MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 515/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 515         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 iunie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

145. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

486. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

147. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

 

488. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

39. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile avantaje pentru consumatori - COM(2018) 183

 

40. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind modalităţile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate şi de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea cetăţenilor şi construirea unei societăţi mai sănătoase - COM(2018) 233

 

41. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează şi apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 - COM(2018) 321

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

397. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind încetarea aplicabilităţii Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.062/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum şi din registrul cadastral de publicitate imobiliară şi din registrul agricol, în regim de reciprocitate şi cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora

 

604/2.340/1.742. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

 

1.263. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO - Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 260 din 23 martie 2018, cu următoarea completare;

- La articolul I, după punctul 67 se introduc şase noi puncte, punctele 68-73, cu următorul cuprins:

„68. După articolul 294 se Introduce un nou articol, articolul 2941, cu următorul cuprins:

 

«Plata TVA aferentă mijloacelor de transport înstrăinate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora, precum şi de cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular

Art. 2941. - (1) Persoanele prevăzute la art. 293 alin (1) lit. e) şi art. 294 alin. (1) lit. j) care au importat sau achiziţionat în regim de scutire de la plata TVA mijloace de transport şi le înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de doi ani de la data importului/achiziţiei au obligaţia să plătească TVA de a cărei scutire au beneficiat, în condiţiile şi conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care:

a) mijlocul de transport este exportat de către persoana care a achiziţionat/importat mijlocul de transport în regim de scutire;

b) mijlocul de transport este înstrăinat către o persoană care ar beneficia de scutirea de TVA conform art. 294 alin. (1) lit. j)-l), cu obligaţia noului proprietar de a achita TVA în cazul în care înstrăinează mijlocul de transport până la finalul perioadei de doi ani calculate de la data când primul proprietar a importat/achiziţionat mijlocul de transport în regim de scutire;

c) mijlocul de transport este distrus sau furat, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În cazul mijloacelor de transport furate, persoana demonstrează fortul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.»

 

69. La articolul 456 alineatul (1), litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;».

70. La articolul 460, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

«(71) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1).»

71. La articolul 464 alineatul (1), litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;».

72. La articolul 465, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

«(71) în cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare cu terenurile neproductive.»

73. La articolul 469 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;»“.

Art. II. - Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul pregătirii, organizării şi desfăşurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 sunt acordate următoarele scutiri de impozite şi taxe:

1. Veniturile obţinute/realizate de persoane fizice nerezidente, persoane juridice străine şi orice entităţi nerezidente, ca urmare a pregătirii, organizării şi desfăşurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi.

2. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru reclama şi publicitatea efectuate pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea în România a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.

3. Evenimentele sportive care au loc în cadrul pregătirii, organizării şi desfăşurării în România a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

Art. III. - (1) în anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale poate să efectueze virări de credite de angajament neutilizate în cadrul capitolului 85.01 „Comunicaţii” de la titlul 71 .Active nefinanciare” la titlul 72 Active financiare” peste limita prevăzută la art. 47 alin. (8) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Suma virată în anul 2018 potrivit prevederilor art. 41 din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale către Compania Naţională „Poşta Română” - S.A., se utilizează de către aceasta pentru achitarea datoriilor la bugetul general consolidat, precum şi pentru achitarea datoriilor restante, prin derogare la destinaţia stabilită la alin. (2) al aceluiaşi articol.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 20 iunie 2018.

Nr. 145.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 iunie 2018.

Nr. 486.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, ou respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 20 iunie 2018.

Nr. 147.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 iunie 2018.

Nr. 488.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile avantaje pentru consumatori COM(2018) 183

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/282 adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 5 iunie 2018, Camera Deputaţilor:

1. Recomandă sporirea eforturilor Comisiei Europene şi a parlamentelor statelor membre ale UE pentru a se asigura un cadru de concurenţă solid pe piaţa unică, pentru a se combate monopolurile şi pentru încurajarea întreprinderilor mici şi mijlocii, a microîntreprinderilor, precum şi pentru susţinerea noilor tipuri de contracte de muncă, astfel încât concurenţa să fie cât mai puternică, într-o economie diversificată şi, astfel, să se reducă riscul de formare a unor mecanisme ilegitime sau ilegale prin care sunt înşelaţi consumatorii.

2. Consideră că normele modernizate referitoare la pachetele de servicii pentru vacanţe ar trebui urmate cât mai curând de o armonizare profundă a reglementărilor pe pianul Uniunii, pentru a se asigura condiţii echivalente în capacităţile de cazare, în toate statele membre, şi pentru toate formele de furnizare a acestor servicii, precum şi pentru a se asigura norme unitare de protecţie a sănătăţii în unităţile de cazare.

3. Propune derularea unor procese de consultare cât mai largi, astfel încât să fie susţinută întărirea cooperării pe plan regional acolo unde aceasta este eficientă, precum şi asigurarea unor norme detaliate la nivelul Uniunii Europene, spre a reduce riscul de apariţie a unor situaţii de instalare a unor tehnologii de înşelare a testelor de emisii şi a cazurilor de practicare pe scară largă a Clauzelor contractuale abuzive de către bănci.

4. Subliniază necesitatea susţinerii unui efort puternic pentru implementarea conceptului de economie circulară, în vederea reducerii intensităţii ambalării şi pentru promovarea agriculturii ecologice, deoarece pe aceste căi se poate menţine un model economic durabil, bazat pe o structură diversificată a consumului, concomitent cu scăderea riscului încălcării drepturilor consumatorilor.

5. Recomandă ca, pentru a evita apariţia unor nereguli la achiziţia din mediul on-line, în urma cumpărării mascate de la un terţ, cadrul normativ al Uniunii să fie completat cu obligaţia de a se indica pe platforma respectivă acest mod de a face comerţ, precum şi de o verificare din oficiu, timpurie, a respectării legislaţiei privind libera concurenţă de către autorităţile responsabile de la nivelul Uniunii Europene sau de la nivelul statelor membre în astfel de cazuri.

6. Atrage atenţia asupra riscurilor practicii semnalate de a solicita date personale în loc de bani pentru serviciile on-line, ca urmare a poziţiei vulnerabile a consumatorului faţă de tehnici avansate de manipulare şi inginerie socială şi recomandă stabilirea unor condiţii specifice de informare precontractuală şi de retractare mult mai favorabile consumatorului în aceste situaţii decât în cazul contractelor cu plata în bani.

7. Susţine consolidarea instrumentelor existente pentru protecţia consumatorilor prin soluţionarea alternativă a litigiilor şi soluţionarea on-line a litigiilor sub o formă aplicabilă la nivelul pieţei unice, dar cât mai flexibilă, pentru a reflecta caracteristicile socioculturale din statele membre şi pentru a permite depăşirea barierelor de limbă şi a celor derivate din practicile administrative diferite din statele membre.

8. Propune analizarea, cât mai rapidă, a sectoarelor, produselor şi serviciilor cu grad ridicat de risc în ceea ce priveşte diferenţele dintre legislaţiile naţionale ale statelor membre, referitoare la sancţionarea societăţilor comerciale care încalcă normele de protecţie a consumatorilor, pentru a dezvolta operativ, inclusiv la scară naţională, mecanisme legislative de descurajare a comercianţilor ce înşală consumatorii profitând de aceste diferenţe.

9. Propune ca diferenţele dintre sancţiuni, aplicabile practicilor de înşelare a consumatorilor, din legislaţiile naţionale să fie analizate în contextul diferenţelor dintre normele de supraveghere a concurenţei.

10. Atrage atenţia asupra riscului ca sistemele informatice avansate de protecţie a consumatorului, propuse să fie transformate de comercianţii mai puţin oneşti în mijloace ilegitime de a-şi înlătura concurenţa, în special atunci când poziţia lor dominantă pe piaţă este ameninţată de întreprinderile aflate la început de drum, de întreprinderile mici şi mijlocii inovatoare sau preferate pe piaţa locală.

11. Recomandă elaborarea unui document de îndrumare pentru consumatori, astfel încât noul pachet legislativ ce priveşte protecţia consumatorilor să fie cât mai simplu de înţeles de către cetăţeni şi să reprezinte şi un mijloc prin care să se verifice cu uşurinţă dacă au fost încălcate drepturile specifice.

12. Atrage atenţia asupra necesităţii de a asigura în mod rezonabil siguranţa produselor, de a evita riscul ca unele prevederi ale Uniunii Europene să fie excesiv de protective sau prea dificil de respectat ori să se refere la riscuri improbabile ori exagerate.

13. Salută iniţiativa Comisiei Europene de a propune acorduri bilaterale sau multilaterale de cooperare în materie de asigurare a protecţiei consumatorilor între Uniunea Europeană şi terţe jurisdicţii, precum SUA, Canada şi, în viitor, China şi propune extinderea, pe cât posibil, a acestei preocupări şi spre alte regiuni în dezvoltare, în special din Asia şi din Africa.

14. Propune revizuirea normelor Uniunii privind etichetarea produselor alimentare, atât pentru asigurarea uşurinţei de a le citi, cât şi pentru a institui semnalarea cantitativă a componenţilor sau aditivilor, inclusiv a celor, în principiu, inofensivi, dar care au potenţialul de a afecta sănătatea dacă nu sunt inscripţionate pe etichete suficiente date referitoare la cantitate pentru a calcula aportul cumulativ zilnic.

15. Propune transformarea dialogului Comisiei Europene cu consumatorii din statele membre într-un proces periodic, pentru informare asupra modificărilor, obiceiurilor de consum intervenite sub influenţa progresului tehnic şi a societăţii digitale.

16. Îşi exprimă preocuparea cu privire la utilizarea fondurilor şi la eficienţa aşteptată a mecanismului propus prin care ar urma să se pregătească formatori principali şi locali în domeniul legislaţiei Uniunii Europene privind protecţia consumatorilor, cu scopul de a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii să îşi îndeplinească mai uşor obligaţiile legale, având în vedere că aceste întreprinderi sunt nevoite să aloce foarte mult timp şi resurse acestor proceduri, dar nu preponderent din cauza necunoaşterii, ci mai curând din cauza modului în care ele sunt formulate ori din diverse alte cauze, cum ar fi inadecvarea prevederilor normative la condiţiile diverse din toate zonele Uniunii sau ca urmare a progresului tehnic.

17. Consideră oportună sprijinirea dezvoltării cadrului de protecţie a consumatorilor, în cazuri cum ar fi internatul lucrurilor, cu precădere în statele membre ale căror sisteme educative se adaptează mai dificil acestei noi realităţi a societăţii digitale.

18. Se alătură îndemnului Comisiei Europene pentru eforturi intensificate ale tuturor factorilor responsabili, implicaţi, de la nivelul Uniunii şi al statelor sale membre, de a colabora pentru a se aproba modificările legislative propuse şi pentru a le introduce în codul legislativ înainte de desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European din luna mai 2019 şi îşi manifestă deplina disponibilitate de a-şi aduce contribuţia în acest sens.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 18 iunie 2018.

Nr. 39.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind modalităţile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate şi de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea cetăţenilor şi construirea unei societăţi mai sănătoase COM(2018) 233

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/283, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 5 iunie 2018, Camera Deputaţilor:

1. Recomandă ca măsurile ce vizează reforma şi rezilienţa sistemelor de sănătate să ia în considerare şi includerea datelor referitoare la domenii conexe, care ar reprezenta oportunităţi de acţiune sinergică, cum ar fi activitatea dedicată stilului de viaţă sănătos în unităţile şcolare şi extraşcolare, păstrând însă în acelaşi timp rolul central al familiei în asigurarea educaţiei şi stării de sănătate a copiilor.

2. Subliniază riscul ridicat de transformare digitală în ceea ce priveşte disponibilitatea datelor medicale, risc care se va păstra cel mai probabil pe termen mediu, având în vedere faptul că resursa umană implicată nu are obişnuinţa confruntării cu fapte cum ar fi şantajarea digitală.

3. Îşi exprimă îngrijorarea cu privire la decalajul digital existent între cetăţeni, fapt ce ar putea genera un acces inegal la servicii de asistenţă medicală de calitate şi cu privire la implicaţiile revoluţiei digitale din domeniul asistenţei medicale asupra sistemelor de sănătate, acestea din urmă trebuind să fie nediscriminatorii şi favorabile tuturor.

4. Consideră că, alături de economia de scară, întreprinderile mici şi mijlocii şi micro-întreprinderile au un rol determinant în evoluţia serviciilor medicale digitale şi sunt centrate pe persoane, prin potenţialul lor inovator, capacitatea de a pune în aplicare rapid şi flexibil rezultatele cercetărilor.

5. Subliniază că promovarea serviciilor medicale digitale nu ar trebui să se constituie într-un îndemn indirect la înlocuirea prezenţei umane în acordarea serviciilor medicale de diagnostic şi tratament.

6. Atrage atenţia asupra riscului de polarizare socială, ca urmare a existenţei persoanelor care nu au primit instruirea necesară pentru a înţelege pe deplin modul în care pot beneficia de astfel de servicii în calitate de pacienţi.

7. Susţine direcţiile de acţiune propuse de Comisia Europeană, în special cele ce vizează restrângerea situaţiilor în care datele medicale sunt netrasabile şi răspândite în diverse locuri.

8. Atrage atenţia asupra riscului de suprasolicitare a cadrelor medicale în procesul de selectare şi evaluare a datelor medicale relevante.

9. Îşi exprimă dorinţa de a fi informată cu privire la aplicarea normelor UE în materia protecţiei datelor personale şi securităţii cibernetice în procesul de digitalizare a sistemelor de sănătate, în special în perioada în care acesta va coexista cu soluţiile tradiţionale, mai cu seamă în cazul regiunilor rurale sub media de dezvoltare a Uniunii, a celor îndepărtate sau izolate sau a situaţiilor în care pacienţii minori sunt în grija statului.

10. Atrage atenţia asupra vulnerabilităţii operatorilor ce derivă din capacitatea acestor date de a genera avantaje comerciale, dar şi din cauza vulnerabilităţii transmisiilor între regiuni cu regim diferit de protecţie a datelor personale.

11. Recomandă constituirea unor sisteme de siguranţă alternative, clasice, pentru a asigura rezilienţa sistemului de asistenţă medicală în situaţii excepţionale, cum ar fi catastrofele.

12. Atrage atenţia că volumul mare de date, ce va rezulta în urma transformării digitale a serviciilor de sănătate şi de asistenţă, necesită o pregătire profesională avansată pentru asigurarea interpretării, ceea ce ar putea conduce la necesitatea unor modificări în consecinţă în sistemele naţionale de educaţie.

13. Cheamă la o responsabilitate sporită în ceea ce priveşte alocarea fondurilor pentru cercetare şi inovare în noile domenii ale asistenţei medicale, pentru a se asigura cheltuirea eficientă a banilor din impozitele contribuabililor europeni.

14. Subliniază că menţinerea unui mediu natural cât mai extins, evitarea acoperirii excesive cu construcţii a terenului, protecţia biodiversităţii solului şi utilizarea energiei regenerabile au potenţialul de a sprijini starea de sănătate şi de a reduce nevoia de servicii medicale, astfel încât noile informaţii rezultate din utilizarea serviciilor de sănătate digitale sunt utile şi în fundamentarea economică şi socială a măsurilor de protecţie a mediului şi conservarea biodiversităţii, ceea ce reprezintă o oportunitate de a da un nou impuls programelor din aceste domenii.

15. Salută intenţia de a sprijini întreprinderile nou-înfiinţate şi întreprinderile mici şi mijlocii care dezvoltă soluţii digitale pentru asistenţa axată pe persoane şi pentru reacţia primită de la pacienţi şi consideră că este necesară o flexibilitate cât mai mare a condiţiilor de acordare a sprijinului.

16. Recomandă sprijinirea echilibrată a statelor membre în ceea ce priveşte utilizarea instrumentului asistenţei tehnice, limitat la ceea ce este necesar.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 18 iunie 2018.

Nr. 40.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un buget modem pentru o Uniune care protejează, capacitează şi apără Cadrul financiar

multianual pentru perioada 2021-2027 COM(2018) 321

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/297 adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 12 iunie 2018, Camera Deputaţilor:

1. Subliniază necesitatea concretizării agendei pozitive propuse de preşedintele Comisiei Europene şi asupra căreia au convenit liderii statelor membre ale UE, precum şi reflectarea acesteia în viitorul cadru financiar multianual.

2. Recomandă alocarea resurselor financiare combaterii şomajului în rândul tinerilor pentru iniţiativele cu un înalt grad de inovare şi creativitate şi, deopotrivă, pentru sprijinirea formării unui mediu european educaţional, care să fie fiscal şi investiţional favorabil liberei iniţiative, formării spiritului antreprenorial şi propice exercitării acestuia pe o piaţă întărită a UE şi conectată la piaţa globală.

3. Subliniază nevoia de a se depune eforturi sporite pentru eliminarea explicită a practicilor excesive în managementul fondurilor europene, în special în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii şi al celor interesaţi din zonele rurale, pentru flexibilizarea şi simplificarea transferurilor între programe, considerând că viteza de utilizare a acestora şi eficienţa cheltuirii bugetului Uniunii ar trebui să fie cât mai mult în linie cu practicile şi randamentul investiţiilor şi proiectelor din mediul de afaceri, dar să şi răspundă nevoii de a susţine mici investiţii.

4. Susţine punerea la dispoziţie a instrumentelor necesare, prin bugetul Uniunii, pentru ca tinerii şi întreprinderile mici să profite pe deplin de oportunităţile oferite de piaţa unică şi de economia digitală.

5. Subliniază relevanţa cercetării de vârf şi recomandă ca fondurile să fie disponibile şi lucrărilor de cercetare ştiinţifică de mică şi foarte mică anvergură, în special pentru cele cu potenţial inovativ şi disruptiv

6. Atrage atenţia asupra necesităţii de a se asigura flexibilitatea indicatorilor de performanţă, astfel încât aceştia să nu devină o povară şi un factor de descurajare pentru proiectele de dezvoltare şi pentru investiţiile private, mai ales în condiţii de imprevizibilitate economică.

7. Susţine dezvoltarea cât mai rapidă şi mai extinsă a unui nou Consiliu European pentru inovare, ce va reprezenta un veritabil ghişeu unic pentru inovatorii cu potenţial mare şi disruptiv.

8. Susţine importanţa programului Europa Creativă, inclusiv a subprogramului MEDIA.

9. Recomandă stabilirea unui program distinct, consacrat eficienţei energetice şi energiei curate, pentru a se asigura atât caracterul orizontal al acestei tematici, cât şi concentrarea instrumentului LIFE, consacrat deja pentru mediu şi politici climatice, pe obiectivele sale de protecţie a naturii.

10. Recomandă ca noua structură propusă pentru instrumentele de acţiune externă ale Uniunii Europene să includă modalităţi multiple de sprijinire a relaţiilor comerciale între Uniune şi Statele din Africa, Caraibe şi Pacific.

11. Recomandă sporirea capacităţii de analiză pentru cunoaşterea specificului regional din zonele vizate de obiectivele de întărire a relaţiilor comerciale externe şi diversificarea cât mai puternică a acestor relaţii.

12. Îşi exprimă rezerva cu privire la intenţia Comisiei Europene de a reduce finanţarea politicilor tradiţionale ale Uniunii în domeniul agricol şi în ce priveşte creşterea coeziunii, în special din perspectiva necesităţii de a se asigura în prealabil o mai largă participare instituţională în procesul de decizie la nivelul Uniunii.

13. Îşi exprimă rezerva asupra noilor resurse proprii propuse, reprezentate de cota de 3% aplicată noii baze fiscale consolidate comune a societăţilor comerciale.

14. Îşi exprimă rezerva cu privire la propunerea de creştere a ratei cofinanţării naţionale, în paralel cu scăderea prefinanţării, deoarece aceasta ar putea avea un impact major asupra bugetului de stat.

15. Recomandă atragerea mai puternică a tinerilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii în Programul spaţial european, diversificarea cât mai puternică a organizaţiilor implicate şi sporirea deschiderii dimensiunii educaţionale a programului, în special extinderea activităţii educative derulate de Agenţia Spaţială Europeană şi includerea unor astfel defuncţii educative extinse, cu participarea directă a beneficiarilor finali, la cât mai multe agenţii europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 18 iunie 2018.

Nr. 41.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind încetarea aplicabilităţii Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.062/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum şi din registrul cadastral de publicitate imobiliară şi din registrul agricol, în regim de reciprocitate şi cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora

 

Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (6) din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului afacerilor interne, ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, ministrului finanţelor publice, preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 289/147/7.325/2017/ 437/1.136/2018/1.588/2017/3/2018,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.062/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum şi din registrul cadastral de publicitate imobiliară şi din registrul agricol, în regim de reciprocitate şi cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 27 septembrie 2016.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Stefănescu

 

Bucureşti, 5 iunie 2018.

Nr. 397.

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII

Nr. 604 din 22 mai 2018

Nr. 2.340 din 18 iunie 2018

SI JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 1.742 din 5 iunie 2018

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Dănuţ Andruşcă

Eugen Orlando Teodorovici

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială PRELMEC - S.A.

Localitatea Orăştie, str. N. Titulescu nr. 60

C.U.I. 16790682

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

1.499

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.499

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

1.499

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.499

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

585

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

888

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

813

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

 710

 

 

 

C2

bonusuri

14

103

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

58

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

17

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

22

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

419

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

419

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

24

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

22

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2.943

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2.534

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

68,14

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

68,14

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

 

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

30

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO - Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016

 

Având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize,

luând în considerare calendarul de implementare al EMCS şi specificaţiile funcţionale ale sistemului destinat urmăririi deplasărilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize prin implementarea sistemului informatizat,

ţinând cont de Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 748.879 din 27.04.2018,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Instrucţiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO - Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 28 octombrie 2016, se modifică, după cum urmează: 1. Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „1. În înţelesul prezentelor instrucţiuni se folosesc următoarele abrevieri:

 

Abreviere

Semnificaţie

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DGV

Direcţia Generală a Vămilor

ARC

cod de referinţă administrativ unic al e-DA, identificator unic al unui e-DA alocat de aplicaţia EMCS-RO - Mişcări pentru identificarea operaţiunii

e-DA

document administrativ electronic

DA

document administrativ

DAU

document administrativ unic

DRV

Direcţia regională vamală

BV

birou vamal

Cod fiscal

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Cod vamal al Uniunii

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii

Directiva 2008/118/CE

Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE

Directiva 92/83/CEE

Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice

ECS-RO

aplicaţia naţională de control al exportului

EMCS

sistem de control al mişcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize

EMCS-RO - Mişcări

aplicaţie naţională de control al mişcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize

Expeditor

persoana autorizata care expediază produse accizabile. Autoritatea vamală teritorială corespondentă este denumită Autoritate vamală de expediere.

DOP

denumire de origine protejată potrivit Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. 3/2003 şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 şi a Regulamentului nr. 1493/1999.

IGP

indicaţie geografică protejată potrivit Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008

MFP

Ministerul Finanţelor Publice

Norme

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare

Număr EORI

număr unic pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia începând cu 1 iulie 2009 la toate operaţiunile vamale derulate pe teritoriul Uniunii Europene

OMFP nr. 221/2016

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, cu modificările şi completările ulterioare

Abreviere

Semnificaţie

Primitor

Persoana autorizată care primeşte un produs accizabil în regim suspensiv de accize. Autoritatea competentă teritorială corespondentă este denumită Autoritate competentă de destinaţie.

Regulamentul

EMCS

Regulamentul CE nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul delegat (UE) 2015/ 2.446

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/ 2.447

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii

Regulamentul (CE) 31/96

Regulamentul (CE) nr. 31/96 al Comisiei din 10 ianuarie 1996 privind certificatul de scutire de accize

Regulamentul (CE) nr. 1.308/ 2013

Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 607/ 2009

Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 110/ 2008

Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul (CE)nr.4361 2009

Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte registrul viticol, declaraţiile obligatorii şi colectarea de informaţii pentru monitorizarea pieţei, documentele de însoţire a transporturilor de produse şi registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare

SM

stat membru

SEED

Registru central gestionat de Comisia Europeană, menţionat la art. 19 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.073/2004, parte a sistemului informatizat, care asigură în orice moment vizualizarea datelor furnizate de statele membre din registrele naţionale

UF

utilizator final

XML

limbaj care permite definirea documentelor ce conţin informaţii într-un mod structurat”

 

2. La punctul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Mişcările cu produse accizabile în regim de scutire de la plata accizelor, destinate alimentării navelor/aeronavelor ori livrării către instituţiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranţa şi securitatea naţională, sunt iniţiate cu utilizarea opţiunii de livrare directă, care face posibilă înscrierea la rubrica 7 «Locul livrării» a adresei portului/aeroportului, a navei în care se încarcă produsele accizabile, respectiv a instituţiei de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranţa şi securitatea naţională unde sunt livrate produsele, după caz.”

3. Punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„12. E-DA este completat de către operatorul economic expeditor conectat la aplicaţia EMCS-RO - Mişcări, utilizând numele de utilizator şi parola comunicate de BV în a cărui arie de competenţă îşi desfăşoară activitatea, în baza autorizaţiei pentru accesul la aplicaţia EMCS-RO - Mişcări.”

4. La punctul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„14. (1) Codurile utilizate în aplicaţia EMCS-RO - Mişcări sunt prevăzute în anexa II la Regulamentul EMCS, şi anume: coduri lingvistice, codul de referinţă administrativ unic, codurile standard ale SM, codurile de ţară, codurile autorităţii fiscale/vamale din SM, codul tipului garantului, codul modului de transport, codul unităţii de transport, codurile ambalajelor, codul motivului anulării, codurile produselor accizabile, codurile unităţilor de măsură, durata maximă a călătoriei pentru fiecare cod al modului de transport.”

5. La punctul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„28. (1) La expedierea produselor accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, precum şi în cazul schimbării destinaţiei sau divizării transportului, termenul-limită în care produsele trebuie prezentate la destinaţie, luând în considerare mijlocul de transport utilizat, va fi exprimat conform tabelului:

 

Codul modului de transport

Durata maximă a călătoriei (exprimată în zile)

0 - altul

45

1 - transport maritim

45

2 - transport feroviar

35

3 - transport rutier

35

4 - transport aerian

20

5 - trimitere poştală

30

7 - instalaţie de transport fixă

15

8 - transport pe căile navale interioare

35”

 

6. Punctul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„92. Dacă aplicaţia EMCS-RO - Mişcări este indisponibilă din cauze imputabile autorităţii competente, expeditorul din România poate iniţia o mişcare cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, în următoarele condiţii:

a) documentul administrativ va fi întocmit utilizând un formular offline în format pdf care poate fi descărcat de pe pagina web a autorităţii vamale;

b) formularul va avea înscris ARC-ul atribuit în procedura alternativă;

c) în vederea atribuirii ARC-ului, expeditorul va contacta structura Helpdesk EMCS din cadrul DGV în timpul programului de lucru sau dispeceratul din cadrul DGV, în afara orelor de program, care va verifica disponibilitatea aplicaţiei EMCS-RO - Mişcări. Dacă se confirmă indisponibilitatea aplicaţiei, operatorul economic expeditor va transmite un mesaj la adresa emcshelpdesk@customs.FO sau dispecer@customs.ro, după caz, în care va preciza numele şi codul numeric personal ale persoanei autorizate a accesa aplicaţia EMCS-RO - Mişcări şi numărul de referinţă local atribuit mişcării. Lucrătorul vamal va transmite pe adresa de e-mail de la care expeditorul a solicitat atribuirea ARC-ului codul unic alocat în procedură alternativă;

d) după completarea formatului pdf al documentului administrativ în procedura alternativă la momentul expedierii produselor, expeditorul are obligaţia transmiterii formei electronice a acestui document la structura Helpdesk EMCS sau la dispecerat, după caz, şi prin orice mijloc de comunicare la BV în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, cu menţiunea că mişcarea a fost iniţiată în procedură alternativă;

e) de îndată ce aplicaţia EMCS-RO - Mişcări devine operaţională, autoritatea vamală centrală înştiinţează operatorii economici, care au obligaţia de a încărca în sistem formatul pdf al documentului administrativ emis în procedura alternativă, în termen de 24 de ore de la repunerea aplicaţiei în funcţiune;

f) în cazul în care sistemul nu validează formatul pdf al documentului completat în procedură alternativă, expeditorul are obligaţia de a înştiinţa de îndată autoritatea vamală de expediere şi structura Helpdesk EMCS şi de a solicita aprobarea modificării formatului pdf. Autoritatea vamală centrală poate aproba această cerere dacă erorile constatate nu au implicaţii fiscale;

g) structura Helpdesk EMCS sau dispeceratul gestionează documentele primite în procedură alternativă care sunt arhivate zilnic de către structura Helpdesk EMCS, iar situaţia ARC-urilor atribuite în procedură alternativă este păstrată în format electronic “

7. Punctul 1. b) „Durata călătoriei” din anexa la instrucţiuni se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) Ţinând cont de mijlocul de transport şi de distanţă, se înscrie perioada de timp normală necesară călătoriei, exprimată în ore sau zile. Indicaţia pentru ore trebuie să fie un număr mai mic sau egal cu 24. Indicaţia pentru zile trebuie să fie un număr mai mic sau egal cu valorile posibile ale Duratei maxime a călătoriei pentru fiecare cod al modului de transport, stipulate la punctul 28 alin. (1) din instrucţiuni.”

8. Punctul 2 „Expeditor” din anexa la instrucţiuni se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Expeditor

a) Codul de acciză al expeditorului - se înscrie codul de acciză din SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al expeditorului înregistrat, după caz;

b) Numele operatorului;

c) Strada;

d) Numărul;

e) Codul poştal;

f) Oraşul;

g) Limbă - se specifică limba utilizată în acest set de date.

Rubrica «(Expeditor» va fi completată automat cu datele aferente antrepozitarului autorizat, respectiv expeditorului înregistrat de care aparţine utilizatorul care a accesat aplicaţia."

9. Punctul 5 „Destinatar” din anexa la instrucţiuni se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Destinatar - rubrică obligatorie, cu excepţia cazurilor în care:

- la rubrica «Tipul mesajului» a fost selectat «Prezentare pentru export cu vămuire la domiciliu»;

sau

- la rubrica «Cod tip destinaţie» a fost selectat «Destinaţie necunoscută».

a) Identificarea operatorului - subrubrică obligatorie, când la rubrica «Cod tip destinaţie» a fost selectat «Antrepozit fiscal», «Destinatar înregistrat», «Destinatar înregistrat temporar», «Livrare directă» sau «Utilizator final», după caz. În cazul «Export», completarea subrubricii este opţională. În cazul destinatarului scutit în sensul art. 395 din Codul fiscal, setul de date nu se aplică. Când subrubrică este obligatorie, se completează prin înscrierea codului de acciza valabil, transmis în SEED, al operatorului economic autorizat să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize. Când subrubrică este opţională, se înscrie numărul de identifica re TVA al persoanei care reprezintă expeditorul la BV de export;

b) Numele operatorului;

c) Strada;

d) Numărul;

e) Codul poştal;

f) Oraşul;

g) Limbă - se specifică limba utilizată în acest set de date;

h) Număr EORI.

Subrubricile b)-f) din rubrica «Destinatar» se vor completa automat cu datele aferente primitorului, după validarea codului de acciză introdus la subrubrică a).

Subrubrică h) din rubrica «Destinatar» este opţională când la rubrica «Cod tip destinaţie» a fost selectat «Export» şi nu se aplică când la rubrica «Cod tip destinaţie» a fost selectat «Antrepozit fiscal», «Destinatar înregistrat», «Destinatar înregistrat temporar», «Livrare directă», «Destinatar scutit», «Destinaţie necunoscută» sau «Utilizator final».”

10. Punctul 8 „Birou vamal de export” din anexa la instrucţiuni se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. Birou vamal de export - rubrică obligatorie când la rubrica «Cod tip destinaţie» a fost selectat «Export».

- Codul biroului vamal - se completează codul BV de export la care va fi depusă declaraţia vamală de export.”

11. Punctul 12 „Operator garant” din anexa la instrucţiuni se modifică şi va avea următorul cuprins:

„12. Operator garant - rubrică obligatorie dacă garantul este altul decât expeditorul şi/sau primitorul ori nu este furnizată nicio garanţie. Se înscriu datele de identificare ale transportatorului şi/sau proprietarului produselor dacă acesta/aceştia furnizează garanţia.

a) Codul de acciză al operatorului;

b) Numărul de TVA;

c) Numele operatorului;

d) Strada;

e) Numărul;

f) Codul poştal;

g) Oraşul;

h) Limba - se specifică limba utilizată în acest set de date.

Subrubricile a) şi b) se completează cu codul de acciză valabil înscris în SEED sau un număr de identificare TVA al transportatorului sau al proprietarului produselor accizabile, după caz.

Subrubricile c), d), f) şi g) sunt opţionale dacă este completată subrubrică a); în caz contrar devin obligatorii.”

12. Punctul 13 „Transport” din anexa la instrucţiuni se modifică şi va avea următorul cuprins:

„13. Transport - rubrică obligatorie

a) Codul modului de transport - subrubrică obligatorie; se înscrie modul de transport la momentul începerii deplasării, selectând, după caz, din lista:

- 0 - altul;

- 1 - transport maritim;

- 2 - transport feroviar;

- 3 - transport rutier;

- 4 - transport aerian;

- 5 - trimitere poştală;

- 7 - instalaţie de transport fixă;

- 8 - transport pe căi navigabile interioare.

Atunci când codul tipului de garant este «5 - Nu se furnizează garanţii în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) litera (b) din 2008/118/CE», codul modului de transport trebuie să fie «Transport pe mare» sau «Instalaţii de transport fixe».

b) Informaţii complementare - subrubrică obligatorie dacă codul modului de transport este 0. Se va înscrie o descriere textuală a modului de transport.

c) Limba - se specifică limba utilizată în acest set de date.”

13. Punctul 15 „Primul transportator” din anexa la instrucţiuni se modifică şi va avea următorul cuprins:

„15. Primul transportator - rubrică obligatorie, pentru identificarea persoanei responsabile cu primul transport

a) Numărul de TVA;

b) Numele operatorului;

c) Strada;

d) Numărul;

e) Codul poştal;

f) Oraşul;

g) Limba - se specifică limba utilizată în acest set de date.”

14. Punctul 17 „Corpul e-DA” din anexa la instrucţiuni se modifică şi va avea următorul cuprins:

„17. Corpul e-DA - rubrică obligatorie. Se completează câte un set de date separat pentru fiecare articol care face parte din lot.

a) Număr unic de referinţă al articolului - subrubrică obligatorie. Se înscrie un număr secvenţial unic care începe cu 1;

b) Cod produs accizabil - subrubrică obligatorie. Se înscrie codul produsului accizabil, potrivit OMFP nr. 221/2016. Atunci când codul tipului de garant este «5 - Nu se furnizează garanţii în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) litera (b) din 2008/118/CE», codul produsului accizabil trebuie să fie cel al unui produs energetic.

c) Codul NC - subrubrică obligatorie. Se selectează din lista aferentă codul NC aplicabil la data expedierii. Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero;

d) Cantitate - subrubrică obligatorie. Se înscrie cantitatea ([exprimată în unitatea de măsură asociată codului produsului). În cazul unei deplasări către un destinatar înregistrat temporar sau utilizator final, cantitatea nu trebuie să o depăşească pe cea pe care primitorul este autorizat să o primească în regim suspensiv/de exceptare sau scutire directă de accize. În cazul unei deplasări către un destinatar scutit în sensul art. 395 din Codul fiscal, cantitatea nu trebuie să o depăşească pe cea înregistrată în certificatul de scutire de accize. Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero;

e) Greutate brută - subrubrică obligatorie. Se înscrie greutatea brută a lotului (produsele accizabile cu ambalaj). Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero. Greutatea brută trebuie să fie mai mare sau egală cu greutatea netă;

f) Greutate netă - subrubrică obligatorie. Se înscrie greutatea produselor accizabile fără ambalaj (pentru alcool şi băuturi alcoolice, produse energetice şi pentru toate produsele din tutun, cu excepţia ţigaretelor). Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero. Greutatea brută trebuie să fie mai mare sau egală cu greutatea netă;

g) Concentraţia alcoolică - subrubrică obligatorie dacă este aplicabil produselor accizabile respective. Se înscrie concentraţia alcoolică (procent per volum la 20°C dacă produsele sunt încadrate în categoria B, W, I sau S, potrivit OMFP nr. 221/2016). Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero. Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca 0,5 şi mai mică sau egală cu 100.

h) Grade Plato - subrubrică obligatorie dacă nivelul accizei pentru bere este stabilit pe baza gradelor Plato. Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero.

În cazul livrărilor intracomunitare la produsele încadrate în categoria B, se specifică gradul Plato dacă statul membru de expediţie şi/sau statul membru de destinaţie impun(e) accize pe baza gradului Plato;

i) Marcajul fiscal - subrubrică opţională. Se înscriu orice informaţii suplimentare referitoare la marcajele fiscale cerute de autoritatea competentă de destinaţie;

j) Limbă marcaj fiscal - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrică i). Se specifică limba utilizată în acest set de date;

k) Indicatorul marcajului fiscal utilizat - rubrică obligatorie dacă sunt utilizate marcaje fiscale. Se bifează corespunzător dacă produsele poartă sau nu marcaje fiscale;

l) Denumirea de origine - rubrică opţională. Pot fi înscrise certificări:

1. În cazul anumitor vinuri, cu privire la denumirea de origine protejată (DOP) sau la indicaţia geografică protejată (IGP) şi la anul de recoltă sau soiul (soiurile) de struguri de vinificaţie. Certificarea se redactează în următorii termeni; «Prin prezenta se certifică faptul că produsul descris a fost fabricat în conformitate cu regulile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliul ui şi în actele delegate şi actele de punere în aplicare ale acestuia». În cazul în care produsul este un produs DOP sau IGP, această frază este urmată de denumirea sau denumirile DOP sau IGP şi de numărul sau numerele sale din registru, aşa cum se prevede la articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei;

2. În cazul anumitor băuturi spirtoase, pentru care comercializarea este legată de categoria sau categoriile, indicaţia geografică (IG) sau vechimea băuturii spirtoase, în conformitate cu legislaţia Uniunii în materie de băuturi spirtoase [în speţă, articolul 4, articolul 12 alineatul (3) şi articolul 15 şi anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului], certificarea se redactează în următorii termeni; «Prin prezenta se certifică faptul că produsul sau produsele descrise au fost comercializate şi etichetate în conformitate cu cerinţele prevăzute la articolul 4, la articolul 12 alineatul (3) şi la articolul 15 şi în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi în actele delegate şi actele de punere în aplicare ale acestuia.»;

3. În cazul berii produse de o mică fabrică de bere independentă, conform definiţiei din Directiva 92/83/CEE a Consiliului, pentru care există intenţia de a se solicita un nivel de accizare mai scăzut în statul membru de destinaţie. Certificarea trebuie redactată în următorii termeni: «Prin prezenta se certifică faptul că produsul descris a fost fabricat de o mică fabrică de bere independentă.»;

4. În cazul alcoolului etilic distilat de o mică distilerie, conform definiţiei din Directiva 92/83/CEE, pentru care există intenţia de a se solicita un nivel de accizare mai scăzut în statul membru de destinaţie. Certificarea trebuie redactată în următorii termeni: «Prin prezenta se certifică faptul că produsul descris a fost fabricat de o mică distilerie.»

m) Limbă denumire origine - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrică I). Se specifică limba utilizată în acest set de date;

n) Dimensiune producător - subrubrică opţională. În cazul berii sau al băuturilor spirtoase, pentru care se acordă certificare la subrubrică I) (Denumirea de origine), se poate înscrie producţia anuală a anului precedent în hectolitri de bere sau, respectiv, de alcool pur;

o) Densitate - subrubrică obligatorie dacă se aplică produselor accizabile încadrate în categoria E, cu excepţia celor încadrate la E470, E500 şi E600, potrivit OMFP nr. 221/2016. Pentru aceste produse se înscrie densitatea la 15°C. Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero;

p) Descriere comercială - subrubrică opţională. Se înscrie descrierea comercială a produselor în scopul identificării produselor transportate. Pentru transportul în vrac al vinurilor menţionate la punctele 1-9, 15 şi 16 din partea II a anexei VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, descrierea produsului include informaţiile opţionale prevăzute la articolul 120 din regulamentul respectiv, cu condiţia ca acestea să fie indicate în etichetare sau să se aibă în vedere indicarea lor în etichetare;

q) Limbă descriere comercială - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrică p). Se specifică limba utilizată în acest set de date;

r) Marca comercială a produselor - subrubrică obligatorie dacă produsele accizabile au o marcă comercială. Autoritatea vamală de expediere poate decide că nu este necesară specificarea mărcii comerciale a produselor transportate dacă aceasta este precizată pe factură sau în celălalt document comercial menţionat la subrubrică 9b);

s) Limbă marca comercială - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrică r). Se specifică limba utilizată în acest set de date.”

15. Punctul 17.2 „Vinuri” din anexa la instrucţiuni se modifică şi va avea următorul cuprins:

„17.2. Vinuri - rubrică obligatorie pentru vinurile incluse în partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.308/2013

a) Categoria de vin - subrubrică obligatorie pentru vinurile incluse în partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.308/2007. Se selectează una dintre următoarele categorii:

- 1 - Vin fără DOP/IGP;

- 2 - Vin din soiuri fără DOP/IGP;

- 3 - Vin cu DOP sau IGP;

- 4 - Vin importat;

- 5 - Altul.

b) Codul zonei vitivinicole - subrubrică obligatorie pentru vinurile în vrac (volum nominal de peste 60 de litri). Se înscrie zona vitivinicolă din care provine produsul transportat, în conformitate cu apendicele 1 la anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.

c) Ţara terţă de origine - subrubrică obligatorie în cazul în care categoria de vin de la subrubrică a) este «Vin importat». Se selectează codul de ţară;

d) Alte informaţii - subrubrică opţională;

e) Limbă alte informaţii - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrică d). Se specifică limba utilizată în acest set de date.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare

Fiscală, Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 17 mai 2018.

Nr. 1.263.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.