MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 499/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 499         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 18 iunie 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

472. - Decret pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei

 

473. - Decret pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

48. - Ordonanţă de urgenţă privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

 

429. - Hotărâre pentru aprobarea valorii maxime a sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.81/2.181/1.692. - Ordin al ministrului apărării naţionale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYCATERING” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A.

 

1.085. - Ordin al ministrului transporturilor pentru completarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005

 

3.921. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei

 

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeşte ca membru al Plenului Consiliului Concurenţei, în funcţia de consilier de concurenţă, domnul László Gyerkó pentru un mandat de 5 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iunie 2018.

Nr. 472.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurentei

 

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeşte ca membru al Plenului Consiliului Concurenţei, în funcţia de consilier de concurenţă, domnul Dan Ionescu pentru un mandat de 5 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iunie 2018.

Nr. 473.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

 

Având în vedere situaţia extraordinară creată, ca urmare a înfiinţării unor unităţi de învăţământ, prin divizare sau absorbţie, fără parcurgerea procesului de evaluare în vederea asigurării calităţii în educaţie şi prin şcolarizarea fără autorizaţie de funcţionare provizorie, în unele dintre aceste şcoli,

întrucât elevii, afectaţi de efectele hotărârilor judecătoreşti de desfiinţare a structurilor în care au fost şcolarizaţi, s-au aflat într-o eroare comună şi invincibilă, având dreptul de a li se asigura continuitatea exercitării dreptului la învăţătură, în următorul an şcolar, ceea ce reprezintă o situaţie excepţională,

ţinând seama de necesitatea stringentă de recunoaştere a drepturilor privind studiile elevilor care au fost şcolarizaţi, în unităţi de învăţământ înfiinţate, în cadrul organizării reţelei şcolare, fără parcurgerea procesului de evaluare în vederea asigurării calităţii,

deoarece efectele acreditării nu pot fi transmise la o altă structură/entitate decât cu respectarea standardelor şi criteriilor de asigurare a calităţii, în raport cu care s-a realizat evaluarea, autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea având caracter intuitu personae,

având în vedere situaţia excepţională generată de existenţa unui vid legislativ cu privire la modalitatea de punere în executare a acţiunii prevăzute de art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, „organizează reţeaua şcolară”, acţiune care a condus, printr-o abordare eronată, în unele cazuri, la divizarea/înfiinţarea/desfiinţarea unor unităţi de învăţământ, în lipsa evaluării pentru asigurarea calităţii în educaţie, de către entitatea competentă în acest domeniu, acţiune cu efecte şi consecinţe negative asupra dreptului de a desfăşura procesul de învăţământ, de a emite diplome şi de a primi finanţare,

întrucât este necesar să fie clarificată natura juridică a unităţilor de învăţământ preuniversitar înfiinţate de către universităţile de stat, deoarece această neclaritate generează consecinţe asupra modului de finanţare şi asupra modalităţii de angajare cu personal specific învăţământului preuniversitar,

deoarece unele unităţi de învăţământ particulare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu nu mai pot continua şcolarizarea, Ministerul Educaţiei Naţionale fiind organul central de specialitate căruia îi revine atât responsabilitatea de a asigura un cadrul legal adecvat, cât şi competenţa de a lua măsuri efective pentru preluarea şi şcolarizarea elevilor acestor unităţi de învăţământ,

ţinând cont de nevoia de a asigura organizarea şi funcţionarea eficientă, performantă şi predictibilă a sistemului naţional de educaţie, precum şi de a elimina efectele perturbatoare produse de absenţa unui cadru legislativ adecvat, aspecte care au consecinţe grave asupra drepturilor beneficiarilor direcţi ai educaţiei,

luând în considerare urgenţa determinată de necesitatea organizării examenelor de finalizare a studiilor şi pentru admiterea în anul şcolar 2018-2019 în unităţi de învăţământ înfiinţate şi organizate cu respectarea standardelor de calitate, în condiţiile legii, aceasta fiind o situaţie extraordinară, care trebuie legiferată în mod corespunzător,

deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - (1) Elevii şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de stat înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare prevăzute de art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fără parcurgerea etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la iniţiativa autorităţilor publice locale, au dreptul la recunoaşterea şi continuarea studiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar acreditate.

(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate la iniţiativa autorităţilor publice locale, în procesul de organizare a reţelei şcolare prevăzute de art. 61 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fără parcurgerea etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a declanşa şi de a se supune procesului de evaluare externă periodică, în vederea asigurării calităţii educaţiei, în termen de cel mult 1 an, calculat de la data de 31 august 2018.

(3) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2), unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şcolarizează 1h lichidare, fără dreptul de a organiza proces de admitere şi/sau înscriere de noi preşcolari şi/sau elevi.

(4) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, realizează, cu prioritate, evaluarea externă periodică asupra unităţilor de învăţământ preuniversitar înfiinţate, în condiţiile alin. (2).

(5) Inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti transmit ARACIP, până la data de 31 august 2018, lista şi situaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate în condiţiile precizate de alin. (2) şi care funcţionează la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6) ARACIP, în cadrul evaluării externe periodice, prevăzute la alin. (4), constată, după caz:

a) îndeplinirea standardelor de acreditare, situaţie în care propune ministrului educaţiei naţionale emiterea ordinului privind constatarea acreditării şi menţinerea personalităţii juridice, în condiţiile art. 31 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) îndeplinirea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie, situaţie în care propune ministrului educaţiei naţionale emiterea ordinului privind constatarea autorizării de funcţionare provizorie şi menţinerea personalităţii juridice, în condiţiile art. 30 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) neîndeplinirea standardelor de acreditare, situaţie în care propune ministrului educaţiei naţionale emiterea ordinului privind funcţionarea unităţii de învăţământ în lichidare, în condiţiile art. 34 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la finalizarea procesului de reorganizare sau desfiinţare, după caz.

(7) Ministerul Educaţiei Naţionale comunică, în termen de 5 zile de la emitere, autorităţilor administraţiei publice locale ordinele prevăzute la alin. (6).

(8) Unităţile de învăţământ evaluate în condiţiile alin. (6) intră de drept în reţeaua şcolară, prevăzută de art. 61 alin. (1) din Legea nr. 1/2011. cu modificările şi completările ulterioare.

(9) ARACIP identifică în procesul de evaluare externă periodică, prevăzut la alin. (4), dacă, în cadrul unităţilor de învăţământ înfiinţate în condiţiile alin. (2), există niveluri, filiere, profiluri cu specializări/calificări profesionale, programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu, care trebuie să se supună evaluării în vederea acreditării şi solicită parcurgerea acestei etape, în condiţiile legii,

Art. II. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul de stat, precum şi pentru toţi elevii din învăţământul general obligatoriu din învăţământul particular şi confesional acreditat, De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional şi liceal particular şi confesional acreditat. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev sau per preşcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale.”

2. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în funcţie de necesităţile locale, se organizează, la cererea părinţilor, tutorilor legali sau a cultelor recunoscute de stat, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, grupe, clase sau unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu predare în limba română sau în limbile minorităţilor naţionale.”

3. La articolul 22, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:

„(3) Unităţile de învăţământ de stat, particulare şi confesionale se înfiinţează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în baza acreditării unui nivel de învăţământ, în condiţiile prevăzute de art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Procesul de înfiinţare a unei unităţi de învăţământ preuniversitar cuprinde 2 etape, care se desfăşoară astfel:

a) orice persoană juridică de drept public sau privat, interesată în furnizarea de educaţie, se supune procesului de evaluare şi parcurge procedura de autorizare de funcţionare provizorie, stabilită prin art. 30 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a deveni organizaţie furnizoare de educaţie. Autorizaţia de funcţionare provizorie se acordă pentru fiecare nivel de învăţământ, pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învăţământ, pe fiecare locaţie, după caz, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, transmisă în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea evaluării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) furnizorul de educaţie autorizat să funcţioneze provizoriu, care îndeplineşte condiţiile de acreditare, parcurge procedura prevăzută de art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Acreditarea în învăţământul preuniversitar se acordă pentru fiecare nivel de învăţământ, pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învăţământ, pe fiecare locaţie, după caz, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea ARACIP, transmisă în termen de maximum 20 de zile de la finalizarea evaluării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Ordinele ministrului educaţiei naţionale prevăzute la alin. (4) se comunică, în termen de 5 zile de la emitere, autorităţilor publice locale, în vederea includerii în reţeaua şcolară a furnizorului de educaţie sau a unităţii de învăţământ, după caz.

(6) Actele prin care se poate manifesta voinţa oricărei persoane juridice publice sau private de a deveni organizaţie furnizoare de educaţie se materializează, după caz, prin:

a) hotărâre a autorităţilor publice locale privind necesitatea de a înfiinţa o unitate de învăţământ preuniversitar, de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) hotărâre a persoanei juridice private privind intenţia de înfiinţare a unei unităţi de învăţământ, adoptată/aprobată conform statutului propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

c) hotărâre a conducerii cultului recunoscut oficial de stat privind intenţia de înfiinţare a unei unităţi de învăţământ, adoptată/aprobată conform statutului propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) ordin al ministrului educaţiei naţionale emis în vederea aplicării prevederilor art. 61 alin. (41) şi/sau a prevederilor art. 291 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind necesitatea de a înfiinţa/ reorganiza una sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, de stat.

(7) Prin ordinul de acreditare prevăzut la alin. (4) lit. b) se înfiinţează şi se acordă personalitate juridică, după cum urmează:

a) de drept privat şi de utilitate publică, pentru unităţile particulare de învăţământ preuniversitar, înfiinţate din iniţiativa şi cu resursele unor persoane juridice de drept privat;

b) de drept privat şi de utilitate publică, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar confesional, înfiinţate din iniţiativa, cu resursele şi potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult recunoscut de stat;

c) de drept public, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar, de stat.”

4. După articolul 22 se introduc patru noi articole, articolele 221-224, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, acreditate cu personalitate juridică, pot fi supuse procesului de reorganizare, în cazuri justificate în vederea asigurării accesului egal la educaţie şi formare profesională, a eficientizării şi asigurării/menţinerii standardelor de calitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Unităţile de învăţământ particular/confesional acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu pot solicita din motive întemeiate Ministerului Educaţiei Naţionale intrarea în proces de reorganizare.

(3) Reorganizarea prevăzută la alin. (1) sau la alin. (2) se poate realiza prin operaţiunea de fuziune sau prin divizare, după caz, la iniţiativa:

a) autorităţilor publice locale, în cazul unităţilor de învăţământ de stat, ce funcţionează în unitatea administrativ-teritorială;

b) inspectoratelor şcolare judeţene sau al Municipiului Bucureşti, în cazul unităţilor de învăţământ de stat;

c) persoanelor juridice de drept privat care au participat la înfiinţarea unităţilor particulare de învăţământ;

d) cultelor recunoscute oficial de stat, care au participat la înfiinţarea de structuri sau de unităţi de învăţământ confesionale;

e) Ministerului Educaţiei Naţionale în cazul unităţilor de învăţământ de stat, particulare sau confesionale;

f) Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi a altor instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale în cazul unităţilor de învăţământ militar preuniversitar.

(4) în situaţia în care entităţile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) au opinii divergente cu privire la procesul de reorganizare, Ministerul Educaţiei Naţionale decide cu privire la procesul de reorganizare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Ministerul Educaţiei Naţionale prin direcţiile de specialitate competente, precum şi prin Direcţia Minorităţi, în cazul unităţilor cu predare în limbile minorităţilor naţionale, stabileşte şi propune ARACIP, pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. e) şi la alin. (4), unităţile de învăţământ care intră în proces de reorganizare

(6) Entităţile prevăzute la alin. (3) transmit ARACIP, până cel mai târziu la data de 31 augusta fiecărui an şcolar, lista unităţilor pentru care se propune reorganizarea.

(7) ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate pentru componentele organizatorice ale unităţilor de învăţământ care intră în proces de reorganizare, propune ministrului educaţiei naţionale, după caz, ordinul privind unităţile de învăţământ rezultate în urma reorganizării.

(8) Unităţile de învăţământ rezultate în urma procesului de reorganizare se includ, de drept, în reţeaua şcolară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(9) Procesul de reorganizare se finalizează cel mai târziu, până la începutul noului an şcolar.

(10) Procesul de reorganizare se poate realiza prin una dintre următoarele operaţiuni:

a) fuziune;

b) divizare.

(11) Fuziunea se poate realiza în două moduri:

a) prin absorbţie:

b) prin contopire.

(12) Divizarea se poate realiza în două moduri:

a) prin absorbţie;

b) prin constituirea unei noi unităţi de învăţământ.

Art. 222. - (1) Reorganizarea prin operaţiunea fuziunii prin absorbţie se poate realiza, în cazuri justificate, prin includerea unei unităţi de învăţământ acreditate, denumită unitate absorbită, într-o altă unitate de învăţământ acreditată, denumită unitate absorbantă.

(2) Reorganizarea prin operaţiunea fuziunii prin contopire se poate realiza, în cazuri justificate, prin unirea a două sau a mai multor unităţi de învăţământ acreditate, pentru a constitui o nouă unitate de învăţământ acreditată.

(3) Unităţile de învăţământ, supuse procesului de reorganizare prin una din operaţiunile prevăzute la alin. (1) sau alin. (2), pot avea în structură componente organizatorice, de tipul: nivel de învăţământ, filieră, profil cu specializări/calificări profesionale, programe de studii, care sunt autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care, după reorganizare, se urmează procedura de acreditare în condiţiile art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Finalizarea operaţiunii de fuziune prin absorbţie sau prin contopire se realizează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, în care sunt stabilite, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cel puţin, următoarele elemente:

a) noua structură a unităţii de învăţământ;

b) drepturile şi obligaţiile dobândite, după caz, de către unitatea de învăţământ absorbantă sau constituită prin operaţiunea de fuziune prin contopire;

c) desfiinţarea unităţii de învăţământ absorbite integral sau, după caz, a unităţilor de învăţământ contopite;

d) menţinerea acreditării pentru unitatea de învăţământ absorbantă, respectiv transferul acreditării la unitatea nou-constituită prin contopire.

(5) Unitatea de învăţământ absorbantă, rezultată în urma operaţiunii de fuziune prin absorbţie, este acreditată şi are obligaţia de a solicita evaluarea periodică, în termen de cel mult un an, de la finalizarea operaţiunii de absorbţie.

(6) Unitatea de învăţământ nou-rezultată, în urma operaţiunii de fuziune prin contopire, este acreditată şi are obligaţia de a solicita evaluarea periodică, în termen de cel mult un an, de la finalizarea operaţiunii de contopire.

(7) Dacă ARACIP constată, în urma evaluării externe periodice, că nu se poate asigura menţinerea standardelor de calitate, în urma procesului de reorganizare, sprijină Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea identificării unei alte soluţii, în condiţiile legii.

Art. 223. - (1) Divizarea prin absorbţie se poate realiza prin absorbţia de către o unitate de învăţământ acreditată, de la una sau de la mai multe unităţi de învăţământ acreditate, de componente organizatorice, de tipul:

a) nivel de învăţământ acreditat/autorizat să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ, locaţie;

b) specializare/calificare profesională acreditată/autorizată să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ, locaţie;

c) program de studii acreditat/autorizat să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ, locaţie.

(2) Finalizarea operaţiunii de divizare prin absorbţie se realizează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale privind menţinerea acreditării şi a calităţii de persoană juridică a unităţii de învăţământ absorbante, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, în care sunt stabilite cel puţin următoarele elemente:

a) noua structură a unităţii de învăţământ constituite prin operaţiunea de divizare prin absorbţie;

b) menţinerea acreditării pentru unitatea de învăţământ constituită prin operaţiunea de divizarea prin absorbţie;

c) drepturile şi obligaţiile dobândite de unitatea de învăţământ absorbantă;

d) drepturile şi obligaţiile păstrate de unitatea/unităţile de învăţământ asupra căreia/cărora operează divizarea.

(3) Unitatea de învăţământ constituită prin divizarea prin absorbţie este acreditată şi are obligaţia de a se supune procesului de evaluare periodică, în termen de cel mult 1 an, de la finalizarea operaţiunii de divizare prin absorbţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Unitatea de învăţământ absorbantă constituită prin operaţiunea prevăzută la alin. (1) are obligaţia, după caz, de a parcurge procedura de acreditare prevăzută de art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nivelurile de învăţământ, filierele, profilurile, specializările/calificările profesionale, programele de studii, autorizate să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, pe formă de învăţământ şi locaţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) ARACIP propune, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale privind menţinerea acreditării şi a calităţii de persoană juridică, pentru unitatea de învăţământ de la care s-au divizat componente organizatorice.

(6) Divizarea prin constituirea unei noi unităţi de învăţământ se poate realiza prin divizarea din cadrul uneia sau a mai multor unităţi de învăţământ acreditate, după caz, a următoarelor componente organizatorice:

a) unul sau mai multe niveluri de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie;

b) una sau mai multe specializări/calificări acreditate/ autorizate să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie;

c) unui sau mai multe programe de studii acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ si/sau locaţie.

(7) Pentru realizarea procesului de reorganizare prin operaţiunea de divizare prevăzută la alin. (6) trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) unităţile care se supun operaţiunii de divizare trebuie să îşi menţină în structura sa cel puţin un nivel de învăţământ acreditat pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie;

b) unitatea de învăţământ care se constituie trebuie să cuprindă în structura sa cel puţin un nivel de învăţământ acreditat, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie.

(8) Finalizarea operaţiunii de divizare prin constituirea unei noi unităţi de învăţământ se realizează prin ordinul ministrului educaţiei naţionale privind înfiinţarea unităţii de învăţământ, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea Standardelor de calitate, în care se stabilesc drepturile şi Obligaţiile dobândite de unitatea de învăţământ nou-înfiinţată.

(9) Unitatea de învăţământ nou-constituită prin operaţiunea de divizare este acreditată şi are obligaţia de a se supune procesului de evaluare periodică, în termen de cel mult 1 an, de la finalizarea procesului de divizare.

(10) Menţinerea acreditării unităţii/unităţilor de învăţământ din care au fost divizate componente organizatorice de tipul celor prevăzute la alin. (6) se realizează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale privind menţinerea acreditării şi a calităţii de persoană juridică, la propunerea ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate, cu obligaţia de a se supune procesului de evaluare periodică, în termen de cel mult 1 an, de la finalizarea operaţiunii de divizare.

(11) Unitatea de învăţământ nou-constituită prin operaţiunea prevăzută la alin. (6) are obligaţia, după caz, de a parcurge procedura de acreditare prevăzută de art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nivelurile de învăţământ, specializările/calificările profesionale, programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 224. - Prin excepţie de la prevederile art. 221, reorganizarea unităţilor de învăţământ militar preuniversitar se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun de către ministrul educaţiei naţionale, ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne şi ministrul justiţiei.”

5. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Reţeaua şcolară este formată din totalitatea:

a) unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu;

b) unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura universităţilor de stat;

c) furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu.”

6. La articolul 61, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin organizarea reţelei şcolare, prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliul judeţean sau consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor asigură publicarea, pentru fiecare an şcolar, a unităţilor de învăţământ de stat, particulare şi confesionale acreditate, precum şi a furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu, care organizează legal activităţi de educaţie în vederea realizării opozabilităţii faţă de toţi beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei, aşa cum sunt aceştia definiţi la punctele 5 şi 6 din anexă.”

7. La articolul 61, alineatul (41) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(41) în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu aprobă organizarea reţelei şcolare prevăzute la alin. (2), ministrul educaţiei naţionale emite, până la sfârşitul anului şcolar, un ordin cu privire la aprobarea reţelei şcolare, inclusiv pentru înfiinţarea, desfiinţarea, fuziunea sau divizarea unităţilor de învăţământ de stat, confesional şi particular pentru unitatea administrativ-teritorială în cauză, cuprinzând toate grupele de nivel preşcolar, clasele de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi postliceal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare,”

8. La articolul 95 alineatul (1), litera j) se abrogă.

9. La articolul 95 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,o) înaintează Ministerului Educaţiei Naţionale reţeaua şcolară din raza lor teritorială în vederea publicării reţelei naţionale a învăţământului preuniversitar;”.

10. La articolul 129, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, în structura acestora, unităţi de învăţământ preuniversitar, fără personalitate juridică, în urma evaluării externe conform prevederilor art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) Unităţile de învăţământ preuniversitar, înfiinţate de universităţi de stat, sunt unităţi de învăţământ de stat, finanţate din bugetul de stat prin contractele instituţionale încheiate de universităţi cu Ministerului Educaţiei Naţionale, la nivelul standardelor de cost specifice pentru învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

11. La articolul 131, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 131. - (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, orice instituţie de învăţământ superior poate cuprinde următoarele componente organizatorice: facultăţi, departamente, institute, centre sau laboratoare, unităţi de proiectare, centre de consultanţă, clinici universitare, studiouri şi ateliere artistice, teatre, muzee, centre pentru formarea continuă a resurselor umane, unităţi de microproducţie şi prestări servicii, staţiuni didactice/baze didactice pentru aplicaţii şi performanţă în sport, staţiuni experimentale sau alte entităţi pentru activităţi de producţie şi transfer de cunoaştere şi tehnologie, precum şi unităţi de învăţământ preuniversitar. Îh structura instituţiilor de învăţământ superior funcţionează servicii tehnico-administrative.”

12. După articolul 131 se introduce un nou articol, articolul 1311, cu următorul cuprins:

„Art. 1311. - (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior, conform art. 129 alin. (11), sunt componente organizatorice conform art. 131 alin. (1), fără personalitate juridică, care se includ, de drept, în reţeaua şcolară prevăzută de art. 61 alin. (1), pe baza deciziei rectorului şi a ordinului ministrului educaţiei naţionale de autorizare de funcţionare provizorie/acreditare, comunicate autorităţilor administraţiei publice locale şi inspectoratului şcolar judeţean ori al municipiului Bucureşti.

(2) Universităţile care înfiinţează componente organizatorice, de tipul unităţilor de învăţământ preuniversitar, au următoarele drepturi:

a) de a participa la asigurarea finanţării cheltuielilor aferente procesului de organizare, funcţionare şi de învăţământ;

b) de a asigura angajarea de personal didactic şi nedidactic, universitatea având calitatea de angajator;

c) de a propune Ministerului Educaţiei Naţionale cifre de şcolarizare aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar din structura acestora în vederea includerii în hotărârea Guvernului de aprobare a cifrelor de şcolarizare.

(3) Consiliile de administraţie ale universităţilor aprobă regulamentele de organizare şi de funcţionare proprii, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate în structura acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după acreditare unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior, conform art. 129 alin. (11), sub forma de componente organizatorice conform art. 131 alin. (1) nu dobândesc personalitate juridică,”

13. La articolul 193, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Evaluarea prevăzută la alin. (3) se face de către ARACIS care cooptează, inclusiv, experţi internaţionali cu competenţe în domeniul ierarhizării şi clasificării instituţiilor de învăţământ superior, pe bază de selecţie, în echipele de evaluare, ARACIS include şi reprezentanţi ai studenţilor şi ai CNATDCU.”

14. Articolul 224 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 224. - (1) Statul român poate acorda anual burse pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, care doresc să studieze în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pe baza metodologiilor aprobate, prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale, ministrului pentru românii de pretutindeni şi ministrului afacerilor externe.

(2) Statul român poate acorda, anual, burse pentru cetăţenii străini care doresc să studieze în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, astfel:

a) în baza unor acorduri bilaterale;

b) în baza ofertei unilaterale a statului român;

c) la propunerea altor ministere prin hotărâre a Guvernului.

(3) Numărul de burse prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) se aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului privind cifrele de şcolarizare.

(4) Condiţiile de şcolarizare a românilor de pretutindeni şi a cetăţenilor străini, inclusiv, condiţiile de finanţare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(5) Instituţiile de învăţământ superior pot acorda burse românilor de pretutindeni şi cetăţenilor străini, în conformitate cu metodologiile proprii.”

15. La anexă, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Autorizarea de funcţionare provizorie este procesul prin care unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ/organizaţia interesată - pe baza evaluării eterne realizate, în condiţiile prezentei legi, de către agenţiile de asigurare a calităţii competente - dobândeşte calitatea de furnizor de educaţie, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, respectiv prin hotărâre a Guvernului. Autorizarea de funcţionare provizorie conferă dreptul de organizare a admiterii, precum şi de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ.”

16. La anexă, după punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 511, cu următorul cuprins:

„511. Unitatea tutelară este o unitate de învăţământ acreditată având cel puţin nivelul de învăţământ pentru care este desemnată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale să realizeze procedura de autorizare prevăzută de art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înfiinţării unei unităţi de învăţământ de stat.”

17. La anexă, punctul 52 se abrogă.

Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) ARACIP este instituţie publică, de interes naţional, în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu personalitate juridică, autofinanţată, cu buget propriu de venituri şi cheltuieli.”

2. La articolul 24 alineatul (3), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) efectuează, periodic, din 5 în 5 ani, evaluarea externă a unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate;”.

3. La articolul 24 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

„e1) efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educaţiei naţionale, evaluarea externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, acreditării şi înfiinţării de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;”.

4. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) ARACIP se finanţează integral din venituri proprii, cuprinse în buget propriu de venituri şi cheltuieli.”

5. La articolul 27 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) venituri obţinute pe bază de contracte privind evaluarea externă încheiate cu Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţii interesate în furnizarea de servicii de educaţie, aşa cum sunt acestea definite la pct. 34 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ori cu organizaţiile furnizoare de educaţie, aşa cum sunt acestea definite la art. 2 lit. b), după caz, pentru evaluarea externă în vederea acreditării conform prevederilor art. 29 alin. (4), precum şi prin contracte, pentru evaluarea externă, periodică, din 5 în 5 ani;”.

6. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în învăţământul preuniversitar evaluarea, în cadrul celor două etape ale acreditării, se face pentru fiecare nivel de învăţământ, pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învăţământ, pe fiecare locaţie, după caz, cu stabilirea capacităţii maxime de şcolarizare.”

7. La articolul 29, după alineatul (2) se introduc şase noi alineate, alineatele (21)-(26), cu următorul cuprins:

„(21) Prin derogare de la prevederile alin. (2) în învăţământul liceal precum şi în învăţământul profesional, pentru unităţile de învăţământ acreditate, evaluarea externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi/sau acreditării se realizează astfel:

a) pentru filiera teoretică prevăzută de art. 31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea externă se efectuează pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie;

b) pentru filiera vocaţională prevăzută de art. 31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea externă se efectuează pe profil, limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie;

c) pentru filiera tehnologică şi învăţământul profesional prevăzute de art. 31-332 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea externă se realizează pe tipuri de calificări profesionale de acelaşi nivel de calificare sau de nivel inferior, în cadrul aceluiaşi profil, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie.

(22) Tipul calificărilor profesionale din cadrul aceluiaşi profil, din cadrul filierei tehnologice şi din cadrul învăţământului profesional se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(23) Programul A două şansă poate fi organizat:

a) de către unităţi de învăţământ autorizate/acreditate pentru nivelurile de învăţământ primar şi/sau gimnazial sau pentru calificări corespunzătoare învăţământului profesional sau liceal;

b) de către consorţii şcolare înfiinţate în condiţiile art. 62 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca în cadrul consorţiului să existe cel puţin o unitate de învăţământ autorizată/acreditată pentru nivelurile de învăţământ primar, gimnazial, respectiv pentru calificările corespunzătoare învăţământului profesional sau liceal oferite în programul A două şansă.

(24) Unităţile de învăţământ acreditate pot să înfiinţeze alte specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, pe baza acordului ARACIP. Procedura privind acordul ARACIP se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(25) Palatele şi cluburile copiilor, precum şi cluburile sportive şcolare sunt acreditate şi se supun evaluării periodice, din 5 în 5 ani.

(26) înfiinţarea în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare de noi cercuri, respectiv discipline sportive se realizează pe baza acordului ARACIP. Procedura privind acordul ARACIP se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.11

8. La articolul 29, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (41)-(43), cu următorul cuprins:

„(41) Prin derogare de la prevederile alin, (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de masterat, organizate de universităţi acreditate, se realizează pe domenii de studii universitare de masterat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcţionare provizorie.

(42) Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de doctorat, organizate de universităţi acreditate în aceleaşi domenii de masterat acreditate conform alin. (41), se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcţionare provizorie.

(43) Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de doctorat, organizate de Academia Română, se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcţionare provizorie, cu îndeplinirea standardelor de calitate stabilite de ARACIS.”

9. După articolul 29 se introduc două noi articole, articolele 291 şi 292. cu următorul cuprins:

„Art. 291. - (1) în vederea asigurării exercitării dreptului fundamental la învăţătură, la cererea justificată, după caz, a părinţilor/tutorilor legali, a refugiaţilor, a cultelor recunoscute oficial de stat sau a unor organizaţii ale minorităţilor naţionale reprezentate în Parlamentul României, în situaţia în care autorităţile publice locale nu asigură, în mod corespunzător, conform cererilor, exercitarea acestui drept, în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea, Ministerul Educaţiei Naţionale înfiinţează, reorganizează şi constituie unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Inspectoratul şcolar judeţean ori al municipiului Bucureşti, după caz, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în raport cu domiciliul sau reşedinţa potenţialilor beneficiari direcţi ai educaţiei, aşa cum sunt aceştia definiţi la pct. 5 din anexa prevăzută de art. 365 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, analizează cererile şi emite, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării, un aviz motivat.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), avizul motivat şi analiza cererilor justificate, formulate de către cultele recunoscute oficial de stat sau de către organizaţii ale minorităţilor naţionale reprezentate în Parlamentul României, la solicitarea părinţilor/tutorilor legali, refugiaţilor, se elaborează şi se realizează, în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale prin direcţia de specialitate pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, respectiv prin direcţiile de specialitate competente, după caz, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Pe baza avizului motivat se desemnează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale o unitate tutelară, definită conform pct. 511 din anexa prevăzută la art. 365 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dintre unităţile de învăţământ acreditate, care încheie cu ARACIP, în termen de maximum 5 zile de la desemnare, un contract privind efectuarea evaluării externe pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie în vederea înfiinţării de către Ministerul Educaţiei Naţionale a unei unităţi de învăţământ de stat, cu respectarea prevederilor legale În vigoare.

(5) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), are obligaţia de a elabora un raport de evaluare internă, pe baza prevederilor art. 10, în raport cu intenţia de înfiinţare, pentru fiecare nivel de învăţământ, pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională şi pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învăţământ şi pe fiecare locaţie, după caz, în vederea parcurgerii procesului de evaluare, în cadrul procedurii de autorizare de funcţionare provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de maximum 30 de zile de la desemnare.

(6) Finanţarea cheltuielilor aferente etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în cazul înfiinţării de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în condiţiile alin. (1), se asigură prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(7) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), exercită atribuţiile aferente în vederea parcurgerii procedurii de autorizare de funcţionare provizorie stabilită prin art. 30 şi este sprijinită, în acest scop, de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratul şcolar judeţean ori al municipiului Bucureşti, după caz, pentru asigurarea de personal şi pentru spaţiu adecvat, în vederea desfăşurării procesului de învăţământ.

(8) ARACIP are obligaţia de a realiza procesul de evaluare externă, în cadrul procedurii de autorizare de funcţionare provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de maximum 20 de zile de la data depunerii raportului de evaluare internă, prevăzut la alin. (5), şi de a propune, în termen de 5 zile de la finalizarea evaluării, ministrului educaţiei naţionale ordinul privind autorizarea de funcţionare provizorie sau neautorizarea, după caz.

(9) Ministrul educaţiei naţionale emite ordinul prevăzut la alin. (8) în termen de 5 zile, pe baza propunerii ARACIP.

(10) Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) şi ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ordinul prin care se acordă autorizarea de funcţionare provizorie, prevăzut la alin. (8), reprezintă şi actul de înfiinţare, ca persoană juridică, a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(11) Ordinul ministrului educaţiei naţionale de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie şi de înfiinţare ca persoană juridică a unităţii de învăţământ de stat se comunică autorităţii publice locale în vederea includerii, de drept, în reţeaua şcolară a unităţii administrativ-teritoriale.

(12) Desfiinţarea oricărei unităţi de învăţământ se realizează, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(13) Unităţile de învăţământ înfiinţate în condiţiile prezentului articol au dreptul de a participa la procesul de reorganizare, în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 292. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Prevederile alin. (3)-(5), alin. (7)-(11) ale art. 291 sunt aplicabile în vederea înfiinţării.

(2) Finanţarea cheltuielilor aferente etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în cazul prevăzut la alin. (1), se asigură de către autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

10. La articolul 31, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării unui nivel de învăţământ sau a unei specializări/calificări, program de studii, în învăţământul preuniversitar, este de maximum 3 ani de la data absolvirii complete a unui nivel de învăţământ de către prima promoţie, sub sancţiunea şcolarizării în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere. Nivelul preşcolar are o durată de 3 ani;”.

11. După articolul 31 se introduc două noi articole, articolele 311 şi 312, cu următorul cuprins:

„Art. 311. - (1) De la data ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie, furnizorul de educaţie/unitatea de învăţământ preuniversitar desfăşoară proces de învăţământ în lichidare, având obligaţia de a asigura şcolarizarea elevilor până la finalizarea absolvirii respectivului nivel de învăţământ.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în cazul în care, din motive întemeiate, nu se mai poate asigura şcolarizarea elevilor în condiţiile menţinerii standardelor de calitate, furnizorul de educaţie/unitatea de învăţământ preuniversitar solicită autorităţilor publice locale, Ministerului Educaţiei Naţionale, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor recunoscute oficial de stat care au participat la înfiinţare, după caz, reorganizarea prin fuziune sau divizare, după caz.

(3) Inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti emite, în termen de 30 de zile, un raport cu privire la standardele de calitate necesare pentru asigurarea şcolarizării, precum şi propuneri privind procesul de reorganizare.

Art. 312. - Termenele prevăzute la art. 291 alin. (2), (3), (5), (8) şi (9) se aplică şi în cazul procedurii de acreditare prevăzute la art. 31.”

12. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Pe baza raportului ARACIP prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate de către un furnizor de educaţie/unitate de învăţământ se emite ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru intrarea în proces de lichidare, fără dreptul de a înscrie noi preşcolari şi/sau elevi, începând cu anul şcolar următor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

13. La articolul 35, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pot desfăşura activităţi de învăţământ preuniversitar şi pot utiliza denumirile de liceu, şcoală, grădiniţă sau altele similare numai unităţile de învăţământ preuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate.”

14. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

,,(21) Desfăşurarea activităţilor de învăţământ preuniversitar cu încălcarea prevederilor legale privind tratamentul elevilor/preşcolarilor, utilizarea de personal necalificat sau gestionarea frauduloasă a resurselor financiare atrage ridicarea autorizaţiei de funcţionare a furnizorului de educaţiei şi/sau desfiinţarea respectivei unităţi de învăţământ.”

Art. IV. - Procedurile privind asigurarea calităţii educaţiei astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi procedurile de reorganizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, astfel cum sunt reglementate prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

p. Ministrul pentru românii de pretutindeni,

Debelka Boglarka Lilla,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 48.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea valorii maxime a sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate şi ale Regulamentului delegat (UE) nr. 2017/1.165 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii de anumite fructe,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă valoarea maximă a sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar în cuantum de 200 mii lei necesar plăţii ajutorului care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe pentru măsura retragerii de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/1.165 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii de anumite fructe, şi se asigură ca sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă - FEGA, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018.

(2) Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb euro-leu, în conformitate cu prevederile art. 36 lit. c) şi art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro.

(3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează plăţile până la data de 30 septembrie 2018, potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/1.165 al Comisiei.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 429.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII Şl JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. M.81 din 9 mai 2018

Nr. 2.181 din 7iunie 2018

Nr. 1.692 din 21 mai 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYCATERING” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYCATERING” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica11 - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Mihai-Viorel Fifor

Eugen Orlando Teodorovici

Lia-Olguţa Vasilescu

 

ANEXĂ

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Societatea Comercială „RO-ARMYCATERING” - S A , filială a Companiei Naţionale „Romtehnica” - S A.

Sediul/Adresa: bd. Timişoara nr. 5C, sectorul 6, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO28980435

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

55.000,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

54.920,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

80,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

54.000,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

53.950,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

32.164,00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

520,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

20.750,00

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

20.064,10

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

18.165,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.899,10

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

235,90

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

450,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

516,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

50,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.000,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

940,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

60,00

50,00

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

10,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

5,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

5,00

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

5,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

745,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

745,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

630,00

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

590,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.805,66

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.176,46

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

93,08

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

981,82

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

 

9

 

Plăţi restante

56

 

10

 

Creanţe restante

57

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru completarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 20.384 din 17 mai 2018 prin care se solicită aprobarea prezentului

ordin,

ţinând seama de prevederile art. 6 alin. (2) pct. 1 din Statutul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - SA. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. I. - La articolul 22 din Instrucţiunile privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 şi 1.039 bis din 23 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:

„(8) Pentru vagoanele de călători scadente la reparaţiile planificate de tip RTG sau RP în perioada 1 iunie 2018-31 decembrie 2018 termenul de reparaţie planificată de tip RTG sau RP se poate prelungi prin majorarea normei de timp cu cel mult 6 luni calendaristice şi fără a depăşi data-limită de circulaţie de 31.12.2018,

(9) Vagoanele de călători cărora li s-a prelungit termenul de reparaţie planificată conform art. 22 alin. (8) pot circula numai în trenurile de trafic intern cu viteza maximă de 140 km/h.”

Art. II. - Prelungirea termenului de reparaţie planificată pentru vagoanele de călători conform art. I se face după efectuarea unei revizii planificate de tip RTI 2, în subunităţi proprii operatorului de transport feroviar, menţionate în anexa la Certificatul ERI pentru efectuarea acestui tip de serviciu, pe baza unei specificaţii tehnice avizate de Autoritatea Feroviară Română.

Art. III. - Operatorii de transport feroviar de călători vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 1.085.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior

 

Având în vedere prevederile art. 216-220 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.330/2018 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.),

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.145/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 2 februarie 2017.

Art. 3. - Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior, Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării şi Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 3.921.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior

 

CAPITOLUL I

Misiunea, rolul şi atribuţiile Consiliului Naţional da Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior

 

Art. 1. - (1) Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior, denumit în continuare CNSPIS, este un organism consultativ de nivel naţional, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Misiunea sa este de sprijinire a activităţilor Ministerului Educaţiei Naţionale în exercitarea atribuţiilor acestuia.

Art. 2. - (1) CNSPIS are ca atribuţii principale elaborarea şi actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învăţământului superior şi prognoza evoluţiei acestuia în raport cu dinamica pieţei muncii.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, publică anual datele corespunzătoare indicatorilor realizaţi de CNSPIS.

Art. 3. - CNSPIS are următoarele sarcini:

a) propune MEN o prognoză pentru cifra de şcolarizare pentru anul universitar următor;

b) propune MEN o metodologie de repartizare preliminară a locurilor bugetate pe universităţi;

c) participă la realizarea unui sistem de indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior, corelat cu sistemele de indicatori statistici de referinţă la nivel european din domeniu;

d) monitorizează indicatorii propuşi sistemului;

e) îndeplineşte şi alte sarcini la solicitarea expresă a ministrului educaţiei naţionale.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea CNSPIS

 

Art. 4. - CNSPIS este format din 17 membri, selectaţi pe baza performanţelor lor ştiinţifice cu relevanţă internaţională şi numiţi prin ordin al ministrului educaţiei naţionale,

Art. 5. - Mandatul membrilor CNSPIS este de 4 ani şi poate fi reînnoit, fără a depăşi 8 ani.

Art. 6. - (1) Mandatul de membru poate înceta înainte de termen:

a) prin revocare de către ministrul educaţiei naţionale pentru încălcarea normelor etice şi de deontologie sau dacă nu se implică în mod sistematic în activităţile CNSPIS;

b) prin demisie.

(2) Se consideră că un membru nu se implică în mod sistematic în activităţile CNSPIS în următoarele cazuri:

a) absentează nemotivat la 3 şedinţe consecutive sau la oricare 50% din şedinţele CNSPIS în decursul unui an;

b) în alte cazuri stabilite prin regulamentul intern de funcţionare.

(3) Revocarea poate fi solicitată ministrului educaţiei naţionale de către Biroul operativ al CNSPIS.

Art. 7. - (1) în cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNSPIS se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Mandatul noului membru continuă, în ceea ce priveşte durata, cât mandatul aferent locului rămas vacant.

Art. 8. - (1) CNSPIS are un preşedinte, 2 vicepreşedinţi, un secretar general şi un purtător de cuvânt. Odată cu numirea componenţei CNSPIS ministrul educaţiei naţionale desemnează preşedintele şi vicepreşedinţii.

(2) Secretarul general şi purtătorul de cuvânt sunt numiţi de către preşedintele CNSPIS. Preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general şi purtătorul de cuvânt constituie Biroul operativ al CNSPIS, care rezolvă problemele administrative şi curente ale CNSPIS.

(3) O persoană nu poate ocupa funcţia de preşedinte al CNSPIS pentru o perioadă cumulată mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost preşedinte şi de eventualele întreruperi.

(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii pot fi revocaţi din respectivele funcţii de conducere de către ministrul educaţiei naţionale sau prin votul secret a cel puţin două treimi din membrii CNSPIS, la cererea unuia ori mai multor membri ai CNSPIS. Revocarea se aprobă de către ministrul educaţiei naţionale.

Art. 9. - Preşedintele CNSPIS are următoarele atribuţii:

a) îndeplineşte mandatul atribuit explicit prin hotărârea membrilor CNSPIS;

b) conduce şedinţele de lucru ale CNSPIS;

c) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CNSPIS, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificată prin hotărâre a membrilor CNSPIS, la cererea oricărui membru al CNSPIS;

d) asigură legătura operativă a CNSPIS cu ministrul educaţiei naţionale în vederea informării acestuia despre activitatea CNSPIS;

e) reprezintă CNSPIS în relaţia cu terţii.

Art. 10. - În absenţa preşedintelui sau atunci când acesta este în imposibilitate de a-şi exercita funcţia, atribuţiile şi competenţele sale sunt preluate de un vicepreşedinte.

Art. 11. - (1) Pentru realizarea diferitelor activităţi, membrii CNSPIS se pot constitui în grupuri de lucru, temporare ori permanente.

(2) în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale şi în anumite situaţii, CNSPIS poate consulta experţi în domeniul legislaţiei, educaţiei, prognozei şi statisticii, care îşi vor desfăşura activitatea pe baza unui mandat acordat de către CNSPIS.

(3) Experţii consultaţi sunt nominalizaţi prin hotărâre a Biroului operativ al CNSPIS.

Art. 12. - Pentru a adopta o hotărâre, membrii CNSPIS pot vota în cadrul şedinţelor atât direct, cât şi de la distanţă, conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 13. - (1) De regulă, hotărârile CNSPIS se iau în cadrul şedinţelor.

(2) Pentru luarea hotărârilor în cadrul şedinţelor CNSPIS este necesară prezenţa a cel puţin 9 membri.

(3) Prezenţa la şedinţele CNSPIS poate fi asigurată fizic şi prin videoconferinţă.

(4) în cazuri excepţionale, la solicitarea preşedintelui, se pot lua hotărâri prin exprimarea votului prin mijloace electronice. În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, hotărârile se pot adopta numai dacă cel puţin 9 membri ai CNSPIS votează, în vederea asigurării posibilităţii de vot electronic, documentele supuse aprobării sunt transmise membrilor cu cel puţin 24 de ore înaintea termenului-limită pentru exprimarea votului.

(5) Hotărârile CNSPIS se aprobă cu majoritatea simplă a celor prezenţi sau a celor care şi-au exprimat votul electronic.

Art. 14. - CNSPIS adoptă un regulament intern de funcţionare, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului regulament.

Art. 15. - Şedinţele CNSPIS se convoacă de către ministrul educaţiei naţionale, de către preşedintele CNSPIS sau la cererea a cel puţin o treime din membrii CNSPIS.

Art. 16. - Ministrul educaţiei naţionale sau un reprezentant al acestuia poate participa la şedinţele CNSPIS, în calitate de observator, la invitaţia Biroului operativ al CNSPIS.

Art. 17. - CNSPIS poate invita în cadrul şedinţelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori şi/sau de consultanţi, prin preşedinte sau altă persoană desemnată de acesta.

 

CAPITOLUL III

Finanţarea CNSPIS

 

Art. 18. - Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CNSPIS şi grupurilor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MEN, prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) sau prin alte mijloace legal constituite.

Art. 19. - Administrarea şi gestionarea resurselor destinate activităţilor CNSPIS sunt asigurate de UEFISCDI, în conformitate cu hotărârile CNSPIS, în condiţiile legii.

Art. 20. - Pentru activitatea desfăşurată în afara activităţii de bază, participarea la şedinţe sau grupuri de lucru, membrii CNSPIS şi membrii grupurilor de lucru sunt remuneraţi, la nivelul de încadrare pentru un profesor universitar, în categoria tranşei de vechime în învăţământ peste 25 de ani, corespunzătoare gradaţiei 5 potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu o retribuţie egală cu 1/20 din valoarea brută a salariului de bază al acestuia.

Art. 21. - Membrilor CNSPIS şi experţilor consultaţi le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă şi cazare necesare îndeplinirii atribuţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 22. - Remunerarea activităţii desfăşurate în afara activităţii de bază de către membrii CNSPIS sau a grupurilor de lucru ale CNSPIS şi decontarea cheltuielilor de transport, diurnă şi cazare ale acestora pentru participarea la şedinţe, conferinţe, seminare de profil, workshopuri, susţineri de prelegeri, prezentări sau reuniuni de lucru se fac în condiţiile legii şi în limitele bugetului alocat.

 

CAPITOLUL IV

Relaţia instituţională CNSPIS – UEFISCDI

 

Art. 23. - UEFISCDI asigură sprijinul tehnic şi executiv pentru activitatea CNSPIS, conform solicitărilor CNSPIS şi normelor legale în vigoare.

Art. 24. - UEFISCDI, prin departamentele sale şi conform prevederilor legale, are următoarele atribuţii:

a) administrează şi gestionează resursele destinate activităţilor CNSPIS, în condiţiile legii şi în conformitate cu hotărârile CNSPIS;

b) asigură secretariatul tehnic al CNSPIS;

c) asigură buna desfăşurare a activităţii curente a CNSPIS în relaţiile cu MEN, instituţiile de învăţământ superior, cu instituţiile de cercetare, dezvoltare, inovare şi cu alte organizaţii şi instituţii publice sau private.

Art. 25. - (1) Secretariatul tehnic pune la dispoziţia membrilor şi a Direcţiei generale învăţământ universitar din MEN o minută a şedinţei, în format electronic, în termen de 48 de ore de la aprobarea sa de către Biroul operativ al CNSPIS.

(2) Minuta consemnează lista tuturor participanţilor, subiectele discutate şi hotărârile adoptate.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.