MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 491/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 491         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 14 iunie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

127. - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant

 

447. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant

 

448. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

449. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

450. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

451. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

452. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

453. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

ACTE ALE SENATULUI

 

72. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European Monitorizarea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale - COM (2018) 130 final

 

73. - Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare cu alimente - COM (2018) 173 final

 

74. - Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) - COM/2018/252

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

388. - Hotărâre pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

 

Aranjament administrativ pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

217. - Decizie privind revocarea şi numirea unui membru neexecutiv în cadrul Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

386. - Decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016- 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017- 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Regio Călători” - S.R.L., precum şi a contractului aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Astra Trans Carpatic” - S.R.L.

 

749. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea preţului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul IG VENA 5 g/100 ml, soluţie perfuzabilă 5 g/100 ml, cutie cu un flacon din sticla incoloră a 100 ml soluţie perfuzabilă şi un set pentru administrare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune:

- Directiva Consiliului nr. 80/987/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 283 din 28 octombrie 1980, cu modificările aduse prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/74/CE, publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 270 din 8 octombrie 2002;

- prevederile art. 1 din Directiva (UE) 2015/1794 a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 octombrie 2015 de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE şi 2002/14/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a directivelor 98/59/CE şi 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce priveşte navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015.”

Art. II. - Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 15 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se abrogă.

2. La articolul 47, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

„(5) Un membru al grupului special de negociere sau al comitetului european de întreprindere ori supleantul acestuia, care este membru al echipajului unei nave maritime, beneficiază de dreptul de a participa la reuniunea grupului special de negociere, a comitetului european de întreprindere ori realizată conform acordului prevăzut la art. 19 sau la orice altă reuniune desfăşurată conform oricăror proceduri instituite în temeiul art. 24 alin. (1) în cazul în care, la data desfăşurării reuniunii, respectivul membru sau supleant nu se află pe mare sau într-un port al altei ţări decât România, unde îşi are sediul societatea de transport maritim.

(6) Reuniunile vor fi programate astfel încât să se faciliteze participarea membrilor sau a supleanţilor acestora care fac parte din echipaje ale navelor maritime.

(7) în cazul în care un membru al grupului special de negociere sau al comitetului european de întreprindere ori supleantul acestuia, care este membru al echipajului unei nave maritime, nu poate participa la o reuniune, se va lua în considerare posibilitatea de a utiliza noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor, dacă acest lucru este posibil.”

3. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune:

- prevederile art. 2 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2015/1794/UE de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE şi 2002/14/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a directivelor 98/59/CE şi 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce priveşte navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015;

- Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 122 din 16 mai 2009;

- prevederile art. 13 alin. (1) din Directiva Consiliului 2001/86/CE de completare a Statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea salariaţilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 294 din 10 noiembrie 2001;

- prevederile art. 15 alin. (1) din Directiva Consiliului 2003/72/CE de completare a Statutului societăţii europene de cooperare cu privire la implicarea salariaţilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 207 din 18 august 2003.”

Art. III. - Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 12, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) reglementarea specifică a transportului maritim.”

3. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune:

- prevederile art. 3 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2015/1794/UE de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE şi 2002/14/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a directivelor 98/59/CE şi 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce priveşte navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015;

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a salariaţilor din Comunitatea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 80 din 23 martie 2002.”

Art. IV. - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 72, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) în cazul în care concedierea colectivă preconizată vizează membri ai echipajului unei nave maritime, notificarea prevăzută la alin. (1) se comunică şi autorităţii competente a statului sub al cărui pavilion navighează nava, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi în termenul prevăzut la alin. (1).”

2. La articolul 277, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prezenta lege transpune prevederile art. 4 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2015/1794/UE de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE şi 2002/14/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a directivelor 98/59/CE şi 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce priveşte navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015, precum şi art. 16 lit. b), art. 18 şi 19 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 18 noiembrie 2003, şi art. 3, 4 şi 10 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie 2008.”

Art. V. - Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Prezenta lege se aplică în cazul unui transfer al unei nave maritime care face parte din transferul unei întreprinderi, unităţi sau al unei părţi de întreprindere sau de unitate, cu condiţia ca cesionarul să fie situat sau ca întreprinderea, unitatea sau partea de întreprindere transferată să rămână pe teritoriul României. Prezenta lege nu se aplică în cazul în care obiectul transferului constă exclusiv din una sau mai multe nave maritime.”

2. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune:

- prevederile art. 5 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2015/1794/UE de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE şi 2002/14/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a directivelor 98/59/CE şi 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce priveşte navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015;

Directiva Consiliului 2001/23/CE privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 82 din 22 martie 2001.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 11 iunie 2018.

Nr. 127.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 iunie 2018.

Nr. 447.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 453/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Angela Dragne, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iunie 2018.

Nr. 448.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale aii. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 459/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 27 iunie 2018, domnul Aurel Mascaş, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iunie 2018.

Nr. 449.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 476/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Remus Cătălin Constantinescu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iunie 2018.

Nr. 450.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 466/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Constandin Ştefan Noajă, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iunie 2018.

Nr. 451.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 454/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vasile Udroiu, procuror-şef al Biroului teritorial Gorj din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iunie 2018.

Nr. 452.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 455/2018,

 

Preşedintele României decretează.

 

Articol unic. - Domnul Alexandru Fîciu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 iunie 2018.

Nr. 453.

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European Monitorizarea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale - COM (2018) 130 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului nr. 1 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/264 din 30.05.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Constată că:

- Pilonul european al drepturilor sociale se constituie ca etapă în construirea şi consolidarea Europei sociale, iar implementarea Pilonului este un angajament politic şi o răspundere comună care se va realiza, în limita competenţelor, de către instituţiile UE, guvernele/autorităţile publice naţionale şi regionale, partenerii sociali şi organizaţiile societăţii civile;

- la nivel european, Comisia şi-a asumat angajamentul de a integra principiile pilonului în toate domeniile de politică ale UE, fiind utilizate deja instrumentele şi procedurile existente: acestea includ:

a) actualizarea şi îmbunătăţirea respectării legislaţiei UE;

b) susţinerea dialogului social şi monitorizarea progreselor în cadrul semestrului european.

- începând din noiembrie 2017, Comisia a introdus priorităţile pilonului în semestrul european de coordonare a politicilor, temele pentru care se va face raportarea şi, implicit, evaluarea măsurilor adoptate de statele membre urmând a fi selectate anual;

- analiza care va sta la baza rapoartelor de ţară, publicate anual de Comisie şi recomandările specifice de ţară (RST) vor fi luate în considerare:

a) transpunerea principiilor pilonului referitoare la educaţie, egalitate de şanse, acces la piaţa muncii, condiţii decente de muncă şi protecţie şi incluziune socială;

b) performanţele în domeniul social şi al ocupării forţei de muncă vor fi analizate cu ajutorul tabloului de bord social, instrument de monitorizare care prezintă tendinţele şi evoluţiile înregistrate la nivelul statelor membre.

2. Consideră că:

- se propune o monitorizare mai atentă a punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale în cadrul semestrului european pentru coordonarea politicilor, care se va realiza:

a) prin examinarea priorităţilor Pilonului european al drepturilor sociale în cadrul analizei măsurilor luate şi a progresului înregistrat la nivel naţional;

b) oferind asistenţă tehnică, sprijinind analiza comparativă şi promovând schimbul de bune practici între statele membre şi părţile interesate;

c) prin analiza performanţelor în domeniul social şi al ocupării forţei de muncă, realizată cu ajutorul noului tablou de bord social, sprijinind astfel procesul mai amplu de convergenţă în sens ascendent.

3. Apreciază:

- importanţa acordată la nivel european procesului de consolidare a dimensiunii sociale a Europei;

- accentul pus de pilonul european al drepturilor sociale pe consolidarea dimensiunii sociale, care va contribui la promovarea rezistenţei economiilor europene la şocuri şi la fluctuaţiile economice, iar realizarea acestui deziderat trebuie să pornească în primul rând de la respectarea deplină a principiilor fundamentale ale UE şi implicit a cadrului instituţional şi legislativ deja agreat;

- că pilonul îşi propune actualizarea acquis-ului social, iar acţiunea UE în completarea eventualelor lacune trebuie să fie proporţională şi să ţină cont de diferenţele de dezvoltare dintre Statele Membre, pentru a reduce decalajul între ţările din zona euro şi noneuro, statele din vest versus cele din est.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 4 iunie 2018.

Nr. 72.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare cu alimente - COM (2018) 173 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionali taţi i, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/265 din 30.05.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Constată că principiul subsidiarităţii este respectat şi principiul proporţionalităţii este respectat parţial.

2. Consideră că;

a) deşi propunerea permite, într-adevăr, statelor membre să prevadă reglementări suplimentare, care sunt menite a combate practicile comerciale neloiale şi care depăşesc standardul minim al Uniunii, însăşi propunerea de directivă trebuie amendată prin introducerea în cuprinsul enumerării de la art. 3, şi a altor practici comerciale neloiale, în acest context, subliniază că. În lipsa unor reglementări UE privind combaterea practicilor comerciale neloiale, dificultăţile cu care se vor confrunta furnizorii (producători agricoli) vor persista, iar piaţa produselor alimentare va fi una fragmentată. Suplimentar, menţionează că este necesară lărgirea sferei practicilor comerciale interzise prin intermediul directivei, având în vedere faptul că, aşa cum a Subliniat chiar Comisia în propunerea de directivă, o abordare bazată pe instrumente juridice neobligatorii riscă să nu fie eficace în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor de concurenţă echitabile dorite. Este foarte important ca în lista practicilor neloiale interzise, cuprinse în propunerea de directivă, să fie cuprinse explicit şi următoarele practici care, din experienţa noastră, s-au dovedit extrem de dăunătoare pieţei;

(i) nerespectarea de către cumpărător a obligaţiei de a informa detaliat şi în termeni neechivoci furnizorul cu privire la toate prevederile contractuale:

(ii) condiţionarea de către cumpărător a semnării acordului comercial de achitarea unor taxe anuale şi aplicarea retroactivă a acestora;

(iii) transferarea costurilor de transport şi stocare a produselor către furnizori:

(iv) obligaţia instituită de cumpărător pentru furnizor de a livra produsele doar către platformele furnizorului;

(v) obligaţia instituită de cumpărător pentru furnizor de a reduce preţul pentru produsele agroalimentare dacă cumpărătorul sesizează că producătorul a redus preţul în altă reţea de distribuţie conform art. 101-102 din TFUE - înţelegeri anticoncurenţiale prin fixarea preţurilor;

(vi) obligaţia instituită de cumpărător pentru furnizor de a plăti personalul cu atribuţii în amenajarea spaţiilor de vânzare, manipularea sau vânzarea produselor agroalimentare;

(vii) instituirea de către cumpărător pentru furnizor a obligaţiei de a acoperi taxele logistice şi diverse comisioane prin termenii - risturnă, remiză lunară, discount pentru eficienţă în achiziţie, reducere ulterioară şi discount flux nou, prevedere care se transpune prin procedeul de autofacturare la finele fiecărei luni;

b) este oportun pentru Comisia Europeană să analizeze poziţia exprimată în cadrul prezentului document, având în vedere inclusiv faptul că o reglementare adecvată la nivelul UE a materiei ar putea crea premisele soluţionării mai multor aspecte problematice care fac obiectul Cauzei 2016/2.148.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 4 iunie 2018.

Nr. 73.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) - COM/2018/252

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/266 din 30.05.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

2. Notează că temeiul juridic al propunerii se bazează pe art. 77 alin. (2) lit. (a) din TFUE.

3. Certifică validitatea formei juridice alese, aceea de regulament.

Art. 2. - Senatul României:

1. Notează că prezenta propunere de reformare a cadrului juridic al Sistemului de informaţii privind vizele va consolida şi mai mult securitatea şi eficienţa procedurii de acordare a vizelor, în special prin:

a) aplicarea evoluţiilor tehnologice şi valorificarea oportunităţilor oferite de acestea în beneficiul autorităţilor statelor membre şi al solicitanţilor de bună-credinţă;

b) eliminarea lacunelor în materie de informaţii din anumite domenii;

c) înăsprirea verificărilor care vizează persoanele;

d) îmbunătăţirea calităţii şi a rezultatului procedurii.

2. Susţine modificările propuse, deoarece menţin securitatea la frontierele externe şi asigură buna funcţionare a spaţiului Schengen, facilitând circulaţia persoanelor care călătoresc legal.

3. Apreciază simplificarea cadrului juridic prin formularea unor norme mai flexibile privind cooperarea consulară.

4. Atrage atenţia asupra necesităţii aplicării principiului reciprocităţii în materie de vize pentru toate statele membre UE în relaţiile cu statele terţe.

5. Remarcă cu îngrijorare că Statele Unite ale Americii continuă să solicite vize cetăţenilor unor state membre ale Uniunii Europene (România, Bulgaria, Croaţia etc.).

6. Subliniază încă odată faptul că menţinerea României în afara Spaţiului Schengen - în condiţiile în care aceasta asigură 2.000 de km de frontieră a Uniunii Europene şi participă activ la procesele de reformă a spaţiului de liberă circulaţie - alimentează sentimente antieuropene, fiind percepută drept un act de discriminare.

7. Recomandă şi solicită serviciilor Comisiei Europene reactivarea dialogului cu SUA în vederea respectării principiului reciprocităţii în domeniul vizelor.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite instituţiilor europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 4 iunie 2018.

Nr. 74.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Aranjamentul administrativ, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, ratificat prin Legea nr. 4/2018.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian-Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

Dănuţ-Sebastian Neculăescu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 31 mai 2018.

Nr. 388.

 

ARANJAMENT

administrativ pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale

 

În baza articolului 31 paragraful (1) al Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, denumit în continuare „Acord”, autorităţile competente au convenit asupra prezentului aranjament administrativ după cum urmează:

 

PARTEA I

Prevederi generale

 

ARTICOLUL 1

Definiţii

 

În prezentul aranjament administrativ termenii vor avea semnificaţia care ie-a fost atribuită în articolul 1 al Acordului.

 

ARTICOLUL 2

Organismele de legătură

 

(1) Organismele de legătură menţionate la articolul 31 paragraful (2) al Acordului sunt următoarele: în România:

- Casa Naţională de Pensii Publice pentru pensiile acordate în cadrul sistemului public de pensii, ajutorul de deces, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi prestaţiile în natură şi în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale;

- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru indemnizaţia de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă, prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă;

- Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru alocaţia de stat pentru copii,

În Republica Serbia; Instituţia de Asigurări Sociale

(2) Pentru aplicarea Acordului şi a Aranjamentului administrativ organismele de legătură vor coopera, îşi vor furniza asistenţă reciprocă şi vor putea comunica direct cu autorităţile competente, instituţiile competente, persoanele vizate său persoanele autorizate de către acestea.

(3) Organismele de legătură şi instituţiile competente ale statelor contractante vor conveni formularele bilingve relevante necesare pentru aplicarea Acordului şi a Aranjamentului administrativ.

(4) Organismele de legătură şi instituţiile competente pot efectua schimb de informaţii pe cale electronică.

 

ARTICOLUL 3

Instituţiile competente

 

Sunt desemnate ca instituţii competente:

În România:

- casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale pentru: pensiile pentru limită de vârstă, anticipate şi anticipate parţiale, pensiile de invaliditate; pensiile de urmaş, ajutoarele de deces, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi prestaţiile în natură şi în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale;

- casele de asigurări de sănătate pentru: indemnizaţia de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă, prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate, precum şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă;

- agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială pentru alocaţia de stat pentru copii.

În Republica Serbia:

- Fondul Republicii de Asigurări pentru Pensii şi Dizabilităţi pentru prestaţii din asigurări de pensie şi invaliditate;

- Fondul Republicii de Asigurări de Sănătate, pentru prestaţii din asigurări medicale şi prestaţii în caz de accidente de muncă şi boli profesionale;

- Ministerul Muncii, Ocupării, Veteranilor şi Afacerilor Sociale pentru alocaţia pentru copii şi prestaţii în caz de maternitate.

 

PARTEA II

Prevederile legislaţiei aplicabile

 

ARTICOLUL 4

Aplicarea articolelor 8-11 ale Acordului

 

(1) în cazul articolelor 9-11 ale Acordului, instituţia competentă a statului contractant a cărui legislaţie este aplicabilă va certifica, în formularul bilingv convenit, aplicarea legislaţiei respective în termenul prevăzut.

(2) Formularul menţionat la paragraful (1) al prezentului articol va fi emis la cererea angajatului, angajatorului sau a lucrătorului independent. În scopul:

- aplicării legislaţiei României - de către Casa Naţională de Pensii Publice;

- aplicării legislaţiei Republicii Serbia - de către unitatea organizaţională a instituţiei competente pentru asigurări de sănătate.

(3) Formularul menţionat la paragraful (1) al prezentului articol poate fi emis şi ulterior.

(4) Instituţia care eliberează formularul prevăzut la paragraful (1) al prezentului articol va remite câte un exemplar valabil al formularului angajatorului persoanei angajate sau lucrătorului independent. Instituţia competentă care eliberează formularul prevăzut la paragraful (1) al prezentului articol transmite un exemplar al acestuia instituţiei celuilalt stat contractant

(5) în cazul întreruperii activităţii pe teritoriul celuilalt stat contractant, anterior expirării perioadei iniţiale înscrise pe formularul prevăzut la paragraful (1) al prezentului articol, angajatorul sau lucrătorul independent trebuie să informeze instituţia competentă.

(6) în cazul prelungirii perioadei de detaşare peste perioada iniţială de 24 de luni, cererea comună a angajatului şi angajatorului sau a lucrătorului independent se adresează autorităţii competente sau instituţiei desemnate a statului contractant a cărui legislaţie continuă să se aplice. În acest sens, această autoritate sau instituţie va solicita acordul autorităţii competente sau instituţiei desemnate a celuilalt stat contractant. Ulterior primirii acordului, instituţia competentă a statului contractant a cărui legislaţie continuă să se aplice va înregistra în formularul privind legislaţia aplicabilă numărul şi data aprobării şi va transmite instituţiei celuilalt stat contractant un exemplar al acestuia.

(7) Prevederile paragrafului (6) se vor aplica mutatis mutandis în ceea ce priveşte articolul 11 al Acordului.

 

PARTEA III

Prevederi speciale

 

CAPITOLUL 1

Boală şi maternitate

 

ARTICOLUL 5

Aplicarea articolului 12 al Acordului

 

(1) Pentru aplicarea articolului 12 al Acordului, instituţiile competente ale statelor contractante vor certifica în formularul bilingv convenit perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei aplicabile în statele contractante.

(2) Formularul prevăzut la paragraful (1) al prezentului articol poate fi eliberat la cererea persoanei asigurate sau a instituţiei competente a statului contractant pe teritoriul căruia persoana are locul de domiciliu şi/sau reşedinţă, de către instituţia celuilalt stat contractant unde persoana a fost ultima oară asigurată.

 

ARTICOLUL 6

Prestaţii în natură în caz de reşedinţă pe teritoriul celuilalt stat contractant

 

(1) Persoanele menţionate la articolul 13 paragrafele (1) şi

(3) din Acord, a căror stare necesită prestaţii în natură în caz de urgenţă, pentru a beneficia de astfel de prestaţii vor prezenta instituţiei de la locul de reşedinţă sau direct prestatorului de servicii medicale de la locul de reşedinţă un formular care să ateste că au dreptul la prestaţii în natură atunci când îşi au reşedinţa pe teritoriul acelui stat contractant.

(2) Formularul prevăzut la paragraful (1) este eliberat de către instituţia competentă, la cererea persoanei, înainte ca aceasta să părăsească teritoriul statului contractant unde îşi are domiciliul şi indică exact durata perioadei în care aceste prestaţii pot fi acordate. Dacă persoana nu prezintă formularul menţionat, instituţia locului de reşedinţă se poate adresa instituţiei competente pentru a-l obţine.

(3) în cazul în care este necesară îngrijire spitalicească, instituţia de la locul de reşedinţă care furnizează prestaţiile în natură în conformitate cu legislaţia sa va trimite o notificare instituţiei competente pe formularul bilingv convenit.

 

ARTICOLUL 7

Acordarea prestaţiilor în natură în caz de domiciliu pe teritoriul celuilalt stat contractant şi pentru lucrătorii detaşaţi

 

(1) Persoanele menţionate la articolul 14 paragrafele (1) şi (3) şi articolul 16 din Acord, pentru a beneficia de prestaţii de boală şi maternitate, trebuie să se înscrie la instituţia de la locul de domiciliu sau reşedinţă prin prezentarea unui formular care să ateste că au dreptul la prestaţii în natură atunci când îşi au reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul acelui stat contractant.

(2) Formularul prevăzut la paragraful (1) al prezentului articol este eliberat de către instituţia competentă, la cererea persoanei, înainte ca aceasta să părăsească teritoriul acelui stat contractant, şi indică exact durata pentru care prestaţiile pot fi acordate. Instituţia locului de domiciliu sau reşedinţă informează instituţia competentă de toate înregistrările pe carele-a efectuat.

Dacă persoana asigurată nu prezintă formularul menţionat, instituţia locului de domiciliu sau reşedinţă se adresează instituţiei competente pentru a-l obţine.

(3) în cazul în care persoanele menţionate la paragraful (1) al prezentului articol nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurare pentru care formularele au fost eliberate, instituţia competentă va trimite instituţiei care acordă prestaţiile un formular cu privire la încetarea dreptului la aceste prestaţii.

(4) în cazul în care este necesară îngrijire spitalicească, instituţia care furnizează prestaţiile în natură conform locului de domiciliu sau locului de reşedinţă va trimite o notificare instituţiei competente pe formularul bilingv convenit.

 

ARTICOLUL 8

Acordarea protezelor, dispozitivelor medicale şi a altor prestaţii de mare valoare în natură

 

(1) Prin proteze, dispozitive medicale şi alte prestaţii de mare valoare în natură conform articolului  13 paragraful (2) şi articolului 14 paragraful (2) din Acord se înţeleg acele prestaţii a căror valoare, la data solicitării aprobării prealabile, depăşeşte 200 Euro, exprimate În moneda naţională a instituţiei care le acordă.

(2) Pentru furnizarea protezelor, dispozitivelor medicale şi a altor prestaţii de mare valoare în natură acordate în conformitate CU paragraful (1) al prezentului articol instituţia locului de domiciliu sau reşedinţă cere, printr-un formular, acordul prealabil al instituţiei competente, cu excepţia cazurilor când acordarea prestaţiilor nu poate fi amânată fără a pune în pericol viaţa sau sănătatea persoanei în cauză,

 

ARTICOLUL 9

Prestaţii în natură pentru titularii de pensie

 

(1) Pentru a beneficia de prestaţii în natură pe teritoriul statului contractant unde îşi are domiciliul, titularul unei pensii prevăzut la paragraful (2) al articolului 15 al Acordului trebuie să se înscrie la instituţia locului de domiciliu, prezentând un formular prin care instituţia competentă atestă că el are dreptul la prestaţii în natură în baza legislaţiei pe care aceasta o aplică. Instituţia competentă va transmite un exemplar al formularului instituţiei celuilalt stat contractant.

Acest formular va fi folosit şi pentru membrii de familie ai titularului de pensie, prevăzuţi la paragrafele (4) şi (5) ale articolului 15 al Acordului.

(2) Instituţia locului de domiciliu notifică instituţiei competente toate înscrierile pe care le-a efectuat,

(3) Instituţia competentă notifică instituţiei locului de domiciliu încetarea dreptului la prestaţii în natură pentru titularul unei pensii.

 

ARTICOLUL 10

Prestaţiile în bani

 

(1) Pentru a beneficia de prestaţii în bani în baza dispoziţiilor articolului 17 al Acordului, în caz de reşedinţă sau de domiciliu pe teritoriul celuilalt stat contractant, persoana asigurată trebuie să informeze instituţia locului de reşedinţă sau de domiciliu în termen de 15 zile de la apariţia incapacităţii temporare de muncă.

La încetarea incapacităţii temporare de muncă, persoana asigurată va prezenta instituţiei locului de reşedinţă sau de domiciliu sau instituţiei competente un certificat privind incapacitatea temporară de muncă, eliberat de către medicul curant.

(2) Dacă certificatul este prezentat instituţiei locului de domiciliu sau de reşedinţă, aceasta informează instituţia competentă printr-un formular privind incapacitatea temporară de muncă.

 

ARTICOLUL 11

Modalitatea de rambursare între instituţii

 

(1) Conform articolului 18 al Acordului, cheltuielile pentru prestaţiile în natură acordate în baza dispoziţiilor articolelor 13-16 ale Acordului sunt rambursate de către instituţia competentă pe baza costurilor efective ale prestaţiilor în natură acordate de către instituţia locului de reşedinţă sau de domiciliu, aşa cum rezultă din formularele individuale cu cheltuielile efective pe care această instituţie le prezintă pentru fiecare persoană asigurată, cu excepţia cheltuielilor administrative.

(2) Rambursarea se efectuează în euro de către instituţiile competente prin intermediul organismului de legătură pentru România şi instituţiei competente pentru Republica Serbia, care prezintă situaţia recapitulativă a cheltuielilor efectuate în fiecare semestru, însoţită de formularele individuale pentru fiecare persoană asigurată. Conversia din lei (RON), respectiv dinari în euro (€) se stabileşte la cursul de schimb valutar al băncii naţionale respective din data emiterii cererii de rambursare.

(3) Cererea de rambursare a cheltuielilor se trimite după expirarea fiecărui semestru, dar nu mai târziu de 3 ani şi va fi plătită în termen de un an de la primirea acesteia.

 

CAPITOLUL 2

Prestaţii de bătrâneţe, invaliditate şi urmaş

 

ARTICOLUL 12

Confirmarea perioadelor de asigurare

 

În cazul în care pentru dobândirea, menţinerea sau redobândirea dreptului la prestaţii este necesară luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiei celuilalt stat contractant, instituţia competentă a acestui stat contractant va elibera un formular care atestă perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei pe care o aplică.

 

ARTICOLUL 13

Depunerea cererii

 

(1) Instituţia competentă a unui stat contractant primeşte cererile pentru prestaţii conform legislaţiei celuilalt stat contractant. La depunerea cererii va cere solicitantului să completeze cererea cu documentele disponibile necesare pentru instituţia competentă a celuilalt stat contractant pentru a procesa cererea.

(2) Data depunerii cererii la instituţia competentă a unui stat contractant va fi considerată data depunerii acesteia la instituţia competentă a celuilalt stat contractant, cu excepţia situaţiei în care persoana a solicitat în mod expres ca acordarea drepturilor de pensie pentru bătrâneţe de către instituţia unui stat contractant să fie amânată, în acest caz, prestaţiile vor fi acordate de la data indicată de către solicitant, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor legale.

(3) Instituţia care primeşte cererea o va comunica imediat instituţiei competente a celuilalt stat contractant, menţionând data cererii, prin intermediul unui formular bilingv În acest scop. Împreună cu cererea, instituţia va trimite şi certifica pentru conformitate cu originalul orice alte documente disponibile care pot fi utile pentru prelucrarea cererii.

(4) Solicitanţii vor introduce datele personale în formularele bilingve convenite. Aceste date sunt certificate de către instituţie pentru conformitate cu originalul, înlocuind astfel transmiterea documentelor originale.

(5) Pentru obţinerea unor drepturi de pensie de invaliditate cererea va fi însoţită de formularul bilingv convenit şi, dacă este necesar, de documentele medicale relevante deţinute de instituţia competentă de la locul de domiciliu.

 

ARTICOLUL 14

Notificarea asupra finalizării procedurii pentru stabilirea dreptului la prestaţii

 

Fiecare instituţie competentă decide asupra fiecărei cereri a solicitanţilor şi vă notifica persoana în cauză în legătură cu respectiva decizie şi, totodată, va trimite instituţiei competente a celuilalt stat contractant o copie a deciziei împreună cu formularul bilingv convenit în acest sens.

 

ARTICOLUL 15

Plata prestaţiilor

 

(1) Pensiile datorate de instituţia competentă a unui stat contractant sunt plătite direct beneficiarilor, conform legislaţiei pe care această instituţie o aplică.

(2) Instituţia competentă cere beneficiarului informaţii cu privire la locul de domiciliu, banca şi numărul de cont în care îi vor fi plătite prestaţiile şi alte informaţii relevante pentru plata prestaţiilor.

(3) Plata se face fără nicio deducere pentru costurile administrative. Costurile de transfer bancar sunt în conformitate cu legislaţiile statelor contractante.

(4) Beneficiarul care primeşte prestaţii conform legislaţiei unui stat contractant şi are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant va transmite anual instituţiei competente certificatul care să ateste că este în viaţă. Certificatul va fi transmis beneficiarului de către instituţia competentă pentru a fi completat şi semnat în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul celuilalt stat contractant, care va certifica faptul că acest document a fost semnat personal de titularul drepturilor. Certificatul va fi restituit instituţiei competente expeditoare în termenul solicitat.

(5) În cazul neprezentării certificatului prevăzut la paragraful (4) al prezentului articol, plata pensiei este temporar suspendată până la prezentarea acestuia, cu excepţia situaţiei în care legislaţia statelor contractante prevede altfel.

 

ARTICOLUL 16

Recalcularea, suspendarea sau încetarea plăţii pensiilor

 

În cazul recalculării, suspendării sau încetării plăţii pensiilor, instituţia competentă care a luat această decizie o comunică persoanei vizate, precum şi instituţiei competente a celuilalt stat contractant.

 

ARTICOLUL 17

Notificarea

 

Instituţiile competente se vor notifica reciproc în legătură cu orice informaţie pe care o au privind beneficiarul, referitor la orice schimbare în situaţia personală sau familială, starea de sănătate, capacitatea de muncă, venitul, precum şi orice alte circumstanţe susceptibile să influenţeze drepturile sau obligaţiile cu privire la aplicarea Acordului.

 

CAPITOLUL 3

Ajutorul de deces

 

ARTICOLUL 18

Ajutorul do deces

 

(1) Pentru a beneficia de ajutor de deces în baza legislaţiei unuia dintre statele contractante, solicitantul care are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant trimite cererea sa direct instituţiei competente sau prin intermediul instituţiei de la locul său de domiciliu.

(2) Cererea trebuie să fie însoţită de actele necesare conform legislaţiei pe care o aplică instituţia competentă.

(3) Informaţiile furnizate de către solicitant trebuie să fie susţinute prin documente oficiale anexate cererii şi/sau confirmate, după caz, de către instituţia de la locul de domiciliu al solicitantului.

 

CAPITOLUL 4

Accidente de muncă şi boli profesionale

 

ARTICOLUL 19

Prestaţii în natură

 

(1) în cazurile menţionate la articolul 25 din Acord se aplică articolele 7, 8, 11 (1) şi (3) şi articolul 23 al prezentului aranjament administrativ. În acest scop instituţia competentă va emite formularul bilingv convenit.

(2) Rambursarea va fi făcută în euro de către instituţiile competente, care prezintă sumarul cheltuielilor pentru fiecare semestru, însoţite de formulare individuale pentru fiecare persoană asigurată. Conversia din lei (RON), respectiv dinari în euro (€) se face la rata de schimb a băncii naţionale respective la data la care cererea de rambursare a fost emisă.

 

ARTICOLUL 20

Prestaţiile în bani

 

În cazurile menţionate la articolul 26 al Acordului se vor aplica prevederile articolului 10 al prezentului aranjament administrativ,

 

ARTICOLUL 21

Schimbul de informaţii şi documente între instituţii privind accidentele de muncă şi bolile profesionale

 

Instituţia statului contractant pe teritoriul căruia a survenit accidentul de muncă sau boala profesională va transmite instituţiei competente toate informaţiile şi documentele necesare, inclusiv un raport referitor la starea sănătăţii persoanei, însoţit de certificate medicale, la încheierea perioadei de incapacitate de muncă.

 

CAPITOLUL 5

 

ARTICOLUL 22

Alocaţia pentru copii

 

Organismele de legătură sau instituţiile competente se vor informa reciproc asupra beneficiarilor care solicită această prestaţie în baza Acordului prin intermediul unui formular bilingv care poate fi transmis şi în format electronic.

 

CAPITOLUL 6

Prevederi diverse

 

ARTICOLUL 23

Expertiză medicală şi control

 

(1) Expertiza şi controlul medical pentru solicitanţi sau beneficiari de prestaţii ai unuia dintre statele contractante, care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant, sunt efectuate la cererea instituţiei competente de către instituţia de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, potrivit modalităţilor prevăzute de legislaţia pe care o aplică această ultimă instituţie.

(2) La cererea instituţiei competente a unuia dintre statele contractante, instituţia competentă a celuilalt stat contractant comunică gratuit orice informaţie privind starea de sănătate şi orice documente pe care le deţine cu privire la incapacitatea de muncă a solicitantului sau a beneficiarului de prestaţii.

(3) Instituţiile competente pot cere ca persoana în cauză să efectueze un control medical suplimentar.

(4) Costurile examinărilor şi ale controalelor medicale de orice fel, necesare pentru acordarea, menţinerea, revizuirea sau redobândirea prestaţiilor, se rambursează de către instituţia în numele căreia au fost efectuate instituţiei care le-a efectuat, pe baza tarifelor aplicate de către instituţia care a făcut expertiza medicală. Examinările medicale efectuate în interesul instituţiilor ambelor state contractante nu vor fi rambursate.

 

ARTICOLUL 24

Schimbul de date statistice

 

Până la sfârşitul lunii martie în fiecare an, organismele de legătură vor face schimb de date referitor la pensiile plătite pe durata anului calendaristic anterior beneficiarilor cu domiciliul în celălalt stat contractant. Datele se vor referi la tipul de prestaţie, numărul de beneficiari şi cuantumul plătit.

 

PARTEA IV

Prevederi finale

 

ARTICOLUL 25

Intrarea în vigoare

 

(1) Prezentul aranjament administrativ intră în vigoare la data intrării în vigoare a Acordului şi va avea aceeaşi durată cu Acordul.

(2) Prezentul aranjament administrativ poate fi amendat prin acordul scris al autorităţilor competente.

Semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, sârbă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru autorităţile competente din România,

Pentru autorităţile competente din Republica Serbia,

.......................................................................

.......................................................................

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind revocarea şi numirea unui membru neexecutiv în cadrul Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

Având în vedere propunerea formulată de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prin Adresa nr. 2.520 din 5 iunie 2018, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/10.367/A.I.L. din 5 iunie 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) lit. c), alin. (7) lit. a) şi alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie

 

Art. 1. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Steluţa Claudia Oncică se revocă din calitatea de membru neexecutiv, reprezentant al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în cadrul Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

(2) începând cu data prevăzută la alin. (1), doamna Daciana Dumitru se numeşte în calitatea de membru neexecutiv, reprezentant al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în cadrul Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

Art. 2. - Punctul 3 al articolului 1 din Decizia prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 16 mai 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Daciana Dumitru, reprezentant al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - membru neexecutiv;”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 14 iunie 2018.

Nr. 217.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

 

DECIZIE

privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Regio Călători” - S.R.L., precum şi a contractului aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Astra Trans Carpatic” - S.R.L.

În temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Reformă Feroviara şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

având în vedere prevederile:

- Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 care prevede compensaţia pentru susţinerea transportului feroviar de călători;

- art. 39 alin. (1) şt (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 14 alin. (2) din anexele nr. I, II, III, IV şi V la Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători;

- Deciziei preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Regio Călători” - S.R.L.;

- Deciziei preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017 pentru aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Astra Trans Carpatic” - S.R.L.,

în conformitate cu prevederile anexei de la adresa Direcţiei economice a Ministerului Transporturilor nr. 5.002 din 2.02.2018,

preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 4 din data de 23.05.2018 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători”- S.A., înregistrat în Registrul unic de înregistrare a contractelor (RUIC) cu nr. 49 din 23.05.2018, care actualizează contractul de servicii publice deţinut de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A. pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

Art. 2. - Se aproba încheierea Actului adiţional nr. 4 din data de 23.05.2018 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Comercială Interregional Călători - S.R.L., înregistrat în RUIC cu nr. 52 din 23.05.2018, care actualizează contractul de servicii publice deţinut de Societatea Comercială „Interregional Călători” - S.R.L. pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

Art. 3. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 4 din data de 23.05.2018 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Comercială „Transferoviar Călători” - S.R.L., înregistrat în RUIC cu nr. 51 din 23.05.2018, care actualizează contractul de servicii publice deţinut de Societatea Comercială „Transferoviar Călători” - S.R.L. pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016,

Art. 4. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 4 din data de 23.05.2018 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Comercială „Softrans” - S.R.L., înregistrat în RUIC cu nr. 53 din 23,05,2018, care actualizează contractul de servicii publice deţinut de Societatea Comercială „Softrans” - S.R.L. pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

Art. 5. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 2 din data de 23.05.2018 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Comercială „Regio Călători” - S.R.L., înregistrat în RUIC cu nr. 50 din 23.05.2018, care actualizează contractul de servicii publice deţinut de Societatea Comercială „Regio Călători”- S.R.L. pentru perioada 1 noiembrie 2017- 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017.

Art. 6. - Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1 din data de 23.05.2018 între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea „Astra Trans Carpatic” - S.R.L., înregistrat în RUIC cu nr. 54 din 23.05.2018, care actualizează contractul de servicii publice deţinut de Societatea Comercială „Astra Trans Carpatic”- S.R.L. pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017.

Art. 7. - Actele adiţionale menţionate la art. 1-6 sunt prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară,

Gigi Gavrllă

 

Bucureşti, 31 mai 2018.

Nr. 386.


*) Anexa sa publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea preţului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul IG VENA 5 g/100 ml, soluţie perfuzabilă 5 g/100 ml, cutie cu un flacon din sticlă incoloră a 100 ml soluţie perfuzabilă şi un set pentru administrare

           

Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 6.552 din 12.06.2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională „Unifarm” - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prin excepţie de la prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările

ulterioare, se aprobă preţul cu ridicata maximal fără TVA pentru medicamentul IG VENA 5 g/100 ml, soluţie perfuzabilă 5 g/100 ml, cutie cu un flacon din sticlă incoloră a 100 ml soluţie perfuzabilă şi un set pentru administrare, prevăzut în următorul tabel:

 

Nr. crt.

Cod_cim

Obs.

Denumire produs

Formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Preţ cu ridicata maximal fără TVA (lei)

Valabilitate

preţ

1

W64430001

 

IG VENA 5g / 100 ml soluţie perfuzabilă

SOLUŢIE PERFUZABILĂ

5g/ 100 ml

KEDRION S.p.A. - ITALIA

IMUNO-GLOBULINA UMANA NORMALA

Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră a 100 ml soluţie

perfuzabilă şi un set pentru administrare

J06BA02

1.168,26

10.06.2019

 

(2) Preţurile se aprobă pentru medicamentele achiziţionate şi distribuite de Compania Naţională „UNIFARM” - S.A. în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională „Unifarm” - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general.

(3) Preţul este valabil pe o perioadă limitată de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 2. - Preţurile intră în vigoare odată cu publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 12 iunie 2018.

Nr. 749.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.