MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 546/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 546         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 iunie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.988. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi Avizul Consiliului Concurentei comunicat cu Adresa nr. 168 din 1.02.2018,

în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin instituie o măsură de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014- 2020, denumită în continuare măsură, pentru implementarea axei prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, prioritatea de investiţii 1.1 „Promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general”, Operaţiunea A - Sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic.

(2) Această măsură este alcătuită din două componente, a căror complementaritate asigură atingerea obiectivului menţionat la art. 2, după cum urmează:

a) ajutor de stat regional pentru investiţii, cu respectarea prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, denumit în continuare ajutor de stat regional;

b) ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

(3) Acordarea ajutoarelor în cadrul acestei măsuri se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013;

b) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26.06.2014, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1 080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;

g) Hotărârea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale;

h) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul operaţional „Regional” pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare.

(4) Prezenta măsură este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 şi ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

 

CAPITOLUL II

Obiectiv

 

Art. 2. - Obiectivul prezentei măsuri îl reprezintă realizarea de investiţii pentru dezvoltarea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic, implicit şi a centrelor de competenţă, în concordanţă cu Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare şi cu documentele regionale de specializare inteligentă.

 

CAPITOLUL III

Definiţii

 

Art. 3. - În sensul prezentei măsuri, următorii termeni se definesc astfel:

a) întreprindere este orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;

b) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

c) întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

(i) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;

(ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.

Stabilirea caracterului de IMM al solicitantului se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;

d) o întreprindere mijlocie are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

e) o întreprindere mică are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

f) o microîntreprindere este o întreprindere care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

g) o întreprindere mare are peste 250 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă care depăşeşte 50 de milioane euro sau active totale care depăşesc 43 de milioane euro, echivalent în lei.

Parteneriatul realizat prin asociere în participaţiune, în vederea creării unei entităţi de inovare şi transfer tehnologic în cadrul proiectului, este considerat a fi încadrat în categoria întreprinderilor mari;

h) furnizor şi administrator al ajutorului de stat regional şi al ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, denumit în continuare MDRAP, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional regional, denumită în continuare AMPOR.

i) regiunile de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS - II în Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanţat;

j) mediul urban reprezintă ansamblul oraşelor şi municipiilor, definite ca unităţi administrativ-teritoriale, care include atât localităţile componente, cât şi satele aparţinătoare acestora;

k) mediul rural reprezintă localităţi de rang IV şi V, respectiv sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor definite conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor induse în mediul urban;

l) investiţie iniţială înseamnă o investiţie în active corporale şi necorporale legată de crearea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente sau diversificarea producţiei unei unităţi prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior;

m) ajutor regional pentru investiţii înseamnă un ajutor regional acordat pentru o investiţie iniţială;

n) întreprindere în dificultate> în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, este;

(i) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel puţin 3 ani de la înfiinţare] în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;

(ii) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel puţin 3 ani de la înfiinţare] în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. (EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea);

o) Programul operaţional regional 2014-2020, denumit în continuare POR 2014-2020, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru şi aprobat de Comisia Europeană, care îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului  de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor;

p) Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului POR 2014-2020, denumit în continuare ghidul general, reprezintă documentul aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

q) Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor reprezintă un document ce cuprinde o detaliere tehnică şi financiară a informaţiilor necesare, potenţialilor solicitanţi, pentru pregătirea proiectelor şi completarea corectă a cererilor de finanţare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 şi aprobat prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

r) contract de finanţare este actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanţare şi beneficiar, prin care se aprobă spre finanţare, în cadrul POR 2014-2020, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, în anumite condiţii;

s) entităţile de inovare şi transfer tehnologic, denumite în continuare ITT, sunt: centrele de transfer tehnologic, incubatoarele tehnologice şi de afaceri, centrele de informare tehnologică, oficiile de legătură cu industria etc., definite şi acreditate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu excepţia parcurilor ştiinţifice şi tehnologice;

t) inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătăţit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizaţională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relaţiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinaţii ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoştinţe obţinute de întreprindere;

u) inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit în privinţa caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătăţiri semnificative în privinţa specificaţiilor tehnice, componentelor şi materialelor, software-ului incorporat, uşurinţei de utilizare sau a altor caracteristici funcţionale). Produsele inovate pot fi noi pentru piaţă sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piaţă, dar este nou pentru întreprindere,

v) inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătăţite de producţie sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de tehnici, echipamente şi/sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de producţiei şi distribuţiei, să îmbunătăţească calitatea, să producă sau să distribuie produse noi sau îmbunătăţite semnificativ;

w) relocare înseamnă transferul unei activităţi identice sau similare sau al unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic

European (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice său similare la una dintre unităţile iniţiale ale beneficiarului din Spaţiul Economic European.

 

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

 

Art. 4. - Prezenta măsură de sprijin se aplică investiţiilor realizate în mediul urban şi rural din regiunile de dezvoltare mai puţin dezvoltate: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Art. 5. - (1) Măsura se adresează entităţilor de inovare şi transfer tehnologic constituite şi acreditate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul anumitor entităţi cu personalitate juridică. Aceste entităţi de transfer tehnologic îşi desfăşoară activitatea prin intermediul: centrelor de transfer tehnologic, incubatoarelor tehnologice şi de afaceri, centrelor de informare tehnologică, oficiilor de legătură cu industria.

(2) în cadrul prezentei măsuri nu se acordă sprijin financiar pentru:

1. Parcurile ştiinţifice şi tehnologice şi nici pentru entităţile de inovare şi transfer tehnologic din cadrul acestora.

2. Activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:

a) sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28.12.2013;

b) domeniul producţiei primare de produse agricole;

c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

3. Domeniile excluse prin Regulamentul (UE) nr. 651/2014, respectiv activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare.

a) sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcţiilor navale sau din sectorul fibrelor sintetice;

b) sectorul transporturilor şi pentru infrastructurile conexe, precum şi pentru sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice, cu excepţia ajutoarelor regionale pentru investiţii din regiunile ultraperiferice şi a schemelor de ajutoare regionale de exploatare.

4. Domeniile excluse prin Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, respectiv:

a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

b) investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităţilor enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;

c) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;

d) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;

e) investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

(3) Prezenta măsură se aplică numai beneficiarilor care confirmă faptul că, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanţare, nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi care oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.

(4) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare eligibile, cât şi în sectoare neeligibile poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.

(5) Investiţia finanţată prin ajutor de stat regional trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin cinci ani sau trei ani, în cazul IMM-urilor, de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

 

CAPITOLUL V

Beneficiarii măsurii de sprijin şi condiţii de eligibilitate

 

Art. 6. - Beneficiarii ajutorului de stat regional şi/sau al ajutorului de minimis sunt, după caz:

a) entităţi de inovare şi transfer tehnologic, definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, autorizate provizoriu/acreditate sau care urmează a fi autorizate provizoriu/acreditate în baza Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora, în condiţiile/termenele impuse de prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare;

b) parteneriate între entităţile de inovare şi transfer tehnologic, definite şi constituite conform prevederilor legale mai sus menţionate. Toţi membrii parteneriatului trebuie să fie autorizaţi provizoriu/acreditaţi în vederea depunerii cererii de finanţare, în condiţiile/termenele impuse de prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

Art. 7. - (1) Solicitantul/liderul de parteneriat/membru al parteneriatului a depus scrisoarea de intenţie în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru proiectul depus, în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

(2) Pentru situaţia în care se propune crearea unei ITT, unul dintre cei care au iniţiativa constituirii unui ITT, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a depus scrisoarea de intenţie în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru proiectul depus, în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

Art. 8. - Sunt eligibile toate acele entităţi juridice care furnizează activităţi de transfer tehnologic, conform legislaţiei în vigoare, dar şi entităţile care îşi obţin acreditarea/autorizarea provizorie pe parcursul implementării proiectului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în condiţiile/termenele impuse de prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

Art. 9. - Pentru entităţile de drept privat: solicitantul/liderul de parteneriat/membrii parteneriatului trebuie să fi desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanţare; să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii cererii de finanţare şi în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare; şi să fi înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, precum şi să respecte condiţiile prevăzute la art. 12.

Art. 10. - Solicitantul/liderul de parteneriat/membrii parteneriatului trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (unde este cazul), precum şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Contribuţia proprie a solicitantului şi/sau liderului de proiect şi/sau partenerilor pentru implementarea proiectului nu se asigură din fonduri publice.

Art. 11. - (1) Solicitantul/liderul de parteneriat/membrii parteneriatului cărora li se acordă ajutor de stat/c/e minimis. acolo unde legislaţia permite, are/au cel mai târziu în termenul maxim prevăzut de Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor, domeniul de activitate eligibil/domeniile de activitate eligibile (clasa CAEN) vizat(e) de investiţie, înscris în obiectul de activitate, indiferent dacă acesta/acestea reprezintă activitate principală şi/sau activitate/secundară a întreprinderii.

(2) Prin excepţie, în cazul unei cereri de finanţare care presupune înfiinţarea unui ITT (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN), ca urmare a realizării investiţiei, solicitantul se va angaja ca, în termenul prevăzut de contractul de finanţare, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru şi/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiţie, la locul de implementare,

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se verifică pentru entităţile publice.

Art. 12. - La data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare solicitantul/liderul de parteneriat/membrii parteneriatului nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situaţii:

a) să se afle în stare de faliment/insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile enumerate la lit. a):

c) să fie în dificultate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26.06.2014, cu modificările şi completările ulterioare;

d) să fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în  conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;

e) să fie subiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată.

Art. 13. - Reprezentanţii legali ai entităţilor juridice membre ale parteneriatului, care îşi exercită atribuţiile de drept la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare nu se află în una dintre situaţiile de mai jos:

a) sunt subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;

b) se află în situaţia de a induce grav în eroare Autoritatea de management, Organismul intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare prin POR;

c) se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de management/Organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;

d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Art. 14. - La data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, solicitantul trebuie să demonstreze deţinerea următoarelor drepturi asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiţia:

a) demonstrarea, după caz, a drepturilor de proprietate publică/privată, a dreptului de administrare, numai în măsura în care legislaţia privind autorizarea lucrărilor de construire permite, a dreptului de concesiune şi a dreptului de superficie asupra infrastructurii (imobil) pe care se propune a se realiza investiţia (pentru proiectele ce presupun realizarea inclusiv de lucrări de construire pentru care este necesară autorizarea de construire);

b) se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în cadrul prezentului apel, cu condiţia depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv, cel mai târziu în termenul maxim de transmitere a documentelor din etapa precontractuală, conform prevederilor Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor, în caz contrar proiectul fiind respins;

c) demonstrarea unuia dintre următoarele drepturi asupra infrastructurii (imobil) pe care se propune a se realiza investiţia: dreptul de proprietate privată/publică, dreptul de concesiune, dreptul de administrare (pentru proiectele care nu implică realizarea de lucrări de construire), în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare;

d) din documentele ce atestă drepturile reale/de creanţă la alin. (1) şi (2) asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiţia trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menţinute cel puţin pe perioada de durabilitate prevăzută de regulamentele aplicabile.

Art. 15. - În perioada de durabilitate a investiţiei, respectiv trei ani, pentru un beneficiar IMM, şi cinci ani, pentru un beneficiar întreprindere mare, de la plata finală aferentă contractelor de finanţare, beneficiarii nu trebuie să:

a) înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căreia a fost prevăzută iniţial implementarea proiectului;

 b) realizeze o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ;

c) realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acesteia.

Art. 16. - Solicitantul/Liderul de parteneriat/Membrii parteneriatului trebuie să se regăsească în următoarele situaţii, în etapa de contractare, inclusiv la data semnării contractului de finanţare:

a) în cazul în care au fost stabilite debite în sarcina lor, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, aceştia vor putea încheia contractul de finanţare în următoarele situaţii:

(i) recunosc debitul stabilit în sarcina sa de AMPOR şi îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepţia proiectelor aflate în implementare, pentru care recunosc debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 12 lit. e);

(ii) au contestat în instanţă notificările/procesele-verbale/ notele de constatare a unor debite şi, prin decizie a instanţelor de judecată, s-a dispus suspendarea executării, anexând dovezi în acest sens;

b) şi-au achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat i, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele luni, în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare;

c) deţin dreptul legal de a desfăşura activităţile prevăzute în cadrul proiectului.

Art. 17. - (1) Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative, în condiţiile/ termenele impuse de prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare:

a) locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban sau rural, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanţare. Nu sunt eligibile investiţiile localizate în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov;

b) se încadrează în tipul/tipurile de investiţie eligibil/e. Proiectele pot avea unul sau două tipuri de investiţii/ componente, în funcţie de activităţile eligibile selectate şi încadrarea acestora în tipul de ajutor solicitat, respectiv:

A. componenta de ajutor de stat regional - investiţii în active corporale şi necorporale doar dacă constituie o investiţie iniţială:

(i) crearea unei noi unităţi de prestare servicii de transfer tehnologic cu relevanţă pentru subdomeniile regionale de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 1 la prezentul ordin;

(ii) extinderea capacităţii unei unităţi existente prin creşterea volumului a cel puţin unui serviciu de transfer tehnologic cu relevanţă pentru subdomeniile regionale de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 1;

(iii) diversificarea producţiei unei unităţi prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitatea de transfer tehnologic. Diversificarea serviciilor/producţiei presupune că noile servicii/produse se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate şi sunt cu relevanţă pentru subdomeniile regionale de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 1. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precedă începerea lucrărilor;

(iv) investiţiile iniţiale care conduc atât la extinderea capacităţii, cât şi la diversificarea producţiei unei unităţi existente vor fi considerate investiţii iniţiale legate de diversificarea producţiei unei unităţi;

(v) este eligibilă inclusiv reconversia unui imobil existent neutilizat şi dotarea acestuia cu active corporale, necorporale, în scopul realizării unei investiţii iniţiale. Lucrările asupra unor astfel de imobile trebuie să fie semnificative şi să nu se refere doar la reparaţii/ modificări minore. Prin „imobil neutilizat” se înţelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate în anul curent depunerii cererii de finanţare şi în anul calendaristic anterior depunerii cererii de finanţare;

(vi) activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative: să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul; să fie amortizabile; să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului; să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani sau trei ani în cazul IMM-urilor, de la data efectuării plăţii finale în cadrul proiectului sau de la data finalizării investiţiilor, oricare dintre acestea survine ultima.

Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai pană la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale;

(vii) în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat este cel care creează entitatea de inovare şi transfer tehnologic şi beneficiază de finanţarea în cadrul proiectului, având obligaţia obţinerii autorizării provizorii/acreditării ca ITT, în conformitate cu prevederile legale şi în termenele stabilite prin contractul de finanţare:

(viii) dotările eligibile în cadrul proiectului sunt exclusiv pentru activitatea ce se derulează în cadrul entităţii de transfer tehnologic finanţate/create. În cadrul parteneri aţelor nu sunt eligibile dotările pentru activităţile prestate de către fiecare membru al parteneriatului, ci doar pentru liderul de parteneriat;

B. componenta de ajutor de minimis - sprijinirea personalului entităţilor de transfer tehnologic, inclusiv achiziţionarea de servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 1 (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajaţii centrelor de inovare şi transfer tehnologic), respectiv:

(i) activităţi de transfer tehnologic specific, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare:

(ii) activităţi de internaţionalizare, în condiţiile prevăzute de Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare;

(iii) drepturi salariale pentru personalul implicat în activitatea de transfer tehnologic, în limitele prevăzute de Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare;

c) prin proiect se implementează un rezultat al cercetării în subdomeniile regionale de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 1 la prezentul ordin;

d) proiectul/activităţile principale ale acestuia a/au constituit obiectul scrisorilor de intenţie care a/au parcurs etapele 2-3 ale mecanismului de implementare a axei prioritare 1, în conformitate cu prevederile POR 2014-2020;

e) proiectul se referă la investiţii pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziţie publică înainte de transmiterea cererii de finanţare, cu excepţia celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 30 alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (5);

f) pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii:

(i) proiectul propus prin cererea de finanţare trebuie să nu mai fi beneficiat de finanţare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;

(ii) imobilul ce face obiectul proiectului care implică execuţia de lucrări de construcţii îndeplineşte cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanţare şi în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor, următoarele condiţii: este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii; nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. Pentru elementele anterior menţionate nu vor conduce la respingerea cererii de finanţare din procesul de evaluare, selecţie şi contractare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului (de exemplu, servituţi legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.). Garanţiile reale asupra imobilelor (de exemplu, ipoteca etc.) sunt considerate incompatibile cu realizarea proiectelor de investiţii în cadrul POR 2014-2020;

g) proiectul trebuie să se încadreze în limitele minime şi maxime ale valorii finanţării nerambursabile, respectiv minimum 75.000 euro şi maximum 3.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro 1 valabil la data lansării apelului de proiecte, cu respectarea plafonului de minimis pentru proiectele care includ activităţi finanţabile prin ajutor de minimis;

h) contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat regional şi de minimis aplicabile:

(i) pentru componenta finanţabilă prin ajutor de stat regional, contribuţia proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie în concordanţă cu intensităţile maxime ale ajutorului de stat regional;

(îi) pentru componenta finanţabilă prin ajutor de minimis, contribuţia proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă aferentă componentei de minimis, cu respectarea plafonului de minimis;

i) perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, este de maximum 36 de luni, fără a depăşi data de 31 decembrie 2023;

j) proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen şi nediscriminarea;

k) clasa/clasele CAEN aferentă/aferente investiţiei se referă la activitatea de transfer tehnologic care se implementează prin proiect, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin şi în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

(2) Nu sunt eligibile:

a) proiectele care includ doar investiţii în active necorporale finanţabile prin ajutor de stat regional;

b) proiectele care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcţie care nu se supun autorizării, conform legii.

 

CAPITOLUL VI

Tipuri de ajutoare şi modalităţi de acordare

 

Art. 18. - (1) în cadrul prezentei măsuri, proiectele pot include unul sau două tipuri de investiţii/componente, în funcţie de activităţile eligibile selectate şi de modul în care acestea sunt finanţate, respectiv prin ajutor de stat regional şi/sau ajutor de minimis. Pentru componenta de ajutor de stat regional, finanţarea nerambursabilă se acordă în limita intensităţii maxime aplicabile, stabilită conform art. 19 alin. (3). Pentru componenta de ajutor de minimis, finanţarea nerambursabilă maximă acordată nu poate depăşi 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro.

(2) Ajutor de stat regional se acordă pentru investiţii în active corporale şi necorporale legate de realizarea unei investiţii iniţiale, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) pct. A.

(3) Ajutor de minimis se acordă pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic, prin achiziţionarea de servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajaţii centrelor de inovare şi transfer tehnologic), precum şi prin acoperirea drepturilor salariale pentru personalul implicat în activitatea de transfer tehnologic, în limitele prevăzute prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor,

(4) Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis nu poate depăşi 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro.

(5) Beneficiarul proiectului trebuie să asigure o contribuţie proprie la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de stat regional, în funcţie de intensitatea maximă aplicabilă, conform art. 19 alin. (3), contribuţia proprie de minimum 10% la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 30 (dacă se solicită inclusiv acest tip de ajutor) şi, respectiv, finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul).

Art. 19. - (1) în cadrul prezentei măsuri de sprijin, finanţarea nerambursabilă pentru realizarea proiectului propus prin cererea de finanţare se acordă eşalonat, în una sau mai multe tranşe, sub forma ajutorului de stat regional, pentru investiţii iniţiale, şi/sau a ajutorului de minimis, după caz.

(2) Ajutorul de stat regional se acordă în limita intensităţilor maxime stabilite pentru perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale prin Hotărârea Guvernului nr. 517/2014.

(3) Finanţarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat regional nu trebuie să depăşească intensitatea maximă admisă, aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului, în funcţie de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul şi de categoria de întreprindere în care se încadrează beneficiarul, respectiv:

 

Finanţarea nerambursabilă maximă, calculată ca procent din valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului

Categoria IMM/ Regiunea de dezvoltare

Nord-Est

Sud-Est

Sud-Muntenia

Sud-Vest Oltenia

Vest

Nord-Vest

Centru

întreprinderi mari

50%

50%

50%

50%

35%

50%

50%

întreprinderi mijlocii

60%

60%

60%

60%

45%

60%

60%

întreprinderi mici şi microîntreprinderi

70%

70%

70%

70%

55%

70%

70%


1 A se vedea http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/infb_contFacts/infbFeuFQ/index_en.cfm.

 

Art. 20. - În cazul în care proiectul conţine atât investiţii iniţiale finanţabile prin ajutor de stat regional, cât şi investiţii finanţabile prin ajutor de minimis, procentele aferente intensităţii maxime admise se aplică numai la valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional.

Art. 21. - În cadrul prezentei măsuri de sprijin, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, pentru categoriile de cheltuieli eligibile menţionate în art. 30. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite şi taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:

a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, întreprindere unică, aşa cum este definită aceasta la art. 3 lit. b), nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, anul în curs şi 2 anteriori, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;

b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru activitatea de transport rutier de mărfuri;

c) plafonul de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat în totalitate sau parţial din resurse cu originea în Uniune.

Art. 22. - Ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care aceste ajutoare se plătesc.

Art. 23, - Pentru ajutoarele de minimis acordate eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

Art. 24. - În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la art. 21 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei măsuri nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis

Art. 25. - În cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul stabilit prin art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

Art. 26. - În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Art. 27. - Solicitantul şi proiectul propus spre finanţare îndeplinesc toate condiţiile menţionate în prezentul ordin, în Ghidul Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, după caz.

 

CAPITOLUL VII

Cheltuieli eligibile

 

Art. 28. - Condiţiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor, pentru ambele componente ale măsurii, respectiv pentru ajutorul de stat regional şi ajutorul de minimis sunt:

a) să fie angajate de către beneficiar şi plătite de acesta, în condiţiile legii, începând cu data depunerii cererii de finanţare şi până la 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare, cu excepţia cheltuielilor stabilite prin art. 30 alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (5), cu condiţia ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014;

b) să fie însoţite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/ controlate/auditate;

c) să fie în conformitate cu prevederile programului;

d) să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar;

e) să fie rezonabile şi necesare realizării operaţiunii;

f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;

g) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

h) să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislaţiei naţionale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privinţa eligibilităţii, regularităţii, gestiunii sau controlului operaţiunilor şi cheltuielilor;

i) investiţia în active corporale şi/sau necorporale trebuie să fie legată de crearea unei noi unităţi, de extinderea capacităţii unei unităţi existente sau de diversificarea serviciilor/producţiei unei unităţi existente de inovare şi transfer tehnologic prin dezvoltarea unei noi game de servicii/produse, care nu au fost fabricate/prestate anterior, relevante pentru subdomeniile regionale de specializare inteligentă şi pentru domeniile de activitate identificate în cadrul anexelor nr. 1 şi 2 la prezentul ordin, în conformitate cu prevederile referitoare la investiţiile iniţiale ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014 şi ale Ghidului Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

Art. 29. - (1) Categoriile de cheltuieli eligibile, finanţabile prin ajutor de stat regional, cu respectarea condiţiilor menţionate în prezentul ordin şi în Ghidul Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare, sunt:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului;

b) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

c) cheltuieli pentru investiţia de bază;

d) alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile pentru amenajarea terenului au în vedere următoarele categorii:

a) amenajarea terenului - include cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate ale deşeurilor rezultate;

b) amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

(3) Cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului includ: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, alte utilităţi.

(4) Cheltuielile pentru investiţia de bază au în vedere următoarele categorii:

a) construcţii şi instalaţii, respectiv:

(i) cheltuieli aferente activităţilor de construire/extindere a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv a utilităţilor generale aferente, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului;

(ii) cheltuieli aferente activităţilor de realizare a căilor de acces în cadrul imobilului pe care se realizează investiţia;

(iii) cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;

(iv) cheltuieli pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora (cu montaj);

(v) sunt eligibile inclusiv cheltuielile pentru reconversia unui imobil existent neutilizat şi dotarea acestuia cu active corporale, necorporale, în scopul realizării unei investiţii iniţiale. Prin „imobil neutilizat” se înţelege acel imobil care nu a fost utilizat în nicio activitate, în anul curent depunerii cererii de finanţare şi în anul calendaristic anterior depunerii cererii de finanţare;

b) dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, dotări) - cheltuielile pentru achiziţionarea de echipamente informatice, echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, instrumente pentru punerea în fabricaţie/ funcţiune/operare/aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot/testarea prototipurilor pentru produse/procese, de natura mijloacelor fixe, din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare;

c) active necorporale - cheltuieli cu investiţiile în active necorporale; brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, drepturi de utilizare, alte drepturi şi active similare, know-how, cunoştinţe tehnice nebrevetate etc. Activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

(i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;

(ii) să fie amortizabile;

(iii) să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;

(iv) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani sau trei ani în cazul IMM-urilor, de la data efectuării plăţii finale în cadrul proiectului sau de la data finalizării investiţiilor, oricare dintre acestea survine ultima.

(5) Alte cheltuieli, prevăzute la alin. (1) lit. d), includ:

a) organizarea de şantier-cheltuieli cu lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, respectiv se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii, amenajării la construcţii existente pentru vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, platforme tehnologice, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare a şantierului, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială la terminarea execuţiei lucrărilor, precum şi cheltuielile conexe organizării de şantier, respectiv cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferentă lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, închirieri de vestiare/barăci/containere/grupuri sanitare, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contractul temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, paza şantierului, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;

b) cheltuieli diverse şi neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (2), (3), (4) şi alin. (5) lit. a). Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice care face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.

(6) Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.

Art. 30. - (1) Categoriile de cheltuieli eligibile, finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea condiţiilor menţionate în prezentul ordin şi în Ghidul Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare, sunt:

a) cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

b) cheltuieli cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului;

c) cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect;

d) cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;

e) cheltuieli specifice priorităţii de investiţie.

(2) Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnica sunt eligibile, cumulat, în limita maximă a 10% din valoarea cheltuielilor stabilite prin art. 29 alin. (4) şi au în vedere următoarele categorii:

a) studii de teren, respectiv cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;

b) consultanţă - cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv plan de marketing; plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului; plata serviciilor de consultanţă/ asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul; plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert din cadrul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, în vederea stabilirii valorii terenurilor achiziţionate;

c) asistenţă tehnică - cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului), plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

(3) Cheltuielile cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 10.000 lei, fără TVA

(4) Cheltuielile cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect sunt eligibile în limita a 5.000 lei, fără TVA, trimestrial - aferente activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv. În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit trebuie să confirme următoarele aspecte referitoare la cheltuieli:

a) sumele cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate şi sunt necesare pentru realizarea proiectului;

b) sumele sunt prevăzute în contractul de finanţare;

c) sunt efectuate în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost/beneficiu - rezonabilitatea preţurilor conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi;

e) sunt plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;

f) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului, având la bază documente justificative, identificabile şi verificabile, dovedite prin documente originale;

g) sunt în conformitate cu propunerile tehnice şi financiare ofertate.

(5) Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe - cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

(6) Cheltuielile specifice priorităţii de investiţie au în vedere următoarele categorii:

a) cheltuieli cu servicii:

(i) cheltuieli cu servicii pentru organizare de evenimente şi cursuri de formare;

(ii) cheltuieli cu servicii pentru internaţionalizare;

(iii) cheltuieli pentru crearea şi actualizarea platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi oferta de proprietate intelectuală;

(iv) cheltuieli cu servicii de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri;

(v) cheltuieli privind implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii;

(vi) cheltuieli privind certificarea naţională/internaţională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;

(vii) cheltuieli privind inovarea de produs/proces;

(viii) cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line;

(ix) cheltuieli cu servicii tehnologice specifice;

(x) cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării.

b) cheltuieli salariale - onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experţii proprii/cooptaţi.

Art. 31. - Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

Art. 32. - Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015;

b) achiziţionarea de terenuri şi/sau construcţii;

c) cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente second-hand;

d) costurile operaţionale, de funcţionare şi întreţinere, cu excepţia cheltuielilor salariale în limitele menţionate în Ghidul Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare;

e) costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producţiei ori vânzării (salariile personalului general de administraţie); chiriile şi reparaţii ale imobilizărilor de interes general în administraţie; energie, combustibil şi alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodăreşti; alte cheltuieli generale de administraţie;

f) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate şi dobânzi aferente creditelor;

g) contribuţia în natură;

h) amortizarea;

i) cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015;

j) cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în subgrupa 2.3. «Mijloace de transport” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect;

k) amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;

l) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;

m) cheltuieli cu elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, certificarea performanţei energetice şi auditul energetic);

n) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia celor stabilite prin art. 30 alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (5).

 

CAPITOLUL VIII

Durata şi bugetul măsurii

 

Art. 33. - (1) Prezenta măsură de sprijin se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat.

(2) Plăţile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat/disponibil.

Art. 34. - (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic”, prioritatea de investiţii 1.1. - Operaţiunea A - Sprijinirea entităţilor de inovare transfer tehnologic, pentru investiţiile realizate în regiunile de dezvoltare mai puţin dezvoltate ale României.

(2) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 66,00 milioane euro, aproximativ 307,66 milioane lei, respectiv 56,10 milioane euro, aproximativ 261,51 milioane lei, finanţare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi 9,90 milioane euro, aproximativ 46,15 milioane lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat (BS).

(3) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 61,40 milioane euro, aproximativ 286,22 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.

(4) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 4,60 milioane euro, aproximativ 21,44 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.

(5) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate şi surse de finanţare este următoarea:

 

 

 

 

 

 

- milioane euro -

Tip ajutor acordat

Anul

2018

2019

2020

Total

Ajutor de stat regional

Buget total, din care:

36,84

18,42

6,14

61,40

FEDR

31,31

15,66

5,22

52,19

Buget de stat

5,53

2,76

0,92

9,21

Ajutor de minimis

Buget total, din care:

2,76

1,38

0,46

4,60

FEDR

2,35

1,17

0,39

3,91

Buget de stat

0,41

0,21

0,07

0,69

 

Art. 35. - Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 23.

 

CAPITOLUL IX

Efectul stimulativ

 

Art. 36. - Se consideră că ajutorul de stat regional acordat prin prezenta schemă are un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat furnizorului o cerere de finanţare, conţinând informaţii privind denumirea şi dimensiunea întreprinderii, descrierea proiectului, data începerii şi finalizării acestuia, locul de implementare a proiectului, lista cheltuielilor, tipul de ajutor, precum şi valoarea finanţării nerambursabile necesare pentru realizarea proiectului, înainte de demararea investiţiei.

 

CAPITOLUL X

Reguli privind cumulul ajutoarelor

 

Art. 37. - (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 21 lit. a).

(2) Ajutoarele de stat regionale acordate în baza acestei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis sau cu ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.

(3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

Art. 38. - Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului va prezenta, atât la depunerea cererii de finanţare, cât şi în etapa de contractare, o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de stat de care a beneficiat sau dacă este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat, pentru aceleaşi cheltuieli eligibile cu cele propuse prin proiect, respectiv informaţii referitoare la alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, în care se depune cererea de finanţare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.

 

CAPITOLUL XI

Procedura de implementare a schemei

 

Art. 39. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, este furnizorul ajutorului de stat regional, respectiv ajutorului de minimis şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei măsuri de sprijin.

Art. 40. - Pentru a beneficia de ajutorul prevăzut de acest ordin, solicitanţii vor depune o cerere de finanţare, împreună cu anexele aferente, urmând procedura de evaluare, selecţie şi contractare detaliată în Ghidul Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, după caz.

Art. 41. - Ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se vor acorda dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta schemă şi în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

Art. 42. - MDRAP îşi rezervă dreptul de a nu achita/acorda ajutor de stat regional sau ajutor de minimis sau de a solicita recuperarea ajutoarelor deja acordate, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele în baza cărora s-au acordat ajutoarele menţionate se dovedesc a fi incorecte sau false.

Art. 43. - MDRAP va informa în scris, prin contractul de finanţare, întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului de stat regional acordat şi, după caz, a ajutorului de minimis acordat (exprimată ca echivalent brut al finanţării nerambursabile), precum şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia din urmă, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

 

CAPITOLUL XII

Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea

 

Art. 44. - MDRAP are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensitatea maxime admise şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezentul ordin sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul acordării  ajutorului de stat regional ide minimis.

Art. 45. - În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MDRAP are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentului ordin pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la

data acordării ultimului ajutor individual. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis.

Art. 46. - (1) MDRAP, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei măsuri de sprijin sub forma ajutorului de stat regional şi ajutorului de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

(2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MDRAP, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, respectiv de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

(3) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

(4) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când, din informaţiile deţinute, rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat sau ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

Art. 47. - Informaţiile prevăzute în anexa a III-a a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro

Art. 48. - În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MDRAP va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezentul ordin.

Art. 49. - MDRAP va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezentul ordin, în termen de 15 zile de la data adoptării acestuia, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 50. - (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia MDRAP, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate.

(2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei măsuri de sprijin, toate documentele referitoare la ajutoarele primite pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu.

 

CAPITOLUL XIII

Recuperarea ajutoarelor acordate

 

Art. 51. - (1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către MDRAP, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 248 din 24.09.2015.

 

CAPITOLUL XIV

Dispoziţii finale

 

Art. 52. - Textul prezentului ordin, precum şi Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent priorităţii de investiţii 1.1 - Operaţiunea A - Sprijinirea entităţilor de inovare transfer tehnologic vor fi publicate integral pe site-ul Programului operaţional regional, la adresa www.inforegio.ro

Art. 53. - Lista domeniilor şi subdomeniilor regionale de specializare inteligentă este detaliată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 54. - Lista domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat regionale şi de minimis este detaliată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 55. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 4 iunie 2018.

Nr. 4.988.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

domeniilor şi subdomeniilor regionale de specializare inteligentă

 

Domenii regionale de specializare inteligentă

Subdomenii regionale de specializare inteligentă Nord-Est

Subdomenii regionale de specializare inteligentă Sud-Est

Subdomenii regionale de specializare inteligentă Sud-Muntenia

Subdomenii regionale de specializare inteligentă Sud-Vest Oltenia

Subdomenii regionale de specializare inteligentă Vest

Subdomenii regionale de specializare inteligentă Nord-Vest

Subdomenii regionale de specializare inteligentă Centru

1. Bioeconomie

1. Agroalimentar (genetica plantelor, cultura plantelor tehnice, agricultura circulară, tehnologii avansate de procesare a produselor agroalimentare, ferme inteligente, produse alimentare sigure, produse agroalimentare Optimizate nutriţional)

2. Silvicultura şi ingineria lemnului (bioenergie, noi produse, procese i tehnologii, modele inovative de afaceri pentru produsele tradiţionale)

3. Biotehnologie (biotehnologii farmaceutice, biocombustibili şi biocatalizatori de uz industrial, substanţe bioactive, bioreactivi, prelucrarea biomasei)

1. Industria

agroalimentară şi pescuit

2. Industria confecţiilor

3. Biotehnologii (Biotehnologii agroalimentare; Biotehnologii de mediu)

4. Turism

(Turism tradiţional; Turism de nişă)

1. Agricultura şi industria alimentară

2. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare

3. Turismul şi identitatea culturală

1. Biotehnologii (inclusiv: ecoturism, turism de sănătate, aplicaţii digitale, medicina fundamentală şi aplicativă)

2. Agricultură şi industrie alimentară

1. Sectorul agroalimentar

2. Sectorul textile, pielărie şi încălţăminte

1. agroalimentar

2. cosmetice şi suplimente alimentare

3. sănătate

4. mobilă

5. hârtie, plastic, ambalare

1. Turismul balnear

2. Silvicultură, prelucrarea lemnului şi industria mobilei

3. Mediul construit sustenabil

4. Sectorul agroalimentar

5. Sectorul medical şi farmaceutic

Domenii regionale de specializare inteligentă

Subdomenii regionale de specializare inteligentă Nord-Est

Subdomenii regionale de specializare inteligentă Sud-Est

Subdomenii regionale de specializare inteligentă Sud-Muntenia

Subdomenii regionale de specializare inteligentă Sud-Vest Oltenia

Subdomenii regionale de specializare inteligentă Vest

Subdomenii regionala de specializare inteligentă Nord-Vest

Subdomenii regionala de specializare inteligenta Centru

2. Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, spaţiu şi securitate

1. Societatea

informaţională (e-educaţie, gamificare, analize de big data cu aplicaţie în medicină, e-incluziune şi monitorizarea în timp real a sistemelor sociale)

2. Securitate cibernetică

3. Industria 4.0 (urmărirea produselor alimentare de-a lungul lanţului valoric, nano-electronică şi optoelectronică, software industrial, inteligenţă artificială, industrii creative)

TIC, High Tech,

Nanotehnologii şi Materiale avansate

1. Industriaşi

cercetarea de înaltă tehnologie

2. Localităţi inteligente

3. Turism şi identitate culturală

1. TIC - Tehnologia

informaţiei şi comunicaţii

2. Biotehnologii (inclusiv: aplicaţii digitale)

1. Tehnologia informaţiei

şi comunicaţii

2. Localităţi inteligente

3. Sectorul componente pentru automobile

1. agroalimentar

2. cosmetice şi suplimente alimentare

3. sănătate

4. mobilă

5. hârtie, plastic, ambalare

6. tehnologii de prelucrare a metalului

7. tehnologii de producţie

8. TIC

1. Sectorul IT şi industriile creative

2. Industria uşoară

3. Industria aerospaţială

4. Industria auto şi mecatronică

5. Sectorul medical şi farmaceutic

6. Mediul construit sustenabil

3. Energie, mediu şi schimbări climatice

1. Mediu şi schimbări climatice (biodiversitate, exploatarea responsabilă şi managementul sustenabil al patrimoniului verde, noi genotipuri de plante cu rezistenţă crescută la schimbări climatice, agricultură de precizie, sisteme enzimatice pentru monitorizarea poluării, tehnologii de epurare a apelor, de reciclare deşeuri, monitorizarea apelor industriale)

2. Energie (management energetic, ZEB, smart factoring, eficienţă şi securitate energetică, smart city, reţele inteligente pentru consumatori inteligenţi)

1. Industria

agroalimentară şi pescuit

2. Biotehnologii (Biotehnologii agroalimentare; Biotehnologii de mediu)

3. Ecotehnologii (Tehnologii ecologice şi eficiente energetic; Echipamente pentru producere de bioresurse)

1, Bioeconomia; dezvoltarea economiei circulare

2. Localităţi inteligente

Energie durabilă şi mediu

1. Sectorul construcţii şi materiale de construcţii, inclusiv energie

2. Sectorul componente pentru automobile

1. agroalimentar

2. cosmetice şi suplimente alimentare

3. tehnologii de prelucrare a metalului

4. tehnologii de producţie

5. TIC

1. Turismul balnear

2. Silvicultura, prelucrarea lemnului şi industria mobilei

3. Mediul construit sustenabil

4. Sectorul agroalimentar

4. Econanotehnologii şi materiale avansate

1. Textile (design inovativ de produs - nano bio, textile cu senzori Incorporaţi - textile funcţionale cu aplicabilitate în medicină, textile inteligente,

vestimentaţie sinergică, up-cycling deşeuri textile şi slow fashion, digital fashion, fabricaţie inteligentă - senzori, software de urmărire, roboţi industriali)

2. Noi materiale (exploatarea firelor naturale, biomateriale avansate, textile tehnice, structuri tricotate cu proprietăţi termice, tricoturi pentru protecţie mecanică, structuri textile compozite, materiale noi pentru construcţii, materiale ecologice)

1. Ecotehnologii (Tehnologii ecologice şi eficiente energetic; Echipamente pentru

producere de bioresurse)

2. TIC, High Tech, Nanotehnologii şi Materiale avansate

3. Industria confecţiilor

1. Localităţi inteligente

2. Industria şi cercetarea de înaltă tehnologie

Inginerie industrială şi transporturi

1. Sectorul construcţii şi materiale de construcţii, inclusiv energie

2. Sectorul textile,

pielărie şi încălţăminte

3. Sectorul componente pentru automobile

1. agroalimentar

2. cosmetice şi suplimente alimentare

3. sănătate

4. mobilă

5. hârtie, plastic, ambalare

6. tehnologii de prelucrare a metalului

7. tehnologii de producţie

1. Sectorul medical şi farmaceutic

2. Sectorul IT şi industriile creative

3. Silvicultura, prelucrarea lemnului şi industria mobilei

4. Mediul construit sustenabil

5. Industria uşoară

6. Sectorul agroalimentar

7. Industria aerospaţială

8. Industria auto şi mecatronică

5. Sănătate

Sănătate şi turism pentru un stil de viaţă sănătos (recuperare medicală, balneo-fiziokinetoterapie, nutriţie şi dietetică, bioingineria reabilitări), slow food şi alimentaţie Sănătoasa, soluţii TIC pentru turism, marketing şi promovare creativă)

Turism (Turism balnear)

Sănătate

Biotehnologii (inclusiv: medicină fundamentală şi aplicativă)

1. Sectorul agroalimentar

2, TIC

1. agroalimentar

2. cosmetice şi suplimente alimentare

3. sănătate

1. Turismul balnear

2. Sectorul medical şi farmaceutic

3. Sectorul agroalimentar

4. Sectorul IT şi industriile creative

Alte domenii identificate la nivel regional

 

Inginerie şi transport naval (Construcţia şi reparaţia de nave; Transport naval)

Turismul şi identitatea culturală

Inginerie industrială şi transporturi

 

 

 

 

 

Localităţi inteligente

 

 

 

 

 

 

Construcţia de maşini, componente şi echipamente de producţie

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat regionale şi de minimis

 

Clasa CAEN

Descrierea clasei CAEN

6202

Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

7022

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

7112

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

7120

Activităţi de testare şi analize tehnice

7211

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

7320

Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

7410

Activităţi de design specializat

7490

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

7021*

Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării

7220*

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

 

NOTĂ:

Categoriile de cheltuieli eligibile, finanţabile atât prin ajutor de stat regional, cât şi prin ajutor de minimis, precum categoriile de cheltuieli neeligibile, sunt detaliate în cap. VII din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.


* Se finanţează numai pentru activităţi secundare şi în condiţiile în care finanţarea principală se realizează pentru una sau mai multe din clasele CAEN menţionate mai sus.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.