MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 527/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 527         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 iunie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

449. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Scorniceşti, judeţul Olt

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.205. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

 

2.316. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind stabilirea nivelului comisionului unic de analiză şi al comisionului de gestiune în cadrul programului „Prima casă”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Scorniceşti, judeţul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului identificat cu nr. M.F.P. 37897 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Scorniceşti, judeţul Olt, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinaţia realizării de locuinţe sociale sau locuinţe pentru tineri, investiţia urmând a se realiza în termen de 5 ani, declarându-se din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

(2) în cazul în care nu se respectă destinaţia bunului şi termenul de realizare a acesteia, prevăzute la alin. (1), imobilul transmis potrivit prezentei hotărâri revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Nicolae Liviu Popa,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 iunie 2018.

Nr. 449.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Scorniceşti, judeţul Olt

 

Număr M.F.P.

Caracteristicile tehnice ale bunului care se transmite

Adresă/carte funciară/număr cadastral

Valoarea bunului care se transferă

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite bunul/C.U.I.

Persoana juridică la care se transmite bunul/C.U.I.

37897

P+2E

Sc = 415mp

Sd = 1.245 mp

Steren = 2.087 mp

România, judeţul Olt,

oraşul Scorniceşti,

Bd. Muncii nr. 78,

C.F. nr. 51858

735.899,00 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Justiţiei/C.U.1.4265841,

Tribunalul Olt/C.U.I.4394943

Oraşul Scorniceşti - domeniul public/ C.U.1.4491369

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.276 din 14.06.2018 al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole,

luând în considerare:

- art. 4 alin. (3) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare;

- art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016;

- art. 8 lit. q) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, republicată,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, CU modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Nominalizarea arealelor viticole şi încadrarea localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 şi 513 bis din 16 iulie 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 22 iunie 2018.

Nr. 1.205.

 

ANEXĂ

 

Nominalizarea arealelor viticole şi încadrarea localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

 

Podgoria

Centrul viticol/Centrul viticol independent

Localităţi

Judeţul

Oraşe

Comune (Localităţi componente ale oraşelor)

Sate

1

2

3

4

5

I. REGIUNEA VITICOLĂ A PODIŞULUI TRANSILVANIEI

1. Târnave

1.1. Blaj

Alba

Municipiul Blaj

Blaj, Tiur, Veza, Mănărade, Deleni-Obârşie, Flitesti, Izvoarele, Petrisat, Spătac

-

-

Cenade

Cenade

-

Cergău

Cergău Mare, Cergău Mic, Lupu

-

Crăciunelu de Jos

Crăciunelu de Jos

Bucerdea Grânoasă

Bucerdea Grânoasă, Pânca, Comu, Pădure

Mihalţ

Mihalţ, Cistei, Obreja

Sâncel

Sâncel, Iclod, Pănade

Valea Lungă

Valea Lungă, Lunca, Glogoveţ, Lodroman, Tăuni Făget

Roşia de Secaş

Roşia de Secaş, Tău, Ungurei

1.2. Jidvei

Alba

-

Jidvei

Jidvei, Bălcaciu, Căpâlna de Jos, Feisa, Veseuş

-

Cetatea de Baltă

Cetatea de Baltă, Sântămărie, Crăciunelul de Sus, Tătârlaua

-

Şona

Şona, Biia, Lunca Târnavei, Sânmiclăuş, Valea Sasului, Alecuş

1.3. Sighişoara

Mureş

Municipiul Sighişoara

Sighişoara, Hetiur, Şoromiclea

-

-

Albeşti

Albeşti, Bârlibăşoaia, Jacu, Şapartoc, Boiu, Ţopa

-

Daneş

Daneş, Seleuş, Criş, Stejăreii

-

Saschiu

Saschiu, Mihai Viteaza

1.4. Mediaş

Sibiu

Municipiul Mediaş

Mediaş, Ighişu Nou

-

-

Târnava

Târnava

Oraşul Dumbrăveni

Dumbrăveni, Şaroş pe Târnave, Emea

-

-

Aţei

Aţei, Dupuş

-

Alma

Alma, Giacăş, Şmig

-

Axente Sever

Axente Sever, Agârbiciu, Şoala

-

Bazna

Bazna, Boian, Velţ

-

Biertan

Biertan, Copşa Mare, Richiş

-

Blăjel

Blăjel, Păucea, Romaneşti

-

Brateiu

Brateiu, Buzd

-

Dârlos

Dârlos, Curciu, Valea Lungă

-

Hoghilag

Hoghilag, Prod, Valchid

 

Laslea

Laslea, Mălîncrav, Floreşti, Roandola, Nou Săsesc

-

Micăsasa

Micăsasa, Chesler, Văleni, Ţapu

-

Moşna

Moşna, Nemşa

-

Slimnic

Slimnic, Ruşi, Veseud

-

Şeica Mare

Şeica Mare, Boarta

-

Şeica Mică

Şeica Mică, Soroştin

-

Şura Mare

Şura Mare, Hamba

-

Valea Viilor

Valea Viilor, Motiş

1.5. Târnăveni

Mureş

Municipiul Târnăveni

Târnăveni, Bobohalma, Cuştelnic, Botorca

-

-

Adămuş

Adămuş, Crăieşti, Dârnbău, Corneşti

-

Băgaciu

Băgaciu, Delenii

-

Găneşti

Găneşti, Păucişoara, Seuca, Sub Pădure

~

Mica

Mica, Abuş, Căpâlna de Sus, Hărănglab, Deaj, Ceuaş

-

Suplac

Suplac, Idrifaia, Laslău Mare, Laslău Mic

 

Bahnea

Bahnea, Bernadea, Gogan, Lepindea, Cund, Dala, ldiciu

1.6. Zagăr

Mureş

-

Zagăr

Zagăr, Seleuş

-

Vtişoara

Viişoara, Ormeniş, Sântioana

-

Coroisânmărtin

Coroisânmărtin, Coroi, Odrihei, Şoimuş

 

Bălăuşeri

Bălăuşeri, Agrişteu, Chendu, Dumitreni, Filitelnic, Senereuş

 

Fântânele

Fântânele, Călimăneşti, Bordoşiu, Cibu, Rouă, Viforoasa

-

Nadeş

Nadeş, Ţigmandru, Măgheruş, Pipea

1.7. Valea Nirajului

Mureş

 

Acăţari

Acăţari, Corbeşti, Găieşti, Roteni, Murgeşti, Stejeriş, Gruişor, Vălenii

-

Crăciuneşti

Crăciuneşti, Corneşti, Budiu Mic, Cinta

-

Gheorghe Doja

Gheorghe Doja, Leordeni, Tirimia

-

Păsăreni

Păsăreni, Gălăţeni, Bolintineni

-

Găieşti

Găieşti, Adrianu Mic, Adrianu Mare, Bedeni, Maiad, Troiţa

Oraşul Miercurea Nirajului

Miercurea Nirajului, Moşuni, Tâmpa, Şardu Nirajului, Lăureni

-

-

Măgherani

Măgherani

-

Bereni

Bereni, Mărculeni, Bâra

-

Neaua

Neaua, Ghineşti, Rigmani

-

Hodoşa

Hodoşa, Ihod, Isla, Sâmbriaş

-

Livezeni

Livezeni, Ivăneşti, Poieniţa, Sânişor

 

2. Alba

2.1. Alba Iulia Alba

Municipiul Alba Iulia

Alba Iulia, Bărăbanţ, Miceşti, Oarda, Pâclişa

-

-

Berghin

Berghin, Ghirbom, Henig, Straja

-

Sântimbru

Sântimbru, Totoi, Dumitra

-

Ciugud

Ciugud, Drâmbar, Hăpria, Teleac, Limba, Şeuşa

-

Vinţu de Jos

Vinţu de Jos, Mereteu, Vurpăr

-

Pianu

Pianu de Sus, Pianu de Jos

-

Şibot

Şibot, Băcăinţi, Sărăcsău

2.2. Ighiu

Alba

-

Ighiu

Ighiu, Bucerdea Vânoasă, Ighiel, Şard, Ţelna

-

Cricău

Cricău, Craiva, Tibru

-

Galda de Jos

Galda de Jos, Galda de Sus, Mesentea, Benic, Cetea

Oraşul Teiuş

Teiuş, Căpud, Peţelca

-

-

Stremţ

Stremţ

3. Sebeş-Apold

3.1. Sebeş

Alba

Municipiul Sebeş

Sebeş, Răhău

-

-

Daia Română

Daia Română

-

Câlnic

Câlnic, Deal

-

Cut

Cut

-

Gârbova

Gârbova, Cărpiniş, Reciu

-

Şpring

Şpring, Vingard

-

Doştat

Doştat

-

Ohaba

Ohaba

3,2. Apoldu

Sibiu

-

Apoldu de Jos

Apoldu de Jos, Sângătin

-

Loamneş

Loamneş, Alămor, Armeni, Haşag, Mândra, Sădinca

-

Ludoş

Ludoş, Gusu

Oraşul Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului, Apoldu de Sus, Dobârca

-

-

Păuca

Păuca, Bogatu Român, Broşteni, Presaca

Oraşul Sălişte

Sălişte, Amnaş, Aciliu

-

-

Cristian

Cristian

4. Aiud

4.1. Asud Alba

Municipiul Aiud

Aiud, Aiudul de Sus, Gâmbaş, Măgina, Păgida, Gârbova de Jos, Gârbova de Sus, Gârboviţa, Ciumbmd, Sâncrai

-

-

Lopadea Nouă

Lopadea Nouă, Beţa, Băgău, Ciuguzel, Odverem

-

Mirăslău

Mirăslău, Decea, Cicău, Lopadea Veche, Ormeniş, Rachiş

Oraşul Ocna Mureş

Ocna Mureş, Uioara de Sus, Uioara de Jos, Cisteiu de Mureş, Micoşlaca, Războieni-Cetate

-

-

Hopârta

Hopârta, Silivaş, Spălnaca, Vama Seacă, Turdaş

-

Rădeşti

Rădeşti, Leorinţ, Mescreac, Soimuş

-

Noşlac

Noşlac, Căptălan,  Copand, Stâna de Mureş, Găbud

-

Fărău

Fărău, Heria, Sânbenedic, Medveş, Şitea

-

Unirea

Unirea. Inoc

4.2. Turda

Cluj

Municipiul Turda

Turda

-

-

Mihai Viteazu

Mihai Viteazu, Corneşti

Municipiul Câmpia Turzii

Câmpia Turzii

-

-

Moldoveneşti

Moldoveneşti, Bădeni, Plăieşti

-

Călăraşi

Călăraşi, Bogata

4.3. Triteni

Cluj

-

Tritenii de Jos

Tritenii de Jos, Pădureni, Colonia

-

Viişoara

Viişoara

-

Luna

Luna, Luncani

-

Mociu

Mociu, Chesău

-

Cămăraşu

Cămăraşu

-

Căianu

Căianu

-

Ceanu Mare

Ceanu Mare, Bolduţ

 

5. Lechinţa

5.1. Lechinţa Bistriţa-Năsăud

-

Lechinţa

Lechinţa, Sângeorzu Nou, Vermeş, Ţigău, Sâniacob

-

Galaţii Bistriţei

Galaţii Bistriţei, Herina, Tonciu

-

Matei

Matei, Corvineşti, Enciu, Bidiu

-

Nuşeni

Nuşeni, Mălin

-

Braniştea

Braniştea, Cireşoaia

-

Petru Rareş

Reteag

-

Ciceu-Mihăieşti

Ciceu-Mihăieşti

-

Uriu

Uriu, Cristeştii Ciceului

-

Şieu-Odorhei

Şieu-Odorhei, Bretea, Cristur-Şieu

-

Sânmihaiu de Câmpie

Sânmihaiu de Câmpie, Zoreni, Stupini, Sălcuţa

-

Miceştii de Câmpie

Miceştii de Câmpie, Fântâniţa, Visuia

-

Budeşti

Budeşti, Budeşti-Fânaţe, Ţagu, Ţăgşoru

-

Chiochiş

Chiochiş, Strugureni

5.2. Teaca

Bistriţa-Năsăud

-

Teaca

Teaca, Viile Tecii, Archiud, Ocniţa, Pinticu

-

Urmeniş

Urmeniş

-

Silivaşu de Câmpie

Silivaşu de Câmpie

-

Milaş

Milaş, Orosfaia, Comlod

-

Şieu

Şieu, Ardan, Posmuş, Şoimuş

5.3. Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Municipiul Bistriţa

Bistriţa, Ghinda, Viişoara

-

-

Dumitra

Dumitra, Cepari

-

Budacu de Jos

Budacu de Jos, Buduş, Simioneşti, Jelna

-

Livezile

Livezile

-

Mărişelu

Mărişelu, Jeica

-

Şieu-Măgheruş

Şieu-Măgheruş, Crainimăt, Podirei

-

Cetate

Petriş, Satu Nou

5.4. Batoş Mureş

-

Batoş

Batoş, Dedrad, Goreni, Uila

Municipiul Reghin

Reghin

-

-

Bând

Bând, Mărăşeşti, Drăculea Bandului, Fânaţe, Negrenii de Câmpie, Fânaţele Mădăraşului

-

Mădăraş

Mădăraş

-

Grebenişu de Câmpie

Grebenişu de Câmpie

-

Şăulia

Şăulia

-

Ceuaşu de Câmpie

Ceuaşu de Câmpie, Culpiu

-

Râciu

Râciu

Oraşul Sarmaşu

Sarmaşu, Balda

-

-

Sânpetru de Câmpie

Sânpetru de Câmpie, Dâmbu

-

0.1. Geoagiu

Hunedoara

Oraşul Geoagiu

Geoagiu

-

-

0.2. Dej

Cluj

Municipiul Dej

Dej, Ocna Dejului

-

-

Cuzdrioara

Cuzdrioara

-

Mica

Mica, Nireş, Mănăstirea

Municipiul Gherla

Gherla

-

-

Fizeşu Gherlii

Fizeşu Gherlii

-

Sânmărtin

Sânmărtin

-

Unguraş

Unguraş, Batin

-

Geaca

Geaca

-

Buza

Buza

-

Cătina

Cătina

-

Bonţida

Bonţida

-

Jucu

Jucu de Sus, Jucu de Mijloc, Gădălin

 

II. REGIUNEA VITICOLĂ A DEALURILOR MOLDOVEI

6. Cotnari

6.1. Cotnari

Iaşi

-

Cotnari

Cotnari, Iosupeni, Hodora, Lupăria, Cârjoaia, Bahluiu

-

Cepleniţa

Cepleniţa, Buhalniţa, Zlodica

-

Scobinţi

Scobinţi, Bădeni, Zagavia, Feteşti

-

Belceşti

Belceşti, Liteni, Ulmi, Tansa, Munteni, Satu Nou

6.2. Hârlău

Iaşi

Oraşul Hârlău

Hârlău

-

-

Deleni

Deleni, Maxut, Feredeni, Slobozia, Poiana

6.3. Cucuteni

Iaşi

-

Cucuteni

Cucuteni, Băiceni, Săcăreşti

-

Todireşti

Todireşti, Băiceni

-

Ruginoasa

Ruginoasa, Vascani

6.4. Târgu Frumos

Iaşi

Oraşul Târgu Frumos

Târgu Frumos

-

-

Balş

Balş, Boureni, Coasta Măgurii

-

Costeşti

Costeşti, Giurgeşti

-

Ion Neculce

Ion Neculce, Buznea, Războieni, Găneşti, Prigoreni, Dădeşti

-

Brăeşti

Brăeşti, Albeşti, Cristeşti, Rediu

-

Lungani

Lungani, Goeşti, Crucea, Zmeu

-

Bălţaţi

Bălţaţi, Sârca, Valea Oilor

-

Strunga

Strunga, Criveşti

-

Popeşti

Popeşti, Obrijeni

6.5. Frumuşica

Botoşani

-

Frumuşica

Frumuşica, Rădeni, Boscoteni, Vlădeni-Deal

-

Prăjeni

Prăjeni, Miletin

Oraşul Flămânzi

Flămânzi, Nicolae Bălcescu

-

7. Iaşi

-

-

7.1. Copou

Iaşi

-

Aroneanu

Aroneanu. Şorogani, Rediu Aldei, Dorobanţ

-

Rediu

Rediu, Breazu, Tăuteşti, Horleşti

-

Movileni

Movileni, Potângeni, Iepureni

Municipiul Iaşi

Cartier Copou, Iaşi

-

-

Holboca

Holboca, Dancu, Cristeşti

-

Popricani

Popricani, Cotu Morii, Vulturi, Vânători, Cârlig, Cuza Vodă, Moimeşti, Ţipileşti

-

Victoria

Victoria, Sculeni

7.2. Bucium - Tomeşti

Iaşi

Municipiul Iaşi

Cartier Bucium, Iaşi

-

-

Tomeşti

Tomeşti, Goruni, Chicerea, Vlădiceni

-

Bârnova

Bârnova, Pietrăria, Cercu, Vişan, Păun

-

Ciurea

Ciurea, Hlincea

-

Scânteia

Scânteia, Tufeştii de Sus, Boroşeşti, Bodeşti, Ciocârleşti, Lunca Rateş,  Rediu

7.3. Uricani

Iaşi

 

Miroslava

Miroslava, Uricani, Voroveşti, Balciu, Brătuleni, Corneşti

-

Hori eşti

Horleşti, Bogdăneşti

-

Valea Lupului

Valea Lupului

-

Leţcani

Leţcani

-

Dumeşti

Dumeşti

Oraşul Podu Iloalei

Podu Iloalei

-

-

Voineşti

Voineşti, Lungani, Schitu Stavnic, Slobozia, Vocoteşti

-

Ţi bana

Ţibana, Alexeni, Domniţa, Gârbeşti, Moara Ciornei, Oproaia, Poiana de Sus, Poiana Mănăstirii, Runcu, Vadu Vejei

-

Ţibăneşti

Ţibăneşti, Glodenii Gândului, Grieşti, Jigoreni, Răsboieni, Recea, Tungujei, Vălenii

7.4. Comarna

Iaşi

-

Comarna

Comarna, Osoi, Curagău, Stânca

-

Costuleni

Costuleni, Covasna, Hiliţa, Cozia

-

Prisăcani

Prisăcani, Moreni, Măcăreşti

-

Schitu Duca

Schitu Duca, Pocreaca, Slobozia, Satu Nou, Poiana, Dumitreştii Galaţii

0.3 Hlipiceni

Botoşani

-

Hlipiceni

Hlipiceni

-

Todireni

Todireni, Iureşti, Floreşti

0.4. Plugari

Iaşi

-

Plugari

Plugari, Oneşti, Borosoaia

-

Şipote

Şipote, Chişcăreni, Mitoc, Hălceni, Iazu Nou, Iazu Vechi

-

Vlădeni

Vlădeni, Alexandru cel Bun, Iacobeni

-

Coamele Caprei

Coamele Caprei, Arama

-

Focuri

Focuri

-

Fântânele

Fântânele

 

-

0.5. Probota

Iaşi

-

Probota

Probota, Perieni

-

Ţigănaşi

Ţigănaşi, Cârniceni, Stejarii, Mihail Kogălniceanu

-

Bivolari

Bivolari, Soloneţ, Traian, Buruieneşti, Tabăra

-

Andrieşeni

Andrieşeni, Glăvăneşti, Fântânele, Spineni

-

Trifeşti

Trifeşti, Zaboloteni, Hermeziu, Vladomira

-

Roşcani

Roşcani, Rădeni

8. Huşi

8.1. Huşi

Vaslui

Municipiul Huşi

Huşi

-

-

Duda-Epureni

Epureni, Duda, Bobeşti, Valea Grecului

-

Pădureni

Pădureni, Văleni, Leoşti, Ivăneşti, Rusca

-

Lunca Banului

Lunca Banului, Condrea, Oţetoaia, Lunca Veche, Răducani

-

Tătărăni

Tătărăni, Stroieşti, Mantu, Crăsnăşeni, Bălţaţi

-

Stan i Ieşti

Stănileşti, Pogăneşti

8.2. Avereşti

Vaslui

-

Arsura

Arsura, Pâhneşti, Fundătura

-

Boţeşti

Boţeşti, Gugeşti

-

Buneşti - Avereşti

Buneşti, Avereşti, Tăbălăeşti, Armăşeni, Plopi

-

Drânceni

Drânceni, Ghermăneşti, Râşeşti

8.3. Vutcarii

Vaslui

-

Albeşti

Albeşti, Crasna, Corni-Albeşti

-

Creţeşti

Creţeşti, Satu Nou, B ud eşti

-

Dimitrie Cantemir

Hurdugi, Urlaţi, Guşiţei, Grumezoaia, Plotoneşti

-

Olteneşti

Olteneşti, Târzii, Zgura, Curteni

-

Roşieşti

Roşieşti, Valea lui Darie, Gara Roşieşti

-

Vutcani

Vutcani, Mălăieşti

-

Hoceni

Hoceni, Deleni, Oţeleni, Şişcani

8.4. Murgeni

Vaslui

-

Berezeni

Berezeni, Rânceni, Muşata

-

Blăgeşti

Blăgeşti, Igeşti, Sipeni

-

Epureni

Epureni, Horga

-

Fălciu

Fălciu, Bozia, Rânzeşti, Copăceana

-

Griviţa

Griviţa, Trestiana, Odaia Bursucani

-

Măluşteni

Măluşteni, Mânzăteşti, Ţuţcani, Lupeşti,  Ghireasca

Oraşul Murgeni

Murgeni, Cârja, Schineni

-

-

Şuletea

Şuletea, Răşcani, Fedeşti

-

Vetrişoaia

Vetrişoaia, Bumbăta

-

Viişoara

Viişoara, Văleni, Viltoteşti

-

Dodeşti

Dodeşti, Urdeşti

-

Banca

Banca, Stoişeşti, Ţifu, Sârbi

-

Vinderei

Vinderei, Docani, Obârşeni, Valea Lungă

-

Găgeşti

Găgeşti, Peicani, Giurcani

-

Zorleni

Zorleni, Simila, Popeni

8.5. Bohotin

Iaşi

-

Răducăneni

Răducăneni, Isaiia, Bohotin, Roşu

-

Moşna

Moşna

-

Cozmeşti

Cozmeşti, Podolenii de Sus, Podolenii de Jos

-

Gorban

Gorban, Gura Bohotin, Podu Hagiului

-

Dolheşti

Dolheşti, Pietriş, Brădiceşti

-

Ciorteşti

Ciorteşti, Coropceni, eleni, Şerbeşti

-

0.6. Vaslui

Vaslui

Municipiul Vaslui

Vaslui, Moara Grecilor, Viişoara, Bahnari

-

-

Bălteni

Bălteni, Bălteni-Deal

-

Codăeşti

Codăeşti, Pribeşti

-

Costeşti

Costeşti

-

Deleşti

Deleşti, Hârşova

-

Cozmeşti

Cozmeşti

-

D urneşti

Du m eşti

-

Mi cleşti

Micleşti, Popeşti

-

Muntenii de Jos

Muntenii de Jos, Mânjeşti

-

Pungeşti

Pungeşti, Toporăşti

-

Rebricea

Rebricea

-

Tanacu

Tanacu

-

Muntenii de Sus

Muntenii de Sus, Satu Nou

-

Lipovăţ

Lipovăţ, Corbu

-

Laza

Laza, Sauca

-

Ivăneşti

Ivăneşti, Coşeşti, Valea Canei

-

Ştefan cel Mare

Ştefan cel Mare, Călugăreni

-

Zăpodeni

Zăpodeni

-

Văleni

Văleni

-

Fereşti

Fereşti

-

Soleşti

Soleşti, Şerboteşti, Bouşori, Valea Siliştei

-

Dăneşti

Dăneşti, Emil Racoviţă

-

0.7. Bozieni

Neamţ

-

Bozieni

Bozieni, Cuci

9. Colinele Tutovei

9.1. Iana

Vaslui

-

Alexandru Vlahuţă

Alexandru Vlahuţă, Ghicani

-

Ibăneşti

Ibăneşti, Mânzaţi

-

Bogdăniţa

Bogdăniţa

-

Puieşti

Puieşti, Cetăţuia, Lăleşti

-

Băcani

Băcani, Suseni, Vulpăşeni

-

Banca

Banca, Gherrmăneşti, Stoişeşti

-

Bogdăneşti

Bogdăneşti, Unţeşti

-

Iana

Iana. Hălăreşti, Recea, Siliştea

-

Perieni

Perieni

-

Ciocani

Ciocani, Crâng

-

Pogana

Pogana, Bogeşti

9.2. Tutova

Vaslui

-

Coroieşti

Coroieşti, Coroieştii de Sus, Movileni

-

Iveşti

Iveşti

-

Pogoneşti

Pogoneşti, Polocin

-

Tutova

Tutova

-

Pochidia

Pochidia, Borodeşti, Sălceni

9,3. Bălăbăneşti Galaţi

-

Bălăbăneşti

Bălăbăneşti, Lungeşti, Bursucani, Zimbru

-

Rădeşti

Rădeşti, Cruceanu

-

Bălăşeşti

Bălăşeşti, Ciureşti, Ciureştii Noi, Pupezeni

-

Cerţeşti

Cerţeşti, Cârlomăneşti, Cotoroaia

10. Dealul Bujorului

10.1. Bujoru

Galaţi

Oraşul Târgu Bujor

Târgu Bujor, Moscu, Umbrăreşti

-

-

Băneasa

Băneasa, Roşcani

-

Fârţăneşti

Fârţăneşti, Viile

-

Jorăşti

Jorăşti, Luncă, Zărneşti

-

Vârlezi

Vârlezi, Crăieşti

10.2. Smulţi

Galaţi

-

Drăguşeni

Drăguşeni, Adam, Căuieşti, Fundeanu, Nicopole, Ştieţeşti, Ghingheşti

-

Smulţi

Smulţi

-

Corni

Corni, Urleşti, Măcişeni

 

 

10.3. Oancea

Galaţi

-

Folteşti

Folteşti, Stoicani

-

Măstăcani

Măstăcani, Chiraftei

-

Oancea

Oancea, Slobozia Oancea

-

Suceveni

Suceveni, Rogojeni

-

Vlădeşti

Vlădeşti, Brăneşti

-

Cavadineşti

Cavadineşti, Comăneşti, Gineşti, Vădeni

10.4. Bereşti

Galaţi

Oraşul Bereşti

Bereşti

-

-

Bereşti-Meria

Bereşti-Meria, Slivna, Aldeşti, Prodăneşti, Pleşa, Puricani, Onciu, Săseni, Balinteşti

11. Nicoreşti

11.1. Nicoreşti

Galaţi

-

Nicoreşti

Nicoreşti, Braniştea, Coasta Lupei, Dobrineşti, Fântâni, Grozăveşti, Ionăşeşti, Mălureni, Piscu Corbului, Sârbi

-

Poiana

Poiana, Vişina

-

Cosmeşti

Cosmeşti, Cosmeştii-Vale, Furcenii Vechi, Furcenii Noi, Satu Nou

11.2. Buciumeni

Galaţi

-

Buciumeni

Buciumeni, Tecucelu Sec, Vizureşti, Hănţeşti

-

Ţepu

Ţepu, Ţepu de Sus

12. Iveşti

12.1. Iveşti

Galaţi

-

Barcea

Barcea, Podoleni

-

Iveşti

Iveşti, Buceşti

-

Lieşti

Lieşti

-

Umbrăreşti

Umbrăreşti, Torceşti

12.2. Tecuci

Galaţi

-

Drăgăneşti

Drăgăneşti, Malu Alb

-

Movileni

Movileni

12.3. Corod

Galaţi

-

Corod

Corod, Blânzi, Brătuleşti, Cărăpceşti

-

Matca

Matca

-

0.8. Griviţa

Galaţi

-

Griviţa

Griviţa, Călmăţui

-

Costache Negri

Costache Negri

-

0.9. Nămoloasa

Galaţi

-

Fundeni

Fundeni, Fundenii Noi, Lungoci, Hanu Conachi

-

Nămoloasa

Nămoloasa, Nămoloasa Sat, Crângeni

13. Covurlui

13.1. Băleni

Galaţi

-

Băleni

Băleni

-

Cuca

Cuca

-

Cudalbi

Cudalbi

-

Rediu

Rediu, Plevna

-

Valea Mărului

Valea Mărului, Mândreşti

 

13.2. Scânteieşti

Galaţi

-

Frumuşiţa

Frumuşiţa, Ijdileni, Tămăoani

-

Scânteieşti

Scânteieşti, Fântânele

-

Vânători

Vânători, Odaia Manolache, Costi

-

Tuluceşti

Tuluceşti, Şiviţa, Tătarca

13.3. Pechea

Galaţi

-

Pechea

Pechea, Lupele

-

Slobozia Conachi

Slobozia Conachi, Izvoarele

-

Cuza Vodă

Cuza Vodă

-

Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu

13.4. Smârdan

Galaţi

-

Braniştea

Braniştea, Vasile Alecsandri, Traian, Lozova

Municipiul Galaţi

Galaţi

-

-

Independenţa

Independenţa

-

Schela

Schela, Negrea

-

Smârdan

Smârdan, Cişmele, Mihail Kogălniceanu

-

Şendreni

Şendreni, Movileni, Şerbeştii Vechi

-

Piscu

Piscu, Vameş

 

0.10. Răcăciuni

Bacău

-

Răcăciuni

Răcăciuni

-

Sascut

Sascut, Pânceşti, Conţeşti, Sascut-Sat, Schineni

-

Valea Seacă

Valea Seacă, Cucova

-

Orbeni

Orbeni, Scurta

-

Para va

Parava, Drăguşani

-

Cleja

Cleja

-

Faraoani

Faraoani

 

14. Zeletin

-

14.1. Podu Turcului

Bacău

-

Podu Turcului

Podu Turcului, Sârbi, Lehancea, Căbeşti, Plopu, Bălăneşti

-

Glăvăneşti

Glăvăneşti, Frumuşelu

-

Motoşeni

Motoşeni, Cociu, Fântânele, Bâcleşti, Chetreni, Poiana

-

Răchitoasa

Răchitoasa, Buda, Burdusaci, Putini

14.2. Dealu Morii

Bacău

-

Găiceana

Găiceana, Arini, Popeşti

 

Dealu Morii

Dealu Morii, Blaga, Căuia, Neguleşti, Calapodeşti

-

Vultureni

Vultureni, Lichitişeni, Dădeşti, Godineştii de Jos

-

Huruieşti

Huruieşti, Ocheni, Căpoteşti, Fundoaia

-

Tătărăşti

Tătărăşti, Gherdana, Drăgeşti

-

Corbasca

Corbasca, Scărişoara, Rogoaza

14.3. Parincea

Bacău

-

Parincea

Parincea, Poieni

-

Horgeşti

Horgeşti, Sohodor

-

Tamaşi

Tamaşi, Chetriş

-

Gioseni

Gioseni

14.4. Traian

Bacău

 

Traian

Traian, Bogdăneşti, Hertioana de Jos, Hertioana-Răzeşi

-

Prăjeşti

Prăjeşti

-

Secuieni

Secuieni

-

Odobeşti

Odobeşti

14.5. Tănăsoaia

Vrancea

-

Tănăsoaia

Tănăsoaia, Costişa, Năneşti, Galbeni, Vladnicu de Sus, Călimăneasa, Costişa de Sus, Feldioara, Vladnicu de Jos, Covrag

-

Bogheşti

Bogheşti, Chiţcani, Iugani, Pleşeşti, Prisecani, Bicheşti, Plăcinţeni, Bogheştii de Sus, Tabu ceşti

-

Corbiţa

Corbiţa, Şerbăneşti, Izvoarele, Ocheşeşti, Vâlcelele, Lărgăşeni, Buda, Rădăcineşti, Tuţu

-

Homocea

Homocea, Lespezi, Costişa

-

Ploscuţeni

Ploscuţeni, Argea

14.6. Gohor

Galaţi

-

Brăhăşeşti

Brăhăşeşti, Corcioveni, Cosiţeni, Toflea

-

Ghidigeni

Ghidigeni, Tălpigi, Gărbovăţ, Gefu, Slobozia Corni

-

Gohor

Gohor, Ireasca, Nărteşti, Poşta, Gara Berheci

-

Priponeşti

Priponeşti, Priponeştii de Jos, Lieşti, Ci o răsti

15. Panciu

15.1. Panciu

Vrancea

Oraşul Panciu

Panciu, Crucea de Sus, Dumbrava, Crucea de Jos, Satu Nou, Neicu

-

-

Moviliţa

Moviliţa, Diocheţi-Rediu, Trotuşanu, Frecăţei, Văleni

-

Străoane

Repedea, Muncelu, Străoane, Văleni

-

Fitioneşti

Fitioneşti, Holbăneşti, Ghimiceşti, Ciolăneşti, Mănăstioara

Oraşul Mărăşeşti

Mărăşeşti, Haret, Călimăneşti, Modruzeni, Siretu, Tişiţa, Pădureni

 

15.2. Ţifeşti

Vrancea

-

Ţifeşti

Ţifeşti, Sârbi, Oleşeşti, Vităneşti, Clipiceşti, Bătineşti, Igeşti, Pătrăşcani

15.3. Păuneşti

Vrancea

-

Păuneşti

Păuneşti, Viişoara

-

Rugineşti

Rugineşti, Copăceşti, Văleni, Angheleşti

-

Pufeşti

Pufeşti, Domneşti-Târg, Ciorani, Domneşti-Sat

16. Odobeşti

16.1. Odobeşti

Vrancea

Oraşul Odobeşti

Odobeşti, Unirea

-

16.2. Jariştea

Vrancea

-

Jariştea

Jariştea, Vărsătura, Pădureni, Scânteia

16.3. Boloteşti

Vrancea

-

Boloteşti

Boloteşti, Găgeşti, Pietroasa, Vităneştii de sub Măgură, Putna, Ivănceşti

17. Coteşti

17.1. Coteşti

Vrancea

 

Coteşti

Coteşti, Budeşti, Valea Coteşti, Goleştii de Sus

-

Urecheşti

Urecheşti

-

Popeşti

Popeşti, Tercheşti

 

Dumbrăveni

Dumbrăveni, Dragosloveni, Cândeşti, Alexandru Vlahuţă

-

Bordeşti

Bordeşti, Bordeştii de Jos

-

Slobozia Ciorăşti

Slobozia Ciorăşti, Jilişte, Armeni

17.2. Râmnicu

Sărat Buzău

 

Grebănu

Grebănu, Zăplazi, Livadă, Livada Mică, Plevna, Homeşti

-

Podgoria

Podgoria, Oraţia, Coţatcu, Tăbăcari

-

Topliceni

Topliceni, Răduceşti

17.3. Tâmboeşti

Vrancea

 

Tâmboeşti

Tâmboeşti, Slimnic, Trestieni, Pietroasa, Pădureni

-

Obrejiţa

Obrejiţa

-

Slobozia Bradului

Coroteni, Lieşti, Olăreni, Valea Beciului, Cornetu, Slobozia Bradului

-

Sihlea

Sihlea

17.4. Cârligele

Vrancea

-

Cârligele

Cârligele, Dălhăuţi, Bonţeşti, Blidari

-

Câmpineanca

Câmpineanca, Pietroasa

17.5. Vârteşcoiu

Vrancea

-

Vârteşcoiu

Vârteşcoiu, Faraoanele, Râmniceanca, Beciu, Pietroasa, Olteni

-

Broşteni

Broşteni, Pituluşa, Arva

 

III. REGIUNEA VITICOLĂ A DEALURILOR MUNTENIEI ŞI OLTENIEI

18. Dealurile Buzăului

18.1. Cernăteşti

Buzău

-

Săpoca

Săpoca, Măteşti

-

Cernăteşti

Cernăteşti

18.2. Zărneşti

Buzău

-

Racoviţeni

Racoviţeni

-

Poşta Câlnău

Poşta Câlnău

-

Blăjani

Blăjani, Soreşti

-

Zărneşti

Zărneşti, Comisoaia, Vadu Soreşti, Fundeni, Primeni

19. Dealu Mare

19.1. Boldeşti

Prahova

Oraşul Boldeşti-Scăeni

Boldeşti-Scăeni, Seciu

-

-

Bucov

Bucov, Pleaşa

-

Plopu

Plopu, Gâlmeia

19.2. Valea Călugărească

Prahova

-

Valea Călugărească

Valea Călugărească, Valea Largă, Valea Nicovani, Valea Poienii, Valea Ursori, Vârfurile, Schiau, Rachieri, Valea Mantei, Valea Popii

-

Bucov

Chiţorani, Valea Oriei, Bighilin

-

Albeşti-Paleologu

Albeşti-Paleologu

19.3. Urlaţi – Ceptura

Prahova

Oraşul Urlaţi

Urlaţi, Arioneştii Noi, Arioneştii Vechi, Cherba, Mărunţiş, Orzoaia de Jos, Orzoaia de Sus, Valea Bobului, Valea Crângului, Valea Nucetului, Valea Pietrei, Valea Semăn, Valea Urloii, Jercălăi, Valea Mieilor

 

-

Ceptura

Ceptura de Jos, Ceptura de Sus, Malu Roşu, Rotari, Şoimeşti

-

Fântânele

Fântânele, Bozieni

-

Vadu Săpat

Vadu Săpat, Ghinoaica, Ungureni

19.4. Tohani

Prahova

-

Gura Vadului

Gura Vadului, Perşunari, Tohani

-

Călugăreni

Călugăreni, Valea Scheilor

-

Jugureni

Jugureni, Boboci

19.5. Cricov

Prahova

-

Apostolache

Apostolache, Buzota, Valea Cricovului, Mârlogea, Udreşti

-

Gornet-Cricov

Gornet-Cricov, Priseaca, Valea Seacă, Dobrota, Coşerele, Ţărculeşti

-

Chiojdeanca

Chiojdeanca, Trenu, Nucet

-

Sângeru

Sângeru, Tisa, Mireşu Mare, Mireşu Mic

-

Tătaru

Tătaru, Siliştea, Podgoria

-

Podenii Noi

Podenii Noi, Valea Dulce, Popeşti

-

Iordăcheanu

Iordăcheanu, Valea Cucului, Moceşti, Străoşti, Plavia

19.6. Breaza

Buzău

 

Breaza

Breaza, Bădeni, Greceanca, Văleanca-Vilăneşti, Vispeşti

-

Năeni

Năeni, Finţeşti, Fântânele, Proşca, Vârf

-

Săhăteni

Săhăteni, Istriţa de Jos

19.7. Pietroasa

Buzău

-

Pietroasele

Pietroasele, Şarânga, Dara, Pietroasa Mică, Clondiru de Sus, Câlţeşti

19.8. Merei

Buzău

-

Merei

Merei, Dealul Viei, Izvoru Dulce, Gura Sărăţii, Nenciuleşti, Dobrileşti, Valea Puţului Merei, Ciobănoaia, Ogrăzile, Sărata-Monteoru

19.9. Zoreşti

Buzău

-

Verneşti

Verneşti, Nişcov, Săsenii Noi, Săsenii Vechi, Săsenii pe Vale, Cârlomăneşti, Nenciu, Zoreşti, Cândeşti

 

-

Ulmeni

Ulmeni, Vâlcele

0.11. Ruşeţu

Buzău

-

Ruşeţu

Ruşeţu

-

Smeeni

Smeeni, Moisica, Călţuna

0.12. Costeşti

Argeş

Oraşul Costeşti

Costeşti, Broşteni, Stârci, Smei, Podu Broşteni, Lăceni, Pârvu Roşu

-

-

Lunca Corbului

Lunca Corbului, Silişteni, Lăngeşti, Mârghia de Jos, Mârghia de Sus, Catane, Cieşti, Pădureţi

-

Stolnici

Stolnici, Vlăşcuţa, Fâlfani, Izbăşeşti, Cotmeana, Cochineşti

-

Buzoeşti

Buzoeşti, Vulpeşti, Redea, Ioneşti, Tomşanca, Bujoreni, Şerboeni, Cornăţel, Curteanca, Podeni, Vlăduţa

 

Suseni

Suseni, Ţuţuleşti, Odăeni, Strâmbeni, Cerşani, Burdeşti, Găleşeşti

-

Miroşi

Miroşi, Surduleşti

-

Negraşi

Negraşi, Bârlogu, Mozacu, Buta

-

Ungheni

Ungheni, Colţu, Satu Nou, Găujani, Humele

-

Recea

Recea, Deagu de Sus, Deagu de Jos

-

Izvoru

Izvoru

-

Popeşti

Popeşti, Palanga, Slobozia, Purcăreni

 

Râca

Râca, Bucov, Adunaţi

-

Căldăraru

Căldăraru, Strâmbeni, Burdea

-

Rociu

Rociu, Gliganu de Sus, Şerbăneşti

-

Mozăceni

Mozăceni, Zidurile

-

0.13. Bucşani

Dâmboviţa

-

Bucşani

Bucşani

-

0.14. Valea Voievozilor

Dâmboviţa

-

Răzvad

Răzvad, Valea Voievozilor

 

20. Ştefăneşti

20.1. Ştefăneşti

Argeş

Oraşul Ştefăneşti

Ştefăneşti, Valea Mare-Podgoria, Ştefăneştii Noi, Izvorani, Viişoara, Goleşti, Enculeşti, Zăvoi

-

-

Călineşti

Călineşti, Ciocăneşti, Văleni-Podgoria, Radu Negru, Vrăneşti, Gorganu, Râncăciov, Urlucea, Glodu, Udeni-Zăvoi, Cârstieni

20.2. Topoloveni

Argeş

Oraşul Topoloveni

Topoloveni, Ţigăneşti, Boţârcani, Crinteşti, Gorăneşti

 

-

Priboieni

Priboieni, Sămăila, Valea Mare, Pitoi, Valea Popii, Paraschiveşti, Valea Nenii

-

Leordeni

Leordeni, Băila, Budişteni, Ciulniţa, Cârciumăreşti, Glâmbocata-Deal, Glâmbocata, Schitu Scoiceşti, Ciolceşti, Bânţău, Glodu, Moara Mocanului

-

Bogaţi

Bogaţi, Glâmbocel, Chiţeşti, Glâmbocelu, Bârloi

20.3. Valea Mare

Dâmboviţa

-

Valea Mare

Valea Mare, Feţeni, Sara, Valea Caselor, Livezile, Gârleni

-

Gura Foii

Gura Foii, Catanele, Făgetu

-

Dragodana

Dragodana, Cuparu, Străoşti, Burduca

21. Sâmbureşti

21.1. Sâmbureşti

Olt

-

Sâmbureşti

Sâmbureşti, Mănuleşti

21.2. Dobroteasa

Olt

-

Dobroteasa

Dobroteasa, Vulpeşti, Câmpu Mare, Batia

22. Drăgăşani

22.1. Drăgăşani

Vâlcea

Municipiul Drăgăşani

Drăgăşani, Zlătărei, Zărneni,Valea Caselor

-

Oraşul Băbeni

Băbeni, Capu Dealului

-

-

Şuteşti

Şuteşti, Verdea, Măzili, Boroşeşti

-

Mitrofani

Mitrofani, Racu, Izvoraşu

-

Ştefăneşti

Ştefăneşti, Dobruşa, Şerbăneşti, Condoieşti

-

Prundeni

Prundeni, Zăvideni, Călina

-

Lungeşti

Lungeşti, Cărcădieşti, Fumureni, Stăneşti-Lunca

-

Orleşti

Orleşti, Procopoaia, Scaioşi, Silea

-

Scundu

Scundu, Avrămeşti, Blejani, Crângu

-

Olanu

Olanu, Casa Veche, Cioboţi

-

Ioneşti

Ioneşti, Fişcălia

22.2. Guşoeni

Vâlcea

-

Creţeni

Creţeni, Mreneşti, Izvoru, Streminoasa

-

Guşoeni

Guşoeni, Măgureni, Spârleni, Guşoianca, Burdăleşti

-

Amărăşti

Amărăşti, Nemoiu, Padina, Falanga, Mereşeşti, Teiul

-

Glăvile

Glăvile, Olteanca, Jaroştea, Voiculeasa, Aninoasa

-

Şuşani

Şuşani, Uşurei, Stoiculeşti, Sârbi, Râm eşti

-

Mădulari

Mădulari, Bănţeşti, Bălşoara, Mamu, Dimuleşti

22.3. Măciuca

Vâlcea

-

Tetoiu

Tetoiu, Ţepeşti

-

Stăneşti

Stăneşti, Linia Dealului

-

Fârtăţeşti

Fârtăţeşti, Giuleşti, Dejoi, Seciu, Becşani

-

Măciuca

Oveselu, Bocşa, Zăvoieni, Măciuceni, Botorani, Măldăreşti

-

Valea Mare

Valea Mare, Pietroasa, Delureni, Mărgineni

-

Făureşti

Făureşti

-

Budeşti

Budeşti

-

Laloşu

Laloşu

Oraşul Bălceşti

Bălceşti, Goruneşti

-

-

Zătreni

Zătreni

-

Lăcusteni

Lăcusteni

22.4. Iancu Jianu

Olt

-

Iancu Jianu

Iancu Jianu

-

Oboga

Oboga

-

Strejeşti

Strejeşti, Strejeştii de Sus, Colibaşi

-

Cârlogani

Cârlogani, Cepari

-

Pleşoiu

Pleşoiu, Schitu din Deal

23. Dealurile Craiovei

23.1. Bariu Mărăcine

Dolj

Municipiul Craiova

Craiova, Şimnicu de Jos

-

-

Şimnicu de Sus

Şimnicu de Sus, Duţuleşti

-

Coşoveni

Coşoveni

-

Cârcea

Cârcea

-

Leu

Leu

-

Dioşti

Dioşti, Ciocăneşti

23.2. Brădeşti

Dolj

-

Scăeşti

Scăeşti, Valea lui Patru

-

Coţofenii din Dos

Coţofenii din Dos, Mihăiţa

-

Coţofenii din Faţă

Coţofenii din Faţă

-

Almăj

Almăj

-

Brădeşti

Brădeşti

-

Melineşti

Melineşti, Negoieşti, Bodăieşti

-

Goieşti

Goieşti

23.3. Brabova

Dolj

-

Secu

Secu

-

Seaca de Pădure

Seaca de Pădure, Veleni

-

Predeşti

Predeşti

-

Pleşoi

Pleşoi

-

Breasta

Breasta, Valea Lungului

-

Gogoşu

Gogoşu, Ştefanei

-

Botoşeşti-Paia

Botoşeşti-Paia

-

Brabova

Brabova

-

Greceşti

Greceşti, Bărboi

-

Cernăteşti

Cernăteşti

-

Argetoaia

Argetoaia, Băranu, Leordoasa, Piria, Malumnic, Iordăcheşti, Berbeşu

23.4 Piatra-Olt

Olt

Oraşul Piatra-Olt

Piatra-Olt, Bistriţa Nouă

-

-

0.15. Segarcea

Dolj

Oraşul Segarcea

Segarcea

-

-

Podari

Podari, Livezi

-

Calopăr

Calopăr, Belcinu

-

Drănic

Drănic, Padea

-

Lipovu

Lipovu, Lipovu de Sus

-

Valea Standului

Valea Standului

-

Cerăt

Cerăt, Malaica

 

24. Podgoria Severinului

24.1. Severin - Dealul Viilor

Mehedinţi

Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin

-

-

Simian

Simian, Poroina, Ergheviţa, Cerneţi

-

Izvoru Bârzii

Izvoru Bârzii, Halânga

-

Malovăţ

Malovăţ, Colibaşi, Lazu, Negreşti

-

Hinova

Hinova, Bistriţa

-

Brezniţa-Ocol

Brezniţa-Ocol, Şuşiţa

-

Prunişor

Prunişor

24.2. Corcova

Mehedinţi

 

Corcova

Corcova, Pârvuleşti, Gârbovăţu de Jos, Imoasa, Jirov

-

Broşteni

Broşteni, Căpăţâneşti, Lupşa de Jos, Meriş

-

Floreşti

Floreşti

-

Căzăneşti

Căzăneşti, Severineşti, Valea Coşuştei

-

Şişeşti

Şişeşti

-

Ilovăţ

Ilovăţ

-

Greci

Greci

25. Plaiurile Drincei

25.1. Golul Drincei

Mehedinţi

-

Oprişor

Oprişor, Prisăceaua

-

Punghina

Punghina, Drincea, Satu Nou

-

Bălăciţa

Bălăciţa, Dobra, Gvardiniţa

-

Bâcleş

Bâcleş

-

Dumbrava

Dumbrava de Jos

-

Dârvari

Dârvari

-

Obârşia de Câmp

Obârşia de Câmp, Izimşa

-

Cujmir

Cujmir

-

Vânători

Vânători

-

Vlădaia

Vlădaia, Scorila, Almăjel, Ştircoviţa

-

Padina

Padina Mare

-

Corlăţel

Corlăţel, Valea Anilor

25.2. Vânju Mare

Mehedinţi

Oraşul Vânju Mare

Vânju Mare, Nicolae Bălcescu, Oreviţa Mare, Bucura, Traian

-

-

Livezile

Livezile, Izvoru Aneştilor, Ştefan Odobleja

-

Rogova

Rogova, Poroiniţa

-

Vânjuleţ

Vânjuleţ, Hotărani

-

Devesel

Devesel, Scăpau

25.3. Oreviţa

Mehedinţi

-

Poroina Mare

Poroina Mare, Fântânile Negre, Şipotu

25.4. Pleniţa

Dolj

-

Pleniţa

Pleniţa

-

Caraula

Caraula

-

Vârtop

Vârtop

-

Izvoare

Izvoare

-

Perişor

Perişor

-

Giubega

Giubega

-

Vela

Vela, Gubaucea, Bucovicior

-

Radovan

Radovan

-

Orodel

Orodel, Cornu, Teiu

25.5. Cetate

Dolj

-

Cetate

Cetate

-

Unirea

Unirea

-

Moţăţei

Moţăţei, Dobridor

-

Maglavit

Maglavit, Hunia

-

Galicea Mare

Galicea Mare

-

Afumaţi

Afumaţi, Boureni

-

0.16. Târgu Jiu

Gorj

-

Scoarţa

Scoarţa, Pişteştii din Deal, Bobu

 

Runcu

Runcu, Dobriţa, Bâltişoara, Bâlta, Valea Mare

-

Bălăneşti

Bălăneşti, Glodeni, Voiteştii din Deal

-

0.17. Cruşet

Gorj

-

Cruşet

Cruşet, Slămneşti, Văluţa, Slăvuţa

-

Turburea

Turburea, Poiana, Cocorova, Şipotu

-

Stoina

Stoina, Ciorari, Mieluşei

-

Căpreni

Căpreni, Dealu Spirei

-

Stejari

Stejari, Băceşti, Dealu Leului, Piscoiu

-

Hurezani

Hurezani, Busuioci

 

IV. REGIUNEA VITICOLA A BANATULUI

-

0.18. Moldova Nouă

Caraş-Severin

Oraşul Moldova Nouă

Moldova Nouă, Moldova Veche, Măceşti

-

-

Socol

Socol, Câmpia, Zlatiţa

-

Pojejena

Pojejena, Belobreşca, Radimna

-

0.19. Tirol

Caraş-Severin

-

Doclin

Doclin, Tirol

-

Berzovia

Berzovia, Fizeş

-

Vermeş

Vermeş, Ersig, Izgar

-

Ramna

Ramna

-

0.20. Silagiu

Timiş

Oraşul Buziaş

Buziaş, Silagiu, Bacova

-

-

0.21. Recaş

Timiş

Oraşul Recaş

Recaş, Izvin, Herneacova, Petrovaselo, Stanciova

-

-

0.22. Jamu Mare

Timiş

-

Jamu Mare

Jamu Mare, Clopodia, Lăţunaş

0.23. Teremia

Timiş

-

Teremia Mare

Teremia Mare

0.24. Lugoj

Timiş

Oraşul Lugoj

Lugoj

-

0.25. Giarmata

Timiş

-

Giarmata

Giarmata

-

Pişchia

Pişchia, Bencecu de Jos, Bencecu de Sus

 

V. REGIUNEA VITICOLĂ A CRIŞANEI ŞI MARAMUREŞULUI

26. Miniş-Măderat

26.1. Miniş

Arad

Oraşul Lipova

Lipova, Radna

-

-

Păuliş

Păuliş, Baraţca

-

Ghioroc

Ghioroc, Miniş, Cuvin

-

Covăsinţ

Covăsinţ

Oraşul Curtici

Curtici

-

-

Dorobanţi

Dorobanţi

-

Frumuşeni

Frumuşeni

-

Zăbrani

Zăbrani, Neudorf

-

Ususău

Ususău, Dorgoş, Zăbalţ, Bruznic

26.2. Măderat

Arad

-

Siria

Siria, Galşa, Măsea

Oraşul Pâncota

Pâncota, Măderat

-

Oraşul Ineu

Ineu, Mocrea

-

-

Târnova

Târnova, Agrişu Mare, Dud, Drauţ

-

Şilindia

Şilindia, Satu Mic, Luguzău

26.3 Dealul Viilor

Arad

-

Şagu

Şagu, Cruceni, Fiscut, Firiteaz, Hunedoara Timişană

27. Diosig

27.1 Diosig

Bihor

-

Diosig

Diosig, Ianca

-

Roşiori

Roşiori, Vaida

27.2. Săcueni

Bihor

Oraşul Săcueni

Săcueni, Cadea

-

-

Să lard

Sălard, Sântimreu

27.3. Sâniob

Bihor

-

Sâniob

Sâniob, Ciuhoi

-

0.26. Biharia

Bihor

-

Biharia

Biharia

-

Cetariu

Cetariu, Şi stere a

-

Paleu

Paleu

-

0.27. Tileagd

Bihor

-

Tileagd

Tileagd

Oraşul Aleşd

Aleşd, Peştiş, Tinăud

-

-

Auşeu

Auşeu, Groşi

-

Lugaşu de Jos

Lugaşu de Jos, Urvind

28. Valea lui Mihai

28.1. Valea lui Mihai

Bihor

Oraşul Valea lui Mihai

Valea lui Mihai

-

28.2. Valea lui Mihai

Satu Mare

Municipiul Cărei

Cărei

-

-

Pir

Pir

-

Săuca

Săuca

-

Cehal

Cehal, Cehăluţ, Orbău

Oraşul Tăşnad

Tăşnad, Blaja, Raţiu, Sărăuad

-

28.3. Sanislău

Satu Mare

-

Sanislău

Sanislău

-

Ciumeşti

Ciumeşti

29. Şimleu Silvaniei

29.1. Şimleu Silvaniei

Sălaj

Oraşul Şimleu Silvaniei

Şimleu Silvaniei, Cehei

-

-

Nuşfalău

Nuşfalău, Bilghez

-

Boghiş

Boghiş, Bozieş

-

Vârşolţ

Vârşolţ

-

Ip

Ip, Zăuan, Zăuan-Băi

-

Camăr

Camăr

 

Pericei

Pericei, Sici, Bădăcin

-

Carastelec

Carastelec, Dumuslău

-

Crasna

Crasna

-

Măerişte

Măerişte, Doh, Uileacu Şimleului

29.2. Zalău

Sălaj

Municipiul Zalău

Zalău

-

-

Meseşenii de Jos

Meseşenii de Jos, Aghireş

-

Crişeni

Crişeni, Gârceiu

-

Hereclean

Hereclean, Guruslău, Dioşod, Badon

-

Dobrin

Dobrin, Doba

-

Horoatu Crasnei

Horoatu Crasnei, Şeredeiu

-

Coşeiu

Coşeiu, Archid

29.3. Şamşud

Sălaj

-

Şamşud

Şamşud, Valea Pomilor

-

Bocşa

Bocşa, Borla

-

Şărmăşag

Şărmăşag, Lompirt, Ilişua, Moiad

-

Bobota

Bobota, Derşida, Zalnoc

29.4. Răteşti

Satu Mare

-

Beltiug

Beltiug, Răteşti, Şandra

Oraşul Ardud

Ardud, Ardud-Vii, Gerăuşa

-

-

Viile Satu Mare

Viile Satu Mare, Tătăreşti, Medişa

-

Socond

Socond, Hodişa, Soconzel, Cuţa, Stâna

-

Supur

Supuru de Sus, Supuru de Jos, Dobra, Hurezu Mare, Racova

-

Acâş

Acâş, Unimăt

-

Bogdand

Bogdand, Babţa, Ser, Corund

-

Hodod

Hodod, Nadişu Hododului, Lelei, Giurtelecu Hododului

-

Săcăşeni

Săcăşeni, Chegea

-

Homoroade

Homorodu de Mijloc, Homorodu de Sus, Homorodu de Jos, Chilia, Necopoi, Solduba

-

Santău

Santău, Chereuşa

-

0.28. Halmeu

Satu Mare

-

Halmeu

Halmeu, Halmeu-Vii

-

Turulung

Turulung, Turulung-Vii

 

Oraşu Nou

Oraşu Nou, Oraşu Nou-Vii, Remetea Oaşului, Prilog-Vii, Prilog, Racşa-Vii

-

Tarna Mare

Tarna Mare

-

Bătarci

Bătarci, Tămăşeni

-

0.29. Seini

Maramureş

Oraşul Seini

Seini, Săbişa, Viile Apei

-

-

Cicârlău

Cicârlău, Ilba

Oraşul Tăuţii-Măgherăuş

Tăuţii-Măgherăuş, Băiţa

-

Municipiul Baia Mare

Baia Mare

-

-

Recea

Recea, Săsar

-

Remetea Chioarului

Remetea Chioarului

-

Bicaz

Bicaz, Corni, Ciuta

-

Băseşti

Băseşti, Odeşti

-

Oarţa de Jos

Oarţa de Jos, Orţiţa, Oarţa de Sus

Oraşul Ulmeni

Ulmeni, Mânau, Arduzel, Someş-Uileac, Vicea, Tohat

-

-

Asuaju de Sus

Asuaju de Sus

Oraşul Şomcuta Mare

Şomcuta Mare, Vălenii Şomcutei, Finteuşu Mare

 

 

VI. REGIUNEA VITICOLĂ A COLINELOR DOBROGEI

30. Murfatlar

30.1. Murfatlar

Constanţa

Oraşul Murfatlar

Murfatlar, Siminoc

-

-

Valu lui Traian

Valu lui Traian

-

Poarta Albă

Poarta Albă, Nazarcea

Oraşul Ovidiu

Ovidiu, Poiana, Culmea

-

-

Ciocârlia

Ciocârlia

-

Cobadin

Cobadin, Viişoara

30.2. Medgidia

Constanţa

Municipiul Medgidia

Medgidia, Valea Dacilor, Remus Opreanu

-

-

Castelu

Castelu, Nisipari

-

Cuza Vodă

Cuza Vodă

-

Siliştea

Siliştea

-

Tortoman

Tortoman

30.3. Cernavodă

Constanţa

Oraşul Cernavodă

Cernavodă

-

-

Rasova

Rasova, Cochirleni

-

Seimeni

Seimeni, Seimenii Mici

-

Peştera

Peştera, Ivrinezu Mic

-

Mircea Vodă

Mircea Vodă, Satu Nou, Ţibrinu, Gherghina

-

Saligny

Saligny, Ştefan cel Mare

-

0.30. Adamclisi

Constanţa

-

Adamclisi

Adamclisi, Urluia, Zorile, Haţeg, Abrud

-

0.31. Chimogeni

Constanţa

-

Chimogeni

Chimogeni

-

0.32. Mangalia

Constanţa

Municipiul Mangalia

Mangalia

-

-

0.33. Pecineaga

Constanţa

-

Pecineaga

Pecineaga, Vânători

-

0.34.23 August

Constanţa

-

23 August

23 August, Dulceşti, Moşneni

31. Istria-Babadag

31.1. Istria

Constanţa

-

Istria

Istria, Nuntaşi

-

Cogealac

Cogealac, Tariverde

-

Fântânele

Fântânele

-

Mihai Viteazu

Mihai Viteazu, Sinoie

31.2. Babadag

Tulcea

Oraşul Babadag

Babadag

-

-

Sarichioi

Sarichioi, Visterna, Enisala, Zebil, Sabangia

-

Ceamurlia de Jos

Ceamurlia de Jos, Lunca

-

Jurilovca

Jurilovca

-

Baia

Baia

31.3. Valea Nucarilor

Tulcea

-

Valea Nucarilor

Valea Nucarilor, Agighiol, Iazurile

 

0.35. Hârşova

Constanţa

Oraşul Hârşova

Hârşova

-

-

Topalu

Topalu

-

Horia

Horia, Tichii eşti

-

Crucea

Crucea

-

Ciobanu

Ciobanu

-

Gârliciu

Gârliciu

-

Saraiu

Saraiu

 

0.36. Dăeni

Tulcea

-

Dăeni

Dăeni

-

Ostrov

Ostrov, Piatra

-

Peceneaga

Peceneaga

-

Turcoaia

Turcoaia

32. Sarica N icul iţei

32.1. Niculiţel

Tulcea

Oraşul Isaccea

Isaccea

-

-

Niculiţel

Niculiţel

-

Luncaviţa

Luncaviţa

-

Văcăreni

Văcăreni

-

Izvoarele

Izvoarele, Alba

-

Valea Teilor

Valea Teilor

-

Frecăţei

Frecăţei, Teliţa, Poşta

32.2. Tulcea

Tulcea

Municipiul Tulcea

Tulcea

-

-

Somova

Somova, Mineri, Parcheş

-

Nufăru

Nufăru

-

Murighiol

Murighiol, Colina

32.3. Macin

Tulcea

Oraşul Macin

Măcin

-

-

Greci

Greci

-

Jijila

Jijila

-

Carcaliu

Carcaliu

-

Cerna

Cerna, Mircea Vodă

 

VII. REGIUNEA VITICOLĂ A TERASELOR DUNĂRII

33. Ostrov

33.1. Ostrov

Constanţa

-

Ostrov

Ostrov, Almălău, Galiţa, Gârliţa

-

Lipniţa

Lipniţa, Coslugea, Canlia

33.2. Băneasa

Constanţa

Oraşul Băneasa

Băneasa, Negureni, Făurei

-

-

Ion Corvin

Ion Corvin, Crângu, Brebeni, Rariştea, Viile

33.3. Oltina

Constanţa

-

Oltina

Oltina, Satu Nou, Răzoarele, Strunga

33.4. Aliman

Constanţa

-

Aliman

Aliman, Dunăreni, Vlahii, Floriile

-

0.37. Feteşti

Ialomiţa

Municipiul Feteşti

Feteşti, Buliga, Feteşti-Gară, Vlaşca

-

34. Greaca

34.1. Greaca

Giurgiu

-

Greaca

Greaca, Putu Greci

-

Hotarele

Hotarele

-

Isvoarele

Isvoarele

-

Herăşti

Herăşti

-

Izvoarele

Izvoarele, Chiriacu, Dimitrie Cantemir, Petru Rareş, Radu Vodă, Valea Bujorului

-

Iepureşti

Iepureşti, Valter Mărăcineanu, Chirculeşti, Băneşti, Stâlpu, Gorneni

-

Prundu

Prundu, Puieni

-

Băneasa

Băneasa, Pietrele

-

0.38. Giurgiu

Giurgiu

-

Daia

Daia, Plopşoru

-

0.39. Zimnicea

Teleorman

Oraşul Zimnicea

Zimnicea

-

-

0.40. Însurăţei

Brăila

Oraşul însurăţei

Însurăţei, Lacu Rezii, Măru Roşu, Valea Călmăţuiului

-

-

Berteştii de Jos

Berteştii de Jos, Spiru Haret

-

Victoria

Victoria

-

Bărăganul

Bărăganul

 

VIII. REGIUNEA VITICOLĂ A NISIPURILOR ŞI ALTOR TERENURI FAVORABILE DIN SUDUL ŢĂRII

35. Podgoria Dacilor

35.1. Vraja

Mehedinţi

-

Gârla Mare

Gârla Mare

-

Vrata

Vrata

-

Salcia

Salcia

35.2. Izvoarele

Mehedinţi

-

Gruia

Gruia, izvoarele

-

Pristol

Pristol

-

Pătulele

Pătulele

35.3. Jiana

Mehedinţi

-

Jiana

Jiana, Dănceu

-

Gogoşu

Gogoşu

-

Burila Mare

Burila Mare, Crivina, Ţigănaşi, Izvoru Frumos,  Vrancea

36. Calafat

36.1. Poiana Mare

Dolj

Municipiul Calafat

Calafat, Basarabi, Ciupercenii Vechi

-

-

Poiana Mare

Poiana Mare, Tunarii Vechi

-

Desa

Desa

-

Ciupercenii Noi

Ciupercenii Noi, Smârdan

37. Sadova - Corabia

37.1. Dăbuleni

Dolj

Oraşul Dăbuleni

Dăbuleni

-

-

Călăraşi

Călăraşi

Oraşul Bechet

Bechet

-

-

Ostroveni

Ostroveni, Lişteava

-

Sadova

Sadova

-

Măceşu de Jos

Măceşu de Jos

-

Măceşu de Sus

Măceşu de Sus

-

Gighera

Gighera, Nedeia, Zăval

-

Amărăştii de Jos

Amărăştii de Jos

-

Amărăştii de Sus

Amărăştii de Sus

-

Dobroteşti

Dobroteşti

37.2. Tâmbureşti

Dolj

-

Bratovoeşti

Bratovoeşti, Georocu Mare

-

Rojişte

Rojişte, Tâmburesti

-

Mârşani

Mârşani

-

Dobreşti

Dobreşti, Murta

-

Daneţi

Daneţi, Locusteni, Branişte

-

Apele Vii

Apele Vii

-

Celaru

Celaru, Ghizdăveşti, Marotinu de Jos, Soreni, Marotinu de Sus

-

Castranova

Castranova, Puţuri

37.3. Potelu

Olt

-

Ianca

Ianca, Potelu

-

Grojdibodu

Grojdibodu

-

Ştefan cel Mare

Ştefan cel Mare

-

0.41.Drăgănesti-Olt

Olt

Oraşul Drăgăneşti-Olt

Drăgăneşti-Olt

-

-

Mărunţei

Mărunţei, Malu Roşu, Bălăneşti

-

Cezieni

Cezieni

-

Brebeni

Brebeni

-

0.42. Furculeşti

Teleorman

-

Călmăţuiu de Sus

Călmăţuiu de Sus

-

Furculeşti

Furculeşti, Spătărei, Moşteni

-

Crâng u

Crângu, Secara

-

Bogdana

Bogdana, Ulmeni

-

Călmăţuiu

Călmăţuiu

-

0.43. Mavrodin

Teleorman

-

Mavrodin

Mavrodin

-

Nenciuleşti

Nenciuleşti

-

Olteni

Olteni

-

Orbească

Orbească de Jos, Orbească de Sus, Lăceni

-

0.44. Alexandria

Teleorman

Municipiul Alexandria

Alexandria

-

-

0.45. Urziceni

Ialomiţa

Municipiul Urziceni

Urziceni

-

-

0.46. Sudiţi

Ialomiţa

-

Sudiţi

Sudiţi

 

0.47. Ulmu

Călăraşi

Municipiul Călăraşi

Călăraşi

-

-

Ulmu

Ulmu, Chimogi, Făurei

-

Dorobanţu

Dorobanţu, Boşneagu

-

Mănăstirea

Mănăstirea, Coconi, Sultana

-

Frăsinet

Frăsinet, Curăteşti, Tăriceni, Luptători, Frăsinetu de Jos, Dăneşti

-

Crivăţ

Crivăţ

-

Cuza Vodă

Cuza Vodă, Călăraşii Vechi, Ceacu

-

Căscioarele

Căscioarele

-

Săruleşti

Săruleşti, Măgureni, Polceşti, Sănduliţa, Săruleşti-Gară, Sătucu, Solacolu

-

Dragoş Vodă

Dragoş Vodă, Bogdana, Socoalele

-

Dragalina

Dragalina, Constantin Brâncoveanu, Drajna Nouă

-

Ştefan Vodă

Ştefan Vodă

-

Frumuşani

Frumuşani, Postăvari, Orăşti, Pădurişu, Pasărea, Piţigaia

-

Radovanu

Radovanu

-

Nana

Nana

-

0.48. Cireş

 Brăila

-

Cireşu

Cireşu, Scărlăteşti, Vultureni

-

Dud eşti