MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 519/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 519         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 25 iunie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

142. - Lege privind precursorii de droguri  483. - Decret pentru promulgarea Legii privind precursorii de droguri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

62. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor interne

 

M.82/2.341/1.704. - Ordin al ministrului apărării naţionale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYSECURITY” - S.A., filială a Companiei Naţionale „ROMTEHNICA” - S.A.

 

1.194. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din instituţiile subordonate acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

108. - Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (Tg) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

9. - Normă pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind precursorii de droguri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege conţine dispoziţii privind regimul juridic al precursorilor de droguri şi stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional a dispoziţiilor cuprinse în următoarele regulamente:

a) Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 47 din 18 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 273/2004;

b) Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.*22 din 26 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 111/2005;

c) Regulamentul delegat (UE) 2015/1,011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 162 din 27 iunie 2015, denumit în continuare Regulamentul delegat 2015/1.011;

d) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.013 al Comisiei din 25 iunie 2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind precursorii drogurilor şi Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului între Uniune şi ţările terţe cu precursori ai drogurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 162 din 27 iunie 2015, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.

(2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţia stabilită la art. 2 din Regulamentul nr. 273/2004, la art. 2 din Regulamentul nr. 111/2005, la art. 2 din Regulamentul delegat 2015/1.011, precum şi la art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.

(3) Prin precursori de droguri se înţeleg acele substanţe clasificate şi neclasificate folosite frecvent la producerea ilicită de stupefiante şi substanţe psihotrope, la care se face referire la art. 1 din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 1 din Regulamentul nr. 111/2005.

Art. 2. - (1) Se desemnează Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în calitate de autoritate competentă în sensul regulamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a dispoziţiilor prezentei legi.

(2) În aplicarea regulamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a dispoziţiilor prezentei legi, Agenţia Naţională Antidrog îndeplineşte următoarele funcţii principale:

a) monitorizează operatorii şi operaţiunile cu substanţe clasificate şi neclasificate, în vederea asigurării legalităţii operaţiunilor cu precursori de droguri şi aplică, în acest scop, măsurile de control administrativ prevăzute de lege;

b) coordonează, la nivel naţional, activităţile desfăşurate de autorităţile şi instituţiile naţionale cu atribuţii în domeniul prevenirii deturnării precursorilor de droguri;

c) asigură cooperarea cu societatea civilă şi autorităţile şi organismele internaţionale din domeniul precursorilor de droguri, prin organizarea sau participarea la întâlniri sau grupuri de lucru cu reprezentanţi ai acestora, informări, schimburi de date, precum şi orice alte activităţi necesare îndeplinirii funcţiilor specifice;

d) constituie şi gestionează baza naţională de date privind precursorii de droguri, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin hotărâre a Guvernului;

e) constituie punct de contact unic în conformitate cu art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013;

f) transmite Comisiei Europene comunicările prevăzute la art. 13 alin, (1) din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 32 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005 în condiţiile prevăzute la art. 13 din Regulamentul delegat 2015/1.011.

(3) Contactul operatorilor şi utilizatorilor de precursori de droguri cu autorităţile naţionale relevante, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta lege, se realizează prin structura specializată din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, care are rol de ghişeu unic privind precursorii de droguri.

Art. 3. - (1) Agenţia Naţională Antidrog asigură aducerea la cunoştinţa operatorilor cu precursori de droguri a liniilor directoare elaborate de Comisia Europeană, prevăzute la art. 9 din Regulamentul nr. 273/2004, şi a orientărilor din Regulamentul nr. 111/2005, precum şi a listei substanţelor neclasificate, prin orice modalitate pe care o consideră adecvată îndeplinirii scopului acestora.

(2) în aplicarea art. 10 alin. (4) din Regulamentul nr. 111/2005, Agenţia Naţională Antidrog, cu consultarea, după caz, a autorităţilor naţionale relevante, poate propune Comisiei Europene adăugarea unei substanţe neclasificate în lista menţionată la art. 10 alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 111/2005.

Art. 4. - (1) în aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentei legi, autorităţile şi instituţiile prevăzute la art. 16 colaborează cu Agenţia Naţională Antidrog,

(2) în vederea verificării legitimităţii operaţiunilor cu precursori de droguri sau a realităţii datelor cuprinse în cererile formulate de operatorii sau utilizatorii de precursori de droguri, Agenţia Naţională Antidrog poate solicita date şi informaţii relevante entităţilor publice sau private care deţin astfel de date.

(3) în scopul prevăzut la art. 12 din Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992 pentru aderarea României la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1998, precum şi a dispoziţiilor prezentei legi, Agenţia Naţională Antidrog, în colaborare cu autorităţile şi instituţiile naţionale cu competenţe în domeniu, participă la proiecte şi mecanisme internaţionale pentru prevenirea deturnării precursorilor de droguri.

 

CAPITOLUL II

Cerinţa şi obligaţii

 

Art. 5. - (1) Licenţa prevăzută la art. 3 alin. (2) teza I din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005 se acordă de către Agenţia Naţională Antidrog.

(2) Perioada pentru care se acordă licenţa prevăzută la alin. (1) este de 3 ani. În vederea acordării unei noi licenţe, titularul are obligaţia de a depune o solicitare în acest sens cu minimum 30 de zile înaintea expirării perioadei pentru care a fost eliberată.

(3) Licenţa specială prevăzută la art. 3 alin. (2) teza a II-a din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 4 din Regulamentul delegat 2015/1.011 se acordă de Agenţia Naţională Antidrog şi este valabilă numai în condiţiile stabilite de respectiva licenţă specială.

(4) Licenţa specială prevăzută la alin. (3) se acordă pe durată nelimitată, cu certificarea la fiecare 3 ani a menţinerii condiţiilor pentru care a fost acordată. Modalitatea în care se realizează certificarea menţinerii condiţiilor se stabileşte prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 6. - (1) Licenţele acordate potrivit art. 5 sunt valabile numai pentru locaţiile, substanţele şi operaţiunile declarate la solicitarea acordării acestora.

(2) în vederea acordării licenţei prevăzute la art. 3 alin. (2) teza I din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005, Agenţia Naţională Antidrog solicită puncte de vedere formaţiunii antidrog a Poliţiei Române, competente teritorial.

Art. 7. - (1) Agenţia Naţională Antidrog acordă înregistrarea prevăzută la art. 3 alin. (6) teza I şi a II-a din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005.

(2) Perioada de valabilitate a înregistrării prevăzute la alin. (1)este de 3 ani. În vederea acordării unei noi înregistrări, titularul are obligaţia de a depune o solicitare în acest sens cu minimum 30 de zile înaintea expirării perioadei pentru care a fost acordată.

(3) Instituţiilor naţionale învestite cu exercitarea autorităţii publice, precum şi celorlalte categorii de persoane prevăzute la art. 3 alin. (6) teza a III-a din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 6 lit. a) din Regulamentul delegat 2015/1.011 ale căror atribuţii legale impun desfăşurarea de activităţi cu substanţe clasificate li se acordă o înregistrare specială, valabilă în condiţiile stabilite de dispoziţiile din regulamentele prevăzute la art. 1 alin. (1).

(4) înregistrarea specială se acordă pe durată nelimitată, cu certificarea la fiecare 3 ani a menţinerii condiţiilor pentru care a fost acordată. Modalitatea în care se realizează certificarea menţinerii condiţiilor se stabileşte prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 8. - (1) Autorizaţia de export prevăzută la art. 12 şi autorizaţia de import prevăzută la art. 20 din Regulamentul nr. 111/2005 se acordă de către Agenţia Naţională Antidrog.

(2) În aplicarea art. 11 din Regulamentul nr. 111/2005, Agenţia Naţională Antidrog realizează notificarea prealabilă a operaţiunilor de export.

(3) Pentru a răspunde notificărilor prealabile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005, Agenţia Naţională Antidrog poate solicita motivat informaţii din partea formaţiunilor antidrog ale Poliţiei Române, competente teritorial, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 9. - (1) Acordarea licenţelor şi a înregistrărilor, refuzul acordării licenţelor sau a înregistrărilor, suspendarea sau revocarea lor, după caz, se realizează în condiţiile art. 3 din Regulamentul nr. 273/2004, respectiv art. 6 şi 7 din Regulamentul nr. 111/2005, potrivit prezentei legi şi în conformitate cu procedura stabilită de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Acordarea sau refuzul acordării autorizaţiilor de import şi de export, suspendarea şi revocarea acestora se realizează în condiţiile art. 12-25 din Regulamentul nr. 111/2005, potrivit prezentei legi şi în conformitate cu procedura stabilită de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(3) în cazul revocării licenţelor sau a înregistrărilor ori a autorizaţiilor de import sau de export, titularul este obligat să transmită respectivele licenţe, înregistrări sau autorizaţii în original, la Agenţia Naţională Antidrog, în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă despre revocare.

(4) Titularul licenţei sau a înregistrării solicită acordarea unei noi licenţe sau înregistrări în cazul în care intervin situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (9) din Regulamentul delegat 2015/1.011. În cazul acordării unei noi licenţe sau înregistrări, licenţa sau înregistrarea anterioară îşi încetează valabilitatea în condiţiile art. 3 alin. (9) teza a II-a din Regulamentul delegat 2015/1.011.

(5) Modificarea datelor furnizate cu ocazia solicitării acordării licenţei şi înregistrării, altele decât cele care impun acordarea unei noi licenţe sau înregistrări, se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog în termenul prevăzut la art. 6 din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.

Art. 10 - Desfăşurarea operaţiunilor cu substanţe clasificate se face cu respectarea de către operator sau utilizator, după caz, a următoarelor obligaţii:

a) desemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori de droguri, conform art. 3 alin. (1) din Regulamentul nr. 273/2004 şi art. 3 alin. (1) din Regulamentul delegat 2015/1.011 şi comunicarea datelor de contact ale acesteia către Agenţia Naţională Antidrog;

b) obţinerea declaraţiei clientului prevăzută la art. 4 din Regulamentul nr. 273/2004;

c) certificarea conformităţii declaraţiei clientului potrivit art. 4 alin. (3) din Regulamentul nr. 273/2004;

d) asigurarea şi păstrarea evidenţei mişcării substanţelor clasificate şi întocmirea documentaţiei potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul nr. 273/2004 şi ale art. 3 şi 4 din Regulamentul nr. 111/2005;

e) însoţirea importurilor, exporturilor sau a activităţilor intermediare de documentaţia prevăzută la art. 3 din Regulamentul nr. 111/2005;

f) asigurarea etichetării cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 5 din Regulamentul nr. 111/2005;

g) asigurarea măsurilor de protecţie fizică în locaţiile unde aceştia se utilizează şi se depozitează;

h) notificarea Agenţiei Naţionale Antidrog, de îndată, a comenzilor sau tranzacţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 9 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005;

i) transmiterea către Agenţia Naţională Antidrog a situaţiilor privind tranzacţiile prevăzute la art. 8 alin, (1) şi (2) din Regulamentul nr. 273/2004, precum şi a situaţiilor privind monitorizarea comerţului între Uniunea Europeană şi statele terţe prevăzute la art. 9 alin, (2) din Regulamentul nr. 111/2005;

j) verificarea de către furnizori a deţinerii de către operatori sau utilizatori, clienţi ai acestora, a licenţei prevăzute la art. 5 alin. (1) sau a licenţei speciale prevăzute la art. 5 alin. (3), respectiv a înregistrării prevăzute la art. 7 alin. (1) sau a înregistrării speciale prevăzute la art. 7 alin. (3).

Art. 11. - (1) La momentul depunerii cererii de acordare a licenţei sau a înregistrării, anterior începerii activităţii cu precursori de droguri, se comunică la Agenţia Naţională Antidrog decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de droguri şi a înlocuitorului acesteia.

(2) Decizia de numire a persoanei responsabile şi a înlocuitorului acesteia conţine date şi informaţii referitoare la nume, prenume, telefon şi/sau fax, adresa de poştă electronică, funcţia şi atribuţiile expres stabilite pentru supervizarea operaţiunilor cu precursori de droguri şi desfăşurarea acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(3) Orice modificare a datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (2) se comunică de îndată Agenţiei Naţionale Antidrog, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

(4) Operatorii sau utilizatorii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Regulamentul nr. 273/2004, respectiv la art. 3 alin. (1) din Regulamentul delegat 2015/1.011, pot notifica la ghişeul unic privind precursorii de droguri din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog persoane de contact care exercită atribuţii de supervizare a operaţiunilor cu precursori de droguri.

Art. 12. - (1) Asigurarea măsurilor de protecţie fizică a substanţelor clasificate în locaţiile unde acestea se utilizează şi se depozitează se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea acestei obligaţii atrăgând răspunderea operatorilor şi utilizatorilor în condiţiile acesteia.

(2) în încăperile în care se depozitează substanţele clasificate nu este permisă depozitarea altor materiale sau produse, cu excepţia cazurilor în care spaţiile respective sunt autorizate, potrivit legii, pentru păstrarea substanţelor toxice ori a stupefiantelor,

Art. 13.- (1) Notificarea prevăzută la art. 10 lit. h) se realizează de persoana responsabilă sau de înlocuitorul acesteia şi cuprinde cel puţin datele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 9 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005.

(2) în aplicarea măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 26 alin. (3) lit. b) din Regulamentul nr. 111/2005, notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite şi de persoanele fizice sau juridice implicate în punerea pe piaţă a substanţelor neclasificate şi de către cele care desfăşoară operaţiuni de import sau de export cu astfel de substanţe, după transmiterea listei acestor substanţe de către Agenţia Naţională Antidrog. Modalitatea de transmitere a listei cu substanţele neclasificate se stabileşte prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(3) în scopul prevenirii deturnării precursorilor de droguri, Agenţia Naţională Antidrog, precum şi celelalte autorităţi şi instituţii cu competenţe în domeniu asigură confidenţialitatea datelor furnizate de operatori potrivit alin. (1) şi (2), precum şi a datelor de identificare ale acestora.

Art. 14. - Informaţiile privind tranzacţiile cu substanţe clasificate se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog de către operatorii sau utilizatorii de precursori de droguri, în condiţiile art. 9 alin. (1)-(5) din Regulamentul delegat 2015/1.011, ale art. 10 din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013, precum şi cu luarea în considerare a dispoziţiilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.

Art. 15. - (1) Agenţia Naţională Antidrog comunică Comisiei Europene informaţiile prevăzute la art. 13 din Regulamentul nr. 273/2004 şi la art. 32 din Regulamentul nr. 111/2005, precum şi orice alte informaţii privind substanţele clasificate şi neclasificate solicitate de Comisia Europeană.

(2) Comunicarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către structura de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, în principal prin intermediul bazei de date europene privind precursorii de droguri constituită potrivit art. 13 din Regulamentul nr. 273/2004

Art. 16. - Controlul respectării regimului juridic al precursorilor de droguri, inclusiv în locaţiile operatorilor şi utilizatorilor se exercită de Agenţia Naţională Antidrog, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră sau de unităţile subordonate acestora, după caz, precum şi de autoritatea vamală competentă, potrivit atribuţiilor ce le revin în domeniile lor de activitate.

Art. 17. - (1) în vederea verificării de către autorităţile şi instituţiile prevăzute la art. 16 a respectării cerinţelor stabilite pentru controlul şi supravegherea precursorilor de droguri, operatorii şi utilizatorii de precursori sunt obligaţi:

a) să permită accesul în sediile comerciale în care îşi desfăşoară activitatea;

b) să furnizeze date cu privire la comenzile sau operaţiunile cu precursori de droguri desfăşurate de aceştia, precum şi orice alte date sau informaţii relevante;

c) să permită verificarea documentelor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea sau a documentelor comerciale;

d) să permită prelevarea, după caz, de probe, conform dispoziţiilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.

(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică şi în ceea ce priveşte substanţele neclasificate.

(3) Agenţia Naţională Antidrog transmite listele cu substanţe neclasificate prevăzute la alin. (2) persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi cu astfel de substanţe, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(4) în vederea demonstrării scopului legal al operaţiunii potrivit art. 8 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005, operatorii sunt obligaţi să prezinte autorităţii vamale documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) din Regulamentul delegat 2015/1.011.

 

CAPITOLUL III

Contravenţii şi infracţiuni

 

Art. 18. - (1) Constituie contravenţii la regimul juridic al precursorilor de droguri, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune, următoarele fapte:

a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (5) şi art. 10 lit. a)-f), h) şi i);

b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a)-d) şi la art. 17 alin. (2);

c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 17 alin. (4).

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei.

Art. 19. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 18 se realizează după cum urmează:

a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), de către personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog;

b) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b), de către personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române;

c) în cazul contravenţiei prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c), de către autoritatea vamală.

(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Modelul-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute la art. 18 se stabileşte prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, cu luarea în considerare a elementelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. - (1) Punerea pe piaţă a substanţelor clasificate, importul, exportul şi activităţile intermediare acestora, precum şi deţinerea de substanţe clasificate fără licenţa prevăzută la art. 5 alin. (1) sau licenţa specială prevăzută la art. 5 alin. (3), respectiv fără înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau înregistrarea specială prevăzută la art. 7 alin. (3j, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi importul şi exportul substanţelor clasificate, fără autorizaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1).

(3) Comercializarea sau punerea la dispoziţie cu orice titlu de substanţe clasificate către operatori economici ori persoane fizice care nu deţin licenţa prevăzută la art. 5 alin. (1) sau licenţa specială prevăzută la art. 5 alin. (3), respectiv înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau înregistrarea specială prevăzută la art. 7 alin. (3), care să permită desfăşurarea de activităţi cu astfel de substanţe, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 21. - Urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 20 este de competenţa procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Art. 22. - (1) Precursorii de droguri confiscaţi sau predaţi în custodie la încetarea activităţii şi care nu pot fi valorificaţi se distrug cu respectarea cerinţelor pentru eliminare potrivit regimului deşeurilor, reglementat de Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în prezenţa unei comisii formată dintr-un reprezentant al persoanei juridice care realizează eliminarea şi, după caz, al celui de la care au fost confiscate, precum şi un reprezentant al formaţiunii antidrog a Poliţiei Române competentă teritorial şi un reprezentant al autorităţii centrale pentru protecţia mediului.

(2) Valorificarea precursorilor de droguri intraţi în proprietatea privată a statului se realizează conform regulamentului de aplicare a prezentei legi.

(3) Gestionarea precursorilor de droguri depreciaţi calitativ se face cu respectarea regimului deşeurilor, eliminarea realizându-se în prezenta comisiei prevăzute la alin. (1).

(4) 0 copie a procesului-verbal de eliminare a precursorilor de droguri se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog de către persoana juridică care efectuează eliminarea.

(5) Distrugerea precursorilor de droguri intraţi în proprietatea privată a statului care nu mai pot fi valorificaţi se realizează numai după ce comisia de evaluare comunică acest fapt formaţiunii antidrog competente teritorial, în vederea efectuării formalităţilor de distrugere în condiţiile alin. (1),

(6) Sumele reprezentând cheltuielile de distrugere a precursorilor de droguri se suportă potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 23. - (1) Autorizaţiile şi înregistrările, precum şi autorizaţiile şi înregistrările speciale acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea pentru o perioadă de 3 ani de la data acordării ultimei vize. După expirarea acestei perioade, acordarea de licenţe şi înregistrări, inclusiv licenţe şi înregistrări speciale, se realizează potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

(2) în cazul expirării perioadei de valabilitate a autorizaţiilor şi înregistrărilor acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, cererile de acordare de licenţe sau înregistrări, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, se depun cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la alin. (1).

(3) Autorizaţiile de import şi export acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea până la împlinirea termenului de 6 luni prevăzut la art. 8 alin. (2) din acelaşi act normativ sau până la efectuarea operaţiunilor pentru care au fost acordate.

Art. 24. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.

(2) în cuprinsul actelor normative în vigoare trimiterile la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, se consideră a fi făcute la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta lege.

Art. 25. - Prevederile art. 18 şi 19 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 26. - În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul aprobă prin hotărâre regulamentul de aplicare a acesteia.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României. republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 iunie 2018.

Nr. 142.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind precursorii de droguri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţie României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind precursorii de droguri şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 iunie 2018.

Nr. 483.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere competenţele delegate Direcţiei Generale Anticorupţie prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, precum şi activităţile de educaţie pentru promovarea integrităţii.

Art. 2. - (1) Prevenirea corupţiei constituie ansamblul măsurilor realizate în scopul reducerii incidenţei faptelor de corupţie săvârşite de personalul MAI, al adoptării unui comportament integru şi al creşterii încrederii cetăţenilor în instituţie.

(2) Prevenirea corupţiei se realizează prin:

a) activităţi de informare şi instruire anticorupţie a personalului MAI;

b) campanii/acţiuni de prevenire a corupţiei pentru conştientizarea cauzelor şi consecinţelor implicării în fapte de corupţie, adresate personalului MAI şi cetăţenilor;

c) managementul riscurilor de corupţie;

d) evaluarea reacţiei instituţionale la corupţie;

e) activităţi de educaţie pentru promovarea integrităţii;

f) efectuarea testelor de integritate.

 

CAPITOLUL II

Activităţi de informare şi instruire anticorupţie a personalului MAI

 

Art. 3. - Activităţile de informare şi de instruire anticorupţie se realizează de către personalul specializat din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, denumită în continuare DGA.

Art. 4. - (1) Activităţile de informare anticorupţie se desfăşoară în scopul prezentării riscurilor de corupţie specifice unui domeniu de activitate, a informaţiilor de noutate privind activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei, a legislaţiei, a studiilor şi cercetărilor ce privesc acest domeniu.

(2) Activităţile de informare anticorupţie se realizează din iniţiativa DGA sau la solicitarea structurilor MAI şi se desfăşoară pe o durată de cel puţin 30 de minute.

Art. 5. - (1) Activităţile de instruire anticorupţie se desfăşoară în vederea dezvoltării capacităţii personalului MAI de a utiliza şi combina cunoştinţe teoretice, deprinderi practice şi atitudini specifice în domeniul prevenirii corupţiei.

(2) Activităţile de instruire anticorupţie se realizează din iniţiativa DGA sau la solicitarea structurilor MAI şi au în vedere, cu prioritate, personalul nou-încadrat în MAI, cel care activează în domenii expuse în mod deosebit riscurilor de corupţie, precum şi personalul cu funcţii de conducere.

Art. 6. - Activităţile de instruire anticorupţie se desfăşoară cu un număr maxim de 30 de participanţi, pe o durată de cel puţin două ore.

Art. 7. - (1) întregul personal al MAI are obligaţia de a participa la activităţile de instruire anticorupţie desfăşurate de către DGA, cel puţin o dată la 3 ani.

(2) Personalul MAI nou-încadrat şi cel care ocupă posturi de conducere au obligaţia de a participa la activităţile de instruire anticorupţie desfăşurate de către DGA, în primele 6 luni de la numirea/împuternicirea în funcţie,

Art. 8. - La solicitarea DGA, structurile MAI asigură condiţiile corespunzătoare organizării activităţilor de informare sau de instruire anticorupţie.

Art. 9. - Personalul DGA planifică, organizează şi desfăşoară activităţi de informare şi instruire anticorupţie, în conformitate cu prevederile prezentului ordin şi ale procedurilor operaţionale.

 

CAPITOLUL III

Campanii/acţiuni de prevenire a corupţiei pentru conştientizarea cauzelor şi consecinţelor implicării în fapte de corupţie, adresate personalului MAI şi cetăţenilor

 

Art. 10. - (1) Campania de prevenire a corupţiei reprezintă un ansamblu de acţiuni de amploare, desfăşurate la nivel naţional, regional sau local, ce implică utilizarea mai multor materiale cu caracter preventiv, pentru conştientizarea de către personalul MAI şi cetăţeni a cauzelor şi consecinţelor implicării în fapte de corupţie.

(2) Acţiunea de prevenire a corupţiei reprezintă o activitate desfăşurată la nivel naţional, regional sau local, ce implică utilizarea unui număr redus de materiale cu caracter preventiv, pentru conştientizarea de către personalul MAI şi cetăţeni a cauzelor şi consecinţelor implicării în fapte de corupţie.

Art. 11. - (1) Personalul DGA planifică, organizează şi desfăşoară campanii şi acţiuni de prevenire a corupţiei în conformitate cu prevederile prezentului ordin şi ale procedurilor operaţionale.

(2) Campaniile şi acţiunile de prevenire a corupţiei pot fi organizate şi implementate cu sprijinul structurilor MAI din care face parte publicul-ţintă sau cu care interacţionează publicul-ţintă, precum şi cu sprijinul altor entităţi din afara MAI.

 

CAPITOLUL IV

Managementul riscurilor de corupţie

 

Art. 12. - (1) Managementul riscurilor de corupţie reprezintă ansamblul proceselor ce vizează identificarea, descrierea, evaluarea şi ierarhizarea factorilor instituţionali şi individuali care favorizează ori determină săvârşirea faptelor de corupţie, elaborarea şi aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea apariţiei şi limitarea efectelor acestora.

(2) La nivelul fiecărei structuri MAI, activitatea de management al riscurilor de corupţie se materializează într-un document ce se supune monitorizării şi evaluării anuale de către DGA.

Art. 13. - Scopul activităţii de management al riscurilor de corupţie este reprezentat de adoptarea la nivelul tuturor structurilor MAI a unor măsuri de control şi/sau prevenire, adaptate cauzelor care determină posibilitatea de apariţie a unor fapte de corupţie, astfel încât probabilitatea apariţiei acestora şi impactul resimţit la nivelul activităţilor ministerului să fie diminuate

Art. 14. - Activităţile de management al riscurilor de corupţie vizează următoarele obiective:

a) creşterea nivelului integrităţii, transparenţei instituţionale şi a bunei desfăşurări a activităţilor specifice;

b) stabilirea priorităţilor de intervenţie în domeniul prevenirii corupţiei;

c) asumarea responsabilităţii de către personalul de conducere cu privire la implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupţie.

Art. 15. - (1) Cadrul conceptual şi organizatoric al activităţii de management al riscurilor de corupţie se stabileşte prin procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor MAI, care se realizează de către DGA şi se transmite tuturor structurilor.

(2) Activităţile de management al riscurilor de corupţie sunt realizate prin intermediul unei aplicaţii informatice utilizate în acest scop, denumită Managementul asistat al riscurilor de corupţie (MARC).

(3) DGA administrează şi asigură funcţionarea aplicaţiei informatice pentru managementul riscurilor de corupţie.

Art. 16. - (1) DGA asigură monitorizarea, coordonarea şi evaluarea activităţii de management al riscurilor de corupţie desfăşurate de către structurile MAI şi a măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupţie adoptate şi implementate de către acestea, pe baza datelor, informaţiilor şi rapoartelor transmise de către structurile MAI

(2) Structurile MAI au obligaţia de a furniza DGA datele şi informaţiile solicitate privind activitatea de management al riscurilor de corupţie.

 

CAPITOLUL V

Evaluarea reacţiei instituţionale la incidentele de integritate

 

Art. 17. - Incidentul de integritate reprezintă situaţia în care asupra unui angajat MAI a fost dispusă cel puţin una dintre următoarele măsuri:

a) încetarea disciplinară a raporturilor de serviciu/muncă, ca urmare a săvârşirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcţiei publice;

b) trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor;

c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenţia Naţională de Integritate, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor;

d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind o lucrare ştiinţifică.

Art. 18. - Obiectivele evaluării reacţiei instituţionale la incidentele de integritate sunt:

a) identificarea factorilor individuali şi organizaţionali care au favorizat producerea incidentelor de integritate;

b) identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe în implementarea măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupţie;

c) verificarea gradului de eficacitate şi a conformităţii măsurilor stabilite la nivelul structurii evaluate cu bunele practici din domeniul de activitate;

d) identificarea de criterii/indicatori care să permită anticiparea prezenţei unor riscuri de corupţie;

e) identificarea segmentelor de activitate unde pot fi aduse îmbunătăţiri care să conducă la o mai bună prevenire/la un mai bun control a/al riscurilor de corupţie

 

CAPITOLUL VI

Activităţi de educaţie pentru promovarea integrităţii

 

Art. 19, - Educaţia pentru promovarea integrităţii constituie ansamblul măsurilor aplicate în vederea însuşirii cunoştinţelor, a formării şi dezvoltării capacităţilor, atitudinilor, deprinderilor şi comportamentelor copiilor, adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, contribuind la buna creştere, cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor, dezvoltarea comportamentului integru, creşterea gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie. Educaţia în domeniul eticii şi integrităţii se realizează atât la nivelul MAI, cât şi în rândul cetăţenilor, de către DGA.

Art. 20. - Activităţile de educaţie pentru promovarea integrităţii la nivelul MAI se realizează prin:

a) introducerea în curriculumul instituţiilor deformare iniţială şi al centrelor de pregătire aflate în subordinea MAI a unor teme/discipline privind etica şi integritatea; personalul DGA poate participa la susţinerea temelor sau la activităţile de formare în cadrul unor discipline privind etica şi integritatea;

b) prezentarea de către reprezentanţii DGA a unor teme privind etica şi integritatea în cadrul instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, la solicitarea instituţiilor sau din iniţiativa DGA, cu acordul acestora;

c) acordarea de către DGA a sprijinului de specialitate în vederea pregătirii unor cadre didactice în domeniul prevenirii corupţiei, la solicitarea instituţiilor de formare iniţială şi a centrelor de pregătire aflate în subordinea MAI;

d) sesiuni de comunicări ştiinţifice pe teme incidente domeniului anticorupţie;

e) cursuri, seminare şi ateliere de lucru pe teme anticorupţie.

Art. 21. - Activităţile de educaţie pentru promovarea integrităţii adresate cetăţenilor sunt:

a) activităţi organizate şi desfăşurate în cadrul unor entităţi din afara MAI sau în parteneriat/colaborare cu acestea, din iniţiativa DGA sau la solicitarea acestora;

b) activităţi educativ-preventive realizate în parteneriat/ colaborare cu societatea civilă/organizaţii neguvernamentale/ asociaţii/fundaţii/mediul de afaceri, în vederea cooptării societăţii civile şi mediului de afaceri în activităţile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei;

c) activităţi de promovare a atitudinii civice şi de informare cu privire la noţiunile incidente domeniului anticorupţie;

d) participarea la evenimente organizate de MAI cu caracter informativ-preventiv, educativ şi de reprezentare;

e) activităţi organizate în cadrul unor programe educaţionale desfăşurate la nivel naţional sau în cadrul unor parteneriate cu inspectoratele şcolare, organizaţii neguvemamentale, asociaţii, fundaţii etc.;

f) participarea în cadrul unor ateliere de lucru, informări, concursuri tematice, tabere organizate pe diverse subiecte anticorupţie pentru prezentarea, conştientizarea şi dezbaterea unor teme privind consecinţele şi cauzele corupţiei, precum şi metodele şi mijloacele de prevenire a acesteia;

g) sesiuni de comunicări ştiinţifice, cursuri, seminare şi ateliere de lucru pe teme anticorupţie destinate cetăţenilor;

h) alte activităţi organizate pentru sau împreună cu cetăţenii în scopul prevenirii faptelor de corupţie.

 

CAPITOLUL VII

Consilierul pentru integritate

 

Art. 22. - (1) Consilierul pentru integritate este persoana desemnată la nivelul structurilor aparatului central al MAI, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea MAI, respectiv structurilor subordonate acestora ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, pentru sprijinirea activităţilor de prevenire a corupţiei desfăşurate de către DGA în condiţiile prezentului ordin.

(2) Şefii structurilor prevăzute la alin. (1) pot dispune desemnarea consilierilor pentru integritate şi la alte structuri din subordine, având la bază criteriile minimale reprezentate de:

a) volumul şi complexitatea activităţilor structurii;

b) numărul angajaţilor din cadrul structurilor subordonate;

c) posibilităţile concrete de prevenire a corupţiei;

d) distanţa dintre sediul structurii subordonate şi sediul structurii ierarhic superioare.

Art. 23. - Consilierul pentru integritate se desemnează prin dispoziţie/ordin a/al conducătorului structurii MAI din care face parte.

Art. 24. - (1) Consilierul pentru integritate are următoarele atribuţii:

a) asigură diseminarea materialelor transmise de către DGA cu privire la activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei din MAI;

b) ţine evidenţa nominală a personalului care participă la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de către DGA;

c) propune şefului structurii organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de instruire realizate de către personalul specializat al DGA;

d) asigură secretariatul grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei, constituit în conformitate cu procedura de sistem plivind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor MAI;

e) sprijină personalul DGA în realizarea activităţilor de monitorizare, reevaluare a riscurilor ori de realizare a evaluărilor privind reacţia instituţională la incidentele de integritate.

(2) Fişa postului persoanei desemnate consilier pentru integritate se actualizează cu atribuţiile prevăzute la alin. (1), în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

(3) Activitatea desfăşurată de persoana desemnată consilier pentru integritate poate face parte din evaluarea anuală de serviciu.

Art. 25. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice, DGA asigură instruirea consilierilor pentru integritate.

 

CAPITOLUL VIII

Responsabilitatea personalului de conducere

 

Art. 26. - (1) în vederea prevenirii faptelor de corupţie, personalul de conducere din cadrul MAI are următoarele responsabilităţi:

a) asigură participarea personalului din subordine la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de DGA;

b) sprijină personalul specializat al DGA în organizarea şi implementarea campaniilor şi acţiunilor de prevenire a corupţiei;

c) asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul MAI, a Strategiei naţionale anticorupţie;

d) asigură managementul riscurilor de corupţie şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie;

e) solicită sprijinul DGA cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupţie din domeniul de competenţă;

f) sprijină personalul specializat al DGA în realizarea vizitelor

de evaluare privind reacţia instituţională la incidentele de integritate;

g) furnizează DGA documente referitoare la organizarea şi funcţionarea structurii, precum şi alte date necesare pentru pregătirea activităţilor de prevenire a faptelor de corupţie;

h) asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relaţiilor cu publicul/primirii în audienţă, săli de aşteptare, suprafaţa exterioară a clădirilor etc.), precum şi pe prima pagină a site-urilor proprii de internet şi intranet a mesajelor sau materialelor anticorupţie puse la dispoziţie de către DGA.

(2) Fişa postului pentru personalul de conducere din cadrul MAI se actualizează cu atribuţiile prevăzute la alin (1), în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

(3) Activitatea desfăşurată de personalul de conducere din cadrul MAI, în vederea prevenirii faptelor de corupţie, poate face parte din evaluarea anuală de serviciu.

 

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale

 

Art. 27. - (1) Şefii structurilor MAI au obligaţia de a comunica aparatului propriu al DGA sau, după caz, serviciilor judeţene anticorupţie/Direcţiei Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov persoanele desemnate consilieri pentru integritate, cu datele de contact ale acestora (de exemplu, telefon, e-mail şi fax), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, precum şi orice modificări cu privire la acestea, în termen de 30 de zile de la momentul survenirii lor.

(2) Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează cu respectarea reglementărilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 28. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 86/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 20 iunie 2013, se abrogă.

Art. 29. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 62.

 

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. M.82 din 9 mai 2018

Nr. 2.341 din 18 iunie 2018

Nr. 1.704 din 23 mai 2018

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYSECURITY” - S.A., filială a Companiei Naţionale „ROMTEHNICA” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYSECURITY” - S.A., filială a Companiei Naţionale „ROMTEHNICA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Mihai-Viorel Fifor

Eugen Orlando Teodorovici

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Operatorul economic: Societatea Comercială „RO-ARMYSECURITY” - S.A.

Sediul/adresa: Calea Plevnei nr. 141 A, sectorul 6, Bucureşti Cod unic de înregistrare: 29136150

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

17890

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

17887

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

3

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

17211

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

17211

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

461

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

16714

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

15609

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

14649

 

 

 

C2

bonusuri

14

960

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

333

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

772

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

34

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

679

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

109

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

570

 

1

 

Rezerve legale

25

20

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

550

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

275

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

275

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

275

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

309

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

0

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

155

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

577

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

515

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2526

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2006

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

35

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

35

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

962

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

0

 

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2.

**) Rd. 51 _ Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din instituţiile subordonate acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 99.179 din 11 iunie 2018,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect:

a) acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din instituţiile publice subordonate acestuia, pentru care ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale are calitatea de ordonator principal de credite, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018;

b) acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din instituţiile publice subordonate acestuia, pentru care ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale are calitatea de ordonator principal de credite, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.

Art. 2. - (1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii, prevăzute la art. 1, se realizează eşalonat, în 5 tranşe, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sumele prevăzute la art. 1 lit. a) vor fi achitate de ordonatorii de credite conform eşalonării prevăzute la alin. (1), actualizate, fiecare în parte, cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică.

(3) Termenul privind eşalonarea anuală la plată prevăzut la alin. (1) se calculează de la data la care hotărârea judecătorească prevăzută la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, devine executorie, iar plata fiecărei tranşe din valoarea titlului executoriu se realizează într-un an bugetar.

(4) Actualizarea cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică a sumelor reprezentând drepturile de natură salarială datorate în temeiul titlului executoriu se determină după următoarea formulă de calcul:

A = (suma de actualizat x IPC)/100, unde:

A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;

suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;

IPC - indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de Institutul Naţional de Statistică, valabil la data la care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care această sumă trebuia plătită.

(5) La sumele actualizate în condiţiile alin. (2) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie.

Art. 3. - (1) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari şi terţiari de credite din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor transmite datele aferente plăţii tranşei stabilite la art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, pe alineatele clasificaţiei economice, ordonatorilor de credite care le asigură finanţarea.

(2) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii terţiari de credite, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu şi le vor transmite Direcţiei management resurse umane, în ceea ce priveşte drepturile stabilite la art. 1 lit. a), şi Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în ceea ce priveşte drepturile prevăzute la art. 1 lit. b).

(3) Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene şi Direcţia management resurse umane din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor centraliza datele primite de la ordonatorii secundari şi terţiari de credite şi vor analiza încadrarea în prevederile bugetare aprobate propunând, după caz, Ministerului Finanţelor Publice modificările corespunzătoare pentru bugetul pe anul în curs şi pentru proiectul de buget pe anii următori.

(4) Direcţia management resurse umane şi Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza datelor şi documentelor justificative primite de la ordonatorii secundari şi terţiari de credite ce atestă obligaţii certe şi exigibile la plată, vor întocmi cererile de deschidere a creditelor bugetare pe care le vor înainta spre aprobare Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 4. - În vederea alocării fondurilor publice necesare aplicării prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii secundari şi terţiari de credite vor transmite datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lunar, până la data de 15 ale lunii următoare celei în care au luat cunoştinţă de existenţa titlurilor executorii.

Art. 5. - (1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la art. 1 se efectuează de instituţia angajatoare, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata drepturilor salariale lunare.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.

Art. 6. - Ordonatorii secundari şi terţiari de credite din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 11 iunie 2018.

Nr. 1.194.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 76 alin. (1) şi art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2017, şi ale Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin, (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tariful mediu pentru serviciul de transport, componentele tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL) şi tariful pentru serviciul de sistem, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Pentru energia electrică ce urmează să fie livrată ulterior datei intrării în vigoare a prezentului ordin, componenta tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) prevăzută în anexă se aplică şi în contractele de vânzare/cumpărare a energiei electrice încheiate pe pieţele centralizate administrate de Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale - Opcom - S.A. până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Părţile din contractele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să modifice prin act adiţional valoarea preţului la care se vinde energia electrică, ca urmare a modificării valorii componentei tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (Tg) prin aplicarea formulei:

p1 = p – TG1 + TG2      [lei/MWh],

unde:

p1 - noul preţ de vânzare a energiei electrice aplicabil contractului, exprimat în lei/MWh; acesta se aplică pentru determinarea valorii cantităţii de energie electrică ce a fost contractată anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, dar urmează să fie livrată ulterior intrării în vigoare a ordinului;

p - preţul de vânzare a energiei electrice potrivit contractului, exprimat în lei/MWh;

TG1 - tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea TG, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., cu modificările ulterioare;

TG2 - tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea TG prevăzut în anexă.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică prin derogare de la regulile de tranzacţionare pe piaţa de energie electrică, care reglementează preţurile din contractele prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul reglementat pentru energia electrică reactivă de 0,0587 lei/kVArh, practicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

(2) Preţul reglementat pentru energia electrică reactivă se aplică cu respectarea prevederilor din reglementările specifice şi nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată (TVA).

(3) Preţul reglementat pentru energia electrică reactivă are la bază preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţeaua electrică de transport, de 195,55 lei/MWh, aprobat de autoritatea competentă pentru anul tarifar 1 iulie 2017-30 iunie 2018.

Art. 4. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data 1 iulie 2018.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 28 iunie 2017, cu modificările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 20 iunie 2018.

Nr. 108.

 

 

ANEXĂ

 

Tariful mediu pentru serviciul de transport, componentele tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL) şi tariful pentru serviciul de sistem

 

Operatorul economic

Tariful (lei/MWh)

 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S A

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice

18,13

Tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea - TG (lei/MWh)

1,18

Tariful de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea -TL (lei/MWh)

16,89

Tariful pentru serviciul de sistem, din care:

- pentru servicii funcţionale de sistem

11,55

1,11

 

NOTĂ:

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA)

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 30 mai 2018,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 şi 2 bis din 4 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul 12 „Planul de conturi”, la clasa 4 „Conturi de terţi”, la grupa 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate”, după contul 43162 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P) se introduc nouă noi conturi, conturile 4317, 43171, 43172, 43173, 4318, 43181, 43182, 43183 şi 436, cu următorul conţinut:

„contul 4317 Contribuţia de asigurări sociale (P) contul 43171 Contribuţia de asigurări sociale privind asigurările de viaţă (P)

contul 43172 Contribuţia de asigurări sociale privind asigurările generale (P)

contul 43173 Contribuţia de asigurări sociale privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P)

contul 4318 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P) contul 43181 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind asigurările de viaţă (P)

contul 43182 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind asigurările generale (P)

contul 43183 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind administrarea de fonduri de pensii facultative (P) contul 436 Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P)n.

2. La capitolul 12 „Planul de conturi”, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli”, la grupa 64 „Cheltuieli cu personalul, impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”, după contul 64218 „Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială” se introduce un nou cont, contul 64219, cu următorul cuprins:

„64219 Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă”.

3. La capitolul 12 „Pianul de conturi”, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli”, la grupa 64 „Cheltuieli cu personalul, impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”, după contul 64228 „Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială” se introduce un nou cont, contul 64229, cu următorul cuprins:

„64229 Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă”

4. La capitolul 12 „Planul de conturi”, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli”, la grupa 64 „Cheltuieli cu personalul, impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”, după contul 64238 „Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială” se Introduce un nou cont, contul 64239, cu următorul cuprins:

„64239 Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă”.

5. La capitolul 14 „Funcţiunea conturilor”, la clasa 4 „Conturi de terţi”, la grupa 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate”, după funcţiunea de la contul 431 „Asigurări sociale” se introduce un nou cont, contul 436, cu următoarea funcţiune:

„Contul 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator, potrivit legii.

Contul 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» este un cont de pasiv.

În creditul contului 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» se înregistrează:

- sumele datorate de angajator ca şi contribuţie asiguratorie pentru muncă (642);

În debitul contului 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» se înregistrează:

- sumele virate reprezentând contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator (544);

- sume reprezentând datoriile privind contribuţia asiguratorie pentru muncă prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).

Soldul contului reprezintă sumele datorate de angajator ca şi contribuţie asiguratorie pentru muncă.”

6. La capitolul 14 „Funcţiunea conturilor”, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli”, la grupa 64 „Cheltuieli cu personalul, impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”, funcţiunea contului 642 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Contul 642 «Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.

În debitul contului 642 «Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială» se înregistrează:

- sumele acordate personalului, potrivit legii pentru protecţia socială (423);

- contribuţia angajatorului la asigurările sociale şi de sănătate (431);

- contribuţia angajatorului la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437);

- contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator (436).”

Art. II. - Conturile prevăzute la art. I se utilizează pentru înregistrarea contribuţiilor datorate, potrivit titlului V „Contribuţii sociale obligatorii” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 5 iunie 2018.

Nr. 9.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.