MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 498/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 498         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 iunie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

390. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 

411. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

381. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora

 

714. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor privind procedura de raportare cu privire la ingrediente şi emisii ale produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat, ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere

 

1.945/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti

 

3.681. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 7 iunie-29 noiembrie 2017

 

ACTE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

93. - Ordin pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba” la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 şi 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 25 „Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: «Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989 nr. 23, compus din: 1) Clădire spital şi policlinică (C5), cu suprafaţa totală construită la sol de 3.510 mp, cuprinzând: a) Clădire corp spitalizare cu 700 de paturi, având un regim de înălţime S + P + 5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi plăci prefabricate, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; b) Clădire casa scării, având un regim de înălţime P + 5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; c) Clădire bloc operator şi policlinică, având un regim de înălţime P + 2E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 2) Clădire oncologie (C6), cu suprafaţa construită la soi de 627 mp, având un regim de înălţime D + P + E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 3) Clădire post trafo şi grup electrogen (C7), cu suprafaţa construită la sol de 146 mp, edificată în regim P; 4) Clădire Laborator medicină legală şi morgă (C8), cu suprafaţa construită la sol de 209 mp, având un regim de înălţime P + 2E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă; 5) Clădire staţie de Oxigen (C1), cu suprafaţa construită la sol de 199 mp, edificată în regim P; 6) Bazin de apă (C2), cu suprafaţa construită la sol de 10 mp, având capacitatea de 300 mc; 7) Clădire centrală termică, atelier mecanic, staţie hidrofoare, staţie compresoare şi crematoriu (C3), cu suprafaţa totală construită la sol de 521 mp, regim P; 8) Clădire bloc alimentar şi spălătorie (C4), cu suprafaţa construită la sol de 664 mp, având un regim de înălţime S + P, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; 9) Amenajări exterioare: drumuri, trotuare, alei pavate cu dale de beton şi zone verzi, garduri şi împrejmuiri. Teren intravilan aferent în suprafaţă totală de 26.561 mp, din care: a) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 3.313 mp; b) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 20.884 mp, pe care sunt edificate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 şi C8; c) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 375 mp; d) Teren alee de acces în suprafaţă de 300 mp; e) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 111 mp pe care este edificată construcţia Punct control poartă (C12); f) Teren construibil în suprafaţă de 1.578 mp. Vecinătăţi: Est - Bulevardul Revoluţiei 1989; Sud - Bulevardul Transilvaniei; Vest - Strada Fântânelelor; Nord - Liceul Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia», coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: «1) 1973; 2) 2013; 3) 1973; 4) 1993; 5-9) 1973; e) 1973 (C12)», coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: «61.404 422,66», iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: «a) C.F. nr. 106269 Alba Iulia, nr. cadastral 106269; b) C.F. nr. 106270 Alba Iulia, nr. cadastral 106270 şi 106270-C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 şi C8; c) C.F. nr. 86550 Alba Iulia, nr. cadastral 86550, nr. topo. 2985/1/2; d) C.F. nr. 86873 Alba Iulia, nr. cadastral 6156/3, nr. topo. 2985/3; e) C.F. nr. 86876 Alba Iulia, nr. cadastral 6156/4 şi 6156/4/C12, nr. topo. 2985/4; f) C.F, nr. 86131 Alba Iulia, nr. cadastral 6156/5, nr. topo, 2985/5. Domeniul public al judeţului Alba potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 355/2017 şi nr. 13/2018».”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 31 mai 2018.

Nr. 390.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 19 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat În România în perioada 1945-1989, denumit în continuare SSRML, funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigură şi coordonează la nivel central aplicarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la revoluţionarii din decembrie 1989, la luptătorii în rezistenţa anticomunistă, respectiv la foştii deţinuţi politici, precum şi la persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.”

2. La articolul 3, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - SSRML exercită, în condiţiile legii, următoarele funcţii:”.

3. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) în exercitarea funcţiilor sale, SSRML îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:”.

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) SSRML este condus de un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.

(2) Secretarul de stat reprezintă SSRML în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

(3) Secretarul de stat îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite.

(4) Secretarul de stat îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative.

(5) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin secretarul de stat emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(6) Secretarul de stat este ajutat în activitatea sa de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de un secretar general adjunct.

(7) Subsecretarul de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, exercită atribuţiile delegate prin ordin al secretarului de stat.

(8) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii, şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc şi alte atribuţii delegate prin ordin al secretarului de stat, în condiţiile legii.

(10) Prin ordin al secretarului de stat unele atribuţii pot fi delegate, după caz, şi altor persoane din cadrul SSRML, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(11) Secretarul de stat numeşte şi eliberează din funcţie personalul SSRML, în condiţiile legii.

(12) în cazul în care secretarul de stat al SSRML nu îşi poate exercita atribuţiile, conducerea SSRML se exercită de către subsecretarul de stat, desemnat în condiţiile legii.”

5. Articolul 8 se abrogă.

6. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Structura organizatorică a SSRML este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al secretarului de stat, pot fi organizate compartimente, în condiţiile legii, fără a se aduce modificări structurii organizatorice.

(3) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din structura SSRML se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, aprobat prin ordin al secretarului de stat.”

7. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Pentru transportul demnitarilor, al secretarului general, al secretarului general adjunct şi al personalului din cadrul SSRML, normativele de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme sunt prevăzute în anexa nr. 2, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

8. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:

„Art. 13. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

9. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

10. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

11. În tot cuprinsul hotărârii denumirea „Secretariatul de stat” se înlocuieşte cu acronimul „SSRML”.

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 19 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,

Sorin-Vintilă Meşter,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 411.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 563/2014)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

Numărul maxim de posturi. 35, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului secretarului de stat.

 

 

 

Colegiul Consultativ al Revoluţionarilor *)

 

 

Secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

Subsecretar de stat

 

 

 

 

 

Colegiul Consultativ al Luptătorilor în Rezistenţa Anticomunistă *)

 

 

 

Cabinet secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment audit public intern

 

 

 

 

Compartiment comunicare, relaţii cu publicul şi tehnologia informaţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia, monitorizare drepturi revoluţionari şi legislaţie

 

Compartimentul resurse umane

 

Serviciul economic, achiziţii publice şi servicii interne

 

Compartimentul pentru luptătorii în rezistenţa anticomunistă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul pentru revoluţionari **)

 

Compartimentul contencios administrativ şi avizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDĂ:    *) = se organizează prin ordin el secretarului de stat

                        **) = va funcţiona la nivel de serviciu

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 563/2014)

 

PARCUL NORMAT

de mijloace de transport pentru Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat În România în perioada 1945-1989

 

Nr. crt.

Alocarea

Parcul normat

1.

Secretar de stat

1 autoturism

2.

Subsecretar de stat

1 autoturism

3.

Secretar general/secretar general adjunct

1 autoturism

4.

Parc comun

1 autoturism

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora

 

Având în vedere:

- dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile art. 3 alin. (3), art. 15 alin. (3) şi art. 16 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 şi 962 bis din 28 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Specialiştii GIS/IT colaborează cu compartimentele funcţionale din cadrul oficiului teritorial în care îşi desfăşoară activitatea, în vederea asigurării continuităţii activităţilor oficiilor teritoriale şi structurilor subordonate.”

2. La articolul 35, alineatul (3) se abrogă.

3. La articolul 35, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Planificarea concediului legal de odihnă a specialiştilor GIS/IT, precum şi cererile de concediu aprobate se transmit spre ştiinţă oficiilor teritoriale de către Direcţia informatică.”

4. La articolul 35, alineatul (7) se abrogă.

5. La articolul 35, alineatul (8) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 25 mai 2018.

Nr. 381.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind procedura de raportare cu privire la ingrediente şi emisii ale produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat, ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere

 

Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 6.028 din 30.05.2018 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

ţinând cont de prevederile art. 5 alin. (3), (8) şi (9), art. 6 alin. (8), (10), (15), (17) şi (18), art. 19, art. 20 alin. (4), (8), (17) şi (25) şi art. 21 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun,

în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind procedura de raportare cu privire la ingrediente şi emisii ale produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat, ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere.

Art. 2. - (1) Producătorii şi importatorii de produse din tutun introduse sau care urmează să fie introduse pe piaţa din România furnizează Ministerului Sănătăţii informaţiile din dosarul produsului întocmit conform prevederilor art. 5 alin. (1) şi (3) şi art. 19 alin. (1)-(4) din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, prin intermediul Platformei comune a Uniunii Europene de transmitere a datelor (EU Common Entry Gate - EU-CEG), în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2.186 a Comisiei din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unui format pentru transmiterea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor privind produsele din tutun.

(2) Producătorii şi importatorii de ţigarete electronice şi flacoane de reumplere introduse sau care urmează să fie introduse pe piaţa din România furnizează Ministerului Sănătăţii informaţiile din dosarul produsului întocmit conform prevederilor art. 20 alin. (3)-(5) şi (14) din Legea nr. 201/2016, prin intermediul Platformei comune a Uniunii Europene de transmitere a datelor (EU Common Entry Gate - EU-CEG), în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2.183 a Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unui format comun pentru notificarea ţigaretelor electronice şi a flacoanelor de reumplere.

(3) Producătorii şi importatorii de produse din plante pentru fumat introduse sau care urmează să fie introduse pe piaţa din România furnizează Ministerului Sănătăţii informaţiile prevăzute art. 21 alin. (5)-(6) din Legea nr. 201/2016, prin intermediul Platformei comune a Uniunii Europene de transmitere a datelor (EU Common Entry Gate - EU-CEG), în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2.186 a Comisiei din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unui format pentru transmiterea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor privind produsele din tutun.

(4) Producătorii şi importatorii de produse din tutun, produse din plante pentru fumat, ţigarete electronice şi flacoane de reumplere introduse pe piaţa din România sunt responsabili pentru datele transmise conform alin. (1)-(3) şi sunt consideraţi a fi „furnizori de date”, dar pot desemna o parte terţă pentru a introduce date în EU-CEG în numele lor („operator*).

(5) Pentru a accesa EU-CEG, producătorii şi importatorii de produse din tutun şi de produse din plante pentru fumat trebuie să îndeplinească procedura prevăzută la art. 4 şi 5 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2.186 a Comisiei din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unui format pentru transmiterea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor privind produsele din tutun.

(6) Transmiterea informaţiilor de către producătorii şi importatorii de produse din tutun şi de produse din plante pentru fumat se realizează în conformitate cu formatul prevăzut în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2.186 a Comisiei din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unui format pentru transmiterea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor privind produsele din tutun.

(7) Pentru a accesa EU-CEG, producătorii şi importatorii de ţigarete electronice şi flacoane de reumplere trebuie să îndeplinească procedura prevăzută la art. 4 şi 5 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2.183 a Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unui format comun pentru notificarea ţigaretelor electronice şi a flacoanelor de reumplere.

(8) Transmiterea informaţiilor de către producătorii şi importatorii de ţigarete electronice şi flacoane de reumplere se realizează în conformitate cu formatul prevăzut în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2.183 a Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unui format comun pentru notificarea ţigaretelor electronice şi a flacoanelor de reumplere.

(9) Informaţiile solicitate de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor art. 20 alin. (6) din Legea nr. 201/2016 trebuie puse la dispoziţia ministerului de către producătorul şi importatorul de ţigarete electronice şi flacoane de reumplere în termen de 6 luni de la solicitare.

Art. 3. - (1) La momentul transmiterii informaţiilor prin intermediul EU-CEG, producătorii şi importatorii produselor menţionate la art. 2 alin. (1)-(3) marchează toate informaţiile considerate a fi secrete comerciale sau alte informaţii confidenţiale.

(2) Următoarele informaţii nu sunt considerate ca fiind confidenţiale sau secrete comerciale:

a) pentru toate produsele din tutun, produsele din plante pentru fumat, ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere: numele producătorului sau importatorului, numele şi caracteristicile mărcii;

b) pentru toate produsele din tutun:

(i) prezenţa şi cantitatea de aditivi, alţii decât aromele; (îi) prezenţa şi cantitatea altor ingrediente decât aditivii, utilizate în cantităţi de peste 0,5% din greutatea unitară totală a produsului din tutun;

c) pentru ţigarete şi tutunul de rulat: prezenţa şi cantitatea aromelor individuale utilizate în cantităţi de peste 0,1% din greutatea unitară totală a produsului din tutun;

d) pentru ţigarete: nivelurile de gudron, nicotină şi monoxid de carbon;

e) pentru tutunul de pipă, ţigări (trabucuri), ţigări de foi, cigarillos, produsele din tutun care nu se fumează şi toate celelalte produse din tutun, prezenţa şi cantitatea aromelor individuale utilizate în cantităţi de peste 0,5% din greutatea unitară totală a produsului din tutun;

f) pentru ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere: ingredientele utilizate în cantităţi de peste 0,1% din formularea finală a lichidului;

g) studiile şi datele prezentate în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. d)-h), art. 19 alin. (3) lit. d), respectiv art. 20 alin. (20) din Legea nr. 201/2016, în special cu privire la toxicitate şi dependenţă. În cazul în care studiile respective sunt asociate unor mărci specifice, referirile explicite şi implicite la mărci sunt eliminate, iar documentul este pus la dispoziţie în versiunea fără informaţii confidenţiale.

Art. 4. - (1) Informaţiile din dosarul produsului întocmit conform prevederilor art. 5 alin. (1) şi (3), art. 19 alin. (1)-(4), art. 20 alin. (3)-(5) şi (14), şi art. 21 alin. (5)-(6) din Legea nr. 201/2016 şi transmise electronic prin intermediul EU-CEG sunt stocate de Ministerul Sănătăţii prin folosirea facilităţilor de stocare a datelor puse la dispoziţie de Comisia Europeană, într-un registru privind produsele din tutun, produsele din plante pentru fumat, ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere denumit în continuare Registrul naţional de date, cu scopul de a le pune la dispoziţia Comisiei Europene, a celorlalte autorităţi competente din statele membre şi publicului.

(2) Administratorul naţional al Registrului naţional de date, parte componentă a platformei EU-CEG, este persoana responsabilă de accesul la informaţiile stocate în Registrul naţional de date şi are următoarele atribuţii:

a) asigură comunicarea cu reprezentanţii Comisiei Europene în toate aspectele tehnice referitoare la raportarea datelor prin intermediul EU-CEG;

b) asigură dreptul de acces la informaţiile stocate în Registrul naţional de date pentru persoanele numite prin ordin al ministrului sănătăţii;

c) respectă prevederile legislaţiei în vigoare privind regimul general al informaţiilor secrete de serviciu, respectiv prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, pentru informaţiile din Registrul naţional de date marcate a fi secrete comerciale sau alte informaţii confidenţiale.

(3) Administratorul naţional al Registrului naţional de date este funcţionar public în cadrul Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică a Ministerului Sănătăţii şi este desemnat prin ordin al ministrului sănătăţii.

(4) Persoanele care pot primi drept de acces la informaţiile stocate în Registrul naţional de date, conform alin. (2) lit. b), în vederea prelucrării, evaluării şi analizei informaţiilor cuprinse în dosarele produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat, ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere:

a) sunt specialişti din domeniile analizei şi controlului fizic, chimic ori biologic ale produselor destinate uzului uman, evaluării efectelor biologice, toxicologice sau de altă natură ale produselor destinate uzului uman, serviciilor de asistenţă medicală, sănătăţii publice, toxicologiei sau farmacologiei;

b) întocmesc documentele solicitate de Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii privind ingredientele şi emisiile produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat, ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere.

(5) În cazul identificării neconformităţilor produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat sau ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere, Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică informează Inspecţia Sanitară de Stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării, în vederea aplicării de către inspectorii sanitari a măsurilor care se impun conform prevederilor Legii nr. 201/2016.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 31 mai 2018.

Nr. 714.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti

 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect:

a) acordarea unor drepturi de natură salariată stabilite În favoarea personalului din instituţiile pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018;

b) acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din instituţiile pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.

Art. 2. - (1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii, prevăzute la art. 1, se realizează eşalonat, în 5 tranşe, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare., modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sumele prevăzute la art. 1 lit. a) vor fi achitate de ordonatorii de credite conform eşalonării prevăzute la alin. (1), actualizate, fiecare în parte, cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică.

(3) La sumele actualizate în condiţiile alin. (2) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.

Art. 3. - (1) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul Ordonatorilor terţiari de credite vor transmite datele aferente plăţii tranşei stabilite la art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, pe alineatele clasificaţiei economice, ordonatorilor de credite care le asigură finanţarea.

(2) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii terţiari de credite, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu şi le vor transmite Direcţiei financiar-contabile din cadrul Ministerului Justiţiei.

(3) Direcţia financiar-contabilă din cadrul Ministerului Justiţiei va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari şi terţiari de credite finanţaţi prin bugetul Ministerului Justiţiei şi va propune Ministerului Finanţelor Publice modificările corespunzătoare pentru bugetul pe anul în curs şi pentru proiectul de buget pe anii următori.

Art. 4. - În vederea alocării fondurilor publice necesare aplicării prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile ordonatorilor secundari şi terţiari de credite se transmit potrivit calendarului bugetar prevăzut de legislaţia în vigoare.

Art. 5. - (1) Piaţa sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la art. 1 se efectuează de instituţia angajatoare, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor/indemnizaţiilor.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.

Art. 6. - Ordonatorii secundari şi terţiari de credite din cadrul Ministerului Justiţiei au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 1.945/C.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 7 iunie-29 noiembrie 2017

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 12/14.12.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 7 iunie-29 noiembrie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 7 iunie-29 noiembrie 2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2018-2019.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de Stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2022-2023.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 14 mai 2018.

Nr. 3.681.

 

ANEXĂ

 

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 7 iunie-29 noiembrie 2017

 

Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnologic

„Viaceslav Harnaj”

31/27.11.2017

 

Bd. Ficusului nr. 20-26, sectorul 1,

tel.: 021/2327165, v.hanraj@yahoo.com

colegiul_agricol_harnaj@yahoo.com

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician horticultor

Română

Cu frecvenţă

 

Judeţul Hunedoara

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic

„Dimitrie Leonida”

30/22.11.2017

 

Municipiul Petroşani, str. 22 Decembrie nr. 6, tel./fax: 0254/542482, gsdleonida@yahoo.com

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)

Mecanic

 

Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii în industrializarea lemnului

Română

Cu frecvenţă

Energetic

 

Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice

 

Judeţul Ilfov

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Teoretic nr. 1

30/22.11.2017

 

Comuna Periş,

Str. Principală nr. 580,

tel.: 021/2670970,

liceul_peris@yahoo.com

Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)

Umanist

(filieră teoretică)

 

Filologie

Română

Cu frecvenţă

 

Judeţul Satu Mare

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic de

Industrie Alimentară „George Emil Palade”

30/22.11.2017

 

Municipiul Satu Mare,

Str. Crizantemei nr. 3,

tel.: 0748/774059, 0726/371440, liceulalimentar@gmail.com

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)

Electronică

automatizări

 

Tehnician electronist

electronică

industrială

Română

Cu frecvenţă

 

Judeţul Sălaj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic

„Mihai Viteazul”

30/22.11.2017

 

Municipiul Zalău,

str. Tudor Vladimirescu nr. 5,

tel. 0260/613853,

lmv_zalau@yahoo.com

Profesional/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)

Mecanică

 

Sudor

Română

Cu frecvenţă

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică

 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. j) şi ale art. 65 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulile comerciale privind colectarea, agregarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) capitolul 11 din anexa* la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004, cu modificările ulterioare:

b) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare În Domeniul Energiei nr. 115/2014 pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şt a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 11 noiembrie 2014.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 septembrie 2018, cu excepţia art. 13 din anexă care intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 93.


* Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULI COMERCIALE

privind colectarea, agregarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică

 

Art. 1. - (1) Termenii şi expresiile folosite în prezentele reguli au următoarele semnificaţii:

a) cod de măsurare - Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015;

b) consum net - energia electrică preluată din reţelele electrice de transport/distribuţie ale Sistemului energetic naţional;

c) producţie netă - energia electrică livrată în reţelele electrice de transport/distribuţie ale Sistemului energetic naţional;

d) regulament de furnizare - Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare;

e) Regulile pieţei de echilibrare (PE) şi ale părţilor responsabile cu echilibrarea (PRE) - Regulamentul de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi

Regulamentul de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2018;

f) valoare măsurată - cantitatea de energie electrică măsurată sau considerată ca fiind măsurată într-un punct de măsurare, pentru fiecare interval de dispecerizare;

g) valoare măsurată aprobată - valoarea măsurată într-un punct de măsurare, confirmată de partenerii de schimb de energie electrică, pentru punctul de măsurare respectiv;

h) zonă de licenţă - zona în care operatorul de reţea este autorizat să desfăşoare activitatea de distribuţie/transport al energiei electrice, în baza licenţei acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Abrevierile utilizate în prezentele reguli au următoarele semnificaţii:

a) AN RE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) CPT - consum propriu tehnologic;

c) ID - interval de dispecerizare;

d) ODPE - operatorul de decontare al pieţei de echilibrare;

e) OM - operator de măsurare desemnat pentru punctele de măsurare dintr-o zonă de reţea;

f) OMEPA - structură internă distinctă din cadrul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. care îndeplineşte funcţia de operator de măsurare pentru punctele de măsurare aflate în responsabilitatea operatorului de transport şi de sistem, precum şi funcţia de agregator unic pe piaţa angro de energie electrică;

g) OPE - operatorul pieţei de echilibrare;

h) OR - operator de reţea;

i) OTS - operatorul de transport şi de sistem;

j) PE - piaţa de echilibrare;

k) PPE - participant la piaţa de echilibrare;

l) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;

m) SEN - sistemul electroenergetic naţional;

n) TL - titular de licenţă;

o) UD - unitate dispecerizabilă;

p) VM - valoare măsurată;

q) VMA - valoare măsurată aprobată.

(3) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 103/2015, Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi Procedura pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 24/2014.

Art. 2. - Prezentele reguli stabilesc cadrul pentru colectarea, agregarea şi transmiterea datelor necesare determinării obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacţiilor pe PE, dezechilibrelor TL şi dezechilibrelor agregate la nivel PRE, dezechilibrelor de la notificare ale UD şi redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE, pe baza VM/VMA.

Art. 3. - Prezentele reguli se aplică:

a) producătorilor;

b) furnizorilor;

c) ODPE;

d) OM;

e) OPE;

f) OR;

g) OTS;

h) PRE;

i) PPE;

j) OMEPA.

Art. 4. - Prezentele reguli se referă la:

a) colectarea, verificarea şi, dacă este cazul, corectarea VM;

b) înregistrarea VM/VMA în baza de date;

c) agregarea VM/VMA;

d) transmiterea VM/VMA, după caz, la OPE, OMEPA, ODPE şi către producător/furnizor/OR/PRE în drept.

Art. 5. - (1) Fiecare OM asigură codificarea punctelor de măsurare aflate, conform prevederilor Codului de măsurare, în responsabilitatea sa, cu respectarea formatului-cadru prevăzut la alin. (2).

(2) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S A. are responsabilitatea stabilirii formatului-cadru de codificare pentru toate punctele de măsurare din piaţa angro de energie electrică.

Art. 6. - (1) în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 4, următoarele puncte se definesc ca puncte de măsurare:

a) punctele de delimitare între reţelele electrice de interes public şi instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor;

b) punctele de delimitare între reţelele electrice aflate în gestiunea a doi OR diferiţi;

c) punctele de delimitare ale interconexiunilor cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine.

(2) Fiecare punct de măsurare trebuie să fie echipat cu subsistem de măsurare locală care să satisfacă cerinţele tehnice prevăzute în Codul de măsurare.

(3) Subsistemele de măsurare locală înregistrează VM ale cantităţilor de energie activă livrate în punctul de măsurare corespunzător.

(4) în situaţia în care punctul de măsurare şi punctul de delimitare nu coincid, se aplică prevederile Codului de măsurare.

(5) Pentru punctele de măsurare pentru care nu există obligaţia dotării cu sisteme de măsurare inteligentă, VM se determină pe baza profilelor specifice de consum sau a profilelor reziduale de consum, determinate de OR conform cadrului de reglementare şi procedurilor specifice.

Art. 7. - (1) Fiecare OM are obligaţia de a realiza şi administra baza de date care să conţină informaţii privind punctele de măsurare pentru care este responsabil, precum şi VM/VMA aferente acestora. Baza de date va fi organizată astfel încât să poată asigura compatibilitatea şi schimbul de informaţii atât între OM, cât şi cu baza de date elaborată de OR, conform prevederilor Regulamentului de furnizare, precum şi cu baza de date elaborată de OM, conform prevederilor Codului de măsurare.

(2) Pentru asigurarea securităţii şi confidenţialităţii informaţiilor din baza de date realizată conform alin. (1), inclusiv cerinţele referitoare la stocarea şi arhivarea acestora, se aplică prevederile Codului de măsurare a energiei electrice.

(3) Informaţiile înregistrate în baza de date, conform prevederilor prezentelor reguli, se referă cel puţin la:

a) caracteristicile pentru fiecare punct de măsurare:

(i) codul unic de înregistrare asociat punctului de măsurare;

(ii) locaţia fizică, respectiv elementul de reţea la care punctul de măsurare este conectat;

(iii) identitatea şi caracteristicile tehnice ale subsistemului de măsurare locală instalat în punctul de măsurare;

(iv) frecvenţa de citire a datelor măsurate;

(v) titularul de licenţă proprietar al componentelor sistemului de măsurare;

(vi) identitatea utilizatorului reţelei şi adresa de corespondenţă;

(vii) PRE-urile care au utilizat/utilizează informaţiile aferente punctului de măsurare;

(viii) data preluării responsabilităţii de către PRE, precum şi datele de contact ale PRE, pentru comunicare operativă;

b) datele de măsurare pentru fiecare punct de măsurare:

(i) valorile energiei active, colectate de subsistemele de măsurare locală;

(ii) valorile corectate, în situaţia în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare;

(iii) valorile estimate/corectate, în cazul datelor lipsă sau greşite, determinate în baza reglementărilor/procedurilor în vigoare;

(iv) VM şi VMA utilizate în procesul de decontare prevăzut de Regulile PE şi PRE.

(4) Fiecare parte îndreptăţită, respectiv producătorul, furnizorul, OR sau PRE, după caz, are dreptul să acceseze informaţiile din baza de date care se referă la punctele de măsurare corespunzătoare activităţii proprii şi să solicite corectarea oricărei inexactităţi constatate în legătură cu aceste informaţii. Informaţiile din baza de date sunt puse la dispoziţia părţilor îndreptăţite prin intermediul paginii proprii de internet a Om, pe baza unor proceduri privind accesul la datele de măsurare, elaborate de OM.

Art. 8. - (1) OM colectează VM prin citire la distanţă, utilizând protocoale adecvate de transfer al datelor şi realizând validarea, procesarea, securizarea şi stocarea acestora în baza de date, în funcţie de categoria punctelor de măsurare şi condiţiile aplicabile stabilite de Codul de măsurare. Dacă citirea la distanţă nu este aplicabilă sau devine indisponibilă, OM organizează obţinerea datelor relevante prin citire locală.

(2) în cazul datelor lipsă sau greşite, OM le estimează/corectează conform reglementărilor aplicabile.

Art. 9. - Pentru determinarea VM utilizate în procesul de decontare prevăzut de Regulile PE şi PRE, OM, OR, OMEPA, OPE, ODPE, PRE şi PRE desfăşoară următoarele activităţi, rezultate din atribuţiile ce le revin:

a) în termen de 4 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, OM transmit către producător/OR În drept, precum şi către OMEPA, pe măsură ce datele sunt disponibile, VM aferente UD, pe fiecare ID;

b) în termen de 6 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, OMEPA determină şi transmite la OPE VM agregate aferente fiecărei UD, pe fiecare ID;

c) în termen de 8 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, OM transmit către producător/furnizor/PRE/OR în drept, pe măsură ce datele sunt disponibile, VM aferente consumului, producţiei nedispecerizabile şi schimburilor între reţele, pe fiecare ID;

d) în termen de 9 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VM aferente producţiei, consumului, energiei electrice livrate către alte reţele şi energiei electrice primite din alte reţele, OR:

(i) determină, conform reglementărilor aplicabile, următoarele VM agregate aferente zonei proprii de licenţă:

1. consumul aferent fiecărui furnizor, pe fiecare ID;

2. producţia aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID;

3. valorile agregate ale consumului, respectiv producţiei aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;

4. consumul, respectiv producţia netă pe fiecare ID;

5. CPT al reţelei, pe fiecare ID;

(ii) verifică corelarea VM aferente schimburilor între reţele cu OR parteneri;

(iii) verifică închiderea bilanţului fizic pe zona proprie de licenţă;

(iv) transmit OMEPA VM agregate determinate conform pct. (i), pe măsură ce acestea sunt disponibile;

e) în termen de 12 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VM agregate pe zonă de licenţă primite de la OR, OMEPA:

(i) determină următoarele VM agregate la nivel naţional:

1. producţia aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID;

2. consumul aferent fiecărui furnizor, pe fiecare ID;

3. valorile agregate ale producţiei, aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;

4. valorile agregate ale consumului, aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;

(ii) verifică închiderea bilanţului fizic la nivelul SEN şi, atunci când constată o neînchidere, comunică OR existenţa şi valoarea acesteia, în scopul efectuării de verificări suplimentare şi remedierii eventualelor erori; OR verifică şi corectează datele eronate în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea acestora;

(iii) transmite către PRE în drept VM agregate determinate/corectate conform pct. (i) şi (ii), imediat ce acestea sunt disponibile şi, în acelaşi timp, le pune la dispoziţia tuturor părţilor îndreptăţite prin intermediul paginii proprii de internet, pe baza unei proceduri proprii privind accesul la VM agregate;

(iv) transmite OPE VM corectate, dacă sunt constatate erori în urma verificării de către OR a datelor;

(v) transmite ODPE VM agregate/corectate, determinate conform pct. (i) şi (ii).

Art. 10. - Pentru determinarea VMA utilizate în procesul de decontare prevăzut de Regulile PE şi PRE, producătorii, furnizorii, OM, OR, OMEPA, OPE, ODPE, PPE şi PRE desfăşoară următoarele activităţi rezultate din atribuţiile ce le revin:

a) fiecare parte care primeşte VM conform prevederilor art. 9 lit. a) şi c) le poate contesta la OM într-un interval de 5 zile lucrătoare de la data primirii; dacă o parte nu a transmis în acest interval nicio contestaţie referitor la VM primite, se consideră că a confirmat VM respective;

b) OM verifică orice contestaţie în maximum 5 zile lucrătoare de la primire şi informează partea contestatară în legătură cu rezultatul; dacă VM corespunzătoare unor ID au fost incorecte, OM determină şi transmite către producător/furnizor/PRE/OR în drept VM corectate pentru respectivele ID;

c) VM sau, după caz, VM corectate sunt considerate confirmate de părţile implicate, nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare pentru punctele de măsurare prevăzute la art. 9 fit. a), respectiv 18 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare pentru punctele de măsurare prevăzute la art. 9 lit. c), devenind VMA; VMA aferente UD sunt transmise de OM şi către OMEPA;

d) în termen de 16 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, OMEPA determină şi transmite la OPE VMA agregate aferente fiecărei UD, pe fiecare ID;

e) în termen de 22 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VMA aferente producţiei, consumului, energiei electrice livrate către alte reţele şi energiei electrice primite din alte reţele, OR:

(i) determină, conform reglementărilor aplicabile, următoarele VMA agregate aferente zonei proprii de licenţă:

1. consumul aferent fiecărui furnizor, pe fiecare ID;

2. producţia aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID;

3. valorile agregate ale consumului, respectiv producţiei aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;

4. consumul, respectiv producţia netă pe fiecare ID;

5. CPT al reţelei, pe fiecare ID;

(ii) verifică corelarea VMA aferente schimburilor între reţele cu OR parteneri;

(iii) verifică închiderea bilanţului fizic pe zona proprie de licenţă;

(iv) transmit OMEPA VMA agregate determinate conform pct. (i), pe măsură ce acestea sunt disponibile;

f) în termen de 28 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VMA agregate pe zonă de licenţă primite de la OR, OMEPA:

(i) determină următoarele VMA agregate la nivel naţional:

1. producţia aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID;

2. consumul aferent fiecărui furnizor, pe fiecare ID;

3. valorile agregate ale producţiei, aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;

4. valorile agregate ale consumului, aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;

(ii) verifică închiderea bilanţului fizic la nivelul SEN şi, atunci când constată o neînchidere, comunică OR existenţa şi valoarea acesteia, în scopul efectuării de verificări suplimentare şi remedierii eventualelor erori; OR verifică şi corectează datele eronate în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea acestora;

(iii) transmite către PRE în drept VMA agregate determinate/corectate conform pct. (i) şi (ii), imediat ce acestea sunt disponibile şi, în acelaşi timp, le pune la dispoziţia tuturor părţilor îndreptăţite prin intermediul paginii proprii de internet, pe baza unei proceduri proprii privind accesul la VMA agregate;

(iv) transmite OPE VMA corectate, dacă sunt constatate erori în urma verificării de către OR a datelor;

(v) transmite ODPE VMA agregate/corectate, determinate conform pct. (i) şi (ii).

Art. 11. - Agregarea VMA/MA pe zone de licenţă se realizează de către OR astfel:

a) producţia unui producător este egală cu suma tuturor VMA/MA în punctele de delimitare ale unităţilor de producţie aparţinând respectivului producător, racordate la reţeaua OR;

b) producţia unei UD este egală cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale unităţilor de producţie racordate la reţeaua OR, care intră în componenţa respectivei UD în situaţia în care dintr-o UD fac parte mai multe grupuri generatoare;

c) consumul unui furnizor este egal cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale locurilor de consum racordate la reţeaua OR, aflate în portofoliul respectivului furnizor;

d) producţia agregată aferentă unei PRE este egală cu suma producţiilor agregate ale producătorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, corespunzătoare zonei de licenţă a OR;

e) consumul agregat aferent unei PRE este egal cu suma consumurilor agregate ale furnizorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, corespunzătoare zonei de licenţă a OR;

f) producţia netă este egală cu suma producţiilor determinate conform lit. a);

g) consumul net este egal cu suma consumurilor determinate conform lit. c);

h) energia electrică livrată altor OR este egală cu suma tuturor VM/VMA care prevede un schimb de energie electrică dinspre reţeaua electrică a OR, respectiv către alte reţele electrice; în cazul OTS, aceasta include şi exporturile;

i) energia electrică primită de la alţi OR este egală cu suma tuturor VM/VMA care prevede un schimb de energie electrică dinspre alte reţele electrice către reţeaua electrică a OR respectiv; în cazul OTS, aceasta include şi importurile.

Art. 12. - Prezentele reguli sunt completate de dispoziţiile prevăzute în Codul de măsurare.

Art. 13. - (1) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., operatorii de distribuţie şi operatorii de măsurare elaborează, în cadrul unui proces de consultare publică, procedurile necesare în vederea desfăşurării activităţilor ce le revin conform prezentelor reguli.

(2) Procedurile rezultate conform alin. (1) se publică pe paginile de internet ale elaboratorilor până la data de 15 august 2018.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.