MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 505/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 505         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 20 iunie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.198. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” în cadrul PNDR 2014-2020

 

4.971. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 490/2005 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale „Parcul Industrial Cugir” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” în cadrul PNDR 2014-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 203.042 din 12.06.2018, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Avizul Consiliului Concurenţei nr. 6.010 din 15.05.2018,

în baza prevederilor:

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

- art. 17 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- cap. XIII din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

- art. 13 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2017/1084 al Comisiei din 14 iunie 2017;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale,

în temeiul art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, în cadrul PNDR 2014-2020 (PNDR 2014-2020), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică proiectelor depuse potrivit Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 11 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, care au fost selectate, dar necontractate până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv, precum şi proiectelor aferente sesiunilor de depunere de proiecte care vor fi lansate după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 11 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se aplică exclusiv contractelor semnate de către beneficiari cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 1.198.

 

ANEXĂ

 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

„Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” în cadrul PNDR 2014-2020

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat, cu titlul „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, denumită în continuare schemă, în baza căreia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, cu respectarea prevederilor art. 13 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul GBER, care este regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare.

(2) Schema vizează acţiunile specifice şi beneficiarii eligibili conform fişelor tehnice ale submăsurii 4.2. - Sprijin pentru investiţii În procesarea/marketingul produselor agricole, denumită în continuare sM4.2, şi submăsurii 4.2a - Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, denumită în continuare sM4.2a, aferente măsurii 4 - Investiţii în active fizice din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020).

Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală, denumită în continuare AM PNDR, are calitatea de furnizor de ajutor în cadrul prezentei scheme, iar Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, are calitatea de administrator al acestei scheme.

(2) Textul prezentei scheme este publicat integral pe paginile web ale MADR şi AFIR la adresele www.madr.ro şi www.afir.info

 

CAPITOLUL II

Scopul şi obiectivele schemei

 

Art. 3. - (1) Scopul acordării sprijinului este de a creşte competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.

(2) Necesitatea sprijinului şi contribuţia la dezvoltarea regională au în vedere sprijinirea realizării de investiţii iniţiale în active corporale şi necorporale, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea de produse agricole prevăzute în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, în vederea obţinerii de produse neagricole şi marketingului acestora.

Art. 4. - (1) Obiectivul general al prezentei scheme vizează îmbunătăţirea nivelului de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii în domeniile de intervenţii eligibile menţionate în anexele nr. 1 şi 2.

(2) Obiectivele specifice ale prezentei scheme vizează:

a) introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară şi deschiderea de noi pieţe interne, în special în contextul unor lanţuri alimentare integrate;

b) creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor sanitar-veterinare şi de siguranţă alimentară;

c) creşterea numărului de locuri de muncă.

 

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare

 

Art. 5. - Prezenta schemă se adresează întreprinderilor care realizează investiţii iniţiale în active corporale şi/sau necorporale, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole, în domeniile de intervenţii eligibile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în următoarele regiuni de dezvoltare din România:

a) Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care grupează judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;

b) Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu;

c) Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupează judeţele Bacău, Botoşani, laşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui:;

d) Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;

e) Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;

f) Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;

g) Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;

h) Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.

Art. 6. - (1) în cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate în următoarele sectoare:

a) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. i.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, cu excepţia ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanţare, a ajutoarelor în materie de cercetare şi dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor regionale pentru investiţii din regiunile ultraperiferice şi a schemelor de ajutoare regionale de exploatare;

b) ajutoarelor acordate în sectorul producţiei agricole primare, cu excepţia ajutoarelor regionale pentru investiţii din regiunile ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor, a ajutoarelor pentru finanţare de risc, a ajutoarelor pentru cercetare şi dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor pentru formare şi a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi lucrătorii cu handicap;

c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

d) sectorul ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;

e) sectorul siderurgic;

f) sectorul cărbunelui;

g) sectorul construcţiilor navale;

h) sectorul fibrelor sintetice;

i) sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe;

j) sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta.

(2) Prezenta schemă nu se aplică:

a) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

b) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

c) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să îşi aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv; cu toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă;

d) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale.

(3) Prezenta schemă se aplică numai beneficiarilor care confirmă prin declaraţie pe propria răspundere sau bifează în secţiunea F a cererii de finanţare faptul că în cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finanţare nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi care oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.

(4) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse, menţionate la alin. (1), cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare a prezentei scheme, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea să demonstreze, prin documente şi evidenţe financiar-contabile, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă, respectiv să evidenţieze separarea activităţilor sau o distincţie între costuri.

 

CAPITOLUL IV

Definiţii

 

Art. 7. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

1. ajutor de stat - orice măsură care îndeplineşte criteriile prevăzute în art. 107 alin. (1) din TFUE;

2. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;

3. întreprinderi micro, mici şi mijlocii sau IMM - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Astfel:

(i) în cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mijlocie se defineşte ca fiind întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

(ii) în cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mică reprezintă întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 10 milioane euro;

(iii) în cadrul categoriei de IMM, microîntreprinderea este întreprinderea care are mai puţin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă şi/sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 2 milioane euro.

O întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar ori individual, de unul sau de mai multe organisme publice.

Datele folosite pentru calcularea numărului de angajaţi şi a valorilor financiare, perioada de referinţă, precum şi stabilirea modului de calcul al acestor date ale unei întreprinderi trebuie să respecte prevederile anexei I la Regulamentul GBER, coroborate cu cele ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Întreprinderi mari - întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM;

5. Întreprindere în dificultate - în conformitate cu prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:

a) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar .capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;

b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

e) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor, calculată pe baza EBITDA1, se situează sub valoarea 1,0;

6. ajutoare regionale pentru investiţii-ajutoarele regionale acordate pentru o investiţie iniţială sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice;

7. investiţie iniţială - o investiţie în active corporale şi/sau necorporale legată de înfiinţarea unei noi unităţi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior, o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente;

8. investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică - o investiţie în active corporale şi necorporale legată de înfiinţarea unei noi unităţi sau de diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;

9. aceeaşi activitate sau o activitate similară - activitate care face parte din aceeaşi clasă, respectiv cod numeric de patru cifre, a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a două revizuire, aşa cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a două revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice;

10. active corporale - active precum clădiri, instalaţii, utilaje şi echipamente;

11. active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

12. data acordării ajutorului - data semnării contractului de finanţare;

13. demararea lucrărilor de execuţie a proiectului sau a unei activităţi - fie demararea activităţilor sau a lucrărilor de construcţie aferente investiţiei, fie primul angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a comanda echipamente sau de a contracta servicii sau orice alt angajament care face ireversibil proiectul ori activitatea, luându-se în considerare situaţia care survine prima în ordine cronologică; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor sau a activităţii;

14. cheltuieli eligibile - cheltuieli privind realizarea de investiţii specifice sM4.2 şi sM4.2a, cu respectarea prevederilor art. 14 din Regulamentul GBER;

15. costuri generale ale proiectului-acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională;

16. intensitatea ajutorului de stat - valoarea brută a ajutorului, exprimată ca procentaj din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezintă sume determinate înainte de aplicarea impozitelor directe. Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe se actualizează la valoarea de la data acordării lor. Rata de actualizare este rata de referinţă în vigoare la data acordării acestora, calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont;

17. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) - documentul programatic, în sensul art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României pentru perioada de programare 2014-2020;

18. măsură - set de operaţiuni din cadrul PNDR 2014- 2020, care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre priorităţile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală;

19. submăsură - set de operaţiuni grupate sub un cod unic alocat în cadrul unei măsuri în conformitate cu anexa \ partea 5 din Regulamentul de punere în aplicare nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

20. procedură de evaluare şi selectare a proiectelor - procedura de detaliere a etapelor şi a documentelor necesare din momentul depunerii cererii de finanţare a proiectului până la semnarea contractului şi cuprinsă într-un manual elaborat de AFIR, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ce va fi publicat imediat după adoptare pe pagina web a MADR şi, respectiv, pe pagina AFIR;

21. Ghidul solicitantului - detaliere tehnică şi financiară a fiecărei măsuri, care cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură PNDR, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi publicat pe site-ul organismului de implementare;

22. cerere de piaţă - solicitarea scrisă pe care beneficiarul o depune la AFIR pentru obţinerea rambursării, în limita intensităţii ajutorului, a cheltuielilor eligibile efectuate pe parcursul implementării proiectului. La cererea de plată se ataşează documentele justificative de plată;

23. proiect eligibil - proiectul care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă şi care poate fi selectat conform criteriilor de selecţie aprobate şi detaliate în manualele de proceduri şi în Ghidul solicitantului;

24. contract de finanţare - documentul juridic încheiat în condiţiile legii între AFIR şi beneficiar prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;

1EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare.

25. avize şi acorduri necesare investiţiei – documentele - parte a cadrului legislativ, administrativ şi operaţional, inclusiv din domeniul mediului, prin intermediul cărora, în baza protocoalelor de colaborare, AFIR şi celelalte instituţii responsabile vor asigura verificarea proiectelor finanţate prin măsurile PNDR 2014-2020, astfel încât investiţiile să respecte legislaţia în vigoare;

26. comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte rezervate acestei activităţi;

27. producţia agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la TFUE, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a laturii produselor respective;

28. procesarea (prelucrarea) produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

29. produse agricole - produsele enumerate în anexa I la TFUE, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură, enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;

30. produse neagricole - produsele de origine agricolă, dar neprevăzute în anexa I la TFUE, obţinute prin procesarea materiilor prime produse agricole conform anexei 1 la TFUE, cu excepţia produselor piscicole şi de acvacultură;

31. investiţii colective - investiţii realizate de către cooperative sau grupuri de producători legate de asigurarea cooperării între producători, prin promovarea unor investiţii în facilităţi comune mai eficiente şi profitabile, cum sunt echipamente, infrastructură şi altele. Aceste investiţii vor deservi interesul membrilor din cadrul cooperativelor şi grupurilor de producători;

32. lanţul alimentar integrat - succesiunea de etape şi operaţii din cadrul aceleiaşi unităţi implicate în producerea, procesarea, distribuţia, depozitarea şi manipularea produselor agroalimentare, de la producţia primară până la comercializare;

33. forme asociative - grupuri de producători - recunoscute potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative - organizate conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, precum şi cooperative agricole - organizate potrivit Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; formele asociative au personalitate juridică şi sunt asimilate unei întreprinderi, potrivit definiţiei de la pct. 2. În situaţia în care ajutorul de stat primit de o formă asociativă se transferă membrilor acesteia, care se încadrează în definiţia întreprinderii, aceşti membri sunt consideraţi beneficiarii finali ai ajutorului de stat, iar criteriile de eligibilitate şi cumul se verifică pentru aceştia din urmă;

34. data acordării ajutorului de stat - data la care se semnează contractul de finanţare;

35. derulare proiect - totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanţare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;

36. implementare proiect - totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanţare până la data depunerii ultimei tranşe de plată;

37. relocare - transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una dintre unităţile iniţiale ale beneficiarului din Spaţiul Economic European.

 

CAPITOLUL V

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 8. - (1) în cadrul prezentei scheme se acordă ajutor de stat regional pentru investiţii sub formă de grant şi acesta constă în rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite de către beneficiar.

(2) Ajutorul se acordă în urma selectării şi notificării beneficiarului privind acceptarea cererii de finanţare, urmată de încheierea contractului de finanţare între AFIR şi beneficiar. Contractele de finanţare vor fi încheiate cel târziu până pe 31 decembrie 2020. Contractul trebuie să facă referire expresă la faptul că se acordă un ajutor de stat în baza Regulamentului GBER şi valoarea acestuia.

(3) Plata efectivă a ajutorului se efectuează eşalonat, în tranşe conforme etapelor de execuţie, în urma prezentării de către beneficiar a cererilor de plată şi a documentelor justificative de plată, prevăzute în procedurile specifice ale AFIR. Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2023.

Art. 9. - (1) în conformitate cu art. 45 alin. (4) şi art. 63 ale Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 beneficiarii sprijinului acordat prin prezenta schemă pot primi, după semnarea contractului, un avans în procent de maximum 50% din ajutorul public aferent proiectului, iar plata acestuia se va face după prezentarea unei garanţii eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a României, reglementat de legislaţia naţională în domeniu, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.

(2) Garanţia prevăzută la alin. (1) poate fi prezentată de beneficiarii privaţi şi sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare.

(3) Garanţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu trebuie să constituie un ajutor de stat, conform Comunicării Comisiei din 20 iunie 2008 cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii.

 

CAPITOLUL VI

Beneficiarii ajutorului de stat şi condiţii de eligibilitate

 

Art. 10. - (1) Prevederile prezentei scheme se aplică tuturor întreprinderilor care realizează investiţii în domeniile menţionate la art. 5 şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, aşa cum sunt definiţi în fişele sM4.2 şi sM4.2a;

b) demonstrează capacitatea de asigurare a cofinanţării investiţiei;

c) demonstrează că profitul mediu anual, ca medie a ultimilor 3 ani fiscali, nu depăşeşte de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;

d) prezintă cazier judiciar şi fiscal fără înscrisuri pentru întreprindere, respectiv cazier judiciar fără înscrisuri pentru reprezentantul legal al acesteia;

e) nu sunt considerate „întreprinderi în dificultate” în conformitate cu definiţia de la art. 7 pct. 5;

f) nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situaţii similare reglementate de lege;

g) la data depunerii cererii de finanţare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate;

h) nu sunt întreprinderi care fac subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor de stat ori de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună.

(2) Pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 2, ce vizează producerea de băuturi alcoolice din produse agricole înscrise în anexa I la TFUE, sunt eligibile numai microîntreprinderile şi formele asociative.

(3) Verificarea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza declaraţiilor pe propria răspundere, a situaţiilor financiare anuale, precum şi în baza altor acte şi documente care se anexează cererii de finanţare şi care se detaliază în Ghidul solicitantului.

Art. 11. - (1) Nu se acordă sprijin prin prezenta schemă unei întreprinderi în cazul căreia s-a stabilit că a creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a obţine sprijin financiar în scopul obţinerii în mod necuvenit a unui avantaj, în orice etapă de derulare a proiectului, care contravine obiectivelor prezentei scheme.

(2) Următoarele categorii de solicitanţi/beneficiari pot depune proiecte, cu respectarea următoarelor condiţii, după caz:

a) solicitanţii/beneficiarii, după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, pentru Programul SAPARD şi/sau pentru FEADR, care achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanţare;

b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere la depunerea cererii de finanţare că vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul;

c) solicitanţii care au depus proiecte aferente schemei de ajutor de stat în sesiunile anterioare şi care nu au prezentat proiectul tehnic la data prevăzută în notificarea AFIR.

(3) în cadrul schemei nu se finanţează proiectele mari de investiţii, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (52) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, cu modificările ulterioare.

(4) Acei solicitanţi/beneficiari care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate din proprie iniţiativă, respectiv solicitanţii/beneficiarii care au contracte de finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR şi pentru care furnizorul trebuie să dispună, dacă este cazul, recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis acordate, nu pot beneficia de finanţare în baza prezentei scheme decât după îndeplinirea integrală a obligaţiilor de rambursare.

 

CAPITOLUL VII

Condiţii de eligibilitate a proiectelor

 

Art. 12. - (1) în cadrul prezentei scheme pot fi finanţate exclusiv proiectele care prevăd realizarea de investiţii iniţiale, aşa cum sunt acestea definite la art. 7 pct. 7 şi 8.

(2) Pentru acordarea sprijinului trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate comune sM4.2 şi sM4.2a din cadrul PNDR 2014-2020 după cum urmează:

a) sprijinul pentru procesare va fi limitat la investiţii în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în anexa I la TFUE în scopul obţinerii de produse non-anexa I la TFUE;

b) investiţia se încadrează în cel puţin una dintre acţiunile/operaţiunile eligibile prevăzute prin submăsurile menţionate;

c) viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată în baza prezentării documentaţiei tehnico-economice;

d) investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

e) investiţia va respecta prevederile legislaţiei în vigoare din domeniile: sănătate publică, sanitar-veterinar şi siguranţă alimentară,

(3) Condiţii de eligibilitate specifice sM4.2a:

a) investiţia trebuie realizată doar în unităţile teritorial-administrative prezente în anexa aferentă Subprogramului tematic pomicol, denumit în continuare STP, privind zonarea speciilor pomicole;

b) investiţiile destinate obţinerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de solicitanţii care se încadrează în categoria microîntreprindere, definită conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau în definiţia formelor asociative prevăzută la art. 7 pct. 33.

 

CAPITOLUL VIII

Efectul stimulativ

 

Art. 13, - (1) în cadrul prezentei scheme, atât în cazul IMM, cât şi în cazul întreprinderilor mart. ajutorul de stat se acordă dacă beneficiarul a adresat, înainte de demararea lucrărilor de executare a proiectului de investiţii, o cerere pentru ajutor/cerere de finanţare şi dacă AFIR a confirmat ulterior în scris, prin notificarea beneficiarului, conform procedurii specifice, că proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite în prezenta schemă.

(2) Cererea de ajutor/Cererea de finanţare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii;

a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;

b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;

c) locul de desfăşurare a proiectului;

d) lista costurilor proiectului;

e) tipul de ajutor (grant, împrumut, garanţie, avans rambursabil, infuzie de capital sau altele) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.

(3) în zonele asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. a) din TFUE, respectiv Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, ajutoarele pot fi acordate pentru o investiţie iniţială indiferent de dimensiunea beneficiarului. În zonele asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. c) din TFUE, respectiv Bucureşti-Ilfov, ajutoarele pot fi acordate IMM-urilor pentru orice formă de investiţie iniţială.

Ajutoarele pentru întreprinderile mari se acordă numai pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice în zona în cauză.

(4) în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), proiectul nu este eligibil pentru acordarea de ajutor.

(5) Orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii.

 

CAPITOLUL IX

Cheltuieli eligibile şi neeligibile

 

Art. 14. - (1) în cadrul prezentei scheme se acordă sprijin pentru finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale.

(2) Cheltuielile eligibile, potrivit Regulamentului GBER, sunt investiţiile iniţiale în active corporale (clădiri, instalaţii, utilaje şi echipamente) şi active necorporale.

(3) Cheltuielile eligibile specifice sM4.2 referitoare la investiţiile iniţiale în active corporale, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate, se referă la următoarele:

a) construcţia, extinderea clădirilor;

b) achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime şi/sau comercializării produselor agroalimentare în cadrul lanţurilor alimentare integrate în cadrul proiectului;

c) cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii produselor ca investiţii secundare valoric legate de investiţia iniţială finanţată în cadrul aceluiaşi proiect de investiţii.

(4) Cheltuielile eligibile specifice sM4,2a referitoare la investiţiile iniţiale în active corporale, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate, se referă la următoarele:

a) construcţia, extinderea clădirilor realizate în scopul colectării, condiţionării şi/sau procesării materiei prime provenite din sectorul pomicol menţionată în anexa I la TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice, rezultatul procesării fiind un produs non-anexa I la TFUE;

b) achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate, în scopul colectării materiei prime necesare procesării prevăzute prin proiect;

c) achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată, de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe, non-anexa I la TFUE, în cadrul lanţurilor scurte;

d) cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii produselor ca operaţiuni legate de investiţia iniţială finanţată în cadrul aceluiaşi proiect de investiţii,

Art. 15. - (1) Cheltuielile eligibile comune sM4.2 şi sM4.2a referitoare la investiţiile iniţiale în active necorporale, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate, se referă la următoarele:

a) achiziţionarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

b) achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentaţia tehnico-economică a proiectului.

(2) Activele necorporale, pentru a fi considerate eligibile, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie utilizate în exclusivitate în cadrul unităţii care beneficiază de ajutor de stat;

b) să fie considerate imobilizări amortizabile,

c) să fie achiziţionate de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul, în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite controlul, în sensul art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice];

d) să respecte procedura de achiziţii şi principiul rezonabilităţii preţurilor prin raportare la baza de date elaborată de AFIR şi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 16. - (1) în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentală a procesului de producţie, costurile eligibile trebuie să depăşească amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciţii financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată.

În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precedă începerea lucrărilor.

(2) Costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 20% din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale.

Art. 17. - (1) Activele corporale şi necorporale prevăzute la art. 14 şi 15 aferente investiţiei iniţiale, realizate cu sprijin nerambursabil acordat în cadrul prezentei scheme, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie menţinute şi utilizate în exclusivitate în regiunea de dezvoltare beneficiară pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

(2) Condiţia prevăzută la alin. (1) nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea de dezvoltare în cauză pentru perioada minimă relevantă.

(3) în cazul unei operaţiuni care constă în investiţii în producţie, beneficiarul va trebui să ramburseze contribuţia acordată prin prezenta schemă dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene.

Art. 18. - (1) Sunt neeligibile pentru sprijin în cadrul prezentei scheme următoarele cheltuieli generale aferente SM4.2 şi sM4.2a:

a) cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri şi echipamente „second hand”;

b) cheltuielile efectuate înainte de încheierea contractului de finanţare a proiectului;

c) costurile generale ale proiectului definite la art. 7 pct. 15, care pot fi sprijinite prin schema de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole şi al produselor din sectorul pomicol”;

d) cheltuieli cu achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport de persoane;

e) cheltuielile neeligibile în conformitate cu art. 69 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, şi anume:

(i) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

(ii) achiziţionarea de terenuri neconstruite şi construite;

(iii) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul;

f) în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanţare a dobânzilor, cheltuielile generale şi cheltuielile de asigurare nu constituie cheltuieli eligibile.

(2) Cheltuielile neeligibile comune sM4.2 şi sM4.2a sunt cheltuielile aferente producţiei de biocombustibili şi peleţi.

(3) Cheltuielile neeligibile specifice sM4.2 sunt cheltuielile aferente următoarelor acţiuni:

a) investiţii în unităţi de ecarisaj;

b) producţia şi comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările şi completările ulterioare;

c) procesarea şi comercializarea produselor agricole finanţate în cadrul subprogramului pomicol în condiţiile specificate în ghidul solicitantului şi procedurii care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

d) procesarea produselor pescăreşti.

Art. 19. - Costurile generale ale proiectului, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 15, legate de investiţia finanţată prin prezenta schemă pot fi finanţate numai în baza schemei de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole şi al produselor din sectorul pomicol”, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. În acest sens, beneficiarul va trebui să depună o cerere de finanţare la AFIR şi să respecte criteriile stipulate în schema în cauză.

 

CAPITOLUL X

Intensitatea ajutorului şi valoarea maximă a finanţării

 

Art. 20. - (1) în cazul sM4.2, intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme pentru întreprinderile mari, altele decât cooperative şi grupuri de producători, în perioada de programare aferentă PNDR 2014- 2020, este:

a) 40% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a)-f);

b) 35% în cazul regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) şi pentru judeţul Ilfov;

c) 10% pentru Bucureşti.

(2) în cazul sM4 2, intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme pentru cooperative şi grupuri de producători care se încadrează în categoria întreprinderi mari în perioada de programare aferentă PNDR 2014-2020 este:

a) 50% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a)-f);

b) 35% în căzui regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) şi pentru judeţul Ilfov;

c) 10% pentru Bucureşti.

(3) în cazul sM4.2a intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate pentru întreprinderile mari, inclusiv cooperativele şi grupurile de producători, cu excepţia cooperativelor şi grupurilor de producători care vizează producerea de băuturi alcoolice, în perioada de programare aferentă PNDR 2014-2020, este:

a) 40% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a)-f);

b) 35% în cazul regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) şi pentru judeţul Ilfov;

c) 10% pentru Bucureşti.

(4) în cazul sM4.2a, intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme pentru cooperative şi grupuri de producători care vizează producerea de băuturi alcoolice şi se încadrează în categoria întreprinderilor mari, în perioada de programare aferentă PNDR 2014-2020, este:

a) 50% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a)-f);

b) 35% în cazul regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) şi pentru judeţul Ilfov;

c) 10% pentru Bucureşti.

(5) Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat pentru sM4.2 prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c) şi cele pentru sM4.2a prevăzute la alin. (3) şi alin. (4) lit. b) şi c) se majorează cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici, inclusiv microîntreprinderi, şi cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii, fără a depăşi intensitatea maximă a ajutorului de 50%.

(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile inclusiv cooperativelor şi grupurilor de producători care se încadrează în categoria IMM.

Art. 21. - Pentru a garanta că investiţia este viabilă, beneficiarul trebuie să aducă o contribuţie financiară din resurse proprii sau atrase, neafectată de elemente de ajutor public, după cum urmează:

a) în cazul sM4.2, pentru întreprinderi mari, altele decât cooperative şi grupuri de producători:

(i) 60% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a)-f);

(ii) 65% în cazul regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) şi pentru judeţul Ilfov;

(iii) 90% pentru municipiul Bucureşti;

b) în cazul sM4.2, pentru cooperative şi grupuri de producători care se încadrează în categoria întreprinderi mari:

(i) 50% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a)-f);

(ii) 65% în cazul regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) şi pentru judeţul Ilfov,

(iii) 90% pentru municipiul Bucureşti;

c) în cazul sM4.2a, pentru întreprinderi mari, inclusiv cooperativele şi grupuri de producători, cu excepţia cooperativelor şi grupurilor de producători care vizează producerea de băuturi alcoolice:

(i) 60% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a)-f);

(ii) 65% în cazul regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) şi pentru judeţul Ilfov;

(iii) 90% pentru municipiul Bucureşti;

d) în cazul sM4.2a, pentru cooperativele şi grupurile de producători care vizează producerea de băuturi alcoolice şi se încadrează în categoria întreprinderi mari:

(i) 50% în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a)-f);

(ii) 65% în cazul regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) şi pentru judeţul Ilfov;

(iii) 90% pentru municipiul Bucureşti;

e) în cazul sM4.2 şi sM4.2a, pentru IMM-uri, inclusiv cooperativele şi grupurile de producători care se încadrează în această categorie:

(i) 50% pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, în cazul regiunilor de dezvoltare precizate la art. 5 lit. a)-f);

(ii) 55% pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 50% pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici, în cazul regiunii prevăzute la art. 5 lit. g) şi pentru judeţul Ilfov;

(iii) 70% pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici, respectiv 80% pentru întreprinderi mijlocii pentru municipiul Bucureşti.

Art. 22. - (1) Valoarea maxima a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme nu poate depăşi plafonul maxim/proiect după cum urmează:

a) pentru sM4.2:

(i) 1.000.000 euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

(ii) 1.500.000 euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

(iii) 2.500.000 euro/proiect pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum şi pentru forme asociative, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 33, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

b) pentru sM4.2a:

1. b.1) pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici:

(i) 600.000 euro pentru proiectele ce nu presupun investiţii ce conduc la un lanţ alimentar integrat;

(ii) 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat;

(iii) întreprinderi mijlocii;

(iv) 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii ce conduc la un lanţ alimentar integrat;

(v) 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat;

2. b.2) pentru întreprinderi mari:

(i) 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii ce conduc la un lanţ alimentar integrat;

(ii) 1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat.

(2) Pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 2, ce vizează producerea de băuturi alcoolice din produse agricole cuprinse în anexa 1 la TFUE, sprijinul acordat microîntreprinderilor şi formelor asociative, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 33, va fi limitat astfel:

(i) 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;

(ii) 300.000 de euro pentru formele asociative.

(3) în cazul în care beneficiarul solicită sprijin (în valoare de maximum 200.000 de euro) prin schema de minimis pentru consultanţă, plafonul maxim prevăzut la alin. (1) şi (2) se reduce cu o valoare echivalentă unei intensităţi de până la 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd şi construcţii-montaj, respectiv cu până la 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj, fără a depăşi intensitatea maximă prevăzută în zona de dezvoltare regională respectivă, corelată cu intensitatea menţionată în PNDR 2014-2020 pentru sM4.2 şi sM4.2a de 50% pentru IMM-uri, inclusiv cooperative şi grupuri de producători, respectiv 40% pentru întreprinderi mari

(4) Cererea de finanţare va conţine o menţiune cu privire la interesul întreprinderii de a beneficia de rambursarea cheltuielilor prevăzute pentru serviciile de consultanţă acordate prin intermediul schemei de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole şi al produselor din sectorul pomicol”, precum şi valoarea şi procentul acestora.

Art. 23. - Ajutorul total acordat unui beneficiar pentru aceleaşi cheltuieli eligibile nu poate depăşi plafonul maxim al intensităţii prevăzut la art. 20 şi plafonul maxim prevăzut de Regulamentul GBER, indiferent dacă acesta provine din surse naţionale sau europene.

Art. 24. - Pentru asigurarea cofinanţării private, solicitanţii proiectelor selectate prin prezenta schemă pot beneficia de instrumente financiare în condiţiile detaliate în PNDR 2014- 2020, care să nu conţină elemente de ajutor de stat sau de minimis.

 

CAPITOLUL XI

Procedura de selecţie a proiectelor

 

Art. 25. - (1) După verificarea eligibilităţii proiectelor de către AFIR, fiecare proiect eligibil va fi punctat în funcţie de sistemul de punctaj stabilit înaintea lansării sesiunii depunerii de proiecte.

(2) Selecţia proiectelor va fi realizată pe baza principiilor, criteriilor de selecţie/criteriilor de departajare a proiectelor cu punctaj egal, cu ierarhizare după punctajul obţinut, ţinând cont de pragul de calitate lunar/trimestrial şi de pragul minim stabilit pentru fiecare submăsură, cu încadrare în alocarea anuală disponibilă.

(3) Criteriile de selecţie şi sistemul de punctaj se stabilesc de către AM PNDR în consultare cu Comitetul de monitorizare pentru PNDR 2014-2020, se detaliază în Ghidul solicitantului aferent prezentei scheme şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(4) Criteriile şi punctajele de selecţie pot fi modificate pe parcursul implementării prezentei scheme în vederea atingerii obiectivelor, a indicatorilor şi a cadrului de performantă propuse prin PNDR 2014-2020.

Art. 26. - La stabilirea criteriilor de selecţie se vor avea în vedere următoarele principii:

a) pentru sM4.2

(i) principiul creării lanţurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare şi comercializare;

(ii) principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (de exemplu, produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel naţional, european);

(iii) principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau al grupurilor de producători;

(iv) principiul potenţialului agricol care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiului de specialitate;

b) pentru sM4.2a

(i) principiul produselor cu valoare adăugată mare (produse provenite din zone HNV, scheme de calitate naţionale şi europene);

(ii) principiul lanţurilor alimentare integrate (investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar: colectare, depozitare, condiţionare, procesare şi comercializare);

(iii) principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători şi cooperativele din sectorul pomicol).

 

CAPITOLUL XII

Durata de aplicare a schemei

 

Art. 27. - Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2020,

 

CAPITOLUL XIII

Bugetul schemei

 

Art. 28, - (1) Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 98,3 milioane de euro, din care:

- 87,5 milioane euro contribuţie publică pentru sM4.2;

- 10,8 milioane euro contribuţie publică pentru sM4.2a.

(2) Sprijinul public nerambursabil se compune din:

- 85% contribuţie europeană - FEADR şi 15% contribuţie naţională de la bugetul de stat pentru regiunile de dezvoltare ale României fără regiunea Bucureşti-Ilfov;

- 75% contribuţie europeană - FEADR şi 25% contribuţie naţională de la bugetul de stat pentru regiunea Bucureşti-Ilfov.

(3) Contribuţia europeană şi contribuţia naţională de la bugetul de stat pot fi revizuite în funcţie de modificările PNDR 2014-2020 care se aprobă de Comisia Europeană.

Art. 29. - Numărul maxim estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul prezentei scheme este de 237, din care:

- 206 beneficiari pentru sM4.2;

- 31 beneficiari pentru sM4.2a.

 

CAPITOLUL XIV

Reguli privind cumulul ajutoarelor

 

Art. 30. - (1) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile acordate prin prezenta schemă pot fi cumulate cu:

a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;

b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul prezentei scheme.

(2) Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme se cumulează cu orice tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul nu conduce la o intensitate a ajutorului care le depăşeşte pe cele prevăzute la art. 20.

(3) Solicitantul ataşează cererii de finanţare o declaraţie privind respectarea regulii pentru cumulul ajutoarelor.

 

CAPITOLUL XV

Modalitatea de derulare a schemei

 

Art. 31. - (1) Implementarea prezentei scheme se realizează pe baza procedurii AFIR de evaluare şi selectare a proiectelor, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, şi cuprinde următoarele etape:

a) lansarea anunţului privind cererea de proiecte, de către AFIR, pe site-ul oficial, cu precizări privind perioada de depunere a proiectelor, fondurile disponibile alocate sesiunii de depunere a proiectelor, locul depunerii cererilor de finanţare privind suma alocată, alte informaţii generale;

b) evaluarea şi selectarea:

(i) depunerea cererilor de finanţare, online, prin intermediul portalului AFIR;

(ii) verificarea cererilor de finanţare se face la oficiul judeţean pentru finanţarea investiţiilor rurale, denumit în continuare OJFIR, pentru proiecte fără construcţii şi montaj şi la centrul regional pentru finanţarea investiţiilor rurale, denumit în continuare CRFIR, pentru proiecte cu construcţii şi montaj;

(iii) cererea de finanţare va fi evaluată din punctul de vedere al eligibilităţii şi selecţiei, în condiţiile specificate în cadrul naţional legislativ de implementare;

c) contractarea: după aprobarea raportului de selecţie, în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare, AFIR notifică solicitantul privind decizia de selecţie în vederea semnării contractului de finanţare, solicitantul se va prezenta la sediul OJFIR/CRFIR cu un exemplar original al dosarului cererii de finanţare şi al documentelor-anexe pe suport hârtie, conform documentaţiei depuse online, care va rămâne la OJFIR/CRFIR;

d) pentru investiţiile care prevăd construcţii-montaj, proiectul tehnic de execuţie se avizează după semnarea contractului de finanţare de către AFIR, în conformitate cu procedurile de lucru ale AFIR;

e) plata: depunerea cererii de plată însoţite de documentele justificative, verificarea cheltuielilor, autorizarea şi efectuarea plăţii - la CRFIR pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj sau la OJFIR pentru proiectele care nu prevăd construcţii-montaj;

f) monitorizarea: monitorizarea implementării proiectelor de către AFIR şi AM PNDR, raportarea stadiului implementării de către AM PNDR.

(2) Formulare-tip ale declaraţiilor pe propria răspundere şi ale altor documente aferente cererii de ajutor/cererii de finanţare vor fi menţionate în Ghidul solicitantului, care va fi publicat pe site-urile oficiale ale MADR şi AFIR.

(3) înainte de acordarea ajutorului de stat, AFIR, prin OJFIR şi CRFIR, va efectua toate verificările necesare pentru a stabili dacă solicitanţii întrunesc condiţiile pentru a beneficia de ajutor de stat, pe baza documentelor depuse de aceştia şi a declaraţiilor pe propria răspundere.

 

CAPITOLUL XVI

Reguli privind publicarea, informarea, monitorizarea şi raportarea

 

Art. 32. - (1) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei scheme, potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul GBER, respectiv ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(2) MADR, prin Consiliul Concurenţei, transmite Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai îndelungat, care poate fi stabilit în cerere, toate informaţiile şi documentele justificative pe care Comisia le consideră necesare pentru a monitoriza aplicarea prezentei scheme.

(3) La nivel naţional se asigură publicarea pe site-ul internet privind ajutoarele de stat a informaţiilor prevăzute de art. 9 din Regulamentul GBER.

Art. 33. - (1) AFIR va monitoriza respectarea condiţiilor de acordare a sprijinului prevăzute în prezenta schemă pe toată perioada de derulare a acesteia. În situaţia în care constată nerespectarea acestor condiţii, va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform reglementărilor europene în vigoare.

(2) Monitorizarea ajutoarelor de stat acordate prin prezenta schemă se realizează de către AM PNDR/AFIR, după caz. Acestea pot să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului şi sunt obligate să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.

(3) Beneficiarii prezentei scheme au obligaţia să transmită furnizorului/administratorului, după caz, raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul acordat, conform cererii acestuia, sub sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.^

(4) în aplicarea prevederilor alin. (2), furnizorul sau administratorul, după caz, poate decide stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate prin decizii/alte acte administrative, care au caracter de titlu executoriu.

Art. 34. - (1) în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 33 alin. (4) furnizorul/administratorul emite acte normative/ administrative, norme metodologice proprii care vor fi transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării.

(2) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 35. - (1) AFIR trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiţii. Aceste înregistrări, care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Regulamentul GBER, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul prezentei scheme.

(2) Beneficiarii de ajutor de stat au obligaţia să ţină o evidenţă specifică a tuturor ajutoarelor primite atât în baza prezentei scheme, cât şi a altor scheme de ajutor de stat, pe o perioadă de 10 ani de la data acordării sprijinului.

Art. 36. - MADR, pe baza datelor furnizate de AFIR, va transmite o raportare anuală Consiliului Concurenţei cu privire la implementarea prezentei scheme, în forma prevăzută de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

 

CAPITOLUL XVII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 37. - (1) Dispoziţiile prezentei scheme se aplică şi solicitanţilor care nu au încheiat contractele de finanţare, dar au fost evaluaţi/selectaţi pentru finanţare potrivit Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 11 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, cu condiţia ca aceştia să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta schemă.

(2) Solicitanţii selectaţi pentru finanţare conform alin. (1) au obligaţia de a confirma prin depunerea unei declaraţii pe propria răspundere la contractare că în cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finanţare nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi care oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.

(3) în situaţia în care declaraţiile pe propria răspundere prevăzute la alin. (2) nu sunt asumate de către solicitanţi, AFIR nu va încheia contractele de finanţare notificând solicitanţii în acest sens.

Art. 38. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta schemă.

 

ANEXA Nr. 1

la schemă

 

DOMENIILE DE INTERVENŢII ELIGIBILE

în cadrul submăsurii 4.2 pentru care se acordă sprijin pentru investiţii iniţiale întreprinderilor în cadrul schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”

 

Nr. crt.

Denumire activitate/activităţi din domeniile de intervenţii eligibile în cadrul submăsurii 4.2 pentru care se acordă sprijin pentru investiţii iniţiale întreprinderilor prin prezenta schemă

Corespondenţa nomenclatoare

Grupe/clase

CAEN

Nomenclatura combinată Bruxelles non-anexa 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 

 

1.

Fabricarea produselor lactate

105

 

1.1.

Fabricarea îngheţatei

- fabricarea îngheţatei şi altor produse asemănătoare îngheţatei, cum este sorbetul

1052

21.05

2.

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon

106

 

2.1.

Fabricarea produselor de morărit, din care:

- fabricarea amestecurilor de făină şi făină mixtă preparată şi a aluaturilor pentru pâine, prăjituri, biscuiţi sau cozonac

- fabricarea produselor din cereale pentru mic dejun

1061

19.01, 19.04

3.

Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

107

 

3.1.

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1071

19.05

3.2.

Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie

1072

3.3.

Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului şi altor produse făinoase similare

1073

19.02

4.

Fabricarea altor produse alimentare

108

 

4.1.

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

- fabricarea ciocolatei şi a specialităţilor de ciocolată

- fabricarea produselor zaharoase: caramele, nuga, fondante, ciocolată albă

- fabricarea dulciurilor sub formă de tablete şi pastile

1082

18.06

17.04

4.2.

Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

- fabricarea mirodeniilor, sosurilor şi condimentelor:

- făină şi pudră de muştar;

- muştar preparat etc.

1084

21.03

4.3.

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi a alimentelor dietetice

- fabricarea alimentelor pentru utilizări nutriţionale speciale:

- lapte praf pentru sugari;

- lapte şi alte alimente speciale pentru copii mici;

- alimente pentru sugari;

- alimente cu aport scăzut şi redus de calorii, pentru controlul greutăţii;

- alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale;

- alimente cu conţinut scăzut de sodiu, inclusiv sare fără sodiu sau sare dietetică fără sodiu;

- alimente fără gluten;

- alimente destinate consumului în cazul efortului muscular intens, în special pentru sportivi;

- alimente pentru persoane care suferă de tulburări ale metabolismului carbohidraţilor (diabet)

1086

19.01,21.04

4.4.

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.:

- fabricarea produselor din ouă, a albuminei din ouă

- fabricarea drojdiei* de bere

- fabricarea laptelui obţinut în afara lăptăriilor şi a înlocuitorilor de brânză

1089

21.02, 21.04

5.

Fabricarea băuturilor

110

 

5.1.

Fabricarea berii

- fabricarea băuturilor din malţ, cum sunt berea, berea neagră

- fabricarea berii cu conţinut redus de alcool şi a berii fără alcool

1105

22.02, 22.03

 

* Inclusiv drojdia de panificaţie.

 

ANEXA Nr. 2

la schemă

 

DOMENIILE DE INTERVENŢII ELIGIBILE

în cadrul submăsurii 4.2a pentru care se acordă sprijin pentru investiţii iniţiale întreprinderilor în cadrul schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”

 

Nr. crt.

Denumire activitate/activităţi din domeniile de intervenţii eligibile în cadrul submăsurii 4.2a pentru care se acordă sprijin pentru investiţii iniţiale întreprinderilor prin prezenta schemă

Corespondenţă nomenclatoare

Grupe/clase

CAEN

Nomenclatura combinată Bruxelles non-anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 

 

1.

Fabricarea altor produse alimentare

108

 

1.1.

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase - fabricarea dulciurilor sub formă de tablete şi pastile

1082

17.04

2.

Fabricarea băuturilor

110

 

2.1.

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice1

- fabricarea de băuturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri etc.

- fabricarea de băuturi mixte cu alcool distilat

- amestecarea alcoolurilor distilate

- fabricarea alcoolurilor neutre

1101

22.08


1 Exclusiv din fructe.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 490/2005 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale „Parcul Industrial Cugir” - S.A.

 

Având în vedere prevederile:

- art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;

- art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 490/2005 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale „Parcul Industrial Cugir” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 3 februarie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 30 de ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.”

2. La articolul 2, litera b) a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) are o suprafaţă de 6,17 ha şi este identificat în baza extraselor de carte funciară spre informare nr. 73.313 din 3.04.2018, 70.530 din 28.03.2018, 73.110 din 28.03.2018, 70.413 din 28.03.2018 şi 70.414 din 28.03.2018, eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia.

(2) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

- Art. 3. - Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Titlul de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, şi de art. 456 alin. (1) lit. i) şi art. 464 alin. (1) lit. n)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minim îs;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.”

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este oraşul Cugir, judeţul Alba.”

6. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 31 mai 2018.

Nr. 4.971.

 

ANEXA

(Anexa la Ordinul nr. 490/2005)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.