MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 511/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 511         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 iunie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

420. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

16. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 200 de ani de la naşterea lui Ion Ionescu de la Brad

 

17. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2017,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe este instituţie de interes public, cu atribuţii în implementarea unor programe guvernamentale multianuale şi în dezvoltarea de proiecte prin programe proprii, pentru construcţia de locuinţe şi intervenţii la construcţiile existente.”

2. La articolul 2, alineatele (1), (12) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Terenurile destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se preiau de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în folosinţă gratuită, potrivit legii, numai în condicile în care sunt libere de orice sarcină, sunt cuprinse cu această destinaţie în planurile urbanistice aprobate, înainte de promovarea programelor de dezvoltare a construcţiilor de locuinţe şi sunt viabilizate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor. În mod corespunzător, aceste condiţii trebuie respectate şi pentru alte terenuri destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care se pot prelua de către aceasta potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

................................................................................................................................

(12) Terenurile care sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori trec, în condiţiile legii, în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, inclusiv cele prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt destinate realizării de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe se dau sau rămân, în condiţiile legii, în folosinţa gratuită a agenţiei, libere de orice sarcină, până la finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice şi în documentaţiile tehnico-economice aprobate pentru promovarea programelor de construcţii de locuinţe.

................................................................................................................................

 (2) în aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transmiterea fără plată a terenurilor din proprietatea statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, în administrarea consiliilor judeţene se face astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice şi în documentaţiile tehnico-economice aprobate, înainte de promovarea programelor de construcţii de locuinţe. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit defalcat de cele destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit, astfel:”.

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru medicii rezidenţi, medicii specialişti şi pentru cadrele didactice calificate se pot depune cereri pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi după împlinirea vârstei de 35 de ani.

(4) în sensul prezentelor norme metodologice, medicii rezidenţi sunt cei care au obţinut, ca urmare a concursului pe locuri, confirmarea în rezidenţiat sau care ocupă prin concurs posturile pentru care se organizează rezidenţiat pe posturi, iar medicii specialişti sunt cei care deţin diploma, certificatul de medic specialist, sau un alt titlu care atestă formarea de bază de medic şi, respectiv, de medic specialist.

(5) în sensul prezentelor norme metodologice, cadrele didactice calificate din învăţământ sunt cele care deţin una dintre funcţiile didactice prevăzute la art. 247 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. La articolul 12, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

(22) în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (22) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (21), dacă în termen de 90 de zile de la publicarea intenţiei de realizare a unui bloc de locuinţe în cadrul unui program prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b) nu se contractează toate locuinţele, pot contracta o locuinţă şi beneficiarii care asigură contravaloarea locuinţei doar din resurse proprii.”

5. La articolul 12 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru construcţiile de locuinţe a căror finanţare se asigură în condiţiile alin. (2)-(22) se stabilesc, prin contractele încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu beneficiarii locuinţelor realizate prin programele proprii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b):”.

6. La articolul 12, după alineatul (3) se Introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Modelele de contracte prevăzute la alin. (3) încheiate între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi beneficiarii locuinţelor realizate prin programele proprii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc prin procedură documentată, elaborată conform prevederilor legale în vigoare.”

7. La articolul 131, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) îndeplinirea obligaţiilor asumate în cadrul programului de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constă în contractarea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie, precum şi urmărirea lucrărilor de execuţie reprezentate de consultanţă şi asistenţă tehnică în urmărirea şi derularea investiţiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor.”

8. La articolul 131, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

-(5) în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (4), în structura cheltuielilor de investiţii va fi cuprinsă o cotă de 5% din valoarea devizului general al investiţiei, exclusiv TVA, care se constituie venituri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Modul de încasare a cotei se stabileşte prin procedură documentată, elaborată conform prevederilor legale în vigoare.”

9. La articolul 132 alineatul (5), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) şi (31) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe identifică locuinţele şi/sau dependinţele care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor pentru a fi valorificate, în condiţiile legii, cu aprobarea Consiliului de administraţie, astfel:”,

10. La articolul 132, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

(51) în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (31) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dependinţele prevăzute la alin. (5) urmează regimul juridic al locuinţelor. Administrarea, repartizarea, închirierea şi vânzarea acestor dependinţe se realizează în condiţii similare locuinţelor prevăzute la alin. (5).”

11. La articolul 132, alineatul (121) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(121) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (12), datorate Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,05%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. Penalităţile se calculează în condiţiile legii fără a se lua în calcul prima zi, precum şi ziua îndeplinirii obligaţiei de plată a chiriei, cu respectarea art. 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.”

12. La articolul 133, alineatul (4) se abrogă.

13. La articolul 134, litera b) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) dovada dreptului de proprietate asupra terenului;”.

14. La articolul 134, alineatul (2) se abrogă.

15. La articolul 134, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Solicitările prevăzute la alin. (1) sunt analizate în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ţinându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea unor programe de construcţii de locuinţe, precum şi de solicitările primite pentru dezvoltarea unor programe noi, având prioritate programele guvernamentale.”

16. La articolul 135, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 135. - (1) Dezvoltarea unor programe noi de construcţii de locuinţe se realizează numai potrivit solicitărilor primite şi analizate conform art. 134 de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.”

17. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) în urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ şi

din sănătate, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii, după caz, lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, luându-se în considerare folosirea spaţiului locativ existent, precum şi construirea de locuinţe noi în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice. Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se fac până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent.

(2) Lista de priorităţi prevăzută la alin. (1) se reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorităţi se iau în considerare cererile depuse până la sfârşitul lunii anterioare aprobării acesteia.”

18. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) teza a două şi alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, listele de priorităţi prevăzute la alin. (2) şi (3) se aprobă prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii, după caz.”

19. La articolul 15 alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(9) în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) teza a două şi alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, locuinţele rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere pot fi supuse schimbului de locuinţă în condiţiile prevăzute la alin. (17) şi (19) dacă există astfel de solicitări. Locuinţele devenite vacante după efectuarea schimbului de locuinţe şi locuinţele devenite vacante pentru care nu există solicitări de schimb se repartizează solicitanţilor care au înregistrate cereri în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2) şi care îndeplinesc criteriile de acces adoptate în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (7). Repartizarea acestor locuinţe se face în ordinea stabilită prin lista de priorităţi, întocmită sau refăcută în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2).”

20. La articolul 15, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins:

„(121) Administratorii locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, exercită, în numele statului, drepturile şi obligaţiile specifice unui membru al asociaţiei de proprietari, înfiinţată conform prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

21. La articolul 15, litera c) a alineatului (13) şi alineatele (232) şi (241), se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) aplicarea de penalităţi de 0,05%/zi din suma datorată, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă;

................................................................................................................................

 (232) Pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, titularii contractelor de închiriere au obligaţia să transmită administratorilor locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documente din care să rezulte veniturile nete pe fiecare membru al familiei titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni.

................................................................................................................................

 (241) Nivelul maxim al chiriei, în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, nu va depăşi cuantumul prevăzut la art. 8 alin. (91) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

22. La articolul 15, după alineatul (241) se introduce un nou alineat, alineatul (242), cu următorul cuprins:

(242) în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (93) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care titularii contractelor de închiriere nu prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe fiecare membru al familie, în termenul stabilit de administratorii locuinţelor pentru calcularea cuantumului chiriei sau pentru actualizarea anuală a chiriei realizată în condiţiile legii, Chiria calculată potrivit prevederilor alin. (23)-(231) se ponderează cu coeficienţii prevăzuţi la art. 8 alin. (8) şi (81) din lege, fără a se aplica coeficientul de ponderare de la alin. (9) din lege şi prevederile alin, (241).”

23. La articolul 15, alineatul (27) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(27) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (26), datorate Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,05%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. Penalităţile se calculează în condiţiile legii fără a se lua în calcul prima zi, precum şi ziua îndeplinirii obligaţiei de plată a chiriei, cu respectarea art. 2.553 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.”

24. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Construcţiile noi de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se pot amplasa pe terenurile prevăzute la art. 2 alin. (12), alin. (2) lit. b) şi alin. (31), transmise în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada realizării investiţiilor.”

25. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Necesitatea şi oportunitatea realizării construcţiilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, vor fi stabilite prin note conceptuale, promovate şi aprobate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii sau serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora, în condiţiile legii. Documentaţiile sunt finanţate din surse prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale beneficiare sau din alte surse legal constituite.”

26. La articolul 16, alineatul (5) se abrogă.

27. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ţinându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.”

28. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Pentru obiectivele noi de investiţii, promovate în condiţiile art. 16, Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile publice locale pot achiziţiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobării potrivit legii.”

29. La articolul 19, alineatul (2) şi litera c) a alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru obiectivele noi de investiţii propuse în condiţiile art. 17, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va prelua, conform contractelor încheiate potrivit legii şi prevederilor art. 2 alin. (11), de la consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de la consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de la autorităţile administraţiei publice centrale din învăţământ şi sănătate, după caz, terenurile aferente construcţiilor şi studiile de fezabilitate, dacă este cazul. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe sunt preluate sau rămân în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata de realizare a investiţiilor.

................................................................................................................................

c) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, de a întocmi şi de a aproba, potrivit legii, nota conceptuală şi tema de proiectare, precum şi studiile de fezabilitate, după caz, şi dea le transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în termen de maximum 60 de zile de la data asigurării finanţării lucrărilor de construcţie a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii;”.

30. La articolul 19, alineatul (4) se abrogă.

31. La articolul 192, alineatele (10) şi (11) se modificaşi vor avea următorul cuprins:

(10) îndeplinirea condiţiei referitoare la venitul mediu pe membru de familie, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte raportat la câştigul salarial mediu net pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare.

(11) în cazul achiziţionării locuinţei cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, prevăzută la alin. (2) lit. c), plata avansului de minimum 15%, precum şi a comisionului de 1% prevăzut la alin. (8) se face la data încheierii contractului de vânzare în formă autentificată, iar ratele lunare egale se pot achita astfel:

a) în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu net pe economie cu cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%;

b) în maximum 20 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu net pe economie cu cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80%;

c) în maximum 25 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul mediu net pe economie.”

32. La articolul 193, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din resursele obţinute din sume încasate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, precum şi din sume rezultate din cuantumul chiriei, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate reţine şi utiliza, în condiţiile legii, o cotă de până la 5% pentru cheltuieli de funcţionare.”

33. La articolul 193, alineatele (6) şi (61) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor, inclusiv ratele lunare, prevăzute la alin. (5), după reţinerea sumei reprezentând comisionul prevăzut la art. 192 alin. (8) şi a sumei prevăzute la art. 192 alin. (7), după caz, se virează lunar, de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis la Trezoreria Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului, iar orice întârziere atrage plata de penalităţi, conform prevederilor legale în vigoare. Suma prevăzută la art. 192 alin. (7) se virează la bugetul local, unde se constituie ca venituri destinate construcţiei de locuinţe. Suma prevăzută la art. 192 alin. (8) se încasează şi se constituie venituri ale bugetului local sau, după caz, la bugetul propriu al instituţiilor publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau al unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în cazul în care administrarea şi vânzarea locuinţelor se fac de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de către autorităţile unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora prin gestiune directă, sau ca venituri ale operatorilor economici prin care se realizează vânzarea locuinţelor, în cazul în care administrarea şi vânzarea locuinţelor se fac de către autorităţile administraţiei publice locale prin gestiune delegată, în condiţiile legii.

(61) Sumele obţinute din penalităţile de întârziere prevăzute la art. 132 alin. (121), art. 15 alin, (27) şi art. 193 alin. (44) şi (62) se virează de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în condiţiile legii.”

34. La articol 193, după alineatul (61) se introduce un nou alineat, alineatul (62), cu următorul cuprins:

„(62) Penalităţile de întârziere prevăzute la alin. (6), datorate Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, reprezintă 0,05%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. Penalităţile se calculează în condiţiile legii fără a se lua în calcul prima zi, precum şi ziua îndeplinirii obligaţiei de plată a chiriei, cu respectarea art. 2.553 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.”

35. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. (1) proiectantul general al lucrărilor va susţine avizarea studiilor de fezabilitate sau a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, conform prevederilor legale.”

36. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din

Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea obiectivelor de investiţii de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii se realizează multianual, în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate şi/sau estimate pentru anii ulteriori cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin legea bugetară anuală, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare, pe o perioadă de maximum 4 ani. Pe durata de valabilitate a contractelor de achiziţie publică, valoarea creditelor bugetare alocate este egală cu valoarea creditelor de angajament. În funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata finanţării poate fi prelungită până la maximum 2 ani, asigurându-se finalizarea obiectivelor de investiţii propuse la finanţare prin program în interiorul perioadei maxime de finanţare.

(2) După aprobarea bugetului de stat, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmit Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe fişele obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul de stat privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

(3) Agenţia Naţională pentru Locuinţe comunică autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale interesate, după caz, lista obiectivelor de investiţii noi care urmează a fi finanţate în anul în curs şi solicită transmiterea terenurilor de construcţie aferente, conform protocoalelor încheiate în condiţiile art. 19 alin. (2) şi (3).

37. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - După aprobarea studiilor de fezabilitate sau a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii şi după aprobarea finanţării programului de investiţii prin legea bugetului de stat anual, Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează şi desfăşoară, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, procedurile pentru achiziţia proiectării şi execuţiei lucrărilor sau, după caz, procedurile pentru achiziţia execuţiei lucrărilor, pe baza documentaţiei tehnice elaborate.”

38. La articolul 25, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) îndeplinirea obligaţiilor asumate în cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constă în contractarea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie, precum şi urmărirea lucrărilor de execuţie reprezentate de consultanţă şi asistenţă tehnică în urmărirea şi derularea investiţiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor, cu respectarea reglementărilor în vigoare.”

39. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (5), în structura cheltuielilor de investiţii va fi cuprinsă o cotă de 5% din valoarea devizului general al investiţiei, exclusiv TVA, care se constituie venituri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Modul de încasare a cotei se stabileşte prin procedură documentată, elaborată conform prevederilor legale în vigoare.”

40. Anexele nr. 2,11,13 şi 16 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat p. Ministrul sănătăţii,

Dan-Octavian Alexandrescu,

secretar de stat Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 420.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

 

Se aprobă,

 

Ministru,

 

.............................

 

LISTA

cuprinzând locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finanţate conform Legii nr. 152/1998 în anul .............

 

Nr. crt.

Judeţul

Localitatea

Amplasament

A

B

C

Program ..................

(credite bugetare)

din care:

Program ..................

(credite de angajament)

din care:

Buget de stat

Surse proprii ANL

Buget de stat

Surse proprii ANL

D

E

F

G

H

I

J

K

Obiective de investiţii în continuare

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective de investiţii noi

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

A - numărul de locuinţe în execuţie

B - valoarea totală de finanţat prin ANL

C - rest de executat la 01.01 ..................

D-G ÷ titlul ..................

H+K ÷ titlul ..................

Pentru prioritizarea investiţiilor propuse a se include în programul anual de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se au în vedere următoarele criterii:

Cu excepţia obiectivelor de investiţii contractate, aflate în diverse stadii de execuţie, se vor asigura fondurile, cu prioritate, la obiectivele de investiţii incluse în proiectele finanţate din credite externe.

 

a) Obiective de investiţii în continuare

 

Criteriul

Punctaj

1. Obiective de investiţii contractate, aflate în diverse stadii de execuţie

Stadiul fizic (procentual) al realizării obiectivului de investiţii, începând cu stadiul fizic cel mai ridicat la data aplicării criteriului, astfel:

- pentru cel mai ridicat stadiu fizic se acordă 50 puncte;

- pentru alt stadiu fizic:

Punctaj = (stadiul fizic curent/stadiul cel mai ridicat) x 50 puncte

50

2. Obiective de investiţii contractate, pentru care nu s-a emis ordinul de începere lucrări Data semnării contractului de execuţie lucrări, astfel:

- pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la data semnării contractului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 30 puncte;

- pentru altă dată:

Punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 30 puncte

30

3. Obiective de investiţii pentru care s-a elaborat proiectul tehnic şi care nu necesită actualizări Data necepţionării proiectului tehnic la ANL, astfel:

- pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la data semnării contractului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 20 puncte;

- pentru altă dată:

Punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 20 puncte

20

 

NOTE:

1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului.

2. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, cu prioritate pentru finalizarea lucrărilor de construcţii-montaj începute în anii anteriori.

 

b) Obiective de investiţii noi

 

Criteriul

Punctaj

1. Obiective de investiţii pentru care s-a emis Aviz CTE

20

Data emiterii avizului, astfel:

- pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la data emiterii avizului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 20 puncte;

- pentru altă dată:

Punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 20 puncte

2. Obiective de investiţii pentru care s-a elaborat documentaţia tehnico-economică (depusă la ANL) şi nu s-a ajuns la faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economici

10

- pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la data emiterii avizului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 10 puncte:

- pentru altă dată:

Punctaj - (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 10 puncte

3. Amplasarea pe terenuri libere de orice sarcini

 

- terenuri viabilizate complet

20

- terenuri viabilizate parţial

5

4. Acoperirea numărului de locuinţe propus cu numărul de cereri - în proporţie de peste 200%

20

- în proporţie de peste 150%

10

- în proporţie de peste 100%

5

5. Regim de înălţime

 

- până la S + P + 3E

5

- S + P+3E + M şi peste

10

6. Stadiu fizic la data includerii în program - investiţie nouă

20

- structură existentă realizată în proporţie de 51-100%

10

- structură existentă realizată în proporţie de până la 50%

5

 

NOTE:

1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului pentru fiecare judeţ în parte.

2. Se are în vedere repartizarea echilibrată a fondurilor alocate de la bugetul de stat pe judeţe, destinate pentru finanţarea obiectivelor de investiţii propuse de reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale, utilizând cel puţin unul dintre următorii indicatori:

a) ponderea numărului de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ din totalul numărului de unităţi administrativ-teritoriale la nivel naţional (conform solicitărilor înregistrate la ANL):

P = număr unităţi administrativ-teritoriale din judeţ/număr total de unităţi administrativ-teritoriale x 100

Fonduri alocate la nivel de judeţ = P * fonduri totale alocate pentru investiţii noi.

b) ponderea numărului de unităţi locative aferente obiectivelor de investiţii aflate în promovare de fiecare judeţ din totalul investiţiilor aflate în promovare la nivel naţional:

P = număr unităţi locative propuse în judeţ/număr total de unităţi locative propuse * 100

Fonduri alocate la nivel de judeţ = P x fonduri totale alocate pentru investiţii noi.

3. Nu se vor include la finanţare, simultan, două obiective de investiţii din aceeaşi localitate. În cazul în care, după aplicarea criteriilor de prioritizare, se obţin punctaje similare pentru două sau mai multe investiţii din aceeaşi localitate, vor avea prioritate investiţiile destinate specialiştilor din sănătate şi/sau învăţământ, respectiv cele propuse a se realiza pe terenuri transmise în condiţiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

Direcţia .........................................

Director general,

Direcţia .........................................

Direcţia .........................................

 

Direcţia .........................................

 

Control financiar preventiv .........................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 11 le normele metodologice)

 

CRITERII-CADRU

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

 

A. Criterii de acces la locuinţă:

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cei mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

NOTĂ*:

Prin excepţie, în cazul construcţiilor de locuinţe, destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau Sănătate, medicii rezidenţi, medicii specialişti şi cadrele didactice calificate, definiţi conform prevederilor art. 3 alin. (4) şi (5) din Normele metodologice, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, şi după împlinirea vârstei de 35 de ani.


* Nota se va prelua în cadrul criteriilor doar pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate.

 

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă. Pentru sectoarele municipiului Bucureşti această restricţie se referă la locuinţe care au fost sau sunt deţinute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de către consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în sensul şi în corelare cu cele precizate la criteriul de acces de Sa pct. 3.

Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.

NOTĂ:

Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii,

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Se va avea în vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale şi în afara localităţii în care s-a solicitat locuinţa, în cazuri motivate de existenţa unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unităţi economice din localitate, aşezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unităţi turistice, cultural-sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, în care îşi desfăşoară activitatea solicitanţii de locuinţe.

NOTĂ;

Prin excepţie, în cazul când se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara localităţii în care sunt amplasate locuinţele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puţin un an în această localitate.

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

- Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante.

- Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1,2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ........................... 10 puncte

1.2. Tolerat în spaţiu ........................... 7 puncte

1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): - mp/locatar

a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ........................... 5 puncte

b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ........................... 7 puncte

c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ........................... 9 puncte

d) mai mică de 8 mp ........................... 10 puncte

NOTĂ:

În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală

2.1. Starea civilă:

a) căsătorit ........................... 10 puncte

b) necăsătorit ........................... 8 puncte

2.2. Nr. de persoane în întreţinere:

a) Copii

- 1 copil ........................... 2 puncte

- 2 copii ........................... 3 puncte

- 3 copii ........................... 4 puncte

- 4 copii ........................... 5 puncte

- >4 copii ........................... 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent

de numărul acestora ........................... 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus ........................... 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului

4.1. până la 1 an ........................... 1 punct

4.2. Între 1 şi 2 ani ........................... 3 puncte

4.3. Între 2 şi 3 ani  ........................... 6 puncte

4.4. Între 3 şi 4 ani ........................... 9 puncte

4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ........................... 4 puncte

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională

5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ........................... 5 puncte

5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ........................... 8 puncte

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ........................... 10 puncte

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată ........................... 13 puncte

5.5. cu studii superioare ........................... 15 puncte

NOTE:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite

6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ........................... 15 puncte

6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ........................... 10 puncte

6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ........................... 5 puncte

7. Venitul mediu net lunar/membru de familie

7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ........................... 15 puncte

7.2. Între salariul minim pe economie şi salariul mediu net pe economie ........................... 10 puncte

NOTE:

- Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

- În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

C. Criterii specifice**:

În cazul locuinţelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate se pot propune şi adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevăzute de criteriile-cadru, în condiţiile legii.


* Punctul C. „Criterii specifice” nu se va propune şi adopta pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 13 la normele metodologice)

 

CONTRACT-CADRU

 

Încheiat între:

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ......................................, reprezentată de director general ......................................,

şi

Unitatea administrativ-teritorială ......................................, prin consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în calitate de autorităţi deliberative, cu sediul în ......................................, reprezentată prin ...................................... .

Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) şi ale art. 3 alin. (1), (3) şi (5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să încheie prezentul contract.

 

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea, în condiţiile legii, a terenului, în suprafaţă de .................... mp, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (împreună cu construcţia existentă pe teren, dacă este cazul) pe durata realizării investiţiei, defalcat astfel:

- .................... mp proprietatea publică a statului/unităţii administrativ-teritoriale şi în administrarea unităţii administrativ-teritoriale ......................................, pentru realizarea a .................... locuinţe;

- .................... mp proprietatea publică a statului/unităţii administrativ-teritoriale şi în administrarea unităţii administrativ-teritoriale ......................................, pentru realizarea a .................... locuinţe.

 (2) Pe terenul prevăzut la alin. (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe realizează locuinţe ....................

(3) Pe terenul prevăzut la alin. (1) se realizează utilităţile şi dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiei de locuinţe, anterior iniţierii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a procedurii de promovare a investiţiei.

(4) Pe terenul prevăzut la alin. (1), în interiorul perimetrului destinat construcţiei de locuinţe, unitatea administrativ-teritorială ......................................, realizează lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 2. - (1) Preluarea terenului (şi a construcţiei existente pe teren, dacă este cazul) prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal de predare-primire între unitatea administrativ-teritorială ......................................,  şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, după transmiterea deschiderii de finanţare pentru începerea lucrărilor de construcţie.

(2) Până la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire, terenul şi construcţia existentă pe teren rămân în administrarea unităţii administrativ-teritoriale ...................................... .

 

CAPITOLUL II

Documentele anexate contractului

 

Art. 3. - (1) Identificarea terenului prevăzut la art. 1 se realizează pe baza documentelor anexate prezentului contract, care fac parte integrantă din acesta.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) cuprind:

a) schiţele cu amplasamentul terenului, suprafaţa acestuia, precum şi categoriile de folosinţă (anexa nr. 1 la contract);

b) numărul de unităţi locative propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr. 2 la contract);

c) hotărârea Consiliului Local ...................................... de transmitere către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului, pentru construirea de locuinţe ...................., cu asigurarea din bugetul local a costului utilităţilor aferente construcţiilor şi încheierea contractelor de execuţie a lucrărilor cu societăţile furnizoare de utilităţi (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi);

d) documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), aprobate conform legii;

e) extrasul de carte funciară.

 

CAPITOLUL III

Durata contractului

 

Art. 4. - Contractul se încheie pe perioada construcţiei locuinţelor şi încetează la semnarea protocolului de predare-primire încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi unitatea administrativ-teritorială ...................................... .

 

CAPITOLUL IV

Obligaţiile părţilor

 

Art. 5. - Unitatea administrativ-teritorială ...................................... , se obligă:

a) să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în folosinţă gratuită terenul pentru construirea de locuinţe ...................., în suprafaţă totală de ...................., mp, situat în ......................................, identificat conform prevederilor art. 3 (precum şi construcţia existentă pe teren ....................), pe toată durata executării construcţiei;

b) să pună la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenul liber de orice sarcini (şi construcţia existentă) şi pentru care se realizează utilităţile şi dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiei de locuinţe, anterior iniţierii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a procedurii de promovare a investiţiei, potrivit legii;

c) să realizeze, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor şi/sau a construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate;

d) să efectueze, pe cheltuială proprie, expertiza tehnică şi energetică, după caz, asupra construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate, cu experţi tehnici şi auditori energetici autorizaţi conform legii;

e) să elaboreze nota conceptuală şi tema de proiectare, dacă este cazul, conform prevederilor legale în vigoare;

f) să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuţia utilităţilor aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi), în interiorul perimetrului destinat locuinţelor, până la recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj;

g) să obţină extras de carte funciară;

h) să elaboreze studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi studiile conexe (ridicare topografică, studiu geotehnic etc.), după caz;

i) să obţină toate avizele conform cu certificatul de urbanism, inclusiv acordul unic;

j) să emită autorizaţia de construire a locuinţelor, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

k) să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor şi a utilităţilor, corelate cu graficele de execuţie stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuţie de locuinţe (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voinţa celor două părţi) şi să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la finalizarea utilităţilor;

l) să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la intenţia de renunţare la lucrările de construire şi scoaterea obiectivului de investiţie din „Programul privind construcţia de locuinţe ......................................,“, cu suportarea tuturor cheltuielilor efectuate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

m) să defalce suprafaţa de .................... mp, situată în ......................................, pe fiecare obiectiv recepţionat, dacă este cazul, în vederea întocmirii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a protocolului de predare-primire a obiectivului de investiţie recepţionat şi a terenului aferent.

Art. 6. - Agenţia Naţională pentru Locuinţe se obligă:

a) să primească în folosinţă gratuită, pe durata executării construcţiei de locuinţe, terenul în suprafaţă totală de ...................., mp, situat în ......................................, identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini (precum şi construcţia existentă pe teren );

b) să elaboreze studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi studiile conexe (ridicare topografică, studiu geotehnic etc.), după caz;

c) să asigure execuţia construcţiei de locuinţe, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul guvernamental ......................................;

d) să aducă, în scris, la cunoştinţa unităţii administrativ-teritoriale ......................................, termenele de finalizare a locuinţelor, în conformitate cu graficele de execuţie;

e) să aducă, în scris, la cunoştinţa unităţii administrativ-teritoriale ......................................, locuinţele recepţionate, în conformitate cu procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

f) să transmită unităţii administrativ-teritoriale ...................................... terenul şi construcţiile de locuinţe, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie.

 

CAPITOLUL V

Răspunderea contractuală

 

Art. 7. - Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi dă dreptul părţii prejudiciate de a pretinde daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Forţa majoră

 

Art. 8. - (1) Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără legătură cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

(2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.

(3) îndeplinirea contractului este suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 24 de ore şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

CAPITOLUL VII

Încetarea contractului

 

Art. 9. - Prezentul contract încetează în una dintre următoarele situaţii, în condiţiile legii:

a) expirarea duratei contractului;

b) înainte de termen, cu acordul ambelor părţi, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 10. - Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligaţiile părţilor se duc la îndeplinire până la data la care încetează contractul.

Art. 11. - Încetarea contractului prin expirarea duratei contractului impune stingerea obligaţiilor părţilor.

Art. 12. - Fiecare parte are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea contractului, în unul dintre modurile prevăzute la art. 9, în termen de 5 zile lucrătoare, arătând şi motivele acestei solicitări.

 

CAPITOLUL VIII

Litigii

 

Art. 13. - Neînţelegerile apărute între părţi în timpul derulării contractului se soluţionează pe cale amiabilă.

Art. 14. - Dacă părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluţionate de instanţele competente, conform legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art. 15. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi, potrivit legii.

Art. 16. - Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract, în conformitate cu reglementările în vigoare, după semnarea lui, se efectuează prin act adiţional, semnat şi ştampilat de cele două părţi.

Încheiat astăzi, ...................., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe,

Unitatea administrativ-teritorială

......................................

Judeţul ......................................

 

......................................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 16 la normele metodologice)

 

EXEMPLU DE CALCUL AL CHIRIEI

 

I. Stabilirea ipotezelor pentru calculul chiriei

1. Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament)

Valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată pentru anul 2016, stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 1.757,88 lei, inclusiv TVA, conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.077/2016 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2016, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri.

Valoarea de înlocuire a construcţiei (apartament): reprezintă suprafaţa construită desfăşurată a locuinţei, definită conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, multiplicată cu valoarea de înlocuire per metru pătrat aprobată anual, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, în vigoare la data stabilirii chiriei.

2. Durata de amortizare

Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare

 

Codul de clasificare

Denumirea activelor fixe

Durata normată (ani)

1.6

Construcţii de locuinţe şi social-culturale

 

1.6.1

Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în afară de:

40-60

1.6.1.1

- clădiri de locuinţe sociale, moteluri şi cămine amplasate în centre industriale, WC public

32-48

 

3. Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de folosinţă normală (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale) şi de administrare: maximum 0,8% din valoarea de înlocuire a construcţiei, din care:

- cheltuieli menţinere stare de folosinţă normală (întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale): maximum 0,6% din valoarea de înlocuire a construcţiei;

- cheltuieli de administrare: maximum 0,2% din valoarea de înlocuire a construcţiei.

4. Sunt avute în vedere locuinţe convenabile, care îndeplinesc exigenţele minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Calculul chiriei pentru locuinţele deţinute de tineri se va realiza conform modelului prevăzut la pct. II „Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii”, respectiv:

a) pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru menţinerea stării de folosinţă normală şi de administrare, precum şi recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale;

b) pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru menţinerea stării de folosinţă normală şi de administrare, recuperarea investiţiei în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 0,5%, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor.

În conformitate cu art. 8 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare, stabilită conform pct. II, se ponderează cu un coeficient, astfel:

 

Rangul localităţii

0

I

II

III

IV

V

Coeficient

1,0

0,9

0.8

0,7

0,6

0,6

 

unde:

a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană;

b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;

c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;

d) rangul III - oraşe;

e) rangul IV - sate reşedinţă de comună;

f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.

În conformitate cu art. 8 alin. (81) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor pentru locuinţă, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a localităţilor se ponderează astfel:

 

Anul recepţiei la terminarea lucrărilor

Coeficient

Până la finele anului 2004

0,85

între anul 2005 şi anul 2010

0,90

între anul 2010 şi 2015

0,95

începând cu anul 2016

1,00

 

În conformitate cu art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de veniturile chiriaşului pe membru de familie, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor se ponderează astfel:

 

Venit

Coeficient

Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

0,80

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe ţară garantat în plată

0,90

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

1,00

 

II. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu art. 8 alin. (10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

a) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani

 

Numărul de camere

Acd/ap

(mp)

Preţ lei/mp

Acd

Valoarea de înlocuire a construcţiei

(lei)

Recuperarea investiţiei

(amortizare)

(lei)

Cheltuielile de întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale şi administrare

(lei)

Cotă autorităţi publice (maximum 0,5% numai pentru tinerii trecuţi de 35 ani)

(lei)

0

1

2

3 = 1x2

4 = 3 ; 60 ani

5 = 3 x 0,8%

6 = 3 x 0.5%

1

58,00

1.757,88

101.957,04

1.699,28

815,66

0,00

2

81,00

1.757,88

142.388,28

2.373,14

1.139,11

0,00

3

115,00

1.757,88

202.156,20

3.369,27

1.617,25

0,00

4

135,00

1.757,88

237.313,80

3.955,23

1.898,51

0,00

 

- continuare tabel lit. a) –

 

Chirie netă anuală

(lei)

Chiria lunară

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare rang localităţi

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepţie locuinţă

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare venituri

(lei)

7 = 4 + 5 + 6

8 = 7/12

9 = 8 x rang

10 = 9 x an

11 = 10 x venit

2.514,94

209,58

125,75

106,88

85,51

3.512,24

292,69

175,61

149,27

119,42

4.986,52

415,54

249,33

211,93

169,54

5.853,74

487,81

292,69

248,78

199,03

 

b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani

 

Numărul de camere

Acd/ap

(mp)

Preţ lei/mp

Acd

Valoarea de înlocuire a construcţiei

(lei)

Recuperarea investiţiei

(amortizare)

(lei)

Cheltuielile de întreţinere curentă, reparaţii curente, reparaţii capitale şi administrare

(lei)

Cotă autorităţi publice (maximum 0.5% numai pentru tinerii trecuţi de 35 ani)

(lei)

0

1

2

3 = 1x2

4 = 3 : 60 ani

5 = 3x0,8%

6 = 3 x 0,5%

1

58,00

1.757,88

101.957,04

1.699,28

815,66

509,79

2

81,00

1.757,88

142.388,28

2.373,14

1.139,11

711,94

3

102,00

1.757,88

202.156,20

3.369,27

1.617,25

1.010,78

4

135,00

1.757,88

237.313,80

3.955,23

1.898,51

1.186,57

 

- continuare tabel lit. b) –

 

Chiria netă anuală

(lei)

Chiria lunară

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare rang localităţi

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepţie locuinţă

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare venituri

(lei)

7 = 4 + 5 + 6

8 = 7/12

9 = 8 x rang

10 = 9xan

11 = 10 x venit

3.024,73

252,06

151,24

128,55

102,84

4.224,19

352,02

211,21

179,53

143,62

5.997,30

499,78

299,87

254,89

203,91

7.040,31

586,69

352,02

299,21

239,37

 

NOTE:

1. Chiria cuprinsă la coloana 8 reprezintă valoarea maximală determinată conform art. 8 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Pentru coloanele 9, 10 şi 11 s-au luat în calcul situaţiile cele mai defavorabile, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (8), (81) şi (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

- coeficient ponderare pe rang = 0,6 aplicat la coloana 8;

- coeficient ponderare an recepţie locuinţă = 0,85 aplicat la coloana 9: şi

- coeficient ponderare pe venit = 0,8 aplicat la coloana 10,

3. Acd/ap reprezintă aria construită desfăşurată/apartament.

4. În situaţia în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin. (91) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.

III. Calculul chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se exemplifică astfel:

Rata inflaţiei comunicată de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior: 1,5% aplicat la chiria netă calculată pentru anul anterior

a) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani [Coloanele 1-6 din tabelul de la pct. II lit. a) se menţin.]

 

Chiria netă anul anterior

(lei)

Chiria netă anuală actualizată

(lei)

Chiria lunară

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare rang localităţi (lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepţie locuinţă

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare venituri

(lei)

7 = 4 + 5 + 6

71=7x1,5%

8 = 7/12

9 = 8 x rang

10 = 9x an

11 = 10 x venit

2.514,94

2.552,66

212,72

127,63

108,49

86,79

3.512,24

3.564,93

297,08

178,25

151,51

121,21

4.986,52

5.061,32

421,78

253,07

215,11

172,08

5.853,74

5.941,55

495,13

297,08

252,52

202,01

 

b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani [Coloanele 1-6 din tabelul de la pct. II lit. b) se menţin.]

 

Chiria netă anul anterior

(lei)

Chiria netă anuală actualizată

(lei)

Chiria lunară

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare rang localităţi

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepţie locuinţă

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare venituri

(lei)

7 = 4 + 5 + 6

71 = 7x1,5%

8 = 7/12

9 = 8 x rang

10 = 9 x an

11 = 10 x venit

3.024,73

3.070,10

255,84

153,50

130,48

104,38

4.224,19

4.287,55

357,30

214,38

182,22

145,78

5.997,30

6.087,26

507,27

304,36

258,71

206,97

7.040,31

7.145,91

595,49

357,30

303,70

242,96

 

NOTE:

1. Modelele de calcul sunt orientative, administratorii locuinţelor stabilesc suprafeţele construite pentru fiecare locuinţă, aplicând coeficienţii de ponderare corespunzători pentru fiecare chiriaş.

Anual administratorii locuinţelor actualizează chiria cu rata inflaţiei comunicată de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior.

2. În situaţia în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin. (91) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.

3. Determinarea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiţiei se face proporţional din valoarea chiriei. Procentul este dat de raportul dintre valoarea amortizării (recuperarea investiţiei) şi valoarea totală a chiriei.

De exemplu, pentru o garsonieră (calculele pentru celelalte tipuri de apartamente se fac similar):

- valoare chirie lunară integrală: 209,58 lei;

- valoare chirie lunară ponderată (după aplicarea coeficienţilor de ponderare): 63 lei;

- valoare amortizare lunară: 1.699,28 lei/an : 12 luni = 141,61 lei/lună.

Pondere amortizare din valoarea chiriei:

141,61 lei / 209,58 lei *100 = 67,57%.

În aceste condiţii, pentru o chirie lunară ponderată de 63 lei, UAT trebuie să transmită către ANL:

63 lei* 67,57% = 42,57 lei.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 200 de ani de la naşterea lui Ion Ionescu de la Brad

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 25 iunie 2018, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 200 de ani de la naşterea Iui Ion Ionescu de la Brad.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

 

Valoare nominală

10 lei

 

Metal

argint

 

Titlu

999%o

 

Formă

rotundă

 

Diametru

37 mm

 

Greutate

31,103 g

 

Calitate

proof

 

Cant

zimţat

 

 

Aversul monedei redă o imagine de epocă a Academiei Mihăilene, unde Ion Ionescu de la Brad a fost primul profesor de ştiinţe agricole din istoria învăţământului românesc, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI “, stema României şi anul de emisiune „2018 “.

Reversul monedei prezintă portretul lui Ion Ionescu de la Brad, inscripţiile „ION IONESCU DE LA BRAD” şi anii între care a trăit, „1818-1891”.

Art. 3, - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint cu tema 200 de ani de la naşterea lui Ion Ionescu de la Brad au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 16.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionala a României hotărăşte:

Începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,14% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,09% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 19 iunie 2018.

Nr. 17.

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018, se fac următoarele rectificări:

- la „Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2017 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară” în tabel, în coloana „Nr. crt.”, la numărul curent „5”, după rândul „PĂNESCU DORU-ADRIAN” se va citi:

 

„LUPU VICTOREL

Română

14.500

16.01;25.01; 24.02; 29.03; 26.04; 18.05; 16.06; 25.07; 24.08; 22.09; 10.11; 21.12; 22.12.2017

CIUHODARU TUDOR

Română

13.500

23.01; 31.03; 24.04; 31.05; 25.09.2017

ALEXA PETRU-BOGDAN

Română

14.500

12.09; 26.09; 05.10; 09.11; 22.12.2017”

 

şi la „TOTAL” şi la „Cuantumul total”, în loc de: „759.645,45”se va citi: „802.145,45”-,

- la „Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2017 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară”, în tabel se elimină rândul de la numărul curent 4 şi la „TOTAL” şi la „Cuantumul total”, în loc de: „141.655,00”se va citi: „119.855,00”.

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 aprilie 2017 (a mai fost rectificat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 5 mai 2017 şi nr. 821 din 18 octombrie 2017), se fac următoarele rectificări:

- la „Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2016 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară”, în tabel, în coloana „Nr. crt.”, după numărul curent „21” se va citi numărul curent „22”, cu următoarele date:

 

„22

BRAŞOV

BUNGHIUZ MARIUS

Română

12.250

15.04; 23.05; 24.05; 12.10; 21.10; 26.10.2016

CRIVINEANU ALEXANDRA

Română

10.700

22.02; 08.03; 23.05; 12.10; 21.10; 26.10.2016

PĂTRAŞCU LUCIAN

Română

12.250

23.05; 24.05; 21.10; 26.10.2016

 

- în tabel, pe rândul „TOTAL” şi la „Cuantum total”, în loc de: „1.663.695.00”se va citi: „1.375.641,00”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.