MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 503/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 503         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 19 iunie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

129. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 

468. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

427. - Hotărâre privind aprobarea programului de interes naţional „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” şi a programului de interes naţional „Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale”

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

218. - Decizie privind numirea domnului Lucian Pătraşcu în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.94. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) şi art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate

 

538/2.186/1.657. - Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Electrificare CFR” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

3.914. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Atribuţiile Autorităţii naţionale de supraveghere sunt, În principal, reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor; şi prin legislaţia naţională de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 119 din 4 mai 2016.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale se asigură Autorităţii naţionale de supraveghere, la un nivel corespunzător, resurse umane, tehnice şi financiare, sediu şi infrastructură.”

3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Autoritatea naţională de supraveghere nu poate fi supusă nici unui mandat imperativ sau reprezentativ, nici unor influenţe externe directe sau indirecte ori vreunei instrucţiuni sau dispoziţii de la o parte externă, în cadrul îndeplinirii sarcinilor şi al exercitării competenţelor sale.”

4. La articolul 3, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(5) în exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere emite decizii şi instrucţiuni obligatorii pentru autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice de drept privat şi orice alte organisme, precum şi pentru persoanele fizice a căror activitate intră sub incidenţa legislaţiei referitoare la protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, denumite în continuare entităţi.

.....................................................................................................................................

(7) în exercitarea atribuţiilor legale ale Autorităţii naţionale de supraveghere, entităţile prevăzute la alin. (5) sunt obligate să îi acorde sprijinul solicitat şi să îi comunice sau, după caz, să îi pună la dispoziţie informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin, în condiţiile legii.”

5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Raportul anual se transmite Senatului României, Camerei Deputaţilor, Guvernului României, Comisiei Europene şi Comitetului european pentru protecţia datelor. Raportul anual se dă publicităţii în cel mult 30 de zile de la data transmiterii către Senatul României,”

6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Poate fi numită în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere orice persoană cu cetăţenia română, absolventă a unei instituţii de învăţământ superior juridic, în condiţiile legii. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt persoane independente politic, cu o solidă competenţă profesională, inclusiv în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, o vechime de minimum 10 ani în specialitate, o bună reputaţie şi care se bucură de o înaltă probitate civică.”

7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Mandatul preşedintelui, respectiv al

vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcţie, incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private, imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, în cazul pensionării din oficiu ori în caz de deces.

(2) Revocarea din funcţie a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere se face de plenul Senatului, ca urmare a încălcării grave a dispoziţiilor prezentei legi, dacă nu mai îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru numire sau în cazul unor abateri grave în îndeplinirea atribuţiilor.

(3) Demisia, incompatibilitatea, îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de lege, imposibilitatea de îndeplinire a funcţiei sau decesul se constată de către Biroul permanent al Senatului, în cel mult 15 zile de la apariţia cauzei care determină încetarea mandatului.

(4) Perioada de îndeplinire a funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere constituie vechime în specialitate juridică.”

8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Preşedintele Autorităţii naţionale de

supraveghere are, în principal, următoarele atribuţii:

a) organizează şi coordonează activitatea Autorităţii naţionale de supraveghere;

b) asigură monitorizarea aplicării Regulamentului general privind protecţia datelor;

c) asigură monitorizarea aplicării legislaţiei naţionale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;

d) asigură monitorizarea aplicării şi a altor dispoziţii legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

e) poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal; este solicitat, în vederea emiterii de avize, în numele Autorităţii naţionale de supraveghere, atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal;

f) primeşte şi urmăreşte soluţionarea, în condiţiile legii, a petiţiilor şi cererilor adresate Autorităţii naţionale de supraveghere şi decide asupra acestora;

g) încadrează, în condiţiile legii, personalul Autorităţii naţionale de supraveghere şi exercită dreptul de autoritate administrativă şi disciplinară asupra acestora;

h) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

i) asigură cooperarea cu instituţii similare din străinătate şi reprezentarea în cadrul Comitetului european pentru protecţia datelor, prevăzut la art. 68 din Regulamentul general privind protecţia datelor;

j) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de prezenta lege, de actele normative care reglementează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii naţionale de supraveghere.

(2) în cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere se organizează şi funcţionează cabinetul preşedintelui, iar angajarea personalului acestuia se efectuează în condiţiile legii.”

9. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere îşi exercită atribuţiile de control din oficiu sau la cerere.”

10. Articolul 13 se abrogă.

11. După articolul 14 se introduc două noi capitole, capitolul III1, cuprinzând articolele 141-148, şi capitolul III2, cuprinzând articolele 149-1411, cu următorul cuprins:

 

„CAPITOLUL 1111

Exercitarea atribuţiilor de control şi de soluţionare a plângerilor

 

SECŢIUNEA 1

Activitatea de control

 

Art. 141. - (1) Autoritatea naţională de supraveghere efectuează investigaţii, în cazurile şi condiţiile prevăzute în competenţa sa, prin personalul împuternicit în acest scop, potrivit legii, de către preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere, denumit în continuare personal de control.

(2) Personalul de control are dreptul să efectueze investigaţii, inclusiv inopinate, să ceară şi să obţină de la operator şi persoana împuternicită de operator, precum şi după caz, de la reprezentantul acestora, la faţa locului şi/sau în termenul stabilit, orice informaţii şi documente, indiferent de suportul de stocare, să ridice copii de pe acestea, să aibă acces la oricare dintre incintele operatorului şi persoanei împuternicite de operator, precum şi să aibă acces şi să verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, necesare desfăşurării investigaţiei, în condiţiile legii.

(3) în situaţia în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), Autoritatea naţională de supraveghere poate solicita autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta. O copie a autorizaţiei judiciare se comunică obligatoriu entităţii controlate înainte de începerea investigaţiei.

(4) Cererea de autorizare se judecă în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Judecătorul se pronunţă asupra cererii de autorizare în termen de cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii. Încheierea se motivează şi se comunică Autorităţii naţionale de supraveghere şi entităţii controlate în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

(5) în cazul în care investigaţia trebuie desfăşurată, inclusiv simultan, în mai multe spaţii deţinute de către entitatea controlată, Autoritatea naţională de supraveghere va introduce o singură cerere, instanţa pronunţându-se printr-o încheiere în care se vor indica spaţiile în care urmează să se desfăşoare investigaţia.

(6) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informaţiile de natură să justifice investigaţia, iar judecătorul sesizat este ţinut să verifice dacă cererea este întemeiată.

(7) încheierea prevăzută la alin, (3) poate fi atacată cu contestaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 72 de ore de la comunicarea acesteia potrivit alin. (4). Contestaţia nu este suspensivă de executare.

(8) în toate situaţiile, investigaţia nu poate începe înainte de ora 8,00 şi nu poate continua după ora 18,00 şi trebuie efectuată în prezenţa persoanei la care se efectuează investigaţia sau a reprezentantului său. Investigaţia poate continua şi după ora 18,00 numai cu acordul scris al persoanei la care se efectuează aceasta sau a reprezentantului său.

(9) Identificarea şi păstrarea obiectelor, precum şi punerile de sigilii se fac conform dispoziţiilor din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize şi audierea persoanelor ale căror declaraţii sunt considerate relevante şi necesare desfăşurării investigaţiei.

(11) în activitatea de control, Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune aplicarea de măsuri corective prevăzute la art. 58 alin. (2) din Regulamentul general privind protecţia datelor, inclusiv de sancţiuni contravenţionale, poate formula recomandări şi poate sesiza alte autorităţi competente, după caz.

(12) în cazul operaţiunilor comune desfăşurate pe teritoriul României la care participă şi personalul desemnat de o altă autoritate de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene, acesta îşi îndeplineşte atribuţiile în limitele împuternicirii emise de preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere.

Art. 142. - (1) Sancţiunile contravenţionale principale pe care le aplică Autoritatea naţională de supraveghere, potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) şi i) din Regulamentul general privind protecţia datelor, sunt mustrarea şi amenda. Aplicarea amenzii se face în condiţiile art. 83 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

(2) în căzui în care există posibilitatea ca, prin operaţiunile de prelucrare pe care un operator sau o persoană împuternicită de operator intenţionează să le efectueze, să se încalce legislaţia aplicabilă, Autoritatea naţională de supraveghere emite o avertizare, potrivit art. 58 alin. (2) lit. a) din Regulamentul general privind protecţia datelor,

(3) în funcţie de circumstanţele fiecărui caz, masurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi aplicate în mod distinct sau alături de alte măsuri corective prevăzute la art. 58 alin (2) din Regulamentul general privind protecţia datelor şi la art. 143 alin. (5) şi (6) din prezenta lege

(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp sau al celor constând în săvârşirea, în baza aceleiaşi rezoluţii, la intervale diferite de timp, a mai multor acţiuni sau inacţiuni, care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi contravenţii, prescripţia începe să curgă de la data constatării sau de la data încetării ultimului act ori fapt săvârşit, dacă acest moment intervine anterior constatării.

(5) Termenul de prescripţie prevăzut la alin. (4) se întrerupe prin efectuarea oricărui act de procedură în cazul investigat, fără să poată depăşi 4 ani de la data săvârşirii faptei. Întreruperea produce efecte faţă de toţi participanţii la săvârşirea respectivei încălcări.

(6) Amenzile prevăzute la alin. (1), stabilite în euro la art. 83 alin. (4)-(6) din Regulamentul general privind protecţia datelor, se aplică şi se achita în lei, la cursul oficial al Băncii Naţionale a României de la data aplicării.

Art. 143. - (1) în cazul prelucrărilor care intră în competenţa de control a Autorităţii naţionale de supraveghere, cu excepţia celor transfrontaliere, constatarea faptelor şi aplicarea măsurilor prevăzute la art. 142 alin. (1) şi (2) se fac prin proces-verbal de constatare/sancţionare încheiat de personalul de control.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care cuantumul amenzii depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, aplicarea amenzii se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, care are la bază procesul-verbal de constatare şi raportul personalului de control.

(3) în cazul prelucrărilor transfrontaliere care atrag competenţa Autorităţii naţionale de supraveghere în calitate de autoritate de supraveghere principală, constatarea faptelor se face prin proces-verbal încheiat de personalul de control, iar aplicarea măsurilor prevăzute la art. 142 alin. (1) şi (2), prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, care are la bază procesul-verbal de constatare şi raportul personalului de control.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul în care autoritatea de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene a refuzat propunerea de a acţiona în calitate de autoritate de supraveghere principală, înaintată de Autoritatea naţională de supraveghere.

(5) Aplicarea măsurilor corective care constau în obligarea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator să respecte cererile persoanei vizate de exercitare a drepturilor, să asigure conformitatea operaţiunilor de prelucrare cu dispoziţiile legale aplicabile, obligarea operatorului să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecţiei datelor cu caracter personal se poate face prin proces-verbal de constatare/ sancţionare încheiat de personalul de control sau prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere.

(6) Aplicarea măsurilor corective care constau, după caz, în limitarea temporară sau definitivă, interdicţia asupra prelucrării, rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal, restricţionarea prelucrării, notificarea acestor acţiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, retragerea unei certificări sau obligarea organismului de certificare să retragă o certificare eliberată sau să nu elibereze o certificare în cazul în care cerinţele de certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite, suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională se dispune numai prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere.

(7) Decizia trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale Autorităţii naţionale de supraveghere şi numele reprezentantului legal al acesteia, datele de identificare ale operatorului/persoanei împuternicite de operator, codul numeric personal, după caz, descrierea faptelor şi a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea măsurii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabileşte şi se sancţionează fapta, măsurile corective aplicate, termenul şi modalitatea de plată a amenzii, după caz, termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa de judecată competentă.

Art. 144. - (1) împotriva procesului-verbal de constatare/sancţionare şi/sau a deciziei de aplicare a măsurilor corective, după caz, operatorul sau persoana împuternicită de operator poate introduce contestaţie la secţia de contencios administrativ a tribunalului competent, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare. Hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia poate fi atacată numai cu apel. Apelul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile, instanţele competente sunt cele din România.

(2) Procesul-verbal de constatare/sancţionare sau decizia preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere necontestată în termen de 15 zile de la data înmânării, respectiv comunicării, constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate. Introducerea contestaţiei prevăzute la alin. (1) suspendă numai plata amenzii, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.

(3) Termenul de plată a amenzii este de 15 zile de la data înmânării, respectiv de la data comunicării procesului-verbal de constatare/sancţionare sau a deciziei preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere.

Art. 145. - (1) Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune publicarea de către operator sau persoana împuternicită de operator a oricărei măsuri corective aplicate, cu suportarea de către aceştia a costurilor aferente.

(2) în cazul nerespectării măsurilor dispuse sau în cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor informaţiilor şi documentelor solicitate în cadrul procedurii de investigaţie ori în cazul refuzului de supunere la investigaţie, Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune, prin decizie, aplicarea unei amenzi cominatorii de până la 3.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie.

(3) Decizia prevăzută la alin. (2) constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate. Împotriva acestei decizii se poate introduce contestaţie în condiţiile art. 144 alin. (1).

Art. 146. - (1) Procedura de efectuare a investigaţiilor de către personalul de control al Autorităţii naţionale de supraveghere, în exercitarea atribuţiilor legale, se reglementează prin decizia preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Activitatea de soluţionare a plângerilor

 

Art. 147. - (1) Orice persoană vizată care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare are dreptul de a depune plângere la Autoritatea naţională de supraveghere, în special în cazul în care reşedinţa sa obişnuită, locul său de muncă sau presupusa încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României. Plângerea poate fi depusă inclusiv prin mijloacele electronice de comunicare.

(2) Plângerea se înaintează personal sau prin reprezentant, cu anexarea împuternicirii emise în condiţiile legii de un avocat sau a procurii notariale, după caz. Plângerea poate fi depusă şi de către mandatarul persoanei vizate care este soţ sau rudă până la gradul al doilea inclusiv.

(3) în cazul în care plângerea este depusă prin intermediul unui organism, al unei organizaţii, al unei asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, acestea trebuie să dovedească faptul că au fost constituite legal, cu un statut ce prevede obiective de interes public, şi că sunt active în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia datelor lor cu caracter personal. În acest caz, la plângere se anexează inclusiv împuternicirea sau procura notarială, după caz, conform alin. (2), din care să rezulte limitele mandatului acordat de persoana vizată.

Art. 148. - (1) procedura de soluţionare a plângerilor se reglementează prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Autoritatea naţională de supraveghere informează persoana vizată cu privire la admisibilitatea plângerii, în termen de cel mult 45 de zile de la înregistrare. În cazul în care se constată că informaţiile din plângere sau documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, Autoritatea naţională de supraveghere solicită persoanei vizate să completeze plângerea pentru a putea fi considerată admisibilă în vederea efectuării unei investigaţii. Un nou termen de cel mult 45 de zile curge de la data completării plângerii.

(3) Autoritatea naţională de supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluţia sau cu rezultatul investigaţiei întreprinse în termen de 3 luni de la data la care s-a comunicat acesteia că plângerea este admisibilă potrivit alin. (2). Informarea va cuprinde şi calea de atac împotriva Autorităţii naţionale de supraveghere.

(4) Dacă este necesară efectuarea unei investigaţii mai amănunţite sau coordonarea cu alte autorităţi de supraveghere în conformitate cu art. 57 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecţia datelor, Autoritatea naţională de supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluţia investigaţiei, din 3 în 3 luni, până la finalizarea acesteia. Rezultatul investigaţiei se aduce la cunoştinţa persoanei vizate în termen de cel mult 45 de zile de la finalizarea acesteia.

(5) în cadrul procedurii de soluţionare a plângerilor, investigaţiile se efectuează în conformitate cu dispoziţiile art. 141-146.

(6) în cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (2)-(4), persoana vizată se poate adresa secţiei de contencios administrativ a tribunalului competent, după parcurgerea procedurii prealabile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Recursul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile, instanţele competente sunt cele din România.

 

CAPITOLUL III2

Căi de atac judiciare

 

Art. 149. - (1) Dacă în urma exercitării atribuţiilor sale legale, Autoritatea naţională de supraveghere apreciază că au fost încălcate oricare dintre drepturile persoanelor vizate garantate de reglementările legale din domeniul protecţiei datelor personale, poate sesiza instanţa competentă, potrivit legii. Persoana vizată dobândeşte de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citată în această calitate. Dacă persoana vizată îşi însuşeşte acţiunea, încetează calitatea procesuală activă a Autorităţii naţionale de supraveghere. Dacă persoana vizată nu îşi însuşeşte acţiunea formulată de Autoritatea naţională de supraveghere, instanţa anulează cererea potrivit Codului de procedură civilă.

(2) Acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac ordinare sau extraordinare, formulate de Autoritatea naţională de supraveghere, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi persoanei vizate care îşi însuşeşte acţiunea formulată de Autoritatea naţională de supraveghere în condiţiile alin. (1).

Art. 1410. - (1) Contestarea actelor emise de Autoritatea naţională de supraveghere în activitatea de control şi de soluţionare a plângerilor se efectuează potrivit art. 144 şi 148.

(2) Actele administrative emise de Autoritatea naţională de supraveghere în exercitarea atribuţiilor legale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot fi contestate la secţia de contencios administrativ a tribunalului competent.

(3) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

Art. 1411. - (1) Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii naţionale de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instanţei competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislaţia aplicabilă, care le-au fost încălcate.

(2) în cazul în care a fost introdusă o cerere în justiţie cu acelaşi obiect şi având aceleaşi părţi, Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune suspendarea sau/şi clasarea plângerii, după caz.

(3) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

(4) Instanţa competentă este cea de la sediul operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ori de la reşedinţa obişnuită a persoanei vizate. Cererea este scutită de taxă de timbru.”

12. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, împreună cu structura organizatorică a Autorităţii, se întocmesc de Autoritatea naţională de supraveghere şi se aprobă de Biroul permanent al Senatului.

(2) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 85. Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente se aprobă de preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere.”

13. La articolul 15, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

14. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Numirea, angajarea, promovarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi, după caz, de muncă ale personalului Autorităţii naţionale de supraveghere se fac prin decizie a preşedintelui acesteia, în condiţiile legii.”

15. La articolul 16, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

„(31) Activitatea desfăşurată de personalul de specialitate cu studii juridice în cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere constituie vechime în specialitatea studiilor absolvite,

(32) Personalul de conducere şi execuţie de altă specialitate decât cea juridică din cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere beneficiază de vechime în specialitatea studiilor absolvite.”

Art. II. - (1) Guvernul pune la dispoziţie Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în condiţiile legii, sediul necesar exercitării efective şi corespunzătoare a atribuţiilor sale,

(2) În măsura în care nu se asigură sediul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate proceda, în condiţiile legii, la închirierea sau la achiziţionarea unui sediu de pe piaţa liberă imobiliară, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

Art. III. - Pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor legale, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dispune de:

a) două autoturisme pentru conducerea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: preşedinte şi vicepreşedinte;

b) două autoturisme pentru parcul auto comun;

c) 6 autoturisme pentru activităţile specifice, respectiv pentru asigurarea competenţelor şi sarcinilor de monitorizare şi control ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu sarcinile trasate statului membru prin Regulamentul general privind protecţia datelor, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) un consum lunar de carburant de 500 l/autoturism; nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat.

Art. IV. - După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va fi pus în acord cu dispoziţiile acesteia.

Art. V. - (1) La data de 25 mai 2018 se abrogă Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare,

(2) Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecţia datelor şi la legislaţia de punere în aplicare a acestuia.

Art. VI. - (1) Dispoziţiile Regulamentului general privind protecţia datelor se aplică plângerilor şi sesizărilor depuse şi înregistrate la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal începând cu data aplicării acestuia, precum şi celor depuse înainte de 25 mai 2018 şi aflate în curs de soluţionare. Investigaţiile efectuate pentru soluţionarea acestora şi investigaţiile din oficiu, începute anterior datei de 25 mai 2018 şi nefinalizate la această dată, sunt supuse dispoziţiilor aceluiaşi regulament.

(2) Constatarea faptelor şi aplicarea măsurilor corective, inclusiv a sancţiunilor contravenţionale, după data de 25 mai 2018, se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor şi cu cele ale dispoziţiilor legale de punere în aplicare a acestuia, ale Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

(3) în cazul în care Regulamentul general privind protecţia datelor şi dispoziţiile legale de punere în aplicare a acestuia prevăd o sancţiune mai gravă, contravenţia săvârşită anterior datei de 25 mai 2018 va fi sancţionată conform dispoziţiilor actelor normative în vigoare la data săvârşirii acesteia. În situaţiile în care, potrivit Regulamentului general privind protecţia datelor şi dispoziţiilor legale de punere în aplicare a acestuia, fapta nu mai este considerată contravenţie, aceasta nu se mai sancţionează, chiar dacă a fost săvârşită înainte de data de 25 mai 2018.

Art. VII. - Procesele aflate în curs de judecată la data de 25 mai 2018 rămân supuse legii aplicabile la data începerii acestora.

Art. VIII. - (1) Prezenta lege creează cadrul instituţional necesar aplicării în România în principal a prevederilor art. 51-55, art. 57-59, art. 62, 68, 77, 79, 80 şi ale art. 82-84 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

(2) Prezenta lege intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1 şi 6-11, art. VI şi VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018.

Art. IX. - Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta lege transpune dispoziţiile art. 41 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 15 iunie 2018.

Nr. 129.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 14 iunie 2018.

Nr. 468.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului de interes naţional „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” şi a programului de interes naţional „Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 106 lit. o) şi art. 133 alin. (1) lit. a) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 21 alin. (1) lit. c1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 lit. a) şi art. 16 alin. (1) lit. w) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă programul de interes naţional „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente “, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă programul de interes naţional „Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale “, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Fondurile necesare finanţării programelor de interes naţional prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie.

Art. 3 - (1) Finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art. 1 alin. (1) se realizează exclusiv în baza unui proces de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare.

(2) Sunt eligibile să primească finanţare serviciile publice de asistenţă socială acreditate/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi care au obţinut licenţa de funcţionare pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, respectiv pentru serviciile de asistenţă comunitară, până la data încheierii contractului de finanţare.

(3) Cererile de finanţare se depun individual sau în parteneriat cu furnizori publici ori privaţi de servicii sociale.

(4) Evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare pentru programul de interes naţional prevăzut la art. 1 alin. (1) se realizează de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Art. 4, - (1) Finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art. 1 alin. (2) se realizează exclusiv în baza cererilor de finanţare înaintate de autorităţile administraţiei publice locale care nu au încă înfiinţat serviciul public de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Evaluarea cererilor de finanţare pentru programul de interes naţional prevăzut la art. 1 alin, (2) se realizează de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Art. 5. - Metodologia de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare prevăzute la art. 3 alin. (3), precum şi procedura de evaluare a cererilor de finanţare prevăzute la art. 4 se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Monitorizarea implementării şi controlul fondurilor alocate în cadrul programelor de interes naţional se asigură de către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stanescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 427.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAM DE INTERES NAŢIONAL

Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente

 

Scop:

Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea, prin menţinerea autonomiei acestora pe o perioadă cât mai lungă, într-un mediu adaptat nevoilor acestora, prevenirea agravării situaţiei de dependenţă şi a instituţionalizării

Obiectiv general:

Dezvoltarea reţelei publice de servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente Obiective specifice:

a) dezvoltarea reţelei publice de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) implementarea managementului de caz pentru persoanele vârstnice dependente şi a principiului proximităţii prin respectarea priorităţii serviciilor de îngrijire la domiciliu şi în comunitate faţă de îngrijirea de tip rezidenţial.

Activităţi eligibile:

a) servicii de îngrijire personală prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoane vârstnice dependente, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000, şi care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) implementarea metodei managementului de caz pentru persoanele vârstnice care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care beneficiază de suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice asigurate de voluntari sau de îngrijitori informali;

c) realizarea, după caz, a evaluării iniţiale/a planurilor iniţiale de intervenţie, revizuirea planurilor de intervenţie/planurilor individualizate de asistenţă şi îngrijire, precum şi implementarea măsurilor prevăzute în acestea, pentru persoanele vârstnice dependente.

Cheltuieli eligibile:

a) pentru serviciile de îngrijire personală (8810ID-I), suma maximă care poate fi solicitată este la nivelul standardelor minime de cost la nivel naţional pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

b) pentru cheltuieli de personal pentru asigurarea unui asistent social/manager de caz pentru persoanele vârstnice.

Indicatori cantitativi:

a) asigurarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru un număr de 1.000 de persoane vârstnice încadrate în grad de dependenţă, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000;

b) înfiinţarea unităţilor de îngrijire la domiciliu publice, în cadrul/în subordinea serviciului public de asistenţă socială, în unităţile administrativ-teritoriale în care acestea nu există.

Indicatori de eficienţă:

a) costul estimat pentru o persoană beneficiară este de 975 lei/lună, la un număr mediu de 15 ore de îngrijire pe săptămână, potrivit costului standard de 15 lei/oră; pentru un an, costul este de 11.700 lei;

b) numărul total estimat al îngrijitorilor angajaţi în cadrul unităţilor de îngrijire la domiciliu este de 50 de persoane;

c) numărul estimat al managerilor de caz pentru persoane vârstnice care beneficiază de suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice este de un manager de caz la 20 de persoane.

Indicatori de rezultate:

a) 1.000 de persoane vârstnice dependente continuă să îşi trăiască viaţa, cu demnitate, în propria locuinţă, ca urmare a furnizării de servicii de îngrijire la domiciliu;

b) creşterea numărului de unităţi de îngrijire la domiciliu publice şi de servicii de asistenţă comunitară;

c) reducerea numărului de persoane în aşteptarea internării într-un cămin pentru persoane vârstnice, în localităţile în care există centre rezidenţiale, dar nu există unităţi de îngrijire la domiciliu.

Perioada de derulare:

Programul se derulează pe o perioadă de 2 ani de la data încheierii contractelor de finanţare, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie 2020.

Buget:

Bugetul total al acestui program de interes naţional, asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie, este de 25.184,32 mii lei, din care:

a) 3.200,50 mii lei pentru anul 2018;

b) 12.592,16 mii lei pentru anul 2019;

c) 9.391,65 mii lei pentru anul 2020.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROGRAM DE INTERES NAŢIONAL

„Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale”

 

Scop:

Asigurarea suportului tehnic necesar autorităţilor administraţiei publice locale din comunele în care nu s-au înfiinţat/nu au fost acreditate serviciile publice de asistenţă socială, în vederea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială

Obiectiv general:

Consolidarea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul comunelor prin susţinerea, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, a salariului unui asistent social

Obiective specifice:

Suport acordat autorităţilor administraţiei publice locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor privind organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale, cel puţin a serviciilor de asistenţă comunitară.

Susţinerea salariului unui număr de 1000 de asistenţi sociali în unităţi administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, în care nu există înfiinţat/nu s-a acreditat serviciul public de asistenţă socială.

Activităţi eligibile:

- angajarea asistentului social pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 47 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Cheltuieli eligibile:

- cheltuieli de personal pentru asistentul social responsabil de realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 47 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Indicatori de eficienţă:

- Costul pentru suportul acordat unităţii administrativ-teritoriale pentru înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială

acordat prin program constă în salariul asistentului social, respectiv 3.717 lei lunar.

Indicatori de rezultate:

a) obţinerea certificatului de acreditare pentru serviciul public de asistenţă socială/asociaţia de dezvoltare comunitară constituită cu acest obiect de activitate şi a licenţei de funcţionare pentru serviciul de asistenţă comunitară într-un număr de 1000 de comune prin angajarea/contractarea în fiecare dintre acestea a unui asistent social;

b) asigurarea salariilor asistenţilor sociali din aceste servicii publice de asistenţă socială pentru o perioadă de 24 de luni;

c) cel puţin 300.000 de persoane aflate în dificultate din comunităţile în care se înfiinţează serviciile publice de asistenţă socială vor beneficia de serviciile de asistenţă socială, de realizarea evaluării iniţiale, inclusiv de consiliere şi informaţii referitoare la riscurile sociale şi drepturile de protecţie socială de care pot beneficia, precum şi, după caz, consilierea necesară în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, precum şi de servicii de asistenţă comunitară;

d) cel puţin 300.000 de planuri iniţiate de intervenţie elaborate pentru persoanele/familiile aflate în situaţii de dificultate/vulnerabile;

e) 1000 de comune vor beneficia de resurse umane specializate în asistenţă socială, în vederea elaborării strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale, a implementării metodei managementului de caz, precum şi, acolo unde este necesar, pentru asigurarea coordonării personalului cu studii medii din domeniul asistenţei sociale.

Perioada de derulare:

Programul se derulează pe o perioadă de 2 ani de la data încheierii contractelor de finanţare, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie 2020.

Buget:

Bugetul total al acestui program de interes naţional, asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie, este de 89.216,4 mii lei, din care:

a) 12.821,14 mii lei pentru anul 2018;

b) 44,608,2 mii lei pentru anul 2019;

c) 31.787,06 mii lei pentru anul 2020.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Lucian Pătraşcu în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 211 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Lucian Pătraşcu se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 19 iunie 2018.

Nr. 218.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) şi art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) şi art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2018,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pe baza ofertelor primite de la partenerii externi, Direcţia generată management resurse umane organizează anual selecţia elevilor din colegiile naţionale militare pentru participarea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior militar din străinătate organizatoare ale programelor de studii universitare de licenţă sau similare pentru formarea iniţială a ofiţerilor

(2) în vederea organizării selecţiei, până la data de 15 septembrie, colegiile naţionale militare transmit la Direcţia generală management resurse umane propunerile de candidaţi pentru participarea la admiterea la programele de studii universitare de licenţă sau similare pentru formarea iniţială a ofiţerilor, organizate în instituţiile militare de învăţământ superior din străinătate, conform ofertei educaţionale comunicate de Direcţia generală management resurse umane şi cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2018, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017.

Art. 2. - (1) Verificarea îndeplinirii de către candidaţii propuşi de colegiile naţionale militare a criteriilor de selecţie prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017 presupune parcurgerea, cel târziu în ultima săptămână a lunii septembrie, a următoarelor etape de selecţie:

a) analiza de către Direcţia generală management resurse umane a poziţiei candidaţilor propuşi în ierarhia mediilor de absolvire a claselor IX-XI din seria colegiului naţional militar respectiv din care aceştia fac parte;

b) evaluarea nivelului de competenţă lingvistică la limba străină în care urmează a se desfăşura studiile, care are loc în prima zi a săptămânii stabilite la Direcţia generală management resurse umane sau la altă instituţie autorizată;

c) examinarea psihologică, care are loc în a două zi a săptămânii stabilite la Centrul de investigaţii socio-comportamentale;

d) examinarea medicală, care are loc în a treia zi a săptămânii stabilite la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”;

e) evaluarea nivelului de pregătire fizică, care are loc în a patra zi a săptămânii stabilite la Academia Tehnică Militară.

(2) în urma parcurgerii etapelor menţionate la alin. (1), candidaţii selecţionaţi să participe la admiterea la programele de studii universitare de licenţă sau similare pentru formarea iniţială a ofiţerilor organizate în instituţiile militare de învăţământ superior din străinătate se stabilesc de Direcţia generală management resurse umane, până la data de 30 septembrie, conform criteriilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017.

(3) Direcţia generală management resurse umane publică, pe pagina proprie din reţeaua MILNET, în termen de cel mult 2 zile de la finalizarea selecţiei, rezultatele acesteia.

Art. 3. - (1) Absolvenţii colegiilor naţionale militare, cu diplomă de bacalaureat, admişi la programe de studii universitare de licenţă sau similare pentru formarea iniţială a ofiţerilor organizate în instituţii militare de învăţământ superior din străinătate, încheie un contract cu Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat de şeful statului major al categoriei de forţe în ale cărei structuri vor fi încadraţi la finalizarea programelor de studii respective.

(2) Contractul, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se semnează de părţi, cel târziu în penultima zi lucrătoare înainte de plecarea la studii în străinătate.

Art. 4. - Decontarea cheltuielilor efectuate pentru deplasarea în ţară în vacanţă sau în cazul decesului unei rude de gradul I se face, pe baza documentelor justificative, la solicitarea studenţilor adresată, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii, şefului statului major al categoriei de forţe în ale cărei structuri vor fi încadraţi la finalizarea programelor de studii respective.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 31 mai 2018.

Nr. M.94.

 

ANEXĂ

 

- model -

 

ROMÂNIA

Neclasificat

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Exemplarul nr.

 

CONTRACT

Nr. ............................... din ...............................

 

Preambul - cadrul legal - art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2018

 

1. Părţile

1.1. Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare MApN, cu sediul în str. .......................................... nr. ...., sectorul .......................................... , telefon .........................................., fax ..........................................  cod fiscal .......................................... , cont de virament nr. ..........................................  deschis la Trezoreria Sectorului .........................................., Bucureşti, în calitate de instituţie trimiţătoare, reprezentată prin şeful Statului Majorai Forţelor ..........................................  (gradul, numele şi prenumele), şi

1.2. Domnul/Doamna .......................................... , denumit(ă) în continuare beneficiar, admis(ă) începând cu anul universitar ...................., la studii universitare de licenţă sau similare, cu durata de ....................... ani, organizate de .......................................... (denumirea instituţiei de învăţământ din străinătate), din ..........................................  (ţara), denumită în continuare academie, născut(ă) în localitatea .......................................... , la data de .........................................., tata .........................................., mama .........................................., domiciliat(ă) în .........................................., act de identitate .......... seria .............. nr. .........................................., eliberat de .......................................... , la data de .........................................., CNP .......................................... , tel. .......................................... .

2. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă stabilirea drepturilor şi obligaţiilor MApN şi ale beneficiarului pe perioada studiilor la academie

3. Drepturile şi obligaţiile părţilor

3.1. Drepturile şi obligaţiile MApN

3.1.1. MApN are dreptul să supravegheze modul în care beneficiarul îşi respectă obligaţiile contractuale.

3.1.2. Obligaţiile MApN sunt următoarele:

a) să asigure drepturile prevăzute la art. 5-7 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017;

b) să organizeze ceremonia de depunere a jurământului militar de către beneficiar, în prima vacanţă petrecută de acesta în ţară;

c) să asigure beneficiarului ţinuta militară necesară pentru ceremonia de depunere a jurământului militar;

d) să desemneze o persoană responsabilă pentru relaţionarea cu beneficiarul pe durata studiilor şi să transmită acestuia gradul, numele, prenumele, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale acesteia;

e) să pună la dispoziţia beneficiarului datele de contact ale ataşatului român al apărării acreditat în ..........................................  (ţara);

f) să facă demersurile necesare înmatriculării beneficiarului la programe similare de studii, în una dintre instituţiile de învăţământ superior militar din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, în cazul în care, din motive ce nu îi sunt imputabile, nu mai poate continua studiile la academie, dacă acesta îndeplineşte condiţiile necesare exercitării profesiei de cadru militar în activitate.

3.2. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului

3.2.1. Beneficiarul are următoarele drepturi:

a) să efectueze în unităţi militare ale MApN stagiile de practică prevăzute în planurile de învăţământ ale academiei;

b) să se documenteze în unităţi militare ale MApN pentru elaborarea lucrării de licenţă;

c) să solicite MApN continuarea studiilor la programe similare de studii în una dintre instituţiile de învăţământ superior militar din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, în situaţia în care, din motive care nu îi sunt imputabile, nu mai poate continua studiile în academie, dacă acesta îndeplineşte condiţiile necesare exercitării profesiei de cadru militar în activitate.

3.2.2. Beneficiarul se obligă:

a) să se prezinte la ..........................................  (structura)/MApN în ultima săptămână dinaintea datei de plecare la studii pentru pregătirea în vederea deplasării în ..........................................  (ţara);

b) să transmită la ..........................................  (structura)/MApN, la sfârşitul fiecărui semestru de studii, rezultatele obţinute la toate disciplinele la care a fost supus evaluării;

c) să informeze MApN, prin intermediul ataşatului român al apărării acreditat în .... (ţara), despre orice problemă medicală care a necesitat spitalizarea, în momentul internării;

d) să informeze ataşatul român al apărării acreditat în ..........................................  (ţara) despre deplasările în afara localităţii şi perioadele acestora, inclusiv pe perioada vacanţelor;

e) să cunoască şi să respecte toate legile şi regulamentele militare ale statului gazdă aplicabile studenţilor academiei;

f) să desfăşoare toate activităţile din academie şi din afara acesteia în limitele caracterului apolitic al Armatei României;

g) să nu facă parte din partide sau organizaţii politice, din secte religioase sau din alte organizaţii interzise de lege;

h) să absolve programul de studii universitare de licenţă sau similare la care a fost înmatriculat, fără a repeta anul;

i) să se prezinte la ..........................................  (structura)/MApN în prima zi lucrătoare după sosirea în ţară, la finalizarea studiilor sau pe durata acestora, indiferent de motivul deplasării;

j) să prezinte, în cel mult 10 zile lucrătoare de la sosirea în ţară după finalizarea studiilor, activitatea specifică de învăţământ, desfăşurată în cadrul academiei, sub forma unui raport, conform modelului pus la dispoziţie de persoana responsabilă prevăzută la pct. 3 subpct. 3.1.2. lit. d);

k) să prezinte documentele solicitate de ..........................................  (structura)/MApN pentru efectuarea demersurilor administrative necesare acordării brevetului şi a primului grad de ofiţer în activitate;

l) să semneze, înainte de plecarea la studii în străinătate, contractul privind exercitarea, după absolvirea studiilor, a profesiei de cadru militar în activitate.

4. Litigii

4.1. Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

4.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

4.3. Comunicările între părţi se vor face numai în scris.

5. Durata contractului

Contractul produce efecte pe perioada efectuării studiilor de către beneficiar.

6. Dispoziţii finale

6.1. În caz de forţă majoră, părţile contractante nu răspund de nerespectarea clauzelor contractului. Forţa majoră, constatată de o autoritate competentă, exonerează de răspundere partea care o invocă.

6.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între cele două părţi, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

6.3. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ........................................, în două exemplare, dintre care unul la MApN şi unul la beneficiar.

 

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

BENEFICIAR

Şeful Statului Major al .............................

 

..........................................

 

(grad, nume, prenume)

 

VIZAT

 

Şef secţie financiar-contabilă,

 

..........................................

 

AVIZAT

 

Consilier juridic,

 

..........................................

 

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 538 din 25 aprilie 2018

Nr. 2.186 din 8 iunie 2018

Nr. 1.657 din 11 mai 2018

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Electrificare CFR” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Electrificare CFR” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercială „Electrificare CFR” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lucian Şova

Eugen Orlando Teodorovici

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Operatorul economic: Societatea Comercială „ELECTRIFICARE CFR” - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare 16828396

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

370.622,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

370.622,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

0.00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

370,122,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

370.122,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

235.266,00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

800,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

128.731,00

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

123.668.00

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

115.468,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

8.200.00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

565,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

4.498.00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

5.325,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

500,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

25,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

475,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.300,00

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

- alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5.300,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.295

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.295

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.417.86

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

3.133.99

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

161,49

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

161,49

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

998,65

9

 

Plăţi restante

56

0.00

10

 

Creanţe restante

57

9.479,00

 

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd 51 = Rd 155 din Anexa de fundamentare nr.2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015

 

În conformitate cu art. 217 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 17 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) CNFIS este format din 29 de membri.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 7 iunie 2018.

Nr. 3.914.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.