MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 485/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 485         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 12 iunie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 187 din 29 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (17) şi art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

378. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

408. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „IOR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

409. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Institutul de Proiectări Chimice „IPROCHIM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

410. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.052. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 187

din 29 martie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (17) şi art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (17) şi art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepţie ridicată de Anghel Laurenţiu Dumitru în Dosarul nr. 16.216/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 371D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 372D/2017, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (17) şi art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepţie ridicată de acelaşi autor în Dosarul nr. 16.916/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia penală.

4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.

6. Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispoziţiile art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, nu se opune conexării dosarelor.

7. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 372D/2017 la Dosarul nr. 371D/2017, care a fost primul înregistrat.

8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013, deoarece nu a fost motivată, şi, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (17) din aceeaşi lege, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

9. Prin încheierile din 13 decembrie 2016, pronunţate în dosarele nr. 16.216/236/2016 şi nr. 16.916/236/2016, Judecătoria Giurgiu - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (17) şi art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

10 Excepţia a fost ridicată de Anghel Laurenţiu Dumitru în dosarele de mai sus, având ca obiect soluţionarea unor contestaţii formulate împotriva hotărârilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate.

11 În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine că este nemulţumit de nerespectarea drepturilor sale de către administraţia penitenciarului, susţinând că toaleta este amplasată la 1 metru de pernă, nu există apă pentru igienă, sunt insecte, nu are un spaţiu pentru depozitat haine şi nici mobilier pe care să mănânce. Totodată, solicită reevaluarea normei de hrană şi verificarea cantităţii de fier, vitamine, calciu, magneziu necesare pentru o persoană adultă.

12. În notele scrise formulate autorul excepţiei contestă că nu este constituţional ca prezenţa şi apărarea la judecarea contestaţiei să nu fie obligatorii, în condiţiile în care penitenciarele sunt pline de deţinuţi fără ştiinţă de carte ale căror şanse la apărare sunt nule.

13. Judecătoria Giurgiu - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens face trimitere la Decizia nr. 598 din 21 octombrie 2014 şi Decizia nr. 368 din 14 mai 2015, prin care Curtea Constituţională a statuat că persoana condamnată şi administraţia penitenciarelor beneficiază de aceleaşi drepturi procesuale. Totodată, Legea fundamentală garantează dreptul la apărare, nu şi pe cel la asistenţă juridică obligatorie, iar stabilirea cazurilor în care asistenţa juridică este obligatorie constituie atributul exclusiv al legiuitorului care, conform art. 126 din Constituţie, are deplină libertate de a reglementa. De asemenea, persoana condamnată nu este împiedicată să îşi angajeze un avocat pentru aspectele care ţin de faza executării pedepsei, beneficiind astfel de dreptul la apărare prevăzut de art. 24 din Constituţie. S-a mai arătat că persoana condamnată are dreptul de a se adresa unei instanţe de judecată, după ce plângerea sa a fost examinată de judecătorul delegat, putând depune memorii şi concluzii scrise, astfel încât, în aceste condiţii, nu poate fi reţinută pretinsa încălcare prin textul criticat a prevederilor art. 21 din Constituţie referitor la accesul liber la justiţie.

14. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

15. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (16) şi (17) din Legea nr. 254/2013 este neîntemeiată. În acest sens face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 513 din 7 iulie 2015, Decizia nr. 368 din 14 mai 2015 şi Decizia nr. 598 din 21 octombrie 2014.

16. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, prevederile art. 39 alin. (17) din Legea nr. 254/2013 vizează faza executării pedepsei, care este cea de-a treia fază a procesului penal, reglementând cu privire la asistenţa juridică în procedura de soluţionare a plângerii formulate împotriva deciziei de stabilire a regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Aşa fiind, aspectul criticat de autorul excepţiei, respectiv lipsa asistenţei juridice obligatorii pe parcursul procedurii anterior arătate, excedează procedurii penale speciale, ce reglementează numai faza urmăririi penale şi a judecăţii, situaţia juridică a condamnatului nefiind identică cu cea a suspectului sau a inculpatului,

17. Referitor la critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013, Avocatul Poporului arată că nu poate fi reţinută, întrucât înţelesul acestora este dar, interzicând persoanelor condamnate în penitenciar introducerea, producerea, deţinerea, comercializarea sau consumul de stupefiante, băuturi alcoolice, substanţe toxice sau medicamente. Prin urmare, persoanele condamnate pot să prevadă într-o măsură rezonabilă consecinţele care ar putea rezulta din săvârşirea faptei.

18. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

19. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

20. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 39 alin. (17) şi art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, care au următorul conţinut:

- Art. 39 alin. (17): „Asistenţa juridică nu este obligatorie. În cazul în care procurorul şi reprezentantul administraţiei penitenciarului participă la judecată, aceştia pun concluzii.

- Art. 82 lit. d): „Persoanelor condamnate le sunt interzise: [...]

d) introducerea în penitenciar, producerea, deţinerea, comercializarea sau consumul de stupefiante, băuturi alcoolice ori de substanţe toxice sau ingerarea de medicamente fără prescripţie medicală, de natură să creeze tulburări de comportament*

21. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil şi art. 24 - Dreptul la apărare.

22. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 39 alin. (17) din Legea nr. 254/2013 au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 535 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 13 august 2015, paragraful 18, Curtea a statuat că prevederile art. 39 şi cele ale art. 56 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal se circumscriu celei de-a patra faze a procesului penal, şi anume fazei de executare. Art. 39 din lege reglementează atât cu privire la stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, la plângerea depusă de persoana condamnată la judecătorul de supraveghere a privării de libertate împotriva deciziei comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, cât şi cu privire la contestaţia formulată de persoana condamnată sau de administraţia penitenciarului, pe rolul judecătoriei în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, împotriva încheierii prin care judecătorul de supraveghere a privării de libertate a soluţionat plângerea.

23. Prin urmare, cadrul general prevăzut de art. 39 din Legea nr. 254/2013 reglementează o activitate ulterioară fazei de judecată în care s-a stabilit existenţa vinovăţiei în materie penală, astfel încât Curtea a reţinut că aceasta nu este supusă regulilor de procedură care guvernează faza de judecată a procesului penal, având în vedere că situaţia juridică a persoanei condamnate nu este identică cu cea a inculpatului, într-un sens similar s-a pronunţat Curtea în jurisprudenţa sa referitoare la Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, abrogată prin Legea nr. 254/2013, de exemplu, prin Decizia nr. 462 din 15 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 7 iunie 2007, şi prin Decizia nr. 486 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2014.

24. Aşa fiind, Curtea a constatat că, în considerarea diferenţei mai sus arătate, legiuitorul poate reglementa, în materia executării pedepselor, o procedură specială de soluţionare a căilor de atac referitoare la exercitarea drepturilor persoanelor condamnate, stabilite prin Legea nr. 254/2013, procedură care să nu mai implice în mod necesar prezenţa persoanei condamnate, fără ca în acest mod să fie încălcate dispoziţiile constituţionale privind dreptul la un proces echitabil.

25. De altfel, şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în jurisprudenţa sa, că garanţiile consacrate în materie penală de prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale - egalitatea de arme, dreptul la apărare, contradictorialitatea - nu sunt aplicabile procedurilor privind executarea pedepselor. În acest sens sunt, de exemplu, Hotărârea din 7 mai 1990, pronunţată în Decizia din 7 mai 1990 - Aldrian împotriva Austriei, Cererea nr. 16.236/90, Decizia din 22 februarie 1995 - A.B. împotriva Elveţiei, Cererea nr. 20.872/92, Decizia din 13 mai 2003 - Montcomet de Caumont împotriva Franţei, Cererea nr. 59.290/00, Decizia din 23 septembrie 2004 - Pilla împotriva Italiei, Cererea nr. 64.088/00, Decizia din 27 iunie 2006 - Szabo împotriva Suediei, Cererea nr. 28.578/03, şi Decizia din 23 octombrie 2012 - Ciok împotriva Poloniei, Cererea nr. 498/10, paragraful 33.

26. Totodată, Curtea a mai reţinut că, în procedura de soluţionare a plângerii împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 254/2013, potrivit art. 56 alin. (3) din lege, persoana condamnată este ascultată, în mod obligatoriu, la locul de deţinere, de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate, alin. (4) al aceluiaşi articol stabilind că, în cazul în care persoana condamnată este transferată la un alt penitenciar, judecătorul de supraveghere a privării de libertate poate asculta persoana în cauză, audiere care va avea loc prin videoconferinţă, sau poate solicita ascultarea acesteia de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate de la noul loc de deţinere, care înaintează declaraţia luată. Totodată, în procedura de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, pronunţată în soluţionarea plângerii, persoana condamnată are posibilitatea de a-şi formula apărările prin intermediul memoriilor şi concluziilor scrise, în temeiul art. 39 alin. (15) din lege, indiferent dacă este adusă sau nu la judecată.

27. De asemenea, prin Decizia nr. 326 din 9 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 august 2017, paragraful 19, Curtea Constituţională, în ce priveşte dispoziţiile art. 39 alin. (17) din Legea nr. 254/2013, potrivit cărora asistenţa juridică nu este obligatorie în procedura de soluţionare a contestaţiei, a făcut trimitere la Decizia nr. 368 din 14 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 8 iulie 2015, şi Decizia nr. 598 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 7 ianuarie 2015, şi a reamintit cele statuate în jurisprudenţa sa anterioară, respectiv faptul că dreptul la apărare nu poate fi confundat cu dreptul la asistenţă juridică obligatorie, primul fiind garantat în toate cazurile, iar cel de-al doilea fiind reglementat de legiuitor, care stabileşte şi cazurile în care consideră că este necesar Aşadar, Legea fundamentală garantează dreptul la apărare, iar nu şi pe cel la asistenţă juridică obligatorie. Curtea a reţinut, prin aceeaşi jurisprudenţă, că stabilirea cazurilor în care asistenţa juridică este obligatorie constituie atributul exclusiv al legiuitorului, care, conform art. 126 din Constituţie, are deplină libertate de a reglementa (în acest sens sunt Decizia nr. 1.202 din 24 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 19 octombrie 2009, şi Decizia nr. 365 din 5 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 12 august 2005). Curtea a arătat, totodată, că împrejurarea că o persoană este privată de libertate, ca urmare a unei condamnări definitive, nu este de natură a atrage aplicabilitatea dispoziţiilor legale referitoare la asistenţa juridică obligatorie (a se vedea Decizia nr. 486 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2014).

28. Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele şi soluţia care au fundamentat deciziile mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

29. În ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013, Curtea constată că aceasta, în dezacord cu exigenţele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare, nu a fost motivată. Aşa fiind, Curtea nu se poate substitui autorului excepţiei în ceea ce priveşte formularea unor motive de neconstituţionalitate. Acest fapt ar avea semnificaţia exercitării unui control de constituţionalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport cu dispoziţiile art. 146 din Constituţie (a se vedea Decizia nr. 1.603 din 9 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 26 ianuarie 2011), în consecinţă, Curtea urmează a respinge, ca inadmisibilă, prezenta excepţie de neconstituţionalitate.

30. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepţie ridicată de Anghel Laurenţiu Dumitru în dosarele nr. 16.216/236/2016 şi nr. 16.916/236/2016 ale Judecătoriei Giurgiu - Secţia penală.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor în aceleaşi dosare ale aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 39 alin. (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Giurgiu - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 29 martie 2018

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti, cu sediul în comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina, km 5, judeţul Argeş, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, denumită în continuare Staţiunea.

Art. 2. - (1) Staţiunea are înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la nr. MF 116020, suprafaţa de teren de 754,87 ha aparţinând domeniului public al statului, care cuprinde:

a) 341,67 ha, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.6 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 413,20 ha, retrocedată potrivit hotărârilor Comisiei Judeţene Argeş nr. 56 din 7.06.2006, nr. 118 din 19.10.2006, nr. 193 din 1.03.2007, nr. 210 din 5.07.2007, nr. 216 din 19.04.2007, nr. 230 din 26.04.2007, nr. 246 din 10.05.2007, nr. 233 din 10.05.2007, nr. 245 din 10.05.2007, nr. 258 din 7.06.2007, nr. 262 din 7.06.2007, nr. 334 din 19.04.2007, nr. 346 din 4.10.2007, nr. 287 din 12.07.2007, nr. 288 din 5.07.2007, nr. 440 din 20.02.2008, nr. 491 din 12.03.2008 şi nr. 488 din 26.03.2008, precum şi proceselor-verbale de delimitare aferente acestora la comisiile locale în baza legilor fondului funciar, care rămâne în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 21.510/280/2016, nr. 21.511/280/2016, nr. 21.512/280/2016, nr. 21.513/280/2016, nr. 21.515/280/2016, nr. 21.516/280/2016, nr. 21.517/280/2016, nr. 21.518/280/2016, nr. 21.519/280/2016, nr. 21.520/280/2016, nr. 21.521/280/2016, nr. 21.522/280/2016, nr. 21.523/280/2016, nr. 21.524/280/2016, nr. 21.526/280/2016, nr. 21.527/280/2016 şi nr. 21.525/280/2016, aflate pe rolul instanţelor de judecată.

(2) Patrimoniul Staţiunii este constituit din dreptul de administrare asupra bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, dreptul de proprietate asupra bunurilor proprii, precum şi datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 - Agricultura, vânătoarea şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111

Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa

014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa

015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 105 Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;

c) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;

d) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;

e) diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei; clasa 6203 Activităţi de management, gestiune şi exploatare a mijloacelor de calcul; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;

f) diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; grupa 631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;

g) diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692

Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal;

h) diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

i) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie, clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

j) diviziunea 78- Activităţi de servicii privind torţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

k) diviziunea 85 - învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;

l) diviziune 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 949 Alte activităţi asociative; clasa 9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.

(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte entităţi, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 60.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de consiliul de administraţie şi director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

(3) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 15. - Staţiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

Art. 17. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre;

b) modificarea administratorului, denumirii, codului de clasificare şi a descrierii tehnice a imobilelor înscrise la nr. M.F. 116020 şi 153841, potrivit anexelor nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre;

c) trecerea bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din domeniul public în domeniul privat al statului şi administrarea Staţiunii, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora, în condiţiile legii.

Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 6 şi 6.a) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 şi 915 bis din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 19. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Nicolae Burnete

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică, secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 378.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUNURILE

din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti,

C.U.I. 3110660

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

0

1

2

3

4

5

115798

8.28,12

Clădire locuit

Parter + etaj, 455 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

18.282

115803

8.28.03

Laborator cercetare

Cărămidă, 270 mp, 10 laboratoare, parter + etaj

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

16.544

115817

8.28.13

Atelier mecanic

Cărămidă, 525 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

34.829

115844

8.28.13

Centrală termică

Corp 377 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

36.215

115852

8.28,10

Platformă uscare seminţe

Beton, 3600 mp

Ţara: România; judeţul; Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

50.776

115871

8,28,10

Staţie condiţionat seminţe - 600 tone/an

Corp clădire, instalaţii selectare, condiţionare, depozitare, 3.292 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

578.830

115882

8,28.10

Platformă precondiţionat seminţe

Beton, 400 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

16.153

115887

8,28.10

Castel apă-beton

Beton, 150 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

25.845

115994

8,28.13

Depozit cărbuni

Beton, acoperiş azbociment

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

5.653

115998

8,28.10

Staţie epurare

Cărămidă, placă din beton

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

1.291

116020

8.05.03

Total suprafaţă

754,87 ha*

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota

10.235.000

 

 

TOTAL

 

 

11.019.418

 

* Cuprinde şi suprafaţa de teren de 413,20 ha prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b) din prezenta hotărâre. 2. Bunuri din proprietatea privată a statului

 

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1

Construcţii

196.028

în administrare

 

Total

196.028

 

 

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 – Construcţii

 

Nr. crt.

Nr. inventar P4000

Denumirea mijloacelor fixe

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea contabilă netă la 31.12.2016

0

1

2

3

4

5

6

1.

INVPPS - 24429277 - 2016

Grajd animale

Calupuri beton, acoperite de azbociment, Sc = 50 mp, Sd = 50 mp

Judeţul: Argeş; comuna Bradu, sat Geamăna

1914

5

2.

INVPPS - 24447821 -2016

Casă locuit

Construcţie cărămidă, acoperiş tablă, Sc = 90 mp, Sd = 90 mp

Judeţul: Argeş; comuna Bradu, sat Geamăna

1901

10

3.

INVPPS - 24447931 -2016

Clădire 4 camere

Calupuri beton, acoperite de azbociment, Sc = 60 mp, Sd = 60 mp

Judeţul: Argeş; comuna Bradu, sat Geamăna

1904

23

4.

INVPPS - 24448005 - 2016

Magazie atelier

Sc = 800 mp, Sd = 800 mp

Judeţul: Argeş; satul Gruiu

1969

2.353

5.

INVPPS - 24448131-2016

Atelier şopron depozit

Sc = 100 mp, Sd = 100 mp

Judeţul: Argeş; satul Gruiu

1969

279

6.

INVPPS - 24452199 - 2016

Filtru sanitar

Sc = 100 mp, Sd = 100 mp

Judeţul: Argeş; satul Gruiu

1982

14.329

7.

INVPPS - 24452283 - 2016

Saivan oi Siliştea

Sc = 100 mp, Sd = 100 mp

Judeţul: Argeş; satul Siliştea

1974

890

8.

INVPPS - 24452631 -2016

Saivan ovine Căteasca 1

Sc = 1.250 mp, Sd = 1.250 mp

Judeţul: Argeş; satul Gruiu

1982

26.266

9.

INVPPS - 24452777 - 2016

Saivan ovine Căteasca 2

Sc = 1.250 mp, Sd = 1.250 mp

Judeţul; Argeş; satul Gruiu

1982

43.777

10.

INVPPS - 24452855 - 2016

Modul dormitor

PFL, acoperiş tablă, Sc = 15 mp, Sd = 15 mp

Judeţul: Argeş; satul Gruiu

1988

2.118

11.

INVPPS - 24452923 - 2016

Platformă uscat seminţe, şopron multifuncţional

Sc = 1.000 mp, Sd = 1.000 mp

Judeţul: Argeş; satul Gruiu

1984

6.922

12.

INVPPS - 24453011 -2016

Baracă metalică depozit cereale

Tablă ondulată, Sc = 600 mp, Sd = 600 mp

Judeţul: Argeş; satul Gruiu

1985

10.446

13.

INVPPS - 24453077 - 2016

Baracă metalică depozit cereale

Tablă ondulată, Sc = 600 mp, Sd = 600 mp

Judeţul: Argeş; satul Gruiu

1985

10.446

14.

INVPPS - 24454017-2016

împrejmuire saivan padoc

Beton şi metal, Sc = 400 mp, Sd = 400 mp

Judeţul: Argeş; satul Gruiu

1982

212

15.

INVPPS - 24453221 -2016

Platformă condiţionat seminţe

Sc = 3.000 mp, Sd = 3.000 mp

Judeţul: Argeş; satul Gruiu

1991

11 818

16.

INVPPS - 24453301 -2016

Dormitor pentru muncitori

Cărămidă, acoperiş ţiglă, Sc = 20 mp, Sd = 20 mp

Judeţul: Argeş; satul Gruiu

1981

298

17.

INVPPS - 24453367 - 2016

WC cărămidă

Cărămidă, Sc = 17 mp, Sd = 17 mp

Judeţul: Argeş; comuna Albota, sos. Piteşti-Slatina

1968

88

18.

INVPPS - 24453447 - 2016

Canalizare Albota

Beton şi metal

Judeţul: Argeş; comuna Albota, sos. Piteşti-Slatina

1968

32.570

19.

INVPPS - 24453511 -2016

Baracă metalică

Tablă, Sc = 174 mp, Sd = 174 mp

Judeţul: Argeş; comuna Albota, sos. Piteşti-Slatina

1981

1.687

20.

INVPPS - 24453857 - 2016

Drumuri şi platformă staţie condiţionat

Beton şi metal

Judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina

1987

14.451

21.

INVPPS - 24453927 - 2016

Drumuri de acces staţie condiţionat

Beton şi metal

Judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina

1987

7.886

22.

INVPPS - 24454103 - 2016

Rezervor metalic 10.0001

Metal

Judeţul: Argeş; satul Gruiu

1982

86

23.

INVPPS - 24454109 - 2016

Rezervor metalic 36 mc

Metal

Judeţul: Argeş; satul Gruiu

1991

164

24.

INVPPS - 24455771 -2016

Drumuri incinta unităţii

Beton

Judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina

1964

446

25.

INVPPS - 24455777 - 2016

Drumuri interioare

Beton

Judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina

1988

8.458

 

 

TOTAL

 

 

 

196.028

 

ANEXA Nr. 2

 

BUNURILE

din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti C.U.1.3110660 care trec în domeniul privat al statului, în vederea valorificării şl, după caz, casării, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobata prin Legea nr. 246/2001

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

0

1

2

3

4

5

115730

8.28.10

Filtru sanitar

Beton, 120 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

18.042

115738

8.27.07

Grajd tineret nr. 6

Beton, 80 capete, 500 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

3.460

115808

8.28.12

Bloc locuinţe 6 apartamente

Parter + etaj

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

60

115823

8.28.10

Magazie cereale

50 vagoane

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

4468

115839

8.28.12

Bloc locuinţe 33 apartamente

Parter + 4 etaje

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

106.220

115863

8.28.10

Patul prefabricate

50 vagoane, 2 compartimente

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

2755

115894

8.27.07

Grajd vaci nr. 3

Cărămidă, 104 capete, 600 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

8.926

115899

8.27.07

Padoc viţei

400 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

175

115902

8.27.07

Grajd vaci nr. 1

Cărămidă. 104 capete, 600 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

8 881

115906

8.27.07

Grajd vaci nr. 4

Cărămidă, 104 capete, 600 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

7.293

115914

8.27.07

Grajd vaci nr. 2

Cărămidă, 104 capete, 600 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

9.806

115943

8.27.07

Grajd vaci nr. 5

Cărămidă, 5 compartimente, 600 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

18.177

115947

8.28.12

Clădire locuit

8 apartamente, 400 mp, parter + etaj

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

7.375

115952

8.28.10

Magazie cereale

50 vagoane

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

4.472

115958

8.27.03

Siloz nutreţ

Beton, 100 vagoane

Ţara. România, judeţul. Argeş, comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

1.795

115961

8.27.03

Siloz nutreţ

Beton, 100 vagoane

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

2.075

115965

8.27.03

Siloz nutreţ

Beton, 100 vagoane

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Albota, şos. Piteşti-Slatina km 5

2.074

 

 

TOTAL

 

 

206.054

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

alo bunului imobil MFP116020 pentru care se modifică administratorul, denumirea, codul de clasificare şi descrierea tehnică

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Ordonatorul principal

Ordonatorul secundar

Administratorul (ordonatorul terţiar)

Descrierea tehnică (pe scurt)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

116020

8.05.03

Total suprafaţă

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti

754,87 ha

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului Imobil MFP 153841 pentru care se modifică administratorul, denumirea, codul de clasificare şl descrierea tehnică

 

Nr. crt.

Nr. M .F.

Cod de clasificare

Denumirea

Ordonatorul principal

Ordonatorul secundar

Ordonatorul terţiar

Descrierea tehnică (pe scurt)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

153841

8.05.01

Teren agricol

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Agenţia Domeniilor Statului

-

277,59 ha suprafaţă diminuată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.460/2006, cu modificările ulterioare

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „IOR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „IOR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 408.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI Societatea „IOR” - S.A.

Bucureşti, sectorul 3, str. Bucovina nr. 4 Cod unic de înregistrare: RO 340312

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

19.294

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

18.968

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

328

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

19.214

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

18.644

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

3.637

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

328

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

14.182

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

11.630

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

10.334

 

 

 

C2

bonusuri

14

1,296

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.296

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

627

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

629

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

497

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

570

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

80

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

14

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

66

 

1

 

Rezerve legale

25

4

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

62

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

13.350

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

9.200

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

13.350

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

330

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

330

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2.854

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2.366

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

57,83

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

56,66

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

996

9

 

Plăţi restante

56

2.070

10

 

Creanţe restante

57

1.300

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Institutul de Proiectări Chimice „IPROCHIM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Institutul de Proiectări Chimice „IPROCHIM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 409.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Institutul de Proiectări Chimice „IPROCHIM” - S.A.

Str. Mihai Eminescu nr. 19-21, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 457747

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

8.671

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

8.861

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

10

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

8.402

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

8.357

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

3.741

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

 

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.981

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

3.389

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

3.198

 

 

 

C2

bonusuri

14

191

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

52

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

396

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

144

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

535

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

45

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

269

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

269

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

255

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

6

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.303

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

0

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.353

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

83

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

53

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.373

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2.921

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

104

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

104

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

969

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

1.230

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) în contextul demersurilor de pregătire, organizare şi exercitare de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale prevăzut la alin. (2) se suplimentează până la 31 august 2019 cu 8 posturi de natură contractuală.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

George Vladimir Ivaşcu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 410.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

Număr maxim de posturi 195 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)

Numărul maxim de posturi se suplimentează cu 8 posturi contractuale, pe perioadă determinată, până la data de 31 august 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI

 

 

COLEGIUL MINISTERULUI

 

 

 

 

 

 

CABINET MINISTRU

 

 

 

 

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGII, MANAGEMENT CULTURAL*

CORPUL DE CONTROL*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

Cabinet

 

Cabinet

 

 

Cabinet

 

Cabinet

 

 

 

 

AUDIT PUBLIC INTERN*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL LEGISLATIV ŞI RELAŢIA CU PARLAMENTUL

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

SECRETARIAT GENERAL*

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet

 

 

Cabinet

 

 

 

 

 

BIROUL COMUNICARE ŞI DIALOG SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII CLASIFICATE*

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE *

 

 

 

 

CAPITALE CULTURALE EUROPENE*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICII DECONCENTRATE*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINORITĂŢI NAŢIONALE*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONUMENTE DE FOR PUBLIC*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTUL IDENTITATE NAŢIONALA**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia patrimoniu cultural

 

Direcţia cultura scrisa şi creaţie contemporana

 

 

Direcţia relaţii internaţionale şi afaceri europene

 

Direcţia economică

 

Direcţia achiziţii, administrativ şi investiţii

 

 

SERVICIUL PROIECTE ŞI ACŢIUNI ANIVERSARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul arheologie şi patrimoniu construit

 

 

Serviciul cultura scrisa

 

 

 

Serviciul relaţii internaţionale

 

 

Serviciul buget

 

 

 

 

SINTEZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul patrimoniu mobil şi imaterial

 

 

Serviciul artele spectacolului şi cinematografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL PROMOVARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul afaceri europene

 

 

Serviciul financiar contabilitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se organizează la nivel de compartiment conform legii, prin ordin al ministrului.

**Se organizează la nivel de direcţie, conform legii

Secretarii se stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct exercită atribuţiile date prin lege şi cele delegate prin ordin al ministrului.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

 

Având în vedere referatul Direcţiei transport aerian nr. 14.339 din 3.04.2018,

luând notă de aspectele sesizate de Aeroclubul României în Adresa nr. 3.816 din 2.04.2018,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 8 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 26 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Angajatorul poate acorda contravaloarea în tichete de masă sau în bani a alimentelor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), cu acordul reprezentanţilor personalului aeronavigant, situaţie în care responsabilitatea procurării alimentelor necesare şi corespunzătoare desfăşurării activităţilor aeronautice civile în mediul aerian revine personalului aeronavigant.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 4 iunie 2018.

Nr. 1.052.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.