care să reiasă că, pe perioada de valabilitate a licenţei, acesta va dispune de personal cu funcţii în siguranţa circulaţiei pe deplin calificat, autorizat şi apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru domeniul său de activitate;

m) document privind stadiul implementării sistemului de management al calităţii, eliberat de către un organism acreditat;

n) declaraţie-angajament pe propria răspundere a persoanei responsabile cu administrarea operatorului economic din care să reiasă că, pe perioada de valabilitate a licenţei, acesta va dispune şi va utiliza vehicule pentru transportul călătorilor, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de actele normative în vigoare şi de prescripţiile privind siguranţa circulaţiei, securitatea transporturilor şi calitatea serviciilor de transport;

o) o garanţie bancară eliberată de una sau mai multe bănci sau copia contractului de asigurare încheiat, în condiţiile legii, cu societăţile de asigurare care deţin autorizaţie de funcţionare, pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de accidente/incidente produse în timpul furnizării serviciilor de transport urban de călători cu metroul pe care le efectuează, în special în ceea ce priveşte călătorii şi terţii;

p) declaraţie-angajament a persoanei responsabile cu administrarea operatorului economic prin care se obligă ca, pe perioada de valabilitate a licenţei, să anunţe OLFR despre orice modificare a datelor din documentele care au stat la baza acordării/reexaminării/modificării licenţei, precum şi data începeri i/întreruperii/reînceperii activităţii;

q) dovada achitării tarifului aferent activităţii de acordare a licenţei.

(2) Lista documentelor pe care operatorul economic este obligat să le depună la dosar alături de cererea de acordare a licenţei se publică pe propria pagină web a OLFR. La cerere, operatorul economic poate primi în scris de la OLFR lista documentelor pe care are obligaţia să le depună pentru a fi evaluate în vederea acordării licenţei.

(3) OLFR poate solicita orice alt document relevant pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor impuse.

(4) Toate documentele aflate în componenţa dosarului de acordare a licenţei trebuie să fie prezentate în limba română. În cazul în care unele documente sunt emise într-o limbă străină, acestea se depun la dosar în copie, însoţită de traducerea efectuată de un traducător autorizat.

(5) Toate documentele emise de alte instituţii şi pe care operatorul economic le depune în copie la dosar trebuie să conţină înscrisul „conform cu originalul”.

Art. 12. - (1) Acordarea licenţei pentru transport urban cu metroul se face de către OLFR după verificarea documentaţiei şi constatarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 5 alin. (1), în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului cu documentaţia completă, dar nu mai mult de 90 de zile lucrătoare de la data când i-au fost prezentate toate informaţiile relevante.

(2) Decizia de acordare a licenţei se comunică în scris operatorului economic.

(3) Dacă documentaţia depusă nu este completă, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, OLFR solicită completarea dosarului.

(4) Dacă operatorul economic nu depune documentaţia completă în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de obţinere a licenţei, OLFR notifică acestuia decizia motivată de neacordare a licenţei.

Art. 13. - (1) Dacă dosarul este complet, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor documentelor, OLFR efectuează o vizită de evaluare la sediul operatorului economic.

(2) în cazul în care pe parcursul vizitei de evaluare se constată existenţa unor neconformităţi, OLFR acordă un termen de 15 zile lucrătoare pentru eliminarea acestora.

(3) în cazul în care operatorul economic nu a eliminat neconformităţile sau nu a transmis dovada rezolvării acestora în termenul stabilit, OLFR decide să nu acorde licenţa.

(4) în cazul în care operatorul economic a eliminat neconformităţile în termenul stabilit, OLFR eliberează licenţa.

 

CAPITOLUL IV

Modificarea licenţei pentru transport urban cu metroul

 

Art. 14. - (1) Operatorul economic care deţine o licenţă pentru transport urban cu metroul poate solicita modificarea acesteia.

(2) Documentaţia depusă pentru modificarea licenţei trebuie să fie însoţită şi de documente din care să reiasă efectuarea plăţii tarifului aferent acestei activităţi.

Art. 15. - (1) în cazul unei modificări de natură să îi afecteze situaţia juridică, operatorul economic anunţă OLFR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intervenirii acestei modificări, care decide dacă este oportun ca acesta să solicite o nouă licenţă.

(2) OLFR decide dacă operatorul de transport urban cu metroul poate să îşi continue activitatea o perioadă de timp, până la reexaminarea în vederea acordării vizei periodice, fără a solicita obţinerea unei noi licenţe, chiar dacă şi-a modificat situaţia juridică conform alin. (1), dar nu este afectată siguranţa circulaţiei. În acest caz decizia trebuie motivată.

Art. 16. - (1) Dacă operatorul de transport urban cu metroul îşi modifică situaţia juridică prin fuziune sau preluare, OLFR acordă o nouă licenţă, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

(2) Acordarea unei noi licenţe pentru cazul prevăzut la alin. (1) se face după verificarea îndeplinirii cerinţelor pentru acordare, pe baza unei solicitări scrise a operatorului de transport urban cu metroul şi depunerii unei documentaţii privind completarea dosarului de acordare a licenţei.

 

CAPITOLUL V

Verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei în vederea acordării vizei periodice

 

Art. 17. - Verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei se face la fiecare 2 ani prin acţiuni de reexaminare în vederea acordării vizei periodice.

Art. 18. - (1) Cu cel puţin 45 de zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de 2 ani de la acordarea licenţei sau de la reexaminarea anterioară, operatorul de transport urban cu metroul are obligaţia de a solicita în scris OLFR acordarea vizei periodice.

(2) Pentru reexaminarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei, operatorul de transport urban cu metroul este obligat să transmită OLFR, odată cu cererea de acordare a vizei periodice, documentele care au suferit modificări sau a căror valabilitate a expirat şi documente noi, precum şi dovada plăţii tarifului aferent pentru reexaminarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei.

Art. 19. - (1) După evaluarea documentelor transmise, dacă acestea nu prezintă neconformităţi şi corespund cerinţelor impuse, OLFR efectuează o vizită de evaluare la sediul operatorului de transport urban cu metroul pentru a verifica la faţa locului îndeplinirea cerinţelor privind acordarea vizei periodice.

(2) Dacă, la evaluarea documentelor transmise de operator, se constată existenţa unor neconformităţi privind îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei, OLFR notifică în acest sens operatorul de transport urban cu metroul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

(3) Dacă operatorul de transport urban cu metroul prezintă dovezile de eliminare a neconformităţilor în termenul acordat de către OLFR, după verificarea eliminării acestora, OLFR efectuează vizita de evaluare prevăzută la alin. (1).

(4) Dacă după vizita de evaluare se constată că operatorul de transport urban cu metroul îndeplineşte cerinţele privind acordarea vizei periodice, în termen de 10 zile lucrătoare, dar fără a depăşi data vizei periodice, OLFR notifică operatorului acest lucru şi înscrie pe licenţă data acordării vizei.

(5) Dacă operatorul de transport urban cu metroul nu a transmis dovada eliminării neconformităţilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării, OLFR suspendă licenţa şi notifică acestuia decizia luată.

(6) Pentru cazul prevăzut la alin. (5), suspendarea licenţei se va face până la data când se va prezenta dovada că neconformităţile au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data reexaminării.

(7) Dacă operatorul de transport urban cu metroul prezintă dovezile de eliminare a neconformităţilor care au stat la baza suspendării licenţei, OLFR dispune încetarea suspendării licenţei numai după verificarea eliminării acestora.

(8) Dacă operatorul de transport urban cu metroul nu face dovada eliminării neconformităţilor care au stat la baza suspendării în termen de 6 luni de la data reexaminării, OLFR retrage licenţa.

(9) Perioada suspendării nu prelungeşte valabilitatea licenţei.

 

CAPITOLUL VI

Reactualizarea acoperirii financiare privind răspunderea civilă

 

Art. 20. - Acoperirea financiară privind răspunderea civilă se reactualizează la termenul scadent al contractului de asigurare, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 21. - Nivelul minim pentru acoperirea financiară privind răspunderea civilă faţă de călătorii transportaţi, combinată cu acoperirea financiară privind răspunderea civilă faţă de terţi, este de 250.000 euro/perioadă şi eveniment, cu sublimita de 50.000 euro/călător.

Art. 22. - (1) Cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data expirării valabilităţii acoperirii financiare privind răspunderea civilă, operatorul de transport urban cu metroul solicită în scris la OLFR reactualizarea anexei la licenţă referitoare la acoperirea financiară privind răspunderea civilă.

(2) Pentru reactualizarea anexei la licenţă, operatorul de transport urban cu metroul este obligat să transmită OLFR, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul scadent al acoperirii financiare, următoarele documente:

a) garanţia bancară eliberată de una sau mai multe bănci sau copia contractului de asigurare încheiat, în condiţiile legii, cu societăţile de asigurare care deţin autorizaţie de funcţionare, pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de accidente/incidente produse în timpul furnizării serviciilor de transport urban de călători cu metroul pe care le efectuează. În special în ceea ce priveşte călătorii şi terţii;

b) dovada plăţii tarifului aferent pentru reactualizarea anexei la licenţă.

Art. 23. - (1) După examinarea documentelor referitoare la acoperirea financiară privind răspunderea civilă, dacă cerinţele impuse sunt îndeplinite, OLFR notifică operatorului de transport urban cu metroul reactualizarea anexei la licenţă şi emiterea unei noi acoperiri privind răspunderea civilă.

(2) Dacă se constată existenţa unor neconformităţi privind îndeplinirea cerinţelor de reactualizare a anexei la licenţă, OLFR notifică în acest sens operatorul de transport urban cu metroul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

(3) Dacă operatorul de transport urban cu metroul prezintă dovezile de eliminare a neconformităţilor până cel târziu cu 24 de ore înainte de data scadentă a acoperirii financiare, după verificarea acestora, OLFR notifică acestuia îndeplinirea cerinţelor şi emite acoperirea financiară privind răspunderea civilă.

(4) Daca neconformităţile nu au fost eliminate până la data scadentă a acoperirii financiare anterioare, OLFR suspendă licenţa şi notifică operatorului de transport urban cu metroul decizia luată.

(5) Pentru cazul prevăzut la alin. (4), suspendarea licenţei se va face până la data când se va prezenta dovada că neconformităţile au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data suspendării.

(6) Dacă operatorul de transport urban cu metroul prezintă dovezile de eliminare a neconformităţilor care au stat la baza suspendării licenţei, OLFR dispune încetarea suspendării licenţei numai după verificarea eliminării acestora.

(7) Dacă operatorul de transport urban cu metroul nu face dovada eliminării neconformităţilor care au stat la baza suspendării în termenul stabilit, OLFR retrage licenţa.

 

CAPITOLUL VII

Evaluarea capacităţii financiare

 

Art. 24. - OLFR verifică anual îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea financiară a operatorilor de transport urban cu metroul.

Art. 25. - Pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea financiară, operatorii de transport urban cu metroul transmit anual la OLFR documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. f)-h), precum şi dovada achitării tarifului aferent pentru această activitate, în termen de 30 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 26, - Se consideră că un operator economic are arierate substanţiale sau recurente faţă de bugetul de stat atunci când restanţele la plată, în materie de impozite sau contribuţii sociale rezultate din activitatea sa, depăşesc valoarea-prag stabilită prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu prezintă dovada că s-au luat măsurile necesare pentru stingerea acestor datorii, conform prevederilor legale în domeniu, respectiv obţinerea unor înlesniri şi/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale, compensarea cu unele creanţe provenind din restituiri de sume din bugetul de stat, încheierea unui acord între părţi, potrivit legii, obţinerea unor scutiri la plată, suspendarea executării unui act administrativ fiscal, pe perioada suspendării dispusă de instanţele de judecată în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi altele asemenea.

Art. 27. - (1) OLFR verifică pe baza documentelor transmise de operatorul de transport urban cu metroul dacă acesta poate să îşi îndeplinească obligaţiile prezente şi potenţiale pe o perioadă de 12 luni

(2) în cazul în care se constată că este necesară prezentarea de documente suplimentare în vederea verificării îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea financiară, operatorul de transport urban cu metroul are obligaţia de a pune la dispoziţie documentele solicitate de OLFR.

 

CAPITOLUL VIII

Suspendarea şi retragerea licenţei

 

Art. 28. - (1) în cazul în care există informaţii sau indicii privind nerespectarea cerinţelor care stau la baza acordării licenţei, OLFR poate să verifice în orice moment dacă operatorul de transport urban cu metroul îndeplineşte efectiv acele cerinţe.

(2) Dacă se constată nerespectarea cerinţelor care au stat la baza acordării sau modificării licenţei, OLFR dispune măsura suspendării sau retragerii acesteia.

(3) Licenţa poate fi suspendată până la eliminarea neconformităţilor, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, fără a se depăşi data reexaminării pentru acordarea vizei periodice.

(4) Licenţa poate fi suspendată în următoarele situaţii:

a) operatorul de transport urban cu metroul nu a eliminat neconformităţile în termenul-limită acordat de OLFR;

b) operatorul de transport urban cu metroul nu mai îndeplineşte cerinţele în materie de capacitate financiară, fără să fie afectată siguranţa circulaţiei;

c) operatorul de transport urban cu metroul nu şi-a început activitatea în termen de 12 luni de la data acordării licenţei şi a solicitat fixarea unui termen mai mare de 12 luni pentru începerea activităţii;

d) operatorul de transport urban cu metroul şi-a întrerupt activitatea pentru o perioadă de 12 luni consecutive şi a notificat asupra întreruperii activităţii;

e) operatorul de transport urban cu metroul nu a transmis către OLFR situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, în termen de 30 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;

f) operatorul de transport urban cu metroul nu a notificat OLFR că au apărut modificări în documentaţia care a stat la baza acordării/reexaminării anterioare sau modificării licenţei şi nu a transmis copii ale documentelor modificate;

g) operatorul de transport urban cu metroul nu a transmis, în termenul stabilit de OLFR, documentele suplimentare solicitate în vederea verificării îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea financiară.

(5) în cazul în care operatorul de transport urban cu metroul face dovada eliminării neconformităţilor care au condus la suspendarea licenţei, precum şi dovada plăţii tarifului aferent verificării eliminării acestor neconformităţi, OLFR dispune încetarea suspendării licenţei,

(6) în cazul în care neconformităţile care au condus la suspendarea licenţei nu au fost eliminate în termenul stabilit, OLFR retrage licenţa.

(7) Retragerea licenţei se poate face în următoarele situaţii:

a) operatorul de transport urban cu metroul nu a eliminat neconformităţile care au condus la suspendarea licenţei în termenul acordat de OLFR;

b) operatorul de transport urban cu metroul nu mai îndeplineşte cerinţele în materie de capacitate financiară, fiind astfel afectată siguranţa circulaţiei:

c) operatorul de transport urban cu metroul nu şi-a început activitatea în termen de 12 luni de la data acordării licenţei, nu a înştiinţat OLFR asupra acestui fapt şi nici nu a solicitat fixarea unui termen mai mare de 12 luni pentru începerea activităţii;

d) operatorul de transport urban cu metroul şi-a întrerupt activitatea mai mult de 12 luni şi nu a înştiinţat OLFR asupra acestui fapt;

e) operatorul de transport urban cu metroul nu şi-a început activitatea în termen de 24 de luni de la data acordării licenţei sau şi-a întrerupt activitatea pentru 24 de luni consecutive;

f) în cazul în care împotriva unui operator de transport urban cu metroul a fost începută o procedură de declarare a falimentului;

g) operatorul de transport urban cu metroul şi-a încetat activitatea;

h) la solicitarea operatorului de transport urban cu metroul.

Art. 29. - (1) În cazul în care operatorul de transport urban cu metroul nu şi-a început activitatea în termen de 12 luni de la data acordării licenţei, pe baza unor motive justificate, poate solicita fixarea unui interval mai mare de 12 luni.

(2) în urma unei analize, OLFR poate aproba stabilirea unui termen mai mare de 12 luni până la începerea activităţii, fără a depăşi termenul de 24 de luni de la data acordării licenţei. În acest caz, licenţa va fi suspendată pe perioada acordată suplimentar pentru începerea activităţii.

(3) în cazul suspendării, conform alin. (2), perioada de suspendare a licenţei nu poate depăşi data reexaminării pentru acordarea vizei periodice. Dacă operatorul de transport urban cu metroul nu şi-a început activitatea în termenul prevăzut la alin. (2), licenţa se retrage.

(4) Dacă se constată că operatorul de transport urban cu metroul şi-a întrerupt activitatea mai mult de 12 luni, dar nu a înştiinţat OLFR asupra acestui fapt, OLFR va reverifica îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării/reexaminării licenţei, astfel:

a) în cazul în care nu mai sunt îndeplinite în totalitate cerinţele care au stat la baza acordării/reexaminării licenţei, OLFR va dispune imediat retragerea licenţei;

b) în cazul în care se constată că sunt îndeplinite toate sau o parte din cerinţele care au stat la baza acordării/reexaminării licenţei, OLFR va dispune suspendarea licenţei, până la cel mult 12 luni de la data întreruperii activităţii operatorului de transport urban cu metroul, fără a depăşi termenul de viză periodică.

(5) Dacă operatorul de transport feroviar nu şi-a reluat activitatea în termen de 24 de luni de la data întreruperii activităţii, licenţa se retrage.

Art. 30. - (1) Atunci când se constată făptui că operatorul de transport urban cu metroul nu mai îndeplineşte cerinţele în materie de capacitate financiară, OLFR poate dispune suspendarea sau retragerea licenţei. În acest caz, la solicitarea operatorului de transport urban cu metroul, OLFR poate acorda o licenţă temporară pentru perioada restructurării financiare a acestuia, numai dacă siguranţa circulaţiei nu este afectată.

(2) în situaţia în care asupra operatorului de transport urban cu metroul se declanşează o procedură de insolvenţă, OLFR analizează situaţia intervenită şi suspendă licenţa, cu excepţia situaţiei în care operatorul prezintă dovezi relevante cu privire la capacitatea de a-şi continua activitatea, prin reorganizare, în condiţiile legii.

(3) Licenţa temporară este valabilă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

Art. 31. - (1) Decizia motivată de suspendare sau retragere a licenţei ori de acordare a unei licenţe temporare se aduce la cunoştinţa operatorului de transport urban cu metroul, Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române şi Ministerului Transporturilor.

(2) După primirea deciziei de suspendare sau retragere, operatorul de transport urban cu metroul este obligat să depună la OLFR exemplarul original al licenţei în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării,

Art. 32. - În cazul retragerii licenţei, se poate elibera o nouă licenţă numai în baza unei noi cereri, prin reluarea procedurii de acordare.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art. 33. - (1) Modelul-cadru al licenţei de transport urban cu metroul este prevăzut în anexa B la prezenta procedură pentru acordarea licenţei pentru transport urban cu metroul.

(2) Acoperirea financiară privind răspunderea civilă este anexă la licenţa de transport urban cu metroul şi face parte integrantă din anexa B la prezenta procedură pentru acordarea licenţei pentru transport urban cu metroul.

Art. 34. - (1) Pierderea sau deteriorarea licenţei se comunică de către operatorul de transport urban cu metroul la OLFR, în termen de 10 zile lucrătoare de la data constatării.

(2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), la solicitarea operatorului de transport urban cu metroul şi după achitarea tarifului aferent, OLFR eliberează un duplicat al licenţei.

Art. 35. - Anexele A şi B fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA A

la anexa nr. 3 - Procedură pentru acordarea licenţei pentru transport urban cu metroul

 

MODEL-CADRU

 

CERERE

pentru obţinerea licenţei pentru transport urban cu metroul

 

Nr. referinţă intern solicitant

Nr. referinţă intern OLFR

.......................................................

.......................................................

1. Coordonate de contact pentru autoritatea responsabilă cu acordarea licenţelor

1.1. Organismul căruia i se adresează cererea

ORGANISMUL DE LICENŢE FEROVIARE ROMÂN - OLFR

1.2. Adresa poştală completă (strada, codul poştal, oraşul, ţara)

Calea Griviţei nr. 393, cod poştal 010719, Bucureşti, ROMÂNIA

2. Informaţii privind solicitantul

2.1. Denumirea legală

 

2.2. Numele societăţii

 

2.3. Acronim

 

2.4. Adresa poştală completă (strada, codul poştal, oraşul, ţara)

 

2.5. Nr. telefon

2.6. Nr. fax

2.7. Adresa e-mail

2.8. Site web

2.9. Nr. naţional de înregistrare (J)

2.10. Nr. TVA (CUI)

2.11. Numele, prenumele şi funcţia persoanei responsabile cu administrarea societăţii

 

3. Informaţii privind persoana de contact

3.1. Numele şi prenumele, funcţia deţinută în cadrul societăţii

 

3.2, Adresa poştală completă (strada, codul poştal, oraşul, ţara)

 

3.3. Nr. telefon

3.4. Nr. fax

3.5. Adresa e-mail

 

4. Obiectul cererii

Aceasta cerere este pentru:

4.1. Licenţă nouă



4.2. Licenţă temporară



4.3. Vizare periodică licenţă



4.4. Modificare

 

 

 

4.4.1. denumire



 

 

4.4.2. adresă



4.5. Tipuri de servicii solicitate

Transport urban cu metroul           

 

5. Se solicită clauza de confidenţialitate :

DA 

NU 

Data:

Solicitant:

 

Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura

 

ANEXA B

la anexa nr. 3 - Procedură pentru acordarea licenţei pentru transport urban cu metroul

 

MODEL-CADRU

 

STEMA RO

SIGLA OLFR

 

LICENŢĂ PENTRU TRANSPORT URBAN CU METROUL

 

1. Autoritatea responsabilă pentru acordarea licenţei

Nr. telefon

Nr. Fax

Adresa poştală

Cod poştal şi oraş

E-mail

 

Nr. licenţei

 Licenţă nouă

 Licenţă modificată

Data deciziei de acordare a licenţei

 

Legislaţia aplicabilă

 

2. Operatorul de transport urban cu metroul

Nr. telefon

Nr. Fax

Adresa poştală

Cod poştal şi oraş

E-mail

Nr. de înregistrare

Nr. de TVA

3. Valabilitate licenţă

Valabilă de la

 

Licenţă temporar㠁 DA  NU

 

Dacă da, valabilă până la data de:

Tip serviciu: Transport urban cu metroul

Suspendată de la data de:

Suspendată până la data de:

Retrasă la data de:

4. Modificări

Modificată la data de:

 

Descrierea modificării:

5. Condiţii şi obligaţii

Suspendarea/retragerea licenţei de transport urban cu metroul se face conform prevederilor art. 28-32 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2018.

Data:

Numele şi prenumele, semnătura, ştampila

 

 

VERSO

A. Suspendarea/retragerea licenţei pentru transport urban cu metroul se face conform prevederilor art. 28-32 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2018.

(1) Dacă se constată nerespectarea cerinţelor care au stat la baza acordării sau modificării licenţei pentru transport urban cu metroul, OLFR dispune măsura suspendării sau retragerii licenţei. Licenţa poate fi suspendată până la eliminarea neconformităţilor, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, tară a se depăşi data examinării pentru acordarea vizei periodice. În cazul în care neconformităţile care au condus la suspendarea licenţei nu au fost eliminate în termenul stabilit, OLFR retrage licenţa.

(2) Atunci când se constată faptul că operatorul de transport urban cu metroul nu mai îndeplineşte

cerinţele în materie de capacitate financiară, OLFR dispune suspendarea sau retragerea licenţei şi poate acorda o licenţă temporară pentru perioada restructurării financiare a operatorului de transport urban cu metroul numai dacă siguranţa circulaţiei nu este afectată. Licenţa temporară este valabilă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

) Anexa B este reprodusă în facsimil.

(3) Dacă operatorul de transport urban cu metroul deţinător de licenţă nu şi-a început activitatea în termen de 12 luni de la data acordării licenţei sau şi-a întrerupt activitatea pentru o perioadă de 12 luni consecutive, OLFR poate dispune ca licenţa să fie suspendată sau retrasă. În cazul în care operatorul de transport urban cu metroul nu şi-a început activitatea, acesta poate solicita fixarea unui termen mai mare de 12 luni; în urma unei analize, OLFR poate aproba fixarea unui termen mai mare de 12 luni până la începerea activităţii. Dacă operatorul de transport feroviar nu şi-a reluat activitatea în termenul suplimentar acordat, licenţa se retrage.

(4) OLFR retrage licenţa şi atunci când împotriva unui operator de transport urban cu metroul a fost începută o procedură de declarare a falimentului.

B. Licenţa se reexaminează la 2 ani.

(1) După reexaminare, dacă nu există neconformităţi privind îndeplinirea cerinţelor impuse, OLFR notifică operatorului de transport urban cu metroul îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei şi înscrie pe licenţă data acordării vizei.

(2) Dacă se constată existenţa unor neconformităţi plivind îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei, OLFR notifică în acest sens operatorul de transport urban cu metroul.

(3) Dacă neconformităţile nu au fost eliminate în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării sau operatorul de transport urban cu metroul nu a transmis la termen dovada de eliminare a acestora, OLFR suspendă licenţa şi notifică operatorului de transport urban cu metroul decizia luată.

(4) Pentru cazul prevăzut la alin. (3), suspendarea licenţei se face până la data când se prezintă dovada că neconformităţile au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data reexaminării.

(5) Dacă operatorul de transport urban cu metroul prezintă dovezile de eliminare a neconformităţilor care au stat la baza suspendării licenţei, OLFR dispune încetarea suspendării licenţei numai după verificarea eliminării acestora.

(6) Dacă operatorul de transport urban cu metroul nu face dovada eliminării neconformităţilor care au stat la baza suspendării, OLFR retrage licenţa.

VIZA

DATA

Numele şi prenumele, semnătura, ştampila

1

 

 

 

STEMA RO

SIGLA OLFR

 

ACOPERIRE FINANCIARĂ PRIVIND RĂSPUNDEREA CIVILĂ

Anexa nr. .....................

 

 

1. Autoritatea responsabilă pentru acordarea licenţei

Adresa poştală

Nr. Telefon, Nr. fax

2. Operatorul de transport urban cu metroul

Nr. de înregistrare

Nr. de TVA

Nr. licenţei:

Data deciziei de acordare a licenţei:

Legislaţia aplicabilă:

3.Acoperirea financiară privind răspunderea civilă

Acoperire financiară, suma

Valabilă de ia:

Valabilă până la:

4.Condiţii şi obligaţii

Suspendarea/retragerea licenţei pentru transport urban cu metroul se face conform prevederilor art. 28-32 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2018

Data:

Numele şi prenumele, semnătura, ştampila

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru reacreditarea Colecţiei publice de obiecte şi fond documentar din cadrul Centrului de Documentare şi Informare Gaze Naturale Mediaş/S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. din Mediaş, judeţul Sibiu

 

În baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 2.292 din 24.04.2018,

în conformitate cu prevederile art. 12 şi 18 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi

colecţiilor publice, republicată, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se reacreditează Colecţia publică de obiecte şi fond documentar din cadrul Centrului de Documentare şi Informare Gaze Naturale Mediaş/S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. din Mediaş, judeţul Sibiu.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Alexandru Pugna,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 mai 2018.

Nr. 2.351.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.