MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 538/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 538         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 28 iunie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

151. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017

 

Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă

 

496. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017

 

152. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 

503. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 

153. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

504. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

ACTE ALE SENATULUI

 

81. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile avantaje pentru consumatori - COM (2018) 183 final

 

82. - Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind acţiunile de reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor şi de abrogare a Directivei 2009/22/CE - COM (2018)184 final

 

83. - Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie - COM (2018) 212 final

 

85. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

114. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

718. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

DEPUTAŢILOR, PETRU-GABR1EL VLASE

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 22 iunie 2018.

Nr. 151.

 

MEMORANDUM

de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă

 

Guvernul României şi Guvernul Georgia, denumite în continuare părţi,

având în vedere prevederile Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Bruxelles la 19 iunie 1995,

având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014,

luând în considerare voinţa şi necesităţile Guvernului României şi Guvernului Georgiei, părţile au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definiţii

 

Definiţiile folosite pentru scopul prezentului memorandum de înţelegere (MoU) sunt următoarele:

 (1) Prin bunuri şi servicii se înţelege hrană, servicii, facilităţi şi materiale de resortul hrănirii, apă, cazare, transport, inclusiv transport aerian, carburanţi şi lubrifianţi, îmbrăcăminte, servicii de pază şi patrulare, servicii de însoţire a convoaielor rutiere şi feroviare, controlul şi monitorizarea traficului rutier, servicii de topografie, cadastru, fotogrammetrie, cartografie şi analiză hidrografică, servicii de comunicaţii şi informatică, servicii medicale, muniţie, întreţinerea bazelor militare, clădirilor şi spaţiilor puse la dispoziţie, serviciile de depozitare, utilizarea instalaţiilor, servicii pentru desfăşurarea antrenamentelor, piese de schimb şi componente, servicii de reparaţii şi întreţinere, servicii de calibrare, servicii portuare şi aeroportuare.

În acest termen se include, de asemenea, folosirea temporară a vehiculelor de uz general şi a altor articole de tehnică militară.

(2) Prin forţe se înţelege toate componentele, militare şi civile ale părţilor, inclusiv tot personalul, materialele şi proviziile, aşa cum sunt definite în NATO SOFA. Acestea includ toate navele, aeronavele, vehiculele, materialele, tehnica, muniţia şi proviziile necesare desfăşurării forţei.

(3) Prin operaţii se înţelege acţiunile militare sau desfăşurarea unei misiuni militare strategice, tactice, întrunite sau specifice unei singure categorii de forţe sau de ordin administrativ; procesul ducerii luptei, inclusiv atac, apărare, mişcare, aprovizionare şi manevre necesare îndeplinirii obiectivelor oricărei acţiuni combatante sau campanii.

(4) Prin exerciţii se înţelege toate activităţile de instruire desfăşurate în comun, inclusiv exerciţiile de toate tipurile, antrenamentele, atelierele şi alte activităţi de instruire planificate şi executate în comun de forţele armate ale părţilor.

(5) Naţiune trimiţătoare (SN). Termenul naţiune trimiţătoare (SN) desemnează în mod generic pe oricare dintre cele două părţi, în situaţia participării cu forţe în afara propriilor frontiere pe teritoriul statului celeilalte părţi (inclusiv apele teritoriale şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi apelor teritoriale ale acestei părţi) în vederea desfăşurării de operaţii şi exerciţii.

(6) Naţiune gazdă (HN). termenul naţiune gazdă (HN) desemnează în mod generic pe oricare dintre cele două părţi pe teritoriul statului căreia se află dislocate forţe aparţinând celeilalte părţi cărora li se acordă sprijin în condiţiile stipulate în prezentul MoU.

(7) Prin sprijinul naţiunii gazdă (HNS) se înţelege asistenţa, cu caracter civil sau militar, acordată sub forma bunurilor şi serviciilor, pe timp de pace, situaţii de urgenţă, criză şi conflict de către o HN forţelor SN care sunt staţionate, execută operaţiuni sau tranzitează teritoriul, apele teritoriale sau spaţiul aerian de deasupra teritoriului sau apelor teritoriale ale acelei HN.

(8) Prin cheltuieli se înţelege acele cheltuieli asociate cu sprijinul şi susţinerea forţelor naţionale sau multinaţionale. Pentru scopurile acestui MoU şi ale înţelegerilor de aplicare:

a) costuri suportate împreună înseamnă acele cheltuieli convenite în avans ca fiind în responsabilitatea comună a ambelor părţi;

b) costuri naţionale directe înseamnă acele cheltuieli considerate ca fiind în responsabilitatea unei singure părţi.

(9) Memorandum de înţelegere (MoU) înseamnă, în acest caz, un acord bilateral cuprinzător care implică intenţia şi responsabilitatea părţilor de a-şi acorda sprijin reciproc în cazul participării cu forţe a uneia dintre părţi la operaţii sau exerciţii pe teritoriul celeilalte părţi.

(10) Prin înţelegere de aplicare se înţelege un acord suplimentar scris referitor la achiziţionarea şi/sau la transferul de bunuri şi servicii specifice, prin care se stabilesc detalii suplimentare, termeni şi condiţii specifice pentru punerea în aplicare a prezentului MoU. Aceste înţelegeri de aplicare pot fi Acordul tehnic (TA) şi Aranjamentul de implementare întrunită (JIA).

(11) Prin Acord tehnic (TA) se înţelege un document subsecvent acestui MoU, care detaliază concepţia şi procedurile specifice de furnizare a HNS.

(12) Prin Aranjament de implementare întrunită (JIA) se înţelege un document subsecvent TA, care stabileşte angajamentul părţilor privind furnizarea şi primirea HNS, ce include informaţii detaliate privind sprijinul solicitat şi oferit, procedurile locale specifice pentru aplicarea aranjamentelor de sprijin şi detalii financiare suplimentare.

(13) Prin Declaraţia de cerinţe (SOR) se înţelege un document care detaliază cerinţele părţii beneficiare către partea furnizoare privind bunurile şi serviciile care fac obiectul sprijinului solicitat, precum şi costurile asociate acestora.

(14) Prin comandă se înţelege o solicitare formulată corect şi semnată de o persoană oficială autorizată, care constituie o cerere pentru asigurarea sprijinului, bunurilor şi serviciilor, în conformitate cu prezentul MoU şi cu oricare înţelegere de aplicare subsecventă.

(15) Prin factură se înţelege un document emis de partea furnizoare, prin care se solicită rambursarea sau plata pentru sprijinul, bunurile şi serviciile specifice furnizate În conformitate cu prezentul MoU şi cu oricare înţelegere de aplicare subsecventă.

(16) Prin transfer se înţelege vânzare contra plată în numerar, schimb de bunuri asemănătoare sau de bunuri ori servicii având valoare egală, închiriere, împrumut sau un alt tip de furnizare de sprijin, bunuri şi servicii, furnizate temporar, în condiţiile prezentului MoU.

(17) Prin Agent executiv (EA) se înţelege Ministerul Apărării Naţionale din România şi, respectiv, Ministerul Apărării din Georgia.

(18) Dacă semnificaţia unui termen utilizat în acest MoU nu este precizată, se va aplica Glosarul NATO de termeni şi definiţii (AAP-6).

 

ARTICOLUL 2

Scop

 

Scopul prezentului MoU este stabilirea termenilor de bază, condiţiilor şi procedurilor generale pentru furnizarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă (HNS) pentru forţele aparţinând oricăreia dintre părţi pe timpul participării în cadrul operaţiilor şi exerciţiilor care se desfăşoară pe teritoriul statului celeilalte părţi.

 

ARTICOLUL 3

Domeniu de aplicare

 

(1) Prezentul MoU este destinat să faciliteze acordarea în condiţii de reciprocitate a sprijinului naţiunii gazdă între părţi, în vederea desfăşurării operaţiilor şi exerciţiilor.

(2) Prezentul MoU se aplică furnizării reciproce de sprijin, bunuri şi servicii către forţele militare ale unei părţi de către cealaltă parte, în schimbul plăţii în numerar sau al furnizării reciproce de sprijin, bunuri şi servicii către forţele celeilalte părţi.

(3) Părţile convin că achiziţiile şi transferurile, potrivit prevederilor prezentului MoU şi oricărei înţelegeri de aplicare subsecvente, sunt condiţionate de disponibilitatea sumelor alocate cu această destinaţie şi de limitările de achiziţionare şi transfer stabilite de legile şi reglementările României şi Republicii Georgia.

(4) Prevederile oricăror acorduri relevante în vigoare între cele două părţi se vor aplica pentru toate operaţiile şi exerciţiile acoperite de acest MoU.

(5) Prevederile acestui MoU se vor aplica pe timp de pace, situaţii de urgenţă, criză şi conflict.

 

ARTICOLUL 4

Termeni şi condiţii

 

(1) Fiecare parte va depune toate eforturile, în funcţie de priorităţile sale naţionale, pentru satisfacerea solicitărilor celeilalte părţi privind furnizarea, conform prezentului MoU, de sprijin, bunuri şi servicii, pe timp de pace, situaţii de urgenţă, criză şi conflict. În cazul în care o înţelegere de aplicare conţine un standard mai strict de satisfacere a unor astfel de cerinţe, acea înţelegere se va aplica cu precădere.

(2) Părţile convin că planificarea furnizării HNS şi, implicit, a transferului bunurilor şi serviciilor care fac obiectul acestui sprijin se vor face cu utilizarea SOR prevăzută de anexa A.

(3) Părţile convin că transferul de bunuri şi servicii între părţi va fi efectuat prin comenzi emise şi acceptate conform prezentului MoU şi oricărei înţelegeri de aplicare subsecvente.

(4) O comandă poate fi emisă în baza prezentului MoU, în condiţiile inexistenţei unei înţelegeri de aplicare subsecvente, numai în împrejurările prevăzute în anexa B )a prezentul MoU.

(5) Competenţa încheierii înţelegerilor de aplicare subsecvente prezentului MoU aparţine EA român şi georgian.

(6) Atât în cazul în care transferul se efectuează printr-o comandă emisă numai în baza prezentului MoU, cât şi în cazul în care se utilizează o înţelegere de aplicare subsecventă, trebuie să prevadă toate detaliile, termenii şi condiţiile necesare de efectuare a transferului, inclusiv datele din anexa C.

(7) Părţile convin ca solicitarea, primirea, returnarea şi facturarea bunurilor şi serviciilor furnizate să se facă prin utilizarea formularului standard prevăzut de anexa C. Datele referitoare la personalul autorizat să emită şi să accepte comenzile în condiţiile prezentului MoU vor face obiectul unei înţelegeri de aplicare subsecvente. Părţile îşi vor notifica reciproc, pe canal diplomatic, prin EAs, autorizările sau limitările specifice referitoare la personalul competent să emită sau să accepte direct cerinţe şi comenzi, în condiţiile prezentului MoU sau unei înţelegeri de aplicare, când respectiva înţelegere de aplicare nu conţine asemenea informaţii.

(8) Partea beneficiară este de acord ca bunurile şi serviciile transferate care fac obiectul HNS furnizat să nu fie retransferate, cu titlu temporar sau permanent, prin niciun mijloc, unei terţe părţi, fără consimţământul prealabil scris al părţii furnizoare.

(9) Pe timpul elaborării înţelegerilor de aplicare subsecvente, HN va pune la dispoziţia SN copii ale actelor normative privind protecţia mediului, aplicabile operaţiilor şi exerciţiilor desfăşurate conform acestui MoU, precum şi ale actelor normative în domeniul depozitării, mişcării sau evacuării materialelor periculoase sau muniţiilor. Personalul SN va respecta regulamentele/procedurile din domeniul protecţiei mediului şi se va conforma reglementărilor privind depozitarea, mişcarea sau evacuarea materialelor periculoase şi a muniţiilor. Pentru a preveni ambiguităţile sau neînţelegerile dintre HN şi SN; orice particularităţi şi precizări referitoare la acest domeniu vor fi definite în TA.

 

ARTICOLUL 5

Prevederi financiare

 

(1) Pentru orice tranzacţie de sprijin, bunuri şi servicii, părţile vor negocia modalitatea de plată în numerar, în moneda precizată de către partea furnizoare - tranzacţie rambursabilă -, sau în valoare egală, ce va fi definită doar în termeni monetari - tranzacţie la schimb. Partea beneficiară va plăti părţii furnizoare în condiţiile precizate la alin. 1.a. sau alin. 1 .b. din acest articol.

a) Tranzacţie rambursabilă. Partea furnizoare va trimite facturi către partea beneficiară după furnizarea sau livrarea bunurilor şi serviciilor care fac obiectul sprijinului. Ambele părţi vor păstra evidenţe ale tuturor tranzacţiilor, iar fiecare din părţi va proceda la plata conturilor rezultate nu mai rar de o dată la fiecare douăsprezece luni şi nu mai târziu de 15 decembrie a anului în curs. Facturile emise de partea furnizoare vor fi însoţite de documentaţia necesară justificativă şi vor fi achitate în termen de 30 de zile de la data primirii. Atunci când preţul se stabileşte la o tranzacţie rambursabilă, părţile convin să aplice reciproc următoarele principii de evaluare a preţului:

- în cazul unei achiziţii specifice de către partea furnizoare de la agenţii economici cu care are contracte încheiate, pentru partea beneficiară preţul nu va fi mai puţin avantajos decât preţul cerut forţelor armate de către agentul economic al părţii furnizoare cu care are contract încheiat pentru articole sau servicii identice, mai puţin orice sumă exclusă de la plată conform art. 6 din prezentul MoU. Preţul cerut poate include diferenţele datorate termenelor de livrare, punctelor de livrare şi altor considerente similare;

- în cazul transferului din resurse proprii ale părţii furnizoare, aceasta va cere acelaşi preţ pe care îl percepe de la propriile forţe pentru sprijin, bunuri şi servicii de natură identică, de la data acceptării comenzii, mai puţin orice sume exceptate prin art. 6 al prezentului MoU. Acest preţ nu va fi mai mic decât contravaloarea achiziţiilor pentru înlocuire efectuate de partea furnizoare. În orice caz, când un preţ nu a fost stabilit sau când plăţile nu sunt făcute pentru forţele armate proprii, părţile vor conveni în avans un preţ, excluzând costurile care sunt eliminate, în baza principiilor reciproce de stabilire a preţurilor.

b) Tranzacţie la schimb. Ambele părţi vor ţine evidenţa tuturor tranzacţiilor. Partea beneficiară îi va plăti părţii furnizoare prin transfer de sprijin, bunuri şi servicii, asupra cărora s-a convenit a fi de valoare monetară egală cu sprijinul, bunurile şi serviciile furnizate sau efectuate de către partea furnizoare. Dacă partea beneficiară nu efectuează schimbul în condiţiile programului de înlocuire convenit sau în vigoare la data tranzacţiei iniţiale, în perioade ce nu pot depăşi un an de la data tranzacţiei iniţiale, dar nu mai târziu de 15 decembrie a anului respectiv în curs, tranzacţia va fi considerată rambursabilă şi i se vor aplica prevederile alin. 1.a de mai sus, cu excepţia preţului ce va fi stabilit folosindu-se preţurile reale sau estimate practicate la data când plata ar fi trebuit făcută.

(2) Acordul părţilor cu privire la preţurile asociate bunurilor şi serviciilor care fac obiectul HNS se consemnează în SOR. Când un preţ final asociat unei comenzi nu este convenit în prealabil prin SOR. până la convenirea acordului părţilor asupra unui preţ final se va stabili, prin comandă, o limită maximă a responsabilităţii părţii care face comanda de bunuri şi servicii de natura sprijinului solicitat. Ulterior, părţile vor trece cât mai devreme posibil la negocierea preţului final.

(3) Factura va face referire la înţelegerea de aplicare respectivă sau, în absenţa acesteia, se va referi la prezentul MoU şi va fi conformă anexei C. Facturile vor fi însoţite de dovada de primire completată de către partea beneficiară a bunurilor şi serviciilor care fac obiectul sprijinului.

(4) Părţile convin să acorde acces în mod reciproc la documentaţia şi informaţiile suficiente, pentru a verifica, dacă este cazul, că au fost respectate principiile reciproce şi că preţurile nu includ costurile exceptate sau la care se renunţă, precum şi pentru a certifica, de la caz la caz, cheltuielile sau tarifele pentru cercetare.

(5) Nicio prevedere din prezentul MoU nu va servi ca bază pentru stabilirea unui tarif mai mare pentru bunurile şi serviciile asociate sprijinului acordat, dacă asemenea bunuri şi servicii vor fi disponibile fără plată sau la un preţ mai mic, în condiţiile stabilite în alt acord.

(6) înţelegerile de aplicare subsecvente acestui MoU vor constitui baza iniţială pentru evaluările de costuri şi vor servi ca bază pentru încadrarea cheltuielilor drept costuri naţionale directe.

(7) Aranjamentele financiare şi procedurile de rambursare detaliate vor fi precizate în înţelegerile de aplicare subsecvente prezentului MoU.

 

ARTICOLUL 6

Costuri exceptate sau la care se renunţă

 

Prevederile oricăror acorduri privind scutirea de taxe şi cheltuieli vamale aplicabile la achiziţionarea de materiale, bunuri, servicii şi echipamente de către partea beneficiară se vor aplica la transferul de bunuri şi servicii asociate HNS acordat în condiţiile prezentului MoU. Părţile vor coopera în furnizarea documentaţiei necesare pentru a obţine cele mai scăzute taxe şi tarife vamale. Partea furnizoare va informa partea care face comanda dacă preţul pretins pentru bunuri şi servicii asociate sprijinului include taxe sau tarife vamale pe care partea furnizoare nu le poate recupera. În asemenea cazuri preţul plătit de către partea beneficiară va include doar acele taxe sau tarife vamale nerecuperabile de către partea furnizoare.

 

ARTICOLUL 7

Protecţia informaţiilor clasificate

 

Protecţia informaţiilor clasificate pe timpul operaţiilor şi exerciţiilor care fac obiectul acestui MoU se va face potrivit prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014.

 

ARTICOLUL 8

Intrarea în vigoare, durata şi încetarea valabilităţii

 

(1) Prezentul MoU va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.

(2) Acest MoU este încheiat pentru o perioadă nedeterminată. Fiecare parte poate denunţa Memorandumul de înţelegere prin transmiterea către cealaltă parte, prin canale diplomatice, a unei notificări scrise a intenţiei de încetare a valabilităţii. În acest caz Memorandumul de înţelegere îşi va înceta valabilitatea la 6 (şase) luni după primirea notificării de încetare a valabilităţii de către cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 9

Amendamente şi completări

 

Amendamentele şt completările la Memorandumul de înţelegere, care se vor constitui ca documente separate şi vor intra în vigoare în conformitate cu alin. 1 al art. 8 al prezentului MoU, se vor realiza prin consimţământul părţilor. Documentele constituite în acest mod vor fi considerate ca făcând parte integrantă din prezentul MoU.

 

ARTICOLUL 10

Soluţionarea divergenţelor

 

Orice neînţelegeri rezultând din contracte vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia naţiunii gazdă. Orice divergenţe cu privire la interpretarea sau aplicarea acestui MoU vor fi soluţionate prin consultări şi/sau negocieri între părţi şi nu vor fi deferite vreunui tribunal sau terţ în vederea soluţionării.

 

Semnat la Batumi la 11 octombrie 2017, în două exemplare originale, în limbile română, georgiană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României

Pentru Guvernul Georgiei

Mircea Dusa,

Lela Chikovani,

secretar de stat pentru politica de apărare şi planificare

prim-locţiitor al ministrului apărării

 

 

ANEXA A

 

Formular pentru declaraţia de cerinţe (SOR)

 

DECLARAŢIA DE CERINŢE (SOR)

Operaţia:

Pag. 1 din 2

Iniţial㠁

Final㠁

Modificare 

Date administrative:

INIŢIATOR

RĂSPUNSUL NAŢIUNII GAZDĂ

ACCEPTARE

1. Nr./data solicitării:

 

 

 

5.a. Plata se va primi de:

 

 

 

5.b. Cont IBAN:

8.a Plata se execută de:

2. Acord de sprijin / Înţelegere de aplicare :

3.3. Tipul de sprijin solicitat:

 

 

5-c. Adresa:

8.b. Adresa:

Servicii de sprijin

5.d. Tel. Fax :

......................................................

8.c. Tel. Fax :

......................................................

 

 

......................................................

 

......................................................

Note:

 

 

 

6.a Partea / unitatea furnizoare :

9.a. Partea / unitatea primitoare (utilizator):

3.b. Perioada probabilă:

De la:

6.b. POC autorizată să accepte modificarea SOR:

9.b. POC autorizată să solicite modificări:

 

La:

Nume/Grad: ......................................................

Nume; Grad: ......................................................

3.c. Locaţia solicitată :

Adresa: ......................................................

Adresa: ......................................................

 

Tel, Fax:

 

Tel. Fax :

4.a. De la (Partea beneficiara / iniţiatoare)

4.e. Naţiunea

7.a. La (Partea furnizoare)

7.c. Naţiunea

 

 

 

10.a. Pentru (Partea care solicită/acceptă)

10c. Naţiunea

4.b. Persoana autorizată ca beneficiar (Iniţiator)

 

7.b. Persoana autorizată ca furnizor

10 b Persoana autorizată ca solicitant:

Nume/Grad: ......................................................

 

 

Nume/Grad: ......................................................

Nume/Grad: ......................................................

Adresa, Tel., Fax: ......................................................

 

 

Adresa. Tel. Fax: ......................................................

Adresa. Tel. Fax: ......................................................

Semnătura şi data

 

Semnătura şi data:

Semnătura şi data:

 

 

SPRIJIN SOLICITAT

SUPPORT OFFERED

11. Nr. crt.

12. Cerinţa (inclusiv perioada dacă aceasta diferă de 3.b.)

13. Cantitate

14. U/M

15. Cost unitar

16, Cost total estimat

17. Metoda de rambursare

18. Cantitatea primită

19. Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii necesare pentru completarea declaraţiei de cerinţe (SOR)

 

1. Data şi numărul solicitării

2. Acord de sprijin/înţelegere de aplicare

3. a. Date referitoare la tipul de sprijin solicitat/servicii specifice sprijinului

3.b. Perioada

3. c. Locaţia

4. a. Organizaţia beneficiară/iniţiatoare

4.b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea beneficiarului/iniţiatorului: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax, semnătura beneficiarului/iniţiatorului

4. c. Naţiunea căreia îi aparţine beneficiarul/iniţiatorul

5. a. Date referitoare la banca, sucursala, agenţia furnizorului

5.b. Contul furnizorului

5.c. Adresa furnizorului

5. d. Telefon/Fax

6. a. Numele unităţii furnizoare/adresa

6. b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea furnizorului să accepte schimbări ale cerinţelor: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax

7. a. Organizaţia furnizoare

7.b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea furnizorului: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax, semnătura furnizorului

7. c. Naţiunea căreia îi aparţine furnizorul

8. a, Organizaţia care execută plata

8.b. Adresa

8, c. Telefon/Fax

9. a. Numele unităţii beneficiare/primitoare, adresa

9. b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea beneficiarului să solicite schimbări ale cerinţelor: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax

10. a. Organizaţia solicitantă

10. b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea solicitantului: nume, prenume, grad, adresa, telefon, fax, semnătura solicitantului

10 c. Naţiunea căreia îi aparţine solicitantul

11. Numărul curent

12. Detaliile cerinţelor

13. Cantitate

14. Unitatea de măsură

15. Cost unitar

16. Cost total estimat

17. Metoda de plată

18. Cantitatea primită

19. Observaţii, comentarii

 

ANEXA B

 

Condiţii privind emiterea de comenzi în baza prezentului MoU

 

Conform art. 4 pct. 4, comenzile de sprijin pot fi emise în baza prezentului acord în următoarele condiţii:

a) comenzile pentru bunurile şi serviciile care fac obiectul sprijinului, adresate în situaţii de urgenţă, criză şi conflict, exerciţii combinate, antrenamente, deplasări, dislocări, operaţii sau orice alte activităţi de cooperare, în circumstanţe neprevăzute în care nu există timpul necesar pentru elaborarea unei înţelegeri de aplicare, iar beneficiarul are o necesitate urgentă de sprijin care impune furnizarea unor bunuri şi servicii;

b) comenzile pentru bunuri şi servicii care fac obiectul sprijinului, solicitate în regim de urgenţă şi care nu sunt prevăzute într-o înţelegere de aplicare, cu condiţia ca părţile tranzacţiei sau reprezentanţii lor autorizaţi să fie de acord.

 

ANEXA C

 

Formular pentru cerere standard, primire, returnare şi facturare

 

Distribuţie ......................................................

A.  CERERE

 RESTITUIRE

C.  FACTURA

 

 

1. Nr. solicitare /

4. De la (Solicitant)

5. Nation

22. Autoritate de facturare

 

6. La (Furnizor)

7. Nation(s)

 

2. Acord de sprijin /

 

23. Nr. factură/Data

24. Cod tranzacţie

Înţelegere de aplicare

8. Data şi locul de livrare solicitat

 

 

 

(numai SUA)

3. Mijloc de transport / Aeronavă / Vehicul/Navă  maritimă

9. Primitor

25. Nr. document transport

25. Nr. cont (numai SUA)

 

10. Nume, Grad, Semnătura

Date

 

Nr.

Nr. stoc NATO

Descriere

Unitate de măsură

Cantitate cerută

Cantitate livrată

Preţ unitar

Total

Documente justificative anexate

11.

12.

13.

14.

15.

27.

28.

29.

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Alte costuri:

31. Total facturat

32. Moneda

 

 

17 Metoda de compensare

 Numerar

 Rambursabil

 Schimb în natură

33. A se plăti către:

Cont IBAN:

 

 

 

18. Autorizare de către partea emitentă

Nume, Grad. Semnătura

19. Data restituirii

Pentru

B. CONFIRMAREA PRIMIRII

 

34. Certific că valoarea facturată nu include taxe exceptate potrivit ore vederi lor acordurilor în vigoare şi corectitudinea facturării.

20.Primire acceptată

35. Nume, Grad, Semnătura

21. Transport

 

Data şi locul

 

 Gratuit

 Contra cost

 

 

 

 

36. Nume, Grad, Semnătura

 

Informaţii necesare pentru completarea formularului pentru cerere, primire, returnare şi factură

 

Modul de completare a formularului tipizat este următorul:

1. rubricile de la 1 la 15 se completează de unitatea solicitantă, care reţine exemplarul nr. 5 şi trimite celelalte exemplare la unitatea autorizată;

2. la primirea formularului, unitatea autorizată completează rubricile 16-19 din partea Aşi rubricile 25-30 din partea C, iar, dacă este cazul, şi rubricile 28 şi 29; în cazul în care unitatea autorizată nu este aceeaşi cu unitatea predătoare, formularul se trimite acesteia;

3. unitatea predătoare va reţine exemplarul nr. 4, iar exemplarele 1, 2 şi 3 vor fi trimise unităţii solicitante (dacă a fost identificat locul de predare) sau se păstrează până în momentul identificării locului de predare; unitatea solicitantă va trimite la rândul ei formularele către unitatea primitoare (în cazul în care aceasta este alta decât cea solicitantă); în toate cazurile, cele trei exemplare originale ale formularului tipizat sunt disponibile în locul şi momentul predării materialelor sau serviciilor;

4. unitatea solicitantă nominalizează o persoană autorizată să completeze rubrica 20 din partea B a formularului imediat după recepţia materialelor sau serviciilor; aceasta va reţine exemplarul nr. 3;

5. În funcţie de modul de compensare pus de acord între părţi, se va proceda astfel:

- în cazul plăţii în numerar: unitatea solicitantă va păstra exemplarul nr. 2 şi va returna exemplarul nr. 1 unităţii predătoare, împreună cu documentele de plată. În acest caz, exemplarul nr. 2 va fi contrasemnat de unitatea predătoare menţionându-se în rândul 33 „plata în numerar s-a executat la (se trece data)”, urmată de semnătura casierului;

- în cazul înlocuirii la schimb sau împrumut; unitatea solicitantă va returna imediat exemplarul nr. 1 unităţii predătoare, iar exemplarul nr. 2 în momentul înapoierii materialului sau serviciului împrumutat;

- în cazul rambursării: unitatea solicitantă va returna exemplarul nr. 1 şi 2 unităţii predătoare; aceasta la rândul ei va trimite exemplarele unităţii emitente a facturii, care, la rândul ei, după completarea părţii C a formularului tipizat, va trimite exemplarul nr. 1 la biroul de contabilitate al unităţii solicitantului;

6. dacă din motive tehnice sau de securitate este necesar un alt mod de transmitere a formularului, este obligatoriu să se completeze cel puţin rândurile 1,3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14 ale formularului şi în plus se vor trece informaţii suplimentare (de exemplu - implicaţii operaţionale); răspunsul, de regulă, va fi transmis prin fax, după completarea rândurilor 17, 18, 19 şi 27.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 22 iunie 2018.

Nr. 496.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 din 28 decembrie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 iunie 2018.

Nr. 152.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin . (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 iunie 2018.

Nr. 503.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17 din 15 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 19 martie 2018, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul unic punctul 6, articolul 122, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 122. - (1) în cazul proiectelor cuprinse în bugetul ordonatorului principal de credite în baza avizului de principiu al autorităţii de management POIM/Organismului intermediar pentru transport, care au contractele de achiziţie publică încheiate, dar ale căror contracte de finanţare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite al beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) şi (3) solicită din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finanţare.”

2. La articolul unic, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

„7 1. La articolul 15, după alineatul (41) se introduce un nou alineat, alineatul (42), cu următorul cuprins:

«(42) în cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanţare a inclus sume aferente activităţilor unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat poate solicita acordarea unei noi tranşe de prefinanţare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării activităţilor liderului de parteneriat/partenerului/partenerilor pentru care au fost deja depuse una sau mai multe cereri de rambursare prin care se justifică tranşa anterioară de prefinanţare, în cuantum de minimum 50% din valoare acordată pentru activităţile acestora.»“

3. La articolul unic, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:

„9. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 36, cu următorul cuprins:

«Art. 36. - (1) în cazul parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe din cadrul Programului operaţional Competitivitate, pentru ale căror proiecte implementarea se realizează prin colaborare efectivă conform pct. 90 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, se încheie contracte subsidiare ulterior contractului de finanţare.

(2) Contractele subsidiare prevăzute la alin. (1) sunt parte integrantă din contractele de finanţare şi trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale organizaţiei de cercetare şi ale întreprinderii;

b) drepturile şi obligaţiile organizaţiei de cercetare şi întreprinderii;

c) valoarea totală a contractului şi a fiecărei activităţi, defalcată pentru organizaţia de cercetare şi întreprindere;

d) contribuţia financiară proprie a întreprinderii;

e) conturile bancare deschise de către organizaţia de cercetare şi întreprindere;

f) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părţi privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităţilor proprii din cadrul proiectului.

(3) Prevederile referitoare la lider de parteneriat/parteneri din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi din normele metodologice aferente, privind acordarea prefinanţării, mecanismul cererilor de plată şi rambursare, precum şi recuperarea sumelor acordate necuvenit se aplică în mod corespunzător şi parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe din cadrul Programului operaţional Competitivitate.

(4) Autoritatea de management va vira sumele aferente activităţilor proprii ale organizaţiei de cercetare, respectiv ale întreprinderilor, în conturile corespunzătoare deschise de acestea conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat pentru transfer de cunoştinţe, notificările şi titlurile de creanţă se emit pe numele organizaţiei de cercetare/întreprinderii care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform contractului subsidiar.»“

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, CU modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 26 iunie 2018.

Nr. 153.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 iunie 2018.

Nr. 504.

 

ACTE ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile avantaje pentru consumatori - COM (2018) 183 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/283 din 12.06.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României constată că:

Politica de protecţie a consumatorilor continuă să se confrunte cu provocări Practicile abuzive la scară largă care au afectat recent consumatorii din întreaga UE au subminat încrederea acestora în piaţa unică. Printre aceste evenimente de amploare se număr㠄Dieselgate” (în care anumiţi producători de automobile au instalat în vehicule tehnologii menite să înşele testele de emisii) şi utilizarea larg răspândită de către bănci a unor clauze contractuale abuzive în contractele de credit ipotecar. Aceste evenimente au declanşat şi o dezbatere pe marginea întrebării dacă Uniunea Europeană dispune de mecanisme suficient de puternice pentru a gestiona astfel de probleme, adică pentru a asigura respectarea efectivă a normelor de protecţie a consumatorilor şi despăgubirea consumatorilor prejudiciaţi. În plus, în mai multe state membre au apărut îngrijorări legate de diferenţele de compoziţie sau caracteristici dintre aceleaşi produse vândute în diferite parţiale pieţei unice.

Pachetul de măsuri prezentate în comunicarea de faţă şi în propunerile care o însoţesc urmăreşte să răspundă acestor provocări şi, astfel, concretizează realizarea „Noilor avantaje pentru consumatori” promise de Comisia Juncker, asigurând în anii următori o piaţă unică echitabilă atât pentru consumatori, cât şi pentru întreprinderi.

„Noile avantaje pentru consumatori” au drept scop:

- modernizarea normelor existente şi eliminarea lacunelor din acquis-ul actual în domeniul protecţiei consumatorilor;

- oferirea unor posibilităţi mai bune de despăgubire a consumatorilor, sprijinirea aplicării efective a legislaţiei şi cooperarea sporită între autorităţile publice pe o piaţă unică echitabilă şi sigură;

- intensificarea cooperării cu ţările partenere din afara UE;

- asigurarea egalităţii de tratament a consumatorilor pe piaţa unică şi garantarea faptului că autorităţile naţionale competente au abilitatea de a rezolva orice problemă legată de „dublul standard de calitate” al produselor de consum;

- îmbunătăţirea comunicării şi consolidarea capacităţilor, astfel încât consumatorii să îşi cunoască mai bine drepturile, iar comercianţilor, în special întreprinderilor mici şi mijlocii, să le fie mai uşor să îşi îndeplinească obligaţiile;

- analizarea provocărilor cu care se va confrunta în viitor politica de protecţie a consumatorilor într-un mediu economic şi tehnologic care evoluează rapid.

Pachetul legislativ este compus din următoarele două instrumente:

- propunere de directivă de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului, a Directivei 98/6/CE, a Directivei 2005/29/CE şi a Directivei 2011/83 în ceea ce priveşte o mai bună aplicare a normelor UE de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme;

- propunere de directivă privind acţiunile de reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor şi de abrogare a Directivei 2009/22/CE. Această propunere intenţionează să faciliteze despăgubirea consumatorilor în cazurile în care numeroşi consumatori sunt victime ale aceleiaşi încălcări a legislaţiei, într-o aşa-numită situaţie de prejudicii colective.

„Noile avantaje pentru consumatori” îşi propun să realizeze următoarele măsuri:

- noi instrumente pentru consumatori - măsuri reparatorii individuale. Consumatorii ar trebui să aibă dreptul la măsuri reparatorii individuale (de exemplu, la compensaţii financiare) atunci când sunt afectaţi de practici comerciale neloiale, în prezent, legislaţia UE nu prevede mijloace clare şi suficiente pentru eliminarea efectelor negative ale unei astfel de practici. De exemplu, dacă ar apărea un nou scandal de tip „Dieselgate”, consumatorii ar beneficia de măsuri reparatorii pentru publicitate înşelătoare;

- mai multă transparenţă pentru consumatori pe pieţele Online. Noile norme propuse vor impune pieţelor online să informeze în mod clar consumatorii cu privire la identitatea părţii cu care se încheie contractul (are calitatea de comerciant profesionist sau de persoană fizică);

- extinderea protecţiei consumatorilor la „serviciile gratuite”. O altă lacună a protecţiei consumatorilor apare în ceea ce priveşte serviciile digitale „gratuite” pentru care consumatorii comunică date cu caracter personal, în loc să plătească în bani. Printre aceste servicii „gratuite” se numără stocarea în cloud, conturile de pe platformele de comunicare socială şi conturile de e-mail. Având în vedere valoarea economică din ce în ce mai mare a datelor cu caracter personal, aceste servicii nu pot fi considerate pur şi simplu „gratuite”. Prin urmare, consumatorii ar trebui să aibă acelaşi drept la informare precontractuală şi la un termen de retractare de 14 zile pentru anularea contractului, indiferent dacă achită serviciul în bani sau furnizând date cu caracter personal.

„Noile avantaje pentru consumatori” vor îmbunătăţi accesul consumatorilor la despăgubiri prin:

- utilizarea potenţialului deplin al ordinelor de încetare de a asigura despăgubirea consumatorilor în „situaţiile de prejudicii colective”. În situaţiile de prejudicii colective, consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a-şi revendica drepturile nu doar individual, ci şi prin acţiuni colective. De exemplu, într-un caz precum „Dieselgate”, măsurile reparatorii pentru victimele unor practici comerciale neloiale ar putea fi aplicate în mod colectiv printr-o acţiune de reprezentare;

- soluţionarea alternativă a litigiilor şi soluţionarea online a litigiilor.

În septembrie 2017, Comisia a adoptat un set de orientări privind aplicarea legislaţiei UE în domeniul alimentelor şi al protecţiei consumatorilor pentru a soluţiona problema produselor cu „dublu standard de calitate”.

Pregătirea politicii de protecţie a consumatorilor pentru provocările viitoare:

- inteligenţa artificială poate crea dificultăţi din cauza: (i) complexităţii şi a potenţialei lipse de transparenţa a acestor tehnologii; (ii) a lipsei de control din partea utilizatorilor asupra datelor pe care le generează; (iii) a incertitudinilor legate de discriminare, de prejudecăţile integrate în algoritmi, de siguranţă şi de răspunderea pentru daune;

- internetul obiectelor. Se estimează că, până în 2020, vor exista peste 6 miliarde de produse conectate la internet în Uniunea Europeană şi 25 de miliarde la nivel mondial. Este important ca aceste produse şi tehnologii să fie sigure pentru consumatori, asigurându-se totodată o ofertă amplă şi evitându-se ridicarea de obstacole în calea inovării;

- comerţul electronic mobil. Importanţa tot mai mare a comerţului electronic mobil îi poate face vulnerabili pe consumatori în diferite moduri, de exemplu, ca urmare a modului în care le sunt prezentate informaţiile necesare;

- consumul durabil. Creşterea consumului la nivel mondial exercită o presiune sporită asupra mediului. Prin urmare, este esenţial să se pună la dispoziţia consumatorilor produse şi servicii sustenabile şi să se încurajeze un consum mai durabil.

Concluzie

Prin intermediul „Noilor avantaje pentru consumatori”, consumatorilor şi întreprinderilor europene deopotrivă ie vor fi garantate securitatea juridică şi protecţia de care au nevoie. „Noile avantaje pentru consumatori” se traduc în mai multă putere pentru consumatori, în promovarea echităţii şi în consolidarea încrederii în cadrul pieţei unice. Ele vor garanta că nu există consumatori de categoria a două în Uniunea Europeană şi că întreprinderile europene îşi desfăşoară activitatea într-un cadru de reglementare adecvat provocărilor prezentului şi care oferă condiţii de concurenţă echitabile pe întreaga piaţă unică.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 20 iunie 2018.

Nr. 81.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind acţiunile de reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor şi de abrogare a Directivei 2009/22/CE - COM (2018) 184 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/284 din 12.06.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

Consideră că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii, încadrându-se în domeniul de reglementare al articolului 114 TFUE, Doar măsurile adoptate la nivelul Uniunii pot să le ofere tuturor consumatorilor europeni un nivel mai înalt de protecţie prin intermediul acţiunilor de reprezentare introduse de entităţile calificate şi să promoveze respectarea normelor în rândul întreprinderilor, sporind astfel schimbul de produse sau de servicii la nivel transfrontalier.

De asemenea, propunerea de directivă respectă principiul proporţionalităţii, deoarece nu reglementează toate aspectele legate de acţiunile de reprezentare, ci se concentrează doar pe anumite aspecte esenţiale care sunt necesare pentru stabilirea unui cadru, care trebuie să fie completat cu norme procedurale specifice la nivel naţional Măsura propusă respectă tradiţiile juridice ale statelor membre, deoarece nu va înlocui mecanismele naţionale existente, ci va prevedea un mecanism specific privind acţiunile de reprezentare, asigurându-le astfel consumatorilor din toate statele membre cel puţin un mecanism care să aibă aceleaşi modalităţi procedurale principale.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 20 iunie 2018.

Nr. 82.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie - COM (2018) 212 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/286 din 13.06.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că prezenta propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

2. Notează că temeiul juridic al propunerii se bazează pe articolul 21 din TFUE.

3. Certifică validitatea formei juridice alese, aceea de regulament.

Art. 2. - Senatul României:

1. Notează că propunerea va permite utilizarea unor documente mai sigure, prin îmbunătăţirea elementelor de securitate ale cărţilor naţionale de identitate şi ale documentelor de şedere.

2. Apreciază efectul pozitiv asupra dreptului cetăţenilor la liberă circulaţie, într-un mediu mai sigur. Această măsură va proteja autorităţile publice, pe cetăţenii UE şi pe membrii familiilor lor împotriva criminalităţii, a falsificării şi a fraudării documentelor.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 20 iunie 2018.

Nr. 83.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

1. La anexa nr. 13 - Componenţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, domnul senator Meleşcanu Teodor-Viorel - Grupul parlamentar al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Nicoară Marius-Petre - Grupul parlamentar al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor.

2. La anexa nr. 17 - Componenţa Comisiei pentru regulament:

- domnul senator Oprea Mario-Ovidiu - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei;

- domnul senator Meleşcanu Teodor-Viorel - Grupul parlamentar al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - iese din componenţa comisiei;

- doamna senator Covaciu Severica-Rodica - fără apartenenţă la un grup parlamentar - iese din componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 25 iunie 2018.

Nr. 85.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 1.023 din 22 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:

- Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: «Art. 1 . - Se aprobă contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă la valoarea de 0,00763 lei/kWh, exclusiv TVA.”

Art. II. - Operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2018.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Henorel-Florin Soreaţă

 

Bucureşti, 27 iunie 2018.

Nr. 114.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 30.05.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare nr. 2.170 din 22.05.2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, strada Alexandru cel Bun nr. 18, blocT20, scara 1, ap. 42, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/2153/05.02.2007, cod unic de înregistrare 20951388/05.02.2007, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 562/10.04.2009, reprezentată de către domnul Domnescu Fănel, în calitate de administrator,

şl a constatat următoarele:

1. Prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.438/2016 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. s-a aprobat suspendarea, la cerere, a activităţii societăţii, pentru o perioadă de 3 ani.

2. Prin Decizia nr. 1 din 13.04.2018, asociatul unica hotărât următoarele:

- demararea procedurilor de retragere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurări;

- începerea procedurilor de dizolvare voluntară a societăţii;

- dizolvarea se va face fără numirea lichidatorului în baza art. 235 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Prin adresele nr. 10.115 din 29.03.2018 şi nr. 12.761 din 19.04.2018, societatea a solicitat retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, având în vedere faptul că brokerul nu a mai desfăşurat activitate de intermediere în asigurări, după data emiterii Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.438/2016.

4. Conform balanţelor de verificare ale Societăţii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE S.R.L., aceasta nu înregistrează debite (prime nedecontate) în relaţia cu societăţile de asigurare cu care a colaborat.

5. Societatea nu are colaboratori - asistenţi în brokeraj persoane fizice sau juridice înregistraţi în jurnalele asistenţilor în brokeraj, iar în Registrul personalului propriu nu există nicio înregistrare.

6. Societatea ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite în contul taxei de funcţionare, datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Bucureşti, strada Alexandru cel Bun nr. 18, bloc T20, scara 1, ap. 42, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/2153/05.02.2007, cod unic de înregistrare 20951388/05.02.2007, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 562/10.04.2009, reprezentată de către domnul Domnescu Fănel, în calitate de administrator, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor - reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 12 iunie 2018.

Nr. 718.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.