MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 530/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 530         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 iunie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

143. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

484. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind bondul pentru mediu

 

149. - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale

 

494. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale

 

ACTE ALE SENATULUI

 

84. - Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale - COM (2018) 307 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

436. - Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim

 

441. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

448. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 510 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Alba Iulia, judeţul Alba, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

345. - Decizie pentru abrogarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 36/2008 privind obligaţia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoştinţa publicului sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 30 iunie 2017, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. La articolul 9 alineatul (1), literele d), p), v), w) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;

.................................................................................................

p) o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare;

.................................................................................................

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile încredinţate spre valorificare, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

w) o contribuţie în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, astfel:

1. de la data de 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, pentru diferenţa dintre cantităţile de echipamente electrice şi electronice declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind introduse pe piaţa naţională;

2. de la data de 1 ianuarie 2020, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, şi cantităţile efectiv colectate;

x) o contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili, astfel:

1. de la data 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, pentru diferenţa dintre cantităţile de baterii şi acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind introduse pe piaţa naţională;

2. de la data de 1 ianuarie 2020, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile efectiv colectate;»“.

2. La articolul I, după punctul 2 se introduc trei puncte noi, punctele 21-23, cu următorul cuprins:

„21. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 11. - (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b),

e), f) şi s) se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.»

22. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (V), cu următorul cuprins:

«(11) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) se declară şi se plătesc trimestrial de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea.»

23. La articolul 13 alineatul (1), după litera bb) se introduce o nouă literă, litera cc), cu următorul cuprins:

«cc) Program de finanţare a investiţiilor în infrastructura de mediu pentru colectarea selectivă, tratarea şi reciclarea deşeurilor;»“.

3. La articolul I punctul 5, anexa nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 6

la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 136/2005

 

Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p)

 

Anul

Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)

Total

din care:

Reciclare

Alte forme de valorificare

2018

35%

minimum 30 %

5%

2019

42%

minimum 35 %

7%

2020

60%

minimum 50 %

10%”

 

4. La articolul II, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 20 iunie 2018.

Nr. 143.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 iunie 2018.

Nr. 484.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

„d) documente militare de transport gratuit, pentru efectuarea concediului de odihnă, în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, precum şi în cazul în care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru subofiţeri.”

2. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul la pensie militară de stat, potrivit legii.

(2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti, pensionari militari, cărora li s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale beneficiază de un spor de 10%, 15% sau, respectiv, 20% din cuantumul pensiei, similar cadrelor militare, potrivit legislaţiei în vigoare.

(3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti beneficiază de încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii a activităţii pe care o desfăşoară sau a locului de muncă unde lucrează] conform legislaţiei aplicabile cadrelor militare în activitate.

(4) De dispoziţiile alin. (3) beneficiază şi persoanele care au îndeplinit funcţii în calităţile prevăzute la art. 71 alin. (1).”

Art. II. - Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

LEGE

privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă ofiţerilor, funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţilor militari, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15,20 sau 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, se aplică în aceleaşi condiţii şi personalului contractual care ocupă funcţii de preot militar.”

3. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul şi bareta.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, pentru fiecare categorie, precum şi modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.”

5. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, respectiv conducătorilor instituţiilor centrale autonome prevăzute la art. 1 alin. (1), până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor care îndeplinesc condiţiile, până la data de 1 iunie a aceluiaşi an.”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari se poate conferi în număr nelimitat.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari se conferă pentru:

a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;

b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;

c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se înţelege perioada cumulată în care persoanele prevăzute la alin. (1) au calitatea de:

a) ofiţer, maistru militar, subofiţer, funcţionar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, în activitate;

b) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist, în activitate;

c) preot militar aflat în activitate.”

8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10- - Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar şi al Semnului onorific în Serviciul Armatei pentru ofiţeri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată.”

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Ofiţerii, funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţii militari, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific în Serviciul Armatei şi cu Semnul onorific în Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.”

10. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:

REGULAMENT

privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari

11. La anexa nr. 1, articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate acorda ofiţerilor, funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţilor militari pentru:

a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale:

b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;

c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.”

12. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Pentru conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei, ofiţerii, funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţii militari trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate;

b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin «bun» sau «bine», după caz, în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific.”

13. La anexa nr. 1, articolul 8, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

„a) la vechimea în activitate, timpul în care ofiţerii în activitate, funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţii militari au fost condamnaţi cu suspendare condiţionată a executării pedepsei ori au fost condamnaţi cu executarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanţa competentă a pronunţat achitarea;

b) anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere semnul onorific, dacă în această perioadă cei în cauză au obţinut calificative anuale inferioare calificativului «bun» sau «bine», după caz.”

14. La anexa nr. 1, articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Pentru ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţii militari, îndreptăţiţi să li se confere Semnul onorific în Serviciul Patriei, durata activităţii în armată se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propuşi să primească însemnul.

(2) Fac obiectul propunerilor de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţii militari, care au îndeplinit condiţiile de primire a însemnului şi au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor până la data emiterii ordinului sau deciziei prin care se acordă Semnul onorific în Serviciul Patriei.”

15. Titlul anexei nr. 2 se modifici şi va avea următorul cuprins:

MODELUL DESENAT

al Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari

Art. III. - Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:

LEGE

privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se aplică în aceleaşi condiţii soldaţilor şi gradaţilor profesionişti din instituţiile prevăzute la alin. (1).”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru fiecare categorie, precum şi modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integranta din prezenta lege.”

4. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) în Ministerul Apărării Naţionale, Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă soldaţilor şi gradaţilor profesionişti prin ordin al şefului Statului Major al Apărării sau, după caz, al directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.”

5. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, respectiv conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1) şi (11) până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor care îndeplinesc condiţiile, până la data de 1 iunie a aceluiaşi an.”

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se poate conferi în număr nelimitat.”

7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se conferă pentru:

a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;

b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;

c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se înţelege perioada cumulată în care persoanele prevăzute la alin. (1) au calitatea de:

a) maistru militar, subofiţer, funcţionar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, în activitate;

b) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist, în activitate.”

8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar şi al Semnului onorific în Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiţeri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată.”

9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii profesionişti şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific în Serviciul Armatei şi cu Semnul onorific în Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.”

10. Titlul anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„REGULAMENT

privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

11. La anexa nr. 1, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate acorda maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru:

a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;

b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;

c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.”

12. La anexa nr. 1, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Pentru conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei, maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii profesionişti şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate;

b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin «bun» sau «bine», după caz, în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere Semnul onorific în Serviciul Patriei”

13. La anexa nr. 1, articolul 8, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) la vechimea în activitate, timpul în care maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, au fost condamnaţi cu suspendare condiţionată a executării pedepsei ori au fost condamnaţi cu executarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanţa competentă a pronunţat achitarea;

b) anii din ultimii 4* ani premergători anului în care urmează să se confere Semnul onorific în serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, dacă în această perioadă cei în cauză au obţinut calificative anuale inferioare calificativului «bun» sau «bine», după caz.”

14. La anexa nr. 1, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Pentru maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii profesionişti şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, îndreptăţiţi să li se confere Semnul onorific în Serviciul Patriei, durata activităţii în armată se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propuşi să primească însemnul.

(2) Fac obiectul propunerilor de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii profesionişti şi funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au îndeplinit condiţiile de primire a însemnului şi au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor, până la data emiterii ordinului sau deciziei, după caz, prin care se acordă Semnul onorific în Serviciul Patriei.”

15. Titlul anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

MODELUL DESENAT

al Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

Art. IV. - La articolul 81 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„( 11) Pensionarii militari pot beneficia de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) prin atribuirea de bilete, în condiţiile legii, după cum urmează:

a) gratuit - pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare avizat de comisia de expertiză medico-militară, pe baza propunerilor formulate de medicul specialist din cadrul spitalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe lângă care funcţionează acesta;

b) cu suportarea de către beneficiara unei contribuţii băneşti de maximum 50% din valoarea biletului, potrivit criteriilor şi condiţiilor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, cil excepţia celor prevăzuţi la lit. a).

(12) Numărul biletelor de tratament balnear şi de recuperare, inclusiv al celor care se acordă gratuit, potrivit actelor normative cu caracter reparatoriu, condiţiile şi modul de acordare, precum şi modul de distribuire sau de decontare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

PETRU-GABRIEL VLASE

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 22 iunie 2018.

Nr. 149.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice si securităţii naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 iunie 2018.

Nr. 494.

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale - COM (2018) 307 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor

subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/287 din 13.06,2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că prezenta propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

2. Notează că temeiul juridic al propunerii se bazează pe articolul 338 din TFUE.

3. Certifică validitatea formei juridice alese, aceea de regulament,

Art. 2. - Senatul României:

1. Apreciază îmbunătăţirea caracterului complet, acurateţei, punctualităţii şi certitudinii în ceea ce priveşte regimul voluntar de transmitere de date de către autorităţile naţionale. Revizuirea va asigura, în special, furnizarea de statistici în domeniile în care părţile interesate au exprimat nevoi clare - în materie de azil, returnare (frecvenţă mai ridicată), relocare, permise de şedere şi copiii migranţi.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 20 iunie 2018.

Nr. 84.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Metodologia de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Viceprim-ministru. ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ştefan-Radu Oprea

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Ilie Covrig,

secretar de stat

Ministrul cercetării şi inovării,

Nicolae Burnete

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul energiei,

Anton Anton

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

George Vladimir Ivaşcu

Ministrul turismului,

Bogdan Gheorghe Trif

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Carmen Elian,

subsecretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 21 iunie 2018.

Nr. 436.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim, denumită în continuare metodologie, stabileşte etapele procesului de elaborare şi implementare a planului de amenajare a spaţiului maritim, precum şi conţinutul-cadru al planului de amenajare a spaţiului maritim.

Art. 2. - Etapele procesului de elaborare şi implementare a planului de amenajare a spaţiului maritim sunt următoarele:

a) stabilirea şi delimitarea responsabilităţilor autorităţilor competente, potrivit atribuţiilor specifice din aria de competenţă a acestora;

b) evaluarea contextului şi definirea cadrului general;

c) organizarea participării şi consultării părţilor interesate;

d) definirea şi analiza condiţiilor existente;

e) definirea şi analiza condiţiilor viitoare;

f) elaborarea şi aprobarea planului de amenajare a spaţiului maritim;

g) implementarea planului de amenajare a spaţiului maritim;

h) monitorizarea şi evaluarea planului de amenajare a Spaţiului maritim;

i) adaptarea procesului de planificare a spaţiului maritim.

Art. 3. - La elaborarea planului de amenajare a spaţiului maritim se va avea în vedere şi conţinutul-cadru al acestuia, astfel cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

 

CAPITOLUL II

Etapele procesului de elaborare şi implementare a planului de amenajare a spaţiului maritim

 

SECŢIUNEA 1

Stabilirea şi delimitarea responsabilităţilor autorităţilor competente potrivit atribuţiilor specifice din aria de competenţă a acestora

 

Art. 4. - Comitetul de amenajare a spaţiului maritim este organismul interministerial, fără personalitate juridică, stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, cu atribuţii în elaborarea şi monitorizarea implementării planului de amenajare a spaţiului maritim.

Art. 5. - Stabilirea şi delimitarea responsabilităţilor autorităţilor competente, potrivit atribuţiilor specifice din aria de competenţă a acestora, implică următoarele etape:

a) clarificarea şi detalierea responsabilităţilor juridice şi administrative ale autorităţilor competente în raport cu activitatea de amenajare a spaţiului maritim, conform prevederilor legale în vigoare;

b) stabilirea rolului autorităţilor competente privind apele marine şi a raporturilor instituţionale dintre autorităţile competente în vederea elaborării, monitorizării şi implementării planului de amenajare a spaţiului maritim.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Evaluarea contextului şi definirea cadrului general

 

Art. 6. - (1) Planul de amenajare a spaţiului maritim include analiza şi evaluarea documentelor juridice, strategiilor, politicilor şi planurilor privind planificarea spaţială maritimă, la nivel naţional şi internaţional.

(2) Planul de amenajare a spaţiului maritim include viziunea strategică ce are ca scop dezvoltarea managementului durabil al zonei marine.

(3) Viziunea strategică trebuie să reprezinte rezultatul abordării coordonate şi integrate a tuturor autorităţilor competente, în acord cu legislaţia în vigoare, având ca obiective obţinerea unor rezultate durabile.

(4) Viziunea strategică se fundamentează pe obiective şi ţinte şi poate fi îmbunătăţită în orice etapă a procesului de elaborare şi monitorizare a planului de amenajare a spaţiului maritim.

Art. 7. - Activitatea de pregătire a procesului de planificare cuprinde următoarele etape:

a) adoptarea în cadrul comitetului a unui plan de lucru şi a unui program de lucru;

b) stabilirea limitelor şi a termenelor de planificare;

c) adoptarea unui set de scopuri, principii, obiective generale, clare şi măsurabile care stau la baza procesului de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim;

d) evaluarea riscurilor în procesul de planificare şi eventualele situaţii neprevăzute.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Organizarea participării şi consultării părţilor interesate

 

Art. 8. - În elaborarea şi implementarea pianului de amenajare a spaţiului maritim, precum şi în procesul de revizuire a acestuia, comitetul de amenajare a spaţiului maritim asigură consultarea părţilor interesate, a autorităţilor administraţiei publice competente şi a publicului vizat.

Art. 9. - Părţile interesate, autorităţile administraţiei publice competente şi publicul vizat sunt consultate cu privire la planul de amenajare a spaţiului maritim, cu respectarea prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017, în următoarele etape:

a) evaluarea contextului şi definirea cadrului general - activitatea de pregătire a planificării;

b) elaborarea planului de amenajare a spaţiului maritim;

c) implementarea planului de amenajare a spaţiului maritim;

d) monitorizarea planului de amenajare a spaţiului maritim;

e) evaluarea planului de amenajare a spaţiului maritim.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Definirea şi analiza condiţiilor existente

 

Art. 10. - Definirea şi analizarea condiţiilor existente în spaţiul maritim cuprinde următoarele etape:

a) colectarea ş i cartografierea la scară teritorială a informaţiilor privind caracteristicile ecologice, de mediu, geologice, culturale şi marine;

b) colectarea şi cartografierea la scară teritorială a informaţiilor privind activităţile maritime;

c) identificarea posibilelor conflicte şi elemente de compatibilitate dintre utilizările existente.

Art. 11. - Rezultatele obţinute în etapa de definire şi analiză a condiţiilor existente sunt:

a) inventarul şi hărţile ariilor marine protejate relevante, precum şi hărţile de distribuţie şi areal al speciilor şi habitatelor marine din zona de amenajare a spaţiului maritim;

b) inventarul şi hărţile activităţilor umane actuale din apele marine;

c) evaluarea posibilelor conflicte şi compatibilităţi dintre utilizările existente ale spaţiului maritim;

d) evaluarea posibilelor conflicte şi elementele de compatibilitate între utilizările existente ale spaţiului maritim şi mediul înconjurător.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Definirea şi analiza condiţiilor viitoare

 

Art. 12. - Definirea şi analiza condiţiilor viitoare cuprinde următoarele etape:

a) prognoza efectelor determinate de tendinţele actuale ale nevoilor spaţiale şi temporale ale utilizărilor umane existente;

b) estimarea cerinţelor spaţiale şi temporale pentru noile utilizări ale spaţiului maritim;

c) identificarea scenariilor alternative viitoare pentru zona de planificare;

d) selectarea scenariului optim de utilizare a spaţiului maritim.

Art. 13. - Rezultatele obţinute în etapa de definire şi analiză a condiţiilor viitoare sunt:

a) un scenariu care ilustrează evoluţia spaţiului maritim dacă se menţin tendinţele şi condiţiile actuale fără noi intervenţii;

b) scenarii alternative de utilizare a spaţiului maritim care să ilustreze evoluţia spaţiului maritim în urma activităţilor planificate pe baza noilor scopuri şi obiective;

c) scenariul optim care oferă baza pentru identificarea şi selectarea măsurilor de amenajare a spaţiului maritim.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Elaborarea şi aprobarea Planului de amenajare a spaţiului maritim

 

Art. 14. - (1) Pianul de amenajare a spaţiului maritim este documentul de planificare strategică, cu caracter director şi de reglementare, prin care se identifică distribuţia spaţială şi temporală a activităţilor şi utilizărilor actuale şi viitoare în apele marine şi prin care se stabileşte cadrul general de dezvoltare durabilă şi integrată a diferitelor sectoare în apele marine.

(2) Planul de amenajare a spaţiului maritim prezintă o viziune integrată a aspectelor spaţiale ale politicilor sectoriale în domeniile dezvoltării economice, transportului maritim, protecţiei mediului şi al patrimoniului cultural, energiei şi resurselor minerale, pescuitului, cercetării şi turismului.

(3) Planul de amenajare a spaţiului maritim stă la baza strategiilor şi programelor de investiţii publice, precum şi a investiţiilor private din apele marine, în condiţiile legii, subliniind dimensiunea spaţială a managementului integrat şi zonele în care pot fi aplicabile politicile privind amenajarea spaţiului maritim.

(4) Planul de amenajare a spaţiului maritim stabileşte măsurile de dezvoltare ecologică, socială şi economică în apele marine, inclusiv spaţiul său aerian, suprafaţa, coloana de apă şi fundul mării, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2017.

Art. 15. - Elaborarea şi aprobarea planului de amenajare a spaţiului maritim includ următoarele etape:

a) identificarea măsurilor alternative de amenajare a spaţiului maritim;

b) specificarea criteriilor care vor sta la baza selectării măsurilor de amenajare a spaţiului maritim;

c) elaborarea planului de zonificare;

d) evaluarea planului de amenajare a spaţiului maritim;

e) adoptarea planului de amenajare a spaţiului maritim.

Art. 16. - Rezultatele obţinute în etapa de elaborare şi aprobare a planului de amenajare a spaţiului maritim sunt următoarele:

a) identificarea şi evaluarea măsurilor alternative de amenajare a spaţiului maritim;

b) identificarea criteriilor pentru selectarea măsurilor alternative de amenajare a spaţiului maritim;

c) un plan de amenajare a spaţiului maritim la scară teritorială, comprehensiv, incluzând un plan de zonificare;

d) propuneri privind utilizarea spaţiului maritim, măsuri identificate pentru implementarea planului, concluzii şi recomandări.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Implementarea planului de amenajare a spaţiului maritim

 

Art. 17. - Implementarea este procesul prin care planul de amenajare a spaţiului maritim este pus în practică prin programe şi măsuri.

Art. 18. - Procesul de implementare a planului de amenajare a spaţiului maritim include următoarele etape:

a) operaţionalizarea planului de amenajare a spaţiului maritim - acţiuni coordonate pentru punerea în aplicare a planului de amenajarea a spaţiului maritim;

b) asigurarea respectării planului de amenajare a spaţiului maritim - etapă a procesului de implementare a planului de amenajare a spaţiului maritim în care se urmăreşte asigurarea respectării cerinţelor generale ale planului de amenajare a spaţiului maritim referitoare la regulamentele de zonificare, autorizaţii şi licenţe, în vederea reflectării îndeaproape a realităţilor practice şi a aplicării acestuia. Având în vedere aceste cerinţe, planul de amenajare a spaţiului maritim trebuie să fie clar şi uşor de înţeles, să stabilească şi să delimiteze responsabilităţile autorităţilor competente şi să susţină tehnic autorităţile competente pentru implementarea pianului de amenajare a spaţiului maritim, să stabilească termenele-limită pentru punerea în aplicare a măsurilor, să specifice costurile estimate ale implementării şi costurile estimate pentru acţiunile prioritare şi să identifice instrumentele de finanţare a mecanismelor de implementare;

c) punerea în aplicare a pianului de amenajare a spaţiului maritim - setul de acţiuni pe care le realizează autorităţile competente în vederea îndeplinirii scopurilor, obiectivelor şi măsurilor prevăzute în planul de amenajare a spaţiului maritim.

 

CAPITOLUL III

Monitorizarea şi evaluarea planului de amenajare a spaţiului maritim şi adaptarea procesului de planificare

 

SECŢIUNEA 1

Monitorizarea şi evaluarea planului de amenajare a spaţiului maritim

 

Art. 19. - Monitorizarea este o activitate continuă care se realizează prin colectarea sistematică a datelor privind indicatorii selectaţi pentru a oferi tuturor actorilor implicaţi informaţii privind progresele înregistrate în procesul de management al scopurilor şi obiectivelor.

Art. 20 - Procesul de monitorizare şi evaluare cuprinde următoarele etape:

a) dezvoltarea planului de monitorizare - reconfirmarea obiectivelor, acceptarea rezultatelor măsurabile, identificarea indicatorilor-cheie pentru monitorizare, elaborarea bazelor de date privind indicatorii spaţiali şi selectarea rezultatelor;

b) evaluarea datelor de monitorizare - activitate care evaluează rezultatele prin comparaţie cu anumite criterii predeterminate, de regulă un set de standarde sau obiective de planificare;

c) raportarea rezultatelor evaluării - cuprinde analiza şi raportarea datelor, măsurătorilor şi a tendinţelor înregistrate.

Evaluările trebuie să fie deschise, transparente şi disponibile tuturor părţilor interesate.

Art. 21. - Rezultatele obţinute în etapa de monitorizare şi evaluare a planului de amenajare a spaţiului maritim sunt următoarele:

a) un sistem de monitorizare destinat măsurării indicatorilor de performanţă a măsurilor de amenajare a spaţiului maritim;

b) informaţii privind stadiul implementării măsurilor de amenajare a spaţiului maritim care vor fi utilizate pentru evaluare;

c) rapoarte periodice potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 406/2017.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Adaptarea procesului de planificare a spaţiului maritim

 

Art. 22. - Procesul de planificare poate fi adaptat în funcţie de modificări ale obiectivelor strategice privind planul de amenajare a spaţiului maritim, induse de factori externi, adoptarea unor noi politici sectoriale, noi informaţii despre sistemul maritim sau noi tehnologii care permit o coexistenţă mai eficientă a utilizărilor, în scopul menţinerii unei dezvoltări durabile a spaţiului maritim.

Art. 23. - Adaptarea procesului de planificare a spaţiului maritim cuprinde următoarele etape:

a) reconsiderarea şi revizuirea planului de amenajare a spaţiului maritim conform rezultatelor rapoartelor de evaluare;

b) identificarea nevoilor de cercetare aplicată;

c) iniţierea următoarei etape de planificare spaţială maritimă.

Art. 24. - Rezultatele obţinute în etapa de adaptare a procesului de planificare a spaţiului maritim sunt următoarele:

a) propuneri de adaptare a ţintelor, obiectivelor, rezultatelor şi strategiilor managementului pentru următoarea etapă de planificare;

b) necesităţile de cercetare aplicată.

Art. 25. - Rezultatele monitorizării şi evaluării sunt utilizate la adaptarea planificării spaţiului maritim astfel încât acţiunile acesteia să aibă efectele vizate.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

CONŢINUTUL-CADRU

al planului de amenajare a spaţiului maritim

 

1. Introducere

1.1. Principiile, scopul şi obiectivele planului

1.2. Viziunea strategică

1.3. Stabilirea şi delimitarea responsabilităţilor autorităţilor competente

2. Procesul de planificare

2.1. Etapele procesului de planificare

2.1.1. Pregătirea procesului de planificare

2.1.2. Analiza datelor privind condiţiile existente şi viitoare

2.1.3. Planificarea propriu-zisă

2.1.4. Implementarea

2.1.5. Monitorizarea

2.2. Metodologia de planificare

2.2.1. Analiza capacităţii instituţionale şi a cadrului legal

2.2.2. Analiza particularităţilor mediului natural şi socio-economic

2.2.3. Analiza conflictelor dintre părţile interesate şi potenţialii utilizatori

2.3. Implicarea părţilor interesate

3. Contextul planificării

3.1. Contextul de mediu

3.1.1. Mediul marin

3.1.1.1. Geomorfologia

3.1.1.2. Geologia

3.1.1.3. Linia de coastă

3.1.2. Alte condiţii fizice

3.1.2.1, Regimul vântului, curenţilor şi valurilor

3.1.2.2. Temperatura apei, salinitatea şi acoperirea cu gheaţă

3.1.3. Zone ce necesită protecţie specială

3.1.3.1. Speciile şi habitatele marine

3.1.3.2. Protecţia naturii, ariile marine protejate, inclusiv Natura 2000

3.2. Contextul socioeconomic

3.2.1. Demografia

3.2.2. Activitatea portuară

3.2.3. Pescuitul

3.2.4. Alte activităţi umane

3.3. Documentele de planificare spaţială şi strategiile relevante

3.3.1. Documentele şi strategiile naţionale şi regionale

3.3.2. Documentele şi strategiile internaţionale

4. Analiza şi cartografierea datelor statistice

4.1. Prezentarea generală a aspectelor relevante

4.2. Aspectele relevante privind utilizările spaţiului maritim

4.2.1. Navigaţia şi porturile

4.2.2. Pescuitul

4.2.3. Turismul maritim şi de litoral

4.2.4. Zonele militare şi de restricţii

4.2.5. Infrastructura inginerească

4.2.6. Depozite de deşeuri şi depozite de muniţie îngropate

4.2.7. Patrimoniu cultural subacvatic

4.2.8. Extracţia de resurse minerale

4.2.9. Resursele energetice regenerabile

4.2.10. Acvacultura maritimă

4.2.11. Protecţia şi conservarea naturii

4.2.12. Cercetarea ştiinţifică

5. Analiza posibilelor conflicte şi elemente de compatibilitate

5.1. Interacţiuni dintre spaţiile terestre şi maritime

5.2. Metode de soluţionare a conflictelor identificate şi de valorificare a elementelor de compatibilitate

6. Cooperarea transfrontalieră

6.1. Cadrul juridic

6.2. Mecanisme de cooperare

7. Procesul de consultare

8. Propuneri privind utilizarea spaţiului maritim şi măsuri identificate pentru implementarea planului

9. Concluzii şi recomandări

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009,99694,99700,99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

Având în vedere prevederile art. 21, 22 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Datele de identificare ale bunurilor înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I S C. cu nr. MFP 99694, 99700, 99701 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventarele imobilelor conform elementelor de descriere tehnică cuprinse în extrasul de carte funciară, reevaluării acestora şi a bazei legale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Datele de identificare a bunului înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii cu nr. MF 36009 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează ca urmare a actualizării bazei legale şi a denumirii după schimbarea titularului dreptului de administrare, potrivit anexei.

Art. 2. - Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C, îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 iunie 2018.

Nr. 441.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE ACTUALIZATE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

Nr. crt.

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei) din situaţiile financiare

Situaţia juridică

Tip bun

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1.

36009

6.29.08

Sediu Inspectoratul Judeţean IP Construcţii Giurgiu

Ap. 42:

S utilă = 170 mp

S construită = 224 mp

S cote teren = 30,77 mp

S cote-pârti comune = 53,23 mp

CF 30900-C1-U3

UAT Giurgiu Ap. 43:

S utilă = 237,58 mp

S construită = 224 mp

S cote teren = 42,66 mp

S cote-părţi comune = 160,27 mp

CF 31023-C1-U2

UAT Giurgiu

S construită totală = 448 mp

S utilă totală = 407,58 mp

S totală cote teren - 73,43 mp

S totală părţi comune = 213,50 mp

N - A.D.P.

S - Bl. 104, Bl. 105

E - A.D.P.

V - A.D.P.

Ţara: România; judeţul: Giurgiu

MRJ: Giurgiu

str. Bucureşti, bl. 105, sc. B, et. mezanin, ap. 42 şi str. Bucureşti, bl. 106,sc. A, et. mezanin, ap. 43

2000

Valoare totală: 1.212.400

(Valoare construcţii = 1.004.800,

Valoare teren cotă indiviză = 207.600)

Ordonanţa Guvernului nr. 61/2000, aprobată prin Legea nr. 730/2001

Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 924/2016

În administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii I.S.C.

CF 14234699

imobil

2.

99694

6.29.08

Teren sediu

Teren intravilan

Suprafaţă teren = 700 mp

CF 81207.

nr. cadastral 81207,

nr. topografic 1737/1/2,1737/2/2,

1737/3/1/2

E - Bd. Republicii

V - Atelier UGIRA

S - casa particulară

N - teren viran

Ţara; România; judeţul: Alba

MRJ: Alba Iulia

bd. Ferdinand I nr. 24

1995

279.727

Hotărârea Consiliului Local nr. 43/1995

Hotărârea Guvernului nr. 1.162/2011

Hotărârea Guvernului nr. 591/2015

În administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii I.S.C.

CF 14234699

imobil

3

99700

8.29.08

Teren sediu

Teren intravilan

Suprafaţă = 250 mp

CF 22779 nr. cadastral: 22779

V - Bd. Republicii

N - Onciulescu şi Rădulescu

E - Biserica Creştină Evanghelică

S - Anghelescu Marco

Ţara; România; judeţul Prahova, oraşul Sinaia,

Bd. Republicii nr. 33

2000

169.498

Ordonanţa Guvernului nr. 61/2000, aprobată prin Legea nr. 730/2001

Hotărârea Guvernului nr. 1.162/2011

Hotărârea Guvernului nr. 591/2015

În administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii ISC

CF 14234699

imobil

4

99701

8.29.08

Clădire Centru Zonal de Instruire

Sc =192 mp, Sd = 620 mp

Regim înălţime:

S + D + P + E + M, structură cărămidă

CF 22779, nr. cadastral: 22779-C1

V - Bd. Republicii

N - Onciulescu şi Rădulescu

E - Biserica Creştină Evanghelică

S - Anghelescu Marcu

Ţara: România; judeţul Prahova, oraşul Sinaia,

Bd. Republicii nr. 33

2000

1.558.030

Ordonanţa Guvernului nr. 61/2000, aprobată prin Legea nr. 730/2001

Hotărârea Guvernului nr. 1.182/2011

Hotărârea Guvernului nr. 591/2015

În administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii I.S.C.

CF 14234699

imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi din imobilul 510 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Alba Iul ia, judeţul Alba, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 510, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Alba Iulia, judeţul Alba, precum şi declararea acesteia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

Art. 2. - După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se utilizează pentru redeschiderea străzii Mitropolit Alexandru Sterca Suluţiu, într-un termen de 2 ani de la data transmiterii părţii de imobil, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 345/2017.

Art. 3. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmisă potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi municipiul Alba Iulia, prin structurile de specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii din imobilul 510, obligaţiile şi termenele asumate de Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia prin Hotărârea nr. 345/2017, partea de imobil revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 iunie 2018.

Nr. 448.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul 510 care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Alba Iulia, judeţul Alba, şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/ Nr. cadastrale

Valoarea da inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

103953

parţial

8.19.01

Imobil

510 - parţial

Judeţul Alba,

municipiul Alba Iulia,

str. Romana nr. 2

1. Construcţii:

Pavilion M

- suprafaţă construită - 18 mp

- suprafaţă desfăşurată -18 mp

- valoare contabilă-4.453,36 lei

Total suprafaţă construită - 18 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 18 mp

Total valoare contabilă - 4.453,36 lei

2. Amenajări la terenuri:

Drum pavat - 260 mp

- valoare contabilă - 13.019,62 lei

Împrejmuire cărămidă - 10 ml

- valoare contabilă - 2.430,32 lei

Împrejmuire din plăci de beton prefabricate - 70 ml

- valoare contabilă - 6.749,66 lei

Total valoare contabilă amenajări - 22.199,60 lei

3. Teren

Suprafaţa terenului -491 mp

- valoare contabilă - 4.689,05 lei

C.F. 104840 Nr. cad. 104840

8.666.580

31.342,01

8.635.237,99

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Municipiul Alba Iulia,

judeţul Alba,

domeniul public

CUI - 4562923

 

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru abrogarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 36/2008 privind obligaţia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoştinţa publicului sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 36/2008 privind obligaţia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoştinţa publicului sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Laura Georgescu

 

Bucureşti, 14 iunie 2018.

Nr. 345.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.