MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 509/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 509         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 iunie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

424. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului tehnic dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Secretariatul tehnic al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfăşurarea instruirii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2017 şi la Haga la 28 noiembrie 2017

 

Acord tehnic între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Secretariatul tehnic al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfăşurarea instruirii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

921. - Ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 

3.714. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului tehnic dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Secretariatul tehnic al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfăşurarea instruirii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2017 şi la Haga la 28 noiembrie 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul tehnic între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Secretariatul tehnic al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfăşurarea instruirii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2017 şi la Haga la 28 noiembrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 424.

 

ACORD TEHNIC

între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Secretariatul tehnic al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfăşurarea instruirii

 

Întrucât, în conformitate cu paragraful 1 al părţii X a anexei pentru verificare la Convenţia pentru interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi utilizării armelor chimice şi distrugerea acestora (denumită în continuare „Convenţia”), în cazul inspecţiilor de verificare, în conformitate cu articolul IX al Convenţiei, directorul general are obligaţia să stabilească o listă cu inspectori şi asistenţi eligibili, ce au calificarea, experienţa, competenţa şi instruirea necesară şi care pot fi desemnaţi să execute inspecţii de verificare, în conformitate cu articolul IX,

întrucât, în conformitate cu paragraful 6.2 al Politicii de sănătate şi securitate a Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) şi cu Reglementările adoptate prin decizia C-I/DEC.8 în cadrul conferinţei statelor membre, la prima sa sesiune, în 6 mai 1997, directorul general este responsabil să se asigure că aspectele referitoare la sănătate şi siguranţă sunt acoperite corespunzător în cadrul programelor de instruire, iar cursurile de reîmprospătare/actualizare au loc în mod adecvat şi periodic, întrucât Secretariatul tehnic al OIAC (Secretariatul) poate cere asistenţă din partea Ministerului Apărării Naţionale din România (denumit în continuare „Minister”) pentru instruirea personalului Secretariatului în vederea asigurării competenţelor şi instruirii necesare personalului Secretariatului să întreprindă măsuri de verificare prevăzute de Convenţie, în conformitate cu articolul VIII al Convenţiei,

întrucât Ministerul posedă capabilităţi tehnice adecvate şi infrastructura necesară pentru a sprijini Secretariatul, în scopul instruirii personalului acestuia, în concordanţă cu politica de sănătate şi securitate şi reglementărilor OIAC,

prin urmare, Secretariatul şi Ministerul (denumite în continuare, în mod colectiv drept „Părţi” şi individual drept „Parte”) sunt de acord cu următoarele:

1. Domeniul de aplicare

1.1 Acest acord tehnic (denumit în continuare „Acord”) stabileşte modalităţile de cooperare cu privire la desfăşurarea activităţilor de instruire pentru personalul Secretariatului [denumite în continuare „instruire (instruiri)”] ce vor avea loc în facilităţi desemnate de pe teritoriul României (denumită în continuare „parte-gazdă”).

1.2 Ministerul pune la dispoziţia Secretariatului facilităţile desemnate ale următoarelor locaţii (denumite în continuare „locaţii de instruire”) în scopul instruirii, în concordanţă cu termenii acestui acord:

- Baza pentru apărare şi instruire CBRN din Câmpulung, Valea Poienii, judeţul Argeş; şi

- Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie (Bucureşti).

2. Solicitare

2.1 Secretariatul va iniţia consultări cu Ministerul atunci când anticipează necesitatea asistenţei din partea Ministerului pentru realizarea instruirii personalului Secretariatului, în condiţiile acestui acord. O listă detaliată a costurilor implicite va fi transmisă de către Minister, în concordanţă cu articolul 8, cu scopul ca părţile să definitiveze termenii notificării stabilite în cadrul articolului 2.2.

2.2 Secretariatul va emite o scrisoare de notificare Ministerului, nu mai târziu de 10 zile înaintea începerii antrenamentului propus, pe baza formularului descris în anexa 1 la prezentul acord. Scrisoarea de notificare va conţine detaliile acordului, incluzând locaţia de antrenament propusă, planul de desfăşurare a antrenamentului, precum şi aspecte administrative şi logistice.

2.3 După primirea scrisorii de notificare a Secretariatului, Ministerul se va coordona cu autorităţile naţionale relevante pentru a confirma dacă este posibil să pună la dispoziţie locaţia de instruire propusă de Secretariat şi să asigure asistenţă Secretariatului în scop de antrenament.

2.4 Ministerul va confirma, prin semnarea scrisorii de notificare a Secretariatului, că este în măsură să pună la dispoziţie locaţia de instruire propusă şi să ofere asistenţa necesară Secretariatului potrivit termenilor şi condiţiilor din prezentul acord. Scrisoarea de notificare semnată de ambele părţi va constitui un amendament la acest acord potrivit prevederilor art. 17.

2.5 Desfăşurarea instruirii potrivit prevederilor prezentului acord este condiţionată de disponibilitatea fondurilor Secretariatului. Niciun aspect al acestui acord nu va fi interpretat ca o obligaţie a Secretariatului să se folosească de asistenţa asigurată de Minister în condiţiile acestui acord. Nu va fi stabilit un număr minim de instruiri care vor fi realizate în cadrul acestui acord, într-o perioadă de timp dată.

3. Aranjamente de natură logistică şi administrativă

3.1 Ministerul va oferi suport logistic Secretariatului, în consultare cu acesta, în limita teritoriului statului-gazdă.

3.2 Persoanelor ce sosesc pe teritoriul statului-gazdă în scopul instruirii (denumite în continuare „echipa vizitatoare”), precum şi pentru echipamentele şi materialele Secretariatului li se va acorda sprijin pentru intrarea sau ieşirea fără impedimente din statul-gazdă în concordanţă cu Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice privind privilegiile şi imunităţile acordate Organizaţiei, semnat la Haga la 6 septembrie 2017. Nu se va pune niciun impediment în ceea ce priveşte tranzitul către sau de la locurile de instruire.

3.3 Secretariatul va pune la dispoziţia Ministerului o listă completă cu componenţa echipei vizitatoare nu mai târziu de cinci (5) zile înainte de sosirea echipei vizitatoare pe teritoriul statului-gazdă. Lista va include următoarele informaţii: nume, prenume, naţionalitate, seria de paşaport şi detalii cu privire la cerinţele culinare ale acestora.

3.4 Secretariatul va pune la dispoziţia Ministerului planificarea datelor de sosire şi de plecare a membrilor echipei vizitatoare nu mai târziu de cinci (5) zile înainte de începerea cursului.

3.5 Secretariatul va avea sarcina să se asigure că membrii echipei vizitatoare vor fi în posesia unui paşaport valabil la data sosirii în statul-gazdă. Perioada de valabilitate a paşaportului trebuie să se extindă pe încă trei (3) luni de la data preconizată a părăsirii statului-gazdă. Secretariatul va avea sarcina să se asigure că membrii echipei vizitatoare care necesită viză de intrare pe teritoriul statului-gazdă vor fi în posesia documentelor necesare la intrarea pe teritoriul statului-gazdă. Autorităţile competente ale statului-gazdă vor facilita obţinerea vizelor, la solicitarea Secretariatului, potrivit legislaţiei naţionale relevante.

3.6 Membrii echipei vizitatoare vor avea poliţe de asigurare corespunzătoare care să acopere orice tratamente cauzate de răniri sau boli, deces sau dizabilitate cauzată de vreun accident sau boală, cât timp se află în călătoria oficială potrivit prevederilor prezentului acord.

4 Sănătate şi siguranţă

4.1 în scopul maximizării beneficiului adus de instruire, toate activităţile instruirii vor urma procedurile relevante ce se aplică în mod rezonabil în timpul inspecţiilor.

4.2 Dispoziţiile relevante ale Politicii de securitate şi sănătate şi alte regulamente ale OIAC vor fi asumate de părţi în timpul desfăşurării instruirii. Membrii echipei vizitatoare şi personalul locaţiei de instruire îşi vor asuma reglementările de securitate aplicabile locaţiei de instruire, incluzând cele legate de protecţia mediilor controlate din locaţia de instruire şi cele cu privire la securitatea persoanei fără a aduce atingere Politicii de securitate şi sănătate şi alte regulamente OIAC.

4.3 Ministerul se va asigura de faptul că administratorul locaţiei de instruire îi va informa pe membrii echipei vizitatoare cu privire la regulile şi procedurile locaţiei de instruire relevante pentru cursul de instruire. Informaţiile vor cuprinde;

(a) măsurile de siguranţă şi sănătate aplicabile în cadrul facilităţii şi riscurile probabile a fi întâlnite pe timpul desfăşurării instruirii;

(b) activităţi de instruire specifice ce trebuie limitate în anumite perimetre din cadrul locaţiei de instruire, din motive de securitate şi sănătate;

(c) proceduri de urmat în cazul unui accident sau în cazul altor urgenţe, incluzând o prelegere privind semnalele, rutele şi ieşirile de urgenţă, precum şi locurile de întâlnire în caz de urgenţă; şi

(d) alte măsuri şi reglementări de siguranţă şi sănătate ce trebuie asumate în locaţia de instruire.

4.4 Personalul responsabil cu siguranţa în locaţia de instruire va asigura îndrumări potrivite echipei vizitatoare pe timpul instruirii, dacă este necesar.

4.5 În timpul programelor de instruire ce implică lucrul cu simulanţi, agenţi chimici de război, explozivi sau alte substanţe riscante sau periculoase, fără a prejudicia prevederile articolului 4.2, atunci când managerul instruirii din partea echipei vizitatoare constată că cerinţele reglementărilor de securitate valabile la locaţia de testare sunt mai riguroase decât cele ale OIAC sau când cele de la locaţia de instruire sunt conforme cu reglementările OIAC, poate decide să ceară tuturor membrilor echipei vizitatoare să urmeze reglementările de securitate ale locaţiei de instruire. În cazul în care managerul instruirii din partea echipei vizitatoare constată că reglementările de siguranţă ale OIAC sunt mai riguroase decât cele ale locaţiei de instruire, acesta poate decide să ceară tuturor membrilor echipei vizitatoare să urmeze cerinţele OIAC, în conformitate cu regulamentele şi Politica de sănătate şi securitate, cât timp acestea nu afectează reglementările de sănătate, securitate şi confidenţialitate aplicabile la locaţia de instruire.

4.6 Ministerul va răspunde de înlăturarea, în siguranţă, a oricăror echipamente, costume, substanţe toxice, explozivi sau alte substanţe periculoase sau riscante generate de desfăşurarea instruirii. Răspunderea conformităţii activităţilor de eliminare a deşeurilor cu legislaţia şi reglementările naţionale va reveni Ministerului.

5 Sprijin medical

5.1 Ministerul va asigura suport medical corespunzător echipei vizitatoare pe toată durata instruirii. Aceste măsuri vor include primul ajutor în caz de urgenţă în locaţia de instruire şi evacuarea de urgenţă, transportul şi internarea în spital în cazul unor urgenţe grave.

5.2 Pe timpul desfăşurării modulelor de instruire ce vor implica utilizarea simulanţilor, agenţi chimici de război, explozivi sau alte substanţe periculoase sau riscante, Ministerul va asigura un medic instruit şi specializat şi suficient personal de securitate pe toată durata exerciţiilor. Ministerul va asigura prezenţa la locaţia de instruire a personalului medical echipat corespunzător şi o ambulanţă.

5.3 Ministerul va asigura asistenţă şi suport, dacă este necesar, pentru oricare membru al echipei vizitatoare, în scopul extinderii duratei şederii pe teritoriul statului-gazdă peste perioada de instruire din motive medicale,

6 Echipament

6.1 Secretariatul va utiliza echipamentele prezente pe lista cu echipamente aprobate a OIAC, dacă aceasta va fi necesar pentru îndeplinirea cerinţelor instruirii.

6.2 Secretariatul va informa Ministerul cu privire la orice alt nou echipament planificat pentru a fi folosit în cadrul instruirii În scopul testării, înaintea începerii cursului.

7 Anularea unui curs de instruire

7.1 Părţile pot anula un curs de instruire în orice moment, în baza unui acord scris, în concordanţă cu prevederile articolului 9.

7.2 Administratorul cursului de instruire din partea echipei vizitatoare poate decide să întrerupă un curs de instruire în orice moment după începerea acestuia din orice motiv. În acest caz, orice cheltuieli care necesită decontare vor fi stabilite prin consultare între părţi pe baza unui algoritm ponderat după numărul de zile cu activităţi finalizate şi costurile implicite, în consecinţă.

7.3 în cazul unei anulări/întreruperi, costurile vor fi stabilite în urma consultării dintre părţi.

8 Aranjamente financiare

8.1 Ministerul va pune la dispoziţie o listă detaliată a costurilor estimate, folosind formularul din apendicele 2 la anexa 1, care va fi agreată de părţi, înaintea emiterii scrisorii de notificare, în concordanţă cu articolul 2.1 din prezentul acord.

8.2 Cu excepţia cazului în care se stabileşte altfel, în scris, părţile sunt de acord cu următoarele:

(a) Toate costurile necesare transportului aerian şi cazării/hrănirii personalului Secretariatului în legătură cu cursul de instruire vor fi suportate de către Secretariat. Secretariatul este responsabil cu serviciile de traducere necesare cursului de instruire.

(b) Ministerul va asigura facilităţile şi echipamentele (altele decât echipamentele aduse de Secretariat) necesare pentru desfăşurarea instruirii, fără niciun cost suplimentar pentru Secretariat.

(c) Ministerul va asigura toate materialele necesare pentru desfăşurarea cursului de instruire, incluzând, dacă sunt necesare, simulanţi, agenţi chimici şi explozivi cu rambursarea de către Secretariat a valorii acestora. Costurile asociate decontaminării şi eliminării reziduurilor vor fi suportate de către Minister.

8.3 La sfârşitul perioadei de instruire, Ministerul va emite un deviz detaliat al costurilor, bazat pe costurile estimate emise în concordanţă cu articolul 8.1, împreună cu dovada acestor cheltuieli pentru a fi consultat de către managerul instruirii din partea Secretariatului. După confirmarea de către managerul instruirii că informaţiile puse la dispoziţie de Minister sunt complete şi satisfăcătoare, documentele menţionate anterior vor fi aprobate de către managerul instruirii din partea Secretariatului şi a unui reprezentant din partea Ministerului.

8.4 Un deviz incluzând descrierea costurilor va fi trimis de către Minister către Secretariat în maximum treizeci (30) de zile de la ultima zi de instruire. Ministerul va reţine toate documentele necesare în eventualitatea în care acestea vor fi solicitate de către Secretariat pentru consultare.

8.5 Plata va fi făcută de către Secretariat prin transfer bancar în limita a treizeci (30) de zile de la data primirii facturii, în următorul cont:

Beneficiar: Baza pentru apărare şi instruire CBRN Valea Poienii Câmpulung/UM 02490 Bucureşti

Banca. Raiffeisen Bank

Cont bancar: R027RZBR0000060011247736

IBAN:

BIC/SWIFT: 4183261

Adresa bancă: Bucureşti, Agenţia Ghencea, bd. Ghencea nr. 34, sectorul 6, România

Beneficiar: Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie

Banca: Trezoreria Sector 4

Cont bancar: R085TREZ70420E330800XXXX

IBAN:

BIC/SWIFT:

9 Contacte

9.1 Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod expres, toate notificările şi alte informări necesare sub acest acord vor fi exprimate în scris şi vor fi trimise la adresele poştale, fax sau poştă electronică specificate pentru notificări în articolul 9.2. Părţile se vor notifica imediat reciproc dacă apar schimbări ale datelor de contact specificate la art. 9.2.

9.2 Toată corespondenţa cu privire la implementarea acestui acord va fi trimisă la următoarele adrese:

Pentru Secretariat:

Mehran Rouzbahani

Capacity Building and Contingency Planning

inspectorate Division

OPCW

Johan de Wittlaan 32

2517 JR, The Hague

The Netherlands

Telephone: + 31 (70) 4163250

Facsimile: + 31 (70) 4163408

E-mail: Mehran.Rouzbahani@opcw.org

Pentru Baza pentru apărare şi instruire CBRN Valea Poienii Câmpulung:

lt. col. Ovidiu Stanescu

Câmpulung training range

Romanian MoD

Câmpulung, Mărăşti Street, no 48

Romania

Telefon: + 40744495941

Facsimile: [NO.]

E-mail: stanescu.ovidiu@forter.ro

Pentru Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie:

col. Claudiu Lazaroaie

Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie

Ministerul Apărării Naţionale – Romania

Bucharest, Strada Olteniţei nr. 228, sector 4

Romania

Telefon: +40213325478

E-mail: claudiu@nbce.ro

10 Răspundere

10.1 Secretariatul nu va fi făcut responsabil pentru soluţionarea niciunei acţiuni legale, reclamaţii sau pretenţii care rezultă din sau poate fi în legătură cu desfăşurarea activităţilor în temeiul prezentului acord. Secretariatul, oficialii, agenţii sau angajaţii nu vor fi răspunzători pentru prejudiciile aduse în urma:

(a) rănirii persoanelor sau deteriorării ori pierderii bunurilor în incintele puse la dispoziţie sau care se află sub controlul Ministerului;

(b) angajării oricărui personal sau oricăror contractori ai Ministerului în scopul instruirii:

(c) oricărui transport asigurat de Minister sau facilităţii de instruire; şi

(d) neglijenţei sau administrării defectuoase din partea Ministerului sau personalului propriu şi a contractorilor în legătură cu implementarea prezentului acord.

10.2. Ministerul va acorda despăgubiri şi va apăra pe propria cheltuială Secretariatul, reprezentanţii, agenţii şi angajaţii săi în orice acţiune legală, pretenţii, cerere şi răspundere de orice natură sau de orice fel, incluzând costuri şi cheltuieli, care rezultă din sau poate fi atribuită în contextul producerii circumstanţelor prezentate în art. 10.1.

11 Confidenţialitate

11.1 Toate documentele şi informaţiile schimbate între părţi în legătură cu procesul de instruire vor avea caracter de informaţii neclasificate ale OIAC.

11.2 Personalul Secretariatului este obligat să respecte dispoziţiile anexei de confidenţialitate a Convenţiei şi politicile de confidenţialitate ale OIAC.

11.3 Nicio parte, personalul său, agenţii, contractorii sau nicio persoană implicată direct sau indirect în instruire nu trebuie să divulge terţilor nicio informaţie cunoscută de ei ca urmare a implicării lor în instruire şi care nu a fost făcută public anterior, exceptând cazul în care obţine, în prealabil, aprobarea scrisă a celeilalte părţi.

12 Angajamente

Părţile nu pot angaja, transfera, garanta sau dispune în baza prezentului acord sau a oricărei părţi a acestuia sau a oricăror drepturi, pretenţii şi obligaţii ale părţilor izvorâte din acest acord fără acordul scris prealabil.

13 Privilegii şi imunităţi

Nicio prevedere din acest acord nu va amenda sau afecta prevederile Convenţiei sau Acordului între România şi OIAC cu privire la privilegii şi imunităţile OIAC.

14. Soluţionarea litigiilor

Părţile vor depune toate eforturile pentru a soluţiona prompt prin negocieri directe orice dispută, controversă sau pretenţie rezultată din sau în legătură cu prezentul acord.

15 Documentele acordului

15.1 Anexele la prezentul acord constituie parte integrantă a acestuia. În cazul în care există neconcordanţe, conflict sau discrepanţe între documentele contractuale, prevederile acestui acord tehnic au prioritate faţă de anexe.

15.2 Anexele vor fi pregătite şi semnate de reprezentanţii desemnaţi ai părţilor înaintea oricărui exerciţiu şi vor conţine informaţii relevante pentru fiecare exerciţiu.

16 Intrarea în vigoare, durata şi denunţarea

16.1 Acordul va intra în vigoare provizoriu la data ultimei semnături a părţilor şi va fi în vigoare la data primirii de către OIAC a unei notificări scrise transmise pe canale diplomatice de partea română prin care informează cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare.

16.2 Acordul va rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci (5) ani de la data intrării în vigoare, cu excepţia denunţării din iniţiativa oricărei părţi prin emiterea unei notificări scrise către cealaltă parte cu şaizeci (60) de zile înainte de denunţarea acestuia.

16.3 Părţile vor avea posibilitatea să extindă acest acord pentru o anumită perioadă şi în termenii şi condiţiile acceptate reciproc de părţi, în concordanţă cu articolul 17 al prezentului acord.

16.4 Drepturile şi obligaţiile părţilor ce decurg din articolele 10 şi 11 din acest acord vor rămâne valabile şi după denunţarea, expirarea sau prelungirea acestui acord.

17 Amendamente

Acordul poate fi amendat sau completat doar prin acordul scris al părţilor, semnat de către reprezentanţii împuterniciţi ai celor două părţi. Amendamentele vor intra în vigoare la data ultimei semnături a părţilor. Durata amendamentelor va fi specificată în cuprinsul acestora.

Drept care subsemnaţii, reprezentanţi pe deplin împuterniciţi ai Ministerului şi Secretariatului, au semnat prezentul acord în două exemplare originale în limba engleză.

 

Pentru Minister:

Pentru Secretariat:

General de brigadă Vasile Bucur,

Marcelo Kos,

locţiitorul şefului Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale

directorul Inspectoratului

24.11.2017

28.11.2017

 

ANEXA A

 

NOTIFICĂRI

 

Se va face referire în Acordul tehnic (denumit în continuare „Acord tehnic”) dintre Ministerul Apărării Naţionale din România (denumit în continuare „Ministerul”) şi Secretariatul tehnic (denumit în continuare „Secretariatul”) al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (denumită în continuare „OIAC”), intrat în vigoare la data [ ] în ceea ce priveşte desfăşurarea cursului.

În conformitate cu articolul 2.2 al Acordului tehnic, Secretariatul solicită Ministerului asistenţă în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor din cadrul cursului (denumit în continuare „curs”) conform descrierii de mai jos. Secretariatul propune ca următorii termeni să vină în completarea dispoziţiilor deja convenite în Acordul tehnic:

1. Programul cursului

1.1 Cursul se va desfăşura în facilităţile desemnate din cadrul Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie, Şos. Olteniţei nr. 225, sectorul 4, Bucureşti, România (denumit în continuare „locaţie de instruire”), de la data ................................... până la data ................................... (perioada).

1.2 Scopul cursului este acela de a instrui [SCOP] la locurile de instruire.

1.3 Programul cursului este ataşat acestei notificări ca „Anexa T . Orice schimbări ar putea surveni în programul deja stabilit vor fi convenite direct între Secretariat şi Ministerul Apărării Naţionale prin metodele de contact convenite în articolul 9 al Acordului tehnic.

1.4 Cursul se va desfăşura în limba engleză.

2. Participanţi

2.1 Echipa aflată în vizită va fi compusă din:

(a) Aproximativ xx de persoane din partea Secretariatului;

(b) Aproximativ xx de experţi din statul X vor participa. Numele şi numărul de paşaport vor fi prezentate Ministerului înainte de activitate.

3. Aranjamente logistice

3.1 Ministerul va furniza Secretariatului, în măsura posibilităţilor, spaţii de birou, dotate cu mese şi scaune, cel puţin un telefon cu acoperire internaţională, fax la locul instruirii şi acces la internet pe care se angajează să le folosească în conformitate cu regulile impuse la locul de instruire. Convorbirile de lungă distanţă şi cheltuielile pentru internet vor fi evaluate de managerul cursului din partea Secretariatului şi de un reprezentant al Ministerului la finalul perioadei de instruire, urmând să fie incluse pe factura emisă de Minister.

3.2 Personalului Secretariatului i se va permite fotografierea şi înregistrarea video pe perioada instruirii. Totuşi, acest drept poate fi restricţionat la cererea managerului de instruire, din motive operaţionale, de siguranţă şi securitate.

3.3 Ministerul va asigura personal vorbitor de limba engleză fără costuri adiţionale pentru Secretariat sau va oferi servicii de interpretare care vor fi rambursate, pe baza unei înţelegeri prealabile, pentru a asista la conducerea instruirii.

4. Echipamente şi materiale

4.1 Pentru orice instruire care implică simulanţi, agenţi chimici vii, explozivi sau alte substanţe periculoase, Ministerul va furniza, în scopul probării măştilor, o cameră închisă ce implică 2-clorobenzalmalononitril (CS) sau clorură de fenacil (CN).

Folosirea oricărui alt agent reactiv va trebui să fie agreată în mod explicit înaintea începerii instruirii.

4.2 Pentru orice instruire care implică simulanţi, agenţi chimici vii, explozivi sau alte substanţe periculoase, Ministerul va furniza toate facilităţile de echipare - dezechipare, echipamente de decontaminare, materiale şi alte forme de asistenţă aferente, după cum este necesar, pe baza principiului rambursării costurilor.

5. Costuri

5.1 Secretariatul va rambursa Ministerului suma de EURXXXXX, precum şi toate celelalte costuri ce ar putea surveni pe parcursul instruirii, aşa cum s-a convenit între Secretariat şi Minister în Acordul tehnic.

6. Comunicare

6.1 Membrilor echipei vizitatoare le va fi permisă utilizarea telefoanelor mobile şi a staţiilor radio portabile, precum şi a altor echipamente de comunicare similare. Totuşi, acest drept poate fi restricţionat la cererea Managerului de instruire, din motive operaţionale, de siguranţă sau securitate.

6.2 Echipa aflată în vizită va anunţa Ministerul la începutul perioadei de instruire, în cazul în care intenţionează să utilizeze frecvente radio pentru comunicare. Ministerul ar putea preautoriza anumite frecvenţe radio pe care Secretariatul le poate folosi pe durata instruirii. În cazul în care nu se impun restricţii de către unitatea gazdă, vor fi folosite frecvenţele OIAC implicite.

7. Deplasarea

7.1 Ministerul va furniza mijloacele de transport necesare instruirii pe toată durata acesteia. Aceasta include transportul către şi de la punctele de intrare/ieşire în ţară.

7.2 Punctele de intrare/ieşire pentru echipă vor fi...

8. Cazarea şi masa

8.1 Secretariatul va fi responsabil pentru rezervările privind cazarea membrilor echipei aflate în vizită.

8.2 Prânzul în timpul zilelor lucrătoare va fi furnizat de cel mai potrivit restaurant aflat în apropierea locului de instruire, urmând ca personalul Secretariatului să achite consumaţia. Ministerul va asista în operaţiunea de a găsi cea mai potrivită variantă, la solicitarea Secretariatului.

8.3 Gustările pe perioada instruirii vor fi asigurate de personalul Secretariatului.

9. Dispoziţii generale

9.1 În conformitate cu articolul 2.4 din Acordul tehnic, această notificare, odată semnată de ambele părţi, constituie un amendament (denumit în continuare „amendamentul”) la Acordul tehnic. Acest amendament va intra în vigoare la momentul semnării ultimei părţi. Termenii prezentului amendament vor rămâne în vigoare pe toată durata pregătirii convenite în temeiul prezentului amendament şi pentru o perioadă de şase (6) luni de la ultima zi de instruire.

9.2 Orice modificări aduse acestui amendament se efectuează printr-un acord scris între părţi.

9.3 Următoarele apendice la prezentul Acord tehnic constituie parte integrantă din acesta:

(a) Apendicele 1: Programul provizoriu al instruirii; şi

(b) Apendicele 2: Costuri estimative.

9.4 în cazul unei eventuale omisiuni, neconcordanţe, conflicte între documentele contractuale, prioritatea va fi următoarea: Acordul tehnic; acest amendament şi anexele la modificarea respectivă.

9.5 Toţi ceilalţi termeni şi condiţii ai Acordului tehnic vor rămâne neschimbaţi.

În cazul în care Ministerul este în acord cu dispoziţiile enunţate mai sus, vă rugăm să semnaţi două copii ale prezentului amendament şi să returnaţi unul contactului desemnat de Divizia Inspectoratului, în conformitate cu articolul 9 din Acordul tehnic.

 

Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România

Pentru Secretariatul tehnic al OPCW:

[ NAME ]

Marcelo Kos

[ TITLE ]

Director al Inspectoratului

Data

Data

 

Apendice la anexa 1

 

Programul provizoriu de instruire

 

Apendice 2 la Anexa 1

 

Costuri estimate

 

Transport

Materiale pentru instruire

Servicii pentru interpretare

Total costuri (euro)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ştefan Radu Oprea

 

Bucureşti, 14 iunie 2018.

Nr. 921.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România

 

În conformitate cu prevederile art. 201 alin. (1) şi (2), art. 158 alin (3), art. 216 alin. (2) lit. e) şi h) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a sistemului informatic Registrul Matricol Unic al Universităţilor din România, denumit în continuare RMUR, sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Sistemul informatic RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistraţi toţi studenţii la toate cele trei cicluri universitare (licenţă, maşter, doctorat) din instituţiile de învăţământ superior din România, de stat şi particulare, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi Academia Română. Baza de date electronică RMUR se completează şi cu participanţii la celelalte forme de studii furnizate de către instituţiile de învăţământ superior de stat, particulare acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu.

(2) Evidenţa studenţilor şi cursanţilor din registrele matricole ale universităţilor devine parte a RMUR.

Art. 3. - Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, în calitate de proprietar, beneficiar şi operator al RMUR, controlează gestionarea sistemului, decide cu privire la modificările şi îmbunătăţirile care i se aduc, în urma consultării şi pe baza propunerilor înaintate de către instituţiile care utilizează sistemul informatic şi răspunde solidar pentru confidenţialitatea datelor personale înregistrate în sistem alături de celelalte instituţii care au acces la acestea, în condiţiile legii.

Art. 4. - (t) MEN desemnează Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, ca administrator şi procesator al RMUR.

(2) Coordonarea ştiinţifică a administrării RMUR este asigurată de un Consiliu ştiinţific, desemnat de MEN, format din reprezentanţi ai MEN, Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior din România de stat şi particulare acreditate şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor/instituţiilor cu atribuţii în domeniu.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul MEN, UEFISCDI, Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior şi instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi Academia Română.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 21 mai 2018.

Nr. 3.714.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare din România, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu (denumite în continuare IIS), precum şi Academia Română (denumită în continuare AR) au obligaţia de a încărca în Registrul Matricol Unic al Universităţilor din România (RMUR) datele despre toţi studenţii la toate ciclurile universitare (licenţă, maşter, doctorat), precum şi despre participanţii la alte forme de studii furnizate de către IIS, denumiţi în continuare cursanţi.

(2) Categoriile de date pe care le gestionează sistemul RMUR şi momentele de validare a datelor încărcate (date de referinţă pentru raportările oficiale) se reglementează periodic de către MEN, în urma propunerilor înaintate de Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior (CNFIS) şi pe baza consultării IIS şi a instituţiilor centrale cu atribuţii specifice de analiză şi utilizare a datelor privind învăţământul superior.

(3) Pentru fiecare student sau cursant declarat admis şi înmatriculat în sistemul de învăţământ superior din România, IIS şi AR vor colecta şi încărca în RMUR categoriile de date prezentate în capitolul V din prezenta anexă.

(4) Fiecare student şi cursant înregistrat în RMUR primeşte un cod matricol individual, care se alocă conform dispoziţiilor menţionate la cap. IV.

Art. 2. - Colectarea şi prelucrarea datelor primare privind studenţii şi cursanţii din IIS şi AR, prin sistemul RMUR, se fac pentru următoarele scopuri:

1. vizualizarea de către MEN a traseului educaţional al studenţilor şi cursanţilor din IIS din România şi AR în vederea fundamentării, formulării şi implementării politicilor publice în domeniu şi, implicit, corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii;

2. avizarea/eliberarea numărului de formulare ale actelor de studii solicitate de universităţi şi AR, indiferent de ciclul de studii;

3. fundamentarea metodologiilor de finanţare şi repartizarea pe instituţii de învăţământ superior de stat a alocaţiilor bugetare instituţionale;

4. identificarea situaţiilor de dublă finanţare a studenţilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat;

5. transmiterea de date către operatorii de transport feroviar şi metrou, conform Hotărârii Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi;

6. transmiterea de date către Institutul Naţional de Statistică conform Regulamentului (UE) 2015/759 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 şi a Convenţiei MEN - Institutul Naţional de Statistică (INS) privind prelucrarea datelor în vederea producerii statisticilor oficiale de educaţie şi formare profesională;

7. transmiterea de date, pe bază de solicitări scrise, către instituţii publice abilitate în menţinerea controlului şi ordinii publice în condiţiile legilor speciale care reglementează aceste domenii, conform reglementărilor legislative privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

8. prelucrarea în scopuri statistice şi de cercetare istorică sau ştiinţifică sau în alte scopuri la solicitarea MEN, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3. - (1) Datele primare se actualizează doar pentru perioada în care persoana vizată are statutul de student sau cursant la alte forme de studii furnizate de către universitate.

(2) Ulterior, datele colectate vor fi arhivate, fără posibilitatea intervenirii asupra lor, şi vor fi utilizate doar în scopuri de interes public, statistic şi de cercetare istorică sau ştiinţifică, în conformitate cu reglementările legislative privind protecţia datelor şi circulaţia acestora.

Art. 4. - Beneficiarii studiilor şi cercetărilor bazate exclusiv pe date statistice furnizate de RMUR sunt MEN, Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior, Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS), instituţiile de învăţământ superior de stat, particulare acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu (IIS), Academia Română (AR), alte instituţii publice care utilizează în activităţile proprii date aferente desfăşurării activităţii în sistemul de învăţământ superior.

 

CAPITOLUL II

Coordonarea şi administrarea RMUR

 

Art. 5. - (1) Sistemul informatic RMUR este în proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale care coordonează gestionarea sistemului şi decide sau avizează modificările şi îmbunătăţirile

care sunt necesare pentru o funcţionare eficientă şi respectarea legislaţiei specifice în domeniu.

(2) UEFISCDI, în calitate de administrator al sistemului RMUR, dezvoltă şi actualizează din punct de vedere tehnic modulele sistemului informatic şi asigură prelucrarea şi gestionarea datelor încărcate de către furnizorii de date.

(3) Consiliul ştiinţific al RMUR coordonează dezvoltarea şi actualizarea RMUR, în vederea utilizării eficiente a acestuia şi respectării legislaţiei specifice în domeniu.

(4) MEN avizează numărul formularelor actelor de studii pentru IIS şi AR, în funcţie de completitudinea şi corectitudinea datelor introduse/înregistrate în RMUR cu privire la studenţii absolvenţi ai studiilor universitare şi postuniversitare, conform actelor normative în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Operaţionalizarea sistemului RMUR

 

Art. 6. - (1) Operaţionalizarea sistemului informatic RMUR se realizează prin înregistrarea sau actualizarea de către IIS şi AR a datelor referitoare la toţi studenţii înscrişi începând cu anul universitar 2015/2016, pentru toate ciclurile universitare: licenţă, maşter, doctorat.

(2) Datele introduse/înregistrate în RMUR se actualizează ori de câte ori apare o modificare la nivelul registrului matricol al universităţii.

(3) Baza de date electronică aferentă RMUR înregistrează şi păstrează evidenţa actelor de studii emise în România, pe baza registrelor existente în universităţile acreditate.

Art. 7. - UEFISCDI, administratorul RMUR, are următoarele atribuţii:

a) asigură buna funcţionare şi administrare a RMUR;

b) modifică, îmbunătăţeşte şi actualizează, la solicitarea MEN, secţiunile/modulele RMUR;

c) creează şi administrează conturile din cadrul RMUR de gestiune la nivel de universitate, MEN şi alte instituţii autorizate, în baza unei solicitări aprobate de MEN;

d) asigură securitatea conturilor de utilizatori şi a parolelor în vederea accesării secţiunilor RMUR;

e) permite accesul în RMUR, în funcţie de nivelurile de acces şi drepturile utilizatorilor;

f) colaborează cu IIS şi AR şi asigură suportul pentru încărcarea datelor în RMUR şi utilizarea acestuia;

g) colaborează cu instituţiile centrale şi le sprijină în vederea utilizării RMUR, conform nivelului de acces aprobat de MEN;

h) se asigură că procedurile de securitate şi protecţie a datelor înregistrate şi actualizate în RMUR sunt aplicate conform reglementărilor în vigoare;

i) monitorizează utilizarea RMUR de către persoanele/ universităţile/instituţiile care accesează sistemul;

j) suspendă şi restricţionează accesul la RMUR în cazul în care există probleme sau disfuncţionalităţi ale reţelelor şi sistemelor de internet, serverelor, furnizorilor de acces la internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor etc.;

k) nu poate şterge nicio informaţie personală printr-o operaţie de tip „rol-back” la o versiune mai veche, aferentă unui student/participant la alte forme de studii;

l) asigură confidenţialitatea datelor în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

Art. 8. - Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare din România, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu (IIS) şi Academia Română (AR) au următoarele responsabilităţi, drepturi şi obligaţii în raport cu RMUR:

a) să deţină, să înregistreze şi să actualizeze în mod curent în RMUR datele despre studenţii înscrişi la toate ciclurile universitare (licenţă, maşter, doctorat), precum şi despre

participanţii la celelalte forme de studii furnizate de către acestea, în conformitate cu structura RMUR;

b) să înregistreze datele referitoare la studenţi şi cursanţi, în mod obligatoriu, la începerea fiecărui an universitar şi să le actualizeze ori de câte ori apare o modificare la nivelul registrului matricol al universităţii;

c) să opereze în RMUR în maximum 15 zile lucrătoare orice modificare care intervine asupra statutului studenţilor sau cursanţilor, de la momentul emiterii sau primirii documentului administrativ (decizie de senat, copie certificat deces, document solicitare întrerupere studii etc.);

d) să înregistreze în RMUR seria şi numărul actelor de studii emise pentru absolvenţii înscrişi la toate ciclurile de studii universitare (licenţă, maşter, doctorat) şi la alte forme de studii;

e) să răspundă în totalitate de corectitudinea datelor deţinute, adăugate şi actualizate în sistemul RMUR;

f) în cazul unor prejudicii de imagine aduse universităţii de către student sau studentului/participantului la alte forme de studii de către universitate, responsabilitatea rezolvării litigiilor revine exclusiv celor două părţi, fără implicarea în vreun fel a beneficiarului şi administratorului RMUR;

g) să răspundă de orice transfer de drepturi de vizualizare a datelor din partea universităţii către o terţă persoană fizică şi/sau juridică. Transferul acestor drepturi nu va implica în niciun fel responsabilitatea beneficiarului sau a administratorului RMUR, universităţile fiind răspunzătoare de orice prejudiciu/daune de orice fel cauzat/e lor, studentului, beneficiarului sau administratorului RMUR;

h) în eventualele litigii privind raporturile acestora cu terţii să nu solicite sau pretindă, după ce au încărcat date în RMUR, eventuale daune de orice fel de la beneficiarul sau administratorul RMUR;

i) să asigure confidenţialitatea datelor în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

j) sub nicio formă, chiar şi la solicitarea scrisă şi expresă a studentului/cursantului, universitatea nu are dreptul de a şterge nicio informaţie despre acesta;

k) pot solicita rapoarte specifice pe baza datelor înregistrate în RMUR;

l) să informeze prin mecanisme proprii (postare la avizier, menţionare în contractele de studii etc.) studenţii înscrişi la toate ciclurile universitare că datele lor personale sunt raportate nominal la MEN prin UEFISCDI;

m) să finalizeze încărcarea şi actualizarea datelor pentru toţi anii de studiu ai anilor universitari 2015/2016, 2016/2017 şi 2017/2018 până la data de 27.07.2018;

n) în vederea avizării numărului de formulare ale actelor de studii pentru anul 2017-2018, instituţiile de învăţământ superior de stat, particulare acreditate şi AR trebuie să finalizeze încărcarea şi actualizarea datelor pentru anii terminali până la data de 22.06.2018.

Art. 9. - (1) Pentru înregistrarea şi actualizarea datelor despre studenţi/cursanţi în sistemul RMUR se utilizează nomenclatoare specifice, actualizate în cadrul aplicaţiei online de nomenclatoare.

(2) Actualizarea anuală a nomenclatoarelor se realizează prin colaborarea dintre Ministerul Educaţiei Naţionale, UEFISCDI, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS), Institutul Naţional de Statistică (INS), universităţile de stat şi particulare, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu.

(3) Aplicaţia online de nomenclatoare este parte a Registrului Educaţional Integrat, denumit în continuare REI.

(4) Ministerul Educaţiei Naţionale decide forma finală a nomenclatoarelor care sunt utilizate în RMUR.

 

CAPITOLUL IV

Alocarea codului matricol individual în cadrul RMUR

 

Art. 10. - Codul matricol individual se alocă la prima înregistrare în sistemul RMUR a unui student înmatriculat la unul dintre cele trei cicluri universitare (licenţă, maşter, doctorat) şi, respectiv, a unui cursant la una dintre celelalte niveluri de studii furnizate de către universităţile de stat şi particulare, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi la AR.

Art. 11. - (1) Codul matricol individual este alocat automat la intrarea în sistem, utilizându-se un algoritm de generare care va asigura unicitatea acestuia.

(2) Codul matricol individual este unic şi este asociat unui singur student sau cursant, nefiind posibilă alocarea aceluiaşi cod matricol individual pentru două persoane diferite.

(3) Generarea codului matricol individual asigură securitatea datelor personale, nefiind posibilă extragerea din acesta a unor variabile ce pot identifica persoana la care se referă.

(4) înregistrarea în sistem a studentului sau participantului se poate realiza prin una, mai multe sau toate modalităţile de mai jos:

a) adăugarea manuală a datelor despre student/participant în sistemul RMUR şi salvarea acestora;

b) importul datelor despre student/participant din registrul matricol informatic al universităţii în sistemul RMUR, printr-o machetă de import (fişier Excel, csv, xml);

c) realizarea transferului de date despre student/participant, prin servicii web, din registrul matricol al universităţii în sistemul RMUR.

(5) în cazul în care datele studentului sau ale cursantului sunt deja în sistem, fiind asociat la un alt program de studiu, respectiv la o altă formă de studii furnizate de către instituţiile de învăţământ superior, acestuia i se va aloca acelaşi cod matricol individual, după identificarea acestuia, preluarea datelor comune şi validarea lor de către universitate. Pentru validarea datelor se vor utiliza documentele oficiale deţinute de instituţia de învăţământ superior cu privire la studentul, respectiv cursantul în cauză.

(6) Odată alocat, codul matricol individual nu poate fi modificat.

 

CAPITOLUL V

Categoriile de date înregistrate în sistemul RMUR

 

Nr. crt.

Câmpuri

Subcâmpuri 1

Secţiunea 1.1 - Date personale ale studentului 2 cu cetăţenie română/străină

1

Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)

 

2

Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului doveditor)

 

3

Prenumele

 

4

Iniţialele tatălui/mamei 3

 

5

CNP 4

 

6

Data naşterii

 

7

Locul naşterii

Ţara de origine

Judeţul/(cod ţară 5)

Localitatea

8

Sexul

F/M

9

Starea civilă 6

Căsătorit(ă)

Necăsătorit(ă)

Divorţat(ă)/Văduv(ă)

10

Starea socială 7 specială

Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/Provenit din case de copii/Provenit din familie monoparentală

provenit din grupuri dezavantajate/medii defavorizate

11

Cetăţenia

Română, cu domiciliul în România/în străinătate

Alte cetăţenii

Cetăţenie anterioară, dacă este cazul

12

Etnia 8

 

13

Domiciliul stabil

Ţara

Judeţul 9/(cod ţară 10)

Oraşul/comuna/satul

Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector) 11

14

Actul de identitate/Documentul de călătorie 12

Seria

Numărul

Eliberat

Data eliberării

Data de expirare

15

Alte date personale ale studentului

Telefon, adresă de e-mail

16

Situaţie medicală specială

Persoană cu dizabilităţi, boli grave şi incurabile, alte situaţii

Secţiunea I.2 - Date privind şcolaritatea studentului 13

1

Universitatea

 

2

Facultatea/Departamentul

 

3

Ciclul de studii sau alt nivel de studii

Licenţă, maşter, doctorat şi alte forme de studii (an pregătitor, rezidenţiat studii postuniversitare etc.)

4

Domeniul fundamental de studii

 

5

Domeniul de studii

 

6

Programul de studii/Specializarea

Denumirea

Localitatea în care se desfăşoară programul de studii

Limba de predare în care se desfăşoară programul de studii

Durata programului de studii/specializării

Numărul de credite

7

Anul universitar

 

8

Anul de studii

 

9

Forma de învăţământ

învăţământ cu frecvenţă

învăţământ cu frecvenţă redusă

învăţământ la distanţă

10

Forma de finanţare a studiilor

Susţinut de la buget

Cu taxă (Cont Propriu Lei - CPL, Cont Propriu Valutar - CPV, bursier, Cont Propriu Nevalutar - CPNV), finanţare din alte surse legal constituite

11

Tipul de bursă

Nebursier

Bursă a statului român

Bursa Meritul Olimpic (MEN)

Bursă de excelenţă/performanţă

Bursă de merit

Bursă de studiu

Bursă socială

Alt tip de bursă din surse legal constituite

Bursă de ajutor social, ocazională

Bursă rurală (MEN)

Bursă doctorală (grant doctoral)

Bursă doctorală Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane/Programul operaţional Capital uman

Alt tip de bursă din venituri extrabugetare

Valoare bursă

Durata bursei

12

Situaţia înmatriculării

înmatriculat (prin concurs de admitere, la continuare de studii, prin decizie de la minister)

înmatriculat (prin transfer, prin mobilitate, în an pregătitor)

Reînmatriculat

13

Situaţia şcolarităţii la începutul anului universitar

Admis (prin concurs, ca olimpic internaţional, la continuare de studii)

Repartizat de minister

Echivalare studii (1 an, 2 ani, 3 ani)

Revenire din întrerupere de studii

înscris în an de studii/înscris la repetare de studii/Reînmatriculat

14

Situaţia şcolarităţii la sfârşitul anului universitar

Promovat (integralist, prin credite, 2 ani de studii într-un an universitar)

Transferat în interiorul universităţii, interuniversitar, interuniversitar în afara ţării, trunchi comun

Nepromovat

În mobilitate/Finalizare stagiu mobilitate

Exmatriculat [cu drept de (re)înscriere]

Prelungire de şcolaritate în vederea finalizării studiilor (cu finanţare individuală), prelungire medicală de şcolaritate, perioada de graţie, amânarea susţinerii tezei de doctorat - Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare

Retragere de la studii

întrerupere de studii

Absolvent (propriu cu diplomă, fără diplomă, provenit de la altă instituţie de învăţământ superior, cu diplomă)

15

Alte date privind şcolaritatea studentului

 

Secţiunea l.3.a - Date privind pregătirea anterioară a studentului 14 (absolvent de liceu)

1

Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu

Denumirea instituţiei unde a absolvit

Ţara

Judeţ

Localitate

Filiera

Profilul/Domeniul

Specializarea

Durata studiilor

Anul absolvirii

Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID)

2

Datele de identificare ale diplomei

Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru

candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)

Seria

Numărul

Emitentul

Judeţ instituţie emitentă

Localitate instituţie emitentă

Media de la examenul de bacalaureat

Anul emiterii

3

Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a absolvit studii anterioare în străinătate)

Recunoaşterea diplomei prezentate Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare 15

Secţiunea L3.b - Date privind pregătirea anterioară a studentului 16 (absolvent de facultate)

1

Studiile universitare absolvite

Ciclu de studii absolvit

An începere

An finalizare

Ţara

Judeţul

Localitatea

Denumirea instituţiei de învăţământ superior

Facultatea

Domeniul fundamental

Domeniul de studii

Programul de studii/Specializarea

Anul absolvirii

Forma de învăţământ (IF/FR/ID/seral)

Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)

Număr de semestre finanţate anterior

Durata studiilor (numărul de ani sau numărul de semestre, după caz)

Media finalizării ciclului de studii

Titlul obţinut

2

Datele de identificare ale actului de studii

Tipul/Denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/echivalentă etc.)

Seria

Numărul

Emitentul

Judeţul instituţiei emitente

 

 

Localitatea instituţiei emitente

Anul emiterii

Media examen de finalizare

3

Alte observaţii

Recunoaşterea diplomei prezentate - Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare 17

Secţiunea 1.4 - Date de tip administrativ privind studentul

1

Numărul matricol din registrul matricol (al facultăţii)

Din registrul facultăţii

2

Informaţii privind cazarea studenţilor

Căminist

Căminist cu părinţi cadre didactice

Necăminist, cu subvenţie cazare

Căminist orfan de ambii părinţi

Denumire cămin

Numărul de locuri în cameră

Valoare taxă cămin/Valoare subvenţie

Alte informaţii privind cazarea studenţilor înregistrate la nivelul instituţiei

3

Alte categorii de informaţii având caracter administrativ

Trebuie să fie detaliate.

4

Alte opţiuni ale candidatului român

Etnici români din Republica Moldova, pentru care cifra de şcolarizare se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea Direcţiei generale relaţii internaţionale şi europene

Secţiunea I.5 - Date privind absolventul

1

Ciclul de studii absolvit

Licenţă/Master/Doctorat sau alte forme de studii

2

Diploma de finalizare/certificat

Tipul actului de studii

Seria, nr.

Data eliberării

Instituţia emitentă

Data susţinerii examenului de finalizare a studiilor

3

Alte date suplimentare

Media finalizării ciclului de studiu

Media examenului de finalizare a studiilor (calificativ de absolvire)

Nr. seria atestatului de echivalare eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor/Direcţia generală învăţământ superior 18


1 Categoria subcâmpuri se actualizează periodic conform actualizării nomenclatoarelor naţionale şi internaţionale pe tipurile de date colectate.

2 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).

3 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală).

4 Sau alt cod de identificare personală, pentru studenţii străini.

5 Numai pentru studenţii străini.

6 Poate să nu fie declarată.

7 Se aplică doar studenţilor cu o situaţie socială specială.

8 Numai pentru studenţii români (poate să nu fie declarată).

9 Numai pentru studenţii români.

10 Numai pentru studenţii străini.

11 Se solicită şi pentru studenţii străini.

12 Documentul de călătorie numai pentru student» străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenia decât UE/SEE).

13 Se completează cu informaţii pe an universitar (pentru fiecare an universitar).

14 Pentru studentul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale) care permit înscrierea în învăţământul superior.

15 Aplicabil pentru studenţii români care au finalizat anterior studiile în străinătate sau studenţii străini care studiază în România.

16 Se aplică şi pentru studenţii străini.

17 idem 15.

18 Se aplică doar studenţilor care au început studiile în România şi au finalizat studiile în altă ţară.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 12. - (1) Beneficiarul şi administratorul RMUR vor lua toate măsurile pentru prelucrarea datelor colectate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

(2) Beneficiarul şi administratorul RMUR vor lua toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru prelucrarea în siguranţă a datelor, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii sau a distrugerii şi/sau deteriorării accidentale.

(3) Finanţarea cheltuielilor de administrare de întreţinere şi utilizare RMUR se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale prin bugetul UEFISCDI, în limita unei sume echivalente cu maximum 0,15% din finanţarea instituţională fundamentată prin bugetul UEFISCDI.

Art. 13. - RMUR poate fi interoperabil cu alte baze de date electronice, atât ale instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particulare, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, cât şi ale instituţiilor de la nivel central, prin intermediul REI. Interoperabilitatea se realizează în baza unor proceduri specifice (pentru instituţiile din sistemul de învăţământ superior), respectiv a unor protocoale între Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte ministere sau structuri naţionale de care aparţin instituţiile care gestionează celelalte baze de date de la nivel naţional.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.