MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 545/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 545         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 iunie 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

54. - Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 

451. - Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş, sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

465. - Hotărâre pentru prorogarea unor termene în domeniul fondurilor europene nerambursabile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

840. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

841/1.097. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 

1.613. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 

Având în vedere faptul că termenul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, s-a prorogat până la data de 1 august 2018 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobată cu modificări prin Legea nr. 80/2016,

luând în considerare faptul că singura entitate care poate efectua în prezent în condiţii de siguranţă verificările tehnice în utilizare şi verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării până la emiterea prescripţiei tehnice pentru stabilirea condiţiilor şi cerinţelor tehnice de autorizare a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice ce efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificării tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, este Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune „CNCIR”- SA, având în vedere faptul că un număr semnificativ de echipamente şi instalaţii sunt de interes strategic şi se regăsesc în unităţile militare, în exploatare în amplasamente complexe şi cu un înalt grad de periculozitate, cum ar fi combinatele chimice, petrochimice şi siderurgice, schele de foraj, termocentrale, hidrocentrale, cele deţinute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi structurile deconcentrate, societăţile şi regiile autonome în care statul sau o autoritate publică deţine calitatea de acţionar majoritar sau se află în exploatare în spaţii cu destinaţie de utilitate publică sau în orice alte obiective ce sunt considerate ca obiective de siguranţă naţională,

precum şi faptul că unele instalaţii operează cu lichide şi gaze extrem de periculoase, existând pericole evidente de explozie şi incendiu, respectiv la instalaţii care operează la temperaturi şi presiuni deosebit de ridicate, a căror siguranţă în exploatare depinde direct de verificările tehnice în utilizare realizate de personalul calificat al organismului de inspecţie,

luând în considerare complexitatea deosebită a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat supuse verificărilor tehnice în utilizare şi gradul ridicat de periculozitate a acestor instalaţii aflate în exploatarea unităţilor de învăţământ, unităţilor spitaliceşti, centralelor termoelectrice şi a instalaţiilor de rafinare folosite la combinatele petrochimice,

ţinând cont că activităţile organismelor de inspecţie pot include examinarea instalaţiilor, precum şi determinarea conformităţii acestora cu cerinţele şi raportarea ulterioară a rezultatelor acestor activităţi către autorităţi, ca urmare, tipurile de inspecţie implică raţionamentul profesional pentru a determina acceptabilitatea faţă de cerinţele generale, motiv pentru care organismul de inspecţie are nevoie de competenţa necesară pentru a efectua sarcina.

Ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri echivalează cu o lipsă a cadrului procedural şi normativ necesar şi poate conduce la imposibilitatea efectuării de verificări tehnice şi de control conforme,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 februarie 2019.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 54.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş, sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 25 alin. (1)-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Regia Autonomă „Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş, denumită în continuare Regia, persoană juridică română, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în condiţiile legii.

(2) Regia are sediul în str. General Magheru nr. 23, municipiul Timişoara, judeţul Timiş, În spaţiul pus la dispoziţie în baza unui contract de comodat de către Primăria Municipiului Timişoara.

(3) Patrimoniul Regiei este de 20.000 mii lei.

(4) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 20.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 72 „Active financiare”, alineatul 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale”.

(5) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor alin. (4).

(6) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2018.

(7) Regia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Regia este administraţie de cale navigabilă interioară pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km.

(2) în calitatea sa de administraţie de cale navigabilă interioară, potrivit legislaţiei în vigoare, Regia are ca obiect de activitate:

a) asigurarea gabaritelor minime de navigaţie stabilite în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale aplicabile, prin dragaje de întreţinere;

b) asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare;

c) efectuarea de măsurători topohidrografice;

d) ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă, prin ordin al ministrului transporturilor;

e) îndeplinirea şi a altor activităţi care îi revin în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Pentru activităţile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce i-au fost delegate potrivit alin. (2) lit. d), Regia îndeplineşte funcţia de autoritate de cale navigabilă interioară.

Art. 3. - (1) în vederea realizării obiectului de activitate, Regia are obligaţia să instaleze semne şi semnale de navigaţie, de zi şi de noapte, în punctele pe care le consideră necesare pentru siguranţa navigaţiei.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se execută în conformitate cu programul de semnalizare a şenalului navigabil întocmit de Regie şi avizat de către Autoritatea Navală Română, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor.

(3) Cheltuielile de instalare şi întreţinere a semnelor şi semnalelor de navigaţie sunt suportate de Regie, potrivit art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Resursele financiare necesare funcţionării Regiei se constituie din venituri proprii şi, în completare, din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Veniturile proprii ale Regiei se constituie din eliberarea de avize pentru lucrări de traversare sau subtraversare a canalului navigabil Bega, precum şi pentru lucrări hidrotehnice sau orice alte lucrări care se execută pe canalul navigabil Bega ori în zona de siguranţă a acestuia, valorificarea produselor de balastieră din dragajele de întreţinere, remorcaje, asistenţă la nave, măsurători topohidrografice şi alte activităţi specifice din domeniul său de activitate.

(3) Tarifele prevăzute la alin. (2) se stabilesc în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi se aprobă de consiliul de administraţie a Regiei.

(4) Regia are obligaţia de a face publice toate tarifele pentru activitatea pe care o desfăşoară, potrivit art. 40 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Fondurile de la bugetul de stat, necesare pentru desfăşurarea activităţilor având ca scop ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, care i-au fost delegate de către Ministerul Transporturilor, se alocă în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe bază de decont de cheltuieli pentru fiecare activitate, potrivit art. 261 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Regia poate realiza şi dispune de venituri şi cheltuieli în valută, în condiţiile legii.

(7) Regia poate contracta credite bancare şi/sau împrumuturi în lei şi în valută.

Art. 5. - Salarizarea personalului angajat al Regiei se face pe bază de negociere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale contractului colectiv de muncă.

Art. 6. - Regia poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul său de activitate şi în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 7. - Emblema Regiei este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - La anexa nr. 2 litera E din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 23 se introduce un nou număr curent, numărul curent 24, cu următorul cuprins:

 

„24

Regia Autonomă «Administraţia Canalului Navigabil Bega» Timiş

Timişoara, judeţul Timiş”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Ilie Covrig,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 iunie 2018.

Nr. 451.

 

anexa Nr. 1

 

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome „Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata, scopul, obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea regiei autonome este Regia Autonomă „Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş, cu firma AC.N.B. - R.A. Timiş”.

(2) în toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la Regia Autonomă „Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş, denumită în continuare Regia, se menţionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele „regie autonomă” sau de iniţialele „R.A.”, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

Regia este persoană juridică română şi funcţionează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament de organizare şi funcţionare.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul Regiei este în str. General Magheru nr. 23, municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în spaţiul pus la dispoziţie în baza unui contract de comodat de către Primăria Municipiului Timişoara.

(2) Regia poate înfiinţa sau desfiinţa pe teritoriul României sau în străinătate sedii secundare: reprezentanţe, agenţii, sucursale şi alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cu aprobarea consiliului de administraţie.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Regia este constituită pe o perioadă nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerţului,

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Regia este organizată în scopul asigurării condiţiilor de navigaţie pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega şi pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă de către Ministerul Transporturilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

(1) Regia este administraţie de cale navigabilă interioară pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km.

(2) în calitatea sa de administraţie de cale navigabilă interioară, Regia are ca obiect de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare:

a) asigurarea gabaritelor minime de navigaţie stabilite în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale aplicabile, prin dragaje de întreţinere;

b) asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare;

c) efectuarea de măsurători topohidrografice;

d) ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă de către Ministerul Transporturilor;

e) îndeplinirea şi a altor activităţi care îi revin în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Pentru activităţile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce i-au fost delegate potrivit alin. (2) lit. d), Regia îndeplineşte funcţia de autoritate de cale navigabilă interioară.

(4) în realizarea obiectului de activitate, Regia îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii şi obligaţii:

a) asigurarea adâncimilor de navigaţie prin dragaj de întreţinere;

b) executarea măsurătorilor topohidrografice în scopul urmăririi evoluţiei adâncimilor pe şenalul navigabil, cunoaşterii şi urmăririi situaţiei morfologice şi a depunerilor aluvionare, a măsurătorilor privind debitele de apă şi de aluviuni şi a măsurătorilor privind viteza curentului;

c) întocmirea sau, după caz, avizarea documentaţiilor privind realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la lucrări hidrotehnice speciale şi de protecţie a malurilor pentru asigurarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie;

d) efectuarea şi întreţinerea semnalizării costiere şi plutitoare;

e) dirijarea navigaţiei în sectoarele dificile prin staţii semaforice şi de supraveghere;

f) elaborarea regulamentului de navigaţie şi a altor reguli speciale de navigaţie şi supunerea lor spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor;

g) culegerea şi prelucrarea datelor hidrometeorologice, elaborarea prognozelor privind variaţiile de nivel al apelor canalului navigabil Bega în sectorul românesc;

h) întocmirea şi difuzarea de avize pentru navigatori;

i) avizarea studiilor şi proiectelor privind lucrări hidrotehnice şi alte lucrări care se execută pe canalul navigabil Bega ori în zona de siguranţă a acestuia;

j) avizarea studiilor şi proiectelor privind lucrări de traversare sau subtraversare a canalului navigabil Bega;

k) urmărirea derulării lucrărilor prevăzute la lit. i) şi j), în conformitate cu proiectele avizate;

l) avizarea amplasamentelor în vederea executării de lucrări de extracţie a agregatelor şi produselor de balastieră din canalul navigabil Bega;

m) avizarea lucrărilor de extracţie a agregatelor şi produselor de balastieră din canalul navigabil Bega;

n) stabilirea locurilor de deversare a materialelor rezultate din dragajele de întreţinere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigaţie;

o) stabilirea şi avizarea locurilor de deversare a materialelor rezultate ca urmare a efectuării lucrărilor prevăzute la lit. i) şi j);

p) întreţinerea şi repararea tuturor bunurilor proprietate publică a statului date în administrare şi a bunurilor proprietate privată a Regiei;

q) punerea la dispoziţia tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval care i-a fost dată în administrare, constituită din bunuri proprietate publică a statului, precum şi a bunurilor proprietate privată a Regiei prin contracte de închiriere sau prestări de servicii ori prin asociere, în conformitate cu prevederile legale;

r) asigurarea infrastructurii pentru servicii de informare fluvială;

s) elaborarea programelor anuale şi de perspectivă pentru principalii indicatori de întreţinere a şenalului navigabil: măsurători topohidrografice, semnalizare, dragaj, precum şi pentru întreţinere, reparare şi modernizare a bunurilor proprietate publică a statului şi a bunurilor proprietate a Regiei;

ş) contractarea de credite la bănci sau la alte instituţii financiare pentru realizarea obiectivelor propuse, în condiţiile legii;

t) încheierea de contracte de vânzare-cumpărare cu operatori economici români şi străini pentru echipamente, instalaţii, materiale, piese de schimb, combustibil şi altele, destinate activităţii proprii, conform legislaţiei privind achiziţiile publice;

ţ) participarea la activităţi sau asocierea cu operatori economici, organizaţii economice patronale şi profesionale, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea unor activităţi sau acţiuni specifice domeniului său de activitate;

u) valorificarea, după caz, a materialelor rezultate din dragajul de întreţinere;

v) participarea la consfătuiri, reuniuni şi sesiuni pe probleme tehnice şi de navigaţie, la târguri şi expoziţii;

w) ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin României din acordurile şi convenţiile internaţionale la care este parte, în condiţiile legii;

x) orice alte operaţiuni în legătură cu realizarea obiectului său de activitate.

 

CAPITOLUL II

Patrimoniul

 

ARTICOLUL 7

Valoarea patrimoniului este de 20.000 mii lei.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Patrimoniul Regiei este utilizat în scopul realizării obiectului său de activitate, în condiţiile legii. În exercitarea dreptului de proprietate, Regia posedă, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le deţine cu acest titlu în patrimoniul său, în condiţiile legii.

(2) Regia poate avea în administrare bunuri proprietate publică.

(3) în cadrul administrării bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) Regia are obligaţia de a efectua reparaţii, întreţineri, de a dezvolta şi de a moderniza aceste bunuri, în condiţiile legii, inclusiv potrivit prevederilor art. 26 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Consiliul de administraţie al Regiei aprobă scoaterea din funcţiune, în condiţiile legii, a unor active, dezmembrarea şi valorificarea acestora.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Regia poate să se asocieze, în condiţiile legii, pentru realizarea în comun a unor activităţi productive şi de comercializare cu regii autonome, societăţi comerciale, persoane fizice şi juridice române sau străine.

(2) Regia poate efectua direct operaţiuni de comerţ exterior, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică

 

ARTICOLUL 10

Structura organizatorică a Regiei se aprobă de consiliul de administraţie.

 

ARTICOLUL 11

 

În cadrul Regiei se pot constitui departamente/direcţii, servicii şi birouri, în funcţie de necesitatea şi de volumul activităţii, atribuţiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie.

 

CAPITOLUL IV

Organele de conducere

 

ARTICOLUL 12

 

(1) Conducerea Regiei este asigurată de către un consiliu de administraţie compus din 5 membri, condus de un preşedinte, în condicile legii.

(2) Până la organizarea şi definitivarea procesului de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al Regiei în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, se desemnează administratori provizorii prin ordin al ministrului transporturilor, în condiţiile legii.

(3) Până la organizarea şi definitivarea procesului de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al Regiei, administratorii au statut de administratori provizorii şi contract de mandat pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, inclusiv remuneraţie stabilită conform legii.

(4) Administratorii provizorii vor fi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanţelor Publice şi Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat, în condiţiile legii.

 

ARTICOLUL 13

 

(1) Până la organizarea şi definitivarea procesului de selecţie, directorul general al Regiei este numit în funcţie, provizoriu, prin ordin al ministrului transporturilor. Directorul general interimar încheie cu Regia un contract de mandat pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.

(2) Până la organizarea procesului de recrutare, directorii generali adjuncţi şi directorii executivi ai Regiei pot fi numiţi, revocaţi şi suspendaţi din funcţie prin decizie a directorului general.

 

ARTICOLUL 14

Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.

 

ARTICOLUL 15

 

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii şi competenţe:

a) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

b) aprobă regulamentul de ordine interioară;

c) aprobă strategia de dezvoltare a Regiei;

d) aprobă structura organizatorică şi numărul de posturi;

e) aprobă înfiinţarea/desfiinţarea sediilor secundare: reprezentanţe, agenţii, sucursale şi alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;

f) aprobă statul de funcţii;

g) avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă, care este supus spre aprobare conducerii Ministerului Transporturilor;

h) aprobă programele de investiţii şi listele de dotări în limita bugetului anual;

i) numeşte şi revocă directorii executivi, la propunerea directorului general, şi stabileşte drepturile salariale ale acestora, în condiţiile legii;

j) numeşte şi revocă înlocuitorul directorului general în situaţia în care acesta nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile;

k) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanţii salariaţilor, potrivit legii;

l) analizează clauzele contractului colectiv de muncă negociat, în condiţiile legii;

m) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli cu avizul Ministerului Transporturilor, în condiţiile legii, şi asigură execuţia acestuia;

n) aprobă modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, pe care le poate derula în condiţiile legii;

o) aprobă tarifele pentru activităţile şi prestările de servicii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

p) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Regiei;

q) aprobă închirierea de clădiri, spaţii, terenuri şi alte bunuri;

r) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul Regiei;

s) stabileşte indemnizaţia secretarului consiliului de administraţie;

ş) aprobă situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere;

t) aprobă deplasarea directorului general şi a directorilor executivi în străinătate, în exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit competenţei;

ţ) aprobă programele anuale de lucrări pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie;

u) exercită orice alte atribuţii ce îi revin din prevederile legale, din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi din ordinele ministrului transporturilor,

 

ARTICOLUL 16

 

Pentru luarea unor decizii consiliul de administraţie poate atrage în activitatea sa consilieri şi consultanţi de specialitate, care pot fi remuneraţi în condiţiile legii.

 

ARTICOLUL 17

 

(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cei puţin 5 zile înainte de data şedinţei.

(3) Şedinţa este prezidată de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului de administraţie delegat de către preşedinte.

(4) Şedinţele consiliului de administraţie se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor acestuia.

(5) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile directorului general

 

ARTICOLUL 18

 

(1) Directorul general are următoarele atribuţii şi competenţe:

a) asigură conducerea operativă a Regiei;

b) reprezintă Regia în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare;

c) propune structura organizatorică a organelor teritoriale operative;

d) propune numirea şi, după caz, revocarea directorilor executivi ai Regiei;

e) numeşte, suspendă sau demite personalul de conducere al Regiei, altul decât cel numit de consiliul de administraţie, conform reglementărilor legale;

f) angajează şi concediază personalul Regiei, în condiţiile legii;

g) exercită orice atribuţii care îi revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi hotărârilor consiliului de administraţie.

(2) în exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii.

(3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat directorul general este ordonator terţiar de credite.

 

ARTICOLUL 19

 

Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu membrii consiliului de administraţie, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

 

CAPITOLUL VI

Venituri şi cheltuieli

 

ARTICOLUL 20

 

Regia efectuează încasări şi plăţi în lei. De asemenea, efectuează şi operaţiuni în valută, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 21

 

Veniturile şi cheltuielile se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar, conform legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţia financiara şi contul de profit şi pierdere

 

ARTICOLUL 22

 

Regia întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere, conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

 

ARTICOLUL 23

 

Situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierdere ale Regiei se aprobă conform prevederilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 24

 

În cazul în care în cursul exerciţiului financiar mijloacele Regiei nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, aceasta poate contracta credite, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Emblema Regiei Autonome „Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea unor termene în domeniul fondurilor europene nerambursabile

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Termenul prevăzut la art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 60/2017 privind alocarea temporară, pentru luna februarie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii (POMMM), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 23 februarie 2017, se prorogă până la data de 30 iunie 2019.

Art. 2. - Termenul prevăzut la art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 233/2017 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii (POIIMM), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 26 aprilie 2017, se prorogă până la data de 30 iunie 2019.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 465.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. S.R 7.376 din 29.06.2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. Poziţiile nr. 2615, 2616, 2631, 2632 şi 6149 se modifică şi vor avea următorul cuprins

 

Nr. crt.

Cod_cim

Obs.

Denumire

produs

Formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Preţ

producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA (lei)

Stare

Observaţii

Valabilitate preţ

„2615

W60940001

 

Jardiance

10 mg

Compr. film.

10 mg

Boekringer Ingelheim International Gmbh - Germania

Empagliflozin

Cutie x blistere perforate din PVC/AI pentru eliberarea unei unităţi dozate x 30 comprimate filmate (30 x 1)

A10BK03

MI

inovativ

151.77

166.95

203.61

 

 

Preţurile sunt valabile până la data da 1 octombrie 2018.

2616

W60941001

 

Jardiance

25 mg

Compr. film.

25 mg

Boekringer Ingelheim International Gmbh - Germania

Empagliflozin

Cutie x Mistere perforate din PVC/AI pentru eliberarea unei unităţi dozate x 30 comprimate filmate (30 x 1)

A10BK03

MI

inovativ

151.77

166.95

203.61

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................

2631

W59948001

 

Kaletra

200 mg/

50 mg

Compr. film.

200 mg/50 mg

Abbvie Ltd - Marea Britanie

Lopinavirum + ritonavirum

Cutie x 1 flacon din HPDE x 120 comprimate filmate (3 ani)

J05AR10

MI

inovativ

1390.05

1420.04

1566.00

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

2632

W59947002

 

Kaletra

80 mg/ml + 20 mg/ml

Sol. orala

80 mg/ml + 20 mg/ml

Abbvie Ltd - Marea Britanie

Lopinavirum + ritonavirum

Cutie x 5 flacoane multidoză din polietilenă tereftalat (PET)de culoare brună x 60 ml însoţite de 5 seringi gradate x 5 ml (2 ani; maximum 6 săptămâni după prima deschidere a flaconului)

J05AR10

MI

inovativ

1188.63

1218.66

1366.51

 

 

Preţurile sunt valabile până la data da 1 octombrie 2018.

.........................................................................................................

6149

W61462002

 

Trulicity 1.5 mg/ 0.5 ml

Sol. inj. în pen pre-umplut

1,5 mg/ 0.5 ml

Eli Lilly Nederland Bv - Olanda

Dulaglutidum

Ambalaj multiplu: 12 (3 pachete x 4) penuri preumplute cu 0.5 ml soluţie (2 ani)

A10BJ05

MI

inovativ

1036.30

1066.30

1200.42

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.°

 

2. Poziţia nr. 6162 se abrogă.

3. După poziţia nr. 6341 se Introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 6342-6343, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Cod_cim

Obs.

Denumire

produs

Formă

Concentraţie

Firmă/

ţară

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_

frm

Statut_

anm

Preţ

producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA

(lei)

Stare

Observaţii

Valabilitate

preţ

„6342

W61063002

 

Clpripen

250 mg

Caps.

250 mg

CN Unifarm – SA - România

Penicillaminum

Cutie x 3 blistere x 10 capsule

M01CC01

MI

 

29 77

33.94

44.39

N

Cant.

43.200

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 8 februarie 2019.

6343

W62769001

 

Frisium

10 mg

Compr.

10 mg

CN Unifarm - SA - România

Clobazamum

Cutie x 100 comprimate (3 ani)

N05BA09

MI

 

2556

29.14

38.11

N

Cant.

4.000

cutii

Preţurile sunt valabile pana la data de 4 august 2018.”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 29 iunie 2018.

Nr. 840.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 841 din 29 iunie 2018

Nr. 1.097 din 29 iunie 2018

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SP 7.398/29.06.2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.819/29.06.2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII,Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condicile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 3 la articolul 7, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) începând cu 1 ianuarie 2019 să respecte avertizările Sistemului informatic al prescripţiei electronice, precum şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic;”.

2. În anexa nr. 6 la articolul 5, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) începând cu 1 ianuarie 2019 să respecte avertizările Sistemului informatic al prescripţiei electronice, precum şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic;”.

3. În anexa nr. 9 la articolul 7, litera w) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,w) începând cu 1 ianuarie 2019 să respecte avertizările Sistemului informatic al prescripţiei electronice, precum şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic;”.

4. În anexa nr. 12 la articolul 8, litera x) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„x) începând cu 1 ianuarie 2019 să respecte avertizările Sistemului informatic al prescripţiei electronice, precum şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic;”.

5. În anexa nr. 16 la articolul 7, litera ţ) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ţ) începând cu 1 ianuarie 2019 să respecte avertizările Sistemului informatic al prescripţiei electronice, precum şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic.”

6. În anexa nr. 18A, ultima teză din modelul de declaraţie şi nota de la *) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Începând cu data de 1 ianuarie 2019 optez să rămân în relaţia contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate ..................................................... *)

*) Se completează numai de furnizorii care, până la data de 1 ianuarie 2019, au fost în contract atât cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, cât şi cu casa de asigurări de sănătate judeţeană, respectiv cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.”

7. În anexa nr. 21 la articolul 6, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„m) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul şi indiferent dacă medicul care a făcut recomandarea se află sau nu în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. Pentru serviciile acordate până la data de 1 ianuarie 2019 casele de asigurări de sănătate decontează investigaţiile medicale paraclinice furnizorilor cu care se află în relaţie contractuală, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice;”.

8. În anexa nr. 21 la articolul 7, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„n) să efectueze investigaţiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate; investigaţiile efectuate fără bilet de trimitere nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emisie în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de serviciile medicale acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu. Până la data de 1 ianuarie 2019, furnizorul efectuează investigaţiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere eliberat de medicul care se află în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală şi furnizorul de servicii medicale paraclinice. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, furnizorul efectuează investigaţii paraclinice pe baza biletului de trimitere indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală medicul care l-a eliberat;”.

9. În anexa nr. 26 la articolul 6, litera ag) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ag) începând cu 1 ianuarie 2019 să respecte avertizările Sistemului informatic al prescripţiei electronice, precum şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic.”

10. În anexa nr. 32A la articolul 7, litera u) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,u) începând cu 1 ianuarie 2019 şi respecte avertizările Sistemului informatic al prescripţiei electronice, precum şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic;”.

11. În anexa nr. 32B la articolul 7, litera ţ) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,ţ) începând cu 1 ianuarie 2019 să respecte avertizările Sistemului informatic al prescripţiei electronice, precum şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic;”.

12. În anexa nr. 35 la articolul 6, litera u) se modifică şi va avea următorul cuprins;

,,u) începând cu 1 ianuarie 2019 să respecte avertizările Sistemului informatic al prescripţiei electronice, precum şi informaţiile puse la dispoziţie pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau că medicamentul este produs biologic;”.

13. În anexa nr. 36 la articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Până la data de 1 ianuarie 2019, eliberarea medicamentelor se face de către farmacie, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, în condiţiile în care furnizorul de medicamente respectiv are contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în contract/convenţie medicul prescriptor. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, eliberarea medicamentelor se face de către farmacie, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală medicul care le-a prescris, cu excepţia medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, cu condiţia ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află şi medicul care a emis prescripţia medicală.”

14. În anexa nr. 36 la articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru contractele cost-volum-rezultat, după expirarea perioadei necesare acordării tratamentului şi a celei pentru evaluarea rezultatului medical prevăzute în cuprinsul contractelor, casele de asigurări de sănătate decontează medicamentele care fac obiectul acestor contracte, cu excepţia celor prevăzute la art. 12 alin. (16) şi (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 60 de zile de la validarea facturii.”

15. În anexa nr. 37 la articolul 6, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„n) până la data de 1 ianuarie 2019, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti este obligată să încheie contracte cu cel puţin o farmacie în localităţile în care aceasta are contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale, astfel încât să se asigure accesul asiguraţilor la medicamente “

16. În anexa nr. 37 la articolul 7, litera I) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„l) să elibereze medicamentele din prescripţiile medicale asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, indiferent dacă medicul care a emis prescripţia medicală se află sau nu în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală farmacia; fac excepţie medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, cu condiţia ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află şi medicul care a emis prescripţia medicală.

Până la data de 1 ianuarie 2019, farmacia eliberează medicamentele din prescripţiile medicale asiguraţilor numai în baza prescripţiilor medicale eliberate de medicul care se află în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală şi farmacia. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, farmacia eliberează medicamente asiguraţilor pe baza prescripţiilor medicale indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală medicul care le-a eliberat;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2018.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Sorina Pintea

Răzvan Teohari Vulcănescu

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

 

În temeiul dispoziţiilor art. 163 alin. (6), art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 771.473 din 28.06.2018,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2018.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.637/2015 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 30 decembrie 2015.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 1.613.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de distribuire a sumelor plătite de contribuabili În contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii privind distribuirea sumelor plătite de contribuabili În contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale datorate de aceştia

 

1. În temeiul prevederilor art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, plata obligaţiilor fiscale care se plătesc de contribuabili în contul unic, aprobate prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se efectuează prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului.

2. Obligaţiile fiscale datorate de contribuabili, aprobate prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la pct. 1, se plătesc în contul unic de disponibil 55.03 „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”, denumit în continuare contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia.

3. Prin excepţie de la prevederile pct. 2, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează în contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat.

4. Sumele plătite de către contribuabili în contul unic se distribuie de către organul fiscal central competent, denumit în continuare organ fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu sumele datorate, cu excepţiile prevăzute la pct. 15-25.

5. Sumele distribuite potrivit pct. 4 se distribuie apoi în cadrul fiecărui buget sau fond de către organul fiscal competent, în ordinea prevăzută la art. 163 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, după cum urmează:

a) pentru toate impozitele şi contribuţiile sociale cu reţinere la sursă;

b) pentru toate celelalte obligaţii fiscale principale;

c) pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b).

6. În cazul în care suma achitată nu acoperă toate obligaţiile fiscale datorate uneia dintre categoriile prevăzute la pct. 5, distribuirea se face, în cadrul categoriei respective, proporţional cu obligaţiile fiscale datorate.

7. După efectuarea distribuirii potrivit pct. 6, organul fiscal competent efectuează stingerea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului potrivit prevederilor art. 165 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură fiscală şi înştiinţează contribuabilul despre modul în care s-a efectuat stingerea cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale, dacă acesta a optat pentru a fi înştiinţat.

8.1. În situaţia în care, după efectuarea operaţiunilor de distribuire şi de stingere, în contul unic mai rămân sume nedistribuite, acestea se distribuie de organul fiscal competent, în ultima zi lucrătoare a lunii, în conturile 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, 22.A.47.02.00 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate în contul unic, în curs de distribuire” şi

26.A.47.05.00 „Venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, încasate în contul unic, în curs de distribuire”.

8.2. Distribuirea prevăzută la pct. 8.1 se efectuează proporţional cu ponderea veniturilor prevăzute în legile bugetare anuale pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate plătite în contul unic în totalul veniturilor bugetare care se plătesc în contul unic prevăzute în legile bugetare anuale. Ponderea se stabileşte de către Ministerul Finanţelor Publice pe baza informaţiilor privind veniturile furnizate de Direcţia de politici şi analiza macroeconomică şi se comunică de către Direcţia generală de legislaţie Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile, anual, către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legilor bugetare anuale.

9.1. Distribuirea sumelor potrivit prevederilor pct. 8.2 se efectuează în ordinea vechimii plăţilor la data înregistrării de obligaţii fiscale faţă de bugetele respective, potrivit regulilor de distribuire a sumelor plătite în contul unic, în conformitate cu prevederile pct. 5 şi 6.

9.2. Sumele distribuite potrivit pct. 8.2 se determină utilizându-se leul întreg.

9.3. Eventualele diferenţe rămase în urma distribuirii efectuate pentru bugetele prevăzute la pct. 8.2 se înregistrează în contul de venit bugetar aferent bugetului cu ponderea cea mai mare.

9.4. Ponderea stabilită potrivit pct. 8.2 se poate modifica anual în funcţie de ponderea veniturilor prevăzute în legile bugetare anuale pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate plătite în contul unic în totalul veniturilor bugetare care se plătesc în contul unic prevăzute în legile bugetare anuale, fără ca legile de rectificare bugetară să afecteze ponderea respectivă în cursul anului.

9.5. În situaţia în care legile prevăzute la pct. 9.4 nu au intrat în vigoare până la data de 1 ianuarie a anului următor, până la data intrării în vigoare a acestora se utilizează cotele stabilite pentru anul precedent.

10.1. În primele 10 zile ale lunii următoare celei în care s-a efectuat plata obligaţiilor fiscale, sumele rămase nedistribuite în conturile prevăzute la pct. 8.1 sting prin compensare obligaţiile fiscale datorate celorlalte bugete, în mod proporţional.

10.2. Data stingerii obligaţiilor fiscale prin compensare este data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, potrivit prevederilor art. 167 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, dacă legea nu prevede altfel.

11. Constatarea compensării de către organul fiscal competent poate fi efectuată şi în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice de administrare a creanţelor fiscale, ulterior operaţiunii de distribuire a sumelor plătite în contul unic.

12. Constatarea compensării se efectuează pe baza formularului „Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale”, care se comunică contribuabilului în termen de 7 zile de la data efectuării operaţiunii.

13. Sumele rămase nedistribuite în conturile prevăzute la pct. 8.1, după data constatării de către organul fiscal competent a eventualelor compensări efectuate potrivit pct. 11, se restituie la cerere, în condiţiile prevăzute de art. 168 din Codul de procedură fiscală.

14. Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care contribuabilii depun declaraţiile fiscale după data de 1 a lunii următoare celei în care există obligaţia declarării, potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii privind distribuirea sumelor plătite de debitorii care efectuează plata în contul unic şi beneficiază de înlesniri la plată şi stingerea obligaţiilor datorate de aceştia

 

15.1. Pentru beneficiarii de eşalonări la plată, ratele de eşalonare la plată sau obligaţiile fiscale de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii eşalonării la plată se sting în funcţie de termenul maxim în dare acestea se împlinesc. Prin sintagma „termen maxim” se înţelege termenul suplimentar de achitare a obligaţiilor care reprezintă condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată, astfel cum sunt prevăzute în actele normative referitoare la reglementarea acordării înlesnirilor la plată.

15.2. În cazul în care debitorii beneficiază de înlesniri la plată aprobate prin acte administrative, potrivit reglementărilor legale în vigoare, şi efectuează plăţi în contul unic, distribuirea şi stingerea se efectuează pe obligaţiile fiscale, în ordinea împlinirii termenului maxim, pentru obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată. În sintagma „obligaţii de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată” sunt incluse şi ratele de eşalonare.

15.3. În cazul în care există obligaţii de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, ale căror termene maxime acordate se împlinesc la aceeaşi dată, pentru aceste obligaţii, distribuirea se efectuează distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu obligaţiile datorate, iar în cadrul fiecărui buget sau fond distribuirea se face în următoarea ordine:

a) impozitele şi contribuţiile sociale cu reţinere la sursă, proporţional cu obligaţiile datorate;

b) celelalte obligaţii fiscale principale, proporţional cu obligaţiile datorate;

c) obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b), proporţional cu obligaţiile datorate.

15.4. Pentru beneficiarii unei eşalonări la plată, ordinea de stingere este următoarea:

a) ratele de eşalonare şi/sau, după caz, obligaţiile fiscale de a Căror plată depinde menţinerea valabilităţii eşalonării la plată;

b) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată, până la concurenţa cu suma eşalonată la plată sau până la concurenţa cu suma achitată, după caz.

15.5. Pentru beneficiarii unei amânări la plată, ordinea de stingere este următoarea:

a) obligaţiile fiscale datorate, altele decât cele care fac obiectul amânării la plată;

b) obligaţiile fiscale amânate la plată.

16 . În cazul în care suma achitată/aprobată la rambursare este mai mare decât cuantumul obligaţiilor al căror termen maxim a fost împlinit până la data plăţii/aprobării rambursării, se sting celelalte obligaţii de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, iar ulterior ratele viitoare din eşalonarea la plată, în limita sumei achitate/aprobate la rambursare.

17. Obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, altele decât cele care se plătesc în contul unic, se achită de către debitori distinct pe fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului generai consolidat, iar stingerea obligaţiilor fiscale datorate se efectuează în ordinea împlinirii termenului maxim,

18. În situaţia în care suma achitată este mai mare decât obligaţiile fiscale care se plătesc în contul unic sau distinct pe fiecare tip de creanţă fiscală, după caz, se sting cu prioritate obligaţiile fiscale care se încasează în respectivul cont, iar diferenţa rezultată stinge celelalte obligaţii, cu respectarea regulilor prevăzute la pct. 15-17.

19. În cazul existenţei unui decont cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, se procedează astfel:

a) dacă există decizie de rambursare sau decizie de impunere pentru suma aprobată la rambursare ori cererea de restituire a fost soluţionată, stingerea se efectuează în limita sumei aprobate, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 15-17;

b) dacă decontul cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cererile de restituire sunt în curs de soluţionare, se marchează obligaţiile de plată ce pot face obiectul compensării în limita sumei solicitate la rambursare/ restituire, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 15-17;

c) creanţele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabilului/plătitorului, stabilite prin decizie de restituire, vor fi cesionate după stingerea ratelor din graficul de plată a obligaţiilor fiscale pentru care s-a aprobat eşalonarea la plată.

20. În situaţia în care se sting anticipat, parţial sau total, din oficiu sau ca urmare a notificării contribuabilului obligaţiile de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.

21. Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător, indiferent dacă plata se efectuează în contul unic sau, distinct, în conturi de venituri bugetare corespunzătoare.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii privind distribuirea sumelor plătite în contul unic de contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa

 

22. Sumele reprezentând obligaţii fiscale plătite de contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa se distribuie de către organul fiscal competent potrivit următoarei ordini de stingere:

a) obligaţii fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenţei, în ordinea vechimii;

b) sume datorate în contul ratelor din programele de plăţi ale obligaţiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea şi plata acestora;

c) obligaţii fiscale născute anterior datei la care s-a deschis procedura insolvenţei, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situaţia contribuabililor aflaţi în stare de faliment;

d) alte obligaţii fiscale în afara celor prevăzute la lit. a)-c).

23. În situaţia în care sumele achitate în contul unic de către contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa sunt în cuantum mai mic sau egal cu sumele reprezentând obligaţii fiscale datorate, organul fiscal competent distribuie aceste sume plătite, în ordinea prevăzută la pct. 22, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu sumele datorate, iar în cadrul fiecărui buget sau fond, pe tipuri de obligaţii, în funcţie de starea contribuabilului la momentul plăţii (insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment).

24. În situaţia în care contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa efectuează o plată în contul unic în cuantum mai mare decât cel al obligaţiilor fiscale care se plătesc în acest cont, organul fiscal competent distribuie aceste sume plătite, în ordinea prevăzută la pct. 22, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu sumele datorate, iar în cadrul fiecărui buget sau fond, pe tipuri de obligaţii, în funcţie de starea contribuabilului la momentul plăţii (insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment). Suma rămasă nedistribuită compensează celelalte obligaţii care nu se plătesc în contul unic, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 10-13.

25.1. Pentru debitorii care se află sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa şi care depun un decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare după data deschiderii procedurii insolvenţei, suma aprobată la rambursare se compensează în condiţiile prezentului articol cu obligaţiile fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenţei.

25.2. Suma negativă de taxă pe valoarea adăugată înscrisă în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei se compensează în condiţiile prezentului articol cu obligaţiile fiscale ale debitorului născute anterior deschiderii procedurii.

 

CAPITOLUL IV

Distribuirea sumelor plătite în contul unic de către debitorii care se află în executare silită şi stingerea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia

 

26. În cazul în care debitorul a efectuat plata în contul unic după data la care, potrivit legii, a fost comunicată somaţia, organul fiscal competent procedează la distribuirea sumelor plătite şi stingerea creanţelor fiscale potrivit prevederilor cap. I.

27. În cazul înfiinţării popririi asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, terţii popriţi şi instituţiile bancare virează obligaţiile fiscale în contul de disponibil 50.67.02 „Disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţ) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor”, deschis pe codul de identificare fiscală al debitorului, utilizând numărul de evidenţă a plăţii indicat în adresa de înfiinţare a popririi de către organul fiscal competent, cu excepţia celor care se virează din contul dedicat încasării şi plăţii TVA.

28. În cazul viramentelor efectuate potrivit pct. 27, distribuirea sumelor încasate se efectuează în ordinea vechimii titlurilor executorii pentru care s-a înfiinţat poprirea identificată din şirul de caractere al numărului de evidenţă a plăţii. În cadrul titlului executoriu se sting mai întâi creanţele fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi creanţele fiscale accesorii, în ordinea vechimii.

29. Prin excepţie de la prevederile pct. 27, în situaţia în care nu a fost utilizat numărul de evidenţă a plăţii la momentul virării sumelor, sumele încasate în contul prevăzut la pct. 27 se distribuie în ordinea vechimii popririlor, respectiv a titlurilor executorii care au stat la baza acestora. În cadrul titlului executoriu se sting mai întâi creanţele fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi creanţele fiscale accesorii, în ordinea vechimii.

30. În situaţia în care debitorul înregistrează şi alte obligaţii fiscale/bugetare restante, altele decât cele pentru care s-a dispus înfiinţarea popririi/popririlor, organul fiscal procedează la constatarea eventualelor compensări, urmând ca diferenţa să fie restituită debitorului, din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării.

31. În cazul în care, din eroare, instituţiile de credit virează organului fiscal competent sume reprezentând credite nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale ori internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte, sumele respective se restituie la cererea instituţiei de credit sau a contribuabilului/plătitorului, chiar dacă acesta înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante.

32.1. În cazul în care sediile secundare ale debitorului persoană juridică înregistrează în evidenţa fiscală obligaţii fiscale restante, se generează poprire asupra conturilor contribuabilului/plătitorului persoană juridică care le-a înfiinţat, potrivit legii.

32.2. În adresa de înfiinţare a popririi se vor menţiona contul 50.67.02 „Disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţ) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor”, deschis pe codul de identificare fiscală al sediului secundar, precum şi numărul de evidenţă a plăţii.

32.3. Adresele de înfiinţare a popririi se generează pe fiecare sediu secundar, iar adresa de înştiinţare a popririi se comunică contribuabilului/plătitorului care le-a înfiinţat, potrivit legii, la domiciliul fiscal al acestuia.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii

 

33. Eventualele plăţi efectuate pentru stingerea obligaţiilor fiscale, începând cu data de 1 iulie 2018, în conturile unice 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” şi 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire”, deschise pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia, se vor redirecţiona de către unităţile de Trezorerie a Statului în contul unic prevăzut la pct. 2, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor. Unităţile Trezoreriei Statului vor comunica zilnic organelor fiscale centrale competente pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabilii care au efectuat plăţi eronate informaţiile cu privire la sumele virate eronat.

34. Operaţiunile de redirecţionare prevăzute la pct. 33 se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului până la data de 30 septembrie 2018. După această dată, eventualele plăţi efectuate de către contribuabili în conturile unice 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” şi 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire” se vor returna plătitorilor.

35. Pe baza informaţiilor transmise de către unităţile Trezoreriei Statului potrivit pct. 33, organele fiscale centrale competente vor notifica contribuabilii despre efectuarea eronată a plăţii obligaţiilor fiscale, precum şi contul în care acestea vor fi achitate.

36. Sumele rămase nedistribuite la data de 30 iunie 2018 în conturile 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” şi 22.A.47.02.00 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate în contul unic, în curs de distribuire” rămân înregistrate în aceste conturi.

37. Distribuirea sumelor prevăzute la pct. 36 după data de 1 iulie 2018 se efectuează în ordinea vechimii plăţilor la data înregistrării de obligaţii fiscale faţă de bugetele respective, potrivit regulilor de distribuire stabilite prin prezenta metodologie.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.